Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 28 /2011 Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki z dnia 18 lutego 2011 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 28 /2011 Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki z dnia 18 lutego 2011 r."

Transkrypt

1 Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 28 /2011 Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki Na podstawie art. 39 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 1. Wprowadzam w Urzędzie Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od 01 lutego 2011 roku. 4. Traci moc zarządzenie Nr 64/2009 z dnia 02 lipca 2009 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki. BURMISTRZ PAWEŁ KANCLERZ

2 Załącznik do Zarządzenia Nr 28/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki z dnia 18 lutego 2011 r. Regulamin Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki Niniejszy regulamin sporządzono w oparciu o przepisy: 1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz z póź. zm) 2. Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz ) 3. Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 z póź. zm.) 4. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2009 r. nr 50 poz. 398 z póź. zm) PRZEPISY WSTĘPNE Regulamin wynagradzania, zwany dalej Regulaminem określa: 1) Wymagania kwalifikacyjne pracowników samorządowych, 2) Szczegółowe warunki wynagradzania, w tym maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego, 3) Warunki przyznawania oraz warunki i sposób wypłacania nagród innych niż nagroda jubileuszowa, 4) Warunki i sposób przyznawania dodatku funkcyjnego i specjalnego, 5) Warunki przyznawania i wypłacania dodatku za wieloletnią pracę, 6) Szczególne warunki ustalania i wypłacania nagród. jubileuszowych, odprawy rentowej i emerytalnej. 2. Regulamin obowiązuje pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. 3. Postanowienia regulaminu nie mają zastosowania do pracowników zatrudnianych na podstawie wyboru i powołania. 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1) pracodawcy oznacza to Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie Mazowieckim reprezentowany przez Burmistrza, 2) kierowniku Urzędu oznacza to Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki, 3) pracowniku oznacza to osobę zatrudnioną w Urzędzie Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki na podstawie umowy o pracę, 4) rozporządzeniu oznacza to Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych, 5) ustawie oznacza to Ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

3 6) Regulaminie oznacza to niniejszy regulamin. WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ 3. Pracownikowi samorządowemu przysługuje wynagrodzenie stosownie do zajmowanego stanowiska oraz posiadanych kwalifikacji zawodowych: 1) Wynagrodzenie zasadnicze na zasadach określonych w rozporządzeniu i regulaminie, 2) Dodatek za wieloletnia pracę - na zasadach określonych w ustawie, rozporządzeniu i regulaminie, 3) Dodatek funkcyjny, dodatek specjalny - na zasadach określonych w regulaminie, 4) Dodatkowe wynagrodzenie lub czas wolny za pracę w godzinach nadliczbowych na zasadach określonych Ustawie z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych, 5) Nagroda jubileuszowa na zasadach określonych w ustawie, rozporządzeniu i regulaminie, 6) Nagroda uznaniowa na zasadach określonych w regulaminie, 7) Dodatkowe wynagrodzenie roczne na zasadach określonych w ustawie z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. nr 160, poz z póź. zm.), 8) Odprawa w związku z przejściem na emeryturę lub rentę na zasadach określonych w ustawie, rozporządzeniu i regulaminie, 9) Odprawa w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z przyczyn nie dotyczących pracownika na zasadach określonych w ustawie z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników (Dz.U. nr 90 poz. 844 z póź. zm.), 10) Odprawa pośmiertna na zasadach określonych w Kodeksie Pracy. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYNAGRADZANIA 4. 1) Pracownikowi samorządowemu przysługuje wynagrodzenie stosownie do zajmowanego stanowiska oraz posiadanych kwalifikacji zawodowych. 2) Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za wieloletnia pracę, nagroda jubileuszowa, jednorazowa odprawa w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 3) Dodatek za wieloletnią pracę przysługuje po 5 latach pracy w wysokości wynoszącej 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. 4) Dodatek za wieloletnia pracę wypłacany jest w terminie wypłaty wynagrodzenia:

4 - począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca, - za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca. 5) Dodatek za wieloletnią pracę przysługuje pracownikowi samorządowemu za dni, które otrzymuje wynagrodzenie, oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, chorym członkiem rodziny lub przebywania na urlopie macierzyńskim, za które pracownik otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego. 6) Pracownikowi samorządowemu przysługuje nagroda jubileuszowa, zwana dalej nagrodą w wysokości : 1. po 20 latach pracy 75% wynagrodzenia miesięcznego, 2. po 25 latach pracy 100% wynagrodzenia miesięcznego, 3. po 30 latach pracy 150 % wynagrodzenia miesięcznego, 4. po 35 latach pracy 200 % wynagrodzenia miesięcznego, 5. po 40 latach pracy 300 % wynagrodzenia miesięcznego, 6. po 45 latach pracy 400 % wynagrodzenia miesięcznego. 7) W związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy przysługuje jednorazowa odprawa w wysokości: 1.po dziesięciu latach pracy w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia, 2.po piętnastu latach pracy w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia, 3. po dwudziestu latach pracy w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia. 8) Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 6 i 7, oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. 9) Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wieloletnia pracę, nagrody jubileuszowej i jednorazowej odprawy w związku z przejściem na emerytur e lub rentę wlicza się wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. 10) Nagrodę jubileuszową wypłaca się niezwłocznie po nabyciu przez pracownika samorządowego prawa do tej nagrody. 11) Jednorazowa odprawa w związku z przejściem na emeryturę lub rentę wypłacana jest w dniu ustania stosunku pracy. 5. 1) Ustala się tabelę miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego pracowników, która jest określona w załączniku nr 1 do regulaminu. 2) Ustalając wynagrodzenie zasadnicze pracownika stosuje się zapisy niniejszego regulaminu. 3) Wykaz stanowisk pracowniczych, w tym pracowników zatrudnionych na kierowniczych stanowiskach urzędniczych i stanowiskach urzędniczych, zaszeregowanie do kategorii

5 wynagrodzenia zasadniczego oraz maksymalne kwoty dodatku specjalnego stanowi załącznik nr 2 regulaminu. WARUNKI PRZYZNAWANIA ORAZ WARUNKI I SPOSÓB WYPLACANIA NAGRÓD INNYCH, NIŻ NAGRODA JUBILEUSZOWA 6. 1) Pracownikom może być przyznana nagroda uznaniowa za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej. 2) Dla pracowników, o których mowa w ust.1 w ramach posiadanych środków tworzy się fundusz nagród w wysokości 15% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych pracowników Urzędu Miasta i Gminy. 3) Nagrodę przyznaje Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki na wniosek bezpośredniego przełożonego pracownika lub z własnej inicjatywy. 4) Wniosek bezpośredniego przełożonego pracownika o przyznaniu nagrody powinien zawierać uzasadnienie. 5) Nagroda maże być przyznana m.in. za : 1. Wykonywanie zadań wykraczających poza zakres przypisanych obowiązków pracownika, 2. Wykazywanie inicjatywy i samodzielności na danym stanowisku pracy, 3. Kreatywność, 4. Szczególne osiągnięcia usprawniające pracę Urzędu. 6) Nagroda może być przyznana pracownikowi, który przepracował w Urzędzie Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki co najmniej 1 rok. 7) Wysokość przyznanej nagrody jest zmniejszana za czas absencji chorobowej pracownika w roku kalendarzowym, w którym nagroda została przyznana. 8) Nagroda jest przyznawana i wypłacana w ciągu danego roku kalendarzowego. WARUNKI I SPOSÓB PRZYZNAWANIA DODATKU FUNKCYJNEGO I SPECJALNEGO 7. 1) Wykaz stanowisk, dla których przyznawany jest dodatek funkcyjny stanowi załącznik nr 2 do regulaminu. 2) Dodatek funkcyjny jest fakultatywnym składnikiem wynagrodzenia. 3) Maksymalne kwoty dodatku funkcyjnego określone są dla danego stanowiska w załączniku nr 2 do regulaminu. 4) Dodatek funkcyjny jest proporcjonalnie zmniejszany za czas choroby lub opieki nad członkiem rodziny.

6 8. 1) Z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań pracownikowi może być przyznany dodatek specjalny na zasadach określonych w ust. 2. 2) Dodatek specjalny przyznaje się na czas określony, nie dłuższy niż istnienie okoliczności, o których mowa w ust. 1, w kwocie nieprzekraczającej 40% sumy wynagrodzenia zasadniczego i funkcyjnego osoby, której dodatek przyznano, a w szczególnych przypadkach może być przyznany na czas nieokreślony. 3) Dodatek specjalny jest proporcjonalnie zmniejszany za czas choroby. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 9. Wypłaty należności wynikających za stosunku pracy dokonuje się w sposób określony przez pracownika w kasie Urzędu Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki lub na pisemnie wskazany przez niego rachunek bankowy, najpóźniej do dnia 28 każdego miesiąca, z zastrzeżeniem 6 ust. 10 i Do spraw nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa pracy. 11. Wszelkie zmiany regulaminu wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności 12. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 lutego 2011 roku.

Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Przedszkolu Nr 25 w Bielsku-Białej

Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Przedszkolu Nr 25 w Bielsku-Białej Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Przedszkolu Nr 25 w Bielsku-Białej I. Przepisy wstępne 1 1. Regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem określa: a) wymagania kwalifikacyjne

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/09/10 z dnia 17 grudnia 2009 r. Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW Załącznik Nr 1 do Zarządzenia REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku Na podstawie art. 77 2 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Świeszynie

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Świeszynie REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Świeszynie I. PRZEPISY WSTĘPNE 1 Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę oraz świadczenia związane

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Kołczygłowach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 1/2013. Dyrektora Gminnego Przedszkola Pod Stumilowym Lasem w Pęclinie. z dnia 16 stycznia 2013r.

Zarządzenie nr 1/2013. Dyrektora Gminnego Przedszkola Pod Stumilowym Lasem w Pęclinie. z dnia 16 stycznia 2013r. Zarządzenie nr 1/2013 Dyrektora Gminnego Przedszkola Pod Stumilowym Lasem w Pęclinie z dnia 16 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników niepedagogicznych Gminnego Przedszkola

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OSTROROGU

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OSTROROGU REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OSTROROGU Na podstawie art. 77 2 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. nr 24, poz. 141 z późn. zmianami) oraz w oparciu o ustawę

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w I Zespole Szkół Ogólnokształcących

Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w I Zespole Szkół Ogólnokształcących Załącznik nr 1 do zarządzenia dyrektora nr 7/p/2008/2009 z dnia 16.06.2009r. Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w I Zespole Szkół Ogólnokształcących Na podstawie art. 39 ust.1

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników Zakładu Ekonomiczno - Finansowej Obsługi Placówek Oświatowych w Piekarach Śląskich.

Regulamin wynagradzania pracowników Zakładu Ekonomiczno - Finansowej Obsługi Placówek Oświatowych w Piekarach Śląskich. Regulamin wynagradzania pracowników Zakładu Ekonomiczno - Finansowej Obsługi Placówek Oświatowych w Piekarach Śląskich. Podstawą regulaminu wynagradzania stanowią przepisy: 1. art. 39 ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W URZĘDZIE GMINY W MOKRSKU

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W URZĘDZIE GMINY W MOKRSKU REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W URZĘDZIE GMINY W MOKRSKU Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę oraz świadczenia związane z pracą i warunki ich przyznawania.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne Podstawę prawną Regulaminu Wynagradzania Białołęckiego Ośrodka Kultury stanowią przepisy: 1. Kodeksu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY I MIASTA W GRYFOWIE ŚLĄSKIM

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY I MIASTA W GRYFOWIE ŚLĄSKIM Załącznik do Zarządzenia nr 48/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY I MIASTA W GRYFOWIE ŚLĄSKIM Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników Zespołu Oświaty Samorządowej w Świeszynie

Regulamin wynagradzania pracowników Zespołu Oświaty Samorządowej w Świeszynie Regulamin wynagradzania pracowników Zespołu Oświaty Samorządowej w Świeszynie Postanowienia wstępne 1. Regulamin wynagradzania pracowników zatrudnionych w Zespole Oświaty Samorządowej w Świeszynie, zwany

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wynagradzania Pracowników Urz du Gminy Pi tek.

Regulamin Wynagradzania Pracowników Urz du Gminy Pi tek. Regulamin Wynagradzania Pracowników Urz du Gminy Pi tek. Regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem zosta ustalony na podstawie : art.77² ustawy z 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy ( Dz. U. z 1998r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/2013 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 08.01.2013r.

ZARZĄDZENIE NR 5/2013 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 08.01.2013r. ZARZĄDZENIE NR 5/2013 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 08.01.2013r. w sprawie wprowadzenie w Urzędzie Gminy Lipusz regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 63/2015 Wójta Gminy Janowice Wielkie z dnia 11 grudnia 2015 roku

Zarządzenie Nr 63/2015 Wójta Gminy Janowice Wielkie z dnia 11 grudnia 2015 roku Zarządzenie Nr 63/2015 Wójta Gminy Janowice Wielkie z dnia 11 grudnia 2015 roku w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Janowice Wielkie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 26/09 Wójt Gminy Pszczółki z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy w Pszczółkach

Zarządzenie Nr 26/09 Wójt Gminy Pszczółki z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy w Pszczółkach Zarządzenie Nr 26/09 Wójt Gminy Pszczółki z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy w Pszczółkach Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 21 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W URZĘDZIE GMINY DOBRYSZYCE. Rozdział 1. Przepisy ogólne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W URZĘDZIE GMINY DOBRYSZYCE. Rozdział 1. Przepisy ogólne REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W URZĘDZIE GMINY DOBRYSZYCE Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 Regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem określa zasady i warunki wynagradzania za pracę oraz świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie. I. Postanowienia ogólne

Regulamin wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie. I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 18/01/2016 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie z dnia 11 stycznia 2016 roku Regulamin wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6/2009 WÓJTA GMINY LESZNOWOLA z dnia 28 kwietnia 2009r.

ZARZĄDZENIE NR 6/2009 WÓJTA GMINY LESZNOWOLA z dnia 28 kwietnia 2009r. ZARZĄDZENIE NR 6/2009 WÓJTA GMINY LESZNOWOLA z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Lesznowola. Na podstawie art. ust. ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 104/2014 WÓJTA GMINY SKÓRCZ. z dnia 12 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 104/2014 WÓJTA GMINY SKÓRCZ. z dnia 12 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 104/2014 WÓJTA GMINY SKÓRCZ z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Skórczu Na podstawie art. 39 ust. 1 i

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w Szkole Podstawowej Integracyjnej Nr 11 w Tarnowie

Regulamin wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w Szkole Podstawowej Integracyjnej Nr 11 w Tarnowie Regulamin wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w Szkole Podstawowej Integracyjnej Nr 11 w Tarnowie Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Załącznik nr 1 REGULAMIN WYNAGRADZANIA Do Zarządzenia nr 46/2009 Wójta Gminy Miękinia Z dnia 13 maja 2009r. Na podstawie art. 39 ust. l i 2 ustawy z dnia 21. 11. 2008 r. - o pracownikach samorządowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN wynagradzania pracowników samorządowych w Zespole Szkół Technicznych w Cieszynie

REGULAMIN wynagradzania pracowników samorządowych w Zespole Szkół Technicznych w Cieszynie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 1/KK/2009 REGULAMIN wynagradzania pracowników samorządowych w Zespole Szkół Technicznych w Cieszynie Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 6/2006 z dnia 02.11.2006 roku. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania oraz

Zarządzenie nr 6/2006 z dnia 02.11.2006 roku. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania oraz Zarządzenie nr 6/2006 z dnia 02.11.2006 roku Dyrektora Kolegium Pracowników SłuŜb Społecznych w SkarŜysku- Kamiennej w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 15/10 Starosty Sławieńskiego z dnia 25 marca 2010 r.

Zarządzenie Nr 15/10 Starosty Sławieńskiego z dnia 25 marca 2010 r. Zarządzenie Nr 15/10 Starosty Sławieńskiego z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Sławnie Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania

Regulamin wynagradzania Załącznik do Zarządzenia Nr 42/2013 Dyrektora Centrum Wodnego Laguna w Gryfinie w dnia 02.12.2013 r. Regulamin wynagradzania pracowników zatrudnionych w Centrum Wodnego LAGUNA w Gryfinie. Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH Załącznik do zarządzenia nr 36/14/15 Dyrektora ZSM-E w Olsztynie z dnia 8 stycznia 2015r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH Zespołu Szkół Mechaniczno Energetycznych im. Tadeusza Kościuszki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 61/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 maja 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 61/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 maja 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 61/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za udział w pracach wydziałowych komisji rekrutacyjnych i Uczelnianej Komisji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 44/09 BURMISTRZA MOGILNA z dnia 17 czerwca 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 44/09 BURMISTRZA MOGILNA z dnia 17 czerwca 2009 r. ZARZĄDZENIE NR 44/09 BURMISTRZA MOGILNA z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Mogilnie Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Dziennik Ustaw Nr 50 4541 Poz. 398 398 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk Część I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Wynagradzania Pracowników IFJ PAN, zwany

Bardziej szczegółowo

Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę oraz świadczenia związane z pracą i warunki ich przyznawania

Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę oraz świadczenia związane z pracą i warunki ich przyznawania Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2012 z dnia 25.06.2012 r. Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych Regulamin wynagradzania pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5.2015.K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 16 kwietnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 5.2015.K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 16 kwietnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 5.2015.K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Zielona Góra. Na podstawie art. 39 ust.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 lipca 2014 r. Poz. 889

Warszawa, dnia 3 lipca 2014 r. Poz. 889 Warszawa, dnia 3 lipca 2014 r. Poz. 889 OBWIESZCZENIE Ministra Pracy i polityki Społecznej z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 96/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 16 grudnia 2014 r.

Zarządzenie Nr 96/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 16 grudnia 2014 r. Zarządzenie Nr 96/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Manowo Na podstawie art. 39 ust.1 i 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Gminnego O rodka Pomocy Spo ecznej w wieszynie

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Gminnego O rodka Pomocy Spo ecznej w wieszynie REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Gminnego O rodka Pomocy Spo ecznej w wieszynie I. PRZEPISY WST PNE 1 Regulamin okre la zasady i warunki wynagradzania za prac oraz wiadczenia zwi zane z prac i warunki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 104/2015 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 14 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 104/2015 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 14 grudnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 104/2015 STAROSTY RACIBORSKIEGO z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Raciborzu Na podstawie art. 35 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr Or/9/Z/05

ZARZĄDZENIE Nr Or/9/Z/05 ZARZĄDZENIE Nr Or/9/Z/05 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 6 kwietnia 2005r. w sprawie udzielenia dnia wolnego od pracy Działając na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA STAROGARD GDAŃSKI I. PRZEPISY WSTĘPNE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA STAROGARD GDAŃSKI I. PRZEPISY WSTĘPNE Załącznik do zarządzenia Nr 182/05/2015 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 08.05.2015 r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Starogard Gdański REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W WAŁBRZYCHU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W WAŁBRZYCHU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W WAŁBRZYCHU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Wynagradzania zwany dalej regulaminem określa: 1) wymagania kwalifikacyjne pracowników zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników administracji i obsługi Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych nr 1 w Tarnowie

Regulamin wynagradzania pracowników administracji i obsługi Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych nr 1 w Tarnowie Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 13/08-09 Dyrektora Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych nr1 w Tarnowie z dnia 10czerwca 2009 r. Regulamin wynagradzania pracowników administracji i obsługi Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2016 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 3 lutego 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2016 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 3 lutego 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2016 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej. Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY KOŚCIERZYNA POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY KOŚCIERZYNA POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do zarządzenia nr 31/2012 z dnia18 czerwca 2012r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY KOŚCIERZYNA POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy Regulamin wynagradzania, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KOCZALE Na podstawie: art. 31 ustawy z dnia 25 października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2001 r. nr 13,

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w Przedszkolu Miejskim nr 5 w Łodzi

Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w Przedszkolu Miejskim nr 5 w Łodzi Załącznik do zarządzenia nr 6/2009 dyrektora PM nr 5 z dnia 01.07.2009 w Łodzi Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w Przedszkolu Miejskim nr 5 w Łodzi 1. 1. Regulamin ustala sposób wynagradzania

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 65 poz. 743 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ

Dz.U. 1999 Nr 65 poz. 743 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 65 poz. 743 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW TYSKIEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW TYSKIEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW TYSKIEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH Regulamin wynagradzania, zwany dalej Regulaminem, został ustalony na podstawie: art. 77² ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY GÓRA KALWARIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY GÓRA KALWARIA załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 36/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia 01.06.2009r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY GÓRA KALWARIA Rozdział I PRZEPISY OGÓLNE 1

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr BBM.0050.7.2016 BURMISTRZA MIASTA SULEJÓWEK. z dnia 8 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr BBM.0050.7.2016 BURMISTRZA MIASTA SULEJÓWEK. z dnia 8 stycznia 2016 r. BURMISTRZ Miasta '^utejówek wtłi. rnaziiwicckie ZARZĄDZENIE Nr BBM.0050.7.2016 BURMISTRZA MIASTA SULEJÓWEK z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Sulejówek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Urz du Miejskiego w Pabianicach (tekst jednolity) Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Urz du Miejskiego w Pabianicach (tekst jednolity) Rozdział I Postanowienia ogólne Zał cznik do Zarz dzenia Nr 147/2012/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 27 czerwca 2012 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Urz du Miejskiego w Pabianicach (tekst jednolity) Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 PRZEPISY OGÓLNE

ROZDZIAŁ 1 PRZEPISY OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 16/09 Starosty Bydgoskiego z dnia 29 kwietnia 2009r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA, NAGRADZANIA I INNYCH ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH ZWIĄZANYCH Z PRACĄ ROZDZIAŁ 1 PRZEPISY OGÓLNE 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

3 4 5 Zasady udzielania urlopów 6 7 8

3 4 5 Zasady udzielania urlopów 6 7 8 Zarządzenie nr 143 z dnia 27 listopada 2012 Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w sprawie zasad wykorzystania urlopów wypoczynkowych przez nauczycieli akademickich Na podstawie 27 ust

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 0050.13.1.2015 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 19.02.2015 r.

Zarządzenie Nr 0050.13.1.2015 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 19.02.2015 r. Zarządzenie Nr 0050.13.1.2015 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 19.02.2015 r. w sprawie zasad przyznawania i gospodarowania odzieżą i obuwiem roboczym oraz środkami ochrony indywidualnej oraz zapewnienia środków

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH (aktualizacja od 1 września 2013 r.) Do 31 sierpnia 2013 r. podstawę wymiaru

Bardziej szczegółowo

Zmiany dotyczące zasiłku macierzyńskiego od 19 grudnia 2006 r.

Zmiany dotyczące zasiłku macierzyńskiego od 19 grudnia 2006 r. Zmiany dotyczące zasiłku macierzyńskiego od 19 grudnia 2006 r. W dniu 19 grudnia 2006 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz ustawy o świadczeniach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/132/2016 RADY MIASTA OLEŚNICY. z dnia 29 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/132/2016 RADY MIASTA OLEŚNICY. z dnia 29 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/132/2016 RADY MIASTA OLEŚNICY z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. Przedmiot Regulaminu

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. Przedmiot Regulaminu Załącznik do Zarządzenia Nr 60 /15 Wójta Gminy Dębowa Kłoda z dnia 18 sierpnia 2015 r. REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 04.2016 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach z dnia 14 stycznia 2016

Zarządzenie Nr 04.2016 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach z dnia 14 stycznia 2016 GOPS.010.04.2016 Zarządzenie Nr 04.2016 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach z dnia 14 stycznia 2016 w sprawie Regulaminu okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława ROZDZIAŁ I

REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława ROZDZIAŁ I Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr169/2011 Burmistrza Miasta Mława z dnia 2 listopada 2011 r. REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława Ilekroć w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Końskich Końskie, grudzień 2011r.

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Końskich Końskie, grudzień 2011r. Załącznik nr 17/XXXVIII/11 do Uchwały Zarządu Banku z dnia 22.12.2011r. Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Końskich Końskie, grudzień

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Za³¹cznik do Zarz¹dzenia Nr 01/2009 Przewodnicz¹cego Zarz¹du KZG z dnia 2 kwietnia 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorz¹dowych zatrudnionych w Komunalnym Zwi¹zku Gmin we W³adys³awowie Regulamin

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 325/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 czerwca 2009 r.

Zarządzenie Nr 325/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 czerwca 2009 r. Zarządzenie Nr 325/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski regulaminu okresowej oceny pracowników Na podstawie art. 28 ustawy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2011 nr 221 poz. 1317 wersja obowiązująca od 2015-03-12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki

Bardziej szczegółowo

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY. z dnia 03 stycznia 2014 r.

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY. z dnia 03 stycznia 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 0050.1629.2014.VI PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY w sprawie ustalenia zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Jelenia Góra. Na podstawie art. 33 ust.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 257/ 2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 1 sierpnia 2013 roku

Zarządzenie Nr 257/ 2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 1 sierpnia 2013 roku Zarządzenie Nr 257/ 2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 1 sierpnia 2013 roku w sprawie: ustalenia zasad używania samochodów niebędących własnością pracodawcy do celów służbowych. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 13 stycznia 2012 r.

USTAWA. z dnia 13 stycznia 2012 r. Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 13 stycznia 2012 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2012 r. poz. 123, 1523, z 2013 r. poz. 1640, z 2014 r. poz. 1935. o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA REGULAMIN WYNAGRADZANIA dot. zasad i warunków wynagradzania za prac pracowników Miejskiego Zarz du Budynków Mieszkalnych w Tychach Data wydania: 2014/04 Nazwisko i imi : Data: Podpis: Opracowa a: mgr Jolanta

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ SIÓDMY URLOPY PRACOWNICZE. Rozdział I. Urlopy wypoczynkowe

DZIAŁ SIÓDMY URLOPY PRACOWNICZE. Rozdział I. Urlopy wypoczynkowe DZIAŁ SIÓDMY URLOPY PRACOWNICZE Rozdział I Urlopy wypoczynkowe Art. 152. 1. Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, zwanego dalej "urlopem". 2. Pracownik

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 30/2012

ZARZĄDZENIE NR 30/2012 ZARZĄDZENIE NR 30/2012 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 17 lipca 2012 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 2/11 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO. z dnia 3 stycznia 2011 r.

DECYZJA NR 2/11 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO. z dnia 3 stycznia 2011 r. DECYZJA NR 2/11 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO w sprawie systemu ochrony danych osobowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym Na podstawie 1 statutu Centralnego Biura Antykorupcyjnego, stanowiącego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 9/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 17 listopada 2014 r.

Zarządzenie Nr 9/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 17 listopada 2014 r. Zarządzenie Nr 9/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia wzorów umów o finansowanie kosztów uzyskania stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi Urlop bezpłatny a prawo do zasiłków związanych z chorobą i macierzyństwem

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi Urlop bezpłatny a prawo do zasiłków związanych z chorobą i macierzyństwem Źródło: http://podatki.pl Co o urlopie bezpłatnym stanowi Kodeks pracy Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca może udzielić pracownikowi, na jego pisemny wniosek, urlopu bezpłatnego (art. 174 kp). Pracodawca,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w Miejskim Przedszkolu Nr 5 w Ciechanowie.

REGULAMIN dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w Miejskim Przedszkolu Nr 5 w Ciechanowie. REGULAMIN dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w Miejskim Przedszkolu Nr 5 w Ciechanowie. 1 1. Okresowym ocenom kwalifikacyjnym podlegają pracownicy zatrudnieni

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 21/12

ZARZĄDZENIE Nr 21/12 ZARZĄDZENIE Nr 21/12 WÓJTA GMINY NOWA RUDA z dnia 9 lutego 2012 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Nowa Ruda oraz

Bardziej szczegółowo

Zmiany w zakresie zasiłku macierzyńskiego, zasiłku chorobowego oraz zasiłku opiekuńczego od 1 stycznia 2009 r.

Zmiany w zakresie zasiłku macierzyńskiego, zasiłku chorobowego oraz zasiłku opiekuńczego od 1 stycznia 2009 r. Zmiany w zakresie zasiłku macierzyńskiego, zasiłku chorobowego oraz zasiłku opiekuńczego od 1 stycznia 2009 r. Z dniem 1 stycznia 2009 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 533/2013 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 31 stycznia 2013 roku

Zarządzenie Nr 533/2013 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 31 stycznia 2013 roku Zarządzenie Nr 533/2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia zasad rozliczania kosztów związanych z podróżą służbową pracowników Urzędu Gminy w Dziemianach oraz kierowników jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia... 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia... 2010 r. projekt z dnia 19.05.2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia... 2010 r. w sprawie przekazywania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariuszy Służby Więziennej zwolnionych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1 Dyrektora Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej- Curie w Kaliszu Pomorskim z dnia 25 stycznia 2016 roku

Zarządzenie Nr 1 Dyrektora Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej- Curie w Kaliszu Pomorskim z dnia 25 stycznia 2016 roku Zarządzenie Nr 1 Dyrektora Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej- Curie w Kaliszu Pomorskim w sprawie regulaminu okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników administracji zatrudnionych na stanowiskach urzędowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 58/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 lipca 2015 r.

Zarządzenie Nr 58/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 lipca 2015 r. Zarządzenie Nr 58/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie Regulaminu premiowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Uniwersytetu Kazimierza

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 30 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 11 lutego 2008 roku. zarządzam, co następuje:

Zarządzenie Nr 30 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 11 lutego 2008 roku. zarządzam, co następuje: Zarządzenie Nr 30 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 11 lutego 2008 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 114 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 11.08.2003 r. w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 10/2009 Wójta Gminy Kołczygłowy z dnia 16 marca 2009 r.

Zarządzenie Nr 10/2009 Wójta Gminy Kołczygłowy z dnia 16 marca 2009 r. Zarządzenie Nr 10/2009 Wójta Gminy Kołczygłowy z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Gminy Kołczygłowy Regulaminu okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowisku

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU. ZARZĄDZENIE Nr 76. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 16 lipca 2010 r.

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU. ZARZĄDZENIE Nr 76. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 16 lipca 2010 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU ZARZĄDZENIE Nr 76 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 16 lipca 2010 r. Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Mikołaja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Dodano: 15.05.2013 KALKULATOR BRUTTO-NETTO

Dodano: 15.05.2013 KALKULATOR BRUTTO-NETTO Dodano: 15.05.2013 KALKULATOR BRUTTO-NETTO Niemiecki system podatkowy jest dość złożony, dlatego przy wyliczaniu wynagrodzenia brutto/netto, warto posłużyć się powszechnie dostępnymi kalkulatorami, np:

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OKRESOWEJ OCENY PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO KIEROWNIKA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ GMINY MIASTO SZCZECIN

ARKUSZ OKRESOWEJ OCENY PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO KIEROWNIKA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ GMINY MIASTO SZCZECIN załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 638/10 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 grudnia 2010 r. ARKUSZ OKRESOWEJ OCENY PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO KIEROWNIKA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ GMINY MIASTO SZCZECIN Część

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 grudnia 2004 r.

USTAWA z dnia 17 grudnia 2004 r. Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 17 grudnia 2004 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2005 r. Nr 10, poz. 71. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 83/10 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 12 października 2010 r.

Zarządzenie Nr 83/10 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 12 października 2010 r. Zarządzenie Nr 83/10 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 12 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników Urzędu Gminy Dobromierz.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 kwietnia 2016 r. Poz. 472 OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Michałowie

Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Michałowie Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Michałowie Regulamin niniejszy sporządzono w oparciu o przepisy: 1. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t.

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... XI Wykaz aktów prawnych... XIII Wprowadzenie... XVII

Wykaz skrótów... XI Wykaz aktów prawnych... XIII Wprowadzenie... XVII Wykaz skrótów... XI Wykaz aktów prawnych... XIII Wprowadzenie... XVII Kodeks pracy... 1 Dział drugi. Stosunek pracy... 3 Rozdział II. Umowa o pracę... 3 Oddział 3. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 121/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 121/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 grudnia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 121/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Zasad używania samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy w celach służbowych do jazd

Bardziej szczegółowo

Dotychczasowe uprawnienia emerytalne, a uprawnienia wchodzące w życie od 01.01.2009r.

Dotychczasowe uprawnienia emerytalne, a uprawnienia wchodzące w życie od 01.01.2009r. Dotychczasowe uprawnienia emerytalne, a uprawnienia wchodzące w życie od 01.01.2009r. I. Emerytury powszechne art. 27. Dotychczasowe zasady I. Emerytura powszechna art. 24 Nowe zasady Przysługuje ubezpieczonym,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/27/2011 RADY GMINY KRASNE. z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie Programu Stypendialnego Gminy Krasne.

UCHWAŁA NR IV/27/2011 RADY GMINY KRASNE. z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie Programu Stypendialnego Gminy Krasne. UCHWAŁA NR IV/27/2011 RADY GMINY KRASNE z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie Programu Stypendialnego Gminy Krasne. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 18 marca 2015 r. Poz. 812 UCHWAŁA NR V/22/15 RADY GMINY CZEREMCHA. z dnia 20 lutego 2015 r.

Białystok, dnia 18 marca 2015 r. Poz. 812 UCHWAŁA NR V/22/15 RADY GMINY CZEREMCHA. z dnia 20 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 18 marca 2015 r. Poz. 812 UCHWAŁA NR V/22/15 RADY GMINY CZEREMCHA z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Czeremcha

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r.

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania uczniom stypendium

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

Przyznanie niemieckiej emerytury

Przyznanie niemieckiej emerytury Emerytura, renta, pomostowe niemieckie świadczenia emerytalne są w zasięgu Polaków pracujących w Niemczech. Aby jednak otrzymać świadczenie, to pierwszym krokiem jest ustalenie kapitału początkowego, a

Bardziej szczegółowo