Nowe skalmierzyce. W podróży Elżbieta Dzikowska W Kotlinie Jeleniogórskiej. Ekologia Rybka lubi pływać. Kolejowa szachownica

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowe skalmierzyce. W podróży Elżbieta Dzikowska W Kotlinie Jeleniogórskiej. Ekologia Rybka lubi pływać. Kolejowa szachownica"

Transkrypt

1 SS X Paźznk 2011/10 (50) W oóż Elżbta Dzkowka W otln Jlnogókj TERCTY oljowa zachownca ow kalmzc Pchologa Młoz Bzzńk Słoka zla Ekologa Rbka lub łwać

2 lmu, oucnt aaatów fotogafcznch, ooł kobt zajmując ę amatoko fotogafą o okśln waunków, jak omogłb m w łnm ozwnęcu wojj katwnośc. Co wękzość kobt chc uwcznć na zjęcach? Robłam zjęca nambjkj utn z hlkota. To błch chwl n o oana. Móc ogląać tn monując kajobaz z lotu taka obć zjęca to fantatczn mów Pamla (29), mnż. ojktów z Hambuga, któa uwlba takż obć zjęca w mśc. Błam zz klka tgon w owm Joku. Rozmach tj śwatowj mtool jt o otu maznm la każgo fotogafa. Pamla (29) z Hambuga Hln (42) lutatoka z Tonhm, cz w nacj z nowkj ogo: tatnj zm bło tu bazo chłono. Mgła unoła ę zna zk zśwcało zz ną nko tojąc łońc. Bło nwagon ękn. l lubę tż chwtać w kaz tal mata. Sln kolo, ln lub wzo to o mn zmawa. Bąź tż ztawam luz w cn ch coznngo żca. twóczgo omłu o wokj jakośc ofjonalnj fotogaf jt taz tlko jn mał kok. W zczgólnośc ozocznając zgoę z fotogafą wl zkują zęk tmu, ż tchnologa tal ę uokonala. bcn aaat fotogafczn ofują jzcz węcj ocj utawń, a zaazm ą ot w obłuz. Jśl choz o wglą aaatu, to tu takż natął wlk zman. któ aaat fotogafczn tają ę monm oatkam; okonal wółga w nch gn, tltka to oaz mocn mon kolo. Coaz bazj owzchnm tnm w fotogaf taj ę coś, co okślam manm aaatów tmowch, czl wot ołączn cfowgo komaktowgo aaatu fotogafczngo lutzank. Są nwlk, łatw w obłuz zaazają użtkownków o katwnośc, co umożlwają n. wmnn obktw. Dzęk komaktowj fom, aaat t można bz oblmu zabać z obą wzęz. az amatok fotogaf zcował ę, b użwać tch oęcznch tmowch aaatów fotogafcznch mak lmu. Hln (42) z Tonhm PE Lt (E-PL3) PE mn (E-PM1) atwn tn w fotogaf G kobta okj w ob aję fotogafowana, wówcza nc n ozotawa zakow. Jśl choz o zęt, wękzość kobt ma jgo właną wzję. Żb czć ę katwnm fotogafowanm, n można bć nwolnkm użch noęcznch aaatów. Można to ująć natęująco: Żc jt łn koloów o otu zbt ękn na uż noęczn aaat. Lkk komaktow aaat, gwaantując wokj jakośc zjęca oto czgo otzbują kobt. czl kobc unkt wzna najlj, jśl można zmścć j w każj tob, nzalżn o tgo, cz jt to lgancka tobka, cz toba na zaku. Jśl aaat jt n tlko mał łatw w obłuz, lcz onato tlow w monch koloach tm lj. W końcu, zukając nowch motwów, chozz z nm wzęz chcz bć z nm wzana: w oóż, w mśc, ogląając mz otow cz obwując z blka zoę. aż, kto zuka nacj la wjątkowch ujęć, jt tal w uchu, w oz n chc źwgać cężkgo zętu. ow Mol lmu PE PE mn fm lmu otęn jt w zścu wjach kolotcznch z nauwanm ścnm obktwu, któ oatkowo naaj mu nwualn wglą. Dzęk funkcj zwonka Lv Gu, aaat jt wjątkowo ot w użtkowanu. PE Lt otęn jt w cztch koloach, z nachlanm 3-calowm kanm LCD, fltam attcznm oaz tablzatom obazu. Młośnczk lmu PE mogą onalźć najnowz tl, właścwośc zętu, akcoa oatk na tonach: Sawzą tż, co nowgo na Slk (43) z Blna Slk (43), atntka zaż w blńkm kl mo, z aoścą zomna ob woj najlz fotogafczn ośwaczna: To bło na jzom Lugano w Szwajca. Pojchałam tam, b zobć woj wz zjęca mom nowm aaatm lmu PE. Bła ękna, łonczna jnna ogoa ęzłam na fotogafowanu cał zń. Dla mn zoa jt źółm nacj. Zjęc kajobazu zkuj całkm óżn fkt zalżn o anującgo ośwtlna. Pzjacółka okazała m wój lmu PE. Jakość zjęć uzkła mn o amgo oczątku. Ponato, totn bło to, ż komaktow wma aaatu oznaczają, ż zmśc ę w każj tobc zawz mogę zbko o ngo ęgnąć, b zobć zjęc mów Pamla. Hln bła ówn zkonana co o ngo wngo czau zukałam małgo aaatu fotogafczngo z okonałą jakoścą obazu. Moja aca lutatok wmaga o mn, bm wękzość czau zała z komutm, n chcałam węc mć węcj o cznna z komutowm ztwazanm wkonanch zjęć. Pozotawam to mojmu PE ow n zawołam ę. bcn koztam z ngo częścj nż ob to wobażałam. Mnęł już cza, g zjęca gomazł kuz w zkatułkach albumach. Luz lubą j okazwać, a ulubon zjęca można w ztęnj cn wukować na łótn cz lakac. Jt to omłow znt, jak ównż lmnt naając nwualngo chaaktu wtojow wnętza. onato, taj ę to jzcz ważnjz, ojawł ę now oob wkoztana zjęć. ntnt ofuj wl możlwośc wman matałów z nnm oobam, jak ównż ozwala na uotęnan oban zjęć. W ołcznośc fotogafcznj Flck cz tż na Facbooku znajzz fanów, któz obą zjęca tlko aaatam lmu PE: ą zachwcn tm klacznm aaatm, któgo już tzca gnacja obja ch ca.

3 S P S T R E Ś C ź Z W oóż W otln Jlnogókj óltwo chaou W kan uśmchu Ekm zz śwat WYWD Bata Pawlkowka. Poóż w koloz blon TERCTY oljowa zachownca Poóż o alonach l zabawa! Śwat hotl aków łn kążk Pocztaj, n tlko w ocągu! Pocąg o ftwalu BZES Stawam na gon Fm tż ufują aa na bank zł zółko Pchologa Słoka zla Ekologa Rbka lub łwać Stl żca Rb łk kuka, al kozak! Haja na gzb! Ratuj kóę W otln Jlnogókj Rakcja: W Poóż Magazn okłaow PP ntct S.. Wawca: W. z o.o. l. Jozolmk Wazawa tl Zół akcjn: akto naczlna: Ewa owaczk-pzblak ktaz akcj: gnzka Ptzak na tał wółacują: Elżbta Dzkowka, wbtna oóżnczka, aka htoczka ztuk oaz Młoz Bzzńk, tn bznu znnkaz: La amczk-majcka, am Bzozowk, lkana Czanwcz-amńka, Rob Cglck, Robt Gak, Hubt oczak, Robt uczńk, Lzk Lubck, atazna Płka, Doota Słomczńka, Błażj Toańk, am Węgłowk wółaca: Wława Baańka kła łaman: Łukaz Rońk kokta: Babaa Pęzch, nwtt Wazawk S P S T R E Ś C ź Z Polac głon wz lant zalją ó z Smogou Ru ggant oljno olcz! ultua Bombaj ct Powanalka młość natazja w akcj W wtz Maln Mono ga gtaa utna w góę Pztank: Falnca Rakcja ton PP ntct S..: Magalna Polucha Rklama: kto maktngu zaż: gnzka Rowńka tl , , Duk: STD HR S.J kłaka: Dwozc koljow w owch Skalmzcach fot. Pzmław Wśnwk Rakcja n oowaa za tść klam n zwaca matałów nzamówonch oaz zatzga ob awo o okonwana kótów, autacj zman w nałanch tktach. 4 5

4 W P D R Ó Ż Y W TLE JELEGÓRSEJ L a Wc, ż na Dolnm Śląku jt węcj zamków ałaców nż na Loaą? jśl oać o tgo koścoł, klazto atuz, to okaż ę zawn, ż znajuj ę tu najwęcj zabtków w Polc! Elżbta Dzkowka jlna góa o tgo zękn, łakaw la zj tutk gó akonoz, Sow, Stołow. Malowncza jń to oba oa, ab zwzć tn ckaw gon. tj oz olcam zwłazcza otlnę Jlnogóką. Z jlnm w hb To oczwśc Jlna Góa. Lgna owaa, ż w malownczch boach omęz zkam Bobm amnną olował na jln am Bolław zwout, któ zachwcwz ę uoą okolc, otanowł założć tu gó, co tało ę oobno w Matm zotała Jlna Góa to lat óźnj choć zzła z czam o anowan Czch ozwjała ę śwtn, oając wój obobt główn na tkactw. Sławn bł jj mat lnan, ukna, bokat nazwczaj cnk tul. Jak to w zjach zazwczaj bwa, zazał ę matu goz cza: a to łonęło nmal ozczętn w cza wojn tzztoltnj ( ), a to m ztzbł luność. a oma złgo w XV w. mjcow tkactwo zujnowała tańza bo maznowa oukcja tkaln anglkch. tatna wojna bła za to łakawa la mata, n onoło ono bowm żanch znzczń. Wczśnj o jgo ozwoju zcznł ę kolj, któ o ugj ołow XX w. owazł o óżnch mat, takż Blna, k to Doln Śląk nalżał już o Pu, a otm o mc. Sla Sonan Polcam cztlnkom zamk, al tn X-wczn z Jlnj Gó zotał ozban już w XV w., węc azę ozocząć zwzan o koścołów. Szczgóln lubę koścół ganzonow, czl Powżzna zża Śwętgo, a to z wlu owoów, choć n ukwam, ż jnm z najważnjzch jt zjaźń z jgo obozczm, kęzm oktom, ałatm ułkownkm, nzjm Bokjm. n to zwócł śwtność śwątn oaz jj otocznu, załugując ę zwłazcza otauowanm znakomtch o zwo! znajującch ę w zbtum za ołtazm głównm oganów z 1729., zła blńkgo oganmtza Mchala Roa. Mając tak śwtn ntumnt, k. Bokj zoganzował w znakomt ftwal muzczn Sla Sonan, któ otą każgo wzśna gośc w koścl n tlko mtzów g na oganach, al takż zoł mfonczn wbtnch oltów z kaju z śwata. Pobozcz jt ułkownkm, koścół bł bowm ganzonow, o zztą ottanck, najokazalz z tzw. koścołów łak. Bło ch na Dolnm Śląku zść takż w Żaganu, Czn, amnnj Góz, Mlczu ożuchow, a owtał na oczątku XV w., k to (zęk wtawnnctwu kóla zwzkgo aola X) lkto ak ugut zzwolł łakaw na ch buowę kmnowanm o kontfomacj lutanom. az koścół ganzonow, mogąc omścć 7500 oób, bo ma mo, zotał zaojktowan zz Matna Fanza z Rvala, czl zjzgo Tallna, na wzó śwątn w Sztokholm. Ckawotka: k zwzka śwątna zotała znzczona obuowano ją wług lanów jlnogókj. fot. Romual Sołk. chwum Wzału Pomocj Wojwóztwa, zą Mazałkowk Wojwóztwa Dolnośląkgo (x2) 6

