POJĘCIE I RODZAJE RYZYKA BANKOWEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POJĘCIE I RODZAJE RYZYKA BANKOWEGO"

Transkrypt

1 Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae Rok 17, Nr 1/2013 Wydział Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach L u d z i e, z a r z ą d z a n i e, g o s p o d a r k a Sylwia Pustuł, Magdalena Sitek 1 POJĘCIE I RODZAJE RYZYKA BANKOWEGO Wstęp W działalności ekonomicznej, a zwłaszcza w działalności bankowej, nie można uniknąć ryzyka. Jest ono nieodłączną cechą bankowości od zarania jej dziejów. Banki poprzez podejmowanie ryzyka osiągają i pomnażają swoje zyski. Spośród wielu zadań bankowych, kredytowanie jest nie tylko najważniejszą ale i najtrudniejszą działalnością. W działalności kredytowej ryzyko jest nie do uniknięcia, gdyż w momencie podejmowania decyzji nie dysponuje się pełną, wiarygodną i pewną informacją. Nie zawsze też trafnie można przewidzieć dalszy rozwój wydarzeń. Nie da się również wykluczyć błędów w informacji i ich interpretacji. Istotnym elementem ryzyka są też niekorzystne zmiany otoczenia gospodarczego przy złej koniunkturze ryzyko kredytowe silnie wzrasta. Dlatego też działalność kredytowa powinna być kontrolowana, przede wszystkim pod kątem dokładnej analizy ryzyka i stworzenia systemu jego monitorowania. Bank, który chciałby całkowicie uniknąć ryzyka, nie mógłby podejmować żadnej z czynności bankowej, nie osiągałby więc zysków. Niniejsza praca składa się z czterech części. W pierwszej została przedstawiona istota ryzyka bankowego oraz czynniki które na niego wpływają. W drugiej części przedstawiona została klasyfikacja ryzyka bankowego według różnych kryteriów. Trzecia część dotyczy zarządzania ryzykiem bankowym, które związane jest z trzema etapami. Ostania część dotyczy procedur kredytowych jako instrumentu ograniczania ryzyka. 1 Sylwia Pustuł, Magdalena Sitek, studenci, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Studenckie Koło Naukowe KONCEPT. 435

2 1. Istota ryzyka bankowego W literaturze można spotkać różne definicje ryzyka kredytowego. M. Rajczyk ryzyko bankowe definiuje jako niebezpieczeństwo pogorszenia wyniku finansowego oraz powstania nieprawidłowości, które mogą powodować w ostatecznych przypadkach nawet upadłość banku 2. Natomiast Fedorowicz ryzyko bankowe określa jako możliwość powstania zysków i strat w wyniku niepewności (rozbieżności między rzeczywistością a przewidywaniami) co do przebiegu zjawisk związanych z działalnością bankową 3. Na występowanie ryzyka w działalności bankowej mają wpływ różne czynniki które możemy podzielić zewnętrzne oraz wewnętrzne. Do determinantów zewnętrznych zaliczamy: 1. czynniki makroekonomiczne, na które wpływa polityka gospodarcza państwa i polityka monetarna banku centralnego. Są to: zmiana siły nabywczej pieniądza krajowego; zmiana wartości parametrów rynkowych np. kursów walutowych; rosnące deficyty budżetowe oraz zadłużenie krajów rozwijających się; 2. czynniki regulujące 4 : zmiana przepisów regulujących działalność banków; deregulacje (znoszenie ograniczeń administracyjnych na rynkach finansowych); zmiany w obszarze przepisów prawa podatkowego czy też dewizowego; 3. czynniki popytowe i podażowe panujące na rynkach finansowych oraz wzrost znaczenia instrumentów finansowych i pochodnych; 4. relatywne zmniejszenie roli banków jako tradycyjnych pośredników finansowych przyjmujących depozyty i udzielających kredytów; 5. inne czynniki zewnętrzne to np. klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne, katastrofy. Drugą grupą czynników wpływających na ryzyko bankowe stanowią czynniki wewnętrzne. Wyróżniamy tu dwie główne sfery czynników: 1. odnoszące się do czynnika ludzkiego poziom kwalifikacji pracowników banku, ich stosunek do obowiązków służbowych, decyzje i zachowania pracowników, uczciwość. 2. czynniki techniczne postęp techniczny, rozwój informatyki i telekomunikacji 5. Ryzyko bankowe wiąże się z niezwykle ważną rolą, jaką pełnią banki w gospodarce narodowej. Rola ta sprowadza się do trzech najbardziej istotnych dziedzin działalności banku, którymi są 6 : udział w kreacji pieniądza, 2 M. Rajczyk, Podstawy bankowości komercyjnej, Fundacja Banku Śląskiego, Bielsko Biała 1997, s Z. Fedorowicz, Ryzyko bankowe, Warszawa 1996, s M. Zalewska, Współczesna bankowość, Delfin, Warszawa 2007, s M. Górski, Rynkowy system finansowy, PWN, Warszawa 2009, s W.L. Jaworski, Banki, rynek, operacje, polityka, Poltex, Warszawa 2002, s

