Bezzwrotne finansowanie unijne - fakty i mity o tym co jest i co będzie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bezzwrotne finansowanie unijne - fakty i mity o tym co jest i co będzie"

Transkrypt

1 Bezzwrotne finansowanie unijne - fakty i mity o tym co jest i co będzie Agnieszka Kozakiewicz Wolsztyn, 11 grudnia 2013

2 Ostatni dzwonek na dotację działanie 1.1 WRPO - Mikroprzedsiębiorstwa Cel działania 1.1: rozwój gospodarczy i społeczny regionu poprzez bezpośrednie wsparcie skierowane do mikroprzedsiębiorstw w początkowym okresie funkcjonowania (do 2 lat działalności) polegające na zwiększeniu ich zdolności inwestycyjnej oraz tworzeniu nowych miejsc pracy.

3 Ostatni dzwonek na dotację działanie 1.1 WRPO - Mikroprzedsiębiorstwa Rodzaje Beneficjentów: Mikroprzedsiębiorstwa, które zgodnie z zaleceniem KE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich, spełniają następujące warunki: zatrudniają średniorocznie mniej niż 10 osób, ich obroty roczne lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln EUR. Dodatkowo w celu określenia statusu mikroprzedsiębiorstwa należy ustalić czy jest ono przedsiębiorstwem niezależnym, partnerskim lub związanym.

4 Ostatni dzwonek na dotację działanie 1.1 WRPO - Mikroprzedsiębiorstwa Rodzaje Beneficjentów: O dofinansowanie mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorstwa, które rozpoczęły działalność gospodarczą (dzień uzyskania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub wpisu do rejestru przedsiębiorców) nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku i aplikują o kwotę dofinansowania: nie większą niż PLN na realizację projektów inwestycyjnych, nie większą niż PLN na realizację projektów doradczych. Mikroprzedsiębiorstwa ubiegające się o wsparcie muszą prowadzić działalność i/lub mieć siedzibę na terytorium Wielkopolski, oraz muszą realizować projekt na terenie Województwa Wielkopolskiego.

5 Ostatni dzwonek na dotację działanie 1.1 WRPO - Mikroprzedsiębiorstwa Rodzaje Projektów: Schemat I: Projekty inwestycyjne: inwestycja w środki trwałe, inwestycja w wartości niematerialne i prawne (inwestycja w transfer technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej). Z zastrzeżeniem, że powyższe inwestycje wiążą się z: utworzeniem nowego przedsiębiorstwa, rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych produktów lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejący przedsiębiorstwie.

6 Ostatni dzwonek na dotację działanie 1.1 WRPO - Mikroprzedsiębiorstwa Wysokość dofinansowania: 60% kosztów kwalifikowanych projektu 40% kosztów kwalifikowanych dla mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w sektorze transportu Kwoty dofinansowania: od zł do zł na projekt

7 Ostatni dzwonek na dotację działanie 1.1 WRPO - Mikroprzedsiębiorstwa Przykładowe wydatki kwalifikowane: nabycie lub wytworzenie środków trwałych, w tym: budowli i budynków (wydatek poniesiony na zakup nieruchomości jest kwalifikowany tylko do wysokości 10% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu), maszyn i urządzeń, narzędzi, przyrządów, aparatury, montaż i instalacja środka trwałego leasing finansowy i operacyjny roboty budowlane zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii poprzez nabycie: patentów, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej,

8 Ostatni dzwonek na dotację działanie 1.1 WRPO - Mikroprzedsiębiorstwa Ogłoszenie konkursu: II połowa grudnia 2013 r. (nabór przewidywany do połowy stycznia) Informacje:

