PRAWA PASAŻERA. Ogólne warunki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRAWA PASAŻERA. Ogólne warunki"

Transkrypt

1 PRAWA PASAŻERA Ogólne warunki

2 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIE APS (AIR PROTECTION SYSTEM) Dotyczy polisy numer , w której Pośrednik Ubezpieczeniowy INTERMUNDIAL, z siedzibą pod adresem ulica Irún, 7, Madryt. Wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego właściwego dla Madrytu, arkusz M , rozdział 8a, księga O, strona 149, tom N.I.P.- B Wpisane do R.D.G.S i F.P pod numerem n J-1541, posiadające ubezpieczenie cywilne oraz gwarancję obligacji zgodnie z ustawą 26/06 MSRP, działa, jako pośrednik i należy do grup ubezpieczeniowych SERVISEGUR XXI CONSULTORES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz ASEGURADOR BILBAO Spółka Cywilna. Ubezpieczenia i Reasekuracje. ARTYKUŁ WSTĘPNY - DEFINICJE UBEZPIECZYCIEL: Podmiot prawny przyjmujący ryzyko związane z podpisaną umową, to jest BILBAO, Spółka Cywilna Ubezpieczenia i Reasekuracje z siedzibą pod adresem Paseo del Puerto, Neguri Getxo (Vizcaya). Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego właściwego dla Bilbao, arkusz , Strona 103, tom 55, rejestr spółek z , NIP: A UBEZPIECZAJĄCY: Osoba fizyczna lub prawna, która wspólnie z UBEZPIECZYCIELEM podpisuje umowę w imieniu własnym lub jako przedstawiciel grupy ubezpieczeniowej, której dotyczą obowiązki wynikające z niniejszej umowy poza tymi, które ze swej natury leżą w gestii UBEZPIECZONEGO. Cena ubezpieczenia. Będzie zawierać należne podatki oraz opłaty przewidziane prawem. SUMA UBEZPIECZENIA: Kwota zawarta w Warunkach Szczegółowych umowy stanowiąca górną granicę odpowiedzialności UBEZPIECZYCIELA za całość szkód powstałych w trakcie trwania umowy ubezpieczenia. GÓRNA GRANICA ODPOWIEDZIALNOŚCI: UBEZPIECZYCIEL ponosi odpowiedzialność maksymalnie do wysokości sumy określonej w zawartych polisach, z uwzględnieniem limitów określonych w poszczególnych punktach Postanowień ogólnych. POLISA: Dokument zawierający warunki regulujące umowę ubezpieczenia. Są integralną częścią Postanowień ogólnych, warunków szczegółowych dotyczących odpowiedzialności, postanowień specjalnych, jeśli dotyczy oraz suplementów i załączników, stanowiących jej uzupełnienie bądź modyfikację. POŚREDNIK: Podmiot prawny odpowiadający za pośredniczenie między Firmą ubezpieczeniową oraz Ubezpieczającym. W tym przypadku, INTERMUNDIAL XXI, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą pod adresem Irún, 7, Madryt. Autoryzowana przez Państwowy Zakład Ubezpieczeń numer J-1541 UBEZPIECZONY: Każdy, kto podpisuje umowę z UBEZPIECZAJĄCYM na czas określony, w hotelu, apartamencie lub podobnym, powinien się znaleźć na liście osób objętych ubezpieczeniem. Wszyscy ubezpieczeni stanowią grupę osób ubezpieczonych. W przypadku, gdy dana osoba podpisze umowę na pobyt kilku krewnych oraz/lub przyjaciół, każda z tych osób stanie się UBEZPIECZONYM w ramach warunków niniejszego ubezpieczenia oraz składki. Każda osoba jest uważana za jednego UBEZPIECZONEGO i będzie musiała dokonać jednorazowej opłaty składki w przypadku wszystkich podróży lotniczych objętych tą samą rezerwacją. ADRES UBEZPIECZONEGO: Miejsce stałego pobytu UBEZPIECZONEGO. BENEFICJENT Osoba fizyczna lub prawna, która posiada prawo do odszkodowania. Ze względu na charakter tego ubezpieczenia, BENEFICJENTEM będzie UBEZPIECZONY, a w przypadku śmierci jego prawni spadkobiercy, chyba, że zostały wyznaczone inne osoby. OSOBY TRZECIE: Każda osoba fizyczna bądź prawna inna niż: UBEZPIECZAJĄCY oraz UBEZPIECZONY Małżonkowie, przodkowie oraz potomkowie UBEZPIECZAJĄCEGO oraz UBEZPIECZONEGO Współmieszkający krewni UBEZPIECZAJĄCEGO oraz UBEZPIECZONEGO SZKODA: Zdarzenie nagłe, niezależne od woli i stanu UBEZPIECZONEGO oraz o charakterze losowym obejmujące odpowiedzialnością ubezpieczyciela niniejszej polisy. Uważane będzie za jedną szkodę będącą konsekwencją jednego zajścia niezależnie od ilości roszczeń oraz osób ubiegających się o świadczenia. SKŁADKA: 2