3 udział w społecznym podziale pracy, dokonywanie alokacji i transformacji środków. Udział w kreacji pieniądza następuje poprzez wzrost wielkości kredytów udzielanych przez banki, a także przez zwiększenie zakupu walut obcych 7. Udział w społecznym podziale pracy polega na tym, iż bank jest przedsiębiorstwem, który prowadzi działalność mającą na celu przejęcie od jednostek gospodarczych i osób fizycznych czynności finansowych 8. Dokonywanie alokacji i transformacji środków to spełnianie przez bank istotnej roli jako instytucji transformacyjnej, pośredniczącej w doprowadzaniu do wzajemnego uzgadniania różniących się struktur podaży i popytu. Odnosi się to zwłaszcza do transformacji informacji, wielkości zapotrzebowanej sumy pieniędzy, transformacji terminu i transformacji ryzyka Rodzaje ryzyka bankowego W literaturze można znaleźć co najmniej kilkadziesiąt różnorodnych klasyfikacji rodzajów ryzyka bankowego. Najogólniej ryzyko bankowe możemy podzielić na ryzyko subiektywne, nazywane też wewnątrzbankowym, i ryzyko obiektywne wynikające z czynników zewnętrznych, na które bank nie ma wpływu. Ryzyko wewnątrzbankowe wynika przede wszystkim 10 : ze złej organizacji banku i błędów w polityce kadrowej, prowadzących do złej pracy części pracowników pionów kredytowych; ze złych procedur kredytowych i nieumiejętności kontroli ich wykonania; z podatności części pracowników pionów kredytowych na przekupstwo ze strony osób wyłudzających kredyty. Wśród ryzyk w działalności bankowej można wyróżnić: ryzyko w obszarze finansowym związane jest z charakterem działalności np. ryzyko walutowe, ryzyko kredytowe; ryzyko w obszarze techniczno-operacyjnym związane z prowadzeniem działalności np. ryzyko personalne, ryzyko związane z organizacją pracy. Wśród ryzyk występujących w obszarze finansowym wyróżniamy 11 : 1. Ryzyko płynności: czyli groźba przejściowej lub całkowitej utraty płynności przez bank, w wyniku czego traci on zdolność do spłacania swych zobowiązań. Przyczyny występowania ryzyka płynności można podzielić na dwie grupy: wewnętrzne i zewnętrzne. Przyczyny zewnętrzne spowodowane stopniem rozwoju rynku finansowego, polityką banku centralnego i zmianami gospodarczymi, powodującymi np. gwałtowne wycofywanie wkładów przez klientów. Do przyczyn wewnętrznych zaliczamy: 7 Ibidem, s Ibidem, s Ibidem, s Z. Dobosiewicz, Kredyty i gwarancje kredytowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007, s M. Iwonicz-Drozdowska, Bankowość zagadnienia podstawowe, Poltext, Warszawa 2010, s

4 438 niespodziewany wzrost depozytów wycofanych przed terminem; głębokość oraz różnorodność rynku finansowego; nieprzewidziane koszty poniesione przez bank; preferencje klientów banku co do typu i poziomu ryzyka, sytuacja gospodarcza otoczenia, w jakim działają klienci banku. 2. Ryzyko związane z partnerem transakcji; czyli niebezpieczeństwo niezrealizowania przez bank założonego wyniku na skutek częściowej lub całkowitej straty, wynikającej z nie wywiązywania się ze swoich obowiązków przez partnera transakcji lub pogorszenia jego standingu. Może być to ryzyko, na które narażony jest bank w przypadku: niespłacenia przez kredytobiorcę zaciągniętych kredytów; utraty wartości udziałów posiadanych w innych firmach; nie wypłacania dywidendy przez firmy, w których bank ma udziały lub akcje; spadku kursu posiadanych akcji; straty z tytułu spadku wartości dłużnych papierów wartościowych. 3. Ryzyko rynkowe: określane też jako cenowe, którego przyczyną jest niekorzystne dla banku kształtowanie się na rynku stóp procentowych, kursów walut i kursów akcji. Ryzyko rynkowe odnosi się do czynników, które wywierają wpływ na osoby lub firmy, ale są od nich niezależne tj. nie mogą być kontrolowane (nawet częściowo) przez żaden pojedynczy podmiot. Zaliczamy tu: ryzyko stopy procentowej, spowodowane niekorzystnymi tendencjami w zakresie rynkowych stóp procentowych; ryzyko walutowe; ryzyko spadku kursu akcji, wynikające z ogólnego pogorszenia się koniunktury na giełdzie ryzyko surowcowe, wynikające z posiadania przez bank otwartych pozycji w instrumentach finansowych opiewających na ceny surowców; ryzyko z tytułu transakcji pozabilansowych instrumentami pochodnymi. 4. Ryzyko kredytowe: za najbardziej charakterystyczny rodzaj ryzyka bankowego uważa się ryzyko kredytowe, gdy kredytobiorca nie zwraca w ustalonym terminie przypadających spłat rat kapitałowych wraz z uzgodnionymi odsetkami i prowizjami. W ujęciu szerokim ryzyko kredytowe jako ryzyko nie wywiązania się ze swoich zobowiązań partnera transakcji zawieranej przez bank. Ryzyko to dotyczy 12 : kredytów; gwarancji, poręczeń, akceptów bankowych; lokat międzybankowych; operacji dewizowych; transakcji instrumentami pochodnymi; obrotu papierami dłużnymi i akcjami. 12 Ibidem, s. 255.

5 W literaturze można spotkać się z pojęciem aktywnego i pasywnego ryzyka kredytowego. Przez aktywne ryzyko kredytowe rozumie się ryzyko, które związane z udzielaniem kredytów. Ryzyko to może doprowadzić do utraty płynności banku. Pasywne ryzyko kredytowe związane jest z pozyskiwaniem środków na prowadzenie działalności kredytowej. Ryzyko kredytowe obejmuje taki zakres działalności banku jak 13 : udzielanie kredytów i pożyczek; karty kredytowe; udzielone gwarancje i akcepty bankowe; udzielone poręczenia wg prawa wekslowego; lokaty na rynku międzybankowym; instrumenty rynku kapitałowego, tj. operacje dewizowe, akcje, obligacje i inne. Ryzyko kredytowe można różnie sklasyfikować, co przedstawia poniższy rysunek. Rysunek 1. Klasyfikacja ryzyka kredytowego według różnych kryteriów. Źródło: M. Capiga, Działalność kredytowa monetarnych instytucji finansowych, Delfin, Warszawa 2006, s Ryzyko stopy procentowej: oznacza niebezpieczeństwo, że zmiany rynkowej stopy procentowej wpłyną negatywnie na sytuację finansową banku. Wynikiem zmian stóp procentowych są wahania poziomu dochodów uczestników rynku, zmiany te mają wpływ na wartość instrumentów finansowych opartych na stopie procentowej, a to także doprowadza do zmian cen. 13 M. Capiga, Działalność kredytowa monetarnych instytucji finansowych, Delfin, Warszawa 2006, s

