Trwaj¹ inwestycje w powiecie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Trwaj¹ inwestycje w powiecie"

Transkrypt

1 Maraton Turystyczny strona 15 Trwaj¹ inwestycje w powiecie Dobiegaj¹ koñca remonty w szko³ach ponadgimnazjalnych i wokó³ budynku Starostwa Powiatowego. Zamkniêto prace zwi¹zane z renowacj¹ auli Liceum Ogólnokszta³c¹cego i budow¹ boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkó³ Technicznych i Ogólnokszta³c¹cych, które bêdzie dostêpne dla wszystkich mieszkañców. Ju nied³ugo uczniowie Zespo³u Szkó³ Technicznych i Ogólnokszta³c¹cych przy ulicy Kaliskiej zaczn¹ korzystaæ z nowoczesnego kompleksu sportowego. Jako pierwsze do u ytku zosta³o oddane ogólnodostêpne boisko wielofunkcyjne. Odbiór obiektu odby³ siê 6 paÿdziernika. W jego sk³ad wchodz¹ dwa boiska do pi³ki siatkowej oraz jedno do koszykówki i tenisa ziemnego. Wartoœæ robót wynios³a 300 tys. z³otych. Boiska zosta³y zaopatrzone w dwa zestawy s³upków do siatkówki i dwa zestawy do koszykówki zewnêtrznej typu gêsia szyja. Nawierzchniê wykonano z poliuretanu, potocznie zwanego tartanem. Obiekt otoczony zosta³ czterometrow¹ siatk¹. Koordynacj¹ zajêæ zajmie siê animator sportowy. Po konsultacji z nim ka dy bêdzie móg³ korzystaæ z nowoczesnego boiska. W niedalekiej przysz³oœci planowane jest równie zakoñczenie remontu stadionu lekkoatletycznego wraz z trybunami oraz szkolnego internatu. 2 paÿdziernika odby³ siê odbiór techniczny auli Liceum Ogólnokszta³c¹cego we Wrzeœni. Koszt robót wyniós³ 317 tys. z³otych. Obejmowa³y one prace elektryczne, instalacyjne, budowlane i wykoñczeniowe. Z tej puli wydzielono równie sumê na zakup rzutnika oraz aparatury nag³oœniaj¹cej. Za³o ono progi, boazeriê i wykonano patynowanie elementów dekoracyjnych. Sala wygl¹da teraz imponuj¹co. cd. str. 2 Drugiego paÿdziernika odby³ siê odbiór techniczny auli LO... W numerze: XIII Zlot Szkó³ Reymontowskich strona 3 Koncert dobroczynny dla chorego Filipka strona 5 Obchody roku S³owackiego strona 7... a cztery dni póÿniej boiska wielofunkcyjnego przy ulicy Kaliskiej Co z wrzesiñskim szpitalem? Wrzesiñski szpital uzyska³ rekordowe w Wielkopolsce dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokoœci ponad 35 milionów z³. Na co zostan¹ wydane te pieni¹dze? Jakie zmiany czekaj¹ placówkê? Czego maj¹ siê spodziewaæ pacjenci? Odpowiedzi na te pytania na stronach Eurotreff - wrzesiñski chór w Wolfenbüttel strona 7 Profilaktyka raka szyjki macicy strona 9

2 2 paÿdziernik 2009 Autorytet - to presti, w³adza, rozs¹dek. To te ci¹g³a walka. Buduje siê go ca³e ycie. Szczególnie w yciu doros³ym. To lata zachowañ, postaw, pracy zawodowej. Wieloletni dorobek w budowaniu autorytetu straciæ mo na w jednej chwili, wystarczy jeden fa³szywy krok. Bezczynnoœæ - staram siê nie marnowaæ czasu. Szkoda go. Szybko ucieka i nie sposób nadgoniæ. Lubiê pracowaæ fizycznie. Najbardziej kopaæ ogródek. Po wysi³ku fajne jest nicnierobienie - b³oga bezczynnoœæ. Ale na krótko. Demokracja - u nas jeszcze w powijakach. Daleko posuniêta to parali pañstwa. Ktoœ powiedzia³ - Jako naród jesteœmy wspaniali, jako spo³eczeñstwo - œmiech Europy. Las - fabryka tlenu, grzybów, jagód, zwierzyny. Lubiê przyrodê. W lesie wypoczywam, regenerujê si³y. Czêsto siê tam zaszywam. Korupcja - nie tyle winni s¹ ludzie, co brak rozwi¹zañ systemowych okreœlaj¹cych znamiona korupcji w pañstwie. Zbyt czêsto dostrzegamy pilnowanie w³asnych interesów i cudzych obowi¹zków. Maj - romantyczny miesi¹c. S³oñce, ciep³o, kwiaty, budzenie siê do nowego ycia. Urodzi³em siê w maju. Nieprawda - nic tak nie boli, nie upokarza, jak mówienie o nas nieprawdy. Nieprawda niszczy wszelkie zalety i to samoœæ. Wobec niej stajemy siê bezradni. Nieprawda rodzi wœciek³oœæ, a ta z kolei zamyka drogê do wyjaœnienia. INFORMACJE ABECAD O Romualda Juœciñskiego 1 stycznia 2010 roku pañstwowy powiatowy inspektor sanitarny wejdzie w sk³ad powiatowej administracji zespolonej. Zaproszony na obrady Andrzej Trybusz, wojewódzki inspektor sanitarny, omówi³ konsekwencje przejêcia przez województwo i starostwa nadzoru nad powiatowymi jednostkami. Zasadniczym problemem jest powa nie ograniczony bud et instytucji, która dodatkowo z koñcem 2010 roku zostanie pozbawiona mo liwoœci pozyskiwania dochodów w³asnych. Jak zauwa y³ Dionizy Jaœniewicz: Jeœli bud et nie zostanie zwiêkszony, mo e dojœæ do redukcji zatrudnienia w inspekcjach powiatowych. Romuald Juœciñski otrzyma³ Laur Starosty za szczególne zas³ugi dla powiatu wrzesiñskiego Nietolerancja - to zachowanie w spo³ecznoœci. Zacietrzewienie, g³oszenie fa³szywych pogl¹dów, bezkompromisowoœæ, œlepe trwanie przy swoim strasznie wkurza. Staram siê rozmawiaæ, t³umaczyæ, przekonywaæ. Brak tolerancji to przemoc i krzywda. Niezale noœæ - nie znoszê pouczeñ, uwag, niekompetencji, narzucania mia³kiego toku myœlenia. Realizujê wybrany kierunek, gdy jestem pewien, e jest w³aœciwy. Poezja - lubiê literaturê piêkn¹. Jednak na co dzieñ czytam z racji profesji g³ównie dokumenty i publikacje. Jak dopadnie mnie wena, piszê wiersze. Ostatnio jednak rzadko. Poranek - wczeœnie wstajê i mam czas na rozmyœlanie. Wtedy przychodz¹ do g³owy najlepsze pomys³y. Na dany dzieñ i czas odleglejszy. PrzyjaŸñ - jest jedn¹ z cnót. Nie istnieje miêdzy kobiet¹ i mê czyzn¹. Nie jest dana na zawsze. Jest ulotna, czasem siê koñczy. By przyjaÿñ przetrwa³a, trzeba j¹ pielêgnowaæ i dbaæ jak o mi³oœæ. Zawód - moja praca, spe³niam siê w niej. Wymaga ci¹g³ego samodoskonalenia. W relacjach z podw³adnymi staram siê byæ wyrozumia³ym i konsekwentnym jednoczeœnie. W wyci¹ganiu konsekwencji nie przekraczam granic przyzwoitoœci. Romuald Juœciñski - lekarz weterynarii, absolwent Wydzia- ³u Weterynarii Akademii Rolniczej w Lublinie. Odby³ sta w Pañstwowym Zak³adzie Leczniczym dla Zwierz¹t we Wrzeœni, nastêpnie zosta³ ordynatorem w Lecznicy Specjalistycznej dla Zwierz¹t we Wrzeœni, póÿniej jej kierownikiem. W latach dodatkowo by³ nauczycielem zawodu w Technikum Weterynaryjnym we Wrzeœni. Od 1990 r. szef Oddzia³u Terenowego Wojewódzkiego Zak³adu Weterynarii w Poznaniu, nastêpnie powo³any na stanowisko rejonowego lekarza weterynarii we Wrzeœni. Od 1999 r. p.o. powiatowego lekarza weterynarii we Wrzeœni. Od lutego 2000 r. powiatowy inspektor ds. higieny ywnoœci w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w S³upcy. W sierpniu 2003 r. powo- ³any na stanowisko powiatowego lekarza weterynarii we Wrzeœni. W 1997 r. Komisja ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii nada³a mu tytu³ specjalisty z zakresu chorób byd³a, a w 2003 r. tytu³ specjalisty w zakresie epizootiologii i administracji weterynaryjnej. Spotkanie starostów wielkopolskich Miêdzy 29 a 30 wrzeœnia w Mierzêcinie obradowa³ Konwent Starostów Województwa Wielkopolskiego pod przewodnictwem Dionizego Jaœniewicza, starosty wrzesiñskiego. Spotkanie zdominowa³a tematyka zdrowotna. Prezydium konwentu tworz¹ starostowie: leszczyñski, ostrzeszowski, poznañski oraz wrzesiñski Reprezentuj¹ca Wielkopolski Oddzia³ Narodowego Funduszu Zdrowia Ma³gorzata Machulska omówi³a zasady kontraktowania na 2010 rok. Odnios³a siê do poruszonego przez starostów problemu pracy pielêgniarek w domach pomocy spo³ecznej: zgodnie z proponowanymi przez NFZ uregulowaniami podopieczni DPS-ów mog¹ zostaæ pozbawieni opieki pielêgniarskiej w weekendy. Poruszono sprawê likwidacji oddzia³ów dla przewlekle chorych, które przestan¹ istnieæ z koñcem roku, ewentualnie ulegn¹ przekszta³ceniu, jeœli taka bêdzie wola ich organów za³o ycielskich. Konwent wypracowa³ stanowisko w sprawie podzia³u œrodków miêdzy jednostkami podstawowej opieki zdrowotnej a szpitalami. Zwróci³ siê do NFZ z proœb¹ o zwiêkszenie nak³adów finansowych na lecznictwo szpitalne, powa nie zagro one proponowanymi przez fundusz zmianami. Cz³onek Zarz¹du Województwa Wielkopolskiego, Krystyna Poœlednia, poinformowa³a starostów, e NFZ nie bêdzie finansowa³ szpitalnych nadwykonañ. Zachêci³a te powiaty do uczestnictwa w tworzeniu strategii polityki spo³ecznej dla województwa wielkopolskiego do roku 2020 i do zaanga owania siê w program profilaktyki uzale nieñ - przy okazji zapowiedzia³a konferencjê poœwiêcon¹ tej tematyce, która odbêdzie siê we Wrzeœni. Wojewoda wielkopolski, Piotr Florek, na proœbê starostów odniós³ siê do nowego podzia³u œrodków na przebudowê dróg lokalnych i przedstawi³ zasady ubiegania siê o to dofinansowanie. Poinformowa³ tak e, e powiaty otrzymaj¹ œrednio o 10 procent wiêcej na prace zespo³ów ds. orzekania o niepe³nosprawnoœci. Wojewoda przekona³ konwent o celowoœci powo³ania w Wielkopolsce piêciu centrów powiadamiania ratunkowego: w Poznaniu, Kaliszu, Lesznie, Pile i Koninie. Anna Mizerka Zainteresowani wystawcy proszeni s¹ o potwierdzenie uczestnictwa w targach oraz okreœlenie potrzeb w zakresie powierzchni wystawowej i sprzeda nej. Stoiska ustawione bêd¹ w hali sportowej i na otwartej przestrzeni: przy obiektach dydaktycznych ZSTiO oraz terenach Wrzesiñskiego Oœrodka Sportu i Rekreacji granicz¹cych ze szko³¹. Zainteresowani powinni równie zaznaczyæ, czy bêd¹ dysponowaæ w³asnymi stoiskami i ich wyposa eniem. Cena boksu w hali sportowej 200 z³, a na przestrzeni otwartej 25 z³ za 1m 2. W zwi¹zku z ograniczon¹ iloœci¹ stanowisk wystawowych o zajêciu okreœlonego miejsca w hali sportowej bêdzie decydowa³a kolejnoœæ zg³oszeñ. Potwierdzenie uczestnictwa nale y sk³adaæ do 14 paÿdziernika na adres: Zespó³ Szkó³ Technicznych i Ogólnokszta³c¹cych Wrzeœnia, ul. Kaliska 2a tel , fax Op³ata za stoisko i powierzchniê ekspozycji przyjmowana bêdzie do 16 paÿdziernika przez ksiêgowoœæ Zespo³u Szkó³ Technicznych i Ogólnokszta³c¹cych w kasie szko³y lub na konto: NOR- DEA BANK POLSKA SA W trakcie targów przekazywane bêd¹ przez mikrofon nieodp³atnie informacje o wystawcach, dlatego wraz ze zg³oszeniem uczestnictwa nale y przys³aæ krótk¹ notê o firmie. ZSTiO ci¹g dalszy ze str. 1 Trwaj¹ inwestycje... Od wakacji trwa remont drogowy przeprowadzany w okolicy budynku Starostwa Powiatowego. Pracami objêto ulice: 3 Maja, Chopina i Moniuszki. W chwili obecnej odbywaj¹ siê intensywne roboty zwi¹zane z ulic¹ 3 Maja i parkingiem przy wejœciu do siedziby w³adz samorz¹du powiatowego od ul. Moniuszki. Zosta³ on pokryty kostk¹ Przy ulicy 3 Maja zosta³a u³o ona kostka brukowa brukow¹, tak samo jak g³ówne wejœcie od ul. Chopina. Dostêpny jest ju parking po³o ony obok. Warto dodaæ, e na ulicy Chopina zosta- ³a wykonana kanalizacja deszczowa. Mieszkañców z pewnoœci¹ ucieszy wiêksza liczba miejsc parkingowych uzyskanych dziêki tej inwestycji.

3 OŒWIATA / URZÊDOWE WIEŒCI paÿdziernik M³odzie na tropach historii Szko³a Dialogu Polska to nazwa programu od dwóch lat realizowanego w Warszawie przez Fundacjê Forum Dialogu Miêdzy Narodami. Od wrzeœnia przygotowywany jest on równie poza stolic¹, w kilkunastu wybranych mniejszych miejscowoœciach. Cykl spotkañ rozpoczê³a Wrzeœnia. M³odzie wrzesiñskiego liceum podczas warsztatów prowadzonych przez trenerki z Warszawy Dwie trenerki, Magdalena Maœlak i Ma³gorzata Kosiarek, podczas piêciogodzinnych warsztatów przeprowadzonych w ogólniaku wprowadzi³y m³odzie w tematykê zwi¹zan¹ z podstawowymi zagadnieniami kultury i historii ydów w Polsce. Cykl sk³ada siê z trzech czêœci i jest w pe³ni dostosowany do lokalnego kontekstu historycznego. Na pierwszym ze spotkañ licealiœci mieli okazjê obejrzeæ film ukazuj¹cy ycie dawnego sztetla ( ydowskiego miasteczka), a tak e zweryfikowaæ wiedzê na temat przedwojennej historii swojego miasta. Pytani byli m.in. o by³¹ topografiê, symbo- likê wrzesiñskiego herbu, przedwojenne profesje tutejszych mieszkañców, najstarszy budynek w mieœcie, dzia³alnoœæ organizacji spo³ecznych, wielokulturowoœæ. Najwa niejszym celem programu jest bowiem przybli enie m³odym ludziom historii Wrzeœni z uwzglêdnieniem jej mieszkañców pochodzenia ydowskiego, ocalenie od zapomnienia pamiêci o ludziach, którzy bezpowrotnie zniknêli z wrzesiñskich ulic. W ramach projektu Szko³a Dialogu Polska uczniowie rozpoczêli tworzenie zarysu przewodnika - opracowania, w którym zaprezentuj¹ mapê miejsc i wydarzeñ sprzed Œwiêto mowy polskiej Mi³oœnicy mowy polskiej mog¹ czuæ siê usatysfakcjonowani. W dniach wrzeœnia, w Ko³aczkowie, mia³ miejsce XIII Ogólnopolski Zlot Szkó³ Reymontowskich oraz towarzysz¹cy mu V Konkurs Recytatorski Mówimy Reymontem, dla laureatów którego przewidziano wyj¹tkow¹ nagrodê: tygodniowy pobyt w Kanadzie. Wydarzenie uœwietni³a sw¹ obecnoœci¹ Danuta Warszawska, wspó³za³o ycielka Fundacji im. W³. St. Reymonta w Toronto. Nad imprez¹ zorganizowan¹ przez wójta gminy Ko³aczkowo i Gimnazjum im. W³. St. Reymonta w Ko³aczkowie patronat honorowy objêli marsza³ek województwa wielkopolskiego, wojewoda wielkopolski oraz starosta wrzesiñski. Spotkanie rodziny Reymontowskiej w Ko³aczkowie, miejscu dla naszego noblisty wyj¹tkowym, mia- ³o nie tylko ogólnopolski, ale i miêdzynarodowy charakter. Goœæmi honorowymi byli przybyli z Kanady laureaci XXXIX Konkursu Recytatorskiego im. Marii i Czes³awa Sadowskich oraz Danuta Warszawska - wieloletnia prezes G³ównego Zwi¹zku Polaków w Kanadzie, pierwsza kobieta piastuj¹ca to stanowisko w stuletniej historii organizacji, wybrana w 1998 roku przez Poloniê kanadyjsk¹ Kobiet¹ Roku, odznaczona przez Jana Paw³a II orderem Œwiêtego Sylwestra (jako jedyna kobieta w Kanadzie). Przyby- ³a tak e Danuta aska, prezes Fundacji im. W³. St. Reymonta w Lipcach Reymontowskich, która powiedzia³a: Lipce nawi¹za³y kontakt z wszystkimi miejscami bliskimi Reymontowi. Lipce i Ko³aczkowo po³¹czy³a wiêÿ wyj¹tkowa, poniewa s¹ to miejscowoœci niezwykle wa ne dla autora Ch³opów. Zwyciêzcami V Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego Mówimy Reymontem zostali: - w kategorii szkó³ podstawowych: Jakub Zió³kowski ze Szko- ³y Podstawowej w Koziebrodach; - w kategorii gimnazjów: Rafa³ K³¹b z Gimnazjum im. W³. St. Reymonta w Lipcach Reymontowskich; - w kategorii liceów: Ewelina KuŸniewska z Zespo³u Szkó³ Samorz¹dowych w Zawidzu Koœcielnym. Zwyciêzcy konkursu wyst¹pili przed zgromadzon¹ publicznoœci¹, recytuj¹c fragmenty prozy naszego noblisty: prozy nie³atwej, pisanej stylizowan¹, literack¹ gwar¹. Widownia mia³a tak e okazjê wys³uchaæ deklamacji goœci z Kanady, prezentuj¹cych nie tylko niezwyk³y kunszt recytatorski, ale tak e, co zas³ugiwa³o na uznanie, piêkn¹ i II wojny œwiatowej. W swoich poszukiwaniach maj¹ odkryæ zapomniany, nieistniej¹cy ju œwiat naszej mikroojczyzny. Z pewnoœci¹ trafi¹ na plac ko³o ratusza, na którym sta³a synagoga, zlokalizuj¹ miejsce, gdzie dawniej istnia³y budynki ydowskiej szkó³ki i miejskiej rzezalni, zawêdruj¹ pod adresy starych przedwojennych kamieniczek przy ulicy Fabrycznej, Mi- ³os³awskiej czy obecnej Jana Paw- ³a II, odkryj¹ dawnych w³aœcicieli i najemców sklepów, zak³adów rzemieœlniczych i innych geszeftów. Podzieleni na grupy, dotr¹ do instytucji i osób, które byæ mo e oka ¹ siê pomocne w odkrywaniu tajemnic przesz³oœci. 16 paÿdziernika, w finalnym dniu pracy nad zadaniem, m³odzie zaprosi swoich rodziców, nauczycieli i goœci Wrzesiñskich Spotkañ z Kultur¹ ydowsk¹ i Muzyk¹ Louisa Lewandowskiego na spacer po starej Wrzeœni. Do koñca listopada opracowane przewodniki powinny trafiæ do Fundacji, gdzie jury je oceni i wy- ³oni zwyciêzcê. Laureaci zostan¹ zaproszeni do Warszawy na uroczyst¹ galê wieñcz¹c¹ projekt. Bezpoœredni, merytoryczny nadzór nad dzia³aniami licealistów prowadzi Teresa Jab³oñska. Trenerki powróc¹ do Wrzeœni w po- ³owie paÿdziernika, by podsumowaæ projekt. Gra yna Beata Augustin Danuta Warszawska: Polonia kanadyjska jest dumna, e mo e byæ czêœci¹ tego przedsiêwziêcia Druga we wrzeœniu sesja Rady Powiatu Ma³gorzata Lisiecka przedstawi³a Program Ochrony Œrodowiska W porz¹dku obrad XXXI sesji Rady Powiatu z 24 wrzeœnia znalaz³y siê przede wszystkim uchwa³y dotycz¹ce ochrony œrodowiska i dofinansowania dwóch gmin. Ma³gorzata Lisiecka, naczelnik Wydzia³u Œrodowiska i Rolnictwa, przedstawi³a Program Ochrony Œrodowiska dla powiatu wrzesiñskiego, okreœlaj¹cy zadania powiatu i gmin maj¹ce na celu ochronê przyrody, lasów i gleb. W projekcie uwzglêdniono równie odnawialne Ÿród³a energii, ochronê przed powodzi¹, ochronê wód powierzchniowych i podziemnych, powietrza atmosferycznego i przed ha³asem. W opracowaniu wymieniono szereg inwestycji realizowanych przez powiat - powiedzia³a Lisiecka - szczególnie wa ne s¹ termomodernizacje obiektów bêd¹cych w³asnoœci¹ powiatu, np. wszystkich szkó³, i inwestycje realizowane przez Powiatowy Zarz¹d Dróg - wykonywane dla poprawy poprawn¹ polszczyznê. Zesz³oroczna laureatka konkursu Mówimy Reymontem, Jessica Plewiñska, zaprezentowa³a gwarê poznañsk¹, a zespó³ Ko³aczkowianie wykona³ tañce ludowe. Galê zamkn¹³ wystêp uczniów ko³aczkowskiego gimnazjum. Przedstawili oni obyczaje zaczerpniête z Reymontowskich Ch³opów. By³o to pe³ne ekspresji wyj¹tkowe widowisko. M³odzi wykonawcy w interesuj¹cy sposób odtworzyli zwyczaje ludowe, opisywane przez autora Komediantki. Na uwagê zas³ugiwa- ³y tak e ciekawe kostiumy i scenografia, która sw¹ surowoœci¹ œwietnie wpisywa³a siê w charakter prezentowanych obyczajów. Trud i zaanga owanie w³o one w organizacjê trwaj¹cego trzy dni zjazdu mo na przyrównaæ do pracy samego noblisty. Na potwierdzenie przytoczê s³ynn¹ anegdotê: Opis wesela Jagusi doprowadzi³ go do stanu tak wielkiego wyczerpania, e wezwano lekarza. Ten, maj¹c Reymonta pod sta³¹ opiek¹, zdumia³ siê. Widzia³ bowiem swego pacjenta przypadkowo parê dni temu w najlepszym zdrowiu. Teraz mia³ przed sob¹ obraz kompletnej s³aboœci ( ). Zatroskanie doktora zmieni³o siê w gniew ( ), doœæ groÿnie zapyta³: Co pan najlepszego znów zrobi³? - Reymont uœmiechn¹³ siê ledwie dostrzegalnie i wyszepta³: Tañczy³em. Trzy dni tañczy³em na ch³opskim weselu. Reymont ju za ycia wyra- a³ yczenie, by Ko³aczkowo przeznaczyæ na dom dla literatów. Postanowienie to zawar³ w swej ostatniej woli, testamencie, który nie dotrwa³ do naszych czasów. W ostatnich miesi¹cach ycia Reymonta dworek noblisty by³ miejscem spotkañ wybitnych ludzi ówczesnej epoki. Jak czytamy w opracowaniu Barbary Kocówny: Za ka d¹ bytnoœci¹ Reymonta w Ko³aczkowie w obszernym domu znajdowali serdeczne przyjêcie przyjaciele i znajomi, artyœci, ludzie pióra i pêdzla, aktorzy ( ). Zlot i towarzysz¹cy mu konkurs nawi¹zywa³ do marzeñ autora Ch³opów. Ko³aczkowo sta³o siê bowiem miejscem spotkania mi³oœników mowy polskiej. Ideê Reymonta oddaje yczenie Danuty Warszawskiej, która swe przemówienie podczas gali konkursu zakoñczy³a tym s³owami: Niech œwiêto mowy polskiej, mowy Reymontowskiej zawsze trwa! Tak nam dopomó Bóg! bezpieczeñstwa, ale tak e w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeñ i ha³asu. Plan gospodarki odpadami dla powiatu wrzesiñskiego jest warunkiem przygotowania przez gminy ich indywidualnych programów. Bez ich opracowania nie mo - na siê staraæ o œrodki na inwestycje z tego zakresu. Program przyjêto jednomyœlnie. Podobnie by³o z przyznaniem pomocy finansowej gminom Nekla i Wrzeœnia w roku Aby zrealizowaæ inwestycje (we Wrzeœni przebudowa ulicy S³owackiego, w Nekli - ulicy Zawodzie), ubiegaj¹ siê one o œrodki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata atwiej je uzyskaæ, jeœli gmina mo e wykazaæ siê partnerstwem z innymi jednostkami samorz¹dowymi. Jak uzasadni³ Dionizy Jaœniewicz: Wspó³praca z innymi jednostkami czyni realniejszym uzyskanie tego dofinansowania, dlatego warto, aby powiat wspar³ starania gmin. Skarbnik powiatu poinformowa- ³a, e 23 paÿdziernika Zarz¹d Powiatu podpisa³ umowê z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Ze œrodków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowê boiska wielofunkcyjnego dla dzieci i m³odzie- y przy Zespole Szkó³ Technicznych i Ogólnokszta³c¹cych we Wrzeœni powiat otrzyma 200 tys. z³. Nastêpn¹ sesjê Rady Powiatu zaplanowano na 29 paÿdziernika. Anna Mizerka Szko³om nosz¹cym imiê polskiego noblisty patronuje Fundacja im. W³. St. Reymonta w Lipcach Reymontowskich, za³o ona z inicjatywy wójta gminy Lipce Reymontowskie, Jerzego Kabata. Od 2005 roku fundacja wspó³pracuje z Poloni¹ kanadyjsk¹, reprezentowan¹ przez Fundacjê W³. St. Reymonta w Toronto, za³o on¹ w 1970 roku przez Zwi¹zek Polaków w Kanadzie. We wrzeœniu 2008 roku laureatk¹ IV Konkursu Mówimy Reymontem zosta³a Jessica Plewiñska, uczennica Gimnazjum im. W³. St. Reymonta w Ko³aczkowie. W nagrodê od 28 maja do 6 czerwca przebywa³a w Kanadzie, na zaproszenie Fundacji Reymonta w Toronto. Mia³a okazjê spotkaæ siê z przedstawicielami Polonii kanadyjskiej, Konsulem Generalnym RP w Montrealu i Toronto, przedstawicielami ZNP w Kanadzie, a tak e z weteranami, m³odzie ¹ i nauczycielami pracuj¹cymi w polskich szko³ach. Beata Anna Œwiêcicka Józefina Przystupa z Vancouver z dyrektorem Gimnazjum w Ko³aczkowie - Stanis³awem Antkowiakiem

