Manipulowanie danymi przy użyciu DAO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Manipulowanie danymi przy użyciu DAO"

Transkrypt

1 Manipulowanie danymi przy użyciu DAO DAO Data Access Objects Korzystając z obiektów DAO można manipulować danymi z kodu procedur VBA np. Otwarta baza danych jest reprezentowana przez obiekt Database TableDef reprezentuje tabelę QueryDef reprezentuje kwerendę itd.

2 W oknie edytora Visual Basic wybierz Narzędzia->Odwołania (Tools->References) W polu listy kliknij pole wyboru Microsoft DAO 3.6 Object Library

3 Maszyna Obiekty DBO DAO Błędy Obszary robocze Obszar roboczy Bazy danych użytkownicy Baza danych Pojemniki Tabele Zapytania Zbiory rekordów Relacje grupy użytkowników

4 Maszyna DBO. Błędy i Obszary robocze DBEngine reprezentuje tzw. silnik baz danych Zawiera dwie kolekcje Errors błędy (bazy danych nie mylić z błędami VB) reprezentowane przez obiekty typu Error Workspaces obszary robocze- reprezentowane przr obiekty typu Workspace W ramach określonej przestrzeni roboczej: Każda otwarta baza danych reprezentowana jest przez obiekt typu Database Wyróżniamy obiekty reprezentujące użytkowników User, i grupy użytkowników Group

5 Obiekty baz danych Databases Databases zawiera obiekty reprezentujące wszystkie obecnie otwarte bazy danych t.j. obiekty typy Database W ramach obiektu typu Database : Zbiory TableDefs, QueryDefs, Relations mieszczą obiekty reprezentujące definicje tabel, kwerend, relacji... Zbiory typu Container reprezentują zachowane obiekty MS Access takie jak tabele, formularze, raporty itd... Zbiory typu Recordset prezentują zbiory rekordów,

6 Sesje użytkownika w Access Każda sesja użytkownika posiada jeden obiekt Workspace o nazwie DBEngine.Workspaces(0)

7 Model programowania ADO określa grupę obiektów i ich metod, które umożliwiają uzyskanie dostępu i aktualizację różnego rodzaju źródeł danych w tym baz danych. Oto jego zasady: Połączenie ze źródłem danych odbywa się przy użyciu obiektu klasy Connection. Określa się instrukcję SQL na źródle danych. Wykonuje się instrukcję SQL. Jeśli jest nią SELECT, zapisuje się wynikowe wiersze w obiekcie klasy RecordSet w celu ich przejrzenia i aktualizacji. Jeśli trzeba, aktualizuje się źródło danych przy pomocy metod obiektu RecordSet. Ewentualnie, następuje wykrycie błędów podczas połączenia i wykonywania polecenia.

8 Podstawowe obiekty modelu ADO Connection - korzeń w hierarchii obiektów ADO, używany przy dokonywaniu połączenia aplikacji ze źródłem danych. Recordset - reprezentuje zbiór rekordów przekazywanych ze źródła danych. Jest używany do przetwarzania rekordów w bazie danych. Używając tego obiektu można nawigować po zbiorze rekordów, modyfikować istniejące rekordy, dodawać nowe rekordy i usuwać wskazane rekordy. W danej chwili dostęp jest tylko do jednego rekordu nazywanego bieżącym rekordem. Command - reprezentuje instrukcję SQL. Error - reprezentuje błąd ADO.

9 ODBC (Open Database Connectivity) ODBC umożliwia dostęp do danych pochodzących z różnych systemów zarządzania bazami danych. W tym celu trzeba dodać do systemu składniki oprogramowania zwane sterownikami. Program Źródła danych (ODBC) pomaga dodać i skonfigurować te sterowniki. Aby otworzyć aplet Źródła danych (ODBC), Start->Panel sterowania-> Narzędzia administracyjne->odbc

10

11 Źródła danych ODBC DSN użytkownika (user DSN) DSN pliku (File DSN) DSN systemu (System DSN) przechowywane lokalnie w rejestrze Windows przechowywane w pliku z rozszerzeniem dsn (Program Files \Common Files\Odbc\Data Sources) przechowaywany lokalnie w rejestrze z możliwością dostępu do źródła zalogowanym użytkownikom

12 Model obiektów ADO ActiveX Data Objects (ADO) składa się z trzech bibliotek: ADODB dostęp i manipulowanie danymi ADOX definiowanie i bezpieczeństwo danych JRO replikacja (replika bazy danych - baza danych zawierająca kopie obiektów, których oryginały znajdują się w bazie danych wzorcu).