5 Szklakj Poęb, a z wztkm lnotncz zła znakomtgo gafka Józfa Glnaka, któ otatn zęć lat żca (umał w 1972.) ęzł w anatoum guźlczm w Bukowcu koło owa, na ołun o Jlnj Gó. Ratant z Fancj, mał ę uczć w Polc na lomatę, al oała go nulczalna chooba; n oał jj wojj ztuk, acował o końca. Glnak owazł bazo ntującą koonncję attczną z mom tż śwętj amęc zjaclm, Jzm Pankm, gafkm kakowkm. acowałśm ją z Wławą Wzchowką la Bblotk aoowj owtała kążka Pank Glnak. Żc, zjaźń, ztuka. unguna na Chojnku W latach 70. XX wku zaczęto owękzać obza Jlnj Gó, wzak tała ę ona na wn cza matm wojwózkm. Pzbł jj Sobzów, gz znajuj ę zba kcj akonokgo Paku aoowgo, Macjów z unam zamku (o oowo- fot. Wław Juwcz. chwum Wzału Pomocj Wojwóztwa, zą Mazałkowk Wojwóztwa Dolnośląkgo Pałac Paulnum w Jlnj Góz, obok zamk Chojnk L w zkl chcałabm, żb moja lkcja o koścoła, wcąż jzcz ganzonowgo (al n wm, jak ługo, bo wojka w Jlnj Góz coaz mnj), znchęcła cztlnków o zwzana aafalnj śwątn św. Eazma Pankacgo, znaczn tazj, ngś omańkj, z ękn zachowaną, to kamnną, achtktuą óźnogotcką. Wwnątz wtój nanowo-baokow z ołtazm głównm, któ wzźbł na oczątku XV w. nowk mtz T. Wfl. Z śwckch watośc tzba ocnć śnowczn ukła ztznn mata oczwśc atuz. Szkoa, ż to już n buowla gotcka nanowa, al z XV w., klactczna, a ę jnak olubć. Pz atuzm fontanna z tunm, moż kś mato koztało z hanlu mozm. Dzaj Jlna Góa ma wa tat, flhamonę bazo ckaw Muzum akonok, w któm olcam najwękzą w Polc kolkcję zkła, obaz Vlatmla Hofmana, któ mzkał twozł w oblkj 8

6 W W P D R Ó Ż Y L 10 akonoz. To tu kęcono nktó cn z flmu owśc z an: ążę aan Węcj nfomacj na tmat uoków Dolngo Śląka można znalźć w kążc t. Goch kauta. Poóżuj o Polc! Połunow zachó Elżbt Dzkowkj fot. chwum Wzału Pomocj Wojwóztwa, zą Mazałkowk Wojwóztwa Dolnośląkgo z jzcz omańkm) ckawm baokowm koścołm św. Pota Pawła, Jagnątków z cjną wllą nmckgo noblt w zzn ltatu (1912.), Ghaa Hautmanna. ajatakcjnjzm jnak zobczam bł zamk Chojnk Clc. Zamk zotał wznon na tak tomj kal, ż muał obonąć lgnam. Jna z nch owaa o umnj ęknj kężnczc ungunz, któa ogłoła, ż tlko tgo cza ojm za męża, któ objz konno zamkową tomznę. czwśc wzc zalotnc aal w zaść, aż tafł ę jn tak ękn, ż unguna chcała mu oać ękę bz zabójczj ób. n jnakż ę uał, kałę objchał, ęką am wzgazł, węc uokozona ama zucła ę w zaść. Potolatą zamku bł wó mślwk, któ wtawł tu w X w. kążę śwnck Bolko Suow. W natęnm tulcu jgo wnuk zbuował zamk z kamna. Późnj Chojnk ługo bł zbą znamntgo ou Schaffgotchów, kolgacongo z Patam ozz małżńtwo z cóką kęca bzko-lgnckgo, Babaą. Zamk ng n zotał zobt, aż w tafł go oun, tawł oża jt zaj zakonwowaną, wlc malownczą uną. wnałam ę ku nmu tzw. zlakm zbójnckm, uało m ę zobaczć owazon tu z San muflon. Tom kólowj Mańk Płą w jlnogókj koon ą nwątlw Clc. ch lgnan zj ównż wwoz ę o olowana, tm azm na anę, któą Bolław Wok toł tak ługo, aż nmal ała z zmęczna. oto tał ę cu: k zwzę zanuzło ę w cłm źól znów nabało wgou umknęło kęcu, któ zęk tmu okł ławn clck wo lczncz. Clc-Zój to najtaz olk uzowko. W X w. owazn z Stzgoma joannc wbuowal tu wz om zojow. W śnowczu kobt mężczźn koztal z goącch źół oobno, uban w ług, zakwając cał cało łócnn kozul, womagając taę obożnm śnam. ązę, ab óźnj śwała j kólowa Mańka, któa zbwała tu wukotn, z wom lczącm onoć 1500 wozan. Zatzmwała ę w zncj Schaffgotchów, o XV w. właśccl Clc. Za każm obtm bawła tu mąc, zażwając kąl wa az znn. Wówcza koztano wn z łtzch okłaów wo, mającj tmatuę 40 ton. Dzaj ma ona ok. 90 ton tzba ją ochłazać. Plotka (?) gło, ż kólowa, obażona, ztała bwać u clckch wó, k caz n wazł zgo, b zotała matką chztną cók zztofa Schaffgotcha. Z znanch Polaków kuowal ę w Clcach takż Jakub Sobk, Hugo ołłątaj, zabla Czatoka, Wncnt Pol cz Juluz Słowack. Pzz klka lat ( ) mzkał tu twozł znakomt komozto o baltów Luom Różck. Schaffgotchow oócz ałacu wznśl Dom Zojow, Tat Zojow Pawlon owk, w któm mśc ę zś wat zwzna Muzum Pzo- ncz z ambtną kolkcją gomazoną o XV w. Założl tż wa ak Zojow owk. W tm wzm można ozwać nzwkłą kolkcję ul; część z nch zotała onoć zobona z akalnch zźb zawłazczonch o kulazacj śląkch klaztoów. Snkwcz n chcał Choć to już n Jlna Góa, al cągl otlna Jlnogóka, chcałabm jzcz zaoć cztlnków o Wamątowc Snkwczowkch. Ską taka nazwa? tóż wwoząc ę z Polaa lf von lzwk, o włwm (cztanj zztą o nmcku) Tlog Snkwcza, n tlko, ż naał zcom olk mona kazał ę ochować z źwękach mazuka Dąbowkgo, al jzcz zkazał otomkom nauczć ę bgl jęzka olkgo, bo naczj majątk zjz na właność Hnka Snkwcza! Dzc waunku n łnł, a naz kultow az złał o wow tak oto lt: atą zzczn ę moj moch natęców wzlkch aw o aku. naczj zztą ng n małm zamau otąć gż o Polk olkj n cągn ę nkogo goźbą wzuca z zm o ojcach. Wato tż zajzć o Mchałowc koło Jlnj Gó, gz mzka twoz mtz talu otckj mtafo, towo śląk malaz Pawł Tbalk. zwkl czjngo waztatu nauczł ę, tuując zła awnch mtzów, al jgo obaz nozą waźn znamę wółcznośc. Zza to, co owczn, jak natua, jak komo, z najnowzm wnalazkam luzkośc, wkazując na non zz n zagożna. Jt altą ualtą zaazm. Jgo obaz (coś w ozaju halzmu magczngo) mają tlu wlbcl, ż zaj j zanm owtaną. Wtąc węc takż o Mchałowc. Zwłazcza jną, to najlza oa o zwzana otln Jlnogókj. k l a m a GRZS PRTMETY tżow ol z Polu Mokotowkm w Wazaw Wazawk Mokotów to jna z najęknjzch wllowch zlnc tolc, otoja lomatów luz kultu. To właśn tutaj owtaj komlk kamalnch zncj akowch Gazoo atamnt. Gazoo atamnt to otatn ta nwtcj alzowanj w amach tżowgo ola mzkanowgo Eko-Pak zlokalzowango w otuln zln Pola Mokotowkgo. omlk mzkanow Gazoo atamnt zaojktowała czołowa wazawka acowna achtktonczna ułowcz &ocat. nwtcja lcz 155 mzkań o owzchn o 53 o 187 m 2 zotan zalzowana o ołow 2013 oku. olotka ola utzmana w bl czn to onaczaowość fom, klaka ołączona z wublmowaną nowocznoścą. nwtcja zotała zgotowana z mślą o tch, któz ocną komfot żca w mśc w otocznu natualnj zln zo Pola Mokotowkgo, a z tm łatw otę o łnj nfatuktu uługowj hanlowj tolc. P D R Ó Ż Y L GRZS PRTMETY wjątkow mjc la lt konów

7 obwonca owch Skalmzc zabtkow wozc koljow Mał mato o użch możlwoścach ow Skalmzc to jn w Polc mato nbęąc zbą gmn, w któj ę znajuj. a tm n kończ ę jgo wjątkowość. Mmo wch nwlkch ozmaów, taa ę n utęować nawt na kok wom wękzm ąaom, węc alz tów Wlkoolk mają zczwśc n laa konkuncję. ow Skalmzc mato: mzkańców gmna: mzkańców ołożn: mz alzm a towm Wlkoolkm, z oz kajowj n 25 obza: ha Zaban, czt, łn kwatów zln tak ą ow Skalmzc już na wz zut oka. Dłużz obt w mśc otacza jzcz węcj oztwnch ważń. W cągu otatnch lat mato tało ę ężnm ośokm zmłowm, w któm tmatczn ono ę takż komfot żca mzkańców. bakuj tu atakcj zonczch zabtków hto. W zgoz z natuą Gmna ow Skalmzc ołożona jt w aśm zn Wlkoolkj. Chaakttczn ównnn ukztałtowan tnu zazwa jnak wą óżnoonoścą. W malowncz kajobaz wują ę ola uawn, łąk uoklw zakątk w oblżu zk Pon. a tn gmn znajuj ę tż klkanaśc aków kajobazowch. Sośó tago zabtkowgo zwotanu włanają ę awzw łk achtktu koścoł, wok, ałac. Stmatczn zbwa tż zlonch oaz, z któch uzązan ą lac zabaw la zc. Dla aktwnch zgotowano zlak z owow. Wśó najlzch ow Skalmzc ęć az z zęu znalazł ę wśó tu naj- ak mjk gók Joanowk Wato ołączć htoę z nowocznoścą zkonuj Bożna Buzk, bumtz gmn mata ow Skalmzc. Jt 2020 ok. a tację ow Skalmzc wjżża ocąg. Tłok na on ogomn. Paażow za ncałą goznę bęą już w Wazaw Pan bumtz, cz to tlko wanał n? Głęboko wzę, ż to n tlko n al jżl już o nach mówm, to zcż on tż ę częto łnają. W tm konktnm zaku naz n zotał oat cężką acą, ab w 2020 oku ocąg wjchał na nowoczn wozc w nazm mśc, zabał aażów z gonu ołunowj Wlkoolk, zawózł ch zbko o Wazaw, Łoz, Poznana, Wocława alj o Euo. Mam śwaomość, ż n wztko zalż o na, al głęboko wzę, ż klaacj ząow zotaną utzman womnan 2020 ok bęz złomow. Zobm wztko, ab na ozkłaach jaz n tlko w Polc, al w najwękzch uojkch aglomacjach ojawł ę ow Skalmzc jako jn z kluczowch węzłów DP, co błob ogomną omocją la całj nazj gmnnj wólnot. Jak jzcz zan n z obą lokalzacja węzła koljowgo DP w owch Skalmzcach? Błb to nwątlw ogomn kok cwlzacjn la nazj gmn. DP jt ojktm oatm na tchnologach z najwżzj ółk. Dzęk nmu utwozon zotałb now mjca ac la woko wkwalfkowanch cjaltów. Stom z ogomną zaną na koljn mul w ozwoju zoko ozumanj nfatuktu gooaczj. Gb t założna ę zalzował, to kalmzcka htoa zatoczłab koło. kol wztko ę tu zcż zaczęło. To ona oowazła o owtana ozwoju mata Ówcznm buownczm węzła koljowgo w nazm mśc zśwcała mśl, któa mała uzaann n tlko tchnczn, al konomczn. Wato węc zaj, o ona 100 latach, na tn fakt zwócć uwagę z ojktowanu zbgu ta DP. Bazo mocno onolśm tn htoczn agumnt w ozmowach z nwtom twócam tuum wkonalnośc. Tn monumntaln nogotck gmach jt namacalnm ślam śwtnośc mata. Stojąc o zś wcąż funkcjonując wozc w owch Skalmzcach uchoz za jn z najęknjzch w Polc. Jt to nwątlw ła achtktonczna htoa n wbaczłab właścclow, czl PP, gb ozwolł tmu zabtkow oaść w unę. Pzkonujm, ż wato ołączć htoę z nowocznoścą zanwtować ównż w tn obkt, mogąc okonal łużć obłuz aażów kol gonalnch. Stą oóżn wuzalb na nowoczn tmnal DP lanuj ę, ż bęz on zlokalzowan w olgłośc ok. 800 m w ln otj o tgo zabtkowgo obktu. ow Skalmzc już uowonł, ż otafą wzocowo łączć tację z nowocznoścą. To tu woj zb mają jn z najwękzch fm w Euo. Stwozlśm waunk, b wój katał lokowal u na zaówno mnj zęboc, jak otntac gooacz, a wbw ozoom n jt łatwo zachęcć nwtoów o zantowana ę takm małm gmnam jak naza. Pzęboc wzą, ż n zotawm ch amm ob o okonanu tanakcj kuna-zaż ż na bżąco ślzm cał oc nwtcjn. Ponato nwl amoząów w Polc onotowało tak zot nowch mjc ac jak w nazj gmn. Mzkańc z całgo gonu mają w czm wbać ocząwz o acownków o nkch kwalfkacjach, a kończwz na cjaltach w zzn automatk nfomatk. Śwtn ozwja ę ównż banża motozacjna z alonam tacjam obług. tt właz amoząowch jt użo wękz. Mac już w gmn Potfę Łózkj Stf Ekonomcznj. Taz cznc taana o jj ozzn. a jakm ą on ta? Wznaczlśm już tn na tn cl zgotowalśm j lantczn. owonlśm kownctwu tf, ż jtśm wagonm atnm, tą naz koljn oozcj otkają ę z użą otwatoścą. Wato tu nwtować, al takż zamzkać. a ztzn otatnch lat komfot żca w gmn znacząco ę onół. Jak ott wznaczł ob amozą o tm wzglęm? Sukcwn otwam nazm mzkańcom now ztzn. Donujm tnam o buownctwo o łącznm obzaz 70 ha. Zanwtowalśm w zoko ozumaną nfatuktuę komunalną (antację, gooakę oaam tałm), a wczśnj w woocąg og. Bzwzglęnm ottm nazm oczkm w głow bła, jt bęz ośwata waz z wchowanm zzkolnm. Jj tan, o zjęcu w 1996 oku, bł ołakan. Tzba bło aktczn wztk zkoł ozbuowwać monzować, a o fom buować gmnazja. Dzś naz zc uczą ę w nowocznch obz woażonch obktach. Pz nam jzcz jn uż ośwatow ojkt, któ ozocznam w oku zzłm. Bęz to buowa al gmnatcznj w zkol otawowj w Skalmzcach. ch to n zabzm nkomn, al ow Skalmzc, któm mam zazczt kować już zótą kancję, ą małą gmną o naawę użch możlwoścach. Sczn o na zaazam.

8 Skalmzc zabtk Dwó Polk w Chotow Sanktuaum Matk Bożj w Skalmzcach Pałac mojowkch w Ślwnkach Dwnan koścół z XV wku w cążu Dwnan koścół z XV wku w Dozw oścół w. św. atazn w Skalmzcach Pomnk Powtańców Wlkoolkch zż luow w Dozw z XX wku lzch amoząów w Polc. To fkt konkwntn alzowanj konccj ozwoju gmn. Cał jj obza jt woażon w woocąg, ć ngtczną gazową, częścowo kanalzowan. Monzowan ą zkoł, wjk śwtlc, ośok zowa, unowoczśnana jt baza otowa. Z oku na ok zbwa nowch óg chonków. Jną z ważnjzch nwtcj otatnch lat bła buowa obwonc mata, któa uawnła komunkację onoła atakcjność gmn la zęboców. Lw bznu Potncjał gooacz to atut, zęk któmu ta nwlka gmna bj na głowę ośok użo wękz o b. Dwó Polk w Chotow Funkcjonuj tu aw 800 omotów gooaczch. Domnuj zmł lkk, mblow, mtalow olnoożwcz. Sln ozwnęt ą tż hanl oaz uług. a tn gmn znajuj ę otfa Łózkj Scjalnj Stf Ekonomcznj. To wztko zkłaa ę na lczbę nowch mjc ac. W cągu 10 mnonch lat utwozono ch aż 4 tąc. 360 km na goznę Możlwośc gmn wcąż oną. Dogon ozwązan moż znść buowa w owch Skalmzcach tacj kol zbkch ękośc. Samozą zawna, ż jśl choz o oztwn zman, to z wnoścą n owzał jzcz otatngo łowa. Potfa Łózkj Scjalnj Stf Ekonomcznj kj Moaw Połunow aln mjc na tatgcznm kzżowanu Euo w ołunowo-wchonj częśc Rublk Czkj, z gancach utą Słowacją. Tę wtąło o Euo chzścjańtwo, wzłuż tutjzch zk zozło ę klkat mat matczk, na zboczach wzgóz o zś ozcągają ę wnnc a owocow. Moaw Połunow ofują wom goścom zoką kalę zabtków kultu, zonczch tchncznch, ą tu takż atakcj la młośnków achtktu nowocznj zabtków kultu żowkj. Czt tutjz obkt zotał wan na Ltę Śwatowgo Dzzctwa ultuowgo Pzonczgo ESC, oftę ołna możlwość uawana atakcjnj tutk folklotcznj wnakj. Moaw Połunow gwaancja nzaomnanch ważń la całj ozn Mato bznu CM-40 Lmt mbl CRRECT matac mbl tacowan VSSLH-SM nfatuktua koljowa HLFE PRDCJ tm mocując SPÓŁDZEL MLECZRS LZR lśnow PPL FDS kama la zwząt SLMEX lktonka Matał onoowan

9 W P D R Ó Ż Y W óltwo Tajlanę zwza ę ówn łatwo, jak ob zaku w umakc. Wtacz mć nąz. Jt tam wztko, co tuśc o zczęśca otzbn. Ś w T Błażj Toańk Śwątn ockając złotm jak Wat Pha aw z zmaagowm Buą laż z bałm nczm cuk u akm na malńkj wc oh Ma, na któą można ę otać azcztm łącznkm tlko ocza ołwu moza. Jt najłnnjza w zj mza tchno Full Moon Pat ą kajobaz zaając ch w ach. uchna lkka, zowa, czaam kln ota, al jna z najlzch na śwc! Szalon mato fot. tockhoto/ bakuha Bangkok jt jak Wża Babl. Płn chaou, zgłku, zamętu. Zamon owtz. Wlgotność ża. Samocho jaąc onką. Wąk zaułk. lczn kok, omjan lalomm tlko zz śmzn ojaz na tzch kołach, zwan o tukającch lnków tuk-tukam. Ba-takówk, autokz z blazanm buam. wl zjmnj zwza ę taą, ocętą kanałam część tolc, łnąc na ługch łozach naęzanch lnkam. chaou Sunowoczną koljką onbną (zwkl nzłnoną, bo zbt ogą la Tajów) ojzm z kol o najnowzch zlnc o olotowj achtktuz, jak Sathon. Wato tam zobaczć nzwkł buowc Robot Bulng. chtkt, ojktując buowlę, zanował ę jną z zabawk na. aln oobon W Bangkoku tuśc kują wz kok zwkl na hao San Roa, łnną ulcę, zatłoczoną wa az bazj nż zakoańk uówk w zon. W okolc łno jt tanch hotlków, z okojam mającm czam wlkość jngo łóżka. naj, ub, alon maażu, bua oóż zając blt o kambożańkj ł achtktu śwatowj, ngko Wat. Jak na każj cntalnj tajkj ulc, ą tu zawc fkcjn oobonch olków za klkanaśc olaów, tobk o Guccgo, jwabnch kawatów z mtką Vac cz falf- katów okumntów. aż moż tam zotać tuntm lub znnkazm. Wtacz oobć zjęc. Gwana ulca zaa oo na anm. Złot klmat a zwzan Bangkoku wtacz klka n. Tzba oczwśc zobaczć Wlk Pałac ólwk, gz kól bwa zako, a tuśc obowązkowo. To zół buowl zomnającch bombonkę. Plgzmk zwzającch oążają o Wat Pha o, śwątn zmaagowgo Bu otać naawę wkonano z jatu, al zaaa ona na złotm cokol z balachmm. Z lango złota jt koljn oąg Bu, ważąc 75 kg! W najwękzj najtazj śwątn Wat Pho zobaczm natomat lżącgo Buę. Jt ług na 46 mtów, ułożon, nczm na lgowku, na wokośc 15 m. l najważnjz w Bangkoku, jak w całj zj, jt magczn klmat wlu mjc. śwc z bujkm śwątnam, n. Wat Bnchamaboht, w koljc utawają ę okon mn w zafanowch zatach. Pobzękują mtalowm P D R Ó Ż Y Ś w T

10 fot. tockhoto/ tmjut W P D R Ó Ż Y Ś W T mkam czkają na żwność oaz atk. Tajow, w 95 ocntach buśc, wzą, ż każ ob ucznk bęz wnagozon, n kąą węc aów. Jzcz nawno każ mło chłoak tafał w Tajlan o wojka albo o klaztou. Do tgo otatngo na klka męc lub na zawz. Dzaj z tam jn na tzch. Mn twozą kolot tamtjzgo kajobazu. Hanl na woz W tolc, zwanj Wncją Wchou, n można tż omnąć łwającch tagów, cznnch o ana, jak Talng Chan cz Bang hu Wang. ajbazj oulan wśó tutów jt jnak ołożon oza Bangkokm zatłoczon Damnon Sauak. Tajow w łomkowch kaluzach, zawz uśmchnęc, hanlują z łoz jak z wkam, k n bło jzcz hmaktów. Łoz ugnają ę o gzotcznch owoców w wklnowch kozach (n. moczch owoców mango), naczń łnch śwżgo jała, tktlów, kaluz, wobów ękozlnctwa, amątk. Zatana htoa Zanm ognam z Bangkoku na ołun, o mata Pattaa lub alj, na wę Phukt, na laż zatłoczon jak w wztkch kuotach śózmnomokch, zatzmajm ę na chwlę flkj w mśc jutthaja. Pzz czt tulca bła to tolca Tajlan, w XV w. wukotn wękza o Lonnu, al znzczona zz wojka bmańk, zaoła żunglą. W taożtnj częśc jt to wmał, moczn mato, w któm czuj ę zaach hto. Hałaślw jak zwkl tuśc, oaając wtowanch łon, n aują o kajobazu. Tajlana jt zjawkowo jakawa, zcona zaacham, bawam, makam. Fagmntam zwcza, al w wlu mjcach zatana. a Mozu namańkm, 50 klomtów o Pukht, lżą w oh Ph Ph. Wann wbzż klfow tało ę klkanaśc lat tmu śwtną cną o flmu bańka laża z Lonam DCao. tgo czau bał ak n zomna już cuku uu. Zatal go wlbcl amkańkgo aktoa.

11 fot. tockhoto/ ThaTbbtt W P D R Ó Ż Y W an śmchu Wbając ę o Tajlan, wato amętać o oóżnm nzbęnku. lka obch a moż ę zać w hotlu, tauacj cz na komaac olcj. V D E M E C M Błażj Toańk 20 W Tajlan ą tz o oku. ajclj, o 40 0 C, jt w oz goącj męz macm a majm. czwca o aźznka twa oa zczowa. ajlj węc zalanować oóż męz ltoam lutm, w oz chłonj. Wato jnak amętać, ż najwęcj tutów zlatuj o Tajlan w ok Bożgo aozna wt ą najwżz cn. Mów ę, ż Tajlana ma w lg: buzm jzn. J ę tam nmal na każm koku, o śwtu o noc. uchna tajka kztałtowała ę główn o włwm otaw chńkch, al ot zaw tu cu, tak chętn oawan na zkła o kuczaka, zazają już włw njk. Swoją ognalność kuchna tajka zkuj zęk mlczku kokoowmu, taw ctnowj, zkj bazl, śwżmu mbow, kolnz cz lścom lmonk. Jnm z najmacznjzch ów jt mo kang, gęt buń o lkatnm kokoowm maku. ajw śca ę na akę mążz kokoa wcka mlczko, któ natęn mza ę z jajkm, cukm mąką kukuzaną. G zgętnj, zlwa ę j o mtalowch naczń cz. a wzchu twoz ę chuąca kóka. Pcha! Poza óbam nacągana tutów na wżz cn ołat (tzba ę tagować!) Tajlana jt kajm bzcznm. azż nęz, okumntów cz aaatów fotogafcznch mogą ę oczwśc zazć, jak wzęz na śwc. Z alka tzba ę jnak tzmać o nakotków. Pawo jt bowm wjątkowo uow. ajbazj znana jt w Polc htoa Mchała Paulgo, któ cum wotał ę z tajkgo węzna. W 2004 oku olcja zatzmała go w Bangkoku za zmt cta. Zotał kazan wunatokotn na kaę śmc, któą zatąono ożwocm, gż zznał ę o wn. Za muam jngo z najgozch węzń śwata (Bang wang) zzał 6 lat. ajbazj z tgo obtu zaamętał zaach gnjącgo cała nutając bzęk łańcuchów. Pznc Lch Wałęa, lkan waśnwk Lch aczńk zwacal ę z ośbą o kóla Tajlan o jgo ułakawn. Swoją htoę Mchał Paul oał zlutował w kążc 12 x śmć. owść z an śmchu. Walutą obowązującą w Tajlan jt baht. 100 THB to ok. 10 zł. ajożj jt na wach w Bangkoku, w ozotałj częśc kaju o wl tanj. Za an kłaając ę z kuczaka, żu, wazw, ałatk owocowj naoju załacm ok. 100 THB, za oba w ogj tauacj o 100 o 600 THB, al już na ulc lub w nnm mjcu, w któm jaają Tajow ołowę tj um, a nawt jną czwatą. nn zkłaow cn: najtańz noclg 200 THB, wok tana o 1000 THB, tuk-tuk THB, maaż tajk (gozna) THB, nalśnk z bananm 20 THB, uzka 20 THB, wo THB, woa mnalna 10 THB. W wlu mjcach można łacć olaam amkańkm. Pnąz lj wmnać w kantoz nż w banku. Bankomat ą w zaęgu ęk. Wzę można kuć w mbaaz óltwa Tajlan w Wazaw (ul. Wllowa 7) albo na lotnku w Bangkoku (na 15 n) załatwa ę ją o ęk. ntnt jt otęn wzęz n. w kafjkach cz hotlach. a ozmow zz tlfon komókow wato kuć katę SM. SMS- o Polk ą tan. aęc w gnazkach wtczk tak jak w Polc. ktualn nfomacj, zwonk tutczn, foum kujn zawz wato awzć na otalu agowanm zz Polaków mzkającch w Tajlan: Lśn Zakątk w cu Puzcz nzńkj To okonał mjc na oocznk, na otkana w gon najblżzch, jak na kamaln zkoln, mzę ntgacjną cz okolcznoścową mzę. Zaazam na śwęta zabawę lwtową. Tak nowtazalnj atmof n ma ngz nzj! ontakt: Lśn Zakątk, Gzbowc 18, Tl , kom fujm: - 18 mjc noclgowch w tzch komfotowch omkach - tawk z bam o łowna - glla, ognko, ow, aunę, a w zm nat bgow - oganzację mz ntgacjnch (wata na 30 oób) - możlwość zjazu z zwzakm na znajzz: - czę, czt owtz la łn gzbów - atakcjn tutczn okolc uznan (mczt), Gók (zalw) Suaśl (uzowko) - okonałą kuchnę, oatą na ouktach włanch zach na chlb, węln nn makowtośc zgotowwan na otaw ctu nazch babć Węcj nfomacj:

12 W o ó ż k a l j o k o Ekm zz śwat Z Błażjm Toańkm Euoa w cu Ltw W W Jonkku (awnj olkch Janjkzkach), 17 klomtów na ółnoc o cntum Wlna, na 55 hktaach ozośca ę Euoo Paka (Muzum Cntum Euo Pak Euo). W kajobaz ocęt wzgózam, azawkam tumkam, ośó ębów, on olch wkomonowan ą nowoczn zźb ntalacj. Znan atśc z 27 kajów twozl tu 90 zł. Wśó nch m.n.: ggantczn zło/sazawka Dnna nhma, obta atząca na ężc Java Cuza, olbzm głaz Pztzń nznango ozwoju Magaln bakanowcz cz Pama owójngo ngatwu Sola LWtta. Muzum Cntum Euo jt jną z najwękzch atakcj tutcznch na Ltw. ganzowan ą w nm takż mozja zźbak, konct, wtaw, konfncj. Pak Euo wmślł ltwk zźbaz Gntaa aoa, auto Pomnka cntum Euo nalżącgo o tj nzwkłj kolkcj. Jgo zźba, któą m z umą okazwał, jt w kztałc am mbolzuj ę zjnoczonj Euo. a uzbckm ganc wto lczb, któ okazują, l klomtów zl Jonkku o uojkch tolc. Pam w Damazku W Wokół Placu Męcznnków w Damazku żc tętn zz cał zń. W olcanj zz zwonk Lonl Plant oulanj tauacj l-ma, zomnającj wm wgląm tamwaj, w cągu na tołują ę zwkl uzęnc oblkch bu. Za śmzn nąz można tam zjść głębok talz fatah (hummu, olwa z cczcą, mlon męo, ozch) albo ful (ué z faol). Łakomtwo wzba na wok czkolaowch am włnającch wtn catkan. Wczoam amacńk kafjk włnają abow oalając nagl ojając łoką hbatę, zazj kawę. Sa n jt otatno bzcznm kajm, al z wnoścą zabłąz tam njn tuta. 22 Pamęc aża W W łońcu ołkują czwon achówk bał ścan okamulkgo baokowgo zołu klaztongo w Wgach (na Suwalzczźn). Z lotu taka ob on ważn notęnj fotc, gż z tzch ton oblwają go wo jzoa. Pz wkam mało to znaczn mbolczn. Ważało otęgę właz bokj w walc katolczmu z hzją. Dawno jnak zatała ę w tch tonach amęć o ottantach. ona wutu lat wgkch mów w um mnatu n zamzkują tż utlnc. Taz w każm z nch ą o wa, tz okoj o wnajęca w cn zł. W 1999 oku w Wgach, w jnm z aatamntów, woczwał ocza lgzmk o Polk aż Jan Pawł. tgo czau tacjn łw kajakow Czaną Hańczą oganzowan ą na tzw. zlaku akm. takcj la tutów jt w tj okolc bz lku. koljk wąkotoowj zz Muzum Wg, tannę kon zjażżkę bczką o komnatę olną banę uką. Ma Wnu bk Dom (Caa zul) muzum F ahlo w Cooacan, zlnc tolc Mkku z ulc Lon 247, zomna o wlobawnm żcu malak, kanaltk, bkualtk. Cł, atlow kolo ścan: żółcn błękt. Wokół zlń ośln aość baw kwtnącch kwatów. W wnętzach kolkcja obazów ztuk luowj. Płótna F jj męża Dga Rv. Mkkańk toj luow oaz ukn zaojktowan zz Fę. aczna fguk z ok kolumbjkj. Pott Maka, Engla, Stalna, Mao T-tunga zomnają o oltcznch facnacjach ahlo. tlko gzngz natafam na śla cna, któ nękało attkę. Pz ztalugą z lw nazkcowanm ottm Józfa Stalna to wózk nwalzk. Zalw klka ulc alj, z v. Ro Chuubuco 410, znajuj ę Muzum Lwa Tockgo. Sza, onu, zmn. Wok cznał mu olcon utm kolczatm gubm kożuchm wnoośl. Wżczk, w któch za żca Tockgo kl ę uzbojn tażnc, nauwają kojazna z węznm. Wnętza atowgo omu woażon actczn. Pot, wnan mbl. W gabnc maa Mkku z 1930 oku, Ehon, gzmlaz Paw. W bblotc zła Lnna, Maka, Engla. Rocznk czaom owj M,,,owj Żunał. a łaznkowj ółc ol Vch. a nwlkm zzńcu-ogoz bał oblk z m młotm oaz na: Lon Totk. To gób jngo z najwękzch zwóców bolzwckj Roj. ż tuno zozumć, jak to możlw, ż Tockgo ahlo omnnch o b nczm Wnu Ma mógł ołączć chwlow oman. fot. E. Dzkowka fot. E. owaczk Damatczn zj św. Wojccha Z Zwzając chkatę Gnźnńką, już w wzj chwl zobaczm w zbtum jj najcnnjz zabtk: lkwaz św. Wojccha z 1662 oku, wkonan z ba zz holnkgo mtza Pta von Rnna. zana w tój bku otać męcznnka lż na wku tumn. W awj ęc zż kzż mtooltan, w lwj Ewanglę. Pzz wk bł to cl lgzmk olkch właców uchownch, w tm aża Jana Pawła. Ćwć wku tmu gabż lkwaza wtząnęła Polką. Szścu ołom źwgającm tumnę śwętokac ołual kzła, owal baokow anoł. żl łomów łk o mtalu. Potm w jnm z gaaż w Gańku bn blach ztaal alnkm actlnowm na ztab. Zznal, ż ml oblm z wwznm ogomnj fgu, węc oąbal śwętmu ką głowę ękę. W achu z katz zakoal tułów, onalzon otatczn zz bawąc ę zc. azż tę jna z gazt uznała za tak zuchwałą, jakb ktoś uł wawlk aa zobł j na gt albo z zczbca zobł ogzbacz. Po wlomęcznj tauacj zabtk wócł na woj mjc. Tafn zauważł Młoz Bzzńk w magazn W Poóż, ż wękzą zjmność oczuwam z zwzanu zabtku, któgo amatczną htoę już znam, nż ocza ogląana jakgoś tam wz az zobaczongo muku. W o ó ż k a l j o k o

13 W W o ó ż Poóż w koloz blon Jt jną z najbazj znanch olkch oóżnczk, takż aką, znnkaką, tłumaczką, fotogafką, lutatoką kążk. Z Batą Pawlkowką o aj zmzana śwata ozmawa Hubt oczak. Do bogatgo wachlaza an zajęć ołączło otatno nauczan jęzków obcch. Ską u an tl ntującch aj zaału, ab j alzować? Paja to jt coś takgo, co owa człowka oaj mu kzł. Tak właśn ę czuję, k waam na jakś now omł. Szczgóln wt, k mam ważn, ż alzacja tgo omłu ułatw albo uękz komuś żc. Bć globtotką. To bło an najwękz mazn? Tak, zawz o tm mazłam, chocaż ługo uważałam ę za mnj watoścową o nnch luz n awałam ob zan na łnn tch mazń. ż wngo ękngo na ozłam o wnoku, ż n ma nu utunać ob żca. Lj bęz zabać o b koncntować ę na tm, co kocham najbazj. Wt zaczęłam zbać nąz na moją wzą wlką wawę. zukała an onoa? zukałam mślę, ż znalzn onoa zaba tl amo czau ng, co zaobn funuz włanm ękam. o zaj wolę oóżować za woj nąz, bo jtm wt wolna. Co oazłab an luzom, któz zamzają o az wz wjchać amozln w gzotczną oóż n chcą koztać z bua ooż? Jak jt kalog globtota? Żczlwość, oztwn natawn, otwatość zacunk to najważnjz. Choz o to, żb n zabać z obą zśwaczna o nazj wżzośc. Wchowano na w wz, ż Euoa jt najlza, najmązjza najlj ba o woch obwatl. l to nawa. W óżnch częścach śwata luz mają woją właną awę ówn awzwą jak naza. Tl ż nną. a l ownnśm zabać takż o oown zczna z alkm oóżam? a l? a to ocnt. Po co zkować żcm bz owou? Jt klka takch choób, któ ą nbzczn z wnm ozom cha można j złaać ocza oóż. Są to: żółtaczka tu B, tężc, błonca, olo u bzuzn. Razę ę zcwko nm zazczć. Pz oóżach w tok konczn jt oatkowo zczn zcwko żółtj fbz. To śmtlna chooba oznozona zz mokt, oobn jak malaa, al na tę otatną n ma jzcz zczonk. Można jn bać lk oflaktczn. Pan kążka Blonnka na to tajmnc ztawa htoę z cztch óżnch zakątków śwata: Zanzbau, Tanzan, Bazl mazon. Jt tam tż wl ęknch fotogaf zabawnch unków. Cz ą an autotwa? Wztk fotogaf unk zamzczon w moch kążkach zobłam ama. Sawa m to oatkową zjmność. Jt to bazo wjątkow oób okazana tgo, co czam tuno oać łowam. Co okła an w tch gzotcznch tonach? nozę ważn, ż obt w takch nzwkłch mjcach włnął takż na an śwatooglą, flozofę... Mam ważn, ż oóżowan całkowc omnło mn jako człowka. Znalazłam w ob mnótwo owag ł. okłam jnoczśn, ż każ człowk no w ob wlk zaa ng umjętnośc azna ob w zakakującch tuacjach, al zwkl n ma otzb o nch ęgać. Bo w Euo żc jt tak kontuowan, żb bło jak najłatwjz, żb człowk n muał ę wlać. To owaz o tazngo lntwa, zanku lnj wol, konkwncj oowzalnośc. Tgo wztkgo nauczłam ę właśn ocza oóż. Z kogoś, kogo n lubłam n zanowałam, zmnłam ę w człowka, któm bazo lubę bć w wojgo najlzgo zjacla. W tm oku na nku wawnczm ojawł ę koljn an ublkacj Blonnka w Mkku Blonnka w nach. aała an tż kążkę, któa otcz oóż, al w głąb b. Blonnka W W o ó ż

14 W W o ó ż Mam ważn, ż oóżowan całkowc omnło mn jako człowka. Znalazłam w ob mnótwo owag ł... w żungl amotnośc omogła wlu kobtom na nowo uwzć w b. Cz zaj an ob awę z wlkj moc tj kążk? To jt jna z cztch kążk z cklu oanków o żcu. aałam w nch to, co okłam co wało m ę najważnjz. To ą ot aw, al wm, ż czam bazo tun o onalzna. a zkła to, ką ę bz bak oczuca włanj watośc jak j ozkać. lbo to, jak ćwczć lną wolę. lbo to, ż najw tzba olubć b, żb umć kochać uggo człowka. Pot, al czam bazo tun. Dotaję bazo użo -mal o luz, któz czują ę zagubn w tak właśn oób. Czę ę, ż tm kążkam mogę m omóc. Zaczęła an wawać śwtn oęcznk o nauk jęzków obcch. a czm olga an nowatoka mtoa cz naawę każ z na ma zanę nauczć ę mówć w obcm jęzku? Wałam na tn omł, k óbowałam nauczć ę hzańkgo. uowałam óżn ku, al wztk bł kontuowan oobn: alog, gamatka o wkuca łówka. Błam w tan ocągnąć o ątj lkcj, a otm wztko m fot. ach. Bat Pawlkowkj (x4) ę mzało. l zauważłam, ż w alogach jt klka fajnch zań, któ wato błob zaamętać. Zaczęłam węc zawać w zzc zana azm z ch tłumacznam owtazać j na gło w każj wolnj chwl. nagl otzgłam, ż n muzę znać nazw czaów an żanj to gamatk, żb oawn buować now zana. Jęzka obcgo można ę nauczć ntnktown, na zaaz logcznj ukłaank. to jt właśn zaaa załana mojgo kuu. Zo wkuwana łówk, oman to. Pozz naukę mówna człowk zwaja ob jnoczśn zaa, bo tn ku jt zbuowan w bazo czjn zmślan oób. Dlatgo zała. Mślę, ż zęk tj mtoz każ moż ę nauczć jęzka obcgo. Wtacz tlko, żb ztzgał wóch najważnjzch zaa: ćwczł częto kótko, al tmatczn, na zkła ętnaśc mnut coznn, zawz obł to na gło. Bazo aktwn owaz an woją tonę ntntową ofl na Facbooku, a zz to ma an tał kontakt z wom fanam cztlnkam. Co aj an taka wmana mśl? Cztlnc moch kążk, łuchacz moch aucj aowch to mo zjacl. Lubę mć z nm kontakt. Wm, ż oganzuj an waw w ckaw zakątk śwata. Doką wba ę an w najblżzm cza? Czaam oganzuję waw, na któ można ę zaać. ma żanch oatkowch waunków. Wtacz chcć zazwować ob mjc. W tm oku oganzuję jzcz w tak otwat wjaz: o żungl amazońkj w ltoaz o nonzj o konc guna. Zaazam na wólngo lwta na Bal. k l a m a DRYJ ÂWT BEZ GRC Z WÑ RTÑ REDYT B WRLD MSTERCRD Pz j namowt mocj! Wmnaj unkt za łatnoêc katà oukt bankow na kctujàc nago w ogam Wol MatCa Rwa. Zkaj bzłatn akt ubzczƒ oó nch Pzłu onà Gwaancj na zakuon z t RTV oaz GD. Pzjê o najbl zgo za u t Banku lub zazwoƒ o na! 26

15 oljowa zachownca Rozkła jaz to otawa funkcjonowana każgo zwoźnka. Poc jgo twozna zbga wlotaowo jt nzwkl czaochłonn. Macj Buchman Pwz konccj zmak o koljowgo ozkłau jaz owtają już w gunu, czl na około ok z jgo wożnm. omóka PP ntct, oowzalna za lanowan oft, oacowuj wówcza założna otcząc ozkłaów jaz oaz atk ołączń. W tcznu natomat zaząca nfatuktu, czl PP Polk Ln oljow S.. (PP PL), na zamówn zwoźnków twoz ta wzocow, zęk czmu można oznać cza jaz zwzan w nowm ozkłaz. a tm ta zgotowwana oft ozwala to zjąć założna, któ ułatwą tzw. taowan ocągów. Po zkazanu ta wzocowch obwają ę omęz zwoźnkam wwnętzn otkana, zęk któm można zalanować oftę w tak oób, ab jj alzacja bła jak najogonjza la aażów. Pz oacowwanu ozkłau jaz zczgólną uwagę tzba zwócć na oganczna nfatuktualn, tak jak tm towana uchm na anj ln, możlwość owazna uchu o toz lwm, możlwość wzzana ocągów gonalnch, a takż wl obnch oganczń. kłaanka na cza W wzj koljnośc PP ntct uzgana ckl wjazow z Wazaw, Poznana atowc z oljam Mazowckm Pzwozam Rgonalnm. Wacowan wólngo tanowka z ozoczęcm kontukcj ozkłau ozwala unknąć óźnjzch konflktów ocza taowana ocągów. Punktm wjścowm jt cza jaz ocągów Euo Ct z za- PP ntct w komunkacj kajowj owaz 3 ozaj ocągów: Ex ntct zbk ocąg kuując z ękoścą o 160 km/h, wóżnając ę wokm komfotm jaz, z zzałam mnżkm, wagonm tauacjnm oaz otęm o bzzwoowgo ntntu w kla 1, Ex ocąg kuując z ękoścą o 150 km/h, o oganczonj lczb otojów, objęt całkowtą zwacją mjc, Twoj Ln oljow (TL) ocąg męzwojwózk, ztawon z wagonów kla 1 2, a takż (w zaku ocągów nocnch) z wagonów z mjcam o lżna oaz wagonów alnch. Część z tch ocągów kuuj na zamówn Mnttwa nfatuktu jako ocąg łnąc łużbę ublczną. chonj ołunowj ganc. a konfncjach męznaoowch utalan ą gozn zkazana ocągów na ganc o tgo momntu ocąg ą taowan wtczn aż o Wazaw. Dzęk tmu można okślć końcówkę wjazową la cklu oznańkgo katowckgo w Wazaw oaz utalć ckl w Poznanu atowcach, a waz z nm komunkowan ocągów ojazowch owozowch o ocągów męznaoowch w nnch kunkach. Po utalnu tzw. końcówk wjazowj z Wazaw o Poznana można zalanować wjaz ocągów męzwojwózkch w kunku Touna (5 mnut o tch ojżżającch o Poznana). Późnj utalan ą wjaz ocągów w kunku oluzk (ocąg t jżżą tą amą taą o tacj Bna). tu, w oozumnu z oljam Mazowckm, ntct takż utala końcówkę wjazową. Po okślnu wjazów ocągów w kunku atowc można oacować końcówkę kakowką końcówkę łózką, za każm azm czjn wznaczając cza ojazu, w tak oób, żb ozczgóln ołączna n kolował z obą. tak, kawałk o kawałku, jak ukłaanka, owtaj owol cała atka ołączń. Paaż najważnjz W kwtnu ółka PP ntct zowaza konultacj ołczn, ab oznać on aażów na tmat nowgo ozkłau jaz. Jnoczśn zwoźnc kłaają o zaząc nfatuktu wnok o zzln ta la ocągów. Po zanalzowanu oawnośc wnoków wzc zwoźnc zbają ę na konfncj oacowują ckl la wztkch katgo ocągów w wztkch możlwch unktach na c koljowj. W ok o maja o lca twa kontukcja ozkłau jaz. W męzcza, w ołow czwca, obwa ę konfncja otcząca konflktów ta. PP PL waz z zwoźnkam utala wówcza ozkła jaz ozczgólnch ocągów w zaku wtęowana kolzj ta. W lcu obwa ę otatna już konfncja, ocza któj twozon jt ojkt wkazu komunkowań. tatczn, w wzśnu, PL zkazuj ozkła jaz zwoźnkom w clu akctacj. ow ozkła jaz na koljn ok gotow jt o konc aźznka. Jgo wożn obwa ę 10 guna. Wczśnj w PP ntct twają ntnwn ac, zmzając o tgo, b oc zjśca na now ozkła obł ę łnn bz utunń la aażów. 28

16 STD PDYPLMWE Poóż o alonach PD 40 ERÓW D WYBR Szkoł Wżz m. Bogana Jańkgo Z jnj ton zcąga tąc ofjonaltów z banż ułatwa kontakt bznow, a z ugj jt aoną zgoą, łną ozmów w atmofz tagowj wzaw klmatu wakacjnch wojaż. To właśn oznańk Tou Salon. oljna cja mz tatuj już w tm mącu. DRDZTW ZWDWE (Chłm, Elbląg, aków, Łomża, ol, Wazawa) CHEŁM ELBLĄG RÓW ŁMŻ PLE WRSZW ZBRZE W tm oku gonm atnkm tagów bęz wojwóz- Maoka. Tn kaj zachozącgo łońca jt la Euo bamą o fk. Maoko bęz zntowało woją łną oftę tutczną, bęąc jnoczśn kajm aktczn waztat la hotl fm tutcznch z zaku ozcjonowana, -mal maktngu, funkcjonalnośc użtcznośc ton www oaz ocal ma ma- EDCJ DL BEZPECZEŃSTW (Chłm, Elbląg, aków, Łomża, ol, Wazawa) WLFCYJE STD PEDGGCZE (Elbląg, aków, Łomża, ol, Wazawa, Zabz) two zachonoomok to ono bęz mało zanę na zczgólną fomę omocj. Z wom monowm wznnam, lcznm jzoam olnam zk, użm obzaam lśnm, namokm klfam oaz fantatcznm azcztm lażam jt zcż tutcznm ajm. Htoa zabtk ą tam obcn na każm koku. Ta tutczn owazą zlakm ctów tmlauz. Sta zamk, wo atnkm Tou Salonu Bzczn wjaz Globtotz n mogą tż zoczć anlu kujngo otczącgo zowa Poóżuj bzczn. Dośwaczn lkaz cjalśc w mcn tokalnj oowzą o wmaganch zcznach la oóżującch oflaktc malacznj. Pztawcl bu oóż zaazam w tm cza na zkolna, ktngu. onfncj towazzć bęz zglą ton ntntowch Doba Stona Tutk, ocza któgo kc wóżną najbazj ntując w tutczn 2011 oku. Gwaz w oóż Poznańk tag tutczn to alna okazja, ab ołuchać, oatzć oozmawać z tuzam olkj tutk. Mak amńk, Matna Wojcchow- LGFREPEDGG (Łomża, ol, Zabz) PEDGG PRZEDSZL WCZESSZL (Chłm, Elbląg, aków, ol, Wazawa, Zabz) PŚREDCTW W BRCE ERCHMŚCM (Chłm, aków, ol, Wazawa) RCHWŚĆ ( CTRLLG) (Chłm, Elbląg, aków, ol) TREER BZES (CCHG) (Elbląg, ol, Wazawa, Zabz) Zaazam! Tag, oobn jak w ubgłm oku, otwają czt n. Dwa wz zznaczon bęą la ofjonaltów, a koljn wa la zokj ublcznośc. 22. cja Tagów Rgonów Pouktów Tutcznch Tou Salon obęz ę na tn Męznaoowch Tagów Poznańkch w nach aźznka 2011 azm z Tagam Woażna Hotl nvt Hotl (19-21 aźznka). ałac kją tajmnc awnch właśccl znakomtch właców. W Zachonoomokm łatwo ołączć zamłowan o uawana żglatwa wnufngu z kąlam łoncznm, łw kajakow z obwacją natu, węówk z owow z okwanm hto, wcza w ol z golfm, a łowctwo z zamłowanm o fotogaf. ko na Maoko Tacja wlcona w wółczność, htoa zaana w zabtkach, gzotczna zoa zękn kajobaz, ot kacja, ozkoz aabkgo hammamu kulnan ata to już atut ocza któch uzkają otawow waomośc na tmat mcn oóż. Jgo ucztnc otzmają lom Bzczn atn oóż gnowan zz nttut Mcn Mokj Tokalnj w Gn. E-maktng Pocza wunowgo vntu Tavl 2.0 nzalżn kc aktc bęą zlć ę woją wzą z zaku maktngu ntntowgo z ztawclam banż tutcznj hotlakj. ganzatoz vntu tawają na jgo aktczn chaakt, latgo uggo na konfncj, 20 aźznka, zoganzowan zotaną ka, nna Lchota gośc otatnj cj Tou Salonu chętn oowaal o woch oóżach, owal kążk, zachęcając tm amm o ojmowana nowch wzwań. W wółac z otalm tutczno-oóżnczm Tublśm.l zoganzowan zotan Poznańk Ftwal Poóż Fotogaf, któgo goścm bęz m.n. Romual ok, oóżnk, on waw amochoowch o ozlgłch tnach Sb, lot amolotow kla, az, znnkaz otażta, fotogaf, mślw, nuk oaz zawoow muzk anta. TERP PEDGGCZ (Elbląg, Łomża) ZRZĄDZE BEZPECZEŃSTWEM HGEĄ PRCY (Elbląg, Chłm, Łomża, ol, Wazawa, Zabz) ZRZĄDZE DRM (Chłm, aków, Wazawa, Zabz) ZRZĄDZE ERCHMŚCM (Chłm, Elbląg, aków, ol, Wazawa) ZRZĄDZE ŚWTĄ (Chłm, aków, Łomża, ol, Wazawa) nn. Płna ofta tuów olomowch Stua olomow w Jańkm ają możlwość uzułnna wz totcznj o bazo totną wzę aktczną. To ównż śwtna okazja na ozzn kwalfkacj Matuz Stunt Jańkgo 30 PRTER W CE STDJ Z M

17 l zabawa! ajnowz mol koljow, lotncz, mok amochoow, a takż ggantczn makt, fguk, akcoa, nazęza molak, zabawk oaz g towazk tak atakcj czkają wztkch, któz owzą Salon Molatwa, Zabawk G Towazkch Hobb w Poznanu. Hobb to z wztkm okaz, ocza któch zntowan ą cał ękno, czja kunzt wkonana mol. To takż mocj otow lmnacj o Halowch Mtzotw Polk Samochoów RC oaz Mtzotwa Polk Mol oljowch. Zawo t co oku gomazą czołowch olkch zawonków lczną ublczność. Poznańka mza zobła już ogomną oulaność śoowka molaz gacz. W 2010 oku owzło ją 18 tęc oób. Tu otkają ę co oku ośwaczn ajonac z całgo kaju oaz c, któz zgoę z molatwm oo zacznają. Zwzając bęą mogl ozwać maktę moułową w kal H, a takż maktę moułową w kal TT. Tak uża makta, w tj mnjzj kal, bęz zntowana o az wz ocza tagów Hobb. W tagach ucztnczą cał ozn. Dla małch hobbtów zotaną zgotowan cjaln lac zabaw waztat molak. W wlkj wożczaln g (tzw. gam oom) woj umjętnośc awzą młośnc g towazkch. Bęz tu można ównż oznać zakuć najnowz ttuł. mza obęz ę w nach aźznka na tn Męznaoowch Tagów Poznańkch. Węcj nfomacj na ton ntntowj Śwat hotl Tag nvt-hotl tanową okazję o zaoznana ę z komlkową oftą ouktów uług zznaczonch la hotl, obktów noclgowch oaz ośoków a&wlln. W Poznanu zntowan bęą óżnoon oozcj z wlu zzn ktoa hotlakgo, m.n.: najnowz lmnt woażna wnętz mbl, tktla, amatua, camka łaznkowa, wkłazn, ośwtln oaz ozwązana nfomatczn cz matał uług buowlano-wkończnow. Pawlon tmatczn Z wzglęu na ukcwn ozwój tagów tgooczna wtawa o az wz zlokalzowana zotan w awlonach 7, 7 8, utuowanch blżj obwającch ę w tm amm cza tagów tutcznch Tou Salon. Ekozcja bęz waźn ozlona na konktn ztzn tmatczn. W awlon 7 znają ę fm zntując oftę matałów uług buowlanch, tmów lktoncznch oogamowana, a takż woażna łaznk oaz a&wlln. Poo- zcja fm mblakch, ośwtlnowch, jak ównż zajmującch ę aanżacją woażnm wnętz utuowana bęz w awlon 7. Pawlon 8 bęz natomat alonm wlotmatcznm nfomuj Józf Szzka, kto ojktu. Sotkan w tf Wśó zwzającch tag znają ę nwtoz, oatoz ktoa hotlowgo, właśccl kaa zazązająca obktam noclgowm gatonomcznm oaz achtkc. Dla ofjonalnch gośc otęn bęą lczn uogonna mając na clu łnjz wkoztan obtu w Poznanu, m.n. zoganzowana zotan Stfa ontaktu B2B, w któj bęz ę można umówć na otkan z konktnm wtawcą. Tag otaczą wlu okazj o zobca wz na tmat koncj banż oaz wman ośwaczń ocza lcznch zntacj mnaów tmatcznch. Główn akcnt konfncj ołożon zotan na zaganna zwązan z kologcznm ozwązanam la hotl. Węcj nfomacj można znalźć na ton tagów 32

18 aków łn kążk bwazank, hjnał z koścoła maackgo, Smok Wawlk, Suknnc aż z na otaf wmnć tk owoów, la któch wato owzć aków. Dla młośnków cztana jnm z ważnjzch ą Tag ążk. z okazj obchoów oku ot. W tzc zń tagów, w obotę 5 ltoaa, w jnm mjcu cza tąc młośnków talntu noblt zcztają wban fagmnt jgo tktu. W tn oób aków zoganzuj awooobn jn z najwękzch flah mobów cztlnczch śwata. Szczgół akcj można znalźć na oflu tagów na otalu Facbook. mza, któa co oku gomaz wawców, az, a z wztkm wlbcl obj ltatu z całj Polk, w tm oku obwać ę bęz w nach 3-6 ltoaa. Patnm jubluzowj, 15. cj wazna zotało PP ntct. Pzz 15 lat tnna mzę tę owzło ćwć mlona oób. Tgooczna cja zaowaa ę nzwkl ckaw. zabakn otkań z autoam, kuj o ltatuz oaz wazń cjalnch. Młoz na tąc głoów Jnm z najbazj ktakulanch bęz akcja Młoz w amo ołun oganzowana ążk w ocągach a kakowk tag najłatwj najwgonj otzć ocągam PP ntct. Sółka zabała o to, b już w ocągu można bło oczuć atmofę tgo wlkgo ltackgo śwęta. W aźznku ltoaz w ocągach kuującch na ta Wazawa aków ojawą ę fagmnt kążk zgotowan zz wtawców ucztnczącch w 15. cj tagów. Zaazam o oóż o lktu. Pocztaj, n tlko w ocągu! Jan mon Taktat o zczęścu ata m: 20 aźznka 2011 Waa, nauka, flozofa, ltatua cz htoa o tąclc ozukwał oowz na najtotnjz tana luzkośc, w tm na to jno, bć moż najważnjz o totę zczęśca zczęślwgo żca. Dzś og o oobtgo zczęśca ozukują wzc. Wbw tmu, co głoł tk kążk, n ma jnj ct na zczęśc an tż jnj fncj tgo ojęca. aż z na mu wuzć w właną, wjątkową oóż. bł ją Jan mon wbtn az flozof fancuk, członk kam Fancukj, lauat u Lg Honoowj, a w zzłośc naczln znnka L Fgao ktaz gnaln Męznaoowj Ra Flozof auk Humantcznch ESC. Dlaczgo wato ozocząć ozukwan zczęśca właśn z tą kążką? Ponważ Jan mon n oaj nam gotowch ozwązań ucz za to, w jak oób koztać z owękzanj o wków kabnc luzkj mąośc. Taktat o zczęścu to cł nzwkl ogon zwonk o żcu ooba ę zaówno młośnkom twóczośc Paula Colha, jak tm, któz amętają Śwat Zof. uto n obcuj, ż lktua kążk omn żc cztlnka. Pzkonuj za to, ż zmn jgo mśln ozwol zozumć, ż zczęśc to n zak chwl ufo, al oób mślna o ob o śwc. 34

19 Pocąg o ftwalu Jna z najwękzch mz muzcznch Euo już za nam. W Buazc o az zwętnat obł ę Szgt Ftval. To wlokultuow wazn, twając cał tzń, awło, ż wa Óbua na Dunaju tętnła muzką, fomancm, mzam tatm. ażgo lata oganzatoz ftwalu zaazają attów gającch aktczn wztk gatunk muzk. Począwz o ocka, ou, jazzu, a kończwz na tchno. aż znajz tam coś la b aż zkoa, ż n można ę objść bz nu zz cał tzń. Tgooczn ftwal otwozł Pnc. W koljnch nach ojawl ę tac atśc jak: Pul, Th Chmcal Both, at ah, ntol, a Chf, 30 Scon to Ma, Wthn Tmtaton, R gant, aaban, Gotan Pojct, Goan Bgovć, Wht L, Th Pog. ozanką bł konct olkgo zołu Mtch&Mtch. maka Płna uoklwch zakątków tolca Węg czka na Cb fot. M. aczmaczk Do Buaztu najwgonj ojchać ocągam uuchamanm zz PP ntct z cną już o 29 uo. ft SaDa Saght otęn ą zz cał ok. Można z nch koztać zaówno w ocągu znnm EC Paha, w któm znajują ę bzośn wagon o Buaztu, jak w ocągach nocnch Chon z Wazaw Sla z akowa. ob, któ wboą wagon z mjcam o lżna bąź komfotow wagon aln, załacą oowno uo z Wazaw lub uo z akowa. Lczba bltów w oftach omocjnch SaDa Saght jt oganczona. Można j nabć włączn w cntach obług klnta lub kaach męznaoowch na tn Polk. Węcj nfomacj na

20 B Z W T C j Stawam na gon awna komunkację, zwękza otncjał tutczn gooacz gonów. Znaczna kol w wojwóztwach n można zcnć. Mają tgo śwaomość ch mazałkow, któz z owoznm ęgają o śok unjn nwtują w koljową nfatuktuę. atazna Płka Robt uczńk Monzacja ln lokalnch fnanowana jt z Euojkgo Funuzu Rozwoju Rgonalngo (EFRR) otęngo w amach Rgonalnch Pogamów acjnch (RP). Śokam tm zazązają amozą wojwóztw. W całm kaju o 2011 oku zgotowano 25 ojktów koljowch, w amach któch oano 17 umów na obot buowlan o łącznj watośc zkaczającj 820 mln zł. PL oaza zwkl totna jt koonacja tch załań. Choz zcż o to, b nwtcj gonaln wwał ę w lan ozwoju tanotu na zczblu kajowm oaz bł znchonzowan z męznaoowm ukłam tanotowm, m.n. tanuojką cą tanotową lotnkam. Tlko w tak oób można kutczn buować nowoczn tm ołączń koljowch, zaówno aażkch, jak towaowch. Tmu właśn clow łużą konultacj z mazałkam wojwóztw, owazon zz PP Polk Ln oljow. olj ono atakcjność Ln monzowan lub wtalzowan w amach RP mają uż znaczn m.n. w obłuz ołączń małch mjcowośc z użm aglomacjam, a jt to zczgóln ważn z wzglęu na fakt, ż z ta tch koztają oob coznn ojżżając o ac lub o zkoł. Mazałkow wojwóztw zają ob awę, jak ważn jt to, b ównż o ch gonów można bło ojchać awn bzczn. Wgonjz otę o ntującch atakcjnch obzaów nazgo kaju wąż ę n tlko z wękzm uchm tutcznm, al takż z użm otncjałm nwtcjnm oaz ubanzacjnm. Pwz jt Łózk Potwznm tgo założna jt chocażb wojwóztwo łózk, w któm alzowan ą wa ojkt RP. 31 na 2011 oku zakończła ę wtalzacja 45 km ln koljowj męz Łowczm Zgzm w amach wzj w Polc umow na monzację ln koljowj, oanj w amach Rgonalngo Pogamu acjngo Wojwóztwa Łózkgo na lata mal o azu o zakończnu ac na now to wóc uch towaow, zaś z nowm ozkłam jaz, o ona wultnj zw, takż uch aażk. To jzcz n konc nwtcj koljowch w tm gon. W amach uggo ojktu na buowę ztanków koljowch na taach Łózkj ol glomacjnj (fnanowango z śoków zznaczonch zz mazałka wojwóztwa łózkgo) PP Polk Ln oljow w latach zbuują 9 wbuują 8 nowch ztanków oobowch, twoząc w tn oób bazo wajn tm komunkacjn oat na kol. Pac owazon w amach RP: wojwóztwo małoolk aków Bonaka aków Swozowc (ok. 4 km) Tanów Stóż (13 km) wojwóztwo wlkoolk Poznań Wchó Gołańcz (50 km) Wolztn Luboń (44,5 km) wojwóztwo lubuk zż otzn (45 km) Zbąznk Gozów Wlkoolk (74 km) Zbąznk Czwńk (43 km) oaz buowa łącznc Pomoko Pzl lanowan jt uuchomn ołączń męz tolcam gonu, Zloną Góą Gozowm Wlkoolkm, a takż ołączń z Poznanm Wazawą wojwóztwo zachonoomok Golnów ołobzg oaz buowa łącznc o otu lotnczgo Szczcn Golnów (100,1 km) Wałcz alz Pomok lkowo (103,4 km) wojwóztwo lublk Pojkt zgotowwan: wojwóztwo okaack Rzzów Jało (41,5 km) Stóż oścnko (16,7 km) wojwóztwo olnośląk Jlna Góa Szklaka Poęba Góna (11 km) łozko ow uowa Zój na ocnku Duznk Zój uowa Zój (18 km) wojwóztwo omok wtalzacja hlkgo (58,2 km) kośckgo (78,5 km) kotaza koljowgo wojwóztwo wamńko-mazuk lztn Szcztno Szman Szcztno (58,9 km) wojwóztwo kujawko-omok 38 ztank oobow Lubln Północn oaz tacja Touń Wchon Guząz 39 Śwnk Doohuk Wólka koka (ta : Chłmża Guząz) B Z W T C j

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie bazujące na wielosensorowym filtrze Kalmana. Positioning based on the multi-sensor Kalman filter

Pozycjonowanie bazujące na wielosensorowym filtrze Kalmana. Positioning based on the multi-sensor Kalman filter Scntfc ournal Martm Unvrt of Szczcn Zzt Naukow Akadma Morka w Szczcn 8, 13(85) pp. 5 9 8, 13(85). 5 9 ozcjonowan bazując na wlonorowm fltrz Kalmana otonng bad on th mult-nor Kalman fltr otr Borkowk, anuz

Bardziej szczegółowo

Schematy zastępcze tranzystorów

Schematy zastępcze tranzystorów haty zastępz tanzystoów kst tn pztawa kótko zasady spoządzana odl zastępzyh dla tanzystoów bpolanyh oaz unpolanyh Nalży paętać, ż są to odl ałosynałow, a wę słuszn tylko wyłązn pzy założnu, ż dany lnt

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A TO R. są dopalacze nowe narkotyki? Co to. cze nowe narkotyki? Co to są dopalacze tyki? Co to są dopalacze nowe narkotyki?

I N F O R M A TO R. są dopalacze nowe narkotyki? Co to. cze nowe narkotyki? Co to są dopalacze tyki? Co to są dopalacze nowe narkotyki? ą l l?? C? C l C l? C? C l? C l? l? C? C l l? C I N F O R M A TO R l ó ul ggó? C l? C l? l? C? C l l? C ? ą C? C l? C ą l ą? C l? ą l C l? l ą l? C? l ą C? ą C? l? C l C? l ą C? l C l? l l? C ą? C? ą C?

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

8 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I G A Z O W Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac 9 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i P O dla zawodu S A D Z K A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u g Z gż llg b g l l, g ą b g ł lg ó, ll g b, żść g l ó łg, ż l f, ż f łą g, ó. R l b ą, ż ó ó gh ą lę ę łś llh, ó ą b h ó łg. Sg l g h, ó f b g gh lh. Gl g: ęb l źl, h g l l l. Mą ą ę l, óó ąą l ęh gh l

Bardziej szczegółowo

NIEZNANE RYSUNKI STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO

NIEZNANE RYSUNKI STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO jj b lą fgą g ( jg l Pl l ż Pl ę ł ńg N lł ś K Wlg ć ą l j bś 9 Nłlj ęś łś ż ę bć ąż j j j ę l ę j Oją ją f ąją jś bń 30 Wj Bł Fg g ł ąż Wj Bł S l K XIX Cęść g: j Wń ż ę l b ł W Uv T S R Sł Wńg K 93 4

Bardziej szczegółowo

Pienińskich Portali Turystycznych

Pienińskich Portali Turystycznych Ofrta Pńskch Portal Turstczch b s z tu P w z c r st la m uj m C S ku z c t r k www.p.com www.szczawca.com www.czorszt.com facbook.com/p c a h Krótko o Pńskch Portalach Turstczch Pńsk Portal Turstcz został

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Tydzien Kariery 19-23 października 2015r. "Poznaj swojego doradcę kariery"

Ogólnopolski Tydzien Kariery 19-23 października 2015r. Poznaj swojego doradcę kariery góllk 9-3 źk. " g ę k" G?/? 9 źk źk źk źk 3 źk U, l. D 3 Zół kół, bl G 3, l. k 4 Zół kół Mź, l. kl 4 l ó klkh ż k. l l g lh kó lkh. Gk g g hł, lk, gló g - lk. k g.: "U k" k ó kół. W g l I. "ęb bć!". k

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

MISKOLC. ubytovací katalóg. 1 www.hellomiskolc.hu

MISKOLC. ubytovací katalóg. 1 www.hellomiskolc.hu O í O OÓW OOWY 1 www í,, ý, ľ x š, í ť, čť, š š čý ý ľ, ý, ž ž,, ý č í Uč ľ, ň ý ľ í í í žť ť š ý ž ý č ž ý ô, š ď š í O 16 -í š äčš ž? ôž ť ž čť! ý ľ x č ý ť žť šť äčší žý ý í í ď, šš, č, í, í žčíš íš

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

Kinematyka odwrotna:

Kinematyka odwrotna: Kinematka owotna: ozwiązanie zaania kinematki owotnej owaza ię o wznazenia maiez zekztałenia H otai H E Wznazenie tej maiez olega na znalezieni jenego bąź wztkih ozwiązań ównania: T T n n q... q gzie q...

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : BIURO PROJEKTOWE OPRACOWANIE 勷. K zysztof Now k DATA OPRACOWANIA Kw c ń 勷 勷 勷 勷. 1 SPIS TREŚCI I. WYMAGANIA OGÓLNE II. ROBOTY BUDOWLANE REMONTOWE 勷 勷 勷 勷 勷 勷 勷 勷 勷 勷 勷 勷 勷 勷 2 I. WYMAGANIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

ᐗ升 G ឧ卷n z ) P W E L E : Graphis f udi f. l:+ 6 4 66 x:+ 6 4 6 c @g ://www c ᆗ吇g PÓŹ E ᐗ升Eᐗ升 ᐗ升 G ( H / H E 8 WE E I cj ż w ᆗ吇 ᆗ吇ᆗ吇ᆗ吇 ᆗ吇 ᆗ吇 c ᆗ吇ᆗ吇ᆗ吇 / ᆗ吇 c ᆗ吇ᆗ吇ᆗ吇 ᆗ吇ᆗ吇 ᆗ吇 ᆗ吇 w j ᆗ吇ឧ喇 j z c c ł w c l g

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

9 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu F O T O G R A F Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo,

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo, Użytk.-ID: 395 Data: 03-02-2015 Depot: 2900 Nr klienta: 29002476 SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA 1 95-040 KOLUSZKI Szanowni Państwo, poniższy załącznik zawiera aktualne cenniki za usługi oraz dodatkowe serwisy

Bardziej szczegółowo

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m 4 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek - Ryn" Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax ,

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe Zamek - Ryn Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax , R E G U L A M I N X I I I O G Ó L N O P O L S K I K O N K U R S M Ł O D Y C H T A L E N T Ó W S Z T U K I K U L I N A R N E J l A r t d e l a c u i s i n e M a r t e l l 2 0 1 5 K o n k u r s j e s t n

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Tabela dla PSSE Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego 2010/2011. Liczba szkół w których prowadzono prace remontowo - przygotowawcze

Tabela dla PSSE Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego 2010/2011. Liczba szkół w których prowadzono prace remontowo - przygotowawcze Rj ół Pńt Pt It St Ktuh SE.NS-82/44400/9/BW/10 j tóh u fmj gółm tm tlh gółm ół Tbl l PSSE Pgt ół g u lg 2010/2011 l t bl ż Lb ół tóh mt - gt mt b l t l t ht : bu t - ą * tó glęu t t th ą gt g u lg 0 1

Bardziej szczegółowo

PA ZE. I-Ferkel Sangrovit+BioPlus YC mieszanka paszowa uzupełniająca dla prosiąt KORZYŚCI DLA ZWIERZĄT: Najwyższa jakość za najniższą cenę!

PA ZE. I-Ferkel Sangrovit+BioPlus YC mieszanka paszowa uzupełniająca dla prosiąt KORZYŚCI DLA ZWIERZĄT: Najwyższa jakość za najniższą cenę! I-Fk Sngovt+BoPu YC mnk ow uułnjąc oąt węgn wn, fofon wn, chok ou, tnk mgnu wń 16,0% fofo 4,0% ó 4,5% mgn 1,5% yn 11,0% mtonn 3,5% tonn 4,5% TRYPTOFAN 0,6% 11,0% yn 3,5% mtonn 4,5% tonn 0,6% tytofn ogncn

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

W podróży Elżbieta Dzikowska Miasto na siedmiu wzgórzach. Ekologia Ciemność, widzę ciemność! Rosyjska przygoda. Miłosz Brzeziński Psychołaskotki

W podróży Elżbieta Dzikowska Miasto na siedmiu wzgórzach. Ekologia Ciemność, widzę ciemność! Rosyjska przygoda. Miłosz Brzeziński Psychołaskotki SSN 1897-970X ltoad 2011/11 (51) W odróż Elżbta Dzkowka Mato na dmu wzgórzach NTERCTY Rojka rzgoda Pchologa Młoz Brzzńk Pchołakotk Ekologa Cmność, wdzę cmność! Zmowa odróz do Kazmrza Dolngo Projkt jt wółfnanowan

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w 9 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu Z D U N Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów szkoln

Bardziej szczegółowo

Wynik finansowy transakcji w momencie jej zawierania jest nieznany z uwagi na zmienność ceny przedmiotu transakcji, czyli instrumentu bazowego

Wynik finansowy transakcji w momencie jej zawierania jest nieznany z uwagi na zmienność ceny przedmiotu transakcji, czyli instrumentu bazowego .Istmety ochoe otaty temiowe azywae sa istmetami ochoymi (eivatives. otat temiowy zobowiazje wie stoy o zeowazeia w zyszłosci ewej tasacji a wczesiej staloych waach. Jea stoa otatów (abywca - te, co je

Bardziej szczegółowo

2 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu L A K I E R N I K S A M O C H O D O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 02 02 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f Z a b e z p i e c z e n i e m a s o w e j i m p r e z y s p o r t

Bardziej szczegółowo

၇南Ż ၇南 ၇南 ၇南9 ၇南4 y ၇南z bu ၇南4 U u ᆗ呷c y z m u z jj (humu u) z m c 嗷 ych z 喗 z 5 cm ub śc śၷ啗 = ၇南 # ၇南99၇南96 ၇南 b y z m y ၇南 m ᆗ呷b ym 6၇南 m၇南 z u z z

၇南Ż ၇南 ၇南 ၇南9 ၇南4 y ၇南z bu ၇南4 U u ᆗ呷c y z m u z jj (humu u) z m c 嗷 ych z 喗 z 5 cm ub śc śၷ啗 = ၇南 # ၇南99၇南96 ၇南 b y z m y ၇南 m ᆗ呷b ym 6၇南 m၇南 z u z z ၇南Ż ၇南 ၇南 ၇南 ၇南 ၇南 4 4 4 5 z y 6 7 ၇南 9 ၇南4 ၇南4 ၇南4 4 4 z y ၇南ᆗ呷cz zb zch z m z m b um czych ub၇南 ၇南 cm * 45 ၇南ᆗ呷cz zb zch z m z m b um czych zy ၇南 cm ub၇南 śၷ啗 = ၇南 # ၇南 45 ၇南y z uzu yzm m ch m m ył czym

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

spinem elektronu związanym z orbitującymi elektronami H = H 0 +V ES +V LS + V ES

spinem elektronu związanym z orbitującymi elektronami H = H 0 +V ES +V LS + V ES Oałwane pn-obta: B' R ' popawka Thomaa R B' e pocho o magnet. momentu poowego, B wąanego e m pnem eektonu W poem magnet., B' wąanm obtującm eektonam mec W popawka enegetcna aeżna o c ) j m c chemat pężeń

Bardziej szczegółowo

Oświadczam, że warunki ww. umowy zawartej z Wojewódzką Komendą OHP są przestrzegane. Środki finansowe prosimy przekazać na rachunek bankowy Nr...

Oświadczam, że warunki ww. umowy zawartej z Wojewódzką Komendą OHP są przestrzegane. Środki finansowe prosimy przekazać na rachunek bankowy Nr... Dz tw r 77 4674 Pz. 518 ącz r 4 Mcwć t Pczęć rcwc (mcwć t) (częć rcwc) Wwóz Km OHP z rctwm trum uc Prc Mz w... DOKŁD MRY MÓW O RFDJĘ! Or, z tór wum rfucę. W rcwc Dzń zwrc umw rfucę rfucę wgrzń wcch mcm

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

architekt Grażyna Stojek SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Obiekt: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony Przebudowa i nadbudowa budynku administracji ze zmianą sposobu użytkowania

Bardziej szczegółowo

Wsiądź do Ciuchci Wybierz się w podróż z Przedszkolem Ciuchcia

Wsiądź do Ciuchci Wybierz się w podróż z Przedszkolem Ciuchcia Wybrz sę w podróż z Przdszkolm Cuchca s t u w j n a Z w uśmch dzcka Dla kogo? dla wszystkch gmn dla wszystkch gmn dla dla nwstorów prywatnych nwstorów prywatnych a przd wszystkm dla małych naukowców, sportowców,

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY PROSTOKĄTNE Informacje techniczne 1 Kanały 2 Kolana 3 Trójniki 5 Odsadzki Czwórniki 7 Przejścia 8 ELEMENTY DACHOWE Podstawy dachowe 9

ELEMENTY PROSTOKĄTNE Informacje techniczne 1 Kanały 2 Kolana 3 Trójniki 5 Odsadzki Czwórniki 7 Przejścia 8 ELEMENTY DACHOWE Podstawy dachowe 9 ELEMENTY PROSTOKĄTNE nomcj tcniczn 1 Knły 2 Koln 3 Tójniki 5 Oszki Czwóniki 7 Pzjści 8 ELEMENTY DACHOWE Postwy cow 9 Wyzutni 11 Czpni powitz 13 Wywitzki 15 Koln czpn 15 NOX STANLESS STEEL 58-512 St Kminic

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY

NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY 7 NIEBO Nieziemskie osiedle No w e Os i e d l e n i e p r z y pa d kowo n o s i n a z w ę 7 NIEBO chcemy, a b y je g o p r z y s z l i m i es z- k a ń c y c z u l i się

Bardziej szczegółowo

ę M o t o c y k l e n a T o r z e F S O 2 8 i 2 9 k w i e t n i a 2 0 0 7 r. n a t o r z e j a z d p r ó b n y c h F S O w W a r s z a w i e p r z y u l. J a g i e l l o ń s k i e j 6 9 s h o w m o t o

Bardziej szczegółowo

S z a nowni P a ń s t wo! t y m rok u p oj a wi ą s i ę p i e rws i a b s ol we nc i rz e m i e ś l ni c z e j na u k i z a wod u na wy s z k ol e ni e, k t ó ry c h m i s t rz om s z k ol ą c y m b ę

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

2 Criminal records. Vocabulary. burglary. Crimes. Criminals

2 Criminal records. Vocabulary. burglary. Crimes. Criminals FR 2 C Vy G P P Vy C C P fi Sk R A W C C 1 Zjź z zę żzy yzy. Z y łóż zy ó łjąy zę (1 8). 1 k 2 4 y j y y z q y k q 5 6 7 8 4 Uzłj z (1 7) yz z ćzń 1, 2 j. y j. FR 1 T 2 T k M S. A k k. 4 I y k. 5 Ty k.

Bardziej szczegółowo

wybieraj nagrody! Oceanic Porazkolejnyzapraszamydoudziałuwprogramie Kupujizbieraj

wybieraj nagrody! Oceanic Porazkolejnyzapraszamydoudziałuwprogramie Kupujizbieraj @ ! N7W Lć ń OZ ZELMER B4W W ń B BOCH LO 8 U L O 7 N C ZELMER TE Z TEx Wź TEFAL! ZANOWNIAŃTWO K W E-TR T GFMCv ć A AńW 75! K W OVx B Ań Z! Zć23Z N( )3ź E-TKKŁ5ć @Dń Z! T K W 8 9 39 95 72 36 2 6 8 9 3 5

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

Przy zakupie kompletu opon Goodyear UltraGrip 8 ciepły koc w prezencie. Gratis! ** www.premio.pl. Nowość! UltraGrip 8 155/70 R13 75T 209 zł*

Przy zakupie kompletu opon Goodyear UltraGrip 8 ciepły koc w prezencie. Gratis! ** www.premio.pl. Nowość! UltraGrip 8 155/70 R13 75T 209 zł* Gt! ** **c c gc, ść! UltG 8 209 ł*.m.l P mlt Gd UltG 8 cł c c Zm mc Dl śc Zmę Gd UltG 8 SP t St 4D 195/65 R15 91T SP t St 4D. dchd m mch. lc tó mtch cą c gd. tc fl tchę d d g t mch gdżtó Dl. 319,-* 209,-*

Bardziej szczegółowo

0 głowę bar. Bienertha.

0 głowę bar. Bienertha. A d r e s na telegram y: N a p r zó d, K r a k ó w. Taiafoa Nr 386. Konto czekowe Nr

Bardziej szczegółowo

Procedura obserwacji zajęć nauczycieli

Procedura obserwacji zajęć nauczycieli Pk Pb N 2 Ołm Igjm Zkm P bj jęć Pk Pb N 2 Ołm Igjm Zkm Pk Pb N 2 Ołm Igjm Zkm P p: Rpą M Ekj Nj 7 pźk 2009. p pggg (DU 2009 168, p. 1324). Rpą M Ekj Nj Sp 1 g 2004. p k p g p (DU 2004 260, p. 2593 m.).

Bardziej szczegółowo

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m W Załącznik do Uchwały nr XXX/244/01 R ady M ie j s kie j w N ałę czowie z dnia 28 g ru dnia 2001 r. Strategia rozwoju gminy miejskiej Nałęczów Opracowanie: dr Waldemar A. Gorzym-Wi lk ow s k i dr An drzej

Bardziej szczegółowo

Jak zwiększyć efektywność i radość z wykonywanej pracy? Motywacja do pracy - badanie, szkolenie

Jak zwiększyć efektywność i radość z wykonywanej pracy? Motywacja do pracy - badanie, szkolenie Jak zwększyć fktywność radość z wykonywanj pracy? Motywacja do pracy - badan, szkoln czym sę zajmujmy? szkolna, symulacj Komunkacja, współpraca Cągł doskonaln Zarządzan zspołm Rozwój talntów motywacja

Bardziej szczegółowo

wydanie 3 / listopad 2015 znaków ewakuacji i ochrony przeciwpożarowej PN-EN ISO 7010 certyfikowanych pr zez C N B O P www.znaki-tdc.

wydanie 3 / listopad 2015 znaków ewakuacji i ochrony przeciwpożarowej PN-EN ISO 7010 certyfikowanych pr zez C N B O P www.znaki-tdc. Stosowani znaków wakuacji i ochron przciwpożarowj crtfikowanch pr zz C N B O P www.znaki-tdc.com wdani 3 / listopad 2015 AA 001 Wjści wakuacjn AA 010 Drzwi wakuacjn AA 009 Drzwi wakuacjn AA E001 E001 AA

Bardziej szczegółowo

!!" # " $ $ $ %&'(!! " # " $%%&'$%()* +!! ", -. /

!! #  $ $ $ %&'(!!  #  $%%&'$%()* +!! , -. / !!" # " $ $ $ %&'(!! " +!. / #! " ", $%%&'$%()* - )*+$,* -.* %&'(.%&%&/ #"$ $$ 0* $ 1 + + 23 3 40 05 # %&'(.%&%& * *6 * * 6 7 2* $ 8 * 239. 6 39 0 *6 39 *6 6 *6 39 8 7$ 7 + *$ * + 6 6 7 * + $ * + * * #

Bardziej szczegółowo

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV Audi A4 B6 - sprężyny przód E0 411 105 BA żółty niebieski różowy 3 E0 411 105 BB żółty niebieski różowy różowy 4 E0 411 105 BC żółty zielony różowy 5 E0 411 105 BD żółty zielony różowy różowy 6 E0 411

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dodawania reklamy

Instrukcja dodawania reklamy Istrukja dodawaa rklam b s tu P w r st la m uj m C S ku t r k www.p.om www.sawa.om www.orst.om fabook.om/p a h Krok 1 Rjstraja owgo użtkowka la m uj m 1. Whodm a jd trh portal, klkam a lk dodaj rklamę

Bardziej szczegółowo

Sprężyny naciągowe z drutu o przekroju okrągłym

Sprężyny naciągowe z drutu o przekroju okrągłym Sprężyny naciągowe z o przekroju okrągłym Stal sprężynowa, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:1-SH oraz DIN 17223, C; nr mat. 1.1200) Stal sprężynowa nierdzewna, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:3-NS

Bardziej szczegółowo

g sp e p z. z g ej zczec e ł p esz ch 吇 s p e 吇 zece 吇 cz ł e 吇 吇 吇 吇 吇 ch 吇 吇 s zczec z ł 吇 sp ej 吇ch ᖧ啧 s 70-54 吇 zczec p. j ej 1 ᐧ北 t h. J k Ry h k Sz z, m z 20 2. 2 R ᖧ啧 1. s ęp.. N z s z mó.2. P z

Bardziej szczegółowo

Diamagnetyzm. Paramagnetyzm. Paramagnetyzm. Magnetyczne własności materii. Ferromagnetyki. Dipolowy moment magnetyczny atomu B 0 = 0.

Diamagnetyzm. Paramagnetyzm. Paramagnetyzm. Magnetyczne własności materii. Ferromagnetyki. Dipolowy moment magnetyczny atomu B 0 = 0. aganna nt sły załający na akę z pą ) Wkt nukcj agntycznj. Ln pla agntyczng. ) Pą lktyczny jak źół pla agntyczng. ) ła Lntza. Ruch cząstk w plu agntyczny. 4) asaa załana spkttu aswg. 5) Efkt Halla. Wyznaczn

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu SYLABUS

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu SYLABUS Wż Skł Hut-Ek Su SYLABUS Pfl ktł: Ogólkk Stń tuó: Stu g t Kuk tuó: Bńt ęt Slść: - St: Muł (t) tó: Pt bńt Tb tuó: Nt N tu: Ht bńt ętg F ęć W Ć K L W P Lb g: 15 Nkł tut ż kt ECTS G ktkt ul 15 h Pgt ęć 15

Bardziej szczegółowo

Szanowny kliencie, Jeszcze raz dziękujemy za dokonanie u nas zakupu.

Szanowny kliencie, Jeszcze raz dziękujemy za dokonanie u nas zakupu. S, Dę ą RMI L LLC. Dę ś ąń h ś, ż Pń ą ż ł, P. Pł 1996 f RMI L LCC ł ą hę N:YVO4 ó Pń ą. P ó, ó ą h ś, ż ż ć óż Pń ą. N f ó ż bł ą. If ą,, ń ęś ą ę. Jż ą Pń, b hę. P, f b. E: @. Ph: 303 664 9000 RMI L

Bardziej szczegółowo

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z M 50-r o c z n i c a P o z n a ń s k i e g o C z e r w c a 56 r. KAZIMIERA IŁŁAKOWICZÓWNA Ro z s t r z e l a n o m o j e s e r c e C h c i a ł a m o k u l t u r z e n a p i s a ć n a p r a w d ę i n t

Bardziej szczegółowo

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów 1 Opel D1JOI AAAA Ampera X30F 150 KM (elektryczny) AT 34.10.21-36.00 benzyna 1398 1,2 27 2 Opel H-B AE11 Agila 1.0 ECOTEC 68 KM MT5 34.10.21-33.00 benzyna 996 4,6 4,7 106 109 3 Opel H-B AF11 Agila 1.2

Bardziej szczegółowo

135 X 4000 135 X 2500 185 X

135 X 4000 135 X 2500 185 X eveling diesel rzekładnia hydrostatyczna z dyferencjałami 4W ZTRY KOŁ SKRĘT eveling 135 X 4000 eveling 135 X 2500 eveling 185 X 3000 eveling eveling eveling 135 x 4000 O 2500-3000 beta 8,5 8,5 6 2080 1620

Bardziej szczegółowo

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Pojazdy pogrupowane według typu paliwa, uszeregowane według wielkości poszczególnych modeli samochodów marki

Bardziej szczegółowo

M 9 1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu U R A R Z K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k u p

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

+ 25,15 dach. + 19,00 peron + 18,76

+ 25,15 dach. + 19,00 peron + 18,76 lj ół - z - l l fbą zją lz R, zęś jj; - zz zęz, z zz j - lj l, j ł-glj lz R, z łó, ł l - bzz - l bl f l ąb - zlj l, - zlj - bl z T - bl f l l R, z j,,,,,,,,,,, UY ITIĄY I T PRMIOTM OPI,,,,, OI ŚI P.O.POIŚ

Bardziej szczegółowo

Sprężyny naciskowe z drutu o przekroju okrągłym

Sprężyny naciskowe z drutu o przekroju okrągłym Sprężyny owe z o przekroju okrągłym Stal sprężynowa, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:1-SH oraz DIN 17223, C; nr mat. 1.1200) Stal sprężynowa nierdzewna, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:3-NS

Bardziej szczegółowo

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r.

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r. I I O G Ó L N O P O L S K A K O N F E R E N C J A N A U K O W A D O K T O R A N C K I E S P O T K A N I A Z H I S T O R I } K o m i t e t n a u k o w y U n i w e r s y t e t W a r m i f -M s kaoz u r s

Bardziej szczegółowo

Marii. Skłodowskiej-Curie. Ekspozycja-warsztaty Lekcje

Marii. Skłodowskiej-Curie. Ekspozycja-warsztaty Lekcje Epyj-y Lj M.--.-v.f L M 2011 j- Epyj-y p L M NR (b M) p Mé, Uy P-D, Uy. P M j- Uy P 11 Oy. y yp M j- phą ąż Lj M j- Ib hv, yj p E EDP 2003. Zję M j- ą ć Mé. L M 386, v Dv L 92290 hây-mby - FRANJA (33)

Bardziej szczegółowo

Brzoza - Olimpin ul. Łabiszyńska 2 tel. 721 023 859. Zapraszamy od wtorku do niedzieli 13.00-20.00. Dowozimy do domu

Brzoza - Olimpin ul. Łabiszyńska 2 tel. 721 023 859. Zapraszamy od wtorku do niedzieli 13.00-20.00. Dowozimy do domu r lp Br - lp ul. Łbsńsk 2 tl. 72 23 859 Zprs trku l 3.-2. D u Atż srs stlcj gch GAZ BZZA 86-6 Br Bgsk ul. stńcó lkp. 44 tl./fx 364 6 tl. k. 67 35 43 chk pj kputr gstk stlcj gch kputr gstk slk, AB, TC,

Bardziej szczegółowo

www.bw.p Wg fmw płą ugm... Ofum Pńwu pd bą ub m, gę g w pbm pm d. A w p dźwęh ph ęd. Pd w będą m ę Pńw dwć ę pwm ąm Pł, m bm. Pdm p 5 b 5 ń pd uż d 25 ł /. Ddw ppum: Og gńm w 50 ł /. Og pm d 100ł /. Mżwść

Bardziej szczegółowo

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 )

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 ) M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O K R E L E N I E O S I O B R O T U M A Y C H R O B O T W G Ą S I E N I C O W Y C H D L A P O T R Z E B O P I S U M O D E L

Bardziej szczegółowo