DIAGNOZA SPOŁECZNA 2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DIAGNOZA SPOŁECZNA 2011"

Transkrypt

1 DIAGNOZA SPOŁECZNA 2011 WARUNKI I JAKOŚĆ ŻYCIA POLAKÓW RAPORT redakcja Janusz Czapiński Tomasz Panek

2 WARUNKI I JAKOŚĆ ŻYCIA POLAKÓW RAPORT redakcja Janusz Czapiński Tomasz Panek Warszawa 2012

3 Zawarte w tej publikacji poglądy i konkluzje wyrażają opinie autorów i nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego realizowanego przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich pn. Diagnoza społeczna , zainicjowanego przez Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej). Projekt okładki, korekta, skład i druk: Pro-Print Usługi Poligraficzne Piotr Piwkowski Grzegorzewice ul. Daleka 9, Żabia Wola ISBN Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja bezpłatna Nakład 700 egz.

4 Merytoryczne opracowanie projektu badawczego RADA MONITORINGU SPOŁECZNEGO w składzie: dr Dominik Batorski, UW dr hab. Janusz Czapiński, prof. UW i WSFiZ (przewodniczący) prof. dr hab. Janusz Grzelak, UW mgr Teresa Kamińska, Instytut PRO PUBLICO BONO prof. dr hab. Irena E. Kotowska, SGH mgr Wiesław Łagodziński, GUS (sekretarz) prof. dr hab. Tomasz Panek, SGH (wiceprzewodniczący) prof. dr hab. Antoni Sułek, UW prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz, SGH Autorzy raportu: Dominik Batorski Piotr Białowolski Janusz Czapiński Izabela Grabowska Irena E. Kotowska Tomasz Panek Paweł Strzelecki Antoni Sułek Tadeusz Szumlicz Dorota Węziak-Białowolska Główni sponsorzy projektu Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Narodowy Bank Polski Pozostali sponsorzy Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Telekomunikacja Polska SA Centertel Bank Zachodni WBK BRE Bank SA Główny Inspektor Sanitarny Patronat medialny Tygodnik Polityka Radio TOK FM Realizator badań: Polskie Towarzystwo Statystyczne Obsługa organizacyjna i finansowa badań: Biuro Badań i Analiz Statystycznych Polskiego Towarzystwa Statystycznego oraz Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie Obsługa organizacyjna i finansowa badań: Biuro Badań i Analiz Statystycznych Polskiego Towarzystwa Statystycznego oraz Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie Ankieterzy: GUS Opracowanie tablic wynikowych (zał. 1, 2, 3 i 4): Tomasz Jerzyński, Janusz Czapiński i Elżbieta Panek Badanie Diagnoza Społeczna, mimo iż finansowane zarówno z pieniędzy publicznych, w obecnej edycji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzkiego (z środków EFS), grantu badawczego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i z środków Narodowego Banku Polskiego, jak i z pieniędzy prywatnych, ma w całości charakter publiczny. Wszyscy zainteresowani mogą nieodpłatnie pobrać ze strony internetowej komplet tabel z rozkładami odpowiedzi* oraz bazę danych skumulowanych z sześciu pomiarów (w 2000, 2003, 2005, 2007, 2009 i 2011 r.). * We wszystkich zbiorach tabel z rozkładami odpowiedzi zachowana została kolejność zmiennych z kwestionariuszy.

5

6 Podziękowania Obecne badanie jest kontynuacją projektu rozpoczętego w 2000 r. (Czapiński, Panek, 2001, 2004, 2006, 2007, 2009). Pomysłodawcą Diagnozy Społecznej był w 1999 r. Wiesław Łagodziński. Gdyby nie jego zaangażowanie, nie doszłoby do realizacji badań ani w latach poprzednich, ani obecnie. Za wkład merytoryczny w przygotowanie koncepcji, opracowanie kwestionariuszy oraz analizę danych dziękujemy wszystkim naszym kolegom z Rady Monitoringu Społecznego oraz zaproszonym do współpracy ekspertom. Zrozumiałe jest, że tak duży program badawczy wymaga znacznych środków finansowych. W roku 2000 inicjatywa Rady Monitoringu Społecznego spotkała się szczęśliwie z zapotrzebowaniem rządu na niezależne badanie skutków reform. Dzięki Pani Minister Teresie Kamińskiej Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zleciła nam pierwszą edycję Diagnozy Społecznej i pokryła większość kosztów projektu. Pani Teresa Kamińska zaangażowała się także, wraz z Instytutem Pro Publico Bono, w poszukiwanie pieniędzy na kolejne trzy edycje Diagnozy Społecznej. W tym roku większość kosztów badania pokryły Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich z środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (projekt Diagnoza społeczna ), Narodowy Bank Polski oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (grant badawczy nr 4433/B/H03/2011/40). Wsparcia finansowego udzielili nam także: Telekomunikacja Polska SA, Centertel, Główny Inspektor Sanitarny, Bank Zachodni WBK, BRE Bank SA i Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie. Za administracyjną obsługę projektu podziękowania kierujemy do Pani Barbary Belok z Biura Badań i Analiz Statystycznych Polskiego Towarzystwa Statystycznego. Prezesom Głównego Urzędu Statystycznego, Panu Profesorowi Józefowi Oleńskiemu i Panu Profesorowi Januszowi Witkowskiemu dziękujemy za zgodę na wykorzystanie do badań terenowych najbardziej profesjonalnej w Polsce siatki ankieterów. Janusz Czapiński Tomasz Panek 5

7

8 INFORMACJE O AUTORACH DIAGNOZA SPOŁECZNA 2011 Dominik Bartorski Socjolog, adiunkt w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM) na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmuje się badaniem społecznych oraz psychologicznych uwarunkowań i konsekwencji korzystania z komputerów i internetu, a także szerzej przemian społecznych związanych z upowszechnieniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Specjalizuje się również w metodologii prowadzenia badań społecznych przez internet oraz badaniach relacji i sieci, społecznych (Social Network Analysis SNA), oraz procesów społecznych zachodzących w sieciach. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, International Network for Social Network Analysis oraz Association of Internet Researchers. Piotr Białowolski Doktor nauk ekonomicznych. Pracownik naukowy Katedry Ekonomii I Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i współpracownik Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na problematyce zachowań gospodarstw domowych w zakresie konsumpcji i popytu na kredyt w cyklu życia, a także czynników determinujących bieżącą koniunkturę w sektorze gospodarstw domowych. Od 2004 roku współprowadzi Badanie Kondycji Gospodarstw Domowych w Polsce, a od 2006 roku jest współautorem cokwartalnego badania Barometr Rynku Consumer Finance. Jest autorem bądź współautorem ponad 20 publikacji naukowych, a także wielu raportów dotyczących problematyki rynku finansowego w Polsce. Janusz Czapiński Profesor na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego i prorektor Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie. Zajmuje się psychologią społeczną i psychologią zmiany społecznej (makropsychologią). Od 1991 r. prowadzi we współpracy z ekonomistami, socjologami, demografami i statystykami badania nad jakością życia Polaków w okresie zmiany społecznej. Autor kilku koncepcji poświęconych emocjonalnym i poznawczym mechanizmom adaptacji, m.in. cebulowej teorii szczęścia, teorii zaangażowania, teorii pozytywno-negatywnej asymetrii (we współpracy z Guido Peetersem z Uniwersytetu Katolickiego w Leuven, Belgia), teorii niewdzięczności społecznej, członek kilku rad redakcyjnych czasopism naukowych i międzynarodowych towarzystw naukowych, autor, współautor lub redaktor kilkudziesięciu prac naukowych (m.in. Positive-negative asymmetry in evaluations: The distinction between affective and informational negativity effects, 1990; Psychologia szczęścia, 1992; Makropsychologia, czyli psychologia zmiany społecznej, 2001; Quo vadis homo?, 2002; Dlaczego reformatorzy tracą poparcie społeczne, 2002; Psychologia pozytywna, 2004; The adaptation to social change: for whom the third republic of Poland is mother, for whom it is a step-mother, 2006, Miękkie kapitały a dobrobyt materialny: wyzwania dla Polski, 2011; Dynamika dobrostanu psychicznego: rola atraktora szczęścia wydarzeń życiowych, (2011) i popularnonaukowych, telewizyjny, radiowy i prasowy komentator bieżących wydarzeń społecznych, członek różnych gremiów doradczych, konsultant trzech premierów III RP. Izabela Grabowska Doktorantka w Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i pracownik Krajowego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego (Centrum Projektów Europejskich). Zainteresowania naukowe koncentrują się na tematyce związanej z sytuacją osób starszych na rynku pracy, w szczególności na problematyce kształcenia ustawicznego, warunków pracy w kontekście starzenia się populacji i zasobów pracy. 7