13 Odwołania do bibliotek ADO w VBA ADODB ADOX Tools->References JRO

14 Nawiązywanie łączności z bazą danych Deklaracja zmiennej obiektowej ADO Connection: Dim conn As ADODB.Connection Uzyskanie połączenia z bieżącą bazą danych MS Access Set conn = CurrentProject.Connection W ogólnym przypadku jest potrzebny tzw. łańcuch połączeniowy czyli tekst zawierający najważniejsze informacje pozwalające na połączenie z wybraną bazą danych, udostępnioną przez wskazanego dostawcę.

15 łańcuch zależy od wybranego źródła danych zob.

16 Łańcuch połączeniowy można też uzyskać w następujący sposób: 1. Tworzymy plik o dowolnej nazwie i rozszerzeniu UDL np. Nowy.UDL. 2. Otwieramy utworzony plik poprzez dwukrotne jego kliknięcie. W wyniku czego pojawi się okno Właściwości łącza danych 3.Z listy Dostawcy OLE DB wybieramy dostawcę danych, od którego pochodzi nasza baza danych

17 Określamy źródło danych informacje o logowaniu Możemy przetestować połączenie

18 Po ustawieniu opcji otwieramy plik nowy.udl za pomocą notatnika [oledb] ; Everything after this line is an OLE DB initstring Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=C:\Documents and Settings\marmac\Pulpit\zajęcia2007\bazy danych\wspolnota.mdb; Mode=ReadWrite; Persist Security Info=False Wygenerowany łańcuch przyłączeniowy

19 Recordset reprezentuje zbiór rekordów przekazywanych ze źródła danych. Jest używany do przetwarzania rekordów w bazie danych. W danej chwili dostęp jest tylko do jednego rekordu nazywanego bieżącym rekordem. Uwaga Aby określić z którego modelu danych (DAO, ADO,...) korzystasz wpisz kwalifikator przed nazwą obiektu np. Dim tabela As DAO.Recordset Dim tabela As ADODB.Recordset W przypadku braku kwalifikatora zostanie uzyta biblioteka obiektów, wymieniona jako pierwsza w oknie Odwołania (References) VBA

20 Dim cncurrent As ADODB.Connection Set cncurrent = New ADODB.Connection Dim rsklienci As ADODB.Recordset Set rsklienci = New ADODB.Recordset Deklaracja i utworzenie obiektu Recordset

21 Wykonywanie instrukcji SQL Instrukcję SQL można wykonać w kodzie VBA w różny sposób. Oto możliwości: metoda RunSQL obiektu DoCmd; jej stosowanie jest ograniczone do tabel MS Access (w tym załączonych z innych baz danych), metoda Execute obiektu Connection, metoda Execute obiektu Command, metoda Open obiektu Recordset.

22 Oto przykłady stosowania instrukcji UPDATE, INSERT i DELETE alternatywnie przy pomocy metody Execute obiektu klasy Connection i przy pomocy metod obiektu klasy RecordSet: Dla instrukcji UPDATE: strsql = "UPDATE Klienci " SET Nazwisko = '" & _ txtnazwisko.value & "'" & _ "WHERE IDKlienta = '" & txtidklienta.value & "'" cncurrent.execute strsql lub po ustawieniu się na odpowiednim rekordzie w obiekcie rsklienci: rsklienci!nazwisko = InputBox("Podaj nazwisko:") rsklienci.update

23 Podobnie dla instrukcji INSERT: strsql = "INSERT INTO Klienci(IDKlienta, Nazwisko)_ VALUES (' _ & txtidklienta.value & "','" _ & txtnazwisko.value & "')" cncurrent.execute strsql lub rsklienci.addnew rsklienci!idklienta = txtidklienta.value rsklienci!nazwisko = InputBox("Podaj nazwisko:") rsklienci.update

