Warunki umów dla rozjemców, inspektorów i taksatorów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warunki umów dla rozjemców, inspektorów i taksatorów"

Transkrypt

1 INDEPENDENT CARGO SURVEYS LABORATORY ANALYSES & CONSULTING SERVICES Poniższe informacje opisują ogólnie przyjęte zasady współpracy między naszym Biurem Ekspertyz a Zleceniodawcą. Określają one w sposób jednoznaczny zakres praw i obowiązków wynikających z zawarcia umowy. Warunki umów dla rozjemców, inspektorów i taksatorów Warunek 1. Zasady Ogólne 1. Jeśli na piśmie nie zostało uzgodnione inaczej, warunki te odnoszą się do wszystkich ofert, przetargów, zleceń i umów, a także ich wykonania przez Biuro Ekspertyz i wszystkich skutków będących następstwem ich realizacji lub pozostających z nimi w jakimkolwiek związku. 2. W przypadku, gdy Zleceniodawca odwołuje się do własnych warunków ogólnych przy zawieraniu umowy, Biuro Ekspertyz może z nich zrezygnować pod warunkiem, że nie przyjęło ich wcześniej na piśmie. 3. Termin "Zleceniodawca" oznacza wszystkich, którzy wspólnie wydali zlecenie włącznie z ich upoważnionymi przedstawicielami. Warunek 2. Zlecenie Zlecenie odnosi się tylko do zawartych w nim kwestii; nie obejmuje ono konsekwencji płynących z zagadnień, których nie zawiera zlecenie. Warunek 3. Zgoda na zlecenie/zawarcie umowy 1. Zawarcie umowy może nastąpić dopiero po otrzymaniu przez Zleceniodawcę pisemnego potwierdzenia zlecenia od Biura Ekspertyz z podanym w nim przedmiotem zlecenia lub stratą, jeśli o niej mowa, pod warunkiem, że Zleceniodawca sam nie poda wcześniej dokładnie sprecyzowanego zlecenia na piśmie. 2. Wszelkie zmiany w umowie obowiązują tylko w przypadku, gdy zostały one potwierdzone i/lub przyjęte na piśmie przez Biuro Ekspertyz. Warunek 4. Zobowiązania ze strony Biura Ekspertyz Do Biura Ekspertyz należy wywiązanie się z przyjętego zlecenia w sposób dokładny i bezstronny, wykorzystując posiadaną wiedzę i zdolności, zgodnie z oczekiwaniami obiektywnych rozjemców/inspektorów i pośredników. Warunek 5. Specjaliści 1. Gdy zaistnieje potrzeba, Biuro Ekspertyz w celu prawidłowego wykonania zlecenia ma prawo powołać jednego lub kilku specjalistów. 2. Jak zostało przyjęte, specjaliści wyznaczani są przez Biuro Ekspertyz po uprzednim ustaleniu i wyrażeniu pisemnej zgody przez Zleceniodawcę; wynagrodzeniem specjalistów obciążony jest Zleceniodawca. Warunek 6.

2 STRONA 2/6 Poufność 1. Biuro Ekspertyz jest zobowiązane do przestrzegania tajemnicy wobec stron trzecich odnośnie nabytych informacji, które mają związek ze zleceniem, a także treści raportów składanych Zleceniodawcy; pod warunkiem, że właściwe wykonanie zlecenia nie wymaga powołania jednego lub kilku specjalistów przez Biuro Ekspertyz. 2. W przypadku, gdy Biuro Ekspertyz powoła jednego lub kilku specjalistów, są oni zobowiązani przez to biuro do dyskrecji, o której mowa w paragrafie Zleceniodawca traktuje wszelkie raporty pochodzące z Biura Ekspertyz ściśle poufnie i z największą uwagą. Warunek 7. Warunki wykonania zlecenia Zleceniodawca ma dopilnować aby zlecenie przebiegało zgodnie z ustaleniami i charakterem zlecenia. Warunek 8. Udzielanie informacji przez Zleceniodawcę 1. W momencie wydawania zlecenie lub zaraz po tym, Zleceniodawca ma obowiązek przekazać do Biura Ekspertyz wszystkie dane i informacje niezbędne do prawidłowego wykonania zlecenia. Jeżeli Biuro Ekspertyz tego wymaga, Zleceniodawca musi dostarczyć do biura pisemną informację w sposób określony przez biuro. 2. Biuro Ekspertyz ma za zadanie stwierdzić, czy otrzymane informacje są prawidłowe i wyczerpujące. Jeśli Biuro Ekspertyz i/lub wyznaczeni przez nie specjaliści, o czym mowa w punkcie 5, poniosą szkodę i/lub stratę na skutek nieprawidłowych i/lub niewystarczających informacji, wówczas Zleceniodawca ma obowiązek rekompensaty stronie/stronom poszkodowanym poniesionej szkody i/lub straty. Warunek 9. Przedterminowe wypowiedzenie zlecenia 1. Biuro Ekspertyz ma prawo wypowiedzieć z nagłego powodu dalsze wykonanie przyjętego zlecenia bez obowiązku rekompensaty szkody i/lub straty poniesionej z tego tytułu przez Zleceniodawcę, przedłożywszy mu w formie pisemnej lub ustnej - jest to decyzją biura - raport dotyczący już wykonanych czynności. 2. Zleceniodawca ma obowiązek zapewnienia rekompensaty w zakresie poniesionych przez Biuro Ekspertyz strat, jak i czynności już wykonanych, o których mowa w ustaleniach punktu 13. Warunek 10. Wypowiedzenie i unieważnienie zlecenia 1. Biuro Ekspertyz ma prawo do zaprzestania swoich czynności z natychmiastowym wypowiedzeniem i unieważnieniem jeszcze nie wykonanej części umowy na drodze pisemnego oświadczenia przedłożonego Zleceniodawcy bez wymogu interwencji sądowej i bez szkody, co do praw do odszkodowania za poniesione przez biuro wydatki, szkody i/lub straty i udział w zyskach: a. gdy Zleceniodawca okaże się jawnym bankrutem, przeniesie swoją własność na wierzycieli, ubiega się o moratorium lub, gdy jego własność została częściowo lub

3 STRONA 3/6 całkowicie zajęta lub, gdy Zleceniodawca przystąpi do częściowej lub całkowitej likwidacji swojej firmy; b. w przypadku zgonu Zleceniodawcy lub jego uwięzienia, albo gdy zapadnie decyzja o rozwiązaniu, Zleceniodawca powinien występować jako podmiot prawny; c. w przypadku zajęcia majątku; d. gdy Zleceniodawca nie wywiąże się ze spoczywających na nim w świetle prawa zobowiązań lub ich warunków; e. gdy Zleceniodawca nie zapłaci wystawionej na fakturze sumy lub jej części w ustalonym terminie lub, gdy nie dotrzyma jednego lub kilku zobowiązań w stosunku do Biura Ekspertyz; f. gdy Zleceniodawca doprowadzi do zaprzestania działalności lub przeniesienia własności lub jej istotnej części, włącznie z przekazaniem swojej firmy innej firmie lub, gdy zmieni cel i przedmiot swojej działalności; g. generalnie we wszystkich tych przypadkach, w których po zawarciu umowy Biuro Ekspertyz dowie się o istnieniu okoliczności zagrażających wywiązaniu się ze swoich zobowiązań przez Zleceniodawcę. 3.Jeśli Zleceniodawca wywiąże się ze swoich zobowiązań wobec Biura Ekspertyz pomimo wystąpienia jednego lub więcej z wyżej wymienionych przypadków, w których Biuro Ekspertyz wypowiedziało swoje czynności, wówczas biuro ma obowiązek złożyć jedynie w formie pisemnej lub ustnej - zależnie od woli biura - raport na temat już wykonanych czynności. 4. W przypadkach wspomnianych w paragrafie 1, Biuro Ekspertyz ma także prawo wstrzymać realizację swoich zobowiązań aż do chwili wypłacenia całej należnej kwoty obejmującej poniesione wydatki i straty w zyskach. Warunek 11. Raport 1. Na zakończenie wykonania zlecenia, Biuro Ekspertyz musi przedłożyć Zleceniodawcy pisemny raport z opisem swoich wyników badań, stanu i/lub jakości przedmiotu i/lub celu zlecenia. 2. Gdy jest to konieczne lub uzgodnione między stronami, Biuro Ekspertyz musi przedłożyć tymczasowy raport Zleceniodawcy. Warunek 12. Wypowiedzenie a powinności końcowe Czynności Biura Ekspertyz kończą się (z wyjątkiem wypowiedzenia przed czasem, opisanego w warunku 10) przedłożeniem końcowego raportu odnośnie zlecenia przyjętego przez Biuro Ekspertyz. 2. Biuro Ekspertyz powinno zachować wszystkie dane, korespondencję, dokumenty i tym podobne archiwa mające związek z przyjęciem i wykonaniem zlecenia przez okres pięciu lat od przedłożenia raportu; inne materialne przedmioty związane z tematem zlecenia, nie muszą być trzymane przez Biuro Ekspertyz dłużej niż 12 miesięcy od przedłożenia raportu. Warunek 13. Płatność 1. Jeżeli na piśmie nie ustalono inaczej, płatność powinna zostać dokonana, bez żadnych potrąceń, w formie depozytu lub przelewu na konto bankowe podane przez Biuro Ekspertyz, w

4 STRONA 4/6 ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury. Ustalona data umieszczona na wyciągu z rachunku bankowego o stanie konta jest decydująca, tak więc przyjęta jest za datę płatności. 2. Biuro Ekspertyz ma prawo wymagać płatności z góry, w gotówce lub gwarancji płatności. 3. Każda płatność dokonana przez Zleceniodawcę w pierwszej kolejności powinna spłacać należną kwotę, jak i zgromadzone koszty i/lub rachunki poniesione przez Biuro Ekspertyz, potrącone o najbardziej zaległy dług. 4. W przypadku zaistnienia którejś z okoliczności wyszczególnionej w warunku 10 paragrafu 1, gdy Zleceniodawca w świetle prawa nie dotrzymał zobowiązania przez sam fakt pojawienia się jednej z wyżej wspomnianych okoliczności. W takim przypadku wszystkie długi Zleceniodawcy wobec Biura Ekspertyz muszą zostać natychmiast spłacone. Warunek 14. Zysk a koszty 1. Jeśli termin płatności został przekroczony, oznacza to, iż Zleceniodawca w świetle prawa nie dotrzymał zobowiązania, wobec czego Biuro Ekspertyz jest uprawnione do obciążenia Zleceniodawcy odsetkami w wysokości 1,5% w skali miesiąca lub, jeśli okres był dłuższy, to w przypadku ustawowych odsetek; część miesiąca liczona jest jak cały miesiąc. 2. W przypadku nie płacenia, opóźnienia płatności lub nie wywiązania się Zleceniodawcy z innych zobowiązań, wszystkie zaległe należności wynikające z nie płacenia, czy też nie dotrzymania zobowiązania, zarówno sądowe jak i pozasądowe, muszą być spłacone przez Zleceniodawcę razem z kwotą umieszczoną na fakturze i odsetkami. Pozasądowy zwrot kosztów musi wynosić przynajmniej 15% należnej kwoty, włącznie z wyżej wymienionymi odsetkami wynoszącymi minimum 1000 PLN, obejmuje on także opłaty wynikające z zatrudnienia przez Biuro Ekspertyz strony trzeciej w celu odzyskania należnej sumy. Fakt powołania osoby trzeciej świadczy o stopniu odpowiedzialności Zleceniodawcy, co do spłaty pozasądowych należnych opłat bez potrzeby udowadniania ze strony Biura Ekspertyz poniesionych kosztów. Warunek 15 Odpowiedzialność 1. Biuro Ekspertyz nie może być powołane do odpowiedzialności przez Zleceniodawcę jeżeli zlecenie nie spełnia wymogów warunku 2 jak i 4; z uwzględnieniem dalszych ustaleń tego warunku i tych zawartych w warunku Z wyjątkiem odpowiedzialności ponoszonej przez Biuro Ekspertyz z tytułu koniecznych wymagań prawnych i ogólnie przyjętych zasad rozsądku i uczciwości, Biuro Ekspertyz nie jest odpowiedzialne ani zobowiązane do rekompensaty pośredniej lub bezpośredniej szkody i/lub straty dowolnej natury, doznanej pośrednio lub bezpośrednio, włącznie ze stratą wynikającą z przerwania działalności firmy pod względem naruszonej lub nienaruszonej własności lub jej zaprzestania z winy Zleceniodawcy i stron trzecich na skutek: a) nieodpowiednich warunków, o których mowa w punkcie 7 i błędnych i/lub nie wyczerpujących informacji, o czym mowa w punkcie 8; b) mylnych i/lub niepełnych informacji, o których mówi warunek 8, szczególnie wtedy, gdy dotyczy to informacji wymaganych przez Biuro Ekspertyz, w sytuacji, gdzie biuro nie może uczestniczyć w okolicznościach pomocnych w uzyskaniu tych informacji; c) czynności niewykonanych przez Biuro Ekspertyz, zważywszy, że ich wykonanie nie było konieczne z tytułu ustaleń warunku 2 i 4; d) błędów i/lub opóźnień wynikających z nieprawidłowej obsługi sprzętu stosowanego przez Biuro Ekspertyz do wykonania zlecenia, chyba że Zleceniodawca w wiarygodny

5 STRONA 5/6 sposób udowodni zaniedbanie sprzętu ze strony Biura Ekspertyz. Wyklucza się przypadek, gdy nieprawidłowa obsługa sprzętu spowodowana jest wskutek awarii lub dysfunkcji w dostawie prądu i/lub z innych niezależnych przyczyn, którym Biuro Ekspertyz nie było w stanie zapobiec lub kiedy powodem jest wada samego sprzętu; e) nieukończenia raportu lub ukończenia go z opóźnieniem; f) działań i czynności specjalistów powołanych w zakresie warunków ogólnych punktu Biuro Ekspertyz nie odpowiada za szkodę i/lub stratę sprzętu i innych przedmiotów, którymi dysponuje za zgodą Zleceniodawcy lub w jego imieniu. 5. Do Zleceniodawcy należy ochrona Biura Ekspertyz przed skargami stron trzecich odnośnie uszkodzonego sprzętu i innych przedmiotów, którymi dysponuje biuro, za zgodą Zleceniodawcy lub w jego imieniu, w celu wykonania zleconych czynności, jak i w odniesieniu do szkody i/lub straty przedmiotów podlegających kontroli. 6. Biuro Ekspertyz nigdy nie odpowiada za spowodowaną pośrednio szkodę i/lub stratę. Warunek 16 Ograniczenia odpowiedzialności i czasu 1. Wszelka odpowiedzialność spoczywająca po stronie Biura Ekspertyz w każdym przypadku jest ograniczona do sumy opłat i wydatków jakimi biuro obciąża lub ma zamiar obciążyć Zleceniodawcę, ale nie może ona przekraczać sumy wypłacanej w przypadku, o którym mowa, zgodnie z ubezpieczeniem Biura Ekspertyz od zawodowej odpowiedzialności. Wszelka zbieżność zleceń w związku z tym uważana jest za pojedynczy przypadek. 2. Wszelkie roszczenia wobec Biura Ekspertyz są przedawnione po upływie roku od daty złożenia raportu do Zleceniodawcy. Warunek 17 Zabezpieczenie Zleceniodawca zabezpiecza Biuro Ekspertyz przed wszelkimi skargami od stron trzecich, zarówno odnośnie wykonania zlecenia, jak i raportu wydanego przez biuro. Warunek 18 Stosowane prawo i kwestie sporne 1. Wszystkie oferty, przetargi, zlecenia i umowy, jak i realizacja zleceń przez Biuro Ekspertyz są regulowane przez prawo polskie. 2. Wszelkie kwestie sporne, zarówno natury prawnej jak i faktycznej, powstałe w wyniku zawarcia umowy lub z nią związane, do której odnoszą się te warunki włącznie z kwestiami spornymi, uważanymi za sporne przynajmniej przez jedną ze stron, regulowane są przez sąd rozjemczy, zgodnie z przepisami Polskiego Kodeksu Cywilnego. 3. Warunek dotyczący sądu rozjemczego nie wyklucza prawa przysługującego stronom do zwrócenia się, w nagłych przypadkach, do sędziego-przewodniczącego sądu okręgowego o doraźne postępowanie prawne, do którego upoważniony jest jedynie sędzia-przewodniczący sądu okręgowego, którego jurysdykcji podlega Biuro Ekspertyz, aby wszcząć działania pozywające. 4. Warunek tyczący sądu rozjemczego nie wyklucza prawa Biura Ekspertyz do zwrócenia się do sędziego cywilnego z żądaniem płatności faktury, zysków i należnych opłat w przypadku, gdy termin płatności faktury, zgodnie z warunkami 13 i 14 zostanie przekroczony, do czego

6 STRONA 6/6 upoważniony jest jedynie sędzia cywilny, pod którego sąd podlega dane Biuro Ekspertyz w stopniu w jakim dopuszczają ustawy prawne. 5. Prawo Biura Ekspertyz do wniesienia sporu do sędziego-przewodniczącego sądu okręgowego lub sędziego cywilnego o odpowiednich do tego kompetencjach, pozostaje nienaruszone postanowieniami paragrafów 4 i 5 tego warunku. Warunek 19 Wersje: polska i angielska 1. Warunki podane są w dwóch wersjach: po polsku i po angielsku. 2. W przypadku rozbieżności między obiema wersjami, pierwszeństwo mają postanowienia wersji polskiej nad angielską.

Królewskie Stowarzyszenie Handlowe Cebulek Kwiatowych i Szkółkarstwa (ANTHOS) OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW

Królewskie Stowarzyszenie Handlowe Cebulek Kwiatowych i Szkółkarstwa (ANTHOS) OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW Królewskie Stowarzyszenie Handlowe Cebulek Kwiatowych i Szkółkarstwa (ANTHOS) OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW 1. Zastosowanie 1.1. Niniejsze warunki mają zastosowanie wyłącznie odnośnie umów, w przypadku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Kraj Sprzedający - Polska Warunki Dostaw sprzedaż towarów

Kraj Sprzedający - Polska Warunki Dostaw sprzedaż towarów Page 1 of 5 1. Zakres 1.1. Niniejsze warunki ogólne sprzedaży towarów ( Warunki ) obowiązują dla sprzedaży przez (oraz każdej spółki należącej do Grupy lub Podmiotów Stowarzyszonych, zwanej dalej ) produktów

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Nauczycieli, Instruktorów i Wychowawców

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Nauczycieli, Instruktorów i Wychowawców Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Nauczycieli, Instruktorów i Wychowawców POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01 Constraco Sp. z o.o. 80-298 Gdańsk, ul. Bysewska 47 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01 1 POSTANOWIENIE OGÓLNE 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej OWS ) określają zasady zawierania umów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

Standardowe warunki zakupu

Standardowe warunki zakupu Standardowe warunki zakupu Polska 1. Przedmiot i zakres 1.1 Niniejsze warunki zakupu ( Warunki standardowe ) dotyczą każdego zlecenia zakupu ( Zlecenie zakupu ) produktów ( Produkty ) lub usług ( Usługi

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A.

Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A. Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A. I. Zakres i przesłanki stosowania ogólnych warunków umów 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej w skrócie OWS) określają prawa i obowiązki stron

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/45 USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. 1), 2) o kredycie konsumenckim Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715, Nr 165, poz. 984, Nr 201, poz. 1181, z 2012 r. poz. 1193.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Spis treści Postanowienia ogólne i definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 4 Zakres ubezpieczenia... 4 4. Wyłączenia odpowiedzialności... 5 5. Umowa ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Dostawy

Ogólne Warunki Dostawy Strona 1 z 8 Ogólne Warunki Dostawy obowiązujące dla Klientów Ambient System sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 1 Definicje Użyte w niniejszym dokumencie pojęcia oznaczają: 1.1 OWD Ogólne Warunki Dostawy,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 2137/85 z dnia 25 lipca 1985 r. w sprawie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych (EZIG) RADA WSPÓLNOT

ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 2137/85 z dnia 25 lipca 1985 r. w sprawie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych (EZIG) RADA WSPÓLNOT ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 2137/85 z dnia 25 lipca 1985 r. w sprawie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych (EZIG) RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Świadczenia Usług Van der Vlist Polen sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu.

Ogólne Warunki Świadczenia Usług Van der Vlist Polen sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu. Ogólne Warunki Świadczenia Usług Van der Vlist Polen sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu. I. Postanowienia ogólne Ogólne Warunki Świadczenia Usług, zwane dalej w skrócie OW, sporządzono dla firmy Van der

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Z Tobą od A do Z Spis treści 1. Postanowienia ogólne. Definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 5 3. Zakres ubezpieczenia... 6 4. Wyłączenia odpowiedzialności...

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ZAKUPU GRUPY ADM NA DZIEŃ 1 LIPIEC 2014

WARUNKI ZAKUPU GRUPY ADM NA DZIEŃ 1 LIPIEC 2014 WARUNKI ZAKUPU GRUPY ADM NA DZIEŃ 1 LIPIEC 2014 CZĘŚĆ 1 WARUNKI OGÓLNE Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu odnoszą się do wszelkich umów zawartych pomiędzy jedną ze spółek Archer Daniels Midland Group określonych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Zasady i Warunki Sprzedaży

Ogólne Zasady i Warunki Sprzedaży SFS intec Sp. z o.o. ul. Torowa 6 61-315 Poznań 1. Postanowienia ogólne i zakres umowy 1.1 Niniejsze zasady, zwane dalej WARUNKAMI SPRZEDAŻY, mają zastosowanie do wszystkich umów i transakcji sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Praca. Poradnik dla osób starszych

Praca. Poradnik dla osób starszych Praca Poradnik dla osób starszych Warszawa 2012 BIULETYN RPO Materiały nr 74 Praca. Poradnik dla osób starszych Redaktor Naczelny: Stanisław Trociuk Opracowanie: Publikacja przygotowana w ramach prac Komisji

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY i PŁATNOŚCI BGH Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY i PŁATNOŚCI BGH Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY i PŁATNOŚCI BGH Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach A. Postanowienia ogólne: I. Zawarcie umowy: 1. Niniejsze ogólne warunki dostawy stosuje się do umów dostawy i sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH

WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH ONHOLIDAYS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-691) przy ul. Obrzeżnej 5. (dalej zwana ONHOLIDAYS ) obowiązujące dla imprez turystycznych zarezerwowanych od dnia 01.06.2015

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NATIONAL INSTRUMENTS POLAND, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NATIONAL INSTRUMENTS POLAND, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NATIONAL INSTRUMENTS POLAND, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży (włączając w to wszelkie inne warunki NI, o których mowa w niniejszych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód medyczny

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód medyczny Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód medyczny Z Tobą od A do Z Spis treści Postanowienia ogólne...1 Definicje...1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia...1 Wyłączenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin obowiązuje od 01.01.2015 Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GRUPOWEGO PRZEWOZU OSÓB. ROYEN Sp. z o.o. z dnia 20.02.2014 r.

REGULAMIN GRUPOWEGO PRZEWOZU OSÓB. ROYEN Sp. z o.o. z dnia 20.02.2014 r. REGULAMIN GRUPOWEGO PRZEWOZU OSÓB ROYEN Sp. z o.o. z dnia 20.02.2014 r. 1. 1. Niniejszy Regulamin usług transportowych [dalej: Regulamin] określa szczegółowe warunki i zasady świadczenia usług transportowych

Bardziej szczegółowo