9 Irena E. Kotowska Profesor zwyczajny w Instytucie Statystyki i Demografii Szkoły Głównej Handlowej, kieruje Zakładem Demografii. Autorka licznych prac publikowanych w Polsce i za granicą, dotyczących współzależności procesów demograficznych i ekonomicznych, a zwłaszcza przeobrażeń rodziny i struktur ludności w powiązaniu ze zmianami na rynku pracy, oraz zagadnień polityki ludnościowej i społecznej. Współpracuje z Instytutem Badań nad Gospodarską Rynkową, Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych, Środkowoeuropejskim Forum Badań Migracyjnych i Ludnościowych oraz UNDP. Ściśle współpracuje z Głównym Urzędem Statystycznym w zakresie badań demograficznych, rynku pracy i warunków życia gospodarstw domowych. Współautorka pierwszych w Polsce panelowych badań warunków życia gospodarstw domowych. Uczestniczy w projektach badawczych Komisji Europejskiej. Jest członkiem Naukowej Rady Statystycznej, Rządowej Rady Ludnościowej, Komitetu Nauk Demograficznych PAN oraz Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN. Jest redaktorem naczelnym Studiów Demograficznych. W latach kierowała Radą Naukową Środkowoeuropejskiego Forum Badań Migracyjnych, a w latach przewodniczyła Radzie Naukowej Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych. Jest ekspertem krajowym w zakresie procesów ludnościowych, rynku pracy i statystyki społecznej, a także badań w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych. Jest członkiem Rady Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w kadencji oraz członkiem Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Współpracy z Zagranicą w MNiSW ( ). Reprezentuję Polski w Programme Committee Socio-economic Sciences and the Humanities SSH w ramach Siódmego Programu Ramowego Komisji Europejskiej. Pełni także rolę eksperta dla Komisji Europejskiej i Eurostatu. W latach była przedstawicielem Polski w European Advisory Committee on Statistical Information in the Economic and Social Spheres (CEIES). Jest przedstawicielem Polski w European Statistical Advisory Committee, ciała doradczego dla Eurostatu w kadencji Tomasz Panek Profesor zwyczajny w Instytucie Statystyki i Demografii Szkoły Głównej Handlowej, w którym pełni funkcję wicedyrektora, kierując jednocześnie Zakładem Statystyki Stosowanej. Zajmuje się metodami statystycznymi oraz ich zastosowaniami w badaniu zjawisk i procesów społecznych oraz gospodarczych. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się przede wszystkim wokół problematyki warunków życia gospodarstw domowych, w tym w szczególności sfery ubóstwa i nierówności społecznych. Autor, współautor i redaktor ponad stu opracowań publikowanych zarówno w kraju jak i za granicą. Ostatnie książki: Statystyka społeczna (2007) współautor i redaktor, Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej (2009), Ubóstwo, wykluczenie społeczne i nierówności. Teoria i praktyka pomiaru (2011). Uczestniczył w kilkudziesięciu krajowych i międzynarodowych projektach badawczych. Współautor pierwszych w Polsce panelowych badań warunków życia ludności. Ściśle współpracuje z Głównym Urzędem Statystycznym w zakresie warunków życia gospodarstw domowych. Wielokrotnie wykonywał ekspertyzy i prowadził badania na rzecz krajowych i międzynarodowych instytucji i organizacji (m.in. Głównego Urzędu Statystycznego, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Gospodarki, Urzędu Rady Ministrów, Narodowego Banku Polskiego, United Nations Development Programme, Organizator for Economic Cooperation and Development). Jest m.in. członkiem rzeczywistym International Statistical Institute oraz Naukowej Rady Statystycznej GUS. W latach z-ca redaktora naczelnego Statistics in Transition, a od 2008 członek Komitetu Redakcyjnego. Paweł Strzelecki Absolwent SGH, asystent w Instytucie Statystyki i Demografii tejże uczelni, pracownik Narodowego Banku Polskiego, jeden z przedstawicieli Polski w Grupie Roboczej do spraw Starzenia się Społeczeństwa przy Komisji Europejskiej. Zainteresowania naukowe: demograficzne uwarunkowania rynku pracy, wpływ starzenia się społeczeństwa na finanse publiczne, pomiar i prognozowanie kapitału ludzkiego, prognozowanie demograficzne, modelowanie mikrosymulacyjne. 8

10 Antoni Sułek Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego (1968) i profesorem socjologii w Instytucie Socjologii UW. W latach kierował Zakładem Metodologii Badań Socjologicznych, a w latach był dyrektorem Instytutu Socjologii. Odbył staż na Uniwersytecie Chicagowskim. Zajmuje się metodologią i historią badań społecznych oraz teorią i badaniem opinii publicznej w TNS OBOP. Napisał książki Eksperyment w badaniach społecznych (1979), W terenie, w archiwum i w laboratorium (1990), Sondaż polski (2001), Ogród metodologii socjologicznej (2002) oraz Obrazy z życia socjologii w Polsce (2011). Przez wiele lat pracował w Polskim Towarzystwie Socjologicznym, w latach był przewodniczącym PTS. W latach pracował w zespole doradców Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego, w latach był głównym doradcą ds. społecznych premiera RP Jerzego Buzka; w latach był wybieranym członkiem Komitetu Badań Naukowych, a następnie Rady Nauki. Tadeusz Szumlicz Profesor nauk ekonomicznych. W Szkole Głównej Handlowej kierownik Katedry Ubezpieczenia Społecznego, kierownik Studiów Doktoranckich Ubezpieczeń, kierownik Podyplomowych Studiów Ubezpieczeń. Na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi kierownik Zakładu Ubezpieczeń Zdrowotnych. Wykłada w Wyższej Szkole Zarządzania i Finansów w Warszawie. Jego zainteresowania koncentrują się na antycypacyjnym (ubezpieczeniowym) modelu polityki społecznej i społecznych aspektach ochrony ubezpieczeniowej. Uczestnik wielu studiów i badań dotyczących teorii i praktyki polityki społecznej (zwłaszcza zabezpieczenia emerytalnego i zabezpieczenia zdrowotnego) oraz zastosowania metody ubezpieczenia i rozwoju rynku ubezpieczeniowego. Autor ponad 350 publikacji na tematy polityki społecznej i ubezpieczeń (Modele polityki społecznej 1994, Ubezpieczenie społeczne. Teoria dla praktyki 2005, Podmiotowość w zarządzaniu zmianą systemu ochrony zdrowia 2007, Społeczne aspekty rozwoju rynku ubezpieczeniowego 2010 red.). Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej. Członek Rady Dobrych Praktyk Polskiej Izby Ubezpieczeń. Dorota Węziak-Białwolska Doktor nauk ekonomicznych. Adiunkt w Instytucie Statystyki i Demografii Szkoły Głównej Handlowej oraz adiunkt w Instytucie Badań Edukacyjnych. Zainteresowania naukowe: metodologia budowy wskaźników syntetycznych, pomiar kapitału intelektualnego regionu, analiza efektu egzaminatora oraz zrównywanie wyników egzaminów zewnętrznych. 9

11 Spis treści 1. WSTĘP Janusz Czapiński Cel i ogólne założenia projektu Problematyka badania GŁÓWNE WYNIKI I WNIOSKI METODA BADANIA Tomasz Panek, Janusz Czapiński, Irena E. Kotowska Schemat, procedura i przebieg badania Schemat doboru próby do badania i zasady jej ważenia Zasady zdefiniowania próby panelowej Systemy ważenia próby Przesłanki stosowania wag w badaniach panelowych Wagi przekrojowe Wagi longitudinalne Podstawowe pojęcia i klasyfikacje Charakterystyka próby według głównych klasyfikacji Charakterystyka próby gospodarstw domowych Charakterystyka próby członków gospodarstw domowych WARUNKI ŻYCIA GOSPODARSTW DOMOWYCH Dochody i sposób gospodarowania dochodami Wysokość i zróżnicowanie dochodów gospodarstw domowychoraz nierówności dochodowe Tomasz Panek Strategie radzenia sobie w trudnej sytuacji finansowej Tomasz Panek Zmiana strategii radzenia sobie w dłuższym okresie Janusz Czapiński Pomoc społeczna Janusz Czapiński Wyżywienie Sytuacja w 2011r. i jej zmiana w ostatnich czterech latach Tomasz Panek Zmiana w zaspokojeniu potrzeb żywnościowych w latach Janusz Czapiński Zasobność materialna Sytuacja w 2011 r. i jej zmiana w ostatnich czterech latach Tomasz Panek Zmiana zasobności materialnej w latach Janusz Czapiński Aktywność gospodarstw domowych na rynku finansowym Piotr Białowolski, Irena E. Kotowska Czynniki wpływające na posiadanie oszczędności i zobowiązań Wielkość oszczędności polskich gospodarstw domowych według form oszczędzania Wielkość zobowiązań gospodarstw domowych według źródła pochodzenia i celu Podsumowanie Warunki mieszkaniowe Sytuacja w 2011 r. i jej zmiana w ostatnich czterech latach Tomasz Panek Zmiana warunków mieszkaniowych w latach Janusz Czapiński Edukacja Status edukacyjny członków gospodarstw domowych Izabela Grabowska, Irena E. Kotowska Zaangażowanie członków gospodarstw domowych w aktywność edukacyjną Formy aktywności edukacyjnej osób dorosłych Korzystający z usług edukacyjnych według statusu na rynku pracy Migracje edukacyjne Podsumowanie Kapitał ludzki Dorota Węziak-Białowolska, Irena E. Kotowska Pomiar kapitału ludzkiego Kapitał ludzki społeczeństwa polskiego w latach Zróżnicowanie kapitału ludzkiego według grup społeczno-ekonomicznych Podsumowanie Kształcenie dzieci Tomasz Panek Kultura i wypoczynek Kultura Tomasz Panek, Janusz Czapiński Wypoczynek Tomasz Panek