9 Fundusze Europejskie

10 Fundusze Europejskie Dokumenty, które będą stanowić podstawę wdrażania Funduszy Europejskich w Polsce: Umowa Partnerstwa - rodzaj kontraktu pomiędzy Polską a Komisją Europejską, w którym nasz kraj wskazuje w jaki sposób chce zrealizować swoje cele rozwojowe. Założenia tego dokumentu zostały przyjęte przez Rząd 15 stycznia 2013 r. Określają one kierunek polskich przygotowań do perspektywy finansowej W dokumencie wskazano m.in. rodzaje inwestycji, które będą mogły liczyć na dofinansowanie, zaproponowano układ programów operacyjnych, zarys systemu ich wdrażania oraz podział odpowiedzialności za zarządzanie Funduszami Europejskimi pomiędzy władze krajowe i regionalne. Programy Operacyjne, czyli szczegółowe dokumenty pokazujące jak wdrażane będą Fundusze Europejskie w poszczególnych obszarach.

11 Fundusze Europejskie Stan wdrażania Funduszy Europejskich w Polsce (aktualnie trwające oraz przyszłe etapy): kwiecień 2012 r. listopad 2013 r.: przygotowanie ram prawnych na potrzeby okresu programowania , październik 2013 r. grudzień 2013 r.: negocjacje umowy partnerstwa i programów operacyjnych z KE, od stycznia 2014 r. rozpoczęcie wdrażania programów operacyjnych.

12 Fundusze Europejskie

13 poziom krajowy

14 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Zakres wsparcia w ramach POIiŚ wpisuje się w następujące cele tematyczne: wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach; promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem; ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów, w tym także ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego; promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych; wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem (w ograniczonym zakresie).

15 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Główny cel Programu wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej większy nacisk na wsparcie gospodarki skutecznie korzystającej z dostępnych zasobów, przez co sprzyjającej środowisku i jednocześnie bardziej konkurencyjnej ekonomicznie. Kto skorzysta ze wsparcia? Najważniejszymi beneficjentami będą podmioty publiczne (w tym jednostki samorządu terytorialnego) oraz podmioty prywatne (przede wszystkim duże przedsiębiorstwa).

16 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Osie priorytetowe: I: Promocja odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu III: Rozwój infrastruktury transportowej przyjaznej dla środowiska i ważnej w skali europejskiej IV: Zwiększenie dostępności do transportowej sieci europejskiej V: Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa energetycznego VI: Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego VII: Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia VIII: Pomoc techniczna

17 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Przewidziane w Programie obszary wsparcia to: budowa nowych i wzmacnianie istniejących powiązań między sektorem nauki a przedsiębiorstwami, rozwój innowacyjności przedsiębiorstw, wzmocnienie jakości badań oraz pozycji krajowych jednostek naukowych w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Dofinansowanie kierowane będzie zwłaszcza na wsparcie całego procesu powstawania innowacji od fazy inkubacji pomysłu, poprzez działalność B+R, prototypowanie aż po wdrażanie wyników badań. Szczególny nacisk położony zostanie na współpracę w ramach konsorcjów naukowych oraz jednostek naukowych i przedsiębiorstw. Istotne znaczenie będzie miało wspieranie obszarów określonych jako inteligentne specjalizacje (krajowe i regionalne).

18 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Wsparcie adresowane będzie do: przedsiębiorstw (w szczególności MŚP), jednostek naukowych, klastrów, instytucji otoczenia biznesu, takich jak: parki naukowo-technologiczne, centra transferu technologii, sieci aniołów biznesu, fundusze kapitałowe. Ze względu na wysokie ryzyko związane z realizacją innowacyjnych projektów, finansowanie badań naukowych i innowacyjności w ramach PO IR będzie opierać się w dużej mierze na wsparciu dotacyjnym.

