PRAWA PASAŻERA. Ogólne warunki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRAWA PASAŻERA. Ogólne warunki"

Transkrypt

1 PRAWA PASAŻERA Ogólne warunki

2 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIE APS (AIR PROTECTION SYSTEM) Dotyczy polisy numer , w której Pośrednik Ubezpieczeniowy INTERMUNDIAL, z siedzibą pod adresem ulica Irún, 7, Madryt. Wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego właściwego dla Madrytu, arkusz M , rozdział 8a, księga O, strona 149, tom N.I.P.- B Wpisane do R.D.G.S i F.P pod numerem n J-1541, posiadające ubezpieczenie cywilne oraz gwarancję obligacji zgodnie z ustawą 26/06 MSRP, działa, jako pośrednik i należy do grup ubezpieczeniowych SERVISEGUR XXI CONSULTORES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz ASEGURADOR BILBAO Spółka Cywilna. Ubezpieczenia i Reasekuracje. ARTYKUŁ WSTĘPNY - DEFINICJE UBEZPIECZYCIEL: Podmiot prawny przyjmujący ryzyko związane z podpisaną umową, to jest BILBAO, Spółka Cywilna Ubezpieczenia i Reasekuracje z siedzibą pod adresem Paseo del Puerto, Neguri Getxo (Vizcaya). Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego właściwego dla Bilbao, arkusz , Strona 103, tom 55, rejestr spółek z , NIP: A UBEZPIECZAJĄCY: Osoba fizyczna lub prawna, która wspólnie z UBEZPIECZYCIELEM podpisuje umowę w imieniu własnym lub jako przedstawiciel grupy ubezpieczeniowej, której dotyczą obowiązki wynikające z niniejszej umowy poza tymi, które ze swej natury leżą w gestii UBEZPIECZONEGO. Cena ubezpieczenia. Będzie zawierać należne podatki oraz opłaty przewidziane prawem. SUMA UBEZPIECZENIA: Kwota zawarta w Warunkach Szczegółowych umowy stanowiąca górną granicę odpowiedzialności UBEZPIECZYCIELA za całość szkód powstałych w trakcie trwania umowy ubezpieczenia. GÓRNA GRANICA ODPOWIEDZIALNOŚCI: UBEZPIECZYCIEL ponosi odpowiedzialność maksymalnie do wysokości sumy określonej w zawartych polisach, z uwzględnieniem limitów określonych w poszczególnych punktach Postanowień ogólnych. POLISA: Dokument zawierający warunki regulujące umowę ubezpieczenia. Są integralną częścią Postanowień ogólnych, warunków szczegółowych dotyczących odpowiedzialności, postanowień specjalnych, jeśli dotyczy oraz suplementów i załączników, stanowiących jej uzupełnienie bądź modyfikację. POŚREDNIK: Podmiot prawny odpowiadający za pośredniczenie między Firmą ubezpieczeniową oraz Ubezpieczającym. W tym przypadku, INTERMUNDIAL XXI, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą pod adresem Irún, 7, Madryt. Autoryzowana przez Państwowy Zakład Ubezpieczeń numer J-1541 UBEZPIECZONY: Każdy, kto podpisuje umowę z UBEZPIECZAJĄCYM na czas określony, w hotelu, apartamencie lub podobnym, powinien się znaleźć na liście osób objętych ubezpieczeniem. Wszyscy ubezpieczeni stanowią grupę osób ubezpieczonych. W przypadku, gdy dana osoba podpisze umowę na pobyt kilku krewnych oraz/lub przyjaciół, każda z tych osób stanie się UBEZPIECZONYM w ramach warunków niniejszego ubezpieczenia oraz składki. Każda osoba jest uważana za jednego UBEZPIECZONEGO i będzie musiała dokonać jednorazowej opłaty składki w przypadku wszystkich podróży lotniczych objętych tą samą rezerwacją. ADRES UBEZPIECZONEGO: Miejsce stałego pobytu UBEZPIECZONEGO. BENEFICJENT Osoba fizyczna lub prawna, która posiada prawo do odszkodowania. Ze względu na charakter tego ubezpieczenia, BENEFICJENTEM będzie UBEZPIECZONY, a w przypadku śmierci jego prawni spadkobiercy, chyba, że zostały wyznaczone inne osoby. OSOBY TRZECIE: Każda osoba fizyczna bądź prawna inna niż: UBEZPIECZAJĄCY oraz UBEZPIECZONY Małżonkowie, przodkowie oraz potomkowie UBEZPIECZAJĄCEGO oraz UBEZPIECZONEGO Współmieszkający krewni UBEZPIECZAJĄCEGO oraz UBEZPIECZONEGO SZKODA: Zdarzenie nagłe, niezależne od woli i stanu UBEZPIECZONEGO oraz o charakterze losowym obejmujące odpowiedzialnością ubezpieczyciela niniejszej polisy. Uważane będzie za jedną szkodę będącą konsekwencją jednego zajścia niezależnie od ilości roszczeń oraz osób ubiegających się o świadczenia. SKŁADKA: 2