12 4.7. Opieka zdrowotna Janusz Czapiński, Tomasz Panek Korzystanie z opieki zdrowotnej Rezygnacje z opieki zdrowotnej Wydatki ponoszone przez gospodarstwa domowe na świadczenia medyczne Ocena zmian w zaspokajaniu potrzeb zdrowotnych Analiza warunków życia gospodarstw domowych w układzie wojewódzkim Tomasz Panek Porównanie poziomu warunków życia gospodarstw domowych Grupowanie województw ze względu na podobieństwo struktury warunków życia Rynek pracy Paweł Strzelecki, Irena E. Kotowska Ogólne tendencje Poszukiwanie pracy i rodzaje kontraktów Wzrost aktywności zawodowej osób w wieku przedemerytalnym Godzenie posiadania dzieci i pracy zawodowej opinie o niektórych rozwiązaniach polityki społecznej Emigracja zarobkowa sytuacja emigrantów po powrocie do kraju Doskonalenie zawodowe a status na rynku pracy Izabela Grabowska, Irena E. Kotowska Zasięg dokształcania zawodowego Formy dokształcania zawodowego Kwalifikacje zawodowe a status na rynku pracy: lata Inne przyczyny pozostawania kiedykolwiek bez pracy w latach Aktywność edukacyjna osób dorosłych a dynamika rynku pracy Aktywność edukacyjna a zmiana dochodów gospodarstw domowych osób pracujących w okresie Indywidualne determinanty aktywności edukacyjnej dorosłych INDYWIDUALNA JAKOŚĆ ŻYCIA Ogólny dobrostan psychiczny Janusz Czapiński Dane dla całych prób Dane dla prób panelowych Zadowolenie z poszczególnych dziedzin i aspektów życia Janusz Czapiński Dane dla całych prób Dane dla próby panelowej Lokalny patriotyzm Waga wybranych wyznaczników warunków życia dla subiektywnej jakości życia Janusz Czapiński Teorie szczęścia w świetle danych z Diagnozy Społecznej Janusz Czapiński Hedonizm i eudajmonizm Weryfikacja cebulowej teorii szczęścia Finanse osobiste i zaufanie do instytucji finansowych Osobiste dochody bieżące i spodziewane za dwa lata Janusz Czapiński Stosunek do instytucji finansowych Tadeusz Szumlicz Stopa zwrotu z inwestowania w wykształcenie na poziomie wyższym Janusz Czapiński Zdrowie Janusz Czapiński Objawy somatyczne Niepełnosprawność Styl życia i czynniki ryzyka zdrowotnego Stres życiowy Janusz Czapiński Strategie radzenia sobie z problemami i trudnościami Janusz Czapiński Wsparcie społeczne Janusz Czapiński Cechy osobowości i styl życia Janusz Czapiński System wartości Styl atrybucji przyczynowej Praktyki religijne Zachowania autodestrukcyjne Palenie papierosów Nadużywanie alkoholu Zażywanie narkotyków Sprawcy i ofiary łamania prawa Ogólne orientacje życiowe Ocena zmian systemowych i ich wpływu na życie Polaków Antoni Sułek

13 Ogólna ocena reform i jej zróżnicowanie społeczne Czynniki kształtujące ogólną ocenę reform Dynamika ocen reform w latach Polak przed telewizorem Janusz Czapiński Społeczno-psychologiczny portret wybranych zawodów Janusz Czapiński STAN SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO Postawy i relacje społeczne Postawy wobec dobra wspólnego Janusz Czapiński Dominacja społeczna i egalitaryzm Janusz Czapiński Doświadczenie, działania dla społeczności i kompetencje obywatelskie Antoni Sułek Zrzeszanie się i pełnienie funkcji w organizacjach Wspólne działanie i praca dla innych Udział w zebraniach Udział w wyborach samorządowych Akceptacja demokracji i zaufanie do ludzi a doświadczenia społeczne i obywatelskie Podsumowanie Kapitał społeczny Janusz Czapiński Identyfikacja i aktywność polityczna Janusz Czapiński KORZYSTANIE Z TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH Dominik Batorski Nowe technologie w gospodarstwach domowych Komputery i dostęp do internetu Inne technologie w gospodarstwach domowych Uwarunkowania obecności nowych technologii w gospodarstwach domowych Przyczyny braku technologii ICT w gospodarstwach domowych Użytkownicy internetu i osoby niekorzystające Polacy a nowe technologie Kto korzysta z internetu? Korzystanie z różnych technologii Zmiany w powszechności korzystania z internetu Umiejętności i sposoby korzystania z komputerów i internetu Umiejętności korzystania z komputerów Czas poświęcany na korzystanie z komputerów Wszechstronność korzystania z internetu Społeczne wymiary korzystania z internetu Komunikacja przez internet i portale społecznościowe Korzystanie z internetu a relacje społeczne Podziały klasowe w internecie Spędzanie czasu wolnego i uczestnictwo w kulturze Relacje i zaangażowanie społeczne a internet Internet a wybory Aktywność zawodowa internautów i osób niekorzystających Dzieci w sieci i komputer dla ucznia Usługi publiczne przez internet Problem cyfrowego wykluczenia WYKLUCZENIE SPOŁECZNE Ubóstwo i nierówności dochodowe Tomasz Panek Metoda pomiaru i analizy ubóstwa Wyniki analizy sfery ubóstwa i nierówności Zasięg i głębokość ubóstwa Trwałość ubóstwa Determinanty ubóstwa Bezrobocie Janusz Czapiński Dyskryminacja społeczna Janusz Czapiński Rodzaje wykluczenia społecznego Janusz Czapiński Zakres wykluczenia w różnych grupach społecznych Wykluczenie a dobrostan psychiczny i zaradność życiowa Społeczne funkcjonowanie wykluczonych

14 9. PODSUMOWANIE Janusz Czapiński Plus dla Polaka, minus dla Polaków Jakość życia różnych grup społeczno-demograficznych Czy polskie społeczeństwo staje się coraz bardziej rozwarstwione? LITERATURA ANEKSY Aneks 1. Kwestionariusze i instrukcja dla ankieterów Kwestionariusz gospodarstwa domowego Kwestionariusz indywidualny Instrukcja dla ankieterów Aneks 2. Zasady zdefiniowania próby panelowej Podstawowe reguły określania statusu osób podlegających badaniu panelowemu Zasady identyfikacji gospodarstw domowych podlegających badaniu panelowemu Zasady identyfikacji osób podlegających badaniu w kolejnych rundach panelu Aneks 3. Metody analizy kapitału ludzkiego i przepływów na rynku pracy Poprawność modelu pomiarowego kaptału ludzkiego - eksploracja i konfirmacyjna analiza czynnikowa Syntetyczny wskaźnik kapitału ludzkiego - analiza głównych składowych dla zmiennych jakościowych (CATPCA) Aneks 4. Analiza porównawcza warunków życia Taksonomiczna miara warunków życia Grupowanie województw ze względu na podobieństwo warunków życia Aneks 5. Metodologia analizy ubóstwa Identyfikacja sfery ubóstwa Podejście obiektywne Podejście subiektywne Skale ekwiwalentności Podejście obiektywne Podejście subiektywne Agregatowe indeksy ubóstwa Analiza zmian ubóstwa w czasie Determinanty ubóstwa Aneks 6. Ranking grup społeczno-demograficznych i zawodowych na ośmiu wymiarach jakości życia w 2011 r Miasta Województwa Podregiony (NUTS3) Grupy społeczno-demograficzne Grupa zawodowa