19 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Zgodnie PO WER jest ukierunkowany na następujące obszary: wdrożenie reform systemów i struktur w wybranych obszarach polityk publicznych, kluczowych z punktu widzenia strategii Europa 2020 i krajowych programów reform, wspieranie jakości, skuteczności i otwartości szkolnictwa wyższego jako instrumentu budowy gospodarki opartej o wiedzę, poszukiwanie nowych, niestosowanych dotąd na szerszą skalę innowacyjnych metod rozwiązywania problemów społecznych takich jak: bezrobocie, wykluczenie społeczne czy brak kwalifikacji i wykształcenia w drodze tworzenia i testowania nowych rozwiązań a także poprzez przenoszenie rozwiązań stosowanych w innych krajach (współpraca ponadnarodowa), realizację programów w zakresie mobilności ponadnarodowej czyli np. staży i praktyk zagranicznych w ramach programów Erasmus czy Leonardo da Vinci realizację działań ukierunkowanych na bezrobotne osoby młode w wieku od 15 do 24 roku życia i poprawę ich sytuacji na rynku pracy w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych i Gwarancji dla młodzieży.

20 Program Operacyjny Polska Cyfrowa Program Polska Cyfrowa jest nowym programem krajowym (w stosunku do poprzedniej perspektywy finansowej ). W ramach Programu wspierane będą następujące inwestycje: poszerzanie dostępu do sieci szerokopasmowych, rozwój produktów i usług opartych na technologiach informacyjnokomunikacyjnych, zwiększenie zastosowania technologii komunikacyjno-informacyjnych w usługach, np. e-administracja, e-integracja, e-kultura, e-zdrowie. Celem głównym POPC jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla społecznogospodarczego rozwoju kraju. Zgodnie z Umową Partnerstwa, jako fundamenty te przyjęto: szeroki dostęp do szybkiego internetu, efektywne i przyjazne użytkownikom e-usługi publiczne stale rosnący poziom kompetencji cyfrowych społeczeństwa.

21 Program Operacyjny Polska Cyfrowa Priorytety Programu Polska Cyfrowa : Powszechny dostęp do szybkiego internetu; e-administracja i otwarty rząd; Podniesienie jakości i dostępności e-usług publicznych, Poprawa cyfrowej efektywności funkcjonowania administracji rządowej, Poprawa dostępności informacji sektora publicznego oraz zasobów publicznych, e-integracja grup wykluczonych cyfrowo i upowszechnienie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Beneficjenci Programu: jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe, jednostki naukowe, państwowe organizacje kultury, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa.

22 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Program rozwoju obszarów wiejskich stanowić będzie kontynuację i rozwinięcie kierunków wsparcia realizowanych w okresie po przystąpieniu Polski do UE, tj.: ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich, poprawę konkurencyjności gospodarki rolnej, zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych, poprawę organizacji łańcucha żywnościowego, promowanie zarządzania ryzykiem w rolnictwie, odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa, wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorze rolnym, spożywczym i leśnym, zwiększanie włączania społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.

23 Program Operacyjny Polska Wschodnia Celem programu jest wzmocnienie pozycji rozwojowej i konkurencyjnej Polski Wschodniej. Programem zostanie objęte 5 województw o najniższych w skali kraju wartościach PKB na mieszkańca i jednych z najniższych wartościach tego wskaźnika w skali UE warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie i świętokrzyskie. Główne cele: wsparcie w obszarze innowacyjności i B+R, Wsparcie konkurencyjności przedsiębiorstw w szczególności w obszarze internacjonalizacji, Wsparcie w zakresie poprawy efektywności układów transportowych miast wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych, Wsparcie w zakresie zwiększenia spójności wewnętrznej makroregionu.

24 Europejska Współpraca Terytorialna i Europejski Instrument Sąsiedztwa Programy dotyczące europejskiej współpracy terytorialnej - programy ponadregionalne. Działania przyszłych programów współpracy terytorialnej będą wspierać rozwój gospodarczo-społeczny danego geograficznego obszaru poprzez m.in. wymianę know how oraz promowanie gospodarki opartej na wiedzy i działaniach innowacyjnych, inwestowanie w kapitał ludzki (działania people-to-people), ochronę środowiska naturalnego, wykorzystanie potencjału turystycznego, wspólne działania edukacyjne oraz kulturalne dla celów rozwojowych, współpracę instytucjonalną i wymianę doświadczeń.

