Data Bases & Tools Studio

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Data Bases & Tools Studio"

Transkrypt

1 Data Bases & Tools Studio System do czyszczenia normalizacji i deduplikacji danych w teleadresowych bazach danych Specyfikacja wersji DBT Studio 1,9

2 Spis treści Specyfikacja wersji DBT Studio 1, Spis treści... 1 Wstęp... 2 Wprowadzenie... 2 Technologia wykonania systemu... 2 Funkcjonalne składowe systemu... 2 Zalecane środowisko pracy... 3 Opis funkcji systemu... 4 Cykl pracy systemu DBT Studio... 4 Stworzenie nowego pliku projektu... 5 Import danych... 6 Normalizacja danych... 9 Czyszczenie danych Deduplikacja Raport Eksport Skrypt Modul dedykowany Architektura systemu Znaki specjalne wyraŝeń regularnych DBT Studio Zakończenie

3 Wstęp Wprowadzenie DBT Studio jest systemem przeznaczonym do pielęgnacji baz danych, oraz wsparcia ich budowy. Pozwala na pobranie danych z róŝnych źródeł, normalizację, sprawdzenie poprawności, wyszukanie duplikatów. DBT Studio pomyślane zostało jako system otwarty, umoŝliwiający konfigurowanie środowiska pracy, tworzenie własnych słowników i zasad przeprowadzania deduplikacji danych. Funkcjonalność systemu pozwala obniŝyć koszty przeprowadzania akcji marketingowych, wspomaga dział sprzedaŝy, usprawnia handel bazami danych B2B oraz B2C, umoŝliwia budowę relacyjnej, znormalizowanej bazy danych. System jest przeznaczony dla uŝytkowników którzy na co dzień pracują z duŝą ilością baz danych a ich jakość ma bezpośredni wpływ na efekty finansowe organizacji. Technologia wykonania systemu Poszczególne części systemu DBT Studio zostały stworzone w najbardziej optymalnych technologiach (pod względem szybkości działania, moŝliwości oraz ceny narzędzi programistycznych). - Interfejs uŝytkownika został stworzony za pomocą Visual Basic Najbardziej kluczowe pod względem szybkości działania elementy systemu (większość funkcji analizujących ciągi tekstowe) zostały stworzone w C++. - Deduplikowane i czyszczone dane przechowywane są w plikach projektu systemu DBT Studio (.dbts). Pliki te są to mające odpowiednią strukturę pliki bazy MS Access. Funkcjonalne składowe systemu DBT Studio składa się z 6 modułów: Moduł importu\eksportu, moduł normalizacji, moduł czyszczenia danych oraz moduł deduplikacji. - Moduł importu\eksportu umoŝliwia import i eksport danych z i do MS Access w wersjach 97, 2000, XP, MS Excel, dbase III, Oracle, plików tekstowych oraz wszystkie źródła danych z którymi moŝna się połączyć za pomocą DSN (na przykład MS SQL Server). Moduł zawiera kreator umoŝliwiający wyodrębnienie podzbioru danych przeznaczonych do eksportu, np.: eksport danych nie zawierający błędów, eksport wszystkich duplikatów w bazie itd. - Moduł normalizacji umoŝliwia automatyczne poprawianie form prawnych firm, usunięcie niepotrzebnych cudzysłowów, normalizację elementów adresu pocztowego, wyodrębnienie z nazwy firmy dodatkowych informacji pomocnych podczas deduplikacji. W module normalizacji mieszczą się teŝ narzędzia zamiany tekstu oraz łączenia tekstu z róŝnych pól. - Moduł czyszczenia pozwala zbadać poprawność danych Posiada interfejs umoŝliwiający szybkie i wygodne poprawianie danych. Część napraw wykonuje automatycznie. Rekordy zawierające błędne dane mogą być oznaczane w wybranych polach statusem błędu. - Moduł deduplikacji pozwala znaleźć rekordy zawierające podobne dane. UmoŜliwia skonfigurowanie procesu wyszukiwania duplikatów. Dostarcza 2

4 interfejs umoŝliwiający sprawdzenie wyników deduplikacji oraz ich opracowanie. - Moduł skryptu pozwala zapisać polecenia system DBT Studio w postaci skryptu. Skrypt ten ma postać skryptu VB Script do którego dołączone zostało API system DBT Studio. - Moduł Quick Dedu daje uŝytkownikowi moŝliwość wyznaczania pracy metodą przeciągnij i upuść Zalecane środowisko pracy System DBT Studio współpracuje z systemami operacyjnymi Windows 98, Windows 2000, Windows XP. System DBT Studio nie wymaga instalacji innych programów. Zalecana konfiguracja sprzętu to minimum procesor Pentium III z zegarem 500MHz, 256MB pamięci RAM. Ilości wolnego miejsca na dysku twardym uzaleŝniona jest od wielkości bazy danych. 3

5 Opis funkcji systemu Cykl pracy systemu DBT Studio Praca z systemem DBT Studio moŝna podzielić na etapy - Stworzenie pliku projektu (plik.dbts) - Import danych - Praca z danymi znajdującymi się w pliku projektu (czyszczenie, normalizacja, deduplikacja) - Eksport danych zawartych w pliku projektu Czyszczone dane Dane wejściowe Import Plik projektu DBTS Eksport Dane wyjściowe System umoŝliwia przerwanie prac nad danymi zawartymi w jednym projekcie, stworzenie nowego pliku projektu i pracę z nowymi danymi nad innym zadaniem, a następnie powrót do pierwszego projektu. 4

6 Stworzenie nowego pliku projektu Praca z programem rozpoczyna się od wyboru: czy ma zostać stworzony nowy projekt czy otwarty dotychczasowy. Wybór umoŝliwia Kreator rozpoczęcia pracy: JeŜeli wybierzemy Stwórz nowy plik projektu program wyświetli okno dialogowe Nowy projekt Wpisujemy nazwę pliku projektu, który będzie utworzony przez program. 5

7 Import danych Parametry importu zostają określone za pomocą Kreatora Importu. UmoŜliwia on wybranie rodzaju źródła importowanych danych do systemu spośród MS Access, MS Excel, pliku tekstowego, dbase i MS SQL Server, Oracle i DSN. Wybrana zostaje importowana tabela (lub arkusz MS Excel) 6

8 Następnie zostaje nadana nazwa całemu zbiorowi importowanych w danej chwili rekordów Następnie zostają dopasowane pola importowanych kolumn do odpowiednich ról pełnionych w programie. W pierwszej kolumnie znajdują się nazwy pól z importowanej tabeli, w drugiej kolumnie znajdują się nazwy ról jakie będą pełniły w programie. W trzeciej kolumnie znajduje się liczba określająca wielkość pola w projekcie. Pola wybrane do importu zostają zaznaczone na zielono. JeŜeli wielkość pola w projekcie zostanie ustawiona na mniejszą ilość znaków niŝ długość w bazie źródłowej to komórka zawierająca zmienioną wartość zostanie oznaczona na czerwono. Jeśli nie moŝna jakimś danym przypisać którejś ze standardowych ról to naleŝy je zaimportować jako dane dodatkowe. Pole wyboru Zapisz ustawienia umoŝliwia zapamiętanie ról przypisanych polom oraz długości zaimportowanych pól. Ustawienia te zostają zapamiętane w pliku Ustawienia.mdb. Zaznaczenie pola Automatyczny klucz powoduje automatyczne utworzenie klucza przez system. 7

9 Rozpoczyna się proces importu. W wypadku wystąpienia błędu system sygnalizuje to pojawieniem się ikony wykrzyknika na pasku statusu programu. Sytuacja taka moŝe wystąpić gdy importowany rekord ma długość któregoś z pól większą niŝ podana w kreatorze importu. Opis błędu jest umieszczany w pliku Error raport.txt, utworzonym w katalogu programu. 8

10 Normalizacja danych Moduł normalizacji umoŝliwia automatyczne poprawienie zapisu danych oraz dostosowanie ich formatu do wewnętrznych standardów firmy. Polecenia Nazwy firm - Zwiń skróty (Rozwiń skróty) odnajdują w nazwie firmy fragmenty opisujące formę prawną firmy oraz rodzaj prowadzonej działalności i normalizują ją do postaci krótkiej lub pełnej. Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe Zew jest zmienione w: PPH Zew lub w Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Zew Apox Sp zoo jest zmienione w: Apox Sp. z o.o. lub w Apox Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Polecenie Oddziel formy prawne tworzy pole Forma prawna (o ile takie pole nie istniało wcześniej) i przenosi do niego fragmenty tekstu nazwy firmy opisujące formę prawną. Formy prawne znajdują się w bazie Firma.mdb w tabeli T_FormyPrawne. Polecenie Oddziel rodzaje instytucji tworzy pole Rodzaj instytucji (o ile takie pole nie istniało wcześniej) i wpisuje do niego fragmenty tekstu nazwy firmy opisujące rodzaj instytucji. Rodzaje instytucji znajdują się w bazie Firma.mdb w tabeli T_RodzajeInstytucji. Polecenie Usuń " z nazwy firmy pozwala usunąć znaki cudzysłowu z wszystkich nazw firm Wytwórnia zapałek "Ogień" jest zmienione w: Wytwórnia zapałek Ogień Polecenie Wyjmij rdzeń nazwy firmy tworzy pole Rdzeń nazwy firmy (o ile takie pole nie istniało wcześniej) i przenosi do niego rdzeń nazwy firmy (rdzeń nazwy firmy to nazwy firmy z której usunięte zostały często powtarzające się wyrazy). Usuwane wyrazy znajdują się w bazie Firma.mdb w tabeli T_FragmentyFirmy. Zakład Usługowo-Handlowy Eva - sklep -> Eva Polecenie Przenieś numer instytucji tworzy pole Numery instytucji (o ile takie pole nie istniało wcześniej) i przenosi do niego numery instytucji. Szkoła podstawowa nr 2 -> 2 9

11 Polecenie Wielkimi literami (Małymi literami) zamienia wielkość liter w wybranych polach Polecenie Rozdziel nazwy ulic tworzy pola: Prefix ulicy, Nr domu, Nierozpoznane fragmenty adresu (o ile takie pola nie istniały wcześniej) i przenosi do nich odpowiednio: prefiksy nazw ulic (pl., al., ul.) do pola Prefix ulicy, numery domów (i tekst po nim następujący) do pola Nr domu, dane co do których poprawności istnieją wątpliwości do pola Nierozpoznane fragmenty adresu. Rodzaje prefiksów ulic znajdują się w bazie Frazy.mdb w tabeli T_UlicaPrefix. Polecenie Oddziel nazwę miasta od nr. domu tworzy pola: Nr domu, Nierozpoznane fragmenty adresu (o ile takie pola nie istniały wcześniej) i przenosi do nich odpowiednio: numery domów (i tekst po nim następujący) do pola Nr domu, dane co do których poprawności istnieją wątpliwości do pola Nierozpoznane fragmenty adresu. Polecenie Oddziel część liczbową od nr. domu tworzy pole: Część liczbowa nr domu (o ile takie pole nie istniało wcześniej) i przenosi do niego pierwszą liczbę w tekście numeru domu. 126A m11 w 126 Polecenie Kod pocztowy - Wstaw kreski do kodu (Usuń kreski z kodu) wstawia (usuwa) znak - po drugiej cyfrze kodu pocztowego jeśli kod pocztowy składa się z 5 cyfr jest zmienione w: i na odwrót Polecenie Oddziel nazwę miasta od kodu tworzy pole Kod (o ile takie pola nie istniało wcześniej) i przenosi do niego kod pocztowy zawarty w nazwie miasta. Polecenie Normalizuj nazwy ulic normalizuje nazwy ulic w bazie Słownik nazw ulic znajdują się w bazie Ulice.mdb w tabeli T_Ulice 1-go Maja jest zmienione na 1 Maja Polecenie Normalizuj nazwy miast normalizuje nazwy miast w bazie. Słownik nazw miast znajdują się w bazie Ulice.mdb w tabeli T_Miasta. Bielsko Biała jest zmienione na Bielsko-Biała Polecenie Normalizuj prefix ulicy normalizuje prefiksy ulic w polu Prefix ulicy Polecenie Normalizuj prefix ulicy w polu Ulica normalizuje prefiksy ulic w polu Ulica Polecenie Oddziel prefiksy od nazwy ulicy tworzy pole Prefix ulicy (o ile takie pole nie istniało wcześniej) i normalizuje przenosi tam prefiks ulicy. Polecenie Uzupełnij prefiksy ulic uzupełnia prefiksy ulic na podstawie słownika adresów w bazie BazaKodow.mdb w tabeli T_Adresy. Polecenie Uzupełnij numer kierunkowy tworzy pole Numer kierunkowy (o ile takie pola nie istniało wcześniej) i wstawia numery kierunkowe telefonów na podstawie słownika adresów w bazie BazaKodow.mdb w tabeli T_Adresy. Polecenie Podmień miasta i ulice zamienia pary wartości pól Miasto i Ulica na podstawie słownika Podmiany.mdb w tabeli T_Miasta_Ulice_Przejscia. Polecenie Utwórz słownik podmian miast i ulic tworzy słownik wykorzystywany w poleceniu Podmień miasta i ulice. 10

12 Polecenie Połącz pola łączy zawartość kilku pól i wpisuje do wybranego pola. Polecenie Zmień zamienia tekst w wybranych polach projektu. Polecenie Zmień Null na wartości z sąsiedniego pola z menu Narzędzia zamienia wartość Null w wybranym polu projektu na tekst z innego pola. Czyszczenie danych Moduł czyszczenia umoŝliwia wyszukanie i zaznaczenie błędnych zapisów w adresie, numerze telefonu, numerze faxu, adresach i WWW oraz w imionach. Podczas czyszczenia danych, rekordy zawierające błędy zostają oznaczone kolorem czerwonym, na niebiesko są oznaczane rekordy pominięte, a poprawione zostają oznaczone kolorem czarnym i pogrubione. Za pomocą polecenia Poprawiaj zostaje wywołany interfejs słuŝący do poprawiania danych. 11

13 Polecenia Czy tekst - Wielkimi literami (Małymi literami, Z wielkiej litery) testują czy w zaznaczonej kolumnie kolejne rekordy tabeli zawierają pola zapisane odpowiednio wielkimi literami, małymi, lub czy wszystkie wyrazy są zapisane z wielkiej litery. W przeciwnym wypadku rekord zaznaczany jest jako błędny. Jeśli poprawiany jest ten rodzaj błędów, po prawej stronie interfejsu czyszczenia danych znajdują się przyciski zmieniające wielkość znaków w poprawianym polu na zapisane: wielkimi literami, małymi literami lub z wielkiej litery. Po prawidłowym wpisaniu danej, naleŝy ją zapisać za pomocą przycisku Akceptuj. JeŜeli uŝyjemy Akceptuj i Dalej program zapisze dane i przejdzie do następnego błędu. Podaj podpowiedzi podaje podpowiedzi odpowiednie do danych wpisanych w interfejsie do listy Podpowiedzi. Przycisk Pomiń pozwala zaznaczyć dany błąd do późniejszego poprawienia. MoŜna je będzie wyeksportować w celu późniejszego przejrzenia. Popraw tak samo pozwala poprawić w taki sam sposób inne rekordy mające identyczny słownikowy błąd. 12

14 Przycisk Koniec czyszczenia zamyka interfejs czyszczenia danych. Lista Podpowiedzi wyświetla propozycję poprawienia danych, na przykład jeśli poprawiane są imiona, w poprawianym aktualnie rekordzie jest imię rtur to w liście Podpowiedzi pojawi się Artur. Kliknięcie podpowiedzi spowoduje poprawienie danych w sugerowany przez program sposób. Przyciski << i >> wczytują do formatki dane zawierające błędy o statusie zaznaczonym w liście rozwijanej Status błędu. Program umoŝliwia sterowanie czyszczeniem danych z poziomu menu oraz skrótów klawiaturowych. Status wyczyszczenia kaŝdego rekordu (błędny, pominięty, wyczyszczony) noŝna zapisać w osobnym polu za pomocą polecenia Zapisz wyniki weryfikacji. 13

