Polityka upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową w ING Investment Management (Polska) S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polityka upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową w ING Investment Management (Polska) S.A."

Transkrypt

1 Polityka upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową w ING Investment Management (Polska) S.A. Postanowienia ogólne 1. Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową (Dz. U. z 2009r. Nr 210, poz. 1615) (dalej Rozporządzenie ) ING Investment Management (Polska) S.A. (dalej ING IM ) zobowiązana jest do upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową w ujęciu skonsolidowanym. 2. Niniejsza Polityka określa zakres, tryb i formę oraz terminy upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową, jak równieŝ zasady zatwierdzania i weryfikacji upowszechnianych informacji. 3. Niniejsza Polityka podlega aktualizacji przez ING IM pod kątem jej zgodności z przepisami prawa, jak równieŝ corocznemu przeglądowi. 4. KaŜda zmiana polityki jest zatwierdzana przez Zarząd ING IM. Rozdział I 1. Zgodnie z Rozporządzeniem ING IM jest obowiązany spełniać normy adekwatności kapitałowej w ujęciu skonsolidowanym i upowszechniać informacje na podstawie danych w ujęciu skonsolidowanym. 2. W związku z klasyfikacją ING IM opisaną w pkt 1, w odniesieniu do celów i zasad polityki zarządzania ryzykiem, ING IM ujawnia informacje oddzielnie dla kaŝdej kategorii i rodzaju ryzyka, o których mowa w 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania całkowitego wymogu kapitałowego, w tym wymogów kapitałowych, dla domów maklerskich oraz określenia maksymalnej wysokości kredytów, poŝyczek i wyemitowanych dłuŝnych papierów wartościowych w stosunku do kapitałów (Dz. U. z 2009r. Nr 204, poz. 1571) (dalej Rozporządzenie o wymogach kapitałowych ).. Ujawnione informacje dotyczą: 1) strategii i procesów zarządzania róŝnymi kategoriami ryzyka; 2) struktury i organizacji jednostki wewnętrznej ING IM zajmującej się zarządzaniem ryzykiem; 3) zakresu i rodzaju systemów raportowania i pomiaru ryzyka; 4) działań w zakresie zabezpieczenia i ograniczenia ryzyka oraz strategii i procesów monitorowania skuteczności zabezpieczeń i technik redukcji ryzyka. 3. ING IM upowszechnia następujące informacje w związku z wymogami odnośnie adekwatności kapitałowej: 1) firmę ING IM; 2) krótki opis podmiotów, które: 3) są objęte konsolidacją pełną, 4) są objęte konsolidacją proporcjonalną, 5) pomniejszają kapitały nadzorowane, 6) nie są konsolidowane i nie pomniejszają kapitałów nadzorowanych; 7) wszelkie bieŝące lub przewidywane w przyszłości przeszkody o istotnym znaczeniu lub przeszkody natury praktycznej lub prawnej w szybkim transferze kapitałów nadzorowanych lub w spłacie zobowiązań pomiędzy podmiotem dominującym a jego podmiotami zaleŝnymi;

