Inżynieria oprogramowania Laboratorium

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Inżynieria oprogramowania Laboratorium"

Transkrypt

1 Katedra Informatyki i Automatyki Inżynieria oprogramowania Laboratorium Kierunek: Elektrotechnika (EE-DM) Rok: 5 Rzeszów 2009

2 !"#$#! %&$ '(&#! &)'!!* +,#!-!-%&)%.,%!&) %)%&-/.,!&) #$. %!&) $'!%!( % $$ $%- %,! $) '%- %0 ). %&) %&- $%$ " #$,$. (#&$) ) 1' )2!) $%- %*,#!- & %!$$&.!$ * 3&%% &! % &!$*$),$ &14 5! %2.,'' %$ &!'$),$ &146 5! %'2*6'!%!-$,# ' %!., * * & :* *6($ $ /$ #(-)'%$ %(; * 7/$ &!#%;6!' ($ %!'!!%$,$<$%$ &*="#!)!-%&) ",$> $&)$!"&),$ > %&,$ #/$$(,$> # #& '?&,$> # &!%$ & '',$> %%! ' $# 0&.,' #> $( &&)!-$' * =' $' #$!!%$ #$/ $! $!!,$<,$! %,$ $(,$ ',$., % )> $! $!!,$.,,$ $,(> 0 %%!,$#'$($ '! %%!,$ '$($#' > $! $!!,$ #) &'%* 8$.,(/% $ ' $%!46.%(' $% *="#$ A

3 2 &( &$ ($ +!!!$-( &(& &) & %!$ (* B(*4 &($ $,( ' & $( ' &,$,$ 2 &(%0 # 0%- & 8 &!! (%0 %$)< %- $!! % (,$ $!!* 8)% $'- #)%- (,$ 8 # %$/ %. #$!)% (%#(/%$) %$ $!)% (%8 (" '%0 '(*3#%$)/%$'-& %$)! % $!!. %$)., &%$ (/ $ $!!. % $# $&) '"! % &) $' & #$ * +%$) %!$ $ $* ( #$& & 1(*2. $,& x! (%0 '.! ' %$) *! %$)< #(/! ( 0/%& 0/. %$!%)/$!-% '$),$ &%!** B(B(#$ & +,(& ' =,$ C C +,( C C & ' =,$! $!" '$!*+!-% 46$!$ $/$ C!$ #& " #$ A

4 B(( & 4 & ( ;%! B% ( $ D' 3' 3B4E4 C E=F3 $D' 3$'!D'!' G7H1?I2 G7H1?I2 4J;3 D& & 3B4E4 C $D& 3$& G7H1?I2 D 3B4E4 C K43B $D 3$ G7H1?I2!D! G7H1?I2 D,$ 3B4E4 C = L+434 D$! 6$!$ 6B4 D' +0/,$ 3M 841?.2 D$ $( 3B4E4 C +FL8 $D$ 3$$( G7H1?I2 D& 7 &!$ 3M 841?.2 ( A

5 + N/'%- * M / '$/!- $!%!,(% %!(-%$)) &-1!*2*! " +!!(.,$ $!) #/ %&*+$ $&%&. # /! "1&(-#$!,;32 5!** 3!-%.%0$/ #! $ )/ %$ %!!*=!$' $(/% Create Child1!*I2*!*K'$ $;6!'!*; '",$ %&;6!'!*IB$ IA

6 +.,!-%&$$(/ % $%!/ $-%&* +');3%$ %& %&!**=</%-;3* # "$ % = '",$ ' /%&- 1 $!*2* M$/ $'1 File$(/ % New2* +(/%&-.$,&(-%! ' 1 )/$%! $!*?. $.,!-%&$ )/$ $- $ &%% %& )/%!OK* )/OK$ & &2* +%$/46!* $/'*!*;35%!<(%&)!*?+(,%&% $&)& 6#& &$%$/(0 %.&%&(* & 6%"! %!$ &K43B4J;3$ (,$ &4J;3* )/$%!!$ - & %! -1 $!*O2* )/$%!!$! $&!.$,(/!!( &*&$!- &!*A* +%!/ $- &1%Name2K43B.!, $1%Short Name2(- ') $ & 1%Plural2 )/%!OK*!*O! -46'!*A+%$ $& A

7 !-%&)%( $%$/ &-4J;3* )/$%!!$ - %$ '$) %! - 1!*O2* )/$0 &K43B.!-% $0 &4J;3*&$!- &!P* +%!/ $$)$%From Name Q R.$%To NameQ(&&R* )/ %!OK* +$ 0$ &% %$ %$!/'&!** )/%$%!!$ &-4J;3!$'$(/% Properties*+.,!-%&$1!*2. $(/"-Attributes* +%!/(' ()*= /% Primary($'.%Opt (%& '*!*%&$') '%$%$ (,$ & 4J;3* =%!/'$%1 File $(/% Save Diagram As2*+.,!-%&$$%Diagram Name$%!/ $- ' )/OK*!*P+%$ $)- &!*9' 46!*+%$ (,$ & 4J;3!*9' 46% (,$

8 '( ) 3< #$!%$/! )/%&-*+$ & 0 M /;31!*2* )/$ $-%&.,)%&* = Utilities$(/% Export 1!*2* + 4C%+$(/!%%!$' )/%!Next. + 4C%+$(/%&-.,) %& )/%!Next* + 4C%+$(/%$ &("- $'.$,!-%$%!*= /.#% $ $ %$ (/$0$ * )/ %!Finish* =/.#%!!%$!-<* )/$ $-%&.,)%&* = Utilities$(/% Force Delete*+ + )/Next.!-% Finish* +!%$ %(-%( $ %!" /$< & &- *!*4!%$ %&$;3!*I4!%%!$'!*+(,!%$ (,$!*+(,%,$!*?!-%!%%& =</%-;3.46 OA