15 Deduplikacja Proces deduplikacji moŝemy podzielić na 3 etapy: - Podział rekordów na grupy za pomocą Match Code - Porównanie rekordów w grupach (deduplikacja dokładna) - Wybór rekordów matek Deduplikacja bazy danych wymaga porównania rekordów i oznaczenia niektórych z nich jako identyczne. Porównanie wszystkich rekordów w tabeli liczącej 100 tyś rekordów z innymi wymaga N * (N - 1) / 2 = porównań. Aby zmniejszyć ilość porównań moŝna próbować podzielić rekordy na grupy. Wyobraźmy sobie, Ŝe w bazie są dane 100 tyś firm pochodzących z 50 miast i Ŝe w kaŝdymi mieście jest tyle samo firm. Mamy 50 * N1 * (N1-1) / 2 = porównań. Dzieląc tabelę na części naleŝy brać pod uwagę następujące problemy. Grupy rekordów powinny być moŝliwie małe. Dzieląc tabelę na części naleŝy brać pod uwagę moŝliwość istnienie błędów w tabeli. Jeśli podzielimy rekordy posługując się kryterium róŝnych miast, to jeśli któreś z nich będzie zapisane błędnie, zostanie wyłączone z grupy. Na przykład: PPHU "Abox" Łódź, PPHU "Abox" Lódź i PPHU "Abox" Łód zostałyby zakwalifikowane do innych grup duplikatów i nie zostałyby ze sobą porównane jako moŝliwe duplikaty. Dlatego bezpieczniej jest na przykład złączyć rekordy według pierwszych 2 liter i polskie litery zamienić na łacińskie. Miasto Łódź Łód Lódź Warszawa Wałbrzych Warszywa WałbŜych Opole Fragment do Match Code lo wa op Miasta z kolumny Miasto z powyŝszej tabeli zostaną zebrane w 3 grupy. Dzięki temu jest małe prawdopodobieństwo pominięcia jakichś duplikatów wskutek błędu i zmniejszy się ilość porównań. Sposób podziału rekordów nazywamy w programie DBTStudio Match Code. Tworzenie Match Code wywołujemy wybierając menu Deduplikacja i wybierając polecenie Manager Match Code. Wywołany zostanie okno Manager MC. W polu Lista Match Code znajdują się Match Code y utworzone dotychczas. W polu Opis Match Code znajduje się opis Match Code wybranego w liście Lista Match Code. Naciśnięcie przycisku Edytuj przywołuje kreatora edycji bieŝącego Match Code. Nowy przywołuje kreatora słuŝący do utworzenia nowego Match Code. Usuń usuwa bieŝący Match Code z systemu. Wszystkie pokazuje wszystkie dostępne w systemie Match Code. Domyślnie w polu Lista Match Code znajdują się tylko Match Code y które mogą zostać uŝyte do deduplikacji w bieŝącym projekcie. Przykładowo, jeŝeli do projektu została zaimportowana jedna tabela zawierająca tylko pola Ulica i Miasto, to domyślnie w Managerze MC nie zostanie pokazany Match Code oparty o Ulicę i Kod pocztowy. śeby zobaczyć wszystkie Match Code, naleŝy nacisnąć przycisk Wszystkie. 14

16 Budujemy zapis Match Code. Lista rozwijana Z pola umoŝliwia wybór pola które będzie składową Match Code. Pola Od znaku i Do opisują jaka część pola będzie brała udział w tworzeniu Match Code. Przycisk Licząc od końca ustawia wycięcie Match Code od końca danego pola. Zaznaczenie pozycji z listy Z filtrami sprawia, Ŝe Match Code zmieni polskie litery na łacińskie (BPL Bez Polskich Liter), nie weźmie pod uwagę samogłosek, spacji, cyfr, albo Ŝe w skład Match Code wejdą tylko litery. Przyciski + i dodaje i usuwa pole do i z Match Code. Przycisk All ustawia w polu do maksymalną ilość znaków. Kolejna strona wybiera tabele dla których zostały stworzone Match Code 15

17 Następnym etapem deduplikacji jest wyznaczenie stopnia podobieństwa procentowego ciągów tekstowych w rekordach.. Porównywane są ze sobą rekordy naleŝące do tej samej grupy Match Code. Jeśli podobieństwo przekroczy ustalony wcześniej próg (najczęściej 90%) to rekordy zostaną uznane za duplikaty. Podczas deduplikacji dokładnej, do porównywania rekordów wykorzystywany jest algorytm porównywania stringów oparty o trigramy. Podobieństwo dwóch ciągów tekstowych moŝe przybierać wartości od 0 do 100%. 100% dla bardzo podobnych ciągów tekstowych. 0 dla bardzo róŝniących się ciągów tekstowych. Stopień podobieństwa róŝnych ciągów tekstowych przedstawia poniŝsza tabela: Tekst 1 Tekst 2 Podobieństwo % Jan Kowalski Kowalski Jan 100 abcd efgh 0 abcd abcde 80 qwerty werty 38 Bielsko Biała Bielsko-Biała 100 Anna Ania 33 Anna Maria 0 W rekordzie znajduje się wiele pól zawierających róŝnego rodzaju dane. Podczas porównywania podobieństwa rekordów podobieństwo ciągów tekstowych niektórych pól ma duŝe znaczenie, a podobieństwo ciągów tekstowych w innych polach ma znaczenie mniejsze. PoniŜsze 2 rekordy niech posłuŝą jako przykład: Liczba Nazwa firmy Miasto Ulica pracowników Zakłady elektryczne Dexor Sp. z o.o. Warszawa Plater 127 Dexor zakłady elektryczne Warszawa Emilii Plater 211 Dla wyliczenia podobieństwa powyŝszych rekordów decydujące jest podobieństwo ciągów tekstowych w polu Nazwa firmy. Pola: Miasto i Ulica takŝe mogą być pomocne do wyliczenia stopnia podobieństwa rekordów. Natomiast Liczba pracowników w rekordach pochodzących z 16

18 róŝnych źródeł i z róŝnych lat nie będzie pomocne przy wyszukiwaniu duplikatów. Aby wyliczyć podobieństwo rekordów zastosujemy sumę waŝoną gdzie wagi będą uwzględniały to jak istotne jest podobieństwo danych pól. Pr = (W1*P1 + W2*P2+...+Wn*Pn)/(W1+W2+...+Wn) Gdzie Wi jest wagą i-tego pola, Pi jest podobieństwem ciągów tekstowych w i-tym polu. Pr jest wyliczonym podobieństwem rekordów. Rozpatrzmy nasz przykład: "Zakłady elektryczne Dexor Sp. z o.o." i "Dexor zakłady elektryczne" są podobne na 88%. Nazwy miast w obu rekordach są identyczne więc są do siebie podobne na 100%. Nazwy ulic to "Plater" i "Emilii Plater" - ich podobieństwo wynosi 50%. Podobieństwo nazw firm jest dla nas najwaŝniejsze. Przyznajmy wadze odpowiadającej nazwie firmy WNazwa firmy = 6. Podobieństwo nazw ulic i miast jest mniej istotne. Niech wagi odpowiadające polom Miasto i Ulica wynoszą 1 WMiasto = 1 i WUlica = 1. Podobieństwo rekordów będzie wynosiło: Pr = (6 * * * 100)/( ) = 84,75 Po zaokrągleniu moŝemy przyjąć, Ŝe podobieństwo rekordów wynosi 85%. W procesie deduplikacji przyjmujemy pewną wielkość procentową nazywaną progiem zgodności. Rekordy których podobieństwo jest wyŝsze lub równe progowi zgodności oznaczamy jako duplikaty. JeŜeli w naszym przykładzie przyjmiemy próg zgodności równy 80%, to znajdujące się w przykładzie rekordy zostaną uznane przez system jako duplikaty. W niektórych przypadkach rekordy moŝna oznaczyć jako duplikaty tylko wtedy, jeŝeli określone pola rekordów mają wartości identyczne lub podobne, niezaleŝnie od wyliczonego pola całego rekordu. Na przykład moŝe zaistnieć potrzeba, by za duplikaty były uznawane wyłącznie rekordy z tego samego miasta. W podobnych przypadkach ustalane są dla pól progi minimalnego podobieństwa. JeŜeli porównujemy rekordy i jedno z pól ma próg minimalnego podobieństwa większy od zera, to rekordy mogą zostać uznane za duplikaty jedynie wtedy, jeŝeli podobieństwo ciągów tekstowych w danym polu jest większe lub równe w stosunku do progu minimalnego podobieństwa. Liczba ID Nazwa firmy Miasto Ulica pracowników 1 Zakłady elektryczne Dexor Sp. z o.o. Warszawa Plater Dexor zakłady elektryczne Warszawa Emilii Plater Zakłady elektryczne Dexor Gdańsk Plater Zakłady elektryczne Dexor Mińsk Plater Emilii 1 5 Zakłady elektryczne Dexor Łódź Plater E Dexor zakłady elektryczne Mińsk Maz Emilii P ZałóŜmy, Ŝe deduplikujemy dane z róŝnych źródeł i zaleŝy nam by nie "skleić" rekordów z róŝnych miast Polski, poniewaŝ mogą być to róŝne oddziały firmy, a my nie chcemy utracić o tych oddziałach informacji. Wyznaczamy dla pola Miasto próg minimalnego podobieństwa na 65%. Wtedy niezaleŝnie od wyliczonego podobieństwa całych rekordów sprawdzane będzie podobieństwo ciągów tekstowych w polu miasto. W ten sposób mogą zostać połączone rekordy 1 i 2 poniewaŝ podobieństwo ich nazw miast wynosi 100% oraz rekordy 4 i 6 poniewaŝ podobieństwo pola Miasto w ich przypadku wynosi 71%. Reszta rekordów w tym przykładzie nie zostanie uznana za duplikaty. Klikamy menu Deduplikacja wybieramy polecenie Deduplikacja Dokładna. Pojawia się kreator przygotowujący porównywanie. W liście pól wybieramy pola mające brać udział w porównaniach 17

19 Decydujemy czy pola będą porównywane osobno z róŝnymi wagami Wyznaczamy wartość wag dla kaŝdego z pól. Podobieństwo rekordów obliczane jest na podstawie podobieństwa poszczególnych pól porównywanych rekordów przemnoŝonych przez odpowiednie wagi. W ten sposób moŝna wybrać pola bardziej i mniej istotne dla obliczania podobieństwa dwóch rekordów. 18

20 Na podstawie danych ustalonych za pomocą kreatora uruchamia się okno porównywania rekordów, wyznaczania ich podobieństwa i wyboru duplikatów. Lista porównywanych rekordów zawiera rekordy naleŝące do tej samej grupy Match Code. W kolumnie % znajdują się oszacowania podobieństwa procentowego rekordów do pierwszego rekordu w grupie nazywanego umownie Matką. Kolorem czerwonym oznaczane są rekordy uznane przez program jako potencjalne duplikaty. Próg zgodniości podobieństwa rekordów, powodujący uznanie za duplikat, zapisany jest w dolnym lewym rogu okna. Poszczególne rekordy moŝna oznaczyć lub odznaczyć jako duplikaty klikając na nie myszką. Naciśnięcie przycisku Dedu zatwierdza zakwalifikowanie rekordów jako duplikatów. Przycisk Automatycznie oznacza, Ŝe naciśnięcie przycisku Dedu rozpocznie automatyczną deduplikację z danymi ustawieniami. Ponowne odznaczenie Automatycznie zatrzyma automatyczną deduplikację. Górny progress Bar wskazuje postęp porównywania wewnątrz grupy, dolny - przejście do kolejnych grup rekordów. Przycisk Koniec kończy deduplikację dokładną. 19

21 Rekordy oznaczone jako deuplikaty w fazie porównywania stringów oznaczane są kolorem zielonym, matka w grupie duplikatów odcieniem ciemniejszym. Wynik deduplikacji zapisany jest w kolumnie ID Grupy. NaleŜy interpretować go w sposób następujący: jeŝeli liczba w kolumnie ID Grupa jest róŝna od liczby z ID to rekord jezt uznany za duplikat, jeśli jest równa ID to jest to matka (czyli ten rekord w grupie duplikatów który zostanie w bazie po usunięciu duplikatów), jeśli ID Grupy jest równe NULL to jest to normalny rekord nie podobny do innych rekordów w bazie. ID ID Grupy Imię 1 1 Ania Matka 2 1 Anna Duplikat 3 Ela Normalny rekord 4 5 Joanna Duplikat 5 5 Joasia Matka 6 5 Joanna Duplikat 7 Kasia Normalny rekord Wynik deduplikacji procentowej Dalszym etapem deduplikacji jest interpretacja wyniku deduplikacji przez uŝytkownika oraz wybór, który z rekordów w grupie duplikatów ostatecznie powinien zostać matką. MoŜe odbyć się to ręcznie lub uŝytkownik moŝe zaakceptować wyniki działania mechanizmu porównywania duplikatów automatycznie. Aby zaakceptować wyniki deduplikacji naleŝy wybrać menu Deduplikacja, wybrać polecenie Wybór rekordów Matek. Otworzy się wtedy okno kreatora umoŝliwiającego wybór rekordu matki. 20

22 Wybór opcji Pierwszy z brzegu przepisuje wyniki porównywania procentowego, Losowy w sposób losowy wybierają matkę z grupy duplikatów, Według tabel pozwala wybrać matki z określonych tabel w danej kolejności. Kolejność tę moŝna zmienić przemieszczając tabelę w liście w górę lub w dół za pomocą strzałek. Opcja Ręcznie wywołuje okno ręcznego wyboru matek i interpretacji wyników deduplikacji przez uŝytkownika. W oknie wyświetlane są rekordy naleŝące do jednej grupy duplikatów. Są one oznaczone kolorem niebieskim. Jeśli grupa zostanie podzielona przez uŝytkownika na 2 części druga grupa zostanie oznaczona kolorem czerwonym. Rekordy które nie są duplikatami naleŝy zaznaczyć na biało. Rekord matka oznaczany jest ciemniejszym odcieniem odpowiedniego koloru. Zmieniamy rekord matkę klikając myszką na dany rekord. Zapisujemy dany układ duplikatów i matek klikając przycisk Zapis. Jeśli trzeba podzielić grupę rekordów utworzoną przez automat, naleŝy kliknąć Ustaw grupę następnie klikając rekordy zmieniamy ich przynaleŝność na inną grupę (kolor czerwony) lub na nienaleŝące do Ŝadnej grupy duplikatów 21

23 (kolor biały). Zapisz tylko czerwone zapisuje jako duplikaty jedynie rekordy naleŝące do grupy czerwonej. Przycisk Koniec kończy ten etap deduplikacji. Wyniki wyboru matek są oznaczone w kolumnie Duplikaty na podobnej zasadzie jak ID Grupy. Wyniki moŝna usunąć menu Deduplikacja, Czyść, Grupy (czyści wynik porównywania procentowego), Matki rekordów (czyści wyniki etapu porównania matek), Deduplikację (Czyści całe wyniki deduplikacji). Podczas następnej deduplikacji rekordy oznaczone jako duplikaty nie wezmą w niej udziału. Po wykonaniu wielokrotnie procesu deduplikacji, często zdarza się, Ŝe rekord który jest w jednej grupie rekordów rekordem matką, wobec innego rekordu jest duplikatem. W takiej sytuacji naleŝy uŝyć polecenia Ujednolić matki. JeŜeli matka grupy rekordów jest duplikatem, to wszystkie rekordy będące duplikatem wobec tej matki, zostają duplikatami wobec tej samej grupy rekordów co ich matka. Dopełnij rekordy pozwala uzupełnić puste pola rekordu matki informacjami z rekordów duplikatów. Aktywność rekordów Rekordy w projekcie mogą być uznane za nieaktywne. Rekordy nieaktywne (zaznaczone w projekcie na szaro) nie biorą udziału w deduplikacji oraz eksporcie danych. Polecenie Deaktywuj duplikaty zamienia stan wszystkich rekordów duplikatów na nieaktywny. Deaktywuj aktywne błędy zamienia stan wszystkich rekordów zawierających błąd na nieaktywny. Aktywj wszystko przywraca wszystkim rekordom nieaktywnym stan aktywny. Raport Właściwości projektu, zaimportowane tabele, ilości rekordów, ilości błędów, znalezionych duplikatów moŝna znaleźć w oknie Informacje. Wybierz okno Narzędzia, polecenie Informacje. Eksport Aby wyeksportować dane naleŝy kliknąć menu Plik wybrać polecenie Eksportuj. Zostaje wywołany kreator eksportu. Na początku kreator daje moŝliwość wyeksportowania danych następującego rodzaju MS Access 97, MS Access 2000, Excel, Oracle, i dowolnego źródła 22

24 danych DSN. Plik tekstowy, wybór nazwy wyeksportowanego pliku i nazwy tabeli lub arkusza zawierającego wyeksportowane dane. Następnie naleŝy określić czy wyeksportować duplikaty, matki czy rekordy nie zakwalifikowane do Ŝadnej z grup duplikatów. 23

25 Następnie wybrać czy mają być wyeksportowane rekordy zawierające błędy o danym statusie. Rekordy z błędami aktywnymi to rekordy z błędami które nie były poprawione. Błędy te w interfejsie były oznaczone na czerwono. Błędy poprawione to błędy, które zostały poprawione przez uŝytkownika i oznaczone pogrubioną czarną czcionką. Błędy pominięte to błędy, których poprawienie sprawiało w danej chwili trudność i zostały zostawione do późniejszego poprawienia. Oznaczono je w interfejsie na niebiesko. Następnie wybór tabel które zostały zaimportowane z róŝnych źródeł. MoŜna wybrać do eksportu tylko niektóre z nich. 24

26 Następnie wybór eksportowanych pól. Interfejs pozwala zmienić nazwy pól. Efekt końcowy Skrypt System DBT Studio umoŝliwia automatyzację pracy. Skrypt w DBT Studio został oparty o Visuak Basic Scrypt. Polecenia DBT Studio tworzą API zanurzone w Visuak Basic Scrypt. W ten sposób utworzone jest bardzo silne narzędzie pozwalające automatyzować pracę, sprzęgać system z innymi programami, odwoływać się do systemu operacyjnego. 25

27 Przykład fragmentu skryptu: Function Deduplikuj(strNazwaMC, ByRef TabeleMC, _ bytprogdd, blnzlepiaj, _ ByRef strpole, _ ByRef sngwaga, _ ByRef bytprog) ' Funkcja porownuje tabele ' strnazwamc - nazwa Match Code ' TabeleMC - tablica z tabelami biorącymi udział w deduplikacji ' bytprogdd - próg deduplikacji ' blnzlepiaj - czy zlepiać teksty z rekordu ' strpole - tabela z polami rekordu, biorącymi udział w deduplikacji ' sngwaga - tabela z wagami ' bytprog - tabela z progami if not dbts.dedumatchcode(strnazwamc, TabeleMC) then Deduplikuj = False Exit Function end if if not dbts.dedudokladna(cbyte(bytprogdd), CBool(blnZlepiaj), _ strpole, sngwaga, bytprog) then Deduplikuj = False Exit Function end if if dbts.dedumatki() then Deduplikuj = False Exit Function end if Deduplikuj = True End Function Skrypt wywoływany jest z linii komend: DBTStudio.exe /s PlikSkrypty.txt Innym sposobem wywołania skryptu jest posłuŝenie się QuickDedu. 26

28 QuickDedu umoŝliwia wybór plików przeznaczonych do deduplikacji metodą przeciągnij i upuść W gridzie pojawiają się tabele spełniające wcześniej opisany warunek. Wykonywane zaś są na nich polecenia zapisane w skrypcie wybrane w prawym dolnym menu. Skryptami uŝywanymi w QuickDedu moŝna zarządzać w oknie Quick opcji W oknie tym moŝna dodawać nowe skrypty, edytować skrypty, zmieniać miejsce i nazwę pliku tymczasowego. QuickDedu umoŝliwia wykonanie nawet bardzo skomplikowanych operacji w wyjątkowo prosty i szybki sposób. 27

29 Moduły dedykowane Za pomocą mechanizmów opartych o skrypt, system DBTS moŝna uŝywać jako części bardziej skomplikowanych systemów informatycznych. Algorytmy DBTS są bardzo elastyczne i jednocześnie dość skomplikowane. DBTS podczas pracy wykonuje wiele powtarzalnych czynności. Pisząc systemy dedykowane, moŝna za pomocą specjalnie wykonanego interfejsu wywoływać zadania składające się z wielu poleceń DBTS. Tak pod jednym przyciskiem moŝe się kryć cały proces normalizacji czy deduplikacji. Dobrym przykładem takiej sytuacji jest dedykowany moduł skryptu wykonany na potrzeby Altadis Polska S. A., który redukuje 90% czynności opisanych powyŝej do obsługi jednego Wizarda posiadającego 7 przycisków. 28

WyŜsza Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy MS EXCEL CZ.2

WyŜsza Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy MS EXCEL CZ.2 - 1 - MS EXCEL CZ.2 FUNKCJE Program Excel zawiera ok. 200 funkcji, będących predefiniowanymi formułami, słuŝącymi do wykonywania określonych obliczeń. KaŜda funkcja składa się z nazwy funkcji, która określa

Bardziej szczegółowo

WebMobile7 and Sello Integrator wersja 1.1.2

WebMobile7 and Sello Integrator wersja 1.1.2 Instrukcja obsługi aplikacji WebMobile7 and Sello Integrator wersja 1.1.2 Piotr Taraszkiewicz Strona 1 Spis treści 1 WSTĘP O APLIKACJI 3 2 KONFIGURACJA APLIKACJI 4 2.1 KONFIGURACJA POŁĄCZENIA 4 2.2 POZOSTAŁE

Bardziej szczegółowo

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika Spis treści 1. Uruchamianie programu.... 3 2. Minimalne wymagania systemu... 3 3. Środowisko pracy... 3 4. Opis programu MenadŜer haseł... 3 4.1 Logowanie... 4 4.2

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu. Zoz. Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ. Wersja

Dokumentacja programu. Zoz. Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ. Wersja Dokumentacja programu Zoz Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ Wersja 1.40.0.0 Zielona Góra 2012-02-29 Wstęp Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Zdrowia z

Bardziej szczegółowo

KASK by CTI. Instrukcja

KASK by CTI. Instrukcja KASK by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Okno główne programu... 5 4. Konfiguracja atrybutów... 6 5. Nadawanie wartości atrybutom... 7 6. Wybór firmy z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja automatycznego tworzenia pozycji towarowych SAD na podstawie danych wczytywanych z plików zewnętrznych (XLS).

Instrukcja automatycznego tworzenia pozycji towarowych SAD na podstawie danych wczytywanych z plików zewnętrznych (XLS). Instrukcja automatycznego tworzenia pozycji towarowych SAD na podstawie danych wczytywanych z plików zewnętrznych (XLS). W programie FRAKTAL SAD++ istnieje moŝliwość automatycznego wczytywania danych z

Bardziej szczegółowo

Paczki przelewów w ING BankOnLine

Paczki przelewów w ING BankOnLine Paczki przelewów w ING BankOnLine Aby rozpocząć proces tworzenia paczki w usłudze ING BankOnLine naleŝy wybrać opcję Przelewy => Przelewy (1) => Paczki przelewów (2). Funkcjonalność paczek przelewów umoŝliwia

Bardziej szczegółowo

Rozpoczynamy import Kreator uruchamiamy przyciskiem Z tekstu, znajdującym się na karcie Dane, w grupie Dane zewnętrzne.

Rozpoczynamy import Kreator uruchamiamy przyciskiem Z tekstu, znajdującym się na karcie Dane, w grupie Dane zewnętrzne. 2. Zadania praktyczne rozwiązywane z użyciem komputera 91 2. Zadania praktyczne rozwiązywane z użyciem komputera Wczytywanie danych Dane do zadań rozwiązywanych na komputerze zapisane są w plikach tekstowych.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do aplikacji Trezor BUZA Moduł Wykonanie Planów Finansowych

Instrukcja do aplikacji Trezor BUZA Moduł Wykonanie Planów Finansowych Instrukcja do aplikacji Trezor BUZA Moduł Wykonanie Planów Finansowych Aplikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści 1. Wymogi techniczne...

Bardziej szczegółowo

VinCent Administrator

VinCent Administrator VinCent Administrator Moduł Zarządzania podatnikami Krótka instrukcja obsługi ver. 1.01 Zielona Góra, grudzień 2005 1. Przeznaczenie programu Program VinCent Administrator przeznaczony jest dla administratorów

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 Administracja instrukcja Panel administracyjny jest dostępny z menu po lewej stronie ekranu. Użytkownicy bez uprawnień administracyjnych mają tylko możliwość

Bardziej szczegółowo

Viatoll Calc v1.3. Viatoll Calc. Instrukcja użytkownika. Strona 1

Viatoll Calc v1.3. Viatoll Calc. Instrukcja użytkownika. Strona 1 Viatoll Calc Instrukcja użytkownika Strona 1 Spis treści 1 Wstęp...3 2 Opis panelu głównego...3 2.1 Menu aplikacji...4 2.2 Tabela z trasami...5 2.3 Strona kalkulatora viatoll...6 2.4 Pasek statusu...7

Bardziej szczegółowo

SERTUM moduł Oferty. Spis treści

SERTUM moduł Oferty. Spis treści SERTUM moduł Oferty Spis treści 1 Jak stworzyć nową ofertę?... 2 2 Jak przekazać dodatkowe informacje dla hurtowni, umoŝliwiające poprawną realizację zamówienia?.. 6 3 Jak automatycznie przekazywać zamówienia

Bardziej szczegółowo

programu Neofon instrukcja obsługi Spis treści

programu Neofon instrukcja obsługi Spis treści instrukcja obsługi programu Neofon Spis treści... 2 Główne okno aplikacji... 3 Panel dolny... 4 Klawiatura numeryczna... 5 Regulacja głośności... 6 Książka adresowa... 7 Okno dodawania/edycji kontaktu...

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Uzupełnij pola tabeli zgodnie z przykładem poniżej,

Uzupełnij pola tabeli zgodnie z przykładem poniżej, 1. Wykonaj bazę danych biblioteki szkolnej, Otwórz MS Access a następnie z menu plik wybierz przycisk nowy, w oknie nowy plik wybieramy pusta baza danych nadaj jej nazwę Biblioteka i wybierz miejsce w

Bardziej szczegółowo

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne.

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne. Dodawanie i poprawa wzorców formularza i wydruku moŝliwa jest przez osoby mające nadane odpowiednie uprawnienia w module Amin (Bazy/ Wzorce formularzy i Bazy/ Wzorce wydruków). Wzorce formularzy i wydruków

Bardziej szczegółowo

I. Interfejs użytkownika.

I. Interfejs użytkownika. Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI LABORATORIUM TECHNOLOGIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIOTECHNOLOGII Aplikacja bazodanowa: Cz. II Rzeszów, 2010 Strona 1 z 11 APLIKACJA BAZODANOWA MICROSOFT ACCESS

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH Formularze i raporty

BAZY DANYCH Formularze i raporty BAZY DANYCH Formularze i raporty Za pomocą tabel można wprowadzać nowe dane, przeglądać i modyfikować dane już istniejące. Jednak dla typowego użytkownika systemu baz danych, przygotowuje się specjalne

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. Jak wykonać eksport danych do SIO z programu Płace Optivum? Przygotowanie pliku dla SIO w programie Płace Optivum

Płace Optivum. Jak wykonać eksport danych do SIO z programu Płace Optivum? Przygotowanie pliku dla SIO w programie Płace Optivum Płace Optivum Jak wykonać eksport danych do SIO z programu Płace Optivum? Aby wyeksportować dane z programu Płace Optivum do SIO, należy wykonać następujące czynności: 1. Pobrać i zainstalować najnowsze

Bardziej szczegółowo

Przypominacz Instrukcja uŝytkownika

Przypominacz Instrukcja uŝytkownika Przypominacz Instrukcja uŝytkownika Spis treści 1. Uruchamianie programu.... 3 2. Minimalne wymagania systemu... 3 3. Środowisko pracy... 3 4. Opis programu Przypominacz... 3 4.1 Ikona w zasobniku systemowym...

Bardziej szczegółowo

Program Dokumenty zbiorcze dla Subiekta GT.

Program Dokumenty zbiorcze dla Subiekta GT. Program Dokumenty zbiorcze dla Subiekta GT. Do czego słuŝy program? Program Dokumenty zbiorcze to narzędzie umoŝliwiające wystawianie zbiorczych dokumentów, na podstawie dowolnej ilości wybranych dokumentów

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja

Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...5 3. Okno główne programu...6 3.1. Operacje na listach...6 3.1.1. Sortowanie...6

Bardziej szczegółowo

EWIDENCJA ROZPROSZONEGO CZASU

EWIDENCJA ROZPROSZONEGO CZASU EWIDENCJA ROZPROSZONEGO CZASU PRACY BY CTI DATA 12.09.2012 PRODUCENT Centrum Technologii Informatycznej w Gliwicach WERSJA 1.2.1.10 AUTOR Izabela Wolska -Ciesielska Spis treści Wstęp.... 3 Podstawowe funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r.

Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r. Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r. W systemie SZOI została wprowadzona nowa funkcjonalność umożliwiająca tworzenie graficznych harmonogramów pracy.

Bardziej szczegółowo

BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy.

BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy. BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy. Do wprowadzania danych do tabel słuŝą formularze. Dlatego zanim przystąpimy do wypełniania danymi nowo utworzonych tabel, najpierw przygotujemy odpowiednie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkowania

Instrukcja uŝytkowania Widget Herbata Saga to narzędzie, które pozwoli Ci lepiej zorganizować i zaplanować swoje codzienne obowiązki i dzięki temu zaoszczędzić czas dla wspólnych chwil z rodziną. W celu poprawnego korzystania

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

POLITECHNIKA WARSZAWSKA POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH Repozytorium PW Instrukcja importowania danych Opracowanie: mgr inż. Wacław Struk Warszawa, lipiec 2013 Spis treści 1. Generowanie formatu

Bardziej szczegółowo

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Uwaga! Do współpracy Integry z programami zewnętrznymi potrzebne są dodatkowe pliki. MoŜna je pobrać z sekcji Download -> Pozostałe po zalogowaniu do Strefy

Bardziej szczegółowo

Formularze w programie Word

Formularze w programie Word Formularze w programie Word Formularz to dokument o określonej strukturze, zawierający puste pola do wypełnienia, czyli pola formularza, w których wprowadza się informacje. Uzyskane informacje można następnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja systemu POMOST

Instrukcja systemu POMOST Instrukcja systemu POMOST wykaz punktów adresowych i zestawienie faktur za odpady komunalne Użytkownik Wersja 1.7 (wrzesień 2013) Jerzy Nowak Warszawa 2013-09-26 Instrukcja Obsługi systemu POMOST 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Polsko-Niemiecka Współpraca MłodzieŜy Podręcznik uŝytkownika Oprogramowania do opracowywania wniosków PNWM

Polsko-Niemiecka Współpraca MłodzieŜy Podręcznik uŝytkownika Oprogramowania do opracowywania wniosków PNWM Strona 1 / 10 1.1 Wniosek zbiorczy Moduł Wniosek zbiorczy pomoŝe Państwu zestawić pojedyncze wnioski, by je złoŝyć w PNWM celem otrzymania wstępnej decyzji finansowej wzgl. później do rozliczenia. Proszę

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 8 pawilon 119 tel. 0-22 853-48-56, 853-49-30, 607-98-95 fax 0-22 607-99-50 email: info@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 wersja 1.5 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI HERMES 2012. sprawdzian i egzamin gimnazjalny. OKE Warszawa

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI HERMES 2012. sprawdzian i egzamin gimnazjalny. OKE Warszawa INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI HERMES 2012 sprawdzian i egzamin gimnazjalny. OKE Warszawa Wstęp Szanowni Państwo Przekazujemy program komputerowy HERMES2012, działający w środowisku Windows i przystosowany

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna

Technologia informacyjna Technologia informacyjna Pracownia nr 9 (studia stacjonarne) - 05.12.2008 - Rok akademicki 2008/2009 2/16 Bazy danych - Plan zajęć Podstawowe pojęcia: baza danych, system zarządzania bazą danych tabela,

Bardziej szczegółowo

Szybki start z systemem DAPP Serwisant.

Szybki start z systemem DAPP Serwisant. Szybki start z systemem DAPP Serwisant. DAPP Serwisant jest systemem, stworzonym z myślą o firmach zajmującym się serwisowaniem urządzeń komputerowych i fiskalnych. Dzięki niemu moŝliwe jest ewidencjonowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji

Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie subskrypcji jest ustawione jako usługa systemowa i uruchamia się automatycznie w określonych odstępach czasowych.

Przetwarzanie subskrypcji jest ustawione jako usługa systemowa i uruchamia się automatycznie w określonych odstępach czasowych. Subskrypcje PESEL Przetwarzanie subskrypcji jest ustawione jako usługa systemowa i uruchamia się automatycznie w określonych odstępach czasowych. Główne funkcje Subskrypcji PESEL Wyróżniono następujące

Bardziej szczegółowo

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25 MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 25 Bazy danych Microsoft Excel 2007 udostępnia szereg funkcji i mechanizmów obsługi baz danych (zwanych

Bardziej szczegółowo

Sekretariat Optivum. Import danych z Arkusza Optivum do Sekretariatu Optivum

Sekretariat Optivum. Import danych z Arkusza Optivum do Sekretariatu Optivum Sekretariat Optivum Import danych z Arkusza Optivum do Sekretariatu Optivum Podstawą funkcjonowania szkoły w kolejnych latach szkolnych są arkusze organizacyjne szkoły. Jeśli do przygotowania tego dokumentu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Moduł do importu wyciągów bankowych ver 1.3

Moduł do importu wyciągów bankowych ver 1.3 Moduł do importu wyciągów bankowych ver 1.3 Program służy do rozliczania rozrachunków oraz zamówień na podstawie wyciągu przelewów z banku. Uruchamia się go przez zaznaczenie dowolnego rozrachunku i wybranie

Bardziej szczegółowo

Makra Access 2003 wg WSiP Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji Ewa Mirecka

Makra Access 2003 wg WSiP Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji Ewa Mirecka Makra Access 2003 wg WSiP Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji Ewa Mirecka Makra pozwalają na zautomatyzowanie często powtarzających się czynności. Opierają się na akcjach np.: otwarcie

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum. Jak wykonać eksport danych do SIO z programu Kadry Optivum?

Kadry Optivum. Jak wykonać eksport danych do SIO z programu Kadry Optivum? Kadry Optivum Jak wykonać eksport danych do SIO z programu Kadry Optivum? Aby wyeksportować dane z programu Kadry Optivum do SIO, należy wykonać następujące czynności: 1. Pobrać i zainstalować najnowsze

Bardziej szczegółowo

Wykład III. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych

Wykład III. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład III W prezentacji wykorzystano fragmenty i przykłady z książki: Joe Habraken;

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Obsługa serwisu kształcenie kwalifikacyjne w zawodzie - nowa formuła egzaminu zawodowego

Obsługa serwisu kształcenie kwalifikacyjne w zawodzie - nowa formuła egzaminu zawodowego Obsługa serwisu kształcenie kwalifikacyjne w zawodzie - nowa formuła egzaminu zawodowego 1. Zgłaszanie szkół/placówek kwalifikacyjnych kursów zawodowych odbywa się za pośrednictwem formularza internetowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Wersja 1.0 Warszawa, Luty 2015 Strona 2 z 7 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją... 3 2. Instalacja programu... 4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG dla Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy 1. Uruchomienie aplikacji. a. Wprowadź nazwę użytkownika w miejsce Nazwa użytkownika b. Wprowadź hasło

Bardziej szczegółowo

Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów.

Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów. Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów. We wstążce Narzędzia główne umieszczone są style, dzięki którym w prosty sposób możemy zmieniać tekst i hurtowo modyfikować. Klikając kwadrat ze strzałką w

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Należy przy tym pamiętać, że zmiana stawek VAT obejmie dwie czynności:

Szanowni Państwo. Należy przy tym pamiętać, że zmiana stawek VAT obejmie dwie czynności: Szanowni Państwo Zapowiedź podniesienia stawek VAT stała się faktem. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dniem 1 stycznia 2011 roku zostaną wprowadzone nowe stawki VAT. Obowiązujące aktualnie

Bardziej szczegółowo

Cash Flow System Instrukcja

Cash Flow System Instrukcja Cash Flow System Instrukcja Wersja 1.17 Instalacja Instalacja programu Cash Flow System polega na wywołaniu programu instalatora. Następnie postępujemy zgodnie z sugestiami proponowanymi przez program

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik Fakt Dystrybucja, Instrukcja z dnia 06.2010 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik oraz przesyłania danych do ZUS przy pomocy programu Płatnik 1/22 1 Eksport danych z Programu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na dostosowanie pulpitu i menu Start do indywidualnych potrzeb uŝytkownika. Środowisko graficzne systemu

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Wykład II. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych

Wykład II. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład II W prezentacji wykorzystano fragmenty i przykłady z książki: Joe Habraken;

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ -1- SPIS TREŚCI: 1. Logowanie...3 1.1 Logowanie do programu... 3 1.2 Wylogowanie z programu... 3 2. Sprawozdanie...3 2.1. Sprawozdania... 3 2.2 Sprawozdanie wyszukiwanie...

Bardziej szczegółowo

Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem.

Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem. FotoSender 1. Pobranie i instalacja programu Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem. Rozpocznie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest 0.1.21.137 1. Wprowadzenie Aplikacja AutoMagicTest to aplikacja wspierająca testerów w testowaniu i kontrolowaniu jakości stron poprzez ich analizę. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007

Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007 Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007 Animacja (przejście) slajdu... 2 Wybór przejścia slajdu... 2 Ustawienie dźwięku dla przejścia... 3 Ustawienie szybkości przejścia slajdu... 4 Sposób przełączenia

Bardziej szczegółowo

Microsoft Access zajęcia 3 4. Tworzenie i wykorzystanie kwerend, formularzy i raportów

Microsoft Access zajęcia 3 4. Tworzenie i wykorzystanie kwerend, formularzy i raportów Microsoft Access zajęcia 3 4 Tworzenie i wykorzystanie kwerend, formularzy i raportów Kwerendy służą do tworzenia unikalnych zestawów danych, niedostępnych bezpośrednio z tabel, dokonywania obliczeń zawartych

Bardziej szczegółowo

Baza danych część 8. -Klikamy Dalej

Baza danych część 8. -Klikamy Dalej Baza danych część 8 1.Kwerendy służą do wyszukiwania informacji według zadanych parametrów. Odpowiednio napisane mogą również wykonywać inne zadania jak tworzenie tabel czy pobieranie z formularzy parametrów

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Plany Zamówień Publicznych EG_LOG Plany Zamówień Publicznych Instrukcja Użytkownika. Instrukcja użytkownika 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...

Bardziej szczegółowo

Szybka instrukcja tworzenia testów dla E-SPRAWDZIAN-2 programem e_kreator_2

Szybka instrukcja tworzenia testów dla E-SPRAWDZIAN-2 programem e_kreator_2 Szybka instrukcja tworzenia testów dla E-SPRAWDZIAN-2 programem e_kreator_2 Spis treści: 1. Tworzenie nowego testu. str 2...5 2. Odczyt raportów z wynikami. str 6...7 3. Edycja i modyfikacja testów zapisanych

Bardziej szczegółowo

Arkusz Optivum. Jak eksportować do SIO dane z Arkusza Optivum?

Arkusz Optivum. Jak eksportować do SIO dane z Arkusza Optivum? Arkusz Optivum Jak eksportować do SIO dane z Arkusza Optivum? W celu eksportowania danych z Arkusza Optivum do SIO należy wykonać następujące czynności: 1. W programie Arkusz Optivum zaktualizować arkusz

Bardziej szczegółowo

Jak utworzyć plik SIO dla aktualnego spisu?

Jak utworzyć plik SIO dla aktualnego spisu? System Informacji Oświatowej Jak utworzyć plik SIO dla aktualnego spisu? Programy Arkusz Optivum, Kadry Optivum, Płace Optivum, Sekretariat Optivum oraz Księgowość Optivum dostarczają znaczną część danych

Bardziej szczegółowo

Program Zamiana towarów dla Subiekta GT.

