POLSKIE PROJEKTY ORAZ KRAJOWI LAUREACI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLSKIE PROJEKTY ORAZ KRAJOWI LAUREACI"

Transkrypt

1

2 EUROPEJSKIE NAGRODY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I / 2008 POLSKIE PROJEKTY ORAZ KRAJOWI LAUREACI KONKURS 2007 Ministerstwo Gospodarki Departament Instrumentów Wsparcia Warszawa 2008

3 EUROPEJSKIE NAGRODY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I / 2008 POLSKIE PROJEKTY ORAZ KRAJOWI LAUREACI KONKURS 2007 Copyright by: Ministerstwo Gospodarki Departament Instrumentów Wsparcia, Warszawa 2008 Współpraca wydawnicza: Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy, Radom ISBN Opracowanie wydawnicze: Marcin Olifirowicz (red. prowadzący) Iwona Nitek, Joanna Iwanowska 1802 Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji Państwowego Instytutu Badawczego ul. K. Pułaskiego 6/10, Radom, tel. (048) , fax (048)

4 Spis treści Wprowadzenie... 5 Zarządzenie Nr 108 Ministra Gospodarki Gmina Chojnice Urząd Miasta Gdyni Stowarzyszenie Nasza Europa Kwidzyn Miasto Malbork Powiat Bieruńsko-Lędziński Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości Cieszyn Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A Centrum Kształcenia Praktycznego Skarżysko-Kamienna Miasto i Gmina Niepołomice Starostwo Powiatowe w Ełku Gmina Miejska Mielec Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego Polska Fundacja Przedsiębiorczości Szczecin Gmina Goleniów Fundacja Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Koszalinie Miasto i Gmina Solec Kujawski Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu Urząd Miejski w Płońsku Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości I Gmina Lesznowola I Gmina Lesznowola II Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości II Agencja R.R. AGROREG Nowa Ruda Powiat Złotoryjski Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu Wrocław Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego Wrocław Dolnośląskie Zakłady Usługowo-Produkcyjne DOZAMEL Sp. z o.o. Wrocław Gmina Świerzawa Urząd Miasta i Gminy Radków

5 4

6 Wprowadzenie W 2007 roku Komisja Europejska ogłosiła po raz kolejny Konkurs Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości (ENP), zapraszając do udziału wszystkie kraje członkowskie oraz Islandię, Norwegię i Turcję. W wyniku eliminacji krajowych, do fazy europejskiej z 25 krajów zgłoszono 48 wniosków konkursowych, które ubiegały się o zwycięstwo w pięciu różnych kategoriach. Tak jak w roku poprzednim, celem Konkursu było wyróżnienie najciekawszych inicjatyw i projektów promujących przedsiębiorczość, prezentacja i wymiana dobrych praktyk i polityki w tej sferze, zwiększenie świadomości społecznej o znaczeniu przedsiębiorczości dla rozwoju regionalnego i lokalnego, a także inspiracja potencjalnych projektodawców. Założono, iż zrealizowane projekty z różnych krajów umożliwią wyłonienia najlepszych inicjatyw, odzwierciedlających różne sposoby tworzenia przyjaznego dla przedsiębiorczości środowiska na poziomie regionalnym i lokalnym, w powiatach, większych i mniejszych miastach i gminach. Ich popularyzacja powinna przyczynić się do tworzenia przyjaznego klimatu dla przedsiębiorczości w skali europejskiej. Polska, uczestnicząc po raz drugi w Konkursie, przeprowadziła krajowe eliminacje koordynowane przez Ministerstwo Gospodarki we współdziałaniu z urzędami marszałkowskimi w województwach i nominowała dwa wybrane projekty do fazy europejskiej. Krajowy Zespół Kwalifikacyjny powołany Zarządzeniem Ministra Gospodarki, postanowił nominować spośród zgłoszonych projektów do fazy europejskiej Konkursu w 2007 r.: projekt Partnerstwo dla Rain Mana, zgłoszony przez Gminę Lesznowola i Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Przedsięwzięcie podjęto w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL i jest realizowane we współdziałaniu Gminy Lesznowola z wieloma partnerami, w tym z Fundacją Synapsis, poząrządową organizacją pożytku publicznego. Jego celem jest działanie na rzecz włączenia społecznego grup wykluczonych m.in. poprzez stworzenie modelu zatrudnienia osób z autyzmem przez przedsiębiorstwo społeczne. Takie wzorcowe przedsiębiorstwo, zatrudniające osoby z autyzmem i innymi rodzajami niepełnosprawności, zostało utworzone na terenie gminy, a jego usługi nakierowane są na zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej. Wypracowany przez Partnerstwo model działania przedsiębiorstwa może być zastosowany również w innych regionach i dla innych grup dyskryminowa- 5

7 nych na rynku pracy, w tym dla osób z szeroko pojętymi trudnościami w funkcjonowaniu społecznym, dotkniętych społecznym wykluczeniem. projekt AIP Inkubacja pomysłów biznesowych zgłoszony przez Fundację Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości i Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Istotą i wyrazem sukcesu tego nowatorskiego projektu, jest stworzenie pierwszej w Europie Środkowowschodniej sieci współpracujących ze sobą Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości na najlepszych uczelniach całej Polski. AIP są miejscem, gdzie dzięki wypracowanemu innowacyjnemu modelowi inkubacji, młoda osoba w najłatwiejszy, najtańszy i najmniej ryzykowny sposób może rozpocząć prowadzenie działalności na własny rachunek. Z AIP wyszło wiele firm, z których obecnie funkcjonuje 240. O wysokiej jakości działania AIP świadczą posiadane certyfikaty. Jako najmłodsza organizacja otrzymała certyfikat jakości ISO 9001:2000 i dołączyła do Krajowej Sieci Innowacji. Zespół Kwalifikacyjny przyznał dwa wyróżnienia specjalne doceniając szczególne walory przedsięwzięć podjętych przez Polską Fundację Przedsiębiorczości w Szczecinie oraz Stowarzyszenie Absolwentów Wyższych Szkół Zarządzania Nasza Europa w Kwidzynie. Na uwagę zasługuje, iż zarówno Fundacja ze Szczecina, jak i Stowarzyszenie Absolwentów w Kwidzynie zostały laureatami krajowej fazy Konkursu już po raz drugi. Projekt PFP w Szczecinie był realizowany przy współpracy z wieloma partnerami i ma na celu aktywizację zawodową bezrobotnych kobiet z terenu województwa zachodniopomorskiego oraz stworzenie im możliwości podjęcia pracy na etacie lub założenia własnej firmy. Projekt Stowarzyszenia Nasza Europa w Kwidzynie, także oparty na współpracy z wieloma partnerami, był w szczególności ukierunkowany na likwidację istniejących barier i udrożnienie komunikacji oraz współpracy pomiędzy poszczególnymi uczestnikami lokalnego i regionalnego rynku pracy, tj. pracodawcami, pracobiorcami oraz administracją samorządów terytorialnych. Krajowe Jury (Zespół Kwalifikacyjny), złożone z przedstawicieli organizacji jednostek samorządu terytorialnego, organizacji przedsiębiorców, wyższych uczelni, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ministerstwa Gospodarki, wyróżniło także 6 innych projektów, które uzyskały relatywnie najwyższą punktację w toku przeprowadzonej oceny. Wyróżnienia przyznano projektom zgłoszonym przez Gminę Świerzawa, Gminę Lesznowola (II projekt), Powiat Bieruńsko-Lędziński, Urząd Miasta Gdyni, Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości 6

8 w Cieszynie oraz Fundację Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Koszalinie. Wyniki krajowej fazy Konkursu ENP ogłoszone zostały w październiku 2007 r. w trakcie konferencji prasowej z udziałem przedstawicieli wszystkich laureatów, dziennikarzy oraz podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki Marcina Korolca, jako przewodniczącego Zespołu Kwalifikacyjnego, reprezentującego Ministra Gospodarki. Podczas konferencji laureatom wręczono dyplomy okolicznościowe, a wnioskodawcom projektów nominowanych do fazy europejskiej oraz projektów specjalnie wyróżnionych także nagrody rzeczowe ufundowane przez Ministra Gospodarki. Uczestnicy konferencji, w tym obecni dziennikarze, mogli zapoznać się projektami nominowanymi do fazy europejskiej, które zostały zaprezentowane przez laureatów z gminy Lesznowola oraz Fundacji Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości. W niniejszej publikacji pragniemy zaprezentować opisy ww. projektów nominowanych i wyróżnionych oraz innych projektów zgłoszonych w krajowej fazie Konkursu, które poddane były ocenie merytorycznej Zespołu Kwalifikacyjnego (łącznie 29 projektów). Mimo ustalonej decyzjami Jury hierarchii opisywanych inicjatyw i przedsięwzięć, uważamy, iż bez względu na zajmowaną pozycję oceny punktowej, wszystkie zasługują na uwagę także ze względu na swą przedmiotową, podmiotową i geograficzną różnorodność. Opisy prezentowanych projektów są fragmentami złożonych wniosków konkursowych, przesłanych zgodnie z obowiązującą procedurą przez urzędy marszałkowskie do Krajowego Punktu Kontaktowego Konkursu w Ministerstwie Gospodarki. Prezentowane w opisach informacje i dane pozostają na wyłączną odpowiedzialność wnioskodawców. Kolejność prezentowanych w publikacji projektów nie pozostaje w związku z ich oceną. W 2007 r. wnioski konkursowe wpłynęły z 10 województw, przy czym prawie 80% z nich pochodziło z 5 województw (dolnośląskiego, mazowieckiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego i kujawsko-pomorskiego). Zwraca uwagę fakt, iż relatywnie najwięcej wniosków wpłynęło z województw, z których pochodzili laureaci krajowej fazy Konkursu w roku poprzednim, * * * 7

9 Konkurs Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości przebiega w trzech etapach: regionalnym, krajowym i europejskim, a nagrody europejskiego jury są przyznawane w 5 kategoriach: pionierskie działania w duchu przedsiębiorczości: nagroda za działania przyczyniające się do pogłębienia kultury przedsiębiorczości, wpływające na mentalność oraz zwiększające świadomości roli przedsiębiorczości w społeczeństwie; wspieranie przedsiębiorstw: nagroda za nowatorską politykę, która wspiera przedsiębiorstwa i przyciąga inwestycje, szczególnie w mało atrakcyjnych regionach; ograniczanie biurokracji: nagroda za działania mające na celu uproszczenie procedur administracyjnych dla przedsiębiorców, w szczególności tych, którzy rozpoczynają działalność; inwestowanie w kapitał ludzki: nagroda za inicjatywy podjęte w celu ulepszania kształcenia i szkolenia z zakresu przedsiębiorczości, wzmacniające powiązania między biznesem a systemem edukacyjnym; odpowiedzialna przedsiębiorczość: nagroda za inicjatywy odpowiedzialnej przedsiębiorczości, która wspiera społeczną odpowiedzialność oraz utrwala zwyczaje biznesowe w sferze społecznej i/ lub ekologicznej. Jury europejskie przyznaje także Nagrodę Główną za najbardziej kreatywną i inspirującą inicjatywę promocji przedsiębiorczości w Europie. Zgłoszenia do Europejskich Nagród Przedsiębiorczości są oceniane wg kryteriów Komisji Europejskiej pod względem oryginalności i wykonalności zrealizowanego projektu, jego wpływu na lokalną gospodarkę, poprawę relacji pomiędzy lokalnymi partnerami, uniwersalności i możliwości zastosowania go w innych regionach Europy. W fazie europejskiej projekty zgłoszone przez poszczególne kraje (nie więcej niż dwa) ocenia jury. W jego pracach uczestniczą przedstawiciele środowisk akademickich i organizacji biznesowych, przedsiębiorca z kraju sprawującego wiosenną prezydencję Rady Unii Europejskiej oraz przedstawiciel wysokiego szczebla rządu jesiennej prezydencji w roku Członkami europejskiego jury są także przedstawiciele Dyrekcji Generalnej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu, Komitetu Regionów oraz reprezentant ubiegłorocznego zdobywcy Nagrody Głównej. Ogłoszenie werdyktu jury w sprawie nagród europejskich w konkursie 2007 r. nastąpiło w dniu 7 grudnia w Porto w Portugalii w trakcie uroczystości połączonej z międzynarodową konferencją nt. przedsiębiorczości i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Europie. 8

10 W poszczególnych kategoriach zwycięzcami zostali: (opisy projektów pochodzą z kompendium przygotowanego przez Dyrekcję Generalną ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu KE) Nagroda za Pionierskie Działania w Duchu Przedsiębiorczości Etniczny trener dla przedsiębiorców pochodzących z mniejszości etnicznych w regionie Vejle Vejle Business Development, Vejle, Dania Promowanie przedsiębiorczości wśród przedsiębiorców pochodzących z mniejszości etnicznych. Promowanie przedsiębiorczości, wymiana wiedzy dotyczącej działalności gospodarczej oraz doradztwo w zakresie rozwoju firm stanowi ważny krok na drodze do zatrudnienia i integracji imigrantów. Projekt coachingu etnicznego w regionie Vejle koncentrował się początkowo na zidentyfikowaniu wzorców i przekonaniu imigrantów do korzystania z usług firm dostępnych w Danii. Obecnie w projekcie imigranci są zachęcani za pomocą zdobywanych umiejętności i wiedzy do przejmowania firm duńskich po odejściu ich właścicieli na emeryturę. Rezultaty projektu robią wrażenie. 45 sesji doradczych połączonych z indywidualnym coachingiem prowadzonym przez konsultanta należącego do mniejszości etnicznej zaowocowało tym, że już 24 przedsiębiorców z mniejszości etnicznych założyło własne firmy, a 19 z nich nadal funkcjonuje. Choć projekt jest realizowany na małą skalę, dociera on do najważniejszych adresatów: dynamicznych ludzi potrzebujących wsparcia. Ponadto wpływa on na integrację zarówno biznesową, jak i społeczną. Dotychczasowe rezultaty przekroczyły wszelkie oczekiwania, dzięki czemu Vejle otrzymało tytuł Duńskiego Miasta Przedsiębiorczości Roku 2007 od panelu złożonego m.in. z przedstawicieli duńskiego Urzędu ds. Przedsiębiorczości i Budownictwa oraz Duńskiej Konfederacji Przemysłu. Dodatkowe informacje Dane do kontaktu Michael Jul-Nørup Pedersen business consultant Banegårdspladsen 6 DK-7100 Vejle Dania 9

11 Nagroda za Wspieranie Przedsiębiorstw 1,2,3,GO, ponadregionalna sieć ekspertów i jej premie dla nowych firm Business Initiative asbl, Luksemburg Wsparcie w zakresie tworzenia biznesplanów promuje przedsiębiorczość ponadgraniczną 1,2,3,GO to ponadregionalna sieć ponad 290 ekspertów i przedsiębiorców pomagających w opracowywaniu skutecznych biznesplanów dla innowacyjnych przedsiębiorstw, działająca w czterech krajach: Niemczech, Francji, Belgii i Luksemburgu. Sieć doradza przyszłym przedsiębiorcom, jak sporządzać biznesplany. Gotowe biznesplany są oceniane przez ekspertów sieci, zaś autorzy najlepszych biznesplanów mogą otrzymać premię dla nowych firm: bezpłatny coaching przez trzy lata oraz wsparcie przy zaciąganiu kredytu organizacja non-profit oferuje stuprocentową gwarancję kredytu i spłaca część odsetek od kredytu. W ciągu 7 lat 1,2,3,GO udało się stworzyć 750 biznesplanów, dzięki którym powstało 160 nowych firm i 900 miejsc pracy. Siła tego przedsięwzięcia leży w jego ponadregionalnym charakterze: pomaga bowiem autorom projektów w szybkim nawiązaniu kontaktów zagranicznych i w rozszerzeniu działalności poza region pochodzenia. Sieć, skoncentrowana na innowacyjności i mechanizmach przekazywania dobrych informacji zwrotnych, oferuje mocny fundament dla przyszłego rozwoju. Dodatkowe informacje Dane do kontaktu Rachel Gaessler Manager 1,2,3,GO Business Initiative a.s.b.l. 7, rue Alcide de Gasperi L-2981 Luksemburg Nagroda za Inwestowanie w Kapitał Ludzki Cap Ten zostań kapitanem własnego projektu! ICHEC-PME, Bruksela, Belgia Kierowanie własnym projektem Cap Ten pobudza ducha przedsiębiorczości wśród uczniów szkół podstawowych w wieku lat, wykorzystując zasoby rozwijające ich kreatywność, niezależność, otwartość, odpowiedzialność i umiejętności 10

12 komunikacyjne. Uczestnicy sami wybierają projekt i wykorzystują własne zdolności przy wsparciu zestawu narzędzi zarządczych specjalnie dopasowanego do ich wieku. Szczególnym celem jest zmiana nastawienia w państwie członkowskim UE, w którym najmniej osób chce założyć własną firmę. Ponadto projekt oferuje prawdziwą metodologię, a nie zestaw podręcznikowych zasad. Od czasu uruchomienia projektu w 2004 roku udział wzięło w nim ponad uczniów z belgijskiej wspólnoty francuskiej, a więc ponad jedna czwarta dzieci w tej kategorii wiekowej. Program został przetestowany we flamandzkim regionie Belgii w roku szkolnym 2006/2007, a od jesieni 2007 roku będzie realizowany na dużą skalę w języku niderlandzkim. Cap Ten zostanie także wprowadzony we Francji jego faza testowa zostanie przeprowadzona w Provence-Alpes-Côte d Azur i Ile-de-France we współpracy z lokalnym partnerem Soyons curieux. Dodatkowe informacje Dane do kontaktu Lievens Laurence Cap Ten project manager Boulevard Brand Whitlock 2 B-1150 Brussels Belgia Nagroda za Odpowiedzialną Przedsiębiorczość Fabrica Ethica Rada Toskanii ds. Działalności Produkcyjnej, Toskania, Włochy Rozwój odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw Promowanie odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw na szczeblu regionalnym, granty w wysokości 3,5 mln EUR skutkujące inwestycjami o wartości prawie 7 mln EUR, szczególne prawo regionalne oraz ogólnokrajowa nagroda dla przedsiębiorstw posiadających certyfikaty społeczne to najważniejsze z dotychczasowych osiągnięć Fabrica Ethica (etyczna produkcja), programu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw wprowadzonego w 2001 roku w Toskanii. Bezpośrednim wynikiem podjętych działań jest to, że w Toskanii działa obecnie najwięcej przedsiębiorstw posiadających certyfikat zgodności z międzynarodowym standardem odpowiedzialności społecznej SA8000, zarówno we Włoszech, gdzie jest to 32% spośród 11

13 wszystkich certyfikowanych przedsiębiorstw, jak i na świecie z wynikiem 13%. W Toskanii działa około przedsiębiorstw zatrudniających ponad pracowników. Większość z nich zatrudnia poniżej 5 osób, a zaledwie 1250 firm ma ponad 50 pracowników. Inicjatywy Fabrica Ethica realizowane są we współpracy z wieloma partnerami w ramach Regionalnej Komisji Etyki (CER). Choć sam region jest dość mały, wpływ podjętych działań był ogromny rezultatem jest znacznie czystsze środowisko i lepsze warunki pracy. Dodatkowe informacje Dane do kontaktu Fabrizia Paloscia Head of Secretariat of the Production Activities Councillorship Via di Novoli, 26 I Florence, Włochy Nagroda Główna Jury Lokale oferowane na potrzeby przedsiębiorców w Bilbao Lan Ekintza-Bilbao, Bilbao, Hiszpania Inicjatywa Rady Miasta przyciąga nowe firmy na starówkę Rozkład centrów miast to powszechny problem w coraz bardziej zurbanizowanej Europie. Rada Miasta Bilbao przyjęła oryginalne podejście do rewitalizacji miasta, występując w roli dewelopera nieruchomości biznesowych z zamiarem przyciągnięcia nowo powstałych i działających firm na miejską starówkę. Przedsiębiorstwa rozpoczynające działalność w tym rejonie miasta mogą otrzymać pomoc finansową na badania opłacalności działalności, nowe przedsięwzięcia, remont i wyposażenie, przeprowadzkę, sprzęt IT i poprawę zarządzania. Odnowiono około 17 lokali, które następnie przekazano w drodze licytacji firmom działającym w sektorach rozrywki, sztuki, kultury, mody i technologii. W całym rejonie powstało 129 nowych firm, w których stworzono 268 miejsc pracy. Sukces programu widać po ożywieniu starówki i polepszeniu jakości życia społecznego i gospodarczego w tej okolicy, przy jednoczesnym promowaniu jego integracji z resztą miasta. Program pomaga także w zwalczaniu marginalizacji i wykluczenia społecznego. 12

