ZASADY I KRYTERIA WYZNACZANIA OBSZARÓW FUNKCJONALNYCH W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZASADY I KRYTERIA WYZNACZANIA OBSZARÓW FUNKCJONALNYCH W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM"

Transkrypt

1

2

3

4 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ZASADY I KRYTERIA WYZNACZANIA OBSZARÓW FUNKCJONALNYCH W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM DOKUMENT WDROŻENIOWY ZAKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO DO 2020 ROKU OPRACOWANY PRZEZ WIELKOPOLSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W POZNANIU PRZY WSPÓŁPRACY DEPARTAMENTU POLITYKI REGIONALNEJ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO POZNAŃ 2013 r.

5 OPRACOWANIE WSPÓŁPRACA Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu al. Niepodległości Poznań Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ul. Szyperska Poznań DYREKTOR Marek Bryl DYREKTOR Grzegorz Potrzebowski KIEROWNIK PRACOWNI PLANU WOJEWÓDZTWA Stefan Dutkowiak GŁÓWNY PROJEKTANT Adam Derc ODDZIAŁ ANALIZ REGIONALNYCH Krzysztof Borkowicz Iwona Borkowska dr Mieczysław Borówka Jacek Kasprzyk Michał Rejewski ZESPÓŁ PROJEKTOWY Ewa Arabas - Piotrowska Konrad Borowski Justyna Choroszko Małgorzata Czerniak Agata Jakubowicz Malwina Jankowiak Elżbieta Kozłowska Mateusz Krygier Paweł Krysztafkiewicz Tomasz Kuźniar Jowita Maćkowiak (z-ca głównego projektanta) Agnieszka Podgórska Bogdan Reiter Patryk Stojanowicz Dominika Szymczyk-Stefańska Wojciech Zabawa PROJEKT OKŁADKI Ewa Prejs

6 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 5 2. SYSTEMATYKA OBSZARÓW FUNKCJONALNYCH WEDŁUG KONCEPCJI PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU OBSZARY FUNKCJONALNE W ZAKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO DO 2020 ROKU 4. DELIMITACJA OBSZARÓW FUNKCJONALNYCH MIEJSKIE OBSZARY FUNKCJONALNE I. Miejski obszar funkcjonalny ośrodka wojewódzkiego Poznański Obszar Metropolitalny II. III. Miejski obszar funkcjonalny ośrodków regionalnych Aglomeracja Kalisko Ostrowska Miejskie obszary funkcjonalne ośrodków subregionalnych Konin Leszno Piła Gniezno IV. Miejskie obszary funkcjonalne ośrodków lokalnych 26 WIEJSKIE OBSZARY FUNKCJONALNE V. Wiejskie obszary funkcjonalne uczestniczące w procesach rozwojowych 28 VI. Wiejskie obszary funkcjonalne wymagające wsparcia procesów rozwojowych 31 OBSZARY FUNKCJONALNE SZCZEGÓLNEGO ZJAWISKA W SKALI MAKROEKONOMICZNEJ VII. Obszary ochrony gleb dla celów produkcji rolnej 33 VIII. Tereny zamknięte 36 IX. Obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi 39 OBSZARY KSZTAŁTOWANIA POTENCJAŁU ROZWOJOWEGO X. Obszary cenne przyrodniczo 42 XI. Obszary ochrony krajobrazów kulturowych 46 XII. Obszary ochrony i kształtowania zasobów wodnych 49 XIII. Obszary strategicznych złóż kopalin 51 OBSZARY FUNKCJONALNE WYMAGAJĄCE ROZWOJU NOWYCH FUNKCJI PRZY UŻYCIU INSTRUMENTÓW WŁAŚCIWYCH POLITYCE REGIONALNEJ XIV. Obszary o najniższym stopniu rozwoju i pogarszających się perspektywach rozwojowych XV. Miasta i inne obszary tracące dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze 58 XVI. Obszary o najniższej dostępności do usług warunkujących możliwości rozwojowe XVII. Obszary o najniższej dostępności transportowej do ośrodków wojewódzkich BIBLIOGRAFIA

7 1. WSTĘP Zasady i kryteria wyznaczania obszarów funkcjonalnych w województwie wielkopolskim to opracowanie o charakterze analitycznym. Za pomocą zestawu wskaźników i kryteriów o charakterze statystycznym, funkcjonalnym lub geograficznym zostały wyznaczone granice obszarów funkcjonalnych na terenie województwa wielkopolskiego. Dokument ten jest też wdrożeniem ustaleń Zaktualizowanej strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do roku Zapisana w niej zasada terytorializacji celów szczegółowych, do czasu aktualizacji Planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego, zostaje wprowadzona do systemu narzędzi prowadzenia polityki rozwoju regionu poprzez poniższe zasady i kryteria. Pojęcie obszaru funkcjonalnego, jako elementu polityki regionalnej, wprowadziła Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Jednym z procesów, jakim podlegają polityki publiczne na świecie, a szczególnie w Europie jest przechodzenie od podejścia sektorowego do zintegrowanego podejścia terytorialnego (integrated territorial approach). Charakteryzuje się ono ukierunkowaniem na wykorzystanie endogenicznych potencjałów terytoriów określonych funkcjonalnie, integracją działań publicznych w wymiarze przestrzennym oraz wielopoziomowym systemem zarządzania 1. Jest to nowa forma określająca ścisłą relację między dokumentami strategicznymi i planistycznymi. Terytorializacja celów Strategii rozwoju województwa określona została jako jedno z podstawowych przesłanek dla jej aktualizacji. Ta sytuacja wymusza bardziej sparametryzowany charakter strategii rozwoju województwa wielkopolskiego. W odróżnieniu od dokumentu przyjętego w 2005 roku, Zaktualizowana strategia musi identyfikować obszary problemowe i definiować obszary wsparcia, których zasięg powinny określać dokumenty wdrożeniowe, a docelowo Plan zagospodarowania przestrzennego województwa 2. Obszary funkcjonalne charakteryzują się zwartym układem przestrzennym, choć w kilku przypadkach, ze względu na badane zjawiska, uzyskany obraz delimitacji jest rozproszony. Granice obszaru funkcjonalnego powinny odpowiadać systemowi powiązań funkcjonalnych. W przypadku obszarów funkcjonalnych dotyczących osadnictwa ta cecha jest konstytuująca. Jednak obszary funkcjonalne wymagające rozwoju nowych funkcji przy użyciu instrumentów właściwych polityce regionalnej nie zawsze odwzorowują relacje i powiązania lokalne. W tym przypadku zastąpiono je współwystępowaniem cech i zjawisk o podobnym natężeniu, jednolitością cech geograficznych, potencjałów lub problemów. Cechą wiążącą wszystkie obszary funkcjonalne jest spójność celów rozwoju. Mozaika wielokrotnie nakładających się obszarów funkcjonalnych w poszczególnych częściach regionu pozwala na dokładne i skuteczne adresowanie odpowiednich działań i narzędzi finansowych dla wsparcia rozwoju Wielkopolski. Zaprezentowana delimitacja obszarów funkcjonalnych ma zatem znaczenie podwójne. Z jednej strony jest uszczegółowieniem i terytorializacją celów określonych w Strategii. Zapewni 1 Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, dokument przyjęty przez Radę Ministrów 13 grudnia 2011 roku. 2 Zaktualizowana Strategia Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku, Załącznik do Uchwały Nr XXIX/559/12, Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2012 roku

8 to możliwość ich zróżnicowania przestrzennego i nadania priorytetów. Z drugiej strony stanie się jedną z podstaw dla rozpoczęcia prac nad przygotowaniem aktualizacji Planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego. Jego nowa forma i zakres powinny być dostosowane zarówno do Zaktualizowanej strategii, jak i zróżnicowania wewnętrznego Wielkopolski. Delimitacja obszarów funkcjonalnych jest też nowym sposobem wdrażania pozaplanistycznych narzędzi wspierania rozwoju województwa, precyzyjnie dostosowanych do lokalnych cech i potencjałów rozwojowych. Zgodnie z zapisami Zaktualizowanej strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku dokument poniższy ma charakter wdrożeniowy. Oznacza to, że do czasu przyjęcia aktualizacji Planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego, którego ustalenia będą wprowadzały poszczególne kategorie obszarów funkcjonalnych, niniejszy dokument stanowić będzie wsparcie dla decyzji Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Wskazania przestrzenne zawarte w dokumencie nie mają charakteru wykluczającego miast i gmin z udziału w realizacji zapisów Strategii. Określa to rolę poniższego dokumentu jako opracowania pomocniczego, z którego można czerpać przesłanki dla terytorializacji działań Samorządu Województwa. Wskazane w nim obszary funkcjonalne mogą się stać elementem dodatkowego kryterium, które z założenia nie może stanowić podstawy do wykluczania obszarów położonych poza wskazanymi obszarami funkcjonalnymi, z ubiegania się o finansowe i poza finansowe elementy polityki rozwoju regionu. Jednym z podstawowych założeń poniższego dokumentu jest wprowadzenie zasady aktualizacji i monitorowania zmian w rozwoju regionu. Pozwala ona na precyzyjne dopasowanie granic obszarów funkcjonalnych do rzeczywistych problemów lub procesów je konstytuujących oraz na szybką reakcję na zmieniające się zewnętrzne uwarunkowania rozwoju. Zmiany w otoczeniu prawnym zagadnienia obszarów funkcjonalnych lub przygotowanie przepisów wykonawczych do obowiązujących ustaw spowodować może nie tylko potrzebę aktualizacji wyznaczonych granic obszarów funkcjonalnych, ale w bardziej złożonych sytuacjach weryfikację założeń służących ich delimitacji (np. założenia ciągłości przestrzennej lub łączenia różnych typów obszarów funkcjonalnych). Zastosowana metoda delimitacji obszarów funkcjonalnych w Wielkopolsce oraz wykorzystywane narzędzia do jej przeprowadzenia umożliwiają szybką i bezproblemową nowelizację dokumentu. Poniższe opracowanie sporządzone zostało w oparciu o dostępne dane źródłowe dla możliwie najdłuższego okresu porównawczego. Dla zachowania adekwatności i rzetelności opracowania zaleca się jego okresową weryfikację (co najmniej raz w roku). Takie działanie, szczególnie w zakresie tych typów obszarów funkcjonalnych, które dotyczą wspierania rozwoju społeczno - gospodarczego, pozwoli na stałą aktualizację stanu diagnozowanych problemów oraz ewentualnych zmian ich trendów. Delimitacja obszarów funkcjonalnych przeprowadzona została w oparciu o granice administracyjne miast i gmin. Takie założenie pozwala, z jednej strony, na wykorzystanie aktualnych informacji statystycznych, przypisanych dla terenu całej gminy, z drugiej strony powoduje, że niezależnie od rzeczywistego zasięgu zjawisk przestrzennych, obszarem funkcjonalnym objęta zostaje w całości jednostka samorządu terytorialnego, na terenie której stwierdzono występowanie odpowiednich cech