24 Przykład Załóżmy, że chcemy w tabeli Pracownicy zmienić zawód Sprzedawca na Księgowy. Najprostsze rozwiązanie to użyć instrukcji SQL (w metodzie RunSQL lub Execute): UPDATE Pracownicy SET Tytuł = "Księgowy" WHERE Tytuł = "Sprzedawca"; Natomiast używając języka programowania, moglibyśmy napisać instrukcję iteracji sprowadzającą kolejne rekordy z tabeli Pracownicy. W przypadku napotkania wartości Sprzedawca zmienilibyśmy ją na Księgowy. Dostęp do kolejnych rekordów tabeli (a także rekordów kwerend i formularzy) umożliwia konstrukcja zestawu rekordów. Stosując ją należy na samym początku utworzyć zestaw rekordów dla źródła rekordów, a następnie używając metod MoveFirst i MoveNext obiektu RecordSet przejść po wszystkich rekordach ze źródła rekordów.

25 Dim cncurrent As ADODB.Connection Set cncurrent = CurrentProject.Connection Dim rspracownicy As ADODB.Recordset Set rspracownicy = New ADODB.Recordset rspracownicy.open "Pracownicy", cncurrent rspracownicy.movefirst Do Until rspracownicy.eof If rspracownicy!tytuł = "Sprzedawca" Then rspracownicy!tytuł = "Księgowy" rspracownicy.update 'Zapisanie zmian End If rspracownicy.movenext Loop rspracownicy.close Set rspracownicy = Nothing

26 Podnieś zarobki wszystkich pracowników, którzy zarabiają mniej niż Public Sub SalRise() Dim cnn As ADODB.Connection Set cnn = New ADODB.Connection cnn.connectionstring = "DSN=scott;UID=scott;PWD=tiger;" cnn.open Dim strsql As String strsql = "UPDATE Emp SET Sal=Sal*1.1 WHERE Sal < 2000" cnn.execute strsql cnn.close Set cnn = Nothing End Sub

27 Transakcje na bazie danych Transakcja bazy danych to ciąg instrukcji INSERT, DELETE i UPDATE traktowany jako niepodzielna całość według zasady albo wszystkie instrukcje są wykonywane albo żadna. Wymagane jest explicite rozpoczęcie transakcji, ponieważ domyślnie w ADO każda instrukcja SQL stanowi jednoelementową transakcję kończącą się automatycznym zatwierdzeniem (auto-commit). Za pomocą metod obiektu Connection: BeginTrans rozpoczyna nową transakcję. CommitTrans zapisuje zmiany i kończy aktualną transakcję. RollbackTrans kasuje zmiany dokonane w trakcie transakcji i kończy aktualną transakcję.

28 Transakcje mogą być zagnieżdżone. Składnia (gdzie obiekt oznacza obiekt klasy Connection) poziom = obiekt.begintrans() zwraca poziom zagnieżdżenia transakcji obiekt.begintrans obiekt.committrans obiekt.rollbacktrans Ten sam efekt można uzyskać przy pomocy instrukcji SQL wykonywanych przez metodę Execute: BEGIN TRANSACTION COMMIT ROLLBACK Uwaga: Nie każdy "dostawca danych" realizuje transakcje!

29 Obiekt Command Obiekt Command jest reprezentacją instrukcji SQL w celu jej wykonania na źródle danych. Obiekt Command jest istotny w przypadkach gdy trzeba powtórnie wykonać tę samą instrukcję bądź, gdy wygodnie jest w aplikacji używać parametrów (których tutaj nie będziemy omawiać). Pokazaliśmy uprzednio jak wykonywać instrukcje SQL przy pomocy metod obiektów Connection i RecordSet.

