Data Bases & Tools Studio

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Data Bases & Tools Studio"

Transkrypt

1 Data Bases & Tools Studio System do czyszczenia normalizacji i deduplikacji danych w teleadresowych bazach danych Specyfikacja wersji DBT Studio 1,9

2 Spis treści Specyfikacja wersji DBT Studio 1, Spis treści... 1 Wstęp... 2 Wprowadzenie... 2 Technologia wykonania systemu... 2 Funkcjonalne składowe systemu... 2 Zalecane środowisko pracy... 3 Opis funkcji systemu... 4 Cykl pracy systemu DBT Studio... 4 Stworzenie nowego pliku projektu... 5 Import danych... 6 Normalizacja danych... 9 Czyszczenie danych Deduplikacja Raport Eksport Skrypt Modul dedykowany Architektura systemu Znaki specjalne wyraŝeń regularnych DBT Studio Zakończenie

3 Wstęp Wprowadzenie DBT Studio jest systemem przeznaczonym do pielęgnacji baz danych, oraz wsparcia ich budowy. Pozwala na pobranie danych z róŝnych źródeł, normalizację, sprawdzenie poprawności, wyszukanie duplikatów. DBT Studio pomyślane zostało jako system otwarty, umoŝliwiający konfigurowanie środowiska pracy, tworzenie własnych słowników i zasad przeprowadzania deduplikacji danych. Funkcjonalność systemu pozwala obniŝyć koszty przeprowadzania akcji marketingowych, wspomaga dział sprzedaŝy, usprawnia handel bazami danych B2B oraz B2C, umoŝliwia budowę relacyjnej, znormalizowanej bazy danych. System jest przeznaczony dla uŝytkowników którzy na co dzień pracują z duŝą ilością baz danych a ich jakość ma bezpośredni wpływ na efekty finansowe organizacji. Technologia wykonania systemu Poszczególne części systemu DBT Studio zostały stworzone w najbardziej optymalnych technologiach (pod względem szybkości działania, moŝliwości oraz ceny narzędzi programistycznych). - Interfejs uŝytkownika został stworzony za pomocą Visual Basic Najbardziej kluczowe pod względem szybkości działania elementy systemu (większość funkcji analizujących ciągi tekstowe) zostały stworzone w C++. - Deduplikowane i czyszczone dane przechowywane są w plikach projektu systemu DBT Studio (.dbts). Pliki te są to mające odpowiednią strukturę pliki bazy MS Access. Funkcjonalne składowe systemu DBT Studio składa się z 6 modułów: Moduł importu\eksportu, moduł normalizacji, moduł czyszczenia danych oraz moduł deduplikacji. - Moduł importu\eksportu umoŝliwia import i eksport danych z i do MS Access w wersjach 97, 2000, XP, MS Excel, dbase III, Oracle, plików tekstowych oraz wszystkie źródła danych z którymi moŝna się połączyć za pomocą DSN (na przykład MS SQL Server). Moduł zawiera kreator umoŝliwiający wyodrębnienie podzbioru danych przeznaczonych do eksportu, np.: eksport danych nie zawierający błędów, eksport wszystkich duplikatów w bazie itd. - Moduł normalizacji umoŝliwia automatyczne poprawianie form prawnych firm, usunięcie niepotrzebnych cudzysłowów, normalizację elementów adresu pocztowego, wyodrębnienie z nazwy firmy dodatkowych informacji pomocnych podczas deduplikacji. W module normalizacji mieszczą się teŝ narzędzia zamiany tekstu oraz łączenia tekstu z róŝnych pól. - Moduł czyszczenia pozwala zbadać poprawność danych Posiada interfejs umoŝliwiający szybkie i wygodne poprawianie danych. Część napraw wykonuje automatycznie. Rekordy zawierające błędne dane mogą być oznaczane w wybranych polach statusem błędu. - Moduł deduplikacji pozwala znaleźć rekordy zawierające podobne dane. UmoŜliwia skonfigurowanie procesu wyszukiwania duplikatów. Dostarcza 2

4 interfejs umoŝliwiający sprawdzenie wyników deduplikacji oraz ich opracowanie. - Moduł skryptu pozwala zapisać polecenia system DBT Studio w postaci skryptu. Skrypt ten ma postać skryptu VB Script do którego dołączone zostało API system DBT Studio. - Moduł Quick Dedu daje uŝytkownikowi moŝliwość wyznaczania pracy metodą przeciągnij i upuść Zalecane środowisko pracy System DBT Studio współpracuje z systemami operacyjnymi Windows 98, Windows 2000, Windows XP. System DBT Studio nie wymaga instalacji innych programów. Zalecana konfiguracja sprzętu to minimum procesor Pentium III z zegarem 500MHz, 256MB pamięci RAM. Ilości wolnego miejsca na dysku twardym uzaleŝniona jest od wielkości bazy danych. 3

5 Opis funkcji systemu Cykl pracy systemu DBT Studio Praca z systemem DBT Studio moŝna podzielić na etapy - Stworzenie pliku projektu (plik.dbts) - Import danych - Praca z danymi znajdującymi się w pliku projektu (czyszczenie, normalizacja, deduplikacja) - Eksport danych zawartych w pliku projektu Czyszczone dane Dane wejściowe Import Plik projektu DBTS Eksport Dane wyjściowe System umoŝliwia przerwanie prac nad danymi zawartymi w jednym projekcie, stworzenie nowego pliku projektu i pracę z nowymi danymi nad innym zadaniem, a następnie powrót do pierwszego projektu. 4

6 Stworzenie nowego pliku projektu Praca z programem rozpoczyna się od wyboru: czy ma zostać stworzony nowy projekt czy otwarty dotychczasowy. Wybór umoŝliwia Kreator rozpoczęcia pracy: JeŜeli wybierzemy Stwórz nowy plik projektu program wyświetli okno dialogowe Nowy projekt Wpisujemy nazwę pliku projektu, który będzie utworzony przez program. 5