25 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny Cel programu: Poprawa konkurencyjności i spójności województwa wielkopolskiego. Osie priorytetowe: I: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka II: Społeczeństwo informacyjne III: Energia IV: Środowisko V: Transport VI: Rynek pracy VII: Włączenie społeczne VIII: Edukacja IX: Infrastruktura dla kapitału ludzkiego X: Pomoc techniczna

26 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w B+R, rozwój powiązań między przedsiębiorstwami, centrami B+R i szkołami wyższymi, wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych Potencjalne grupy docelowe/beneficjenci przedsiębiorstwa, sieci przedsiębiorstw, w tym klastry, instytucje otoczenia biznesu Spodziewane typy przedsięwzięć wsparcie działalności B+R, w szczególności związanej z rozwojem inteligentnych specjalizacji, realizowanej przez/dla przedsiębiorców (w tym stworzenie/rozwój zaplecza wsparcie wdrożenia własnych lub zakupionych wyników badań naukowych/technologii Instrumenty finansowe brana jest pod uwagę możliwość zastosowania instrumentów zwrotnych.

27 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności przez ułatwienie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz wspieranie tworzenia nowych firm Potencjalne grupy docelowe/beneficjenci przedsiębiorcy, instytucje otoczenia biznesu, instytucje finansowe, jednostki samorządu terytorialnego. Spodziewane typy przedsięwzięć rozwój potencjału i zakresu oraz poprawa jakości usług instytucji otoczenia biznesu na rzecz inkubacji przedsiębiorstw, szczególnie dla regionalnych specjalizacji, wsparcie tworzenia przedsiębiorstw i rozwoju w początkowym okresie działalności, szczególnie innowacyjnych i tworzących nowe miejsca pracy, tworzenie nowej i rozwój istniejącej infrastruktury terenów inwestycyjnych na rzecz rozwoju gospodarczego Instrumenty finansowe brana jest pod uwagę możliwość zastosowania instrumentów zwrotnych.

28 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu internacjonalizacji Potencjalne grupy docelowe/beneficjenci przedsiębiorcy, sieci przedsiębiorstw, w tym klastry, instytucje otoczenia biznesu, jednostki samorządu terytorialnego. Spodziewane typy przedsięwzięć wsparcie międzynarodowej współpracy gospodarczej przedsiębiorstw, promocja przedsiębiorstw regionu na rynkach międzynarodowych, wsparcie wyspecjalizowanych usług instytucje otoczenia biznesu w zakresie nowych modeli biznesowych i internacjonalizacji przedsiębiorstw, promocja gospodarcza i turystyczna regionu Instrumenty finansowe - Nie przewiduje się wsparcia w postaci finansowania zwrotnego

29 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług Potencjalne grupy docelowe/beneficjenci przedsiębiorcy, sieci przedsiębiorstw, w tym klastry, instytucje finansowe Spodziewane typy przedsięwzięć inwestycje w przedsiębiorstwa na rzecz nowych produktów i usług, wsparcie rozwoju klastrów. Instrumenty finansowe - brana jest pod uwagę możliwość zastosowania instrumentów zwrotnych.

30 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny Rozwój produktów i usług opartych na Technologiach Informacyjnych i Komunikac. (TIK), handlu elektronicznego oraz zwiększanie zapotrzebowania na TIK Potencjalne grupy docelowe/beneficjenci przedsiębiorstwa, sieci przedsiębiorstw, w tym klastry. Spodziewane typy przedsięwzięć dotacje na rzecz tworzenia i wdrażania nowych e-usług, wsparcie działalności on-line przedsiębiorstw, wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych w zakresie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem, wsparcie TIK na rzecz współpracy i sieciowania działalności gospodarczej (w tym wsparcie systemu B2B). Instrumenty finansowe - Nie przewiduje się wsparcia w postaci finansowania zwrotnego.

