Mapa najważniejszych inwestycji miejskich w latach Wkrótce ruszy budowa drugiej nitki mostu! Tyrex zainwestuje w Malborku 50 mln zł

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mapa najważniejszych inwestycji miejskich w latach 2011 2014. Wkrótce ruszy budowa drugiej nitki mostu! Tyrex zainwestuje w Malborku 50 mln zł"

Transkrypt

1 AKTUALNOŚCI, WYDARZENIA, OPINIE, INFORMACJE Z ŻYCIA MIASTA w numerze: Wkrótce ruszy budw drugiej nitki mstu! Kńczy się prcedur wybru przez GDDKiA ddził Gdńsk Wyknwcy budwy drugiej nitki mstu n rzece Ngt w Mlbrku wrz z djzdmi w ciągu drgi krjwej nr i. Już wkrótce ruszą pierwsze prce, które zgdnie ze specyfikcją przetrgwą mją zkńczyć się w drugiej płwie 016 r. czytj więcej n strnie Tyrex zinwestuje w Mlbrku 0 mln zł Prjekt dbudwy Szkły Łcińskiej zkńczny Teren p byłej Agrmie n Piskch, luret knkursu Grunt n Medl, zstł sprzedny z sumę..000 zł śląskiemu P.W. Tyrex sp. z.. Inwestr zpwid stwrzenie nwych miejsc prcy i zinwestwnie w Mlbrku pnd 0 mln zł. pździernik br. pdpisy n kcie ntrilnym złżyli burmistrz Andrzej Rychłwski rz prezes spółki Jerzy Tyrk. czytj więcej n strnie Mlbrsk Krt Mieszkńc Dbiegł kńc prjekt pt. Odbudw i wprwdzenie nwych funkcji n terenie Szkły Łcińskiej w Mlbrku. Z tej kzji i pździernik br. Centrum Kultury i Edukcji SZKOŁA ŁACIŃSKA twrzył swje drzwi dl zwiedzjących, którzy mgli zpznć się z trkcjmi, jkie będą ferwne w nwym biekcie, czyli SKANSEN RZEMIOSŁ, MEDIATEKA, MULTICENTRUM, SALA WIELOFUNKCYJNA, OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNE i PLANETARIUM. Jeszcze tylk przez pięć lt Plsk będzie beneficjentem śrdków unijnych, dlteg tk wżne dl nszeg mist i reginu jest pdpisne w lipcu br. przez burmistrz Andrzej Rychłwskieg i przedstwicieli smrządu wjewództw pmrskieg Mieczysłw Struk i Wiesłw Byczkwskieg Zintegrwne Przumienie Terytrilne dl Miejskieg Obszru Funkcjnlneg Mlbrk, n mcy któreg MOF trzymł rekmendcję dfinnswni prjektów n pnd 18 mln zł. QR CODE Wygenerwn n czytj więcej n strnie Pnd 18 mln n prjekty w rmch MOF Mlbrk czytj więcej n strnie Ft: rch. Urzędu Mrszłkwskieg W.P. Otwiermy wszystkie brmy - Mlbrsk Krt Mieszkńc t hsł kcji, dzięki której d płwy teg rku mieszkńcy Mlbrk mgą zwiedzć zmek zupełnie z drm rz krzystć z szeregu zniżek ferwnych przez mlbrską brnżę turystyczną. D tej pry Krtę debrł pnd 10 tysięcy mlbrczyków, zmek dwiedził pnd tysiące z nich. czytj więcej n strnie 11 Mp njwżniejszych inwestycji miejskich w ltch Zbcz jkie njwżniejsze przedsięwzięci inwestycyjne zrelizwł mlbrski smrząd w ciągu sttnich czterech lt. czytj więcej n strnch 8-9

2 Dbiegły kńc pierwsze dni twrte w Centrum Kultury i Edukcji SZKOŁA ŁACIŃSKA. Wydrzenie zrgnizwne zstł w związku z urczystym zkńczeniem prjektu Odbudw i wprwdzenie nwych funkcji n terenie Szkły Łcińskiej w Mlbrku, zrelizwneg w sttnich ltch przez mlbrski smrząd. Mist Mlbrk pzyskł n relizcję prjektu dfinnswnie ze śrdków Reginlneg Prgrmu Opercyjneg dl Wjewództw Pmrskieg rz Prgrmu PROMESA Ministr Kultury i Dziedzictw Nrdweg. 16 listpd 01 r. p rz klejny wybierzemy burmistrz mist rz przedstwicieli smrządów miejskieg, pwitweg i wjewódzkieg. Wybry smrządwe t prwdziwe święt demkrcji, t mment, w którym wspólnie decydujemy przyszłści nszej Młej Ojczyzny. mlbrskich plcówek świtwych, rgnizcji i instytucji. W tym smym miejscu i teg smeg dni ppłudniu dbył się spektkl Tetru Mszperi, n który licznie stwiły się mlbrskie dzieci wrz ze swimi rdzicmi. N njwyższym piętrze Szkły Łcińskiej zwiedzjący bejrzeli bserwtrium strnmiczne i plnetrium. Klejną trkcją dl mieszkńców Mlbrk, przygtwną w związku z urczystym zkńczeniem prjektu dbudwy mlbrskiej Łciny, był zrelizwny przed budynkiem kilkunstminutwy pkz lserwy z elementmi pirtechniki, n który w piątek zprsił mlbrczyków burmistrz Andrzej Rychłwski. - Cieszę się, że mieszkńcy Mlbrk zyskli nwy, niezwykle trkcyjny biekt, który przedstwi nie tylk wrtść histryczną, le również edukcyjną. Uczniwie mlbrskich szkół przeknją się, że nuk nie musi być nudn, że mżn pznwć świt w spsób ciekwy, zdbyt wiedz pzstnie n dług w pmięci - pdkreśl burmistrz. - Szkł Łcińsk t również klejny budynek, zrewitlizwny przy pmcy śrdków zewnętrznych pzysknych przez smrząd Mlbrk, stnwiący ddtkwą trkcję w nszym mieście. Obiekt dsknle wpisuje się w krjbrz Streg Mist, pdkreśljąc jeg średniwieczną histrię - ddje włdrz. Przez dw dni, i pździernik br., dwiedzjący biekt mieszkńcy Mlbrk d tych njmłdszych ż p sędziwych wiekiem mgli zwiedzić centrum, zpznć się z jeg fertą, nwet wziąć ktywny udził w zrgnizwnych wrszttch. Prjekt: Msty Ktwice W pstępwniu zstł złżnych 11 fert, z czeg trzy mieszczą się w kwcie, którą zplnwł GDDKiA n relizcję kntrktu. Dbieg kńc sprwdznie fert pd kątem frmlnym zgdnie z wymgnimi przedstwinymi w Specyfikcji Isttnych Wrunków Zmówieni. P zkńczeniu tej prcedury nstąpi rzstrzygnięcie przetrgu i wybór Wyknwcy. Zchęcm wszystkich mieszkńców Mlbrk d skrzystni z teg wyjątkweg przywileju, jkim jest mżliwść decydwni lsch mist i reginu. Zchęcm d udziłu w ndchdzących wybrch smrządwych i wsprci swich kndydtów. Burmistrz Mist Mlbrk Andrzej Rychłwski Przedmit zmówieni bejmuje zdni związne z rbtmi budwlnymi brnży mstwej, brnży drgwej, knlizcji deszczwej, knlizcji snitrnej i sieci wdciągwej, brnży instlcyjnej w zkresie sieci gzwej, przebudwy sieci elektrenergetycznej rz przebudwy sieci teletechnicznej, tkże budwę ekrnów kustycznych. Listę bwdów i siedzib Obwdwych Kmisji Wybrczych znjdą Pństw n str. 1 Teren budwy czyli dn rzeki Ngt i jej brzegi zstły w sierpniu br. przeszukne przez nurków z firmy minerskiej, któr znlzł tm tylk kilgrmy śmieci, pcisk i grnt. GDDKiA O/Gdńsk wyłnił również Wyknwcę pełniąceg bwiązki ndzru utrskieg nd zdniem budwy mstu w Mlbrku. Rzpczęcie relizcji inwestycji jest więc mżliwe prktycznie d zrz. Już wkrótce Mlbrskie Centrum Kultury i Edukcji zcznie przyjmwć rezerwcje n zjęci i wrsztty w CKiE Szkł Łcińsk d miejscwych plcówek świtwych, gdyż t włśnie dl nich centrum twrzy swje pdwje w pierwszej klejnści. Zchęcmy tkże mieszkńców Mlbrk d śledzeni nszeg prfilu i miejskich strn internetwych, gdzie już niedług umieszczć będziemy tkże infrmcje n temt klejnych przedsięwzięć i wydrzeń w Szkle Łcińskiej, twrtych również dl pzstłych mieszkńców Mlbrk. W sli wielfunkcyjnej n piętrze w piątek dbył się ficjln urczystść zkńczeni prjektu, z udziłem włdz smrządu wjewódzkieg, pwitweg i miejskieg, przedstwiciel kurtr świty, reprezentntów Pierwsze prce mją ruszyć jeszcze w tym rku, zkńczenie inwestycji plnwne jest w 016 r., dkłdniej w terminie 0 miesięcy licząc d dty rzpczęci rbót. Zwnswne prce GDDKiA i wytrwłść włdz mist Mlbrk w tej kwestii gwrntują, iż mlbrczycy w kńcu dczekją się rzpczęci njbrdziej czekiwnej inwestycji w nszym mieście w sttnich kilkudziesięciu ltch. Prjekt finnswny w rmch Reginlneg Prgrmu Opercyjneg dl Wjewództw Pmrskieg n lt Pnd 18 miliny złtych n prjekty w rmch MOF Mlbrk pmrskieg Mieczysłw Struk i Wiesłw Byczkwskieg Zintegrwneg Przumieni Terytrilneg dl Miejskieg Obszru Funkcjnlneg Mlbrk, wynegcjwn rekmendcję dfinnswni prjektów n pnd 18 mln zł. Okres sttnich lt t przede wszystkim czs wielu zmin, dzięki którym mist wypięknił, stwrzn nwe mżliwści wypczynku, uprwini sprtu, zinwestwn w infrstrukturę świtwą i kulturlną, zncznie pprwin stn mlbrskich dróg, zrekultywwn wysypisk śmieci. Dzięki eurpejskiej pmcy smrząd m mżliwść finnswni zrówn wielmilinwych inwestycji infrstrukturlnych, jk i mniejszych, lecz równie wżnych przedsięwzięć chrkterze edukcyjnym, spłecznym czy prmcyjnym. Oczywiście n tym nie kniec, są już plny n wykrzystnie klejnych śrdków unijnych, których beneficjentem Plsk będzie już tylk przez klejne pięć lt. W rmch prfwneg w lipcu br. przez burmistrz Andrzej Rychłwskieg i przedstwicieli smrządu wjewództw Dzięki temu mżliw będzie pprw dstępnści d przystnków trnsprtu zbirweg (n terenie MOF, w tym w Mlbrku pwstną nwe ścieżki rwerwe wrz z infrstrukturą twrzyszącą), budw jkże ptrzebneg klektr deszczweg w dzielnicy Wielbrk, zwiększenie pzimu usług zdrwtnych, w tym mdernizcj pmieszczeń szpitl w celu utwrzeni nweg Oddziłu Dziennej Chemiterpii, mdernizcj blku percyjneg w budynku głównym szpitl, rzbudw Zkłdu Opiekuńcz-Leczniczeg w Pwitwym Centrum Zdrwi Sp. z.. SZPITAL w Nwym Dwrze Gdńskim w kierunku rzwju pieki nd pcjentmi w stnch plicznych i wentylwnych mechnicznie, dstswnie pmieszczeń w celu utwrzeni nweg Oddziłu Geritryczneg w Nwym Dwrze Gdńskim, infrmtyzcj szpitl, inwestycje w mbilny i ktywny kpitł ludzki, w pprwę efektywnści zptrzeni w ciepł czy pprwę efektywnści energetycznej w biektch użytecznści publicznej (n bszrze Mlbrk plnuje się termmdernizcję 7 biektów, w tym głównie szkół). Smrząd wjewództw rekmendwł d wsprci z unijnych źródeł finnswni również prjekt mjący n celu stwrzenie sieciwej cłrcznej ferty turystycznej i kulturlnej w prciu Zmek w Mlbrku i Zmek w pbliskim Sztumie. Prfwnie Przumieni dl MOF Mlbrk jest efektem wspólnych prc Smrządu Wjewództw Pmrskieg i Reprezentcji Miejskieg Obszru Funkcjnlneg Mlbrk tj.: Mist Mlbrk, Mist i Gminy Nwy Stw, Mist i Gminy Sztum, Gminy Stre Ple, Gminy Mlbrk, Pwitu Mlbrskieg, Pwitu Sztumskieg rz Muzeum Zmkweg w Mlbrku. Miejski Obszr Funkcjnlny Mlbrk będzie uczestniczyć również w śmiu przedsięwzięcich strtegicznych Smrządu Wjewództw Pmrskieg z zkresu między innymi: rzwju przedsiębirczści, rzwju turystyki wdnej, rzwju trs rwerwych, rzwju sieci szkół pndgimnzjlnych, wspierni i wyprcwni stndrdów prcy szkły prcy i prgrmów edukcyjnych z ucznimi zdlnymi i niepełnsprwnymi. Prjekt dfinnswny ze śrdków Ministr Kultury i Dziedzictw Nrdweg w rmch Prgrmu Prmes Niższe pdtki dl przedsiębirców i niższ płt trgw Prces negcjcyjny trwł pnd rk. W tym czsie zidentyfikwn i uzgdnin d relizcji pkiet przedsięwzięć, prirytetwych njwżniejszych dl rzwju Miejskieg Obszru Funkcjnlneg Mlbrk. Kluczwe przedsięwzięci zkceptwne zstły przez wszystkich zngżwnych prtnerów zrówn smrządy, jk i sektr gspdrczy rz pzrządwy. Zintegrwne Przumieni Terytrilne są jednym z njwżniejszych mechnizmów dyspnwni śrdkmi finnswymi będącymi w dyspzycji smrządu wjewództw, głównie Reginlneg Prgrmu Opercyjneg Wjewództw Pmrskieg n lt finnswneg ze śrdków UE. Ft: M. Sttkiewicz W czwrtek wrześni br. w siedzibie Generlnej Dyrekcji Dróg Krjwych i Autstrd Oddził Gdńsk nstąpił twrcie fert w rmch przetrgu n budwę mstu przez rzekę Ngt w Mlbrku wrz z djzdmi w ciągu drgi krjwej nr i. W sknsenie rzemisł wielu młdych mlbrczyków skrzystł z mżliwści wyknni mt z trzciny, zbwek z sin, wypieku chleb, lepieni z gliny czy tkni n rmkch. Piętr wyżej prcwnicy Miejskiej Bibliteki Publicznej prezentwli zbiry Mediteki, w piątek relizwli wrz z ucznimi miejskich szkół i przedszkli specjlne nimcje. W Multicentrum zwiedzjący bejrzeli stnwisk w pszczególnych sektrch temtycznych, w tym w częścich pświęcnych zbwie, sztuce i nuce. W związku z wprwdzeniem kręgów jednmndtwych, zmieniły się również grnice bwdów głswni rz siedziby Obwdwych Kmisji Wybrczych. Przed udniem się d lkli wybrczych wrt zpznć się z ktulnym pdziłem mist n bwdy głswni rz z dresmi lkli wybrczych, w których będziemy mgli ddć swój głs. Relizcj prjektu Odbudw i wprwdzenie nwych funkcji n terenie Szkły Łcińskiej w Mlbrku m isttny wpływ n spłecznść lklną, kulturę, turystykę rz eknmię bszru tczjąceg Szkłę Łcińską, gdyż jest uzupełnieniem ferty edukcyjnej reginu. Sznwni Mieszkńcy Mlbrk, Przed nmi histryczne wybry d rd mist i gmin. P rz pierwszy wybierć będziemy człnków tych rgnów w kręgch jednmndtwych ddjąc swój głs n knkretną sbę, któr nszym zdniem njlepiej zdb interes lklnej spłecznści. W kżdym z 1 kręgów wybrczych d rdy mist utwrznych n terenie Mlbrk głsujący mieszkńcy wybirą więc p jednym swim przedstwicielu - zstnie nim ten, kt w dnym kręgu uzysk njwiększą liczbę głsów. Szkł Łcińsk nwczesne centrum edukcyjne z histrią w tle Już tylk dni dzielą ns d rzpczęci budwy mstu Ft: M. Sttkiewicz Ft: M. Sttkiewicz Rzwój gspdrczy mist i wdrżnie instrumentów, które będą temu sprzyjć, jest jednym z prirytetów becnych włdz. Tkim instrumentem jest zmin systemu pdtkweg związn z bniżeniem pdtku d nieruchmści dl wszystkich przedsiębirców w Mlbrku, również dl młych i średnich przedsiębirstw. Burmistrz Andrzej Rychłwski przygtwł już stswny prjekt uchwły, który zstł ztwierdzny przez rdnych Rdy Mist Mlbrk. - Zstny przez ns i bwiązujący d tej pry system funkcjnuje d 00 r. i nie przyniósł zmierzneg efektu czyli pbudzeni gspdrczeg, krewni nwych firm i ich rzwju. Wrunki tkie jk wzrst ztrudnieni czy nwe nkłdy inwestycyjne, które umżliwiły zwlnienie z pdtku, mgły spełnić tylk nieliczne pdmity, więc nieliczni przedsiębircy mgli skrzystć z tej frmy pmcy mist. Pddliśmy bwiązujący system ulg głębkiej nlizie, któr jednzncznie pkzł, że zkres dziłni tej ulgi był brdz grniczny, dziłł w stsunku d tk nprwdę niewielu firm. Okres dziesięciu lt jest n tyle długim czsem, że mżn dknć tkiej głębkiej nlizy systemu i pdsumwć bilns zysków i strt. Dszliśmy d wnisku, że krzystniejsze będzie uchylenie bwiązującej uchwły i bniżenie stwek w pdtku d nieruchmści związnych z prwdzeniem dziłlnści gspdrczej dl wszystkich przedsiębirców, djąc im tkie sme mżliwści rzwju. Sytucję przenlizwły również nsze służby finnswe. W wymirze eknmicznym dl budżetu mist efekt będzie się bilnswł, bniżenie pdtku nie spwduje bciążeni budżetu - wyjśni burmistrz Andrzej Rychłwski. T zmin jest tyle wżn, że wprwdz w Mlbrku njniższy pdtek w reginie. Zprpnwn stwk 0,97 zł (becnie 1,6 zł) jest niższ niż np. w Tczewie, Strgrdzie Gdńskim, Kwidzynie, Sztumie czy Nwym Stwie i będzie bwiązywć d przyszłeg rku. Tkie rzwiąznie m nie tylk przyciągnąć nwych przedsiębirców le również zchęcić już istniejących d rzwju n terenie nszeg mist. - Jestem przeknny, że t będzie dziłć n wszystkich, że w przyszłści Mlbrk będzie njtńszym miejscem d inwestwni. N widczne efekty gspdrcze będziemy musieli czywiście pczekć. One nie pjwią się w perspektywie rku czy dwóch lt, ten efekt będziemy cenić dpier p pięciu, sześciu ltch - ddje burmistrz i jk przykłd pdje nsze niemieckie mist prtnerskie Mnheim nd Renem - Odwżną decyzję bniżeni pdtków dl przedsiębirców pdjął burmistrz Mnheim nd Renem i był t strzł w dziesiątkę, pniewż dzięki temu ściągnął d mist rekrdwą ilść inwestycji. Mm świdmść, że nie jesteśmy Zgłębiem Ruhry, le musimy twrzyć instrumenty rzwjwe i rezygnwć z tych, które ewidentnie się nie sprwdziły. Innym nrzędziem d żywieni dziłlnści gspdrczej będzie 1-prcentw bniżk płty trgwej, bwiązując d pczątku 01 r.