7 Import danych Parametry importu zostają określone za pomocą Kreatora Importu. UmoŜliwia on wybranie rodzaju źródła importowanych danych do systemu spośród MS Access, MS Excel, pliku tekstowego, dbase i MS SQL Server, Oracle i DSN. Wybrana zostaje importowana tabela (lub arkusz MS Excel) 6

8 Następnie zostaje nadana nazwa całemu zbiorowi importowanych w danej chwili rekordów Następnie zostają dopasowane pola importowanych kolumn do odpowiednich ról pełnionych w programie. W pierwszej kolumnie znajdują się nazwy pól z importowanej tabeli, w drugiej kolumnie znajdują się nazwy ról jakie będą pełniły w programie. W trzeciej kolumnie znajduje się liczba określająca wielkość pola w projekcie. Pola wybrane do importu zostają zaznaczone na zielono. JeŜeli wielkość pola w projekcie zostanie ustawiona na mniejszą ilość znaków niŝ długość w bazie źródłowej to komórka zawierająca zmienioną wartość zostanie oznaczona na czerwono. Jeśli nie moŝna jakimś danym przypisać którejś ze standardowych ról to naleŝy je zaimportować jako dane dodatkowe. Pole wyboru Zapisz ustawienia umoŝliwia zapamiętanie ról przypisanych polom oraz długości zaimportowanych pól. Ustawienia te zostają zapamiętane w pliku Ustawienia.mdb. Zaznaczenie pola Automatyczny klucz powoduje automatyczne utworzenie klucza przez system. 7

9 Rozpoczyna się proces importu. W wypadku wystąpienia błędu system sygnalizuje to pojawieniem się ikony wykrzyknika na pasku statusu programu. Sytuacja taka moŝe wystąpić gdy importowany rekord ma długość któregoś z pól większą niŝ podana w kreatorze importu. Opis błędu jest umieszczany w pliku Error raport.txt, utworzonym w katalogu programu. 8

10 Normalizacja danych Moduł normalizacji umoŝliwia automatyczne poprawienie zapisu danych oraz dostosowanie ich formatu do wewnętrznych standardów firmy. Polecenia Nazwy firm - Zwiń skróty (Rozwiń skróty) odnajdują w nazwie firmy fragmenty opisujące formę prawną firmy oraz rodzaj prowadzonej działalności i normalizują ją do postaci krótkiej lub pełnej. Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe Zew jest zmienione w: PPH Zew lub w Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Zew Apox Sp zoo jest zmienione w: Apox Sp. z o.o. lub w Apox Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Polecenie Oddziel formy prawne tworzy pole Forma prawna (o ile takie pole nie istniało wcześniej) i przenosi do niego fragmenty tekstu nazwy firmy opisujące formę prawną. Formy prawne znajdują się w bazie Firma.mdb w tabeli T_FormyPrawne. Polecenie Oddziel rodzaje instytucji tworzy pole Rodzaj instytucji (o ile takie pole nie istniało wcześniej) i wpisuje do niego fragmenty tekstu nazwy firmy opisujące rodzaj instytucji. Rodzaje instytucji znajdują się w bazie Firma.mdb w tabeli T_RodzajeInstytucji. Polecenie Usuń " z nazwy firmy pozwala usunąć znaki cudzysłowu z wszystkich nazw firm Wytwórnia zapałek "Ogień" jest zmienione w: Wytwórnia zapałek Ogień Polecenie Wyjmij rdzeń nazwy firmy tworzy pole Rdzeń nazwy firmy (o ile takie pole nie istniało wcześniej) i przenosi do niego rdzeń nazwy firmy (rdzeń nazwy firmy to nazwy firmy z której usunięte zostały często powtarzające się wyrazy). Usuwane wyrazy znajdują się w bazie Firma.mdb w tabeli T_FragmentyFirmy. Zakład Usługowo-Handlowy Eva - sklep -> Eva Polecenie Przenieś numer instytucji tworzy pole Numery instytucji (o ile takie pole nie istniało wcześniej) i przenosi do niego numery instytucji. Szkoła podstawowa nr 2 -> 2 9

11 Polecenie Wielkimi literami (Małymi literami) zamienia wielkość liter w wybranych polach Polecenie Rozdziel nazwy ulic tworzy pola: Prefix ulicy, Nr domu, Nierozpoznane fragmenty adresu (o ile takie pola nie istniały wcześniej) i przenosi do nich odpowiednio: prefiksy nazw ulic (pl., al., ul.) do pola Prefix ulicy, numery domów (i tekst po nim następujący) do pola Nr domu, dane co do których poprawności istnieją wątpliwości do pola Nierozpoznane fragmenty adresu. Rodzaje prefiksów ulic znajdują się w bazie Frazy.mdb w tabeli T_UlicaPrefix. Polecenie Oddziel nazwę miasta od nr. domu tworzy pola: Nr domu, Nierozpoznane fragmenty adresu (o ile takie pola nie istniały wcześniej) i przenosi do nich odpowiednio: numery domów (i tekst po nim następujący) do pola Nr domu, dane co do których poprawności istnieją wątpliwości do pola Nierozpoznane fragmenty adresu. Polecenie Oddziel część liczbową od nr. domu tworzy pole: Część liczbowa nr domu (o ile takie pole nie istniało wcześniej) i przenosi do niego pierwszą liczbę w tekście numeru domu. 126A m11 w 126 Polecenie Kod pocztowy - Wstaw kreski do kodu (Usuń kreski z kodu) wstawia (usuwa) znak - po drugiej cyfrze kodu pocztowego jeśli kod pocztowy składa się z 5 cyfr jest zmienione w: i na odwrót Polecenie Oddziel nazwę miasta od kodu tworzy pole Kod (o ile takie pola nie istniało wcześniej) i przenosi do niego kod pocztowy zawarty w nazwie miasta. Polecenie Normalizuj nazwy ulic normalizuje nazwy ulic w bazie Słownik nazw ulic znajdują się w bazie Ulice.mdb w tabeli T_Ulice 1-go Maja jest zmienione na 1 Maja Polecenie Normalizuj nazwy miast normalizuje nazwy miast w bazie. Słownik nazw miast znajdują się w bazie Ulice.mdb w tabeli T_Miasta. Bielsko Biała jest zmienione na Bielsko-Biała Polecenie Normalizuj prefix ulicy normalizuje prefiksy ulic w polu Prefix ulicy Polecenie Normalizuj prefix ulicy w polu Ulica normalizuje prefiksy ulic w polu Ulica Polecenie Oddziel prefiksy od nazwy ulicy tworzy pole Prefix ulicy (o ile takie pole nie istniało wcześniej) i normalizuje przenosi tam prefiks ulicy. Polecenie Uzupełnij prefiksy ulic uzupełnia prefiksy ulic na podstawie słownika adresów w bazie BazaKodow.mdb w tabeli T_Adresy. Polecenie Uzupełnij numer kierunkowy tworzy pole Numer kierunkowy (o ile takie pola nie istniało wcześniej) i wstawia numery kierunkowe telefonów na podstawie słownika adresów w bazie BazaKodow.mdb w tabeli T_Adresy. Polecenie Podmień miasta i ulice zamienia pary wartości pól Miasto i Ulica na podstawie słownika Podmiany.mdb w tabeli T_Miasta_Ulice_Przejscia. Polecenie Utwórz słownik podmian miast i ulic tworzy słownik wykorzystywany w poleceniu Podmień miasta i ulice. 10

