Ocena ex-ante potencjału rozwojowego miast Wielkopolski w kontekście projektów realizowanych z funduszy Unii Europejskiej.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ocena ex-ante potencjału rozwojowego miast Wielkopolski w kontekście projektów realizowanych z funduszy Unii Europejskiej."

Transkrypt

1

2 Doradztwo Społeczne i Gospodarcze ul. Św. Wojciech 22/24 m. 7, Poznań Biuro: ul. Fabryczna 5/25, Poznań tel.: 603/ , 609/ NIP: Ocena ex-ante potencjału rozwojowego miast Wielkopolski w kontekście projektów realizowanych z funduszy Unii Europejskiej. RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH POZNAŃ, SIERPIEŃ

3 Spis treści STRESZCZENIE...4 WPROWADZENIE...8 OPIS METODOLOGICZNY...8 WYNIKI EWALUACJI Ludność Gospodarka mieszkaniowa Szkolnictwo Wychowanie przedszkolne Przestępczość Kultura i sztuka Dochody i wydatki budżetów JST Podmioty gospodarcze Bezrobocie i rynek pracy Przemysł i budownictwo Transport i łączność Gospodarka komunalna Turystyka Powierzchnia miast w km Stan i ochrona środowiska ANALIZA SWOT...31 WNIOSKI I REKOMENDACJE

4 Streszczenie Badanie ewaluacyjne pt. Ocena ex-ante potencjału rozwojowego miast Wielkopolski w kontekście projektów realizowanych z funduszy Unii Europejskiej miało na celu określenie wartości poszczególnych wskaźników charakteryzujących potencjał rozwojowy w aspekcie porównawczym dla wielkopolskich miast i w odniesieniu do możliwości pozyskiwania funduszy unijnych, jak też potrzeb i potencjału absorpcji oraz skutecznego, efektywnego i trwałego wykorzystania tych środków. Realizacja celu głównego przedmiotowych badań została dokonana poprzez kompleksową analizę danych zastanych dostępnych danych w ramach następujących komponentów (ładów): społecznego, gospodarczego i środowiskowoprzestrzennego. Główne pytanie ewaluacyjne brzmiało: Jak przedstawia się dynamika rozwojowa poszczególnych miast w Wielkopolsce na przestrzeni lat oraz tam, gdzie istnieją dostępne dane, także za rok 2008 w ujęciu porównawczym? W ramach przedmiotowego badania wykorzystane zostały następujące metody badawcze: 1. Analiza danych zastanych (Desk research) w oparciu o dostępne źródła danych. 2. Analiza SWOT w oparciu o wyniki analizy danych zastanych. Wśród mocnych stron wielkopolskich miast należy wymienić przede wszystkim stały wzrost dochodów budżetowych samorządów, co z kolei przekłada się na możliwość zwiększania corocznie wydatków inwestycyjnych. Warto też zwrócić uwagę na stały wzrost dochodów z tytułu podatku od osób fizycznych, który stanowi główne źródło dochodów własnych samorządów i świadczy o zasobności mieszkańców danej wspólnoty terytorialnej. Wśród mocnych stron określających potencjał rozwoju gospodarczego miast należy wskazać także stały wzrost dochodów samorządów z tytułu podatku od osób prawnych oraz stały wzrost średniej liczby zarejestrowanych podmiotów gospodarczych przypadających na 100 mieszkańców. Determinantem tych zjawisk jest w głównej mierze wzrost gospodarczy i wyraźny spadek wskaźników dotyczących bezrobocia w ostatnich latach. Należy też podkreślić aktywność miast Wielkopolski w zakresie pozyskiwania środków unijnych na inwestycje i stały wzrost wydatków inwestycyjnych. W tym kontekście niewątpliwie mocną stroną wielkopolskich samorządów miejskich i gmin miejsko-wiejskich są relatywnie niskie wskaźniki zadłużenia publicznego, którą pozwalają na zaciąganie zobowiązań w celu finansowania tych inwestycji, a następnie uzyskanie zwrotu poniesionych nakładów. Szczególnego znaczenia kwestia deficytu budżetowego nabiera w kontekście projektu zmiany Ustawy o finansach publicznych, który wprowadza istotne ograniczenia dotyczące możliwości zaciągania zobowiązań przez jednostki samorządu terytorialnego, co może wpłynąć na możliwość zaciągania kredytów i finansowania inwestycji, a w konsekwencji na rozwój gospodarczy niektórych miast. Przy analizie mocnych stron wielkopolskich miast należy też zwrócić uwagę na rozwój turystyki (wyrażony wzrostem liczby udzielanych noclegów) oraz relatywnie wysokie wskaźniki zwodociągowania miast i wzrost odsetka ludności obsługiwanej przez oczyszczalnie ścieków (choć w tym wypadku istnieją duże zróżnicowania pomiędzy poszczególnymi miastami oraz duże zaległości w miastach liczących od kilku do kilkunastu tysięcy mieszkańców). Niepokojące dla wielkopolskich miast są wskaźniki o charakterze demograficznym. Na przestrzeni lat w populacjach większości miast Wielkopolski (zarówno małych jednostek, jak i tych największych) wyraźnie zauważalny jest spadek liczby i odsetka ludności w wieku przedprodukcyjnym oraz wzrost średniej liczby osób w wieku poprodukcyjnym. Na skutek migracji zagranicznych oraz procesów suburbanizacyjnych mamy do czynienia z 4