4 4 paÿdziernik 2009 Wizyta w Smolewiczach URZÊDOWE WIEŒCI W dniach od 5 do 6 wrzeœnia delegacja powiatu wrzesiñskiego w ramach wspó³pracy z rejonem Smolewicze goœci³a na Bia³orusi. Grzegorz KaŸmierczak, przewodnicz¹cy Rady Powiatu, Aleksandra G³owacka, cz³onek Zarz¹du Powiatu, i Beata Walkowiak, skarbnik powiatu, przyjêli zaproszenie na œwiêto Dnia Smolewicz. Pami¹tkowe zdjêcie przedstawicieli Bia³orusi, Rosji i Polski W pierwszym dniu pobytu, w sobotê, goœcie z Polski, Rosji i Bu³garii uczestniczyli w uroczystym powitalnym obiedzie. Nastêpnie odby³o siê spotkanie strony bia³oruskiej z delegacjami z zagranicy, podczas którego wy- pracowano projekt protoko³u do umowy o wspó³pracy miêdzy rejonem Smolewicze obwodu miñskiego Republiki Bia³orusi a powiatem wrzesiñskim Rzeczypospolitej Polskiej. W dokumencie zawarto propozycje wspólnych Terapeuci terapeutom Jak nie dopuœciæ do wypalenia zawodowego, zastanawiali siê terapeuci uzale nieñ na konferencji pracowników lecznictwa odwykowego we Wrzeœni. W drugim dniu obrad otwarto równie œwietlicê œrodowiskow¹ przy ul. Witkowskiej. Wrzesiñska Poradnia Leczenia Uzale nieñ i Wspó³uzale nienia Centrum U by³a gospodarzem I Regionalnej Konferencji Pracowników Lecznictwa Odwykowego z terenu województwa wielkopolskiego. Od 1 do 2 paÿdziernika terapeuci leczenia uzale nieñ uczestniczyli w ciekawych wyk³adach i warsztatach. Pierwszy dzieñ rozpoczê³y wyk³ady. Bogdan Ratajczak, wspó³twórca Wojewódzkiego Oœrodka Terapii Uzale nienia i Wspó³uzale - nienia od Alkoholu w Poznaniu, jeden z pierwszych specjalistów pracuj¹cych z osobami uzale nionymi w Polsce, przedstawi³ trudn¹ drogê, jak¹ przesz³o lecznictwo odwykowe w regionie. Wielkopolska od dawna jest prê nym oœrodkiem, wrêcz prekursorem terapii uzale nieñ w Polsce. Na jej terenie dzia³a 37 poradni, 6 oddzia³ów dziennych przyjmuj¹cych chorych, ich oferta jest bardzo nowoczesna. Po detoksykacji pacjent kontynuuje leczenie w formie terapii pozwalaj¹cej uporaæ siê z uzale nieniem psychicznym. W poradniach znajduj¹ wsparcie równie wspó³ma³ onkowie i dzieci uzale nionych - poniewa choroba dotyka ca³¹ rodzinê. Zaobserwowano zjawisko wspó³uzale nienia, dotykaj¹ce zw³aszcza ony alkoholików. Zauwa ono równie, e wiele osób dorastaj¹cych w rodzinach alkoholowych cierpi z powodu syndromu DDA (Doros³ych Dzieci Alkoholików). Wspó³czeœni psychologowie i terapeuci uzale nieñ musz¹ radziæ sobie z ca³¹ gam¹ problemów, nie tylko z piciem pacjenta - podsumowa³ Bogdan Ratajczak. Kolejny wyk³ad poprowadzi³a Barbara Kêszycka, prezes Stowarzyszenia Profilaktyki Spo³ecznej Sedno z Poznania, pracuj¹ca z uzale - nionymi od narkotyków. Zapozna³a ona zebranych ze specyfik¹ pracy z przedsiêwziêæ. Wieczorem odby³o siê otwarcie Festiwalu M³odzie y Rosji i Bia- ³orusi w XXI wieku na smolewickim stadionie. W tej sportowej imprezie uczestniczy³a m³odzie z piêciu rejonów Rosji i Bia³orusi. Najciekawszym elementem ceremonii by³ koncert ³¹cz¹cy elementy tradycji i wspó³czesnoœci. W niedzielê odby³y siê obchody Dnia Smolewicz. Uroczystoœci rozpoczê³a przemowa przewodnicz¹cego Rejonowego Komitetu Wykonawczego rejonu Smolewicze, Aleksandra Rulkiewicza. Wyst¹pili równie zaproszeni goœcie. Czêœæ oficjaln¹ œwiêta zakoñczy³ obrzêd wrêczania chleba po³¹czony z programem artystycznym. Goœcie zostali te zaproszeni na jarmark przypominaj¹cy wrzesiñsk¹ Rolnicz¹ Jesieñ. Urodzinowe œwiêto zamkn¹³ piêkny pokaz sztucznych ogni, który Bia³orusini nazywaj¹ salutem. (red.) Barbara Kêszycka pracuje z osobami uzale nionymi od narkotyków osobami zaka onych HIV/AIDS. W programie dwudniowej konferencji dominowa³y jednak warsztaty. Poœwiêcone by³y przede wszystkim problemowi wypalenia zawodowego. Terapeuci uzale nieñ na co dzieñ borykaj¹ siê z przewlek³ym stresem. Ich bardzo potrzebna praca jest wyj¹tkowo obci¹ aj¹ca psychicznie. Osoba dotkniêta wypaleniem zawodowym przestaje rozwijaæ siê zawodowo, czuje siê przepracowana i niezadowolona z wykonywanego zajêcia, które niegdyœ sprawia³o jej przyjemnoœæ. Podczas warsztatów pod kierownictwem Roberta Haœci³o, terapeuty i psychologa, uczestnicy uczyli siê rozpoznawaæ symptomy tego zaburzenia. Justyna Tor³op, psychoterapeuta, zaproponowa³a zajêcia z terapii tañcem i ruchem, natomiast Kinga K³aœ-Purpar zachêci³a do relaksu przy æwiczeniach tai-chi. Zorganizowaliœmy konferencjê u siebie, bo chcieliœmy pokazaæ, e na prowincji te coœ siê dzieje, e realizowane s¹ dobre programy terapeutyczne, zgodnie ze standardami - podsumowa³ Adam Trawiñski, który wraz z on¹ Ew¹ prowadzi przychodniê - Sami zaproponowaliœmy ten ciekawy, oryginalny temat. Trafiliœmy w dziesi¹tkê. Uczestnicy wyjechali z poczuciem, e warto by³o spêdziæ dwa dni we Wrzeœni. Konferencje zazwyczaj koncentruj¹ siê na chorobie i leczeniu osób uzale nionych, a my pragnêliœmy zrobiæ coœ dla samych terapeutów. Okaza³o siê, e brakuje w³aœnie tego typu spotkañ, zaspokajaj¹cych ich potrzeby. Naszym pomys³em zainteresowaliœmy Urz¹d Marsza³kowski, który sfinansowa³ przedsiêwziêcie. Uzyskaliœmy równie wsparcie z Urzêdu Miasta i Gminy we Wrzeœni oraz Starostwa Powiatowego. Podczas trwania konferencji, 2 paÿdziernika, zastêpca burmistrza Jan Maciejewski dokona³ oficjalnego otwarcia nowej œwietlicy œrodowiskowej przy ul. Witkowskiej. Od niedawna prowadzi j¹ organizacja pozarz¹dowa, Stowarzyszenia Zdrowiej¹ca Rodzina Gniazdo. Cz³onkowie Stowarzyszenia od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach od do pomagaj¹ dzieciom w odrabianiu lekcji, prowadz¹ równie zajêcia organizuj¹ce ich czas wolny. Zachêcaj¹ je miêdzy innymi do uprawiania sportu, malowania, gotowania. W planach s¹ wycieczki piesze i autokarowe. Pomieszczenie przystosowane zosta³o do u ytku dziêki œrodkom Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych. Ty i Ja dla uœmiechu dziecka Oœrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Ko³aczkowie w ramach projektu Ty i Ja dla uœmiechu dziecka, promuj¹cego rodzinne formy pieczy zastêpczej, serdecznie zaprasza do udzia³u w festynach rodzinnych organizowanych w poszczególnych gminach: - 10 paÿdziernika, godz , Mi³os³aw - Bagatelka, w przypadku niepogody Mi³os³awskie Centrum Kultury, - 17 paÿdziernika, godz , Pyzdry - sala OSP, - 24 paÿdziernika, godz , Nekla - Nekielski Oœrodek Kultury, - 25 paÿdziernika, godz , Wrzeœnia - Wrzesiñski Oœrodek Kultury, - 12 grudnia, godz , Ko³aczkowo - OWDiR. Chcemy promowaæ rodziciel- Starostwo Powiatowe w Œrodzie Wielkopolskiej serdecznie zaprasza do udzia³u w X Miêdzypowiatowym Przegl¹dzie Talentów Muzycznych, który odbêdzie siê 28 listopada w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej. W zwi¹zku z obchodami Roku Chopinowskiego organizatorzy przygotowali specjalne wyró nienia dla kandydatów, którzy najle- W domach dziecka prawie nie ma sierot. (...) I jest zraniony ma³y cz³owiek. Nie starcza nam wyobraÿni, by poj¹æ, jak bardzo zraniony, bo prze y³ porzucenie zagra aj¹ce jego egzystencji. Bez wzglêdu na to, czy jest starszy, czy bardzo malutki, to doœwiadczenie nosi w sobie... WskaŸniki bezrobocia Bezrobocie w powiecie wrzesiñskim w porównaniu z lipcem zmala³o o 0,2% i wynios³o 13,3%. Spadek o 0,1% odnotowano równie w powiecie s³upeckim (14,7%). Wzrost o 0,3% zaobserwowano w powiatach: œredzkim (12,9%) i koœciañskim (7,9%), natomiast w powiecie œremskim bezrobocie utrzyma³o siê na tym samym poziomie (7,8%). Stopa bezrobocia dla ca³ego stwo zastêpcze. Podczas festynów pracownik socjalny, pedagog oraz psycholog bêd¹ informowaæ, czym s¹ rodzicielstwo zastêpcze i rodziny zaprzyjaÿnione. Przewidujemy liczne atrakcje dla dzieci i doros³ych, m.in. balonoterapiê, wystêpy klauna, wystêp animatorów z Filharmonii Pomys³ów z Poznania. Ponadto w dniach 5, 19 paÿdziernika, 2, 16, 30 listopada oraz 14, 28 grudnia od do w Oœrodku Wspomagania Dziecka i Rodziny w Ko³aczkowie pl. Reymonta 4 odbywaæ siê bêd¹ dy ury specjalistów: pracownika socjalnego, pedagoga i psychologa, którzy udziel¹ informacji oraz porad z zakresu rodzinnych form pieczy zastêpczej. Kontakt pod tel , Serdecznie zapraszamy! OWDiR Miêdzypowiatowy Przegl¹d Talentów Muzycznych Rada Zatrudnienia 6 paÿdziernika w Urzêdzie Pracy odby³o siê posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia. Rada zaakceptowa³a raport dotycz¹cy aktualnej sytuacji na rynku pracy w powiecie wrzesiñskim, zatwierdzi³a tak e sprawozdanie z realizacji wydatków Funduszu Pracy oraz propozycje zmian w podziale œrodków tego funduszu. Pozytywnie zaopiniowano równie proœbê Zespo³u Szkó³ Technicznych i Ogólnokszta³c¹cych we Wrzeœni w sprawie kszta³cenia w zawodzie technik obs³ugi turystycznej. Eugeniusz Wiœniewski przedstawi³ sytuacjê na rynku pracy w powiecie: Mo na zaobserwowaæ wzrost bezrobocia, stopa bezrobocia wed³ug danych z 31 lipca 2009 r. wynosi³a 13,5% (3837 osób). Ta tendencja dotyczy ca³ego kraju i jest bezpoœrednim skutkiem spowolnienia rozwoju gospodarczego. W zestawieniu wskaÿników bezrobocia kobiety stanowi¹ 59% piej zaprezentuj¹ utwory Chopina. Wiêcej informacji znajduje siê w regulaminie konkursu oraz na stronie internetowej powiatu œredzkiego. Zg³oszenia nale y sk³adaæ do 2 listopada w Wydziale Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego we Wrzeœni, ul. 3 Maja 3, tel Zapraszamy do udzia³u w konkursie! (red.) (2265 osób), a mê czyÿni 41% (1572). Najwiêksza grupa to osoby w przedziale wiekowym lata - 28,3% (1084 osób), oraz lata - 27% (1036). Taki stan rzeczy spowodowany jest niedostosowaniem kwalifikacji do potrzeb rynku pracy oraz brakiem doœwiadczenia - wyjaœni³ dyrektor Wiœniewski. Najliczniejsza czêœæ bezrobotnych to osoby z wykszta³ceniem zasadniczym zawodowym 30,4% (1165 osób) oraz gimnazjalnym i niepe³nym 26,8% (1031). Podczas obrad przedstawiono sprawozdanie z realizacji wydatków Funduszu Pracy za okres do 31 sierpnia 2009 r. PUP wydatkowa³ kwotê tys. z³, z tego na zasi³ki dla bezrobotnych tys. z³, na aktywne formy przeciwdzia- ³ania bezrobociu tys. z³. Suma na dodatki aktywizacyjne wynios³a z³, zaœ na wydatki pozosta³e z³. Beata Anna Œwiêcicka województwa wzros³a o 0,1% i pod koniec sierpnia wynios³a 8%. (elinor)

5 KULTURA paÿdziernik Wystawa w muzeum Artystyczna odskocznia Lekcja rysunku jest okazj¹ do chwili refleksji W sobotê 12 wrzeœnia pasjonaci rysunku i malarstwa spotkali siê na pierwszych po wakacjach warsztatach plastycznych. Zajêcia, które odby³y siê w TCL we Wrzeœni, organizowane s¹ przez Klub Twórczoœci Ró nej Cóœ Innego. Uczestnicy od razu wziêli siê do pracy, aby rozruszaæ rêce po dwumiesiêcznej przerwie. Beata Borowczyk, opiekun grupy, zaproponowa³a zebranym rysowanie martwej natury. Podpowiada³a, w jaki sposób poprawnie zbudowaæ kompozycjê szkicu, jak zaznaczyæ œwiat³ocieñ. Przede wszystkim jednak zachêca³a do samodzielnej pracy, do wyra enia samego siebie. Podczas zajêæ by³o du o œmie- Kubiak. Asia - laureatka programu Szansa na sukces, przypomnia³a miêdzy innymi znan¹ piosenkê Gra yny obaszewskiej Czas nas uczy pogody. W koncercie wziê³o udzia³ kilku innych zwyciêzców Szansy - Daniel KaŸmierczak, Anna JóŸwiak i Zdzis³awa Liske. Daniel KaŸmierczak, wzbudzaj¹cy emocje wœród pañ, rozko³ysa³ pêkaj¹c¹ w szwach salê utworem z repertuaru Marka Grechuty Nie dokazuj. Anna JóŸwiak, dysponuj¹ca g³êbokim kontraltem, wzruszy³a publicznoœæ nastrojowym Tears In Heaven Erica Claptona, natomiast Zdzis³awa Liske zaproponowa³a pe³n¹ uczucia interpretacjê piosenki Macieja Maleñczuka Jestem sam. Wyst¹pi³a te Paulina Lenda, finalistka programu Mam talent. Wokalistka obdarzona wyj¹tkowym g³osem zaprezentowa³a miêdzy innymi Do Ko³yski D emu. Jedn¹ z gwiazd programu chu - uczestnicy umilali sobie pracê anegdotami. - Jeœli podczas malowania skoñczy siê wam farba, to znaczy, e obraz nale y ju zostawiæ w spokoju, bo bêdzie przepracowany - radzi³ Kazimierz. - Van Gogh maluj¹c swoje dêby poprawia³ je wiele razy, a gdy skoñczy³, od razu komuœ darowa³, nie chcia³ ju widzieæ tego obrazu na oczy! - doda³a Sabina. Zajêcia dla doros³ych prowadzê drugi rok - mówi Barbara Borowczyk. - Jestem bardzo zadowolona. Cieszê siê, e mogê podzieliæ siê z innymi tym, co umiem. To nie jest tak, e czegoœ siê tam nauczy- ³am i mogê tê wiedzê od³o yæ na pó³kê. Ludzie s¹ naprawdê zaanga owani, chc¹ rysowaæ. To niewa ne, e kreska wychodzi im krzywo. Widaæ w nich zapa³. Najpierw zaczynamy od o³ówka, potem przechodzimy do wêgla. Zesz³oroczne warsztaty koñczyliœmy na obrazach malowanych akwarelami i akrylami. Braliœmy te udzia³ w plenerze malarskim w Bardzie, gdzie uczestnicy mogli zapoznaæ siê z prac¹ przy sztalugach. Dla mnie warsztaty s¹ odskoczni¹, pretekstem, eby wyjœæ z domu. Kiedyœ malowa³am i zawsze wk³ada³am w to du o emocji, tylko nie wraca³am do tego przez wiele lat - tak o swojej przygodzie z malarstwem mówi³a Kamila. - Pamiêtam, jak po obejrzeniu prac innych osób, siad³am i jednej nocy namalowa³am trzy obrazy. Gdy tu przysz³am znów poczu- ³am, e chcê to robiæ. Cieszê siê, e jest takie miejsce, gdzie mogê siê wiele nauczyæ i spotkaæ osoby maj¹ce podobne pasje - podsumowa³a jedna z nowych uczestniczek. - W przesz³oœci myœla³am o studiach plastycznych, ostatecznie posz³am w innym kierunku, ale têsknota zosta³a. Jestem szczêœliwa, e mogê tu przychodziæ i rozwijaæ moje zainteresowania. Warsztaty plastyczne bêd¹ odbywaæ siê do koñca roku, co dwa tygodnie, w sobotê o w siedzibie Towarzystwa Czytelni Ludowych, przy ul. Szkolnej 12 we Wrzeœni. Organizatorzy zapraszaj¹. Zagrali i zaœpiewali dla Filipka Wrzeœnianie nie zawiedli. Licznie przybyli na koncert charytatywny Zagrajmy dla Filipka zorganizowany we Wrzesiñskim Oœrodku Kultury w niedzielê 27 wrzeœnia. Dla ciê ko chorego ch³opczyka zebrano z³otych! Niespe³na dwuletni Filipek Nather cierpi na mózgowe pora enie dzieciêce i padaczkê lekooporn¹ (zespó³ Westa). Ma uszkodzony nerw wzrokowy, nie trzyma sztywno g³ówki, nie siedzi, nie chodzi. Fachowa opieka, lekarstwa i rehabilitacja poch³aniaj¹ olbrzymie œrodki. Wrzeœnianka Joanna Dolata postanowi³a zrobiæ coœ dla Filipka, wspomóc rodziców w codziennej walce o jego zdrowie - zorganizowa³a koncert, na który zaprosi³a kilku wokalistów, stoj¹cych u progu kariery. Przed wystêpami publicznoœæ mog³a kupiæ cegie³kê w cenie 5 oraz 10 z³otych. Ka dy z darczyñców otrzymywa³ skromny upominek, a jego cegie³ka bra³a udzia³ w losowaniu cennych nagród (przelot samolotem, albumy o Wrzeœni, nawigacja samochodowa GPS i wiele innych). Nagrody zosta³y ufundowane przez licznych sponsorów, namówionych przez Joannê Dolatê do udzia³u w akcji. Honorowy patronat nad imprez¹ obj¹³ Bohdan Smoleñ, za³o- yciel Fundacji Stworzenia Pana Smolenia, który obecny by³ na koncercie do samego koñca. Na godzinê przed rozpoczêciem imprezy stra po arna na kole amfiteatru podnosi³a w specjalnym koszu zachwycone dzieciaki, które z wysokoœci kilkudziesiêciu metrów podziwia³y okolicê. Wystêpy rozpocz¹³ Grzegorz Tamborski wykonuj¹c znany przebój Czes³awa Niemena Jednego serca. Nastêpnie zaœpiewa- ³a inicjatorka i prowadz¹ca wspólnie z Szymonem Krajniakiem ca³¹ imprezê - Joanna Dolata, z zespo- ³em Remasa Group w sk³adzie Adam Korzeniewski i Remigiusz Wzruszony ojciec dziêkuje za okazane serce by³o równie J.A.P Trio ze S³ubic w sk³adzie Piotr Tamborski, Jacek Fa³dyna oraz Adam Dziewia³towski-Gintowt. Muzycy graj¹cy na instrumentach klawiszowych, saksofonie i bêbnach przedstawili utwory nawi¹zuj¹ce do funku, soulu i jazzu - I got you (I feel good) Jamesa Browna, O niebo lepiej Mieczys³awa Szczeœniaka i oryginaln¹ kompozycjê tria Secret Conga. Pe³na energii publicznoœæ œpiewa³a razem z wykonawcami, ko³ysz¹c siê i klaszcz¹c. Widaæ by³o, e uczestnicy, którzy przyszli na koncert z ca³ymi rodzinami, dobrze siê bawili. Dziêki portalowi Allegro uzyskano dodatkowe œrodki pieniê - ne dla Filipka ze sprzeda y kot³a gazowego. Rodzice Filipka zebrane pieni¹dze przeznacz¹ zapewne na specjalistyczny wózek (12 tys. z³). To obecnie najpilniejszy z czekaj¹cych ich wydatków. Wrzeœnia podczas okupacji Podczas ekspozycji zaprezentowano wiele archiwalnych zdjêæ, które nigdy przedtem nie by³y upublicznione Wrzeœnia jest gotowa, Wrzeœnia jest spokojna, Wrzeœnia spe³ni swój obowi¹zek - tak koñczy siê numer Orêdownika Wrzesiñskiego z 31 sierpnia 1939 r., a zaczyna prezentacja multimedialna stanowi¹ca wprowadzenie do wystawy otwartej w Muzeum Regionalnym 11 wrzeœnia. 70 lat temu do Wrzeœni wkroczyli Niemcy. Spotykamy siê w miejscu szczególnym dla naszego miasta - tymi s³owy Sebastian Mazurkiewicz, dyrektor muzeum, powita³ zebranych podczas ceremonii otwarcia wystawy. Dzisiaj spotykamy siê, aby wspomnieæ kolejny czas walki o przetrwanie polskiego narodu (...). Spotykamy siê, by oddaæ czeœæ tym, którzy walczyli o przetrwanie. Wielu z nich zap³aci³o cenê najwy sz¹ - odda³o swoje ycie. Chcemy te uœwiadomiæ m³odemu pokoleniu, aby wystrzega³o siê takich ideologii, jak rasizm, faszyzm, nazizm, które rani¹ ludzkoœæ nawet wtedy, gdy przychodz¹ w imiê demokratycznego wyboru. Tytu³ wystawy brzmi Swastyka nad miastem. Wrzeœnia podczas okupacji Nazwê wybra³em z obrazu, jaki mam w pamiêci - fotografia wielkiej hitlerowskiej flagi powiewaj¹cej nad gmachem s¹du. Dziœ, kiedy yjemy w wolnoœci, b¹dÿmy dumni ze swojego narodu, pokoleñ, które walczy³y o nasz byt, chwalmy siê tym. Jednym z takich elementów jest wywieszanie flag podczas œwi¹t narodowych czy naszych regionalnych. Na 21-minutow¹ prezentacjê otwieraj¹c¹ wystawê sk³adaj¹ siê zdjêcia i nagrania radiowe pozyskane z Narodowego Archiwum Cyfrowego, fotografie z kolekcji muzeum oraz prywatnego zbioru wrzeœnian: Zofii JóŸwiak-Spycha- ³y i Waldemara Œliwczyñskiego; w tle fragmenty utworów w wykonaniu Zespo³u Reprezentacyjnego Wojska Polskiego. Podczas otwarcia okupacyjny in- cydent przywo³a³ Jan Koralewski: Pamiêtam moment wysadzenia bo nicy, synagogi, kiedy obstawili ca³y teren wojskiem i przynieœli do domu przylepce, eby pozalepiaæ szyby, bo w czasie wybuchu mog¹ powypadaæ. Na ekspozycjê sk³adaj¹ siê w wiêkszoœci nigdy przedtem nie prezentowane dokumenty i przedmioty: obwieszczenia hitlerowskiej administracji, niemieckojêzyczne periodyki, obozowa korespondencja, szcz¹tki synagogi odnalezione w lipcu tego roku podczas prac ziemnych przy ul. Ratuszowej czy na przyk³ad nó z kompletu sztuæców z charakterystycznym or- ³em. S¹ to w wiêkszoœci dokumenty, eksponaty papierowe, swoj¹ treœci¹ bardzo dobrze obrazuj¹ce realia ycia w okresie okupacji - mówi Maciej Nowacki, asystent muzealny. Wyj¹tkow¹ wartoœæ ma protokó³ spisany odrêcznie na okolicznoœæ samobójczej œmierci Felicji i Witolda Brzeskich, dziedziców Wódek, w pierwszych dniach wrzeœnia 1939 r. Zaprezentowano równie pisma urzêdowe, przyk³ady obowi¹zuj¹cych podczas wojny druków niemieckojêzycznych, dokumentów to samoœci i pieczêci biurowych. Nie zabrak³o kolekcji okupacyjnych pocztówek i wojennych map. Bibliofilów zaciekawi zapewne antykwaryczne cymelium, Adolf Hitler. Obrazy z ycia Führera, pozycja wydana w 1935 r. z wyj¹tkow¹ edytorsk¹ starannoœci¹. Jest te coœ dla mi³oœników militariów - w gablotach zaprezentowano m.in. szablê paradn¹ z okresu III Rzeszy, szcz¹tki lufy mausera czy fragmenty amunicji artyleryjskiej, maski gazowe i niemiecki he³m wojskowy. Wystawa jest czynna w godzinach otwarcia muzeum. Wstêp wolny. Dla uczniów bêdzie to cenna lekcja historii. Ewa Hoffman-Skibiñska