30 Użycie kolekcji Errors i obiektu Error Każda operacja dotycząca obiektów ADO może spowodować wystąpienie jednego lub więcej błędów, zgłaszanych przez dostawcę danych w wyniku wykonywania instrukcji SQL. Każdy błąd jest reprezentowany przez osobny obiekt klasy Error w kolekcji Errors. Gdy kolejna instrukcja generuje błędy - poprzednie obiekty kolekcji Errors są kasowane. Oprócz błędów zgłaszanych przez dostawcę danych mogą wystąpić błędy ADO w ramach realizacji kodu w VBA są one standardowo zapisywane w obiekcie Err omawianym na poprzednich wykładach. Obiekt typu Error zawiera: 1. właściwość Description tekst opisujący błąd, 2. właściwość Number numer błędu, 3. właściwość Source identyfikacja obiektu, który podniósł błąd, 4. właściwości SQLState i NativeError dostarczające informacji ze źródeł danych SQL.

31 On Error GoTo Err_Execute cmdchange.execute... Err_Execute: 'Powiadom użytkownika o błędach pochodzących z wykonania instrukcji SQL. Dim errloop As ADODB.Error If cnn.errors.count > 0 Then For Each errloop In cnn.errors MsgBox "Numer błędu: " & errloop.number & vbcr & errloop.description Next errloop End If Resume Next...

32 Podsumowanie Języka programowania przy tworzeniu aplikacji bazy danych używamy do: przetwarzania danych wymagającego iteracji i podejmowania wyborów; sprawdzania poprawności danych, ich poprawiania i diagnostyki błędów; odpowiedniej reakcji na zaistniałe błędy, do ich diagnostyki i dynamicznego poprawiania; współpracy z innymi programami systemu Windows jak i z odległymi bazami danych; wielokrotnego użycia tego samego kodu.

W Accessie kwerenda wstawiająca nowe wartości do tabeli generuje wyrażenie SQL, które wygląda następująco:

W Accessie kwerenda wstawiająca nowe wartości do tabeli generuje wyrażenie SQL, które wygląda następująco: 301 Rozdział 17. Interfejs Access a 2000 do Oracle a SELECT * FROM emp WHERE comm IS NULL SELECT * FROM emp WHERE comm IS NOT NULL Tworzenie wyrażeń Insert W Accessie kwerenda wstawiająca nowe wartości

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze do zajęć z przedmiotu Projekt ADP

Materiały pomocnicze do zajęć z przedmiotu Projekt ADP Dr Janusz Górczyński Materiały pomocnicze do zajęć z przedmiotu Projekt ADP Czym jest projekt ADP? Projekt Microsoft Access (.adp) jest typem pliku programu Access, który zapewnia skuteczny dostęp w trybie

Bardziej szczegółowo

Janusz Górczyński. Wprowadzenie do programowania baz danych w VB.NET

Janusz Górczyński. Wprowadzenie do programowania baz danych w VB.NET Janusz Górczyński Wprowadzenie do programowania baz danych w VB.NET WSZiM w Sochaczewie, 2011 Spis treści 1 WSTĘP DO ADO.NET...4 1.1 KOMPONENTY ADO.NET...4 1.2 CONNECTION STRING...6 1.3 OBIEKT CONNECTION...7

Bardziej szczegółowo

na MS SQLServer 2005 i 2008

na MS SQLServer 2005 i 2008 Wprowadzenie do programowania na MS SQLServer 2005 i 2008 Kalen Delaney, Inside MS SQL Server 2000, Wydawnictwo RM, 2001 Kalen Delaney, Inside MS SQL Server 2005, The storage engine, Microsoft Press, 2007

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2

Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2 WebSphere Produkty Adapter Wersja 7 Wydanie 0 Feature Pack 2 Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2 WebSphere

Bardziej szczegółowo

Współpraca aplikacji WWW z bazami danych

Współpraca aplikacji WWW z bazami danych Współpraca aplikacji WWW z bazami danych Wykład prowadzi: Marek Wojciechowski Współpraca aplikacji WWW z bazami danych 1 Plan wykładu Dostęp do baz danych w aplikacjach Java EE JDBC źródła danych wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

O autorach... 11 Wstęp... 13 Rozdział 1. Środowisko rozwojowe... 21 Rozdział 2. Wykorzystanie języka T-SQL... 39

O autorach... 11 Wstęp... 13 Rozdział 1. Środowisko rozwojowe... 21 Rozdział 2. Wykorzystanie języka T-SQL... 39 Spis treści O autorach... 11 Wstęp... 13 Rozdział 1. Środowisko rozwojowe... 21 SQL Server Management Studio... 21 Interfejs użytkownika SQL Server Management Studio... 23 Okna interfejsu użytkownika SQL