3 POSTANOWIENIA OGÓLNE UBEZPIECZENIE APS (AIR PROTECTION SYSTEM) ARTYKUŁ 1 PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Niniejsza polisa gwarantuje zgodnie z przyjętymi zasadami oraz warunkami: 1.1 Podstawowe prawa dla pasażerów zgodnie z rozporządzeniem (CE) 261/2004 i zgodnie z zapisami polisy na wypadek: -Odmowy wejścia na pokład wbrew woli -Odwołania lotu -Opóźnienia lotu -Zmiany klasy Od teraz, ubezpieczenie przyjmuje nazwę APS (Air Protection System). ARTYKUŁ 2 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GWARANTOWANA APS 2.1 PRAWO DO ODSZKODOWANIA (Art. 7. Rozporządzenie (CE) 261/2004 UBEZPIECZYCIEL gwarantuje wypłatę odszkodowania, zgodnie z art. 7 powyższego rozporządzenia każdej ubezpieczonej osobie z zachowaniem górnej granicy odpowiedzialności a) 250 na loty do 1500 kilometrów. b) 400 na loty wewnątrzwspólnotowe powyżej 1500 kilometrów oraz wszystkie pozostałe loty pomiędzy 1500 a 3500 km. c) 600 na wszystkie loty nieokreślone określone w a) i b). Odszkodowanie zostanie pomniejszone o 50% w przypadkach przewidzianych punktem 2 artykuł 7 powyższego rozporządzenia. 2.2 ZWROT KOSZTÓW LUB PRZEWÓZ ZASTĘPCZY (Art.8 Rozporządzenie (CE) 261/2004 UBEZPIECZYCIEL gwarantuje zwrot, pokrywa koszty przelotu powrotnymi liniami lub koszty przewozu zastępczego do miejsca docelowego, zgodnie z zapisami artykułu 8 powyższego rozporządzenia do wysokości górnego limitu kwoty 900. W sytuacji odmowy wejścia na pokład, overbookingu lub odwołania lotu, które zaistniały w pierwszym miejscu podróży zwrot nie obejmuje całkowitego kosztu biletu. 2.3 PRAWO DO OPIEKI (Art.9 Rozporządzenie (CE) 261/2004) UBEZPIECZYCIEL gwarantuje zwrot kosztów zgodnie z zapisami artykułu 9 powyższego rozporządzenia do wysokości górnego limitu kwoty na osobę: Posiłki oraz napoje: posiłki do 25 jeden (maksymalnie dwa): napoje/przekąski, do 15. Zakwaterowanie w hotelu 50 Transport pomiędzy lotniskiem a miejscem zakwaterowania: 25 Rozmowy telefoniczne, telex, przesyłki faksowe lub poczta elektroniczna i pozostałe: Nie przysługują. 2.4 Zmiana klasy (Art. 10, rozporządzenie (CE) 261/2004) UBEZPIECZYCIEL gwarantuje wypłatę odszkodowania umownego zgodnie z zapisami artykułu 10 powyższego rozporządzenia do wysokości górnego limitu kwoty DODATKOWE ŚWIADCZENIA (Art. 12 Rozporządzenie (CE) 261/2004) UBEZPIECZYCIEL gwarantuje wypłatę odszkodowania umownego zgodnie z zapisami artykułu 12 powyższego rozporządzenia w przypadkach obejmujących przedmiot ubezpieczenia do wysokości górnego limitu 1000 na osobę. Jednakże, powyższe, w sytuacji, gdy połączenie jest z przesiadką, odszkodowanie uzyskane przez pasażera zgodnie z zapisami artykułu 7 wymienionego rozporządzenia, nie zostanie potrącone od dodatkowego świadczenia. W związku z tym, w przypadku połączeń z przesiadką, UBEZPIECZYCIEL gwarantuje wypłatę odszkodowania umownego w przypadkach obejmujących przedmiot ubezpieczenia, zgodnie z następującymi warunkami oraz obostrzeniami: Utrata usług w połączeniach z przesiadką: w sytuacji, gdy z powodu odmowy wejścia na pokład, odwołania lub opóźnienia lotu, pasażer dotrze do miejsca przeznaczenia spóźniony, co spowoduje utratę usługi objętej umową z touroperatorem lub biurem podróży, UBEZPIECZYCIEL wypłaci sumę z tytułu poniesionych strat o maksymalnej równowartości kwoty uzyskanej przez podzielenie całkowitej ceny połączenia z przesiadką przez łączną liczbę dni podróży i pomnożenie przez liczbę dni utraconych w wyniku odmowy przyjęcia na pokład, odwołania lub opóźnienia lotu, chyba, że klient może udowodnić, iż wartość straconej usługi jest większa od obliczonej, natomiast wysokość górnego limitu na osobę zostaje ustalona na Aby ubiegać się o odszkodowanie, o którym mowa w niniejszym ustępie, UBEZPIECZAJĄCY powinien przedstawić: Kopię faktury opłaconej przez poszkodowanego wraz ze wszystkimi informacjami dotyczącymi rezerwacji, zawierającymi jego imię oraz nazwisko. Pokwitowanie podpisane przez klienta poświadczające wypłatę świadczenia przez UBEZPIECZAJĄCEGO lub osobę trzecią lub dokument podpisany przez upoważnionego przedstawiciela UBEZPIECZAJĄCEGO, w którym się zobowiązuje do wypłaty odszkodowania wynikającego z umowy ubezpieczenia w ciągu maksymalnie 7 dni od momentu otrzymania kwoty. Z wyjątkiem przypadków określonych w Wyłączeniu odpowiedzialności w sytuacji podróży obsługiwanych przez linie lotnicze spoza Unii Europejskiej, odmowy wejścia na pokład, odwołania lub opóźnienia występujących w portach lotniczych poza Wspólnotą, UBEZPIECZYCIEL pokryje koszty poniesione przez klienta na skutek spóźnienia z obostrzeniami oraz warunkami zapisanymi w ustępie 3. Prawo do opieki oraz koszty związane z utratą połączeń, w tym z przesiadką pod warunkiem, że wspomniane połączenia zostały zapowiedziane, na co najmniej 3 godziny przed planowaną godziną przylotu z obostrzeniami zapisanymi w ustępie 5, punkt a). Rezygnacja klienta z połączenia z przesiadką: w sytuacji odmowy wejścia na pokład, odwołania lub opóźnienia lotu, podróżujący korzysta z zapisu umowy zgodnie z artykułem 8 Ustawy 21/1995 regulującej przepisy połączeń z przesiadką, UBEZPIECZYCIEL wypłaci równowartość kwoty, której zapłatę touroperator lub biuro podróży mogą potwierdzić, iż dokonali na korzyść swoich podwykonawców połączenia z przesiadką, do wysokości górnego limitu 2000 na osobę z zastrzeżeniem, że w żadnym razie odszkodowanie UBEZPIECZAJĄCEGO nie przekroczy 80% ceny sprzedaży w ofercie publicznej (P.V.P) zapłaconej przez podróżującego w momencie zakupu połączenia z przesiadką. Aby uzyskać odszkodowanie, o którym mowa w niniejszym ustępie, UBEZPIECZAJĄCY powinien przedstawiać: Kopię faktury opłaconej przez poszkodowanego wraz ze wszystkimi informacjami dotyczącymi rezerwacji, zawierającymi jego imię oraz nazwisko. Kopię faktur/y wraz z kosztami poniesionymi przez podwykonawców touroperatora albo biura podróży, z wyszczególnieniem na fakturze bądź osobnym dokumencie kwoty na rzecz linii lotniczej. Pokwitowanie podpisane przez klienta poświadczające wypłatę świadczenia przez UBEZPIECZAJĄCEGO lub osobę trzecią lub dokument podpisany przez upoważnionego przedstawiciela UBEZPIECZAJĄCEGO, w którym się zobowiązuje do wypłaty odszkodowania wynikającego z umowy ubezpieczenia w ciągu maksymalnie 7 dni od momentu otrzymania kwoty. 3