14 Ważną zaletą programu jest pozytywne zarządzanie przepływami pieniężnymi przeznaczonymi na inwestycje. Ze względu na uzyskane dobre wyniki Rada Miasta Bilbao już przejęła kolejne 13 lokali i planuje następne. Dodatkowe informacje Dane do kontaktu Juan Antonio Arrieta del Río Director-General Lan Ekintza-Bilbao C/ Uribitarte, 6 E Bilbao Bizkaia, Hiszpania Informacje o konkursie Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki Strona Komisji Europejskiej na temat konkursu: Krajowy Punkt Kontaktowy Konkursu ENP Ministerstwa Gospodarki, Departament Instrumentów Wsparcia tel. (+22) , (+22) , 13

15 Zarządzenie Nr 108 Ministra Gospodarki z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania Zespołu Kwalifikacyjnego Konkursu Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości w 2007 r. Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 z późn. zm.), w celu rozstrzygnięcia krajowej fazy Konkursu Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości w 2007 r., ogłoszonego przez Komisję Europejską, zarządza się, co następuje: 1 Powołuje się Zespół Kwalifikacyjny Konkursu Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości w 2007 r., zwany dalej Zespołem. 2 Zadaniem Zespołu jest dokonanie oceny projektów zgłoszonych we wnioskach konkursowych z uwzględnieniem kryteriów ogłoszonych przez Komisję Europejską i wybór oraz rekomendowanie jednego lub dwóch z tych projektów do europejskiej fazy Konkursu. W skład Zespołu wchodzą: 3 1) Przewodniczący Marcin Korolec Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, 2) członkowie: a) reprezentujący organizacje jednostek samorządu terytorialnego: Rudolf Borusiewicz, Związek Powiatów Polskich, Jacek Walczak, Związek Miast Polskich, Edward Trojanowski, Związek Gmin Wiejskich RP; b) reprezentujący organizacje przedsiębiorców: Mieczysław Bąk, Krajowa Izba Gospodarcza, Wiesław Dąbrowski, Izba Przemysłowo-Handlowa Inwestorów Zagranicznych, Rafał Baniak, Konfederacja Pracodawców Polskich; c) reprezentujący Ministerstwo Gospodarki: Ewa Swędrowska-Dziankowska, Departament Instrumentów Wsparcia, Tomasz Gorzeński, Departament Instrumentów Wsparcia; 14

16 d) reprezentujący krajowych laureatów Konkursu Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości w 2006 r.: Wojciech Murdzek, Prezydent Miasta Świdnicy; e) reprezentujący uczelnie wyższe: Urszula Ornarowicz, Szkoła Główna Handlowa; f) reprezentujący Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości: Renata Olech. 4 Obsługę organizacyjną Zespołu prowadzi Departament Instrumentów Wsparcia Ministerstwa Gospodarki. 5 Zasady oraz tryb prac Zespołu określa regulamin przyjęty przez członków Zespołu. 6 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. MINISTER GOSPODARKI ( ) Piotr Grzegorz Woźniak 15

17 16 Nagrodzeni i wyróżnieni laureaci krajowej fazy Konkursu Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości 2007 w trakcie konferencji prasowej z udziałem pana Marcina Korolca Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki

18 Projekt: STREFA GOSPODARCZA TOPOLE zgłoszony przez Gminę Chojnice, województwo pomorskie, ul. 31 Stycznia 56a, Chojnice, Gmina Chojnice (jst.) leży w Borach Tucholskich w południowo-zachodniej części województwa pomorskiego. Powierzchnia gminy wynosi 454,8 km 2, zamieszkuje ją około ludzi. Na terenie gminy znajduje się 40 różnej wielkości jezior. Dobrze czują się tu zarówno turyści przyjeżdżający na wczasy pobytowe, jak i osoby preferujące wypoczynek czynny: kajakarze, żeglarze, wędkarze, grzybiarze oraz miłośnicy wycieczek pieszych, rowerowych i konnych. Do najważniejszych turystycznych wsi należy zaliczyć Charzykowy, Funkę, Bachorze i Swornegacie. Duża lesistość, łańcuchy jezior polodowcowych, liczne rzeki i strumienie (Brda, Zbrzyca, Chocina, Czerwona Struga) to główne walory przyciągające tu turystów spragnionych kontaktu z przyrodą. W Charzykowach nad Jeziorem Charzykowskim (Łukomie) o powierzchni 1360 ha powstał pierwszy w odrodzonej Polsce klub żeglarski (1920 rok). Opis projektu Strefa Gospodarcza Topole jest odpowiedzią gminy Chojnice na zainteresowanie inwestorów gruntami pod przyszłe inwestycje. W miejscowości oddalonej o 1 km od miasta Chojnice, położonej przy drodze krajowej nr 22 i obwodnicy miasta Chojnice, został wyznaczony teren 65 ha przeznaczony na inwestycje gospodarcze (15 ha należy do Filii Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej z siedzibą w Sopocie). Preferencyjne ceny gruntów, a także polityka wspierania inwestycji (ulgi podatkowe) oraz indywidualne podejście do każdego potencjalnego inwestora mają zachęcać do inwestowania na terenie gminy Chojnice. Głównym celem działań gminy podjętych w ramach rozwoju Strefy Gospodarczej Topole jest zmniejszenie bezrobocia wśród jej mieszkańców. Jest to jeden z najważniejszych problemów społecznych, bowiem stopa bezrobocia w gminie sięga dwudziestu procent. Docelowo w Strefie Gospodarczej Topole ma znaleźć zatrudnienie około 1000 osób, co stanowi niebagatelną liczbę dla lokalnego rynku pracy. Ponadto ważnym aspektem rozwoju Strefy Gospodarczej Topole jest pobudzenie przedsiębiorczości na lokalnym rynku usług poprzez nawiązanie więzi gospodarczych pomiędzy inwestorami zewnętrznymi i lokalnymi przedsiębiorcami. Działania podjęte w celu rozwoju Strefy Gospodarczej Topole obejmują nie tylko wymienione wyżej ulgi podatkowe i zachęcające ceny 17

19 gruntów, ale także inwestycje gminy Chojnice mające na celu pełne uzbrojenie terenu we wszelką niezbędną infrastrukturę (drogi utwardzone, sieć wodno-kanalizacyjna, energetyczna, gazowa itd.). Nakładem środków finansowych gminy Chojnice zostało przebudowane skrzyżowanie pozwalające skomunikować Strefę Gospodarczą z drogą krajową nr 22 oraz wybudowany został kilometrowy odcinek drogi na terenie strefy gospodarczej, w chwili obecnej natomiast przygotowywana jest budowa drugiego odcinka drogi. Całość nakładów finansowych przeznaczonych na rozwój Strefy Gospodarczej w Topoli wyniosła przeszło 10 mln złotych. Rezultaty projektu Obecnie sprzedane zostało inwestorom ponad 95% gruntów Strefy Gospodarczej Topole. Oznacza to, iż na terenie tym prowadzona jest działalność produkcyjna lub rozpoczęły się inwestycje budowlane mające doprowadzić do uruchomienia działalności w roku 2007 i Dla gminy Chojnice oznacza to docelowo stworzenie około 1000 nowych miejsc pracy, co dla obszaru z 20% stopą bezrobocia jest liczbą niebagatelną. Ponadto inwestycje w Strefie Gospodarczej przyczyniają się w sposób bezpośredni do rozwoju całego regionu, dzięki różnym powiązaniom gospodarczym pomiędzy inwestorami ze strefy a lokalnymi przedsiębiorcami i usługodawcami. Na terenie Strefy Gospodarczej Topole swoje inwestycje prowadzą lub rozpoczęły następujące osoby oraz podmioty gospodarcze: Fabryka Materaców Relax Sp. z o.o., znana firma produkująca materace, zatrudniająca 100 osób, West Pol Holding, firma z branży mięsnej i handlowej, zatrudniająca kilkaset osób, zarówno w Polsce, jak i w Niemczech, Bong Polska Sp. z o.o., europejski lider rynku produkcji kopert, Oslink Sp. z o.o., dostawca usług IT, Brinkpol Sp. z o.o., produkcja materacy, Regalux Systemy Magazynowe, firma specjalizująca się w dużych projektach magazynowych, Dauna-P Sp. z o.o., działająca w branży włókienniczej, Beker Eugeniusz, branża metalowa, Agro Ursus, maszyny i usługi dla rolnictwa, Słomiński Eugeniusz, produkcja mebli, Czartowska Joanna, branża meblarska, Wutkowski Piotr, branża meblarska, Łagodzki Marcin, szkutnictwo. * * * 18

20 Projekt wyróżniony: PRZEDSIĘBIORCZA GDYNIA zgłoszony przez Urząd Miasta Gdyni, województwo pomorskie Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, GDYNIA, Gdynia jest miastem liczącym ponad 250,0 tys. mieszkańców. Zajmuje obszar 136 km 2. Jest przykładem, kiedy impulsem rozwoju miasta było powstanie portu. Morze i związana z nim gospodarka nadal pozostaje jedną z wiodących gałęzi rozwoju wespół z usługami finansowymi, przemysłem wysokich technologii i informatyką. Sektor otoczenia biznesu, a więc firmy reprezentujące takie dziedziny, jak: finanse, konsulting, pośrednictwo, firmy badawczo-rozwojowe i przetwarzania informacji stanowią aż 23% wszystkich przedsiębiorstw działających w mieście (średnia dla Polski to 17%). O aktywności gospodarczej i przedsiębiorczości mieszkańców Gdyni świadczą liczby: na 1000 osób w wieku produkcyjnym 179 pracuje na własny rachunek (średnia w Polsce 142), liczba spółek z kapitałem zagranicznym jest o jedną trzecią większa aniżeli w innych polskich miastach podobnej skali, wysokie tempo przyrostu firm 14% powstało w ciągu trzech minionych lat (wskaźnik krajowy 8,5%). Co siódmy podmiot zarejestrowany w 2006 r. w województwie pomorskim miał siedzibę w Gdyni, a w stosunku do 1995 r. liczba podmiotów gospodarczych w mieście podwoiła się. Sektor prywatny koncentruje ponad 98% całej zbiorowości podmiotów. O aktywności gospodarczej społeczności lokalnej świadczy także malejąca systematycznie od 3 lat stopa bezrobocia (10,5% w roku 2003 wobec 5,4% wg stanu na dzień r. oraz blisko dwukrotny wzrost ofert pracy. Gdynia jest członkiem założycielem Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych oraz Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego. Nagrody dla Gdyni z Przedsiębiorczości Lp. Rodzaj/tytuł Przyznający 1 Laureat konkursu Innowacyjna Gmina Gdańsk 2006 Za otwarcie Pomorskiego Parku Naukowo- -Technologicznego Politechnika Gdańska, Gdański Związek Pracodawców, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, Pomorska Izba Rzemieślnicza 2 Uzyskanie tytułu Profesjonalna Gmina Przyjazna Inwestorom (II miejsce w IV edycji Rankingu Ogólnopolskiego) Warszawa 2005 Małych i Średnich Przedsiębiorstw Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Redakcja Pulsu Biznesu 19

21 3 Europrodukt Dyplom dla Gminy Gdynia za inicjatywę Otwarty Program Przedsiębiorcza Gdynia Warszawa Certyfikat Euroinicjatywa przyznany Gminie Gdynia dla inicjatywy Otwarty Program Przedsiębiorcza Gdynia Warszawa Dyplom Rankingu Gmin pod patronatem Marszałka Sejmu R.P. Pana Marka Borowskiego oraz otrzymanie tytułu Profesjonalna Gmina Przyjazna Inwestorom oraz otrzymanie znaku jakości czterech gwiazdek za zajęcie pierwszego miejsca w grupie gmin powyżej 100 tysięcy mieszkańców Warszawa 2001/ Mecenas małych i średnich przedsiębiorstw, Warszawa 2002 Wyróżnienie w Konkursie Gmina Fair Play Promocja kultury przedsiębiorczości Warszawa Dyplom dla miasta Gdyni za miejsce w pierwszej klasie w kategorii miast powiatów grodzkich pod względem potencjału rozwojowego Ranking Powiatów Dyplom dla Gdyni za ofertę inwestycyjną na stronach www, Supraśl 2001 Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Polskie Towarzystwo Handlowe, Sp. z o.o., Warszawa Polskie Towarzystwo Handlowe, Sp. z o.o. Warszawa Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa Redakcja Businessman Magazine Krajowa Izba Gospodarcza, Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym Redakcja Rzeczypospolitej oraz Centrum Badań Regionalnych Związek Miast Polskich Opis projektu Gdyński samorząd od chwili swojego powstania podejmuje liczne działania na rzecz tworzenia warunków rozwoju lokalnej przedsiębiorczości i budowania przyjaznego klimatu dla biznesu. Działania samorządu gdyńskiego na rzecz przedsiębiorczości przyniosły wiele nagród w rankingach krajowych. Tylko w tym roku Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek został nagrodzony przez Konfederację Pracodawców Polskich Wektorem Nagrodę otrzymał za stworzenie nowej definicji słowa Gospodarz, za efektywne i efektowne gospodarowanie przedsiębiorstwem Gdynia". Program Przedsiębiorcza Gdynia realizowany od 2001 r. to inicjatywa gdyńskiego samorządu: szeroki, wielowątkowy i kompleksowy program, który ma na celu wspieranie aktywności gospodarczej lokalnego biznesu, zachętę do zakładania własnych firm, przeciwdziałanie bezrobociu, aktywizację lokalnego rynku pracy, wreszcie adresowaną do inwestorów zewnętrznych promocję walorów naszego 20

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DZIERŻONIOWA

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DZIERŻONIOWA PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DZIERŻONIOWA NA LATA 2012-2014 Zespół ds. Programu Rozwoju Przedsiębiorczości 2011 rok Gmina Miejska Dzierżoniów 1 Spis treści: Wstęp... 3 1. Diagnoza społeczno - gospodarcza

Bardziej szczegółowo

raport_roczny_2010_okladka:layout 1 2011-05-16 17:12 Page 1 Raport Roczny 2010

raport_roczny_2010_okladka:layout 1 2011-05-16 17:12 Page 1 Raport Roczny 2010 Raport Roczny 2010 Dwudziesty rok Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji zakończył swój dwudziesty rok działalności. Kolejny rok wspierania rozwoju samorządności w Polsce. Rok ciężkiej

Bardziej szczegółowo

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Opis dobrych praktyk Kraków 2010 Wydawca: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji ul. Szlak 73a, 31-153

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KONINIE NA LATA 2014 2016 MIASTO KONIN PROGRAM OPERACYJNY. Załącznik do Uchwały Nr 826. Rady Miasta Konina

PROGRAM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KONINIE NA LATA 2014 2016 MIASTO KONIN PROGRAM OPERACYJNY. Załącznik do Uchwały Nr 826. Rady Miasta Konina Załącznik do Uchwały Nr 826 Rady Miasta Konina z dnia 25 czerwca 2014 roku MIASTO KONIN PROGRAM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KONINIE NA LATA 2014 2016 PROGRAM OPERACYJNY Konin, 2014 r. Wersja z 2_06_2014

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014

PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014 PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014 Kielce, 2011 Spis treści Wstęp...3 1. Diagnoza sytuacji społeczno - gospodarczej powiatu kieleckiego...5 1.1 Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego

wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego 2 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa wrzesień 2012 Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku 1 Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku Dane organizacji Nazwa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Siedziba: 00-031 Warszawa, ul. Szpitalna

Bardziej szczegółowo

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 1 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2011 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ nr 2 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka Fundacja Rozwoju Regionu Rabka powstała w 1998 roku w wyniku przekształcenia Komitetu Regionalnego Polsko-Szwajcarskiego Programu Regionalnego i została powołana do prowadzenia działalności na rzecz wszechstronnego

Bardziej szczegółowo

Program działania na rok 2012

Program działania na rok 2012 Program działania na rok 2012 (przyjęty uchwałą nr 29/2011 Rady Krajowej Izby Gospodarczej na posiedzeniu 15 grudnia 2011 r.) Warszawa, 15 grudnia 2011 r. Spis treści I. Wstęp...3 II. Działalność statutowa...4

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014 Strona 1 SPIS TREŚCI WŁADZE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

z dnia 3 lutego 2015 r.

z dnia 3 lutego 2015 r. RM-111-10-15 U C H WA Ł A N R 1 7 / 2 0 1 5 R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Udział Polski w Programie na rzecz konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Promocja w ujęciu krajowym i międzynarodowym firm z branży informatycznej w województwie zachodniopomorskim

Promocja w ujęciu krajowym i międzynarodowym firm z branży informatycznej w województwie zachodniopomorskim Promocja w ujęciu krajowym i międzynarodowym firm z branży informatycznej w województwie zachodniopomorskim Dokument opracowany przez Collect Consulting Sp. z o.o. Skład zespołu ekspertów: 1. Mariusz Bryła

Bardziej szczegółowo

Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy

Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy Projekt 2015 Świętokrzyskie centra rozwoju sektora pozarządowego Gdzie

Bardziej szczegółowo

Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach

Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach Zeszyt nr 3 Monograficzna seria wydawnicza Dobre praktyki w poradnictwie zawodowym KG OHP, Warszawa 2007 1 D 1746 Zeszyt nr 3. Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach

Bardziej szczegółowo

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski.

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski. maj 2015 ISSN 2353-9364 Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego Preferencyjna pożyczka wydaje się być bardziej wymagająca niż dotacja, jest jednak dużo korzystniejsza dla gospodarki.

Bardziej szczegółowo

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: Wydawca:

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE Ogłoszenie o naborze na kandydatów na ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Regionalny

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ

POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ Grzegorz Jegier, Marek Matejun POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 9.1. Programy samorządowe W wyniku reformy administracji samorządowej Polska

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (314)/2015 (25 maja 29 maja 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (314)/2015 (25 maja 29 maja 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (314)/2015 (25 maja 29 maja 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych Kryteriów wyboru projektów Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS),

Bardziej szczegółowo

MAŁE I ŚREDNIE FIRMY NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH możliwości rozwoju działalności na rynkach: Polski, Grecji, Hiszpanii i Włoch

MAŁE I ŚREDNIE FIRMY NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH możliwości rozwoju działalności na rynkach: Polski, Grecji, Hiszpanii i Włoch MAŁE I ŚREDNIE FIRMY NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH możliwości rozwoju działalności na rynkach: Polski, Grecji, Hiszpanii i Włoch SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES ON INTERNATIONAL MARKETS opportunities for development

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU STOWARZYSZENIA UNIA GOSPODARCZA REGIONU ŚREMSKIEGO ŚREMSKI OŚRODEK WSPIERANIA MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...

STRATEGIA ROZWOJU STOWARZYSZENIA UNIA GOSPODARCZA REGIONU ŚREMSKIEGO ŚREMSKI OŚRODEK WSPIERANIA MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. OGÓLNE INFORMACJE O STOWARZYSZENIU UNIA GOSPODARCZA REGIONU ŚREMSKIEGO... 5 2.1. Geneza powstania Stowarzyszenia i jego członkowie... 5 2.2. Władze i kadra Stowarzyszenia...

Bardziej szczegółowo

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR. 21 czerwca 2012, Bruksela Raport

Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR. 21 czerwca 2012, Bruksela Raport Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR 21 czerwca 2012, Bruksela Raport Spis treści Wstęp... 3 Odnowiona Strategia UE 2011 2014 na rzecz Społecznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRACY WŁADZ MIASTA V KADENCJI 2006 2010

RAPORT Z PRACY WŁADZ MIASTA V KADENCJI 2006 2010 1 2 RAPORT Z PRACY WŁADZ MIASTA V KADENCJI 2006 2010 3 Wydawca: Urząd Miejski w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk tel. (+4858) 323 63 00, 323 60 05 e-mail: umg@gdansk.gda.pl www.gdansk.pl Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE BDKM Grupa Doradcza Warszawa, czerwiec 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Współpracy Transgranicznej

Bardziej szczegółowo