15 1. WSTĘP Janusz Czapiński 1.1. Cel i ogólne założenia projektu Istnieją dwa sposoby opisu warunków i jakości życia społeczeństwa, jego potencjału rozwojowego, kierunku zmian, zagrożeń i wyzwań. Jeden oparty jest na wskaźnikach instytucjonalnych makroekonomicznych (np. PKB czy stopa inflacji) i makrospołecznych (np. stopa rejestrowanego bezrobocia, liczba lekarzy na 100 tys. mieszkańców, umieralność niemowląt, wskaźnik skolaryzacji czy frekwencja w wyborach parlamentarnych). Drugi sięga do opinii i zachowań obywateli. Żaden nie jest w pełni trafny, rzetelny i wystarczający. To, że ludzie żyją coraz dostatniej, gdy rośnie PKB, nie musi oznaczać, że są w związku z tym coraz bardziej zadowoleni czy skłonni do zachowań obywatelskich. Stopa rejestrowanego bezrobocia nie musi odpowiadać rzeczywistej proporcji osób pozbawionych wbrew własnej woli pracy. Te dwa sposoby opisu społeczeństwa powinny być traktowane komplementarnie, uzupełniać się i wzajemnie korygować. Tylko pod tym warunkiem politycy i działacze gospodarczy, a także wszyscy obywatele otrzymać mogą odpowiedź na dwa ważne pytania: jak jest i dlaczego nie jest lepiej, czyli w miarę pełną i wiarygodną diagnozę. A dobra diagnoza jest niezbędna do skutecznej terapii, mądrych i minimalizujących koszty społeczne reform. Nasz projekt jest próbą uzupełnienia diagnozy opartej na wskaźnikach instytucjonalnych o kompleksowe dane na temat gospodarstw domowych oraz postaw, stanu ducha i zachowań osób tworzących te gospodarstwa; jest diagnozą warunków i jakości życia Polaków w ich własnym sprawozdaniu. Za pomocą dwóch odrębnych kwestionariuszy badamy gospodarstwa domowe oraz wszystkich dostępnych ich członków, którzy ukończyli 16 lat. Kompleksowość naszego projektu oznacza uwzględnienie w jednym badaniu wszystkich ważnych aspektów życia poszczególnych gospodarstw domowych i ich członków zarówno ekonomicznych (np. dochodu, zasobności materialnej, oszczędności, kredytów), jak i pozaekonomicznych (np. edukacji, leczenia, sposobów radzenia sobie z kłopotami, stresu, dobrostanu psychicznego, stylu życia, zachowań patologicznych, uczestnictwa w kulturze, korzystania z nowoczesnych technologii komunikacyjnych i wielu innych). W tym sensie projekt jest interdyscyplinarny. Odzwierciedla to także skład Rady Monitoringu Społecznego, czyli głównych jego autorów, oraz zespołu zaproszonych przez Radę Ekspertów. Tworzą te gremia ekonomiści, demografowie, psychologowie, socjologowie, specjalista od ubezpieczeń i statystycy. Zgodnie z pierwotnym zamysłem, badania w ramach Diagnozy Społecznej mają charakter panelowy w odstępach kilkuletnich wracamy do tych samych gospodarstw i osób. Pierwszy pomiar odbył się w 2000 r., następny trzy lata później. Kolejne cztery pomiary odbyły się w odstępach dwuletnich. Badanie zawsze prowadzone jest w marcu, co służyć ma wytrąceniu efektu sezonowości. W 2009 i 2011 roku ze względu na wielkość próby pomiar przedłużył się do kwietnia. Niniejszy raport pokazuje nie tylko dzisiejszy obraz polskiego społeczeństwa, ale pozwala także śledzić jego zmiany w okresie dwunastu lat, a uwzględniając wcześniejsze badania na temat jakości życia Polaków (Czapiński, 1998) także w dłuższym okresie, niemal od początku procesu transformacji systemowej. Diagnoza Społeczna skupia się na badaniu nie przelotnych opinii, lecz bardziej podstawowych faktów, zachowań, postaw i przeżyć; nie jest zwykłym opisowym sondażem jest projektem naukowym. Nie tylko z tego względu, że wśród autorów są naukowcy, pracownicy wyższych uczelni i tytularni profesorowie. Decyduje o tym warsztat zawodowy oparty na doświadczeniach badawczych członków Rady Monitoringu Społecznego i zespołu ekspertów i przede wszystkim kontekst teoretyczny poszczególnych modułów tematycznych. Większość zmiennych uwzględnionych w projekcie wynika bowiem nie z intuicji, potocznych obserwacji czy zamówienia sponsorów lecz z naukowo ugruntowanej wiedzy na temat badanych zjawisk. Ważnym celem Diagnozy jest, oprócz opisu polskiego społeczeństwa, weryfikacja hipotez naukowych. W niniejszym raporcie, przeznaczonym dla uniwersalnego odbiorcy, wątki teoretyczne są z konieczności minimalnie tylko reprezentowane. Na plan pierwszy wysuwa się odpowiedź na otwarte pytanie: jakie jest polskie społeczeństwo 22 lata po zmianie systemu, 12 lat po pierwszym badaniu w ramach tego samego projektu i 7 lat po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej? Mamy nadzieję, że wyniki realizacji projektu dostarczą użytecznej wiedzy politykom, działaczom społecznym i samorządowym odpowiedzialnym za przygotowywanie, wdrażanie i korygowanie reform zmieniających warunki życia obywateli. Chcielibyśmy również dać społeczeństwu rzetelną informację o jego codziennym życiu oraz o zmianach, jakim podlega, bowiem wyobrażenia poszczególnych osób o własnej sytuacji życiowej na tle sytuacji życiowej innych ludzi oparte bywają z reguły na wybiórczych obserwacjach, stereotypach lub lansowanych przez media nierzadko fałszywych lub przesadzonych tezach (np. o pogarszającym się zdrowiu psychicznym społeczeństwa, o całkowitym paraliżu świadczeń medycznych, o emerytach czy ogólnie ludziach w podeszłym wieku jako najbardziej ekonomicznie pokrzywdzonej w procesie transformacji kategorii społecznej żeby podać kilka tylko przykładów). Należy się nam wszystkim w miarę trafna, kompleksowa i obiektywna diagnoza głównych źródeł naszych kłopotów życiowych, poczucia dyskomfortu psychicznego, niepewności jutra czy trudności z dostosowaniem się do nowych warunków, ale również pokazanie korzyści, jakie płyną z kolejnych przekształceń systemowych, boomu edukacyjnego i zmiany stylu życia. Prywatne diagnozy są nazbyt często iluzoryczne, obronne, uproszczone, ogólnie błędne. Różnice między badaniem obecnym i poprzednimi dotyczą wielkości próby i zakresu tematycznego, który odzwierciedla zawartość ankiet (patrz aneks 1). Próba gospodarstw domowych została powiększona z pierwotnych 3005 w 2000 r. do w 2011 r. (wzrosła dzięki temu próba indywidualnych respondentów z 6625 do ). Zmiany kwestionariuszy w kolejnych rundach badania dotyczyły kilku modułów tematycznych (por. kwestionariusze na ). 14

16 1.2. Problematyka badania Projekt obejmuje wiele aspektów związanych z sytuacją gospodarstw domowych i poszczególnych obywateli. Uwzględnione w nim wskaźniki społeczne podzielić można na trzy ogólne klasy: struktura demograficzno-społeczna gospodarstw domowych, warunki życia gospodarstw domowych, związane z ich kondycją materialną, dostępem do świadczeń medycznych, do kultury i wypoczynku, edukacji i nowoczesnych technologii komunikacyjnych, jakość, styl życia i cechy indywidualne obywateli. Wskaźniki opisujące strukturę demograficzno-społeczną gospodarstw domowych nie są w tym raporcie odrębnym przedmiotem analizy; służą jedynie do stratyfikacji grup gospodarstw i ludności po to, aby można było dokonać porównania warunków i jakości życia w przekroju różnych kategorii społecznych wyodrębnionych ze względu na płeć, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, status społeczno-zawodowy, główne źródło utrzymania, stan cywilny, typ gospodarstwa (ustalony na podstawie liczby rodzin i typu rodziny biologicznej) i inne kryteria. Właściwym przedmiotem analizy i opisu są warunki życia gospodarstw domowych i jakość życia poszczególnych obywateli w powiązaniu ze zmianą społeczną określającą globalny kontekst i ogólne reguły funkcjonowania społeczeństwa. Jednym z głównych problemów i pytań, jakie towarzyszą wszelkim programom zmiany społecznej, jest rozkład wynikających z ich wdrażania korzyści i kosztów w poszczególnych grupach społecznych w różnym horyzoncie czasowym. Także i w tym badaniu interesowało nas, jakie kategorie gospodarstw domowych i obywateli odnajdują się w nowych warunkach i czerpią korzyści z przekształceń systemowych, a które grupy społeczne nie potrafią się odnaleźć i przystosować, doświadczając obiektywnie lub subiektywnie porażek. W tym projekcie podział wskaźników społecznych na warunki życia i jakość życia odpowiada mniej więcej podziałowi na obiektywny opis sytuacji życiowej (warunki) i na jej psychologiczne znaczenie wyrażone subiektywną oceną respondenta (jakość życia) 1. Temu merytorycznemu podziałowi odpowiada z grubsza rodzaj jednostki badanej i sposób pomiaru. Dla warunków życia jednostką badaną jest gospodarstwo domowe, a dla jakości życia poszczególni jego członkowie. Warunki życia mierzone były metodą wywiadu bezpośredniego z jednym przedstawicielem gospodarstwa domowego (osobą najlepiej zorientowaną w sytuacji gospodarstwa domowego). Jakość życia mierzona była natomiast metodą samodzielnego wypełniania kwestionariusza przez respondentów, którymi byli wszyscy dostępni członkowie badanych gospodarstw domowych w wieku 16 i więcej lat. Pomiar warunków życia gospodarstwa domowego obejmował: sytuację dochodową gospodarstwa domowego i sposób gospodarowania dochodami, wyżywienie, zasobność materialną gospodarstwa domowego, w tym wyposażenie w nowoczesne technologie komunikacyjne (telefon komórkowy, komputer, dostęp do internetu), warunki mieszkaniowe, pomoc społeczną, z jakiej korzysta gospodarstwo domowe, kształcenie dzieci, uczestnictwo w kulturze i wypoczynek, korzystanie z usług systemu ochrony zdrowia, sytuację gospodarstwa domowego i jego członków na rynku pracy, ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność i inne aspekty wykluczenia społecznego. Wskaźniki jakości i stylu życia indywidualnych respondentów obejmowały m.in.: ogólny dobrostan psychiczny (w tym: wolę życia, poczucie szczęścia, zadowolenie z życia, symptomy depresji psychicznej), zadowolenie z poszczególnych dziedzin i aspektów życia, subiektywną ocenę materialnego poziomu życia, różne rodzaje stresu życiowego (w tym: stres administracyjny ( kafkowski ) związany z kontaktami z administracją publiczną, stres zdrowotny, stres rodzicielski, stres finansowy, stres pracy, stres ekologiczny, stres małżeński, stresowe wydarzenia losowe, jak napad, włamanie, aresztowanie, objawy somatyczne (miara dystresu, traktowana jako ogólna miara stanu zdrowia), strategie radzenia sobie ze stresem, korzystanie z systemem opieki zdrowotnej, finanse osobiste (w tym: dochody osobiste i zaufanie do instytucji finansowych), system wartości, styl życia oraz indywidualne zachowania i nawyki (m.in. palenie papierosów, nadużywanie alkoholu, używanie narkotyków, praktyki religijne), postawy i zachowania społeczne, w tym kapitał społeczny, wsparcie społeczne, zachowania i postawy obywatelskie, korzystanie z nowoczesnych technologii komunikacyjnych komputera, internetu, telefonu komórkowego, sytuację na rynku pracy i karierę zawodową, bezrobocie, niepełnosprawność i inne aspekty wykluczenia społecznego. 1 Podział ten nie jest w pełni ostry i rozłączny. Także przy opisie warunków życia posługiwaliśmy się skalami ocen subiektywnych, a w części poświęconej jakości życia pytaliśmy nie tylko o oceny, ale również o zachowania (np. palenie papierosów, nadużywanie alkoholu) i obiektywne wydarzenia (np. aresztowanie, śmierć kogoś bliskiego, remont mieszkania/domu). 15

