decyzji ustalających kary biegnące

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "decyzji ustalających kary biegnące"

Transkrypt

1 RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WIELKOPOLSCE W ROKU Powiat pilski W ewidencji Delegatury WIOŚ w Pile znajduje się 279 podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na terenie powiatu. W roku 2003 przeprowadzono w 75 zakładach kontrole w zakresie ochrony środowiska obejmujące zagadnienia: gospodarki wodno-ściekowej, poważnych awarii, ochrony powietrza, gospodarki odpadami, ochrony przed hałasem, wypełniania wymagań ochrony środowiska na etapie inwestycji, realizacji inwestycji mającej na celu poprawę stanu środowiska. W 22 zakładach nie stwierdzono naruszeń przepisów ochrony środowiska, w pozostałych zakładach takie naruszenia występowały. Najczęściej stwierdzone zastrzeżenia dotyczyły: braku lub niewłaściwie prowadzonej ewidencji odpadów, braku regulacji formalno-prawnej w zakresie prowadzonej gospodarki odpadami, naruszania warunków określonych w posiadanych regulacjach formalno-prawnych w zakresie prowadzonej gospodarki odpadami, przekroczenia wartości dopuszczalnych substancji wprowadzanych do powietrza, nie wywiązywania się z obowiązku lub niewłaściwe wnoszenia opłat z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska, naruszania ustalonych w pozwoleniach wodnoprawnych warunków wprowadzania ścieków do środowiska, braku wymaganych przepisami badań jakości ścieków. Ponadto w pojedynczych zakładach stwierdzono: brak regulacji prawnych w zakresie wprowadzania substancji do powietrza, przekroczenia norm akustycznych w środowisku, zaniedbania w zakresie stanu technicznego i eksploatacji urządzeń do redukcji substancji emitowanych do powietrza, wprowadzanie nieoczyszczonych ścieków do wód bez pozwolenia wodnoprawnego, korzystanie z wody w zakresie poboru wód podziemnych bez wymaganych regulacji prawnych, niewłaściwą eksploatację oczyszczalni ścieków, niewłaściwą eksploatację urządzeń do oczyszczania wód opadowych, brak ewidencji przyjmowanych na oczyszczalnię nieczystości płynnych. W wyniku stwierdzonych, w skontrolowanych jednostkach, naruszeń przepisów ochrony środowiska zastosowano w roku 2003 następujące sankcje karne; nałożono 29 mandatów karnych na łączną kwotę 4.540,00 zł, wystosowano 1 wniosek o ukaranie do Sądu Grodzkiego. Zestawienie liczbowe działań kontrolnych Jednostka administracyjna kontroli zarządzeń pokontrolnych Liczba decyzji ustalających kary biegnące Decyzje wymierzające kary mandatów za okres trwania przekroczeń karnych liczba kwota /tys. zł/ Miasto Piła ,176 Gmina Szydłowo ,066 Miasto i Gmina Ujście ,727 Gmina Kaczory ,298 Gmina Miasteczko Krajeńskie ,792 Miasto i Gmina Wysoka ,318 Gmina Białośliwie ,030 Miasto i Gmina Wyrzysk ,529 Gmina Łobżenica ,648 Powiat pilski ,584 Gospodarka wodno-ściekowa Najistotniejszymi ustaleniami kontroli przeprowadzonych w roku 2003 na terenie powiatu pilskiego, w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, były:

2 2 DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA WIOŚ W POZNANIU Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego Zetpezet spółka z o.o. w Pile. Jednostka odprowadza w okresie kampanii znaczne ilości ścieków przeznaczonych do rolniczego wykorzystania. W poprzednich latach w trakcie prowadzonych kontroli WIOŚ w Poznaniu stwierdzał naruszanie ustalonych w posiadanym pozwoleniu wodnoprawnym warunków odprowadzania ścieków. Eksploatacja mechanicznej podczyszczalni ścieków w ZPZ Zetpezet spółka z o.o. w Pile nie gwarantowała uzyskania jakości ścieków pozwalających na wprowadzanie ich do gruntu zgodnie z posiadanym pozwoleniem wodnoprawnym oraz powodowała powstawanie znacznych uciążliwości zapachowych występujących na terenie miasta Piły i okolic. Ponadto eksploatowane przez jednostkę ujęcie wody podziemnej zlokalizowane na terenie zakładu było w złym stanie technicznym, który nie pozwalał na właściwe gospodarowanie wodą podziemną. Znaczne ilości wody podziemnej były wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych bezpośrednio z ujęcia. W roku 2002 obiekt był kontrolowany czterokrotnie, a w 2003 roku dwukrotnie, głównie w związku z interwencjami dotyczącymi uciążliwości zapachowej związanej z prowadzoną gospodarką ściekową. Zarówno kontrole przeprowadzone w 2002 jak i 2003 roku wykazały niewłaściwą gospodarkę ściekami. Ustalono, iż przyczyną zanieczyszczenia wód powierzchniowych oraz rozprzestrzeniania się substancji odoroczynnych była niewłaściwa eksploatacja osadników szlamowych. Ścieki technologiczne były przetrzymywane w nich po zakończeniu kampanii przez okres kilku miesięcy do rozpoczęcia nowej produkcji w sierpniu. Postępujące procesy fermentacji powodowały rozprzestrzenianie się odorów na otaczający teren. Wypływająca ze studni artezyjskiej woda powodowała wypychanie do środowiska ścieków z osadników szlamowych. W związku ze stwierdzoną, niewłaściwą pracą urządzeń gospodarki wodnej, WIOŚ w drodze zarządzeń pokontrolnych, zobowiązał zakład do doprowadzenia stanu technicznego urządzeń do wymaganych przepisami warunków technicznych. Wystąpiono także do Starosty Pilskiego o podjęcie działań dotyczących ograniczenia zagrożenia środowiska w związku z niezgodną z posiadaną decyzją eksploatacją urządzeń gospodarki wodno-ściekowej. Ponadto WIOŚ w Poznaniu wystąpił do Wydziału Ochrony Środowiska WUW o zmianę posiadanego przez ZPZ Zetpezet spółka z o.o. w Pile pozwolenia na rolnicze wykorzystanie ścieków tak, aby uwzględniało ono wpływ czynników atmosferycznych na prowadzone deszczowanie. W efekcie prowadzonych przez WIOŚ kontroli nastąpiły zmiany w technologii produkcji mączki ziemniaczanej powodujące znaczne ograniczenie ilości produkowanych ścieków. Zakład zmodernizował układ podczyszczania ścieków technologicznych, wyłączył z eksploatacji uciążliwe ujęcie wody przeprowadzając jego właściwą likwidację. Oczyszczalnia ścieków w Wysokiej. Eksploatacja mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Wysokiej odbywa się na podstawie obowiązującego pozwolenia wodnoprawnego. Przepustowość oczyszczalni wynosi 323,7 m 3 /d. Oczyszczalnia przyjmuje ścieki z terenu Miasta i Gminy Wysoka (Wysoka, Kijaszkowo, Młotkowo, Czajcze, Wysoka Mała, Będecz, Sędziniec). Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest Kanał Okaliniec w km , dopływ jeziora Kopcze. Miasto i Gmina Wysoka podjęła w 2002 roku przedsięwzięcie pn. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Wysoka mające na celu m.in. usunięcie przyczyny dotychczasowego wymierzenia kary. Obiekt rozbudowano o urządzenia służące do: usuwania stałych zawiesin w ściekach oraz usuwania związków biogennych. Kontrola przeprowadzona w IV kwartale 2003 roku potwierdziła wykonanie prac związanych z przedsięwzięciem oraz uzyskanie zamierzonego efektu ekologicznego. Ochrona powietrza Najistotniejszymi kontrolami przeprowadzonymi na terenie powiatu pilskiego w roku 2003, w zakresie emisji pyłów i gazów wprowadzanych do powietrza, były: Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Pile. Jednostka zajmuje się dostarczeniem energii cieplnej dla odbiorców prywatnych i jednostek organizacyjnych. Spółka jest użytkownikiem sześciu kotłowni w tym pięciu węglowych oraz jednej gazowo-olejowej. W wyniku przeprowadzonych kontrolnych pomiarów emisji substancji pyłowo-gazowych do powietrza z kotłowni węglowej WOSS, zlokalizowanej przy ul. Podchorążych w Pile stwierdzono, iż jednostka przekracza warunki ustalone w obowiązującej regulacji prawnej, co do nadmiernej ilości wprowadzanego do powietrza dwutlenku azotu. W związku z powyższym ustalono dla jednostki karę pieniężną. Jednostka podjęła działania zmierzające do likwidacji kotłowni i przejęcia jej zadań przez Kotłownię Rejonową przy ul. Kaczorskiej w Pile. GEMAR-UMECH Sp. z o.o. w Pile. Jednostka zajmuje się produkcją odlewów żeliwnych. W związku z prowadzonym procesem technologicznym eksploatuje m.in.: odlewnię Żeliwa, hale obróbki odlewów, malarnię. W wyniku przeprowadzonych kontrolnych pomiarów emisji substancji gazowych do powietrza z że-