6 6 paÿdziernik 2009 Ba³agan w ma³ym domku Jest ju tradycj¹, e polskie wersje obcojêzycznych tytu³ów niewiele maj¹ wspólnego z orygina³ami. I tym razem widzowie siê nie zawiedli: Revolutionary road zast¹piono Drog¹ do szczêœcia. Tak jakby rewoltê chciano zast¹piæ sentymentalizmem opowieœci o niespe³nionych marzeniach. Rzeczywiœcie, bohaterowie filmu Sama Mendesa unieszczêœliwiaj¹ siê nawzajem i koñcz¹ Ÿle, a to nie napawa optymizmem. Ale re yserowi chodzi³o chyba o coœ wiêcej. Akcja filmu toczy siê Stanach lat piêædziesi¹tych, poznajemy historiê m³odego ma³ eñstwa Wheelerów (Kate Winslet i Leonardo DiCaprio). Ona, niespe³niona aktorka, która ugrzêz³a w roli gospodyni domowej, on - m³ody z aspiracjami, zmuszony do og³upiaj¹cej pracy w korporacji, eby utrzymaæ rodzinê na przyzwoitym poziomie. Mili-m³odzi-Wheelerowie wsi¹knêli w krajobraz amerykañskiego dostatniego przedmieœcia. Pozornie doskonale spe³niaj¹ wymogi normy - choæ w istocie maj¹ wra enie, e skoñczyli siê wraz z przeprowadzk¹ do swojego idealnego domku. I snuj¹ opowieœæ o ucieczce do Pary a, która zrobi z KULTURA Kino Konesera otwar³o kolejny sezon Drog¹ do szczêœcia Sama Mendesa nich na powrót rewolucjonistów. Recenzenci zgodnie podkreœlali, e Mendes troskliwe pochyla siê nad nieweso³ymi konsekwencjami konformizmu i histerii amerykañskiego Prawdziwie dobry pocz¹tek Przed muzykami, wykonawcami koncertu Kwartet na dobry pocz¹tek, sta³o nie lada wyzwanie - zainteresowaæ m³odych s³uchaczy kompozycjami wymagaj¹cymi skupienia, nie³atwymi w odbiorze. Konferansjer Piotr Niewiedzia³ zapowiadaj¹c wystêp powiedzia³: Antropolodzy kultury kwestionuj¹ tradycyjne podejœcie do sztuki i wywieraj¹ presjê na muzyków, którzy wahaj¹ siê, czy pod¹ aæ awangardowymi œcie kami wspó³czesnej muzyki, czy mo e popularnej. Ale jest te droga poœrednia. Proponuje ona odejœcie od tradycyjnej interpretacji klasyki na rzecz nowoczesnego spojrzenia. Wed³ug niej wspó³czesne utwory nie powinny byæ hermetyczne, brzmi¹ce zgrzytliwie, szokuj¹ce dla s³uchacza, powinny za to wzbudzaæ ca³¹ g³êbiê uczuæ - od melancholii do radoœci. W repertuarze muzyków Filharmonii Poznañskiej znalaz³y siê w³aœnie takie kompozycje, pochodz¹ce z ró - mieszczañstwa po³owy XX wieku. Bastion ko³tuñskiej moralnoœci, strach przed innoœci¹, nylon i przyciê ka stabilizacja. Jeœli da³eœ siê temu z³apaæ (60 lat temu i dziœ) - przepad³eœ. Ale, czego ju polska krytyka nie odnotowa³a, bardziej ni ogólnoludzki, jest to film feminizuj¹cy. Po Daleko od nieba Todda Haynesa czy Godzinach Stephena Daldry'ego by³by to kolejny obraz poœwiêcony kobiecie w potrzasku. Pan Wheeler ucieka przed straconymi z³udzeniami w awans i romanse, pani Wheeler, prawdziwa bohaterka filmu, zostaje wepchniêta w rolê pani domu z kart kolorowego czasopisma dla idealnej gospodyni. Kiedy chce siê z niej wycofaæ, okazuje siê, e potrzebna jest jej pomoc psychiatry. Nie umie byæ normaln¹ kobiet¹, a wiêc nie myœli racjonalnie. Nie przypadkiem zostaje zrymowana z irytuj¹cym s¹siadem-wariatem, nawiedzaj¹cym perfekcyjny dom. M¹, który wie lepiej, jest od pilnowania porz¹dku, ona zaœ od jego przestrzegania. Rewolucja Mendesa mo e siê wydawaæ skromna: re yser, przy ca³ej swojej przenikliwoœci i wra - liwoœci na psychologiczny szczegó³, nie odkrywa Ameryki. A jednak œwietnie, e Kino Konesera zaprosi³o m³odych widzów na ten film. Zw³aszcza jeœli siê wspomni propozycje rodzimych re yserów. Ogl¹daj¹c takie produkcje, jak Lejdis, ma siê wra enie, e w polskim kinie niewiele siê w temacie kobiecym zmieni³o od czasów Seksmisji. Ciemnoœæ widzê. Anna Mizerka Wystêp kwartetu poznañskich saksofonistów rozpocz¹³ nowy cykl edukacyjno-kulturalny - Muzyka Konesera. Zadaniem programu jest zainteresowanie muzyk¹ klasyczn¹ oraz rozwijanie wra liwoœci muzycznej m³odzie y. Mam nadziejê, e ten projekt znajdzie sta³ych odbiorców, tak jak Kino Konesera - oczekuje Bo ena Nowacka, naczelnik Wydzia³u Oœwiaty i Sportu Starostwa Powiatowego, organizator przedsiêwziêcia. Liczê, e dzisiejszy inauguracyjny koncert bêdzie wydarzeniem wyj¹tkowym, swoistym œwiêtem muzyki. Muzykê Konesera w piêknym stylu rozpocz¹³ kwartet saksofonowy nych epok, od baroku po wspó³czesnoœæ. Pierwsza czêœæ koncertu poœwiêcona by³a muzyce bardziej powa nej. Saksofoniœci rozpoczêli pogodn¹ i lekk¹ sonat¹ barokowego kompozytora Jean Marie Leclaira. Neoklasycystyczna Gaguenardise Jeana Françaix s¹siadowa³a ze smutnym preludium Jana Sebastiana Bacha. Zachwyci³o mnie piêkne, jakby ³agodnie p³yn¹ce legato, harmonijny dialog prowadzony na cztery g³osy. Na zakoñczenie zabrzmia³y wytworne Impromtu Laurenta Delbecqa i jazzowa Suita Hellenistyczna Pedro Iturralde. Utwory te pokaza³y, jak bardzo nawet wspó³czesna interpretacja nie mo e istnieæ bez tradycji. W najpiêkniejszych partiach pobrzmiewa- ³y echa twórczoœci ludowej, korzeniami swoimi siêgaj¹ce melodii œredniowiecznych. W drugiej czêœci królowa³a muzyka rozrywkowa. Artyœci wspaniale zagrali Ko³ysankê George'a Gershwina, pochodz¹c¹ z opery Porgy and Bess. W ich interpretacji czuæ by³o s³odk¹ melancholiê i klimat gor¹cej nocy amerykañskiego Po³udnia. Szczególne brawa nale ¹ siê Paulinie Wasylków (saksofon sopranowy), która zagra³a z charakterystyczn¹ chrypk¹ przywodz¹c¹ na myœl g³osy czarnoskórych wokalistek, Billie Holiday czy niezapomnianej Elli Fitzgerald, œpiewaj¹cych niegdyœ tê ariê. Kwartet zaprezentowa³ równie kilka ragtime'ów Scotta Joplina wprowadzaj¹cych s³uchaczy w nastrój starego kina. Suita Ameryka Po³udniowa Lino Florenco, przesycona tanecznymi rytmami cha-chy, tanga i samby, zamknê³a koncert. Muzykom - obok wspomnianej Pauliny Wasylków zagrali: Wojciech Oleszkiewicz (saksofon altowy), Maciej S³oniewski (saksofon tenorowy), Weronika Partyka (saksofon barytonowy) - uda³o siê oddaæ nawet najsubtelniejsze emocje. To niew¹tpliwie zas³uga ich kunsztu. By³am zaskoczona, e saksofon mo e w jednej chwili brzmieæ mocno, drapie nie, a zaraz potem lekko i finezyjnie. Spodoba³o mi siê, e wykonawcy zamiast odgrzewaæ klasyczne przeboje, siêgnêli po wiele utworów nieznanych szerszemu krêgowi odbiorców, zw³aszcza m³odzie y, która dopiera zaczyna przygodê z muzyk¹. Wybrano utwory krótkie, dziêki czemu widownia nie zd¹ y³a siê znudziæ. Gromkie brawa, jakie odebrali artyœci na koniec, œwiadcz¹, e koncert podoba³ siê nie tylko mnie. Szlakiem zabytków wrzesiñskich Dni Dziedzictwa W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 13 wrzeœnia odby³ siê spacer Szlakiem zabytków wrzesiñskich. By³y to drugie organizowane we Wrzeœni Europejskie Dni Dziedzictwa, tym razem przygotowane przez Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Sokó³, Urz¹d Miasta i Gminy Wrzeœnia oraz Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesiñskich. W rolê przewodnika po zabytkach i ciekawostkach miasta wcieli³ siê Marian Torzewski, emerytowany nauczyciel historii. Marszruta po mieœcie rozpoczê³a siê w parku opieszyñskim, na kole Amfiteatru im. Anny Jantar. W popo³udniowym spacerze wziê³o udzia³ 46 osób, m.in. z Ko³a Amazonek i Stowarzyszenia Osób Niepe³nosprawnych. Pojawili siê te harcerze ze szczepu Wrzos i cz³onkowie TKKF Sokó³. Spacerowicze poznali m.in. historiê parku i pa³acu Poniñskich, dawnego Pomnika Wolnoœci, koœcio³a Œwiêtego Ducha oraz rynku, wzbogacon¹ legendami. Obejrzeli now¹ wystawê w Muzeum Regionalnym, Swastyka nad miastem. Wrzeœnia w okresie okupacji , gdzie pokazano im prezentacjê medialn¹, przedstawiaj¹c¹ nieznane dot¹d fotografie okupowanej Wrzeœni, ubarwione archiwalnymi nagraniami radiowymi i muzyk¹ z tamtego okresu. Nastêpnie poznali historiê koœcio³a farnego i cmentarza parafialnego przy ul. GnieŸnieñskiej. Spacer zakoñczy³ siê na urokliwej Lipówce, gdzie ostatnim zabytkiem by³ drewniany koœció³ Œwiêtego Krzy a. Zwieñczeniem mi³ego i pouczaj¹cego popo³udnia by³o wspólne pieczenie kie³basek przy ognisku na wrzesiñskim kempingu. (fido) Marian Torzewski opowiada³ o intryguj¹cych zak¹tkach Wrzeœni

7 KULTURA paÿdziernik Les Choristes na miêdzynarodowym festiwalu w Niemczech Eurotreff chórów z 11 krajów europejskich od 9 do 13 wrzeœnia koncertowa³o na scenach, w halach sportowych, szko³ach, koœcio³ach i na ulicach Wolfenbüttel. Do udzia³u w festiwalu zaproszono tak e wrzesiñski chór - dzia³aj¹cy przy Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. Henryka Sienkiewicza Les Choristes. Organizatorem jego wyjazdu by³o Starostwo Powiatowe we Wrzeœni. Podczas koncertu fina³owego dyrygowa³ Cornelius Trantow Dzisiejsza Europa jednoczy siê, ale ka dy region ma swoje pieœni, tañce i muzykê. Ró norodnoœæ kultur niegdyœ bywa³a koœci¹ niezgody - z czasem jednak zosta³a dowartoœciowana. Dzisiaj wszystkie kraje staraj¹ siê wyeksponowaæ w³asn¹ odrêbnoœæ, tworz¹c jeden wielobarwny witra europejskiej cywilizacji. Niemieckie stowarzyszenie - Arbeitskreis Musik in der Jugend w Wolfenbüttel - co dwa lata organizuje Eurotreff - Miêdzynarodowy Festiwal M³odzie owych Chórów i Orkiestr. Ponad 700 m³odych ludzi z ca³ej Europy spotyka siê wówczas w Wolfenbüttel, by wspólnie muzykowaæ, œpiewaæ i bawiæ siê. Les Choristes u boku Skowronków i Canzonetta Tegoroczna, ju 14. edycja festiwalu jest o tyle wyj¹tkowa, e znaleÿli siê na niej po raz pierwszy przedstawiciele Wrzeœni. M³odzie owy Chór Les Choristes z Li- ceum Ogólnokszta³c¹cego im. H. Sienkiewicza pod dyrygentur¹ Przemys³awa Piechockiego godnie reprezentowa³ Polskê. Opiekê nad zespo³em w Niemczech sprawowa³y Danuta Torzewska (LO), Hanna Brona i Julia Drozda (Starostwo Powiatowe). Na Eurotreff 2009 przyby³y chóry z 11 krajów: Rosji, Estonii, Finlandii, Bu³garii, Bia³orusi, W³och, Polski, Litwy, Czech, Izraela oraz gospodarze z Niemiec. U boku wrzesiñskiego zespo³u podczas Eurotreff obecni byli równie inni przedstawiciele Polski: dzieciêcy chór Canzonetta z Warszawy oraz dziewczêcy chór Skowronki z Poznania. Obie grupy prezentowa³y siê ju podczas wczeœniejszych edycji festiwalu. Wrzesiñski Les Choristes, istniej¹cy od 2008 roku, zakwalifikowa³ siê po raz pierwszy i bez w¹tpienia zapad³ w pamiêæ publicznoœci, wykonuj¹c w nowoczesnej aran acji wspania³e stare polskie pieœni: Krakowskie wesele czy Komu ja kwiateczki rwa³a. Europejskie pieœni ludowe w nowoczesnej szacie Ka demu festiwalowi towarzyszy motto: chóry przygotowuj¹ swój repertuar pamiêtaj¹c o nim. Chcieliœmy pokazaæ, jak kolorowe i bogate s¹ europejskie pieœni ludowe - mówi³ profesor Andreas Göpfert, prezes AMJ, podczas koncertu inauguruj¹cego. Dlatego zgodnie z naszym mottem, Europejskie pieœni ludowe w nowoczesnej szacie, w tym roku bêdziemy odkrywaæ zapomniane pieœni ludowe w nowych aran acjach. Les Choristes pod dyrekcj¹ Corneliusa Trantow Ka dy z zespo³ów mia³ okazje zaprezentowaæ swój narodowy repertuar na koncertach Chóry dla chórów, które odbywa³y siê równoczeœnie w ca³ym mieœcie. Jednak Festiwalowi towarzyszy³y warsztaty muzyczne spotkanie mia³o przede wszystkim charakter warsztatów muzycznych. Przedstawiciele wszystkich krajów zostali podzieleni na siedem grup, w których zajêcia przez trzy dni prowadzili niezale ni dyrygenci: Marget Bóasdóttir (Islandia), Malcolm Goldring (Wielka Brytania), Tamas Lakner (Wêgry), Catherine Maerten (Francja) oraz z Niemiec Alexander Burda (Stuttgart), Volker Hempfling (Odenthal) i Cornelius Trantow (Hamburg). Nasz chór trafi³ pod skrzyd³a Corneliusa Trantow z Niemiec i wspólnie z m³odzie ¹ z Finlandii i Niemiec zaprezentowa³ proponowany przez niego repertuar podczas koncertu fina³owego. Warsztaty obejmowa³y naukê wyznaczonych przez dyrygenta utworów: w brawurowy sposób uczy³ on uczestników czytania nut, przeprowadza³ æwiczenia z dykcji, pokazywa³, jak pracowaæ przepon¹ podczas œpiewu. Wynik pracy okaza³ siê niezwyk³y - trudno uwierzyæ, e w tak krótkim czasie mo na by³o przygotowaæ znakomity koncert fina³owy, który zebra³ publicznoœæ szczelnie wype³niaj¹c¹ salê koncertow¹. Niemieccy wielbiciele wrzesiñskiego chóru Les Choristes szybko zjednali sobie wielbicieli, którzy œledzili niemal wszystkie wystêpy naszego chóru. Od pierwszego koncertu w hali miejskiej w Wolfenbüttel wrzeœnianom przys³uchiwa³ siê Jörg Röhmann, starosta naszego partnerskiego powiatu. Widzowie zauroczeni wystêpami Les Choristes zgodnie dodawali, e to równie jeden z naj³adniejszych chórów tegorocznego festiwalu. A co o tym wszystkim myœl¹ chórzyœci? Cieszyli sie, e mogli uczestniczyæ w tak du ym miêdzynarodowym œwiêcie kultury. Na jednym z koncertów prezentowali nawet flagê Polski. Ca³y wyjazd by³ dla nich dobr¹ lekcj¹ - nie tylko podziwiali wieloletni dorobek i doœwiadczenie innych chórów, ale i zwiedzili jeden z najbardziej urokliwych zak¹tków Niemiec - Wolfenbüttel. Julia Drozda Uczyniæ z ycia poemat Rok 2009 og³oszony zosta³ przez Marsza³ka Sejmu Rokiem Juliusza S³owackiego. Z dwóch powodów. 4 wrzeœnia minê³o bowiem 200 lat od chwili narodzin poety, natomiast 3 kwietnia obchodziliœmy 160. rocznicê jego œmierci. Mi³os³awianie mieli w tym roku jeszcze jeden powód do œwiêtowania rocznicê ods³oniêcia w mi³os³awskim parku pierwszego na ziemiach polskich pomnika Juliusza S³owackiego. y³em z Wami S³owacki, choæ y³ zaledwie 40 lat, zd¹ y³ zapewniæ sobie czo³owe miejsce na liœcie najwa niejszych polskich poetów i dramaturgów. By³ autorem 13 dramatów, 20 poematów, jednej powieœci, a tak- e licznych wierszy i listów. Przez ca³e ycie walczy³ z Mickiewiczem o miano najwiêkszego wieszcza i wci¹ bój ten przegrywa³. O konflikcie napisa³ w Beniowskim: Dwa na s³oñcach swych przeciwnych - Bogi. (Zreszt¹, jak na ironiê, jego prochy z Gdañska do Krakowa transportowa³ statek Mickiewicz, a S³owacki spocz¹³ w wawelskiej katedrze obok wieszcza Adama). Jednak e Józef Koœcielski, w³aœciciel dóbr mi³os³awskich, mecenas i mi³oœnik literatury, postanowi³ w pa³acowych ogrodach postawiæ pomnik S³owackiego w³aœnie Byæ mo e powodem tego wyboru by³ fakt, e Maria Wodziñska - sio- Capella Zamku Rydzyñskiego tu przed wystêpem stra matki Koœcielskiego - Józefiny - by³a inspiracj¹ do powstania utworu W Szwajcarii. Jam jest pos¹g cz³owieka Ods³oniêcie pomnika autorstwa W³adys³awa Marcinkowskiego odby³o siê 16 wrzeœnia 1899 roku. Ziemia mi³os³awska nigdy przedtem i nigdy potem nie doczeka³a tak wielu znamienitych goœci - by³ i Henryk Sienkiewicz - laureat Nagrody Nobla, i ksi¹ ê Zdzis³aw Czartoryski, i Lucjan Rydel, i Julian Fa³at i wielu, wielu innych arystokratów, pisarzy, malarzy i naukowców z ca- ³ego œwiata. W okresie zaboru pruskiego ten manifest patriotyzmu i ho³d z³o ony mowie polskiej odegra³ wa n¹ rolê w kultywowaniu tradycji i pielêgnacji to samoœci narodowej. Poeta uwieczniony zosta³ jako dumny i smutny; z jednej jego strony widnieje znicz - symbol ycia, z drugiej strony dla równowagi umieszczono symbol œmierci - urnê. Do coko³u przytulona jest dziewczyna (pierwowzorem postaci by³a córka Koœcielskiego - Katarzyna) - stylizowana na wieœniaczkê odwo³uje siê do korzeni polskoœci - polskiej wsi. Trzeba ten pomnik ogl¹daæ wieczorem, na tle dêbów i œwierków, przy oœwietleniu ksiê yca, w uroczym ustroniu mi³os³awskiego parku, aby siê przekonaæ, e go owiewa dziwny czar poezji i smêtku, pod którego wra eniem cz³owiek mimo woli wzdycha i szeptem powtarza: Smutno mi, Bo e - wyjaœnia³ twórca monumentu - W³adys³aw Marcinkowski. Wszystko jest przed nami 110 lat póÿniej, 18 i 19 wrzeœnia 2009 roku, mi³os³awianie œwiêtowali rocznicê ods³oniêcia pomnika wieszcza. Organizatorami imprezy byli: Urz¹d Marsza³kowski w Poznaniu, Starostwo Powiatowe we Wrzeœni i Urz¹d Gminy Mi³os³aw. Obchody rozpoczê³y siê wyk³adem Jadwigi Jasiñskiej-Sadury O pomnikach Juliusza S³owackiego w mi³os³awskim koœciele poewangelickim. Choæ wyk³ad to zbyt wielkie s³owo - prelegentka - na co dzieñ kustosz Muzeum Narodowego we Wroc³awiu, która jako licealistka kocha³a siê w wieszczu, z niezwyk³¹ swobod¹ opowiada³a o poecie jak o swoim dobrym znajomym, ujawniaj¹c wiele ciekawych informacji i pikantnych szczegó³ów z jego ycia. Jej opowieœci by³y znakomitym preludium do drugiego, bardziej oficjalnego dnia uroczystoœci. Sobotnie obchody rocznicowe rozpocz¹³ wystêp M³odzie owej Orkiestry Dêtej Wrzesiñskiego Oœrodka Kultury, zorganizowanej na mi³os³awskim rynku. Nastêpnie zebrani przenieœli siê pod pomnik wieszcza. Tu, po okolicznoœciowych przemowach i oficjalnych ceremoniach, rozpoczê³o siê widowisko poetycko-muzyczne Dajcie mi tylko jedn¹ ziemi milê, którego wykonawcami byli aktorzy poznañscy i gnieÿnieñscy oraz laureaci konkursów recytatorskich Juliusza S³owackiego, a tak e Capella Zamku Rydzyñskiego i Zespó³ Pieœni i Tañca Wiwaty. Pochwaliæ nale y re ysera, Jana Janusza Tycnera, e nie zdecydowa³ siê pójœæ na ³atwiznê i wykorzystaæ dobrze znane, ograne podrêcznikowe utwory typu Roz³¹czenie czy Testament mój i skonstruowa³ program nienachalny i daleki od patetyzmu. Aktorzy recytowali fragmenty dramatów i wierszy niepopularnych, czêsto zapomnianych. I tu na uwagê zas³uguje m³odziutka, siedemnastoletnia zaledwie Matylda Ignasiñska, która interpretacj¹ tekstu Rozmowa z matk¹ Maksym¹ Mieczys³awsk¹ zachwyci³a publicznoœæ, zostawiaj¹c w tyle zawodowych aktorów. Choæ S³owacki ca³e ycie przegrywa³ z Mickiewiczem, tu, w Mi³os³awiu, jest inaczej. Pomnik Juliusza jest wa nym punktem na mapie miasta i w œwiadomoœci jego mieszkañców. Dla nich on zawsze by³ i bêdzie tym pierwszym wieszczem. Bo jedno jest pewne - S³owacki, czy zachwyca, czy nie zachwyca, wielkim poet¹ by³. Agnieszka Przysiuda-Zielkowska Fakty historyczne dotycz¹ce powstania pomnika zaczerpnê³am z opracowania wydanego z okazji dwusetnych urodzin poety, autorstwa El biety Gajewicz i Ma³gorzaty Stefañskiej.

8 8 paÿdziernik 2009 ORGANIZACJE POZARZ DOWE Dmuchawce, latawce, wiatr Autorzy latawców w komplecie Druga edycja Œwiêta Latawca odby³a siê 9 wrzeœnia w Czeszewie. Impreza zorganizowana przez Warsztat Terapii Zajêciowej zgromadzi³a wielu goœci z innych tego typu placówek. Podniebne zmagania okaza³y siê wspania³¹ zabaw¹. A trzeba wiedzieæ, e zrobiæ porz¹dny latawiec wcale nie jest ³atwo. Wspólne malowanie elementów obrazu na p³ótnie zosta³o zwieñczo- ne po³¹czeniem wszystkich prac w jeden obraz, u³o ony niczym puzzle. Efekt zosta³ udokumentowany na pami¹tkowej fotografii. Prezentacja, puszczanie i ocena latawców przywiezionych przez poszczególne ekipy mocno absorbowa³y uczestników. Jak informuje Marta Mroziñska-Pawlak z WTZ Czeszewo, prace nagradzano m.in. w kategoriach: estetyka wykonania, najwiêkszy latawiec, najd³u ej utrzymuj¹cy siê w powietrzu, oryginalnoœæ wykonania, atrakcyjna prezentacja. Wszystkie latawce budzi³y podziw pomys³owoœci¹ i kolorystyk¹. Korzystna pogoda i ³agodny wiatr sprzyja³y uczestnikom, latawce mimo chwilowych trudnoœci wzbija³y siê w niebo. PóŸniej podopieczni wraz z opiekunami wykonali taniec integracyjny Samolot. Krzysztof Budkowski Festyny na weso³o Wielkopolski Zwi¹zek Inwalidów Narz¹dów Ruchu ko³o we Wrzeœni zosta³ zaproszony przez Zwi¹zek Inwalidów ze Œrody Wielkopolskiej do miejscowoœci Lutynia na festyn sportowo-rekreacyjny. Impreza odby³a siê 22 sierpnia. Uczestnicy z du ym zaanga owaniem startowali w rozlicznych dyscyplinach sportowych. Najlepsi zawodnicy zostali uhonorowani statuetkami, otrzymali te nagrody. Zorganizowany zosta³ rów- nie festyn w Podstolicach: cz³onkowie zwi¹zku spotkali siê 12 wrzeœnia na strzelnicy w Podstolicach, aby uroczyœcie po egnaæ lato. By³ ma³y poczêstunek, zawody sportowe, rozdanie nagród. Nie zabrak³o pieczenia kie³basek przy ognisku. Zabawa trwa³a do póÿnego wieczora. Wszystko to nie uda³oby siê bez wsparcia sponsorów, na których zawsze mo emy liczyæ. Zarz¹d WZINR we Wrzeœni Inauguracja roku akademickiego 2009/ paÿdziernika Wrzesiñski Uniwersytet Trzeciego Wieku inauguruje nowy rok akademicki 2009/ msza œwiêta w koœciele œw. Ducha we Wrzeœni uroczystoœæ we Wrzesiñskim Oœrodku Kultury: - wyst¹pienie prezesa WUTW, - przemówienia zaproszonych goœci, - œlubowanie nowych s³uchaczy i wrêczenie indeksów, - koncert chóru Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Henryka Sienkiewicza we Wrzeœni. Rozœpiewany dzieñ muzyki W latach siedemdziesi¹tych z inicjatywy Jehudi Menuhina UNESCO og³osi³o 1 paÿdziernika Miêdzynarodowym Dniem Muzyki. Wrzeœnianie równie w³¹czyli siê w obchody tego piêknego œwiêta - chór Camerata od trzech lat organizuje muzyczne spotkanie na rynku. Chórzyœci Cameraty poprowadzili wspólnie œpiewanie nie ogl¹daj¹c siê na z³¹ aurê Wrzesiñskie œpiewanki s¹ czêœci¹ akcji zapocz¹tkowanej przed szeœcioma laty przez profesora Stefana Stuligrosza, obejmuj¹cej swym zasiêgiem miasta Wielkopolski. Przedsiêwziêcie promuje Radio Merkury. We wspólnym œpiewaniu uczestnicz¹ wrzesiñskie chóry i mieszkañcy miasta. W tym roku u boku chórzystów Cameraty stanêli cz³onkowie chóru Gama, dzia³aj¹cego przy Zwi¹zku Emerytów i Rencistów, oraz dzieci i m³odzie ze scholi wrzesiñskiej fary. Jak zwykle wszystkim zebranym rozdawano œpiewniki, dziêki czemu mogli przypomnieæ sobie s³owa popularnych utworów. W repertuarze znalaz³y siê piosenki o³nierskie (U³ani, u³ani, Przybyli u³ani pod okienko, O mój rozmarynie), ludowe (Hej bystra woda, G³êboka studzienka, Sz³a dzieweczka, Idzie dysc) i patriotyczne (Jak d³ugo w sercu naszym, Gdy szed³em raz do Warty, Sen o Poznaniu). Tegoroczne œpiewanie by³o nie lada wyzwaniem - przelotny deszcz, przenikliwe zimno i porywisty wiatr mog³y odstraszyæ niejednego amatora sztuki wokalnej dbaj¹cego o swoje gard³o. Niesprzyjaj¹ca aura nie zniechêci³a jednak œpiewaków, którzy z godn¹ podziwu determinacj¹ kontynuowali program, emanuj¹c przy tym niek³aman¹ radoœci¹ czerpan¹ ze wspólnego muzykowania. Po wyczynach sportowych przyszed³ czas na pami¹tkow¹ fotografiê Zielone p³uca miasta 19 wrzeœnia œwiêtowa³a Zielona Rzeczpospolita: Rodzinny Ogród Dzia³kowy Pod Lipami istnieje ju od 60 lat. Uroczystoœæ po³¹czono z obchodami Dnia Dzia³kowca. Spotkano siê w sali przy ul. Dzia³kowców, udekorowanej wyhodowanymi na tê okolicznoœæ kwiatami. Przyby³ych goœci i dzia³kowców przywita³ wiceprezes ROD Pod Lipami, Marian Sikora. Przedstawi³ historiê wrzesiñskiego ogrodu, którego pocz¹tki siêgaj¹ 1949 roku. yczenia i gratulacje przekaza³ starosta wrzesiñski, Dionizy Jaœniewicz. Naczelnik Wydzia³u Spraw Obywatelskich i Ochrony Zdrowia, Jan Sznura, wrêczy³ okolicznoœciowe statuet- ki, którymi uhonorowani zostali najstarsi dzia³kowcy. Przyznano tak e srebrne i br¹zowe odznaczenia za wyró niaj¹c¹ siê i aktywn¹ pracê na rzecz ogrodów. Mimo up³ywu lat rola ogrodów siê nie zmieni³a - powtarzali zgodnie przybyli goœcie - to nie tylko miejsce, w którym mo na znaleÿæ odpoczynek i wytchnienie - to takie zielone p³uca naszego miasta. Wœród przyby³ych rozlosowano liczne nagrody. Trofea odebrali zwyciêzcy zawodów strzeleckich, które zakoñczy³y siê tu przed uroczystoœci¹. Dzia³kowcy za yli te nieco ruchu podczas zabawy tanecznej. Beata Anna Œwiêcicka Uroczystoœciom towarzyszy³a wystawa dorodnych p³odów ziemi