3 Inkubtr kultury w Szpitlu Jerzlimskim Firm Tyrex kupił Grunt n Medl Ft: rch. SP nr w Mlbrku Nw ddne części Szpitl służyć będą funkcjnwniu jedneg z nielicznych w Plsce inkubtr kultury, nstwineg n wspiernie i prmcję dziłń sektr kretywneg - jeg pmc będzie dreswn d instytucji i firm, dziłjących n plu kulturln-rtystycznym. Nw przestrzeń będzie wykrzystywn jk trdycyjny stcjnrny inkubtr, le również jk inkubtr wirtulny, c jest innwcyjnym dziłniem w skli reginu. Wirtuln siedzib t prktyczne rzwiąznie dl przedsiębirców, którzy siedzibę firmy mją w dmch lub nie mją jej jeszcze w góle. Jest t idelne rzwiąznie dl firm rzpczynjących dziłlnść, których nie stć n utrzymnie biur. W wyniku dziłń inwestycyjnych, w budynku Szpitl Jerzlimskieg pwstł lbrtrium innwcji wrz z przestrzenią kretywną, przestrzeń pd wynjmem dl przedsiębirców wrz z zpleczem snitrnym, przestrzeń typu pen spce, wypsżn w sprzęt biurwy i kmputerwy, miejsce wystwiennicze i zplecze dministrcyjne dl persnelu. W rmch inkubtr pwstje przestrzeń rtystyczn dl inkubwnych firm, zlklizwn zrówn w budynku jk i w przylegjącym d nieg prku, dzięki której mżn będzie prezentwć prce rtystyczne bądź rgnizwć wrsztty plenerwe. Dbieg już kńc wypsżnie budynku w niezbędne d jeg funkcjnwni sprzęt rz meble. N rtwnie teg zbytku mlbrski smrząd pzyskł przeznczył znczne śrdki finnswe. Njwiększe fun- P.W. Tyrex t jeden z njwiększych w Plsce imprterów grnultów i twrzyw sztucznych. W Eurpie współprcują z Węgrmi i Rumunią, le dcelw imprtują głównie z Indii, Arbii Sudyjskiej, Ktru i Krei Płudniwej. Spiżrni Mlbrsk luretem knkursu gspdrczeg Firm Rku 01 Cłkwit wrtść zdni t zł, z czeg dfinnswnie stnwił 6.80 zł. Pzstł część ksztów związnych z relizcją inwestycji pkryt zstł ze śrdków włsnych smrządu. W celu wybudwni bezpieczneg plcu zbw dl dzieci, zgspdrwn pnd 0 metrów kwdrtwych pwierzchni, n której becnie znjduje się zestw wielfunkcyjny, huśtwk Wżk, sześcikąt wielfunkcyjny, łwki. W brębie plcu znjduje się również przestrzeń zieln, któr mże zstć wykrzystn d relizcji różnych frm ktywnści dl njmłdszych. W rmch przeprwdznych prc pstwin tkże grdzenie terenu rz wyremntwn chdniki prwdzące d plcu. T już drugi plc w rmch prgrmu Rdsn Szkł w Mlbrku. Pierwszy twrt we wrześniu 01 r. przy Zesple Szkół nr. Kszt tej inwestycji wyniósł zł, dfinnswnie zł. Jednym z njwiększych wydrzeń gspdrczych w nszym mieście jest ceremni przyznni ngrdy Firmy Rku w relizwnym przez mlbrski mgistrt knkursie dl przedsiębirców. Włdze mist wręczją ten zszczytny tytuł pdczs Urczystej Sesji Rdy Mist Mlbrk. W tym rku wydrzenie t dbył się pździernik w Centrum Knferencyjnym Krwn n terenie Muzeum Zmkweg. dziewięć przedsiębirstw: Resturcj Mc Dnld s Mlbrk, Br BIS, PHU Ml-Nft, ADM Mlbrk S.A, Ubjni i Msrni Rkwiec, S Chic, Sln Chclte, Glden - Pkryci Dchwe Spółk Jwn, Spiżrni Mlbrsk. Decyzją 1-sbwej Kpituły tytuł pwędrwł d Spiżrni Mlbrskiej, znnej między innymi z prwdzeni Jzz Club Spiżrni i Sklepów Cynmnwych. Ludcję dl zwycięzców knkursu gspdrczeg wrz z grtulcjmi dl luretów wygłsił burmistrz Mlbrk Andrzej Rychłwski. Ngrd Firm Rku jest wyróżnieniem dl przedsiębirstw, które cłksztłtem swjej dziłlnści zwdwej i spłecznej wybitnie przyczyni się d rzwju mist lub swim dziłniem niesie pmc i wsprcie spłecznści lklnej. Decyzję wybrze zwycięzcy pdejmuje Kpituł Knkursu, w skłd której wchdzą przedstwiciele instytucji tczeni biznesu rz rgnizcji skupijących przedsiębirców. Ze względu n wyrównny pzim pmiędzy nminwnymi w tegrcznej edycji, Kpituł Knkursu zdecydwł się n przyznnie również dwóch wyróżnień, które pwędrwły d Resturcji Mc Dnld s i Bru BIS. Wyróżnieni wręczyli dyrektr Pwitweg Urzędu Prcy Jnn Reszk rz wiceburmistrz Mlbrk Mciej Rusek. Pdbnie jk przed rkiem, Kpituł pz knkursem przyznł tytuł Debiut Rku 01. D tej ngrdy nmin- D ngrdy Firmy Rku 01 nminwnych zstł Dzięki zrelizwnemu prjektwi, centrum mist zyskł nwą, dług czekiwną przez mieszkńców i turystów trkcję. - Brdz się cieszę, że udł się tk pięknie wyremntwć mieszknie. Jest ne kmpletnie wypsżne i d zrz gtwe d zmieszkni. Nie zbrkł w nim, pścieli, łóżeczek nwet zbwek dl dzieci. Chciłbym w tym miejscu grąc pdziękwć wielkiemu przyjcielwi Mlbrk dr Christinwi Meylwi z współprcę we wspólnym prjekcie rz Jerzemu Frycwi z nieceniną pmc i zngżw- nie. W przyszłym rku mist będzie plikwć śrdki d ministerstw n klejne mieszkni, le już terz deklruję, że przynjmniej jeden lkl będzie wyremntwny ze śrdków włsnych - mówi zstępc burmistrz Jerzy Sknieczny. Kbiety, które będą przebywć w mieszkniu chrninym, muszę mieć złżną Niebieską Krtę. W przypdku dznni przemcy, wystrczy, że zgłszą się d Miejskieg Ośrdk Pmcy Spłecznej lub n plicję. - Pdjęliśmy się teg zdni m.in. p t, by wspólnie z innymi lklnymi przedsiębircmi stwrzyć ryginlny prdukt turystyczny. Nzw,,Sklepy Cynmnwe t metfryczne nwiąznie d plskiej litertury rz kresu XX-leci międzywjenneg - wyjśni Aplniusz Zchr, utr prjektu. W Mlbrku ddn d użytku pierwsze mieszknie chrnine dl fir przemcy. Symbliczneg przecięci wstęgi 1 pździernik br. dknli zstępc burmistrz Jerzy Sknieczny - inicjtr teg przedsięwzięci rz dr Christin Meyl, Hnrwy Obywtel Mist Mlbrk, który d pczątku wspierł dziłni i z kwtę tys. zł sfinnswł remnt przekzneg przez mist lklu. Mieszknie przeznczne będzie głównie dl mtek z dziećmi, które są firmi przemcy dmwej i muszą zstć ntychmist dizlwne d sprwcy. Przewiduje się, że kbiety będą mgły tm przebywć mksymlnie d rku. W ten spsób zyskją czs n uregulwnie swjej sytucji w spkju i z mżliwścią skrzystni z pmcy dpwiednich instytucji, n przykłd w celu wyeksmitwni sprwcy z lklu, w którym dtychczs przebywł fir wrz z dziećmi. P zkńczeniu prcedury, mtk z dziećmi pwróci d swjeg mieszkni. wni zstli młdzi stżem mlbrscy przedsiębircy, którzy swją dziłlnścią dją innym pczątkującym firmm dsknły przykłd stswni dbrych prktyk w biznesie. O tytuł wlczyli: Pkje Gścinne ED-MAR, Prcwni Rzwju Burzyńscy, Cukierenk Drty Wiśniewskiej, ANA utrsk prcwni kletnicz Anny Oczkwskiej rz Sklep u Anglik Mrcin Tmli. Wyróżnienie Debiut Rku 01 rz sttuetkę ufundwną przez Reginlną Izbę Gspdrczą Pmrz, którą wręczył jej wiceprezes Jrsłw Filipczk, trzymł przedsiębirstw ED-MAR prwdzące w Mlbrku biekt z pkjmi gścinnymi i resturcją. N zkńczenie urczystej gli rzdni ngród wystąpili rtyści z Mlbrskieg Centrum Kultury i Edukcji, którzy zprezentwli frgment musiclu Nsze Rdi Ptsie. Nw jkść w centrum mist dzięki Sklepm Cynmnwym Pierwsze w Mlbrku mieszknie chrnine dl fir przemcy Miejski Ośrdek Pmcy Spłecznej sprwwł ndzór nd rbtmi budwlnymi rz wypsżył mieszknie w meble i ptrzebny sprzęt AGD i RTV. Prezes Tyrk zpewnił, że pdstwwą zsdą będzie współprc z firmmi miejscwymi. W Mlbrku plnuje zinwestwć kł 0 mln zł i przyjąć d prcy znczną liczbę sób, chć nie chcił jeszcze zdeklrwć knkretów n temt wielkści ztrudnieni. Obecnie rzpczną się prce nd dkumentcją i prjektmi, które pwinny zkńczyć się w ciągu rku. W tym histrycznym biekcie, któreg prter d 011 rku użytkwny był przez Mlbrskie Centrum Kultury i Edukcji, rgnizwne są liczne wystwy i sptkni. Znjdując się w nim Gleri Nv stł się miejscem prmcji rtystów z nszeg reginu. dusze zdbyt w 01 r. ze śrdków Reginlneg Prgrmu Opercyjneg Wjewództw Pmrskieg w rmch prjektu Mdernizcj i rzwój inkubtr przedsiębirczści w Mlbrku. Prjekt bejmwł dwie inwestycje - przystswnie istniejąceg budynku inkubtr przedsiębirczści n l. Wjsk Plskieg d ptrzeb sób niepełnsprwnych wrz z wyknniem elewcji rz stwrzenie inkubtr kultury włśnie w budynku Szpitl Jerzlimskieg. Wrtść wszystkich prc wynisł blisk mln zł. Wcześniej, z kwtę nieml 00 tys. zł wyknne zstły prce w zkresie iniekcji krystlicznej ścin rz dbudwy histrycznych wejść d budynku. Wyskść dfinnswni z Prgrmu Dziedzictw Kulturwe MKiDN wynisł pnd 00 tys. zł. Trw relizcj prc związnych z wykńczeniem niedstępnych dtąd części budynku Szpitl Jerzlimskieg przy ul Armii Krjwej i zgspdrwniem terenu wkół biektu. Teren p byłej Agrmie n Piskch, luret knkursu Grunt n Medl, zstł sprzedny z sumę..000 zł śląskiemu P.W. Tyrex sp. z.. Urczyste pdpisnie ktu ntrilneg nstąpił w dn. pździernik br. w mlbrskim mgistrcie. Pdpisy n dkumencie złżyli burmistrz Andrzej Rychłwski rz prezes spółki Jerzy Tyrk. Rzmwy z mistem trwły kilk miesięcy. Decydującymi rgumentmi z lklizcją inwestycji w Mlbrku był bliskść prtu i łtw dstępnść kmunikcyjn, między innymi dzięki budwie drugiej nitki mstu rz bcznic klejw, pniewż jk pdkreślił prezes, z kilk lt nie będzie mżn przewzić smchdmi twrów pwyżej pewnej wgi. Firm Tyrex nbył nieruchmść przy l. Wjsk Plskieg pwierzchni.8 h w wyniku przetrgu przeprwdzneg w dn. 18 wrześni br. Termin pdpisni ktu ntrilneg zplnwny zstł w dniu urczystej sesji Rdy Mist, pdczs której wręczn tytuł Firm Rku 01. Dzięki temu nwy inwestr mił kzję pznć lklnych przedsiębirców rz reprezentntów instytucji kłbizneswych. 9 wrześni br. burmistrz Mlbrk Andrzej Rychłwski wrz z dyrekcją Szkły Pdstwwej nr z Oddziłmi Integrcyjnymi im. Unicef dknł urczysteg twrci nwczesneg plcu zbw n Osiedlu Płudnie. Relizcj inwestycji był mżliw dzięki pzysknej n ten cel dtcji w rmch rządweg prgrmu Rdsn Szkł. Nwy plc zbw przy Szkle Pdstwwej nr Liczne prdukty reginlne, klimtyczn muzyk rz różnrdne trkcje czekły n wszystkich, którzy w tym rku zdecydwli się dwiedzić Sklepy Cynmnwe - stylizwny trg różnści chrkterze mieszczńsk-kupieckim z czsów XX-leci międzywjenneg, stwrzny w centrum mist z inicjtywy Mlbrskiej Spiżrni. Włściciele firmy, będący psjntmi histrii, wygrli głszny przez mgistrt knkurs n kncepcję seznweg zgspdrwni części ul. Kściuszki. zintereswniem, grmdząc rzesze mieszkńców i turystów. Pmim teg, iż Sklepy Cynmnwe wrz z ndejściem wrześni zkńczyły swją dziłlnść, już z kilk tygdni mieszkńcy będą mieli mżliwść pczuci wyjątkweg klimtu ndchdzących świąt, z sprwą jrmrku dwentweg, który jest elementem prjektu i pwstnie n Plcu Miejskim im. Kzimierz Jgiellńczyk n pczątku grudni. Od czerwc br. w Sklepch Cynmnwych mżn był psilić się, dpcząć, psłuchć przedwjennej muzyki czy nbyć liczne prdukty związne z nszym reginem. N mlbrczyków i przyjezdnych czekły midy, ził, lklne piw, wędzne ryby, wędliny, pieczyw czy rękdzieł. Specjln stref dl dzieci umżliwił njmłdszym zpznnie się z histrycznymi zbwmi nszych dzidków. Pndt w Sklepch Cynmnwych przez cłe wkcje dbywły się różnrdne wydrzeni kulturlne d reknstrukcji histrycznych i pkzów tetrów ulicznych, pprzez kncerty jzzwe, ż p kin letnie czy pikniki kulinrne, pdczs których prezentwn bgctw nturlne nszych ziem. Wszystkie te wydrzeni cieszyły się dużym

4 Więcej miejsc prkingwych i bezpieczniej! zytywnie rzptrzył 9 z nich. Dzięki przyznnym śrdkm zmdernizwne zstną lub zstły już między innymi bisk przy Szkle Pdstwwej nr, Zesple Szkół nr 1 i n plcu Buklskieg, rzbudwne plce zbw przy Szkle Mlbrczycy złżyli 1 wnisków, z czeg Kmisj p- Pdstwwej nr 9 i Przedszklu nr. Ciekwym pmysłem był również wyremntwnie i dstswnie lklu d relizcji inicjtyw kulturlnych przez Stwrzyszenie Mkultur, czym więcej w rtykule pniżej. Od 7 wrześni br. w kwrtle mist grnicznym ulicmi Sienkiewicz, Knpnickiej, Suchrskieg, Nwwiejskieg, Sikrskieg wprwdzn zstł zmin rgnizcji ruchu mjąc n celu pprwę bezpieczeństw mieszkńców teg bszru, udrżnienie dtąd częst nieprzejezdnych dcinków dróg, zwiększenie miejsc pstjwych dl smchdów, tkże zstswnie ddtkwych rzwiązń dl rwerzystów. twrzył włsną Przestrzeń Aktywnści Twórczej Przestrzeń Aktywnści Twórczej ulkwn w budynku przy pl. Słwińskim 17 t jedn z przedsięwzięć relizwnych dzięki dtcji przyznnej przez Urząd Mist Mlbrk w rmch Mlbrskieg Prgrmu Prtnerstw Lklneg. Urczyste twrcie biektu dbył się wrześni br. Okzją ku temu był jubileusz -leci Stwrzyszeni Inicjtyw Kulturlnych - inicjtr i reliztr teg przedsięwzięci. - Stwrzyszenie dził już d pnd lt. Dtychczs nie mieliśmy miejsc, w którym mglibyśmy relizwć wszystkie nsze pmysły. Brkwł nm przestrzeni, któr stłby się nszym dmem rz miejscem wypełninym dziłnimi z zkresu kultury lterntywnej. Przestrzeń Aktywnści Twórczej dje nm mżliwść relizcji większści nszych zmierzeń. Chcemy trfić d jk njwiększeg grn dbirców, zmntwć fertę, któr zinteresuje wszystkie grupy spłeczne mieszkńców Mlbrk. Z nmi już pierwsze wrsztty, kncerty i zjęci stłe. W nszej Przestrzeni zgrli między innymi zespły Cchise, Kbns, Czrne Kwity i Wild Bks, w rmch DAY dbyły się kncerty grup Mjestic, Brudne Dzieci Sid, Bbyg, pkzy Cpiry, kcj chryttywn dl Mikłj Tedrczuk- mówi Drt Pietrzk, człnkini Stwrzyszeni. - Krzystjąc z kzji chcielibyśmy serdecznie pdziękwć wszystkim tym, którzy pmgli i wspierli pwstwnie Przestrzeni. Wsz wkłd w Ft: B. Jermin Ft: T. Brwiński Ptrząc n dziłlnść d pczątku jej istnieni, ilści i różnrdnści rgnizwnych imprez mżemy być pewni, że miejsce t będzie tętnić życiem kulturlnym i twórczym, przepełninymi kretywnymi pmysłmi. Mlbrk p rz trzeci z tytułem Gmin Przyjzn Rwerzystm utwrzenie teg miejsc jest nieceniny. Liczymy n t, że nie pzstwicie ns smych w dziłnich i ndl będziecie wspierć, chćby dbrym słwem i pzytywnymi myślmi. Dziękujemy tkże z udził w twrciu sli. Pzytywne wibrcje brzmią w ns d dzisij. Zprszmy d bserwwni nszej ferty rz d uczestnictw w wydrzenich - ddje. Ft: rch. Fundcji SOS - Ngrd Plcul t nie tylk grmny zszczyt, lecz przede wszystkim zbwiąznie n cle życie - mówi Drt Ojdwsk- Strzyk. - T ngrd dl ns wszystkich, b przecież gdyby nie wielkie serce, bezintereswnść trsk i zngżwnie mjeg mist i przyjciół z cłej Plski nie byłby mwy integrcji i wspólnych dziłnich. Kżdy sukces Fundcji jest sukcesem wszystkich, którzy ns wspierją, pmgją, bdrzją trską i zufniem - pdkreśl prezes Fundcji. Twrzystw Rzwju Pwiśl twrte n mlbrskich przedsiębirców! Ft: rch. SWP w Mlbrku W siedzibie Stwrzyszeni Wspierni Przedsiębirczści w Mlbrku przy l. Wjsk Plskieg 99 d wrześni br. swją siedzibę uruchmił Twrzystw Rzwju Pwiśl, wspierjące lklnych przedsiębirców z sektr mikr i młych firm, w dstępie d śrdków zewnętrzneg finnswni. SWP w Mlbrku współprcuje z Twrzystwem Rzwju Pwiśl w zkresie wdrżni n lklnym rynku niskprcentwych pżyczek dl młych i średnich przedsiębirstw. Pndt wcn współprc niesie ze sbą mżliwści wsprci dl sób prgnących rzpcząć dziłlnść gspdrczą pprzez umżliwienie strterm bizneswym pzyskni śrdków n strt n dgdnych i preferencyjnych wrunkch. C njwżniejsze, ze śrdków tych mgą skrzystć zrówn sby zmierzjące twrzyć włsną firmę jk i przedsiębirstw, które plnują rzwój związny z zkupem ddtkweg wypsżeni, zminą prfilu dziłlnści firmy czy pdmity wdrżjące nwe technlgie. - Jest t dsknł mżliwść d pzyskni kpitłu n złżenie włsneg biznesu dl sób, które nie psidją jeszcze histrii kredytwej, bądź nie spełniją innych wrunków w dstępie d kmercyjnych fert bnkwych - mówi Ktrzyn Kstrzew - Rzsk, Nczelnik Wydziłu Rzwju i Gspdrki Przestrzennej w Urzędzie Mist Mlbrk, dpwiedzilneg z współprcę z przedsiębircmi - Ddtkwymi tutmi prgrmów wsprci dl biznesu dstępnymi w fercie Twrzystw Rzwju Pwiśl jest mżliwść skrzystni z pżyczki d 10 tysięcy złtych, niskie prcentwnie mksymlnie d,7 %, rz wybrnie dgdneg systemu spłt nwet d lt, w zleżnści d sytucji finnswej przedsiębirstw - ddje. prwdzenie kmpnii reklmwej w tym serwisie rz vucher prmcyjny n udził w szóstej edycji Międzynrdwych Trgów Rwerwych Kielce Bike Exp 01. Certyfikt n ręce burmistrz Andrzej Rychłwskieg w imieniu Prezes Zrządu Główneg PTTK przekzł prezes mlbrskieg Oddziłu PTTK Bgdn Mąder. Uznwn z Nbl wśród spłeczników ngrd przyznn zstł Drcie Ojdwskiej-Strzyk i Ewie Trębs z dziłlnścią n rzecz dzieci niepełnsprwnych i ubgich rz integrcją śrdwisk lklneg w Mlbrku. Wśród wcześniejszych Luretów znleźli się m.in. Zbigniew Herbert, Krzysztf Kruze, Jcek Kczmrski, Jcek Kurń, ks.arkdiusz Nwk, Jnin Ochjsk i Jn Nwk- Jezirński. Złżyciel i dyrektr Fundcji Jerzy Bniecki stwierdził w jednym z wywidów, że szuk młych bhterów. Fundcj nie przyjmuje zgłszeń d Ngrdy. Jej knsultnci (jest ich w krju czterech) szukją ludzi, którzy prcują z psją, zn- Dzięki pdjętym dziłnim, kierwcy w tym bszrze pruszją się już zncznie wlniej, c przyczynił się d pprwy bezpieczeństw pieszych i rwerzystów. Pndt wzrsł liczb miejsc pstjwych, kierwcy swbdnie mgą przejechć dtąd niedrżnymi ulicmi. - Wielkrtnie trzymywliśmy d mieszkńców teg bszru sygnły brku miejsc pstjwych, niedrżnści gżwniem i ddją swje serce ptrzebującym. Ngrdy przyznwne są sbm, które swą pstwą i dziłlnścią wyrżją psznwnie i tlerncję dl innych, pświęcją swój czs i energię dl wspólneg dbr, pdejmują inicjtywy służące demkrcji i budwniu spłecznści lklnych, świdczą bezintereswną pmc bliźniemu. Chdzi dstrzeżenie dziłń ludzi, którzy w cdziennej prcy twrzą fundmenty demkrtycznej kultury. Wśród zstswnych pmysłów znlzł się m.in: wyznczenie mini rnd, wprwdzeni ruchu jednkierunkweg n wybrnych ulicch, relizcj tzw. kntrpsów dl rwerzystów czy zmin znkwni pinweg i pzimeg ulic wrz z wprwdzeniem zsdy skrzyżwń równrzędnych. Przystswnie ulic d wspólneg ruchu pieszych, rwerzystów i smchdów, n których wymuszne jest dzięki zstswnym rzwiąznim grniczenie prędkści pjzdów silnikwych m swje sdzenie w dświdczenich innych mist w Plsce i zgrnicą. Stswnie śrdków uspkjeni ruchu grnicz w spsób znczący liczbę wypdków. Zdecydwnie bniż się tkże pzim hłsu rz skżenie pwietrz. N wprwdzeniu stref uspkjeni ruchu zdecydwnie zyskują mieszkńcy bszrów bjętych teg typu rzwiąznimi - pdkreślją eksperci z Krjwej Rdy Bezpieczeństw Ruchu Drgweg. Zminy zstły wdrżne w prciu Studium Kmunikcji Ruchu przygtwne n zlecenie Urzędu Mist Mlbrk przez Biur Knsultcyjn-Prjektwe Inżynierii Drgwej Trfik. Wprwdzenie nwych rzwiązń kmunikcyjnych pprzedziły knsultcje spłeczne, które dbyły się w 01 rku. Spłeczny Oskr dl przedstwicielek Fundcji SOS Drt Ojdwsk-Strzyk - prezes Fundcji Szkł Otwrtych Serc rz Ew Trębs - sekretrz Rdy Fundcji zstły uhnrwne tegrczną ngrdą ustrlijskiej Fundcji Plcul im. Jerzeg Bnieckieg, wspierjącej rzwój inicjtyw bywtelskich w Plsce. ulic czy ndmiernej prędkści z jką pruszją się smchdy - mówi burmistrz Mlbrk Andrzej Rychłwski. - W trsce pprwę bezpieczeństw i umżliwienie kierwcm swbdneg przejzdu, zleciliśmy wyknnie dl teg bszru nliz, które w knsekwencji skłniły ns d zstswni zprpnwnych przez ekspertów rzwiązń, które wpłyną n pprwę płynnści ruchu w tej części mist. W tym rku zintereswnie prgrmem był nprwdę duże. Pierwtnie uchwln kwt przeznczn n dtcje w rmch MPPL wynsił 00 tys. zł, jednk ilść i zkres wniskwnych przedsięwzięć spwdwły zwiększenie tej puli d tys. zł. Ft: rch. SP nr 9 w Mlbrku Mlbrski Prgrm Prtnerstw Lklneg t nrzędzie, dzięki któremu dtcje d lklnych prjektów mgą ubiegć się grupy mieszkńców, kmitety spłeczne i rgnizcje pzrządwe. Jest t prgrm, który m n celu przede wszystkim ktywizcję spłecznści, pprzez zngżwnie mieszkńców w prce n rzecz sweg njbliższeg tczeni, swjej młej jczyzny. 7 tys. zł n dtcje w rmch Mlbrskieg Prgrmu Prtnerstw Lklneg W tym rku Mlbrk już p rz trzeci z rzędu zstł luretem Ogólnplskieg Knkursu Gmin Przyjzn Rwerzystm, rgnizwneg przez Plskie Twrzystw Turystyczn-Krjznwcze w rmch prjektu Rwerem przez Plskę pd ptrntem hnrwym Ministerstw Sprtu i Turystyki, Plskiej Orgnizcji Turystycznej rz Związku Pwitów Plskich. - Jesteśmy jednym z czterech smrządów, które trzeci rz z rzędu trzymły ten zszczytny tytuł. T z pewnścią nie przypdek, le dcenienie dziłń prrwerwych w mieście. Sukcesywnie zwiększ się ilść dróg rwerwych, przykłdem mże być tu pwstł niedwn ścieżk w prku, któr wkrótce będzie rzbudwn dlszy dcinek. Nleży też wspmnieć strefie uspkjneg ruchu w centrum, gdzie wyznczne zstły kntrpsy dl rwerzystów n ulicch jednkierunkwych. T w znczny spsób zwiększ bezpieczeństw sób pruszjących się n rwerch, tych jest crz więcej. Tylk w tym rku w rjdch rgnizwnych przez PTTK wzięł udził prwie 00 sób - mówi Bgdn Mąder - Zpwidne inwestycje dją ndzieję n dlszą pprwę struktury dróg rwerwych w mieście, dzięki czemu mieszkńcy jeszcze chętniej będą przesidć się n jednśldy - ddje. Mlbrk, pdbnie jk w ubiegłych ltch, zstł dceniny w ktegrii Gminy -0 tys. mieszkńców. Mist d knkursu zgłsił Zrząd Oddził Przewdnickieg PTTK im. S. Dubyny. Dużym tutem Mlbrk w knkursie były liczne dziłni smrządu mjące n celu pprwę infrstruktury rwerwej w mieście rz uczestnictw w międzynrdwym prjekcie ELMOS. Ddtkw Mlbrk trzymł ngrdę w wyskści 1000 zł ufundwną przez MnitrUrzedwy.pl n prze- Nw ścieżk spcerw i klejne miejsc dpczynku w prku! D kńc rku mją zkńczyć się prce związne z budwą klejneg frgmentu ścieżki piesz-rwerwej widącej wzdłuż Ngtu, d przystni żeglrskiej d dwneg mfitetru. Prk Półncny, rzek Ngt rz jej tczenie stnwią niezwykle trkcyjny i cenny bszr Mlbrk, d niedwn niestety niedceniny i w dużej mierze zdegrdwny. T n szczęście się zmieni, pierwszy etp mdernizcji n nieml 600-metrwym dcinku prku przeprwdzny zstł już n przełmie 01 i 01 rku. Dzięki temu miejsce t zyskł nwą jkść i jest częściej dwiedzne przez mlbrczyków. Wyknne d tej pry prce bejmwły przebudwę istniejąceg ukłdu kmunikcji, w tym budwę ciągów pieszych i rwerwych, wyknnie świetleni pprzez usytuwnie energszczędnych lmp ledwych, tkże budwę 7 plcyków rekrecyjnych wypsżnych w łwki, siedzisk, stjki rwerwe i ksze n dpdy. Relizcj zdni ksztwł pnd 771 tysięcy zł, dużej mierze sfi- nnswne ze śrdków Wjewódzkieg Funduszu Ochrny Śrdwisk i Gspdrki Wdnej w Gdńsku. Budw klejneg frgmentu ścieżki piesz-rwerwej jest kntynucją wcześniej wyknnych prc. Oprócz nwej nwierzchni n pnd 900-metrwym dcinku prku, pjwi się tkże 6 ddtkwych miejsc wypczynku 6 wrz z elementmi młej rchitektury rz świetleniem. Relizcj drugieg etpu inwestycji ksztwł będzie pnd 91 tysięcy zł, prjekt trzym dfinnswnie z Prgrmu Współprcy Trnsgrnicznej Litw-Plsk- Rsj

5 Mp inwestycyjn Mlbrk Mp inwestycyjn Mlbrk 9 INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH Turystyk i rekrecj 1 Budw przystni żeglrskiej w Prku Półncnym Mdernizcj nbrzeż nd Ngtem Rewitlizcj murów brnnych Rewitlizcj Prku Półncneg - I etp d widuktu klejweg d przystni żeglrskiej 1 Siłwni plenerw przy przystni w prku 6 Siłwni plenerw ul. Michłwskieg 7 Plc zbw z siłwnią ul. Mickiewicz przy ldwisku 8 Plc zbw przy pl. Espernt P r k w ieg Oświt i Kultur 9 Odbudw i wprwdzenie nwych funkcji n terenie Szkły Łcińskiej l sk 19 S 9 10 Inkubtr Kultury (Szpitl Jerzlimski) 11 Budw Szkły Pdstwwej nr 1 Termmdernizcj Szkły Pdstwwej nr 9 sk Tczew 1 Budw plcu zbw przy Zesple Szkół nr w rmch prgrmu Rdsn Szkł 1 Budw plcu zbw przy Szkle Pdstwwej nr w rmch prgrmu Rdsn Szkł Truńsk 1 Remnt i wypsżenie żłbk Szrtk 1 Infrstruktur P rk w Pis tw sk 9 rut wic z Wymin nwierzchni dróg i chdników w Śródmieściu wrz ze zminą rgnizcji ruchu w rmch dzk 1 17 Prking n zpleczu ul. Kściuszki 1 G. N prjektu ELMOS (Orzeszkwej, Sienkiewicz, Krkwsk, Reymnt, Prus, Krszewskieg, Mtejki, Fłt, Grudzią W łw 16 Remnt mstku nd Knłem Jurnd Westerpltte, Suchrskieg) 19 Budw rnd i zmin rgnizcji ruchu w rejnie skrzyżwni ul. Głównej, Slskieg, Ceglnej i TczewSt re M skiej w Kłdwie 17 ist J. Piłsudskieg T. K ś ciusz 1 ki 1 Al. W jsk Pls k ieg Wymin nwierzchni chdnik ul. Tczewsk n djściu d szkły, Uprządkwnie terenu ul. Slskieg w rejnie pmnik Celników Plskich A. Mickiewicz Wymin nwierzchni jezdni i chdników n ul. Sierkwskich wrz z wyminą świetleni, nprw Ge 18 nwierzchni chdnik wzdłuż ul. Pistwskiej rz zdjęcie sfltu i przebrukwnie ul. Pistwskiej rz i ł. S n. W 8 17 Mrc 1 Remnty dróg: Okpw i Elbląsk, cz. Rej, Kieleck, cz. Anders, cz. Grudziądzk, Rlnicz, utwrdzenie ul. Dygt, Rzemieślniczej, Kzimierz Wielkieg, dł l. R plcu n djściu d Kścił św. Jn rs k wej szk Orze Oświetlenie wzdłuż ul. Zkpińskiej i części ul. Fustyny Kwlskiej 7.R Wł Grun wld z k g kie nt m ey 9 Blesłw Chrb 6 Rzbudw sieci knlizcyjnej i wdciągwej n s. Słupeck II reg 7 Budw knlizcji deszczwej n s. Słupeck II 7 8 Przyłącze ciepłwnicze d SP nr Ochrn śrdwisk k ie wic z 9 Rekultywcj wysypisk śmieci n ul. Tczewskiej i Ceglnej i kwtery w Miniętch gm. Dzierzgń h d w Mrii Kn Tr g pnickiej 8 INWESTYCJE W TRAKCIE REALIZACJI K. C 1 0 Budw ciągu piesz-rwerweg n ul. Kchnwskieg i ul. Zkpińskiej 1 Budw drugiej nitki mstu Ge h. C n. Wymin nwierzchni drgi i chdników p inwestycji budwy knlizcji snitrnej ul. Chdkiewicz Rewitlizcj Prku Półncneg - II etp d przystni żeglrskie d mfitetru De Budw knlizcji snitrnej n Międzytrzu rz ul. Chdkiewicz i Chrbreg (Chrbreg wrz z kn- e ull ick yb J. W ieg G 10 1 lizcją deszczwą) ci Budw knlizcji snitrnej n MAKOPIE - Le 00 8 r t INWESTYCJE PLANOWANE W MALBORKU W KOLEJNYCH LATACH eg ski biń 1 Rewitlizcj bulwrów nd Ngtem T. K ń pi k Z Budw sli widwiskwej w Kłdwie sk Nw infrstruktur n Strym Mieście d Szkły Łcińskiej w kierunku płudniwym Rewitlizcj murów wschdnich 1 6 K. Michłwskieg Jn Pwł II Budw klektr deszczweg n Wielbrku 6 Wymin sieci wdciągwej i częściw snitrnej n ul. Kchnwskieg wrz z remntem drgi i wyknniem ciągu piesz-rwerweg 7 Przebudw ukłdu dróg siedlwych w rejnie ul. ul. Grudziądzkiej, Anders, Szymnwskieg 8 Rnd i przebicie ul. Mickiewicz d ul. Trgwej 9 Nwe nwierzchnie n ul. Chrbreg 10 Wyknnie infrstruktury drgwej i uzbrjeni n klejnych ulicch w mieście

6 Mlbrsk Krt Mieszkńc, czyli z drm n zmek i tniej w mieście! Center w rmch kmpnii Mlbrk - Kchm t Mist. Celem kmpnii jest zwiększenie dwiedzin zmku przez mieszkńców, ich rdziny rz znjmych. Z histrią Mlbrk niedzwnie związn jest histri Kł Przewdników Mlbrskich, któr liczy już 60 lt. Jest t jedn z njbrdziej rzpznwlnych i n pewn jedn z njbrdziej ktywnych grup przewdnickich w Plsce. W mmencie złżeni Kł w 19 rku dziłł w nim zledwie 10 przewdników, dziś w tym zcnym grnie znjduje się ż pnd 0 sób. Obchdzny w mju br. jubileusz 60-leci był kzją d świętwni, wspmnień i d uhnrwni tych wszystkich, dzięki którym Stwrzyszenie się rzwij i zdbyw sukcesy. Wręczne dznczeni i wyróżnieni ptwierdziły, że w Kle Przewdników Mlbrskich nie prcują ludzie przypdkwi, le psjnci, dziłcze spłeczni, prpgtrzy idei psznwni tlerncji i kniecznści chrny dóbr dziedzictw kultury rz ppulryztrzy wiedzy n temt histrii reginu i mist. Akcj prmcyjn zstł przygtwn przez Muzeum Zmkwe w Mlbrku, Mist Mlbrk i Mlbrk Welcme N wnisek Zrządu Oddziłu Przewdnickieg PTTK im. Stefn Dubyny w Mlbrku Zrząd Główny Plskieg Twrzystw Turystyczn - Krjznwczeg wyróżnił Stwrzyszenie Kł Przewdników Mlbrskich medlem Z Pmc i Współprcę. Wiceprezes Stwrzyszeni Andrzej Pnek przyjął z rąk burmistrz Andrzej Rychłwskieg dznkę przyznną przez Ministr Kultury i Dziedzictw Nrdweg Zsłużny Dl Kultury Plskiej, pdbnie jk prezes trzymł też Złtą Hnrwą Odznką PTTK. Mlbrk Welcme Center wspólnie z In Yur Pcket wydł nwy turystyczny pln mist - mini przewdnik p Mlbrku w języku ngielskim. Mpy wydne zstły w dwóch sbnych edycjch: Lt-Jesień rz Zim-Wisn. Wydwnictw dzieli się n 9 części, w których znjdują się infrmcje n temt trkcji w mieście, histrii Mlbrk, wydrzeń kulturlnych, hteli i tniej bzy nclegwej, tkże infrmcje dtyczące resturcji rz infrmcje prktyczne dl turystów. Nkłd wydwnictw t 1 tys. sztuk. Pz tym przewdnikm wręczn dznczeni przyznne przez Ministr Sprtu i Turystyki, Zrząd PTTK, Kmisję Przewdnicką Zrządu Główneg Plskieg Twrzystw Turystyczn Krjznwczeg rz wyróżnieni dyrektr MZM Mriusz Mierzwińskieg. rz w pstci mpy n line n strnie Przewdniki trfiły w pierwszej klejnści d instytucji rz hteli ndmrskich i trójmiejskich. Są wśród nich między innymi: Htel Byjnn Spt, Htel Sfitel, Htel Rezydent, Htel Shertn, Htel Hiltn, Sten Line, Htel Gdyni, Htel Blue, Nvtel Gdńsk Centrum, Mer SPA Htel, punkty infrmcji turystycznej w Gdyni, Spcie, Gdńsku. Mini przewdnik p Mlbrku dstępny jest dl turystów w wersji elektrnicznej d pbrni w gólndstępnym frmcie PDF, w wersji mbilnej n urządzeni przenśne - In Yur Pcket t njwiększ seri ngljęzycznych drukwnych przewdników w Plsce: pnd kpii przewdników drukwnych rcznie. Przewdniki wychdzą w 18 krjch. Tysiące drmwych, niezleżnych i lklnie sprwdznych recenzji, które dją czytelnikm ktulne infrmcje tym, gdzie wrt wydć pieniądze i zpewniją przydtn wiedzę lklnym rynku. Nzywjąc inyurpcket.cm jedną z njlepszych strn dl pdróżujących, e Gurdin npisł: In Yur Pcket jest genilny w wydbywniu wyjątkwych, ezterycznych le i zwyczjnie wspniłych miejsc w eurpejskich mistch, szczególnie w Eurpie Wschdniej. pździernik 01 r. w Wejherwie dbyły się reginlne bchdy Świtweg Dni Turystyki. Hsłem przewdnim tegrczneg wydrzeni był Turystyk rzwój spłecznści. Mlbrk wyjechł z Wejherw ż z dwiem ngrdmi: dl Mlbrk Welcme Center z njlepszy subreginlny mrketing terytrilny rz dl Resturcji Gthic n zmku w Mlbrku z Miejsce z klimtem. - T dl ns klejny dwód n t, że dziłmy w dbrym kierunku i nie tylk n rzecz rzwju turystyki w Mlbrku, le również n rzecz prmcji cłeg reginu pmrskieg. Mlbrk t perełk n mpie turystycznej Pmrz i silny skłdnik ferty prmcyjnej nszeg reginu - mówi Mgdlen Mrszłkwsk, dyrektr MWC - Brdz się cieszę, że nsz prc zstł klejny rz dcenin i że nsze dziłni pmim grnicznych czsmi mżliwści i budżetu, są przez włdze wjewództw zuwżne i dcenine. Brdz dziękujemy! W urczystści wzięli udził Mrszłek Wjewództw Pmrskieg Mieczysłw Struk, wiceprezes Plskiej Orgnizcji Turystycznej rz prezes Pmrskiej Reginlnej Orgnizcji Turystycznej, tkże włdze jednstek smrządu terytrilneg, przedstwiciele brnży i świt nuki. Mist Mlbrk reprezentwli n urczystści: Andrzej Rychłwski, burmistrz Mlbrk, Mgdlen Mrszłkwsk dyrektr Mlbrk Welcme Center rz Jerzy Kpejewski - Prezes Kł Przewdników Mlbrskich. T nie jedyne wyróżnienie, jkie trzymł Mlbrk Welcme Center w ciągu sttnieg miesiąc. W prestiżwym knkursie Róż Reginów rgnizwnym przez redkcję Widmści Turystycznych ngrdzn nwy lbum prmcyjny prcwny i wydny przez Mlbrk Welcme Center Mlbrk jeden dzień t z mł. W tym rku min njlepszeg mteriłu prmcyjneg rywlizwł 99 prjektów. Wydwnictw cenine były pd względem estetyki rz zwrtści merytrycznej. Brn pd uwgę trkcyjnść wydni i publikwnych treści, tkże dstępnść mteriłów. Urczyste wręczenie wyróżnień Róż Reginów dl mistrzów mrketingu dbył się pździernik pdczs Międzynrdwych Trgów Turystycznych MTP w Pznniu. Dyrektr MWC, w imieniu Bgdn Głązki szef Resturcji Gthic w Mlbrku, debrł również ngrdę dl miejsc z klimtem, które jest częścią ferty wjewództw pmrskieg, serwując niepwtrzlną kuchnię w średniwiecznej tmsferze i z prfesjnlną bsługą. Resturcji Gthic serdecznie grtulujemy! Z rąk pni Mrty Chełkwskiej, Prezes Pmrskiej Reginlnej Orgnizcji Turystycznej burmistrz Mlbrk wrz z dyrektr mlbrskieg Centrum Turystyki debrli ngrdę z njlepszy subreginlny mrketing terytrilny. Ft: A. i L. Okńscy W seznie letnim 01 turyści przebywjący w Trójmieście mieli kzję zpznć się z nwym przewdnikiem p Mlbrku, sygnwnym lg ppulrnej i znnej n cłym świecie sieci mini przewdników In Yur Pcket. Ft: rch. Fundcji Zer Brier Mterił przedstwi sby, które mim swjej niepełnsprwnści są w stnie dwiedzić njciekwsze miejsc w Plsce. W przekzie, prócz tłumczeni treści w języku migwym, zstswn również npisy infrmcyjne rz udideskrypcję. W ngrniu sptu prmująceg turystykę dl sób niepełnsprwnych udził wzięł czterech mlbrczyków - inicjtr teg przedsięwzięci Wldemr Rgwski rz Leszek Mjewski, Krzysztf Nwcki i Mriusz Mleczek. Są t sby, które swim przykłdem pkzują, że niepełnsprwni mgą i chcą być ktywni. Spt w rmch kmpnii spłecznej emitwny był w lipcu i sierpniu br. n ntench TVN i TVP. Tkie kcje t dsknł frm prmcji Mlbrk, pniewż ngrnie wyknne zstł włśnie w nszym mieście. Oprócz sptu prcwn również przewdnik turystyczny, który przedstwi nsze mist jk jedn ze 100 njlepiej przystswnych dl sób niepełnsprwnych miejsc w Plsce. 10 gdzin n ntenie TVN czyli Wstjesz i Wkcje z Mlbrk Mlbrk w gólnplskim spcie reklmwym prmującym turystykę dl niepełnsprwnych Fundcj Zer Brier, specjlizując się w kmplekswej kmunikcji z sbmi niepełnsprwnymi rz prmcją ktywneg wypczynku, przygtwł pierwszy spt telewizyjny skierwny d sób niepełnsprwnych, który wykrzystuje jedncześnie knły kmunikcji z sbmi niewidmymi rz niesłyszącymi. Sprwdź ktulne zniżki n Mlbrk Welcme Center ngrdzne z prmwnie Mlbrk i wjewództw pmrskieg Njwyższe dznczenie - Srebrny Krzyż Zsługi ndwny przez Prezydent RP - trzymł prezes Stwrzyszeni Jerzy Kpejewski, wyróżniny również Złtą Hnrwą Odznką PTTK. Mlbrk w mrkwej sieci przewdników In Yur Pcket - Wrunkiem uprwnijącym d trzymni Krty jest stłe zmeldwnie w grnicch dministrcyjnych mist Mlbrk. Krt wydwn jest n pdstwie kzneg dwdu tżsmści z numerem PESEL. W przypdku sób niepełnletnich, Krt wydwn jest rdzicm lub prwnym piekunm - infrmuje Mgdlen Mrszłkwsk, dyrektr Mlbrk Welcme Center - Włściciel Krty mże w dwlnym terminie bezpłtnie zwiedzić Muzeum Zmkwe w Mlbrku. W tym celu nleży pbrć w ksch MZM tzw. bilet zerwy rz wziąć ze sbą d- Klejnym nwym kierunkiem, gdzie zprezentwn szerką fertę turystyczną Mlbrk jest Jpni (Trgi JATA Exp). Obecnie jest t jeden z njbrdziej perspektywicznych rynków dl turystycznej gspdrki reginu pmrskieg. Kilk lt wcześniej ruch przyjzdwy turystów z Jpnii kncentrwł się głównie wkół njwiększych mist tkich jk Wrszw czy Krków. T tendencj jednk d jkiegś czsu dynmicznie się zmieni. Obserwujemy stły wzrst D tej pry Krtę Mieszkńc pbrł pnd 10 tysięcy sób. Klejne czekją n swich włścicieli w Mlbrk Welcme Center - Centrum Turystyki przy ul. Kściuszki. Pndt Krt Mieszkńc umżliwi skrzystnie z szeregu trkcyjnych zniżek ferwnych przez lklną brnżę turystyczną w punktch hndlwych i usługwych n terenie mist, w chwili becnej d kcji przystąpił 9 pdmitów. Szczegóły dtyczące zniżek i rbtów ferwnych psidczm Krty przez mlbrskich przedsiębirców dstępne są n strnie Cdziennej Gzety Internetwej 8-00.pl. Pdczs festiwlu pwstł pięć specjlnych stref prmcyjnych: Stref Bech, Spt Lunge, SPA, Kulinri rz Infrmcj Turystyczn. Cłść ferty dpełniły liczne trkcje. Uczestnicy imprezy mgli pdziwić pkzy wlk rycerskie, pkzy kuglrskie, wziąć udził w mlwniu twrzy czy spróbwć swich sił w wrszttch mincerskich. Dzięki bgtej fercie grup mlbrskich rycerzy przyciągnęł rzeszę dbirców. Mlbrk Welcme Center wydł specjlnie n tę kzję mteriły prmcyjne w języku szwedzkim. Otwiermy wszystkie brmy - Mlbrsk Krt Mieszkńc t hsł kcji, dzięki której d płwy teg rku mieszkńcy Mlbrk mgą zwiedzć zmek zupełnie z drm. Tk mżliwść pwstł dzięki pdpisnemu 7 mj br. przumieniu pmiędzy burmistrzem Andrzejem Rychłwskim i dyrektrem Muzeum Zmkweg Mriuszem Mierzwińskim. - T klejny krk d budwni tżsmści lklnej mieszkńców, zwiększeni identyfikcji mlbrczyków z mistem i zmkiem. Któż bwiem jest lepszym mbsdrem mrki mist niż jeg mieszkńcy? mówi Andrzej Rychłwski, burmistrz Mlbrk. wód ptwierdzjący tżsmść sby, który będzie sprwdzny przy wejściu d zmku - ddje Mgdlen Mrszłkwsk. Jedną z njbrdziej efektywnych frm prmcji mist jest zistnienie n ntenie ppulrnej telewizji. Dzięki sprwnym dziłnim Mlbrk Welcme Center i przy nieceninej pmcy Agnieszki Cegielskiej, pgdynki pchdzącej z Mlbrk, w sierpniwy weekend prgrm Jrsłw Kuźnir Wstjesz i wkcje gścił w Mlbrku. Dziennikrze sptkli się z mieszkńcmi i turystmi przed główną brmą zmku, skąd prgrm ndwny był n żyw n ntenie TVN. Ekip telewizyjn gścił w Mlbrku już kilk dni wcześniej przygtwując Letni Przewdnik, który zpre- zentwn pdczs weekendweg prgrmu. 16 i 17 sierpni n Przedzmczu w sąsiedztwie wejści d Muzeum Zmkweg mżn był zbczyć studi TVN, skąd ndwny był sbtni i niedzielny prgrm. Nd mlbrskim niebem przemieszczł się również śmigłwiec Błękitny, pkzując piękne ujęci Mlbrk z ltu ptk. W prgrmie zprezentwn njwiększe wlry mist, trkcje, tkże histrię nszeg grdu. Jrsłw Kuźnir wspólnie z Agnieszką Cegielską przeprwdzili kilknście rzmów z ciekwymi mlbrczykmi i nie tylk. Łącznie pdczs teg weekendu Mlbrk n ntenie TVN prezentwny był przez 10 gdzin. P zkńczeniu prgrmu mieszkńcy mieli kzję przmwić z prwdzącymi, zrbić sbie pmiątkwe zdjęci i zdbyć utgrfy. Pndt w wkcje Mlbrk gścił również ekipę stcji Plst, któr pdczs jedndniwej wizyty nkręcił specjlny mterił prmcyjny mist. Pdczs sptu zprezentwn njciekwsze miejsc w Mlbrku tkie jk zmek wrz nwym budynkiem ks biletwych, jrmrk Sklepy Cynmnwe, tętniący życiem plc miejski z pkzmi fntnny, tkże Dinprk, przystń żeglrską, prk linwy i miejski Fit Prk. Mterił prmcyjny emitwny był n ntenie Plstu w rmch kmpnii Mist n 6, prmującej njbrdziej urkliwe plskie mist. zintereswni Gdńskiem i innymi mistmi Pmrz. Pz rchitekturą Gdńsk, turystów jpńskich d nszeg reginu przyciąg mjesttyczny biekt zmku mlbrskieg, wpisny n świtwą listę UNESCO. Obecnie Plskę dwiedz kł 0 tys. turystów jpńskich, ich pdróż crz częściej rzpczyn się w Gdńsku, c zwiększ długść pbytu n Pmrzu. W związku z tym Pmrsk Reginln Orgnizcj Turystyczn, której człnkiem jest również mist Mlbrk, d kilku lt wykrzystuje ten trend i ściśle współprcuje z ddziłem POIT w Tki. W tym rku trgi dwiedził pnd 10 tys. sób. Swją szerką fertę zprezentwł również Mlbrk, specjlnie n tę kzję Centrum Turystyki wydł mteriły prmcyjne w języku jpńskim. 11 N pczątku sierpni br. Mlbrk wrz z przedstwicielmi Pmrskiej Reginlnej Orgnizcji Turystycznej, mistem Spt i Sten Line prmwł fertę turystyczną Wjewództw Pmrskieg pdczs Festiwlu Archipelgu w Krlskrnie. Festiwl jest jednym z głównych wydrzeń kulturlnych w szwedzkim reginie Blekinge. Kł Przewdników Mlbrskich m już 60 lt Ft: J. Bdwski Prezentcj ferty Mlbrk w Szwecji i Jpnii 10

7 Pnd 0 zwdników rywlizwł pdczs Cstle Mlbrk Trithln Mlbrskie zwdy d lt cieszą się grmnym zintereswniem zrówn wśród zwdników jk i fnów trithlnu. Trdycyjnie widwiskwą rywlizcję bejrzł kilk tysięcy kibiców. Orgniztrmi zwdów byli MKS Trithln Mlbrk, Urząd Mist Mlbrk rz LABOSPORT Plsk s.c. Mrt Krwczyńsk - lekktletyk W wyścigu udził wzięł pnd dwustu klrzy. Pierwsz grup zwdników, któr derwł się d peletnu, pjwił się w Mlbrku kilknście minut później niż plnwn. N pzstłych zwdników trzeb był pczekć klejny kwdrns. Dzięki temu dping kibiców był jeszcze większy, rywlizcj brdziej emcjnując. W pierwszy weekend sierpni br. ruszył njwiększ imprez klrsk w Plsce Tur de Plgne, dbywjący się pd Ptrntem Prezydent RP Brnisłw Kmrwskieg. T jedn z njbrdziej prestiżwych międzynrdwych imprez sprtwych w nszym krju. N trsie przejzdu peletnu z njwiększymi gwizdmi świt klrskieg znlzł się w tym rku również Mlbrk. Ft: rch. UKS Orzeł Dumą nszeg mist są również kjkrz Jkub Wyczółkwski jk również sekcj hkejw Bmbers Mlbrk rz ich młdsi kledzy z UKS Bmbek. Pierwszy etp wyścigu prwdził z Gdńsk d Bydgszczy. W Mlbrku n klrzy, bk licznie zgrmdznych mieszkńców i turystów dpingujących sprtwców, czekł tkże ltn premi, ulkwn w sąsiedztwie urzę- Młdzi piłkrze zgrją w prgrmie Bił-zieln przyszłść z LOTOSEM Od wrześni br. młdzi piłkrze z Mlbrk mją jeszcze większe sznse n rzwój swich umiejętnści dzięki przystąpieniu mlbrskieg klubu Pmezni d prgrmu Bił-zieln przyszłść z LOTOSEM. Umwę w tej sprwie pdpisli we wrześniu przedstwiciele klubu Pmezni Mlbrk, Akdemii Piłkrskiej Lechi Gdńsk, Grupy Lts rz reprezentnci smrządu mist i pwitu. grupę dzieci i młdzieży, któr chce grć w piłkę n pzimie mtrskim. Prgrm jest wspierny przez jedną z njwiększych firm n plskim rynku Grupę LOTOS, któr d 011 rku jest spnsrem głównym grup młdzieżwych Akdemii Piłkrskiej Lechii Gdńsk, jk i spnsrem głównym drużyny ekstrklsy. - Umw, jką udł nm się pdpisć, t niewątpliwie krk d teg, by nsze dzieci miły wsprcie i mgły szklić się n brdz wyskim pzimie - mówi burmistrz Mlbrk Andrzej Rychłwski. - Przumienie d młdym piłkrzm z nszeg mist tkże sznsę skrzystni z prfesjnlneg zplecz techniczneg Akdemii Piłkrskiej Lechii Gdńsk i prgrmów stypendilnych wspierjących njzdlniejszą młdzież - ddje. Isttnym elementem prjektu jest t, że dziłni nie kncentrują się wyłącznie n wyszukiwniu njwiększych tlentów wśród njmłdszych z predyspzycjmi d wyczynweg uprwini sprtu, le bejmują też szerką Związek zwny w skrócie NOWĄ HANZĄ jest stwrzyszeniem mist hnzetyckich rz mist, które z dwną Hnzą ściśle współprcwły. Dzisij Związek nbier crz większeg znczeni w Eurpie, pzwl zchwć i umcnić stłe więzy pmiędzy mieszkńcmi i włdzmi mist Hnzy n wszystkich płszczyznch (kulturwych, spłecznych, eknmicznych i gspdrczych). Ptwierdz t dtychczsw współprc tych mist w pszczególnych reginch, gdzie jest żywe pczucie eurpejskiej slidrnści i wzjemne zrzumienie. Pzstłe mist prtnerskie Mlbrk t Nrdhrn (Niemcy), Sölvesbrg (Szwecj), Trki (Litw), Mrgny-lesCmpiegne (Frncj), Mnheim nd Renem (Niemcy). Mist Mlbrk w czsch średniwiecznych ściśle współprcwł z ówczesną Hnzą, był między innymi rgniztrem kilku zjzdów Hnzy, prktycznie kżd wżn decyzj w Związku Strej Hnzy nie zpdł bez udziłu Mlbrk. Dnut Błżejczyk wzruszył nie tylk publicznść, sm również nie krył łez pdczs wyknywni pisenek, d których czuł szczególny sentyment. Z kżdym z utwrów wiązł się jkś histri, którą chętnie się pdzielił, nwiązując tym smych wspniły kntkt ze słuchczmi. Sbtni wieczór nleżł d luretów i uczestników przesłuchń festiwlwych. Nie tylk z sprwą Kncertu Glweg, le również kncertu Ptrycji Gli, któr nie skupił uwgi n sbie, lecz przede wszystkim n młdych wklistch. Pdczs kilkugdzinnych wrszttów przygtwł z młdzieżą niezwykłe imprwizcje muzyczne, pkzując w ten spsób, jką rdść i jk wspniłe efekty mże dć wspólne muzykwnie. Eursng t knkurs, więc byli też zwycięzcy. Niezmiernie cieszy fkt, że duż pul ngród pwędrwł d wyknwców z Mlbrk. Nsz młdzież pnwł szczególnie młdszą ktegrię - pierwsze miejsce zdbył Zuznn Ślusrz, drugie - Bet Krkwik trzecie Sndr Eliminwsk. W ktegrii strszej wyróżnienie dstł Alicj Kuszwsk. GRAD PRIX Festiwlu pwędrwł d Zuznny Jsińskiej z Truni. Ngrdy dl njlepszych wklistów wręczli Andrzej Rychłwski - burmistrz Mlbrk, Arkdiusz Mrczkwski - Przewdniczący Rdy Mist Mlbrk rz Pitr Szwedwski - Przewdniczący Rdy Pwitu Mlbrskieg, którzy wrz z Jrsłwem Włęsą psłem d Prlmentu Eurpejskieg - byli spnsrmi ngród. Pmysłdwcą i krdyntrem festiwlu jest Tdeusz Seibert. Orgniztrem imprezy jk c rku był Młdzieżw Rd Mist Mlbrk. Celem Związku jest przede wszystkim wskrzeszenie d życi duch eurpejskich mist w prciu pndgrniczną ideę Hnzy n drdze wyminy kulturlnej i trdycji, trnsferu infrmcyjneg, nukweg i scjlneg, wzmcnieni kntktów hndlwych i gspdrczych rz zngżwnie młdzieży w prces rzwju Hnzy. Oficjlne człnkstw Mlbrk pzwli n lepszy rzwój współprcy pmiędzy mistmi hnzetyckimi, n zistnienie wśród wielu znczących mist eurpejskich m.in. belgijskich, hlenderskich, niemieckich, fińskich, rsyjskich, estńskich, nrweskich, jk Hmburg, Lubek, Brndenburg, Frnkfurt nd Odrą, Mgdeburg, Turku, Brugi, Nwgród, Klmr, Visby, Viljndi, Bergen rz plskich jk np.: Gdńsk, Gleniów, Kwidzyn, Krków, Szczecin, Wrcłw, Biłgrd, Drłw, Kszlin, Słwn, Frmbrk, Truń czy Elbląg. Przynleżnść Mlbrk d Międzynrdweg Związku Hnzy twrzy mżliwść krzystni z dświdczeń prtnerów, pzwli rzwijć współprcę między mistmi, wzmcni kntkty hndlwe i gspdrcze, przyczyni się d prmcji mlbrskieg ptencjłu kulturlneg i gspdrczeg, przede wszystkim pdniesie prestiż Mlbrk n renie międzynrdwej. Przy Związku Hnzy istnieje tzw. Młd Hnz dl młdzieży, w której skłd wchdzą młdzieżwi delegci z mist hnzetyckich. Oficjlne przystąpienie d Związku wzmcni w świdmści młdzieży sens ich przynleżnści d Młdej Hnzy i dziłń w rgnizcji n rzecz zchwni włsnej tżsmści kulturwej i jedncześnie byci twrtym rz pczuci eurpejskści. Bb Chnel i ngrdy z dziłlnść kulturlną n Inugurcji Rku Kulturlneg Z sprwą prgrmu Bił-zieln przyszłść z Ltsem dzieci z rczników będą miły równe sznse rzwju fizyczneg i relizcji swich psji sprtwych. Prgrm zpewni również pmc w pstci wyskiej klsy sprzętu sprtweg dl kżdeg zwdnik, tkże udził w bzch piłkrskich. Dzięki wsprciu Grupy LOTOS pwstnie tkże specjlny prgrm stypendilny dedykwny dl njzdlniejszych młdych piłkrzy. Decyzj zwrciu prtnerstw z Offgną zpdł już 6 wrześni 01 r., kiedy t Rd Mist Mlbrk wyrził jedngłśnie zgdę n zwrcie umwy współprcy prtnerskiej Mlbrk z Offgną. Pdbną uchwłę, również jedngłśnie, pdjął włski smrząd. Inugurcj Rku Kulturlneg t zwsze kzj d prezentcji kulturlnych n njwyższym pzimie. Również w tym rku mlbrsk publicznść nie zwidł się, spektkl pt. BABA CHANEL wystwiny przez Tetr Wybrzeże z Gdńsk rzbwił widwnię d łez. Przedstwienie nisł ze sbą również wżne przesłnie. T trgikmedi niewyczerpnym prgnieniu życi, wlce gdnść dl strści i niezleżnym d wieku głdzie szczęści. Inugurcj Rku Kulturlneg 01/01 dbył się w zmkwym Krwnie w piątek, 10 pździernik br. Przy tej kzji burmistrz Andrzej Rychłwski rz Nczelnik Wydziłu Oświty Kultury i Sprtu Jlnt Leszczyńsk pdsumwli njwżniejsze wydrzeni minineg rku, niezwykle bgteg w różnrdne imprezy. Trdycją Inugurcji jest przyznnie ngród z szczególne siągnięci w dziedzinie kultury. W tym rku wyróżnine zstły dwie sby, które d wielu lt swim zngżwniem, pmysłwścią i knsekwentną relizcją zmierzeń wzbgcją życie kulturlne mist. Ngrdy trzymły Mri Seibert - d 0 lt instruktrk zespłu wklneg Blbiny, dnsząceg liczne sukcesy n scenie plskiej i międzynrdwej rz Teres Żelz - złżycielk Uniwersytetu Trzecieg Wieku w nszym mieście, inicjtrk pwłni Rdy Senirów przy Urzędzie Mist Mlbrk i wlntriuszk n rzecz sób strszych w Dmu Pmcy Spłecznej w Mlbrku. SKS Skół - lekktletyk: Ptryk Bjur, Trener Nrbert Sjkwski Przystąpienie nszeg mist d Związku był pprzedzne pdjęciem w lutym teg rku stswnej Uchwły przez Rdę Mist Mlbrk. MKS Trithln: Młgrzt Szczerbińsk, Trener Mrcin Wniewski. Pdczs wizyty gści z Włch uzupełnin również prtnerskie symble w nszym mieście. Burmistrz Steffn Gtt wstwił herb Offgny d gblty mist prtnerskich znjdującej się przed Slą Psiedzeń w urzędzie mist n Plcu Mist Prtnerskich dsłnięty zstł drgwskz n Offgnę. Klejnym punktem był dsłnięcie tblicy z nzwą nszeg nweg mist prtnerskieg n plcu Kzimierz Jgiellńczyk. Tegrczn edycj Ogólnplskieg Festiwlu Pisenki Obcjęzycznej EUROSONG już z nmi. i pździernik br. w Przyziemiu Krwnu mił miejsce prwdziw uczt muzyczn. N scenie prezentwli się zrówn pczątkujący muzycy - uczestnicy knkursu, jk również gwizdy - Dnut Błżejczyk i Ptrycj Gl. du mist i strstw. Jej zwycięzcą kzł się Plk Kmil Grdek. Znim d nszeg mist djechli zwdnicy, pjwiły się hstessy pd pieką mlbrczyk Krzysztf Glwiej, które rzdły kibicm mteriły prmcyjne przygtwne przez spnsrów. MWOPR - dwubój nwczesny: Dminik Jendruszewski. Trenerzy Drt Grzywck i Iwn Ciechlewsk. Głównymi kierunkmi wspólnych dziłń będzie współprc w zkresie edukcji, kultury i sprtu jk również Sygntriuszmi umwy byli burmistrzwie Andrzej Rychłwski i Steffn Gtt rz Przewdniczący Rdy Mist Mlbrk Arkdiusz Mrczkwski i Alessndr Desideri, dpwiedzilny z współprcę prtnerską w Offgnii. Cereminię uświetnił występ chóru Lutni pd kierunkiem Bżeny Belcrz. Śpiewjąc młdzież z cłej Plski zjechł n Eursng Mlbrk n trsie tegrczneg wyścigu Tur de Plgne MKS Ngt Mlbrk - kjkrstw: Ptryk Górski, Kmil Głębiewski. Trener Andrzej Lewndwski Już pierwsze sptkni pkzły, jk wiele łączy bie gminy - średniwieczn histri, rchitektur, wkłd plskich żłnierzy w wyzwlenie rejnu Mrche - wyzwlenie Ankny i Lret przez żłnierzy II Krpusu pd dwództwem gen. Włdysłw Anders. Pkzły również, jk brdz różnimy się mentlnie i kulturw, w związku z tym jk wiele mżemy się d siebie nuczyć. mj br. mist Mlbrk stł się ficjlnym człnkiem Międzynrdweg Związku Hnzy. Zgrmdzenie Delegtów, które zebrł się przy kzji rgnizwnych w Lubece w. Dni Hnzy, przyjęł nszą kndydturę jedngłśnie, pdkreśljąc, że nie tylk Mlbrk będzie czerpł niewątpliwe krzyści ze współprcy, le również Hnz wzbgcił się cenneg człnk z bgtą histrią i trdycją, twrteg n Eurpę. UKS Orzeł - piłk sitkw dziewcząt: Błszczyk Mrt, Dąbrwsk Dgmr, Dąbrwsk Dri, Fedusi Mnik, Krup Ntli, Kulet Ktrzyn, Kulig Kludi, Michlewicz Agt, Mikłjewsk Dminik, Rekwsk Pulin, Sikr Michlin, Służłek Ew, Wysck Młgrzt, Żurwsk Aleksndr, Kstkwsk Kludi, Blewicz Juli, Szczyrb Dri, Łyczkwsk Młgrzt. Trenerzy: Szymn Żłędziewski i Pweł Tercjk Włskie mist Offgn jest już ficjlnie szóstym mistem prtnerskim Mlbrk. 16 sierpni br. nstąpił rtyfikcj umwy pdpisnej we Włszech 9 czerwc. Urczystść, dzięki gścinnści Muzeum Zmkweg, dbył się w Kpitulrzu n Zmku Wyskim. Ft: K. Bnnch, LABO SPORT W pierwszy weekend wrześni br. dbył się Cstle Trithln Mlbrk im. Brtsz Kubickieg, pdczs któreg mlbrczycy mgli pdziwić zmgni pnd 0 sprtwców. W zwdch wzięli udził trithlniści z cłej Plski. Pnd stu trzydziestu zwdników zmierzył się z pełnym dystnsem Irnmn czyli,8 km pływni, 180 km jzdy n rwerze i, km biegu z klei pnd 19 klejnych wystrtwł w ppulrnej płówce, gdzie rywlizcj dbywł się n dystnsch 1,9 km, 90 km i 1,1 km. Mlbrk nwym człnkiem Hnzy szerk rzuminej gspdrki i współprcy pmiędzy firmmi. Plnwn jest również relizcj wspólnych prjektów, finnswnych ze śrdków unijnych. Ft: K. Bnnch, LABO SPORT Rk 01 t rk sukcesów mlbrskich zwdników w różnych dziedzinch sprtu n szczeblu krjwym i międzynrdwym. O nich się mówi, nich się pisze, ich się również w mieście dceni, njlepszym dwdem n t są przyznwne c rku Ngrdy Burmistrz Mist Mlbrk. Tegrczn ceremni mił miejsce pździernik. Burmistrz Andrzej Rychłwski wręczył sprtwcm i ich trenerm wyróżnieni, pgrtulwł wszystkim sukcesów i pdziękwł z wspniłą pstwę sprtwą rz gdne reprezentwnie nszeg mist. Trenerm pdziękwł z ich prcę szkleniwą i mistrzwskie prwdzenie pdpiecznych. N sptkniu był też czs n dyskusję i mówienie plnów dtyczących przyszłści rzwju bzy sprtwej w Mlbrku i jej znczeniu n dlszy rzwój mlbrskieg sprtu. Ngrdzeni sprtwcy t: 1 Włsk Offgn szóstym mistem prtnerskim Mlbrk Strt i met znjdwły się n prkingu przy ul. Włwej w klicy Muzeum Zmkweg. W zwdch n dystnsie pełneg Irnmn njlepszy kzł się Wjciech Łchut, drugie miejsce zjął Pweł Krkwik, n njniższym stpniu pdium stnął Mrcin Lipwski. N krótszym dystnsie njszybszy był Mikłj Luft przed Mrcinem Łwickim i Mciejem Chmurą. Jesteśmy z nich dumni 1