5 ujemnymi wskaźnikami sald migracji. Z drugiej strony w fazę rozrodczą wszedł wyż demograficzny z początku lat 80-tych, który w zestawieniu z dynamicznym spadkiem bezrobocia, wzrostem gospodarczym i zwiększonym popytem na pracę, powodują, że rośnie zapotrzebowanie na miejsca w przedszkolach, których w praktycznie wszystkich miastach brakuje. Niemal we wszystkich miastach Wielkopolski zauważalny jest wzrost powierzchni mieszkaniowej 1 mieszkania oraz powierzchni mieszkaniowej przypadającej na 1 mieszkańca, co wpływa na systematyczne podnoszenie się jakości życia mieszkańców. Kolejnym czynnikiem podnoszącym jakość życia w miastach jest spadek liczby przestępstw ogółem w latach wpływający na wzrost subiektywnego poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. Duża liczba szkół wyższych o relatywnie szerokiej ofercie edukacyjnej w największych miastach Wielkopolski zapewnia dopływ kadr na lokalne i regionalny rynek pracy. Wśród słabych stron wskazać natomiast należy na relatywnie niski odsetek dróg o nawierzchni twardej do ogółu dróg publicznych i bardzo niewielki wzrost w tym zakresie. Ponadto problemem są także kwestie związane z administrowaniem drogami będące wynikiem z jednej strony niedofinansowania i wieloletnich zaniedbań, a z drugiej problemów natury kompetencyjnej (okazuje się, że wiele dróg nie spełnia kryteriów, wg których są kategoryzowane i przekazane poszczególnym jednostkom do zarządzania). Wśród szans rozwojowych należy upatrywać dalszą poprawę warunków mieszkaniowych mieszkańców (pod warunkiem wyhamowania negatywnych tendencji na rynku budowlanym i kredytowym, które wiążą się bezpośrednio ze światowym kryzysem gospodarczym). Dzięki relatywnie niskiemu wskaźnikowi zadłużenia miast występuje możliwość pozyskiwania kolejnych środków unijnych na inwestycje, jednak należy pamiętać o kwestii przewidywanych zmian w Ustawie o finansach publicznych. Dzięki niskim wskaźnikom dotyczącym bezrobocia i zwiększającej się liczbie podmiotów gospodarczych możliwy jest dalszy wzrost gospodarczy w miastach i podnoszenie jakości życia mieszkańców, a pośrednio także dalszy spadek liczby przestępstw i wzrost subiektywnego poczucia bezpieczeństwa, które od pewnego czasu są coraz wyraźniej dostrzegalne. Dzięki postępującemu skanalizowaniu miast i wzrostowi odsetka osób obsługiwanych przez oczyszczalnie ścieków w życie wprowadzane są działania służące poprawie środowiska. Przy ocenie potencjalnych zagrożeń dla rozwoju miast należy wymienić utrzymujące się procesy suburbanizacyjne, które są jednym z czynników wpływających na dalszy wzrost liczby i odsetka osób w wieku poprodukcyjnym i spadek liczby osób w wieku produkcyjnym w miastach (na przedmieścia najczęściej wyprowadzają się młodzi i zamożni mieszkańcy). Duży ubytek ludności, która wyprowadza się na tereny podmiejskie przy spełnieniu obowiązku zameldowania w nowym miejscu zamieszkania może powodować zmniejszenie wpływów do budżetów miejskich z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych. Należy jednak brać pod uwagę to, iż są to naturalne procesy, którym podlegały i podlegają miasta od wielu lat. 5

6 Summary The evaluative research project named An ex ante evaluation of the development potential of the cities of Wielkopolska region in the context of EU funding aimed to identify, estimate and compare the values and relative weights of the specific indicators describing the development potential of cities in Wielkopolska region with regard to their financing requirements and their ability to acquire, absorb and effectively utilize EU funds. The main objective of the project was pursued through a comprehensive analysis of available information within the following areas (components): social, economic and environmentalspatial. The key question on which the research was focused was: What were the development dynamics of individual cities in Wielkopolska region between 2005 and 2007 (and, where relevant data are available, in 2008), and how do the cities compare with one another in this respect? The following research methods were used within the framework of the project: 1. Desk research based on available data sources. 2. SWOT analysis based on the findings of the prior desk research. Among the greatest strengths of Wielkopolska cities, the continued growth of the local governments own revenues should be ranked in the first place, considering its impact on their ability to keep increasing expenditure on investment and development initiatives. The steady increase in revenues from personal incomes tax should also be pointed out, being the key contributor to local budgets and a measure of the local community s prosperity. Other strengths indicative of the cities potential for economic growth include increasing revenues from corporate income tax and the growing number of registered businesses per one hundred citizens. These indicators are clearly traceable to the recent economic growth and the significant decreases in the unemployment rate observed over the last few years. Wielkopolska cities commitment and proactive attitude toward the acquisition of European funds, combined with continuous growth in investment spending, must also be emphasized. In this context, the relatively low levels of public debt in most urban and rural municipalities in Wielkopolska becomes a vital strength, allowing local governments to finance their investment projects by borrowing money in anticipation of future reimbursement. The issue of budget deficit appears particularly important in the light of the proposed amendment to the Public Finance Law imposing essential restrictions on local governments ability to incur liabilities, e.g. obtain loans and use certain mechanisms involved in project finance, which might adversely affect the economic development of some towns and cities. Any overview of the strengths of the cities in Wielkopolska region should mention the development of the tourism industry (measured by the increasing number of overnight stays) alongside their relatively well developed water supply infrastructure and the growing percentage of households served by sewage treatment plants (although, in the latter case, there are significant differences between particular cities, and there is plenty of work to be done in small and medium-sized towns below several thousand inhabitants). Demographic factors, on the other hand, might cause some concerns to the cities of Wielkopolska region. Between 2005 and 2007, most urban populations in the region (small towns as well as big cities) showed a considerable decrease in the number and percentage of people below working age and an increasing number of people past working age. As a result of immigration and suburbanization processes, a negative migration balance has become a fact. On the other hand, with the 1980s baby-boom generation now in its reproductive age, coupled with the sharply dropping unemployment, the rapidly growing economy and the increased demand for labor, there is a soaring demand for places at nursery schools, which, in nearly all cities, are really scarce. Almost all cities of Wielkopolska region have seen an increase in the square area of an average flat, or the average floor area per person, which 6