9 ZDROWIE paÿdziernik Podsumowanie mammografii w powiecie Mammograf Nowotwory, w tym równie piersi, to jedna z najgroÿniejszych chorób cywilizacyjnych, jakie trapi¹ ludzkoœæ. Samo s³owo rak czy nowotwór budzi przera enie. Wiele osób jest przekonanych, e nie tylko nie mo na zapobiec chorobie, ale nawet po jej zdiagnozowaniu nie ma szans na wyleczenie. To mit, z powodu którego najczêœciej wychodzimy z za³o enia, e lepiej nie wiedzieæ, unikaj¹c tym samym badañ. Faktem natomiast jest, e choroby nowotworowe we wczesnym stadium rozwoju daj¹ szansê na ca³kowite wyleczenie! Dziêki staraniom Starostwa Powiatowego we Wrzeœni podjêto wspó³pracê z Wojewódzkim Oœrodkiem Koordynuj¹cym, realizuj¹cym Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy na terenie wielkopolski. Miêdzy 7 a 11 wrzeœnia przeprowadzono akcjê profilaktyczn¹ w œcis³ej wspó³pracy z gminami powiatu. Wyznaczeni pracownicy gmin zaanga- owali siê nie tylko w proces informacyjny potencjalnych pacjentek, ale równie w przygotowanie miejsc postojowych i odpowiednich warunków przy³¹czeniowych dla mammobusu. Przygotowano miejsca potrzebne do przeprowadzenia badañ dodatkowych - przy okazji mammografii ka dy móg³, dziêki uprzejmoœci pielêgniarek ze Szpitala Powiatowego we Wrzeœni oraz pielêgniar- Na pocz¹tku maja tego roku otrzyma³am list od NFZ z zaproszeniem na mammografiê. Poniewa ostatnio bada³am siê dwa lata temu, postanowi³am skorzystaæ z okazji - choæby dla formalnoœci. Okaza³o siê jednak, e s¹ pewne powa ne zmiany i trzeba poddaæ siê dalszym badaniom. Dwa nastêpne tygodnie by³y dla mnie bardzo ciê kie. Wiadomo, najgorsze myœli i porz¹dkowanie spraw tego œwiata. Dopiero po wejœciu do sali szpitalnej i zetkniêciu siê z pacjentkami, których los by³ podobny do mojego, mój stosunek do choroby nowotworowej uleg³ zasadniczej zmianie. Zaczê³am myœleæ pozytywnie, odzyska³am apetyt i ze spokojem czeka³am na operacjê. Wszystko przebieg³o pomyœlnie i po dziesiêciu dniach pobytu w szpitalu wróci³am do domu. Okaza³o siê jednak, e muszê poddaæ siê jeszcze chemioterapii. Poniewa kontakt z kobietami po usuniêciu piersi dobrze na mnie wp³yn¹³, postanowi³am spotkaæ siê z wrzesiñskimi Amazonkami, z nadziej¹, e znajdê tu pomoc i zrozumienie. Moje oczekiwania spe³ni- ³y siê. Zasta³am mi³¹, niemal rodzinn¹ atmosferê, a wiadomo, e wspólne problemy zbli aj¹ ludzi. ki z Przychodni ZLR Amicor S.C. w Nekli, dokonaæ pomiaru poziomu cukru i ciœnienia têtniczego krwi. Dziêki organizacji akcji bezp³atnych, finansowanych przez NFZ badañ mammograficznych pañ urodzonych w latach , przebadano 324 kobiety. To bardzo wysoka zg³aszalnoœæ, zwa ywszy, e w niektórych gminach mammobusy w tym roku wykonywa³y ju badania. Dziêki wspó³pracy z przedstawicielk¹ Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrzeœni podczas tygodniowej akcji badañ przesiewowych mo na by³o wiele dowiedzieæ siê na temat edukacji prozdrowotnej. Pani Barbara, która podda³a siê mammografii we Wrzeœni, mówi: Ta akcja by³a bardzo potrzebna - dobrze, e mo na by³o siê zbadaæ na miejscu - inaczej pewnie bym siê na to nie zdecydowa³a. By³o trochê nerwów podczas oczekiwania na wyniki - ale na szczêœcie wszystko jest dobrze. Warto siê badaæ. Poni ej przedstawiamy wyniki cz¹stkowe (dla poszczególnych gmin) wykonanych mammografii, pomiaru poziomu cukru (PC) oraz ciœnienia têtniczego krwi (RR): WRZEŒNIA 84 wyk. mamm., PC 90 osób, RR - 90 osób, MI OS AW 87 wyk. mamm., Moje spotkanie z Amazonkami Ucieszy³am siê, e nasze Amazonki uczestnicz¹ w organizowanym corocznie wspólnym wypoczynku oraz æwiczeniach gimnastycznych prowadzonych przez rehabilitanta. Spotykamy siê w ka - dy pierwszy i trzeci poniedzia³ek miesi¹ca. Jedno z ostatnich spotkañ poœwiêcone zosta³o odpowiedniej diecie. Z ksi¹ ki zawieraj¹cej interesuj¹ce porady dietetyczne jedna z Amazonek wybra³a ciekawy przepis - bombê antyrakow¹ i wypróbowa³a go. Byæ mo e zainteresuje on kogoœ z czytelników. Na koniec chcia³abym zachêciæ panie, które przesz³y operacjê usuniêcia piersi, czyli mastektomiê, do Przepis na bombê antyrakow¹ PC 102 osoby, RR osób, PYZDRY 71 wyk. mamm., PC 74 osoby, RR - 77 osób, NEKLA 57 wyk. mamm., PC 65 osób, RR - 65 osób, KO ACZKOWO 25 wyk mamm., PC 50 osób, RR - 50 osób. 5% przebadanych kobiet skorzysta z drugiego etapu pog³êbionego Programu Profilaktyki Raka Piersi. Dalsze, specjalistyczne, tak e bezp³atne badania i ewentualne leczenie odbywaæ siê bêd¹ w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu. Starostwo Powiatowe we Wrzeœni serdecznie dziêkuje proboszczom parafii z terenu powiatu wrzesiñskiego, którzy w znacz¹cy sposób przyczynili siê do rozpowszechniania informacji o profilaktycznych badaniach piersi. Dziêkujemy w³adzom gmin i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrzeœni. Nasza wspó³praca u³atwi- ³a wielu osobom podjêcie decyzji o wykonaniu badañ profilaktycznych i byæ mo e uratowa³a ju niejedno ludzkie ycie. Dziêkujemy te instytucjom, które bezinteresownie przyczyni³y siê do rozpowszechniania informacji o bezp³atnych profilaktycznych badaniach piersi, a tak e Aptece Dr Max za dobr¹ wspó³pracê. Julita Koczorowska Na badanie nie trzeba by³o d³ugo czekaæ - ka da pacjentka zg³asza³a siê na umówion¹ godzinê uczestniczenia w spotkaniach wrzesiñskich Amazonek, poniewa ³atwiej w grupie wspó³towarzyszek dotkniêtych tym samym problemem znosiæ skutki przebytej choroby. Z pewnoœci¹ kontakt z kobietami, które po operacji ciesz¹ siê zdrowiem ju kilkanaœcie lat, dodaje otuchy i wiary w mo liwoœæ ca³kowitego wyzdrowienia. Amazonka Spotkania Amazonek odbywaj¹ siê w sali konferencyjnej PCPR, ul. Wojska Polskiego 1, w pierwszy i trzeci poniedzia³ek miesi¹ca, o godzinie kontakt pod nr Sk³adniki: 1 ma³y broku³, 1 ma³y kalafior, 2 pomidory, 1 papryka, puszka zielonego groszku, puszka kukurydzy, 15 dag sera gouda, ogórek zielony, jogurt naturalny, 4 ³y ki majonezu, z¹bek czosnku, koperek, sól i pieprz. Wykonanie: kalafior i broku³ p³uczemy, dzielimy na ró yczki i gotujemy na parze (powinny byæ lekko twarde). Pomidory sparzyæ, obraæ ze skórki i pokroiæ w kostkê. Paprykê i ogórek pokroiæ w kostkê. W misce uk³adaæ warstwami pokrojone warzywa. Dodaæ pokrojony w kostkê ser, potem groszek i kukurydzê. Jogurt mieszamy z majonezem, przyprawiamy odrobin¹ soli i pieprzu oraz zmia d onym czosnkiem. Tak przygotowanym sosem polewamy warzywa. Ca³oœæ posypujemy drobno posiekanym koperkiem. Polecamy. Nowotwór mo e groziæ tak e tobie PaŸdziernik jest miesi¹cem walki z rakiem. Z tej okazji warto przyjrzeæ siê bli ej problemowi wysokiej zachorowalnoœci Polek na raka szyjki macicy. Ka dego roku diagnozuje siê 4000 przypadków, z czego a 2000 jest œmiertelnych. Z roku na rok na tê ciê k¹ chorobê zapada wiêcej m³odych kobiet. Rak szyjki macicy jest drugim najczêœciej spotykanym rakiem u kobiet do 45 roku ycia. Choroba rozwija siê w ukryciu Rak szyjki macicy atakuje podstêpnie. Œrednio rozwija siê od 5 do 10 lat, nie daj¹c przy tym adnych objawów. Wiele kobiet zbyt póÿno zg³asza siê do lekarza. Pojedyncze przypadki zachorowañ pojawiaj¹ siê ju u nastolatek (15-19 lat), trochê wiêcej zdarza siê u m³odych kobiet (20-29 lat), liczba ta, lawinowo rosn¹ca po trzydziestym roku ycia, szczyt osi¹ga wœród kobiet w œrednim wieku (45-49 lat). Niezast¹piona cytologia W krajach skandynawskich i w Niemczech, gdzie liczba chorych jest znacznie ni sza, w zasadzie nie spotyka siê osób z zaawansowanym stadium tego nowotworu. Dlaczego w Polsce sytuacja wygl¹da dramatycznie? Dlaczego ta œmiertelna choroba zbiera tak du e niwo? Zaledwie 3% Polek poddaje siê badaniu cytologicznemu - które jako jedyne pozwala wykryæ pocz¹tki choroby. Niestety stwierdzono, e 30% wyników cytologicznych mo e byæ nieprawdziwych. Profesor Mariusz Bidziñski, kierownik Kliniki Nowotworów Narz¹dów P³ciowych Kobiecych Warszawskiego Centrum Onkologii, twierdzi, e na fa³szywy wynik badania sk³adaj¹ siê trzy czynniki: niedok³adnoœæ pobrania, brak odpowiedniego sprzêtu (wymaz powinien byæ pobierany szczoteczkami) i b³êdna ocena. W ten sposób czujnoœæ kobiety zostaje uœpiona: Mam dobr¹ cytologiê, nastêpne badanie mogê powtórzyæ za trzy lata. U co trzeciej kobiety to mo e nie byæ prawda! Choroba mo e siê ju rozwijaæ i za kilka lat bêdzie za póÿno na ratunek. Dlatego te warto robiæ cytologiê co roku. Profesor Bidziñski podkreœla jednak, e konieczne jest poprawienie jakoœci badañ, zadbanie o lepsze wyposa enie i wykwalifikowany personel. Podczas wizyty u ginekologa wymaz powinien byæ pobrany przed dopochwowym USG (inaczej obrazie pojawi siê el u ywany przy badaniu). W okresie oko³o trzech dni przed badaniem nie nale y stosowaæ leków dopochwowych ani irygacji, trzeba równie powstrzymaæ siê od wspó³ ycia. Najlepiej przyjœæ w pierwszej po³owie cyklu, ale nie tu po zakoñczeniu miesi¹czki. Wysoki procent fa³szywie pozytywnych rozpoznañ dotyczy kobiet po menopauzie. Zjawisko to spowodowane jest zmianami w nab³onku szyjki macicy, zaburzeniem biocenozy pochwy, zmianami zapalnymi i degeneracyjnymi w komórkach. Profesor Bidziñski uwa a, e mo na dobrze przygotowaæ pacjentkê do badania, stosuj¹c preparaty odnawiaj¹ce nab³onek, by zmniejszyæ trudnoœci interpretacyjne. Od niedawno w niektórych placówkach diagnostycznych stosuje siê nowy system klasyfikacji cytologii. Obowi¹zuj¹cy system PAP (Papanicolau) stopniowo zostaje zastêpowany skal¹ Bethesda. Opisowa skala zalecana od 2001 roku jest bardziej nowoczesna i dok³adniejsza. Wa ne, e nowy system, czego nie by³o w poprzednim, podaje, czy wymaz nadawa³ siê do badania. Jeœli nie, wiadomo, e badanie trzeba powtórzyæ. Niektóre pracownie analityczne przedstawiaj¹ wyniki jednoczeœnie w obu systemach. Rakotwórczy HPV Niezwykle istotnym odkryciem ostatnich lat by³o udowodnienie, e czynnikiem wywo³uj¹cym raka szyjki macicy jest przewlek³e zaka enie wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV). Samo zaka enie nie musi doprowadziæ do choroby, ale jednoczeœnie bez tego wirusa rak nie rozwinie siê. Istnieje ponad 150 typów wirusa, najgroÿniejsze s¹ cztery z nich - 16, 18, 31, 45. Wiele zaka eñ dziêki si³om organizmu zostaje pokonanych, ale u kobiet z obni on¹ odpornoœci¹ i z powodów nie znanych nam jeszcze dochodzi do przewlek³ego stanu zapalnego, który ostatecznie prowadzi do powstania raka. Przy tym zaka eniu d³ugoletnia antykoncepcja hormonalna, palenie papierosów i inne choroby przenoszone drog¹ p³ciow¹ zwiêkszaj¹ ryzyko nowotworu. Wspó³ ycie z jednym partnerem nie zapobiega zara eniu - sam móg³ przej¹æ wirusa od poprzedniej partnerki, nie maj¹c adnych objawów choroby. Oko³o po³owa aktywnych seksualnie ludzi zostaje zara ana wirusem w pewnym momencie swojego ycia. Skuteczna szczepionka Od 2006 roku mo na zaszczepiæ siê przeciwko wirusom odpowiedzialnym za 70% przypadków raka szyjki macicy. Wed³ug najnowszych badañ szczepionka powinna chroniæ w stu procentach przed zachorowaniem. Jej dzia³anie trwa przynajmniej szeœæ lat. Miêdzynarodowi eksperci zalecaj¹ szczepiæ dziewczêta i ch³opców (którzy w przysz³oœci mog¹ przenosiæ zaka enie) wkraczaj¹cych w wiek dojrzewania. Przyjêcie szczepienia nie zwalnia jednak kobiet z regularnego wykonywania cytologii. Szczepionka jest kosztowna, nie ka d¹ kobietê na ni¹ staæ, ponadto do zara enia wirusem mog³o dojœæ wczeœniej, zdarzaj¹ siê te przypadki raka, przed którymi szczepionka nie chroni. Zadbajmy zatem o siebie, zg³aszaj¹c siê co roku na badanie cytologiczne. Odpowiednio do niego przygotowane wymagajmy od lekarzy, aby wykonywali je prawid³owo. To mo e uratowaæ nam ycie. Ÿród³a: 1. Osaczanie ryzyka. Wywiad z profesorem Mariuszem Bidziñskim, kierownikiem Kliniki Nowotworów Narz¹dów P³ciowych Warszawskiego Centrum Onkologii, Medical Tribune, nr 19/2008 r. 2. Profilaktyki raka szyjki macicy. Ulotka rozprowadzana przez Polskie Towarzystwo Profilaktyki Zaka eñ HPV w Warszawie 3. Strona internetowa 4. Strona internetowa zak³adka Wa - na cytologia

10 10 paÿdziernik 2009 ROZBUDOWA SZPITALA POWIATOWEGO Zarz¹d Województwa Wielkopolskiego przyzna³ ponad 35 milionów z³otych na rozbudowê wrzesiñskiego szpitala. To po³owa potrzebnej kwoty. Pieni¹dze uzyskaliœmy z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Wizualizacja W rozbudowanym szpitalu znajd¹ siê cztery podstawowe specjalnoœci uzupe³nione oddzia- ³em stacjonarnym i dziennym rehabilitacji. - chirurgia - 45 ³ó ek - chorób wewnêtrznych - 50 ³ó ek - ginekologiczno-po³o niczy - 30 ³ó ek - pediatria - 25 ³ó ek - neonatologia - 6 stanowisk - rehabilitacja z zak³adem rehabilitacji - 35 ³ó ek - szpitalny oddzia³ ratunkowy - intensywna terapia - 6 stanowisk - blok operacyjny - 3 sale operacyjne, sala wybudzeñ - 4 stanowiska - chirurgia jednego dnia - diagnostyka (m.in. pracownie tomografii komputerowej, RTG, USG, mammografii, EKG, endoskopii) - blok porodowy - 3 sale porodowe + sala do ciêæ cesarskich - hospicjum - 10 pokoi jednoosobowych z ³azienk¹ i mo liwoœci¹ pobytu rodziny - hotel - 8 pokoi z ³azienk¹ - laboratoria-analizy medyczne - 12 stanowisk - zespó³ poradni (endokrynologiczna, neonatologiczna, okulistyczna, chirurgiczna, ortopedyczna, kardiologiczna, rehabilitacyjna, neurologiczna, anestezjologiczna, psychiatryczna i psychologiczna, ginekologiczno-po³o nicza, laryngologiczna, urologiczna) Po rozbudowie w szpitalu znajd¹ siê rezonans magnetyczny i oddzia³ chemioterapii dziennej. Na terenie szpitala przewiduje siê oko³o 100 miejsc parkingowych.

11 paÿdziernik Rozmowa ze Zbyszkiem Przybylskim, prezesem zarz¹du Szpitala Powiatowego we Wrzeœni Sp. z o.o. Nowy budynek wrzesiñskiego szpitala W zwi¹zku z przystosowaniem polskich szpitali do standardów unijnych do 2012 roku placówki bêd¹ musia³y dostosowaæ oddzia- ³y do nowych norm. Ka dy szpital opracowywa³ program dostosowawczy. Jedna z norm mówi, e na ka de ³ó ko w pokoju wieloosobowym przypadaæ musi minimum 6 m 2, a pokój jednoosobowy nie mo e byæ mniejszy ni 12 m 2. Ze szpitalami, które nie osi¹gn¹ tych standardów, NFZ nie bêdzie podpisywa³ umów, co skazuje wiele oddzia³ów na zamkniêcie. To z kolei otworzy pole dla zagranicznych inwestorów, dla których budowa prywatnych placówek w Polsce stanie siê op³acalna. Realizacja unijnych programów wymaga du ych nak³adów inwestycyjnych. Szacuje siê, e w skali kraju to kwota miliardów. Samorz¹dy i dyrektorzy szpitali zaczêli gor¹czkowo szukaæ sposobów na ratowanie placówek, pacjenci siê boj¹. Jak sytuacja wygl¹da we wrzesiñskim szpitalu? Od dawna pracowaliœmy nad podniesieniem standardów w naszej placówce - jeszcze przed przyst¹pieniem Polski do Unii Europejskiej. Nasz budynek ma 80 lat - na zewn¹trz prezentuje siê nieÿle, ale ze wzglêdu na ograniczenia konstrukcyjne wielu przedsiêwziêæ nie da siê w nim zrealizowaæ. Jeœli chcielibyœmy dostosowaæ siê do wymogów unijnych, musielibyœmy zmniejszyæ obecn¹ liczbê dwustu ³ó ek o jedn¹ trzeci¹. eby tego unikn¹æ i utrzymaæ dotychczasowe œwiadczenia, oraz dodatkowo stworzyæ mo liwoœæ poszerzenia naszej oferty, zleciliœmy wykonanie studium programowoprzestrzennego, które pokaza³o, jak powinien rozbudowaæ siê nasz szpital, aby realizowa³ co najmniej ten sam zakres us³ug i jednoczeœnie spe³nia³ wszystkie standardy. Gdy ju by³o wiadomo, jak powinna wygl¹daæ rozbudowa, zaczêliœmy poszukiwaæ na ni¹ pieniêdzy. Na tak¹ rozbudowê, która, podkreœlê, umo liwi potem tani¹ eksploatacjê placówki. Rozwa aliœmy fundusze unijne i kapita³ prywatny. Wiadomo by³o, e z Unii nie uzyskamy dofinansowania w ca³oœci pokrywaj¹cego koszt rozbudowy: rewitalizacji starego obiektu i wybudowania nowego. Potrzebowaliœmy 60 mln z³. Z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego uzyskaliœmy najwy - sze w regionie dofinansowanie w wysokoœci tys. z³. Zamiast prywatyzacji A. Kozierkiewicz wyjaœnia³, na czym polega partnerstwo publiczno-prywatne Komitet doradczy zajmuj¹cy siê restrukturyzacj¹ wrzesiñskiego szpitala przyst¹pi³ do kolejnego etapu prac. Na spotkanie, które odby³o siê 2 paÿdziernika, zaproszono fachowców specjalizuj¹cych siê w tematyce przekszta³ceñ placówek s³u by zdrowia. Pojawili siê tak e reprezentanci rad gmin wchodz¹cych w sk³ad powiatu. Przedyskutowano mo liwe warianty pozyskania funduszy na rozbudowê. Dionizy Jaœniewicz nakreœli³ sytuacjê: Gotowy jest projekt techniczny rozbudowy, mamy pozwolenie na budowê i dofinansowanie z WRPO. Teraz musimy znaleÿæ model realizacji inwestycji w ramach obowi¹zuj¹cego w Polsce prawa. Dr Adam Kozierkiewicz z firmy Wspólny Rynek Medyczny Sp. z o.o. i mec. Monika Duszyñska z Kancelarii Wierzbowski Eversheds wyjaœniali, Prezes Przybylski wskazuje miejsce usytuowania prawego skrzyd³a nowego gmachu Koszt inwestycji szacuje siê na 60 mln z³. Sk¹d wzi¹æ brakuj¹c¹ kwotê? Czêœciowo oczywiœcie z innych programów - na przyk³ad staramy siê o dofinansowanie Szpitalnego Oddzia³u Ratunkowego. Ale pozosta³e 30 mln na rozbudowê zamierzamy uzyskaæ dziêki partnerstwu publiczno-prywatnemu: prywatny partner inwestuje, jednak obiekt nadal podlega wy³¹cznie publicznej kontroli. Ryzyko inwestycyjne zostaje wiêc roz³o one. Taki model sprawdzi³ siê w Europie i wydaje mi siê dobrym rozwi¹zaniem. W tej chwili szukamy najlepszego partnera prywatnego - nie ma innej mo liwoœci pozyskania kapita³u. Trzeba zdecydowaæ, na jakich zasadach bêdziemy wspó³pracowaæ z inwestorem. To znaczy, e mamy siê spodziewaæ prywatyzacji? Nie bêdzie adnej wyprzeda y maj¹tku, szpital w stu procentach pozostanie w³asnoœci¹ powiatu. Ta czêœæ obiektu, która zostanie wybudowana, bêdzie nale a³a pocz¹tkowo do inwestora - my bêdziemy j¹ przez lat dzier awiæ. Zak³adamy, e po tym czasie budynek przejdzie na w³asnoœæ samorz¹du. Nie ma mowy o sprzeda y udzia³ów. Inwestor nie jest instytucj¹ charytatywn¹, chce zarobiæ. Przy tym, jak Pan podkreœla, weÿmie na swoje barki niema³e ryzyko. Co to oznacza dla pacjentów? Czêœciow¹ odp³atnoœæ? Oczywiœcie nie. Nowy budynek bêdziemy dzier awiæ, natomiast podstaw¹ naszego dzia³ania, jak do tej pory, pozostanie kontrakt z NFZ. Wszystkie œwiadczenia bêd¹ nadal wykonywane na dotychczasowych zasadach. A trzeba pamiêtaæ, e dziêki rozbudowie i rozwojowi szpitala mamy szanse na wiêkszy kontrakt. Nie bêdzie ograniczania dostêpu do us³ug? Pacjenci nie musz¹ siê baæ, e partner prywatny narzuci jakieœ warunki korzystania z placówki? Podkreœlam: œwiadczymy us³ugi na podstawie kontraktu z NFZ i to on finansuje nasz¹ pracê. To siê nie zmieni. A fundusz mo e kontraktowaæ z nami wiêcej us³ug, gdy dziêki rozbudowie zakres œwiadczeñ siê poszerzy. Kiedy ruszy budowa nowego budynku i gdzie on stanie? Myœlê, e rozpocznie siê w pierwszej po³owie nowego roku - i potrwa dwa lata. Szpital rozbuduje siê w kierunku ulicy Legii Wrzesiñskiej, czyli nowy obiekt powstanie na ty³ach starego, za SOR-em. Jakich standardów maj¹ siê spodziewaæ pacjenci? Pokoje jedno-dwuosobowe, ka - dy z ³azienk¹. W pokojach klimatyzacja. Powierzchnia szpitala zwiêkszy siê ponad dwukrotnie. Planujemy powiêkszyæ dwukrotnie oddzia³ rehabilitacji. Zwiêkszy siê liczba ³ó ek monitorowanych, czyli na kardiologii i neurologii - te o sto procent. Planujemy rozwin¹æ chirurgiê Wrzesiñski szpital z³o y³ najbardziej kompleksowy projekt modernizacji szpitala w zwi¹zku z dostosowaniem do standardów Unii Europejskiej i jako jedyny powiatowy szpital przygotowa³ projekt, który przez ekspertów zosta³ oceniony bardzo dobrze - st¹d jego druga pozycja na liœcie rankingowej. Powszechn¹ zasad¹ przy rozdzielaniu œrodków unijnych jest e najbardziej efektywnym pomys³em na uzyskanie brakuj¹cych 30 milionów jest partnerstwo publiczno-prywatne. Na czym ono polega? Podmiot publiczny zawiera z prywatnym inwestorem d³ugoterminow¹ umowê, której celem jest stworzenie zaplecza umo liwiaj¹cego œwiadczenie us³ug o charakterze publicznym. Jak mia³oby to wygl¹daæ we Wrzeœni? Opcji jest kilka. Jak t³umaczy³ Kozierkiewicz: Mo na prywatnemu partnerowi zleciæ zaprojektowanie i zrealizowanie inwestycji z wszelkim ryzykiem, jakie siê z tym wi¹ e - przypomina³oby to kompleksowy kontrakt budowlany. Mo na te zdecydowaæ siê na wiêksze zaanga owanie podmiotu prywatnego: zarz¹dza on nieruchomoœci¹ i prowadzi jednostkê, natomiast w³asnoœæ aktywów pozostaje po stronie publicznej, która otrzymuje op³aty dzier awne. Model ten zastosowano w 15 polskich szpitalach. Inna forma zak³ada zaprojektowanie, zbudowanie, sfinansowanie i w jakimœ stopniu zarz¹dzanie nieruchomoœci¹ przez inwestora, który nastêpnie wynajmuje go podmiotowi publicznemu. Opieka nad budynkiem spada tu na podmiot prywatny, przy czym nie prowadzi on dzia³alnoœci wewn¹trz. W zamian za korzystanie z budynku otrzymuje op³aty dzier awne. Po latach obiekt przechodzi na w³asnoœæ strony publicznej. Kozierkiewicz uœwiadomi³ zebranym, e ani szpitala, ani powiatu nie staæ na zaci¹gniêcie kredytu albo udzielenie gwarancji kredytowej: eby przeprowadziæ inwestycjê, nale y powo³aæ spó³kê specjalnego przeznaczenia i zdecydowaæ, czy zapraszamy do niej partnera, który dodatkowo wniesie wiedzê pozwalaj¹c¹ wybudowaæ tani w eksploatacji szpital. Nastêpnie nale y sformu- ³owaæ nasze oczekiwania wobec partnera. Mec. Duszyñska podkreœli³a, e specjalna spó³ka zabezpiecza szpital przed ewentualn¹ utrat¹ p³ynnoœci finansowej i chroni interes pacjentów: Warto te pamiêtaæ, e kredyt zaci¹gniêty przez powiat czy szpital móg³by kosztowaæ wiêcej ni umowa zawarta na okreœlony czas z partnerem zewnêtrznym. Jerzy Mazurkiewicz zwróci³ uwagê, e: W przypadku gdybyœmy nie znaleÿli partnera, warto rozwa yæ spó³kê z samorz¹dami poszczególnych gmin powiatu. Ostatecznie zebrani zdecydowali siê na zgodny z ustaw¹ model partnerstwa publiczno-prywatnego i uznali, e inwestor mia³by: sfinansowaæ przedsiêwziêcie, sporz¹dziæ projekt budowy, zrealizowaæ j¹, móg³by równie zarz¹dzaæ obiektem i prowadziæ w budynku dzia³alnoœæ pozamedyczn¹, co ju w tej chwili ma miejsce (pralnia, kuchnia, sprz¹tanie). Zrezygnowano natomiast z oferowania przez podmiot zewnêtrzny us³ug medycznych. Zdecydowano tak e o zakupie wyposa enia w póÿniejszym etapie ze wzglêdu na dynamiczne zmiany specjalistycznych technologii. Zbyszko Przybylski podkreœli³: Najwa niejsze, aby nasz szpital nie generowa³ w przysz³oœci olbrzymich dzienn¹: urologiczn¹, zaæmy, ortopediê, chirurgiê dzieciêc¹, laryngologiê - w tej chwili mamy problemy z pomieszczeniem pacjentów. Bêdzie hotel dla matek towarzysz¹cych chorym dzieciom. Chcemy, eby obiekt jak najmniej przypomina³ szpital - raczej pensjonat, du o zieleni, przyjazny wystrój, mo e nawet ogród zimowy. To nie s¹ wymys³y: naprawdê trudno siê dobrze czuæ w szarych murach. W tej chwili nawet nie ma gdzie usi¹œæ, s¹ problemy z pomieszczeniem odwiedzaj¹cych. Bêd¹ przestronne ci¹gi komunikacyjne, miejsce, w którym da siê wypiæ kawê. Pacjent nie bêdzie skazany na ci¹g³e pozostawanie na oddziale. Jak zostan¹ zagospodarowane stary i nowy budynek? Nowa czêœæ bêdzie mia³a charakter hotelowy - tu przeniesiemy pacjentów i spróbujemy stworzyæ jak najbardziej przyjazne warunki. Tam, gdzie dziœ mieœci siê oddzia³ ratunkowy, znajdzie siê diagnostyka (ma³a radiologia, pracownia endoskopowa), a w starym budynku chirurgia jednego dnia, przyszpitalne lekarskie gabinety specjalistyczne, poradnie czynne w ci¹gu dnia, laboratorium. Wraz z rozwojem szpitala zapewne zwiêkszy siê liczba lekarzy. Ca³e drugie piêtro starego budynku zajmie oddzia³ dzieciêcy z hotelem dla matek. Pozostanie tu te oddzia³ hospicyjno-paliatywny. Rozbudowany zostanie parking. Nasz szpital osi¹gnie standard dla wielu placówek nieosi¹galny, a przy tym bêdziemy w stanie go utrzymaæ korzystaj¹c z dotychczasowych stawek NFZ. Rozmawia³a Anna Mizerka przyznawanie takich iloœci pieniêdzy, o jakie beneficjent wnioskuje. To umo liwia realizacjê z³o onego przez niego projektu. Œrodki przyznaje siê w kolejnoœci listy rankingowej przedstawionej po ocenie ekspertów do wyczerpania kwoty. Osobiœcie uwa am, e szpital wrzesiñski i jego proces przekszta³cania i modernizacji jest wzorcowy w Wielkopolsce, a nawet w kraju. Wa nym jest, aby zamierzenia o podniesieniu jakoœci opieki medycznej w regionie (powiecie) poprzez rozbudowê Szpitala Powiatowego we Wrzeœni powiod³y siê Ma to byæ gwarancj¹ rozwoju szpitala i œwiadczenia us³ug na najwy szym poziomie, czego w³adzom Szpitala Powiatowego yczê! Krystyna Poœlednia cz³onek Zarz¹du Województwa Wielkopolskiego kosztów eksploatacji, jak wiele innych lecznic w kraju. Partner zarz¹dzaj¹cy budynkiem bêdzie zainteresowany nie tylko redukcj¹ nak³adów inwestycyjnych, ale równie funkcjonalnoœci¹ i elastycznoœci¹ placówki w przysz³oœci. Rozpocz¹³ siê etap wy³aniania odpowiedniego partnera. Do prac w zespole, który siê tym zajmie komitet doradczy wydelegowa³ Jerzego Mazurkiewicza, Alicjê Kostrzewsk¹ oraz Tadeusza Œwi¹tkiewicza. Zgodnie z obecnymi za³o eniami realizacja inwestycji powinna ruszyæ w pierwszej po³owie 2010 roku. Anna Mizerka