3 POSTANOWIENIA OGÓLNE UBEZPIECZENIE APS (AIR PROTECTION SYSTEM) ARTYKUŁ 1 PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Niniejsza polisa gwarantuje zgodnie z przyjętymi zasadami oraz warunkami: 1.1 Podstawowe prawa dla pasażerów zgodnie z rozporządzeniem (CE) 261/2004 i zgodnie z zapisami polisy na wypadek: -Odmowy wejścia na pokład wbrew woli -Odwołania lotu -Opóźnienia lotu -Zmiany klasy Od teraz, ubezpieczenie przyjmuje nazwę APS (Air Protection System). ARTYKUŁ 2 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GWARANTOWANA APS 2.1 PRAWO DO ODSZKODOWANIA (Art. 7. Rozporządzenie (CE) 261/2004 UBEZPIECZYCIEL gwarantuje wypłatę odszkodowania, zgodnie z art. 7 powyższego rozporządzenia każdej ubezpieczonej osobie z zachowaniem górnej granicy odpowiedzialności a) 250 na loty do 1500 kilometrów. b) 400 na loty wewnątrzwspólnotowe powyżej 1500 kilometrów oraz wszystkie pozostałe loty pomiędzy 1500 a 3500 km. c) 600 na wszystkie loty nieokreślone określone w a) i b). Odszkodowanie zostanie pomniejszone o 50% w przypadkach przewidzianych punktem 2 artykuł 7 powyższego rozporządzenia. 2.2 ZWROT KOSZTÓW LUB PRZEWÓZ ZASTĘPCZY (Art.8 Rozporządzenie (CE) 261/2004 UBEZPIECZYCIEL gwarantuje zwrot, pokrywa koszty przelotu powrotnymi liniami lub koszty przewozu zastępczego do miejsca docelowego, zgodnie z zapisami artykułu 8 powyższego rozporządzenia do wysokości górnego limitu kwoty 900. W sytuacji odmowy wejścia na pokład, overbookingu lub odwołania lotu, które zaistniały w pierwszym miejscu podróży zwrot nie obejmuje całkowitego kosztu biletu. 2.3 PRAWO DO OPIEKI (Art.9 Rozporządzenie (CE) 261/2004) UBEZPIECZYCIEL gwarantuje zwrot kosztów zgodnie z zapisami artykułu 9 powyższego rozporządzenia do wysokości górnego limitu kwoty na osobę: Posiłki oraz napoje: posiłki do 25 jeden (maksymalnie dwa): napoje/przekąski, do 15. Zakwaterowanie w hotelu 50 Transport pomiędzy lotniskiem a miejscem zakwaterowania: 25 Rozmowy telefoniczne, telex, przesyłki faksowe lub poczta elektroniczna i pozostałe: Nie przysługują. 2.4 Zmiana klasy (Art. 10, rozporządzenie (CE) 261/2004) UBEZPIECZYCIEL gwarantuje wypłatę odszkodowania umownego zgodnie z zapisami artykułu 10 powyższego rozporządzenia do wysokości górnego limitu kwoty DODATKOWE ŚWIADCZENIA (Art. 12 Rozporządzenie (CE) 261/2004) UBEZPIECZYCIEL gwarantuje wypłatę odszkodowania umownego zgodnie z zapisami artykułu 12 powyższego rozporządzenia w przypadkach obejmujących przedmiot ubezpieczenia do wysokości górnego limitu 1000 na osobę. Jednakże, powyższe, w sytuacji, gdy połączenie jest z przesiadką, odszkodowanie uzyskane przez pasażera zgodnie z zapisami artykułu 7 wymienionego rozporządzenia, nie zostanie potrącone od dodatkowego świadczenia. W związku z tym, w przypadku połączeń z przesiadką, UBEZPIECZYCIEL gwarantuje wypłatę odszkodowania umownego w przypadkach obejmujących przedmiot ubezpieczenia, zgodnie z następującymi warunkami oraz obostrzeniami: Utrata usług w połączeniach z przesiadką: w sytuacji, gdy z powodu odmowy wejścia na pokład, odwołania lub opóźnienia lotu, pasażer dotrze do miejsca przeznaczenia spóźniony, co spowoduje utratę usługi objętej umową z touroperatorem lub biurem podróży, UBEZPIECZYCIEL wypłaci sumę z tytułu poniesionych strat o maksymalnej równowartości kwoty uzyskanej przez podzielenie całkowitej ceny połączenia z przesiadką przez łączną liczbę dni podróży i pomnożenie przez liczbę dni utraconych w wyniku odmowy przyjęcia na pokład, odwołania lub opóźnienia lotu, chyba, że klient może udowodnić, iż wartość straconej usługi jest większa od obliczonej, natomiast wysokość górnego limitu na osobę zostaje ustalona na Aby ubiegać się o odszkodowanie, o którym mowa w niniejszym ustępie, UBEZPIECZAJĄCY powinien przedstawić: Kopię faktury opłaconej przez poszkodowanego wraz ze wszystkimi informacjami dotyczącymi rezerwacji, zawierającymi jego imię oraz nazwisko. Pokwitowanie podpisane przez klienta poświadczające wypłatę świadczenia przez UBEZPIECZAJĄCEGO lub osobę trzecią lub dokument podpisany przez upoważnionego przedstawiciela UBEZPIECZAJĄCEGO, w którym się zobowiązuje do wypłaty odszkodowania wynikającego z umowy ubezpieczenia w ciągu maksymalnie 7 dni od momentu otrzymania kwoty. Z wyjątkiem przypadków określonych w Wyłączeniu odpowiedzialności w sytuacji podróży obsługiwanych przez linie lotnicze spoza Unii Europejskiej, odmowy wejścia na pokład, odwołania lub opóźnienia występujących w portach lotniczych poza Wspólnotą, UBEZPIECZYCIEL pokryje koszty poniesione przez klienta na skutek spóźnienia z obostrzeniami oraz warunkami zapisanymi w ustępie 3. Prawo do opieki oraz koszty związane z utratą połączeń, w tym z przesiadką pod warunkiem, że wspomniane połączenia zostały zapowiedziane, na co najmniej 3 godziny przed planowaną godziną przylotu z obostrzeniami zapisanymi w ustępie 5, punkt a). Rezygnacja klienta z połączenia z przesiadką: w sytuacji odmowy wejścia na pokład, odwołania lub opóźnienia lotu, podróżujący korzysta z zapisu umowy zgodnie z artykułem 8 Ustawy 21/1995 regulującej przepisy połączeń z przesiadką, UBEZPIECZYCIEL wypłaci równowartość kwoty, której zapłatę touroperator lub biuro podróży mogą potwierdzić, iż dokonali na korzyść swoich podwykonawców połączenia z przesiadką, do wysokości górnego limitu 2000 na osobę z zastrzeżeniem, że w żadnym razie odszkodowanie UBEZPIECZAJĄCEGO nie przekroczy 80% ceny sprzedaży w ofercie publicznej (P.V.P) zapłaconej przez podróżującego w momencie zakupu połączenia z przesiadką. Aby uzyskać odszkodowanie, o którym mowa w niniejszym ustępie, UBEZPIECZAJĄCY powinien przedstawiać: Kopię faktury opłaconej przez poszkodowanego wraz ze wszystkimi informacjami dotyczącymi rezerwacji, zawierającymi jego imię oraz nazwisko. Kopię faktur/y wraz z kosztami poniesionymi przez podwykonawców touroperatora albo biura podróży, z wyszczególnieniem na fakturze bądź osobnym dokumencie kwoty na rzecz linii lotniczej. Pokwitowanie podpisane przez klienta poświadczające wypłatę świadczenia przez UBEZPIECZAJĄCEGO lub osobę trzecią lub dokument podpisany przez upoważnionego przedstawiciela UBEZPIECZAJĄCEGO, w którym się zobowiązuje do wypłaty odszkodowania wynikającego z umowy ubezpieczenia w ciągu maksymalnie 7 dni od momentu otrzymania kwoty. 3