8 1 Pnd miliny złtych n inwestycje ściekwe w mieście Wybry smrządwe - 16 listpd 01 1 Sprwdź w jkim lklu głsujesz! Zgdnie z Rzprządzeniem Prezes Rdy Ministrów z dni 0 sierpni 01 r. - n dzień 16 listpd 01 r. (niedziel) zrządzn wybry d rd gmin, rd pwitów, sejmików wjewództw i rd dzielnic m.st. Wrszwy rz wybry wójtów, burmistrzów i prezydentów mist. Głswnie zstnie przeprwdzne w gdzinch W ndchdzących wybrch mieszkńcy mist Mlbrk będą mieli mżliwść ddni głsu n: Rdę Mist Mlbrk - n terenie mist Mlbrk zstnie wybrnych 1 rdnych, Rdę Pwitu Mlbrskieg n terenie pwitu gółem zstnie wybrnych 19 rdnych, n terenie mist Mlbrk znjdują się dw kręgi wybrcze w 1 kręgu zstnie wybrnych rdnych, w kręgu zstnie wybrnych 6 rdnych, Sejmik Wjewództw Pmrskieg n terenie wjewództw pmrskieg zstnie wybrnych rdnych, pwit mlbrski wchdzi w skłd kręgu wybrczeg, w którym zstnie wybrnych rdnych, Burmistrz Mist Mlbrk Ft: rch. Przedsiębirstw NOGAT Mieszkńcy mist Mlbrk będą mieli mżliwść ddni głsu w 1 stłych i drębnych bwdch głswni: Przedsiębirstw NOGAT Sp. z.. w Kłdwie Wsi gm. Mlbrk zjmuje się zbirwym dprwdzniem i czyszczniem ścieków ze zlewni Mist i Gminy Mlbrk, Mist i Gminy Nwy Stw rz Gminy Lichnwy. Obsługuje glmercję Mlbrk kreślną terytrilnie w rzprządzeniu Wjewdy w zkresie kł 8 tys. mieszkńców. Przyjęty pln rzwju czyszczlni uwzględniny zstł w Krjwym Prgrmie czyszczni ścieków kmunlnych. W styczniu 01 r. pdpisn zstł umw Nr POIŚ /1-10 z WFOŚiGW w Gdńsku n dfinnswnie prjektu pn. Rzbudw czyszczlni ścieków w Kłdwie Wsi i sieci knlizcji snitrnej w Mlbrku w rmch dziłni 1.1 Gspdrk wdn ściekw w glmercjch pwyżej 1 tys. RLM Prirytetu I Gspdrk Wdn Ściekw Prgrmu Opercyjneg Infrstruktur i Śrdwisk Plnwny cłkwity kszt relizcji prjektu wynsi 7 01,1 PLN, gdzie dfinnswnie z Unii Eurpejskiej sięgć będzie , PLN c zncz, że efektywn dtcj wyniesie 60,81 % ksztów kwlifikwnych prjektu. Pzstł część finnswni w części dtyczącej czyszczlni pchdzić będzie ze śrdków włsnych przedsiębirstw. Pndt w rmch prjektu relizwneg przez Przedsiębirstw Ngt wyknn zstnie knlizcj snitrn w Mlbrku w ulicy Chdkiewicz rz w dzielnicy Międzytrze, dzięki czemu d miejskiej sieci knlizcyjnej pdłączne zstną ddtkw psesje. Celem przedsięwzięci dl Przedsiębirstw NOGAT Sp. z.. jest m.in. : budw nweg birektr mdernizcj sdników wstępnych wypsżenie czyszczlni w gregt prądtwórczy dptcj istniejących biektów n zbirniki retencyjne Ft: rch. Przedsiębirstw NOGAT Prjekt, któreg zkńczenie plnwne jest n III kw. 01 r., m przynieść nstępujące krzyści: pprwę niezwdnści prcy czyszczlni zwiększenie sprwnści technlgicznej czyszczlni zmniejszenie emisji uciążliwych zpchów wkół czyszczlni zmniejszenie negtywneg ddziływni systemu knlizcyjneg n wdy pdziemne i tczenie dbiór i czyszcznie ścieków kmunlnych spełnijących wszystkie wrunki, jkie nleży spełnić przy wprwdzniu ścieków d wód Numer bwdu Grnice bwdu głswni Siedzib Obwdwej Kmisji Wybrczej OBWODY STAŁE 1 Admirlicji, A. Strug, Błtyck, B. W. Głwckieg, Górlsk, dcinek ul. J. Kchnwskieg (d ul. Głwckieg d skrzyżwni ul. Słupeckiej z Włścińską tj. numery d d 7 rz numery d 97 d 1 A), J. Kstki, J. Wejher, K. I. Głczyńskieg, Krótk, Ks. W. Łęgi, L. Bądkwskieg, L. Teligi, Mił, Mjr Zygmunt Szendzielrz Łupszki, Mrsk, N Skrpie, Obrńców Przebrż, Piękn, Plc Zbw im. Zygmunt Buklskieg, Pln, Pprzeczn, Rzemieślnicz, S. Dygt, Szerk, Urcz, Widkw, W. Brniewskieg, Zciszn, Zgórn, Żeglrsk Szkł Pdstww nr ul. S. Hdyny 18 B. Krzywusteg, B. Śmiłeg, B. Czech, B. Mlinwskieg, Dąbrówki, F. Stmm, H. Knpckiej, H. Ordnówny, H. Mrusrzówny, H. Mdrzejewskiej, H. Łsk, Jn III Sbieskieg, dcinek ul. J. Kchnwskieg (d skrzyżwni ul. Słupeckiej i ul. Włścińskiej d skrzyżwni ul. Dąbrówki i ul. Św. Fustyny tj. numery d 90 d 96), Jn Pwł II, J. Krczk, J. Tuwim, Krdynł Stefn Wyszyńskieg, K. Pułskieg, Mieszk I, Olimpijczyków, Plc Kzimierz Wielkieg, Plc Stnisłw Młchwskieg, Słupeck, S. Hdyny, S. Wlsiewiczówny, S. Btreg, S. Jrcz, Św. Fustyny Kwlskiej, W. Pl, W. Pstrwskieg, W. Jgiełły, Włścińsk, Zygmunt Streg, Żwirki i Wigury Szkł Pdstww nr ul. S. Hdyny Leci, A. Asnyk, Al. Sprzymierznych, Gen. J. Hller, Gen. W. Rczkiewicz, dcinek ul. J. Słwckieg (d Al. Sprzymierznych d ul. Hller tj. numery d 0 d 7), Kszlińsk, M. Rdziewiczówny, Mzwieck, Plc Lepld Stff Specjlny Ośrdek Szkln Wychwwczy ul. Jgiellńsk 79/8 Al. Armii Krjwej, G. Zplskiej, Grunwldzk, H. Derdwskieg, J. Bżyńskieg, J. Prądzyńskieg, dcinek ul. J. Słwckieg (d ul. Hller pcząwszy d nr 8 i 8 d ul. Żermskieg tj. numery d 7 d 8 rz numery d 8 d 8), L. Psteur, Mł, Plc Ludwik Zmenhf, Skwer ks. Feliks Swickieg, Wileńsk Pwitwy Urząd Prcy Al. Armii Krjwej 70 Jgiellńsk, Plc Mj, Trgw, Zkpińsk Młdzieżwy Ośrdek Wychwwczy nr 1 im. Tdeusz Kściuszki ul. Jgiellńsk 9 6 B. Dybwskieg, E. Kwitkwskieg, J. Czerskieg, Jskółcz, K. Pminwskieg, Krucz, M. Smluchwskieg, Orl, Prtyzntów, Pinierów, Plc Jnusz Kuscińskieg, Pznńsk, R. Cebertwicz, Słwicz, S. Mikłjczyk, Trw Zkłd Gspdrki Kmunlnej i Mieszkniwej w Mlbrku Spółk z.. ul. Gen. de Gulle 70 7 H. Suchrskieg, M. Knpnickiej, Rlnicz, S. Okrzei 8 K. Michłwskieg, Plc św. Urszuli Ledóchwskiej Szkł Pdstww Nr ul. J. Wybickieg 9 Gen. de Gulle, T. Ktrbińskieg Szkł Pdstww Nr 8 ul. Gen. de Gulle 91 Przedszkle nr 10 ul. W. Reymnt Gimnzjum Nr ul. J. Wybickieg 10 C. K. Nrwid, J. Wybickieg, Nwwiejskieg 11 B. Chrbreg, Gen. J. Bem, Gen. W. Sikrskieg, J. Fłt, J. K. Chdkiewicz, J. Mtejki, J. I. Krszewskieg, Plc Ludwik Wryńskieg, Plc Stnisłw Wyspińskieg, Sdw, Słneczn, Westerpltte 1 Akdemick, dcinek Al. Wjsk Plskieg (d ul. Dlekiej pcząwszy d nr 0 i 91 d ul. Rkwiec tj. numery d 0 d 91B), J. Dąbrwskieg, Leśn, Przedszkle Niepubliczne Pd Ksztnmi Lubelsk, M. Krjewskieg, Mrszłkwsk, Młdych, Okpw, Piskw, Rkwiec, W. Wróblewskieg, Wąsk, Wilcz, Wspóln, Zielenieck ul. Zielenieck 1 1 dcinek Al. Wjsk Plskieg (d ul. Dlekiej d widuktu nd trmi tj. numery d 1 d 9 rz numery d 9 d 0), Dlek, Gen. GrtRweckieg, Kieleck, Kszykw, M. Rej, Ngtw, Piltów, Rnd Prtwe, Sperów 1 Bydgsk, Elbląsk, Gen. W. Anders, Grudziądzk, K. Szymnwskieg, Kwidzyńsk, Truńsk, Wiśln 1 Ciepł, F. Chpin, Gen. S. Mczk, J. Kiepury, Ltnicz, Łąkw, Pmrsk, Sprtw, Wrszwsk, Wisenn, Włyńsk 16 Agrestw, Akcjw, Al. Celników Plskich, Bczn, Brukw, Brzzw, Bukw, Cegln, Cisw, Czereśniw, Dębw, Dziłkw, Głgw, Główn, Jśminw, Jesinw, Klnw, Kścieln, Krzyw, Kwitw, L. Slskieg, Mlinw, Ogrdw, Przeczkw, Różn, Tczewsk, Tplw, Włw, Wrszttw, Wierzbw, Zmkw, Żułwsk Zespół Szkół nr 1 ul. Tczewsk 1 17 B. Prus, E. Orzeszkwej, dcinek ul. H. Sienkiewicz (d ul. Orzeszkwej d ul. Knpnickiej tj. numery d d A - C), Krkwsk, M. CurieSkłdwskiej, W. Reymnt Prdni Psychlgiczn -Pedggiczn ul. W. Reymnt 18 dcinek ul. 17-g Mrc (d Al. Rdł d ul. Psteur tj. numery d 11 d ), dcinek ul. A. Mickiewicz (d Al. Rdł d ul. Grunwldzkiej tj. numery d 0 d 8), J. Ksprwicz, M. Kpernik, Plc Słwiński, Plc Wlnści, Rnd im. Augustyn Szpręgi, Skwer Espernt, Skwer Ignceg Jn Pderewskieg, S. Żermskieg Gimnzjum Nr 1 ul. S. Żermskieg 19 dcinek ul. 17-g Mrc (d Al. Rdł d ul. Piłsudskieg tj. numer 1 rz numery d 8 d 6), Pczty Gdńskiej, Skwer Żłnierzy Wyklętych, Stre Mist, Strścińsk, Trkt Jn Pwł II, W. Wits Przedszkle nr ul. W. Wits 10 0 dcinek ul. A. Mickiewicz (d Al. Rdł d Rnd Slidrnści tj. numery d d 6), Alej Rdł, Dwrcw, J. Piłsudskieg, Mzurów, Prkw, Pistwsk, Plc Gbriel Nrutwicz, Plc Kzimierz Jgiellńczyk, Plc Wiesłw Jedlińskieg, Rnd Kzimierz Jgiellńczyk, Rnd Ltników Plskich, Rnd Przewdników Mlbrskich, Rnd Slidrnści, Stnisłw i Heleny Sierkwskich, T. Kściuszki, Wreck, Żelzn Szkł Pdstww Nr 9 Plc Nrutwicz 1 1 dcinek ul. H. Sienkiewicz (d ul. Orzeszkwej d Al. Rdł tj. numery d 1 A D d 0 rz numery d 6 d 60), Jsn Centrum Prfilktyki i Terpii Uzleżnień w Mlbrku ul. Nwwiejskieg 8 Zespół Szkół nr Al. Wjsk Plskieg 79 Zespół Szkół Pndgimnzjlnych nr Al. Wjsk Plskieg 9 Przedszkle Niepubliczne Krsnl ul. F. Chpin 7 Świetlic Mlbrskiej Spółdzielni Mieszkniwej ul. E. Orzeszkwej 1 OBWODY ODRĘBNE Dm Pmcy Spłecznej w Mlbrku Zkłd Krny w Mlbrku Pwitwe Centrum Zdrwi Sp. z.. Szpitl w Mlbrku Dm Pmcy Spłecznej w Mlbrku ul. J. Słwckieg Zkłd Krny w Mlbrku ul. Pczty Gdńskiej 19 Pwitwe Centrum Zdrwi Sp. z.. Szpitl w Mlbrku Al. Armii Krjwej 10/106 Prsimy, by przed udniem się d lkli wybrczych, zpznć się ktulnym pdziłem mist n bwdy głswni rz z siedzibmi bwdwych kmisji wybrczych. Więcej infrmcji n temt wybrów smrządwych dstępnych jest n strnie internetwej w zkłdce WYBORY SAMORZĄDOWE 01.

9 Imprezwy Mlbrk Mlbrsk Mjówk Międzynrdwy Festiwl Kultury Dwnej - czerwiec mj Bże Nrdzenie w Sztuce grudzień/styczeń Ft: M. Sttkiewicz 16 EnMusic Festivl czerwiec Dzień Slidrnści sierpień Mgic Mlbrk sierpień Oblężenie Mlbrk lipiec Ft: M. Mrczkwski Dni Mlbrk czerwiec Inugurcj Rku Kulturlneg pździernik Zbliż się klejn dsłn Knkursu Pświęcneg Twórczści Petów Plskich Wielcy Niebecni. Ósm edycj m wymir gólnplski, d udziłu zprszn jest młdzieży szkół gimnzjlnych i pndgimnzjlnych, któr interesuje się pezją i muzyką i chce zprezentwć swje umiejętnści petyckie, ktrskie i wklne. Rdek - wklist i ktr tetrlnych inscenizcji muzycznych, utr pisenek. Znkmity wyknwc cverów, twórc niezpmninych krecji scenicznych. Zczynł d klimtów petyckich kmpnwł pisenki między innymi d tekstów Blesłw Leśmin i Lepld Stff, śpiewł też w zespłch rckwych jk np. Mnwlker, Obcy, Jutr, Znderhu. Orgnizwny przez Mlbrskie Centrum Kultury i Edukcji Knkurs pświęcny jest pmięci znkmitych petów i twórców, którzy p swjej śmierci pzstwili trwły śld dl przyszłych pkleń młdych ptritów, krzewiąc piękn i kulturę włsneg krju. Gściem specjlnym tegrcznej edycji będzie Jnusz Artyst wystąpi n wieczrnym Kncercie Glwym, który dbędzie się 8 listpd br. gdz w Przyziemiu Krwnu. Bilety w cene zł d nbyci w Mlbrskim Centrum Kultury i Edukcji przy ulicy Kprenik 1. Urząd Mist Mlbrk, 8-00 Mlbrk, pl. Słwiński, e-mil: Redkcj prtlu 8-00.pl e-mil: Tel.: Ft: J. Premb, Jnusz Rdek zśpiew pdczs Wielkich Niebecnych

ANALIZA RYNKU WRZESIEN` POWIERZCHNI BIUROWYCH W SZCZECINIE. stan istniej¹cy i perspektywy rozwoju

ANALIZA RYNKU WRZESIEN` POWIERZCHNI BIUROWYCH W SZCZECINIE. stan istniej¹cy i perspektywy rozwoju IADPG Instytut Anliz Dignz i Prgnz Gspdrczych Al. Ppie Jn Pw³ II 42 70-415 Szczecin Tel/fx 091 46 46 949 www.idipg.pl ANALIZA RYNKU POWIERZCHNI BIUROWYCH W SZCZECINIE stn istniej¹cy i perspektywy rzwju

Bardziej szczegółowo

SPECJALIŒCI BUDOWNICTWA PRZEMYS OWEGO

SPECJALIŒCI BUDOWNICTWA PRZEMYS OWEGO 1 SPECJALIŒCI BUDOWNICTWA PRZEMYS OWEGO ul. Hllerów 2, 32-050 Skwin tel. 012 256-02-17 tel./fx 012 256-01-97 www.lbud-pb.pl Jesteœmygenerlnym wykonwc¹: hl produkcyjnych hl mgzynowych obiektów u ytecznoœci

Bardziej szczegółowo

aan n a l i a z a l i z a

aan n a l i a z a l i z a nliz nliz Hiszpni nie od rzu stł się Mekką turystów. Jeszcze 20 lt temu krj ten w świdomości przeciętnego Europejczyk uchodził z prowincję. Wpływ n tę zminę mił skutecznie przeprowdzon kmpni promocyjn

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) poniedziałek, 14 czerwca 2010 roku

Komunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) poniedziałek, 14 czerwca 2010 roku Kmunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) pniedziałek, 14 czerwca 2010 rku Zapraszam d dwiedzin blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Wjciech.Rzwadwski@gmail.cm Bieżące infrmacje Knfraterni

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 30 (327) 29 sierpnia 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość wiejska

Przedsiębiorczość wiejska Nr 1/2012 Przedsiębirczść wiejska e-biuletyn W numerze: Zdarzył się w CDR Planwane szklenia Praw i pdatki WPR a przedsiębirczśd Scjlgia i psychlgia w przedsiębirczści Przedsiębirczśd wiadmści rżne Ciekawe

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014 GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014 Opracwał: W YDZIAŁ STRATEGII I ROZW OJU URZĘDU MIASTA EŁKU LISTOPAD 2014 Gminny Prgram Opieki

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój. na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój. na lata 2014-2020 Strategia Rzwju Gminy Rabka-Zdrój na lata 2014-2020 RABKA-ZDRÓJ, STYCZEŃ 2014 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Miejsce strategii w zarządzaniu gminą... 8 2.1. Wielletni Plan Finanswy (WPF)... 8 2.2. Budżet...

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 19 (261) poniedziałek, 10 maja 2010 roku

Komunikat R. 8: 2010, nr 19 (261) poniedziałek, 10 maja 2010 roku Kmunikat R. 8: 2010, nr 19 (261) pniedziałek, 10 maja 2010 rku Zapraszam d dwiedzin blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Wjciech.Rzwadwski@gmail.cm Bieżące infrmacje Knfraterni

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2008-2015. Lokalna Grupa Działania. Bractwo Kuźnic

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2008-2015. Lokalna Grupa Działania. Bractwo Kuźnic LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2008-2015 Lkalna Grupa Działania Bractw Kuźnic Styczeń 2009 Niniejsze pracwanie zstał przygtwane przez: 40-045 Katwice, ul. Astrów 10 tel.: 0 / 32 203 30 79, fax 0 / 32

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 208/XXVIII/12 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 25 września 2012 r. Z Strategia rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020

Załącznik do uchwały nr 208/XXVIII/12 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 25 września 2012 r. Z Strategia rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020 Załącznik d uchwały nr 208/XXVIII/12 Rady Gminy Nwa Ruda z dnia 25 września 2012 r. Z Strategia rzwju Aglmeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020 5 wrzesień 2012 Spis treści Spis treści...2 I. Wprwadzenie...4

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI MIASTA GDYNI WRAZ Z PROGRAMEM ROZWOJU PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH CZĘŚĆ I AUDYTOWO-ANALITYCZNA

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI MIASTA GDYNI WRAZ Z PROGRAMEM ROZWOJU PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH CZĘŚĆ I AUDYTOWO-ANALITYCZNA STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI MIASTA GDYNI WRAZ Z PROGRAMEM ROZWOJU PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH CZĘŚĆ I AUDYTOWO-ANALITYCZNA ZAMAWIAJĄCY GMINA MIASTA GDYNI Warszawa - Gdynia marzec sierpień 2007 Strategia Rzwju

Bardziej szczegółowo

Pigułki dzieńpo będą sprzedawanebezrecepty

Pigułki dzieńpo będą sprzedawanebezrecepty Mgzyn weekend: Niech żyje bl!- czyli jk kiedyś wyglądły krnwłowe zbwy Opoln STR. 7 Sobot niedziel 10 11 STYCZNIA 2015 CENA2,20(wtym8%VAT) NUMER 7(6613) ISSN 1230-6134 NR INDEKSU 348-252 Wspomnienie Józef

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW

INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW R A P O R T Przygtwany dla: Autr: Anna Lesik, Maciej Brysiak 1 INFORMACJE O BADANIU CEL BADANIA METODOLOGIA TECHNIKA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006 p.. Dyrektra Ośrdka Olga Filipiak-Wadas 1 WARSZAWA styczeń 2007 Spis treści 3.1. DZIAŁY OPS WRAZ Z ICH LOKALIZACJĄ...

Bardziej szczegółowo

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Ocena ptencjału zachdnipmrskich uczelni pd względem zaspkjenia ppytu przedsiębirców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Luk Palmen, Marcin Barn, Jacek Drżdżal Anna Dmwska Katwice, marzec

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015

Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015 Strategia Rzwju Gdańska d rku 2015 Opracwanie dkumentu Kmitet ds. aktualizacji Strategii Rzwju Gdańska i mnitrwania prgramów peracyjnych pd kierwnictwem Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamwicza i Zastępcy

Bardziej szczegółowo

40-045 Katowice, ul. Astrów 10 tel.: 0 / 32 203 30 79, fax 0 / 32 203 30 41. w w w. n i z i e l s k i b o r y s. p l

40-045 Katowice, ul. Astrów 10 tel.: 0 / 32 203 30 79, fax 0 / 32 203 30 41. w w w. n i z i e l s k i b o r y s. p l Niniejsze pracwanie zstał przygtwane przez: 40-045 Katwice, ul. Astrów 10 tel.: 0 / 32 203 30 79, fax 0 / 32 203 30 41 e-m ail: biur@nizi els k ibr ys.pl w w w. n i z i e l s k i b r y s. p l na zlecenie

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 33 (330) 19 września 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W AM WROCŁAW

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W AM WROCŁAW WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W AM WROCŁAW W nawiązaniu d artykułu "Nasza drga d ISO 9001", który ukazał się w numerze 8(57) Gazety Uczelnianej w maju 2001 r. pragnę przedstawić kilka faktów związanych

Bardziej szczegółowo

Trening czyni mistrza

Trening czyni mistrza Numer 1 (01) WIOSNA 2012 MAGAZYN PRACOWNIKÓW UNIQA Trening czni mistrz UNIQA & sport 2012: piłk w grze! Sukces, mbicje, cele, pln Zmin w ubezpieczenich Okiem ekspertów Ustw KOCAUT Rośniem w siłę 18 nowch

Bardziej szczegółowo

c h n i a p r Wejście smoka k u c h n i a p r

c h n i a p r Wejście smoka k u c h n i a p r c h n i p r k u c h n i p r Wejście smok fot. MJ W mrcu medi finnsowe obiegł informcj, że pierwsz ofert publiczn kcji spółki Helio może nie dojść do skutku. Okzło się, że komunikt dotyczący jej szczegółów

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Badanie współfinanswane ze śrdków Unii Eurpejskiej pchdzących z Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach prgramu INTERREG IVC RAPORT z badania rynku funduszy kapitału zalążkweg raz funduszy venture

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

IZBA GOSPODARCZA 1/2001 (5) Szczegóły dotyczące realizaji recept str. 59. czerwiec

IZBA GOSPODARCZA 1/2001 (5) Szczegóły dotyczące realizaji recept str. 59. czerwiec IZBA GSPDARCZA czerwiec 1/2001 (5) Szczegóły dtyczące realizaji recept str. 59 TRFARM "P Liczba bsługiwanych aptek Liczba aptek własnych 1850 Udziały Trfarmu w gólnplskim rynku hurtu apteczneg Prjekcja

Bardziej szczegółowo

Najtęższe glowy w laboratoriach gigantów przemysłowych my /q dzień. i noc jak dogodzić pokoleniu Młodych Lwów". Teraz MY - Pokolenie Z

Najtęższe glowy w laboratoriach gigantów przemysłowych my /q dzień. i noc jak dogodzić pokoleniu Młodych Lwów. Teraz MY - Pokolenie Z Temat kładkwy Większść czytelników MT t sby urdzne p rku 1990-ym, zaliczane d Pklenia Z. Ptrzeby, gusta, nawyki Zetów wyznaczają trendy rzwjwe cywilizacji technlgicznej. Na kilkudziesięciu strnach teg

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

formator rekrutacyjny 2014/2015 studia I stopnia www.wsiz.rzeszow.pl

formator rekrutacyjny 2014/2015 studia I stopnia www.wsiz.rzeszow.pl stud I stpn szczgółwy ps frty ktulnj n rk kdmck 2014/2015 znjduj sę n strn ntrntwj 2014/2015 frmtr druk: lstpd 2013 www.wsz.rzszw.pl rkrutcyjny SPIS TREŚCI 4 6 8 10 11 13 16 18 20 23 25 27 29 31 33 36

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 4 Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer Prirytetu: IX Nazwa Prirytetu: Rzwój wykształcenia i kmpetencji w reginach Nazwa Instytucji Pśredniczącej: Samrząd

Bardziej szczegółowo