31 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny Promowanie produkcji i dystrybucji odnawialnych źródeł energii Potencjalne grupy docelowe/beneficjenci podmioty posiadające osobowość prawną, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, państwowe jednostki budżetowe. Spodziewane typy przedsięwzięć budowa oraz rozbudowa instalacji służącej do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, budowa i modernizacja instalacji służących dystrybucji ciepła pochodzących z OZE, produkcja urządzeń dla OZE oraz dla biokomponentów i biopaliw Instrumenty finansowe - brana jest pod uwagę możliwość zastosowania in- strumentów zwrotnych.

32 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny Promowanie efektywności energetycznej i użycia OZE w przedsiębiorstwach Potencjalne grupy docelowe/beneficjenci Przedsiębiorcy Spodziewane typy przedsięwzięć działania ograniczające energochłonność, racjonalizacja produkcji w celu zmniejszenia strat energii, ciepła i wody, wykorzystanie OZE przez przedsiębiorstwa. Instrumenty finansowe - brana jest pod uwagę możliwość zastosowania instrumentów zwrotnych.

33 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny Wspieranie efektywności energetycznej i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym Potencjalne grupy docelowe/beneficjenci podmioty posiadające osobowość prawną, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, państwowe jednostki budżetowe. Spodziewane typy przedsięwzięć modernizacja energetyczna budynków oraz wymiana wyposażenia tych obiektów na energooszczędne, projekty modernizacji infrastruktury ciepłowniczej i energetycznej w kierunku wykorzystania bardziej efektywnych źródeł energii oraz ograniczenie strat w wyniku przesyłu, instalacje OZE w modernizowanych energetycznie budynkach. Instrumenty finansowe - brana jest pod uwagę możliwość zastosowania instrumentów zwrotnych.

34 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy Potencjalne grupy docelowe osoby fizyczne pozostające bez pracy zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą, w szczególności kobiety, osoby młode (pomiędzy 25 a 30 rokiem życia), osoby starsze w wieku 50 lat i więcej, długotrwale bezrobotne. Spodziewane typy przedsięwzięć wsparcie szkoleniowo-doradcze dla osób planujących oraz prowadzących działalność gospodarczą dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Instrumenty finansowe - nie przewiduje się możliwości wsparcia w postaci finansowania zwrotnego.

35 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian Potencjalne grupy docelowe przedsiębiorcy Pracownicy, osoby zwolnione lub zagrożone zwolnieniem w wyniku procesów restrukturyzacyjnych, adaptacyjnych i modernizacyjnych przedsiębiorstwa organizacje pracodawców, związki zawodowe, instytucje rynku pracy, jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe w ramach wsparcia dialogu społecznego. Spodziewane typy przedsięwzięć wsparcie doradczo-szkoleniowe dla przedsiębiorców pozwalające na dostosowanie przedsiębiorstw do zmian w gospodarce, w tym w obszarze regionalnych inteligentnych specjalizacji, w zakresie wykorzystania nowych technologii i zarządzania wiekiem rozwój kwalifikacji i umiejętności pracowników przedsiębiorstw, w tym w wieku 50 lat i więcej wprowadzenie systemu podmiotowego finansowania kształcenia przedsiębiorców i ich pracowników

36 WARP Sp. z o.o. - Punkty Konsultacyjne w Pile i Lesznie. czynne od poniedziałku do piątku w godz PK KSU w Pile PK KSU w Lesznie ul. Grunwaldzka 2, Piła ul. Plac Kościuszki 4 pok. 27/28, Leszno tel tel

37 WARP Sp. z o.o. - Punkty Konsultacyjne w Pile i Lesznie. Dyżury Punktów Konsultacyjnych KSU Aktualny harmonogram dyżurów Zakładka Aktualności

38

39 Dziękuję za uwagę.

DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM. www.dotacje.pl

DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM. www.dotacje.pl DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM www.dotacje.pl Wydawca: Dotacje.pl ul. Sokołowska 9 01 142 Warszawa tel.: 0 22 354 68 00 kontakt@dotacje.pl http://www.dotacje.pl

Bardziej szczegółowo

DOTACJE Z UNII EUROPEJSKIEJ. lata 2014 2020 PORADNIK

DOTACJE Z UNII EUROPEJSKIEJ. lata 2014 2020 PORADNIK DOTACJE Z UNII EUROPEJSKIEJ Strona 1 lata 2014 2020 PORADNIK opracowanie: Agencja Informatyzacji i Rozwoju Strona 2 BEZZWROTNE DOTACJE z UNII EUROPEJSKIEJ! Pozyskiwanie środków niezbędnych do stworzenia

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa programowo - finansowa UE 2014 2020 - najważniejsze zmiany. [Wpisz podtytuł dokumentu]

Nowa perspektywa programowo - finansowa UE 2014 2020 - najważniejsze zmiany. [Wpisz podtytuł dokumentu] Nowa perspektywa programowo - finansowa UE 2014 2020 - najważniejsze zmiany [Wpisz podtytuł dokumentu] Opracowano w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie Kraków; 2013 Spis treści

Bardziej szczegółowo

DOTACJE Z UNII EUROPEJSKIEJ. lata 2014 2020 PORADNIK

DOTACJE Z UNII EUROPEJSKIEJ. lata 2014 2020 PORADNIK DOTACJE Z UNII EUROPEJSKIEJ Strona 1 lata 2014 2020 PORADNIK opracowanie: Agencja Informatyzacji i Rozwoju Strona 2 BEZZWROTNE DOTACJE z UNII EUROPEJSKIEJ! Pozyskiwanie środków niezbędnych do stworzenia

Bardziej szczegółowo

Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej

Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Olsztyn, 12

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Konin, 2 grudnia 2014 r. Beata Frontczak Konferencja organizowana przez Miasto Konin w ramach

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UNIJNE NA POGRANICZU, PERSPEKTYWY NA LATA 2014-2020

FUNDUSZE UNIJNE NA POGRANICZU, PERSPEKTYWY NA LATA 2014-2020 FUNDUSZE UNIJNE NA POGRANICZU, PERSPEKTYWY NA LATA 2014-2020 Sporządziła: Dorota Mikielska Mador Finanse ul. Osadnicza 21A/01 65-785 Zielona Góra tel./fax 068 453 53 95 kom. 0 691 914 819 1 Projekt "Transgraniczna

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne 2014-2020

Fundusze strukturalne 2014-2020 Fundusze strukturalne 2014-2020 ELŻBIETA NOWOROL- LUFT 23 STYCZNIA 2015 R. WYDZIAŁ EKONOMICZNY Fundusze strukturalne 2014-2020 Z budżetu polityki spójności na lata 2014-2020 Polska otrzyma 82,5 mld euro.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla Polski ze środków unijnych dotacje 2014-2020

Wsparcie dla Polski ze środków unijnych dotacje 2014-2020 Wsparcie dla Polski ze środków unijnych dotacje 2014-2020 Agenda O nas Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Przegląd potencjalnych źródeł finansowania Programy już lub wkrótce dostępne Doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: informacja dotycząca funduszy unijnych 2014-2020.

Dotyczy: informacja dotycząca funduszy unijnych 2014-2020. Poznań, dn. 30.01.2015 DO: Członkowie Wielkopolskiego Związku Pracodawców LEWIATAN Dotyczy: informacja dotycząca funduszy unijnych 2014-2020. Szanowni Państwo! Informujemy, iż do końca grudnia 2014 roku,

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 1 Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 2 Spis treści 1. WPROWADZENIE DO FUNDUSZY NA LATA 2014-2020... 3 2. WSPÓŁPRACA NAUKA - BIZNES...

Bardziej szczegółowo

Cel tematyczny 1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji oraz jego priorytety inwestycyjne (EFRR)

Cel tematyczny 1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji oraz jego priorytety inwestycyjne (EFRR) Cel tematyczny 1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji oraz jego priorytety inwestycyjne (EFRR) Priorytet inwestycyjny Priorytet 1.1. (EFRR) wzmacnianie infrastruktury B+R (

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Programowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020 październik 2013 r. Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - Załączniki do Umowy Partnerstwa - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Księgowe ujęcie i rozliczanie dotacji unijnych

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Księgowe ujęcie i rozliczanie dotacji unijnych Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Księgowe ujęcie i rozliczanie dotacji unijnych Agnieszka Zwolenik Nowy Sącz 2013 Komitet Redakcyjny doc. dr Marek Reichel przewodniczący; prof. dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

Założenia regionalnego programu operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2014-2020

Założenia regionalnego programu operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2014-2020 Założenia regionalnego programu operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Małopolskiego czerwiec 2013 r. Spis treści Wstęp 3 1. Wymiar terytorialny w regionalnym programie

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA MAŁOPOLSKI 2014-2020

ZAŁOŻENIA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA MAŁOPOLSKI 2014-2020 ZAŁOŻENIA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA MAŁOPOLSKI 2014-2020 Jakub Szymaoski Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Integracja społeczna Europa

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne. Inwestujemy w relacje

Fundusze Unijne. Inwestujemy w relacje Fundusze Unijne Pomysłów na biznes może być wiele. Tak samo dotacji unijnych. W Banku BPH pomożemy znaleźć odpowiedni fundusz unijny, przygotować niezbędną dokumentację i udzielimy kredytu na planowaną

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: str. 10 A. DEFINICJE

SPIS TREŚCI: str. 10 A. DEFINICJE S t r o n a 1 SPIS TREŚCI: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla firm na lata 2014 2020

Fundusze Europejskie dla firm na lata 2014 2020 Fundusze Europejskie dla firm na lata 2014 2020 Na co fundusze 2014-2020? Fundusze UE będą koncentrowały się na tzw. celach tematycznych, Wyznaczono 11 celów tematycznych: 1. Badania + Rozwój + Innowacje

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE ŚRODA Z FUNDUSZAMI

FUNDUSZE EUROPEJSKIE ŚRODA Z FUNDUSZAMI ŚRODA Z FUNDUSZAMI FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA OSÓB PLANUJĄCYCH ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Rzeszów, 01.04.2015 r. ŚRODA Z FUNDUSZAMI 1. Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26 PLAN DOKUMENTU: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary wspierania

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Łódzkiego

Zarząd Województwa Łódzkiego Zarząd Województwa Łódzkiego Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka,

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 536/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 maja 2015 r. Zarząd Województwa Łódzkiego Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Fundusze europejskie na lata 2014-2020 wyniki negocjacji programów operacyjnych w zakresie działań skierowanych do MŚP

Fundusze europejskie na lata 2014-2020 wyniki negocjacji programów operacyjnych w zakresie działań skierowanych do MŚP Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Fundusze europejskie na lata 2014-2020 wyniki negocjacji programów operacyjnych w zakresie działań skierowanych do MŚP Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Projekt Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin, 8 kwietnia 2014 r. 1 Spis treści: SPIS SKRÓTÓW... 4 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Wykonawca:

Zamawiający: Wykonawca: Gdańsk, maj 2015 Zamawiający: Miasto Kolno ul. Wojska Polskiego 20 18-500 Kolno Wykonawca: EU-CONSULT Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.eu-consult.pl Strona 2 z 150 Spis treści 1. WYKAZ

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Programowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020 23 maja 2014 r. Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - Umowa Partnerstwa - Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO WERSJA 1.2 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO (USZCZEGÓŁOWIENIE WRPO 2014+) Poznań,

Bardziej szczegółowo