decyzji ustalających kary biegnące

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "decyzji ustalających kary biegnące"

Transkrypt

1 RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WIELKOPOLSCE W ROKU Powiat pilski W ewidencji Delegatury WIOŚ w Pile znajduje się 279 podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na terenie powiatu. W roku 2003 przeprowadzono w 75 zakładach kontrole w zakresie ochrony środowiska obejmujące zagadnienia: gospodarki wodno-ściekowej, poważnych awarii, ochrony powietrza, gospodarki odpadami, ochrony przed hałasem, wypełniania wymagań ochrony środowiska na etapie inwestycji, realizacji inwestycji mającej na celu poprawę stanu środowiska. W 22 zakładach nie stwierdzono naruszeń przepisów ochrony środowiska, w pozostałych zakładach takie naruszenia występowały. Najczęściej stwierdzone zastrzeżenia dotyczyły: braku lub niewłaściwie prowadzonej ewidencji odpadów, braku regulacji formalno-prawnej w zakresie prowadzonej gospodarki odpadami, naruszania warunków określonych w posiadanych regulacjach formalno-prawnych w zakresie prowadzonej gospodarki odpadami, przekroczenia wartości dopuszczalnych substancji wprowadzanych do powietrza, nie wywiązywania się z obowiązku lub niewłaściwe wnoszenia opłat z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska, naruszania ustalonych w pozwoleniach wodnoprawnych warunków wprowadzania ścieków do środowiska, braku wymaganych przepisami badań jakości ścieków. Ponadto w pojedynczych zakładach stwierdzono: brak regulacji prawnych w zakresie wprowadzania substancji do powietrza, przekroczenia norm akustycznych w środowisku, zaniedbania w zakresie stanu technicznego i eksploatacji urządzeń do redukcji substancji emitowanych do powietrza, wprowadzanie nieoczyszczonych ścieków do wód bez pozwolenia wodnoprawnego, korzystanie z wody w zakresie poboru wód podziemnych bez wymaganych regulacji prawnych, niewłaściwą eksploatację oczyszczalni ścieków, niewłaściwą eksploatację urządzeń do oczyszczania wód opadowych, brak ewidencji przyjmowanych na oczyszczalnię nieczystości płynnych. W wyniku stwierdzonych, w skontrolowanych jednostkach, naruszeń przepisów ochrony środowiska zastosowano w roku 2003 następujące sankcje karne; nałożono 29 mandatów karnych na łączną kwotę 4.540,00 zł, wystosowano 1 wniosek o ukaranie do Sądu Grodzkiego. Zestawienie liczbowe działań kontrolnych Jednostka administracyjna kontroli zarządzeń pokontrolnych Liczba decyzji ustalających kary biegnące Decyzje wymierzające kary mandatów za okres trwania przekroczeń karnych liczba kwota /tys. zł/ Miasto Piła ,176 Gmina Szydłowo ,066 Miasto i Gmina Ujście ,727 Gmina Kaczory ,298 Gmina Miasteczko Krajeńskie ,792 Miasto i Gmina Wysoka ,318 Gmina Białośliwie ,030 Miasto i Gmina Wyrzysk ,529 Gmina Łobżenica ,648 Powiat pilski ,584 Gospodarka wodno-ściekowa Najistotniejszymi ustaleniami kontroli przeprowadzonych w roku 2003 na terenie powiatu pilskiego, w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, były:

2 2 DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA WIOŚ W POZNANIU Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego Zetpezet spółka z o.o. w Pile. Jednostka odprowadza w okresie kampanii znaczne ilości ścieków przeznaczonych do rolniczego wykorzystania. W poprzednich latach w trakcie prowadzonych kontroli WIOŚ w Poznaniu stwierdzał naruszanie ustalonych w posiadanym pozwoleniu wodnoprawnym warunków odprowadzania ścieków. Eksploatacja mechanicznej podczyszczalni ścieków w ZPZ Zetpezet spółka z o.o. w Pile nie gwarantowała uzyskania jakości ścieków pozwalających na wprowadzanie ich do gruntu zgodnie z posiadanym pozwoleniem wodnoprawnym oraz powodowała powstawanie znacznych uciążliwości zapachowych występujących na terenie miasta Piły i okolic. Ponadto eksploatowane przez jednostkę ujęcie wody podziemnej zlokalizowane na terenie zakładu było w złym stanie technicznym, który nie pozwalał na właściwe gospodarowanie wodą podziemną. Znaczne ilości wody podziemnej były wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych bezpośrednio z ujęcia. W roku 2002 obiekt był kontrolowany czterokrotnie, a w 2003 roku dwukrotnie, głównie w związku z interwencjami dotyczącymi uciążliwości zapachowej związanej z prowadzoną gospodarką ściekową. Zarówno kontrole przeprowadzone w 2002 jak i 2003 roku wykazały niewłaściwą gospodarkę ściekami. Ustalono, iż przyczyną zanieczyszczenia wód powierzchniowych oraz rozprzestrzeniania się substancji odoroczynnych była niewłaściwa eksploatacja osadników szlamowych. Ścieki technologiczne były przetrzymywane w nich po zakończeniu kampanii przez okres kilku miesięcy do rozpoczęcia nowej produkcji w sierpniu. Postępujące procesy fermentacji powodowały rozprzestrzenianie się odorów na otaczający teren. Wypływająca ze studni artezyjskiej woda powodowała wypychanie do środowiska ścieków z osadników szlamowych. W związku ze stwierdzoną, niewłaściwą pracą urządzeń gospodarki wodnej, WIOŚ w drodze zarządzeń pokontrolnych, zobowiązał zakład do doprowadzenia stanu technicznego urządzeń do wymaganych przepisami warunków technicznych. Wystąpiono także do Starosty Pilskiego o podjęcie działań dotyczących ograniczenia zagrożenia środowiska w związku z niezgodną z posiadaną decyzją eksploatacją urządzeń gospodarki wodno-ściekowej. Ponadto WIOŚ w Poznaniu wystąpił do Wydziału Ochrony Środowiska WUW o zmianę posiadanego przez ZPZ Zetpezet spółka z o.o. w Pile pozwolenia na rolnicze wykorzystanie ścieków tak, aby uwzględniało ono wpływ czynników atmosferycznych na prowadzone deszczowanie. W efekcie prowadzonych przez WIOŚ kontroli nastąpiły zmiany w technologii produkcji mączki ziemniaczanej powodujące znaczne ograniczenie ilości produkowanych ścieków. Zakład zmodernizował układ podczyszczania ścieków technologicznych, wyłączył z eksploatacji uciążliwe ujęcie wody przeprowadzając jego właściwą likwidację. Oczyszczalnia ścieków w Wysokiej. Eksploatacja mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Wysokiej odbywa się na podstawie obowiązującego pozwolenia wodnoprawnego. Przepustowość oczyszczalni wynosi 323,7 m 3 /d. Oczyszczalnia przyjmuje ścieki z terenu Miasta i Gminy Wysoka (Wysoka, Kijaszkowo, Młotkowo, Czajcze, Wysoka Mała, Będecz, Sędziniec). Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest Kanał Okaliniec w km , dopływ jeziora Kopcze. Miasto i Gmina Wysoka podjęła w 2002 roku przedsięwzięcie pn. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Wysoka mające na celu m.in. usunięcie przyczyny dotychczasowego wymierzenia kary. Obiekt rozbudowano o urządzenia służące do: usuwania stałych zawiesin w ściekach oraz usuwania związków biogennych. Kontrola przeprowadzona w IV kwartale 2003 roku potwierdziła wykonanie prac związanych z przedsięwzięciem oraz uzyskanie zamierzonego efektu ekologicznego. Ochrona powietrza Najistotniejszymi kontrolami przeprowadzonymi na terenie powiatu pilskiego w roku 2003, w zakresie emisji pyłów i gazów wprowadzanych do powietrza, były: Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Pile. Jednostka zajmuje się dostarczeniem energii cieplnej dla odbiorców prywatnych i jednostek organizacyjnych. Spółka jest użytkownikiem sześciu kotłowni w tym pięciu węglowych oraz jednej gazowo-olejowej. W wyniku przeprowadzonych kontrolnych pomiarów emisji substancji pyłowo-gazowych do powietrza z kotłowni węglowej WOSS, zlokalizowanej przy ul. Podchorążych w Pile stwierdzono, iż jednostka przekracza warunki ustalone w obowiązującej regulacji prawnej, co do nadmiernej ilości wprowadzanego do powietrza dwutlenku azotu. W związku z powyższym ustalono dla jednostki karę pieniężną. Jednostka podjęła działania zmierzające do likwidacji kotłowni i przejęcia jej zadań przez Kotłownię Rejonową przy ul. Kaczorskiej w Pile. GEMAR-UMECH Sp. z o.o. w Pile. Jednostka zajmuje się produkcją odlewów żeliwnych. W związku z prowadzonym procesem technologicznym eksploatuje m.in.: odlewnię Żeliwa, hale obróbki odlewów, malarnię. W wyniku przeprowadzonych kontrolnych pomiarów emisji substancji gazowych do powietrza z że-

3 RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WIELKOPOLSCE W ROKU liwiaków stwierdzono, iż jednostka przekracza warunki ustalone w obowiązującej regulacji prawnej, co do nadmiernej ilości wprowadzanego do powietrza tlenku węgla z jednego żeliwiaka. W związku z powyższym ustalono dla jednostki karę pieniężną. Jednostka podjęła działania zmierzające do usunięcia naruszenia, których celowość potwierdzono sprawdzającymi pomiarami. Przyczyny naruszenia zostały usunięte. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o. w Pile. Jednostka zajmuje się produkcją mas bitumicznych, elementów betonowych oraz budową i utrzymaniem dróg. W związku z prowadzonym procesem technologicznym jednostka eksploatuje m.in: wytwórnię mas bitumicznych, wytwórnię betonu, silosy materiału sypkiego. W jednostce przeprowadzono kontrolę wypełniania wymagań ochrony środowiska na etapie realizowanej inwestycji związanej z modernizacją Wytwórni Mas Bitumicznych. W toku kontroli przeprowadzono pomiary emisji zanieczyszczeń gazowych do powietrza z suszarki WMB MARINI. W wyniku pomiarów stwierdzono, iż jednostka przekracza warunki ustalone w obowiązującej regulacji prawnej, co do nadmiernej ilości wprowadzanego do powietrza tlenku węgla. W związku z powyższym wydano dla jednostki decyzję o wstrzymaniu oddania do użytku zmodernizowanej wytwórni oraz wymierzono dla jednostki karę pieniężną. Jednostka podjęła działania zmierzające do usunięcia naruszenia. Obecnie jednostka nie przekracza wielkości dopuszczalnych substancji emitowanych do powietrza. W konsekwencji ustaleń wydano dla jednostki decyzję wyrażającą zgodę na oddanie do użytku zmodernizowanej wytwórni mas bitumicznych. WINKOWSKI Sp. z o.o. w Pile Oddział przy ul. Okrzei oraz Oddział przy ul. Warsztatowej. Jednostka zajmuje się drukiem offsetowym rotacyjnym i arkuszowym. W związku z prowadzonym procesem jednostka eksploatuje maszyny drukarskie oraz urządzenia introligatorskie. W celu redukcji powstałych w trakcie prowadzonego procesu substancji gazowych jednostka eksploatuje dopalacze: termiczny i katalityczne. W toku kontroli stwierdzono brak wymaganej dyspozycyjności dopalaczy w Oddziale przy ul. Okrzei, wynikający z ich częstej awaryjności. W wyniku przeprowadzonych kontrolnych pomiarów emisji substancji gazowych do powietrza w Oddziale przy ul. Warsztatowej stwierdzono, iż jednostka przekracza warunki ustalone w obowiązującej regulacji prawnej, co do nadmiernej ilości i rodzaju wprowadzanego do powietrza dwutlenku azotu oraz toluenu z Hali Druku. W związku z powyższym ustalono dla jednostki karę pieniężną. Jednostka podjęła działania zmierzające do usunięcia naruszenia, których częściową celowość potwierdzono sprawdzającymi pomiarami. Jednostka usunęła przyczyny naruszenia, co do nadmiernej emisji dwutlenku azotu. BIEGONICE-OSIEK Sp. z o.o. w Osieku nad Notecią. Jednostka zajmuje się produkcją szerokiego asortymentu materiałów budowlanych cegieł i pustaków. W związku z prowadzonym procesem technologicznym jednostka eksploatuje m.in.: piece tunelowe oraz kotłownię. W wyniku przeprowadzonych kontrolnych pomiarów emisji substancji pyłowo-gazowych do powietrza z pieców tunelowych nr 1 i nr 2 stwierdzono, iż jednostka przekracza warunki ustalone w obowiązującej regulacji prawnej, co do nadmiernej ilości wprowadzanego do powietrza pyłu. W związku z powyższym ustalono jednostce karę pieniężną. Jednostka podjęła działania zmierzające do usunięcia naruszenia. Obecnie jednostka nie przekracza wielkości dopuszczalnych substancji emitowanych do powietrza. Zakład Rolno-Przemysłowy FARMUTIL HS w Śmiłowie Zakład Utylizacyjny. Jednostka zajmuje się m.in. utylizacją termiczną odpadów pochodzenia zwierzęcego. Jednostka w roku 2002 przystąpiła do realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu utylizacyjnego o nową linię technologiczną przetwarzającą odpady poubojowe niskiego ryzyka na zwierzęce mączki paszowe i tłuszcze poutylizacyjne, w skład której wchodzi 13 destruktorów (6 uruchomionych w roku 2002 oraz 7 uruchomionych w roku 2003). Obecnie jednostka posiada dwie linie utylizacyjne wyposażone w 26 destruktorów, które obciążone są proporcjonalnie. Do chwili obecnej do WIOŚ nie wpłynęła informacja o planowanym zakończeniu rozruchu oraz oddaniu do użytkowania instalacji nowej linii do utylizacji. Zakład przystępując do rozruchu technologicznego nowej linii utylizacji prowadził na terenie zakładu prace polegające na podłączeniu 26 destruktorów (w tym również starej linii utylizacyjnej) do nowo wybudowanego systemu oczyszczania gazów odlotowych. Istniejący w chwili obecnej system oczyszczania tych gazów składa się z dwóch instalacji do dezodoryzacji gazów o wydajności: nr m 3 (6 komorowe) oraz nr m 3 (11 komorowe). System oczyszczania gazów polega na zastosowaniu procesu absorbcji na drobno zdyspergowanej wodzie oraz zastosowaniu specjalnych żarników nadfioletu. W trakcie ostatniej kontroli oceniającej m.in. stan techniczny i eksploatację urządzeń stwierdzono ich niewłaściwe użytkowanie, co obniża sprawność urządzeń do neutralizacji substancji zapachowych. Zarządzeniem Pokontrolnym zobowiązano właściciela zakładu do usunięcia stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości.

4 4 DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA WIOŚ W POZNANIU W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych ustalono, iż posiadane przez Zakład regulacje prawne w zakresie emisji substancji do powietrza nie obejmują swoim zakresem emisji gazów destruktorów pyłów z destruktorów linii utylizacji. W wyniku przeprowadzonych pomiarów stężeń substancji gazowych w trakcie eksploatacji kotłowni centralnej stwierdzono, iż jednostka nie dotrzymuje wartości standardów określonych w obowiązujących przepisach, co do nadmiernego stężenia pyłu oraz dwutlenku siarki. W związku z powyższym zobowiązano jednostkę do usunięcia stwierdzonego naruszenia i obciążono kosztami kontroli. Jednocześnie na podstawie ustaleń lustracji prowadzonych na terenie jednostki w IV kwartale 2003r. stwierdzono suszenie mączki mięsno-kostnej w Suszarni przeznaczonej (zgodnie ze złożoną informacją o prowadzeniu instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia) do suszenia zboża i wiórek wędzarniczych. Było to powodem radykalnego zwiększenia emisji odczuwanych związków złowonnych. O przeprowadzonych czynnościach kontrolnych i stwierdzonych nieprawidłowościach WIOŚ na bieżąco informował organy władzy państwowej i samorządowej w celu podjęcia działań, wg przysługujących im kompetencji. Właściciel ZR-P FARMUTIL HS w Śmiłowie planuje realizację nowej inwestycji związanej m.in. ze spalaniem odpadów wysokiego ryzyka. Obecnie inwestycja jest na etapie uzgodnień lokalizacyjnych i budowlanych. Inwestycja ta budzi powszechne zastrzeżenia lokalnego społeczeństwa z uwagi na ewentualne znaczne obciążenie środowiska naturalnego, w trakcie jej eksploatacji. Niepokoje i obawy o stan środowiska mają swoje odzwierciedlenie w publikacjach prasowych w lokalnych gazetach i petycjach kierowanych do władz powiatowych. Ochrona przed hałasem W roku 2003 skontrolowano w zakresie ochrony przed hałasem trzy jednostki: Hutę Szkła Ujście S.A w Ujściu, Zakład Usługowo-Handlowy Ryszard Mitek, ul. Mickiewicza 99D/10 w Pile, Drukarnię Waldemar Grzebyta, Usługi Poligraficzne i Handel w Pile. Huta Szkła Ujście w Ujściu zleciła Delegaturze w Pile wykonanie pomiarów hałasu emitowanego do środowiska, które wykazały jego ponadnormatywną emisję w wysokościach: 7,1 dba (w porze dnia) oraz 16,1 dba (w porze nocy). Za naruszenia wymagań ochrony środowiska w zakresie ochrony przed hałasem ustalona została dla jednostki administracyjna kara pieniężna. Jednostka realizuje od 1996r., zgodnie z przedstawionym harmonogramem, przedsięwzięcie zmierzające do eliminacji ponadnormatywnej emisji hałasu do środowiska. W ramach prowadzonej inwestycji wykonane zostały dotychczas m.in. poniższe prace: o wymiana okien oraz remont ściany szczytowej w hali nr 5, o eliminacja pracy wentylatora ciągu spalin przy wannie nr 2, o likwidacja wentylatorów z wentylatorowni przy hali nr 2, o wymiana szyb i uzupełnienie nieszczelności w halach nr 2 i 4, o modernizacja transportu ładunku palet dla hal nr 2 i 4, o likwidacja stolarni zakładowej, o wymiana wentylatorów podmuchu powietrza do opalania pieca nr 2 na cichobieżne, o wykonanie przegrody akustycznej z płyt dźwiękochłonnych w hali produkcyjnej nr 2, o obudowa wentylatorów chłodzenia wanny nr 4 oraz wykonanie osłon na wentylatorach podmuchu powietrza do opalania pieca nr 4, o remont kapitalny estakady zestawiarni (zastosowanie obudowy dźwiękochłonnej), o modernizacja dachów hali produkcyjnej, pod kątem wyciszenia czerpni wentylatorów chłodzenia automatów ciągów technologicznych wanny nr 4. Dotychczas uzyskano zaledwie kilkudecybelową skuteczność wykonanych prac. W związku z prowadzoną inwestycją terminy płatności kar za okres kolejnych lat kalendarzowych zostały odroczone do dnia jej zakończenia, tj. do dnia 31 grudnia 2006 roku. Pozostałe kontrolowane jednostki nie powodują ponadnormatywnego hałasu emitowanego do środowiska z uwagi na: brak na ich terenie bezpośrednich (zewnętrznych) źródeł hałasu środowiskowego lub ich skuteczne zabezpieczenie oraz znaczną odległość zakładów od terenów wymagających ochrony akustycznej. Gospodarka odpadami

5 RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WIELKOPOLSCE W ROKU Najistotniejszymi kontrolami przeprowadzonymi w zakresie gospodarki odpadami na terenie powiatu pilskiego były: Składowisko odpadów w miejscowości Kłoda (gmina Szydłowo). Jest to największy obiekt o charakterze składowiska w północnej Wielkopolsce. W wyniku kontroli stwierdzono, że zarządzający instalacją naruszył warunki prowadzenia monitoringu środowiska określone decyzją zatwierdzającą instrukcję eksploatacji składowiska. Rozbieżności dotyczyły: a) terminu wykonania badań wód gruntowych, powierzchniowych i odcieku gruntowego, b) ilości punktów pomiarowych, c) ilości oznaczanych wskaźników dla prób wody gruntowej, wody powierzchniowej i odcieku gruntowego. Ponadto zarządzający nie wypełnił ustawowego obowiązku przedstawienia wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska wyników badań monitoringowych za rok Dotychczasowe badania monitoringowe wskazują na fakt istnienia wpływu składowiska na środowisko. W trakcie kontroli dokonano także porównania sposobu eksploatacji składowiska odpadów z wymaganiami prawnymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia roku w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. Nr 61, poz. 549). W oparciu o analizę istniejącego stanu stwierdzono, że składowisko w Kłodzie obecnie nie wypełnia wszystkich warunków tego rozporządzenia. Wynika to m.in. z faktu: występowania poziomu wód podziemnych w piezometrach wyżej niż 1 m poniżej poziomu dna składowiska, braku izolacji syntetycznej kwater składowiskowych, braku wymaganego systemu drenażu wód odciekowych, braku zewnętrznego systemu rowów drenażowych, braku wydzielonych zbiorników do gromadzenia odcieków przy braku odprowadzania odcieków bezpośrednio do kanalizacji. Kierownika kontrolowanej jednostki ukarano mandatem karnym i wydano zarządzeni pokontrolne oraz przekazano wyniki kontroli Prezydentowi Miasta Piły, Wójtowi Gminy Szydłowo, Staroście Pilskiemu oraz Wojewodzie Wielkopolskiemu. Philips Lighting Poland S.A. w Pile (miasto Piła). Kontrola dotyczyła oceny wypełniania przez Spółkę obowiązków w zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych objętych opłatą produktową. Jednostka przekazała wymagane sprawozdania i zgłoszenia w tym zakresie Marszałkowi Województwa. Zakład w roku 2002 nie osiągnął wymaganego poziomu recyklingu opakowań z materiałów naturalnych, a pomimo trudności jednostka wypełnia obowiązki ustawy z dnia r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej. Kontrolowany posiada wprowadzony i sprawnie działający systemem organizacji i zarządzania zespołami ludzkimi oraz produkcją. EBC-Eko Mirosław Przyborowski, Błażej Sułek w Pile (miasto Piła). Kontrola dotyczyła funkcjonowania systemu odgazowania i energetycznego wykorzystania gazu składowiskowego pozyskiwanego z masy odpadów składowanych na terenie składowiska w miejscowości Kłoda, gmina Szydłowo. Kontrolowana instalacja od 1995r. służy do ujmowania i przetwarzania na energię elektryczną gazu składowiskowego. Układ poboru gazu składowiskowego jest obecnie zainstalowany w eksploatowanej części składowiska i składa się aktualnie z 34 szt. studni teleskopowych oraz ciśnieniowych przewodów przesyłowych PEHD łączących studnie z dwoma agregatami prądotwórczymi o mocy 200 kw każdy. Agregaty te pracują przemiennie. Aktualna zasobność masy składowanych odpadów w biogaz umożliwia pozyskiwanie około m 3 biogazu w ciągu godziny. Objętość ta wystarcza do produkcji około kwh energii elektrycznej. Wytworzony na bazie paliwa gazowego prąd elektryczny przesyłany jest do krajowej sieci energetycznej. Układ pracuje przez 24 godziny/d. Wydajność w ciągu roku ulega zmianom uzależnionym od temperatury i ilości opadów. Poważne awarie Na terenie powiatu pilskiego znajduje się jeden zakład zaklasyfikowany do Zakładów Zwiększonego Ryzyka (ZZR) tj.: 1 Baza Materiałowo-Techniczna w Toruniu Skład nr 4 w Dolaszewie k/piły. Substancjami decydującymi o zaliczeniu podmiotu do ZZR są produkty destylacji ropy naftowej. Ponadto na omawianym obszarze znajdują się trzy zakłady wchodzące w skład listy WIOŚ potencjalnych

6 6 DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA WIOŚ W POZNANIU sprawców awarii tj.: Philips Lighting Poland S.A. w Pile, Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego "Zetpezet" Sp. z o.o. w Pile, Zakład Rolniczo-Przemysłowy "Farmutil HS" Chłodnia w Śmiłowie, Powyższe obiekty zaklasyfikowano do zakładów stwarzających potencjalne zagrożenie z uwagi na stosowanie przez nich znacznych ilości takich substancji jak: produkty naftowe, amoniak, kwasy i ługi, gazy techniczne (tlen, wodór, azot, argon), rozpuszczalniki (octan butylu, aceton, butanol). Ponadto na terenie powiatu pilskiego zlokalizowane są inne zakłady, które magazynują i stosują w procesach technologicznych takie substancje jak: farby, lakiery, rozpuszczalniki, gazy techniczne i paliwa płynne, a także substancje toksyczne. W szczególności należy do nich zaliczyć zakłady graficzne Winkowski Sp. z o.o. w Pile, ul. Okrzei 5, Zakłady Naprawcze Lokomotyw Spalinowych Spółka z o.o. w Pile, Messer Polska Oddział Gazów Technicznych w Pile, ul. Warsztatowa, Nerta Polska Filia w Pile, ul. Dąbrowskiego (budynek Berpil ) oraz stacje paliw płynnych zlokalizowane na terenie powiatu pilskiego, z których część nie posiada pełnego zabezpieczenia przed skutkami awarii. Zdarzenia o znamionach poważnej awarii W 2003 roku na terenie powiatu pilskiego nie wystąpiły zdarzenia mające znamiona poważnej awarii.

Załącznik nr 1 do Założeń merytorycznych i organizacyjnych opracowania Informacji o działalności IOŚ w 2010 r. Działalność kontrolna WIOŚ

Załącznik nr 1 do Założeń merytorycznych i organizacyjnych opracowania Informacji o działalności IOŚ w 2010 r. Działalność kontrolna WIOŚ Załącznik nr 1 do Założeń merytorycznych i organizacyjnych opracowania Informacji o działalności IOŚ w 2010 r. Działalność kontrolna WIOŚ Informacja obejmująca wskazaną w rozdz. II tematykę powinna odpowiadać

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY SRODOWISKA W KRAKOWIE W 2009 ROKU

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY SRODOWISKA W KRAKOWIE W 2009 ROKU 1. Kierunki działalności kontrolnej Podstawowym celem działań kontrolnych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie jest zapewnienie odpowiednich standardów jakości środowiska poprzez egzekwowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Działalność kontrolna WIOŚ. do Założeń merytorycznych i organizacyjnych opracowania Informacji o działalności IOŚ w 2011r.

Załącznik nr 1. Działalność kontrolna WIOŚ. do Założeń merytorycznych i organizacyjnych opracowania Informacji o działalności IOŚ w 2011r. Załącznik nr 1 do Założeń merytorycznych i organizacyjnych opracowania Informacji o działalności IOŚ w 2011r. Działalność kontrolna WIOŚ Informacja obejmująca wskazaną w rozdz. II tematykę powinna odpowiadać

Bardziej szczegółowo

Działalność kontrolna WIOŚ

Działalność kontrolna WIOŚ Załącznik nr 1 do Założeń merytorycznych i organizacyjnych opracowania Informacji o działalności IOŚ w 2013 r. Działalność kontrolna WIOŚ Informacja obejmująca wskazaną w rozdz. II tematykę powinna odpowiadać

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA I PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRODZISKIEGO

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA I PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRODZISKIEGO Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe CZYSTE POWIETRZE Sp. z o.o. 50-541 Wrocław, ul. Armii Krajowej 6b/6 tel. (0-71) 336-04-03, 336-04-60, tel./fax (0-71) 336-04-52 e-mail: biuro@czystepowietrze.com.pl

Bardziej szczegółowo

Wydanie 7 WRZESIEŃ 2011

Wydanie 7 WRZESIEŃ 2011 WRZESIEŃ 2011 Wydanie 7 SPIS TREŚCI 1.Podstawowe dane o Spółce, ZAKRES DZIAŁALNOŚCI - produkcja metalowa - przeróbka surowców mineralnych Zatrudnienie: 435 osób Data założenia 1954 rok ADRES: 27-200 STARACHOWICE

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A. 2013

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A. 2013 Spis treści 1. Cel i zakres deklaracji... 4 1.1. Informacja Zarządu... 6 2. Historia zakładu... 8 3. System zarządzania... 12 4. Informacja o prowadzonej działalności... 16 5. Podstawowe procesy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 03/2011 O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

DECYZJA NR 03/2011 O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA GK 7620/D/03/06/02/07/01/08/04/09/01/10/03/3/11 Marcinowice, dnia 29.04.2011 r. DECYZJA NR 03/2011 O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA Na podstawie art. 46a ust. 7 pkt

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! a kierunki tego doskonalenia wyznaczają m.in. wymagania nowej normy ISO 14001:2004 i Rozporządzenia Unii Europejskiej EMAS.

Szanowni Państwo! a kierunki tego doskonalenia wyznaczają m.in. wymagania nowej normy ISO 14001:2004 i Rozporządzenia Unii Europejskiej EMAS. D e k l a racja Środowiskowa Wydanie III Brzezie, październik 2007 Szanowni Państwo! BOT Elektrownia Opole SA od początku swojego istnienia stale spełnia zwiększające się wymagania i oczekiwania środowiskowe

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI POPRZEZ DOFINANSOWANIE ZMIANY SYSTEMU OGRZEWANIA

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI POPRZEZ DOFINANSOWANIE ZMIANY SYSTEMU OGRZEWANIA Załącznik do Uchwały Nr XXIII/494/08 Rady Miasta Mysłowice z dnia 27 marca 2008 r. URZĄD MIASTA MYSŁOWICE UL. POWSTAŃCÓW 1 41-400 MYSŁOWICE PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI POPRZEZ DOFINANSOWANIE ZMIANY

Bardziej szczegółowo

Autorzy: dr Joanna Fajfer. mgr Paulina Kostrz-Sikora

Autorzy: dr Joanna Fajfer. mgr Paulina Kostrz-Sikora Raport z obowiązującego Programu ochrony środowiska dla Miasta Radomia przyjętego Uchwałą Nr 578/2009 Rady j z dnia 29 czerwca 2009 r. Autorzy: dr Joanna Fajfer mgr Paulina Kostrz-Sikora Warszawa, 2013

Bardziej szczegółowo

Warsztaty pt.: Zarządzanie środowiskowe w służbie zdrowia

Warsztaty pt.: Zarządzanie środowiskowe w służbie zdrowia Eco4Life Sieć Południowego Bałtyku dla Nauk o Środowisku i Życiu w celu Wzmocnienia Współpracy Transgranicznej Warsztaty pt.: Zarządzanie środowiskowe w służbie zdrowia Szczecin, 25.06.2012 1 ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/212 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU ORAZ PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU ORAZ PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020 Załącznik do uchwały Nr LXIII/1158/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 14 listopada 2013 r. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU

Bardziej szczegółowo

wg rozporządzenia EMAS Wydanie VII Lipiec 2011 r.

wg rozporządzenia EMAS Wydanie VII Lipiec 2011 r. Wydanie VII Lipiec 211 r. wg rozporządzenia EMAS Szanowni Państwo Oddajemy Państwu VII wydanie Deklaracji Środowiskowej, w której zawarliśmy szereg najbardziej istotnych informacji dotyczących podejmowanych

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A. 2012

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A. 2012 Spis treści 1. Cel i zakres deklaracji... 4 1. Informacja Zarządu... 6 2. Historia zakładu... 8 3. Posiadane Certyfikaty... 12 4. Informacja o prowadzonej działalności... 14 5. Podstawowe procesy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 22 grudnia 2010 r. Założenia do projektu ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej

Projekt z dnia 22 grudnia 2010 r. Założenia do projektu ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej Projekt z dnia 22 grudnia 2010 r. Założenia do projektu ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej 1 1. Aktualny stan stosunków społecznych w dziedzinie, której dotyczyć ma projekt ustawy Wśród

Bardziej szczegółowo

Raport środowiskowy 2006

Raport środowiskowy 2006 Raport Środowiskowy 2006 Spis treści: 1. Wstęp 2. Polityka Środowiskowa 3. Inwestujemy w środowisko 4. Odpowiedzialność i troska 5. Ochrona powietrza 6. Pobór wód i zrzut ścieków 7. Gospodarka odpadami

Bardziej szczegółowo

Ograniczanie wpływu na środowisko

Ograniczanie wpływu na środowisko Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011 LOTOS Raport Roczny 2011 / Środowisko Środowisko Grupa LOTOS, jako członek społeczności Global Compact deklaruje, że postępuje zgodnie z zasadami prewencyjnego

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Środowiskowa

Deklaracja Środowiskowa Deklaracja Środowiskowa PL.2.10-001-25 Wydanie 2 Trębaczew, lipiec 2011 1. Cel i zakres deklaracji. 2. Krótka charakterystyka Cementowni Warta S.A. 2.1 Lokalizacja Zakładu. 2.2 Stosowana technologia. 2.3

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 12.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

DECYZJA NR 12.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ZPN. 6733.8.13.2013 Nasielsk, dnia 25 listopada 2013 roku DECYZJA NR 12.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

Zielone dotacje dla firm. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytucja Wdrażająca Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Zielone dotacje dla firm. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytucja Wdrażająca Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytucja Wdrażająca Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Zielone dotacje dla firm UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 - aktualizacja Programu ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju dla miasta Gliwice do roku

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH

WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH Hauraton Polska Sp. z o.o. Ul. Kasztelańska 37 60-316 Poznań Tel.: 061/ 66 25 444 Fax: 061/ 66 25 440 e-mail: hauraton@hauraton.com.pl www.hauraton.com Stan prawny na

Bardziej szczegółowo

Prezes Zarządu Marek Wagner. Szanowni Państwo

Prezes Zarządu Marek Wagner. Szanowni Państwo Raport roczny 2010 1 Prezes Zarządu Marek Wagner Szanowni Państwo 1. WSTĘP 2. SIEĆ WODOCIĄGOWA 4. SIEĆ KANALIZACYJNA 7 4. OCZYSZCZALNIA 9 5. SPRZEDAŻ 11 6. INWESTYCJE 1 7. USŁUGI 17 8. SYSTEMY ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA Zlecający: GMINA KAMPINOS 05-085 Kampinos, ul. Niepokalanowska 3 tel.: (0-22) 725 00 40, fax.: (0-22) 725 04 44 Wykonawca: Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A. 03-908 Warszawa, ul. Berezyńska 39 tel.:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNICA

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNICA PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNICA ŚWIDNICA, 2004 r. 1 WAMECO S.C. Ryszard Szpadt, Szczepaniak Włodzimierz Leibniz-Lubieniecki Wydawnictwo Prawnicze Opracował zespół w składzie: dr hab.

Bardziej szczegółowo

I. Spis treści I. SPIS TREŚCI...1 WPROWADZENIE...3. 1. Podstawa prawna... 3. 2. Struktura dokumentu... 3

I. Spis treści I. SPIS TREŚCI...1 WPROWADZENIE...3. 1. Podstawa prawna... 3. 2. Struktura dokumentu... 3 1 I. Spis treści I. SPIS TREŚCI...1 II. WPROWADZENIE...3 1. Podstawa prawna... 3 2. Struktura dokumentu... 3 3. Metody opracowania programu ochrony środowiska... 3 III. DIAGNOZA STANU ŚRODOWISKA GMINY...5

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity. Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2013 2015

Tekst jednolity. Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2013 2015 Tekst jednolity Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2013 2015 Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Głubczycach Głubczyce sierpień 2014 r. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

ROCZNY RAPORT ŚRODOWISKOWY CERGII SA - 2007. Toruńska Energetyka Cergia Spółka Akcyjna ROCZNY RAPORT ŚRODOWISKOWY 2007 ROK. Maj 2008.

ROCZNY RAPORT ŚRODOWISKOWY CERGII SA - 2007. Toruńska Energetyka Cergia Spółka Akcyjna ROCZNY RAPORT ŚRODOWISKOWY 2007 ROK. Maj 2008. Toruńska Energetyka Cergia Spółka Akcyjna ROCZNY RAPORT ŚRODOWISKOWY 2007 ROK Maj 2008 Strona 1/14 Strona 2/14 1. Wprowadzenie Raport środowiskowy Toruńskiej Energetyki Cergia SA za 2007 rok przekazuje

Bardziej szczegółowo