9 = $/%&-'$),$ &* = $/%&- &* J!)% S = $/%&-( 0/%& 0/$)- &*!!& &- %'* 3%!$%,$ 0/ &$)-. M /;6!'. M!$/%&.$/ $%&.!%$/%&%);3. +(/%&-% $&))'$ $46'. 8$/46. 3$/46* * ' ()&%)+$ $ <!&. < PP?* * &%*K%!.+!$PP* * *(*H.E$PPO* I*!" #%&+),! *+3B.+!$PP* * $ "$ - AA

10 ! "# $%& ' $ "()* +, - "( '#.& "(! #% "( "( "'#$ /"! # $ "(!"# ', 0 #10'" 022"#.0&"0$ "( 3 " 3/ 3, %'*% '* %',5 & % &"'# 0&""(#% "'#$ /" +', +''#!, +' %"(#, ') 0 %+0 ' 30&" ""( ' ". 6#$1"# "0 )' "(! '$# 0/" 0/", ' '#! '$# "0. 13&" 0' 3" ' %"( # 0& 10"'#$ "# 30&""( %"("(,$* 0,, ' * 3 #% "('" ""(. #"(!",, "0 7 8" 9 :;, 1! "( 4 " % 13& '"!1<"!8 (, ='"(* 30& 30&"! 01#$>31.#$%&!"0/! '"!,* "0.# "0 $ "( %14 " 3 "0! 0, * "0 8' "( <1 3?"!1 $! "( 0&" "0,-!"( !1! "0, $ "(3 "0&' "(!1 1 3,$ %4 1.!'" 0 "0, <1.#0' "!)% 140 ' "0.1!1 "0 3 +,;$%06#$!11" "0! "0 ;

11 A " 0 "0& 4 4 " 0 %" 1! "#! ' # > 0, 5! 31 30&"&("(3 ; 0 $ -&0 "0! "( '!&0 "0! "( B 3" "0! " C"0 "0! " "0! " <1$'0# '!&0 "0# "( "0 # B 3" "0# C"0 "0# -&0 1 '!&0 "0 1"( B 3" "0 1 C"0 "0 1 "0 1 D! "#.# 14 '" " *.1'! "(, & ' *0! "( E C, =3 03 D ("( "0 </! "0 0/" 0 0/" 0!%0 "0 & "() "0+% "( "0 "0C D * =3 0& " *, 5"! ("( "0 & "0 "0, 1 '# *$%, 5"4 " & 30&" - "/ 0 ''C D ("( "0 </! 6#$1"# "0! "0 D * </! "( "( "0 ;

12 ! " 5!64'3,B"(4!' 43 #1 13 &"&03", - 4!"03C 4 " )3 41 0!"0+, - <= 14!"!, # $ 5!"0 14 "!" )!0"3/"13% #*F+, 5 4("(3 "0 & "#$, %!$ "0%&'(% %', B 4 ') *F 14!" = +, 514!"03. #013"( ', 0 3 ) ),+, 8 % 14 "03!)! 14+.!1 4 &!0&" ")) " " &,+ 5 *),+0 3 "0#E' "! '", 0 3'0 & "0&, =>*F! &4 1! "0) " " &,+, B/"4 "0 3 0! &4! "),+, 43 "03! "0 (%%',,? '*,= "0,!0 0 "0 ;

13 *' *F! "0 0,G, 30&"1 4$ "0, -4'("( "0, #% & ',G*' *F 5!"0 14 "!", B 4 ') 14!" = +, 514!"03. #013"( ', 0 3 ) )1 0,+, -! "0 1 "03 0&"&"! '", - 14!" +,-, 0 3 0,.# "0 3! "0'$# 0,-' ("(& "0. 14 "0 0&" '$# "0,! &4 " "03(% %' ' 14!",B,$* '. #'$# & "0&13 (%%', - 14!" +,-,0 3 0,.# "03! "0'$# 0,-' ("(& "0. 14" "0. 0&" "0! "(& "0! "(, B$ 4 "0$ "(' "0' " #.%/'0, 30&"1 4*! "0(%$, $*! "0(%%' 0,, ; G

14 5/!4 $/" /"' "( 14$3*,/!4 "03.#01"( 0 ',5!$ "4 ' 1! &4" " " &,H, 30&"1 /!41 $ # "(, $1# ' "(12+)*+, 0,H,!( ),H1' "( =>"!% 4 &4!"03,5"! 0" /" " 0 4 ",, - 403"'$ "(,, - 403"I") "0+ J,, K&"'#$ /"'# *L G, </!4 "0! 30&" ("( "0 0 4 ",, 0&"'C1 ' " 4 " /!4!%0 "06#$ "01"3 "0 0 "03, = #!1 4("(3 "0, 4!"0"&<=, D 4("(3 "0"&*F, 5&4 "0 "0 *F, D 4*,, "'3 4'*!45 "!"( >0. > MMH,, *!,N.5 MM,, +3,F!.9! "MMO, G,!*24#'%'$,5=?.5 MM,,! "5&',5=?.5 MMH, H, #$., ;

15 Katedra Informatyki i Automatyki Politechnika Rzeszowska Modelowanie systemów czasu rzeczywistego metodyką SADT (Warda-Mellora) 1. Wprowadzenie W niektórych systemach komputerowych oprócz precyzji obliczeń i przetwarzania danych wymagane są dodatkowe właściwości takie jak: współpraca (wymiana danych) z urządzeniami zewnętrznymi, gwarantowany nieprzekraczalny maksymalny czas oczekiwania na wynik przetwarzania danych, reakcja na awaryjne zdarzenia zachodzące w systemie powinna być podjęta w tak sposób, by zapewnić stabilność pracy systemu lub jego właściwe zatrzymanie. Systemy w których powyższe założenia powinny być spełnione nazywane są systemami czasu rzeczywistego. Należą do nich systemy stosowane w automatyce, gdzie nie spełnienie powyższych założeń może spowodować straty bądź doprowadzić do śmierci (np. w elektrowni, samolocie, w systemie kontroli ruchu lotniczego, fabryce itp.). Do tej grupy należą również systemy innego rodzaju, np. rezerwacja miejsc lotniczych czy systemy bankowe, gdzie względy finansowe wymagają sprawnego przetwarzania i przesyłania danych "na czas". W zależności od kosztów i strat związanych z przekroczeniem wymagań mówi się o "twardych" lub "miękkich" ograniczeniach czasu rzeczywistego. Większość metod strukturalnych dla opisu systemów czasu rzeczywistego jest rozszerzeniem metod dla klasycznych systemów przetwarzających dane. Jedną z najbardziej znanych metod jest SADT (Structured Analysis and Design Technique) zaproponowana w 1985 przez P.T. Warda i S.J. Mellora jako rozszerzenie klasycznej metodyki Yourdona/DeMarco. Jej ideą jest hierarchiczna dekompozycja funkcjonalna z wykorzystaniem diagramów przepływu danych i sterowania. Cały system jest dekomponowany na zbiór wzajemnie na siebie oddziałujących, powiązanych modułów, z których każdy ma określoną funkcję. 2. Grafy transformacji Diagramy przepływu danych, które w metodyce SADT nazywane są grafami transformacji TRG (transformiation graphs) są podstawowym narzędziem modelowania systemu. Obrazują one przekształcanie danych wejściowych na dane wyjściowe (wyniki) przez kolejne przekształcenia funkcjonalne. W stosunku do klasycznych DFD uzupełniono je o możliwość modelowania przepływów sterujących (tzn. sygnałów lub przerwań) oraz uwzględniono istnienie procesów sterujących czyli procesów, których jedynym zadaniem jest koordynacja i synchronizacja działania innych - "zwykłych" procesów. Przepływ sterujący można uważać za kanał, przenoszący sygnały binarne (typu "włączony" lub "wyłączony"). W odróżnieniu od innych omawianych przepływów, przepływ sterujący nie dostarcza wartości danych. Jest on wywoływany od jednego procesu do drugiego (lub od terminatora do procesu) jako informacja o konieczności aktywowania danego procesu. Wynika z tego, że proces przed nadejściem przepływu pozostawał w stanie uśpienia lub bezczynności. Proces sterujący można traktować jako nadzorcę procesów wykonawczych. Jego zadaniem jest koordynacja pracy innych procesów na diagramie: jego wejścia i wyjścia stanowią jedynie przepływy sterujące. Na pojedynczym DFD jest zwykle jeden taki proces. Przepływy sterujące, wychodzące z procesu sterującego służą do budzenia innych procesów; wchodzące przepływy sterujące zwykle wskazują, że jeden z procesów zakończył wykonywanie zadania lub że wystąpiła sytuacja wyjątkowa, o której należy poinformować proces sterujący. Po "obudzeniu" proces wznawia swoją działalność zgodnie z opisem w specyfikacji procesu.

16 Operator włącz wagę wyłącz wagę potwierdzenie wyboru 3 STEROWANIE VAT RABAT Wybór OBLICZ CENĘ 1 EDYTUJ ETYKIETĘ Stawka VAT 2 Rabat CENNIK Cena jednostkowa OBLICZ CENĘ Cena EDYTUJ ETYKIETĘ Etykieta Waga Waga rozpocznij ważenie koniec edycji Drukarka koniec ważenia Rys. 1 Przykładowy diagram TRG (waga automatyczna) Składniki diagramu TRG (Yourdon/Ward-Mellor) Terminator Reprezentuje obiekty zewnętrzne, z którymi komunikuje się system. Proces (Transformacja) Obrazuje fragment systemu przekształcający dane na wyniki, reprezentuje indywidualną funkcję wykonywaną przez system. Proces sterujący Magazyn Magazyn sterowania Jego zadaniem jest koordynacja pracy innych procesów na diagramie: jego wejścia i wyjścia stanowią jedynie przepływy sterujące. Przepływy sterujące, wychodzące z procesu sterującego służą do budzenia innych procesów; wchodzące przepływy sterujące zwykle wskazują, że jeden z procesów zakończył wykonywanie zadania lub że wystąpiła sytuacja wyjątkowa, o której należy poinformować proces sterujący. Modeluje dane w bezruchu. Przechowuje przepływ danych wyjściowych jednego procesu, dopóki drugi proces nie zażąda tych danych. j.w., lecz dotyczy przepływów sterujących Przepływ danych Służy do opisania przenoszenia jednostek lub pakietów informacji z jednego fragmentu systemu do innego.

17 Przepływ sterowania Przepływ sterowania można uważać za kanał, przenoszący sygnały binarne (tzn. włączony lub wyłączony). W odróżnieniu od innych omawianych przepływów, przepływ sterujący nie dostarcza wartości danych. Jest on wywoływany od jednego procesu do drugiego (lub od terminatora do procesu) jako informacja o konieczności aktywowania danego procesu. Wynika z tego, że proces przed nadejściem przepływu pozostawał w stanie uśpienia lub bezczynności. 3. Diagramy zmian stanu Zachowanie wewnętrzne procesu sterującego jest inne niż zwykłego procesu, gdyż odbywa się w nim szczegółowe modelowanie czasowej charakterystyki zachowania systemu. Klasyczne metody opisu procesu są tu niewystarczające. Zgodnie z metodyką SADT, wnętrze procesu sterującego modeluje się diagramem zmian stanu (STD - state transition diagram), pokazującym, w jakich stanach może znajdować się system jako całość i w jakich okolicznościach następują zmiany stanu. Diagram zmian stanu ukazuje sekwencję stanów, w jakich może znaleźć się system w odpowiedzi na pewne zdarzenia oraz wynikające z tego działania, jakie system podejmuje. Dozwolone zmiany stanów przedstawiamy na STD łącząc odpowiednie pary stanów (prostokąty) strzałkami. Na diagramie wyróżnia się też zwykle stan początkowy i stany końcowe. STANDBY Tape end STOP pressed Stop playing PLAY pressed Start playing FFORWARD pressed Start fast forward Tape end STOP pressed Stop fforward Tape end STOP pressed Stop rewind REWIND pressed STOP pressed Start rewind PLAYING REWINDING FAST FORWARD Rys. 2 Przykładowy diagram STD (magnetofon) Oprócz w/w elementów do STD należy jeszcze dodać dwa składniki: warunki powodujące zmianę stanu oraz akcje, które wykonuje system zmieniając stan. Zaznacza się je zwykle obok strzałki łaczącej dwa stany (nad kreską warunki, pod kreską - akcje). Warunek to zdarzenie w otaczającym środowisku, które system może wykryć; zwykle będzie to sygnał, przerwanie lub nadejście pakietu danych. Powoduje ono przejście systemu ze stanu oczekiwania X do nowego stanu oczekiwania Y lub z wykonywania akcji X do wykonywania akcji Y. Podczas zmiany stanu system wykonuje jedną lub więcej akcji: produkuje wyniki, wyświetla komunikat na terminalu użytkownika, wykonuje obliczenie itd. Akcje pokazane na STD są więc odpowiedziami, wysyłanymi z powrotem do środowiska, lub obliczeniami, których wyniki są zapamiętywane przez system (zwykle w magazynie danych pokazanym na diagramie DFD), aby w razie potrzeby zareagować na jakieś przyszłe zdarzenie. 4. Przedstawienie problemu Celem ćwiczenia jest zamodelowanie za pomocą pakietu EasyCASE działania automatu do sprzedaży artykułów spożywczych. Klient ma możliwość wyboru towaru, który chce kupić, zapłacenia za ten towar oraz zwrotu

18 zapłaty w przypadku rezygnacji z zakupu. Automat dostarcza towar zwracając ewentualną nadpłatę (resztę), informuje o niedostępności towaru oraz zwraca zapłatę w przypadku rezygnacji z zakupu bądź niedostępności wyrobu. Przyjmując zapłatę automat sprawdza monety i nie akceptuje fałszywych. Diagram kontekstowy systemu przedstawiono na rysunku 3. Zostało na nim wyspecyfikowane środowisko systemu reprezentowane przez terminatory (w naszym przypadku Klient) oraz interakcje między systemem i środowiskiem reprezentowane przez przepływy danych oraz sterowania, przykładowo Towar, Złe monety, Towar dostępny. Żądanie zwrotu zapłaty 0 Towar dostępny Klient Wybór klienta Automat do sprzedaży Towar Klient Moneta niesprawdzona Zwrot reszty Złe monety Rys. 3 Diagram kontekstowy dla automatu 5. Przebieg ćwiczenia 1. Uruchomić EasyCASE i utworzyć nowy projekt. 2. Przeanalizować diagram kontekstowy z Rys. 3, przerysować go i oznaczyć w projekcie jako diagram kontekstowy. Sprawdzić poprawność diagramu opcją Rule check. Do czego służy przepływ sterujący Towar dostępny? 3. Rys. 4 przedstawia niepełny diagram poziomu 0 (diagram ogólny systemu). Stanowi on rozwinięcie (uszczegółowienie) diagramu kontekstowego. Zostało na nim wyspecyfikowane zachowanie systemu w reakcji na zewnętrzne zdarzenia. Główny proces Automat do sprzedaży reprezentujący cały system został podzielony na sześć transformacji reprezentujących główne moduły funkcjonalne systemu. Ponadto zostały wyspecyfikowane aspekty związane z danymi (strukturami danych) przez przepływy danych wiążące transformacje oraz przez magazyny danych. Należy utworzyć diagram potomny TRG dla procesu AUTOMAT z diagramu kontekstowego i narysować poniższy schemat. 4. Uzupełnić diagram narysowany w p.3 o proces sterujący oraz przepływy sterujące. Należy dodać przepływy dotyczące informacji o niedostępności wyrobu, wydawania towaru i reszty, zwrotu pieniędzy gdy brak towaru lub na żądanie klienta. Nie należy pominąć procesów sterujących z diagramu kontekstowego.