17 2. GŁÓWNE WYNIKI I WNIOSKI 1. W wynikach tegorocznej edycji Diagnozy Społecznej nie ma w dalszym ciągu wyraźnych przejawów kryzysu finansowego, w zakresie materialnych warunków życia gospodarstw domowych i jakości życia osób w wieku 16 i więcej lat. Poprawie uległa większość wskaźników dobrobytu materialnego (chociaż tempo wzrostu dochodów spadło pięciokrotnie w porównaniu z poprzednią edycją Diagnozy), dobrostanu psychicznego (80 proc. bardzo i dosyć szczęśliwych rodaków najwyższy w historii badań społecznych w Polsce poziom) i stanu zdrowia; spadło nasilenie stresu życiowego, wzrosło zadowolenie z większości ważnych dla obywateli spraw. 2. Maleje rozwarstwienie ekonomiczne polskiego społeczeństwa. Nierówność rozkładu dochodów ekwiwalentnych mierzona współczynnikiem Giniego spadła o 2 proc. Zmniejszyły się także nierówności pomiędzy skrajnymi grupami dochodowymi gospodarstw domowych. Współczynnik zróżnicowania decylowego spadł w okresie marzec 2009-marzec 2011 o 3 proc. Wyniki te oznaczają, że trend wzrostu nierówności dochodowych, obserwowany w latach 90. i na początku obecnego wieku, uległ odwróceniu. 3. Poniżej minimum egzystencji (480 zł na jednostkę ekwiwalentną w gospodarstwie domowym) żyło w marcu/kwietniu 2011 r. 4 proc. gospodarstw; w 2009 r. poniżej minimum egzystencji (413 zł) żyło 3,8 proc. gospodarstw. Dane z próby panelowej dowodzą, że wzrost zasięgu ubóstwa (ogólnie o 0,3 p.p.) wystąpił tylko w grupach gospodarstw utrzymujących się z socjalnych transferów pieniędzy budżetowych (zasiłki i renty); w innych grupach wystąpił spadek zasięgu ubóstwa, największy w grupie gospodarstw rolników. 4. Nie słabnie mobilność finansowa Polaków. W ciągu czterech minionych lat ponad 40 proc. gospodarstw domowych z grupy 20 proc. najuboższych - awansowało do grup z wyższymi dochodami i tyle samo z grupy 20 proc. najbogatszych spadło do grup z niższymi dochodami. Oznacza to, że struktura polskiego społeczeństwa w wymiarze ekonomicznym jest ciągle jeszcze bardzo słabo skrystalizowana. 5. Nie pojawiły się większe oznaki budowy społeczeństwa obywatelskiego. W porównaniu z wcześniejszymi badaniami Stowarzyszenia Klon/Jawor zwiększył się tylko odsetek wolontariuszy (z 16 proc. w 2010 r. do 20 proc. w 2011 r.); wzrosła również nieco wrażliwość na naruszanie dobra wspólnego i nieznacznie poprawiły się opinie na temat demokracji. Nie wzrosły jednak niezmiennie niskie od początku transformacji i jedne z najniższych w Europie - wskaźniki uogólnionego zaufania, aktywności obywatelskiej, pracy na rzecz społeczności lokalnej i skłonności do zrzeszania. 6. Województwami o najwyższym poziomie materialnych warunków życia były w 2011 r. mazowieckie, opolskie i wielkopolskie, a o najniższym warmińskomazurskie, łódzkie i dolnośląskie. Pod względem ogólnego wskaźnika jakości życia przodują zaś województwa mazowieckie, wielkopolskie, małopolskie i pomorskie, a na końcu są świętokrzyskie i lubuskie. W przekroju większych miast najlepiej żyje się mieszkańcom Warszawy, Torunia, Poznania i Krakowa, a najgorzej mieszkańcom Radomia, Kielc, Wałbrzycha i Gliwic. Zwiększa się różnica między regionami o najwyższym i najniższym wskaźniku jakości życia. *** 7. Średni dochód netto w marcu 2011 r. wyniósł w badanych gospodarstwach w przeliczeniu na osobę 1295 zł. W ostatnich dwóch latach wzrósł on realnie o 4 proc. Dochody ekwiwalentne netto, będące rzeczywistym miernikiem poziomu zamożności gospodarstw domowych, wzrosły realnie o 3,5 proc. Oznacza to pięciokrotny spadek tempa wzrostu dochodów w porównaniu z okresem Najniższy miesięczny dochód netto w zł pozwalający według ocen badanych gospodarstw domowych na powiązanie końca z końcem wyniósł w marcu 2011 r zł na jednostkę ekwiwalentną oraz 1111 zł na osobę. W okresie marzec marzec 2011 miesięczne dochody ekwiwalentne netto, pozwalające na powiązanie gospodarstwom końca z końcem, nie zmieniły się istotnie. Oznacza to spadek aspiracji gospodarstw domowych w ujęciu realnym o około 7 proc. 9. Najczęściej badane gospodarstwa domowe deklarowały w marcu 2011 r., że przy aktualnym dochodzie wiązały koniec z końcem z pewną trudnością (prawie 34 proc. gospodarstw), prawie 20 proc. gospodarstw radziło sobie z trudnością, a prawie 18 proc. z wielką trudnością. W latach odsetek gospodarstw wiążących koniec z końcem z wielką trudnością spadł o ponad 5 p.p., a w ostatnich dwóch latach tylko o niecały 1 p.p., czyli nieistotnie. 10. W stosunku do roku 2000 radykalnie spadł odsetek gospodarstw deklarujących, że przy aktualnym dochodzie wiązały koniec z końcem z wielką trudnością (z 31 do 18 proc.) i równie radykalnie wzrósł odsetek gospodarstw, które radziły sobie raczej łatwo (z 12 do 23 proc.). 11. Oceniając w marcu 2011 r. sposób gospodarowania środkami pieniężnymi, gospodarstwa najczęściej twierdziły, że żyją oszczędnie i dzięki temu starcza im na wszystko (ponad 37 proc. gospodarstw), a następnie, że żyją bardzo oszczędnie, aby odłożyć na poważniejsze zakupy (prawie 21 proc. gospodarstw). W ostatnich dwóch latach znacząco wzrósł odsetek gospodarstw żyjących bardzo oszczędnie, aby odłożyć na poważniejsze zakupy (o ponad 5 p.p.). 12. W stosunku do roku 2000 znacząco (o 6 p.p.) spadł odsetek gospodarstw deklarujących, że pieniędzy starcza im na najtańsze jedzenie, ale nie na ubranie; wzrósł natomiast odsetek gospodarstw, którym dzięki oszczędnemu życiu starcza na wszystko (o 10 p.p.), i gospodarstw, którym nie tylko starcza na wszystko, ale jeszcze oszczędzają (o 7 p.p.). 16