12 Polecenie Połącz pola łączy zawartość kilku pól i wpisuje do wybranego pola. Polecenie Zmień zamienia tekst w wybranych polach projektu. Polecenie Zmień Null na wartości z sąsiedniego pola z menu Narzędzia zamienia wartość Null w wybranym polu projektu na tekst z innego pola. Czyszczenie danych Moduł czyszczenia umoŝliwia wyszukanie i zaznaczenie błędnych zapisów w adresie, numerze telefonu, numerze faxu, adresach i WWW oraz w imionach. Podczas czyszczenia danych, rekordy zawierające błędy zostają oznaczone kolorem czerwonym, na niebiesko są oznaczane rekordy pominięte, a poprawione zostają oznaczone kolorem czarnym i pogrubione. Za pomocą polecenia Poprawiaj zostaje wywołany interfejs słuŝący do poprawiania danych. 11

13 Polecenia Czy tekst - Wielkimi literami (Małymi literami, Z wielkiej litery) testują czy w zaznaczonej kolumnie kolejne rekordy tabeli zawierają pola zapisane odpowiednio wielkimi literami, małymi, lub czy wszystkie wyrazy są zapisane z wielkiej litery. W przeciwnym wypadku rekord zaznaczany jest jako błędny. Jeśli poprawiany jest ten rodzaj błędów, po prawej stronie interfejsu czyszczenia danych znajdują się przyciski zmieniające wielkość znaków w poprawianym polu na zapisane: wielkimi literami, małymi literami lub z wielkiej litery. Po prawidłowym wpisaniu danej, naleŝy ją zapisać za pomocą przycisku Akceptuj. JeŜeli uŝyjemy Akceptuj i Dalej program zapisze dane i przejdzie do następnego błędu. Podaj podpowiedzi podaje podpowiedzi odpowiednie do danych wpisanych w interfejsie do listy Podpowiedzi. Przycisk Pomiń pozwala zaznaczyć dany błąd do późniejszego poprawienia. MoŜna je będzie wyeksportować w celu późniejszego przejrzenia. Popraw tak samo pozwala poprawić w taki sam sposób inne rekordy mające identyczny słownikowy błąd. 12

14 Przycisk Koniec czyszczenia zamyka interfejs czyszczenia danych. Lista Podpowiedzi wyświetla propozycję poprawienia danych, na przykład jeśli poprawiane są imiona, w poprawianym aktualnie rekordzie jest imię rtur to w liście Podpowiedzi pojawi się Artur. Kliknięcie podpowiedzi spowoduje poprawienie danych w sugerowany przez program sposób. Przyciski << i >> wczytują do formatki dane zawierające błędy o statusie zaznaczonym w liście rozwijanej Status błędu. Program umoŝliwia sterowanie czyszczeniem danych z poziomu menu oraz skrótów klawiaturowych. Status wyczyszczenia kaŝdego rekordu (błędny, pominięty, wyczyszczony) noŝna zapisać w osobnym polu za pomocą polecenia Zapisz wyniki weryfikacji. 13

15 Deduplikacja Proces deduplikacji moŝemy podzielić na 3 etapy: - Podział rekordów na grupy za pomocą Match Code - Porównanie rekordów w grupach (deduplikacja dokładna) - Wybór rekordów matek Deduplikacja bazy danych wymaga porównania rekordów i oznaczenia niektórych z nich jako identyczne. Porównanie wszystkich rekordów w tabeli liczącej 100 tyś rekordów z innymi wymaga N * (N - 1) / 2 = porównań. Aby zmniejszyć ilość porównań moŝna próbować podzielić rekordy na grupy. Wyobraźmy sobie, Ŝe w bazie są dane 100 tyś firm pochodzących z 50 miast i Ŝe w kaŝdymi mieście jest tyle samo firm. Mamy 50 * N1 * (N1-1) / 2 = porównań. Dzieląc tabelę na części naleŝy brać pod uwagę następujące problemy. Grupy rekordów powinny być moŝliwie małe. Dzieląc tabelę na części naleŝy brać pod uwagę moŝliwość istnienie błędów w tabeli. Jeśli podzielimy rekordy posługując się kryterium róŝnych miast, to jeśli któreś z nich będzie zapisane błędnie, zostanie wyłączone z grupy. Na przykład: PPHU "Abox" Łódź, PPHU "Abox" Lódź i PPHU "Abox" Łód zostałyby zakwalifikowane do innych grup duplikatów i nie zostałyby ze sobą porównane jako moŝliwe duplikaty. Dlatego bezpieczniej jest na przykład złączyć rekordy według pierwszych 2 liter i polskie litery zamienić na łacińskie. Miasto Łódź Łód Lódź Warszawa Wałbrzych Warszywa WałbŜych Opole Fragment do Match Code lo wa op Miasta z kolumny Miasto z powyŝszej tabeli zostaną zebrane w 3 grupy. Dzięki temu jest małe prawdopodobieństwo pominięcia jakichś duplikatów wskutek błędu i zmniejszy się ilość porównań. Sposób podziału rekordów nazywamy w programie DBTStudio Match Code. Tworzenie Match Code wywołujemy wybierając menu Deduplikacja i wybierając polecenie Manager Match Code. Wywołany zostanie okno Manager MC. W polu Lista Match Code znajdują się Match Code y utworzone dotychczas. W polu Opis Match Code znajduje się opis Match Code wybranego w liście Lista Match Code. Naciśnięcie przycisku Edytuj przywołuje kreatora edycji bieŝącego Match Code. Nowy przywołuje kreatora słuŝący do utworzenia nowego Match Code. Usuń usuwa bieŝący Match Code z systemu. Wszystkie pokazuje wszystkie dostępne w systemie Match Code. Domyślnie w polu Lista Match Code znajdują się tylko Match Code y które mogą zostać uŝyte do deduplikacji w bieŝącym projekcie. Przykładowo, jeŝeli do projektu została zaimportowana jedna tabela zawierająca tylko pola Ulica i Miasto, to domyślnie w Managerze MC nie zostanie pokazany Match Code oparty o Ulicę i Kod pocztowy. śeby zobaczyć wszystkie Match Code, naleŝy nacisnąć przycisk Wszystkie. 14

16 Budujemy zapis Match Code. Lista rozwijana Z pola umoŝliwia wybór pola które będzie składową Match Code. Pola Od znaku i Do opisują jaka część pola będzie brała udział w tworzeniu Match Code. Przycisk Licząc od końca ustawia wycięcie Match Code od końca danego pola. Zaznaczenie pozycji z listy Z filtrami sprawia, Ŝe Match Code zmieni polskie litery na łacińskie (BPL Bez Polskich Liter), nie weźmie pod uwagę samogłosek, spacji, cyfr, albo Ŝe w skład Match Code wejdą tylko litery. Przyciski + i dodaje i usuwa pole do i z Match Code. Przycisk All ustawia w polu do maksymalną ilość znaków. Kolejna strona wybiera tabele dla których zostały stworzone Match Code 15

17 Następnym etapem deduplikacji jest wyznaczenie stopnia podobieństwa procentowego ciągów tekstowych w rekordach.. Porównywane są ze sobą rekordy naleŝące do tej samej grupy Match Code. Jeśli podobieństwo przekroczy ustalony wcześniej próg (najczęściej 90%) to rekordy zostaną uznane za duplikaty. Podczas deduplikacji dokładnej, do porównywania rekordów wykorzystywany jest algorytm porównywania stringów oparty o trigramy. Podobieństwo dwóch ciągów tekstowych moŝe przybierać wartości od 0 do 100%. 100% dla bardzo podobnych ciągów tekstowych. 0 dla bardzo róŝniących się ciągów tekstowych. Stopień podobieństwa róŝnych ciągów tekstowych przedstawia poniŝsza tabela: Tekst 1 Tekst 2 Podobieństwo % Jan Kowalski Kowalski Jan 100 abcd efgh 0 abcd abcde 80 qwerty werty 38 Bielsko Biała Bielsko-Biała 100 Anna Ania 33 Anna Maria 0 W rekordzie znajduje się wiele pól zawierających róŝnego rodzaju dane. Podczas porównywania podobieństwa rekordów podobieństwo ciągów tekstowych niektórych pól ma duŝe znaczenie, a podobieństwo ciągów tekstowych w innych polach ma znaczenie mniejsze. PoniŜsze 2 rekordy niech posłuŝą jako przykład: Liczba Nazwa firmy Miasto Ulica pracowników Zakłady elektryczne Dexor Sp. z o.o. Warszawa Plater 127 Dexor zakłady elektryczne Warszawa Emilii Plater 211 Dla wyliczenia podobieństwa powyŝszych rekordów decydujące jest podobieństwo ciągów tekstowych w polu Nazwa firmy. Pola: Miasto i Ulica takŝe mogą być pomocne do wyliczenia stopnia podobieństwa rekordów. Natomiast Liczba pracowników w rekordach pochodzących z 16

18 róŝnych źródeł i z róŝnych lat nie będzie pomocne przy wyszukiwaniu duplikatów. Aby wyliczyć podobieństwo rekordów zastosujemy sumę waŝoną gdzie wagi będą uwzględniały to jak istotne jest podobieństwo danych pól. Pr = (W1*P1 + W2*P2+...+Wn*Pn)/(W1+W2+...+Wn) Gdzie Wi jest wagą i-tego pola, Pi jest podobieństwem ciągów tekstowych w i-tym polu. Pr jest wyliczonym podobieństwem rekordów. Rozpatrzmy nasz przykład: "Zakłady elektryczne Dexor Sp. z o.o." i "Dexor zakłady elektryczne" są podobne na 88%. Nazwy miast w obu rekordach są identyczne więc są do siebie podobne na 100%. Nazwy ulic to "Plater" i "Emilii Plater" - ich podobieństwo wynosi 50%. Podobieństwo nazw firm jest dla nas najwaŝniejsze. Przyznajmy wadze odpowiadającej nazwie firmy WNazwa firmy = 6. Podobieństwo nazw ulic i miast jest mniej istotne. Niech wagi odpowiadające polom Miasto i Ulica wynoszą 1 WMiasto = 1 i WUlica = 1. Podobieństwo rekordów będzie wynosiło: Pr = (6 * * * 100)/( ) = 84,75 Po zaokrągleniu moŝemy przyjąć, Ŝe podobieństwo rekordów wynosi 85%. W procesie deduplikacji przyjmujemy pewną wielkość procentową nazywaną progiem zgodności. Rekordy których podobieństwo jest wyŝsze lub równe progowi zgodności oznaczamy jako duplikaty. JeŜeli w naszym przykładzie przyjmiemy próg zgodności równy 80%, to znajdujące się w przykładzie rekordy zostaną uznane przez system jako duplikaty. W niektórych przypadkach rekordy moŝna oznaczyć jako duplikaty tylko wtedy, jeŝeli określone pola rekordów mają wartości identyczne lub podobne, niezaleŝnie od wyliczonego pola całego rekordu. Na przykład moŝe zaistnieć potrzeba, by za duplikaty były uznawane wyłącznie rekordy z tego samego miasta. W podobnych przypadkach ustalane są dla pól progi minimalnego podobieństwa. JeŜeli porównujemy rekordy i jedno z pól ma próg minimalnego podobieństwa większy od zera, to rekordy mogą zostać uznane za duplikaty jedynie wtedy, jeŝeli podobieństwo ciągów tekstowych w danym polu jest większe lub równe w stosunku do progu minimalnego podobieństwa. Liczba ID Nazwa firmy Miasto Ulica pracowników 1 Zakłady elektryczne Dexor Sp. z o.o. Warszawa Plater Dexor zakłady elektryczne Warszawa Emilii Plater Zakłady elektryczne Dexor Gdańsk Plater Zakłady elektryczne Dexor Mińsk Plater Emilii 1 5 Zakłady elektryczne Dexor Łódź Plater E Dexor zakłady elektryczne Mińsk Maz Emilii P ZałóŜmy, Ŝe deduplikujemy dane z róŝnych źródeł i zaleŝy nam by nie "skleić" rekordów z róŝnych miast Polski, poniewaŝ mogą być to róŝne oddziały firmy, a my nie chcemy utracić o tych oddziałach informacji. Wyznaczamy dla pola Miasto próg minimalnego podobieństwa na 65%. Wtedy niezaleŝnie od wyliczonego podobieństwa całych rekordów sprawdzane będzie podobieństwo ciągów tekstowych w polu miasto. W ten sposób mogą zostać połączone rekordy 1 i 2 poniewaŝ podobieństwo ich nazw miast wynosi 100% oraz rekordy 4 i 6 poniewaŝ podobieństwo pola Miasto w ich przypadku wynosi 71%. Reszta rekordów w tym przykładzie nie zostanie uznana za duplikaty. Klikamy menu Deduplikacja wybieramy polecenie Deduplikacja Dokładna. Pojawia się kreator przygotowujący porównywanie. W liście pól wybieramy pola mające brać udział w porównaniach 17

19 Decydujemy czy pola będą porównywane osobno z róŝnymi wagami Wyznaczamy wartość wag dla kaŝdego z pól. Podobieństwo rekordów obliczane jest na podstawie podobieństwa poszczególnych pól porównywanych rekordów przemnoŝonych przez odpowiednie wagi. W ten sposób moŝna wybrać pola bardziej i mniej istotne dla obliczania podobieństwa dwóch rekordów. 18

20 Na podstawie danych ustalonych za pomocą kreatora uruchamia się okno porównywania rekordów, wyznaczania ich podobieństwa i wyboru duplikatów. Lista porównywanych rekordów zawiera rekordy naleŝące do tej samej grupy Match Code. W kolumnie % znajdują się oszacowania podobieństwa procentowego rekordów do pierwszego rekordu w grupie nazywanego umownie Matką. Kolorem czerwonym oznaczane są rekordy uznane przez program jako potencjalne duplikaty. Próg zgodniości podobieństwa rekordów, powodujący uznanie za duplikat, zapisany jest w dolnym lewym rogu okna. Poszczególne rekordy moŝna oznaczyć lub odznaczyć jako duplikaty klikając na nie myszką. Naciśnięcie przycisku Dedu zatwierdza zakwalifikowanie rekordów jako duplikatów. Przycisk Automatycznie oznacza, Ŝe naciśnięcie przycisku Dedu rozpocznie automatyczną deduplikację z danymi ustawieniami. Ponowne odznaczenie Automatycznie zatrzyma automatyczną deduplikację. Górny progress Bar wskazuje postęp porównywania wewnątrz grupy, dolny - przejście do kolejnych grup rekordów. Przycisk Koniec kończy deduplikację dokładną. 19

21 Rekordy oznaczone jako deuplikaty w fazie porównywania stringów oznaczane są kolorem zielonym, matka w grupie duplikatów odcieniem ciemniejszym. Wynik deduplikacji zapisany jest w kolumnie ID Grupy. NaleŜy interpretować go w sposób następujący: jeŝeli liczba w kolumnie ID Grupa jest róŝna od liczby z ID to rekord jezt uznany za duplikat, jeśli jest równa ID to jest to matka (czyli ten rekord w grupie duplikatów który zostanie w bazie po usunięciu duplikatów), jeśli ID Grupy jest równe NULL to jest to normalny rekord nie podobny do innych rekordów w bazie. ID ID Grupy Imię 1 1 Ania Matka 2 1 Anna Duplikat 3 Ela Normalny rekord 4 5 Joanna Duplikat 5 5 Joasia Matka 6 5 Joanna Duplikat 7 Kasia Normalny rekord Wynik deduplikacji procentowej Dalszym etapem deduplikacji jest interpretacja wyniku deduplikacji przez uŝytkownika oraz wybór, który z rekordów w grupie duplikatów ostatecznie powinien zostać matką. MoŜe odbyć się to ręcznie lub uŝytkownik moŝe zaakceptować wyniki działania mechanizmu porównywania duplikatów automatycznie. Aby zaakceptować wyniki deduplikacji naleŝy wybrać menu Deduplikacja, wybrać polecenie Wybór rekordów Matek. Otworzy się wtedy okno kreatora umoŝliwiającego wybór rekordu matki. 20

22 Wybór opcji Pierwszy z brzegu przepisuje wyniki porównywania procentowego, Losowy w sposób losowy wybierają matkę z grupy duplikatów, Według tabel pozwala wybrać matki z określonych tabel w danej kolejności. Kolejność tę moŝna zmienić przemieszczając tabelę w liście w górę lub w dół za pomocą strzałek. Opcja Ręcznie wywołuje okno ręcznego wyboru matek i interpretacji wyników deduplikacji przez uŝytkownika. W oknie wyświetlane są rekordy naleŝące do jednej grupy duplikatów. Są one oznaczone kolorem niebieskim. Jeśli grupa zostanie podzielona przez uŝytkownika na 2 części druga grupa zostanie oznaczona kolorem czerwonym. Rekordy które nie są duplikatami naleŝy zaznaczyć na biało. Rekord matka oznaczany jest ciemniejszym odcieniem odpowiedniego koloru. Zmieniamy rekord matkę klikając myszką na dany rekord. Zapisujemy dany układ duplikatów i matek klikając przycisk Zapis. Jeśli trzeba podzielić grupę rekordów utworzoną przez automat, naleŝy kliknąć Ustaw grupę następnie klikając rekordy zmieniamy ich przynaleŝność na inną grupę (kolor czerwony) lub na nienaleŝące do Ŝadnej grupy duplikatów 21

23 (kolor biały). Zapisz tylko czerwone zapisuje jako duplikaty jedynie rekordy naleŝące do grupy czerwonej. Przycisk Koniec kończy ten etap deduplikacji. Wyniki wyboru matek są oznaczone w kolumnie Duplikaty na podobnej zasadzie jak ID Grupy. Wyniki moŝna usunąć menu Deduplikacja, Czyść, Grupy (czyści wynik porównywania procentowego), Matki rekordów (czyści wyniki etapu porównania matek), Deduplikację (Czyści całe wyniki deduplikacji). Podczas następnej deduplikacji rekordy oznaczone jako duplikaty nie wezmą w niej udziału. Po wykonaniu wielokrotnie procesu deduplikacji, często zdarza się, Ŝe rekord który jest w jednej grupie rekordów rekordem matką, wobec innego rekordu jest duplikatem. W takiej sytuacji naleŝy uŝyć polecenia Ujednolić matki. JeŜeli matka grupy rekordów jest duplikatem, to wszystkie rekordy będące duplikatem wobec tej matki, zostają duplikatami wobec tej samej grupy rekordów co ich matka. Dopełnij rekordy pozwala uzupełnić puste pola rekordu matki informacjami z rekordów duplikatów. Aktywność rekordów Rekordy w projekcie mogą być uznane za nieaktywne. Rekordy nieaktywne (zaznaczone w projekcie na szaro) nie biorą udziału w deduplikacji oraz eksporcie danych. Polecenie Deaktywuj duplikaty zamienia stan wszystkich rekordów duplikatów na nieaktywny. Deaktywuj aktywne błędy zamienia stan wszystkich rekordów zawierających błąd na nieaktywny. Aktywj wszystko przywraca wszystkim rekordom nieaktywnym stan aktywny. Raport Właściwości projektu, zaimportowane tabele, ilości rekordów, ilości błędów, znalezionych duplikatów moŝna znaleźć w oknie Informacje. Wybierz okno Narzędzia, polecenie Informacje. Eksport Aby wyeksportować dane naleŝy kliknąć menu Plik wybrać polecenie Eksportuj. Zostaje wywołany kreator eksportu. Na początku kreator daje moŝliwość wyeksportowania danych następującego rodzaju MS Access 97, MS Access 2000, Excel, Oracle, i dowolnego źródła 22

24 danych DSN. Plik tekstowy, wybór nazwy wyeksportowanego pliku i nazwy tabeli lub arkusza zawierającego wyeksportowane dane. Następnie naleŝy określić czy wyeksportować duplikaty, matki czy rekordy nie zakwalifikowane do Ŝadnej z grup duplikatów. 23

25 Następnie wybrać czy mają być wyeksportowane rekordy zawierające błędy o danym statusie. Rekordy z błędami aktywnymi to rekordy z błędami które nie były poprawione. Błędy te w interfejsie były oznaczone na czerwono. Błędy poprawione to błędy, które zostały poprawione przez uŝytkownika i oznaczone pogrubioną czarną czcionką. Błędy pominięte to błędy, których poprawienie sprawiało w danej chwili trudność i zostały zostawione do późniejszego poprawienia. Oznaczono je w interfejsie na niebiesko. Następnie wybór tabel które zostały zaimportowane z róŝnych źródeł. MoŜna wybrać do eksportu tylko niektóre z nich. 24

26 Następnie wybór eksportowanych pól. Interfejs pozwala zmienić nazwy pól. Efekt końcowy Skrypt System DBT Studio umoŝliwia automatyzację pracy. Skrypt w DBT Studio został oparty o Visuak Basic Scrypt. Polecenia DBT Studio tworzą API zanurzone w Visuak Basic Scrypt. W ten sposób utworzone jest bardzo silne narzędzie pozwalające automatyzować pracę, sprzęgać system z innymi programami, odwoływać się do systemu operacyjnego. 25