6 6. Ryzyko walutowe: to niebezpieczeństwo pogarszania się sytuacji finansowej banku na skutek niekorzystnych zmian kursu walutowego. Ryzyko to polega na tym, że zarówno klienci jak i banki ponoszą ryzyko walutowe (nazywane jest również ryzykiem kursowym) w przypadku kredytów dewizowych. Dla banku ryzyko to związane jest z możliwością nieprzewidzianego spadku waluty, natomiast dla klienta ze wzrostem kursu tej waluty. Ryzyko to jest szczególne silne w odniesieniu do kredytów hipotecznych, gdyż są one udzielane na bardzo długi okres. W przypadku kredytów dewizowych bank nie jest w stanie przewidzieć, jakie będą jego wpływy w przeliczeniu na złote. Klient może ryzyko zmniejszyć poprzez przewalutowania kredytu, gdyż ma on do tego prawo. 7. Ryzyko operacyjne; jest ryzykiem wynikającym z obszaru technicznoorganizacyjnego, mającym poważne konsekwencje dla wyniku finansowego banków. Wynika to z błędów ludzkich bądź celowych działań pracowników banku, awarii systemów informatycznych, niewłaściwych procedur czy też zdarzeń zewnętrznych, na które bank nie ma wpływu. Ryzyko to wpływa na wizerunek banku i na jego reputacje. Jest to ryzyko krótkoterminowe. 8. Ryzyko strategiczne; ma wpływ na długo okresową zdolność konkurencyjną banku. Zwraca się tu uwagę przede wszystkim na ryzyka związane ze strukturą właścicieli banku i jego zarządu. Ryzyko wynikające ze struktury właścicieli występuje wówczas, gdy nie chcą lub nie mogą wyposażyć banku w kapitał niezbędny do sprawnego funkcjonowania. Zarząd banku podejmuje wiele strategicznych decyzji, wywierających istotny wpływ na dalszą działalność banku i zagrożenie ryzykiem. Najważniejsze z nich to wybór: obszarów działania, struktury organizacyjnej, systemu planowania i kontroli. 9. Ryzyko systemowe: czyli niebezpieczeństwo przenoszenia się kryzysu finansowego z jednego kraju do drugiego, spowodowane rosnącą współzależnością systemów finansowych. Nie udało się opracować jednej zadawalającej wszystkich klasyfikacji rodzajów ryzyka bankowego. Są one przy tym często definiowanie niejednoznacznie lub też pod tymi samymi nazwami kryją się różne postacie ryzyka. 3. Zarządzanie ryzykiem bankowym Istota zarządzania ryzykiem bankowym obejmuje przedsięwzięcia, które mają na celu planowaną i celową analizę, sterowanie ryzykami występującymi w działalności bankowej oraz kontrolę podejmowanych działań. Zauważyć można nieustającą modyfikację norm prawnych ograniczających podejmowanie ryzyka, do których przestrzegania banki zobowiązane są przez instytucje nadzoru lub banki centralne. Zarządzanie ryzykiem bankowym wyróżnia takie etapy jak 14 : 1. Identyfikacja i kwantyfikacja ryzyka: ma on charakter informacyjny i prognostyczny. Podstawą do analizy ryzyka jest identyfikacja, to jest określenie jakimi rodza- 14 M. Iwanowicz-Drozdowska, W.L. Jaworski, Z. Zawadzka, Bankowość zagadnienia podstawowe, Poltex, Warszawa 2010, s

7 jami ryzyka i w jakim zakresie zagrożony jest w danym momencie bank. Ważne jest przeanalizowanie poszczególnych transakcji w zakresie zagrożenia ryzykiem, a następnie dokonanie ich klasyfikacji. Następnym krokiem w tym etapie jest kwantyfikacja, czyli pomiar ryzyka za pomocą różnych metod. W zależności od rodzaju ryzyka i wielkości zaangażowania banku mogą być stosowane różne metody pomiaru, zaczynając od prostych opisowych, skończywszy na skomplikowanych modelach ekonometrycznych. Do oceny ryzyka kredytowego można zastosować m.in. credit scoring, wewnętrzne catingi ryzyka. Do szacunków wielkości ryzyka stopy procentowej można wykorzystać m.in.: luki, kurację lub analizę elastyczności. Trudności oceny ryzyka związane są z zastosowaniem, przez bank instrumentów pochodnych. Zarządzanie tego typy ryzykiem wymaga posługiwania się rozbudowanymi modelami ekonometrycznymi. Banki do zarządzania ryzykiem w coraz szerszym zakresie wykorzystują wewnętrzne modele ryzyka oparte na koncepcji Value at Risk (VaR, VAR). W Polsce używa się określenia wartość zagrożona lub wartość narażona na ryzyko. Oznacza maksymalną stratę jaką może ponieść bank w określonym przedziale czasu, ze z góry przyjętym prawdopodobieństwem. Analizując ryzyko ważne jest również rozróżnienie pomiędzy ryzykiem pojedynczej transakcji a ryzykiem łącznym. Łączne ryzyko dla banku nie jest prostą sumą zagrożeń wynikających z ryzyka poszczególnych pojedynczych transakcji i poszczególnych rodzajów działalności banku. Łączne ryzyko jest określane przez wielkość poszczególnych pojedynczych zagrożeń, prawdopodobieństwo ich wystąpienia i stopień wzajemnych zależności między nimi. Istotne znaczenie dla zarządzania ma ocena ryzyka łącznego. Ważna jest nie tylko ocena jego rozmiarów absolutnych, ale także względnych, tj. relacji do posiadanego przez bank kapitału i rezerw oraz wyników finansowych. 2. Sterowanie ryzykiem: oznacza podejmowanie przedsięwzięć mających na celu ograniczenie ryzyka do założonych dopuszczalnych rozmiarów. W analizie ryzyka bankowego ważne jest zwrócenie uwagi na relację pomiędzy ograniczeniem ryzyka a pozostałymi celami działalności banku, przede wszystkim osiąganie rentowności i utrzymanie płynności. Występują tutaj jednak pewne sprzeczności. Dążenie do poprawy rentowności pozostaje w sprzeczności z dążeniem do ograniczania ryzyka i zapewnienia płynności. Osiąganie zysku związane jest z podejmowaniem ryzyka. Wzrost zysku wiąże się ze stosunkowo dużymi dochodami. Jeżeli zostaną przekroczone pewne granice ryzyko straty może być jednak tak duże, że może zagrozić osiągnięciu zysku. Poprawa rentowności pozostaje też w sprzeczności z utrzymywaniem płynności Poprawiające początkowo rentowność obniżanie płynności w wypadku wystąpienia trudności płatniczych i konieczności pozyskiwania środków pieniężnych za wszelką cenę może spowodować wzrost kosztów i pogorszenie rentowności. Najbardziej rentowne lokaty 441

8 związane są z dużym i długoterminowym zablokowaniem środków, kosztem obniżenia płynności 15. Zapobieganie ryzyka wiąże się z utratą szans i kosztami jak również z koniecznością stworzenia odpowiednich baz danych, które pozwolą na ocenę tego ryzyka. Rozmiar dopuszczalnego ryzyka, uzależniony powinien być od: relacji skali ryzyka w segmentach do uzyskiwanych przychodów; pozycji pod względem ryzyka całego banku jak i segmentów; krótkookresowych jak i średnioterminowych prognoz kształtowania się sytuacji gospodarczej oraz tendencji w zakresie rynkowych np. kursów walut; wielkości kapitału banku i rezerw z których w razie niekorzystnego rozwoju sytuacji mogą zostać pokryte straty; ograniczeń wynikających z obowiązującego prawa bankowego. Ramy w których są dokonywane wybory, stwarza system norm prawnych regulujących działalność bankową w zakresie m.in. wielkości kapitału własnego. Controlling: to kierowanie sterowanie i regulacja procesów, które łącznie obejmują planowanie, zarządzanie i kontrolę. Jego celem jest systematyczne wspieranie poprzez dostarczanie niezbędnych informacji kierownictwa banku w podejmowaniu decyzji ukierunkowanych na realizację celu. Informacje te winny być dostarczone na czas, precyzyjne i zrozumiałe. W zakresie sterowania ryzykiem podejmowane są dwa rodzaje działań 16 : a) przedsięwzięcia oddziałujące na przyczyny występowania ryzyka, ich zadaniem jest ograniczanie ryzyka, określone zostały jako aktywna strategia przeciwdziałania ryzyku. W jego ramach podejmowane są następujące przedsięwzięcia: zmniejszanie wielkości ryzyka; unikanie ryzyka, poprzez nieangażowanie się w transakcje, przy których ryzyko jest duże; przenoszenie ryzyka na inne podmioty; dywersyfikacja ryzyka zwiększająca prawdopodobieństw, że ryzyka w danych obszarach działalności zostaną wyrównane dodatkowymi szansami w innych obszarach; hedging, czyli utworzenie do otwartej pozycji np. walutowej pozycji przeciwstawnej, tak aby między kształtowaniem się tych dwóch pozycji występowała negatywna korelacja. b) przedsięwzięcia oddziałujące na skutki, a więc mające na celu zmniejszanie negatywnego wpływu niespodziewanych strat na pozycję banku, polegają one na zwiększaniu kapitału, rezerw, a także przynależności do systemów gwarantowania depozytów i określamy ją jako pasywna strategia przeciwdziałaniu ryzyku. 15 Ibidem, s M. Iwanowicz-Drozdowska, W.L. Jaworski, Z. Zawadzka, Bankowość zagadnienia podstawowe, Poltex, Warszawa 2010, s

9 Zarówno strategia pasywna jak i aktywna mogą być stosowane w różnym stopniu. W zależności od preferencji zarządu i rady nadzorczej można przywiązywać większą wagę do strategii aktywnego przeciwdziałania lub pasywnego. 3. Kontrola: jej celem jest zbadanie efektywności podejmowanych przedsięwzięć w zakresie ograniczania ryzyka. Powinna obejmować ocenę: zastosowanych instrumentów sterowania z zakresie widzenia poniesionych kosztów i osiągniętych korzyści; metod analizy z punktu widzenia ich aktualności i dokładności; stopnia integracji z systemem rachunkowości i systemem informatycznym; czytelności systemu dla osób podejmujących decyzje; organizacyjnego wprowadzenia przedsięwzięć, jak również stopnia centralizacji i decentralizacji w tym zakresie. W procesie zarządzania ryzykiem powinny zostać ujęte następujące elementy: odpowiedzialność zarządu za realizację strategii banku w zakresie ustalonego profilu ryzyka oraz odpowiedzialności za sprawnie działający system zarządzania ryzykiem; właściwa rola rady nadzorczej, zatwierdzającej generalną strategię w zakresie ryzyka oraz pełniącej funkcję nadzorczą; monitoring, identyfikacja, pomiar i systemy kontroli ryzyka; system informacji dla kierownictwa; limity; plany awaryjne; zasady wprowadzania nowych produktów generujących ryzyko, programy szkolenia i rozwoju kadry zarządzającej ryzykiem. Zarządzanie ryzykiem powinno być procesem ciągłym i kompleksowym, mieć charakter planowy i celowy, oznacza to, że działania w tym kierunku nie powinny być podejmowane bardziej lub mniej sporadycznie, lecz systematycznie i długofalowo. Niezbędna jest także ich integracja w ramach kompleksowego systemu zarządzania bankiem 4. Procedury kredytowe jako instrument ograniczania ryzyka Metodą zabezpieczenia się przed ryzykiem w działalności kredytowej jest odpowiednio prowadzona polityka sterowania ryzykiem zarówno w odniesieniu do pojedynczego kredytu, jak i łącznego zaangażowania kredytowego. Polityka sterowania ryzykiem w odniesieniu do pojedynczego kredytu polega na: badaniu wiarygodności kredytowej przed udzieleniem kredytu, ograniczeniu wysokości kredytu; zabezpieczeniu kredytu; sprawdzaniu wiarygodności kredytowej po udzieleniu kredytu. Polityka ta w stosunku do łącznego zaangażowania kredytowego przeprowadzana jest za pomocą: dywersyfikacji ryzyka; 443

10 ubezpieczania się przed ryzykiem; transferu ryzyka; przedsięwzięć organizacyjnych i kadrowych. Dywersyfikacja ryzyka polega na odpowiednim jego rozproszeniu, co chroni przed sytuacją, w której wielu dłużników będzie miało trudności ze spłatą bądź dotrzymaniem terminu spłaty kredytu. Transfer ryzyka oznacza przenoszenie go w miarę możliwości na inne instytucje. Polega to przede wszystkim na uzyskiwaniu gwarancji lub poręczeń na udzielane kredyty ze strony innych instytucji, które w przypadku niespłacenia kredytu przez kredytobiorcę są zobowiązane do wypłaty na rzecz kredytodawcy wszystkich zaległych rat. Przedsięwzięcia organizacyjne i kadrowe mają na celu ograniczenie ponoszonego ryzyka u jego źródeł poprzez zmniejszenie możliwości popełnienia błędów przed udzieleniem kredytu, po jego udzieleniu oraz przy dywersyfikacji i transferze ryzyka. Ryzyko związane z kredytami zmusza bank do wprowadzenia ścisłych procedur udzielania kredytu. Podstawowym instrumentem ograniczającym ryzyko kredytowe są procedury kredytowe. Procedurami nazywamy czynności wynikające z instrukcji dla pracowników banku, dotyczących postępowania przy udzielaniu kredytów 17. Każdy bank ma opracowane instrukcje kredytowe, które zawierają procedury kredytowe i kopie dokumentów, które są składane przez potencjalnych kredytobiorców. Dzięki instrukcjom pracownicy banku wiedzą co powinni robić na każdym etapie udzielania kredytu oraz jak mają rozmawiać z klientami, itp. Procedury możemy podzielić na cztery etapy: gromadzenie dokumentacji kredytowej klienta; weryfikacja dokumentacji i analiza sytuacji klienta; ustalenie warunków i wielkości kredytu; monitoring kredytu. Rysunek 2 przedstawia etapy procedur kredytowych w formie stosowanej w odniesieniu do kredytów gospodarczych. Aby uzyskać kredyt, potencjalny kredytobiorca musi wypełnić wniosek kredytowy do którego musi załączyć liczne dokumenty. Wniosek kredytowy wraz z załącznikami nazywany dokumentacją kredytową klienta. Można ją podzielić na cztery części: W pierwszej części dokumentacji zawarte są podstawowe informacje o kredytobiorcy. Najważniejsze z nich to, m.in.: bilans oraz rachunek zysków i strat, aktualna opinia banku, w którym klient ma konto bankowe, zaświadczenie o braku zaległości podatkowej wobec ZUS. Na podstawie zebranych informacji bank ocenia aktualną zdolność kredytową oraz przeprowadza selekcję, czyli wyeliminowuje wszystkich klientów którzy nie spełniają norm bankowych. Właściwe przeprowadzona selekcja klientów pozwala na znaczne zmniejszenie ryzyka kredytowego. 17 Z. Dobosiewicz, Kredyty i gwarancje bankowe, s

11 Rysunek 2. Podstawowe etapy procedur kredytowych. Źródło: Z. Dobosiewicz, Bankowość, PWE, Warszawa 2005, s Druga część dotyczy wysokości i zamierzonego wykorzystania kredytu, a także korzyści, jakie chce osiągnąć dzięki temu kredytowi. Trzecia część dokumentacji pokazuje możliwości i formy spłaty. Kredytobiorca podaje tu proponowany rozkład spłat kredytu, pokazując również prognozowany zysk jaki będzie osiągać w określonych okresach. Bank w ten sposób porówna wysokość zysku z wielkością przypadających spłat i wyciągnie wnioski na temat przyszłej wypłacalności klienta. Czwarta część dotyczy zabezpieczenia kredytu (gry zabezpieczeniem są nieruchomości, niezbędne jest przedstawienie wyceny wartości takich nieruchomości i aktualny wypis z księgi hipotecznej). 445

12 Po złożeniu dokumentacji kredytowej klienta inspektor kredytowy ma obowiązek dokładnej weryfikacji złożonego wniosku. Pierwszym etapem jest weryfikacja dokumentacji, w tym sprawdzanie podpisów, dat, obliczeń, itp. Następnie inspektor kredytowy wizytuje danego klienta, czyli przeprowadza tzw. inspekcję kredytową. Następnie dokumentacja ta zostaje uzupełniona przez inspektora kredytowego, który dołącza do niej dodatkowe informacje, a także przeprowadza analizę wskaźnikową na podstawie zebranych dokumentów. Po uzupełnieniu dokumentacji inspektor kredytowy przekazuje ją na posiedzenie Komitetu Kredytowego oddziału. Zadaniem członków komitetu kredytowego jest wszechstronna ocena wniosku. Gdy decyzja w sprawie udzielenia kredytu jest pozytywna, przygotowywana jest umowa kredytowa. Jest to podstawowy dokument, regulujący wszystkie sprawy związane z kredytem tj. jego wysokość, zabezpieczenia, sposób spłaty, a nawet wysokość odsetek umownych w przypadku zwłoki w spłacie. Umowa ta jest wiążąca dla obu stron. Jest ona opracowana przez bank na podstawie regulaminu kredytowego. Bank może, wypowiedzieć umowę kredytową w razie stwierdzonego zagrożenia terminowej spłaty kredytu i może żądać spłaty kredytu przed terminem. Wnioski Ryzyko definiujemy jako zagrożenie nie osiągnięcia zamierzonego celu, ale w przypadku banków możemy mówić o wiązce celów, optymalizacji zysków i bezpieczeństwie działania. Bank jak każde przedsiębiorstwo narażone jest na ryzyko. Ryzyka nie można wyeliminować, ale można je skutecznie ograniczyć stosując odpowiednie metody zarządzania ryzykiem. Na wzrost ryzyka bankowego wpływają między innymi: zmiany wartości parametrów rynkowych, stopy procentowe, kursy walut, rozwój pochodnych instrumentów finansowych, niskie kwalifikacje pracowników sektora bankowego i brak przestrzegania procedur, a także uzależnienie banków od systemów elektronicznego przetwarzania danych. Ważnym elementem procesu zarządzania ryzykiem są tzw. systemy regulacyjne, które określają poziom ryzyka, na który bank może sobie pozwolić bez zagrożenia dla jego istnienia. Wyróżniamy regulacje zewnętrzne wydawane przez jednostki nadzorujące świat bankowości oraz regulacje wewnętrzne przepisy wydawane przez zarządy banków. Reguły zewnętrzne kładą szczególny nacisk na bezpieczeństwo banku. Ryzyko bankowe jest negatywnym odchyleniem od założonego celu, choć można spotkać się z poglądem, w którym ryzyko jest definiowane jako odchylenie od założonych wielkości, bez względu na to czy jest zagrożeniem czy szansą 18. W ekonomii i statystyce wyróżniamy ryzyko i niepewność. Ryzyko to sytuacja w której można określić ilościowy wynik podjętych decyzji, niepewność z kolei charakteryzuje się tym, iż rozkład prawdopodobieństwa jest nieznany. Zgodnie 18 K. Jajuga, Inwestycyjne, instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996, s

13 z tą koncepcją w działalności bankowej miałoby się do czynienia głównie z sytuacją niepewności, a nie ryzyka 19. Bibliografia: 1. Capiga M., Działalność kredytowa monetarnych instytucji finansowych, Delfin, Warszawa Dobosiewicz Z., Bankowość, PWE, Warszawa Dobosiewicz Z., Kredyty i gwarancje bankowe. 4. Fedorowicz Z., Ryzyko bankowe, Warszawa Górski M., Rynkowy system finansowy, PWN, Warszawa Iwanowicz-Drozdowska M., Jaworski W.L., Zawadzka Z., Bankowość zagadnienia podstawowe, Poltex, Warszawa Jajuga K., Inwestycyjne, instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Jaworski W.L., Banki, rynek, operacje, polityka, Poltex, Warszawa Knight F.H., Risk, Uncertainity and Profit, Chicago University Press, Chicago Rajczyk M., Podstawy bankowości komercyjnej, Fundacja Banku Śląskiego, Bielsko Biała Zalewska M., Współczesna bankowość, Delfin, Warszawa Abstrakt: Praca Pojęcie i rodzaje ryzyka bankowego podejmuje zagadnienia nieodłącznie towarzyszące działalności bankowej. Głównym więc celem działalności banku w gospodarce rynkowej jest osiąganie zysku i jego pomnażanie. Realizując ten cel banki, jak wszystkie gospodarujące podmioty ponoszą ryzyko towarzyszące ich działalności. Pojęcie ryzyka bankowego najczęściej rozumie się przez nie zagrożenie nieosiągnięcia zamierzonych celów. Powszechnym problemem związanym z działalnością kredytową banku jest ryzyko kredytowe, które jest uważane za najważniejsze z ryzyk w działalności banku. Zjawisko to oznacza niebezpieczeństwo, iż kredytobiorca nie wypełni zobowiązań i warunków umowy, narażając kredytodawcę na powstanie straty finansowej. Bank podejmuje wiele różnorodnych działań mających na celu rozpoznanie tego ryzyka, zarządzanie ryzykiem bankowym i jego minimalizację. Celem powyższej pracy było przedstawienie podstawowych pojęć dotyczących ryzyka, jego podział, zarządzanie nim oraz przedstawienie procedury kredytowej jako instrumentu ograniczenia ryzyka. Concept and types of banking risks Jobs' concept and types of banking risk "inherent in taking the issue of banking. So the main objective of the bank in a market economy is profit and multiply. In pursuing this goal banks, like all a household shall bear the risk associated with 19 F.H. Knight, Risk, Uncertainity and Profit, Chicago University Press, Chicago

14 their business. The concept of banking risk usually means the risk of not achieving their intended objectives. A common problem associated with the lending bank's credit risk, which is considered the most important risks in the bank's operations. his phenomenon is a risk that the borrower fails to fulfill the obligations and conditions of the contract, exposing the lender to the loss of financial. The Bank undertakes a wide variety of activities to recognize this risk, bank risk management and minimization. The aim of this study was to present the basic concepts of risk, its distribution, management and presentation of the procedure as an instrument of credit risk mitigation. Sylwia Pustuł, Magdalena Sitek, students, Students Scientific Circle KONCEPT, Jan Kochanowski University in Kielce. 448

Zarządzanie ryzykiem rozpoznania - identyfikacji Oceny Sterowanie unikanie ryzyka działania prewencyjne przenoszenie ryzyka hedging -

Zarządzanie ryzykiem rozpoznania - identyfikacji Oceny Sterowanie unikanie ryzyka działania prewencyjne przenoszenie ryzyka hedging - RODZAJE RYZYKA Zarządzanie ryzykiem rozumie się jako podejmowanie działań mających na celu [120]; rozpoznanie, ocenę i sterowanie ryzykiem oraz kontrolę podjętych działań Celem zarządzania jest ograniczanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY POCHODNE W ZARZĄDZANIU RYZYKIEM INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH BANKU KOMERCYJNEGO

INSTRUMENTY POCHODNE W ZARZĄDZANIU RYZYKIEM INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH BANKU KOMERCYJNEGO Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania w Energetyce Rozprawa doktorska INSTRUMENTY POCHODNE W ZARZĄDZANIU RYZYKIEM INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH BANKU KOMERCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Outsourcing elementem zarządzania ryzykiem w banku

Outsourcing elementem zarządzania ryzykiem w banku Outsourcing elementem zarządzania ryzykiem w banku Marek Piwko Praca napisana pod kierunkiem dr. Remigiusza Kaszubskiego Warszawa, maj 2007 Streszczenie Niniejsza praca prezentuje zagadnienie wykorzystywania

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego

Narodowy Bank Polski Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego NBP Jakość aktywów Portfel kredytowy, ryzyko i zarządzanie Warszawa, kwiecień 2007 SPIS TREŚCI: WSTĘP... 2 POZIOM RYZYKA OBCIĄŻAJĄCEGO PORTFEL KREDYTYOWY... 3 1.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Strategii Rozwoju Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej na lata 2015-2017

Załącznik nr 3 do Strategii Rozwoju Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej na lata 2015-2017 Załącznik nr 3 do Strategii Rozwoju Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej na lata 2015-2017 STRATEGIA ZARZĄDZANIA POSZCZEGÓLNYMI RODZAJAMI RYZYKA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OSTROWI MAZOWIECKIEJ SPIS

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego

Narodowy Bank Polski Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego NBP Ryzyko operacji walutowych Warszawa, kwiecień 2007 WSTĘP... 2 1. POZIOM RYZYKA OPERACJI WALUTOWYCH... 4 1.1 APETYT NA RYZYKO OPERACJI WALUTOWYCH... 4 1.2 WYMOGI

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. 11/98 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 14 października 1998r. w sprawie ustalenia norm dopuszczalnego ryzyka walutowego w działalności banków.

WSTĘP. 11/98 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 14 października 1998r. w sprawie ustalenia norm dopuszczalnego ryzyka walutowego w działalności banków. WSTĘP Przedmiotem rozważań tej części podręcznika są operacje walutowe i ryzyko operacji walutowych. Ryzyko operacji walutowych 1 obejmuje ryzyko kursowe związane ze zmianą kursów oraz ryzyko operacyjne

Bardziej szczegółowo

Zdolność kredytowa w ocenie banku na przykładzie małych i średnich przedsiębiorstw

Zdolność kredytowa w ocenie banku na przykładzie małych i średnich przedsiębiorstw Sławomir Juszczyk Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Zdolność kredytowa w ocenie banku na przykładzie małych i średnich przedsiębiorstw Wstęp

Bardziej szczegółowo

meritu3?. Lrir 8.000 sztuk Obligacji Podporządkowanych Serii C na okaziciela o wartości nominalnej 10.000 PLN każda

meritu3?. Lrir 8.000 sztuk Obligacji Podporządkowanych Serii C na okaziciela o wartości nominalnej 10.000 PLN każda meritu3?. Lrir 8.000 sztuk Obligacji Podporządkowanych Serii C na okaziciela o wartości nominalnej 10.000 PLN każda o oprocentowaniu zmiennym, półrocznym okresie odsetkowym i 8-letnim okresie wykupu Emitent:

Bardziej szczegółowo

Obszary polityki kredytowej kształtujące równowagę finansową banku wybrane problemy

Obszary polityki kredytowej kształtujące równowagę finansową banku wybrane problemy ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 786 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 64/1 (2013) s. 531 539 Obszary polityki kredytowej kształtujące równowagę finansową banku wybrane problemy

Bardziej szczegółowo

Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem w IPOPEMA Asset Management S.A.

Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem w IPOPEMA Asset Management S.A. Załącznik do uchwały nr 1 Zarządu IPOPEMA Asset Management S.A. z dnia 31 lipca 2013 r. Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem w IPOPEMA Asset Management S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2012

Bardziej szczegółowo

Adekwatność kapitałowa i zarzadzanie ryzykiem w Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A.

Adekwatność kapitałowa i zarzadzanie ryzykiem w Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A. Adekwatność kapitałowa i zarzadzanie ryzykiem w Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A. Warszawa, 2010 1 Spis treści 1. Informacje o spółce... 3 2. Regulamin organizacyjny i struktura organizacyjna...

Bardziej szczegółowo

Temat: Kapitał część I i II

Temat: Kapitał część I i II Temat: Kapitał część I i II I. Pojęcie i rodzaje finansowania (kapitału) w przedsiębiorstwie Problem finansowania towarzyszy przedsiębiorstwu już na etapie organizowania działalności. Pojawia się zatem

Bardziej szczegółowo

NAUKI EKONOMICZNE tom XV

NAUKI EKONOMICZNE tom XV Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku NAUKI EKONOMICZNE tom XV Bankowość i rozwój lokalny w gospodarce rynkowej pod red. Jacka Grzywacza i Sławomira Kowalskiego PŁOCK 2012 REDAKCJA NACZELNA

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Bankowego. Rekomendacja M

Komisja Nadzoru Bankowego. Rekomendacja M Komisja Nadzoru Bankowego Rekomendacja M dotycząca zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach Warszawa, 2004 r. I. WSTĘP 1. Uwagi ogólne Niniejsza rekomendacja wydana jest na podstawie art. 137 pkt 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

Pochodne instrumenty finansowe w zarządzaniu ryzykiem w bankach korporacyjnych

Pochodne instrumenty finansowe w zarządzaniu ryzykiem w bankach korporacyjnych Jerzy Gwizdała * Pochodne instrumenty finansowe w zarządzaniu ryzykiem w bankach korporacyjnych Wstęp Kontrakty terminowe wprowadzone zostały na globalnych rynkach finansowych w celu zmniejszenia ryzyka,

Bardziej szczegółowo

17. Procedury kredytowe. Spis treści

17. Procedury kredytowe. Spis treści Spis treści 17. Procedury kredytowe... 1 17.1 Dokumentacja kredytowa klienta i jej weryfikacja... 2 17.2 Analiza wskaźnikowa i credit-scoring... 3 17.3 Komitety kredytowe i umowa kredytowa... 4 18. Zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE CEN TRANSFEROWYCH W RACHUNKU EFEKTYWNOŚCI JEDNOSTEK BANKU ODPOWIEDZIALNYCH ZA ZYSKI

WYKORZYSTANIE CEN TRANSFEROWYCH W RACHUNKU EFEKTYWNOŚCI JEDNOSTEK BANKU ODPOWIEDZIALNYCH ZA ZYSKI Jarosław Lesinski* WYKORZYSTANIE CEN TRANSFEROWYCH W RACHUNKU EFEKTYWNOŚCI JEDNOSTEK BANKU ODPOWIEDZIALNYCH ZA ZYSKI Wstęp Ceny transferowe są wykorzystywane w przedsiębiorstwach posiadających złożoną

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja S

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja S Komisja Nadzoru Finansowego Rekomendacja S dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie Warszawa, czerwiec 2013 r. 1 Wstęp Dokument wydany jest

Bardziej szczegółowo

Slajd 6 http://www.bfg.pl Kwartalnik "Bezpieczny Bank" zwłaszcza numery 4/2005 oraz 3/2006 (artykuły o MSRach).

Slajd 6 http://www.bfg.pl Kwartalnik Bezpieczny Bank zwłaszcza numery 4/2005 oraz 3/2006 (artykuły o MSRach). Slajd 3 Fundusze podstawowe obejmują (pominięto tu różnice w nazewnictwie różnych form prawnych banków) Art. 127 Prawa bankowego: kapitał zakładowy, zapasowy i rezerwowy (tzw. fundusze zasadnicze); niepodzielony

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PROCESACH FINANSOWANIA INWESTYCJI W NIERUCHOMOŚCI

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PROCESACH FINANSOWANIA INWESTYCJI W NIERUCHOMOŚCI Marcin Sitek Politechnika Częstochowska ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PROCESACH FINANSOWANIA INWESTYCJI W NIERUCHOMOŚCI RISK MANAGEMENT IN PROCESSES OF FINANCING OF INVESTMENT IN RESIDENTIAL REAL ESTATE STRESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O CHARAKTERZE JAKOŚCIOWYM I ILOŚCIOWYM DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EURO BANKU SA WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010

INFORMACJE O CHARAKTERZE JAKOŚCIOWYM I ILOŚCIOWYM DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EURO BANKU SA WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 INFORMACJE O CHARAKTERZE JAKOŚCIOWYM I ILOŚCIOWYM DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EURO BANKU SA WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 1/20 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 3 II. CELE I ZASADY ZARZĄDZANIA POSZCZEGÓLNYMI

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE

KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE 1. Definicje banków: Bank jako przedsiębiorstwo Bank to przedsiębiorstwo usługowe, którego działalność polega wyłącznie na udzielaniu kredytów i zdobywaniu środków potrzebnych

Bardziej szczegółowo

Ryzyko w działalności gospodarczej

Ryzyko w działalności gospodarczej Ryzyko w działalności gospodarczej Ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej to nieodzowny element gry rynkowej. Ryzyko to muszą brać pod uwagę wszyscy jej uczestnicy: właściciele firm, instytucje udzielające

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansowe w przedsiębiorstwie

Zarządzanie finansowe w przedsiębiorstwie Zarządzanie finansowe w przedsiębiorstwie Podręczniki Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Zarządzania ul. Nadbystrzycka 38 20-618 Lublin Wiesław Janik Artur Paździor Zarządzanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje wprowadzenia euro dla zarządzania ryzykiem walutowym w polskich przedsiębiorstwach

Konsekwencje wprowadzenia euro dla zarządzania ryzykiem walutowym w polskich przedsiębiorstwach UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI I FINANSÓW STUDIA PODYPLOMOWE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Konsekwencje wprowadzenia euro dla zarządzania ryzykiem walutowym

Bardziej szczegółowo

REZERWY NA RYZYKO ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ BANKÓW

REZERWY NA RYZYKO ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ BANKÓW Uwaga terminologiczna: W rozdziale tym w szczególności stosowane będą trzy pojęcia o zbliżonym znaczeniu. Dla potrzeb niniejszego rozdziału należy rozumieć je następująco: rezerwa celowa rezerwa na jakikolwiek

Bardziej szczegółowo

Recenzenci Prof. zw. dr hab. Ewa Kucharska-Stasiak Prof. zw. dr hab. Halina Henzel. Opracowanie graficzne i typograficzne Jacek Tarasiewicz

Recenzenci Prof. zw. dr hab. Ewa Kucharska-Stasiak Prof. zw. dr hab. Halina Henzel. Opracowanie graficzne i typograficzne Jacek Tarasiewicz Recenzenci Prof. zw. dr hab. Ewa Kucharska-Stasiak Prof. zw. dr hab. Halina Henzel Opracowanie graficzne i typograficzne Jacek Tarasiewicz Redaktor Jadwiga Witecka Copyright by Wydawnictwo Key Text ISBN:

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim podlegająca ujawnieniom (III filar)

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim podlegająca ujawnieniom (III filar) Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim podlegająca ujawnieniom (III filar) na dzień 31 grudnia 2008r. Nowy Dwór Mazowiecki, 24 kwietnia 2009r. SPIS

Bardziej szczegółowo