7 directly links to the population s living standard. Another factor that largely contributes to improving the quality of life in cities is the reduced crime rate, which fell consistently between 2005 and 2007, having an effect on the popular perception of safety. A large number of higher education institutions seated in the biggest cities of Wielkopolska, delivering a fairly wide range of programs, continue to supply qualified workforce to local and regional job markets. The greatest weaknesses of Wielkopolska include a rather low, and very slowly increasing, percentage of hard surfaced roads among the total number of public roads. To make things worse, public road management still encounters a lot of difficulties, having a long history of underinvestment and maladministration, on top which there are ongoing disputes over the competence of specific authorities with regard to different categories of public roads (apparently, many roads do not meet all of the criteria by which they should be classified under a category and entrusted to a public body for management). Further improvement in the living conditions of Wielkopolska s urban populations (if only the negative trends in the construction industry and the loan market, attributable to the global economic crisis, are reversed) is definitely where development opportunities should be sought. Owing to the cities relatively low level of debt, they can obtain funds from the European Union to co-finance their critical investment projects. However, the expected changes to public finance law should be taken into account. Given the low unemployment rates and the increasing number of businesses, the cities are likely to experience further economic growth and continued improvement of their residents quality of life; the latter indirectly hinging on a shared sense of safety and a further decrease of crime rates. The advancing development of the cities water supply systems and the increasing percentage of households connected to sewage treatment plants makes it possible to implement environment protection initiatives. In assessing potential dangers to the cities development, the ongoing suburbanization processes call for the most attention, representing a factor driving the age structure of the population toward an increasing number of people past working age and a decreasing number of people in working age (young and rich residents are the most likely to move to a suburb). A large percentage of the population moving their permanent residence to the outskirts of big cities might result in reduced revenues from (the local government share in) personal income tax. It should be, however, realized that these are, after all, natural processes which cities have been undergoing for many years. 7

8 Wprowadzenie Badanie ewaluacyjne pt. Ocena ex-ante potencjału rozwojowego miast Wielkopolski w kontekście projektów realizowanych z funduszy Unii Europejskiej miało na celu określenie wartości poszczególnych wskaźników charakteryzujących potencjał rozwojowy w aspekcie porównawczym dla wielkopolskich miast i w odniesieniu do możliwości pozyskiwania funduszy unijnych, jak też potrzeb i potencjału absorpcji oraz skutecznego, efektywnego i trwałego wykorzystania tych środków. Należy pamiętać o tym, że oprócz różnic demograficznych, gospodarczych, infrastrukturalnych, historycznych czy nawet kulturowych istnieje szereg zmiennych, które nie dają się precyzyjnie skwantyfikować i uchwycić w formie precyzyjnych wskaźników. Ponadto istnieją także różnorodne, w tym prawne, determinanty wpływające na szanse i bariery rozwoju ośrodków miejskich. W polskim systemie prawnym istnieją trzy kategorie miast. Pierwszą z nich są miasta gminne i gminy miejsko-wiejskie, do drugiej zalicza się ośrodki powiatowe, a trzecią kategorię stanowią miasta wojewódzkie 1. Realizacja celu głównego przedmiotowych badań została dokonana poprzez kompleksową analizę danych zastanych dostępnych danych w ramach następujących komponentów (ładów): społecznego, gospodarczego i środowiskowo-przestrzennego. Opis metodologiczny Główne pytanie ewaluacyjne brzmiało: Jak przedstawia się dynamika rozwojowa poszczególnych miast w Wielkopolsce na przestrzeni lat oraz tam, gdzie istnieją dostępne dane, także za rok 2008 w ujęciu porównawczym? Szczegółowe pytania ewaluacyjne brzmiały następująco: 1. Jak przedstawia się sytuacja demograficzna poszczególnych miast w Wielkopolsce na przestrzeni lat w ujęciu porównawczym? a) Jak przedstawiają się prognozy demograficzne dla wielkopolskich miast do roku 2030? b) Jak przedstawia się sytuacja migracji ludności w wielkopolskich miastach na przestrzeni lat w ujęciu porównawczym? c) Jak przedstawia się ogólna charakterystyka gospodarstw domowych w wielkopolskich miastach na przestrzeni lat w ujęciu porównawczym? 2. Jak przedstawia się gospodarka mieszkaniowa poszczególnych miast w Wielkopolsce na przestrzeni lat oraz w ujęciu porównawczym (stan zasobów, wyposażenie, itp.)? 1 S. Wróbel (red.), Samorząd miejski. Zadania, instytucje, formy, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań Chorzów 2008, s. 10 8