4 Górny limit rekompensaty wynikającej z pokrycia świadczeń dodatkowych: Rekompensata za świadczenia dodatkowe nigdy nie przekroczy wartości wypłaconej kwoty przez touroperatora albo biuro podróży klientowi finalnemu oraz musi zostać uzasadniona, jeśli dotyczy. UBEZPIECZAJĄCY, UBEZPIECZONY lub BENEFICJENT będą musieli złożyć wszystkie niezbędne dokumenty w celu uzasadnienia kosztów powstałych na skutek opieki, jak również wszystkie niezbędne dokumenty potwierdzające okoliczności, na podstawie, których ubiegają się o rekompensatę. ARTYKUŁ 3 WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI OCHRONA UBEZPIECZENIOWA NIE POKRYWA NASTĘPSTW NASTĘPUJĄCYCH ZDARZEŃ: A) Odszkodowania, jeśli nie jest zgodne z Rozporządzeniem 261/2004 lub przekracza górę granicę odpowiedzialności ustaloną w niniejszej umowie ubezpieczenia. B) Umyślnego działania (za wyjątkiem odmowy wejścia na pokład, jeśli dotyczy szkody pokrywanej przez polisę turystyczną) lub rażącego niedbalstwa i lekkomyślności, usiłowaniu lub popełnieniu przestępstwa oraz udziału w zakładach, bójkach oraz przez UBEZPIECZAJĄCEGO, UBEZPIECZONEGO bądź BENEFICJENTA polisy. C) Szkody powstałej na skutek działań wojennych, zamieszek społecznych oraz manifestacji, ataków terrorystycznych i sabotaży, strajków, zatrzymań przez służby państwowe, ograniczenia wolnego przepływu osób. D) Bankructwo, niewypłacalność bądź zniknięcie UBEZPIECZAJĄCEGO polisę. E) Odszkodowanie nie zostanie wypłacone w przypadku, gdy UBEZPIECZAJĄCY (touroperator lub biuro podróży) działałał umyślnie w celu odwołania lotu lub odmowy wejścia na pokład, nie podpisał umowy z określoną ilością pasażerów na daną trasę bądź jego działania w sposób bezpośredni lub pośredni wpłynęły na rentowność lotu albo połączenia z przesiadką, jak również sprzedał więcej miejsc niż miał do rozdysponowania. ARTYKUŁ 4 OBSZAR GEOGRAFICZNY Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje opieką na terytorium całego świata w zależności od wybranego miejsca docelowego. ARTYKUŁ 5 ZAWARCIE I CZAS TRWANIA UMOWY Umowa ubezpieczenia wchodzi w życie o godzinie 0: 00 dnia następnego po dokonaniu rezerwacji przez organizację turystyczną bądź ubezpieczającego (moment, kiedy należy zamówić ubezpieczenie) i przestaje obowiązywać po skorzystaniu z usługi turystycznej zgodnie z przepisami zawartymi w umowie z wyżej wspomnianą organizacją. Ubezpieczenie od kosztów anulowania będzie miało zastosowanie w sytuacji powiadomienia ubezpieczyciela w momencie robienia rezerwacji, najpóźniej w przeddzień zastosowania kar umownych w przypadku anulowania (Warunki Szczegółowe). 5.1 W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia nie zostanie zawarta w momencie rezerwowania danej usługi lub przed rozpoczęciem okresu trwania polisy, ubezpieczenie od kosztów anulowania nie będzie miało zastosowania. 5.2 W przypadku, gdy polisa wygasa przed datą zakończenia usługi, po opłaceniu przez UBEZPIECZONEGO należnej składki w momencie trwania ochrony ubezpieczeniowej, umowa pozostanie w mocy. 5.4 Rezerwacje dokonane przed wejściem w życie umowy, lecz gdy data wylotu jest późniejsza, zostaną objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem, że poinformuje się o nich poprzez dowolnie ustaloną formę oraz przed zawiadomieniem nie doszło do zdarzenia mogącego spowodować działanie polisy. ARTYKUŁ 6 OBOWIĄZKI UBEZPIECZAJĄCEGO, UBEZPIECZONEGO LUB BENEFICIENTA W PRZY- PADKU POWSTANIA SZKODY 6.1 UBEZPIECZONY musi niezwłocznie zgłosić prośbę o potwierdzenie kierownikowi stacji, agentowi linii lotniczych, przedstawicielom żeglugi morskiej oraz firm transportowych, dyrektorom hoteli itp., wszelkich dowodów związanych z powstaniem szkody bądź zagubieniem bagażu i upewnić się, że wszelkie okoliczności sprawy oraz jej ważność zostaną należycie przesłane do informacji UBEZPIECZYCIELA. W przypadku linii Cías Aéreas będzie konieczne okazanie UBEZPIECZYCIELOWI P.I.R (Zawiadomienie o nieprawidłowościach). 6.2 UBEZPIECZAJĄCY lub UBEZPIECZONY muszą powiadomić pisemnie UBEZPIECZYCIELA o wystąpieniu szkody w nieprzekraczalnym terminie: -SZEŚCIU dni, licząc od daty wydania P.I.R w przypadku zagubionego bagażu. -TRZYDZIESTU JEDEN dni od daty wydania P.I.R w przypadku opóźnienia w przekazaniu bagażu. -W przeciągu DZIESIĘCIU kolejnych dni w przypadku trwałej utraty, o której mówimy po upływie 21 dni od zagubienia bagażu 6.3 UBEZPIECZONY musi przedstawić stosowne dowody potwierdzające istnienie i wartość ubezpieczonego mienia w momencie wystąpienia szkody oraz rozmiar poniesionej straty. W przypadku jakichkolwiek roszczeń z tytułu UTRATY ZAKONTRAKTOWNEJ USŁUGI (APS) należy okazać oryginały następujących dokumentów: Pismo wyjaśniające okoliczności zdarzenia ze wskazaniem konkretnego przedmiotu roszczenia, dane osobowe (imię oraz nazwisko, adres pocztowy, telefon kontaktowy, adres poczty elektronicznej lub numer faxu) oraz bankowe (numer rachunku, a w przypadku obywateli zameldowanych poza terytorium Hiszpanii, dwa numery bankowych przelewów międzynarodowych IBAN/SWIFT). Bilety lotnicze oraz karta pokładowa Zaświadczenie wydane przez operatora linii lotniczej potwierdzające (wg przyczyny) -Opóźnienie -Odwołanie (data powiadomienia lub zdarzenia) -Utratę połączenia -Overbooking -Zmianę klasy (z wyższej na niższą) W powyższym zaświadczeniu należy uwzględnić ustaloną godzinę, numer lotu, przyczynę zaistniałego zdarzenia i faktyczną godzinę wylotu. Oryginalne faktury, paragon fiskalny lub pokwitowanie w celu potwierdzenia kosztów poniesionych przez UBEZPIECZONEGO (na posiłki, napoje, noclegi w hotelu, korzystanie z transportu alternatywnego (taxi, autobus) między lotniskiem a miejscem zakwaterowania) W przypadku utraty zakontraktowanej usługi, pokwitowanie oraz faktura osoby nadrzędnej, gdzie poświadczona zostanie utrata oraz koszty z nią związane (w sytuacji, gdy nie będzie można przedstawić, zostanie zastosowania formuła zawarta w umowie). Inne dokumenty wnoszące dodatkowe informacje lub potwierdzające roszczenie ARTYKUŁ 7 OŚWIADCZENIA PRZY ZAWARCIU I PODCZAS TRWANIA UBEZPIECZENIA 7.1 UBEZPIECZAJĄCY bądź UBEZPIECZONY powinni w trakcie trwania umowy powiadomić UBEZPIECZYCIELA, najwcześniej jak to możliwe, o wszelkich okolicznościach zwiększających odpowiedzialność, które w przypadku wiedzy o nich w momencie zawierania umowy doprowadziłyby do niepodpisania lub podpisania lub sfinalizowania na warunkach uwzględniających podobną odpowiedzialność. 7.2 UBEZPIECZAJĄCY bądź UBEZPIECZONY mają obowiązek powiadomić UBEZPIECZYCIELA o innych polisach podpisanych z innymi firmami ubezpieczeniowymi obejmującymi swoim zakresem taką samą odpowiedzialność w identycznym czasie. 4

5 ARTYKUŁ 8 OŚWIADCZENIA W PRZYPADKU ZWIĘKSZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI 8.1 W przypadku, gdy w trakcie trwania polisy, UBEZPIECZYCIEL zostanie powiadomiony o zwiększeniu odpowiedzialności, może zaproponować zmianę warunków umowy w ciągu dwóch miesięcy od momentu zawiadomienia. W takim razie, UBEZPIECZAJĄCY ma piętnaście dni od chwili otrzymania danej propozycji, aby ją przyjąć albo odrzucić. W sytuacji odmowy lub milczenia UBEZPIECZYCIEL, po upływie powyższego terminu, może pierwszym ostrzeżeniem unieważnić kontrakt, dając UBEZPIECZAJĄCEMU możliwość odpowiedzi w okresie następnych piętnastu dni po upływie, których i w trakcie ośmiu kolejnych nastąpi definitywne zerwanie umowy. UBEZPIECZYCIEL może również wypowiedzieć umowę UBEZPIECZONEMU na piśmie w ciągu miesiąca od dnia, w którym dowiedział się o zwiększeniu odpowiedzialności. W przypadku, gdy UBEZPIECZAJĄCY bądź UBEZ- PIECZONY nie dopełnili obowiązków związanych z powyższym oraz dodatkowo wystąpiła szkoda, UBEZ- PIECZYCIEL jest zwolniony ze świadczeń na ich rzecz, jeśli UBEZPIECZAJĄCY bądź UBEZPIECZONY działali w złej wierze. W przeciwnym razie, świadczenie UBEZPIECZYCIELA zostanie proporcjonalnie zmniejszone do różnicy między wysokością ustalonej składki a tej, która zostałaby zastosowana w przypadku wiedzy faktycznych rozmiarach odpowiedzialności. 8.2 W przypadku zwiększenia odpowiedzialności w trakcie trwania ubezpieczenia, które doprowadziło w konsekwencji do wzrostu składki oraz gdy z tego powodu umowa zostanie zerwana, jeśli powyższe zwiększenie należy przypisać zachowaniu UBEZPIECZONEGO, całość składki przejdzie na rzecz UBEZPIECZYCIELA, a jeśli odbyło się bez udziału woli UBEZPIECZONEGO, UBEZPIECZYCIEL wypłaci część opłaconej składki, odpowiadającej okresowi, który pozostał do momentu anulowania UBEZPIECZYCIEL będzie mógł unieważnić kontrakt w skierowanym oświadczeniu do UBEZPIECZAJĄCEGO w przeciągu miesiąca, licząc od poznania informacji o rezerwacji bądź niedokładnościach UBEZPIECZAJĄCEGO. Od momentu wystosowania oświadczenia, należne składki pobrane w bieżącym okresie przejdą na rzecz UBEZPIECZYCIELA, chyba, że przyjmie on na siebie umyślną winę lub rażące niedbalstwo. ARTYKUŁ 9 OŚWIADCZENIA W PRZYPADKU ZMNIEJSZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI UBEZPIECZAJĄCY bądź UBEZPIECZONY w trakcie trwania umowy mogą powiadomić UBEZPIECZYCIELA o wszelkich okolicznościach zmniejszających odpowiedzialność, które w przypadku wiedzy o nich w momencie zawierania umowy doprowadziłyby do sfinalizowania na warunkach korzystniejszych dla UBEZPIECZAJĄCEGO. W takim przypadku, do końca trwania obecnego okresu składkowego, UBEZPIECZYCIEL powinien obniżyć koszty przyszłych składek w odpowiedniej proporcji, przy czym UBEZPIECZAJĄCY, w przeciwnym razie, zachowuje prawo do rozwiązania umowy i zwrotu różnicy między składką opłaconą a tą, która powinna być opłacana od chwili otrzymania informacji o zmniejszeniu odpowiedzialności. ARTYKUŁ 10. FORMA, ZAWARCIE ORAZ CZAS TRWANIA UBEZPIECZENIA Po upływie okresu, o którym mowa w Warunkach Szczegółowych, pod warunkiem, że nie podpisano umowy o charakterze przedłużającym jej trwanie, kontrakt zostanie przedłużony na rok, po każdorazowym wygaśnięciu. Strony będą mogły powiadomić siebie nawzajem na piśmie o nieprzedłużeniu, zachowując dwumiesięczny okres przed wygaśnięciem trwającej umowy. Milczące przedłużenie nie ma zastosowania przy umowach podpisywanych na okres krótszy niż rok. ARTYKUŁ 11. PŁACENIE SKŁADEK Płatności są dokonywane miesięcznie na rachunek bankowy podany przez UBEZPIECZAJĄCEGO na kwotę na fakturze wystawianej na koniec miesiąca, według ilości osób ubezpieczonych wskazanych przez powyższego UBEZPIECZAJĄCEGO, chyba, że została ustalona inna forma płatności przez Strony. Skutki nieopłaconych rachunków bądź faktur: w przypadku nieopłacenia jakiegokolwiek rachunku lub faktury w przypadku ustalonej formy płatności, Ubezpieczyciel będzie mógł, po upływie miesiąca od daty, kiedy płatność powinna zostać uregulowana, anulować, powiadamiając o tym fakcie UBEZPIECZAJĄCEGO. W momencie otrzymania informacji przez UBEZPIECZAJĄCEGO, ochrona polisy ubezpieczeniowej zostaje zawieszona, UBEZPIECZAJĄCY nie będzie mógł zgłaszać nowych Ubezpieczonych, a w sytuacji, gdy będzie realizował zgłoszenia, UBEZPIECZYCIEL jest zwolniony z świadczeń osobom w nich uwzględnionych. Niemniej jednak, roszczenia UBEZPIECZYCIELA do poterminowych i nieopłaconych rachunków mogą wydłużyć się na okres dwóch lat, zgodnie z art. 23 Prawa Ubezpieczeń. ARTYKUŁ 12. SZKODA PRZEKAZANIE 12.1 UBEZPIECZONY bądź UBEZPIECZAJĄCY muszą podjąć wszelkie dostępne im środki w celu zmniejszenia powstałej szkody. Niespełnienie tego obowiązku uprawnia UBEZPIECZYCIELA do obniżenia świadczenia proporcjonalnie, biorąc pod uwagę rozmiar powstałej szkody oraz winę UBEZPIECZONEGO. W przypadku oczywistego działania z zamiarem szkody na rzecz bądź wprowadzenia w błąd UBEZ- PIECZYCIELA, zostanie on zwolniony z obowiązku świadczeń wynikających z powstałej szkody. Koszty poniesione wskutek zaistniałej szkody pod warunkiem, że nie są niewłaściwe bądź nieproporcjonalne do ochronionego dobra, są ponoszone przez UBEZPIECZYCIELA do górnej granicy odpowiedzialności ustalonej w umowie, nawet, jeśli nie przyniosły pożądanych skutków. W przypadku braku porozumienia koszty faktyczne zostaną zrekompensowane. Taka rekompensata nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia. Jeśli UBEZPIECZYCIEL, który w świetle umowy jest zobowiązany do wypłaty części rekompensaty za szkody powstałe wskutek zaistniałej szkody, będzie musiał ponieść koszty związane z ochroną dóbr, chyba, że UBEZPIECZAJĄCY bądź UBEZPIECZONY postępowali zgodnie z poleceniami UBEZ- PIECZYCIELA, co w tym przypadku oznacza, że poniesie on całość kosztów UBEZPIECZAJĄCY bądź UBEZPIECZONY lub BENEFICJENT muszą powiadomić na piśmie UBEZPIECZYCIE- LA o powstałej szkodzie w terminie maksymalnie siedmiu dni, licząc od daty zaistnienia zdarzenia, chyba, że w polisie został ustalony dłuższy okres, z prawem do reklamacji przez UBEZPIECZYCIELA strat i niedogodności powstałych na skutek braku takiego oświadczenia, chyba, że zostanie wykazane, że dowiedział się o zajściu z innych źródeł. Po zaistnieniu szkody oraz w ciągu pięciu dni od złożonego powiadomienia wspomnianego w poprzednim paragrafie, UBEZPIECZAJĄCY bądź UBEZPIECZONY muszą poinformować na piśmie UBEZPIECZYCIELA o ilości przedmiotów zniszczonych bądź ochronionych, uszkodzonych, wskazując ich wartość oraz wstępnie oszacować straty. UBEZPIECZAJĄCY bądź UBEZPIECZONY powinien również poinformować UBEZPIECZYCIELA o wszystkich okolicznościach oraz skutkach zaistniałej szkody. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku utrata prawa do odszkodowania lub odrzucenie wniosku o świadczenie, nastąpi wyłącznie w sytuacji rażącego niedbalstwa bądź winy umyślnej. Jeśli ubezpieczonych jest wielu, powyższe zawiadomienie powinno zostać skierowane do każdego z nich z podaniem nazwisk Obowiązkiem UBEZPIECZONEGO jest wykazanie istnienia dóbr. Jednakże treść polisy będzie w domyśle przygotowana w sposób, aby zadziałać na korzyść UBEZPIECZONEGO w sytuacji, gdy mocniejsze dowody nie będą mogły być dostarczone. ARTYKUŁ 13 SZKODA-DEFINICJA ODSZKODOWANIA 13.1 Ubezpieczona suma stanowi górny limit kwoty wypłacanej przez UBEZPIECZYCIELA w przypadku każdej zaistniałej szkody Ubezpieczenie nie może być przedmiotem bezpodstawnego wzbogacenia się UBEZPIECZONEGO. W celu oszacowania trzeba będzie zaczekać do momentu bezpośrednio poprzedzającego zdarzenie Jeśli w momencie wystąpienia szkody, ubezpieczona kwota jest niższa niż wartość przedmiotu ubezpieczenia, UBEZPIECZYCIEL wypłaci świadczenie proporcjonalne. Strony mogą wspólnie uzgodnić wyłączenie z polisy, lub po okresie podpisania umowy, wyżej określoną zasadę proporcjonalności. 5

6 13.4 Jeśli suma ubezpieczenia znacznie przewyższa wartość przedmiotu ubezpieczenia, Strony mogą zażądać zmniejszenia wielkości sumy oraz składki, przy czym UBEZPIECZYCIEL zwróci nadwyżkę z opłaconych składek. W przypadku wystąpienia zdarzenia UBEZPIECZYCIEL pokryje faktyczne szkody. W sytuacji, gdy przekroczenie wartości, o którym wyżej mowa było spowodowane działaniem w złej wierze przez UBEZPIECZONEGO, umowa będzie nieskuteczna, a UBEZPIECZYCIEL działając w dobrej wierze, ma prawo do wstrzymania opłaconych oraz bieżących składek Jeśli zostało zawartych kilka umów ochrony ubezpieczeniowej tych samych przedmiotów oraz w zakresie takiej samej odpowiedzialności, zgodnie z postanowieniami punktu 8.3, UBEZPIECZYCIEL wypłaci odszkodowanie oraz poniesie koszty w stosunku do sumy ubezpieczenia. Jeśli nie przedstawiono takiej deklaracji z powodu rażącego niedbalstwa, w przypadku, gdy doszło do przekroczenia wartości ubezpieczenia, UBEZPIEC- ZYCIEL nie jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania. ARTYKUŁ 14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE Niniejsze postanowienia wynikające z umowy obowiązują w okresie dwóch lat od zawarcia. 6

7 Póliza número: Anulación Plus Condicionado general Póliza número: Anulación Plus Condicionado general 2

Ogólne warunki przewozu

Ogólne warunki przewozu Ogólne warunki przewozu 1 Spis treści Wstęp Informacje dotyczące znaczenia określonych wyrażeń wykorzystanych w niniejszym dokumencie, Artykuł 1 Zastosowanie, Artykuł 2 Bilety, Artykuł 3 Ceny, opłaty,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki rezerwacji

Ogólne warunki rezerwacji Ogólne warunki rezerwacji Warunki rezerwacji BudgetAir.com Zapoznaj się dokładnie z niniejszymi warunkami przed skorzystaniem z usług i witryny BudgetAir.com (część firmy Travix Nederland B.V.). Uznaje

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Z Tobą od A do Z Spis treści 1. Postanowienia ogólne. Definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 5 3. Zakres ubezpieczenia... 6 4. Wyłączenia odpowiedzialności...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU. linii lotniczych. Wizz Air Hungary Ltd.

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU. linii lotniczych. Wizz Air Hungary Ltd. OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU linii lotniczych Wizz Air Hungary Ltd. OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU...Listopad 2012 1 2 ARTYKUŁ 1 - DEFINICJE BAGAŻ: przedmioty, które nie zostały wyłączone z przewozu,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Spis treści Postanowienia ogólne i definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 4 Zakres ubezpieczenia... 4 4. Wyłączenia odpowiedzialności... 5 5. Umowa ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH

WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH ONHOLIDAYS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-691) przy ul. Obrzeżnej 5. (dalej zwana ONHOLIDAYS ) obowiązujące dla imprez turystycznych zarezerwowanych od dnia 01.06.2015

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia w Trakcie Podróży Nr 10.11.007 (1012)

Warunki Ubezpieczenia w Trakcie Podróży Nr 10.11.007 (1012) Warunki Ubezpieczenia w Trakcie Podróży Nr 10.11.007 (1012) Paragrafy 1-26 dotyczą wszystkich ubezpieczeń w podróży Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce. Przedmiot oraz zakres ochrony ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PROAMA Rozdział I. Postanowienia wstępne 1. Postanowienia ogólne Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW

Ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW Ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC Ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC KOD: I-AP-02/13 Spis treści Twoja umowa

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Utrata Zysku 10 Plus

Warunki Ubezpieczenia Utrata Zysku 10 Plus Warunki Ubezpieczenia Utrata Zysku 10 Plus Warunki ubezpieczenia Postanowienia wstępne 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia do Grupowej Umowy Ubezpieczenia od Utraty Zysku 10 plus z dnia 24.07.2013 roku

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód medyczny

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód medyczny Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód medyczny Z Tobą od A do Z Spis treści Postanowienia ogólne...1 Definicje...1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia...1 Wyłączenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Nauczycieli, Instruktorów i Wychowawców

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Nauczycieli, Instruktorów i Wychowawców Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Nauczycieli, Instruktorów i Wychowawców POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/374/2013 z dnia 24 grudnia 2013 r. SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne.................... str. 1 Definicje...........................

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie Auto Assistance Podstawowy Spis treści Strona DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 1 Postanowienia wstępne 3 2 Jak należy rozumieć pojęcia używane w OWU? 3 DZIAŁ II

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA BZ WBK LEASING ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI UBEZPIECZENIA BZ WBK LEASING ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BZ WBK LEASING ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia, Europ Assistance SA udziela ochrony ubezpieczeniowej kierowcy i pasażerom ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia pzu Auto Pomoc

Ogólne warunki ubezpieczenia pzu Auto Pomoc Ogólne warunki ubezpieczenia pzu Auto Pomoc ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/129/2012 z dnia 10 kwietnia 2012 r. Spis treści Postanowienia ogólne... str.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 261/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 11 lutego 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 261/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 11 lutego 2004 r. ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 261/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Definicje. warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej farmaceutów

Postanowienia ogólne. Definicje. warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej farmaceutów Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych, osób wykonujących zawód lekarza, pielęgniarki oraz inny zawód medyczny dla klienta indywidualnego, małego i średniego przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PZU POMOC POMOC NA DRODZE DLA Klubu PZU Pomoc

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PZU POMOC POMOC NA DRODZE DLA Klubu PZU Pomoc OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PZU POMOC POMOC NA DRODZE DLA Klubu PZU Pomoc ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. nr UZ/271/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I NA CZAS PODRÓŻY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I NA CZAS PODRÓŻY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I NA CZAS PODRÓŻY AIG Europe Limited, zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem: 01486260, siedziba główna: The AIG Building, 58 Fenchurch

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus I. POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 11. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia EURO 10 Plus, zwane dalej owu mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA VOYAGE (19031)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA VOYAGE (19031) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA VOYAGE (19031) POSTANOWIENIA WSPÓLNE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych warunków ubezpieczenia Compensa Voyage ( OWU ), Compensa Towarzystwo

Bardziej szczegółowo