2 8) łączną kwotę niedoborów kapitałów we wszystkich podmiotach zaleŝnych nieobjętych konsolidacją oraz listę tych podmiotów, przy czym niedobór kapitału jest rozumiany jako róŝnica pomiędzy kapitałami nadzorowanymi i całkowitym wymogiem kapitałowym. 4. W odniesieniu do kapitałów nadzorowanych ING IM upowszechnia następujące informacje związane z adekwatnością kapitałową: 1) kwoty kapitałów podstawowych, wraz z oddzielną informacją na temat poszczególnych składników oraz pomniejszeń tych kapitałów, 2) kwoty kapitałów uzupełniających II kategorii, wraz z oddzielną informacją na temat poszczególnych składników oraz pomniejszeń tych kapitałów, 3) kwoty kapitałów uzupełniających III kategorii, wraz z oddzielną informacją na temat poszczególnych składników oraz pomniejszeń tych kapitałów oraz kwotę tych kapitałów zaliczoną do kapitałów nadzorowanych, 4) sumy składników kapitałów nadzorowanych, obliczonych zgodnie z załącznikiem nr 12 do Rozporządzenia o wymogach kapitałowych. 5. ING IM upowszechnia następujące informacje dotyczące przestrzegania wymogów kapitałowych: 1) opis metod stosowanych przez ING IM do ustalania kapitału wewnętrznego stanowiącego wsparcie bieŝącej i przyszłej działalności ING IM, 2) kwoty stanowiące 8% zaangaŝowania waŝonego ryzykiem oddzielnie dla kaŝdej z klas ekspozycji określonych w 20 ust. 1 załącznika nr 6 do Rozporządzenia o wymogach kapitałowych, 3) kwotę wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego, 4) kwotę wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka rynkowego, 5) kwotę wymogu kapitałowego z tytułu przekroczenia limitu koncentracji zaangaŝowania i limitu duŝych zaangaŝowań, łącznie i w rozbiciu na poszczególne rodzaje ryzyka, 6) kwotę wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnego. 6. ING IM ujawnia następujące informacje dotyczące ryzyka kredytowego: 1) definicje naleŝności przeterminowanych i z rozpoznaną trwałą utratą wartości - w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości; 2) łączną kwotę naleŝności według wyceny na dzień bilansowy, zgodnie z ustawą o rachunkowości; 3) łączną kwotę ekspozycji bez uwzględnienia efektu ograniczenia ryzyka kredytowego i średnią kwotę ekspozycji w danym okresie w podziale na klasy; 4) opis stosowanego podejścia i metod przyjętych do ustalania korekt wyceny i wyliczonych rezerw, o których mowa w 15 Rozporządzenia o wymogach kapitałowych; 5) strukturę geograficzną ekspozycji wraz z wyszczególnieniem obszarów waŝnych pod względem istotnych klas ekspozycji; 6) strukturę branŝową ekspozycji lub według typu kontrahenta w podziale na klasy ekspozycji wraz z wyszczególnieniem istotnych pozycji; 7) strukturę ekspozycji według terminów zapadalności w podziale na klasy ekspozycji wraz z wyszczególnieniem istotnych pozycji; 8) kwoty, w podziale na istotne branŝe lub typy kontrahentów: a) ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości i oddzielnie ekspozycji przeterminowanych, b) salda korekt wartości i rezerw, c) korekt wartości i rezerw w danym okresie; 9) kwoty ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości i przeterminowanych prezentowanych odrębnie, w podziale na istotne obszary geograficzne obejmujące w miarę moŝliwości kwoty korekt wartości i rezerw związanych z danym obszarem geograficznym;

3 10) uzgodnienie zmian stanów korekt wartości i rezerw z tytułu ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości obejmujące: a) opis rodzajów korekt wartości i rezerw, b) salda początkowe, c) kwoty umorzeń naleŝności w cięŝar dokonanych odpisów w danym okresie, d) kwoty odpisów albo rozwiązań na oszacowane prawdopodobne straty na ekspozycjach w danym okresie, wszelkie inne korekty, w tym korekty wynikające z róŝnic kursowych, połączeń podmiotów, przejęć i zbycia podmiotów zaleŝnych oraz przemieszczeń pomiędzy grupami odpisów i rezerw, e) salda końcowe - przy czym korekty wartości i kwoty odzyskane odniesione bezpośrednio do rachunku zysków i strat powinny być ujawnione odrębnie. 7. ING IM ujawnia następujące informacje dotyczące ryzyka kredytowego kontrahenta: 1) opis metodologii wykorzystywanej do wyznaczania kapitału wewnętrznego i limitów kredytowych dla ekspozycji z tytułu ryzyka kredytowego kontrahenta; 2) politykę w zakresie zabezpieczeń kredytowych i tworzenia odpisów oraz rezerw z tytułu utraty wartości aktywów na ryzyko kredytowe kontrahenta; 3) opis polityki w zakresie naraŝenia na ryzyko niekorzystnej zmiany wartości zabezpieczenia; 4) omówienie wpływu wartości wymaganego zabezpieczenia, jakie musiałby zapewnić dom maklerski przy obniŝeniu oceny wiarygodności kredytowej klienta; 5) wartość godziwą brutto kontraktów, korzyści z kompensowania, bieŝącej wartości zaangaŝowań kredytowych z uwzględnieniem kompensowania, otrzymanych zabezpieczeń i ekspozycji netto na ryzyko kredytowe związane z instrumentami pochodnymi, przy czym ekspozycja netto na ryzyko kredytowe z instrumentów pochodnych oznacza naraŝenie na ryzyko kredytowe z tytułu transakcji pochodnych po uwzględnieniu zarówno korzyści z prawnie wiąŝących umów kompensowania, jak i umów dotyczących zabezpieczenia kredytowego; 6) miary ustalania wartości ekspozycji zgodnie z przyjętą metodą, w zaleŝności od dokonanego wyboru; 7) wartość referencyjną zabezpieczających kredytowych transakcji pochodnych i rozkład bieŝącej ekspozycji kredytowej według typów ekspozycji; 8) kredytowe transakcje pochodne w podziale na cele słuŝące własnemu portfelowi poŝyczek, jak i dokonywane na zlecenie klientów, włącznie ze strukturą produktową kredytowych transakcji pochodnych, z dalszym rozbiciem na zabezpieczenie zakupione i sprzedane w ramach kaŝdej grupy produktów. 8. Z uwagi na fakt, iŝ ING IM oblicza kwoty ekspozycji waŝonych ryzykiem metodą standardową dla kaŝdej z klas ekspozycji upowszechnia następujące informacje: 1) nazwy zewnętrznych instytucji oceny wiarygodności kredytowej i agencji kredytów eksportowych, z ocen których korzysta ING IM,, oraz przyczyny ewentualnych zmian w tym zakresie; 2) klasy ekspozycji, dla których stosowane są oceny wiarygodności kredytowej przyznawane przez zewnętrzną instytucję oceny wiarygodności kredytowej i agencję kredytów eksportowych; 3) opis procesu stosowanego do przenoszenia oceny emitenta i emisji na pozycje spoza portfela handlowego; 4) wartość ekspozycji przed i po zastosowaniu technik ograniczenia ryzyka kredytowego dla kaŝdego stopnia jakości kredytowej ustalonego dla metody standardowej oraz pozycji, które stanowią pomniejszenia kapitałów nadzorowanych. 9. W zakresie ryzyka operacyjnego ING IM ujawnia stosowane metody do wyliczania wymogu kapitałowego na pokrycie ryzyka operacyjnego.

4 10. W odniesieniu do instrumentów kapitałowych w portfelu niehandlowym ING IM ujawnia: 1) podział ekspozycji ze względu na cel nabycia oraz opis stosowanych zasad rachunkowości i metod wyceny, w tym podstawowe załoŝenia i praktyki wpływające na wycenę oraz opis wszelkich istotnych zmian tych praktyk; 2) wartość bilansową, wartość godziwą oraz dla instrumentów kapitałowych będących przedmiotem obrotu na rynku giełdowym porównanie ceny rynkowej z wartością godziwą, jeśli istotnie się róŝnią; 3) rodzaje, charakter i kwoty ekspozycji w podziale na instrumenty kapitałowe będące przedmiotem obrotu na giełdzie, odpowiednio zdywersyfikowane portfele instrumentów kapitałowych, które nie są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, i na inne ekspozycje; 4) zrealizowane zyski lub straty ze sprzedaŝy w danym okresie w ujęciu skumulowanym; 5) całkowitą wartość niezrealizowanych zysków i strat, łączne niezrealizowane zyski i straty z przeszacowania oraz inne pozycje o podobnym charakterze ujęte w kapitałach podstawowych i uzupełniających. 11. ING IM ujawnia następujące informacje dotyczące ryzyka stopy procentowej w odniesieniu do pozycji w portfelu niehandlowym: 1) charakter ryzyka stopy procentowej i podstawowe załoŝenia oraz częstotliwość pomiaru ryzyka stopy procentowej, w tym załoŝenia dotyczące wcześniejszego spłacania poŝyczek; 2) zmianę wyniku finansowego, zdyskontowanej wartości ekonomicznej lub innych mierników stosowanych przez dom maklerski do oceny skutków szokowych wzrostów lub spadków stóp procentowych obliczonych zgodnie ze stosowaną przez dom maklerski metodą pomiaru ryzyka stopy procentowej, w podziale na poszczególne waluty. Rozdział II 1. ING IM upowszechnia informacje, o których mowa w Rozdziale I ust niniejszej Polityki, co najmniej raz w roku, w terminie do 30 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ING IM przez uprawniony zgodnie z odrębnymi przepisami organ ING IM. 2. Pierwsze upowszechnienie informacji, o których mowa w Rozdziale I ust nastąpi po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego za rok ING IM ujawnia częściej niŝ raz w roku informacje w ujęciu skonsolidowanym określone w Rozdziale I ust 4 i 5 Polityki oraz informacje na temat stopnia naraŝenia na ryzyko, o ile nastąpią istotne zmiany skali prowadzonej przez ING IM działalności, zakresu działań poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zaangaŝowania w róŝnych sektorach finansowych, udziału w międzynarodowych rynkach finansowych, systemach płatniczych, rozrachunkowych i rozliczeniowych, prowadzące do zwiększenia naraŝenia ING IM na ryzyko. Rozdział III 1. ING IM upowszechnia informacje, o których mowa w Rozdziale I ust 2-11 przez podanie ich do publicznej wiadomości w siedzibie ING IM, na stronie internetowej ING IM oraz w sposób przewidziany dla publikacji sprawozdań finansowych, o którym mowa art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009r. Nr 152, poz j.t. z późn. zm.). 2. Informacje, o których mowa w Rozdziale I ust 2-11 są upowszechniane przez ING IM w języku polskim. Rozdział IV

5 1. Informacje, o których mowa w Rozdziale I ust. 2-11, które nie są objęte badaniem sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta przed upowszechnieniem podlegają weryfikacji. 2. Weryfikację przeprowadza właściwa wewnętrzna jednostka organizacyjna ING IM lub podmiot zewnętrzny wskazany przez Zarząd. 3. Celem weryfikacji jest stwierdzenie, Ŝe informacja została sporządzona w oparciu o dane finansowe zawarte w sprawozdaniu finansowym oraz jej zakres jest zgodny z wymogami Rozporządzenia i Polityki. 4. Ogłaszane informacje przed publikacją zatwierdza Zarząd ING IM. Postanowienia końcowe ING IM moŝe nie upowszechniać określonych informacji, o których mowa w Rozdziale I ust. 2-11, jeŝeli: 1) informacje te zawierają elementy, których ujawnienie moŝe mieć niekorzystny wpływ na pozycję ING IM na rynku właściwym w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów lub stanowią tajemnicę prawnie chronioną, podając powód nieujawnienia informacji, 2) informacje te podano do publicznej wiadomości na podstawie innych ustaw, - wskazując miejsca ich upowszechnienia.

w zakresie adekwatności kapitałowej

w zakresie adekwatności kapitałowej Polityka informacyjna w zakresie adekwatności kapitałowej Warszawa, 2011 r. Spis treści Rozdział I. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział II. Zakres upowszechnianych informacji... 4 Rozdział III. Częstotliwość

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Credit Suisse Asset Management (Polska) SA w zakresie adekwatności kapitałowej

Polityka informacyjna Credit Suisse Asset Management (Polska) SA w zakresie adekwatności kapitałowej Polityka informacyjna Credit Suisse Asset Management (Polska) SA w zakresie adekwatności kapitałowej Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A. Warszawa, 2011 r. Spis treści Rozdział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna w zakresie profilu ryzyka i poziomu kapitału Poznań, sierpień 2013

Polityka informacyjna w zakresie profilu ryzyka i poziomu kapitału Poznań, sierpień 2013 Polityka informacyjna w zakresie profilu ryzyka i poziomu kapitału Poznań, sierpień 2013 SPIS TREŚCI Rozdział 1. Wprowadzenie... 2 Zakres przedmiotowy... 2 Cel... 2 Definicje... 2 Zadania organów banku

Bardziej szczegółowo

POLITYKA UPOWSZECHNIANIA INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z ADEKWATNOŚCIĄ KAPITAŁOWĄ W BZ WBK ASSET MANAGEMENT SA

POLITYKA UPOWSZECHNIANIA INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z ADEKWATNOŚCIĄ KAPITAŁOWĄ W BZ WBK ASSET MANAGEMENT SA BZ WBK Asset Management SA pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 77 POLITYKA UPOWSZECHNIANIA INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z ADEKWATNOŚCIĄ KAPITAŁOWĄ W BZ WBK ASSET MANAGEMENT SA I. Cel polityki

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KRUSZWICY

POLITYKA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KRUSZWICY POLITYKA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KRUSZWICY KRUSZWICA grudzień 2014 SPIS TREŚCI Rozdział 1 Przepisy ogólne 3 Definicje 3 Zakres przedmiotowy 3 Cel

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 r. DO 31 GRUDNIA 2012 r. PricewaterhouseCoopers Securities S.A., Al.

Bardziej szczegółowo

Polityki upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową w Michael / Ström Dom Maklerski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Polityki upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową w Michael / Ström Dom Maklerski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Polityki upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową w Michael / Ström Dom Maklerski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1. Zgodnie z 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia

Bardziej szczegółowo

Raport Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem w ING Investment Management (Polska) S.A. na dzień 31.12.2012 r. - dane skonsolidowane

Raport Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem w ING Investment Management (Polska) S.A. na dzień 31.12.2012 r. - dane skonsolidowane Raport Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem w ING Investment Management (Polska) S.A. na dzień 31.12.2012 r. - dane skonsolidowane 1 Warszawa, 24 maja 2013 r. Na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Załącznik do Uchwały Nr 40/2012 Zarządu Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. z dnia 17.07.2012 r. Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. według stanu na dzień 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 sierpnia 2013 r. Poz. 959

Warszawa, dnia 23 sierpnia 2013 r. Poz. 959 Warszawa, dnia 23 sierpnia 2013 r. Poz. 959 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zakresu i szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem w Aviva Investors Poland SA na dzień 31 grudnia 2010 roku

Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem w Aviva Investors Poland SA na dzień 31 grudnia 2010 roku Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem w Aviva Investors Poland SA na dzień 31 grudnia 2010 roku Warszawa, 27 lipca 2011 roku Spis treści WPROWADZENIE 3 PODSTAWOWE INFORMACJE O DOMU MAKLERSKIM 3

Bardziej szczegółowo

RAPORT DOTYCZĄCY ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ

RAPORT DOTYCZĄCY ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ Strona1 RAPORT DOTYCZĄCY ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ NA DZIEO 31 grudnia 2010. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością

Bardziej szczegółowo

Ujawnienie informacji

Ujawnienie informacji BANK SPÓŁDZIELCZY W WIĘCBORKU Spółdzielcza Grupa Bankowa www.bswiecbork.pl Ujawnienie informacji dotyczących ryzyka, funduszy własnych, wymogów kapitałowych, polityki w zakresie wynagrodzeń, i innych informacji

Bardziej szczegółowo

Adekwatnośd kapitałowa i zarządzanie ryzykiem w Aviva Investors Poland SA na dzieo 31 grudnia 2011 roku

Adekwatnośd kapitałowa i zarządzanie ryzykiem w Aviva Investors Poland SA na dzieo 31 grudnia 2011 roku Adekwatnośd kapitałowa i zarządzanie ryzykiem w Aviva Investors Poland SA na dzieo 31 grudnia 2011 roku Warszawa, 24 lipca 2012 roku Spis treści WPROWADZENIE 3 PODSTAWOWE INFORMACJE O DOMU MAKLERSKIM 3

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 483 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 483 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 marca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 483 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 483 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 483 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 marca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 483 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A F I N A N S Ó W 1) z dnia... 2013 r.

M I N I S T R A F I N A N S Ó W 1) z dnia... 2013 r. Projekt z dnia 17 stycznia 2013 r. R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A F I N A N S Ó W 1) z dnia... 2013 r. w sprawie określenia sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 5 lutego 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 5 lutego 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie zakresu, trybu i formy oraz terminów przekazywania informacji przez firmy inwestycyjne, banki, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

PGE Dom Maklerski S.A. ul. Mysia 2 00-496 Warszawa tel : 22 340 13 60 Fax: 22 622 27 49

PGE Dom Maklerski S.A. ul. Mysia 2 00-496 Warszawa tel : 22 340 13 60 Fax: 22 622 27 49 Ujawnienie informacji zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych,

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA OKRES DWUNASTU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA

ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA OKRES DWUNASTU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA OKRES DWUNASTU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU WRAZ Z RAPORTEM NIEZALEśNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia sprawozdania finansowego domu maklerskiego

Dodatkowe informacje i objaśnienia sprawozdania finansowego domu maklerskiego RDM Wealth Management SA Warszawa ul Nowogrodzka 47a Warszawa 10.02.2015 Dodatkowe informacje i objaśnienia sprawozdania finansowego domu maklerskiego Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4 / 2010

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4 / 2010 EUROFAKTR skorygowany QSr 4/2010 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4 / 2010 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT FINANSOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A

ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT FINANSOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT FINANSOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2011 ROKU Warszawa, 19 sierpnia 2011 roku Grupa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych. Dz.U.01.149.1670 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych. (Dz. U. z dnia 22 grudnia 2001 r.) Na podstawie art. 81 ust.

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące adekwatności kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. według stanu na 31 grudnia 2013 r.

Informacje dotyczące adekwatności kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. według stanu na 31 grudnia 2013 r. 2013 Raiffeisen Bank Polska S.A. według stanu na 31 grudnia 2013 r. Raiffeisen Bank Polska S.A. Strona 2 z 57 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 SPIS TABEL... 5 SPIS SCHEMATÓW... 6 SPIS WYKRESÓW... 6 WYKAZ SKRÓTÓW

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe

Sprawozdanie Finansowe IPOPEMA Securities S.A. Sprawozdanie Finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Warszawa, dnia 20 marca 2014 roku Oświadczenie o zgodności Zarząd IPOPEMA Securities S.A. oświadcza, że: wedle

Bardziej szczegółowo

RÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY

RÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY NIEBADANE ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2010 ROKU Warszawa, 19 sierpnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O CHARAKTERZE JAKOŚCIOWYM I ILOŚCIOWYM DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EURO BANKU SA WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010

INFORMACJE O CHARAKTERZE JAKOŚCIOWYM I ILOŚCIOWYM DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EURO BANKU SA WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 INFORMACJE O CHARAKTERZE JAKOŚCIOWYM I ILOŚCIOWYM DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EURO BANKU SA WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 1/20 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 3 II. CELE I ZASADY ZARZĄDZANIA POSZCZEGÓLNYMI

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE Z ZAKRESU PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU SPÓŁDZIELCZEGO BANKU ROZWOJU WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 ROKU

INFORMACJE Z ZAKRESU PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU SPÓŁDZIELCZEGO BANKU ROZWOJU WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 ROKU INFORMACJE Z ZAKRESU PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU SPÓŁDZIELCZEGO BANKU ROZWOJU WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA ROKU 1 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Spółdzielczy Bank Rozwoju z siedzibą w Szepietowie przy

Bardziej szczegółowo

Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3. Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Wybrane dane finansowe 27

Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3. Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Wybrane dane finansowe 27 RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Raport roczny 2014 Spis treści Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3 Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego 7 Wybrane dane

Bardziej szczegółowo