Program Zamiana towarów dla Subiekta GT. Program Zamiana towarów dla Subiekta GT. Do czego słuŝy program? Program Zamiana towarów to narzędzie umoŝliwiające szybką zmianę stanu magazynowego jednego towaru w stan innego towaru. Aplikacja tworzy

Bardziej szczegółowo

www.crmvision.pl CRM VISION INSTALACJA I UśYTKOWANIE ROZSZERZENIA DO PROGRAMU MOZILLA THUNDERBIRD

www.crmvision.pl CRM VISION INSTALACJA I UśYTKOWANIE ROZSZERZENIA DO PROGRAMU MOZILLA THUNDERBIRD www.crmvision.pl CRM VISION INSTALACJA I UśYTKOWANIE ROZSZERZENIA DO PROGRAMU MOZILLA THUNDERBIRD 1. Pobranie rozszerzenia Na stronie logowania do systemu w ramce nowości znajdą Państwo link pobierz rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

Telesprzedaż by CTI Instrukcja

Telesprzedaż by CTI Instrukcja Telesprzedaż by CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...4 2. Konfiguracja...5 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...6 2.2. Połączenie z serwerem MS SQL systemu Call Center...7 2.3. Nawiązanie połączenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL

INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL Lublin, 16 stycznia 2014 r. 1. Logowanie do systemu Aby rozpocząć edycję profilu osobowego wejdź na stronę główną www.umcs.pl w zakładkę Jednostki

Bardziej szczegółowo

www.crmvision.pl CRM VISION Instalacja i uŝytkowanie rozszerzenia do programu Mozilla Thunderbird

www.crmvision.pl CRM VISION Instalacja i uŝytkowanie rozszerzenia do programu Mozilla Thunderbird www.crmvision.pl CRM VISION Instalacja i uŝytkowanie rozszerzenia do programu Mozilla Thunderbird YourVision - IT solutions ul. Arkońska 51 80-392 Gdańsk +48 58 783-39-64 +48 515-229-793 biuro@yourvision.pl

Bardziej szczegółowo

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej prowadzi: dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 04 Przygotowywanie danych źródłowych Poniżej przedstawiono zalecenia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Agenta Administracji i Aktualizacji Aplikacji oraz baz danych Polskiego FADN oraz pobierania danych słownikowych

Instrukcja administratora Agenta Administracji i Aktualizacji Aplikacji oraz baz danych Polskiego FADN oraz pobierania danych słownikowych Instrukcja administratora Agenta Administracji i Aktualizacji Aplikacji oraz baz danych Polskiego FADN oraz pobierania danych słownikowych Opracowali: ElŜbieta JUCHNOWSKA, Darek OSUCH Wersja i podstawowe

Bardziej szczegółowo

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja.

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. Kontrola topto Obsługa aplikacji Kontrola topto 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. 5. Dodawanie, edycja i usuwanie przejść.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Kluza proste ćwiczenia z baz danych

Krzysztof Kluza proste ćwiczenia z baz danych Bazy danych Baza danych to uporządkowany zbiór danych, dający się łatwo przeszukiwać. Każda pozycja bazy danych nazywana jest rekordem, z kolei rekordy składają się z pól. Przyjmując, że dysponujemy bazą

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. wprowadzenie teoretyczne. Piotr Prekurat 1

Bazy danych. wprowadzenie teoretyczne. Piotr Prekurat 1 Bazy danych wprowadzenie teoretyczne Piotr Prekurat 1 Baza danych Jest to zbiór danych lub jakichkolwiek innych materiałów i elementów zgromadzonych według określonej systematyki lub metody. Zatem jest

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL ĆWICZENIA 4

Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL ĆWICZENIA 4 Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL ĆWICZENIA 4 Uwaga! Każde ćwiczenie rozpoczynamy od stworzenia w katalogu Moje dokumenty swojego własnego katalogu roboczego, w którym będziecie Państwo zapisywać swoje pliki.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Programu. Estima Kancelaria

Instrukcja Obsługi. Programu. Estima Kancelaria Instrukcja Obsługi Programu Estima Kancelaria Softline Wrocław 1. Początek pracy z programem... 3 1.1 Instalacja programu 1.2 Konfiguracja programu 1.3 Ustawienie formatu daty 2. Bezpieczeństwo programu....4

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja modułu alarmowania w oprogramowaniu InTouch 7.11

Konfiguracja modułu alarmowania w oprogramowaniu InTouch 7.11 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator Techniczny nr 58 28-11-2002 Konfiguracja modułu alarmowania w oprogramowaniu InTouch 7.11 Oprogramowanie wizualizacyjne InTouch 7.11, gromadzi informacje alarmowe

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re) GT (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

emszmal 3: Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re) GT (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) emszmal 3: Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re) GT (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re) GT przeznaczone jest dla użytkowników programów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Wersja 2.0 Warszawa, Wrzesień 2015 Strona 2 z 9 Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Spis

Bardziej szczegółowo

5. Administracja kontami uŝytkowników

5. Administracja kontami uŝytkowników 5. Administracja kontami uŝytkowników Windows XP, w porównaniu do systemów Windows 9x, znacznie poprawia bezpieczeństwo oraz zwiększa moŝliwości konfiguracji uprawnień poszczególnych uŝytkowników. Natomiast

Bardziej szczegółowo

11. KORESPONDENCJA SERYJNA

11. KORESPONDENCJA SERYJNA 11. KORESPONDENCJA SERYJNA 11.1. TWORZENIE SERYJNEGO LISTU MS Word dostarcza użytkownikowi narzędzie do sprawnego i szybkiego realizowania szczególnego rodzaju korespondencji- korespondencji spersonalizowanej,

Bardziej szczegółowo

Zamienniki towarów 1/5. Program Handel Premium

Zamienniki towarów 1/5. Program Handel Premium 1/5 Zamienniki towarów Program Handel Premium Wersja 2010 programu Wersja modułu 1.0 Cena (netto) Tel. Licencja 1 firma Wersja demo Tak Opis modułu Raport umoŝliwia przypisanie wybranym towarom zamienników,

Bardziej szczegółowo

MGA Sp. z o.o. 87-100 Toruń ul. Piaskowa 6

MGA Sp. z o.o. 87-100 Toruń ul. Piaskowa 6 +48 56 66 24 700 +48 56 69 26 998 info@mga.com.pl MGA V3 Third Edition Menu formatki W momencie otwarcia dowolnej formatki menu główne zostaje zastąpione przez menu formatki, które zawiera standardowo

Bardziej szczegółowo

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna Import dokumentów wydania XML (WZ/WZF) 2013-03-25 Opisana funkcjonalność ma na celu umożliwienie importów elektronicznych dokumentów wydania WZ/WZF w formacie XML do aplikacji

Bardziej szczegółowo

Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Instrukcja Instalacji

Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Obsługa pakietu biurowego OFFICE

Obsługa pakietu biurowego OFFICE 02 - Temat 1 cz.1/3 1. Uruchom MS Access i utwórz pustą bazę danych. Zapisz ją na dysku. Pojawi się okno dialogowe obsługi bazy. Za pomocą tego okna użytkownik zarządza bazą danych i jej wszystkimi elementami,

Bardziej szczegółowo

ACCESS ćwiczenia (zestaw 1)

ACCESS ćwiczenia (zestaw 1) ACCESS ćwiczenia (zestaw 1) KWERENDY Ćw. 1. Na podstawie tabeli PRACOWNICY przygotować kwerendę, która wybiera z obiektu źródłowego pola Nazwisko, Imię, KODdziału i Stawka. (- w oknie bazy danych wybrać

Bardziej szczegółowo

Dostęp do poczty przez www czyli Kerio Webmail Poradnik

Dostęp do poczty przez www czyli Kerio Webmail Poradnik Dostęp do poczty przez www czyli Kerio Webmail Poradnik Spis treści 1. Przeglądarka internetowa 2. Logowanie do Kerio Webmail 3. Zmiana hasła 4. Specjalne właściwości i ograniczenia techniczne Webmaila

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Access KWERENDY

Bazy danych Access KWERENDY Bazy danych Access KWERENDY Obiekty baz danych Access tabele kwerendy (zapytania) formularze raporty makra moduły System baz danych MS Access Tabela Kwerenda Formularz Raport Makro Moduł Wyszukiwanie danych

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją...3 2. Instalacja programu...4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja wdrożenia dla POZ i AOS

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja wdrożenia dla POZ i AOS Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja wdrożenia dla POZ i AOS Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 1 Spis treści 1. Wymagania systemowe... 3 2. Pobranie instalatora systemu oraz instalacja systemu....

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo