i wojownicy w Pile KREDYTY działamy od 1992

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "i wojownicy w Pile KREDYTY działamy od 1992"

Transkrypt

1 AUKA SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY TECHNIKUM ZAWODOWE ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA Piła, u. Warsztatowa 6 tel./fax: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE www. nauka.pila.pl SZKOŁY DL A DOROSŁYCH GIMNAZJUM POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE KSZTAŁCIMY W ZAWODACH TECHNIK: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA weterynarii, cyfrowych procesów graficznych, informatyk, hotelarstwa, usług fryzjerskich, żywienia i usług gastronomicznych, elektronik oraz technik sterylizacji medycznej i farmaceutyczny. NaGłos PIŁA Nr 13 (63), r. Mówimy o tym, co ważne! ISSN Bezpłatny dwutygodnik KUKIZ i wojownicy w Pile POLITYKA W wy bo rach pre zy denc kich za trzy mał Plat for - mę Oby wa tel ską, a te raz pró bu je zbu do wać no wą sce nę po li tycz ną w Pol sce. Pa weł Ku kiz: wo ka li sta, li der ze spo łu Pier si, ak tor i po li tyk tak że w Pi le zy sku je sym pa ty ków. W mie ście za wią zał się ko mi tet re fe ren dal ny ru chu, a zwo - len ni cy Ku ki za z re gio nu pil skie go wzię li udział w so bot - nim zjeź dzie wojowników w Lu bi nie. Jesz cze w te wa ka cje pla nu ją przy jazd swo je go li de ra do Pi ły. Tym cza sem Ku ki za po słu chać moż na w Mar go ni nie. 11 lip - ca Ku kiz&pier si za gra ją na plaży. Str. 4 i KREDYTY działamy od 1992 * gotówkowe do 15 lat * konsolidacja do 15 lat * przy złym BIK - do * przy pustym BIK * bez zgody współmałżonka * gotówkowe bez BIK * bez liczenia zdolności - do * dla rolników - liczymy hektary i faktury * dla firm bez ZUS i US bez wykazywania dochodów ze środków UE - 2% rocznie Piła, ul. Drygasa 29 - parter 67 / kredyty.nasze.com

2 2 Z teraz także w Złotowie! o NaGłos to bieżące e informacje, analityczna publicystyka, sporti i rozrywka, a także gwarancja dotarcia z twoją reklamą do kilkudziesięciu tysięcy czytelników. PIŁA PRZYWITAŁA LATO Magazyn NaGłos na papierze i w sieci Bukowińskie Spotkania Jarmar świętych Janów Ma ga zyn miej ski PIŁA NaGłos uka zu je się od grud - nia 2012r. Oprócz pil skiej mu ta cji wy da je my tak że bez płat ną ga ze tę w po wie - cie czarn kow sko -trzcia nec - kim oraz złotowskim. Naj waż niej sze wia do mo - ści do stęp ne są też na por - ta lu glos.com.pl. Tam znaj dzie cie też państwo elek tro nicz ne wy - da nie ga ze ty i nasze archiwum. Najbliższe wydania NaGłos Koncert Margaret na placu Staszica REDAKCJA ul. Si kor skie go 33 (pok.304), Pi ła Re dak tor na czel ny: Ga brie la Ciż mow ska (g.ci zmow glos.com.pl) Mi chał Nic poń (m.nic glos.com.pl) Kon takt: re dak glos.com.pl REKLAMA I MARKETING ul. Si kor skie go 33 (pok.304), Pi ła Elż bie ta Mo żej ko tel (e.mo zej glos.com.pl) Agniesz ka Nor kow ska tel (a.nor kow glos.com.pl) Noc świętojańska na Wyspie Kon takt: tel./fax (67) , e -ma il: re kla glos.com.pl; kla ma WYDAWCA Agen cja Pro mo cyj no - Wy daw ni cza MEDIA FORTE s.c. Gabriela Ciżmowska, Elżbieta Możejko, Michał Nicpoń, Agnieszka Norkowska, ul. Warsz ta to wa 8, Pi ła. Kon takt: tel./fax (67) , e -ma il: agen dia for te.pi la.pl daw nic two DRUK AGORA S.A., ul. Krzy wa 35, Pi ła FOT. RCK Czarnków Trzcianka 10 lipca Złotów 17 lipca Piła 24 lipca Re dak cja nie od po wia da za treść za miesz czo nych ogło szeń. Re dak cja nie zwra ca tek stów nie za mó wio nych oraz za strze ga so bie pra wo ich re da go wa - nia i skra ca nia. Roz po wszech nia nie ma te ria łów re dak cyj nych bez zgo dy wy daw cy jest za - bro nio ne.