18 13. Około 26 proc. gospodarstw deklarowało w marcu 2011 r., że ich stałe dochody nie pozwalają na zaspokojenie bieżących potrzeb. W ostatnich dwóch latach odsetek takich gospodarstw spadł o ponad 1 punkt procentowy, a w stosunku do 1993 r. 48 p.p. 14. Gospodarstwa domowe w marcu 2011 r. najczęściej deklarowały, że w sytuacjach, gdy ich dochody nie pozwalają na zaspokojenie bieżących potrzeb, ograniczają potrzeby (ponad 86 proc. ze zbyt małym dochodem), lub korzystają z pomocy krewnych (ponad 37 proc. gospodarstw), bądź też zaciągają pożyczki (prawie 31 proc. gospodarstw). Tylko w około 16 proc. gospodarstw znajdujących się w takiej sytuacji członek gospodarstwa podejmuje dodatkową pracę. W latach najsilniej wzrósł odsetek gospodarstw domowych, które w sytuacji, gdy ich stałe dochody nie pozwalały na zaspokojenie bieżących potrzeb, ograniczały swoje potrzeby lub też korzystały z pomocy Kościoła lub opieki społecznej (o ponad 1 p.p. dla każdego z tych typów działań). 15. Odsetek gospodarstw otrzymujących pomoc zewnętrzną w dowolnej formie wyniósł 10,9 proc., a więc prawie tyle samo co dwa lata temu (10,7 proc.). Wzrósł jednak w stosunku do poziomu z początku wieku odsetek gospodarstw otrzymujących wszystkie trzy formy pomocy: finansową z 8 do 10,2 proc., rzeczową z 4,9 do 6,3 proc. i w formie usług z 2,6 do 3,8 proc. W stosunku do 2000 r. zmalał o 3 p.p. odsetek gospodarstw korzystających z pomocy zewnętrznej, ale nie zmieniła się częstość korzystania z poszczególnych rodzajów pomocy. 16. Najczęściej z zewnętrznej pomocy korzystały gospodarstwa utrzymujące się z niezarobkowych źródeł (prawie połowa), rencistów, nierodzinne wieloosobowe i jednoosobowe, małżeństwa wielodzietne oraz zamieszkałe w woj. warmińsko-mazurskim (od 17 do 25 proc.), a najrzadziej małżeństwa bez dzieci lub z jednym dzieckiem (6 proc.) i gospodarstwa pracujących na rachunek własny (5 proc.). 17. Generalnie pomoc ta trafia do gospodarstw najuboższych, ale w niektórych grupach znaczący jest odsetek względnie zamożnych (powyżej trzeciego kwartyla dochodów ekwiwalentnych) gospodarstw korzystających z zewnętrznej pomocy, np. wśród utrzymujących się z niezarobkowych źródeł było ich w 2011 r. aż ponad 1/3, a w woj. kujawsko-pomorskim ponad 7 proc. 18. Ponad 27 proc. gospodarstw domowych oceniało w marcu 2011 r., że ich sytuacja dochodowa w porównaniu do sytuacji sprzed 2 lat pogorszyła się, a prawie 62 proc., że nie zmieniła się. Odsetek pesymistycznych ocen zmiany był przy tym o prawie 9 p.p. niższy niż w 2009 r. *** 19. Gospodarstwa domowe oceniały w marcu 2011r., że najczęściej nie było ich stać w ciągu ostatniego roku na zaspokojenie potrzeb żywnościowych ze względów finansowych w zakresie ryb i przetworów rybnych (prawie 20 proc.), a następnie wyrobów cukierniczych oraz używek (odpowiednio około 16 proc. i ponad 15 proc. gospodarstw), mięsa i drobiu oraz owoców i przetworów owocowych (po odpowiednio około 13 i ponad 12 proc.). W latach obserwujemy spadek trudności finansowych w zaspokojeniu potrzeb żywnościowych gospodarstw domowych z wyjątkiem potrzeb w zakresie cukru oraz warzyw i przetworów warzywnych (wzrost odsetka gospodarstw mających takie trudności o odpowiednio ponad 1 i niecały 1 p.p.). Zdecydowaną poprawę sytuacji w tym okresie obserwujemy przede wszystkim w przypadku wyrobów cukierniczych, używek oraz przetworów mięsnych i drobiowych (spadek odsetka gospodarstw domowych niemogących, ze względów finansowych, zaspokoić swoich potrzeb żywnościowych w tym zakresie po około 2 p.p.). 20. W porównaniu z początkiem wieku największy spadek odsetka gospodarstw, których nie stać na zakup wystarczających ilości artykułów żywnościowych, dotyczył używek (z 54 do 15 proc.) i ryb oraz przetworów rybnych (z 37 do 19 proc.); także w odniesieniu do pozostałych artykułów, z wyjątkiem cukru i mleka, odnotowano znaczące spadki w niezaspokojeniu potrzeb. 21. Około 62 proc. gospodarstw uważało w marcu 2011 r., że zaspokojenie ich potrzeb żywnościowych, w porównaniu do sytuacji sprzed 2 lat, nie zmieniło się, około 31 proc. odczuło pogorszenie, a około 7 proc. poprawę. W stosunku do ocen formułowanych w marcu 2009 r., nastąpił spadek zarówno ocen negatywnych (o 3 p.p.), jak i ocen pozytywnych (o prawie 5 p.p.). *** 22. Spośród wyszczególnionych w badaniu dóbr trwałego użytku najbardziej powszechne były w marcu 2011 r., pralka automatyczna i płatna telewizja satelitarna lub kablowa. Pralki automatycznej nie posiadało ponad 9 proc. badanych gospodarstw, a płatnej telewizji satelitarnej lub kablowej niecałe 30 proc. Do dóbr trwałego użytku, które gospodarstwa posiadały najrzadziej, należały: łódź motorowa (niecałe 1 proc.), dom letniskowy (niecałe 5 proc.), działka rekreacyjna (niecałe 12 proc.) oraz kino domowe (niecałe 18 proc.). Dobrami najczęściej nieposiadanymi przez gospodarstwa domowe, gdyż na ich zakup nie mogły one sobie pozwolić, były w marcu 2011 r. dom letniskowy i działka rekreacyjna (odpowiednio 40 proc. i ponad 30 proc. gospodarstw domowych które nie posiadają tych dóbr, nie ma ich ze względów finansowych). W ostatnich dwóch latach nastąpił znaczący wzrost wyposażenia gospodarstw domowych w dobra trwałego użytku, z wyjątkiem telefonu domowego (stacjonarnego) i komputera stacjonarnego, co jest związane z zastępowaniem ich przez telefon mobilny i komputer przenośny. 23. W latach , jedynie w przypadku telewizora LCD lub plazmy oraz odtwarzacza DVD, wzrósł znacząco odsetek gospodarstw domowych, które nie mogły pozwolić sobie na ich zakup ze względów finansowych, w stosunku do gospodarstw nieposiadających tych urządzeń. Wzrost ten wynika jednakże tylko ze zwiększenia odsetka gospodarstw domowych, które chciałyby posiadać to dobro, gdyż odsetek gospodarstw domowych nieposiadających dóbr trwałego użytku ze względów finansowych, w całej badanej populacji zmniejszył się w ostatnich dwóch latach w przypadku każdego z dóbr. 17

19 24. W stosunku do początku wieku najszybciej przybywało dostępu do internetu, kuchenek mikrofalowych, komputerów, pralek automatycznych, samochodów i zmywarek do naczyń. 25. W marcu 2011 r. prawie 63 proc. gospodarstw nie posiadało oszczędności. Wśród gospodarstw domowych deklarujących posiadanie oszczędności wyraźnie dominują gospodarstwa o oszczędnościach stanowiących równoważność od 1-miesięcznych do 3-miesięcznych ich dochodów (ponad 33 proc. gospodarstw). W okresie marzec marzec 2011 nastąpił znaczący wzrost odsetka gospodarstw domowych posiadających oszczędności (o ponad 9 p.p.). W ostatnich dwóch latach obserwujemy wzrost odsetka gospodarstw domowych posiadających oszczędności o przeszło 4 p.p. 26. W stosunku do 2000 r. o ponad 50 proc. wzrósł odsetek gospodarstw posiadających oszczędności, niewiele jednak zmieniła się wysokość oszczędności w relacji do dochodów. 27. Prawie 68 proc. gospodarstw posiadających w marcu 2011 r. oszczędności miało je w formie lokat w bankach, w złotówkach, a prawie 42 proc. w gotówce. W ostatnich dwóch latach odsetek gospodarstw posiadających oszczędności wzrósł znacząco wyłącznie w grupach gospodarstw mających oszczędności w gotówce oraz w postaci udziałów oraz akcji w prywatnych spółkach akcyjnych. 28. W stosunku do 2000 r. wzrósł w grupie gospodarstw oszczędzających odsetek posiadających oszczędności w gotówce (z 31 do 42 proc.), a zmalał tych, które miały lokaty w bankach (z 78 do 68 proc.). 29. Gospodarstwa domowe, które deklarowały posiadanie oszczędności w marcu 2011 r., najczęściej gromadziły je jako rezerwę na sytuacje losowe (ponad 60 proc.), zabezpieczenie na starość (ponad 35 proc.) oraz jako rezerwę na bieżące wydatki konsumpcyjne (ponad 33 proc.). W latach nastąpił istotny wzrost oszczędności tylko w przypadku gromadzenia ich jako rezerwa na bieżące wydatki konsumpcyjne (o prawie 3 p.p.). 30. W stosunku do 2000 r. zmalał odsetek gospodarstw gromadzących oszczędności jako rezerwę na sytuacje losowe (z 79 do 60 proc. oszczędzających), jako zabezpieczenie na starość (z 45 do 35 proc.), z przeznaczeniem na remont domu/mieszkania (z 38 do 24 proc.) i na leczenie (z 45 do 23 proc.). 31. Ponad 39 proc. badanych gospodarstw domowych deklarowało w marcu 2011 r. korzystanie z pożyczek i kredytów. Zadłużenie gospodarstw domowych najczęściej wynosiło powyżej ich rocznych dochodów (zadłużenie w tej wysokości zgłaszało prawie 23 proc. zadłużonych gospodarstw). W ostatnich dwóch latach odsetek gospodarstw korzystających z kredytów lub pożyczek spadł o prawie 4 p.p. W stosunku do początku wieku nie zmienił się procent gospodarstw zadłużonych, ale zwiększyła się znacząco wysokość zadłużenia w relacji do dochodów. 32. Źródłem zewnętrznego zasilania finansowego dla około 90 proc. zadłużonych gospodarstw domowych były banki, a dla prawie 13 proc. inne instytucje. Tylko niecałe 6 proc. gospodarstw było zadłużonych u osób prywatnych. W ostatnich dwóch latach wzrósł znacząco odsetek gospodarstw domowych korzystających z pożyczek u osób prywatnych (o prawie 2 p.p.). 33. W stosunku do początku wieku rósł w grupie gospodarstw zadłużonych procent korzystających z pożyczek bankowych (z 73 do 90 proc.), a spadał odsetek zadłużających się w innych instytucjach i u osób prywatnych. 34. Ponad 37 proc. gospodarstw badanych w marcu 2011 r. wykorzystywało kredyty i pożyczki na sfinansowanie zakupu dóbr trwałego użytku, około 32 proc. na remont domu lub mieszkania, a około 18 proc. przeznaczyło kredyt na zakup domu lub mieszkania. W ostatnich dwóch latach nastąpił znaczący wzrost odsetka gospodarstw domowych zaciągających kredyty i pożyczki tylko z przeznaczeniem na spłatę wcześniejszych długów oraz na bieżące wydatki konsumpcyjne (po ponad 1 punkt procentowy). 35. W minionych 11 latach kredyty i pożyczki były coraz rzadziej przeznaczane na leczenie, stałe opłaty i zakup dóbr trwałego użytku, a coraz częściej na zakup domu lub mieszkania. 36. Oceniając zmiany swojej zasobności materialnej w marcu 2011 r., w porównaniu do sytuacji sprzed dwóch lat, prawie 57 proc. gospodarstw stwierdziło, że nie zmieniła się, a ponad 32 proc., że uległa pogorszeniu. W stosunku do ocen formułowanych w marcu 2009 r. znacząco spadł odsetek gospodarstw domowych oceniających zmiany zarówno pozytywnie (o prawie 4 p.p.), jak i negatywnie (o prawie 2 p.p.). 37. W 2011 r. gospodarstwa, których głowa była w wieku lata, lata, lata i lat, o analogicznym statusie na rynku pracy oraz analogicznych dochodach, przejawiały podobną skłonność do oszczędzania. Natomiast w 2009 r. prawdopodobieństwo posiadania oszczędności przez gospodarstwa domowe z głową gospodarstwa w wieku lata i lata było istotnie większe niż w grupie wieku lat. W obu okresach największe prawdopodobieństwo posiadania oszczędności miały gospodarstwa domowe z głową gospodarstwa w wieku 60 lat i więcej. Szanse posiadania oszczędności są obecnie dla tych gospodarstw znacząco wyższe niż w pozostałych gospodarstwach i dodatkowo rosną różnice między tymi gospodarstwami a gospodarstwami z głową w grupie wieku lat (szanse wyższe o 37 proc. w 2011 r., w porównaniu z niespełna 25 proc. w 2009 r.). 38. Jeśli głowa gospodarstwa jest w wieku lata lub lata, to szansa posiadania zobowiązania jest o około 60 proc. wyższa niż dla gospodarstw z głową będącą w grupie wieku lat. Może to wynikać z chęci realizacji potrzeb konsumpcyjnych właściwych tej fazie przebiegu życia (zakupy dóbr trwałych, mieszkania). Gospodarstwa, w których głowa gospodarstwa jest w najmłodszym wieku (do 24 lat), nie są jeszcze dostatecznie wiarygodne dla instytucji 18

20 finansowych, aby mogły zaciągać zobowiązania kredytowe. Dodatkowo, tej grupy dotyczy najsilniejsze ograniczenie w zaciąganiu zobowiązań względem sytuacji przedkryzysowej. Dostępność kredytu, mierzona szansą jego posiadania, była o ponad 60 proc. niższa w tych gospodarstwach, niż w gospodarstwach z głową w wieku lat. 39. Przeciętna wielkość oszczędności, w relacji do dochodu w gospodarstwach domowych, wzrosła w latach z 4,51-krotności miesięcznych dochodów w 2007 r. do 4,86-krotności miesięcznych dochodów w 2009 r. W okresie przeciętna wielkość oszczędności spadła nieznacznie z 4,86-krotności miesięcznych dochodów do 4,72. Największe oszczędności, w relacji do dochodu, posiadają gospodarstwa domowe gromadzące swoje oszczędności w formie udziałów oraz akcji w prywatnych spółkach akcyjnych, jednostek funduszy inwestycyjnych, a także w formie lokat złotowych, które stanowią najczęstszą formę oszczędzania. Pomimo występowania znaczącej grupy gospodarstw domowych, które gromadzą oszczędności w formie gotówki, w ten sposób lokowana jest bardzo niewielka część środków, a ich wielkość wynosi niewiele więcej niż dwukrotność miesięcznych dochodów. 40. W 2011 r. przeciętnie największe oszczędności, w relacji do dochodów, zgromadziły gospodarstwa domowe, które oszczędzają na zakup mieszkania lub budowę domu. Natomiast najmniejsze oszczędności charakteryzowały gospodarstwa domowe, które oszczędzają w celem stworzenia rezerwy na bieżące wydatki i stałe opłaty. 41. W 2007 r. przeciętne zadłużenie równe było dochodom uzyskiwanym przez gospodarstwo w ciągu 6,6 miesiąca, dwa lata później wzrosło do 9,6-krotności miesięcznych dochodów, a w 2011 r. osiągnęło poziom równy 15,1-krotności. 42. W gospodarstwach domowych, które posiadają zobowiązania, największa przeciętna ich wysokość dotyczy zobowiązań zaciągniętych w bankach przeciętna wielkość tego zadłużenia równa jest ponad szesnastokrotności miesięcznych dochodów gospodarstwa. Przeciętna wielkość zobowiązania zaciągniętego w innych instytucjach lub u osób prywatnych wynosi poniżej pięciokrotności dochodów miesięcznych. 43. W 2011 r. największą przeciętnie wielkość zobowiązań, w relacji do dochodów, mają niewątpliwie gospodarstwa domowe, które zadłużyły się na zakup mieszkania. Dwa lata wcześniej gospodarstwa domowe zadłużające się jedynie w tym celu w ponad 60 proc. przypadków posiadały zadłużenie większe, niż ich roczne dochody, zaś w roku 2011 odsetek ten wyniósł około 65 proc. Na drugim miejscu pod względem wielkości zaciągniętego zobowiązania, w relacji do dochodów, znajdują się gospodarstwa, które zaciągnęły długi w celu spłaty wcześniejszych zobowiązań. Stosunkowo niewielkie są przeciętne wielkości zobowiązań zaciągniętych na sfinansowanie bieżących potrzeb konsumpcyjnych. *** 44. Ponad 4 proc. badanych gospodarstw domowych nie zamieszkiwało w marcu 2011 r. samodzielnie. Odsetek ten w ostatnich dwóch latach spadł o ponad 2 p.p. 45. Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę w badanych gospodarstwach wynosiła w marcu 2011 r. prawie 34 m2. W ostatnich 2 latach wzrosła ona o około 2,5 m Spośród uwzględnionych w badaniu urządzeń i instalacji najpowszechniejszy był w mieszkaniach gospodarstw badanych w marcu 2011 r. wodociąg, którego nie posiadało tylko 2,6 proc. badanych gospodarstw. Najczęściej mieszkania gospodarstw domowych nie posiadały ciepłej wody bieżącej (prawie 23 proc.). W ostatnich dwóch latach wzrósł nieznacznie odsetek mieszkań wyposażonych w instalacje i urządzenia, poza ciepłą wodą bieżącą. 47. Analiza warunków mieszkaniowych w latach , w całych próbach, pokazuje systematyczny spadek odsetka gospodarstw domowych, w których nie ma zasilania wodą z wodociągu (z 5,5 do 2,6 proc.), brakuje ustępu spłukiwanego bieżącą wodą (z 11,2 do 5,1 proc.), nie ma łazienki z wanną lub prysznicem (z 13,8 do 6,3 proc.) i mieszkań pozbawionych ciepłej wody bieżącej (z 29,6 do 22,8 proc.). 48. Mieszkania zajmowane przez gospodarstwa domowe w marcu 2011 r., najczęściej posiadały centralne ogrzewanie indywidualne lub zbiorowe (po odpowiednio prawie 45 i prawie 42 proc. gospodarstw). Jednakże jeszcze w ponad 13 proc. gospodarstw mieszkania były ogrzewane piecami na opał. W latach obserwujemy spadek odsetka mieszkań z piecami na opał na rzecz centralnego ogrzewania (o ponad 1 p.p.). 49. Ponad 7 proc. gospodarstw domowych zalegało w marcu 2011 r. ze stałymi opłatami za mieszkanie (czynszem), a prawie 4 proc. z opłatami za gaz i energię elektryczną. W ostatnich dwóch latach odsetek gospodarstw domowych, posiadających zaległości w opłatach za mieszkanie oraz gaz i energię, nie uległ istotnym zmianom. 50. Spłat rat kredytu mieszkaniowego nie dokonywało w terminie, w marcu 2011 r., niecałe 3 proc. gospodarstw domowych. W roku 2011, w stosunku do roku 2009, obserwujemy wzrost odsetka gospodarstw domowych mających zaległości w spłacie kredytu mieszkaniowego o ponad 1 p.p. 51. Zdecydowana większość badanych gospodarstw domowych (ponad 79 proc.) uważała, że ich warunki mieszkaniowe, w marcu 2011 r., w porównaniu do sytuacji w marcu 2009 r., nie zmieniły się. Około 9 proc. gospodarstw uznało, że uległy one pogorszeniu, a około 10 proc., że poprawiły się. W porównaniu do ocen formułowanych w marcu 2009, zmniejszył się odsetek gospodarstw domowych formułujących zarówno oceny negatywne, jak i oceny pozytywne (odpowiednio o około 4 i prawie 2 p.p.). 19

WARUNKI I JAKOŚĆ ŻYCIA POLAKÓW

WARUNKI I JAKOŚĆ ŻYCIA POLAKÓW DIAGNOZA SPOŁECZNA 2007 WARUNKI I JAKOŚĆ ŻYCIA POLAKÓW RAPORT redakcja Janusz Czapiński Tomasz Panek Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego 10.09.2007 DIAGNOZA SPOŁECZNA 2007 WARUNKI I JAKOŚĆ ŻYCIA POLAKÓW

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I JAKOŚĆ ŻYCIA POLAKÓW

WARUNKI I JAKOŚĆ ŻYCIA POLAKÓW DIAGNOZA SPOŁECZNA 2007 WARUNKI I JAKOŚĆ ŻYCIA POLAKÓW RAPORT redakcja Janusz Czapiński Tomasz Panek Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie DIAGNOZA SPOŁECZNA

Bardziej szczegółowo

RADA MONITORINGU SPOŁECZNEGO

RADA MONITORINGU SPOŁECZNEGO RADA MONITORINGU SPOŁECZNEGO DIAGNOZA SPOŁECZNA 2003 WARUNKI I JAKOŚĆ ŻYCIA POLAKÓW pod redakcją Janusza Czapińskiego i Tomasza Panka Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania Warszawa 2003 Diagnoza społeczna

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I JAKOŚĆ ŻYCIA POLAKÓW

WARUNKI I JAKOŚĆ ŻYCIA POLAKÓW Informacja dla mediów. Konferencja prasowa.07. Restauracja Villa Foksal w Domu Dziennikarza DIAGNOZA SPOŁECZNA 0 WARUNKI I JAKOŚĆ ŻYCIA POLAKÓW Podstawowe informacje o projekcie badawczym Diagnoza Społeczna

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA OSÓB STARSZYCH W KONTEKŚCIE PERCEPCJI POLAKÓW

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA OSÓB STARSZYCH W KONTEKŚCIE PERCEPCJI POLAKÓW AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA OSÓB STARSZYCH W KONTEKŚCIE PERCEPCJI POLAKÓW DIAGNOZA SPOŁECZNA 2013 RAPORT TEMATYCZNY AUTORZY: JANUSZ CZAPIŃSKI PIOTR BŁĘDOWSKI WARSZAWA 2014 Zawarte w tej publikacji poglądy i konkluzje

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO STATYSTYCZNE ODDZIAŁ WARSZAWSKI. Nr 2

POLSKIE TOWARZYSTWO STATYSTYCZNE ODDZIAŁ WARSZAWSKI. Nr 2 POLSKIE TOWARZYSTWO STATYSTYCZNE ODDZIAŁ WARSZAWSKI Nr 2 WARSZAWA LIPIEC 2014 Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Statystycznego z siedzibą w Urzędzie Statystycznym w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21,

Bardziej szczegółowo

Diagnoza. dotycząca stosowanych narzędzi do monitorowania jakości usług publicznych w Polsce. Wstęp

Diagnoza. dotycząca stosowanych narzędzi do monitorowania jakości usług publicznych w Polsce. Wstęp Diagnoza dotycząca stosowanych narzędzi do monitorowania jakości usług publicznych w Polsce Wstęp Ponad dwudziestoletnie konsekwentne budowanie samorządności w Polsce wykreowało dobrą modę na stałe usprawnianie

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie w Polsce 2011. Ubóstwo a praca. pod redakcją Macieja Bukowskiego i Igi Magdy

Zatrudnienie w Polsce 2011. Ubóstwo a praca. pod redakcją Macieja Bukowskiego i Igi Magdy pod redakcją Macieja Bukowskiego i Igi Magdy Warszawa 2013 Autorzy Redaktorzy naukowi: dr Maciej Bukowski, dr Iga Magda Część I dr Maciej Bukowski Sonia Buchholtz Część II Paweł Chrostek Agnieszka Kamińska

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020

Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów z dnia..(poz..) Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 Nowy wymiar aktywnej integracji Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Raport z badań kluczowych przeprowadzonych na potrzeby realizacji projektu PI Wirtualny Asystent Kariery 50+ (WAK50)

Raport z badań kluczowych przeprowadzonych na potrzeby realizacji projektu PI Wirtualny Asystent Kariery 50+ (WAK50) Raport z badań kluczowych przeprowadzonych na potrzeby realizacji projektu PI Wirtualny Asystent Kariery 50+ (WAK50) mgr Ada Domańska dr Robert Zajkowski Lublin, lipiec 2013 1 Spis treści: 1. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA POLITYKI SPOŁECZNEJ NA LATA 2007-2013

STRATEGIA POLITYKI SPOŁECZNEJ NA LATA 2007-2013 STRATEGIA POLITYKI SPOŁECZNEJ NA LATA 2007-2013 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 13 września 2005 r. dokument towarzyszący realizacji Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013 Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC)

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC) Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC) Redakcja merytoryczna: dr Maja Rynko Recenzenci: prof. dr hab. Jarosław Górniak prof. dr hab. Irena E. Kotowska dr

Bardziej szczegółowo

Zadłużenie polskich gospodarstw domowych zagrożenie czy szansa?

Zadłużenie polskich gospodarstw domowych zagrożenie czy szansa? Dr Piotr Białowolski Zadłużenie polskich gospodarstw domowych zagrożenie czy szansa? Ekspertyza przygotowana w ramach projektu EAPN Polska razem na rzecz Europy Socjalnej Projekt EAPN Polska razem na rzecz

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA GMINY DRAWSKO NA LATA 2013-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA GMINY DRAWSKO NA LATA 2013-2020 STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA GMINY DRAWSKO NA LATA 2013-2020 DOKUMENT PRZYGOTOWANY PRZEZ INSTYTUT BADAWCZY IPC NA ZLECENIE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DRAWSKU DRAWSKO 2013

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2 POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2.1. WPROWADZENIE Rynek pracy stanowi istotną dziedzinę działania rządu każdego kraju. Ponieważ problemy rynku pracy mają wymiar ekonomiczno-społeczny, państwo

Bardziej szczegółowo

Copyright 2007 Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju ul. Langiewicza 31, 02-071 Warszawa.

Copyright 2007 Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju ul. Langiewicza 31, 02-071 Warszawa. Raport Edukacja dla pracy został wydany ze środków własnych UNDP przy wsparciu finansowym Banku Światowego oraz Grupy Telekomunikacja Polska w ramach jej członkostwa w programie Global Compact.* Copyright

Bardziej szczegółowo

Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem. Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy

Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem. Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy Warszawa 2010 1 PODZIĘKOWANIA Niniejsza publikacja powstała w ramach Projektu Zysk z dojrzałości realizowanego

Bardziej szczegółowo

Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce

Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Warszawa Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce Opracował zespół w składzie: prof. IPiSS dr hab. Piotr Błędowski kierownik prof. UW dr hab. Barbara Szatur-Jaworska

Bardziej szczegółowo

Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. raport z badania 2012

Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. raport z badania 2012 Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych raport z badania 2012 Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2013 Przedruki lub przenoszenie całości lub części tej publikacji na inne nośniki możliwe wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Między alienacją a adaptacją

Między alienacją a adaptacją Raport Otwarcia Koalicji Dojrz@łość w sieci, przygotowany pod kierunkiem dr Dominika Batorskiego z inicjatywy i dzięki wsparciu UPC Polska Między alienacją a adaptacją Raport Otwarcia Koalicji Dojrz@łość

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 Nowy wymiar aktywnej integracji

Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 Nowy wymiar aktywnej integracji Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 Nowy wymiar aktywnej integracji Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Warszawa 2013 Spis treści Wstęp 3 Rozdział I Diagnoza ubóstwa

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r. SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2020

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2020 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2020 Spis treści: RADOM 2014 I. Wstęp... 4 II. Procedura tworzenia... 6 II.1 Uwarunkowania prawno - systemowe... 6 II.2

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM. (tytuł roboczy: POMOC ŻYWNOŚCIOWA)

PROGRAM OPERACYJNY EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM. (tytuł roboczy: POMOC ŻYWNOŚCIOWA) MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ P R O J E K T Z DNIA 3. 12 PROGRAM OPERACYJNY EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM 2014 2020 (tytuł roboczy: POMOC ŻYWNOŚCIOWA) WARSZAWA,.2013

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52 UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na

Bardziej szczegółowo

WYPOSAŻENIE MŁODYCH GOSPODARSTW DOMOWYCH W DOBRA TRWAŁE JAKO JEDEN Z ELEMENTÓW JAKOŚCI ŻYCIA NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ

WYPOSAŻENIE MŁODYCH GOSPODARSTW DOMOWYCH W DOBRA TRWAŁE JAKO JEDEN Z ELEMENTÓW JAKOŚCI ŻYCIA NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ Katarzyna Włodarczyk - Śpiewak Katedra Mikroekonomii Uniwersytet Szczeciński WYPOSAŻENIE MŁODYCH GOSPODARSTW DOMOWYCH W DOBRA TRWAŁE JAKO JEDEN Z ELEMENTÓW JAKOŚCI ŻYCIA NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH (przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu)

MIEJSKA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH (przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu) OŁAWA, sierpień 2004 MIEJSKA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH (przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu) Podstawa prawna: art. 17 ust. 1. ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020

PROJEKT Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020 Spis treści WSTĘP... 4 1. ZAŁOŻENIA STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA ZAMOŚĆ NA LATA 2014-2020... 5 1.1.

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 Warszawa, 26 marca 2013 r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 4 II. STRESZCZENIE... 6 III. DIAGNOZA... 12 Obszar I. Postawy i kompetencje społeczne... 12 Obszar

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie osób bezrobotnych

Funkcjonowanie osób bezrobotnych ISBN: 978-83-62508-01-3 Beata Pawlica Doktor nauk humanistycznych, socjolog. Ukończyła socjologię na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz Podyplomowe Studia Gender Studies przy ISNS Uniwersytetu Warszawskiego.

Bardziej szczegółowo