3 RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WIELKOPOLSCE W ROKU liwiaków stwierdzono, iż jednostka przekracza warunki ustalone w obowiązującej regulacji prawnej, co do nadmiernej ilości wprowadzanego do powietrza tlenku węgla z jednego żeliwiaka. W związku z powyższym ustalono dla jednostki karę pieniężną. Jednostka podjęła działania zmierzające do usunięcia naruszenia, których celowość potwierdzono sprawdzającymi pomiarami. Przyczyny naruszenia zostały usunięte. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o. w Pile. Jednostka zajmuje się produkcją mas bitumicznych, elementów betonowych oraz budową i utrzymaniem dróg. W związku z prowadzonym procesem technologicznym jednostka eksploatuje m.in: wytwórnię mas bitumicznych, wytwórnię betonu, silosy materiału sypkiego. W jednostce przeprowadzono kontrolę wypełniania wymagań ochrony środowiska na etapie realizowanej inwestycji związanej z modernizacją Wytwórni Mas Bitumicznych. W toku kontroli przeprowadzono pomiary emisji zanieczyszczeń gazowych do powietrza z suszarki WMB MARINI. W wyniku pomiarów stwierdzono, iż jednostka przekracza warunki ustalone w obowiązującej regulacji prawnej, co do nadmiernej ilości wprowadzanego do powietrza tlenku węgla. W związku z powyższym wydano dla jednostki decyzję o wstrzymaniu oddania do użytku zmodernizowanej wytwórni oraz wymierzono dla jednostki karę pieniężną. Jednostka podjęła działania zmierzające do usunięcia naruszenia. Obecnie jednostka nie przekracza wielkości dopuszczalnych substancji emitowanych do powietrza. W konsekwencji ustaleń wydano dla jednostki decyzję wyrażającą zgodę na oddanie do użytku zmodernizowanej wytwórni mas bitumicznych. WINKOWSKI Sp. z o.o. w Pile Oddział przy ul. Okrzei oraz Oddział przy ul. Warsztatowej. Jednostka zajmuje się drukiem offsetowym rotacyjnym i arkuszowym. W związku z prowadzonym procesem jednostka eksploatuje maszyny drukarskie oraz urządzenia introligatorskie. W celu redukcji powstałych w trakcie prowadzonego procesu substancji gazowych jednostka eksploatuje dopalacze: termiczny i katalityczne. W toku kontroli stwierdzono brak wymaganej dyspozycyjności dopalaczy w Oddziale przy ul. Okrzei, wynikający z ich częstej awaryjności. W wyniku przeprowadzonych kontrolnych pomiarów emisji substancji gazowych do powietrza w Oddziale przy ul. Warsztatowej stwierdzono, iż jednostka przekracza warunki ustalone w obowiązującej regulacji prawnej, co do nadmiernej ilości i rodzaju wprowadzanego do powietrza dwutlenku azotu oraz toluenu z Hali Druku. W związku z powyższym ustalono dla jednostki karę pieniężną. Jednostka podjęła działania zmierzające do usunięcia naruszenia, których częściową celowość potwierdzono sprawdzającymi pomiarami. Jednostka usunęła przyczyny naruszenia, co do nadmiernej emisji dwutlenku azotu. BIEGONICE-OSIEK Sp. z o.o. w Osieku nad Notecią. Jednostka zajmuje się produkcją szerokiego asortymentu materiałów budowlanych cegieł i pustaków. W związku z prowadzonym procesem technologicznym jednostka eksploatuje m.in.: piece tunelowe oraz kotłownię. W wyniku przeprowadzonych kontrolnych pomiarów emisji substancji pyłowo-gazowych do powietrza z pieców tunelowych nr 1 i nr 2 stwierdzono, iż jednostka przekracza warunki ustalone w obowiązującej regulacji prawnej, co do nadmiernej ilości wprowadzanego do powietrza pyłu. W związku z powyższym ustalono jednostce karę pieniężną. Jednostka podjęła działania zmierzające do usunięcia naruszenia. Obecnie jednostka nie przekracza wielkości dopuszczalnych substancji emitowanych do powietrza. Zakład Rolno-Przemysłowy FARMUTIL HS w Śmiłowie Zakład Utylizacyjny. Jednostka zajmuje się m.in. utylizacją termiczną odpadów pochodzenia zwierzęcego. Jednostka w roku 2002 przystąpiła do realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu utylizacyjnego o nową linię technologiczną przetwarzającą odpady poubojowe niskiego ryzyka na zwierzęce mączki paszowe i tłuszcze poutylizacyjne, w skład której wchodzi 13 destruktorów (6 uruchomionych w roku 2002 oraz 7 uruchomionych w roku 2003). Obecnie jednostka posiada dwie linie utylizacyjne wyposażone w 26 destruktorów, które obciążone są proporcjonalnie. Do chwili obecnej do WIOŚ nie wpłynęła informacja o planowanym zakończeniu rozruchu oraz oddaniu do użytkowania instalacji nowej linii do utylizacji. Zakład przystępując do rozruchu technologicznego nowej linii utylizacji prowadził na terenie zakładu prace polegające na podłączeniu 26 destruktorów (w tym również starej linii utylizacyjnej) do nowo wybudowanego systemu oczyszczania gazów odlotowych. Istniejący w chwili obecnej system oczyszczania tych gazów składa się z dwóch instalacji do dezodoryzacji gazów o wydajności: nr m 3 (6 komorowe) oraz nr m 3 (11 komorowe). System oczyszczania gazów polega na zastosowaniu procesu absorbcji na drobno zdyspergowanej wodzie oraz zastosowaniu specjalnych żarników nadfioletu. W trakcie ostatniej kontroli oceniającej m.in. stan techniczny i eksploatację urządzeń stwierdzono ich niewłaściwe użytkowanie, co obniża sprawność urządzeń do neutralizacji substancji zapachowych. Zarządzeniem Pokontrolnym zobowiązano właściciela zakładu do usunięcia stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości.

4 4 DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA WIOŚ W POZNANIU W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych ustalono, iż posiadane przez Zakład regulacje prawne w zakresie emisji substancji do powietrza nie obejmują swoim zakresem emisji gazów destruktorów pyłów z destruktorów linii utylizacji. W wyniku przeprowadzonych pomiarów stężeń substancji gazowych w trakcie eksploatacji kotłowni centralnej stwierdzono, iż jednostka nie dotrzymuje wartości standardów określonych w obowiązujących przepisach, co do nadmiernego stężenia pyłu oraz dwutlenku siarki. W związku z powyższym zobowiązano jednostkę do usunięcia stwierdzonego naruszenia i obciążono kosztami kontroli. Jednocześnie na podstawie ustaleń lustracji prowadzonych na terenie jednostki w IV kwartale 2003r. stwierdzono suszenie mączki mięsno-kostnej w Suszarni przeznaczonej (zgodnie ze złożoną informacją o prowadzeniu instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia) do suszenia zboża i wiórek wędzarniczych. Było to powodem radykalnego zwiększenia emisji odczuwanych związków złowonnych. O przeprowadzonych czynnościach kontrolnych i stwierdzonych nieprawidłowościach WIOŚ na bieżąco informował organy władzy państwowej i samorządowej w celu podjęcia działań, wg przysługujących im kompetencji. Właściciel ZR-P FARMUTIL HS w Śmiłowie planuje realizację nowej inwestycji związanej m.in. ze spalaniem odpadów wysokiego ryzyka. Obecnie inwestycja jest na etapie uzgodnień lokalizacyjnych i budowlanych. Inwestycja ta budzi powszechne zastrzeżenia lokalnego społeczeństwa z uwagi na ewentualne znaczne obciążenie środowiska naturalnego, w trakcie jej eksploatacji. Niepokoje i obawy o stan środowiska mają swoje odzwierciedlenie w publikacjach prasowych w lokalnych gazetach i petycjach kierowanych do władz powiatowych. Ochrona przed hałasem W roku 2003 skontrolowano w zakresie ochrony przed hałasem trzy jednostki: Hutę Szkła Ujście S.A w Ujściu, Zakład Usługowo-Handlowy Ryszard Mitek, ul. Mickiewicza 99D/10 w Pile, Drukarnię Waldemar Grzebyta, Usługi Poligraficzne i Handel w Pile. Huta Szkła Ujście w Ujściu zleciła Delegaturze w Pile wykonanie pomiarów hałasu emitowanego do środowiska, które wykazały jego ponadnormatywną emisję w wysokościach: 7,1 dba (w porze dnia) oraz 16,1 dba (w porze nocy). Za naruszenia wymagań ochrony środowiska w zakresie ochrony przed hałasem ustalona została dla jednostki administracyjna kara pieniężna. Jednostka realizuje od 1996r., zgodnie z przedstawionym harmonogramem, przedsięwzięcie zmierzające do eliminacji ponadnormatywnej emisji hałasu do środowiska. W ramach prowadzonej inwestycji wykonane zostały dotychczas m.in. poniższe prace: o wymiana okien oraz remont ściany szczytowej w hali nr 5, o eliminacja pracy wentylatora ciągu spalin przy wannie nr 2, o likwidacja wentylatorów z wentylatorowni przy hali nr 2, o wymiana szyb i uzupełnienie nieszczelności w halach nr 2 i 4, o modernizacja transportu ładunku palet dla hal nr 2 i 4, o likwidacja stolarni zakładowej, o wymiana wentylatorów podmuchu powietrza do opalania pieca nr 2 na cichobieżne, o wykonanie przegrody akustycznej z płyt dźwiękochłonnych w hali produkcyjnej nr 2, o obudowa wentylatorów chłodzenia wanny nr 4 oraz wykonanie osłon na wentylatorach podmuchu powietrza do opalania pieca nr 4, o remont kapitalny estakady zestawiarni (zastosowanie obudowy dźwiękochłonnej), o modernizacja dachów hali produkcyjnej, pod kątem wyciszenia czerpni wentylatorów chłodzenia automatów ciągów technologicznych wanny nr 4. Dotychczas uzyskano zaledwie kilkudecybelową skuteczność wykonanych prac. W związku z prowadzoną inwestycją terminy płatności kar za okres kolejnych lat kalendarzowych zostały odroczone do dnia jej zakończenia, tj. do dnia 31 grudnia 2006 roku. Pozostałe kontrolowane jednostki nie powodują ponadnormatywnego hałasu emitowanego do środowiska z uwagi na: brak na ich terenie bezpośrednich (zewnętrznych) źródeł hałasu środowiskowego lub ich skuteczne zabezpieczenie oraz znaczną odległość zakładów od terenów wymagających ochrony akustycznej. Gospodarka odpadami

5 RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WIELKOPOLSCE W ROKU Najistotniejszymi kontrolami przeprowadzonymi w zakresie gospodarki odpadami na terenie powiatu pilskiego były: Składowisko odpadów w miejscowości Kłoda (gmina Szydłowo). Jest to największy obiekt o charakterze składowiska w północnej Wielkopolsce. W wyniku kontroli stwierdzono, że zarządzający instalacją naruszył warunki prowadzenia monitoringu środowiska określone decyzją zatwierdzającą instrukcję eksploatacji składowiska. Rozbieżności dotyczyły: a) terminu wykonania badań wód gruntowych, powierzchniowych i odcieku gruntowego, b) ilości punktów pomiarowych, c) ilości oznaczanych wskaźników dla prób wody gruntowej, wody powierzchniowej i odcieku gruntowego. Ponadto zarządzający nie wypełnił ustawowego obowiązku przedstawienia wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska wyników badań monitoringowych za rok Dotychczasowe badania monitoringowe wskazują na fakt istnienia wpływu składowiska na środowisko. W trakcie kontroli dokonano także porównania sposobu eksploatacji składowiska odpadów z wymaganiami prawnymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia roku w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. Nr 61, poz. 549). W oparciu o analizę istniejącego stanu stwierdzono, że składowisko w Kłodzie obecnie nie wypełnia wszystkich warunków tego rozporządzenia. Wynika to m.in. z faktu: występowania poziomu wód podziemnych w piezometrach wyżej niż 1 m poniżej poziomu dna składowiska, braku izolacji syntetycznej kwater składowiskowych, braku wymaganego systemu drenażu wód odciekowych, braku zewnętrznego systemu rowów drenażowych, braku wydzielonych zbiorników do gromadzenia odcieków przy braku odprowadzania odcieków bezpośrednio do kanalizacji. Kierownika kontrolowanej jednostki ukarano mandatem karnym i wydano zarządzeni pokontrolne oraz przekazano wyniki kontroli Prezydentowi Miasta Piły, Wójtowi Gminy Szydłowo, Staroście Pilskiemu oraz Wojewodzie Wielkopolskiemu. Philips Lighting Poland S.A. w Pile (miasto Piła). Kontrola dotyczyła oceny wypełniania przez Spółkę obowiązków w zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych objętych opłatą produktową. Jednostka przekazała wymagane sprawozdania i zgłoszenia w tym zakresie Marszałkowi Województwa. Zakład w roku 2002 nie osiągnął wymaganego poziomu recyklingu opakowań z materiałów naturalnych, a pomimo trudności jednostka wypełnia obowiązki ustawy z dnia r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej. Kontrolowany posiada wprowadzony i sprawnie działający systemem organizacji i zarządzania zespołami ludzkimi oraz produkcją. EBC-Eko Mirosław Przyborowski, Błażej Sułek w Pile (miasto Piła). Kontrola dotyczyła funkcjonowania systemu odgazowania i energetycznego wykorzystania gazu składowiskowego pozyskiwanego z masy odpadów składowanych na terenie składowiska w miejscowości Kłoda, gmina Szydłowo. Kontrolowana instalacja od 1995r. służy do ujmowania i przetwarzania na energię elektryczną gazu składowiskowego. Układ poboru gazu składowiskowego jest obecnie zainstalowany w eksploatowanej części składowiska i składa się aktualnie z 34 szt. studni teleskopowych oraz ciśnieniowych przewodów przesyłowych PEHD łączących studnie z dwoma agregatami prądotwórczymi o mocy 200 kw każdy. Agregaty te pracują przemiennie. Aktualna zasobność masy składowanych odpadów w biogaz umożliwia pozyskiwanie około m 3 biogazu w ciągu godziny. Objętość ta wystarcza do produkcji około kwh energii elektrycznej. Wytworzony na bazie paliwa gazowego prąd elektryczny przesyłany jest do krajowej sieci energetycznej. Układ pracuje przez 24 godziny/d. Wydajność w ciągu roku ulega zmianom uzależnionym od temperatury i ilości opadów. Poważne awarie Na terenie powiatu pilskiego znajduje się jeden zakład zaklasyfikowany do Zakładów Zwiększonego Ryzyka (ZZR) tj.: 1 Baza Materiałowo-Techniczna w Toruniu Skład nr 4 w Dolaszewie k/piły. Substancjami decydującymi o zaliczeniu podmiotu do ZZR są produkty destylacji ropy naftowej. Ponadto na omawianym obszarze znajdują się trzy zakłady wchodzące w skład listy WIOŚ potencjalnych

6 6 DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA WIOŚ W POZNANIU sprawców awarii tj.: Philips Lighting Poland S.A. w Pile, Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego "Zetpezet" Sp. z o.o. w Pile, Zakład Rolniczo-Przemysłowy "Farmutil HS" Chłodnia w Śmiłowie, Powyższe obiekty zaklasyfikowano do zakładów stwarzających potencjalne zagrożenie z uwagi na stosowanie przez nich znacznych ilości takich substancji jak: produkty naftowe, amoniak, kwasy i ługi, gazy techniczne (tlen, wodór, azot, argon), rozpuszczalniki (octan butylu, aceton, butanol). Ponadto na terenie powiatu pilskiego zlokalizowane są inne zakłady, które magazynują i stosują w procesach technologicznych takie substancje jak: farby, lakiery, rozpuszczalniki, gazy techniczne i paliwa płynne, a także substancje toksyczne. W szczególności należy do nich zaliczyć zakłady graficzne Winkowski Sp. z o.o. w Pile, ul. Okrzei 5, Zakłady Naprawcze Lokomotyw Spalinowych Spółka z o.o. w Pile, Messer Polska Oddział Gazów Technicznych w Pile, ul. Warsztatowa, Nerta Polska Filia w Pile, ul. Dąbrowskiego (budynek Berpil ) oraz stacje paliw płynnych zlokalizowane na terenie powiatu pilskiego, z których część nie posiada pełnego zabezpieczenia przed skutkami awarii. Zdarzenia o znamionach poważnej awarii W 2003 roku na terenie powiatu pilskiego nie wystąpiły zdarzenia mające znamiona poważnej awarii.

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY SRODOWISKA W KRAKOWIE W 2009 ROKU

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY SRODOWISKA W KRAKOWIE W 2009 ROKU 1. Kierunki działalności kontrolnej Podstawowym celem działań kontrolnych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie jest zapewnienie odpowiednich standardów jakości środowiska poprzez egzekwowanie

Bardziej szczegółowo

Stan bezpieczeństwa ekologicznego na terenie powiatu pilskiego w III kwartale 2014 roku

Stan bezpieczeństwa ekologicznego na terenie powiatu pilskiego w III kwartale 2014 roku Stan bezpieczeństwa ekologicznego na terenie powiatu pilskiego w III kwartale 2014 roku Piła, październik 2014r. 2 1. Zakłady zwiększonego ryzyka i stwarzające potencjalne zagrożenie wystąpienia awarii

Bardziej szczegółowo

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE WYPEŁNIANIA PRZEZ INWESTORÓW WYMAGAŃ OCHRONY ŚRODOWISKA DLA REALIZOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA MOGĄCEGO ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO W opracowaniu zostały omówione

Bardziej szczegółowo

I. Nazwa i adres kontrolowanej gminy - tel/fax REGON, PKD, EKD, NIP.... I. Charakterystyka kontrolowanej jednostki

I. Nazwa i adres kontrolowanej gminy - tel/fax REGON, PKD, EKD, NIP.... I. Charakterystyka kontrolowanej jednostki 1 FORMULARZ KONTROLI GMINY W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI* I. Nazwa i adres kontrolowanej gminy - tel/fax REGON, PKD, EKD, NIP. I. Charakterystyka kontrolowanej jednostki 1. Liczba ludności gminy (wg stanu

Bardziej szczegółowo

Obowiązki przedsiębiorcy w ochronie środowiska

Obowiązki przedsiębiorcy w ochronie środowiska Obowiązki przedsiębiorcy w ochronie środowiska Regulacji ekologicznych jest nie mniej niż podatkowych, jednak niewielu przedsiębiorców zdaje sobie sprawę, że podlegają wymogom ochrony środowiska. Nawet

Bardziej szczegółowo

LISTA KONTROLNA. Część III - Ochrona Środowiska. Magazynowanie i Dystrybucja Paliw oraz Ropy Naftowej. Samokontrola/Kontrola w Zakładzie**...

LISTA KONTROLNA. Część III - Ochrona Środowiska. Magazynowanie i Dystrybucja Paliw oraz Ropy Naftowej. Samokontrola/Kontrola w Zakładzie**... LISTA KONTROLNA Część III - Ochrona Środowiska Magazynowanie i Dystrybucja Paliw oraz Ropy Naftowej Samokontrola/Kontrola w Zakładzie**... przeprowadzona w dniach:... 1. Sprawy dokumentacyjne 1.1 Czy Zakład/Baza

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY SRODOWISKA W KRAKOWIE W 2011 ROKU

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY SRODOWISKA W KRAKOWIE W 2011 ROKU INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY SRODOWISKA W KRAKOWIE W 2011 ROKU 1. Kierunki działalności kontrolnej Podstawowym celem działań kontrolnych Wojewódzkiego Inspektoratu

Bardziej szczegółowo

SKŁADOWISKO ODPADÓW W JASKÓŁOWIE

SKŁADOWISKO ODPADÓW W JASKÓŁOWIE Karta składowiska w Jaskółowie Załącznik II Tabela 1: Karta składowiska innych niż niebezpieczne i obojętne w Jaskółowie L.p. 1. Ogólne informacje o obiekcie 1.1. Nazwa i adres składowiska Międzygminne

Bardziej szczegółowo

pod kierunkiem Hanny Jastrzębskiej Z-cy Dyrektora Departamentu Inspekcji i Orzecznictwa

pod kierunkiem Hanny Jastrzębskiej Z-cy Dyrektora Departamentu Inspekcji i Orzecznictwa Opracowano w Departamencie Inspekcji i Orzecznictwa Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska przez: Kamilę Marek głównego specjalistę pod kierunkiem Hanny Jastrzębskiej Z-cy Dyrektora Departamentu Inspekcji

Bardziej szczegółowo

PRZECIWDZIAŁANIE UCIĄŻLIWOŚCI ZAPACHOWEJ POWIETRZA

PRZECIWDZIAŁANIE UCIĄŻLIWOŚCI ZAPACHOWEJ POWIETRZA PRZECIWDZIAŁANIE UCIĄŻLIWOŚCI ZAPACHOWEJ POWIETRZA Jest tak 2 Problem z uciążliwością zapachową w kraju Ilość skarg wpływających do WIOŚ i GIOŚ: 2010 r. - 1134 z zakresu zanieczyszczenia powietrza, w tym

Bardziej szczegółowo

Powiat koszaliński obejmuje swoim zasięgiem gminy: Bobolice, Będzino, Biesiekierz, Manowo, Polanów, Sianów i Świeszyno.

Powiat koszaliński obejmuje swoim zasięgiem gminy: Bobolice, Będzino, Biesiekierz, Manowo, Polanów, Sianów i Świeszyno. 9. POWIAT ZIEMSKI KOSZALIN Powiat koszaliński obejmuje swoim zasięgiem gminy: Bobolice, Będzino, Biesiekierz, Manowo, Polanów, Sianów i Świeszyno. Zestawienie liczbowe działań kontrolnych w roku 2002 Jednostka

Bardziej szczegółowo

Składowiska odpadów zamykanie i rekultywacja. Działalność kontrolna dotycząca składowisk odpadów w perspektywie zamykania instalacji

Składowiska odpadów zamykanie i rekultywacja. Działalność kontrolna dotycząca składowisk odpadów w perspektywie zamykania instalacji Składowiska odpadów zamykanie i rekultywacja Działalność kontrolna dotycząca składowisk odpadów w perspektywie zamykania instalacji 1 Zadania WIOŚ Rodzaje kontroli Tryby zamykania składowisk Zakres kontroli

Bardziej szczegółowo

Wymagania prawno-administracyjne związane z budową przydomowej oczyszczalni ścieków

Wymagania prawno-administracyjne związane z budową przydomowej oczyszczalni ścieków Wymagania prawno-administracyjne związane z budową przydomowej oczyszczalni ścieków Przed przystąpieniem do przedsięwzięcia jakim jest zabudowa przydomowej oczyszczalni ścieków dobrze jest (jako inwestor)

Bardziej szczegółowo

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Wyniki kontroli elektrowni wiatrowych Elżbieta Gnat radca GIOŚ Departament Inspekcji i Orzecznictwa GIOŚ Warszawa luty 2015 rok Kompetencje Inspekcji Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

VIII. Zarządzanie Programem ochrony środowiska

VIII. Zarządzanie Programem ochrony środowiska VIII. Zarządzanie Programem ochrony środowiska Ustawa Prawo ochrony środowiska wymaga określenia w programie środków niezbędnych do osiągnięcia celów, w tym mechanizmów prawno-ekonomicznych i środków finansowania.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. Wykaz najważniejszych aktów prawnych. Prawodawstwo polskie

Załącznik Nr 1. Wykaz najważniejszych aktów prawnych. Prawodawstwo polskie Załącznik Nr 1 Wykaz najważniejszych aktów prawnych Prawodawstwo polskie Ustawy i Rozporządzenia o charakterze ogólnym Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627,

Bardziej szczegółowo

SKŁADOWISKA ODPADÓW ZAMYKANIE I REKULTYWACJA, STAN KONTROLI ŚRODOWISKOWYCH W ZAKRESIE OCHRONY ZIEMI W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

SKŁADOWISKA ODPADÓW ZAMYKANIE I REKULTYWACJA, STAN KONTROLI ŚRODOWISKOWYCH W ZAKRESIE OCHRONY ZIEMI W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska SKŁADOWISKA ODPADÓW ZAMYKANIE I REKULTYWACJA, STAN KONTROLI ŚRODOWISKOWYCH W ZAKRESIE OCHRONY ZIEMI W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM czerwiec 2012 r. Podstawowe wymagania

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca funkcjonowania składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego w Otwocku - Świerku

Informacja dotycząca funkcjonowania składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego w Otwocku - Świerku Informacja dotycząca funkcjonowania składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego w Otwocku - Świerku Maria Suchy I Zastępca MWIOŚ Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska Sejmiku

Bardziej szczegółowo

POZWOLENIE ZINTEGROWANE

POZWOLENIE ZINTEGROWANE POZWOLENIE ZINTEGROWANE : art. 184 ust.2, art. 208 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.); art. 18 ust. 1, art. 20 ust. 1, art. 27 ust.

Bardziej szczegółowo

Powiat drawski obejmuje swoim zasięgiem gminy: Drawsko Pomorskie, Kalisz Pomorski, Złocieniec, Wierzchowo, Ostrowice i Czaplinek.

Powiat drawski obejmuje swoim zasięgiem gminy: Drawsko Pomorskie, Kalisz Pomorski, Złocieniec, Wierzchowo, Ostrowice i Czaplinek. 3. POWIAT DRAWSKI Powiat drawski obejmuje swoim zasięgiem gminy: Drawsko Pomorskie, Kalisz Pomorski, Złocieniec, Wierzchowo, Ostrowice i Czaplinek. Zestawienie liczbowe działań kontrolnych w roku 2002

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI W FIRMIE I SPOSOBY JEJ REALIZACJI

GOSPODARKA ODPADAMI W FIRMIE I SPOSOBY JEJ REALIZACJI GOSPODARKA ODPADAMI W FIRMIE I SPOSOBY JEJ REALIZACJI Z Prawa ochrony środowiska, z Ustawy o odpadach, z Ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych oraz Ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI W FIRMIE I SPOSOBY JEJ REALIZACJI

GOSPODARKA ODPADAMI W FIRMIE I SPOSOBY JEJ REALIZACJI GOSPODARKA ODPADAMI W FIRMIE I SPOSOBY JEJ REALIZACJI Z Prawa ochrony środowiska, z Ustawy o odpadach, z Ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych oraz Ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE. Maria Suchy I Zastępca MWIOŚ

PRZEGLĄD DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE. Maria Suchy I Zastępca MWIOŚ PRZEGLĄD DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE Maria Suchy I Zastępca MWIOŚ Warszawa czerwiec 2012 Czym jest Inspekcja Ochrony Środowiska? Wojewódzki Inspektor Ochrony

Bardziej szczegółowo

Obowiązki przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska. Krzysztof Hornicki INTERSEROH Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

Obowiązki przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska. Krzysztof Hornicki INTERSEROH Organizacja Odzysku Opakowań S.A. Obowiązki przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska Krzysztof Hornicki INTERSEROH Organizacja Odzysku Opakowań S.A. 1 Zakres szkolenia 1. Gospodarka odpadami 2. Emisja zanieczyszczeń do atmosfery 3.

Bardziej szczegółowo

Liczba kontroli WIOŚ w 2010roku oraz podjęte działania

Liczba kontroli WIOŚ w 2010roku oraz podjęte działania Liczba kontroli WIOŚ w 200roku oraz podjęte działania 2000 0000 0230 8000 6000 4000 2000 0 2037 764 72 900 200 ilość podmiotów w ewidencji WIOŚ liczba kontroli zarządzenia kary pieniężne mandaty wnioski

Bardziej szczegółowo

Program wodno-środowiskowy kraju

Program wodno-środowiskowy kraju Program wodno-środowiskowy kraju Art. 113 ustawy Prawo wodne Dokumenty planistyczne w gospodarowaniu wodami: 1. plan gospodarowania wodami 2. program wodno-środowiskowy kraju 3. plan zarządzania ryzykiem

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna funkcjonowania systemu opłat

Podstawa prawna funkcjonowania systemu opłat Podstawa prawna funkcjonowania systemu opłat Do podstawowych aktów prawnych, na podstawie których podmioty korzystające ze środowiska zostały zobowiązane do uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska

Bardziej szczegółowo

KARTA INSTALACJI UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wg stanu na r.

KARTA INSTALACJI UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wg stanu na r. KARTA INSTALACJI UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Składowisko innych niż bezpieczne i obojętne wg stanu na 31.12.2010 r. 1. OGÓLNE DANE O OBIEKCIE 1 Załącznik nr 1 1.1. Nazwa i adres składowiska Zakład Uszkodliwiania

Bardziej szczegółowo

Ankieta dotycząca gospodarki wodno-ściekowej w 2006 r.

Ankieta dotycząca gospodarki wodno-ściekowej w 2006 r. ... Data wypełnienia ankiety Ankieta dotycząca gospodarki wodno-ściekowej w 2006 r. Nazwa zakładu: Adres: Gmina: Powiat: REGON: Branża (wg EKD): Gospodarka wodna w roku 2006 r. I. Pobór wody z ujęć własnych:

Bardziej szczegółowo

1. W źródłach ciepła:

1. W źródłach ciepła: Wytwarzamy ciepło, spalając w naszych instalacjach paliwa kopalne (miał węglowy, gaz ziemny) oraz biomasę co wiąże się z emisją zanieczyszczeń do atmosfery i wytwarzaniem odpadów. Przedsiębiorstwo ogranicza

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania prawne obejmujące zagadnienia dotyczące wprowadzania ścieków komunalnych do środowiska

Uwarunkowania prawne obejmujące zagadnienia dotyczące wprowadzania ścieków komunalnych do środowiska Uwarunkowania prawne obejmujące zagadnienia dotyczące wprowadzania ścieków komunalnych do środowiska Katarzyna Kurowska Ścieki komunalne - definicja Istotnym warunkiem prawidłowej oceny wymagań, jakim

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rybno

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rybno Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; 2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. Nr 92, poz. 880; 3. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Analiza pozwoleń zintegrowanych w Wielkopolsce

Analiza pozwoleń zintegrowanych w Wielkopolsce Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Analiza pozwoleń zintegrowanych w Wielkopolsce Marcin Wachek Departament Środowiska Wydział Pozwoleń i Programów Neuenhagen, 24 września 2015 r. Plan 1.

Bardziej szczegółowo

Rejestr wymagań prawnych i innych dot. Systemu Zarządzania Środowiskowego

Rejestr wymagań prawnych i innych dot. Systemu Zarządzania Środowiskowego ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA F/PSZ-2/1/2 1/6 Rejestr wymagań prawnych i innych dot. Systemu Zarządzania Środowiskowego 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Ustawy Ustawa

Bardziej szczegółowo

Lista przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW we Wrocławiu planowanych do dofinansowania w 2013 r.

Lista przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW we Wrocławiu planowanych do dofinansowania w 2013 r. Lista przedsięwzięć priorytetowych Funduszu na rok 2013 została sporządzona w oparciu o hierarchię celów wynikającą z polityki ekologicznej państwa, Programu zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

P O S T A N O W I E N I E

P O S T A N O W I E N I E PWIS-NS-OZNS-476/15/08 139 Łódź, dnia 14.04.2008r. Urząd Miejski w Wieluniu Plac Kazimierza Wielkiego 98-300 Wieluń P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 3, art. 10 ust. 1 pkt 2 w związku z ust.

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowe akty prawne regulujące eksploatację składowisk: Polskie przepisy dotyczące składowania odpadów:

Wspólnotowe akty prawne regulujące eksploatację składowisk: Polskie przepisy dotyczące składowania odpadów: SKŁADOWISKA ODPADÓW ZAMYKANIE I REKULTYWAC JA, STAN KONTROLI ŚRODOWISKOWYCH W ZAKRESIE OCHRONY Z IEMI W WOJ EWÓDZ TWIE ŚLĄSKIM Bogusława Plewnia Grażyna Barzyk Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Zasady przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami

Zasady przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami Zasady przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku, nr 185, poz. 1243 z późn.zm. ) 1.Obowiązki

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA WODNO- OLSZTYN MIASTO TŁO PRZEDSIĘWZIĘCIA ŚCIEKOWA. województwo warmińsko-mazurskie

GOSPODARKA WODNO- OLSZTYN MIASTO TŁO PRZEDSIĘWZIĘCIA ŚCIEKOWA. województwo warmińsko-mazurskie GOSPODARKA WODNO- ŚCIEKOWA OLSZTYN województwo warmińsko-mazurskie Inwestycje dotyczące modernizacji oczyszczalni ścieków są bardzo ważne dla ekonomicznego rozwoju przyczyniając się do zmniejszenia różnic

Bardziej szczegółowo

STAWY OSADOWE INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W MIEŚCIE STALOWA WOLA. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Tarnobrzegu

STAWY OSADOWE INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W MIEŚCIE STALOWA WOLA. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Tarnobrzegu Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Tarnobrzegu INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W MIEŚCIE STALOWA WOLA STAWY OSADOWE 2014 r. Działalność przemysłowa prowadzona na terenie

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata 10. Dane źródłowe - Informacja o stanie środowiska w roku 2014 i działalności kontrolnej Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w powiecie poznańskim ziemskim w roku 2014, WIOŚ, Poznań,

Bardziej szczegółowo

7. ZARZĄDZANIE I MONITORING REALIZACJI PROGRAMU. 7.1. Zarządzanie programem ochrony środowiska

7. ZARZĄDZANIE I MONITORING REALIZACJI PROGRAMU. 7.1. Zarządzanie programem ochrony środowiska 7. ZARZĄDZANIE I MONITORING REALIZACJI PROGRAMU 7.1. Zarządzanie programem ochrony środowiska Podstawową zasadą realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Pińczowskiego powinna być zasada wykonywania

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 6.1. Stan realizacji zadań wynikających z krajowego planu gospodarki odpadami dla przedsiębiorców na dzień 1 września 2004 r.

Tabela nr 6.1. Stan realizacji zadań wynikających z krajowego planu gospodarki odpadami dla przedsiębiorców na dzień 1 września 2004 r. Załącznik 6 STAN REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z KRAJOWEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW (na podstawie informacji przekazanych przez przedsiębiorców) Tabela nr 6.1. Stan realizacji zadań

Bardziej szczegółowo

Roczny plan działań kontrolnych WIOŚ Olsztyn. rok 2009. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie

Roczny plan działań kontrolnych WIOŚ Olsztyn. rok 2009. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie Roczny plan działań kontrolnych WIOŚ Olsztyn rok 2009 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie Delegatura w Elblągu Delegatura w Giżycku Przy wyborze celów kontrolnych, uwzględniono: opracowanie

Bardziej szczegółowo

Oczyszczalnia Ścieków WARTA S.A.

Oczyszczalnia Ścieków WARTA S.A. Oczyszczalnia Ścieków WARTA S.A. ul. Srebrna 172 / 188 42-201 Częstochowa Katowice, 09.12.2013 Częstochowa Częstochowa: Stolica subregionu północnego województwa śląskiego, PołoŜona na Jurze Krakowsko-

Bardziej szczegółowo

Pozwolenia na emisje gazów (pyłów) do powietrza

Pozwolenia na emisje gazów (pyłów) do powietrza Pozwolenia emisyjne Wymagane są na eksploatację instalacji powodującej: wprowadzenie gazów (pyłów) do powietrza, wprowadzenie ścieków do wód, wytwarzanie odpadów Szczególnym rodzajem pozwolenia emisyjnego

Bardziej szczegółowo

BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020

BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 Zespół nr III Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska Grzegorz Boroń -Z-ca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony

Bardziej szczegółowo

Skuteczne wdrażanie wymagańprawa oraz przeciwdziałanie nieprawidłowościom w gospodarce odpadami. Izabela Szadura Departament Kontroli Rynku GIOŚ

Skuteczne wdrażanie wymagańprawa oraz przeciwdziałanie nieprawidłowościom w gospodarce odpadami. Izabela Szadura Departament Kontroli Rynku GIOŚ Skuteczne wdrażanie wymagańprawa oraz przeciwdziałanie nieprawidłowościom w gospodarce odpadami Izabela Szadura Departament Kontroli Rynku GIOŚ Wdrażanie wymagań prawa - skuteczność III ETAPY: Stosowanie

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA FRAKCJI PALNEJ POWSTAŁEJ W WYNIKU PRZETWORZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

INSTALACJA TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA FRAKCJI PALNEJ POWSTAŁEJ W WYNIKU PRZETWORZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH INSTALACJA TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA FRAKCJI PALNEJ POWSTAŁEJ W WYNIKU PRZETWORZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Ewa Steuer Aleksandra Mikołajec-Olczyk LOKALIZACJA LOKALIZACJA Województwo Warmińsko-Mazurskie

Bardziej szczegółowo

Fermowy chów w zwierząt futerkowych w świetle przepisów ochrony środowiska KONFERENCJA SZKOLENIOWA BOGUCHWAŁA 2007

Fermowy chów w zwierząt futerkowych w świetle przepisów ochrony środowiska KONFERENCJA SZKOLENIOWA BOGUCHWAŁA 2007 Fermowy chów w zwierząt futerkowych w świetle przepisów ochrony środowiska KONFERENCJA SZKOLENIOWA BOGUCHWAŁA 2007 Fermowy chów w zwierząt t futerkowych : Wymogi inwestycyjne Kiedy obowiązek opracowania

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, październik 2015r.

Zielona Góra, październik 2015r. Streszczenie Aktualizacji Programu ochrony powietrza dla strefy miasta Gorzów Wielkopolski ze względu na przekroczenie wartości docelowej benzo(a)pirenu w pyle PM10 Zielona Góra, październik 2015r. Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 4260/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 stycznia 2014 roku

Uchwała Nr 4260/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 stycznia 2014 roku Uchwała Nr 4260/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 stycznia 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Powiat kołobrzeski obejmuje swoim zasięgiem gminy: Kołobrzeg, Dygowo, Gościno, Rymań, Siemyśl i Ustronie Morskie. Liczba

Powiat kołobrzeski obejmuje swoim zasięgiem gminy: Kołobrzeg, Dygowo, Gościno, Rymań, Siemyśl i Ustronie Morskie. Liczba 8. POWIAT KOŁOBRZESKI Powiat kołobrzeski obejmuje swoim zasięgiem gminy: Kołobrzeg, Dygowo, Gościno, Rymań, Siemyśl i Ustronie Morskie. Zestawienie liczbowe działań kontrolnych w roku 2002 Jednostka Administracyjna

Bardziej szczegółowo

Dane Inspekcji Ochrony Środowiska wykorzystywane na potrzeby zarządzania kryzysowego

Dane Inspekcji Ochrony Środowiska wykorzystywane na potrzeby zarządzania kryzysowego Konwersatorium pn. Dostęp, wymiana, integracja. Możliwości i zasady wykorzystania publicznych baz danych i zasobów informacyjnych Dane Inspekcji Ochrony Środowiska wykorzystywane na potrzeby zarządzania

Bardziej szczegółowo

ZGOK.ZAM/30/14 Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZGOK.ZAM/30/14 Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik do zaproszenia do składania ofert: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Prowadzenie monitoringu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, wykonanie testów odpadów, badań stabilizatu

Bardziej szczegółowo

2. Stan gospodarki odpadami niebezpiecznymi w regionie Polski Południowej

2. Stan gospodarki odpadami niebezpiecznymi w regionie Polski Południowej KOMPLEKSOWY PROGRAM GOSPODARKI ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI W REGIONIE POLSKI POŁUDNIOWEJ 16 2. Stan gospodarki odpadami niebezpiecznymi w regionie Polski Południowej 2.1. Analiza ilościowo-jakościowa zinwentaryzowanych

Bardziej szczegółowo

Ankieta do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna"

Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna Ankieta do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna" I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA Nazwa firmy Adres Rodzaj działalności Branża Osoba kontaktowa/telefon II. Budynki biurowe

Bardziej szczegółowo

WYBRANE AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA ogłoszone do 31.10.2011r.

WYBRANE AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA ogłoszone do 31.10.2011r. WYBRANE AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA ogłoszone do 31.10.2011r. 1. ustawa Prawo ochrony środowiska oraz przepisy wykonawcze 2. ustawa o odpadach oraz przepisy wykonawcze 3. ustawa o opakowaniach

Bardziej szczegółowo

TECHNICZNE ASPEKTY WYKONYWANIA INSPEKCJI NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE

TECHNICZNE ASPEKTY WYKONYWANIA INSPEKCJI NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE Miłosz Jarzyński Naczelnik Wydziału Inspekcji WIOŚ w Warszawie Warszawa - czerwiec 2012 1 Podstawą działania Inspekcji Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2008-2011

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2008-2011 WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2008-2011 BRZEZINY, SIERPIEŃ 2008 Zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy.

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy. Program ochrony środowiska Gmina Izbicko str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka

Bardziej szczegółowo

Efekt ekologiczny modernizacji

Efekt ekologiczny modernizacji Efekt ekologiczny modernizacji Jesienna 25 30-00 Wadowice Powiat Wadowicki województwo: małopolskie inwestor: wykonawca opracowania: uprawnienia wykonawcy: data wykonania opracowania: numer opracowania:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Art. 9. Wymóg przekazania dokumentów... 49 Rozdział 4. Uznanie przedmiotu lub substancji za produkt

Spis treści. Art. 9. Wymóg przekazania dokumentów... 49 Rozdział 4. Uznanie przedmiotu lub substancji za produkt Wstęp................................................ Wykaz skrótów......................................... XXV Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.).......................................

Bardziej szczegółowo

F-WOŚ/PG1.8/3. o przyjęcie zgłoszenia projektu robót geologicznych w celu wykorzystania ciepła ziemi. ... (podpis wnioskodawcy)

F-WOŚ/PG1.8/3. o przyjęcie zgłoszenia projektu robót geologicznych w celu wykorzystania ciepła ziemi. ... (podpis wnioskodawcy) F-WOŚ/PG1.8/3 Wniosek o przyjęcie zgłoszenia projektu robót geologicznych w celu wykorzystania ciepła ziemi Podstawa prawna: Art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze

Bardziej szczegółowo

ROLA WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie

ROLA WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie ROLA WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie UPRAWNIENIA KONTROLNE WIOŚ Zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 1991

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI Ogólne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz z późn. zm.); 2.

GOSPODARKA ODPADAMI Ogólne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz z późn. zm.); 2. GOSPODARKA ODPADAMI Ogólne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243 z późn. zm.); 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001

Bardziej szczegółowo

Anna Gudowska dr Dominika Sułkowska

Anna Gudowska dr Dominika Sułkowska Podstawowe obowiązki sprawozdawczo ewidencyjne w ochronie środowiska. Anna Gudowska dr Dominika Sułkowska Każdy prowadzący działalność gospodarczą korzysta ze środowiska przyrodniczego. Wymagania prawne,

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Szanowni Państwo! chciałbym zaoferować Państwu następujące usługi naszej firmy w zakresie ochrony

OFERTA. Szanowni Państwo! chciałbym zaoferować Państwu następujące usługi naszej firmy w zakresie ochrony Biuro Konsultingu Środowiskowego PIL-EKO Lewicki Paweł ul. Kasztanowa 7 55-230 Jelcz-Laskowice NIP 912-167-15-77 REGON 020333387 e-mail: biuro@pileko.pl strona www: www.pileko.pl tel. (71) 723-41-06 fax.

Bardziej szczegółowo

Spis aktów prawnych funkcjonujących w Wydziale Ochrony Środowiska

Spis aktów prawnych funkcjonujących w Wydziale Ochrony Środowiska ZAŁĄCZNIK NR 1 Spis aktów prawnych funkcjonujących w Wydziale Ochrony Środowiska Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska. (tekst jednolity z dnia 23 stycznia 2008r., Dz. U. z 2008r. Nr

Bardziej szczegółowo

ASPEKTY PRAWNE ZWIĄZANE Z EMISJĄ SPALIN PLAN PREZENTACJI

ASPEKTY PRAWNE ZWIĄZANE Z EMISJĄ SPALIN PLAN PREZENTACJI TOMASZ KRUK Realizacja projektu pn. "Zintegrowany system gospodarki odpadowo - energetycznej w regionie Południowo - Zachodnim Województwa Podkarpackiego" Temat przewodni: Spalanie paliwa alternatywnego

Bardziej szczegółowo

Jak zwiększyć skuteczność programów ochrony powietrza?

Jak zwiększyć skuteczność programów ochrony powietrza? Jak zwiększyć skuteczność programów ochrony powietrza? STAN ŚRODOWISKA Przekroczenia standardów jakości powietrza w 2011 roku: przekroczenia rocznej wartości dopuszczalnej pyłu zawieszonego PM10 (40 g/m3)

Bardziej szczegółowo

Teoria do ćwiczeń laboratoryjnych

Teoria do ćwiczeń laboratoryjnych UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ CHEMII Pracownia studencka Katedry Analizy Środowiska Teoria do ćwiczeń laboratoryjnych Ćwiczenie wstępne Monitoring - wstęp MONITORING ŚRODOWISKA Gdańsk, 2010 MONITORING ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

Postępowanie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zakres KIP

Postępowanie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zakres KIP Karta informacyjna przedsięwzięcia art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy z 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach

Bardziej szczegółowo

Lp. STANDARD PODSTAWA PRAWNA

Lp. STANDARD PODSTAWA PRAWNA Zestawienie standardów jakości środowiska oraz standardów emisyjnych Lp. STANDARD PODSTAWA PRAWNA STANDARDY JAKOŚCI ŚRODOWISKA (IMISYJNE) [wymagania, które muszą być spełnione w określonym czasie przez

Bardziej szczegółowo

I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. Nazwa firmy. Adres. Rodzaj działalności

I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. Nazwa firmy. Adres. Rodzaj działalności Formularz danych dotyczących przedsiębiorstwa ciepłowniczego na potrzeby opracowania "Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Żory" I. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BIOGAZOWNI W CUKROWNI P&L GLINOJECK S.A.

PROJEKT BIOGAZOWNI W CUKROWNI P&L GLINOJECK S.A. PROJEKT BIOGAZOWNI W CUKROWNI P&L GLINOJECK S.A. Józef Klimaszewski CEL Celem inwestycji jest obniżenie kosztów energii w Cukrowni przez produkcję biogazu z wysłodków, odłamków buraczanych oraz liści poprzez:

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA. Warszawa, dnia 6 grudnia 2002 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA. Warszawa, dnia 6 grudnia 2002 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA Warszawa, dnia 6 grudnia 2002 r. Druk nr 289 A SPRAWOZDANIE KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA o uchwalonej przez Sejm w dniu 23 listopada 2002 r. ustawie o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

... realizowanego na działkach oznaczonych nr ewidencyjnym gruntu... ark... obręb geodezyjny... przy ul... w miejscowości... Rodzaj przedsięwzięcia

... realizowanego na działkach oznaczonych nr ewidencyjnym gruntu... ark... obręb geodezyjny... przy ul... w miejscowości... Rodzaj przedsięwzięcia WNIOSKODAWCA (imię, nazwisko/nazwa firmy) Bełżec, dnia... (adres) WÓJT GMINY BEŁŻEC (telefon) ul. Lwowska 5 22-670 Bełżec REGON... W N I O S E K o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Art. 19 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U Nr 62 poz. 627)

Art. 19 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U Nr 62 poz. 627) Art. 19 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627) 1.33) Organy administracji są obowiązane udostępniać kaŝdemu informacje o środowisku i jego ochronie znajdujące

Bardziej szczegółowo

RŚ.VI.MH.7660/6-2/09 Rzeszów, 2009-06-15 DECYZJA

RŚ.VI.MH.7660/6-2/09 Rzeszów, 2009-06-15 DECYZJA RŚ.VI.MH.7660/6-2/09 Rzeszów, 2009-06-15 DECYZJA Działając na podstawie: art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), art.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH .... (imię i nazwisko/nazwa inwestora) (miejscowość i data) Wójt Gminy Chełmiec... ul. Papieska 2 33-395 Chełmiec imię i nazwisko pełnomocnika... WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Bardziej szczegółowo

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH WŚiR 7624/ /159 /09

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH WŚiR 7624/ /159 /09 Ożarów Mazowiecki, 2009-04-16 Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH WŚiR 7624/ 07-2008 /159 /09 Na podstawie art. 153 ustawy z dnia 3 października 2008 roku

Bardziej szczegółowo

LISTA KONTROLNA W ZAKRESIE WYWIĄZYWANIA SIĘ PRZEZ GMINĘ Z USTAWOWYCH OBOWIĄZKÓW, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH GOSPODARKI ODPADAMI cz. I.

LISTA KONTROLNA W ZAKRESIE WYWIĄZYWANIA SIĘ PRZEZ GMINĘ Z USTAWOWYCH OBOWIĄZKÓW, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH GOSPODARKI ODPADAMI cz. I. I. II. Nazwa Gminy 1 Urząd Gminy/Miasta 2 Adres Urzędu 3 REGON 4 NIP Charakterystyka jednostki 1 Liczba ludności gminy (wg stanu na dzień 31.12.2008 r.) 2 Powierzchnia gminy (ha) 3 Liczba sołectw Załączyć

Bardziej szczegółowo

Str 1/7 SPRAWOZDANIE. z pracy badawczej pt.:

Str 1/7 SPRAWOZDANIE. z pracy badawczej pt.: Str 1/7 SPRAWOZDANIE z pracy badawczej pt.: Badanie stężeń zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego z instalacji BIOFILTR w podoczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Zakładach Uniq Lisner Spółka z o.o.

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska.

Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania...

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/708/2014. Rady Miasta Siedlce. z dnia 31 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/708/2014. Rady Miasta Siedlce. z dnia 31 stycznia 2014 r. identyfikator XXXVIII/708/2014/9 UCHWAŁA NR XXXVIII/708/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie

Bardziej szczegółowo

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU Załącznik do uchwały Nr 14/15 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 29 czerwca 2015 r. L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan jakości powietrza w Warszawie

Aktualny stan jakości powietrza w Warszawie Aktualny stan jakości powietrza w Warszawie XII Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw CZYSTE POWIETRZE W WARSZAWIE jako efekt polityki energetycznej miasta Warszawa, 23 października 2015

Bardziej szczegółowo

Marcin Mala www.mdconsulting.com.pl

Marcin Mala www.mdconsulting.com.pl Sprawozdawczość z zakresu korzystania ze środowiska wraz z obowiązkiem uiszczania opłat Marcin Mala Podstawa prawna opracowania 1. Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Opłaty za korzystanie ze środowiska w ZLZ.

Opłaty za korzystanie ze środowiska w ZLZ. Opłaty za korzystanie ze środowiska w ZLZ. Opłaty za korzystanie ze środowiska naliczać i wnosić na konto właściwego marszałka ma obowiązek podmiot korzystający ze środowiska jest to pochodna zasady zanieczyszczający

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH /imię i nazwisko wnioskodawcy, adres/ /miejsce, data/ WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Dla przedsięwzięcia polegającego na: które zgodnie z / / ust. 1 pkt / / rozporządzenia Rady

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/298/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Choceń

UCHWAŁA NR XIV/298/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Choceń UCHWAŁA NR XIV/298/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Choceń Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Spis treści str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania... 4 1.3. Informacje

Bardziej szczegółowo

Powiat policki swoim zasięgiem obejmuje następujące gminy: Police, Dobra Szczecińska, Nowe Warpno i Kołbaskowo. Liczba

Powiat policki swoim zasięgiem obejmuje następujące gminy: Police, Dobra Szczecińska, Nowe Warpno i Kołbaskowo. Liczba 13. POWIAT POLICKI Powiat policki swoim zasięgiem obejmuje następujące gminy: Police, Dobra Szczecińska, Nowe Warpno i Kołbaskowo. Zestawienie liczbowe działań kontrolnych w roku 2002 Jednostka Administracyjna

Bardziej szczegółowo

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH. Ustalam

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH. Ustalam BK-RM. 7639-7/08 Czeladź 2009-01-19 DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z badań jakości powietrza wykonanych ambulansem pomiarowym w Tarnowskich Górach w dzielnicy Osada Jana w dniach

Sprawozdanie z badań jakości powietrza wykonanych ambulansem pomiarowym w Tarnowskich Górach w dzielnicy Osada Jana w dniach WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH DELEGATURA W CZĘSTOCHOWIE ul. Rząsawska 24/28 tel. (34) 369 41 20, (34) 364-35-12 42-200 Częstochowa tel./fax (34) 360-42-80 e-mail: czestochowa@katowice.wios.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Dokąd z odpadami komunalnymi? Dokąd z odpadami komunalnymi?

Dokąd z odpadami komunalnymi? Dokąd z odpadami komunalnymi? WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE Adam Ludwikowski Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Warszawa, 10 grudzień 2008 r. Zasady gospodarowania odpadami: zapobieganie minimalizacja

Bardziej szczegółowo

Wskaźnikami krytycznymi są ponadnormatywne stężenia pyłów PM10 i PM2,5 oraz stężenia benzo(a)pirenu

Wskaźnikami krytycznymi są ponadnormatywne stężenia pyłów PM10 i PM2,5 oraz stężenia benzo(a)pirenu o Wskaźnikami krytycznymi są ponadnormatywne stężenia pyłów PM10 i PM2,5 oraz stężenia benzo(a)pirenu o Zła jakość powietrza utrzymuje się w całej Polsce, lecz szczególnie duże przekroczenia poziomów dopuszczalnych

Bardziej szczegółowo

Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW w Poznaniu

Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW w Poznaniu Poznań, 28 maja 2013 r. Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW 1 Marek Zieliński Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Jakub Smakulski. Polskie Stowarzyszenie Stacji Demontażu Pojazdów EKO-AUTO

Jakub Smakulski. Polskie Stowarzyszenie Stacji Demontażu Pojazdów EKO-AUTO Jakub Smakulski Zakres kontroli Stacji Demontażu Pojazdów Częstotliwość kontroli Uprawnienia inspektora podczas kontroli Prawa właściciela Stacji Demontażu Pojazdów Protokół z kontroli Zarządzenia pokontrolne

Bardziej szczegółowo