27 Przykład fragmentu skryptu: Function Deduplikuj(strNazwaMC, ByRef TabeleMC, _ bytprogdd, blnzlepiaj, _ ByRef strpole, _ ByRef sngwaga, _ ByRef bytprog) ' Funkcja porownuje tabele ' strnazwamc - nazwa Match Code ' TabeleMC - tablica z tabelami biorącymi udział w deduplikacji ' bytprogdd - próg deduplikacji ' blnzlepiaj - czy zlepiać teksty z rekordu ' strpole - tabela z polami rekordu, biorącymi udział w deduplikacji ' sngwaga - tabela z wagami ' bytprog - tabela z progami if not dbts.dedumatchcode(strnazwamc, TabeleMC) then Deduplikuj = False Exit Function end if if not dbts.dedudokladna(cbyte(bytprogdd), CBool(blnZlepiaj), _ strpole, sngwaga, bytprog) then Deduplikuj = False Exit Function end if if dbts.dedumatki() then Deduplikuj = False Exit Function end if Deduplikuj = True End Function Skrypt wywoływany jest z linii komend: DBTStudio.exe /s PlikSkrypty.txt Innym sposobem wywołania skryptu jest posłuŝenie się QuickDedu. 26

28 QuickDedu umoŝliwia wybór plików przeznaczonych do deduplikacji metodą przeciągnij i upuść W gridzie pojawiają się tabele spełniające wcześniej opisany warunek. Wykonywane zaś są na nich polecenia zapisane w skrypcie wybrane w prawym dolnym menu. Skryptami uŝywanymi w QuickDedu moŝna zarządzać w oknie Quick opcji W oknie tym moŝna dodawać nowe skrypty, edytować skrypty, zmieniać miejsce i nazwę pliku tymczasowego. QuickDedu umoŝliwia wykonanie nawet bardzo skomplikowanych operacji w wyjątkowo prosty i szybki sposób. 27

29 Moduły dedykowane Za pomocą mechanizmów opartych o skrypt, system DBTS moŝna uŝywać jako części bardziej skomplikowanych systemów informatycznych. Algorytmy DBTS są bardzo elastyczne i jednocześnie dość skomplikowane. DBTS podczas pracy wykonuje wiele powtarzalnych czynności. Pisząc systemy dedykowane, moŝna za pomocą specjalnie wykonanego interfejsu wywoływać zadania składające się z wielu poleceń DBTS. Tak pod jednym przyciskiem moŝe się kryć cały proces normalizacji czy deduplikacji. Dobrym przykładem takiej sytuacji jest dedykowany moduł skryptu wykonany na potrzeby Altadis Polska S. A., który redukuje 90% czynności opisanych powyŝej do obsługi jednego Wizarda posiadającego 7 przycisków. 28

Aplikacja Ramzes. Administrator

Aplikacja Ramzes. Administrator Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes Administrator podręcznik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009 Instrukcja obsługi oprogramowania FRAKTAL Faktury ++ wersja 1.1 październik 2009 Studio Oprogramowania FRAKTAL s.c. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa tel. 22 490 43 86, www.fraktal.com.pl Adres siedziby:

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes. Faktura

Aplikacja Ramzes. Faktura Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 26 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: 022 335 98 73, faks: 022 335 99 73 http://www.ramzes.pl; e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes Faktura podręcznik uŝytkownika

Bardziej szczegółowo

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Wstęp Rozdział 2 Miesięczny schemat pracy Rozdział 3 Informacje ogólne 3.1 3.1.1 3.1.2 3.2 3.3

Bardziej szczegółowo

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Wstęp Rozdział 2 Informacje ogólne 2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 Informacje... techniczne

Bardziej szczegółowo

Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda

Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda strona 2 z 56 Spis treści Spis treści... 2 Podstawowe informacje dotyczące MS Access... 4 Sposoby dystrybucji aplikacji... 4 Obiekty MS Access...4 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Firma 2000 Podręcznik uŝytkownika systemu

Firma 2000 Podręcznik uŝytkownika systemu Firma 2000 Podręcznik uŝytkownika systemu Wszelkie prawa zastrzeŝone. ASCO Kraków 2000-2007. ZastrzeŜonych nazw firm i produktów uŝyto wyłącznie w celu identyfikacji. 1. Wiadomości ogólne o programie

Bardziej szczegółowo

Program XLink. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41d tel. (12) 681 43 00, fax (12) 681 43 01

Program XLink. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41d tel. (12) 681 43 00, fax (12) 681 43 01 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41d tel. (12) 681 43 00, fax (12) 681 43 01 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl Str. 2 UWAGA Prawa wynikające z Warunków

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes MOBILE PRES

Aplikacja Ramzes MOBILE PRES Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes MOBILE PRES podręcznik

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. WF-KaPeR dla Windows

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. WF-KaPeR dla Windows KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW WF-KaPeR dla Windows Warszawa 2009 Podręcznik uŝytkownika WF-KaPeR dla Windows Producent zastrzega sobie prawo dokonywania w programie zmian i udoskonaleń nie ujętych w niniejszej

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA. Program Magazynowy

PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA. Program Magazynowy PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA Program Magazynowy 1. Instalacja oprogramowania Aktualną wersję programu moŝna pobrać z Internetu ze strony www.lomag.pl. Program LoMag instaluje się automatycznie wraz ze wszystkimi

Bardziej szczegółowo

LOKALE... 1 INFORMACJE OGÓLNE... 3 OBSŁUGA PROGRAMU... 4

LOKALE... 1 INFORMACJE OGÓLNE... 3 OBSŁUGA PROGRAMU... 4 Lokale MMSoft 1 SPIS TREŚCI LOKALE... 1 SPIS TREŚCI... 2 INFORMACJE OGÓLNE... 3 OBSŁUGA PROGRAMU... 4 START... 5 FUNKCJE STANDARDOWE... 7 DOSTĘP... 11 USTAWIENIA... 14 SŁOWNIKI... 19 DANE OBIEKTÓW... 26