9 Własnością szczególną podziału administracyjnego województwa wielkopolskiego jest występowanie 11 podwójnych jednostek samorządu lokalnego (JST) (np. gmina miejska Kościan i gmina wiejska Kościan), gdzie teren miasta i teren wiejski je otaczający są odrębnymi podmiotami prawnymi. Ta sytuacja powoduje, że agregacja danych statystycznych dla kryteriów wykorzystanych w analizie, może powodować zbytnie uogólnienie i, paradoksalnie, pozbawiać gminy uczestnictwa w obszarach funkcjonalnych. Przypadek ten dotyczy następujących jednostek terytorialnych: Chodzieży, Czarnkowa, Gniezna, Kościana, Koła, Obrzycka, Ostrowa Wielkopolskiego, Słupcy, Turka, Wągrowca i Złotowa. Dla zachowania spójności przestrzennej wyznaczonych obszarów oraz dla zapewnienia ciągłości i adekwatności polityki regionu, przyjęto założenie, że uczestnictwo jednego z podwójnych JST automatycznie włącza drugą. Powyższe założenie zostało zastosowane do następujących obszarów funkcjonalnych: obszary ochrony gleb dla produkcji rolnej, obszary ochrony krajobrazów kulturowych, obszary o najniższym stopniu rozwoju i pogarszających się perspektywach rozwoju, obszary tracące dotychczasowe funkcje społeczno gospodarcze, obszary o najniższej dostępności do usług. Ze względu na złożony charakter narzędzi polityki rozwoju regionu oraz zróżnicowanie podmiotów, do których może być kierowana interwencja Samorządu Województwa Wielkopolskiego, dopuszcza się możliwość włączania bądź wyłączania gmin miejskich oraz terenów miast gmin miejsko-wiejskich, o ile wynika to z potrzeb realizacji odpowiednich programów. 2. Systematyka obszarów funkcjonalnych według Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju KPZK 2030 wprowadzając pojęcie obszaru funkcjonalnego, bazuje na definicji obszaru problemowego, zawartej w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 3. Zgodnie z ustawą obszar problemowy to obszar szczególnego zjawiska z zakresu gospodarki przestrzennej lub występowania konfliktów przestrzennych, wskazywany w planie zagospodarowania przestrzennego województwa lub określony w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Wobec nowych wyzwań dla polityki regionalnej oraz ze względu na konieczność stosowania bardziej precyzyjnych metod oddziaływania na zjawiska i trendy wewnątrzregionalne, KPZK 2030 rozbudowuje tą definicję i przekształca ją w zwarty układ przestrzenny składający się z funkcjonalnie powiązanych terenów, charakteryzujących się wspólnymi uwarunkowaniami i przewidywanymi, jednolitymi celami rozwoju. Dla takiej definicji KPZK 2030 ustala systematykę obszarów funkcjonalnych i określa ich podstawowe cechy. Pierwszą grupą są obszary funkcjonalne związane z zagadnieniami i problemami sieci osadniczej. Obok obowiązkowych dla poziomu planowania wojewódzkiego miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich (w tym obszarów metropolitalnych), KPZK 2030 wskazuje 3 ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, poz. 951 i poz oraz z 2013 r. poz. 21 i poz. 405) - 7 -

10 inne obszary, które ze względu na lokalne potrzeby i uwarunkowania można wyznaczać na poziomie regionów. Są to obszary funkcjonalne ośrodków regionalnych, ośrodków subregionalnych, ośrodków lokalnych oraz dwa typy obszarów funkcjonalnych skupiających dwie odrębne kategorie terenów wiejskich uczestniczących w procesach rozwojowych oraz wymagających wsparcia procesów rozwojowych. Z powyższych jedynie obszary funkcjonalne terenów wiejskich wymagających wsparcia procesów rozwojowych są obowiązkowo wyznaczane przez strategię województwa i plan zagospodarowania przestrzennego województwa. Kolejną kategorią obszarów funkcjonalnych są obszary szczególnego zjawiska w skali makroekonomicznej. Dla terenu Wielkopolski należą do nich: obszary ochrony gleb dla celów produkcji rolnej, tereny zamknięte oraz obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi. Ta grupa obszarów wyznaczana jest w oparciu o występowanie specyficznych zjawisk w przestrzeni i stanowi grupę ściśle związaną z ustaleniami Planu zagospodarowania przestrzennego województwa. Trzecia grupa to obszary kształtowania potencjału rozwojowego. Zaliczono do niej obszary: cenne przyrodniczo, ochrony krajobrazów kulturowych, ochrony i kształtowania zasobów wodnych oraz strategicznych złóż kopalin. Są to obszary, których charakter wymaga stosowania specjalnych polityk przestrzennych, ograniczających swobodny rozwój przestrzenny i wzmacniających elementy endogeniczne, które decydują o wyjątkowości tych miejsc. Ostatnią grupą obszarów funkcjonalnych są obszary wymagające rozwoju nowych funkcji przy użyciu instrumentów właściwych polityce regionalnej. To grupa obszarów o charakterze diagnostycznym, dla których działania określa przede wszystkim strategia rozwoju, a plan zagospodarowania przestrzennego stanowi wskazania najważniejszych działań. W tej grupie znalazły się obszary o najniższym stopniu rozwoju i pogarszających się perspektywach rozwojowych, miasta i inne obszary tracące dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze, obszary o najniższej dostępności do usług warunkujących możliwości rozwojowe oraz obszary o najniższej dostępności transportowej do ośrodków wojewódzkich. 3. Obszary funkcjonalne w Zaktualizowanej strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku Potrzeba przestrzennego adresowania celów strategii była jedną z głównych przesłanek aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku. Wynika to zarówno z obowiązku prawnego, jak i z nowych standardów planowania, zarówno na poziomie krajowym, jak i wspólnotowym. Wybrane cele strategiczne powiązane są z koniecznością wyznaczania obszarów funkcjonalnych w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa. Ta relacja dwóch podstawowych dokumentów o charakterze planistycznym w regionie wzmacnia bezpośrednie powiązanie decyzji strategicznych i przestrzennych. Ścisłe przeniesienie celów Strategii na przestrzeń wymaga wielodyscyplinarnego zespołu specjalistów, który wypracowując podejście terytorialne Strategii, określa też ramy dla rozwoju przestrzennego Wielkopolski

11 Terytorialne cele Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku Cel strategiczny 1. Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej regionu Cele operacyjne Typy obszarów funkcjonalnych w Wielkopolsce (wg KPZK 2030) 1.1. Zwiększenie spójności sieci drogowej Obszary o najniższej dostępności transportowej do ośrodków wojewódzkich Cel strategiczny 2. Poprawa stanu środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami Cel strategiczny 4. Zwiększanie konkurencyjności metropolii poznańskiej i innych ośrodków wzrostu w województwie 2.1. Wsparcie ochrony przyrody 2.2. Ochrona krajobrazu 2.8. Ochrona zasobów wodnych i wzrost bezpieczeństwa powodziowego 2.9. Poprawa przyrodniczych warunków dla rolnictwa 4.1. Rozwój metropolii poznańskiej 4.2. Wzmocnienie biegunów wzrostu w subregionach Obszary cenne przyrodniczo Obszary ochrony krajobrazów kulturowych Obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi w skali dorzeczy Obszary ochrony i kształtowania zasobów wodnych Obszary ochrony gleb dla celów produkcji rolnej Ośrodki wojewódzkie, w tym metropolitalne (obszary metropolitalne) Ośrodki regionalne Ośrodki subregionalne Cel strategiczny 5. Zwiększenie spójności województwa Cel strategiczny 6. Wzmocnienie potencjału gospodarczego regionu 5.1. Wsparcie ośrodków lokalnych 5.2. Rozwój obszarów wiejskich 5.3. Aktywizacja obszarów o najniższym stopniu rozwoju i pogarszających się perspektywach rozwojowych 5.4. Wsparcie terenów wymagających restrukturyzacji, odnowy i rewitalizacji 5.5. Zwiększenie dostępności do podstawowych usług publicznych 5.6. Wsparcie terenów o wyjątkowych walorach środowiska kulturowego Poprawa warunków dla rozwoju rolnictwa i przetwórstwa rolnego Obszary wiejskie uczestniczce w procesach rozwojowych Obszary wiejskie wymagające wsparcia procesów rozwojowych Obszary o najniższym stopniu rozwoju i pogarszających się perspektywach rozwojowych Obszary wymagające restrukturyzacji i rewitalizacji Miasta i inne obszary tracące dotychczasowe funkcje społecznogospodarcze Obszary o najniższej dostępności do usług warunkujących możliwości rozwojowe Obszary ochrony krajobrazów kulturowych Wiejskie obszary funkcjonalne źródło: Zaktualizowana strategia województwa wielkopolskiego do 2020 roku, Załącznik do Uchwały NR XXIX/559/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2012 roku Tak zdefiniowane cele Strategii i ich powiązanie z Planem zagospodarowania przestrzennego województwa (lub dokumentami wdrożeniowymi) jest warunkiem niezbędnym dla zapewnienia procesu terytorializacji zapisów Strategii. Pozwala to bowiem na wskazanie tych stref lub obszarów w Wielkopolsce, które ze względu na przyjęte kryteria delimitacji, stanowią obszary o wyższym priorytecie dla podejmowania działań

12 4. Delimitacja obszarów funkcjonalnych MIEJSKIE OBSZARY FUNKCJONALNE Miejskie obszary funkcjonalne to układy osadnicze ciągłe przestrzennie, złożone z odrębnych administracyjnie jednostek. Obejmują zwarte obszary miast oraz powiązanych z nimi funkcjonalnie stref zurbanizowanych. Administracyjnie obszary te mogą obejmować zarówno gminy miejskie, wiejskie, jak i miejsko-wiejskie. Miejskie obszary funkcjonalne można podzielić na cztery podtypy: ośrodków wojewódzkich, w tym metropolitalnych, regionalnych, subregionalnych i lokalnych. Ta typologia odnosi się do funkcji ośrodków miejskich w systemie osadniczym kraju i została oparta głównie o ich wielkość 4. I. MIEJSKI OBSZAR FUNKCJONALNY OŚRODKA WOJEWÓDZKIEGO P O Z N A Ń S K I O B S Z A R M E T R O P O L I T A L N Y Poznań ze względu na pełnioną rolę w systemie osadniczym kraju oraz znaczenie społecznogospodarcze w procesach rozwojowych zyskał status ośrodka metropolitalnego. Poznań jest głównym elementem struktury przestrzennej Wielkopolski, a wraz z powiązanym z nim funkcjonalnie otoczeniem tworzy Poznański Obszar Metropolitalny. Skupia on największą cześć potencjału rozwojowego województwa i stanowi potencjał konkurencyjny regionu. Rozwój tego obszaru wymaga specjalnych instrumentów wzmacniających komplementarność wzajemnych relacji i powiązań funkcjonalnych, jednocześnie wspomagających przepływy potencjałów rozwojowych pomiędzy stolicą regionu, a najważniejszymi ośrodkami subregionalnymi i obszarem całego województwa 5. Zgodnie z ustaleniami KPZK delimitacja obszarów funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich (w tym obszarów metropolitalnych) powinna zostać przeprowadzona na poziomie wojewódzkim (w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa) przy zastosowaniu jednolitych kryteriów wypracowanych wspólnie przez stronę rządową i samorządową przy udziale partnerów społecznych i gospodarczych 6. Ponieważ dotąd nie ustalono, w drodze rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego, jednolitych kryteriów delimitacji, Samorząd Województwa Wielkopolskiego opiera swoje decyzje o wykonaną w 2006 roku delimitację Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego. Delimitacja Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego, przeprowadzona została w oparciu o założenia, które uznano za niezbędne z punktu widzenia planowania przestrzennego. Wyznaczając granice obszaru metropolitalnego założono, że: podstawową jednostkę terytorialną poddaną analizie była gmina, będącą najmniejszą jednostką statystyczną NTS 5, analizie poddane zostały wszystkie gminy z powiatu poznańskiego oraz wszystkie gminy z 10 powiatów otaczających go, w sumie 76 gmin. Założono, na podstawie wcześniejszych 4 Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, dokument przyjęty przez Radę Ministrów 13 grudnia 2011 roku. 5 Zaktualizowana Strategia Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku, Załącznik do Uchwały Nr XXIX/559/12, Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2012 roku 6 Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, dokument przyjęty przez Radę Ministrów 13 grudnia 2011 roku

13 badań i opracowań, że obszar metropolitalny będzie się zawierał wewnątrz badanego obszaru 11 powiatów, a tym samym będzie możliwa pełna delimitacja typu ex post, granice obszaru metropolitalnego muszą być ciągłe i oparte o granice gmin. W celu zdelimitowania obszaru spójnego terytorialnie przyjęto cztery zasady metodologiczne: bezpośredniego sąsiedztwa, ciągłości, zwartości i rozłączności. Był to warunek niezbędny dla ustalenia obszaru, który ze względu na specyficzne uwarunkowania prawne i metodologiczne, musi spełniać cechy obszaru objętego planem zagospodarowania przestrzennego. Dla tak określonych warunków procedury delimitacyjnej przyjęto trzy podstawowe grupy kryteriów statystycznych i funkcjonalnych: społeczno gospodarcze, dostępności komunikacyjnej i środowiska przyrodniczego. W sferze społecznej i gospodarczej przebadano: potencjał demograficzny oraz zachodzące procesy demograficzne, rynek pracy, poziom życia mieszkańców, aktywność gospodarczą gmin z uwzględnieniem kapitału zagranicznego, poziom obsługi biznesu oraz przekształcenia rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Dostępność komunikacyjną wyrażono izochroną dojazdu do centrum metropolii: 30` środkami komunikacji zbiorowej, 60 minut dojazdu środkami komunikacji indywidualnej i odniesiono względem odległości 10, 30 i 50 km od centrum metropolii. W przypadku kryterium środowiska przyrodniczego wykonano badanie przebiegu granic przyrodniczych struktur przestrzennych na podstawie układu zlewniowego, systemu przyrodniczego oraz fitokompleksów krajobrazowych oraz dokonano waloryzacji środowiskowej. Ze względu na zastosowanie mierników funkcjonalnych oraz subiektywną ocenę ich znaczenia dla obszaru metropolitalnego przyjęto, że sfera środowiska przyrodniczego stanowić będzie element uzupełniający procedury delimitacji. Badanie środowiska przyrodniczego miało na celu wskazanie terenów korzystnych dla rozwoju obszaru metropolitalnego przy zachowaniu ciągłości i jakości środowiska przyrodniczego. Przeprowadzone badanie dla obszaru analiz, zarówno w ujęciu statycznym i dynamicznym, potwierdza istniejące trendy aktywnego rozwoju większości gmin podpoznańskich. Szczególnie widoczne jest to w przeanalizowanych sferach społecznej i gospodarczej. Zmiany w sferze społecznej w pierwszej kolejności informują o zachodzących procesach metropolizacji obszaru. Analiza migracji stałych wskazuje na występowanie silnego zjawiska suburbanizacji. Potwierdza to znaczny odpływ ludności Poznania przy jednoczesnym wysokim dodatnim saldzie migracji gmin otaczających miasto. Gminy sąsiadujące z Poznaniem, jako jedyne w obszarze analiz, wyróżniają się wysokim udziałem usług wyższego rzędu, a także znaczną liczbą spółek z udziałem kapitału zagranicznego i podmiotów gospodarki narodowej sektora prywatnego. Pozwala to na wniosek, że powiązania funkcjonalnoprzestrzenne na poziomie lokalnym między metropolią a jej bezpośrednim zapleczem są silne i wieloaspektowe. Jednocześnie przeprowadzone analizy potwierdzają niejednorodność badanego obszaru. Trójwymiarowa interpolacja wartości badanych cech społeczno gospodarczych pokazała dominację gmin powiatu poznańskiego - wartości badanych cech dla gmin powiatu poznańskiego są najwyższe w badanym obszarze. Zjawiskami charakterystycznymi dla analizowanego obszaru są: teren depresji cech charakterystycznych dla obszarów metropolitalnych, który okala powiat poznański oraz wyraźny wzrost badanych cech na obszarze miast powiatowych. Czytelna jest zatem koncentracja cech metropolitalnych w strefie centralnej i miastach powiatowych, przy równoczesnym ich deficycie w pozostałej części analizowanego obszaru. Tak przygotowaną analizę poszerzono o estymację modelu matematycznego, przedstawiającego matematyczne ujęcie badanego zjawiska. Dla rozkładu zjawiska oszacowano funkcję trendu wykładniczego trzeciego stopnia, która opisuje rzeczywisty rozkład cech. Na tej

14 podstawie można przyjąć teoretyczne założenie, że granice Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego powinny kształtować się w odległości około 30 km od centrum Poznania, ponieważ w tym miejscu następuje wyraźne wypłaszczenie linii wykresu. Gminy położone poza punktem 30 km notują już zdecydowanie niższe wartości cech badanych. Postępując jednak dalej zauważyć można niewielki wzrost wartości w strefie km od Poznania to obszar występowania miast powiatowych, które jako silne jednostki miejskie powodują wzrost średnich wartości badanych cech. Podkreślić jednak trzeba, że poza tymi miastami, tereny wiejskie nie wykazują już wysokich wartości analizowanych cech. Uzyskane wyniki badań delimitacyjnych pozwalają podzielić gminy na 4 zasadnicze grupy. Pierwsza to gminy położone najbliżej Poznania, o najwyższych badanych wskaźnikach. Druga grupa to gminy, które położone się w odległości km, których rozkład jest stosunkowo skupiony, które charakteryzują się niskimi wartościami badanych wskaźników. Trzecia grupa to gminy miast powiatowych z wyraźnie wyższymi wartościami badanych cech niż otaczające je tereny gmin wiejskich. Ostatnia grupa to gminy położone najdalej od Poznania w badanym obszarze. Są to gminy o najniższych wartościach badanych cech. Po przeanalizowaniu przyjętych kryteriów, zgodnie z przedstawionymi założeniami można przyjąć następujące przybliżenie delimitacyjne do Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego zaliczone zostały jednostki osadnicze czterech poniższych grup: gminy powiatu poznańskiego. Są to gminy znajdujące się maksymalnie w odległości 25 km od centrum metropolii, o bardzo dobrej dostępności komunikacyjnej. Natężenie badanych cech społeczno-gospodarczych na tym obszarze jest bardzo silne. Koncentruje się tutaj aż 43% wartości analizowanych cech całego obszaru analiz; miasta powiatowe (Szamotuły, Oborniki, Wągrowiec, Gniezno, Września, Środa Wielkopolska, Śrem, Kościan, Grodzisk Wielkopolski, Nowy Tomyśl). Jednostki te ze względu na znaczny udział cech społeczno-gospodarczych i ze względu na ważne miejsce, jakie zajmują w hierarchii sieci osadniczej, stanowić będą zewnętrzny pierścień miast obszaru metropolitalnego. Miasta te wyróżniają się wysokimi wskaźnikami cech przebadanych w sferze gospodarczej, w szczególności dla sektora usług wyższego rzędu, gdzie wartości badanych cechy znacznie przekraczają średnią dla powiatu poznańskiego, przyjętą jako odniesienie porównawcze. Niezwykle istotne są też relacje funkcjonalno - przestrzenne obserwowane w takich aspektach jak codzienne migracje czy dostępność komunikacyjna; gminy: Skoki i Czempiń wykazujące się umiarkowanym natężeniem cech metropolitalnych oraz dobrą dostępnością komunikacyjną. Gmina Skoki wyróżnia się dodatnim wysokim saldem migracji, a miasto cechują wysokie wskaźniki sfery gospodarczej. W gminie Czempiń głównie miasto wykazuje się znacznym natężeniem cech społeczno-gospodarczych. Bardzo dobra, wyrażana czasem dojazdu do metropolii, półgodzinna dostępność komunikacyjna, zarówno komunikacją indywidualną, jak i zbiorową kolejową, zadecydowała ostatecznie o włączeniu gminy do obszaru metropolitalnego. Obie gminy zostają włączone do obszaru metropolitalnego również ze względu na zasadę ciągłości przestrzennej; gminy: Duszniki, Kaźmierz, Rogoźno, Kiszkowo, Łubowo, Czerniejewo, Nekla, Dominowo, Zaniemyśl, Brodnica, Granowo, Opalenica zostały włączone do obszaru metropolitalnego ze względu na powiązania przyrodnicze i zasadę ciągłości przestrzennej. Ze względu na gospodarowanie wodami podziemnymi (granica Poznańskiego Dorzecza Warty stanowiła główne kryterium przyrodnicze) włączono do obszaru metropolitalnego gminy: Duszniki,

15 Kaźmierz, Łubowo, Zaniemyśl, Brodnica, Granowo. Pozostałe gminy zostają włączone do POM na zasadzie ciągłości przestrzennej. W tej grupie znajdują się również gminy wiejskie: Wągrowiec, Kościan i Gniezno, stanowiące dopełnienie przestrzenne gmin miejskich miast powiatowych włączonych do POM w grupie drugiej. Przeprowadzona na podstawie przyjętych założeń i zasad delimitacja Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego ujęła kompleksowo zjawiska charakterystyczne dla obszarów metropolitalnych. W granicach obszaru metropolitalnego znalazły się w całości najważniejsze powiązania funkcjonalne i przestrzenne. Dzięki temu można było wdrożyć ujęcie systemowe, jako najlepszy rodzaj organizacji przestrzeni i potraktować obszar metropolitalny, jako terytorialny system społeczny (Chojnicki, 1999). Dla miejskiego obszaru funkcjonalnego miasta wojewódzkiego Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego przewiduje się w Strategii województwa podjęcie następujących działań 7 : wzmocnienie pozycji Poznania w sieci metropolii europejskich oraz rozwój współpracy w sieciach miast; zwiększenie powiązań komunikacyjnych stolicy regionu z otoczeniem, wraz z modernizacją poznańskiego węzła komunikacyjnego, w tym poprawa stanu komunikacji zbiorowej; wzmacnianie powiązań kooperacyjnych Poznania z otoczeniem regionalnym; wzmocnienie funkcji gospodarczych, usługowych i społecznych Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego; wzmocnienie regionalnej infrastruktury społecznej służącej całemu regionowi; wzmacnianie gospodarki opartej na wiedzy, z uwzględnieniem sektorów kreatywnych; rozwój poznańskiego ośrodka akademickiego i badawczego oraz wsparcie jego powiązania z gospodarką, jako źródła innowacji; rozwój funkcji konferencyjnych i kongresowych oraz sportowych o charakterze regionalnym, krajowym i międzynarodowym; rozwój lotniska Poznań-Ławica; rozbudowa i wzmocnienie pozycji Międzynarodowych Targów Poznańskich; aktywizacja i wzmocnienie pozarolniczych funkcji terenów wiejskich leżących w granicach Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego. W perspektywie obowiązku realizowania na obszarze metropolitalnym polityki przestrzennej, oprócz wskazanych działań w Strategii województwa, niezbędne jest wyznaczenie zadań kluczowych. Będą one podnosiły rangę metropolitalną obszaru a ich koordynacja doprowadzi do zrównoważonego i dynamicznego rozwoju Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego. Poszczególnym zadaniom kluczowym przypisano priorytetowe inwestycje i działania zakładając, że określenie preferencji pozwoli na efektywne wdrożenie wytypowanych zadań. 7 Zaktualizowana Strategia Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku, Załącznik do Uchwały Nr XXIX/559/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2012 roku

16 Lp. ZADANIA KLUCZOWE PRIORYTETOWE INWESTYCJE I DZIAŁANIA WSPIERANIE ROZWOJU FUNKCJI METROPOLITALNYCH REALIZACJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU TRANSPORTU ZBIOROWEGO KSZTAŁTOWANIE SPÓJNEGO SYSTEMU PRZYRODNICZEGO PRZECIWDZIAŁANIE PROCESOM ROZPROSZENIA ZABUDOWY REALIZACJA SIECI KOMUNIKACYJNEJ PIERWSZEGO STOPNIA REWITALIZACJA CENTRUM POZNANIA I GNIEZNA ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO RACJONALNE KORZYSTANIE Z ZASOBÓW WODY POŁĄCZENIE POZNAŃSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO Z KRAJOWYM I EUROPEJSKIM SYSTEMEM KOLEI DUŻYCH PRĘDKOŚCI ROZWÓJ PASMA KULTUROWEGO SZLAKU PIASTOWSKIEGO 11. WDROŻENIE IDEI ZIELONYCH PIERŚCIENI INTEGRACJA NOWOCZESNYCH FORM GOSPODAROWANIA ODPADAMI INTEGRACJA INFRASTRUKTURY SŁUŻB RATOWNICZYCH I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO poprawa dostępności do usług wyższego rzędu budowa metropolitalnej bazy ofert inwestycyjnych wspieranie inicjatyw klastrowych oraz partnerstwa publiczno - prywatnego rozwój Kolei Metropolitalnej realizacja zintegrowanego centrum komunikacyjnego w Poznaniu realizacja punktów przesiadkowych I i II stopnia nowelizacja aktów prawnych powołujących formy ochrony przyrody na poziomie regionalnym i lokalnym opracowanie planów ochrony i planów zadań ochronnych dla obszarów podlegających ochronie prawnej obejmowanie formami ochrony przyrody kolejnych obszarów istotnych dla systemu przyrodniczego tworzenie aktów prawa miejscowego ograniczających antropopresję na tereny pełniące funkcje przyrodnicze reurbanizacja i rewitalizacja istniejącego zainwestowania jednostek osadniczych rozwój zabudowy na terenach wyposażonych w infrastrukturę techniczną skoordynowanie polityk przestrzennych gmin z rozwojem komunikacji zbiorowej, a zwłaszcza systemem kolei metropolitalnej realizacja dróg ekspresowych domknięcie I i III ramy komunikacyjnej Poznania realizacja Zewnętrznego Pierścienia Drogowego Bliskiego Zasięgu modernizacja linii kolejowych rewitalizacja drogi wodnej Warta sporządzanie i wdrażanie lokalnych programów rewitalizacji uwzględniających działania w sferze technicznej, społecznej i gospodarczej rozbudowa i modernizacja systemu elektroenergetycznego najwyższych i wysokich napięć oraz systemu gazociągów wysokiego ciśnienia ochrona istniejących i projektowanych ujęć wody rozbudowa komunalnej infrastruktury kanalizacyjnej zwiększanie naturalnej i antropogenicznej retencji wody budowa linii kolejowej dużych prędkości relacji Warszawa Łódź Kalisz/Ostrów Wlkp. Poznań Berlin modernizacja linii kolejowej nr 351 Poznań Szczecin włączenie systemu KDP do Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego w Poznaniu powoływanie parków kulturowych sporządzanie MPZP dla parków kulturowych przygotowanie markowego produktu turystycznego tworzenie aktów prawa miejscowego wdrażających idee zielonych pierścieni tworzenie podstaw administracyjnych dla współzarządzania i promowania idei zielonych pierścieni wdrożenie spójnego systemu segregacji i przekształcania odpadów budowa instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów rozbudowa i integracja systemów łączności oraz monitoringu wizyjnego rozbudowa i integracja systemów powszechnego ostrzegania i alarmowania budowa systemu monitoringu transportu ładunków niebezpiecznych i pojazdów wielkogabarytowych oraz emisji szkodliwych substancji do powietrza rozbudowa i modernizacja systemu prognozowania i ostrzegania przed powodzią

17 - 15 -

18 II. MIEJSKI OBSZAR FUNKCJONALNY OŚRODKÓW REGIONALNYCH A G L O M E R A C J A K A L I S K O O S T R O W S K A Miasta o znaczeniu regionalnym w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju zostały wyróżnione ze względu na ich znaczenie dla sieci osadniczej kraju. Są to miasta pełniące ważne role administracyjne, gospodarcze i społeczne, koncentrujące niektóre funkcje metropolitalne, ale o skali oddziaływania znacznie mniejszej (przeważnie regionalnej) niż ośrodki metropolitalne czy pozostałe wojewódzkie. Odgrywają one podstawową rolę w życiu gospodarczym, społecznym i administracyjnym poszczególnych regionów, a niektóre z nich, dzięki specjalizacji, oddziałują bezpośrednio na rozwój kraju 8. Obszary funkcjonalne miast o znaczeniu regionalnym charakteryzują te same procesy i zjawiska, które obserwowane są wokół ośrodków metropolitalnych, jednak ich siła i dynamika jest niższa. Wyznaczenie obszarów funkcjonalnych ośrodków regionalnych oraz określenie dla nich szczegółowej polityki rozwoju służyć będzie zwiększeniu potencjału gospodarczego, wzmocnieniu funkcji o znaczeniu ponadlokalnym oraz budowie właściwych powiązań funkcjonalnych i przestrzennych z obszarami bezpośrednio przyległymi do tych miast. Kalisz i Ostrów Wielkopolski miasta o znaczeniu regionalnym, dzięki dobrej lokalizacji i powiązaniom komunikacyjnym będą oddziaływać na gminy położone wokół nich. Ich rozwój poprzez proces dyfuzji potencjału miast musi zachować spójny i policentryczny charakter, zwiększać przestrzenną i funkcjonalną równowagę systemu osadniczego, przeciwdziałać powstawaniu obszarów pustki osadniczej. Suburbanizacja osadnicza i funkcjonalna będzie odgrywać główną rolę czynnika wpływającego na dalszy rozwój tego obszaru. Obszar funkcjonalny Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej będzie platformą dla rozwijania współpracy samorządów na wielu płaszczyznach, decydujących o jakości i poziomie życia jej mieszkańców. W Planie zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego rozwinięto koncepcję Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej i zdelimitowano optymalny obszar dla realizacji badań, określania planów i strategii oraz wdrażania wspólnych inicjatyw i programów. Obszar ten obejmuje 15 gmin: 2 gminy miejskie miasta Kalisz i Ostrów Wielkopolski, 3 gminy miejsko wiejskie gminy: Odolanów, Raszków i Nowe Skalmierzyce, 10 gmin wiejskich gminy: Przygodzice, Sieroszewice, Brzeziny, Godziesze Wielkie, Opatówek, Ceków Kolonia, Żelazków, Blizanów, Gołuchów i Ostrów Wielkopolski. W celu weryfikacji granicy obszaru funkcjonalnego Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej, wskazanej w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa posłużono się następującymi kryteriami oceny powiązań społecznych i gospodarczych między miastami centralnymi a otaczającymi je obszarami: a) kryteria społeczne: dynamika zmian liczby ludności w latach , dynamika zmian udziału pracujących w sektorach pozarolniczych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym w latach , dynamika zmian udziału bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym w latach , 8 Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, dokument przyjęty przez Radę Ministrów 13 grudnia 2011 roku

19 dynamika zmiany liczby mieszkań na 1000 mieszkańców w latach , udział dojeżdżających do pracy do ośrodków regionalnych w roku 2006, b) kryteria gospodarcze: dynamika zmian liczby podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w systemie Regon na 10 tys. mieszkańców w latach , dynamika zmian udziału podmiotów wybranych branż usługowych wyższego rzędu w ogólnej liczbie podmiotów w latach , dynamika zmian powierzchni terenów zurbanizowanych w latach , c) kryteria dostępności komunikacyjnej: dostępność czasowa do ośrodków regionalnych, liczba połączeń komunikacją zbiorową do ośrodków regionalnych. d) kryteria funkcjonalne - uzupełniające, w tym obsługa komunalna miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego oraz gmin z pierwszego i drugiego pierścienia otaczającego ośrodki regionalne. Dla potrzeb wyznaczania granic obszarów funkcjonalnych miast regionalnych przyjęto następujące zasady i założenia: podstawową jednostką delimitacyjną jest gmina, jednostka podziału administracyjnego najniższego szczebla; obszar funkcjonalny jest regionem spójnym terytorialnie, za wchodzące w skład obszaru funkcjonalnego uznaje się wszystkie gminy bezpośrednio sąsiadujące z miastem regionalnym, niezależnie od tego czy spełniły określone kryteria delimitacji (zasada bezpośredniego sąsiedztwa), za wchodzące w skład obszaru funkcjonalnego uznaje się tylko te gminy, które sąsiadują z ośrodkiem regionalnym bezpośrednio lub przez inne gminy wyznaczone w wyniku przyjętych kryteriów (zasada ciągłości), za wchodzące w skład obszaru funkcjonalnego uznaje się te gminy, które nie spełniają kryteriów, ale sąsiadują wyłącznie z gminami spełniającymi założone kryteria (zasada zwartości), analizie poddano wszystkie gminy z powiatów otaczających miasto regionalne, z których co najmniej jedna gmina znajduje się w pierwszym lub drugim pierścieniu jednostek otaczających miasto. Wynikiem przeprowadzonych analiz jest potwierdzenie występowania złożonych i trwałych procesów aglomeracyjnych wokół Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego. Spełnienie co najmniej 5 z 10 kryteriów zakwalifikowało 11 gmin otaczających miasta centralne Aglomeracji. Gmina Ceków Kolonia, jako jedyna, włączona została na podstawie dodatkowego kryterium funkcjonalnego, a gmina Gołuchów na podstawie zasady bezpośredniego sąsiedztwa. Ze względu na utrwaloną formę współpracy samorządów lokalnych, skupionych wokół miast Kalisza i Ostrowa Wlkp., której forma oraz zasady zostały umocowane w przyjętym porozumieniu, dodatkowym kryterium, istotnym z punktu widzenia wpierania rozwoju tej części regionu, są granice współpracy terytorialnej. Wynika z tego, że obszar funkcjonalny miast regionalnych nie może być mniejszy niż granice zawartego porozumienia. Ten miejski dwubiegunowy obszar funkcjonalny uzupełnia Poznań w obsłudze południowej części regionu w zakresie funkcji wyższego rzędu, m.in. z dziedzin nauki i szkolnictwa wyższego,

20 ochrony zdrowia, kultury, biznesu czy handlu, których oddziaływanie wykracza poza granice województwa. Potencjał społeczno-gospodarczy tego obszaru oraz zewnętrzne powiązania, wynikające z położenia pomiędzy trzema ośrodkami metropolitalnymi (Poznaniem, Wrocławiem i Łodzią), stwarzają szerokie możliwości rozwoju i odgrywają zasadniczą rolę w równoważeniu dysproporcji pomiędzy obszarem peryferyjnym województwa a Poznańskim Obszarem Metropolitalnym. Obszar funkcjonalny miast regionalnych spełnia również funkcję głównego węzła transportowego południowej Wielkopolski. Głównymi elementami sieci drogowej tego obszaru są: drogi krajowe nr 11, 12, 25 i 36, drogi wojewódzkie oraz planowana w nowym przebiegu droga ekspresowa S11. Układ dróg kolejowych oraz planowany przebieg kolei dużych prędkości uzasadnia konieczność tworzenia obszaru funkcjonalnego Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego. Rozbudowana sieć komunikacyjna ma wpływ na dostępność miejskiego obszaru funkcjonalnego, co przekłada się na jego możliwości rozwojowe i powiązania z siecią miast metropolitalnych. Umocnienie pozycji Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej, jako struktury uzupełniającej w układzie osadniczym kraju, poprzez uwzględnienie jej potencjału ludnościowego, gospodarczego i komunikacyjnego na styku województw: dolnośląskiego, łódzkiego, opolskiego i wielkopolskiego, wymagać będzie (zgodnie z celami Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego 9 ) szeregu działań interwencyjnych, wśród których wyróżnia się działania w zakresie: poprawy stanu infrastruktury komunalnej i komunikacyjnej, poprawy połączeń komunikacyjnych ze stolicą regionu oraz w układzie ponadregionalnym, rozwoju usług kulturalnych i społecznych, szczególnie w zakresie specjalistycznej opieki zdrowotnej, rozwoju funkcji badawczych i edukacyjnych, szczególnie w powiązaniu z lokalnym rynkiem pracy i gospodarką, rozwoju instytucji otoczenia biznesu i wsparcie kooperacji w gospodarce. 9 Zaktualizowana Strategia Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku, Załącznik do Uchwały Nr XXIX/559/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2012 roku

ZASADY I KRYTERIA WYZNACZANIA OBSZARÓW FUNKCJONALNYCH W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM

ZASADY I KRYTERIA WYZNACZANIA OBSZARÓW FUNKCJONALNYCH W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ZASADY I KRYTERIA WYZNACZANIA OBSZARÓW FUNKCJONALNYCH W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM DOKUMENT WDROŻENIOWY ZAKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+

REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+ REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+ TOMASZ KUŹNIAR WIELKOPOLSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Integracja terytorialna Obszar funkcjonalny Poznania Integracja instytucjonalna Samorządy 3 szczebli, instytucje, organizacje działające na obszarze Metropolii Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Białystok jako ośrodek krajowy pełniący niektóre funkcje metropolitalne w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju w perspektywie 20 lat

Białystok jako ośrodek krajowy pełniący niektóre funkcje metropolitalne w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju w perspektywie 20 lat Białystok jako ośrodek krajowy pełniący niektóre funkcje metropolitalne w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju w perspektywie 20 lat Toruń, 15-16 listopada 2012 r. dr Dariusz Piotrowski Joanna

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalno - przestrzenny wymiar obszarów metropolitalnych w zintegrowanej polityce rozwoju. Tadeusz Markowski

Funkcjonalno - przestrzenny wymiar obszarów metropolitalnych w zintegrowanej polityce rozwoju. Tadeusz Markowski Funkcjonalno - przestrzenny wymiar obszarów metropolitalnych w zintegrowanej polityce rozwoju Tadeusz Markowski Obszary funkcjonalne w dokumentach rządowych Obszary metropolitalne cele delimitacji i cele

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTOKRZYSKIE BIURO ROZWOJU REGIONALNEGO W KIELCACH ZESPÓŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA

ŚWIĘTOKRZYSKIE BIURO ROZWOJU REGIONALNEGO W KIELCACH ZESPÓŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIE BIURO ROZWOJU REGIONALNEGO W KIELCACH ZESPÓŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia ROLA I FUNKCJE PLANU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Jej prowadzenie służy realizacji celu publicznego, jakim jest ochrona

Bardziej szczegółowo

Planowanie przestrzenne w aglomeracji poznańskiej

Planowanie przestrzenne w aglomeracji poznańskiej Łukasz Mikuła Centrum Badań Metropolitalnych UAM Rada Miasta Poznania Planowanie przestrzenne w aglomeracji poznańskiej Polskie Metropolie - Dokonania i Kierunki Rozwoju Poznań 19-20.04.2012 Rozwój aglomeracji

Bardziej szczegółowo

jako źródło danych do planowania strategicznego i przestrzennego

jako źródło danych do planowania strategicznego i przestrzennego jako źródło danych do planowania strategicznego i przestrzennego 1 ok. 80% danych to dane przestrzenne - ORSiP jest źródłem takich danych, każde wiarygodne i aktualne źródło danych przestrzennych jest

Bardziej szczegółowo

ZMIANA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

ZMIANA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZMIANA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Posiedzenie Komitetu Sterującego ds. Zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego Katowice, 25 marca 2015 r. 1.

Bardziej szczegółowo

AGLOMERACJA KALISKO - OSTROWSKA STUDIUM ROZWOJU PRZESTRZENNEGO

AGLOMERACJA KALISKO - OSTROWSKA STUDIUM ROZWOJU PRZESTRZENNEGO W I E L K O P O L S K I E B I U R O P L A N O W A N I A P R Z E S T R Z E N N E G O W P O Z N A N I U AGLOMERACJA KALISKO - OSTROWSKA STUDIUM ROZWOJU PRZESTRZENNEGO SYNTEZA Kierownik Pracowni mgr inż.

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA TERYTORIALNE ROZWOJU- KONCEPCJA PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU 2030

WYZWANIA TERYTORIALNE ROZWOJU- KONCEPCJA PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU 2030 WYZWANIA TERYTORIALNE ROZWOJU- KONCEPCJA PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU 2030 Magdalena Zagrzejewska, Naczelnik Wydziału Rozwoju Terytorialnego, Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie miejskich obszarów funkcjonalnych w kontekście adaptacji do zmian klimatu

Wyznaczanie miejskich obszarów funkcjonalnych w kontekście adaptacji do zmian klimatu www.ietu.katowice.pl Otwarte seminaria 2014 Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach Wyznaczanie miejskich obszarów funkcjonalnych w kontekście adaptacji do zmian klimatu Dr inż. arch.

Bardziej szczegółowo

Przeworsko - Dynowski Obszar Wsparcia jako realizacja zintegrowanego podejścia terytorialnego do polityk publicznych

Przeworsko - Dynowski Obszar Wsparcia jako realizacja zintegrowanego podejścia terytorialnego do polityk publicznych Przeworsko - Dynowski Obszar Wsparcia jako realizacja zintegrowanego podejścia terytorialnego do polityk publicznych Andrzej Sawicki Dyrektor Instytutu Gospodarki WSIiZ w Rzeszowie maj 2014 r. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta - Piotrków Trybunalski 2020

Strategia Rozwoju Miasta - Piotrków Trybunalski 2020 Strategia Rozwoju Miasta - Piotrków Trybunalski 2020 Kontekst otoczenia strategicznego Piotrków Trybunalski, 05 listopada 2013 r. Polityka spójności 2014-2020 Propozycja KE, aby strategie stały się warunkiem

Bardziej szczegółowo

Strategia ZIT dla rozwoju AKO

Strategia ZIT dla rozwoju AKO Strategia ZIT dla rozwoju AKO Konferencja 21 lipca 2015 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Wizja, cel główny Aglomeracja Kalisko-Ostrowska

Bardziej szczegółowo

Formy współpracy samorządowej jako kryterium delimitacji obszaru metropolitalnego Poznania

Formy współpracy samorządowej jako kryterium delimitacji obszaru metropolitalnego Poznania Łukasz Mikuła Formy współpracy samorządowej jako kryterium delimitacji obszaru metropolitalnego Poznania Konferencja Naukowo-Samorządowa Delimitacja obszarów metropolitalnych zagadnienia metodyczne i praktyczne

Bardziej szczegółowo

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Proces systematycznego zbierania, analizowania publikowania wiarygodnych informacji,

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO SPIS TABLIC:

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO SPIS TABLIC: SPIS TABLIC: Tablica 1 Prognoza demograficzna dla województwa pomorskiego na lata 2005 2030... 76 Tablica 2 UŜytki rolne w województwie pomorskim wg klas bonitacyjnych gleb w 2000 r.... 90 Tablica 3 Warunki

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi w Metropolii Poznań

Zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi w Metropolii Poznań Zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi w Metropolii Poznań Prof. UAM dr hab. Renata Graf Zakład Hydrologii I Gospodarki Wodnej, Instytut Geografii Fizycznej I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego,

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE STRATEGII ROZWOJU OBSZARÓW ŚLĄSKIEGO DO ROKU 2030 WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE STRATEGII ROZWOJU OBSZARÓW ŚLĄSKIEGO DO ROKU 2030 WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE STRATEGII ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DO ROKU 2030 dr Krzysztof Wrana Doradca strategiczny ds. Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie strategiczne województwem

Zarządzanie strategiczne województwem IV Warsztaty Strategiczne Zespołu ds. aktualizacji SRWM do 2020 Zarządzanie strategiczne województwem Zadania na lata 2010-2012 Jacek Woźniak Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM 4 września

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU OBSZARU METROPOLITALNEGO DO 2030 ROKU. Rola małych miast i obszarów wiejskich w rozwoju OM

OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU OBSZARU METROPOLITALNEGO DO 2030 ROKU. Rola małych miast i obszarów wiejskich w rozwoju OM OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU OBSZARU METROPOLITALNEGO DO 2030 ROKU Rola małych miast i obszarów wiejskich w rozwoju OM Jerzy Bański Konrad Czapiewski 1 PLAN PREZENTACJI/WARSZTATÓW 1. ZAŁOŻENIA I CELE

Bardziej szczegółowo

Regionalne i inteligentne specjalizacje jako podstawa kreowania polityki rozwoju

Regionalne i inteligentne specjalizacje jako podstawa kreowania polityki rozwoju Regionalne i inteligentne specjalizacje jako podstawa kreowania polityki rozwoju Marek Orszewski Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego UMWZ Europa 2020 Unia Europejska wyznaczyła wizję społecznej gospodarki

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 Strategią rozwoju nazywa się rozmaite sposoby oddziaływania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

KONTRAKT SAMORZĄDOWY STREFA CENTRUM. Powiat Łobeski Powiat Świdwiński Powiat Drawski

KONTRAKT SAMORZĄDOWY STREFA CENTRUM. Powiat Łobeski Powiat Świdwiński Powiat Drawski KONTRAKT SAMORZĄDOWY STREFA CENTRUM Powiat Łobeski Powiat Świdwiński Powiat Drawski Istota Kontraktu Samorządowego Założeniem Kontraktu Samorządowego (KS) jest urzeczywistnienie idei planowania i realizowania

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020 Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020 Zakres, ocena i rekomendacje Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM Cel i zakres Prognozy

Bardziej szczegółowo

Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich

Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich Maciej Tarkowski Sympozjum Wsi Pomorskiej. Obszary wiejskie - rozwój lokalnego rynku pracy - przykłady, szanse, bariery 31 maja - 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Katowice, 2 grudzień 2004

Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Katowice, 2 grudzień 2004 KSZTAŁTOWANIE I REALIZACJA POLITYKI ENERGETYCZNEJ NA POZIOMIE WOJEWÓDZTWA STAN OBECNY, PRIORYTETY NA PRZYSZŁOŚĆ W KONTEKŚCIE PROWADZONEJ AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA. Wydział Programowania

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia miejskich obszarów funkcjonalnych. Legnica, 12 marca 2015 r.

Instrumenty wsparcia miejskich obszarów funkcjonalnych. Legnica, 12 marca 2015 r. Instrumenty wsparcia miejskich obszarów funkcjonalnych Legnica, 12 marca 2015 r. 2 Wsparcie miejskich obszarów funkcjonalnych: dwa konkursy POPT 2007-2013 na wsparcie jst w delimitacji MOF konkurs w ramach

Bardziej szczegółowo

zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego Kraków, luty 2016 r.

zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego Kraków, luty 2016 r. zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego Kraków, luty 2016 r. SRWM i dokumenty regionalne PZPWM otoczenie formalne 2011 IV kw. Przyjęcie przez SWM Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego 2020 oraz

Bardziej szczegółowo

Organizacja transportu publicznego

Organizacja transportu publicznego Organizacja transportu publicznego Jędrzej Gadziński Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM w Poznaniu Projekt częściowo finansowany przez Unię Europejską w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjność Warmii i Mazur zróżnicowanie wewnątrz-regionalne

Konkurencyjność Warmii i Mazur zróżnicowanie wewnątrz-regionalne Konkurencyjność Warmii i Mazur zróżnicowanie wewnątrz-regionalne Potencjał rozwojowy gmin Delimitacja Potencjalnych Obszarów Strategicznej Interwencji (POSI) Potencjał rozwojowy gmin ZAMOŻNOŚĆ JEST UWARUNKOWANA

Bardziej szczegółowo

Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi Łódź, wrzesień 2011

Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi Łódź, wrzesień 2011 Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi Łódź, wrzesień 2011 POTENCJAŁY I BARIERY ROZWOJU MIAST REGIONU Spotkania konsultacyjne

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego OBSZARY OBJĘTE WSPÓŁPRACĄ W RAMACH OIOF Zagadnienia z zakresu: zagospodarowanie przestrzenne, ochrona środowiska Plan spotkania 2 Prezentacja:

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Scalanie gruntów

Bardziej szczegółowo

WYMIAR TERYTORIALNY EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPÓJNOŚCI I POLSKIEJ POLITYKI ROZWOJU 2014-2020

WYMIAR TERYTORIALNY EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPÓJNOŚCI I POLSKIEJ POLITYKI ROZWOJU 2014-2020 WYMIAR TERYTORIALNY EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPÓJNOŚCI I POLSKIEJ POLITYKI ROZWOJU 2014-2020 Jarosław Komża doradca strategiczny ds. funduszy europejskich 1 WYMIAR TERYTORIALNY Nowe regulacje europejskiej

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU OBSZARU METROPOLITALNEGO DO 2030 ROKU. Zarządzanie OM. Mirosław Grochowski

OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU OBSZARU METROPOLITALNEGO DO 2030 ROKU. Zarządzanie OM. Mirosław Grochowski OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU OBSZARU METROPOLITALNEGO DO 2030 ROKU Zarządzanie OM Mirosław Grochowski 1 Plan konsultacji Prezentacja założeń diagnozy Wskazanie głównych obszarów problemowych Pytania badawcze

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA DELIMITACJI OBSZARU RADOMSKIEGO REGIONALNEGO INSTRUMENTU TERYTORIALNEGO

INFORMACJA DOTYCZĄCA DELIMITACJI OBSZARU RADOMSKIEGO REGIONALNEGO INSTRUMENTU TERYTORIALNEGO INFORMACJA DOTYCZĄCA DELIMITACJI OBSZARU RADOMSKIEGO REGIONALNEGO INSTRUMENTU TERYTORIALNEGO Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) i wywodzące się od nich Regionalne Instrumenty Terytorialne (RIT)

Bardziej szczegółowo

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Konferencja Wiejska Polska 25 26 maja 2013 r. Konin/Licheń Krajowe podstawy strategiczne polityki

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju obszarów wiejskich

Kierunki rozwoju obszarów wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kierunki rozwoju obszarów wiejskich założenia do strategii zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa Przysiek k. Torunia 9 czerwca 2010 r. Nowe dokumenty strategiczne

Bardziej szczegółowo

Skala wsparcia obszarów wiejskich w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2007-2013

Skala wsparcia obszarów wiejskich w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2007-2013 Konferencja Polityka spójności na rzecz rozwoju obszarów wiejskich Skala wsparcia obszarów wiejskich w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2007-2013 dr Hanna Jahns Sekretarz

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY UZYSKANIA SPÓJNOŚCI W PLANOWANIU ROZWOJU PRZESTRZENNEGO I SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO DOLNEGO ŚLASKA

SPOSOBY UZYSKANIA SPÓJNOŚCI W PLANOWANIU ROZWOJU PRZESTRZENNEGO I SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO DOLNEGO ŚLASKA SPOSOBY UZYSKANIA SPÓJNOŚCI W PLANOWANIU ROZWOJU PRZESTRZENNEGO I SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO DOLNEGO ŚLASKA Seminarium EUREG-u, Katedry UNESCO i Sekcji Polskiej RSA Warszawa, 22 marca 2012 ROK Janusz Korzeń,

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r.

Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r. SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r. Opole 2013 Województwo opolskie przyjazne mieszkańcom i przedsiębiorcom HIERARCHICZNY UKŁAD PIĘCIU POZIOMÓW PLANOWANIA

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego OBSZARY OBJĘTE WSPÓŁPRACĄ W RAMACH OIOF Ochrona zdrowia, bezpieczeństwo publiczne, pomoc społeczna Plan spotkania 2 Prezentacja: Omówienie

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata 10. Dane źródłowe - Informacja o stanie środowiska w roku 2014 i działalności kontrolnej Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w powiecie poznańskim ziemskim w roku 2014, WIOŚ, Poznań,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: 1. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich 2. Scalanie

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Partnerów projektu. Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r.

Spotkanie Partnerów projektu. Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r. Spotkanie Partnerów projektu Zintegrowana Miejsce i data prezentacji Strategia Rozwoju Metropolii Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r. Dlaczego potrzebna jest strategia? Dostosowanie do wymogów UE w nowej perspektywie

Bardziej szczegółowo

Strategiczne planowanie na Mazowszu jako Regionie Wiedzy

Strategiczne planowanie na Mazowszu jako Regionie Wiedzy Strategiczne planowanie na Mazowszu jako Regionie Wiedzy Konferencja pt. Innowacyjność i e-rozwój Województwa Mazowieckiego jako kluczowe czynniki wdrażania polityki strukturalnej w latach 2007-2013 26

Bardziej szczegółowo

Opolskie w Internecie

Opolskie w Internecie Opolskie w Internecie Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Referat Geodezji i Kartografii

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju infrastruktury transportu drogowego w województwie śląskim w perspektywie roku 2020. Katowice, 8 maja 2013 r.

Kierunki rozwoju infrastruktury transportu drogowego w województwie śląskim w perspektywie roku 2020. Katowice, 8 maja 2013 r. Kierunki rozwoju infrastruktury transportu drogowego w województwie śląskim w perspektywie roku 2020 Katowice, 8 maja 2013 r. System transportowy w województwie śląskim Główne problemy i cechy Na podstawowy

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Opracował: Elżbieta Kasperska Biuro Przestrzennego w Lublinie SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Sprawdził(a): Ewa Banak wg normy PN-EN ISO 9001:2001 Zatwierdził(a) Pełnomocnik d/s Jakości Ewa Wójtowicz Dyrektor

Bardziej szczegółowo

ZMIANA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

ZMIANA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZMIANA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katarzyna Łabarzewska Wydział Rozwoju Regionalnego Rybnik, 16 kwietnia2015 r. 1.Co to jest plan zagospodarowania przestrzennego województwa?

Bardziej szczegółowo

Wydatkowanie czy rozwój

Wydatkowanie czy rozwój Wydatkowanie czy rozwój priorytety Polityki Spójności 2014-2020 i nowego RPO Województwa Łódzkiego Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Łódź, 27 maja 2015 r.

Bardziej szczegółowo

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO GOSPODAROWANIA ENERGIĄ OBSZARU FUNKCJONALNEGO AGLOMERACJI KONIŃSKIEJ

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO GOSPODAROWANIA ENERGIĄ OBSZARU FUNKCJONALNEGO AGLOMERACJI KONIŃSKIEJ Projekt Aglomeracja konińska współpraca JST kluczem do nowoczesnego rozwoju gospodarczego jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

Założenia projektu autorskiego zespołu prof. Zygmunta Niewiadomskiego

Założenia projektu autorskiego zespołu prof. Zygmunta Niewiadomskiego Założenia projektu autorskiego zespołu prof. Zygmunta Niewiadomskiego I. Założenia Kodeksu II. System planowania przestrzennego III. Proces inwestycyjny - etapy IV. Inwestycje publiczne V. Realizacja inwestycji

Bardziej szczegółowo

Planowanie przestrzenne w Polsce: polityka, zagadnienia i narzędzia

Planowanie przestrzenne w Polsce: polityka, zagadnienia i narzędzia Planowanie przestrzenne w Polsce: polityka, zagadnienia i narzędzia Magdalena Zagrzejewska, Zastępca Dyrektora Departament Polityki Przestrzennej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 28 maja 2013

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA REGIONALNA I LOKALNA W POLSCE Autor: red. Zbigniew Strzelecki, Wstęp

GOSPODARKA REGIONALNA I LOKALNA W POLSCE Autor: red. Zbigniew Strzelecki, Wstęp GOSPODARKA REGIONALNA I LOKALNA W POLSCE Autor: red. Zbigniew Strzelecki, Wstęp Podręcznik oddawany do rąk Czytelników jest rezultatem wyników badań Zespołu Katedry Samorządu Terytorialnego i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE INFORMACJE WSTĘPNE Spis treści 1. Przedmiot i zakres opracowania 11 2. Forma opracowania 12 3. Tok formalno - prawny sporządzania Studium 13 4. Tok merytoryczny sporządzania Studium 14 5. Aktualnie obowiązujące

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA II RPO WO KONKURENCYJNA GOSPODARKA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA II RPO WO KONKURENCYJNA GOSPODARKA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE OŚ PRIORYTETOWA II RPO WO 2014-2020 KONKURENCYJNA GOSPODARKA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Oś priorytetowa Działanie Poddziałanie II Konkurencyjna gospodarka 2.2 Przygotowanie terenów inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot

Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Podstawowa dokumentacja konkursowa Podstawowa dokumentacja konkursowa Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów RPO WZ Przewodnik do

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW GMINA PRZECISZÓW STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW Część I WPROWADZENIE Załącznik nr 1 do uchwały Nr V/39/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 26 marca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Lista pytań ogólnych na egzamin inżynierski

Lista pytań ogólnych na egzamin inżynierski Lista pytań ogólnych na egzamin inżynierski numer Pytanie 1 Trzy podstawowe rodzaje przestrzeni, podstawowe cechy przestrzeni 2 Funkcje zagospodarowania przestrzeni i zależność między nimi 3 Przestrzenne

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania, znaczenie i kierunki rozwoju statystyki regionalnej

Uwarunkowania, znaczenie i kierunki rozwoju statystyki regionalnej Uwarunkowania, znaczenie i kierunki rozwoju statystyki regionalnej Dominika Rogalińska Dyrektor Departamentu Badań Regionalnych i Środowiska GUS Konferencja Statystyka Wiedza Rozwój Łódź, 17-18 października

Bardziej szczegółowo

Przemysław Śleszyński Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Przemysław Śleszyński Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN Przemysław Śleszyński Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN 1. Stosowane podziały terytorialne w pewnych przypadkach są niewydolne w zintegrowanym planowaniu przestrzennym i regionalnym.

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla miasta Poznania na lata 2013-2016, z perspektywą 2020 roku

Program Ochrony Środowiska dla miasta Poznania na lata 2013-2016, z perspektywą 2020 roku Program Ochrony Środowiska dla miasta Poznania na lata 2013-2016, z perspektywą 2020 roku Podstawy do opracowania Programu Podstawa prawna: ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska: Prezydent

Bardziej szczegółowo

Lider Projektu Powiat Chojnicki

Lider Projektu Powiat Chojnicki Lider Projektu Powiat Chojnicki Starostwo Powiatowe w Chojnicach ul. 31 Stycznia 56 89-600 Chojnice tel. 52 396 65 00 e-mail: starostwo@powiat.chojnice.pl Partnerzy Projektu Gmina Brusy Gmina Chojnice

Bardziej szczegółowo

Osie priorytetowe Gospodarka Innowacje Technologie Rozwój społeczeństwa informacyjnego Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej

Osie priorytetowe Gospodarka Innowacje Technologie Rozwój społeczeństwa informacyjnego Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej RPO WZ 2014-2020 Osie priorytetowe 1. Gospodarka Innowacje Technologie 2. Rozwój społeczeństwa informacyjnego 3. Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej 4. Dostosowanie do zmian klimatu 5. Rozwój naturalnego

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY BORZYTUCHOM

WÓJT GMINY BORZYTUCHOM WÓJT GMINY BORZYTUCHOM 251 252 7. SYNTEZA UWARUNKOWAŃ DO ZMIAN W STUDIUM 7.1. ZAWARTOŚĆ I FORMA OPRACOWANIA. Opracowanie planistyczne p.t. Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Działania zakładane w Programie będą wdrażane za pomocą partnerstw realizowanych na różnych poziomach:

Działania zakładane w Programie będą wdrażane za pomocą partnerstw realizowanych na różnych poziomach: Wytyczne MRR dotyczące partnerstw w ramach Programu Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

Robocze wyniki analizy SWOT. w ramach procesu przygotowania. Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego

Robocze wyniki analizy SWOT. w ramach procesu przygotowania. Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego Robocze wyniki analizy SWOT w ramach procesu przygotowania Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego Opiekun naukowy procesu przygotowania SRWO: prof. dr hab. Krystian Heffner Analiza SWOT nasze podejście

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Poniżej podano wyłącznie stronę tytułową i spis treści Uszczegółowienia RPO, oraz, poniżej, zał. nr 6 do tego dokumetu.

Bardziej szczegółowo

STAN PRAC NAD OF W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO I W STRATEGII WOJEWÓDZTWA WOJCIECH MALESZKA MARTA KUKUŁA

STAN PRAC NAD OF W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO I W STRATEGII WOJEWÓDZTWA WOJCIECH MALESZKA MARTA KUKUŁA STAN PRAC NAD OF W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO I W STRATEGII WOJEWÓDZTWA WOJCIECH MALESZKA MARTA KUKUŁA Obszary funkcjonalne w PZPWD stan prac I MIEJSKIE OBSZARY FUNKCJONALNE:

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów partnerskich z udziałem kapitału zwrotnego oraz PPP Wybrane aspekty. MARCIN TUMANOW 29 sierpnia 2014 r.

Finansowanie projektów partnerskich z udziałem kapitału zwrotnego oraz PPP Wybrane aspekty. MARCIN TUMANOW 29 sierpnia 2014 r. Finansowanie projektów partnerskich z udziałem kapitału zwrotnego oraz PPP Wybrane aspekty. MARCIN TUMANOW 29 sierpnia 2014 r. PRZEGLĄD REGULACJI UE Zestawienie aktualnych dokumentów Strategia Europa 2020

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja. Komplementarny proces. Kompleksowa zmiana

Rewitalizacja. Komplementarny proces. Kompleksowa zmiana Rewitalizacja. Komplementarny proces. Kompleksowa zmiana Rewitalizacja to wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe, obejmujące różne sfery życia. Sama definicja

Bardziej szczegółowo

Cele i Priorytety Regionalnych Programów Operacyjnych.

Cele i Priorytety Regionalnych Programów Operacyjnych. Cele i Priorytety Regionalnych Programów Operacyjnych. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego Głównym celem Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego jest

Bardziej szczegółowo

Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków. z UE. Barbara Pędzich-Ciach. ekspertka: prowadząca: Dorota Kostowska

Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków. z UE. Barbara Pędzich-Ciach. ekspertka: prowadząca: Dorota Kostowska Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków ekspertka: z UE. Barbara Pędzich-Ciach prowadząca: Dorota Kostowska Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

Regietów, 20 stycznia 2010

Regietów, 20 stycznia 2010 OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2030 2030 Regietów, 20 stycznia 2010 PLAN PREZENTACJI Część I: Rola Strategii Rozwoju Transportu w planowaniu systemu transportowego

Bardziej szczegółowo

Polska w Onii Europejskiej

Polska w Onii Europejskiej A/452928 Polska w Onii Europejskiej - wybrane polityki sektorowe Wydawnictwo SGGW Warszawa 2004 Spis treści Wstęp 9 1. CHARAKTERYSTYKA PORÓWNAWCZA GOSPODAREK POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ 11 1.1. Dynamika

Bardziej szczegółowo

Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju Działania wobec miast na poziomie krajowym Miasta w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju Piotr Żuber, Dyrektor Departamentu Strategii Rozwoju Ministerstwo Rozwoju Katowice, 15 listopada 2016 r.

Bardziej szczegółowo

2. Cel, metoda, zakres badań Grażyna Korzeniak, Tadeusz Grabiński

2. Cel, metoda, zakres badań Grażyna Korzeniak, Tadeusz Grabiński 2. Cel, metoda, zakres badań Grażyna Korzeniak, Tadeusz Grabiński [w] Małe i średnie miasta w policentrycznym rozwoju Polski, G.Korzeniak (red), Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2014, str. 7-13 W publikacji

Bardziej szczegółowo

Bibliografia. Akty prawne

Bibliografia. Akty prawne Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; 2. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne. Dz. U. Nr 115, poz. 1229; 3. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Tab. 8.1. Zróżnicowanie podstawowych wskaźników rozwojowych w grupach miast w skali kraju i województw

Tab. 8.1. Zróżnicowanie podstawowych wskaźników rozwojowych w grupach miast w skali kraju i województw 8. Grażyna Korzeniak, Katarzyna Gorczyca, Policentryczność rozwoju systemu osadniczego z udziałem miast małych i średnich w kontekście procesów metropolizacji [w] Małe i średnie miasta w policentrycznym

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce. Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej MRR

Zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce. Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej MRR Zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej MRR 1 Cele realizacji ZIT w Polsce Wynikają z projektu UP oraz Zasad realizacji ZIT w

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY/ADAPTACYJNOŚĆ ZASOBÓW PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

RYNEK PRACY/ADAPTACYJNOŚĆ ZASOBÓW PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM RYNEK PRACY/ADAPTACYJNOŚĆ ZASOBÓW PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Urząd Statystyczny we Wrocławiu 50-950 Wrocław, ul. Oławska 31, tel. 71 371 63 00, fax 71 371 63 60 PLAN PREZENTACJI Wprowadzenie Województwo

Bardziej szczegółowo

Strategia Marki Rzeszów na lata 2009-2013 - aktualizacja Miejsce dla zmiany życia

Strategia Marki Rzeszów na lata 2009-2013 - aktualizacja Miejsce dla zmiany życia Załącznik nr 5 Analiza zgodności endogenicznych dokumentów strategicznych ze Strategią Marki Rzeszów. Wizja Cele strategiczne Rdzeń i Submarki Strategia Marki Rzeszów na lata 2009-2013 - aktualizacja Miejsce

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE STRATEGICZNE W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO- MAZURSKIM TRZECIE OTWARCIE OLSZTYN, 13 GRUDNIA 2011

PLANOWANIE STRATEGICZNE W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO- MAZURSKIM TRZECIE OTWARCIE OLSZTYN, 13 GRUDNIA 2011 PLANOWANIE STRATEGICZNE W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO- MAZURSKIM TRZECIE OTWARCIE OLSZTYN, 13 GRUDNIA 2011 Aktualizować, czy pisać od nowa? zmiany w otoczeniu regulacyjnym + zmiany w sferze realnej Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Zarządu Województwa Pomorskiego w sprawie delimitacji Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Trójmiasta

Stanowisko Zarządu Województwa Pomorskiego w sprawie delimitacji Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Trójmiasta Stanowisko Zarządu Województwa Pomorskiego w sprawie delimitacji Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Trójmiasta do opracowania Kryteria delimitacji miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich,

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYGOTOWANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA

ZASADY PRZYGOTOWANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA ZASADY PRZYGOTOWANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013 Łódź, 18 grudnia 2013 roku. Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. STRUKTURA PLANU

Bardziej szczegółowo

Założenia Umowy Partnerstwa 2014-2020. Warszawa, 24 stycznia 2013 r.

Założenia Umowy Partnerstwa 2014-2020. Warszawa, 24 stycznia 2013 r. Założenia Umowy Partnerstwa 2014-2020 Warszawa, 24 stycznia 2013 r. Dokumenty strategiczne na lata 2014-2020 Założenia Umowy Partnerstwa, zaakceptowane przez Radę Ministrów 15 stycznia 2013 r. stanowią

Bardziej szczegółowo

Poprawa jakości i dostępności usług publicznych w świetle przeprowadzonych badań i nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020

Poprawa jakości i dostępności usług publicznych w świetle przeprowadzonych badań i nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 Poprawa jakości i dostępności usług publicznych w świetle przeprowadzonych badań i nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 EuroCompass Sp. z o.o., ul. Vetterów 1, 20-277 Lublin KRS: 0000425862

Bardziej szczegółowo

Tab.III.27. Wybrane wydatki budżetowe miast Małopolski Tab.III.28. Zróżnicowanie poziomu aktywności inwestycyjnej gmin miejskich i miejskowiejskich

Tab.III.27. Wybrane wydatki budżetowe miast Małopolski Tab.III.28. Zróżnicowanie poziomu aktywności inwestycyjnej gmin miejskich i miejskowiejskich Spis tabel: Tab.II.1. Klasy określające etapy rozwoju struktury wieku ludności Tab.II.2. Charakterystyka typów rozwoju demograficznego Tab.II.3 Teoretyczne typy zależności między współczynnikami: napływu

Bardziej szczegółowo

Nowy wymiar wdrażania polityk publicznych obszar funkcjonalny, założenia, mechanizmy finansowania

Nowy wymiar wdrażania polityk publicznych obszar funkcjonalny, założenia, mechanizmy finansowania Nowy wymiar wdrażania polityk publicznych obszar funkcjonalny, założenia, mechanizmy finansowania Wojciech Goleman Rzeszów, 30.08.2013 Plan szkolenia: 1. Główne dokumenty strategiczne na poziomie krajowym:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisk Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 80 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Przetarg IX - ROLA I ZADANIA STUDIUM, - UZASADNIENIE ZMIANY STUDIUM, - PODSTAWOWE DANE O GMINIE.

Przetarg IX - ROLA I ZADANIA STUDIUM, - UZASADNIENIE ZMIANY STUDIUM, - PODSTAWOWE DANE O GMINIE. Przetarg IX Wersja archiwalna Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na: Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Leśna. OGŁOSZENIE Gmina Leśna

Bardziej szczegółowo