12 12 paÿdziernik 2009 Po wakacyjnej przerwie ruszaj¹ kolejne akcje realizowane w ramach projektu informacyjno-edukacyjnego B¹dŸmy zdrowi - wiemy, wiêc dzia³amy. Jego celem jest walka z oty³oœci¹, nadwag¹ i chorobami dietozale nymi wœród dzieci. Twórcom programu zale y na propagowaniu zdrowego od ywiania, aktywnoœci fizycznej, jak równie kszta³towaniu w³aœciwych nawyków prozdrowotnych. Przedsiêwziêcie obejmuj¹ce swym zasiêgiem ca³¹ Wielkopolskê prowadz¹ pracownicy Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej. Adresatem akcji s¹ dzieci w wieku od 6 do 7 i od 13 do 15 lat oraz ich rodzice. Po rozpoczêciu nauki szkolnej dziecko do tej pory ruchliwe coraz d³u ej siedzi, zaczyna tak e dokonywaæ w³asnych wyborów ywieniowych. Natomiast w wieku dojrzewania, w Jak uchroniæ siê przed gryp¹? Poradnik pacjenta Minister zdrowia w rozporz¹dzeniu z dnia 28 sierpnia 2009 r. okreœli³ zasady potwierdzania skierowañ na leczenie uzdrowiskowe. O koniecznoœci leczenia uzdrowiskowego decyduje lekarz rodzinny lub specjalista. Leczenie uzdrowiskowe jest kontynuacj¹ (uzupe³nieniem) leczenia ambulatoryjnego lub szpitalnego. Lekarze udzielaj¹cy œwiadczeñ zdrowotnych w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia kieruj¹ pacjenta do leczenia uzdrowiskowego, wype³niaj¹c odpowiedni wniosek. Do skierowania lekarz do³¹cza lub wpisuje aktualne wyniki badañ. Jeœli w ci¹gu ostatnich 3 miesiêcy pacjent przebywa³ w szpitalu, mo e za³¹czyæ do wniosku wypis ze szpitala (kserokopiê). Lekarz maj¹cy umowê z NFZ przesy³a wniosek do Dzia³u Lecznictwa Uzdrowiskowego Wojewódzkiego Oddzia³u Wielkopolskiego NFZ. Na w³asn¹ proœbê pacjent mo e sam przes³aæ wniosek lub z³o yæ osobi- Niebezpieczna oty³oœæ u dzieci okresie gwa³townego rozwoju m³odego organizmu, nastolatek staje siê szczególnie podatny na szkodliwe zachowania proponowane przez reklamy i media. Problemem jest nie tylko oty³oœæ, niedo ywienie jakoœciowe, ale równie tak groÿne choroby, jak bulimia i anoreksja. Projekt dofinansowa³y Islandia, Lichtenstein i Norwegia ze œrodków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Konkretne dzia³ania przeprowadzane s¹ od stycznia 2009 roku i bêd¹ trwa³y do kwietnia 2016 roku. W zwi¹zku z tym Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrzeœni zaplanowa³a cykl szkoleñ dla pedagogów. 14 wrzeœnia odby³o siê spotkanie z dyrektorami szkó³. Podczas szkolenia zapoznawaliœmy uczestników z programem, by³a mowa o ywieniu, chorobach Rozpocz¹³ siê okres jesienny, czas zwiêkszonego ryzyka zachorowania na grypê sezonow¹ i now¹ grypê wywo³an¹ wirusem A/H1N1. Wirus A/H1N1 jest zupe³nie now¹ odmian¹ powsta³¹ z po³¹czenia wirusów grypy œwiñ, ptaków i ludzi. Zaka enie now¹ gryp¹, podobnie jak gryp¹ sezonow¹, odbywa siê drog¹ powietrzn¹ i kropelkow¹ (np. kichanie). Do zaka enia mo e dojœæ równie przez dotykanie przedmiotów zanieczyszczonych œlin¹ lub wydzielin¹ dróg oddechowych chorego i nastêpnie dotykanie œluzówki (oczu, nosa, ust) osoby zdrowej. W zwi¹zku z szybkim wzrostem zachorowañ na now¹ grypê 11 czerwca 2009 roku Œwiatowa Organizacja Zdrowia og³osi³a najwy szy szósty stopieñ zagro- enia, oznaczaj¹cy pandemiê (czyli epidemiê choroby zakaÿnej wystêpuj¹c¹ w tym samym czasie w ró nych krajach i na ró nych kontynentach). Wobec tego powinniœmy zadbaæ o siebie i prowadziæ zdrowy styl ycia. Nale y pamiêtaæ o odpowiednim ubiorze - dobranym do pogody, tak by organizm nie przegrzewa³ siê i nie poci³ podczas wysokich temperatur na zewn¹trz i wewn¹trz pomieszczeñ, np. w domu, szkole. Wa ne jest równie, co jemy, czyli urozmaicona dieta bogata w sk³adniki od ywcze, witaminy i minera³y, która ma wp³yw na wzmacnianie odpornoœci organizmu. Nale y pamiêtaæ o aktywnoœci fizycznej: jazda na rowerze, spacer, zabawy na œwie ym powietrzu z dzieæmi. Po aktywnym dniu nie powinno zabrakn¹æ odpoczynku i snu, który jest bardzo istotny dla funkcjonowania organizmu. Leczenie uzdrowiskowe œcie w Dziale Lecznictwa Uzdrowiskowego. W NFZ skierowanie zostaje zarejestrowane i jednoczeœnie pracownicy sprawdzaj¹ m.in. kiedy chory by³ ostatnio leczony w uzdrowisku i czy jest ubezpieczony. Nastêpnie lekarze specjaliœci w dziedzinie balneoklimatologii, rehabilitacji i medycyny fizykalnej zatrudnieni przez NFZ na podstawie z³o onej dokumentacji medycznej kwalifikuj¹ pacjentów do uzdrowiska, uwzglêdniaj¹c profil schorzenia i celowoœæ leczenia. Jeœli pojawi¹ siê w¹tpliwoœci kliniczne, konsultanci kieruj¹ pisma ZDROWIE z nim zwi¹zanych, a tak e o wa - nej roli, jak¹ w yciu cz³owieka odgrywa ruch fizyczny - mówi Anna Wêclewska, koordynator dzia³u Oœwiaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE we Wrzeœni - Rozprowadzamy materia³y informacyjno-edukacyjne z gad etami dla gimnazjalistów, dzieci, edukatorów i rodziców. W najbli szym czasie bêdziemy przeprowadzaæ cykl spotkañ w szko³ach. Na wiosnê zorganizujemy festyny i konkursy. Przed i po wdro eniu dzia³añ wœród dzieci, rodziców i nauczycieli przeprowadzone zostan¹ ankiety, aby oceniæ poziom wiedzy uczestników programu i efekty przeprowadzonych akcji. Wiêcej informacji o projekcie mo na uzyskaæ na stronie W przypadku zachorowania na grypê nale y pozostaæ w domu i skontaktowaæ siê z lekarzem. Kaszl¹c lub kichaj¹c zakrywaæ nos i usta jednorazow¹ chusteczk¹ higieniczn¹, unikaæ dotykania palcami ust, nosa i oczu. Podczas rozmów wystrzegaæ siê bliskich kontaktów z rozmówc¹, zaniechaæ uœcisków d³oni, poca³unków, itp. Poza szko³¹ czy prac¹ unikaæ przebywania w skupiskach ludzi (kino, dyskoteka, centrum handlowe, hala sportowa), a zw³aszcza masowych zgromadzeñ, oraz uprawiania sportów kontaktowych. I najwa niejsze: przestrzegaæ zawsze podstawowych zasad higieny. Anna Wêclewska Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna we Wrzeœni z proœb¹ o opiniê do odpowiedniego specjalisty lub lekarza wystawiaj¹cego wniosek. Gdy skierowanie zostanie zarejestrowane - otrzymuje swój numer. Zawiadomienie o nadanym numerze oraz o spodziewanym czasie oczekiwania na leczenie uzdrowiskowe pacjent otrzymuje poczt¹. Warto pamiêtaæ, e okres wa noœci skierowania wynosi 18 miesiêcy. Zgodnie z zaleceniami konsultanta krajowego leczenie uzdrowiskowe ordynowane jest raz na 12 miesiêcy, poniewa przez rok utrzymuje siê odczyn uzdrowiskowy. Nale y pamiêtaæ, e czynniki bodÿcowe uzdrowiska i klimat mog¹ równie wywo³aæ u pacjenta efekty niepo ¹dane. Dlatego skierowanie na leczenie uzdrowiskowe mo na z³o yæ nie wczeœniej ni po 6 miesi¹cach od ostatniego pobytu w uzdrowisku. Wyj¹tkiem jest leczenie uzdrowiskowe poszpitalne. lek. med. Krystyna Dudziñska z-ca dyrektora ds. medycznych Szpitala Powiatowego Dy ury aptek paÿdziernik/listopad Oddali krew Zarz¹d Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzy a we Wrzeœni, Intermarché i Bricomarché serdecznie dziêkuj¹ za pomoc w zorganizowaniu akcji poboru krwi, która odby³a siê 19 wrzeœnia na terenie marketów. Ogó³em zg³osi³o siê 58 honorowych dawców, natomiast krew odda³y 44 osoby - w sumie zebrano 20 litrów krwi. Szczególne podziêkowania nale ¹ siê dawcom, zw³aszcza tym oddaj¹cym krew po raz pierwszy. W akcji wziê³y udzia³ osoby o du ej wra liwoœci spo³ecznej Organizatorzy

13 UROCZYSTOŒCI ROCZNICOWE, INFORMACJE paÿdziernik Kombatanci doskonale pamiêtaj¹ ten tragiczny dzieñ 17 wrzeœnia wrzeœnianie wspominali jedno z najbardziej tragicznych wydarzeñ w historii Polski. Uroczystoœci rozpoczê³a msza œwiêta celebrowana przez ks. kanonika G³owa w koœciele farnym. Rocznica powstania Polskiego Pañstwa Podziemnego Ods³oniêcie tablicy pami¹tkowej ku czci genera³a broni W³adys³awa Andersa i poœwiêcenie tabliczek osób zmar³ych i pomordowanych w czasie II wojny œwiatowej z Wielkopolski z³o y- ³o siê na centraln¹ czêœæ obchodów siedemdziesi¹tej rocznicy powstania Polskiego Pañstwa Podziemnego, które odby³y siê 27 wrzeœnia w Poznaniu. Uroczystoœci upamiêtniaj¹ce to znacz¹ce w historii Polski wydarzenie zosta³y przygotowane przez Œwiatowy Zwi¹zek o³nierzy Armii Krajowej Okrêgu Wielkopolskiego. Ceremoniê rozpoczê³a msza w koœciele oo. Dominikanów. Po jej zakoñczeniu ods³oniêto w kru gankach œwi¹tyni tablicê pami¹tkow¹, któr¹ oddano ho³d jednemu z najwybitniejszych polskich dowódców okresu wojny - genera³owi W³adys³awowi Andersowi. Po z³o eniu kwiatów ze- Szpital w opa³ach fot. arch. KPPSP we Wrzeœni W szpitalu odby³y siê æwiczenia s³u b ratowniczych 30 wrzeœnia o dyspozytorka pogotowia ratunkowego otrzymuje zg³oszenie z oddzia³u noworodkowego szpitala powiatowego, e w szatni personelu na poddaszu nieznany mê czyzna rozla³ i podpali³ substancjê ³atwopaln¹. Grozi równie broni¹ pracownikowi szpitala. Mê czyzna wygl¹da na mocno zdesperowanego. Dyspozytorka zgodnie z procedurami przekazuje informacje do Powiatowego Stanowiska Kierowania Pañstwowej Stra y Po arnej oraz na Komen- dê Powiatow¹ Policji. Rozlegaj¹ siê syreny wozów stra ackich i policyjnych oraz odg³osy wystrza³ów z broni palnej. Wszystkie s³u by przystêpuj¹ niemal natychmiast do akcji ratowniczych, zabezpieczaj¹cych oraz poœcigowych. Na szczêœcie to tylko wspólne æwiczenia stra y po arnej i policji. Podczas dzia³añ ratowniczych personel oddzia³u ewakuowa³ 20 kobiet oraz 16 noworodków na inne oddzia³y szpitalne, chorych przetransportowano do Liceum Ogólnokszta³c¹cego ambulansami PRM. 70. rocznica najazdu Sowietów na Polskê Po mszy pochód przy dÿwiêkach werbli przemaszerowa³ na cmentarz przy ul. GnieŸnieñskiej pod pomnik katyñski, gdzie odby³a siê centralna czêœæ obchodów. Wœród uczestników obecni byli miêdzy innymi kombatanci, cz³onkowie Rodziny Katyñskiej, poczty sztandarowe oraz przedstawiciele w³adz lokalnych. Ceremoniê poprowadzi³ Boles³aw Œwiêciochowski, prezes Wrzesiñskiego Towarzystwa Kulturalnego, który by³ g³ównym organizatorem uroczystoœci. Po krótkim wprowadzeniu S³awomir Szuba, nauczyciel historii z Liceum Ogólnokszta³c¹cego, przedstawi³ referat okolicznoœciowy. W swoim wyst¹pieniu szczególnie zaakcentowa³ dramatyczne skutki agresji sowieckiej dla narodu polskiego. Nawi¹za³ równie do aktualnego stanowiska w³adz rosyjskich wobec wydarzeñ sprzed siedemdziesiêciu lat. Wspominaj¹c mord katyñski powiedzia³: Nie ma wyt³umaczeniu dla tego aktu bestialstwa, tak samo jak dla sojuszu Stalina i Hitlera. A winnym s³owo przepraszam nawet nie chce przejœæ przez gard³o. Za to pokracznymi argumentami próbuj¹ zafa³szowaæ historiê tamtych tragicznych czasów i t³umaczyæ swe niegodne postêpowanie. Naszym zadaniem jest kultywowaæ pamiêæ o tej tragicznej dacie i oddawaæ honor wszystkim tym, którzy chcieli przecie normalnie yæ, mimo wszystko. Nastêpnie zebrani wys³uchali krótkiego koncertu pieœni patriotycznych i religijnych w wykonaniu licealnego chóru Les Choristes pod przewodnictwem dyrygenta, Przemys³awa Piechockiego. Spotkanie zakoñczy³o z³o enie kwiatów przez delegacje oraz wspólne odœpiewanie Roty. leg³ych, pomordowanych i zmar³ych w okresie II wojny œwiatowej. W obchodach uczestniczy³a delegacja z powiatu wrzesiñskiego. Szpital Powiatowy we Wrzeœni to jeden z najwa niejszych elementów systemu bezpieczeñstwa w powiecie wrzesiñskim, dlatego w æwiczenia zaanga owa³y siê Powiatowe Centrum Zarz¹dzania Kryzysowego oraz Gminny Oœrodek Alarmowania we Wrzeœni. Przeæwiczono gotowoœæ do podjêcia dzia³añ, przep³yw informacji, mo liwoœci zwo³ania w trybie alarmowym cz³onków Powiatowego Zespo³u Zarz¹dzania Kryzysowego oraz prowadzenia monitoringu rozwoju sytuacji. Na miejscu æwiczeñ obecny by³ wicestarosta wrzesiñski, Pawe³ Guzik, wraz z czêœci¹ Powiatowego Zespo³u Zarz¹dzania Kryzysowego. Akcja przebiega³a prawid³owo, wszystkie s³u by zareagowa³y w³aœciwie, za³o ony cel æwiczenia przyniós³ oczekiwany efekt. Pewne niedoci¹gniêcia, jakie wynik³y podczas dzia³añ ratowniczych, doczeka³y siê szczegó³owej analizy: okaza³o siê m.in., e szwankuje ³¹cznoœæ miêdzy dowódc¹ dzia³añ ratowniczo-gaœniczych a dy urnym koordynatorem dzia³añ medycznych w szpitalu. Æwiczenia pozwol¹ wykluczyæ tego rodzaju sytuacje w przysz³oœci. Pawe³ Puzdrakiewicz PCZK Wrzeœnia Ksi¹dz G³ów odznaczony Wojewoda wielkopolski Piotr Florek odznaczy³ ksiêdza kanonika Kazimierza G³owa Z³otym Krzy em Zas³ugi. Wyró nienie, przyznawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zas³u onym obywatelom Wielkopolski, wrêczono 29 Spotkanie Kombatantów Zaproszenie Zarz¹d Ko³a Zwi¹zku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i By³ych WiêŸniów Politycznych we Wrzeœni zaprasza wszystkich cz³onków na zebranie plenarne, które odbêdzie siê 15 paÿdziernika o godz w sali przedsiêbiorstwa Mikroma przy ul. Batorego 5. Urodzony 8 marca 1928 roku w Mi³os³awiu polski rolnik, opozycjonista, polityka, pose³ na Sejm X kadencji, aktywny dzia- ³acz spo³eczny. Zmar³ 10 listopada 1997 roku. Józef Wlekliñski by³ wspó³za- ³o ycielem NSZZ Solidarnoœci Rolników Indywidualnych i wiceprzewodnicz¹cym Zarz¹du Wojewódzkiego. W³¹czony do Podziemnego Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników, po powo³aniu Wielkopolskiego Komitetu jego jawny przedstawiciel. Zabiega³ o utworzenie Uniwersytetu Ludowego dzia³aj¹cego póÿniej w Biechowie. By³ te wieloletnim komendantem Ochotniczej Stra y Po arnej w gminie Mi³os³aw. Po wyborach 1989 pose³, wiceprzewodnicz¹cy Zarz¹du Wojewódzkiego S RI, cz³onek komitetu za- ³o ycielskiego PSL Solidarnoœæ, wspó³organizator i prezydent Wielkopolskiej Izby Rolniczej i Rolno-Przemys³owej. Wlekliñski, sam zatrzymywany i przes³uchiwany, zawsze niós³ pomoc innym. Uczestniczy³ w akcjach wspierania internowanych, represjonowanych i ich rodzin, organizowa³ zbiórki ywnoœci dla strajkuj¹cych studentów, kiedy W tym roku presti owe wyró nienie otrzyma³ Tadeusz D¹browski za tom poetycki Czarny wrzeœnia w Wielkopolskim Urzêdzie Wojewódzkim. Otrzymuj¹ je osoby spe³niaj¹ce czyny przekraczaj¹ce zakres ich zwyk³ych obowi¹zków, a przynosz¹ce znaczn¹ korzyœæ pañstwu lub obywatelom. Wspomnienie o Józefie Wlekliñskim Nagroda Koœcielskich (red.) dowiadywa³ siê, e u rolników dzia³aj¹cych w zwi¹zku nie dzieje siê najlepiej, organizowa³ maszyny, grupê kolegów i wspólnie pomagali w pracach polowych. Jak wspomina pani Maria: Trudno nie pamiêtaæ panu Józefowi tych transportów ywnoœci, wêdlin, kartofli na zimê Przetrwaliœmy tu w mieœcie dziêki takim rolnikom jak œp. Józef. Józef Wlekliñski ³¹czy³ odwagê z m¹drym zaanga owanie w ycie zbiorowoœci. I do koñca sta³ po stronie pojedynczego cz³owieka. (oprac. na podstawie By³ cz³owiekiem solidarnoœci [A.N.] Solidarnoœæ-Poznañ 1997 nr 505) brani przenieœli siê do parku Henryka Wieniawskiego pod pomnik Polskiego Pañstwa Podziemnego i Armii Krajowej, gdzie zaplanowano g³ówn¹ czêœæ uroczystoœci. Poœwiêcono tam imienne tabliczki osób pokwadrat, wydany w 2009 roku nak³adem Wydawnictwa A5. Poezja D¹browskiego - trzydziestoletniego gdañszczanina, eseisty i krytyka literackiego - doczeka³a siê ju t³umaczeñ na dziesiêæ jêzyków europejskich. Jak uzasadnia jury, w którym zasiadaj¹ miêdzy innymi W³odzimierz Bolecki i Jerzy Jarzêbski, twórczoœæ D¹browskiego cechuje nie tylko oryginalnoœæ, ale i ostroœæ widzenia spraw estetycznych, egzystencjalnych i metafizycznych, która czyni jego pisarstwo jednym z najciekawszych osi¹gniêæ najnowszej poezji polskiej. (red.)

14 14 paÿdziernik 2009 WYWIADY / INFORMACJE Pszczelarstwo to coœ wiêcej ni hobby Bogus³aw Grobelny i Bogus³aw Fija³kowski zajmuj¹ siê pszczelarstwem od niemal pó³ wieku Ko³o Pszczelarzy we Wrzeœni jest jednym z najlepszych i najbardziej cenionych kó³ Wojewódzkiego Zwi¹zku Pszczelarzy w Poznaniu. Pierwsze wzmianki o jego istnieniu pochodz¹ z 1835 roku. Obecnie zrzesza 49 cz³onków. Utrzymuj¹ oni ok matek pszczelich. W tym roku Ko³o zosta³o uhonorowane medalem im. ks. dr Jana Dzier ona, najwy sz¹ nagrod¹ dla wyró niaj¹cych siê kó³ pszczelarskich w Polsce. Od 1974 roku prezesem Ko³a jest Bogus³aw Fija³kowski, wyró niony wieloma odznaczeniami pszczelarskimi, m.in. statuetk¹ ks. dra Jana Dzier ona. Jego zastêpca, Bogus³aw Grobelny, otrzyma³ medal im. ks. Dzier ona. Podczas spotkania, któremu towarzyszy³a herbata z miodem, pszczelarze opowiadali o swojej pasji. Od jak dawna pracuj¹ Panowie z pszczo³ami? Bogus³aw Grobelny: Od 1964 roku. Minê³o ju 45 lat! Bogus³aw Fija³kowski: Obcujê z pszczo³ami od zawsze. Tam, gdzie siê wychowa³em, by³y ule. Gdy wybudowa³em dom we Wrzeœni, w latach siedemdziesi¹tych, moja mama od razu kupi³a mi pierwszy ul. Po kilku latach mia³em 25 rodzin. Obecnie mam 9. Pszczo³y maj¹ opinie pracowitych. Jak wygl¹da ich ycie? Bogus³aw Grobelny: Ka da pszczela rodzina mieszka w osobnym ulu. Ma swoj¹ matkê, robotnice i trutnie. Matka znosi jajka, z których wykluwaj¹ siê wszystkie pszczo³y nale ¹ce do rodziny. Gdy nadchodzi wiosna, zdarza siê, e rodzi siê m³oda matka, wtedy ta starsza wychodzi z rojem i szuka nowego gniazda. U ludzi to m³odzi wychodz¹ z domu i szukaj¹ swojego miejsca w œwiecie, u pszczó³ jest na odwrót. Zawsze wiemy, kiedy to siê stanie, w ulach s³ychaæ wtedy œpiew matek. Po wyjœciu odbywa siê rój godowy. Z jajeczek (wiosn¹ matka sk³ada ich do 2 tys. na dobê) rodz¹ siê larwy, które zamykaj¹ siê w kokonie. Wychodz¹ z nich maleñkie pszczó³ki, karmione s¹ mleczkiem pszczelim, wysokokalorycznym pokarmem. M³oda pszczo³a spêdza czas na pracach porz¹dkowych, po jakimœ czasie dopiero wyfruwa na zewn¹trz. I staje siê robotnic¹. Prze ywa w lecie oko³o trzech tygodni. Pszczo³a yje bardzo intensywnie, nadchodzi moment, gdy owad nie mo e ju fruwaæ i wtedy umiera. ycie pszczó³ jest fascynuj¹ce! Najlepiej, gdyby pani pojecha³a do pasieki i sama mu siê przyjrza³a. Jak wygl¹da powszedni dzieñ pszczelarza? Bogus³aw Fija³kowski: Opiekujê siê pasiek¹. Wiosn¹ i latem wywo ê swoje pszczo³y do Radomic, ze wzglêdu na bliskoœæ pól rzepaku. eby uzyskaæ ró norodne gatunki miodu trzeba wêdrowaæ, jak to my pszczelarze mówimy, za po ytkiem. Zaopatrujê te ka d¹ rodzinê w odpowiednie leki. Pasieka nieleczona mo e przetrwaæ najwy ej 3 lata. Du ym zagro eniem s¹ ciê kie choroby, jak warroza. Niestety ten rok jest bardzo niekorzystny dla pszczó³, wrêcz klêskowy. Najpierw susza, potem deszcz i ch³odne noce spowodowa³y, e roœliny wytwarza³y ma³o nektaru i tym samym miodu by³o tyle, co na lekarstwo. Wiele pszczó³ zginê³o z powodu gwa³townych, zimnych deszczy. W zesz³ym roku podbieraliœmy miód cztery razy, w tym roku tylko raz. To znaczy, e nie zwróc¹ siê nam koszty produkcji. Za to ubieg³y rok by³ rewelacyjny. Obrodzi³y rzepak, akacja, lipa. By³o du o mszyc, a co za tym idzie spadzi. Jedna rodzina da³a mi rekordow¹ iloœæ - 70 kg! Zazwyczaj otrzy- Rozmowa z Justyn¹ Jastrzêbsk¹, dyrektor Têczowej Chatki, nowo otwartego przedszkola we Wrzeœni Czy Wrzeœni potrzebne jest nowe przedszkole? Justyna Jastrzêbska z grup¹ piêciolatków poniedzia³ku do pi¹tku, piêæ godzin dziennie. W tym czasie z dzieæmi jest równie nauczycielka wychowania przedszkolnego. Nauczycielka przygotowuje plany miesiêczne i plany rozwoju, lektor, dostosowuj¹c siê do nich, realizuje w³asne zajêcia jêzykowe. Lektor mówi tylko po angielsku, dziêki czemu dzieci os³uchuj¹ siê z jêzykiem przy codziennych czynnoœciach i zabawach. Inne grupy maj¹ lekcje jêzykowe dwa, trzy razy w tygodniu, to jednak ma³o. Dzieci w tym wieku momentalnie ucz¹ siê i ³api¹ kontakt z jêzykiem obcym. Myœlê, e jest to grupa przysz³oœciowa, niestety dosyæ droga. muje siê kg. Jako cz³onkowie Ko³a staramy siê, aby wzrasta³a produkcja miodu. Dlatego od lat sprowadzamy du o matek (60 w ubieg³ym roku). Podró ujemy po Polsce, oprócz wycieczek krajoznawczych organizujemy wyjazdy szkoleniowe, odwiedziliœmy Stacjê Hodowli i Unasienniania Matek w Okocimiu- Brzesku, Oddzia³ Pszczelnictwa Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Pu³awach. Co roku otrzymujemy dofinansowanie z gmin i starostwa, dziêki czemu zakupujemy wêzê - materia³ potrzebny do budowy plastrów. Na wiosnê organizujemy piknik, podczas którego wymieniamy siê doœwiadczeniami, spotykamy siê tak e z pszczelarzami z innych kó³. Cieszymy siê, e ludzie ca³y rok czekaj¹ na to spotkanie. Przygarnij mnie Pies rasy mieszanej, ma oko- ³o szeœciu lat, po sterylizacji, zaszczepiony. Jest bardzo spokojny - zdjêcie dobrze oddaje jego przyjazny temperament. Idealnie bêdzie pilnowa³ obejœcia (nie wolno jednak trzymaæ go na ³añcuchu). Brakuje mu ludzkiego towarzystwa. Z jakimi problemami borykaj¹ siê polscy pszczelarze? Bogus³aw Grobelny: Jest ich bardzo du o! Z roku na rok maleje liczba cz³onków Ko³a - wszyscy jesteœmy ju starszymi ludÿmi, zaledwie jeden pszczelarz wœród nas ma poni ej piêædziesiêciu lat. Brakuje nastêpców. Miód jest stosunkowo tani, a praca trudna i bolesna. Plag¹ s¹ ciê kie choroby dziesi¹tkuj¹ce pszczo³y. Leki kosztuj¹. Niestety wycofano z rynku dobre i tanie polskie œrodki, zast¹piono je zachodnimi, znacznie dro szymi, mniej skutecznymi i o gorszej wydajnoœci. Ci¹gle wzrastaj¹ ceny cukru. Na Zachodzie, w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, nawet na Wêgrzech, pañstwo wspomaga pszczelarzy, sprzedaj¹c im cukier po cenie hurtowej, tymczasem my nie mo emy liczyæ na tak¹ pomoc. Produkcja miodu staje siê nieop³acalna. Osobnym problemem s¹ wytrucia pszczó³ œrodkami ochrony roœlin stosowanymi w rolnictwie. W Niemczech, gdy dosz³o w zesz³ym roku do wytruæ, ju jesieni¹ wyp³acono hodowcom odszkodowania. W Polsce mo na za³o yæ sprawê w s¹dzie, ale na werdykt czeka siê 5 lat, do tego czasu pasieka przestaje istnieæ. Rozmawia³a Pies rasy mieszanej, bardzo ³adny, ma trzy-cztery lata. Zaszczepiony. Bardzo lubi spacery - ze wzglêdu na prezencjê bêdzie wzbudzaæ zazdroœæ u innych posiadaczy czworonogów. Uwielbia zabawê i jest œwietnym kompanem. Schronisko Miejskie dla Zwierz¹t we Wrzeœni zaprasza od poniedzia³ku do pi¹tku miêdzy 8:00 a 12:00; w soboty, niedziele i œwiêta miêdzy 8:00 a 10:00, ul. gen. Sikorskiego 38, tel Zbiórka elektroœmieci Sk¹d wzi¹³ siê pomys³, aby otworzyæ przedszkole we Wrzeœni? Bardzo lubiê dzieci, mam z nimi dobry kontakt, chcia³am coœ dla nich zrobiæ. Skoñczy³am studia miêdzy innymi w zakresie wychowania przedszkolnego. Rozgl¹da³am siê po rynku lokalnym, wiedzia³am, e w mieœcie s¹ tylko trzy przedszkola. Zauwa y³am, e nie s¹ w stanie pomieœciæ wszystkich dzieci, uzna³am zatem, e potrzebna jest nowa placówka. Przez rok szuka³am odpowiedniej dzia³ki. Jan Nowak z firmy Nowbud, który wskaza³ mi odpowiednie miejsce, zdecydowa³ siê tak e wznieœæ, dzier awiony obecnie przez mnie, budynek przedszkola. Jakie warunki trzeba spe³niæ, eby otworzyæ przedszkole? Przede wszystkim finansowe. Trzeba oczywiœcie zatrudniæ wykszta³con¹ kadrê nauczycielsk¹ oraz dyrektora do nadzoru pedagogicznego, jeœli w³aœciciel nie ma takich uprawnieñ. Placówka musi te spe³niaæ szereg wymagañ: odpowiedni¹ liczbê dzieci w pomieszczeniach, wielkoœæ sal, placu zabaw, kuchni wraz z zapleczem i wiele innych. Toalety na przyk³ad powinny byæ w umieszczone w salach, tak aby by³y dostêpne dla dzieci na wysokoœci dostosowanej do ich wzrostu. Nowoœci¹ jest grupa anglojêzyczna. Jak wygl¹daj¹ zajêcia w niej prowadzone? Lektor pracuje z t¹ grup¹ od Czym ró ni siê to przedszkole od innych wrzesiñskich placówek? Estetycznym wygl¹dem i dobrym przystosowaniem do potrzeb dzieci i rodziców (przedszkole otwarte jest w godzinach od 6.00 do 17.30). Mamy przygotowan¹ specjaln¹ salê, gdzie odbywaj¹ siê miêdzy innymi zajêcia z rytmiki i tañca. Chcemy tam tak e zorganizowaæ wieczorki kinowe. Zakupiliœmy ju projektor i mnóstwo bajek. Op³ata bêdzie symboliczna. W ramach przedszkola dzia³a klub przedszkolaka. Rodzice, którzy maj¹ do za³atwienia swoje sprawy, mog¹ zostawiæ tu pociechy w wieku od pó³tora roku do szeœciu lat. Efekty ekologicznej zbiórki robi³y imponuj¹ce wra enie 19 wrzeœnia uczniowie wrzesiñskich szkó³ zbierali zu yty sprzêt elektryczny i elektroniczny, bior¹c udzia³ w ogólnopolskiej akcji Sprz¹tania Œwiata 2009, organizowanej przez powiat wrzesiñski przy wspó³pracy szkó³ ponadgimnazjalnych oraz Nadleœnictwa Czerniejewo. Zadaniem szkó³ by³o wykonanie ulotek informacyjnych i plakatów oraz przeprowadzenie akcji informacyjnej ju od wrzeœnia w okolicach najwiêkszych supermarketów wrzesiñskich. Uczniowie rozklejali ulotki w mieœcie i przekonywali mieszkañców do pozbycia siê elektroœmieci w legalny sposób. Nale- y je oddaæ do punktu zbiórki, a nie mieszaæ z typowymi odpadami komunalnymi albo wyrzucaæ do lasu. Oddane przez mieszkañców elektroœmieci bêd¹ poddane odzyskowi lub unieszkodliwieniu. Ci, którzy przynieœli swój zu yty sprzêt elektryczny i elektroniczny, dostawali w zamian sadzonkê drzewa lub krzewu. ¹cznie rozdano sadzonek, które wzbogac¹ w zieleñ nasze miasto. Liceum Ogólnokszta³c¹ce zebra³o kg elektroœmieci, Zespó³ Szkó³ Politechnicznych 2 910, Zespó³ Szkó³ Zawodowych 650, pracownicy firmy ALKO w sumie prawie osiem ton. Ma³gorzata Lisiecka

15 SPORT paÿdziernik Szybki cross Dziewi¹ta edycja Crossu Kolarzy Górskich we Wrzeœni, która tradycyjnie odby³a siê w ma³pim gaju, okaza³a siê najszybsza w historii zawodów. Rekordy czasu zosta³y pobite w wielu kategoriach. Tak dobre wyniki zawdziêczamy bardzo sprzyjaj¹cej pogodzie. Warunki na trasie by³y rewelacyjne, a sama trasa profesjonalnie, przygotowana i wspaniale zabezpieczona, pozwala³a rozwin¹æ prêdkoœæ przy zapewnieniu bezpieczeñstwa, m.in. dziêki dosypanym nowym bandom na zakrêtach - oceni³ Zbigniew Ogrodowicz, dyrektor Wrzesiñskich Obiektów Sportowych i Rekreacyjnych, wspó³organizator imprezy - Wa n¹ jej zalet¹ jest œwietna widocznoœæ - kibice mogli obserwowaæ zmagania kolarzy na znacz¹cym odcinku, nie ruszaj¹c siê z miejsca startu. Dziêki temu widzowie widzieli kto, kogo i o ile wyprzedza, natomiast zawodnicy bardziej mobilizowali siê do walki. W zawodach wystartowa³y sto szeœædziesi¹t dwie osoby, w wiêkszoœci z Wielkopolski, ale równie z Warszawy, Szczecina, Che³mna, Gryfina, Pa³czyna- Zdroju, Czaplinka, Strzelec Krajeñskich, Gorzowa Wielkopolskiego oraz Tomaszowa Mazowieckiego. Wœród nich zdecydowanie mniej by³o pañ, zaledwie siedem- W zawodach wystartowa³o 162 kolarzy. Chwilami tempo by³o umiarkowane naœcie. Najszybsz¹ juniorkê Weronikê Rybarczyk, poznaniankê, tegoroczn¹ mistrzyniê Polski rozczarowa³ fakt, e na starcie oprócz niej zjawi³a siê tylko jedna zawodniczka! Sportsmenkê smuci ma³e zainteresowanie kolarstwem górskim wœród pañ. Za to chwali³a trasê - jej zdaniem wymaga³a od sportowców nie tylko kondycji, ale przede wszystkim œwietnego opanowania techniki jazdy. Zawodnicy i zawodniczki startuj¹cy w najm³odszej kategorii wiekowej - dzieci do lat 10 - musieli pokonaæ trzy okr¹ enia pêtli rozjazdowej (1 500 metrów), pozostali uczestnicy zmagali siê z pêtl¹ o d³ugoœci metrów. Najd³u sza trasa przeznaczona by³a dla kategorii elita (siedem okr¹ eñ), najkrótsza dla aków i superamatorów (jedno okr¹ enie). Kategorie: najm³odsi oraz superamatorzy nie brali udzia- ³u w walce o puchar Thule Wrzesiñski cross jest jednym z kilku wyœcigów odbywaj¹cych siê w ró nych miastach Wielkopolski, które sk³adaj¹ siê na zawody puchar Tiule O tym, kto zostanie zwyciêzc¹ zadecyduje klasyfikacja ³¹czna wszystkich biegów. Fina³ imprezy odbêdzie siê w paÿdzierniku w W¹growcu. W kategorii dzieci do lat 10 zwyciê y³ Marcel Musielak. Najm³odsz¹ zawodniczk¹ w tej grupie by³a czterolatka Zuzanna Jankowska, która dzielnie przejecha³a swoj¹ trasê na dzieciêcym czteroko³owym rowerku. Wszystkie startuj¹ce dzieciaki otrzyma³y pami¹tkowe dyplomy. W kategorii superamator pierwsze miejsce zaj¹³ Kacper Urbanowicz, w akach Bartosz Zaworski z Psar Ma³ych, w m³odziczkach Aleksandra Konieczna z Jarocina oraz w m³odzikach Borys Korczyñski z Gryfina. W juniorach m³odszych najlepszy by³ Piotr Tomczak z Wrzeœni, w kategorii kobiety elita wrzeœnianka Agata Ignaszak, natomiast w masters Edyta Swat z PrzeŸmierowa. Ogólnie we wszystkich kategoriach wystartowa³o siedemnaœcie kobiet. W juniorach i elicie triumfowali wrzeœnianie Mateusz Kaczmarek i Krzysztof Maciejewski. Najszybszy w grupie masters I by³ Zbigniew Górski z Laskowicka (w konkurencji tej starowa³ równie Travis Lilley, Amerykanin, lektor jêzyka angielskiego w English House, nie ukoñczy³ jednak trasy z powodu pêkniêcia ramy roweru), w masters II Rafa³ Dymek ze Szczecina i w masters III Zdzis³aw Baran ze Z³otowa. Nagrody wrêczyli Grzegorz KaŸmierczak, przewodnicz¹cy Rady Powiatu, i Beata Walkowiak, skarbnik powiatu. Zawody zorganizowali Wrzesiñska Brygada Kolarska, Starostwo Powiatowe we Wrzeœni oraz Urz¹d Miasta i Gminy Wrzeœnia. Maraton Nad Wart¹ Ziemi Wrzesiñskiej Humor dopisywa³ zawodnikom, mimo e trasa by³a mêcz¹ca 12 wrzeœnia do wielogodzinnej, wyczerpuj¹cej próby stanê- ³o ponad stu mi³oœników turystyki kwalifikowanej w ramach IV Ogólnopolskiego Maratonu Turystycznego Nad Wart¹ Ziemi Wrzesiñskiej. Organizatorami projektu by³o Starostwo Powiatowe we Wrzeœni, Stowarzyszenie Promyk, UKS ak Wrzeœnia, a wspó³organizatorami urzêdy gminne naszego powiatu. Uczestnicy mieli do wyboru trasy o zró nicowanej d³ugoœci (50, 75 lub 100 km) i do pokonania trzy etapy: pierwszy, najd³u szy - rowerowy, nastêpnie kajakowy i na koñcu odcinek pieszy. W³odarze Wrzeœni, Ko- ³aczkowa i Mi³os³awia dali sygna³ startu. Zawodnicy pokonuj¹cy dystans 75 i 100 km ruszyli na odcinek rowerowy o godzinie 8.00, godzinê póÿniej w trasê puœcili siê uczestnicy na 50 km. Etap kajakowy zaczyna³ siê w Ci¹ eniu lub Pyzdrach, a koñczy³, w zale noœci od d³ugoœci dystansu, w Nowej Wsi Podgórnej, Pyzdrach lub Orzechowie. Po drugiej czêœci maratonu na uczestników czeka³a zupa serwowana z kuchni polowej. Wzmocnieni ciep³ym posi³kiem maratoñczycy wyruszyli na ostatni odcinek trasy, dla wielu najtrudniejszy - pieszy. Meta maratonu usytuowana zosta³a przy pa³acu w Ko³aczkowie. Tam te uczestnicy, by zaliczyæ maraton, musieli oddaæ karty zespo³u z odpowiedziami udzielonymi na zadane przez organizatorów pytania. Ka dy, kto ukoñczy³ trasê, otrzymywa³ Certyfikat turysty kwalifikowanego, a tak e odblaskowy gad et. Na mecie maratonu uczestnicy zregenerowali si³y ciep³¹ kolacj¹. Gdy wszyscy dotarli na metê, nast¹pi³o podsumowanie imprezy i losowanie nagród. G³ówna wygrana - tradycyjnie rower - trafi³a do Macieja Mazija z Ko³aczkowa. W tegorocznym maratonie wystartowa³o 104 uczestników, w tym 28 zawodników na najd³u szym dystansie 100 km. Maraton, do którego zapisy trwa³y zaledwie 30 godzin, cieszy siê du ¹ popularnoœci¹ i z roku na rok swój akces do udzia³u w imprezie zg³asza coraz wiêcej osób. Organizatorzy, ze wzglêdu na ograniczon¹ liczbê sprzêtu kajakowego, musz¹ niestety wielu chêtnych odprawiaæ z kwitkiem. Impreza, dziêki wspó³pracy przedstawicieli wszystkich gmin powiatu wrzesiñskiego, przebieg³a sprawnie i bez zak³óceñ. Uczestnicy uœmiechniêci opuœcili Ko³aczkowo z nadziej¹ spotkania siê na starcie w przysz³ym roku. Jacek Zieliñski Drugi Orlik we Wrzeœni 25 wrzeœnia otwarto drugi we Wrzeœni obiekt sportowy wzniesiony w ramach programu Moje Boisko - Orlik Teraz uczniowie Gimnazjum nr 1 przy ul. Kosynierów mog¹ uprawiaæ sport korzystaj¹c z kompleksu nowoczesnych boisk (do pi³ki no nej, siatkowej i koszykowej oraz czterotorowej bie ni sprinterskiej). Dyrektor szko³y, Halina Kotyk, rozpoczynaj¹ca uroczystoœæ, powiedzia³a: Pomys³ zrodzi³ siê dwa lata temu, niestety z powodów finansowych musieliœmy go od³o yæ na póÿniej. Z pomoc¹ jednak przyszed³ program ministerialny Moje Boisko - Orlik 2012, dziêki niemu oraz aktywnoœci w³adz wojewódzkich i gminnych marzenia mog³y zostaæ zrealizowane. Za³o eniem programu jest zapewnienie ka dej gminie nowoczesnej infrastruktury sportowej potrzebnej do rozwijania aktywnoœci sportowej dzieci, m³odzie y i spo³ecznoœci lokalnej. W³adze licz¹, e inwestycje przyczyni¹ siê do podniesienia kultury fizycznej Polaków i pomog¹ im prowadziæ zdrowszy styl ycia. Partnerzy zaanga owani w realizacjê przedsiêwziêcia: Ministerstwo Sportu, Urz¹d Marsza³kowski Województwa Wielkopolskiego oraz Urz¹d Miasta i Gminy Wrzeœnia równo uczestniczyli w kosztach budowy, ka dy z nich przeznaczy³ na ten cel z³otych. Podczas pi¹tkowej uroczystoœci obecni byli senatorowie: Piotr Gruszczyñski i Antoni Piechniczek, zas³u ony trener polskiej reprezentacji pi³karskiej, obecnie wiceprezes PZPN do spraw szkoleniowych, oraz Adam Wysocki, przedstawiciel Departamentu Sportu i Turystyki Urzêdu Marsza³kowskiego w Poznaniu. Te boiska zwiêkszaj¹ wasze szanse yciowe - zwróci³ siê Piechniczek do uczniów - ale te stawiaj¹ wiêksze wymagania. Teraz potrzeba waszego samozaparcia, silnej woli, pracy, musicie wiêcej daæ z siebie! Po jednoczesnym przeciêciu symbolicznej wstêgi przez Antoniego Piechniczka, Adama Wysockiego i Tomasza Ka³u nego, ksi¹dz kanonik Mieczys³aw Koz³owski poœwiêci³ boiska. Nastêpnie uczniowie przedstawili czêœæ artystyczn¹, której wyrazistym akcentem by³ ywio³owy taniec w wykonaniu gimnazjalistek. Zamykaj¹c uroczystoœæ, Antoni Piechniczek wypróbowa³ syntetyczn¹ murawê i Antoni Piechniczek zagrzewa m³odzie do sportowego wysi³ku popisa³ siê celnym rzutem karnym do bramki. Spotkanie zakoñczy³ mecz, który rozegrali uczniowie. Przed gr¹ Piechniczek uœcisn¹³ d³oñ ka demu z m³odych zawodników.

16 Bli szych informacji udziela siê w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomoœci Starostwa Powiatowego we Wrzeœni, ul. Chopina 10, pokój. 14, tel paÿdziernik 2009 PRZETARGI Zarz¹d Powiatu we Wrzeœni og³asza I przetarg ustny nieograniczony na sprzeda nieruchomoœci gruntowej zabudowanej po³o onej we Wrzeœni przy ulicy Koœciuszki 14, stanowi¹cej w³asnoœæ powiatu wrzesiñskiego, a zapisanej w S¹dzie Rejonowym we Wrzeœni pod numerem Ksiêgi Wieczystej nr PO1F/ /4. Przetarg odbêdzie siê 27 paÿdziernika 2009 roku o godz w budynku Powiatowego Urzêdu Pracy we Wrzeœni przy ulicy Wojska Polskiego 2 w sali konferencyjnej nr 19. PRZEDMIOT PRZETARGU: 1. Nieruchomoœæ gruntowa zabudowana, po³o ona we Wrzeœni przy Koœciuszki 14, oznaczona geodezyjnie jako dzia³ka 3896/20 o powierzchni 1418 m 2, stanowi¹ca w³asnoœæ powiatu wrzesiñskiego, zapisana w S¹dzie Rejonowym we Wrzeœni pod numerem Ksiêgi Wieczystej nr PO1F/ /4. Zabudowê dzia³ki - o powierzchni 1418 m 2 stanowi budynek portierni o powierzchni u ytkowej 76 m 2 i powierzchni zabudowy 95 m 2.Dzia³ka posiada kszta³t regularny, zbli ony do prostok¹ta, teren p³aski, nieogrodzony. Budynek jest parterowy, bez poddasza, bez podpiwniczenia. Wybudowany zosta³ w roku Wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej. Œciany murowane z ceg³y. Dach p³aski, kryty pap¹. Budynek wyposa ony jest w nastêpuj¹ce instalacje: elektryczn¹, wodoci¹gow¹, kanalizacyjn¹, telefoniczn¹. Dojazd do nieruchomoœci z ulicy Koœciuszki, o nawierzchni utwardzonej asfaltem. W otoczeniu znajduje siê zabudowa mieszkaniowa, handlowa i us³ugowo-produkcyjna. Grunt posiada pe³ne uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej. 2. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym uchwa³¹ Rady Miejskiej we Wrzeœni z dnia 18 kwietnia 1997 roku, rejon ulicy Koœciuszki i Genera³a Sikorskiego, w którym znajduje siê dzia³ka 3896/20, to tereny przeznaczone pod zabudowê us³ugowo-handlow¹ i produkcyjn¹. 3. Nieruchomoœæ nie jest przedmiotem adnych zobowi¹zañ i obci¹ eñ. WARUNKI PRZETARGU: 1. Cena wywo³awcza dla nieruchomoœci wynosi z³ (s³ownie: trzysta tysiêcy z³otych) - nieruchomoœæ zwolniona z podatku od towarów i us³ug na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a Ustawy o VAT. 2. W przetargu mog¹ braæ udzia³ osoby fizyczne i prawne, które wp³ac¹ w gotówce wadium w wysokoœci z³ (s³ownie: trzydzieœci tysiêcy z³otych) na konto Starostwa Powiatowego we Wrzeœni nr , w taki sposób, aby najpóÿniej 21 paÿdziernika 2009 roku wadium znajdowa³o siê na rachunku bankowym organizuj¹cego przetarg ustny nieograniczony. Za dokonanie wp³aty uwa a siê dzieñ wp³ywu œrodków pieniê nych na rachunek bankowy Starostwa. Wadium mo e byæ wnoszone tak e w obligacjach Skarbu Pañstwa lub papierach wartoœciowych dopuszczonych do obrotu publicznego. 3. Wadium wp³acone przez uczestników przetargu po zakoñczeniu przetargu zostanie niezw³ocznie zwrócone na ich konto. 4. Wadium wp³acone przez uczestnika, który wygra³ przetarg, zalicza siê na poczet ceny nabycia nieruchomoœci. 5. Wadium wp³acone przez uczestnika, który przetarg wygra³, ulega przepadkowi w razie uchylenia siê od zawarcia umowy. 6. Minimalne post¹pienie wynosi 1% ceny wywo³awczej z zaokr¹gleniem wzwy do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj z³. 7. Cena nieruchomoœci uzyskana w przetargu podlega zap³acie przez kupuj¹cego w taki sposób, aby najpóÿniej na trzy dni przed zawarciem umowy notarialnej znajdowa³a siê na rachunku bankowym organizuj¹cego przetarg ustny nieograniczony. 8. Termin do z³o enia wniosku przez osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu nieruchomoœci na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 pkt 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomoœciami, up³yn¹³ w dniu 21 wrzeœnia 2009 roku. 9. Na przetarg nale y zg³osiæ siê z dowodem wp³aty wadium. 10. W przypadku przyst¹pienia do przetargu przez jednego z ma³ onków konieczne jest przed³o enie pisemnego wyra enia zgody wspó³ma³ onka z notarialnym poœwiadczeniem podpisu na przyst¹pienie do przetargu lub umowy o rozdzielnoœci maj¹tkowej wspó³ma³ onków. 11. Je eli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna, powinna przed³o yæ komisji przetargowej dowód osobisty. 12. Je eli uczestnikiem jest osoba podlegaj¹ca wpisowi do w³aœciwego rejestru, osoba upowa niona do jej reprezentowania powinna przed³o yæ do wgl¹du aktualny wypis z w³aœciwego rejestru, umowê spó³ki, uchwa³ê odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalaj¹cej na nabycie nieruchomoœci. Za aktualny wypis z w³aœciwego rejestru uwa a siê dokument wydany w okresie trzech miesiêcy poprzedzaj¹cych dzieñ przetargu. 13. Cudzoziemiec chc¹cy wzi¹æ udzia³ w przetargu winien spe³niæ wymogi okreœlone w Ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomoœci przez cudzoziemców. 14. Op³aty notarialne i s¹dowe zwi¹zane z zawarciem umowy sprzeda y w formie aktu notarialnego oraz przeprowadzenie postêpowania wieczystoksiêgowego w ca³oœci ponosi nabywca nieruchomoœci. 15. Zarz¹d Powiatu zastrzega sobie prawo odwo³ania przetargu z wa nych powodów. Bli szych informacji udziela siê w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomoœci Starostwa Powiatowego we Wrzeœni, ul. Chopina 10, pokój. 14, tel Zarz¹d Powiatu we Wrzeœni og³asza I przetarg ustny nieograniczony na sprzeda nieruchomoœci lokalowej zlokalizowanej w budynku u ytkowo-mieszkalnym we Wrzeœni przy ul. 3 Maja 8, stanowi¹cej w³asnoœæ powiatu wrzesiñskiego, a zapisanej w S¹dzie Rejonowym we Wrzeœni pod numerem Ksiêgi Wieczystej nr PO1F/ /8. Przetarg odbêdzie siê 23 listopada 2009 roku o godz w budynku Starostwa Powiatowego we Wrzeœni przy ulicy Chopina 10, I piêtro, pokój nr 118. PRZEDMIOT PRZETARGU: 1. Nieruchomoœæ lokalowa zlokalizowana w budynku u ytkowo-mieszkalnym we Wrzeœni przy ulicy 3 Maja 8, stanowi¹ca w³asnoœæ powiatu wrzesiñskiego, a zapisana w S¹dzie Rejonowym we Wrzeœni pod numerem Ksiêgi Wieczystej nr PO1F/ /8. W sk³ad nieruchomoœci wchodz¹: - samodzielny lokal u ytkowy nr 5 o powierzchni u ytkowej 280,7 m 2, na powierzchniê u ytkow¹ lokalu sk³adaj¹ siê: 11 biur, korytarz, WC na I piêtrze budynku oraz pomieszczenie u ytkowe na poddaszu, lokal posiada samodzielne wejœcie z zewn¹trz, strych nie jest u ytkowany, mo liwa jest adaptacja na cele mieszkalne lub u ytkowe; - piwnice, hall z klatk¹ schodow¹, schody i poddasze nieu ytkowe jako pomieszczenia przynale ne, ³¹czna powierzchnia 298,5 m 2, - udzia³ w 5792/8163 czêœciach nieruchomoœci wspólnej, na któr¹ sk³adaj¹ siê czêœci wspólne budynku u ytkowo-mieszkalnego przy ulicy 3 Maja 8 oraz dzia³ka numer ewidencyjny 1542/2 o powierzchni 0,0624 ha. Wy ej opisana nieruchomoœæ lokalowa zlokalizowana jest w jednopiêtrowym + poddasze budynku u ytkowo-mieszkalnym, w którym na parterze znajduj¹ siê 4 lokale mieszkalne. Budynek stan¹³ w 1901 roku, jest ca³kowicie podpiwniczony, murowany z ceg³y. Dach stromy, pokrycie z dachówki. Lokalizacja: centrum Wrzeœni. 2. Dla nieruchomoœci oznaczonej geodezyjnie jako dzia³ka nr 1542/2 nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Wrzeœnia obowi¹zuj¹cym do dnia 31 grudnia 2003 roku ww. nieruchomoœæ przeznaczona by³a na cele budownictwa us³ugowego. Warunkiem dokonywania wszelkich zmian w dotychczasowym u ytkowaniu nieruchomoœci jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 3. Nieruchomoœæ nie jest przedmiotem adnych zobowi¹zañ i obci¹ eñ. WARUNKI PRZETARGU: 1. Cena wywo³awcza dla nieruchomoœci wynosi z³ (s³ownie: szeœæset piêædziesi¹t tysiêcy z³otych) - nieruchomoœæ zwolniona z podatku od towarów i us³ug na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a Ustawy o VAT. 2. W przetargu mog¹ braæ udzia³ osoby fizyczne i prawne, które wp³ac¹ w gotówce wadium w wysokoœci z³ (s³ownie: siedemdziesi¹t tysiêcy z³otych) na konto Starostwa Powiatowego we Wrzeœni nr , w taki sposób, aby najpóÿniej 18 listopada 2009 roku wadium znajdowa³o siê na rachunku bankowym organizuj¹cego przetarg ustny nieograniczony. Za dokonanie wp³aty uwa a siê dzieñ wp³ywu œrodków pieniê nych na rachunek bankowy Starostwa. Wadium mo e byæ wnoszone tak e w obligacjach Skarbu Pañstwa lub papierach wartoœciowych dopuszczonych do obrotu publicznego. 3. Wadium wp³acone przez uczestników przetargu po zakoñczeniu przetargu zostanie niezw³ocznie zwrócone na ich konto. 4. Wadium wp³acone przez uczestnika, który wygra³ przetarg, zalicza siê na poczet ceny nabycia nieruchomoœci. 5. Wadium wp³acone przez uczestnika, który przetarg wygra³, ulega przepadkowi w razie uchylenia siê od zawarcia umowy. 6. Minimalne post¹pienie wynosi 1% ceny wywo³awczej z zaokr¹gleniem wzwy do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj z³. 7. Cena nieruchomoœci uzyskana w przetargu podlega zap³acie przez kupuj¹cego w taki sposób, aby najpóÿniej na trzy dni przed zawarciem umowy notarialnej znajdowa³a siê na rachunku bankowym organizuj¹cego przetarg ustny nieograniczony. 8. Termin do z³o enia wniosku przez osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu nieruchomoœci na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 pkt 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomoœciami, up³yn¹³ w dniu 14 wrzeœnia 2009 roku. 9. Na przetarg nale y zg³osiæ siê z dowodem wp³aty wadium. 10. W przypadku przyst¹pienia do przetargu przez jednego z ma³ onków konieczne jest przed³o enie pisemnego wyra enia zgody wspó³ma³ onka z notarialnym poœwiadczeniem podpisu na przyst¹pienie do przetargu lub umowy o rozdzielnoœci maj¹tkowej wspó³ma³ onków. 11. Je eli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna, powinna przed³o yæ komisji przetargowej dowód osobisty. 12. Je eli uczestnikiem jest osoba podlegaj¹ca wpisowi do w³aœciwego rejestru, osoba upowa niona do jej reprezentowania powinna przed³o yæ do wgl¹du aktualny wypis z w³aœciwego rejestru, umowê spó³ki, uchwa³ê odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalaj¹cej na nabycie nieruchomoœci. Za aktualny wypis z w³aœciwego rejestru uwa a siê dokument wydany w okresie trzech miesiêcy poprzedzaj¹cych dzieñ przetargu. 13. Cudzoziemiec chc¹cy wzi¹æ udzia³ w przetargu winien spe³niæ wymogi okreœlone w Ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomoœci przez cudzoziemców. 14. Op³aty notarialne i s¹dowe zwi¹zane z zawarciem umowy sprzeda y w formie aktu notarialnego oraz przeprowadzenie postêpowania wieczystoksiêgowego w ca³oœci ponosi nabywca nieruchomoœci. 15. Zarz¹d Powiatu zastrzega sobie prawo odwo³ania przetargu z wa nych powodów.