Bardziej szczegółowo

AssetCenter Administracja

AssetCenter Administracja Peregrine AssetCenter Administracja PART NUMBER ACT-4.2.0-POL-01019-00239 AssetCenter Copyright 2002 Peregrine Systems, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są własnością

Bardziej szczegółowo

Wykłady z Administracji bazą danych Oracle 2010 WYKŁAD 1

Wykłady z Administracji bazą danych Oracle 2010 WYKŁAD 1 WYKŁAD 1 WWW.ploug.org.pl i www.oracle.com strony z pomocami do Oracle Rozwój Oracle DB: 1978 Oracle v 1 nigdy oficjalnie nie dystrybuowana 1979 O v2 pierwszy produkt komercyjny 1982 zmiana nazwy firmy

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH

PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Instytut Inżynierii Biosystemów - Zakład Informatyki Stosowanej PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH Ćwiczenia T-SQL - SQL Server 2008 / 2012 Prowadzący: dr inż. Radosław J. Kozłowski

Bardziej szczegółowo

Wykłady z informatyki. Janusz Górczyński, Paweł Górczyński. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu

Wykłady z informatyki. Janusz Górczyński, Paweł Górczyński. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu Wykłady z informatyki Janusz Górczyński, Paweł Górczyński Projektowanie baz danych w MS Access, wykorzystanie VBA Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu Sochaczew 2005 2 Zeszyt ten jest drugą pozycją w

Bardziej szczegółowo

Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda

Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda strona 2 z 56 Spis treści Spis treści... 2 Podstawowe informacje dotyczące MS Access... 4 Sposoby dystrybucji aplikacji... 4 Obiekty MS Access...4 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Modelowanie bazodanowe - Wykład. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytet Zielonogórski

Modelowanie bazodanowe - Wykład. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytet Zielonogórski Modelowanie bazodanowe - Wykład Grzegorz Arkit Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytet Zielonogórski 15 grudnia 2013 G. Arkit (WMIiE) Modelowanie bazodanowe (W) 15 grudnia 2013 1 / 77

Bardziej szczegółowo

SQL Server 2005. Programowanie. Od podstaw

SQL Server 2005. Programowanie. Od podstaw SQL Server 2005. Programowanie. Od podstaw Autor: Robert Vieira T³umaczenie: Piotr Balczyñski, Maria Chaniewska, Grzegorz Kostek ISBN: 83-246-0653-X Tytu³ orygina³u: Beginning SQL Server 2005 Programming

Bardziej szczegółowo

Deklarowanie kursora. CURSOR nazwa [ ( param1 typ1 [,param2 typ2]... ) ] [RETURN typ zwracany] IS zapytanie SQL;

Deklarowanie kursora. CURSOR nazwa [ ( param1 typ1 [,param2 typ2]... ) ] [RETURN typ zwracany] IS zapytanie SQL; Kursory Każde zapytanie SQL umieszczone w programie PLSQL jest wykonywane w tzw. obszarze roboczym lub inaczej obszarze kontekstu. PLSQL wykorzystuje ten obszar do przechowywania danych otrzymanych w wyniku

Bardziej szczegółowo

Raportowanie w systemie Asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft

Raportowanie w systemie Asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft Pomoc dla użytkowników systemu Asix 7 www.asix.com.pl Raportowanie w systemie Asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft Dok. Nr PLP7100 Wersja: 2013-09-17 ASKOM i Asix to zastrzeżone znaki

Bardziej szczegółowo

Zaczynamy ćwiczyć z DB2 Tworzymy procedurę, która wstawia do dwóch tabel: osoba i adres

Zaczynamy ćwiczyć z DB2 Tworzymy procedurę, która wstawia do dwóch tabel: osoba i adres Zaczynamy ćwiczyć z DB2 Tworzymy procedurę, która wstawia do dwóch tabel: osoba i adres Autor: Artur Wroński, IBM artur.wronski@pl.ibm.com i przy okazji poznamy mechanizmy pozwalające na tworzenie optymalnych