9 3. Jak przedstawia się sytuacja szkolnictwa w wielkopolskich miastach na wszystkich poziomach edukacji na przestrzeni lat w ujęciu porównawczym (ze szczególnym uwzględnieniem liczby szkół, uczniów i absolwentów)? 4. Jak przedstawia się sytuacja w odniesieniu do wychowania przedszkolnego w wielkopolskich miastach na przestrzeni lat w ujęciu porównawczym? 5. Jak przedstawia się sytuacja w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej w wielkopolskich miastach na przestrzeni lat w ujęciu porównawczym? 6. Jak przedstawia się sytuacja w zakresie pomocy społecznej oraz występowania zjawisk o charakterze patologicznym w wielkopolskich miastach na przestrzeni lat w ujęciu porównawczym? 7. Jak przedstawia się sytuacja w zakresie podstawowych kategorii przestępstw w wielkopolskich miastach na przestrzeni lat w ujęciu porównawczym? 8. Jak przedstawia się sytuacja w zakresie kultury i sztuki w wielkopolskich miastach na przestrzeni lat w ujęciu porównawczym (ze szczególnym uwzględnieniem stanu infrastruktury kulturalnej i uczestnictwa w działaniach kulturalnych mieszkańców poszczególnych miast)? 9. Jak przedstawia się struktura budżetów (dochodów i wydatków oraz deficytu) miast wielkopolskich oraz jednostek szczebla gminnego, w skład którego wchodzą miasta na przestrzeni lat w ujęciu porównawczym? 10. Jak przedstawia się struktura i liczebność podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w wielkopolskich miastach na przestrzeni lat w ujęciu porównawczym? 11. Jak przedstawia się sytuacja na lokalnych rynkach pracy (ze szczególnym uwzględnieniem problemu bezrobocia, podaży i popytu na pracę) w wielkopolskich miastach, miastach na prawach powiatu i powiatach, w skład których wchodzą miasta, na przestrzeni lat w ujęciu porównawczym? 12. Jak przedstawia się sytuacja w zakresie rozwoju przemysłu i budownictwa w wymiarze lokalnym w poszczególnych miastach Wielkopolski na przestrzeni lat oraz w ujęciu porównawczym? 13. Jak przedstawia się sytuacja w zakresie stanu infrastruktury drogowej (ze szczególnym uwzględnieniem przynależności administracyjnej dróg poszczególnym typom jednostek samorządu terytorialnego) w miastach Wielkopolski na przestrzeni lat (lub wcześniejszych okresów sprawozdawczych) oraz w ujęciu porównawczym? 14. Jak przedstawia się sytuacja w zakresie stanu infrastruktury komunalnej (kanalizacji, wodociągów, sieci gazowej, komunikacji miejskiej) w miastach Wielkopolski na przestrzeni lat w ujęciu porównawczym? 15. Jak przedstawia się sytuacja w zakresie stanu infrastruktury turystycznej i bazy noclegowej w wielkopolskich miastach na przestrzeni lat w ujęciu porównawczym? 9

10 16. Jak przedstawia się sytuacja w zakresie stanu i ochrony środowiska w wielkopolskich miastach na przestrzeni lat w ujęciu porównawczym? W ramach przedmiotowego badania wykorzystane zostały następujące metody badawcze: 1. Analiza danych zastanych (Desk research) w oparciu o dostępne źródła danych. 2. Analiza SWOT w oparciu o wyniki analizy danych zastanych. Zgodnie z wymaganiami Zamawiającego ZAKRES EWALUACJI objął: 1. Zakres przedmiotowy wszystkie jednostki administracyjne Wielkopolski posiadające prawa miejskie (109). Program Rewitalizacji ZPORR dostępne statystyki i opracowania (GUS Bank Danych Regionalnych, SAS System Analiz Samorządowych, dane policji, powiatowych i wojewódzkiego urzędu pracy, raporty z badań, itp.). Strategia Rozwoju Województwa, 2. Zakres czasowy Okres od roku. W przypadku braku danych lub ograniczonego dostępu do nich analizie poddane zostały także dane z lat wcześniejszych. 3. Zakres terytorialny Obszar całego województwa wielkopolskiego. 4. Zakres zmiennych. Analizie poddanych zostało ponad 500 zmiennych charakteryzujących potencjał rozwojowy wielkopolskich miast. Zostały one pogrupowane w ramach trzech komponentów (ładów): społecznego, gospodarczego i środowiskowo-przestrzennego i skategoryzowane w 16 grupach wg następującego porządku: I. ŁAD SPOŁECZNY a) Ludność b) Gospodarka mieszkaniowa c) Szkolnictwo d) Wychowanie przedszkolne e) Ochrona zdrowia i opieka społeczna oraz pomoc społeczna, patologie f) Przestępczość g) Kultura i sztuka II. ŁAD GOSPODARCZY h) Dochody i wydatki budżetów JST i) Podmioty gospodarcze j) Bezrobocie i rynek pracy k) Przemysł i budownictwo l) Transport i łączność m) Gospodarka komunalna n) Turystyka 10

11 III. ŁAD ŚRODOWISKOWO PRZESTRZENNY o) Powierzchnia miast w km 2 p) Stan i ochrona środowiska Zdecydowana większość zmiennych (wskaźników) wchodzących w skład wyżej przedstawionych kategorii jest dostępna w układach miast. W przypadku braku danych dostępnych na poziomie miast analizie poddane zostały wskaźniki na poziomie gmin, powiatów i województw. (np. wskaźniki dot. bezrobocia agregowane są na poziomie powiatów, a budżety jst w przypadku gmin miejsko wiejskich tylko w układach gminnych bez możliwości wyróżnienia obszarów wiejskich i miejskich, prognozy demograficzne natomiast tylko w układach regionalnych bądź dla miast wojewódzkich). W celu dokładnej i precyzyjnej analizy wykorzystane zostały także bardziej szczegółowe wskaźniki (np. wartość danej zmiennej w przeliczeniu na 1 mieszkańca, 1 km 2 powierzchni, 1 gospodarstwo domowe, itp.). Szczegółowa analiza zmiennych (cech) oraz wskaźników szczegółowych została dokonana w oparciu o podział analityczny dla 5 kategorii miast wyróżnionych na podstawie liczby mieszkańców, tj.: - miast do 5 tysięcy mieszkańców, - miast powyżej 5 tysięcy i do 10 tysięcy mieszkańców, - miast powyżej 10 tysięcy i do 20 tysięcy mieszkańców, - miast powyżej 20 tysięcy i do 50 tysięcy mieszkańców, - miast powyżej 50 tysięcy mieszkańców. Ponadto główne zmienne (wskaźniki) w największym stopniu odzwierciedlające potencjał rozwojowy wielkopolskich miast zostały poddane analizie w oparciu o podział na 2 kategorie liczebności: - miast do 50 tysięcy mieszkańców, - miast powyżej 50 tysięcy mieszkańców. Osobne zestawienia porównawcze powstały także dla miast na prawach powiatu. Zastosowanie wyżej zaprezentowanego podziału kategoryzacyjnego pozwoliło na dokonanie porównań miast o podobnej specyfice i wyprowadzenie precyzyjnych oraz szczegółowych wniosków i rekomendacji określonych w celu głównym badania oraz jego celach i problemach szczegółowych. Ponadto możliwe było pełne zastosowanie kryteriów ewaluacji sformułowanych i wymaganych przez Zamawiającego 2. Wyniki analiz zostały ujęte w następujących zestawieniach: 1. Rankingach miast (z uwzględnieniem średniej arytmetycznej dla wyróżnionych 2/5 kategorii liczebności oraz dla miast na prawach powiatu) w formie tabel. 2 W odniesieniu do przedmiotu ewaluacji i zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zastosowane zostały następujące kryteria: Trafność wyniki badania ewaluacyjnego zidentyfikowane uwarunkowania pozwolą osiągnąć główny oraz szczegółowe cele badania poprzez określenie potencjału rozwojowego w aspekcie porównawczym dla wielkopolskich miast w odniesieniu do wartości poszczególnych wskaźników (danych wyjściowych), charakteryzujących możliwości pozyskiwania przez nie funduszy unijnych, jak też w odniesieniu do potrzeb i potencjału ich absorpcji oraz skutecznego, efektywnego i trwałego wykorzystania tych środków. Skuteczność analizowany istniejący potencjał zasobowy samorządów oraz rekomendacje odnoszące się do jego wzmocnienia zostaną ocenione w odniesieniu do potrzeb i potencjału wielkopolskich miast w zakresie absorpcji środków unijnych oraz skutecznego, efektywnego i trwałego wykorzystania tych środków. Użyteczność rozumiana jako ocena, czy interwencja z funduszy unijnych spełni oczekiwania i potrzeby badanych JST. 11

12 2. Dynamice zmian w miastach (wg wyróżnionych 2/5 kategorii liczebności oraz dla miast na prawach powiatu), w odniesieniu do analizowanych okresów czasowych w formie tabel i wykresów. Wyniki analiz zawierają także opisy i komentarze. Główne zmienne (wskaźniki) w największym stopniu odzwierciedlające potencjał rozwojowy wielkopolskich miast zostały poddane analizie w oparciu o podział na 2 kategorie liczebności: - miast do 50 tysięcy mieszkańców, - miast powyżej 50 tysięcy mieszkańców. Z uwagi na bardzo szeroki zakres danych w raporcie głównym zamieszczone zostały tylko zestawienia dla tych dwóch kategorii miast. Pozostałe zmienne (wskaźniki), wyniki analiz, tabele, zestawienia i wykresy zostały umieszczone w aneksie. Ponadto przygotowane zostały dane i zestawienia w formie tabelarycznej w plikach elektronicznych, które stanowią część aneksu. Wśród głównych zmiennych (wskaźników), które znalazły się w raporcie głównym wyróżniono następujące: I. ŁAD SPOŁECZNY a) Ludność - ludność wg wieku (przedprodukcyjnym, produkcyjnym, poprodukcyjnym) ogółem - gęstość zaludnienia na km 2, - saldo migracji - ruch wewnętrzny ogółem, - saldo migracji - ruch zewnętrzny ogółem, b) Gospodarka mieszkaniowa - orzeczone przez sąd eksmisje ogółem, - wykonane eksmisje ogółem, - mieszkania wyposażone w łazienkę w % ogółu mieszkań, - liczba mieszkań ogółem, - średnia powierzchnia mieszkaniowa na 1 mieszkańca w m 2, - średnia powierzchnia mieszkaniowa na 1 osobę w m 2, c) Szkolnictwo - szkoły wyższe, d) Wychowanie przedszkolne - przedszkola bez specjalnych ogółem/miejsca w przedszkolach, dzieci w przedszkolach, - przedszkola bez specjalnych dzieci/ludność w wieku 3-6 lat, e) Przestępczość - przestępstwa ogółem/liczba ludności ogółem (1000 mieszk.), - bójki, pobicia/liczba ludności ogółem (1000 mieszk.), - narkomania/liczba ludności ogółem (1000 mieszk.), f) Kultura i sztuka - biblioteki - ludność na 1 placówkę biblioteczną, - muzea wraz z oddziałami. II. ŁAD GOSPODARCZY g) Dochody i wydatki budżetów JST - dochody ogółem, - dochody na 1 mieszkańca, - dochody własne na 1 mieszkańca, 12

13 - dochody własne - podatek od nieruchomości, - udział w podatkach dochodowych od osób fizycznych, - udział w podatkach od osób prawnych, - wydatki z budżetu ogółem, - inwestycje/w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy, - wydatki na 1 mieszkańca, - wydatki na gospodarkę mieszkaniową/w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy, w przeliczeniu na zasoby lokalowe gminy, - struktura dochodów miast wg głównych działów w %, - struktura wydatków miast wg głównych działów w %, - deficyt budżetowy/w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy, h) Podmioty gospodarcze - podmioty gospodarcze ogółem/w przeliczeniu na 1 mieszkańca, i) Bezrobocie i rynek pracy - stopa bezrobocia, - bezrobocie ogółem, - udział bezrobotnych względem liczby osób w wieku produkcyjnym, - długotrwale bezrobotni/odsetek w porównaniu do ogółu bezrobotnych, j) Przemysł i budownictwo - mieszkania oddane do użytkowania ogółem/liczba ludności (1000), ogólna liczba mieszkań, - mieszkania oddane do użytkowania - powierzchnia użytkowa/liczba ludności (1000), ogólna powierzchnia użytkowa mieszkań, k) Transport i łączność - drogi publiczne gminne o nawierzchni twardej/drogi publiczne razem w %, l) Gospodarka komunalna - ludność korzystająca z kanalizacji, - ludność korzystająca z wodociągów %, - ludność korzystająca z kanalizacji %, - ludność korzystająca z sieci wodociągowej, m) Turystyka - udzielone noclegi ogółem. III. ŁAD ŚRODOWISKOWO PRZESTRZENNY n) Powierzchnia miast w km 2 o) Stan i ochrona środowiska - ludność obsługiwana przez oczyszczalnie/liczba mieszkańców. Wyniki analiz dla wyżej wskazanych zmiennych (wskaźników) zostały przedstawione w formie graficznej w oparciu o porównanie dynamiki zmian (w analizowanym okresie czasu, najczęściej za lata ) w ramach 2 kategorii miast do 50 tysięcy mieszkańców i miast powyżej 50 tysięcy mieszkańców. Uzupełnieniem formy graficznej jest część opisowa zawierająca charakterystykę porównawczą miast oraz uwzględniająca główne tendencje rozwojowe w odniesieniu do innych obszarów miejskich w ramach całego województwa. Wszystkie zestawienia w formie tabelarycznej i graficznej zostały zamieszczone w aneksie. Częścią podsumowującą są wyniki analizy SWOT dla poszczególnych kategorii miast. W oparciu o wyniki analizy danych zastanych i analizy SWOT sformułowane zostały wnioski i zalecenia. 13

14 Wyniki ewaluacji 1. Ludność Jednym z najważniejszych kryteriów różnicujących miasta i określających ich potencjał rozwojowy są dane demograficzne, a dokładniej wskaźniki wyrażające się w liczbie ludności. Średnio dla miast wielkopolskich liczących mniej niż 50 tysięcy mieszkańców liczebność osób w wieku przedprodukcyjnym zmniejszyła się w ciągu lat o prawie 89 osób, a odsetek o 1 punkt procentowy. Najwyższe wskaźniki dodatniej dynamiki zmian zaobserwowano w Luboniu (przybyło 71 osób), Rakoniewicach (18 osób) i Krzyżu Wielkopolskim (14 osób) w przypadku wartości liczbowych oraz w Rakoniewicach (0,2%) i Krzyżu Wielkopolskim (0,1%) w odniesieniu do wartości procentowych. Największy ubytek, mierzony w wartościach liczbowych, miał miejsce w Śremie i Turku (ponad 400 osób mniej), a w wartościach procentowych w Wielichowie, Witkowie, Tuliszkowie, Miłosławiu, Kleczewie, Murowanej Goślinie, Mikstacie i Dąbiu (poniżej -2 punktów procentowych). W przypadku miast powyżej 50 tysięcy mieszkańców średnie wartości liczbowe oraz procentowe charakteryzujące ludność w wieku przedprodukcyjnym systematycznie maleją. Dynamika zmian, jaka miała miejsce w przypadku liczby i odsetka osób w wieku przedprodukcyjnym w poszczególnych miastach powyżej 50 tysięcy mieszkańców, w każdym z badanych ośrodków miejskich miała tendencję minusową. Największy ubytek odnotowano w Ostrowie Wielkopolskim (-1,2 punktu procentowego) i w Koninie (-1,1 punktu procentowego). Najmniejszy natomiast w Kaliszu i Poznaniu (-0,5 punktu procentowego). W przypadku wielkopolskich miast do 50 tysięcy mieszkańców wartości wskaźników dla osób w wieku produkcyjnym od 2005 roku mają nieznaczną tendencję wzrostową, ale są to niewielkie różnice. Średnia liczba osób w wieku produkcyjnym w miastach Wielkopolski liczących do 50 tysięcy mieszkańców w roku 2005 wyniosła 5706 osób, rok później 5723, a w roku osób. W przypadku wartości procentowych w roku 2005 i 2006 średnia dla miast do 50 tysięcy mieszkańców wyniosła 65%, w roku %. Średnia dynamika zmian w odniesieniu do osób w wieku produkcyjnym zamieszkujących wielkopolskie miasta liczące do 50 tysięcy mieszkańców osiągnęła w okresie nieznaczny wynik dodatni +33 osoby, co nie miało jednak zauważalnego wpływu na wzrost wartości procentowych. W wartościach liczbowych zdecydowanie największy wzrost zanotowano w Luboniu (903 osoby), najwyższy spadek natomiast w Słupcy (-301 osób). W wartościach procentowych najwyższy wynik uzyskało Wielichowo (+3 punkty procentowe, a najniższy Słupca, Chodzież, Bojanowo, Koło, Czarnków i Krzyż Wielkopolski (-1 punkt procentowy). W przypadku miast powyżej 50 tysięcy mieszkańców mamy do czynienia z tendencją odwrotną, tzn. średnie wartości liczbowe oraz procentowe dla osób w wieku produkcyjnym wykazują tendencję malejącą na przestrzeni lat 2005 i W dużym stopniu wynika to z procesów tzw. suburbanizacji, czyli przesiedlania się mieszkańców miast do gmin podmiejskich. W odniesieniu do poszczególnych miast największy ubytek osób w wieku produkcyjnym w zestawieniu lat 2005 i 2007 odnotowano w Poznaniu (-7803 osoby), a najmniejszy w Lesznie (-116 osób). Średnia dla największych wielkopolskich miast wyniosła osób. Procentowo natomiast, przy bardzo niewielkich spadkach w przypadku Leszna, Poznania i Kalisza (o jeden punkt procentowy) średnia nie uległa większym zmianom. W roku 2005 w miastach Wielkopolski liczących mniej niż 50 tysięcy mieszkańców zameldowanych było średnio 1121 osób w wieku poprodukcyjnym (13% ogółu ludności), rok później liczba ta wzrosła do 1159 osób (odsetek nie uległ większym zmianom), a w roku

Opracowanie: Na zlecenie: Publikacja dystrybuowana bezpłatnie. General Projekt Sp. z o.o. z Olsztyna. Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie

Opracowanie: Na zlecenie: Publikacja dystrybuowana bezpłatnie. General Projekt Sp. z o.o. z Olsztyna. Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie Projekt Naprzeciw zmianom badanie trendów gospodarczych miasta Jaworzna współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu VIII, Działania 8.1, Poddziałania

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU LUBLINA

STRATEGIA ROZWOJU LUBLINA Załącznik nr 1 do Uchwały nr 693/XXVIII/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 28 lutego 2013 r. STRATEGIA ROZWOJU LUBLINA na lata 2013 2020 DIAGNOZA STANU WYJŚCIOWEGO Zespół sporządzający dokument KOORDYNACJA

Bardziej szczegółowo

OCENA WPŁYWU POLITYKI SPÓJNOŚCI NA ROZWÓJ MIAST POLSKICH (w ramach ewaluacji ex post NPR 2004-2006)

OCENA WPŁYWU POLITYKI SPÓJNOŚCI NA ROZWÓJ MIAST POLSKICH (w ramach ewaluacji ex post NPR 2004-2006) OCENA WPŁYWU POLITYKI SPÓJNOŚCI NA ROZWÓJ MIAST POLSKICH (w ramach ewaluacji ex post NPR 2004-2006) Badanie zostało wykonane na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przez Centrum Europejskich Studiów

Bardziej szczegółowo

Ocena wpływu RPO WK-P na lata 2007-2013 na zwiększenie potencjału ośrodków stołecznych regionu, w tym na rozwój funkcji metropolitalnych

Ocena wpływu RPO WK-P na lata 2007-2013 na zwiększenie potencjału ośrodków stołecznych regionu, w tym na rozwój funkcji metropolitalnych Ocena wpływu RPO WK-P na lata 2007-2013 na zwiększenie potencjału ośrodków stołecznych regionu, w tym na rozwój funkcji metropolitalnych Raport Końcowy Badanie ewaluacyjne jest finansowane ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Wpływ sektora szkolnictwa wyższego na Produkt Krajowy Brutto

Wpływ sektora szkolnictwa wyższego na Produkt Krajowy Brutto Wpływ sektora szkolnictwa wyższego na Produkt Krajowy Brutto Materiał konferencyjny Ekspertyza przygotowana przez: Justynę M. Bugaj Zofię Godzwon Aleksandrę Lis Radosława Rybkowskiego oraz Mariusza Pilcha

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ I POLITYKI SPÓJNOŚCI NA ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH

WPŁYW WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ I POLITYKI SPÓJNOŚCI NA ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH WPŁYW WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ I POLITYKI SPÓJNOŚCI NA ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH Raport końcowy Badanie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego RAPORT KOŃCOWY Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca przedsięwzięć innowacyjnych w Polsce Wschodniej w ujęciu sektorowym. Raport podsumowujący

Analiza dotycząca przedsięwzięć innowacyjnych w Polsce Wschodniej w ujęciu sektorowym. Raport podsumowujący Analiza dotycząca przedsięwzięć innowacyjnych w Polsce Wschodniej w ujęciu sektorowym Raport podsumowujący Opracowanie: AGERON Polska na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Kapitał ludzki w województwie zachodniopomorskim: aktualne działania, zagrożenia, potrzeby i kierunki rozwoju

Kapitał ludzki w województwie zachodniopomorskim: aktualne działania, zagrożenia, potrzeby i kierunki rozwoju Kapitał ludzki w województwie zachodniopomorskim: aktualne działania, zagrożenia, potrzeby i kierunki rozwoju Instytut Badań Strukturalnych 2010 Raport końcowy Projekt finansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PROJEKTÓW Z ZAKRESU TURYSTYKI I KULTURY NA ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY REGIONU

WPŁYW PROJEKTÓW Z ZAKRESU TURYSTYKI I KULTURY NA ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY REGIONU WPŁYW PROJEKTÓW Z ZAKRESU TURYSTYKI I KULTURY NA ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY REGIONU Pozycja turystyki województwa podlaskiego na tle kraju i Europy Redakcja naukowa: Elżbieta Szymańska Recenzent: prof.

Bardziej szczegółowo

Tychy na tle wybranych powiatów w latach 2002-2012 Analiza danych statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego

Tychy na tle wybranych powiatów w latach 2002-2012 Analiza danych statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego Analiza statystyczna: Tychy na tle wybranych powiatów w latach 2002-2012 Analiza danych statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego Analiza realizowana na zlecenie: Urząd Miasta Tychy 43 100 Tychy Al.

Bardziej szczegółowo

Analiza TOWS/SWOT innowacyjności województwa podkarpackiego

Analiza TOWS/SWOT innowacyjności województwa podkarpackiego Analiza TOWS/SWOT innowacyjności województwa podkarpackiego Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz budżetu Samorządu Województwa Podkarpackiego w ramach

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania i rodzaje wewnętrznych migracji zarobkowych mieszkańców Mazowsza

Uwarunkowania i rodzaje wewnętrznych migracji zarobkowych mieszkańców Mazowsza Uwarunkowania i rodzaje wewnętrznych migracji zarobkowych mieszkańców Mazowsza Raport z badania Słownik pojęć Gospodarstwo domowe: przez gospodarstwo domowe rozumie się zespół osób spokrewnionych lub niespokrewnionych,

Bardziej szczegółowo

Analiza społeczno gospodarcza powiatu świdnickiego

Analiza społeczno gospodarcza powiatu świdnickiego Analiza społeczno gospodarcza powiatu świdnickiego Spis treści 1. Charakterystyka obszaru... 3 1.1. Położenie... 3 1.3. Powierzchnia... 5 2. Sfera ekonomiczna... 6 2.1. Analiza sytuacji w trzech sektorach

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca oferty inwestycyjnej Makroregionu Polski Wschodniej w ramach projektu Tworzenie i Rozwój Sieci Współpracy Centrów Obsługi Inwestora.

Analiza dotycząca oferty inwestycyjnej Makroregionu Polski Wschodniej w ramach projektu Tworzenie i Rozwój Sieci Współpracy Centrów Obsługi Inwestora. Analiza dotycząca oferty inwestycyjnej Makroregionu Polski Wschodniej w ramach projektu Tworzenie i Rozwój Sieci Współpracy Centrów Obsługi Inwestora. dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Rozwój społeczno-gospodarczy ośrodków powiatowych oraz analiza spójności na poziomie powiatów

Rozwój społeczno-gospodarczy ośrodków powiatowych oraz analiza spójności na poziomie powiatów Rozwój społeczno-gospodarczy ośrodków powiatowych oraz analiza spójności na poziomie powiatów Ekspertyza wykonana na zamówienie Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego w ramach projektu Strategia Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Oferta. Raport końcowy

Oferta. Raport końcowy Raport końcowy Diagnoza organizacji infrastrukturalnych oraz identyfikacja zapotrzebowania organizacji pozarządowych na usługi świadczone Autorzy: Małgorzata Leszczyńska Piotr Stronkowski Agnieszka Szczurek

Bardziej szczegółowo

Diagnoza społeczno-gospodarcza Gminy Zabierzów

Diagnoza społeczno-gospodarcza Gminy Zabierzów Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy na lata 2014-2020 Uchwała Nr LI/457/14 Rady Gminy z dnia 7 listopada 2014 r. Diagnoza społeczno-gospodarcza Gminy Strategia Rozwoju Gminy na lata 2014-2020, 2013

Bardziej szczegółowo

Pedagogika. Badania, dyskusje, otwarcia. Zeszyt 2. Specyfika pomiaru w badaniach społecznych.

Pedagogika. Badania, dyskusje, otwarcia. Zeszyt 2. Specyfika pomiaru w badaniach społecznych. Pedagogika. Badania, dyskusje, otwarcia. Zeszyt 2. Specyfika pomiaru w badaniach społecznych. 1 Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach. Wydział Ekonomiczny. Rada naukowa prof. Lothar Bildat, EBC-Hochschule

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2020

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2020 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2020 Spis treści: RADOM 2014 I. Wstęp... 4 II. Procedura tworzenia... 6 II.1 Uwarunkowania prawno - systemowe... 6 II.2

Bardziej szczegółowo

Wstęp...5 Proces strategiczny...5 Spójność strategii z dokumentami wyższego rzędu...5 Diagnoza...7

Wstęp...5 Proces strategiczny...5 Spójność strategii z dokumentami wyższego rzędu...5 Diagnoza...7 Spis treści 1. Wstęp...5 2. Proces strategiczny...5 3. Spójność strategii z dokumentami wyższego rzędu...5 4. Diagnoza...7 4.1. Diagnoza ogólna... 7 4.1.1. Infrastruktura społeczna... 10 Kielce na tle

Bardziej szczegółowo

Kaliski rynek pracy szanse i zagrożenia

Kaliski rynek pracy szanse i zagrożenia Kaliski rynek pracy szanse i zagrożenia Publikacja z badań Strona1 Spis treści 1. Wprowadzenie...6 1.1. Problematyka badawcza...7 1.2. Lista poszukiwanych informacji...8 1.3. Hipotezy badawcze...11 2.

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Nyskim

Analiza sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Nyskim Analiza sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Nyskim Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Opracowanie: Instytut Badań i Analiz Grupa OSB Nysa 2009 Spis treści I. WSTĘP...4 II. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Raport potrzeb. województwa go

Raport potrzeb. województwa go Raport potrzeb i mo w podmiotów integr yjno- ny h województwa go Projekt y ze ków E w E F szu o Raport potrzeb i możliwości podmiotów integracyjno-społecznych województwa dolnośląskiego Raport potrzeb

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UNIJNE JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA SZCZEBLU SAMORZĄDOWYM

FUNDUSZE UNIJNE JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA SZCZEBLU SAMORZĄDOWYM Mateusz Klupczyński FUNDUSZE UNIJNE JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA SZCZEBLU SAMORZĄDOWYM 1. Wprowadzenie Przełom lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku należy uznać za okres

Bardziej szczegółowo

Badanie potencjałów i specjalizacji polskich regionów Województwo Łódzkie

Badanie potencjałów i specjalizacji polskich regionów Województwo Łódzkie Badanie potencjałów i specjalizacji polskich regionów Województwo Łódzkie Badanie w ramach projektu pt. Wdrożenie systemu monitorowania polityk publicznych w województwie łódzkim (POKL.05.02.01-00-011/13)

Bardziej szczegółowo

Projekt sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projekt sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Niniejszy dokument jest końcowym raportem dot. projektu zrealizowanego przez Wrocławską Agencję Rozwoju Regionalnego (WARR) na

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO RAPORT KOŃCOWY Analiza ex ante instrumentów finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 w województwie warmińsko-mazurskim Warszawa, 2013 r. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO Projekt

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy województwa śląskiego - identyfikacja obszarów problemowych, ocena funkcjonującego modelu edukacyjnego oraz roli lokalnych liderów

Rynek pracy województwa śląskiego - identyfikacja obszarów problemowych, ocena funkcjonującego modelu edukacyjnego oraz roli lokalnych liderów Rynek pracy województwa śląskiego - identyfikacja obszarów problemowych, ocena funkcjonującego modelu edukacyjnego oraz roli lokalnych liderów gospodarczych w kreowaniu nowych możliwości na rynku pracy

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo