Inżynieria oprogramowania Laboratorium

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Inżynieria oprogramowania Laboratorium"

Transkrypt

1 Katedra Informatyki i Automatyki Inżynieria oprogramowania Laboratorium Kierunek: Elektrotechnika (EE-DM) Rok: 5 Rzeszów 2009

2 !"#$#! %&$ '(&#! &)'!!* +,#!-!-%&)%.,%!&) %)%&-/.,!&) #$. %!&) $'!%!( % $$ $%- %,! $) '%- %0 ). %&) %&- $%$ " #$,$. (#&$) ) 1' )2!) $%- %*,#!- & %!$$&.!$ * 3&%% &! % &!$*$),$ &14 5! %2.,'' %$ &!'$),$ &146 5! %'2*6'!%!-$,# ' %!., * * & :* *6($ $ /$ #(-)'%$ %(; * 7/$ &!#%;6!' ($ %!'!!%$,$<$%$ &*="#!)!-%&) ",$> $&)$!"&),$ > %&,$ #/$$(,$> # #& '?&,$> # &!%$ & '',$> %%! ' $# 0&.,' #> $( &&)!-$' * =' $' #$!!%$ #$/ $! $!!,$<,$! %,$ $(,$ ',$., % )> $! $!!,$.,,$ $,(> 0 %%!,$#'$($ '! %%!,$ '$($#' > $! $!!,$ #) &'%* 8$.,(/% $ ' $%!46.%(' $% *="#$ A

3 2 &( &$ ($ +!!!$-( &(& &) & %!$ (* B(*4 &($ $,( ' & $( ' &,$,$ 2 &(%0 # 0%- & 8 &!! (%0 %$)< %- $!! % (,$ $!!* 8)% $'- #)%- (,$ 8 # %$/ %. #$!)% (%#(/%$) %$ $!)% (%8 (" '%0 '(*3#%$)/%$'-& %$)! % $!!. %$)., &%$ (/ $ $!!. % $# $&) '"! % &) $' & #$ * +%$) %!$ $ $* ( #$& & 1(*2. $,& x! (%0 '.! ' %$) *! %$)< #(/! ( 0/%& 0/. %$!%)/$!-% '$),$ &%!** B(B(#$ & +,(& ' =,$ C C +,( C C & ' =,$! $!" '$!*+!-% 46$!$ $/$ C!$ #& " #$ A

4 B(( & 4 & ( ;%! B% ( $ D' 3' 3B4E4 C E=F3 $D' 3$'!D'!' G7H1?I2 G7H1?I2 4J;3 D& & 3B4E4 C $D& 3$& G7H1?I2 D 3B4E4 C K43B $D 3$ G7H1?I2!D! G7H1?I2 D,$ 3B4E4 C = L+434 D$! 6$!$ 6B4 D' +0/,$ 3M 841?.2 D$ $( 3B4E4 C +FL8 $D$ 3$$( G7H1?I2 D& 7 &!$ 3M 841?.2 ( A

5 + N/'%- * M / '$/!- $!%!,(% %!(-%$)) &-1!*2*! " +!!(.,$ $!) #/ %&*+$ $&%&. # /! "1&(-#$!,;32 5!** 3!-%.%0$/ #! $ )/ %$ %!!*=!$' $(/% Create Child1!*I2*!*K'$ $;6!'!*; '",$ %&;6!'!*IB$ IA

6 +.,!-%&$$(/ % $%!/ $-%&* +');3%$ %& %&!**=</%-;3* # "$ % = '",$ ' /%&- 1 $!*2* M$/ $'1 File$(/ % New2* +(/%&-.$,&(-%! ' 1 )/$%! $!*?. $.,!-%&$ )/$ $- $ &%% %& )/%!OK* )/OK$ & &2* +%$/46!* $/'*!*;35%!<(%&)!*?+(,%&% $&)& 6#& &$%$/(0 %.&%&(* & 6%"! %!$ &K43B4J;3$ (,$ &4J;3* )/$%!!$ - & %! -1 $!*O2* )/$%!!$! $&!.$,(/!!( &*&$!- &!*A* +%!/ $- &1%Name2K43B.!, $1%Short Name2(- ') $ & 1%Plural2 )/%!OK*!*O! -46'!*A+%$ $& A

7 !-%&)%( $%$/ &-4J;3* )/$%!!$ - %$ '$) %! - 1!*O2* )/$0 &K43B.!-% $0 &4J;3*&$!- &!P* +%!/ $$)$%From Name Q R.$%To NameQ(&&R* )/ %!OK* +$ 0$ &% %$ %$!/'&!** )/%$%!!$ &-4J;3!$'$(/% Properties*+.,!-%&$1!*2. $(/"-Attributes* +%!/(' ()*= /% Primary($'.%Opt (%& '*!*%&$') '%$%$ (,$ & 4J;3* =%!/'$%1 File $(/% Save Diagram As2*+.,!-%&$$%Diagram Name$%!/ $- ' )/OK*!*P+%$ $)- &!*9' 46!*+%$ (,$ & 4J;3!*9' 46% (,$

8 '( ) 3< #$!%$/! )/%&-*+$ & 0 M /;31!*2* )/$ $-%&.,)%&* = Utilities$(/% Export 1!*2* + 4C%+$(/!%%!$' )/%!Next. + 4C%+$(/%&-.,) %& )/%!Next* + 4C%+$(/%$ &("- $'.$,!-%$%!*= /.#% $ $ %$ (/$0$ * )/ %!Finish* =/.#%!!%$!-<* )/$ $-%&.,)%&* = Utilities$(/% Force Delete*+ + )/Next.!-% Finish* +!%$ %(-%( $ %!" /$< & &- *!*4!%$ %&$;3!*I4!%%!$'!*+(,!%$ (,$!*+(,%,$!*?!-%!%%& =</%-;3.46 OA

9 = $/%&-'$),$ &* = $/%&- &* J!)% S = $/%&-( 0/%& 0/$)- &*!!& &- %'* 3%!$%,$ 0/ &$)-. M /;6!'. M!$/%&.$/ $%&.!%$/%&%);3. +(/%&-% $&))'$ $46'. 8$/46. 3$/46* * ' ()&%)+$ $ <!&. < PP?* * &%*K%!.+!$PP* * *(*H.E$PPO* I*!" #%&+),! *+3B.+!$PP* * $ "$ - AA

10 ! "# $%& ' $ "()* +, - "( '#.& "(! #% "( "( "'#$ /"! # $ "(!"# ', 0 #10'" 022"#.0&"0$ "( 3 " 3/ 3, %'*% '* %',5 & % &"'# 0&""(#% "'#$ /" +', +''#!, +' %"(#, ') 0 %+0 ' 30&" ""( ' ". 6#$1"# "0 )' "(! '$# 0/" 0/", ' '#! '$# "0. 13&" 0' 3" ' %"( # 0& 10"'#$ "# 30&""( %"("(,$* 0,, ' * 3 #% "('" ""(. #"(!",, "0 7 8" 9 :;, 1! "( 4 " % 13& '"!1<"!8 (, ='"(* 30& 30&"! 01#$>31.#$%&!"0/! '"!,* "0.# "0 $ "( %14 " 3 "0! 0, * "0 8' "( <1 3?"!1 $! "( 0&" "0,-!"( !1! "0, $ "(3 "0&' "(!1 1 3,$ %4 1.!'" 0 "0, <1.#0' "!)% 140 ' "0.1!1 "0 3 +,;$%06#$!11" "0! "0 ;

11 A " 0 "0& 4 4 " 0 %" 1! "#! ' # > 0, 5! 31 30&"&("(3 ; 0 $ -&0 "0! "( '!&0 "0! "( B 3" "0! " C"0 "0! " "0! " <1$'0# '!&0 "0# "( "0 # B 3" "0# C"0 "0# -&0 1 '!&0 "0 1"( B 3" "0 1 C"0 "0 1 "0 1 D! "#.# 14 '" " *.1'! "(, & ' *0! "( E C, =3 03 D ("( "0 </! "0 0/" 0 0/" 0!%0 "0 & "() "0+% "( "0 "0C D * =3 0& " *, 5"! ("( "0 & "0 "0, 1 '# *$%, 5"4 " & 30&" - "/ 0 ''C D ("( "0 </! 6#$1"# "0! "0 D * </! "( "( "0 ;

12 ! " 5!64'3,B"(4!' 43 #1 13 &"&03", - 4!"03C 4 " )3 41 0!"0+, - <= 14!"!, # $ 5!"0 14 "!" )!0"3/"13% #*F+, 5 4("(3 "0 & "#$, %!$ "0%&'(% %', B 4 ') *F 14!" = +, 514!"03. #013"( ', 0 3 ) ),+, 8 % 14 "03!)! 14+.!1 4 &!0&" ")) " " &,+ 5 *),+0 3 "0#E' "! '", 0 3'0 & "0&, =>*F! &4 1! "0) " " &,+, B/"4 "0 3 0! &4! "),+, 43 "03! "0 (%%',,? '*,= "0,!0 0 "0 ;

13 *' *F! "0 0,G, 30&"1 4$ "0, -4'("( "0, #% & ',G*' *F 5!"0 14 "!", B 4 ') 14!" = +, 514!"03. #013"( ', 0 3 ) )1 0,+, -! "0 1 "03 0&"&"! '", - 14!" +,-, 0 3 0,.# "0 3! "0'$# 0,-' ("(& "0. 14 "0 0&" '$# "0,! &4 " "03(% %' ' 14!",B,$* '. #'$# & "0&13 (%%', - 14!" +,-,0 3 0,.# "03! "0'$# 0,-' ("(& "0. 14" "0. 0&" "0! "(& "0! "(, B$ 4 "0$ "(' "0' " #.%/'0, 30&"1 4*! "0(%$, $*! "0(%%' 0,, ; G

14 5/!4 $/" /"' "( 14$3*,/!4 "03.#01"( 0 ',5!$ "4 ' 1! &4" " " &,H, 30&"1 /!41 $ # "(, $1# ' "(12+)*+, 0,H,!( ),H1' "( =>"!% 4 &4!"03,5"! 0" /" " 0 4 ",, - 403"'$ "(,, - 403"I") "0+ J,, K&"'#$ /"'# *L G, </!4 "0! 30&" ("( "0 0 4 ",, 0&"'C1 ' " 4 " /!4!%0 "06#$ "01"3 "0 0 "03, = #!1 4("(3 "0, 4!"0"&<=, D 4("(3 "0"&*F, 5&4 "0 "0 *F, D 4*,, "'3 4'*!45 "!"( >0. > MMH,, *!,N.5 MM,, +3,F!.9! "MMO, G,!*24#'%'$,5=?.5 MM,,! "5&',5=?.5 MMH, H, #$., ;

15 Katedra Informatyki i Automatyki Politechnika Rzeszowska Modelowanie systemów czasu rzeczywistego metodyką SADT (Warda-Mellora) 1. Wprowadzenie W niektórych systemach komputerowych oprócz precyzji obliczeń i przetwarzania danych wymagane są dodatkowe właściwości takie jak: współpraca (wymiana danych) z urządzeniami zewnętrznymi, gwarantowany nieprzekraczalny maksymalny czas oczekiwania na wynik przetwarzania danych, reakcja na awaryjne zdarzenia zachodzące w systemie powinna być podjęta w tak sposób, by zapewnić stabilność pracy systemu lub jego właściwe zatrzymanie. Systemy w których powyższe założenia powinny być spełnione nazywane są systemami czasu rzeczywistego. Należą do nich systemy stosowane w automatyce, gdzie nie spełnienie powyższych założeń może spowodować straty bądź doprowadzić do śmierci (np. w elektrowni, samolocie, w systemie kontroli ruchu lotniczego, fabryce itp.). Do tej grupy należą również systemy innego rodzaju, np. rezerwacja miejsc lotniczych czy systemy bankowe, gdzie względy finansowe wymagają sprawnego przetwarzania i przesyłania danych "na czas". W zależności od kosztów i strat związanych z przekroczeniem wymagań mówi się o "twardych" lub "miękkich" ograniczeniach czasu rzeczywistego. Większość metod strukturalnych dla opisu systemów czasu rzeczywistego jest rozszerzeniem metod dla klasycznych systemów przetwarzających dane. Jedną z najbardziej znanych metod jest SADT (Structured Analysis and Design Technique) zaproponowana w 1985 przez P.T. Warda i S.J. Mellora jako rozszerzenie klasycznej metodyki Yourdona/DeMarco. Jej ideą jest hierarchiczna dekompozycja funkcjonalna z wykorzystaniem diagramów przepływu danych i sterowania. Cały system jest dekomponowany na zbiór wzajemnie na siebie oddziałujących, powiązanych modułów, z których każdy ma określoną funkcję. 2. Grafy transformacji Diagramy przepływu danych, które w metodyce SADT nazywane są grafami transformacji TRG (transformiation graphs) są podstawowym narzędziem modelowania systemu. Obrazują one przekształcanie danych wejściowych na dane wyjściowe (wyniki) przez kolejne przekształcenia funkcjonalne. W stosunku do klasycznych DFD uzupełniono je o możliwość modelowania przepływów sterujących (tzn. sygnałów lub przerwań) oraz uwzględniono istnienie procesów sterujących czyli procesów, których jedynym zadaniem jest koordynacja i synchronizacja działania innych - "zwykłych" procesów. Przepływ sterujący można uważać za kanał, przenoszący sygnały binarne (typu "włączony" lub "wyłączony"). W odróżnieniu od innych omawianych przepływów, przepływ sterujący nie dostarcza wartości danych. Jest on wywoływany od jednego procesu do drugiego (lub od terminatora do procesu) jako informacja o konieczności aktywowania danego procesu. Wynika z tego, że proces przed nadejściem przepływu pozostawał w stanie uśpienia lub bezczynności. Proces sterujący można traktować jako nadzorcę procesów wykonawczych. Jego zadaniem jest koordynacja pracy innych procesów na diagramie: jego wejścia i wyjścia stanowią jedynie przepływy sterujące. Na pojedynczym DFD jest zwykle jeden taki proces. Przepływy sterujące, wychodzące z procesu sterującego służą do budzenia innych procesów; wchodzące przepływy sterujące zwykle wskazują, że jeden z procesów zakończył wykonywanie zadania lub że wystąpiła sytuacja wyjątkowa, o której należy poinformować proces sterujący. Po "obudzeniu" proces wznawia swoją działalność zgodnie z opisem w specyfikacji procesu.

16 Operator włącz wagę wyłącz wagę potwierdzenie wyboru 3 STEROWANIE VAT RABAT Wybór OBLICZ CENĘ 1 EDYTUJ ETYKIETĘ Stawka VAT 2 Rabat CENNIK Cena jednostkowa OBLICZ CENĘ Cena EDYTUJ ETYKIETĘ Etykieta Waga Waga rozpocznij ważenie koniec edycji Drukarka koniec ważenia Rys. 1 Przykładowy diagram TRG (waga automatyczna) Składniki diagramu TRG (Yourdon/Ward-Mellor) Terminator Reprezentuje obiekty zewnętrzne, z którymi komunikuje się system. Proces (Transformacja) Obrazuje fragment systemu przekształcający dane na wyniki, reprezentuje indywidualną funkcję wykonywaną przez system. Proces sterujący Magazyn Magazyn sterowania Jego zadaniem jest koordynacja pracy innych procesów na diagramie: jego wejścia i wyjścia stanowią jedynie przepływy sterujące. Przepływy sterujące, wychodzące z procesu sterującego służą do budzenia innych procesów; wchodzące przepływy sterujące zwykle wskazują, że jeden z procesów zakończył wykonywanie zadania lub że wystąpiła sytuacja wyjątkowa, o której należy poinformować proces sterujący. Modeluje dane w bezruchu. Przechowuje przepływ danych wyjściowych jednego procesu, dopóki drugi proces nie zażąda tych danych. j.w., lecz dotyczy przepływów sterujących Przepływ danych Służy do opisania przenoszenia jednostek lub pakietów informacji z jednego fragmentu systemu do innego.

17 Przepływ sterowania Przepływ sterowania można uważać za kanał, przenoszący sygnały binarne (tzn. włączony lub wyłączony). W odróżnieniu od innych omawianych przepływów, przepływ sterujący nie dostarcza wartości danych. Jest on wywoływany od jednego procesu do drugiego (lub od terminatora do procesu) jako informacja o konieczności aktywowania danego procesu. Wynika z tego, że proces przed nadejściem przepływu pozostawał w stanie uśpienia lub bezczynności. 3. Diagramy zmian stanu Zachowanie wewnętrzne procesu sterującego jest inne niż zwykłego procesu, gdyż odbywa się w nim szczegółowe modelowanie czasowej charakterystyki zachowania systemu. Klasyczne metody opisu procesu są tu niewystarczające. Zgodnie z metodyką SADT, wnętrze procesu sterującego modeluje się diagramem zmian stanu (STD - state transition diagram), pokazującym, w jakich stanach może znajdować się system jako całość i w jakich okolicznościach następują zmiany stanu. Diagram zmian stanu ukazuje sekwencję stanów, w jakich może znaleźć się system w odpowiedzi na pewne zdarzenia oraz wynikające z tego działania, jakie system podejmuje. Dozwolone zmiany stanów przedstawiamy na STD łącząc odpowiednie pary stanów (prostokąty) strzałkami. Na diagramie wyróżnia się też zwykle stan początkowy i stany końcowe. STANDBY Tape end STOP pressed Stop playing PLAY pressed Start playing FFORWARD pressed Start fast forward Tape end STOP pressed Stop fforward Tape end STOP pressed Stop rewind REWIND pressed STOP pressed Start rewind PLAYING REWINDING FAST FORWARD Rys. 2 Przykładowy diagram STD (magnetofon) Oprócz w/w elementów do STD należy jeszcze dodać dwa składniki: warunki powodujące zmianę stanu oraz akcje, które wykonuje system zmieniając stan. Zaznacza się je zwykle obok strzałki łaczącej dwa stany (nad kreską warunki, pod kreską - akcje). Warunek to zdarzenie w otaczającym środowisku, które system może wykryć; zwykle będzie to sygnał, przerwanie lub nadejście pakietu danych. Powoduje ono przejście systemu ze stanu oczekiwania X do nowego stanu oczekiwania Y lub z wykonywania akcji X do wykonywania akcji Y. Podczas zmiany stanu system wykonuje jedną lub więcej akcji: produkuje wyniki, wyświetla komunikat na terminalu użytkownika, wykonuje obliczenie itd. Akcje pokazane na STD są więc odpowiedziami, wysyłanymi z powrotem do środowiska, lub obliczeniami, których wyniki są zapamiętywane przez system (zwykle w magazynie danych pokazanym na diagramie DFD), aby w razie potrzeby zareagować na jakieś przyszłe zdarzenie. 4. Przedstawienie problemu Celem ćwiczenia jest zamodelowanie za pomocą pakietu EasyCASE działania automatu do sprzedaży artykułów spożywczych. Klient ma możliwość wyboru towaru, który chce kupić, zapłacenia za ten towar oraz zwrotu

18 zapłaty w przypadku rezygnacji z zakupu. Automat dostarcza towar zwracając ewentualną nadpłatę (resztę), informuje o niedostępności towaru oraz zwraca zapłatę w przypadku rezygnacji z zakupu bądź niedostępności wyrobu. Przyjmując zapłatę automat sprawdza monety i nie akceptuje fałszywych. Diagram kontekstowy systemu przedstawiono na rysunku 3. Zostało na nim wyspecyfikowane środowisko systemu reprezentowane przez terminatory (w naszym przypadku Klient) oraz interakcje między systemem i środowiskiem reprezentowane przez przepływy danych oraz sterowania, przykładowo Towar, Złe monety, Towar dostępny. Żądanie zwrotu zapłaty 0 Towar dostępny Klient Wybór klienta Automat do sprzedaży Towar Klient Moneta niesprawdzona Zwrot reszty Złe monety Rys. 3 Diagram kontekstowy dla automatu 5. Przebieg ćwiczenia 1. Uruchomić EasyCASE i utworzyć nowy projekt. 2. Przeanalizować diagram kontekstowy z Rys. 3, przerysować go i oznaczyć w projekcie jako diagram kontekstowy. Sprawdzić poprawność diagramu opcją Rule check. Do czego służy przepływ sterujący Towar dostępny? 3. Rys. 4 przedstawia niepełny diagram poziomu 0 (diagram ogólny systemu). Stanowi on rozwinięcie (uszczegółowienie) diagramu kontekstowego. Zostało na nim wyspecyfikowane zachowanie systemu w reakcji na zewnętrzne zdarzenia. Główny proces Automat do sprzedaży reprezentujący cały system został podzielony na sześć transformacji reprezentujących główne moduły funkcjonalne systemu. Ponadto zostały wyspecyfikowane aspekty związane z danymi (strukturami danych) przez przepływy danych wiążące transformacje oraz przez magazyny danych. Należy utworzyć diagram potomny TRG dla procesu AUTOMAT z diagramu kontekstowego i narysować poniższy schemat. 4. Uzupełnić diagram narysowany w p.3 o proces sterujący oraz przepływy sterujące. Należy dodać przepływy dotyczące informacji o niedostępności wyrobu, wydawania towaru i reszty, zwrotu pieniędzy gdy brak towaru lub na żądanie klienta. Nie należy pominąć procesów sterujących z diagramu kontekstowego.

19 Monety Złe monety 1 Pobierz opłatę Zapłata 2 Wydaj resztę Zwrot reszty Klient Wybór klienta Moneta niesprawdzona 4 Podaj cenę artykułu 3 Akceptuj zapłatę Wydanie reszty Klient Cennik 5 Dokonaj prawidłowego wyboru Poprawny wybór 6 Wydaj towar Towar Magazyn towarów Rys. 4 Niepełny diagram poziomu 0 dla automatu 5. Do opisu procesu sterującego należy utworzyć potomny diagram zmian stanu STD. Wprowadzić warunki i akcje do diagramu stanów. Dokonuje się tego definiując obiekt potomny dla przejścia jako Control table. Następnie, korzystając z notacji Backusa-Naura należy określić warunki (Condition) i akcje (Action) dla danego przejścia. Wskazówka: Przy tworzeniu STD warunkami będą przepływy sterujące "wchodzące", zaś akcjami - "wychodzące" z procesu sterującego. Aby uzyskać widok warunków i akcji oddzielonych linią jak na Rys. 2 należy wybrać odpowiednią opcję w oknie "Chart preferences". 6. Sprawdzić diagram STD opcją Rule Check, a następnie przejść na diagram nadrzędny i dokonać równoważenia diagramu opcją Level Balance. Literatura E. Yourdon, "Współczesna analiza strukturalna", WNT 1996 P. Ward i S. Mellor, "Structured Development of Real-Time Systems", YOURDON Press, 1996 S. Goldsmith, "A practical guide to real-time systems develoment", PRENTICE HALL 1993

20 9. InŜynieria odwrotna w Oracle Designer 9.1. Wstęp Klasyczny model kaskadowy zakłada sporządzenie specyfikacji systemu przed jego implementacją (kodowaniem w języku programowania) i wdroŝeniem. InŜynieria odwrotna (reverse engineering) jest procesem tworzenia specyfikacji (dokumentacji) na podstawie badania systemu juŝ działającego. Zakłada się przy tym brak dokumentacji oryginalnej lub jej istnienie w szczątkowej lub nieuŝytecznej formie. InŜynieria odwrotna moŝe być zatem wykorzystana do: zrozumienia i ulepszenia istniejącego systemu utworzona w wyniku inŝynierii odwrotnej specyfikacja jest korygowana lub rozszerzana i słuŝy do implementacji nowego, lepszego systemu, utworzenia innego, podobnego systemu zastosowane w pierwotnym systemie rozwiązania są przenoszone na podstawie utworzonej specyfikacji do innego systemu, który działa analogicznie jak pierwotny, lecz np. w zmienionych warunkach, zbadania i potwierdzenia jakości produktu utworzona specyfikacja słuŝy do formalnej weryfikacji poprawności systemu i jest podstawą udokumentowania wyników tej weryfikacji. Środowisko Oracle Designer wspomaga inŝynierię odwrotną, umoŝliwiając utworzenie diagramu związków encji na podstawie konkretnej bazy danych. Baza Danych Design Editor Generowanie Diagramu Danych Diagram Danych (Data Diagram) ER Diagrammer Generowanie Diagramu ERD Diagram Związków Encji (ERD) Rys. 9.1 InŜynieria odwrotna w Oracle Method - schemat postępowania 137

21 Rys. 9.2 Logowanie w Oracle Designer Rys.9.3 Okno główne Oracle Designer 9.2. Cel ćwiczenia W ćwiczeniu procesowi inŝynierii odwrotnej zostanie poddana przykładowa baza danych. W jego wyniku otrzymamy diagram związków encji. Do przeprowadzenia ćwiczenia potrzebny jest dodatkowy plik zawierający polecenia języka SQL tworzące schemat bazy danych, na podstawie którego zostanie wygenerowana dokumentacja. Plik tworzący schemat w dalszej części rozdziału będzie nazywać się bdemobld.sql. NaleŜy go pobrać ze strony z materiałami dydaktycznymi Katedry Informatyki i Automatyki PRz [28] Przebieg ćwiczenia Wykonanie ćwiczenia składa się z czterech części: utworzenie schematu bazy danych, import definicji tabel relacyjnych i wygenerowanie diagramu danych na podstawie utworzonego schematu, wygenerowanie encji na podstawie definicji tabel relacyjnych, wygenerowanie diagramu związków encji na podstawie definicji encji Utworzenie schematu bazy danych W menu Start znaleźć grupę Oracle Designer. Uruchomić Oracle Designer i zalogować się w sposób podany przez osobę prowadzącą zajęcia (rys. 9.2). 138

22 Rys. 9.4 Tworzenie aplikacji w RON Rys. 9.5 RON przestrzeń robocza z aplikacją Rys. 9.6 Utworzenie schematu relacyjnego Wszystkie modele i obiekty, które tworzymy w Oracle Designer muszą naleŝeć do aplikacji. W celu utworzenia nowej aplikacji, naleŝy uruchomić Repository Object Navigator (dalej będzie uŝywany skrót RON) zaznaczony prostokątem na rys Następnie, podświetlić element Global Shared Workarea i kliknąć na nim prawym przyciskiem myszy. Z menu kontekstowego wybrać polecenie Create Child (rys. 9.4). W okienku, które się pojawi wybrać Application Systems i wpisać nazwę aplikacji. Wygląd RON po utworzeniu aplikacji pokazuje rys Z menu Tools RON uruchomić polecenie SQL*Plus. Wpisać i nacisnąć klawisz ENTER. NaleŜy podać poprawną ścieŝkę i nazwę pliku (rys. 9.6) - z:\ jest tylko przykładem. MoŜna zamknąć okno SQL*Plus. 139

23 Rys. 9.7 Przygotowanie obiektów w repozytorium Rys. 9.8 Wybór bazy danych Importowanie schematu bazy danych Pierwszym krokiem inŝynierii odwrotnej przy zastosowaniu pakietu Oracle Designer jest utworzenie definicji tabel relacyjnych w repozytorium. Definicje te powinny odpowiadać tabelom istniejącym w bazie danych. Proces ten moŝe być zautomatyzowany poprzez wykorzystanie jednej z funkcji narzędzia o nazwie Design Editor. Z menu Tools RON wybrać polecenie Design Editor. Po uruchomieniu się aplikacji Design Editor moŝe pojawić się okno o nazwie Welcome to The Design Editor - naleŝy je zamknąć Z menu Generate wybrać polecenie Capture Design of Server Model. Wybrać aplikację, w której zostaną zapisane definicje tabel relacyjnych (rys. 9.7). Powinna być to aplikacja utworzona na początku ćwiczenia w RON. Pojawi się okno jak na rys NaleŜy wskazać źródło, z którego Design Editor pobierze definicje tabel. MoŜna wybrać bazę danych Oracle (Database), pliki zawierające polecenia SQL tworzące schemat relacyjny (DDL Files) lub źródło danych zdefiniowane w systemie ODBC. 140

24 W ćwiczeniu zaznaczamy bazę danych Oracle, naleŝy podać dane potrzebne do zalogowania się do bazy danych - identyczne jak przy logowaniu się w programie Oracle Designer. Następnie naleŝy kliknąć w zakładkę Objects. Design Editor połączy się z bazą danych i przedstawi listę obiektów w niej dostępnych. Z grupy Relational Tables naleŝy zaznaczyć tabele pokazane na rys. 9.9 i wcisnąć przycisk zaznaczony prostokątem. Po wybraniu wszystkich potrzebnych obiektów naleŝy wcisnąć przycisk Start. Rys. 9.9 Wybór obiektów bazy danych Rozpocznie się proces importowania do repozytorium definicji wybranych obiektów. OstrzeŜenia pojawiające się w oknie Message Window moŝna ignorować. Wygląd Design Editor'a po pomyślnym zakończeniu procesu importowania i tworzenia obiektów w repozytorium pokazuje rys Wygenerowanie encji na podstawie definicji tabel relacyjnych Kolejnym krokiem jest utworzenie encji, które odpowiadają definicjom tabel relacyjnych. Zadanie to jest wykonywane automatycznie przez jedną z funkcji pakietu Oracle Designer. Funkcja ta jest dostępna zarówno z RON jak i Entity Relationship Diagrammer. Przejść do RON. Z menu Edit wybrać polecenie Requery All. W grupie obiektów Table Definitions zaznaczyć definicje tabel relacyjnych i następnie z menu Utilities wybrać polecenie Designer Table to Entity Retrofit (rys. 9.11). Pojawi się okno jak na rys Dla kaŝdej encji moŝna podać skrót nazwy i liczbę mnogą od nazwy encji. JeŜeli na liście tabel relacyjnych brakuje pewnych obiektów, listę tę moŝna uzupełnić wciskając przycisk Candidate Tables. 141

25 Rys Wybór obiektów bazy danych Rys Wybór tabel Rys Właściwości generowanych encji Po wprowadzeniu wszystkich danych naleŝy wcisnąć przycisk Retrofit. Rozpocznie się proces automatycznego generowania encji na podstawie definicji tabel relacyjnych. Po pomyślnym zakończeniu zadania pojawi się okno jak na rys

26 Rys Informacja o pomyślnym zakończeniu procesu tworzenia encji Rys Encje dostępne w repozytorium Rys Diagram ERD wygenerowany przez Oracle Designer 143

27 9.3.4 Wygenerowanie diagramu związków encji Z menu Tools RON wybrać polecenie Entity Relationship Diagrammer. Po uruchomieniu się narzędzia utworzyć nowy diagram. Z menu Edit wybrać polecenie Include Entity. Pojawi się okno jak na rys NaleŜy wybrać encje, które mają znaleźć się na tworzonym diagramie. Zaznaczyć encje lub wcisnąć przycisk Select All, zaznaczyć opcję With Relationships (powoduje włączenie do diagramu związków istniejących między encjami) i wcisnąć przycisk OK. Diagram ERD odpowiadający schematowi bazy danych pokazany jest na rys

28 !!"# $ %!"##$!!" #% &&'! #( )*'+,!" %)!" & # -%)&'!')* &./! &'! 01 - #&'!)###!)$% ' )( %2 $!1 -# -3, -!!#, #% 014%#! 015. ##$!!"#'## $2 -&0!, -& *#( #--)$, #-)&'!!"%!&(*2!"-&$. 6%1! &#-!&2% 0!- /!% # %!",-&! )) #!"3!"., -0% & ( #-)&'! -! ##$!!",!& & #% # 4#.5. # & 1! )!& %( # -* # 3!"/!%, -) % -!&' #!& 3!&. 7 % # 2% #-* $!$ #-$% # &'!)!&( -&. #-#$3 * &&# ) 1 -!( )- ', ) &# ).. # $ -!!"!* $ #-* #-$% #(-# &'!!"-#$!"-!#$. 8' - 3 #( #-#$3 ) 4!*0! 5,-!#) ( 9#) 2 #' ( -3 &'!!")*$ ## ) -&0! #!"%.!##; % 7##; % 9#) # -# # 7<=> #..: #-! Primergy 7 3!" 7

29 !1! # ' A!" /!%9#) A -%!& ) #!"%!& ) )!&3%%!&!" ) #!"%!& ) - #!"3!" -!" )!"3% &' A!"1, %) 1 #( #-#$3- - #3( - '!' &(!. A 1 '-%!&(.8 -#/3&! >B) 31!"#.A# '1 4-*%3%#5 drop table kasety cascade constraints; - #..9) '$!& # 1! #..3!&-!" #. 7

30 /!% 9#) - %! %!& ) #!" 3!" -# - ) -3) $!"!". >&-, -!' -%!& $ #'!& 3% %!&!" - 9#) F. >#(-, -%!& % ) & %!& #!" 3!",#&'!!&3%!"-2! $&. (! * #!" -# &' #!" %!& ) -# A- -!*0!,2!& 3#. '(!&#' *'! -& %. 8 Utilities 31-%! Database Design Transformer4#.5.!# '1-!#''4#.G5 & #( -&'!-#(- ) --#!"%!& ). H-!##(I!,!# '1-!# ( 4#.5. 8 '193#9#) C #J!# '1-!#( 43-!# #5!&3%%!&!"!) '$!&. #.A!" 93#9#) C # #.G93#9#) C # #. 99C 7

31 (!! 8 Tools 31-%! Design Editor4#.5. E2% -& *#( & #., Tools 31-%! Server Model Guide. * K) %L!1,23( % # 4#.! 5,3( 2-4#. % 5-3(-& 1#(- #!-%!&4#. 3#5. & #( - ) #!"4# %!&(,$'3(-! 1 ) 4#.J! 3#5, &2%%#&#-#,!# '1-!#! %% 31 -%!&(. % '1%!! #.J-!" 3$ 3!". & #(%#3$,$& %2 31- (.,$-& #( #(-,!!&3%, -# $!" # #!"%!& 4#.5.7'!&!0 & --%!&(Database Design Transformer.!# '1-!#.)%' '1 ) 7B; %9) -$ ) #!" %2 - $!1 7B; %H,!1!&3%!#'1-!# *. #.A!" #. ) #!" #.3$3% 7 M

32 & #( 4#.M5, $ %2 31&.9 3&# ) #!"-%$ -#&'!!" #!", #!" 3!" /!% #!" 3!" 3#*) &-# /9?6. 8!1) #!" 3!"/!%4#.M! 5-1!&%) 3!"4#. M % 5,&3*2- %). % '1*( 4#.M 3#5. 0 % # & #.. 83#-% &#,!13, $# ' ) 4%3$!#(&'!!0 (% # (5.>%2 31!&3% %!&!".>#(-,% '1 -!#! #.%!,! #- &!!"% $ %#)!"3$. % '1-!#4#.J% 3#5 -- ) #!" -& #( - #.N. >%2!# '1-!#!!,!#- & - #!"3!". #.M3$#-#3) #!" #.3$)!"3$ #.NH 3$ I! 7

33 & ) #!". -0% I! #!"-& #( - #.. 3!" #*#!" - -%!&- 3(&2-3 # # (. &01/>.0 %1 ' -%!&( Utilities 31 -%! Force Delete. ) % '1+,, #(- -. />% '1- -!## #3%#.31-%! Empty Wastebasket. (! #.7!" 3!" )- # ## # %+1 )-(.!"1 -%!&(./. 8%) 1#( #-#$3&, -). )- 3$ 3!" %+1 %) ) 2 -)%' '1 3% 9D7CD?AC/8D, ( )% 0! 4%!)*$,!&, )! %) 3%!,,M.9 %2-1 %& 0! C3%!.9 3%9D7CD?AC/8D C3%!.9 7 N

34 C3%!.9 C3%!M.9 >!-%) %!& E#'& '$ (!&O 1 '(!&'3%'%!& ',3!&3%!&. 1 '( '!&%!3! #!"!%!&. H 1!&3%%!&!" H 1#!"%!& -#!&3%. %9)..,./!%,..,(/%"012.>C,# N. 7

Projektowanie baz danych za pomocą narzędzi CASE

Projektowanie baz danych za pomocą narzędzi CASE Projektowanie baz danych za pomocą narzędzi CASE Metody tworzenia systemów informatycznych w tym, także rozbudowanych baz danych są komputerowo wspomagane przez narzędzia CASE (ang. Computer Aided Software

Bardziej szczegółowo

Dane wejściowe. Oracle Designer Generowanie bazy danych. Wynik. Przebieg procesu

Dane wejściowe. Oracle Designer Generowanie bazy danych. Wynik. Przebieg procesu Dane wejściowe Oracle Designer Generowanie bazy danych Diagramy związków encji, a w szczególności: definicje encji wraz z atrybutami definicje związków między encjami definicje dziedzin atrybutów encji

Bardziej szczegółowo

Diagramu Związków Encji - CELE. Diagram Związków Encji - CHARAKTERYSTYKA. Diagram Związków Encji - Podstawowe bloki składowe i reguły konstrukcji

Diagramu Związków Encji - CELE. Diagram Związków Encji - CHARAKTERYSTYKA. Diagram Związków Encji - Podstawowe bloki składowe i reguły konstrukcji Diagramy związków encji (ERD) 1 Projektowanie bazy danych za pomocą narzędzi CASE Materiał pochodzi ze strony : http://jjakiela.prz.edu.pl/labs.htm Diagramu Związków Encji - CELE Zrozumienie struktury

Bardziej szczegółowo

Diagramy przepływu danych I

Diagramy przepływu danych I Literatura bazowa: Projektowanie systemów informatycznych Zajęcia: Diagramy przepływu danych I E.Yourdon, Współczesna analiza strukturalna, WNT, Warszawa 1996 J.Roberston, S.Robertson, Pełna analiza systemowa,

Bardziej szczegółowo

Systemy baz danych Prowadzący: Adam Czyszczoń. Systemy baz danych. 1. Import bazy z MS Access do MS SQL Server 2012:

Systemy baz danych Prowadzący: Adam Czyszczoń. Systemy baz danych. 1. Import bazy z MS Access do MS SQL Server 2012: Systemy baz danych 16.04.2013 1. Plan: 10. Implementacja Bazy Danych - diagram fizyczny 11. Implementacja Bazy Danych - implementacja 2. Zadania: 1. Przygotować model fizyczny dla wybranego projektu bazy

Bardziej szczegółowo

D:\DYDAKTYKA\ZAI_BIS\_Ćwiczenia_wzorce\04\04_poprawiony.doc 2009-lis-23, 17:44

D:\DYDAKTYKA\ZAI_BIS\_Ćwiczenia_wzorce\04\04_poprawiony.doc 2009-lis-23, 17:44 Zaawansowane aplikacje internetowe EJB 1 Rozróżniamy dwa rodzaje beanów sesyjnych: Stateless Statefull Celem tego laboratorium jest zbadanie różnic funkcjonalnych tych dwóch rodzajów beanów. Poszczególne

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i wdrażanie systemów informatycznych (materiały do wykładu cz. II)

Projektowanie i wdrażanie systemów informatycznych (materiały do wykładu cz. II) Projektowanie i wdrażanie systemów informatycznych (materiały do wykładu cz. II) Jacek Cichosz www.zssk.pwr.wroc.pl Katedra Systemów i Sieci Komputerowych Politechnika Wrocławska Narzędzia modelowania

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Opis ten dotyczy wydziałów orzeczniczych.

Wstęp. Opis ten dotyczy wydziałów orzeczniczych. Wstęp. Opis ten dotyczy wydziałów orzeczniczych. W związku z przekształceniem 79 Sądów w Wydziały Zamiejscowe i związane z tym liczne zapytania odnośnie strony technicznej i sposobu przygotowania baz danych

Bardziej szczegółowo

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Uwaga! Do współpracy Integry z programami zewnętrznymi potrzebne są dodatkowe pliki. MoŜna je pobrać z sekcji Download -> Pozostałe po zalogowaniu do Strefy

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE PRZEPŁYWU DANYCH

MODELOWANIE PRZEPŁYWU DANYCH MODELOWANIE PRZEPŁYWU DANYCH 1. Diagram przepływu danych (DFD) 2. Weryfikacja modelu strukturalnego za pomocą DFD Modelowanie SI - GHJ 1 Definicja i struktura DFD Model części organizacji rozważany z punktu

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotowali: mgr inż. Arkadiusz Bukowiec mgr inż. Remigiusz Wiśniewski LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

Bardziej szczegółowo

BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD

BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD SPIS TREŚCI Informacje ogólne... 2 Tworzenie projektu... 2 Krok 1: Informacje podstawowe... 2 Krok 2: Dane... 3 Backup bazy umieszczonej na serwerze... 3 Bezpośredni backup pliku

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prostego diagramu przepływu danych (DFD) z wykorzystaniem modułu Business Process Model pakietu Power Designer 15

Tworzenie prostego diagramu przepływu danych (DFD) z wykorzystaniem modułu Business Process Model pakietu Power Designer 15 K.Bartecki, 2015 1 Ćwiczenie 1 Tworzenie prostego diagramu przepływu danych (DFD) z wykorzystaniem modułu Business Process Model pakietu Power Designer 15 Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z możliwościami

Bardziej szczegółowo

Procedury techniczne modułu Forte Kontroling. Pakiety DTS

Procedury techniczne modułu Forte Kontroling. Pakiety DTS Procedury techniczne modułu Forte Kontroling Pakiety DTS Pakiety DTS Strona 2 z 7 Pakiety DTS przeznaczone są do wykorzystywania podczas importu danych z modułu Forte Finanse i Księgowość do modułu Forte

Bardziej szczegółowo

7 Business Ship Control dla Symfonia Handel

7 Business Ship Control dla Symfonia Handel 7 Business Ship Control dla Symfonia Handel Instrukcja Instalacji aplikacji wersja 2012.1 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com Spis treści 1. Instalacja modułu... 3 2. Uruchomienie wykonywania

Bardziej szczegółowo

15. Funkcje i procedury składowane PL/SQL

15. Funkcje i procedury składowane PL/SQL 15. Funkcje i procedury składowane PLSQL 15.1. SQL i PLSQL (Structured Query Language - SQL) Język zapytań strukturalnych SQL jest zbiorem poleceń, za pomocą których programy i uŝytkownicy uzyskują dostęp

Bardziej szczegółowo

Tutorial prowadzi przez kolejne etapy tworzenia projektu począwszy od zdefiniowania przypadków użycia, a skończywszy na konfiguracji i uruchomieniu.

Tutorial prowadzi przez kolejne etapy tworzenia projektu począwszy od zdefiniowania przypadków użycia, a skończywszy na konfiguracji i uruchomieniu. AGH, EAIE, Informatyka Winda - tutorial Systemy czasu rzeczywistego Mirosław Jedynak, Adam Łączyński Spis treści 1 Wstęp... 2 2 Przypadki użycia (Use Case)... 2 3 Diagramy modelu (Object Model Diagram)...

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane aplikacje internetowe

Zaawansowane aplikacje internetowe Zaawansowane aplikacje internetowe EJB 1 Rozróżniamy dwa rodzaje beanów sesyjnych: Stateless Statefull Celem tego laboratorium jest zbadanie różnic funkcjonalnych tych dwóch rodzajów beanów. Poszczególne

Bardziej szczegółowo

Założenia do ćwiczeń: SQL Server UWM Express Edition: 213.184.8.192\SQLEXPRESS. Zapoznaj się ze sposobami użycia narzędzia T SQL z wiersza poleceń.

Założenia do ćwiczeń: SQL Server UWM Express Edition: 213.184.8.192\SQLEXPRESS. Zapoznaj się ze sposobami użycia narzędzia T SQL z wiersza poleceń. Cel: polecenia T-SQL Założenia do ćwiczeń: SQL Server UWM Express Edition: 213.184.8.192\SQLEXPRESS Authentication: SQL Server Authentication Username: student01,, student21 Password: student01,., student21

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1. Modelowanie prostego procesu

Ćwiczenie 1. Modelowanie prostego procesu Ćwiczenie 1. Modelowanie prostego procesu Część 1. Definiowanie nowego projektu 1. Uruchom narzędzie TIBCO Business Studio. 2. Z menu wybierz File -> New -> Project... 3. W oknie dialogowym New Project

Bardziej szczegółowo

Diagram Przepływu Danych - podstawowe bloki składowe i reguły konstrukcji

Diagram Przepływu Danych - podstawowe bloki składowe i reguły konstrukcji Diagramu Przepływu danych - CELE Określenie kluczowych obiektów zewnętrznych będących w interakcji z firmą (systemem); Określenie kluczowych procesów występujących w firmie; Określenie sposobu przepływu

Bardziej szczegółowo

7 Business Ship Control dla Systemu Zarządzania Forte

7 Business Ship Control dla Systemu Zarządzania Forte 7 Business Ship Control dla Systemu Zarządzania Forte Instrukcja instalacji aplikacji wersja 2012.1 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com Spis treści 1. Instalacja aplikacji 7 Business Ship

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE. Ograniczenie wyświetlania listy zmiennych w przeglądarce zmiennych ActiveFactory

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE. Ograniczenie wyświetlania listy zmiennych w przeglądarce zmiennych ActiveFactory Informator Techniczny nr 115 24-09-2009 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Ograniczenie wyświetlania listy zmiennych w przeglądarce zmiennych ActiveFactory Pakiet ActiveFactory zawiera zestaw programów umoŝliwiających

Bardziej szczegółowo

Microsoft.NET: LINQ to SQL, ASP.NET AJAX

Microsoft.NET: LINQ to SQL, ASP.NET AJAX Microsoft.NET: LINQ to SQL, ASP.NET AJAX Do realizacji projektu potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2008 oraz serwer bazy danych SQL Server Express 2005 (lub

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski SYSTEMY SCADA

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski SYSTEMY SCADA Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski SYSTEMY SCADA Laboratorium nr 8 PODSTAWY OBSŁUGI PROGRAMU WONDERWARE INTOUCH 10.1 Opracował: mgr inż. Marcel Luzar Cel: Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Microsoft.NET: ASP.NET MVC + Entity Framework (Code First)

Microsoft.NET: ASP.NET MVC + Entity Framework (Code First) Microsoft.NET: ASP.NET MVC + Entity Framework (Code First) Do realizacji projektu potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2012. W ramach projektu budowana jest prosta

Bardziej szczegółowo

Moduł Handlowo-Magazynowy Przeprowadzanie inwentaryzacji z użyciem kolektorów danych

Moduł Handlowo-Magazynowy Przeprowadzanie inwentaryzacji z użyciem kolektorów danych Moduł Handlowo-Magazynowy Przeprowadzanie inwentaryzacji z użyciem kolektorów danych Wersja 3.77.320 29.10.2014 r. Poniższa instrukcja ma zastosowanie, w przypadku gdy w menu System Konfiguracja Ustawienia

Bardziej szczegółowo

BACKUP BAZ DANYCH MS SQL

BACKUP BAZ DANYCH MS SQL BACKUP BAZ DANYCH MS SQL SPIS TREŚCI Informacje ogólne... 2 Tworzenie projektu... 2 Krok 1: Informacje Podstawowe... 2 Krok 2: Dane... 3 Krok 3: Planowanie... 4 Krok 4: Zaawansowane... 5 Przywracanie baz

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja modułu alarmowania w oprogramowaniu InTouch 7.11

Konfiguracja modułu alarmowania w oprogramowaniu InTouch 7.11 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator Techniczny nr 58 28-11-2002 Konfiguracja modułu alarmowania w oprogramowaniu InTouch 7.11 Oprogramowanie wizualizacyjne InTouch 7.11, gromadzi informacje alarmowe

Bardziej szczegółowo

Instalacja oprogramowania Wonderware Application Server 3.0 na potrzeby Platformy Systemowej Wonderware

Instalacja oprogramowania Wonderware Application Server 3.0 na potrzeby Platformy Systemowej Wonderware Informator Techniczny nr 107 24-10-2008 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Instalacja oprogramowania Wonderware Application Server 3.0 na potrzeby Platformy Systemowej Wonderware Komponenty Application Server

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH LABORATORIUM. Studia niestacjonarne I stopnia

BAZY DANYCH LABORATORIUM. Studia niestacjonarne I stopnia BAZY DANYCH LABORATORIUM Studia niestacjonarne I stopnia Gdańsk, 2011 1. Cel zajęć Celem zajęć laboratoryjnych jest wyrobienie praktycznej umiejętności tworzenia modelu logicznego danych a nastepnie implementacji

Bardziej szczegółowo

1 Moduł Bramki xcomfort 3

1 Moduł Bramki xcomfort 3 Spis treści 1 Moduł Bramki xcomfort 3 1.1 Konfigurowanie Modułu Bramki xcomfort............... 3 1.1.1 Lista elementów Modułu Bramki xcomfort.......... 3 1.1.2 Konfiguracja Modułu Bramki xcomfort............

Bardziej szczegółowo

Wstęp - Prosta aplikacja internetowa w technologii Java EE 5. Programowanie komponentowe 1

Wstęp - Prosta aplikacja internetowa w technologii Java EE 5. Programowanie komponentowe 1 Wstęp - Prosta aplikacja internetowa w technologii Java EE 5 Programowanie komponentowe 1 Przykład 1- Wykonanie prostej aplikacji internetowej w technologii JavaEE w środowisku Netbeans 5.5 z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości Rozpoczniemy od zaprojektowania bazy danych w programie SYBASE/PowerDesigner umieszczamy dwie Encje (tabele) prawym

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP

Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP Uniwersytet Rzeszowski Katedra Informatyki Opracował: mgr inŝ. Przemysław Pardel v1.01 2009 Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP Zagadnienia do zrealizowania (3h) 1. Ściągnięcie i instalacja

Bardziej szczegółowo

SysML rozpoczynanie projektu SysML001

SysML rozpoczynanie projektu SysML001 INSTRUKCJA LABORATORIUM Automatyzacja procesów przemysłowych. SysML rozpoczynanie projektu SysML001 Projekt systemu - zabawkowa katapulta Systemem, na którym będziemy uczyć się modelowania w SysML jest

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych - przegląd technologii

Hurtownie danych - przegląd technologii Hurtownie danych - przegląd technologii Problematyka zasilania hurtowni danych - Oracle Data Integrator Politechnika Poznańska Instytut Informatyki Robert.Wrembel@cs.put.poznan.pl www.cs.put.poznan.pl/rwrembel

Bardziej szczegółowo

Akceleracja symulacji HES-AHDL. 1. Rozpoczęcie pracy aplikacja VNC viewer

Akceleracja symulacji HES-AHDL. 1. Rozpoczęcie pracy aplikacja VNC viewer Akceleracja symulacji HES-AHDL 1. Rozpoczęcie pracy aplikacja VNC viewer Rys. 1 Ultra VNCViewer Karta HES jest umieszczona w komputerze PC w pokoju 502 C-3 na serwerze VNC o adresie IP 149.156.121.112.

Bardziej szczegółowo

Kostki OLAP i język MDX

Kostki OLAP i język MDX Kostki OLAP i język MDX 24 kwietnia 2015 r. Opis pliku z zadaniami Wszystkie zadania na zajęciach będą przekazywane w postaci plików PDF sformatowanych jak ten. Będą się na nie składały różne rodzaje zadań,

Bardziej szczegółowo

Sposoby tworzenia projektu zawierającego aplet w środowisku NetBeans. Metody zabezpieczenia komputera użytkownika przed działaniem apletu.

Sposoby tworzenia projektu zawierającego aplet w środowisku NetBeans. Metody zabezpieczenia komputera użytkownika przed działaniem apletu. Sposoby tworzenia projektu zawierającego aplet w środowisku NetBeans. Metody zabezpieczenia komputera użytkownika przed działaniem apletu. Dr inż. Zofia Kruczkiewicz Dwa sposoby tworzenia apletów Dwa sposoby

Bardziej szczegółowo

Projektowanie oprogramowania cd. Projektowanie oprogramowania cd. 1/34

Projektowanie oprogramowania cd. Projektowanie oprogramowania cd. 1/34 Projektowanie oprogramowania cd. Projektowanie oprogramowania cd. 1/34 Projektowanie oprogramowania cd. 2/34 Modelowanie CRC Modelowanie CRC (class-responsibility-collaborator) Metoda identyfikowania poszczególnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWALNE STEROWNIKI LOGICZNE

PROGRAMOWALNE STEROWNIKI LOGICZNE PROGRAMOWALNE STEROWNIKI LOGICZNE I. Wprowadzenie Klasyczna synteza kombinacyjnych i sekwencyjnych układów sterowania stosowana do automatyzacji dyskretnych procesów produkcyjnych polega na zaprojektowaniu

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW - laboratorium

Aplikacje WWW - laboratorium Aplikacje WWW - laboratorium JavaServer Faces Celem ćwiczenia jest przygotowanie aplikacji internetowej z wykorzystaniem technologii JSF. Prezentowane ćwiczenia zostały wykonane w środowisku Oracle JDeveloper

Bardziej szczegółowo

Podstawowy Wykład z Systemów Baz Danych

Podstawowy Wykład z Systemów Baz Danych Bazy Danych Wykład I Wprowadzenie Opracowano na podstawie: Podstawowy Wykład z Systemów Baz Danych, J.D.Ullman, J.Widom Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1 Definicje Baza danych to uporządkowany zbiór danych,

Bardziej szczegółowo

Opis konfiguracji i wysyłki wniosków EKW w aplikacji Kancelaria Komornika VAT

Opis konfiguracji i wysyłki wniosków EKW w aplikacji Kancelaria Komornika VAT Opis konfiguracji i wysyłki wniosków EKW w aplikacji Kancelaria Komornika VAT 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Instalacja certyfikatu EKW... 3 2.1 Instalacja certyfikatu na karcie...

Bardziej szczegółowo

Plan. Wprowadzenie. Co to jest APEX? Wprowadzenie. Administracja obszarem roboczym

Plan. Wprowadzenie. Co to jest APEX? Wprowadzenie. Administracja obszarem roboczym 1 Wprowadzenie do środowiska Oracle APEX, obszary robocze, użytkownicy Wprowadzenie Plan Administracja obszarem roboczym 2 Wprowadzenie Co to jest APEX? Co to jest APEX? Architektura Środowisko Oracle

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych

Automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych Automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych Obsługa grawerki Laser 500 i programu LaserCut 5.3 Dominik Rzepka, dominik.rzepka@agh.edu.pl Celem projektu jest wykonanie grawerunku na pleksi oraz

Bardziej szczegółowo

1 Moduł Bramki xcomfort

1 Moduł Bramki xcomfort 1 Moduł Bramki xcomfort Moduł Bramki xcomfort daje użytkowników możliwość integracji Systemu Vision z urządzeniami bezprzewodowymi systemu Moeller xcomfort. Odpowiada on za zapewnienie łącza komunikacyjnego,

Bardziej szczegółowo

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania...

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania... Rozwiązanie przygotowane do wymiany danych pomiędzy programem Sage Handel a serwisem www.allegro.pl za pośrednictwem oprogramowania Firmy PhotoSoft EasyUploader. Rozwiązanie pozwala na przesyłanie towarów

Bardziej szczegółowo

Program Zamiana towarów dla Subiekta GT.

Program Zamiana towarów dla Subiekta GT. Program Zamiana towarów dla Subiekta GT. Do czego słuŝy program? Program Zamiana towarów to narzędzie umoŝliwiające szybką zmianę stanu magazynowego jednego towaru w stan innego towaru. Aplikacja tworzy

Bardziej szczegółowo

Program V-SIM tworzenie plików video z przebiegu symulacji

Program V-SIM tworzenie plików video z przebiegu symulacji Program V-SIM tworzenie plików video z przebiegu symulacji 1. Wprowadzenie Coraz częściej zdarza się, że zleceniodawca opinii prosi o dołączenie do opracowania pliku/ów Video z zarejestrowanym przebiegiem

Bardziej szczegółowo

Projektowania Układów Elektronicznych CAD Laboratorium

Projektowania Układów Elektronicznych CAD Laboratorium Projektowania Układów Elektronicznych CAD Laboratorium ĆWICZENIE NR 3 Temat: Symulacja układów cyfrowych. Ćwiczenie demonstruje podstawowe zasady analizy układów cyfrowych przy wykorzystaniu programu PSpice.

Bardziej szczegółowo

5.4. Tworzymy formularze

5.4. Tworzymy formularze 5.4. Tworzymy formularze Zastosowanie formularzy Formularz to obiekt bazy danych, który daje możliwość tworzenia i modyfikacji danych w tabeli lub kwerendzie. Jego wielką zaletą jest umiejętność zautomatyzowania

Bardziej szczegółowo

16) Wprowadzenie do raportowania Rave

16) Wprowadzenie do raportowania Rave 16) Wprowadzenie do raportowania Rave Tematyka rozdziału: Przegląd wszystkich komponentów Rave Tworzenie nowego raportu przy użyciu formatki w środowisku Delphi Aktywacja środowiska Report Authoring Visual

Bardziej szczegółowo

IBM LUW DBA Integrated Tools

IBM LUW DBA Integrated Tools IBM LUW DBA Integrated Tools Ćwiczenia praktyczne Ćwiczenie 2: IBM Optim Database Administrator PK PK PK PK PK PK PK PK PK PK PK PK PK PK PK PK PK PK PK Autor: Paweł Kwieciński - Uniwersytet im. Adama

Bardziej szczegółowo

Wymagania. Instalacja SP DETAL

Wymagania. Instalacja SP DETAL Instalacja i wdrożenie systemów Niniejszy dokument zawiera instrukcję instalacji i konfiguracji modułu SP DETAL. Przeznaczony jest on tylko do wiadomości Partnerów współpracujących z firmą Digit-al. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/05_03/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Ręczne zakładanie kont użytkowników (D1) Jak ręcznie założyć konto w systemie

Bardziej szczegółowo

Gromadzenie danych. Przybliżony czas ćwiczenia. Wstęp. Przegląd ćwiczenia. Poniższe ćwiczenie ukończysz w czasie 15 minut.

Gromadzenie danych. Przybliżony czas ćwiczenia. Wstęp. Przegląd ćwiczenia. Poniższe ćwiczenie ukończysz w czasie 15 minut. Gromadzenie danych Przybliżony czas ćwiczenia Poniższe ćwiczenie ukończysz w czasie 15 minut. Wstęp NI-DAQmx to interfejs służący do komunikacji z urządzeniami wspomagającymi gromadzenie danych. Narzędzie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik Fakt Dystrybucja, Instrukcja z dnia 06.2010 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik oraz przesyłania danych do ZUS przy pomocy programu Płatnik 1/22 1 Eksport danych z Programu

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Aktywne linki będą wstawiane za pomocą rozwijanej listy

Rys. 1. Aktywne linki będą wstawiane za pomocą rozwijanej listy :: Trik 1. Lista rozwijana z aktywnymi hiperłączami :: Trik 2. Łączenie tabel o róŝnym układzie kolumn :: Trik 3. Automatyczne zapisywanie zmian przy zamykaniu skoroszytu :: Trik 4. Linie siatki arkusza

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

LK1: Wprowadzenie do MS Access Zakładanie bazy danych i tworzenie interfejsu użytkownika

LK1: Wprowadzenie do MS Access Zakładanie bazy danych i tworzenie interfejsu użytkownika LK1: Wprowadzenie do MS Access Zakładanie bazy danych i tworzenie interfejsu użytkownika Prowadzący: Dr inż. Jacek Habel Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów

Bardziej szczegółowo

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych 5.2. Pierwsze kroki z bazami danych Uruchamianie programu Podobnie jak inne programy, OO Base uruchamiamy z Menu Start, poprzez zakładkę Wszystkie programy, gdzie znajduje się folder OpenOffice.org 2.2,

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Systemów Operacyjnych

Laboratorium Systemów Operacyjnych Laboratorium Systemów Operacyjnych Użytkownicy, Grupy, Prawa Tworzenie kont użytkowników Lokalne konto pozwala użytkownikowi na uzyskanie dostępu do zasobów lokalnego komputera. Konto domenowe pozwala

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH

LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotował: dr inż. Janusz Jabłoński LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH Jeżeli nie jest potrzebna

Bardziej szczegółowo

Połączenie AutoCad'a z bazą danych

Połączenie AutoCad'a z bazą danych Połączenie AutoCad'a z bazą danych Założenie bazy danych z pojedynczą tablicą Samochody, za pomocą aplikacji MS Access 1. Na dysku C: założyć katalog: C:\TKM\GR1x 2. Do tego katalogu przekopiować plik:

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne. 3. Udostępnić folder nadrzędny do folderu z danymi (czyli folder Finanse Optivum) operatorom programu na końcówkach roboczych.

Problemy techniczne. 3. Udostępnić folder nadrzędny do folderu z danymi (czyli folder Finanse Optivum) operatorom programu na końcówkach roboczych. Problemy techniczne Jak udostępnić dane sieciowo w programach z pakietu Finanse Optivum praca w trybie współużytkowania Programy z pakietu Finanse Optivum mogą pracować na wspólnej bazie danych. Baza ta

Bardziej szczegółowo

Laboratorium A: Zarządzanie ustawieniami zabezpieczeń/klucz do odpowiedzi

Laboratorium A: Zarządzanie ustawieniami zabezpieczeń/klucz do odpowiedzi Laboratorium A: Zarządzanie ustawieniami zabezpieczeń/klucz do odpowiedzi Ćwiczenie 1 Tworzenie szablonu niestandardowego Zadanie 1 W tym ćwiczeniu utworzysz niestandardowy szablon zabezpieczeń.! Utworzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu:

Instrukcja obsługi programu: Instrukcja obsługi programu: MODUŁ USER ADMIN ADMINISTRACJA UŻYTKOWNIKÓW Przeznaczenie programu Program przeznaczony jest do administracji użytkownikami. Program umożliwia dodawanie, usuwanie oraz modyfikację

Bardziej szczegółowo

Pobierz dane z Programu PŁATNIKA. e-deklaracji

Pobierz dane z Programu PŁATNIKA. e-deklaracji Pobierz dane z Programu PŁATNIKA do e-deklaracji 1 epp.net ComSoft Radom 2014 (eksport Płatnik do e-deklaracje) Instrukcja Obsługi ZIiA ComSoft Radom 2 Spis: Wstęp 4 Prawa autorskie 5 Wymagania techniczne

Bardziej szczegółowo

MsAccess - ćwiczenie nr 3 (zao) Budowa formularzy

MsAccess - ćwiczenie nr 3 (zao) Budowa formularzy Opracowanie: dr hab. Marzena Nowakowska, dr Maria Szczepańska, mgr Grażyna Gębal MsAccess - ćwiczenie nr 3 (zao) Budowa formularzy 1. Opracować formularz Pracownicy edycja wg wzorca przedstawionego na

Bardziej szczegółowo

4. Budowa prostych formularzy, stany sesji, tworzenie przycisków

4. Budowa prostych formularzy, stany sesji, tworzenie przycisków 4. Budowa prostych formularzy, stany sesji, tworzenie przycisków 1. Utwórz formularz tabelaryczny umożliwiający modyfikację prowadzących listę przebojów. a. Zaloguj się do systemu APEX podając znaną Ci

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2 Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1. Do czego służy system NepriX...2 2. Program krok po kroku...2 2.1. Logowanie do systemu...2 2.2. Ważne ikony w systemie...3 2.3. Dodawanie kontraktu...4 2.4. Wystawianie

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW - laboratorium

Aplikacje WWW - laboratorium Aplikacje WWW - laboratorium Serwlety Celem ćwiczenia jest przygotowanie kilku prostych serwletów ilustrujących możliwości tej technologii. Poszczególne ćwiczenia prezentują sposób przygotowania środowiska,

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Biuro Online Konektor instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Tworzenie usługi... 5 2.2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

5. Uruchomienie SQL Server Business Intelligence Development Studio Menu Start -> SQL Server Business Intelligence Development Studio

5. Uruchomienie SQL Server Business Intelligence Development Studio Menu Start -> SQL Server Business Intelligence Development Studio Wersja robocza 0.1 1. Zainstalowanie SQL Serwer 2008 Nie sprawia to dużych trudności, większość rzeczy po prostu klikamy dalej. Instalacja jest jednak dość upierdliwa. W razie żądań instalatora trzeba

Bardziej szczegółowo

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika Spis treści 1. Uruchamianie programu.... 3 2. Minimalne wymagania systemu... 3 3. Środowisko pracy... 3 4. Opis programu MenadŜer haseł... 3 4.1 Logowanie... 4 4.2

Bardziej szczegółowo

Rejestr MR/TK www.mrct-registry.org. Rejestr MR/TK. Instrukcja uŝytkownika. ESCR European Society of Radiology www.escr.org

Rejestr MR/TK www.mrct-registry.org. Rejestr MR/TK. Instrukcja uŝytkownika. ESCR European Society of Radiology www.escr.org Rejestr MR/TK Instrukcja uŝytkownika 1 Spis treści I. Log In... 3 II. Formularz Rejestracji Zakładu... 4 III. Formularz rejestracji uŝytkownika... 5 IV. Strona logowania... 6 V. Dane rejestrowe... 7 VI.

Bardziej szczegółowo

Diagramy ERD. Model struktury danych jest najczęściej tworzony z wykorzystaniem diagramów pojęciowych (konceptualnych). Najpopularniejszym

Diagramy ERD. Model struktury danych jest najczęściej tworzony z wykorzystaniem diagramów pojęciowych (konceptualnych). Najpopularniejszym Diagramy ERD. Model struktury danych jest najczęściej tworzony z wykorzystaniem diagramów pojęciowych (konceptualnych). Najpopularniejszym konceptualnym modelem danych jest tzw. model związków encji (ERM

Bardziej szczegółowo

Jak przenieść bazę danych na zdalny serwer?

Jak przenieść bazę danych na zdalny serwer? Jak przenieść bazę danych na zdalny serwer? Uwaga: przed przystąpieniem do dalszych czynności pobierz i zainstaluj najnowszą wersję aplikacji, a następnie wykonaj kopię zapasową bazy danych. W tym celu

Bardziej szczegółowo

Oracle Application Express

Oracle Application Express Oracle Application Express Dla Oracle Application Express 4.2.2 Część 5. Walidacja operacji W niniejszej części ćwiczenia uzupełnimy wcześniej zbudowane strony o możliwość weryfikacji poprawności wykonywanych

Bardziej szczegółowo

Kalkulator kalorii i wartości odżywczych by CTI. Instrukcja

Kalkulator kalorii i wartości odżywczych by CTI. Instrukcja Kalkulator kalorii i wartości odżywczych by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Logowanie... 4 3. Okno główne programu... 4 4. Tworzenie receptury, generowanie etykiety wartości odżywczych...

Bardziej szczegółowo

Język UML w modelowaniu systemów informatycznych

Język UML w modelowaniu systemów informatycznych Język UML w modelowaniu systemów informatycznych dr hab. Bożena Woźna-Szcześniak Akademia im. Jan Długosza bwozna@gmail.com Wykład 6 Diagramy komunikacji Diagram komunikacji (ang. communication diagram),

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2. Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3. wersja 0.0.

Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2. Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3. wersja 0.0. Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2 Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3 wersja 0.0.4 2z12 1. Wymagania systemowe. Przed rozpoczęciem instalacji

Bardziej szczegółowo

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli Diagnostyka stanu nawierzchni - DSN Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 21 maja 2012 Historia dokumentu

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP W tym opracowaniu opisano, jak korzystać z edytora zasad grupy do zmiany ustawień zasad lokalnych dla

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/04_01/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Tworzenie kopii zapasowej ustawień systemowych serwera - Zadania do wykonania

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE DO SYNCHRONIZACJI Z BOOKING.COM

PRZYGOTOWANIE DO SYNCHRONIZACJI Z BOOKING.COM PRZYGOTOWANIE DO SYNCHRONIZACJI Z BOOKING.COM Nim skontaktujesz się z naszym biurem obsługi klienta, by sfinalizować synchronizację, upewnij się, że wykonałeś następujące kroki: KROK 1: Sprawdź, czy wszystkie

Bardziej szczegółowo

UWAGA BARDZO WAŻNE PROSIMY O ZWRÓCENIE NA TO SZCZEGÓLNEJ UWAGI

UWAGA BARDZO WAŻNE PROSIMY O ZWRÓCENIE NA TO SZCZEGÓLNEJ UWAGI Załącznik nr 1 do komunikatu Materiał pomocniczy dotyczący sposobu wydrukowania załącznika/specyfikacji do faktury/rachunku przy pomocy aplikacji Portal Świadczeniodawcy przeznaczony dla Świadczeniodawców

Bardziej szczegółowo

W tym ćwiczeniu zostanie wykonany prosty profil cienkościenny, jak na powyŝszym rysunku.

W tym ćwiczeniu zostanie wykonany prosty profil cienkościenny, jak na powyŝszym rysunku. ĆWICZENIE 1 - Podstawy modelowania 3D Rozdział zawiera podstawowe informacje i przykłady dotyczące tworzenia trójwymiarowych modeli w programie SolidWorks. Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale są podstawą

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania. Ćwiczenie. Pojęcia bazowe. Języki programowania. Środowisko programowania Visual Studio

Podstawy programowania. Ćwiczenie. Pojęcia bazowe. Języki programowania. Środowisko programowania Visual Studio Podstawy programowania Ćwiczenie Pojęcia bazowe. Języki programowania. Środowisko programowania Visual Studio Tematy ćwiczenia algorytm, opis języka programowania praca ze środowiskiem, formularz, obiekty

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Comarch Smart Card ToolBox

Instrukcja instalacji aplikacji Comarch Smart Card ToolBox Instrukcja instalacji aplikacji Comarch Smart Card ToolBox dla urządzeń kryptograficznych Bankowość Internetowa R-Online Biznes Spis treści: 1. Wstęp...2 2. Instalacja Comarch Smart Card ToolBox w systemie

Bardziej szczegółowo

Laboratorium modelowania oprogramowania w języku UML. Ćwiczenie 1 Wprowadzenie do narzędzia CASE. Materiały dla nauczyciela

Laboratorium modelowania oprogramowania w języku UML. Ćwiczenie 1 Wprowadzenie do narzędzia CASE. Materiały dla nauczyciela Zakład Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Stosowanej Wydział Elektryczny, Politechnika Warszawska Laboratorium modelowania oprogramowania w języku UML Ćwiczenie 1 Wprowadzenie do narzędzia CASE

Bardziej szczegółowo

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach.

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. INSTRUKCJA KONFIGURACJI USŁUGI BUSOWEJ PRZY UŻYCIU PROGRAMU NSERWIS. Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. Usługa busowa w kasach fiskalnych Nano E oraz Sento Lan E

Bardziej szczegółowo

Instrukcjaaktualizacji

Instrukcjaaktualizacji Instrukcja Instrukcjaaktualizacji aktualizacji oprogramowania oprogramowaniainpro InProBMS BMS SPIS TREŚCI 1. AKTUALIZACJA 3 1.1. ARCHIWIZACJA BAZY DANYCH...3 1.1.1. AUTOMATYCZNA...3 1.1.2. RĘCZNA...4

Bardziej szczegółowo

Programowanie Obiektowe GUI

Programowanie Obiektowe GUI Programowanie Obiektowe GUI Swing Celem ćwiczenia jest ilustracja wizualnego tworzenia graficznego interfejsu użytkownika opartego o bibliotekę Swing w środowisku NetBeans. Ponadto, ćwiczenie ma na celu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK

Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1. Cel dokumentu... 3 2 OPIS FUNKCJI PORTALU PZGIK... 3 2.1 Uruchomienie portalu... 3 2.2 Zamawianie

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH

MODELOWANIE SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH MODELOWANIE SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH Wykładowca: dr inż. Grażyna Hołodnik-Janczura Instytut Organizacji i Zarządzania Politechnika Wrocławska GHJ 1 LITERATURA 1. Barker R., Longman C., CASE*Method: Modelowanie

Bardziej szczegółowo