19 Monety Złe monety 1 Pobierz opłatę Zapłata 2 Wydaj resztę Zwrot reszty Klient Wybór klienta Moneta niesprawdzona 4 Podaj cenę artykułu 3 Akceptuj zapłatę Wydanie reszty Klient Cennik 5 Dokonaj prawidłowego wyboru Poprawny wybór 6 Wydaj towar Towar Magazyn towarów Rys. 4 Niepełny diagram poziomu 0 dla automatu 5. Do opisu procesu sterującego należy utworzyć potomny diagram zmian stanu STD. Wprowadzić warunki i akcje do diagramu stanów. Dokonuje się tego definiując obiekt potomny dla przejścia jako Control table. Następnie, korzystając z notacji Backusa-Naura należy określić warunki (Condition) i akcje (Action) dla danego przejścia. Wskazówka: Przy tworzeniu STD warunkami będą przepływy sterujące "wchodzące", zaś akcjami - "wychodzące" z procesu sterującego. Aby uzyskać widok warunków i akcji oddzielonych linią jak na Rys. 2 należy wybrać odpowiednią opcję w oknie "Chart preferences". 6. Sprawdzić diagram STD opcją Rule Check, a następnie przejść na diagram nadrzędny i dokonać równoważenia diagramu opcją Level Balance. Literatura E. Yourdon, "Współczesna analiza strukturalna", WNT 1996 P. Ward i S. Mellor, "Structured Development of Real-Time Systems", YOURDON Press, 1996 S. Goldsmith, "A practical guide to real-time systems develoment", PRENTICE HALL 1993

20 9. InŜynieria odwrotna w Oracle Designer 9.1. Wstęp Klasyczny model kaskadowy zakłada sporządzenie specyfikacji systemu przed jego implementacją (kodowaniem w języku programowania) i wdroŝeniem. InŜynieria odwrotna (reverse engineering) jest procesem tworzenia specyfikacji (dokumentacji) na podstawie badania systemu juŝ działającego. Zakłada się przy tym brak dokumentacji oryginalnej lub jej istnienie w szczątkowej lub nieuŝytecznej formie. InŜynieria odwrotna moŝe być zatem wykorzystana do: zrozumienia i ulepszenia istniejącego systemu utworzona w wyniku inŝynierii odwrotnej specyfikacja jest korygowana lub rozszerzana i słuŝy do implementacji nowego, lepszego systemu, utworzenia innego, podobnego systemu zastosowane w pierwotnym systemie rozwiązania są przenoszone na podstawie utworzonej specyfikacji do innego systemu, który działa analogicznie jak pierwotny, lecz np. w zmienionych warunkach, zbadania i potwierdzenia jakości produktu utworzona specyfikacja słuŝy do formalnej weryfikacji poprawności systemu i jest podstawą udokumentowania wyników tej weryfikacji. Środowisko Oracle Designer wspomaga inŝynierię odwrotną, umoŝliwiając utworzenie diagramu związków encji na podstawie konkretnej bazy danych. Baza Danych Design Editor Generowanie Diagramu Danych Diagram Danych (Data Diagram) ER Diagrammer Generowanie Diagramu ERD Diagram Związków Encji (ERD) Rys. 9.1 InŜynieria odwrotna w Oracle Method - schemat postępowania 137

21 Rys. 9.2 Logowanie w Oracle Designer Rys.9.3 Okno główne Oracle Designer 9.2. Cel ćwiczenia W ćwiczeniu procesowi inŝynierii odwrotnej zostanie poddana przykładowa baza danych. W jego wyniku otrzymamy diagram związków encji. Do przeprowadzenia ćwiczenia potrzebny jest dodatkowy plik zawierający polecenia języka SQL tworzące schemat bazy danych, na podstawie którego zostanie wygenerowana dokumentacja. Plik tworzący schemat w dalszej części rozdziału będzie nazywać się bdemobld.sql. NaleŜy go pobrać ze strony z materiałami dydaktycznymi Katedry Informatyki i Automatyki PRz [28] Przebieg ćwiczenia Wykonanie ćwiczenia składa się z czterech części: utworzenie schematu bazy danych, import definicji tabel relacyjnych i wygenerowanie diagramu danych na podstawie utworzonego schematu, wygenerowanie encji na podstawie definicji tabel relacyjnych, wygenerowanie diagramu związków encji na podstawie definicji encji Utworzenie schematu bazy danych W menu Start znaleźć grupę Oracle Designer. Uruchomić Oracle Designer i zalogować się w sposób podany przez osobę prowadzącą zajęcia (rys. 9.2). 138

22 Rys. 9.4 Tworzenie aplikacji w RON Rys. 9.5 RON przestrzeń robocza z aplikacją Rys. 9.6 Utworzenie schematu relacyjnego Wszystkie modele i obiekty, które tworzymy w Oracle Designer muszą naleŝeć do aplikacji. W celu utworzenia nowej aplikacji, naleŝy uruchomić Repository Object Navigator (dalej będzie uŝywany skrót RON) zaznaczony prostokątem na rys Następnie, podświetlić element Global Shared Workarea i kliknąć na nim prawym przyciskiem myszy. Z menu kontekstowego wybrać polecenie Create Child (rys. 9.4). W okienku, które się pojawi wybrać Application Systems i wpisać nazwę aplikacji. Wygląd RON po utworzeniu aplikacji pokazuje rys Z menu Tools RON uruchomić polecenie SQL*Plus. Wpisać i nacisnąć klawisz ENTER. NaleŜy podać poprawną ścieŝkę i nazwę pliku (rys. 9.6) - z:\ jest tylko przykładem. MoŜna zamknąć okno SQL*Plus. 139

23 Rys. 9.7 Przygotowanie obiektów w repozytorium Rys. 9.8 Wybór bazy danych Importowanie schematu bazy danych Pierwszym krokiem inŝynierii odwrotnej przy zastosowaniu pakietu Oracle Designer jest utworzenie definicji tabel relacyjnych w repozytorium. Definicje te powinny odpowiadać tabelom istniejącym w bazie danych. Proces ten moŝe być zautomatyzowany poprzez wykorzystanie jednej z funkcji narzędzia o nazwie Design Editor. Z menu Tools RON wybrać polecenie Design Editor. Po uruchomieniu się aplikacji Design Editor moŝe pojawić się okno o nazwie Welcome to The Design Editor - naleŝy je zamknąć Z menu Generate wybrać polecenie Capture Design of Server Model. Wybrać aplikację, w której zostaną zapisane definicje tabel relacyjnych (rys. 9.7). Powinna być to aplikacja utworzona na początku ćwiczenia w RON. Pojawi się okno jak na rys NaleŜy wskazać źródło, z którego Design Editor pobierze definicje tabel. MoŜna wybrać bazę danych Oracle (Database), pliki zawierające polecenia SQL tworzące schemat relacyjny (DDL Files) lub źródło danych zdefiniowane w systemie ODBC. 140

24 W ćwiczeniu zaznaczamy bazę danych Oracle, naleŝy podać dane potrzebne do zalogowania się do bazy danych - identyczne jak przy logowaniu się w programie Oracle Designer. Następnie naleŝy kliknąć w zakładkę Objects. Design Editor połączy się z bazą danych i przedstawi listę obiektów w niej dostępnych. Z grupy Relational Tables naleŝy zaznaczyć tabele pokazane na rys. 9.9 i wcisnąć przycisk zaznaczony prostokątem. Po wybraniu wszystkich potrzebnych obiektów naleŝy wcisnąć przycisk Start. Rys. 9.9 Wybór obiektów bazy danych Rozpocznie się proces importowania do repozytorium definicji wybranych obiektów. OstrzeŜenia pojawiające się w oknie Message Window moŝna ignorować. Wygląd Design Editor'a po pomyślnym zakończeniu procesu importowania i tworzenia obiektów w repozytorium pokazuje rys Wygenerowanie encji na podstawie definicji tabel relacyjnych Kolejnym krokiem jest utworzenie encji, które odpowiadają definicjom tabel relacyjnych. Zadanie to jest wykonywane automatycznie przez jedną z funkcji pakietu Oracle Designer. Funkcja ta jest dostępna zarówno z RON jak i Entity Relationship Diagrammer. Przejść do RON. Z menu Edit wybrać polecenie Requery All. W grupie obiektów Table Definitions zaznaczyć definicje tabel relacyjnych i następnie z menu Utilities wybrać polecenie Designer Table to Entity Retrofit (rys. 9.11). Pojawi się okno jak na rys Dla kaŝdej encji moŝna podać skrót nazwy i liczbę mnogą od nazwy encji. JeŜeli na liście tabel relacyjnych brakuje pewnych obiektów, listę tę moŝna uzupełnić wciskając przycisk Candidate Tables. 141

25 Rys Wybór obiektów bazy danych Rys Wybór tabel Rys Właściwości generowanych encji Po wprowadzeniu wszystkich danych naleŝy wcisnąć przycisk Retrofit. Rozpocznie się proces automatycznego generowania encji na podstawie definicji tabel relacyjnych. Po pomyślnym zakończeniu zadania pojawi się okno jak na rys

26 Rys Informacja o pomyślnym zakończeniu procesu tworzenia encji Rys Encje dostępne w repozytorium Rys Diagram ERD wygenerowany przez Oracle Designer 143

27 9.3.4 Wygenerowanie diagramu związków encji Z menu Tools RON wybrać polecenie Entity Relationship Diagrammer. Po uruchomieniu się narzędzia utworzyć nowy diagram. Z menu Edit wybrać polecenie Include Entity. Pojawi się okno jak na rys NaleŜy wybrać encje, które mają znaleźć się na tworzonym diagramie. Zaznaczyć encje lub wcisnąć przycisk Select All, zaznaczyć opcję With Relationships (powoduje włączenie do diagramu związków istniejących między encjami) i wcisnąć przycisk OK. Diagram ERD odpowiadający schematowi bazy danych pokazany jest na rys

28 !!"# $ %!"##$!!" #% &&'! #( )*'+,!" %)!" & # -%)&'!')* &./! &'! 01 - #&'!)###!)$% ' )( %2 $!1 -# -3, -!!#, #% 014%#! 015. ##$!!"#'## $2 -&0!, -& *#( #--)$, #-)&'!!"%!&(*2!"-&$. 6%1! &#-!&2% 0!- /!% # %!",-&! )) #!"3!"., -0% & ( #-)&'! -! ##$!!",!& & #% # 4#.5. # & 1! )!& %( # -* # 3!"/!%, -) % -!&' #!& 3!&. 7 % # 2% #-* $!$ #-$% # &'!)!&( -&. #-#$3 * &&# ) 1 -!( )- ', ) &# ).. # $ -!!"!* $ #-* #-$% #(-# &'!!"-#$!"-!#$. 8' - 3 #( #-#$3 ) 4!*0! 5,-!#) ( 9#) 2 #' ( -3 &'!!")*$ ## ) -&0! #!"%.!##; % 7##; % 9#) # -# # 7<=> #..: #-! Primergy 7 3!" 7

29 !1! # ' A!" /!%9#) A -%!& ) #!"%!& ) )!&3%%!&!" ) #!"%!& ) - #!"3!" -!" )!"3% &' A!"1, %) 1 #( #-#$3- - #3( - '!' &(!. A 1 '-%!&(.8 -#/3&! >B) 31!"#.A# '1 4-*%3%#5 drop table kasety cascade constraints; - #..9) '$!& # 1! #..3!&-!" #. 7

30 /!% 9#) - %! %!& ) #!" 3!" -# - ) -3) $!"!". >&-, -!' -%!& $ #'!& 3% %!&!" - 9#) F. >#(-, -%!& % ) & %!& #!" 3!",#&'!!&3%!"-2! $&. (! * #!" -# &' #!" %!& ) -# A- -!*0!,2!& 3#. '(!&#' *'! -& %. 8 Utilities 31-%! Database Design Transformer4#.5.!# '1-!#''4#.G5 & #( -&'!-#(- ) --#!"%!& ). H-!##(I!,!# '1-!# ( 4#.5. 8 '193#9#) C #J!# '1-!#( 43-!# #5!&3%%!&!"!) '$!&. #.A!" 93#9#) C # #.G93#9#) C # #. 99C 7

31 (!! 8 Tools 31-%! Design Editor4#.5. E2% -& *#( & #., Tools 31-%! Server Model Guide. * K) %L!1,23( % # 4#.! 5,3( 2-4#. % 5-3(-& 1#(- #!-%!&4#. 3#5. & #( - ) #!"4# %!&(,$'3(-! 1 ) 4#.J! 3#5, &2%%#&#-#,!# '1-!#! %% 31 -%!&(. % '1%!! #.J-!" 3$ 3!". & #(%#3$,$& %2 31- (.,$-& #( #(-,!!&3%, -# $!" # #!"%!& 4#.5.7'!&!0 & --%!&(Database Design Transformer.!# '1-!#.)%' '1 ) 7B; %9) -$ ) #!" %2 - $!1 7B; %H,!1!&3%!#'1-!# *. #.A!" #. ) #!" #.3$3% 7 M

32 & #( 4#.M5, $ %2 31&.9 3&# ) #!"-%$ -#&'!!" #!", #!" 3!" /!% #!" 3!" 3#*) &-# /9?6. 8!1) #!" 3!"/!%4#.M! 5-1!&%) 3!"4#. M % 5,&3*2- %). % '1*( 4#.M 3#5. 0 % # & #.. 83#-% &#,!13, $# ' ) 4%3$!#(&'!!0 (% # (5.>%2 31!&3% %!&!".>#(-,% '1 -!#! #.%!,! #- &!!"% $ %#)!"3$. % '1-!#4#.J% 3#5 -- ) #!" -& #( - #.N. >%2!# '1-!#!!,!#- & - #!"3!". #.M3$#-#3) #!" #.3$)!"3$ #.NH 3$ I! 7

33 & ) #!". -0% I! #!"-& #( - #.. 3!" #*#!" - -%!&- 3(&2-3 # # (. &01/>.0 %1 ' -%!&( Utilities 31 -%! Force Delete. ) % '1+,, #(- -. />% '1- -!## #3%#.31-%! Empty Wastebasket. (! #.7!" 3!" )- # ## # %+1 )-(.!"1 -%!&(./. 8%) 1#( #-#$3&, -). )- 3$ 3!" %+1 %) ) 2 -)%' '1 3% 9D7CD?AC/8D, ( )% 0! 4%!)*$,!&, )! %) 3%!,,M.9 %2-1 %& 0! C3%!.9 3%9D7CD?AC/8D C3%!.9 7 N

34 C3%!.9 C3%!M.9 >!-%) %!& E#'& '$ (!&O 1 '(!&'3%'%!& ',3!&3%!&. 1 '( '!&%!3! #!"!%!&. H 1!&3%%!&!" H 1#!"%!& -#!&3%. %9)..,./!%,..,(/%"012.>C,# N. 7

System Zarządzania Forte moduł Kontroling

System Zarządzania Forte moduł Kontroling System Zarządzania Forte moduł Kontroling Podręcznik użytkownika Wersja 2010 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.

Bardziej szczegółowo

Gniazda rozszerzeń w WF-Mag dla Windows. Przewodnik wdrożeniowca.

Gniazda rozszerzeń w WF-Mag dla Windows. Przewodnik wdrożeniowca. Gniazda rozszerzeń w WF-Mag dla Windows. Przewodnik wdrożeniowca. obowiązuje od wersji 7.60.0 Opracował i wykonał: Rafał Mróz Asseco Business Solutions SA Oddział w Warszawie Warszawa, ul. Jana Olbrachta

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow

System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow Rozdział 5 System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow Streszczenie. Opracowanie przedstawia możliwość tworzenia aplikacji z użyciem diagramów sterowania przepływem pracy. Jako silnik

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Ostatnia aktualizacja: 21 października 2013 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a Symfonia Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2011.a Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Informatyczna: Bazy danych Podstawy projektowania i implementacji baz danych. Andrzej Ptasznik

Wszechnica Informatyczna: Bazy danych Podstawy projektowania i implementacji baz danych. Andrzej Ptasznik Wszechnica Informatyczna: Bazy danych Podstawy projektowania i implementacji baz danych Andrzej Ptasznik Podstawy projektowania i implementacji baz danych Rodzaj zajęć: Wszechnica Informatyczna Tytuł:

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel

Sage Symfonia Start Handel Sage Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM Z ROZPROSZONYCH I OBIEKTOWYCH SYSTEMÓW BAZ DANYCH

LABORATORIUM Z ROZPROSZONYCH I OBIEKTOWYCH SYSTEMÓW BAZ DANYCH POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI LABORATORIUM Z ROZPROSZONYCH I OBIEKTOWYCH SYSTEMÓW BAZ DANYCH System obsługi internetowego rozkładu jazdy oparty o rozproszoną bazę danych AUTORZY: Michał Kowalczyk

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500

SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500 Ostatnia aktualizacja: 19 sierpnia 2014 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

WF Mag dla Windows. Zaczynamy!

WF Mag dla Windows. Zaczynamy! WF Mag dla Windows Zaczynamy! WF Mag dla Windows Spis treści O CZYM JEST TA KSIĄŻKA... 5 I STALACJA PROGRAMU... 7 ODROBINA TEORII... 7 Organizacja danych w WF Magu dla Windows... 9 Dlaczego instalacja

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU System Zarządzania SYMFONIA start PODRĘCZNIK KROK PO KROKU Faktura start dla WINDOWS Wersja 1.35 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy MATRIX.PL

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2

Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2 WebSphere Produkty Adapter Wersja 7 Wydanie 0 Feature Pack 2 Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2 WebSphere

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA PEDAGOGICZNA w KRAKOWIE Im. Komisji Edukacji Narodowej WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNO- TECHNICZNY INSTYTUT TECHNIKI TOMASZ RUTKOWSKI

AKADEMIA PEDAGOGICZNA w KRAKOWIE Im. Komisji Edukacji Narodowej WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNO- TECHNICZNY INSTYTUT TECHNIKI TOMASZ RUTKOWSKI AKADEMIA PEDAGOGICZNA w KRAKOWIE Im. Komisji Edukacji Narodowej WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNO- TECHNICZNY INSTYTUT TECHNIKI TOMASZ RUTKOWSKI TECHNIKI INTEGRACJI BAZ DANYCH I SYNCHRONIZACJI PRZESYŁANIA

Bardziej szczegółowo

enova Księgowość Podręcznik Użytkownika (7.4)

enova Księgowość Podręcznik Użytkownika (7.4) Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B 31-415 Kraków tel./fax +48 (12) 261 36 41 http://www.enova.pl e-mail: ksiegowosc@enova.pl enova@enova.pl enova Księgowość Podręcznik Użytkownika (7.4) Spis

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż)

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura

Sage Symfonia Start Faktura Sage Symfonia Start Faktura Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013

BAZY DANYCH. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 BAZY DANYCH Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 Przedmiot: Bazy danych Ćwiczenia: 16 godzin 25 maja 2013 r. sala 300 10:30-17:25 (8 godzin), 8 czerwca 2013 r. sala 300 10:30-17:25 (8

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 3. Słownik danych (Data Dictionary)...n.. 65 Formalizm notacji słownika danych...u...65

Spis treści. Rozdział 3. Słownik danych (Data Dictionary)...n.. 65 Formalizm notacji słownika danych...u...65 Spis treści Wprowadzenie...n... 7 Rozdział 1. Ogólne metody analizy systemowej...n. 9 Rozkład funkcjonalny...u...u.10 Model funkcjonalny metoda przepływu danych...u...11 Modelowanie informacji (danych)...u...11

Bardziej szczegółowo

Modelowanie procesów biznesowych z zastosowaniem środowiska Business Process Model pakietu PowerDesigner 9.5

Modelowanie procesów biznesowych z zastosowaniem środowiska Business Process Model pakietu PowerDesigner 9.5 Krzysztof Bartecki 2006 1 Ćwiczenie 4 Modelowanie procesów biznesowych z zastosowaniem środowiska Business Process Model pakietu PowerDesigner 9.5 Celem ćwiczenia jest wstępne zapoznanie się z moŝliwościami

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Handel premium dla WINDOWS Wersja 3.40 Spis treści II Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy MATRIX.PL SA jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU System Zarządzania SYMFONIA start PODRĘCZNIK KROK PO KROKU Faktura i Kasa start dla WINDOWS Wersja 1.00 II Błąd! W dokumencie nie ma tekstu o podanym stylu. Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub

Bardziej szczegółowo

Generyczne mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania

Generyczne mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Marcin Niegowski Nr albumu 3245 Generyczne mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Modelowanie obiektowe ZPO 2009/2010

Modelowanie obiektowe ZPO 2009/2010 Modelowanie obiektowe ZPO 2009/2010 Sprawy organizacyjne dr Wojciech Tylman, Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych PŁ B 18, Ip., p. 56 www.dmcs.p.lodz.pl tyl@dmcs.p.lodz.pl godziny przyjęć:

Bardziej szczegółowo

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI SOFTECH SP. Z O.O. COPYRIGHT 2007 2 Wstęp Wstęp SPIS TREŚCI I. Wstęp...5 II. Struktura programu...6 III. Zasady działania...8 IV. Instalacja i konfiguracja...9 IV.1.

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft CORAX OPIS SYSTEMU

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft CORAX OPIS SYSTEMU Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft CORAX OPIS SYSTEMU Radom, wrzesień 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft Sp. z o.o. jest

Bardziej szczegółowo