4 Górny limit rekompensaty wynikającej z pokrycia świadczeń dodatkowych: Rekompensata za świadczenia dodatkowe nigdy nie przekroczy wartości wypłaconej kwoty przez touroperatora albo biuro podróży klientowi finalnemu oraz musi zostać uzasadniona, jeśli dotyczy. UBEZPIECZAJĄCY, UBEZPIECZONY lub BENEFICJENT będą musieli złożyć wszystkie niezbędne dokumenty w celu uzasadnienia kosztów powstałych na skutek opieki, jak również wszystkie niezbędne dokumenty potwierdzające okoliczności, na podstawie, których ubiegają się o rekompensatę. ARTYKUŁ 3 WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI OCHRONA UBEZPIECZENIOWA NIE POKRYWA NASTĘPSTW NASTĘPUJĄCYCH ZDARZEŃ: A) Odszkodowania, jeśli nie jest zgodne z Rozporządzeniem 261/2004 lub przekracza górę granicę odpowiedzialności ustaloną w niniejszej umowie ubezpieczenia. B) Umyślnego działania (za wyjątkiem odmowy wejścia na pokład, jeśli dotyczy szkody pokrywanej przez polisę turystyczną) lub rażącego niedbalstwa i lekkomyślności, usiłowaniu lub popełnieniu przestępstwa oraz udziału w zakładach, bójkach oraz przez UBEZPIECZAJĄCEGO, UBEZPIECZONEGO bądź BENEFICJENTA polisy. C) Szkody powstałej na skutek działań wojennych, zamieszek społecznych oraz manifestacji, ataków terrorystycznych i sabotaży, strajków, zatrzymań przez służby państwowe, ograniczenia wolnego przepływu osób. D) Bankructwo, niewypłacalność bądź zniknięcie UBEZPIECZAJĄCEGO polisę. E) Odszkodowanie nie zostanie wypłacone w przypadku, gdy UBEZPIECZAJĄCY (touroperator lub biuro podróży) działałał umyślnie w celu odwołania lotu lub odmowy wejścia na pokład, nie podpisał umowy z określoną ilością pasażerów na daną trasę bądź jego działania w sposób bezpośredni lub pośredni wpłynęły na rentowność lotu albo połączenia z przesiadką, jak również sprzedał więcej miejsc niż miał do rozdysponowania. ARTYKUŁ 4 OBSZAR GEOGRAFICZNY Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje opieką na terytorium całego świata w zależności od wybranego miejsca docelowego. ARTYKUŁ 5 ZAWARCIE I CZAS TRWANIA UMOWY Umowa ubezpieczenia wchodzi w życie o godzinie 0: 00 dnia następnego po dokonaniu rezerwacji przez organizację turystyczną bądź ubezpieczającego (moment, kiedy należy zamówić ubezpieczenie) i przestaje obowiązywać po skorzystaniu z usługi turystycznej zgodnie z przepisami zawartymi w umowie z wyżej wspomnianą organizacją. Ubezpieczenie od kosztów anulowania będzie miało zastosowanie w sytuacji powiadomienia ubezpieczyciela w momencie robienia rezerwacji, najpóźniej w przeddzień zastosowania kar umownych w przypadku anulowania (Warunki Szczegółowe). 5.1 W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia nie zostanie zawarta w momencie rezerwowania danej usługi lub przed rozpoczęciem okresu trwania polisy, ubezpieczenie od kosztów anulowania nie będzie miało zastosowania. 5.2 W przypadku, gdy polisa wygasa przed datą zakończenia usługi, po opłaceniu przez UBEZPIECZONEGO należnej składki w momencie trwania ochrony ubezpieczeniowej, umowa pozostanie w mocy. 5.4 Rezerwacje dokonane przed wejściem w życie umowy, lecz gdy data wylotu jest późniejsza, zostaną objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem, że poinformuje się o nich poprzez dowolnie ustaloną formę oraz przed zawiadomieniem nie doszło do zdarzenia mogącego spowodować działanie polisy. ARTYKUŁ 6 OBOWIĄZKI UBEZPIECZAJĄCEGO, UBEZPIECZONEGO LUB BENEFICIENTA W PRZY- PADKU POWSTANIA SZKODY 6.1 UBEZPIECZONY musi niezwłocznie zgłosić prośbę o potwierdzenie kierownikowi stacji, agentowi linii lotniczych, przedstawicielom żeglugi morskiej oraz firm transportowych, dyrektorom hoteli itp., wszelkich dowodów związanych z powstaniem szkody bądź zagubieniem bagażu i upewnić się, że wszelkie okoliczności sprawy oraz jej ważność zostaną należycie przesłane do informacji UBEZPIECZYCIELA. W przypadku linii Cías Aéreas będzie konieczne okazanie UBEZPIECZYCIELOWI P.I.R (Zawiadomienie o nieprawidłowościach). 6.2 UBEZPIECZAJĄCY lub UBEZPIECZONY muszą powiadomić pisemnie UBEZPIECZYCIELA o wystąpieniu szkody w nieprzekraczalnym terminie: -SZEŚCIU dni, licząc od daty wydania P.I.R w przypadku zagubionego bagażu. -TRZYDZIESTU JEDEN dni od daty wydania P.I.R w przypadku opóźnienia w przekazaniu bagażu. -W przeciągu DZIESIĘCIU kolejnych dni w przypadku trwałej utraty, o której mówimy po upływie 21 dni od zagubienia bagażu 6.3 UBEZPIECZONY musi przedstawić stosowne dowody potwierdzające istnienie i wartość ubezpieczonego mienia w momencie wystąpienia szkody oraz rozmiar poniesionej straty. W przypadku jakichkolwiek roszczeń z tytułu UTRATY ZAKONTRAKTOWNEJ USŁUGI (APS) należy okazać oryginały następujących dokumentów: Pismo wyjaśniające okoliczności zdarzenia ze wskazaniem konkretnego przedmiotu roszczenia, dane osobowe (imię oraz nazwisko, adres pocztowy, telefon kontaktowy, adres poczty elektronicznej lub numer faxu) oraz bankowe (numer rachunku, a w przypadku obywateli zameldowanych poza terytorium Hiszpanii, dwa numery bankowych przelewów międzynarodowych IBAN/SWIFT). Bilety lotnicze oraz karta pokładowa Zaświadczenie wydane przez operatora linii lotniczej potwierdzające (wg przyczyny) -Opóźnienie -Odwołanie (data powiadomienia lub zdarzenia) -Utratę połączenia -Overbooking -Zmianę klasy (z wyższej na niższą) W powyższym zaświadczeniu należy uwzględnić ustaloną godzinę, numer lotu, przyczynę zaistniałego zdarzenia i faktyczną godzinę wylotu. Oryginalne faktury, paragon fiskalny lub pokwitowanie w celu potwierdzenia kosztów poniesionych przez UBEZPIECZONEGO (na posiłki, napoje, noclegi w hotelu, korzystanie z transportu alternatywnego (taxi, autobus) między lotniskiem a miejscem zakwaterowania) W przypadku utraty zakontraktowanej usługi, pokwitowanie oraz faktura osoby nadrzędnej, gdzie poświadczona zostanie utrata oraz koszty z nią związane (w sytuacji, gdy nie będzie można przedstawić, zostanie zastosowania formuła zawarta w umowie). Inne dokumenty wnoszące dodatkowe informacje lub potwierdzające roszczenie ARTYKUŁ 7 OŚWIADCZENIA PRZY ZAWARCIU I PODCZAS TRWANIA UBEZPIECZENIA 7.1 UBEZPIECZAJĄCY bądź UBEZPIECZONY powinni w trakcie trwania umowy powiadomić UBEZPIECZYCIELA, najwcześniej jak to możliwe, o wszelkich okolicznościach zwiększających odpowiedzialność, które w przypadku wiedzy o nich w momencie zawierania umowy doprowadziłyby do niepodpisania lub podpisania lub sfinalizowania na warunkach uwzględniających podobną odpowiedzialność. 7.2 UBEZPIECZAJĄCY bądź UBEZPIECZONY mają obowiązek powiadomić UBEZPIECZYCIELA o innych polisach podpisanych z innymi firmami ubezpieczeniowymi obejmującymi swoim zakresem taką samą odpowiedzialność w identycznym czasie. 4

5 ARTYKUŁ 8 OŚWIADCZENIA W PRZYPADKU ZWIĘKSZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI 8.1 W przypadku, gdy w trakcie trwania polisy, UBEZPIECZYCIEL zostanie powiadomiony o zwiększeniu odpowiedzialności, może zaproponować zmianę warunków umowy w ciągu dwóch miesięcy od momentu zawiadomienia. W takim razie, UBEZPIECZAJĄCY ma piętnaście dni od chwili otrzymania danej propozycji, aby ją przyjąć albo odrzucić. W sytuacji odmowy lub milczenia UBEZPIECZYCIEL, po upływie powyższego terminu, może pierwszym ostrzeżeniem unieważnić kontrakt, dając UBEZPIECZAJĄCEMU możliwość odpowiedzi w okresie następnych piętnastu dni po upływie, których i w trakcie ośmiu kolejnych nastąpi definitywne zerwanie umowy. UBEZPIECZYCIEL może również wypowiedzieć umowę UBEZPIECZONEMU na piśmie w ciągu miesiąca od dnia, w którym dowiedział się o zwiększeniu odpowiedzialności. W przypadku, gdy UBEZPIECZAJĄCY bądź UBEZ- PIECZONY nie dopełnili obowiązków związanych z powyższym oraz dodatkowo wystąpiła szkoda, UBEZ- PIECZYCIEL jest zwolniony ze świadczeń na ich rzecz, jeśli UBEZPIECZAJĄCY bądź UBEZPIECZONY działali w złej wierze. W przeciwnym razie, świadczenie UBEZPIECZYCIELA zostanie proporcjonalnie zmniejszone do różnicy między wysokością ustalonej składki a tej, która zostałaby zastosowana w przypadku wiedzy faktycznych rozmiarach odpowiedzialności. 8.2 W przypadku zwiększenia odpowiedzialności w trakcie trwania ubezpieczenia, które doprowadziło w konsekwencji do wzrostu składki oraz gdy z tego powodu umowa zostanie zerwana, jeśli powyższe zwiększenie należy przypisać zachowaniu UBEZPIECZONEGO, całość składki przejdzie na rzecz UBEZPIECZYCIELA, a jeśli odbyło się bez udziału woli UBEZPIECZONEGO, UBEZPIECZYCIEL wypłaci część opłaconej składki, odpowiadającej okresowi, który pozostał do momentu anulowania UBEZPIECZYCIEL będzie mógł unieważnić kontrakt w skierowanym oświadczeniu do UBEZPIECZAJĄCEGO w przeciągu miesiąca, licząc od poznania informacji o rezerwacji bądź niedokładnościach UBEZPIECZAJĄCEGO. Od momentu wystosowania oświadczenia, należne składki pobrane w bieżącym okresie przejdą na rzecz UBEZPIECZYCIELA, chyba, że przyjmie on na siebie umyślną winę lub rażące niedbalstwo. ARTYKUŁ 9 OŚWIADCZENIA W PRZYPADKU ZMNIEJSZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI UBEZPIECZAJĄCY bądź UBEZPIECZONY w trakcie trwania umowy mogą powiadomić UBEZPIECZYCIELA o wszelkich okolicznościach zmniejszających odpowiedzialność, które w przypadku wiedzy o nich w momencie zawierania umowy doprowadziłyby do sfinalizowania na warunkach korzystniejszych dla UBEZPIECZAJĄCEGO. W takim przypadku, do końca trwania obecnego okresu składkowego, UBEZPIECZYCIEL powinien obniżyć koszty przyszłych składek w odpowiedniej proporcji, przy czym UBEZPIECZAJĄCY, w przeciwnym razie, zachowuje prawo do rozwiązania umowy i zwrotu różnicy między składką opłaconą a tą, która powinna być opłacana od chwili otrzymania informacji o zmniejszeniu odpowiedzialności. ARTYKUŁ 10. FORMA, ZAWARCIE ORAZ CZAS TRWANIA UBEZPIECZENIA Po upływie okresu, o którym mowa w Warunkach Szczegółowych, pod warunkiem, że nie podpisano umowy o charakterze przedłużającym jej trwanie, kontrakt zostanie przedłużony na rok, po każdorazowym wygaśnięciu. Strony będą mogły powiadomić siebie nawzajem na piśmie o nieprzedłużeniu, zachowując dwumiesięczny okres przed wygaśnięciem trwającej umowy. Milczące przedłużenie nie ma zastosowania przy umowach podpisywanych na okres krótszy niż rok. ARTYKUŁ 11. PŁACENIE SKŁADEK Płatności są dokonywane miesięcznie na rachunek bankowy podany przez UBEZPIECZAJĄCEGO na kwotę na fakturze wystawianej na koniec miesiąca, według ilości osób ubezpieczonych wskazanych przez powyższego UBEZPIECZAJĄCEGO, chyba, że została ustalona inna forma płatności przez Strony. Skutki nieopłaconych rachunków bądź faktur: w przypadku nieopłacenia jakiegokolwiek rachunku lub faktury w przypadku ustalonej formy płatności, Ubezpieczyciel będzie mógł, po upływie miesiąca od daty, kiedy płatność powinna zostać uregulowana, anulować, powiadamiając o tym fakcie UBEZPIECZAJĄCEGO. W momencie otrzymania informacji przez UBEZPIECZAJĄCEGO, ochrona polisy ubezpieczeniowej zostaje zawieszona, UBEZPIECZAJĄCY nie będzie mógł zgłaszać nowych Ubezpieczonych, a w sytuacji, gdy będzie realizował zgłoszenia, UBEZPIECZYCIEL jest zwolniony z świadczeń osobom w nich uwzględnionych. Niemniej jednak, roszczenia UBEZPIECZYCIELA do poterminowych i nieopłaconych rachunków mogą wydłużyć się na okres dwóch lat, zgodnie z art. 23 Prawa Ubezpieczeń. ARTYKUŁ 12. SZKODA PRZEKAZANIE 12.1 UBEZPIECZONY bądź UBEZPIECZAJĄCY muszą podjąć wszelkie dostępne im środki w celu zmniejszenia powstałej szkody. Niespełnienie tego obowiązku uprawnia UBEZPIECZYCIELA do obniżenia świadczenia proporcjonalnie, biorąc pod uwagę rozmiar powstałej szkody oraz winę UBEZPIECZONEGO. W przypadku oczywistego działania z zamiarem szkody na rzecz bądź wprowadzenia w błąd UBEZ- PIECZYCIELA, zostanie on zwolniony z obowiązku świadczeń wynikających z powstałej szkody. Koszty poniesione wskutek zaistniałej szkody pod warunkiem, że nie są niewłaściwe bądź nieproporcjonalne do ochronionego dobra, są ponoszone przez UBEZPIECZYCIELA do górnej granicy odpowiedzialności ustalonej w umowie, nawet, jeśli nie przyniosły pożądanych skutków. W przypadku braku porozumienia koszty faktyczne zostaną zrekompensowane. Taka rekompensata nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia. Jeśli UBEZPIECZYCIEL, który w świetle umowy jest zobowiązany do wypłaty części rekompensaty za szkody powstałe wskutek zaistniałej szkody, będzie musiał ponieść koszty związane z ochroną dóbr, chyba, że UBEZPIECZAJĄCY bądź UBEZPIECZONY postępowali zgodnie z poleceniami UBEZ- PIECZYCIELA, co w tym przypadku oznacza, że poniesie on całość kosztów UBEZPIECZAJĄCY bądź UBEZPIECZONY lub BENEFICJENT muszą powiadomić na piśmie UBEZPIECZYCIE- LA o powstałej szkodzie w terminie maksymalnie siedmiu dni, licząc od daty zaistnienia zdarzenia, chyba, że w polisie został ustalony dłuższy okres, z prawem do reklamacji przez UBEZPIECZYCIELA strat i niedogodności powstałych na skutek braku takiego oświadczenia, chyba, że zostanie wykazane, że dowiedział się o zajściu z innych źródeł. Po zaistnieniu szkody oraz w ciągu pięciu dni od złożonego powiadomienia wspomnianego w poprzednim paragrafie, UBEZPIECZAJĄCY bądź UBEZPIECZONY muszą poinformować na piśmie UBEZPIECZYCIELA o ilości przedmiotów zniszczonych bądź ochronionych, uszkodzonych, wskazując ich wartość oraz wstępnie oszacować straty. UBEZPIECZAJĄCY bądź UBEZPIECZONY powinien również poinformować UBEZPIECZYCIELA o wszystkich okolicznościach oraz skutkach zaistniałej szkody. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku utrata prawa do odszkodowania lub odrzucenie wniosku o świadczenie, nastąpi wyłącznie w sytuacji rażącego niedbalstwa bądź winy umyślnej. Jeśli ubezpieczonych jest wielu, powyższe zawiadomienie powinno zostać skierowane do każdego z nich z podaniem nazwisk Obowiązkiem UBEZPIECZONEGO jest wykazanie istnienia dóbr. Jednakże treść polisy będzie w domyśle przygotowana w sposób, aby zadziałać na korzyść UBEZPIECZONEGO w sytuacji, gdy mocniejsze dowody nie będą mogły być dostarczone. ARTYKUŁ 13 SZKODA-DEFINICJA ODSZKODOWANIA 13.1 Ubezpieczona suma stanowi górny limit kwoty wypłacanej przez UBEZPIECZYCIELA w przypadku każdej zaistniałej szkody Ubezpieczenie nie może być przedmiotem bezpodstawnego wzbogacenia się UBEZPIECZONEGO. W celu oszacowania trzeba będzie zaczekać do momentu bezpośrednio poprzedzającego zdarzenie Jeśli w momencie wystąpienia szkody, ubezpieczona kwota jest niższa niż wartość przedmiotu ubezpieczenia, UBEZPIECZYCIEL wypłaci świadczenie proporcjonalne. Strony mogą wspólnie uzgodnić wyłączenie z polisy, lub po okresie podpisania umowy, wyżej określoną zasadę proporcjonalności. 5

6 13.4 Jeśli suma ubezpieczenia znacznie przewyższa wartość przedmiotu ubezpieczenia, Strony mogą zażądać zmniejszenia wielkości sumy oraz składki, przy czym UBEZPIECZYCIEL zwróci nadwyżkę z opłaconych składek. W przypadku wystąpienia zdarzenia UBEZPIECZYCIEL pokryje faktyczne szkody. W sytuacji, gdy przekroczenie wartości, o którym wyżej mowa było spowodowane działaniem w złej wierze przez UBEZPIECZONEGO, umowa będzie nieskuteczna, a UBEZPIECZYCIEL działając w dobrej wierze, ma prawo do wstrzymania opłaconych oraz bieżących składek Jeśli zostało zawartych kilka umów ochrony ubezpieczeniowej tych samych przedmiotów oraz w zakresie takiej samej odpowiedzialności, zgodnie z postanowieniami punktu 8.3, UBEZPIECZYCIEL wypłaci odszkodowanie oraz poniesie koszty w stosunku do sumy ubezpieczenia. Jeśli nie przedstawiono takiej deklaracji z powodu rażącego niedbalstwa, w przypadku, gdy doszło do przekroczenia wartości ubezpieczenia, UBEZPIEC- ZYCIEL nie jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania. ARTYKUŁ 14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE Niniejsze postanowienia wynikające z umowy obowiązują w okresie dwóch lat od zawarcia. 6

7 Póliza número: Anulación Plus Condicionado general Póliza número: Anulación Plus Condicionado general 2

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH Polisa nr... Taryfa nr X/OCBUP 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest obowiązkowe ubezpieczenie biur

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym 1OWU Zielona Karta Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym Postanowienia ogólne 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Dla Wariantu 2 określonego w Zał. nr 2 Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Ubezpieczenie Spłaty Zadłużenia nr 9956 1. Definicje 1. Klient / Kredytobiorca

Bardziej szczegółowo

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Zakres ubezpieczenia PTU S.A. 1 PZU S.A. 2 Commercial Union 3 Hestia 4 Przedmiot ochrony Ochroną objęte są wypadki ubezpieczeniowe,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 21 kwietnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 21 kwietnia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 88 5361 Poz. 499 499 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie wzorów formularzy umowy gwarancji bankowej, umowy gwarancji ubezpieczeniowej oraz

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie)

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) INFORMATOR UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) W ramach Umowy Generalnej zawartej z PZU S.A. I AXA TuiR S.A. obowiązującej w roku 2011

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015...4

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego MASTERCARD WORLD ELITE

Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego MASTERCARD WORLD ELITE Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego MASTERCARD WORLD ELITE 1 Zakład Ubezpieczeń Inter Partner Assistance S.A. z siedzibą w Brukseli działająca w Polsce poprzez Inter Partner Assistance Oddział w Polsce

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Słownik pojęć Wprowadzenie

Spis treści. Wykaz skrótów Słownik pojęć Wprowadzenie Spis treści Wykaz skrótów Słownik pojęć Wprowadzenie Rozdział I. Istota odpowiedzialności odszkodowawczej 1. Funkcje odpowiedzialności odszkodowawczej 2. Reżimy odpowiedzialności odszkodowawczej 3. Przesłanki

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA UMOWA Zawarta w dniu. w Ostrołęce, pomiędzy Miejskim Zakładem Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce, ul. Kołobrzeska 1, 07-410 Ostrołęka, wpisanym, do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1 z dnia 21 kwietnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1 z dnia 21 kwietnia 2011 r. Dodatek specjalny Wiadomości Turystyczne pismo branżowe pracowników turystyki Wydawca: Eurosystem Wawelska 78, ap. 30, 02-034 Warszawa tel. (22) 822 20 16, e-mail: wt@wiadomosciturystyczne.pl www.wiadomosciturystyczne.pl

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie...

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... XI XIII XVII Rozdział I. Istota odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 1. Funkcje odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 2. Reżimy odpowiedzialności odszkodowawczej...

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. Power CAP. Ogólne Warunki Ubezpieczenia. www.eulerhermes.pl

Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. Power CAP. Ogólne Warunki Ubezpieczenia. www.eulerhermes.pl Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. Power CAP Ogólne Warunki Ubezpieczenia www.eulerhermes.pl A. Zakres ubezpieczenia Power CAP Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Power CAP (OWU Power CAP) mają

Bardziej szczegółowo

Załącznik IV wzór umowy finansowej pomiędzy uczelnią a pracownikiem wyjeżdżającym w programie Erasmus+. Rok 2014

Załącznik IV wzór umowy finansowej pomiędzy uczelnią a pracownikiem wyjeżdżającym w programie Erasmus+. Rok 2014 Załącznik IV wzór umowy finansowej pomiędzy uczelnią a pracownikiem wyjeżdżającym w programie Erasmus+. Rok 2014 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, PL WARSZAW12 Adres: 00-968

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

UMOWA Nr... Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, Załącznik nr 6b do SIWZ projekt umowy dotyczącej Części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. CAP Europe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia.

Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. CAP Europe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. CAP Europe Ogólne Warunki Ubezpieczenia www.eulerhermes.pl Spis treści Definicje..................................................................... 3 1. Zakres

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE KLAUZULE UMOWNE

DODATKOWE KLAUZULE UMOWNE Załącznik Nr 26 do Uchwały nr 61/2007 Zarządu PTU S.A. z dnia 01 sierpnia 2007 roku DODATKOWE KLAUZULE UMOWNE do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z UMOWY UBEZPIECZENIA nr A A

WYCIĄG Z UMOWY UBEZPIECZENIA nr A A WYCIĄG Z UMOWY UBEZPIECZENIA nr A A 264496 zawarta w dniu 20.10.2016 r. w Warszawie pomiędzy: InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń Spółką Akcyjną Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica o ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... 1... 2...

UMOWA Nr... 1... 2... Załącznik nr 6a do SIWZ - projekt umowy dotyczącej Części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

2 1. Zapotrzebowanie na bilety lotnicze Zamawiający będzie zgłaszał faxem/emailem na numer/adres /

2 1. Zapotrzebowanie na bilety lotnicze Zamawiający będzie zgłaszał faxem/emailem na numer/adres / UMOWA wzór W dniu roku w Warszawie została zawarta umowa pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 38/42, zwanym dalej "Zamawiającym,, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Gdy pasażerowi odmówiono przyjęcia na pokład ze względu na brak wolnych miejsc...

Gdy pasażerowi odmówiono przyjęcia na pokład ze względu na brak wolnych miejsc... Prawa pasażera UE Jeśli są problemy Unia Europejska ustanowiła szereg praw w celu zapewnienia pasażerom lotniczym odpowiedniej obsługi. Linie lotnicze obsługujące dany lot są zobowiązane do przewozu pasażera

Bardziej szczegółowo

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE 2 PREAMBUŁA Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia regulują stosunek pomiędzy MACIF Życie Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6b do SIWZ

Załącznik nr 6b do SIWZ Załącznik nr 6b do SIWZ UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWU (UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO DLA ZADANIA II) zawarta w dniu.. we Wrocławiu, której

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części III zamówienia. Postanowienia ogólne

Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części III zamówienia. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części III zamówienia UMOWA Nr... WZÓR zawarta w Kobyłce, w dniu... pomiędzy: Gminą Kobyłka, z siedzibą w Kobyłce przy ul. Wołomińskiej 1, 05-230 Kobyłka, NIP: 125-13-32-390,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia do kart bankowych (zwanych dalej OWU) oraz zapisów umowy nr 114/02/2007 Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Procedura dochodzenia roszczenia UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM

Procedura dochodzenia roszczenia UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM Załącznik nr 7 do Instrukcji Sprzedaży ubezpieczeń na życie oraz majątkowych Procedura dochodzenia roszczenia UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM W każdym przypadku wystąpienia szkody, ubezpieczony

Bardziej szczegółowo

Miasto Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, NIP: 922-269-74-72., REGON: 950368747, reprezentowaną przez:

Miasto Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, NIP: 922-269-74-72., REGON: 950368747, reprezentowaną przez: Załącznik Nr 8a do SIWZ - wzór umowy dotyczącej części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miasto Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, NIP:

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD Ubezpieczający: Osoba fizyczna, będąca klientem Banku, zawierająca Umowę Ubezpieczenia z Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia TRAVELSPOT KR POSTANOWIENIA OGÓLNE

Ogólne warunki ubezpieczenia TRAVELSPOT KR POSTANOWIENIA OGÓLNE Ogólne warunki ubezpieczenia TRAVELSPOT KR POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia Biuro Turystyczne Travelspot Sp. z o.o. Sp. K. zawiera umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna

Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna Spis treści Postanowienia ogólne... 1 Przedmiot ubezpieczenia... 1 Zakres świadczeń... 1 4. Wyłączenia z zakresu udzielanej ochrony... 2 5. Umowa ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

dr Małgorzata Serwach, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Łódzki

dr Małgorzata Serwach, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Łódzki UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU PRZYJMUJĄCEGO ZAMÓWIENIE NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE, ŚWIADCZENIODAWCY ORAZ INNYCH OSÓB UDZIELAJĄCYCH TAKICH ŚWIADCZEŃ dr Małgorzata Serwach, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Nr sprawy: BPM.ZZP.271.196.2012 Załącznik nr 9 do specyfikacji dla Zadania III Wersja: 1.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Nr sprawy: BPM.ZZP.271.196.2012 Załącznik nr 9 do specyfikacji dla Zadania III Wersja: 1. UMOWA Nr... WZÓR zawarta w Nowym Sączu, w dniu... pomiędzy: Miastem Nowy Sącz Urząd Miasta Nowego Sącza, z siedzibą ul. Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, Nr ewidencyjny NIP: 734-350-70-21, REGON: 491893167, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy:

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Gminą Skarżysko Kamienna, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Definicje 1. za Ustawę uważa się Ustawę z dnia 20 stycznia 2011 o

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Ubezpieczenia na życie Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Postanowienia

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Twój majątek Ogólne warunki ubezpieczenia Zadzwoń do nas 801 28 28 28 z telefonu komórkowego

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA Ubezpieczający: Osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa:

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Karta Produktu. Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Karta Produktu Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Ubezpieczający : osoba fizyczna, która zawarła z Bankiem umowę o Produkt

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia. Informacja Prawna

Ogólne warunki ubezpieczenia. Informacja Prawna Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna Załącznik do uchwały Zarządu TUiR Allianz Polska S.A. nr 185/2015 Ogólne warunki ubezpieczenia Informacji Prawnej Rodzaj informacji Przesłanki wypłaty odszkodowania

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości Spis treści Definicje 1 Przedmiot ubezpieczenia 2 Okres ubezpieczenia (odpowiedzialności) 2 Składka ubezpieczeniowa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ

WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ 1 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją Umowy, w szczególności na podstawie przepisów kodeksu cywilnego,

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. 1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień

Bardziej szczegółowo

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII 1 1. PZU SA oferuje każdemu podmiotowi uprawnionemu do wykonywania czynności doradztwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I PRZESYŁEK FIRMY MARKUS

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I PRZESYŁEK FIRMY MARKUS REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I PRZESYŁEK FIRMY MARKUS 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć: a) Pasażer - osoba korzystająca z usługi przewozu na podstawie ważnego

Bardziej szczegółowo

dalej zwany/-a Uczelnią, reprezentowany/-a do celów podpisania niniejszej Umowy przez Tadeusz Mendel, Rektor z jednej strony i

dalej zwany/-a Uczelnią, reprezentowany/-a do celów podpisania niniejszej Umowy przez Tadeusz Mendel, Rektor z jednej strony i Załącznik IV - wzór umowy finansowej pomiędzy uczelnią a pracownikiem wyjeżdżającym w celu zrealizowania nauczania lub szkolenia w programie Erasmus+. Rok 2015 Umowa na wyjazd pracownika w programie Erasmus

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy 2 Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu ubezpieczenia karty kredytowej WORLD MASTERCARD

Karta Produktu ubezpieczenia karty kredytowej WORLD MASTERCARD Karta Produktu ubezpieczenia karty kredytowej WORLD MASTERCARD 1 Zakład Ubezpieczeń AGA International S.A. Oddział w Polsce 2 Rola Alior Bank S.A. Ubezpieczający 3 Ubezpieczony 4 Typ umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640, reprezentowaną przez:

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640, reprezentowaną przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ, dotyczący części I zamówienia UMOWA Nr... WZÓR zawarta w dniu... pomiędzy: Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640,

Bardziej szczegółowo

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa Ogólne Warunki Ubezpieczenia POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części II zamówienia

UMOWA Nr... WZÓR. Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części II zamówienia Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części II zamówienia UMOWA Nr... WZÓR Zawarta w dniu... w Radzyniu Podlaskim pomiędzy: Powiatem Radzyńskim mającym siedzibę w Radzyniu Podlaskim przy Plac I. Potockiego

Bardziej szczegółowo

WZÓR - Umowa o wykonanie robót budowlanych dla inwestycji realizowanych na sieciach SN, nn UMOWA ZN. o wykonanie robót budowlanych

WZÓR - Umowa o wykonanie robót budowlanych dla inwestycji realizowanych na sieciach SN, nn UMOWA ZN. o wykonanie robót budowlanych UMOWA ZN o wykonanie robót budowlanych zawarta w., w dniu... pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na Życie POLISA DLA CIEBIE. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego

Ubezpieczenie na Życie POLISA DLA CIEBIE. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego Ubezpieczenie na Życie POLISA DLA CIEBIE Atuty Dożywotnia ochrona na życie ze stałą składką Brak badań lekarskich Prosta forma zawarcia umowy Atrakcyjna prowizja dla Agenta Możliwość gromadzenia środków

Bardziej szczegółowo

Załącznik IV Wzór umowy finansowej pomiędzy uczelnią a pracownikiem wyjeżdżającym w programie Erasmus+. Rok 2014

Załącznik IV Wzór umowy finansowej pomiędzy uczelnią a pracownikiem wyjeżdżającym w programie Erasmus+. Rok 2014 Załącznik IV Wzór umowy finansowej pomiędzy uczelnią a pracownikiem wyjeżdżającym w programie Erasmus+. Rok 2014 [Niniejszy wzór stanowi minimalne wymagania; może zostać dostosowany do potrzeb uczelni

Bardziej szczegółowo

Art. 760 [Lojalność stron] Każda ze stron obowiązana jest do zachowania lojalności wobec drugiej.

Art. 760 [Lojalność stron] Każda ze stron obowiązana jest do zachowania lojalności wobec drugiej. Art. 758 [Pojęcie] 1. Przez umowę agencyjną przyjmujący zlecenie (agent) zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, do stałego pośredniczenia, za wynagrodzeniem, przy zawieraniu z

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Znak sprawy 12/2015/KOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Załącznik Nr 6a do SIWZ, dotyczący części I zamówienia

UMOWA Nr... WZÓR. Załącznik Nr 6a do SIWZ, dotyczący części I zamówienia Załącznik Nr 6a do SIWZ, dotyczący części I zamówienia UMOWA Nr... WZÓR W dniu..... r. w Policach, pomiędzy Zarządem Powiatu w Policach z siedzibą w Policach, przy ul. Tanowskiej 8, 72-010 Police, zwanym

Bardziej szczegółowo

Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kluczewsko

Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kluczewsko Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Kluczewsku w dniu... pomiędzy: Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko,

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia od Upadłości Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A.

Warunki ubezpieczenia od Upadłości Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. Warunki ubezpieczenia od Upadłości Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. Warunki ubezpieczenia od Upadłości Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. Postanowienia wstępne 1 1. Niniejsze Warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania PROJEKT UMOWY UMOWA o wykonanie zadania Część I Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. zawarta w dniu.. w pomiędzy: Wojewódzki Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Porady dla podróżnych

Porady dla podróżnych 1. esky.pl 2. Guide_homepage Ostatnia aktualizacja: 20.01.2016 Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Dziecko w samolocie Zwierzęta Odprawa i obsługa pasażera Obsługa na pokładzie Odprawa

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... (WZÓR)

UMOWA Nr... (WZÓR) Załącznik Nr 7a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... (WZÓR) zawarta w dniu... pomiędzy: zawarta w Aleksandrowie Kujawskim, w dniu... pomiędzy: Powiatem Aleksandrowskim z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego dla Posiadaczy Kart Kredytowych

Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego dla Posiadaczy Kart Kredytowych Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego dla Posiadaczy Kart Kredytowych Karta produktu została opracowana przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA. Celem karty jest przedstawienie podstawowych

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. UMOWA NUMER.. (zwana dalej Umową)

WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. UMOWA NUMER.. (zwana dalej Umową) Załącznik nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA NUMER.. (zwana dalej Umową) Zawarta w dniu. 2014 w Trzebnicy pomiędzy: Szpitalem im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, ul. Prusicka

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. EH CAP / CAP+ Ogólne Warunki Ubezpieczenia.

Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. EH CAP / CAP+ Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. EH CAP / CAP+ www.eulerhermes.pl Spis treści A. Zakres Umowy CAP / CAP+ B. Zarządzanie Umową CAP / CAP+ 1. Obowiązki Ubezpieczającego 2. Składka ubezpieczeniowa

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy:

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Załącznik Nr 6 do SIWZ - wzór umowy dotyczącej części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Gminą Skarżysko Kamienna, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko

Bardziej szczegółowo

I. Podróżujesz samolotem? II. Podróżujesz pociągiem? III. Podróżujesz autobusem lub autokarem?

I. Podróżujesz samolotem? II. Podróżujesz pociągiem? III. Podróżujesz autobusem lub autokarem? Podróże w Europie Kiedy pasażerom przysługują bezpłatnie posiłki i napoje? Jak uzyskać odszkodowanie za zagubienie bagażu przez linie lotnicze? Jakie masz prawa w przypadku opóźnienia lotu lub pociągu?

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Przedmiot i zakres zamówienia

Postanowienia ogólne. Przedmiot i zakres zamówienia Załącznik Nr 7 do SIWZ - wzór umowy WZÓR UMOWY Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. podstawa prawna art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... - WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640, reprezentowaną przez:

UMOWA Nr... - WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640, reprezentowaną przez: Załącznik Nr 7b do SIWZ dotyczący części III zamówienia UMOWA Nr... - WZÓR zawarta w dniu... pomiędzy: Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Zawarta w Mińsku Mazowieckim, dnia... 2013 r., pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają:

UMOWA Nr... Zawarta w Mińsku Mazowieckim, dnia... 2013 r., pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: Załącznik nr 6b wzór umowy dotyczący części II zamówienia WZÓR UMOWY UMOWA Nr... Zawarta w Mińsku Mazowieckim, dnia... 2013 r., pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejsza umowa obowiązuje w okresie 01 maja 2017 r kwietnia 2018 r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejsza umowa obowiązuje w okresie 01 maja 2017 r kwietnia 2018 r. INFORMACJA o warunkach grupowego ubezpieczenia pracowników - członków związków zrzeszonych w Federacji Związków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP. Polisa nr 414-17-430-05930749 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zwanym dalej Wykonawcą lub Ubezpieczycielem, reprezentowanym przez:

WZÓR UMOWY. zwanym dalej Wykonawcą lub Ubezpieczycielem, reprezentowanym przez: Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY Zawarta w dniu... w Starachowicach pomiędzy Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. mającym swą siedzibę w Starachowicach, ul. Iglasta 5, zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640, reprezentowaną przez:

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640, reprezentowaną przez: Załącznik Nr 7a do SIWZ, dotyczący części II zamówienia UMOWA Nr... WZÓR zawarta w dniu... pomiędzy: Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640,

Bardziej szczegółowo

PRAWA PASAŻERA LINII LOTNICZYCH UNIJNY FORMULARZ SKARGI

PRAWA PASAŻERA LINII LOTNICZYCH UNIJNY FORMULARZ SKARGI PRAWA PASAŻERA LINII LOTNICZYCH UNIJNY FORMULARZ SKARGI NA NINIEJSZYM FORMULARZU MOŻNA ZŁOŻYĆ SKARGĘ DO PRZEWOŹNIKA LOTNICZEGO LUB DO KRAJOWEGO ORGANU WYKONAWCZEGO Prawa pasażera w przypadku odmowy przyjęcia

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie zadania pn.

UMOWA o wykonanie zadania pn. Załącznik nr 5b projekt umowy UMOWA o wykonanie zadania pn. Ubezpieczenie mienia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Część II : Ubezpieczenia komunikacyjne zawarta w dniu.. w, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III Kod: ISE09-10/09/2015 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2013) 3. Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2014) 5

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2013) 3. Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2014) 5 Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2013) 3 Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2014) 5 Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA RYZYKA ŚMIERCI WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU SNW/J/3/2007

Bardziej szczegółowo

PRAWA PASAŻERÓW LOTNICZYCH. (wyciąg)

PRAWA PASAŻERÓW LOTNICZYCH. (wyciąg) PRAWA PASAŻERÓW LOTNICZYCH (wyciąg) Ochrona minimalnych praw pasażerów przysługuje na podstawie rozporządzenia Nr 261/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kluczewsko

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kluczewsko Załącznik Nr 6b do SIWZ dotyczący części III zamówienia UMOWA Nr... WZÓR zawarta w Kluczewsku w dniu... pomiędzy: Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 13 do SIWZ Świadczenie usługi ubezpieczenia majątku Powiatu Ostrowieckiego UMOWA

Załącznik nr 13 do SIWZ Świadczenie usługi ubezpieczenia majątku Powiatu Ostrowieckiego UMOWA Załącznik nr 13 do SIWZ Świadczenie usługi ubezpieczenia majątku Powiatu Ostrowieckiego WZÓR UMOWY UMOWA Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej Zamawiającym a...

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... 1... 2...

UMOWA Nr... 1... 2... Załącznik Nr 6 do SIWZ UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Gminą Skarżysko Kamienna, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko - Kamienna, REGON: 000516175, NIP:

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Warunki Umowy Dodatkowej stosują się do umów dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin SMS Premium dla konta prywatnego

Regulamin SMS Premium dla konta prywatnego Regulamin 2015-08-20 Regulamin SMS Premium dla konta prywatnego +48 32 438 45 00 kontakt@cashbill.pl CashBill Spółka Akcyjna ul. Sobieskiego 2, 40-082 Katowice NIP: 629-241-08-01, REGON: 241048572, KRS:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu...2009 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA EMERYTALNEGO POGODNA JESIEŃ

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA EMERYTALNEGO POGODNA JESIEŃ OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA EMERYTALNEGO POGODNA JESIEŃ Kod warunków umowy PJGP10 - ubezpieczenie grupowe PJKP10 - ubezpieczenie kontynuowane POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

RENTA/ZU/2012/01. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA

RENTA/ZU/2012/01. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA RENTA/ZU/2012/01 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) stosuje się w

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie zadania pn.

UMOWA o wykonanie zadania pn. Załącznik nr 5a projekt umowy UMOWA o wykonanie zadania pn. Ubezpieczenie mienia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Część I : Ubezpieczenie mienia i OC zawarta w dniu.. w, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ROZPATRYWANIA SKARG PRZEZ GRECO ECCLESIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

PROCEDURA ROZPATRYWANIA SKARG PRZEZ GRECO ECCLESIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Spis treści PROCEDURA ROZPATRYWANIA SKARG PRZEZ GRECO ECCLESIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W ZWIAZKU ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG POŚREDNICTWA UBEZPIECZENIOWEGO Rozdział I.

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA. 1... 2... przy kontrasygnacie ... z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA GENERALNA. 1... 2... przy kontrasygnacie ... z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą. ZAŁĄCZNIK NR 7 UMOWA GENERALNA CZĘŚĆ 01 - UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ - PROJEKT Zawarta w dniu... 2013 roku w Brzezinach pomiędzy Gminą Brzeziny,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Postanowienia ogólne

UMOWA Nr... WZÓR. Postanowienia ogólne UMOWA Nr... WZÓR zawarta w Łomży, w dniu... pomiędzy: Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z siedzibą w Łomży, ul. Akademicka 14 18-400 Łomża, Regon:..., NIP:..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Polska S.A.

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Polska S.A. Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl TU Allianz Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 82, poz. 557. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Multiportfel Asas/Multiportfel Protekt Skandia Życie TU S.A. data wejścia w życie - 10 sierpnia 2007

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie osobowe Pracowników Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2010 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ubezpieczenie osobowe Pracowników Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2010 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie Nr 3 ubezpieczenia osobowe. Część A Ubezpieczenia osobowe Pracowników Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. obejmuje: 1. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, ul. Pomologiczna

Bardziej szczegółowo