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes. Płace

Aplikacja Ramzes. Płace Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks:+4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes Płace podręcznik uŝytkownika

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu INFOR System Magazyn Biznes Strona Internetowa: www.biznesmen.com.pl

Instrukcja obsługi programu INFOR System Magazyn Biznes Strona Internetowa: www.biznesmen.com.pl Instrukcja obsługi programu INFOR System Magazyn Biznes Strona Internetowa: www.biznesmen.com.pl e-mail: info@biznesmen.com.pl 1 Spis treści 1.Wymagania sprzętowe...5 2.Administracja bazami danych...5

Bardziej szczegółowo

Moduł Finanse i Księgowość

Moduł Finanse i Księgowość Moduł Finanse i Księgowość STREAM soft Wersja 2.7.239 2 Finanse i Księgowość Spis treści Słowo wstępne 7 Część I Charakterystyka modułu Finanse i Księgowość 9 1. Przeznaczenie modułu 9 2. Budowa modułu

Bardziej szczegółowo

Microsoft Access relacyjna (?) baza danych

Microsoft Access relacyjna (?) baza danych Microsoft Access relacyjna (?) baza danych 1. Informacje ogólne Microsoft Access jest prawdziwie zaawansowanym i profesjonalnym programem baz danych, dostępny równieŝ dla niedoświadczonych uŝytkowników.

Bardziej szczegółowo

AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro

AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro AKTYN-W Płace-Kadry SQL Pro wersja 1.3.01 Podręcznik UŜytkownika River Jacek Bator Spółka Jawna 30-148 Kraków, ul. Lindego 2; tel. (0-12) 638-66-55, fax. (0-12) 636-97-36, www.aktyn.pl W skład pakietu

Bardziej szczegółowo

SOGA MAGAZYN. System Obsługi Gastronomii. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl

SOGA MAGAZYN. System Obsługi Gastronomii. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl SOGA System Obsługi Gastronomii MAGAZYN Instrukcja obsługi programu http://www.novitus.pl j - 2 - SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 WPROWADZENIE... 5 1. WYMAGANIA SPRZĘTOWE I SYSTEMOWE... 6 2. PIERWSZE URUCHOMIENIE

Bardziej szczegółowo

WERSJA 7.5x.x. Producent: SOFTECH sp. z o.o. 78-100 Kołobrzeg, ul. Głogowa 10 fax(94)3517864 tel(94)3540640,41. program@gastro.pl www.gastro.

WERSJA 7.5x.x. Producent: SOFTECH sp. z o.o. 78-100 Kołobrzeg, ul. Głogowa 10 fax(94)3517864 tel(94)3540640,41. program@gastro.pl www.gastro. INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA WERSJA 7.5x.x Producent: SOFTECH sp. z o.o. 78-100 Kołobrzeg, ul. Głogowa 10 fax(94)3517864 tel(94)3540640,41 program@gastro.pl www.gastro.pl WSTĘP DOKUMENTY MAGAZYNOWE SPRZEDAś

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie. Instrukcja Użytkownika

Wyposażenie. Instrukcja Użytkownika Wyposażenie Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Informacje o programie Rozdział 2 Wiadomości ogólne 2.1 2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 Komunikacja... z użytkownikiem 2-2 Znaczenie...

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte moduł Kontroling

System Zarządzania Forte moduł Kontroling System Zarządzania Forte moduł Kontroling Podręcznik użytkownika Wersja 2010 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.

Bardziej szczegółowo

Ruch Chorych Statystyka. Dokumentacja Użytkownika

Ruch Chorych Statystyka. Dokumentacja Użytkownika Ruch Chorych Dokumentacja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Informacje o systemie Rozdział 2 Informacje techniczne 2.1 2.2 Architektura... systemu i wymagania sprzętowe 2-2 Program... a system operacyjny

Bardziej szczegółowo

Bazy danych program MS ACCESS

Bazy danych program MS ACCESS Bazy danych program MS ACCESS O sposobach magazynowania i selekcjonowania informacji Opracowała: mgr Bożena Poloczek PUBLICZNE GIMNAZJUM W RUDZIŃCU 2007/2008 Strona 1 1. BUDOWA BAZ DANYCH Baza danych jest

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MAGAZYNOWO-SPRZEDAśOWY. Infinite Sp. z o.o. Instrukcja uŝytkownika (do wersji nr 2.3.3.0)

PROGRAM MAGAZYNOWO-SPRZEDAśOWY. Infinite Sp. z o.o. Instrukcja uŝytkownika (do wersji nr 2.3.3.0) PROGRAM MAGAZYNOWO-SPRZEDAśOWY expedient Infinite Sp. z o.o. Instrukcja uŝytkownika (do wersji nr 2.3.3.0) Autor: Grzegorz Sudolski Korekta: Marcin Stępniak Zatwierdził: Autor i Infinite Sp. z o.o. dołoŝyli

Bardziej szczegółowo

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument! Spis treści 1 Wymagania... 5 1.1 Sprzętowe i systemowe... 5 1.2 Programowe... 5 1.3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 Wersja 1.7 Wrzesień 2013 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 2 w wersji 2.2.x TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

MagCS. Program do obsługi magazynu czasowego składowania. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA

MagCS. Program do obsługi magazynu czasowego składowania. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA MagCS Program do obsługi magazynu czasowego składowania PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA Wrocław, grudzień 2008 1. WSTĘP 5 1.1 Wprowadzenie 5 1.2 Zgodność z wymaganiami słuŝby celnej 5 1.3 Umowa licencyjna 5 2.

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż)

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM WARSZAWA 2009 1 Spis Treści ROZDZIAŁ 1 WSTĘP... 6 O MARCE ASSECO WAPRO... 6 KRÓTKO O HISTORII SYSTEMÓW CRM... 6 PO CO NAM SYSTEM CRM?... 7 O PROGRAMIE WF-CRM...

Bardziej szczegółowo