17 PRZETARGI / INFORMACJE paÿdziernik Zarz¹d Powiatu we Wrzeœni og³asza I przetarg ustny nieograniczony na sprzeda nieruchomoœci gruntowej zabudowanej po³o onej we Wrzeœni przy ulicy Objazdowej 1, stanowi¹cej w³asnoœæ powiatu wrzesiñskiego, a zapisanej w S¹dzie Rejonowym we Wrzeœni pod numerem Ksiêgi Wieczystej nr PO1F/ /1. Przetarg odbêdzie siê 30 listopada 2009 roku o godz w budynku Powiatowego Urzêdu Pracy we Wrzeœni przy ulicy Wojska Polskiego 2 w sali konferencyjnej nr 19. PRZEDMIOT PRZETARGU: 1. Nieruchomoœæ gruntowa zabudowana, po³o ona we Wrzeœni przy ulicy Objazdowej 1, oznaczona geodezyjnie jako dzia³ka 3839/8 o powierzchni 5987 m2, stanowi¹ca w³asnoœæ powiatu wrzesiñskiego, zapisana w S¹dzie Rejonowym we Wrzeœni pod numerem Ksiêgi Wieczystej nr PO1F/ /1. Zabudowê dzia³ki stanowi budynek gara owy o powierzchni u ytkowej 224,06 m 2 i powierzchni zabudowy 264,60 m 2. Budynek jest parterowy, bez poddasza, bez podpiwniczenia. Wybudowany zosta³ w roku 1987, technologi¹ tradycyjn¹, murowan¹. Dach p³aski, betonowy, ocieplony, kryty pap¹. Wyposa enie budynku w instalacje: elektryczn¹ (oœwietleniow¹ i si³a), odgromow¹, wodoci¹gow¹, kanalizacyjn¹, wentylacyjn¹ i grawitacyjn¹, telefoniczn¹. Dzia³ka posiada kszta³t regularny, teren p³aski, ogrodzony siatk¹ stalow¹. Dojazd do nieruchomoœci zjazdem z ulicy Objazdowej, o nawierzchni utwardzonej asfaltem. Grunt posiada pe³ne uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej. 2. Dla dzia³ki ewidencyjnej nr 3839/8 brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z miejscowym planem szczegó³owym zagospodarowania przestrzennego terenów dzia³alnoœci produkcyjno-us³ugowej we Wrzeœni obowi¹zuj¹cym do dnia 31 grudnia 2003 r. rejon ulicy Objazdowej, ww. nieruchomoœæ przeznaczona by³a na cele us³ugowe. 3. Nieruchomoœæ nie jest przedmiotem adnych zobowi¹zañ i obci¹ eñ. WARUNKI PRZETARGU: 1. Cena wywo³awcza dla nieruchomoœci wynosi z³ (s³ownie: jeden milion dwieœcie tysiêcy z³otych) - nieruchomoœæ zwolniona z podatku od towarów i us³ug na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a Ustawy o VAT. 2. W przetargu mog¹ braæ udzia³ osoby fizyczne i prawne, które wp³ac¹ w gotówce wadium w wysokoœci z³ (s³ownie: sto dwadzieœcia tysiêcy z³otych) na konto Starostwa Powiatowego we Wrzeœni nr , w taki sposób, aby najpóÿniej 25 listopada 2009 roku wadium znajdowa³o siê na rachunku bankowym organizuj¹cego przetarg ustny nieograniczony. Za dokonanie wp³aty uwa a siê dzieñ wp³ywu œrodków pieniê nych na rachunek bankowy Starostwa. Wadium mo e byæ wnoszone tak e w obligacjach Skarbu Pañstwa lub papierach wartoœciowych dopuszczonych do obrotu publicznego. 3. Wadium wp³acone przez uczestników przetargu po zakoñczeniu przetargu zostanie niezw³ocznie zwrócone na ich konto. 4. Wadium wp³acone przez uczestnika, który wygra³ przetarg, zalicza siê na poczet ceny nabycia nieruchomoœci. 5. Wadium wp³acone przez uczestnika, który przetarg wygra³ ulega przepadkowi w razie uchylenia siê od zawarcia umowy. 6. Minimalne post¹pienie wynosi 1% ceny wywo³awczej z zaokr¹gleniem wzwy do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj z³. 7. Cena nieruchomoœci uzyskana w przetargu podlega zap³acie przez kupuj¹cego w taki sposób, aby najpóÿniej na trzy dni przed zawarciem umowy notarialnej znajdowa³a siê na rachunku bankowym organizuj¹cego przetarg ustny nieograniczony. 8. Termin do z³o enia wniosku przez osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu nieruchomoœci na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 pkt 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomoœciami up³yn¹³ w dniu 21 wrzeœnia 2009 roku. 9. Na przetarg nale y zg³osiæ siê z dowodem wp³aty wadium. 10. W przypadku przyst¹pienia do przetargu przez jednego z ma³ onków konieczne jest przed³o enie pisemnego wyra enia zgody wspó³ma³ onka z notarialnym poœwiadczeniem podpisu na przyst¹pienie do przetargu lub umowy o rozdzielnoœci maj¹tkowej wspó³ma³ onków. 11. Je eli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna, powinna przed³o yæ komisji przetargowej dowód osobisty. 12. Je eli uczestnikiem jest osoba podlegaj¹ca wpisowi do w³aœciwego rejestru, osoba upowa niona do jej reprezentowania powinna przed³o yæ do wgl¹du aktualny wypis z w³aœciwego rejestru, umowê spó³ki, uchwa³ê odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalaj¹cej na nabycie nieruchomoœci. Za aktualny wypis z w³aœciwego rejestru uwa a siê dokument wydany w okresie trzech miesiêcy poprzedzaj¹cych dzieñ przetargu. 13. Cudzoziemiec chc¹cy wzi¹æ udzia³ w przetargu winien spe³niæ wymogi okreœlone w Ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomoœci przez cudzoziemców. 14. Op³aty notarialne i s¹dowe zwi¹zane z zawarciem umowy sprzeda y w formie aktu notarialnego oraz przeprowadzenie postêpowania wieczystoksiêgowego w ca³oœci ponosi nabywca nieruchomoœci. 15. Zarz¹d Powiatu zastrzega sobie prawo odwo³ania przetargu z wa nych powodów. Bli szych informacji udziela siê w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomoœci Starostwa Powiatowego we Wrzeœni, ul. Chopina 10, pokój. 14, tel Uwaga przedsiêbiorcy Decyzj¹ Zarz¹du Województwa Wielkopolskiego zosta³ zmieniony harmonogram og³aszania konkursów w ramach WRPO. W zwi¹zku z powy szym planowany na III kwarta³ br. nabór wniosków w ramach dzia³ania 1.1 Rozwój mikroprzedsiêbiorstw zosta³ odwo³any, natomiast na IV kwarta³ br. og³oszony zostanie konkurs w ramach dzia³ania 1.2 Wsparcie rozwoju MŒP (mikro-, ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw). Celem Dzia³ania 1.2. Wsparcie rozwoju MŒP jest poprawa zdolnoœci inwestycyjnej sektora mikro, ma³ych i œrednich firm. Do przyk³adowych rodzajów projektów, o dofinansowanie których mog¹ ubiegaæ siê przedsiêbiorcy, nale ¹: - budowa, rozbudowa, przebudowa przedsiêbiorstwa (produkcyjnego/us³ugowego), - dywersyfikacja produkcji zak³adu poprzez wprowadzenie nowych produktów/us³ug (rozszerzenie zakresu dzia³alnoœci gospodarczej), - zasadnicza zmiana dotycz¹ca procesu produkcyjnego istniej¹cego zak³adu, - wsparcie innowacyjnoœci produktowej, procesowej i organizacyjnej, - dostosowywanie technologii i produktów do wymagañ dyrektyw unijnych, zw³aszcza norm zharmonizowanych i prawodawstwa w zakresie BHP, - zastosowanie nowoczesnych technologii, w tym technologii informacyjnych (ICT). W ramach Dzia³ania 1.2 mo liwa jest realizacja projektów w ramach trzech schematów: - Schemat I Projekty inwestycyjne (min. kwota wsparcia 9 tys. z³, max - 1,2 mln), - Schemat II Specjalistyczne projekty doradcze (min. kwota wsparcia 3 tys. z³, max tys.), - Schemat III Projekty inwestycyjne zak³adaj¹ce nabycie i wdro- enie nowych rozwi¹zañ technologicznych stosowanych na œwiecie nie wczeœniej ni od 3 lat (min. kwo- Zaczynali od zera, dziœ s¹ mistrzami ta wsparcia 9 tys. z³, max - 4 mln). Poziom wsparcia: 60% kosztów kwalifikowanych projektu dla mikro- i ma³ych przedsiêbiorców i 50% w przypadku œrednich przedsiêbiorstw. Instytucj¹ odpowiedzialn¹ za ocenianie wniosków aplikacyjnych i przekazywanie przedsiêbiorcom dotacji na refundacjê kosztów przedsiêwziêæ realizowanych na terenie Wielkopolski i wspó³finansowanych w ramach WRPO na lata bêdzie Urz¹d Marsza³kowski Województwa Wielkopolskiego. Szczegó³owe informacje mo na uzyskaæ w G³ównym Punkcie Informacyjnym WRPO , Urz¹d Marsza³kowski Województwa Wielkopolskiego, Poznañ, ul. Strzelecka 49 (budynek Victoria Center); tel oraz ; Wydzia³ Rozwoju Lokalnego i Funduszy Europejskich Zjazd w Grzybowie zosta³ wyró - niony Miêdzynarodowy Zjazd Wojowników S³owiañskich w Grzybowie uzyska³ III miejsce w katego- Osiedlowe bieganie Odkrywanie Wielkopolski rii impreza znakomicie promuj¹ca region w plebiscycie Wielkie Odkrywanie Wielkopolski. Plebiscyt zorganizowa³ Polska G³os Wielkopolski wspólnie z Wielkopolsk¹ Organizacj¹ Turystyczn¹, a patronat honorowy sprawowa³ Marsza³ek Województwa Wielkopolskiego. Czytelnicy zg³aszali propozycje miejsc, imprez i atrakcji, które warto zobaczyæ. Grand Prix przypad³o gminie Chrzypsko Wielkie. Pozostali zwyciêzcy i wyró nieni zostan¹ zaprezentowani podczas gali na pocz¹tku listopada. Ka dy z nagrodzonych otrzyma tak e wsparcie Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej. Zbigniew Dzier yñski Gospodarstwo Haliny i Stanis³awa Szymañskich z Borzykowa zdoby³o pierwsze miejsce na szczeblu wojewódzkim w konkursie Agroliga 2009 w kategorii Rolnik. Zwyciêzcy prowadz¹ nowoczesne, w pe³ni zmechanizowane gospodarstwo nastawione na produkcjê drobiu. Rocznie produkuj¹ 1800 ton miêsa. Ca³oœæ produkcji trafia na rynek angielski dziêki temu, e gospodarstwo posiada Certyfikat Jakoœci ywnoœci - IKB. Krajowy Fina³ Konkursu Agroligi 2009 odbêdzie siê w lutym 2010 roku. Barbara Wawrzyniak Zawody cieszy³y siê zainteresowaniem zarówno m³odych, jak i starszych uczestników W niedzielne, s³oneczne przedpo³udnie 27 wrzeœnia TKKF Sokó³ we Wrzeœni przeprowadzi³ XIV Osiedlowy Bieg Wrzeœnian. Biegi podzielone by³y na 14 grup wiekowych oraz dodatkowo grupê osób niepe³nosprawnych. Udzia³ wziê³o 126 uczestników w wieku od 6 do 63 lat. Zwyciêzcy uhonorowani zostali pucharami i nagrodami, pozostali s³odyczami i owocami. Za rok bieg jubileuszowy! TKKF Sokó³ Wrzeœnia

18 18 paÿdziernik 2009 Powiatowy Rzecznik Konsumentów radzi Obcas z³amany na dziurawym chodniku Pani Ewelina wpad³a w chodnikow¹ dziurê i zniszczy³a nowe buty, ³ami¹c obcas. Naprawa u szewca kosztowa³a 30 z³. Pani Ewelina zrobi³a nastêpnego dnia zdjêcie chodnikowej nierównoœci aparatem w telefonie komórkowym. Do kogo ma kierowaæ swoje roszczenie? Za szkody spowodowane niew³aœciwym stanem drogi, jezdni lub chodnika odpowiada zarz¹dca. Chodnikiem gminnym, którego niew³aœciwy stan narazi³ pani¹ Ewelinê na koszty, zarz¹dza burmistrz. Zmagania so³ectw Jesienny Festyn So³ectw, zorganizowany 26 wrzeœnia w Rudzie Komorskiej, sprzyja³ pe³nej integracji spo³ecznej i aktywizacji mieszkañców gminy. Przedstawiciele szeœciu so³ectw prezentowali swój dorobek kulinarno-rêkodzielniczy, a nawet kulturalny. Imprezê zaliczyæ nale y do niezwykle udanych. Remiza stra- acka pêka³a w szwach. Nic dziwnego, atmosfera wewn¹trz by³a bardzo sielska. Wszystkie so³ectwa stanê³y na wysokoœci zadania. Na poszczególnych stoiskach zgromadzona publika mog³a skosztowaæ pysznego jad³a, a nawet wykwintnych nalewek. Komisja konkursowa, w sk³ad której weszli czo³owi ekolodzy z Konina, by³a pod wra eniem. Ka de so³ectwo zosta³o przez nich wyró nione. I tak Rataje za kwas ratajski, Ciemierów Kolonia za kluchê z pieczark¹, Ruda Komorska za jab³ko nadziewane, Pyzdry za cytrynówkê so³tysówkê, Wr¹bczynek za grzybki w s³odkiej polewie, a Lisewo za nalewkê Walentynkê. Przewodnicz¹ca jury stwierdzi³a, i produkty te powinny wzi¹æ udzia³ ogólnopolskim konkursie pod nazw¹ Nasze kulturalne dziedzictwo. Ka de so³ectwo otrzyma³o komplet garnków, ufundowany przez burmistrza, z przeznaczeniem na wyposa enie remiz stra- INFORMACJE Pani Ewelina ma wiêc prawo domagaæ siê od niego pokrycia szkody na podstawie rachunku za naprawê butów. Powinna za³¹czyæ te wykonane zdjêcie. Jeœli pomimo przedstawionych dowodów burmistrz odmówi zwrotu kosztów, pozostaje jej droga s¹dowa. El bieta Staszak-Ma³ecka Powiatowy Rzecznik Konsumetów, ul. Chopina 10, pok. 10, tel , dy ury: - poniedzia³ek 8:00-16:00 - wtorek-pi¹tek 7:00-15:00 Powiatowe zawody sportowo-po arnicze Æwiczenia bojowe z motopomp¹ by³y najbardziej widowiskow¹ czêœci¹ zawodów W niedzielê 20 wrzeœnia w s³oneczne i upalne popo³udnie na stadionie Zespo³u Szkó³ w Nekli rozegrane zosta³y VI Powiatowe Zawody Sportowo-Po- arnicze OSP powiatu wrzesiñskiego, do których przyst¹pi³o 17 dru yn z Ochotniczych Stra- Firma Tutti-Frutti kierowana przez Miros³awa Lisickiego po raz kolejny uzyska³a certyfikat Wielkopolska Jakoœæ, wpisany w Europejski System Wyró - nieñ i Nagród Jakoœci pod patro- y Po arnych i M³odzie owych Dru yn Po arniczych, w tym 6 kobiecych. Stra acy z OSP rywalizowali w konkurencjach sztafety po arniczej 7x50m z przeszkodami oraz æwiczenia bojowego z motopomp¹, natomiast ch³opcy i Z festynu nie mo na by³o wyjœæ g³odnym dziewczêta z M³odzie owych Dru yn Po arniczych w biegu sztafetowym i rozwiniêciu bojowym. W grupie m³odszej dziewcz¹t zwyciê y³a dru yna MDP Mikuszewo-Chlebowo z wynikiem 950 pkt. W grupie m³odszej ch³opców zwyciê y³o OSP Czeszewo pkt. W grupie kobiecej C zwyciê- y³a jednostka OSP Mi³os³aw z wynikiem 157 pkt. Bardzo zaciêta rywalizacja w grupie A mê - czyzn zakoñczy³a siê ponownym zwyciêstwem stra aków z OSP Lisewo I pkt. Wœród zaproszonych goœci znaleÿli siê samorz¹dowcy reprezentuj¹cy powiat i gminy, cz³onkowie zarz¹du powiatowego ZOSP RP, komendanci gminni i prezesi OSP. Po wrêczeniu pucharów, medali i dyplomów zawody zakoñczy³a wspólna stra acka grochówka z wk³adk¹. ackich. Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej wrêczy³ te bony o wartoœci 200 z³otych. Organizatorami przedsiêwziêcia byli Miejsko- Gminny Oœrodek Kultury w Pyzdrach, Fundacja Rozwoju Gminy Pyzdry oraz Urz¹d Gminy i Miasta Pyzdry. Certyfikat dla wrzesiñskiej firmy natem Europejskiej Fundacji Zarz¹dzania Jakoœci¹ (EFQM) w Brukseli. Jak podkreœlono w uzasadnieniu, osi¹gniêcia jakoœciowe firmy znajduj¹ odzwierciedlenie w kpt. Marek Miko³ajczak KPPSP we Wrzeœni Sylwia Mazurczak uzyskiwanych wynikach, które dziêki konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju s¹ ci¹gle poprawiane. (red.) Cz³owiek najlepsz¹ inwestycj¹ Fundacja Tutaj Warto pozyska³a œrodki unijne na realizacjê projektu: Kurs obs³ugi komputera i internetu dla osób wieku 45+ w ramach dzia³ania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Program Operacyjny Kapita³ Ludzki. Celem ogólnym projektu jest nabycie umiejêtnoœci w zakresie obs³ugi komputera przez 40. mieszkañców w wieku 45 lat i wiêcej z gmin Ko³aczkowo, Mi- ³os³aw, Nekla i Pyzdry. Przewiduje siê organizacjê cyklu warsztatów komputerowych (ogó³em 40 godz. dla dziesiêcioosobowej grupy w ka dej gminie), warsz- Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wraz z Ministerstwem Finansów i Dziennikiem Gazet¹ Prawn¹ ju po raz trzeci zorganizowa³o presti- owy plebiscyt Europejska Gmina, Europejskie Miasto. W gronie tegorocznych laureatów nie zabrak³o gminy Pyzdry. Wyró nienie odebra³ burmistrz Krzysztof Stru yñski podczas uroczystej konferencji 17 wrzeœnia w Poznaniu. W rankingu uwzglêdniono ponad 200 wielkopolskich miast i gmin. Pyzdry znalaz³y siê w œcis³ej czo³ówce, zajmuj¹c 10 miej- Pyzdry europejsk¹ gmin¹ Zarz¹d Miasta Osiedla w Pyzdrach podczas zebrania z mieszkañcami miasta podzieli³ œrodki funduszu so³eckiego na rok Miros³aw Balicki przedstawi³ zebranym informacjê na temat realizacji zadañ bie ¹cego roku: zarz¹d mia³ do dyspozycji kwotê 7 tys. 450 z³. Do najwa niejszych zadañ zaliczono budowê boiska do siatkówki obok przystani kajakowej, udzia³ w Jesiennym Festynie So³ectw oraz dofinansowanie Festynu Parafialnego. Œrodki finansowe, przyznane na nastêpny rok, zosta³y zwiêkszone i wynosz¹ 22 tys. 400 z³. Zarz¹d uzna³, i kwotê 2 tys. 400 z³ przeznaczy na bie ¹ce utrzymanie placu zabaw Kubuœ oraz równanie taty rozwoju osobistego oraz spotkanie promuj¹ce projekt wœród lokalnej spo³ecznoœci. Termin realizacji projektu: lutykwiecieñ O rozpoczêciu projektu i rekrutacji mieszkañcy gmin zostan¹ poinformowani za poœrednictwem plakatów i og³oszeñ w lokalnej prasie. Wydzia³ Rozwoju Lokalnego i Funduszy Europejskich, który wspar³ fundacjê w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie, zaprasza inne organizacje zainteresowanie staraniem siê o fundusze unijne. Karol Balicki Laureaci pozuj¹ do fotografii w sali kominkowej CK Zamku w Poznaniu sce. Autorzy rankingu pod lupê wziêli programy pomocowe, z których korzystaj¹ zarówno samorz¹dy, jak i przedsiêbiorstwa, rolnicy indywidualni i organizacje spo- ³eczne. Na ocenê koñcow¹ podmiotu sk³adaj¹ siê wartoœæ przyznanej z UE pomocy, iloœæ realizowanych projektów oraz liczba mieszkañców. G³ówn¹ inwestycj¹ w gminie Pyzdry finansowan¹ ze œrodków unijnych jest sala widowiskowosportowa, któr¹ oddano do u ytku w listopadzie 2006 roku. UGiM Pyzdry Podzia³ œrodków z funduszu so³eckiego dróg miejskich. Pozosta³e 20 tys. z³ postanowiono przeznaczyæ na konkretne zadanie. Propozycje zarz¹du dotyczy³y budowy 50 metrowego odcinka drogi na Zwierzyñcu, monta u stylowych lamp oœwietleniowych na rynku lub dofinansowanie dzia³alnoœci Perkoza. Ostateczna decyzja nale a³a do mieszkañców. Pod g³osowanie poddano propozycje zarz¹du i dodatkow¹, wniesion¹ przez radnego Józefa B³aszczaka, dotycz¹ca modernizacji stadionu zawarciañskiego. Prawie jednomyœlnie stwierdzono, i zasadna i konieczna bêdzie budowa drogi na Zwierzyñcu. UGiM Pyzdry

19 TURYSTYKA / HISTORIA paÿdziernik Powstañcy i pozytywiœci Ma swój Szlak Architektury Drewnianej Ma³opolska, mamy i my w powiecie wrzesiñskim zabytki nie ustêpuj¹ce urod¹ i wag¹ kulturow¹ budowlom wokó³ Krakowa. W poprzednim miesi¹cu opisywa³em zieleniecki koœció³, chroni¹cy prochy œwi¹tobliwego mê a, a dziœ przeniosê siê na krañce naszego powiatu, do Czeszewa, gdzie przedwieczne lasy dostarczy³y materia³u do budowy koœcio³a pw. œw. Miko³aja. Koœcio³a niezwyk³ego, otoczonego chyba specjaln¹ opiek¹ œwiêtych, który niezwyk³e ogl¹da³ wydarzenia. Wnêtrze drewnianego koœcio³a pw. œw. Miko³aja w Czeszewie Spiskowcy i królowie Historia Czeszewa siêga g³êbokiego œredniowiecza. Ju w roku 1257 pojawiaj¹ siê pierwsze wzmianki o ksi¹ êcym Cessewie. W po³owie stulecia, w 1249 lub w 1250 roku Boles³aw Pobo ny podawa³ do chrztu Sêdziwoja, syna Janka herbu Zaremba. Wtedy to wieœ przesz³a we w³adanie rodu Zarembów. Mo ny to by³ ród, kasztelañski, zbrojnym ramieniem i m¹dr¹ rad¹ wspieraj¹cy wielkopolskich w³adców. Ale w powszechnej pamiêci Zarembowie zapisali siê jako wspólnicy niemieckich morderców Przemys³a II, pierwszego polskiego króla po wielowiekowej przerwie. W stuleciach nastêpnych w³aœciciele wsi czêsto siê zmieniali, ale historia na ogó³ bywa³a dla niej ³askawa. A nawet nobilituj¹ca. W 1808 roku bowiem jej w³aœcicielem by³ ksi¹ ê orañski, figura w œwiatowej polityce nie byle jaka. St¹d ju tylko krok i Czeszewo staje siê posiad³oœci¹ królewsk¹, od 1838 roku bowiem król holenderski liczy³ j¹ w poczet swoich w³oœci. Wiek XIX to ostatnie stulecie egzystencji spokojnej i anonimowej pod rz¹dami ksi¹ ¹t œwietnego rodu Sachsen-Meiningen, pocz¹tek bowiem wieku XX by³ dla ca³ego kraju okresem niepokoju i wzmo onych nadziei na odzyskanie niepodleg³oœci. Powtórny pogrzeb zmar³ych przed wiekami W czwartek 17 wrzeœnia we wspólnym grobie pochowano szcz¹tki osób znalezione podczas prac budowlanych przy ulicy Chopina. Po badaniach antropologicznych wykonanych przez Annê Wrzesiñsk¹ z Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy z³o ono je do 24 drewnianych skrzyñ, które umieszczono w mogile na cmentarzu komunalnym. Uroczystoœci pogrzebowej przewodniczy³ ks. Kanonik Kazimierz Kuczma, proboszcz parafii pw. Œwiêtego Ducha, na terenie której od po³owy XVI w. do lat dziewiêædziesi¹tych XVIII w. istnia³ drewniany koœció³ wraz z cmentarzem. Chowano na nim zmar³ych podopiecznych przykoœcielnego szpitala. Podczas ceremonii obecni byli przedstawiciele w³adz miejskich w asyœcie stra y miejskiej. Przy grobie umieszczono krzy z tabliczk¹ Republika Czeszewska Koniec roku 1918 to dla Wielkopolski gor¹cy czas. Koniec Wielkiej Wojny rodzi³ nadzieje, e odrodzona po latach niewoli Polska wróci na sta³e na mapê Europy. Ale wieœci dobiegaj¹ce z Wersalu by³y niepokoj¹ce, a Niemcy nie zamierzali wycofywaæ siê z Wielkopolski. aden Polak nie widzia³ wolnej ojczyzny bez jej historycznej kolebki, bez Gniezna i Poznania. Czeszewski proboszcz, ks. Franciszek Nowak, nie wyobra a³ sobie wolnej Polski bez swojej parafii. Dlatego ju 8 grudnia 1918 roku proklamowa³ powstanie Republiki Czeszewskiej. Ten energiczny i odwa ny cz³owiek nie czeka³ na decyzjê zwyciêskiej koalicji. Swym bezprecedensowym posuniêciem da³ przyk³ad wszystkim mi³uj¹cym ojczyznê Wielkopolanom, jak nale y przywracaæ prawowit¹ zwierzchnoœæ. Dla obrony pañstewka przeprowadzi³ w nim powszechn¹ mobilizacjê, a gdy ca³y region ogarn¹³ p³omieñ powstania, 27 grudnia ruszy³ ze swym wojskiem na Wrzeœniê, aby ogniem i mieczem przeganiaæ Prusaków. Republika trwa³a nied³ugo, bo wraz z przy³¹czeniem Wielkopolski do macierzy sens jej istnienia straci³ racjê bytu, ale pamiêæ o tym okresie powinniœmy zachowaæ na zawsze. Proklamacja ksiêdza Nowaka pokazuje znaczenie czynu, potêgê zgody i wspó³pracy, si³ê nawet Pochówek odby³ siê na cmentarzu komunalnym informacyjn¹, w przysz³oœci stanie tu kamienny nagrobek. Uczczono w ten sposób pamiêæ dawnych niewielkiej spo³ecznoœci. Daje nam wszystkim przyk³ad skutecznego lokalnego dzia³ania. Przekonuje, e los naszej okolicy zale y w najwiêkszej mierze od nas samych. Œwiêta Barbara od piorunów Zwiedzaj¹cych drewniany koœció³ z 1792 roku zapewne zdziwi obraz przedstawiaj¹cy œw. Barbarê, patronkê górników. Jak Czeszewo Czeszewem kopalin nijakich tu nie by³o, o jakiejœ emigracji œl¹skiej historia milczy, sk¹d wiêc w³aœnie ona? Z pomoc¹ przyszed³ mi miejscowy proboszcz, ks. Miros³aw Stawicki. Okazuje siê, e œw. Barbara chroni tak e przed piorunami. Zapewne wiedzia³ o tym fundator obrazu, nie przypuszcza³ jednak, e wybór œwiêtej oka e siê zbawienny. W po³owie lat 90. ubieg³ego stulecia bowiem w koœció³ pozbawiony wówczas odgromników uderzy³ piorun. Przy wielosetletnich budowlach drewnianych zwykle koñczy siê to ca³kowitym spaleniem, tymczasem w czeszewskiej œwi¹tyni zwêgli³a siê ledwie jedna belka. Proboszcz Stawicki jest przekonany, e to za szczególnym wstawiennictwem œw. Barbary. Ale na obrazie œwiêtej nie koñcz¹ siê atrakcje dla mi³oœników sztuki sakralnej. Nad g³ównym o³tarzem króluje rzeÿba Chrystusa ukrzy owanego z wieku XVII. Przez lata zapomniana wisia³a w ciemnym k¹cie przy bocznym wejœciu, umieszczona na zwyk³ej desce, przemalowywana od czasu do czasu dla przysposobienia do aktualnych gustów. Tymczasem czujne oko proboszcza z zaciêciem konserwatora zabytków ujrza³o pod warstwami farby prawdziwe mistrzostwo. Nie wiadomo, kto jest autorem rzeÿby, ale e nie by³ to domoros³y wiejski artysta, widaæ na pierwszy rzut oka. Dziœ, po usuniêciu nowszych warstw farby i w³aœciwym wyeksponowaniu, mo emy w pe³ni podziwiaæ mistrzostwo rzeÿbiarza sprzed wieków. To, e znajduje siê tu dzie³o wysokiej klasy œwiadczy, e historia wsi musia- ³a byæ znaczona dostatkiem, nie zamawia siê bowiem u wytrawnego artysty rzeÿby dla nieznacz¹cej, biednej bied¹ swoich owieczek parafii. Dodatkowo œwiadczy o tym mieszkañców miasta. kunsztowna rzeÿba Matki Boskiej z g³ównego o³tarza, datowana na pierwsz¹ po³owê wieku XV. Gotycki mistrz zapewne wiedzia³, e przed jego dzie³em bêd¹ modliæ siê ludzie œwiatli, potrafi¹cy doceniæ maestriê d³uta. Po usuniêciu kilku warstw farby XVII-wieczna rzeÿba ukaza³a siê w pe³nym blasku Edukacja i zdrowie Wspó³czesnoœæ Czeszewa wprost nawi¹zuje do chlubnych wielkopolskich tradycji pracy organicznej. Uroda starorzeczy, cienisty urok starych lasów sprzyjaj¹ wêdrówkom, kontemplacji piêkna, zadumie. Tutaj postanowiono walory przyrodnicze wykorzystaæ tak e do edukowania nie tylko najm³odszych. W zabytkowym budynku przy samej Warcie mieœci siê Oœrodek Edukacji Leœnej. W XIX w. by³ tu sk³ad soli, potem biura Nadleœnictwa Skarbu Pruskiego, a od 1918 r. siedziba Pañstwowego Nadleœnictwa. Dziœ najm³odsi mog¹ poznawaæ tajniki obiegu wody w przyrodzie dziêki instalacji edukacyjnej Rzeka, a pozostali podziwiaæ sta³e i czasowe wystawy. Po drugiej stronie Warty prowadzi siê naukê z wykorzystaniem trzech œcie ek edukacyjnych: Stare Dêby, Starorzecze oraz Nad Lutyni¹. Prê nie dzia³aj¹cy oœrodek to zas³uga przede wszystkim nadleœniczego Nadleœnictwa Jarocin, Krzysztofa Schwartza. W 1975 roku odkryto w Czeszewie z³o a leczniczych wód termalnych. Od 1989 roku na rzecz eksploatacji tych z³ó oraz przekszta³cenia wsi w uzdrowisko dzia³a Towarzystwo Wykorzystania Wód Termalnych i Walorów Naturalnych Ziemi Czeszewskiej, którego prezesem jest Wojciech Przybylski. Towarzystwo prowadzi Oœrodek Hipoterapii i Rehabilitacji Konnej, przeznaczony dla dzieci i m³odzie y powiatu wrzesiñskiego. W Czeszewie dzia³a tak e Warsztat Terapii Zajêciowej Radoœæ, który pomaga oko³o 30 osobom upoœledzonym umys³owo i fizycznie. UFO Lata 2003 i 2004 up³ynê³y mieszkañcom pod znakiem tajemnicy. Najpierw w zbo u pojawi³ siê znak w kszta³cie krzy a celtyckiego, a w lipcu roku nastêpnego trzy krêgi. W dwóch z nich k³osy by³y u³o one lewoskrêtnie, co czyni z krêgów czeszewskich zjawisko wyj¹tkowe w skali œwiatowej, bowiem zwykle kierunek u³o enia k³osów jest prawoskrêtny (taki te by³ w trzecim, najwiêkszym krêgu). Wyjaœnieñ tajemniczych znaków jest wiele, najbardziej sensacyjne to oczywiœcie ingerencja jakiejœ pozaziemskiej cywilizacji, zw³aszcza e zwykle na zdjêciach widaæ kuliste, œwietliste obiekty. Do bardziej prawdopodobnych nale y teoria dr. Terence`a Meadena, wed³ug którego krêgi powstaj¹ wskutek wirów plazmatycznych. Potwierdzi³y j¹ w warunkach laboratoryjnych badania japoñskich fizyków, którym uda³o siê wytworzyæ ma³e kule zjonizowanego powietrza - plazmy. Kiedy kule takie spotka³y siê z p³aszczyzn¹ pokryt¹ proszkiem aluminiowym, powstawa³y ko³a podobne do krêgów zbo- owych. Co naprawdê jest przyczyn¹ powstawania krêgów, póki co nie wiadomo. Jak widaæ, Czeszewo to miejscowoœæ nietuzinkowa, zachwyca wieloœci¹ przyrodniczych atrakcji, dzia- ³a tu wiele osób i instytucji wartych osobnego opisania, dlatego tylko wspomnê na koniec o jednej z najstarszych i najwiêkszych jednostek Ochotniczej Stra y Po arnej, prê - nym Kole owieckim czy rzeÿbiarzu-amatorze, Józefie Stachowiaku, niestrudzenie upiêkszaj¹cym Czeszewo i okolice. Na pewno bêdê tu wraca³, a swymi wra eniami nie omieszkam siê z Pañstwem podzieliæ. Piotr Michalak Towarzystwo Turystyki Wodnej Perkoz w Pyzdrach zaprasza do sk³adania ofert na prowadzenie ma³ej gastronomii i obs³ugê obiektów na przystani wodniackiej nad Wart¹ w Pyzdrach. Wymagania: - prowadzenie lokalu, utrzymanego w stylu wodniackim, z napojami i ciep³ymi posi³kami, - utrzymanie w czystoœci oraz nadzór nad altank¹ z polem biwakowym i pla ¹ z boiskiem do siatkówki pla owej, - prowadzenie wypo yczalni kajaków. Konieczne jest przedstawienie programu wspó³pracy z M-GOK Pyzdry w celu wykorzystania ww. obiektów do celów kulturalno-rozrywkowych. Wiêcej informacji mo na uzyskaæ u cz³onków Zarz¹du Towarzystwa. Oferty mo na sk³adaæ do 31 paÿdziernika 2009 r. w siedzibie Towarzystwa przy ul. 3 Maja 23 w Pyzdrach.

20 Informator powiatowy Starostwo Powiatowe ul. Chopina 10, Wrzeœnia tel. (0-61) fax (0-61) godziny urzêdowania: poniedzia³ek 8.00 do wtorek pi¹tek 7.00 do Wydzia³ Komunikacji i Transportu rejestracja prawo jazdy godziny urzêdowania: poniedzia³ek 9.00 do wtorek pi¹tek 8.00 do Wydzia³ Administracji Architektoniczno-Budowlanej - tel Wydzia³ Promocji i Kultury - tel Wydzia³ Rozwoju Lokalnego i Funduszy Europejskich - tel Wydzia³ Oœwiaty i Sportu - tel Wydzia³ Œrodowiska i Rolnictwa - tel Wydzia³ Geodezji, Kartografii i Nieruchomoœci - tel Zespó³ Uzgadniania Dokumentacji Projektowej - tel Powiatowy Oœrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - ul. Chopina 10, tel Kasa Starostwa czynna: poniedzia³ek 8.30 do wtorek pi¹tek 7.30 do Powiatowy Urz¹d Pracy ul. Wojska Polskiego 2, tel Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wojska Polskiego 1 - tel Powiatowy Zespó³ ds. Orzekania o Niepe³nosprawnoœci - ul. Wojska Polskiego 1 - tel Powiatowy Zarz¹d Dróg - ul. Kaliska 1, - tel Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego - ul. 3 Maja 3, tel Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna we Wrzeœni - ul. Wojska Polskiego 1, tel Oœrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny - Ko³aczkowo, pl. Reymonta 4, tel Urz¹d Miasta i Gminy Wrzeœnia ul. Ratuszowa 1, tel fax Urz¹d Gminy Ko³aczkowo - pl. Reymonta 3, Ko³aczkowo tel , fax Urz¹d Gminy Mi³os³aw - ul. Wrzesiñska 19, Mi³os³aw tel , fax Urz¹d Miasta i Gminy Nekla - ul. Dworcowa 10, Nekla tel , fax Urz¹d Gminy i Miasta Pyzdry - ul. Taczanowskiego 1, Pyzdry tel , fax Urz¹d Skarbowy we Wrzeœni - ul. Warszawska 26, tel Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna we Wrzeœni - ul. Wroc³awska 42, tel Policja Stra Po arna Pogotowie Ratunkowe CPR (Stra Po arna, Pogotowie) Stra Miejska Ca³odobowy policyjny telefon zaufania Pogotowie ciep³ownicze Pogotowie gazowe Pogotowie wodno-kanal Pog. energetyczne Repertuar kina Trójka 13 paÿdziernika Kino Konesera godz Przyje d a orkiestra, godz Meduzy 24 paÿdziernika pokaz specjalny godz Popie³uszko. Wolnoœæ jest w nas (seans jest bezp³atny, bilety do odebrania w Wydziale Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego, ul. 3 Maja 3, Biurze Obs³ugi Interesanta Urzêdu Miasta i Gminy Wrzeœnia, ul. Ratuszowa 1 oraz w kinie Trójka, ul. Koszarowa 14/20) 9-15 paÿdziernika Brzydka prawda 9-15 paÿdziernika Obcy na poddaszu paÿdziernika Surogaci Wydawca: Starostwo Powiatowe we Wrzeœni, ul Chopina 10, tel Redaktor naczelny: Ryszard Szczepaniak Sekretarz redakcji: Olga Koœmiñska Redakcja: Wydzia³ Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego we Wrzeœni Sk³ad i ³amanie: Kamil Perlik Nak³ad: egzemplarzy Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do ich redagowania i skracania. Druk: Drukarnia Agora SA ul. Krzywa Pi³a

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

oprawa muzyczna imprez agencja omia m³odzi profesjonaliœci, absolwenci wy szych szkó³ muzycznych oferuj¹: recitale g my koncerty tematyczne potañcówki

oprawa muzyczna imprez agencja omia m³odzi profesjonaliœci, absolwenci wy szych szkó³ muzycznych oferuj¹: recitale g my koncerty tematyczne potañcówki ra agencja, rauty kontakt: Julia Andrulewicz kom. 883 939 501, e-mail: agencja.@gmail.com g my m³odzi profesjonaliœci, absolwenci wy szych szkó³ muzycznych oferuj¹: agencjar m g r a m y...mimo s³owa agencja

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie, w zamyśle której jest spotkanie i integracja dziecięcych i młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSÓW EDUKACYJNYCH IV FESTYNU RODZINNEGO NA LUDOWĄ NUTĘ

REGULAMIN KONKURSÓW EDUKACYJNYCH IV FESTYNU RODZINNEGO NA LUDOWĄ NUTĘ REGULAMIN KONKURSÓW EDUKACYJNYCH IV FESTYNU RODZINNEGO NA LUDOWĄ NUTĘ Organizator: Zespół Oświatowy w Stoczku ul. Węgrowska 34 07-104 Stoczek (0-25) 691-91-68 Adresaci konkursów: Adresatami konkursów są

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady"

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady" 1 Postanowienia ogólne ORGANIZATORZY Organizatorem konkursu jest Miejski Zak³ad Oczyszczania Wysypisko z siedzib¹ w Pile, ul. Kusociñskiego

Bardziej szczegółowo

1. Spektakle/warsztaty profilaktyczne SP Nielubia Uczniowie

1. Spektakle/warsztaty profilaktyczne SP Nielubia Uczniowie HARMONOGRAM DZIAŁAŃ I WYDATKÓW GMINNEGO PROGRAMU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Bardziej szczegółowo

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006 Turniej Piłkarski Regulamin Turnieju Piłkarskiego 1. Organizator, Termin, Miejsce 1. Głównym Organizatorem Turnieju Piłkarskiego Copa Manufaktura (zwanego dalej Turniejem) jest: 03-111 Warszawa, ul.podróŝnicza

Bardziej szczegółowo

Policja Śląska. Łzy wzruszenia podczas konferencji

Policja Śląska. Łzy wzruszenia podczas konferencji Policja Śląska Źródło: http://slaska.policja.gov.pl/kat/informacje/wiadomosci/94758,lzy-wzruszenia-podczas-konferencji.html Wygenerowano: Wtorek, 5 lipca 2016, 19:48 Łzy wzruszenia podczas konferencji

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Wstęp I. Podstawy prawne II. Diagnoza problemu III. Cel i zadania

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ - nietypowe uzale nienia NIETYPOWE UZALE NIENIA - uzale nienie od facebooka narkotyków czy leków. Czêœæ odciêtych od niego osób wykazuje objawy zespo³u abstynenckiego. Czuj¹ niepokój, gorzej

Bardziej szczegółowo

Odwykowe. Lecznictwo WOTUW MILICZ BOLES AWIEC LEGNICA Z OTORYJA CZARNY BÓR

Odwykowe. Lecznictwo WOTUW MILICZ BOLES AWIEC LEGNICA Z OTORYJA CZARNY BÓR Lecznictwo Odwykowe BOLES AWIEC MILICZ LEGNICA Z OTORYJA WOTUW CZARNY BÓR ZAK AD LECZNICTWA ODWYKOWEGO DLA OSÓB UZALE NIONYCH OD ALKOHOLU W CZARNYM BORZE SP

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/25/2015 RADY GMINY ROZPRZA z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015

UCHWAŁA NR VI/25/2015 RADY GMINY ROZPRZA z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 UCHWAŁA NR VI/25/2015 RADY GMINY ROZPRZA z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Prudniku REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU 1 1 PRZEPISY DOTYCZĄCE SAMORZĄDNOŚCI UCZNIÓW 1. Członkami

Bardziej szczegółowo

II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N

II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N 1. Organizatorem II Wojewódzkiego Przeglądu Amatorskiej Twórczości Artystycznej Seniorów pod nazwą

Bardziej szczegółowo

KONKURS NOWY SĄCZ NOWE TECHNOLOGIE

KONKURS NOWY SĄCZ NOWE TECHNOLOGIE KONKURS NOWY SĄCZ NOWE TECHNOLOGIE MARZEC-KWIECIEŃ 2016 1 Regulamin 1 Organizatorzy: Warsztaty Robotów- Nowoczesny Wymiar Edukacji Społeczno- Kulturalne Towarzystwo Sądeczanin Fundacja Sądecka 2 Patronat

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/119/2016 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE. z dnia 23 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/119/2016 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE. z dnia 23 marca 2016 r. Rada Miejska w Choszcznie ul.wolności 24 73-200 CHOSZCZNO tel. 095 765 27 31 UCHWAŁA NR XIV/119/2016 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Województwa Wielkopolskiego Nr 155 16966 3416 UCHWA A Nr XII/178/2007 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 24 wrzeœnia 2007 r. w sprawie: zasad udzielania stypendiów dla uczniów, s³uchaczy i studentów

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu:

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.187.2013 Burmistrza Lądka - Zdroju z dnia 15 października 2013 roku REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE EDYCJA

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na 2015 rok.

Program współpracy Powiatu Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na 2015 rok. Załącznik do uchwały Nr Rady Powiatu w Lublinie z dnia.. 2014 r. Program współpracy Powiatu Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji.

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji. Protokół Nr 19/07 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Promocji Miasta, które odbyło się dnia 23.10.2007r. o godz. 9.00 11.00 w sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16 Obecni wg

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra 15.01.2016 r.

Zielona Góra 15.01.2016 r. Zielona Góra 15.01.2016 r. INFORMACJA PEŁNOMOCNIKA DS. PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT DOTYCZĄCYCH ZAKUPU USŁUG W 2016 ROKU W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 2007 r.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 2007 r. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 27 r. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności realizuje zadania z zakresu administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ARTYSTYCZNEGO MÓJ MURANÓW MOJE BAŁUTY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH WARSZAWY I ŁODZI

REGULAMIN KONKURSU ARTYSTYCZNEGO MÓJ MURANÓW MOJE BAŁUTY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH WARSZAWY I ŁODZI REGULAMIN KONKURSU ARTYSTYCZNEGO MÓJ MURANÓW MOJE BAŁUTY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH WARSZAWY I ŁODZI I Organizatorzy konkursu: Muzeum Historii Żydów Polskich (dalej MHŻP)

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu Na podstawie art. 5c w związku z art.7 ust.1 pkt 17 ustawy z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM PT. WIEM, JAKI ZAWÓD BĘDĘ WYKONYWAĆ W PRZYSZŁOŚCI

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM PT. WIEM, JAKI ZAWÓD BĘDĘ WYKONYWAĆ W PRZYSZŁOŚCI REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM PT. WIEM, JAKI ZAWÓD BĘDĘ WYKONYWAĆ W PRZYSZŁOŚCI I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu jest Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej serdecznie zapraszają do udziału w imprezie Dzień Integracji 2016 pod hasłem,,moja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r. UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach Rozdział I Cele, kompetencje i zadania rady rodziców. 1. Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 2. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 44/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 6 listopada 2014 r.

Protokół Nr 44/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 6 listopada 2014 r. Protokół Nr 44/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 6 listopada 2014 r. W posiedzeniu udział wzięli: Członkowie Zarządu Powiatu: 1. Michał Jędrys - Starosta 2. Stanisław Dymarczyk - Członek

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim K o n k u r s WYDAJEMY WŁASNĄ KSIĄŻKĘ I GAZETĘ O Baśce Murmańskiej ó s m a e d y c j a 2012/2013 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Otwórzmy drzwi do fantazji

Otwórzmy drzwi do fantazji XIII Mały Powiatowy Konkurs Recytatorski Otwórzmy drzwi do fantazji Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju zaprasza uczniów klas 0, I, II, III oraz nauczycieli i opiekunów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Konkurs Piosenki Polskiej

Powiatowy Konkurs Piosenki Polskiej Powiatowy Konkurs Piosenki Polskiej 18 maja (środa) 2016r. Dom Kultury w Lubiążu Zapraszamy do udziału w Powiatowym Konkursie Piosenki Polskiej, który zapoczątkowaliśmy w 2011 roku jako konkurs o zasięgu

Bardziej szczegółowo

Gminny. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na rok 2009 1. Postanowienia ogólne

Gminny. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na rok 2009 1. Postanowienia ogólne Gminny Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/206/2008 z dnia 30 grudnia 2008r. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na rok 2009 1. Postanowienia ogólne 1. Gminny Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLVIII/ 311 /10 Rady Gminy Wijewo z dnia 15 października 2010 r.

UCHWAŁA Nr XLVIII/ 311 /10 Rady Gminy Wijewo z dnia 15 października 2010 r. UCHWAŁA Nr XLVIII/ 311 /10 Rady Gminy Wijewo z dnia 15 października 2010 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na

Bardziej szczegółowo

Państwowy Zespół Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy. Regionalne Centrum Psychologii Muzyki Fermata

Państwowy Zespół Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy. Regionalne Centrum Psychologii Muzyki Fermata Państwowy Zespół Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy Regionalne Centrum Psychologii Muzyki Fermata 85-080 Bydgoszcz ul. A. Szwalbego 1 www.konkursmuzyczny.pl fermata@konkursmuzyczny.pl

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki. Alkoholowych oraz. Przeciwdziałania Narkomanii

Gminny Program Profilaktyki. Alkoholowych oraz. Przeciwdziałania Narkomanii Załącznik do Uchwały Nr 17/III/10 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 30 grudnia 2010 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Przyłęk na

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OSTROWI MAZOWIECKIEJ MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OSTROWI MAZOWIECKIEJ Rozdział I ZałoŜenia wstępne 1. Narkomania jest jednym z najpowaŝniejszych problemów społecznych w Polsce. Stanowi wyzwanie cywilizacyjne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Etapu powiatowego XXVI. Siedleckiego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 20 16

Regulamin Etapu powiatowego XXVI. Siedleckiego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 20 16 Regulamin Etapu powiatowego XXVI. Siedleckiego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 20 16 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Tytuł: Festiwal Piosenki o Zdrowiu. 2. Organizator: Etap powiatowy: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Bardziej szczegółowo

XVI FESTIWAL PIOSENKI RELIGIJNEJ PODLASIE 2009 REGULAMIN

XVI FESTIWAL PIOSENKI RELIGIJNEJ PODLASIE 2009 REGULAMIN XVI FESTIWAL PIOSENKI RELIGIJNEJ PODLASIE 2009 REGULAMIN 1 HASŁO FESTIWALU: Służyć Bogu i Ojczyźnie I. ORGANIZATOR o Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej II. WSPÓŁPRACUJĄCY o Caritas

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU 1 Postanowienia ogólne : www.gminastezyca.pl 2 Cel Konkursu 3 Założenia ogólne

REGULAMIN KONKURSU 1 Postanowienia ogólne : www.gminastezyca.pl 2 Cel Konkursu 3 Założenia ogólne REGULAMIN KONKURSU 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest Wójt Gminy Stężyca zwany dalej Organizatorem. 2. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie organizatora - na tablicy ogłoszeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pt.,,świat

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 45/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 18 października 2011 roku.

P R O T O K Ó Ł NR 45/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 18 października 2011 roku. P R O T O K Ó Ł NR 45/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 18 października 2011 roku. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która

Bardziej szczegółowo

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku SE-PO.0063-4-6/09 Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 22 Czerwca 2009 roku Obecni 1. Dominik Penar Przewodniczący obecny 2. Andrzej Mentel Z ca Przewodniczącego nieobecny 3.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/98/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/98/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR VII/98/2015 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania

Bardziej szczegółowo

4. W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez kandydatów spełniających powyższe warunki, stosuje się kryteria oceny z zachowania.

4. W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez kandydatów spełniających powyższe warunki, stosuje się kryteria oceny z zachowania. Kryteria rekrutacji uczniów zamieszkałych w poza obwodem: 1. możliwość kontynuacji nauki języka obcego 10 pkt., 2. za ocenę ze sprawowania: - poprawna 1 pkt., - dobra 2 pkt., - bardzo dobra 3 pkt., - wzorowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W W PIETROWICACH WIELKICH

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W W PIETROWICACH WIELKICH REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Rada Rodziców Zespołu Szkół w Pietrowicach Wielkich, zwana dalej Radą, działa na podstawie artykułów 53 i 54 Ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY UŁĘŻ NA ROK 2015

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY UŁĘŻ NA ROK 2015 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVI/206/14 Rady Gminy Ułęż z dnia 21 listopada 2014 r w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Ułęż na rok 2015. PROGRAM

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r.

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r. UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 30 września 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla przedszkoli

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W ŻABNIE 1 Kolegium Sędziów Podokręgu Piłki Nożnej w Żabnie (zwane dalej KS PPN) jest społecznym organem sędziów piłki nożnej i działa zgodnie z niniejszym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r. UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów będących stałymi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Władysława Zamoyskiego w Brzegach. Głównym patronem i sponsorem konkursu jest Wójt i Rada Gminy Bukowina

Bardziej szczegółowo

KONKURS DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH EUROPEJSKA PLANSZÓWKA

KONKURS DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH EUROPEJSKA PLANSZÓWKA EUROPEJSKA PLANSZÓWKA maja, w dniu upamiętniającym podpisanie deklaracji Schumana, zapraszamy na WYJĄTKOWY PIKNIK w Parku Staromiejskim! W programie m.in: stoiska Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/244/09 RADY GMINY KISZKOWO z dnia 30 grudnia 2009 r.

UCHWAŁA NR XXXII/244/09 RADY GMINY KISZKOWO z dnia 30 grudnia 2009 r. UCHWAŁA NR XXXII/244/09 RADY GMINY KISZKOWO z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie: uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2010

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku

Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy miasta stołecznego Warszawy w roku 2004 z organizacjami pozarządowymi oraz

Bardziej szczegółowo

URZ D MIEJSKI W BRUSACH

URZ D MIEJSKI W BRUSACH URZ D MIEJSKI W BRUSACH Brusy 2004 Mieszkañcy Miasta i Gminy Brusy, oddajê w Pañstwa rêce broszurê informacyjn¹ poœwiêcon¹ dochodom i wydatkom naszej gminy w 2004 roku. Broszura ma za zadanie informowaæ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W GOSTYNINIE REGULAMIN RADY RODZICÓW Do uŝytku wewnętrznego Regulamin Rady Rodziców przy Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI na rok kalendarzowy... Formularz nr 1 przeznaczony dla innych niż Gmina Miasta Jaworzna osób prawnych lub osób fizycznych prowadzących na terenie Jaworzna podmioty, o których

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY LIPIANY NA ROK 2016

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY LIPIANY NA ROK 2016 Załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Lipianach Nr XIII/104/2015 z dnia 29.12.2015 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY LIPIANY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/85/2016 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA. z dnia 16 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/85/2016 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA. z dnia 16 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/85/2016 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Biała Podlaska na rok 2016, Gminnego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI 1 UWAGI OGÓLNE 1 Zespół Szkół w Miękini powołany został przez Radę Gminy Miękinia Uchwałą nr XX/149/04 Rady Gminy w Miękini z dnia 25 maja 2004r. w sprawie utworzenia Zespołu

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła I Organizator konkursu: Stowarzyszenie Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła, z siedzibą w Jaworze, ul. Wrocławska 30 a, 59-400 Jawor.

Bardziej szczegółowo

Edukacja ekologiczna

Edukacja ekologiczna Edukacja ekologiczna Urząd Gminy w Bolimowie od listopada 2008 roku do czerwca 2009 roku realizuje program edukacji ekologicznej pn. Integracja mieszkańców gminy Bolimów wokół działań służących ochronie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta Stowarzyszenie Artystyczne Lustra z siedzibą w Gdyni zwane dalej Organizatorem, ogłasza otwarty Konkurs na utwór muzyczny, który będzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNO-LITERACKIEGO. pt. Bohaterowie rodzinnych historii

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNO-LITERACKIEGO. pt. Bohaterowie rodzinnych historii REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNO-LITERACKIEGO pt. Bohaterowie rodzinnych historii organizowanego przez Instytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej oraz Katedrę Psychopedagogiki Rodziny 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/37/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 24 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/37/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 24 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/37/15 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobromierz w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na lata 2015-2018 Na podstawie art. 10 ust 2 i 3 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1)

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) KRS-W20 Sygnatura akt (wypełnia sąd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU I. Organizatorzy konkursu 1. Szkolny Konkurs z zakresu rachunkowości

Bardziej szczegółowo

GMINA UJSOŁY. 34 371 Ujsoły, ul. Gminna 1 TEL. (033) 8647350, FAX. (033) 8647354 REGULAMIN I KONKURSU WIEDZY O GMINIE UJSOŁY CEL KONKURSU

GMINA UJSOŁY. 34 371 Ujsoły, ul. Gminna 1 TEL. (033) 8647350, FAX. (033) 8647354 REGULAMIN I KONKURSU WIEDZY O GMINIE UJSOŁY CEL KONKURSU GMINA UJSOŁY 34 371 Ujsoły, ul. Gminna 1 TEL. (033) 8647350, FAX. (033) 8647354 REGULAMIN I KONKURSU WIEDZY O GMINIE UJSOŁY CEL KONKURSU 1. Promowanie wśród uczniów wiedzy na temat gminy, w której mieszkają

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania, wydawania i użytkowania Karty Rodzina Plus. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a i

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA Załącznik do Uchwały nr XLVI/328/2014 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 czerwca 2014r. PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA 1 Cele i formy realizacji programu 1. Tworzy się Program Stypendialny Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Organizator Konkursu: XXIII Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. Józefa Tischnera w Łodzi POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs Na ścieŝkach Ŝycia Tischnerowskie drogowskazy (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia Ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali w Krakowie w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

Europejskie Centrum Edukacyjno - Kulturalne Zgorzelec - Görlitz Meetingpoint Music Messiaen

Europejskie Centrum Edukacyjno - Kulturalne Zgorzelec - Görlitz Meetingpoint Music Messiaen Europejskie Centrum Edukacyjno - Kulturalne Zgorzelec - Görlitz Meetingpoint Music Messiaen Na styku granic Polski i Niemiec, w Europamieście Zgorzelec-Görlitz, gdzie dwa narody zbliżają się do siebie,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 65/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 4 lutego 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 65/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 4 lutego 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 65/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu pod nazwą "Najładniejsza elewacja 2014 roku" Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i pkt

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014 GMINNA BIBLIOTEKyeLICZNA URZĄD 66-132 Trzebiechow. ul)quiechds)wska 2.-~ / / Trzeblechów dnkj. zoł podpis INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE

Bardziej szczegółowo

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia pracuje w oparciu o Regulamin Rzecznika Praw Ucznia oraz o własny plan pracy. Regulamin działalności Rzecznika Praw Ucznia: 1. Rzecznik

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

Zeszyt dobrych praktyk

Zeszyt dobrych praktyk Zeszyt dobrych praktyk - czyli przykłady wniosków dofinansowanych w roku 2009 przez Radę Stowarzyszenia w ramach konkursu na tzw. małe projekty. Opracowanie: Milena Śroń Marcin Burzyński NR 1/2010 Lokalna

Bardziej szczegółowo