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 11 Bazy danych SQL

Ćwiczenie 11 Bazy danych SQL Str. 1 Ćwiczenie 11 Bazy danych SQL Cel ćwiczenia: Poznanie podstaw dotyczących korzystania z baz danych SQL. Przygotowanie interfejsu dostępu do bazy w postaci strony www. Przed przystąpieniem do ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie A Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie Język C# (wymawiamy: C sharp ) jest językiem przeznaczonym do tworzenia aplikacji, które działają w środowisku.net Framework. Jest to

Bardziej szczegółowo

1. Administrowanie bazą danych MS SQL Serwer 2005

1. Administrowanie bazą danych MS SQL Serwer 2005 1. Administrowanie bazą danych MS SQL Serwer 2005 Opracowali: Sławomir Samolej, Andrzej Bożek Politechnika Rzeszowska, Katedra Informatyki i Automatyki, Rzeszów, 2008. 1.1. Wprowadzenie Duże bazy danych

Bardziej szczegółowo

Gniazda rozszerzeń w WF-Mag dla Windows. Przewodnik wdrożeniowca.

Gniazda rozszerzeń w WF-Mag dla Windows. Przewodnik wdrożeniowca. Gniazda rozszerzeń w WF-Mag dla Windows. Przewodnik wdrożeniowca. obowiązuje od wersji 7.60.0 Opracował i wykonał: Rafał Mróz Asseco Business Solutions SA Oddział w Warszawie Warszawa, ul. Jana Olbrachta

Bardziej szczegółowo

Podstawowe operacje na plikach danych

Podstawowe operacje na plikach danych Podstawowe operacje na plikach danych Standardowo w menu edytora danych znajdują się następujące polecenia: PLIK operacje na plikach danych, wczytywanie i zapisywanie danych; EDYCJA kopiowanie, wklejanie

Bardziej szczegółowo

Microsoft Access. Prezentacja

Microsoft Access. Prezentacja Microsoft Access Prezentacja 1 Baza danych jest zbiorem informacji związanych z pewnym tematem lub zadaniem na przykład analizą zamówień klientów lub ewidencją kolekcji nagrań. Jeśli baza danych nie jest

Bardziej szczegółowo

Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie arty kułu bez zgody Software Wy dawnictwo Sp. z o.o. zabronione.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie arty kułu bez zgody Software Wy dawnictwo Sp. z o.o. zabronione. 2 / 2 0 0 5 Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie arty kułu bez zgody Software Wy dawnictwo Sp. z o.o. zabronione. Softw a r e W y da w n ict w o Sp. z o.o., u l. Lew a r tow skieg o 6, 0 0-1 9

Bardziej szczegółowo

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodzie technik informatyk, na podstawie

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Eclipse Workflow plugin

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Eclipse Workflow plugin Rok akademicki 2005/2006 POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH INSTYTUT AUTOMATYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Mateusz Zięba Eclipse Workflow plugin

Bardziej szczegółowo

Podręcznik systemów stowarzyszonych

Podręcznik systemów stowarzyszonych IBM DB2 Information Integrator Podręcznik systemów stowarzyszonych Wersja 8.2 SC85-0104-01 IBM DB2 Information Integrator Podręcznik systemów stowarzyszonych Wersja 8.2 SC85-0104-01 Przed skorzystaniem

Bardziej szczegółowo

SQL i PL/SQL podstawy

SQL i PL/SQL podstawy O Oracle ludzkim głosem SQL i PL/SQL podstawy Andrzej Klusiewicz \ Podstawy SQL i PL/SQL. Bezpłatny e-book wersja: 1.1 06-05-2013 www.jsystems.pl str. 1/140 Spis treści O Oracle ludzkim głosem...1 Licencja

Bardziej szczegółowo

Kurs programowania aplikacji bazodanowych

Kurs programowania aplikacji bazodanowych Wykład 3 Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski Plan wykładu.net Data Providers Nawiązywanie połączenia Wykonywanie kwerend Przeglądanie wyniku zapytania Parametryzacja kwerend Obiekty DataSet, DataTable,

Bardziej szczegółowo