3 N porcji narkotyków w mieszkaniu przy różyckiego Z POLICJI Pil scy kry mi nal ni za trzy ma li 29-let nie go męż czy znę, po dej rza ne go o po - sia da nie znacz nych ilo ści nar ko ty ków. Pod czas prze szu ka nia miesz ka nia męż czy zny śled czy za bez pie czy li łącz nie po nad 800 por cji am fe ta mi ny i ma ri hu any. MICHAŁ NICPOŃ o li cjan ci męż czy zną in te re so wa li się już od ja kie goś cza su. Oka za ło się, że nar - ko ty ki prze cho wu je on naj praw do po dob niej w miesz ka niu przy uli cy Ró życ kie - go. Po li cjan ci po sta no wi li to spraw dzić. W miesz ka niu za - sta li zu peł nie za sko czo ne go męż czy znę. Pod czas prze szu - ka nia po miesz czeń śled czy ujaw ni li łącz nie po nad 800 por cji am fe ta mi ny i ma ri - hu any. Nar ko ty ki za pako wa ne by ły w wor ki stru - no we i fo lio we. Do dat ko wo po li cjan ci zna leź li sprzęt do por cjo wa nia nar ko ty - ków, mię dzy in ny mi wa gę elek tro nicz ną i wo recz ki stru no we. Za trzy ma ny męż czy zna to 29-let ni miesz ka niec Pi ły. Jest do brze zna ny pil skiej po - li cji. Sąd Re jo no wy w Pi le za - sto so wał wo bec nie go śro dek za po bie gaw czy w po sta ci tym - cza so we go aresz to wa nia na okres 3 mie się cy. Za po - peł nio ne prze stęp stwo gro zi mu ka ra po zba wie nia wol no - ści do 10 lat. Podpalił samochód bo chciał... rozładować złość Z POLICJI Pil ska po li cja za trzy ma - ła 22-lat ka z Pi ły, któ ry pod pa lił sa mo chód na uli cy Łącz nej. Męż - czy zna wy ja śnił, że chciał w ten spo sób roz ła do wać złość. Do zda rze nia do szło w no cy z 13 na 14 czerw ca. Opel cor sa za par ko - wa ny przy uli cy Łącz nej na gle sta nął w pło mie niach. Spa li ła się przed nia część sa mo cho du. Wła ści ciel osza co - wał stra ty na ty siąc zło tych. W ubie głym ty go dniu pil scy kry - mi nal ni wpa dli na ślad pod pa la cza. Męż czy zna zo stał za trzy ma ny w mi - nio ny pią tek na te re nie Pi ły i przy - znał się do po peł nio ne go czy nu. Z wy ja śnień ja kich udzie lił, wy ni - ka, że pod pa lił za pal nicz ką ka wa łek pa pie ru i wło żył w przed nią część sa - mo cho du. Dla cze go to zro bił? Męż czy zna oświad czył, że tej no - cy spa ce ro wał po mie ście i był bar - dzo zde ner wo wa ny. Wcze śniej wy pił tro chę al ko ho lu. Chciał wy ła do wać złość i w związ ku z tym pod pa lił sa - mo chód in for mu je Ża ne ta Ko wal - ska, rzecz nicz ka pil skiej po li cji. Za trzy ma ny to 22 let ni miesz - ka niec Pi ły. W prze szło ści był już no to wa ny przez po li cję. Te raz za po - peł nio ne prze stęp stwo gro zi mu ka - ra na wet 5 lat po zba wie nia wol no - ści. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Terenowy w Pile ul. Sikorskiego 33 p. 212 Zaprasza na: PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW (20 GODZIN ZAJĘĆ) - KURS ROZPOCZĘCIE SPECJALISTA DS. KADR I PŁAC (86 GODZIN ZAJĘĆ) - KURS ROZPOCZĘCIE I STOPIEŃ - KURS PODSTAW RACHUNKOWOŚCI - DLA KANDYDATÓW NA KSIĘGOWEGO (90 GODZIN ZAJĘĆ) - KURS ROZPOCZĘCIE Informacje i zapisy: tel Formularz zgłoszeniowy na stronie: A R T Y K U Ł S P O N S O R O W A N Y 107 propozycji do budżetu obywatelskiego Piły z Osiedla Górnego Ponad 100 propozycji inwestycji w ramach pilskiego budżetu obywatelskiego zgłosiło w tym roku Osiedle Górne. Zdecydowana większość z nich to efekt mobilnych punktów informacyjnych, które funkcjonowały na osiedlu. To właśnie w nich na propozycje mieszkańców czekali radny miejski Jacek Bogusławski oraz Romuald Wcisło. Górne już kolejny rok mocno angażuje się w starania o pieniądze z budżetu obywatelskiego. Stawka jest wysoka, bo miasto przeznacza na ten cel aż trzy miliony złotych. - Staramy się, by jak najwięcej tych pieniędzy trafiło w formie późniejszych inwestycji na nasze osiedle. To bardzo ważne inwestycje, bo propozycje pochodzą wprost od mieszkańców, a to właśnie oni najlepiej wiedzą, co jest na danym osiedlu najbardziej potrzebne mówi Jacek Bogusławski. - W ubiegłym roku to właśnie z Osiedla Górnego pochodziło najwięcej projektów inwestycji, które realizowane są w tym roku. Chcemy, by tym razem było podobnie dodaje. Okazuje się jednak, że sporo wysiłku trzeba włożyć w to, by zmobilizować mieszkańców do działania, krótko mówiąc do tego, by chcieli zgłaszać swoje propozycje do budżetu obywatelskiego. Tego zadania w tym roku podjął się wieloletni mieszkaniec Górnego i działacz społeczny Romuald Wcisło. Jego zaangażowanie nie powinno zresztą dziwić, bo od lat działa społecznie na rzecz miasta. Jest m.in. założycielem stowarzyszenia działającego na rzecz osób niepełnosprawnych i koła Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na Górnym oraz współorganizatorem wielu akcji charytatywnych. Aktywnie działa również w Gminnej Radzie Pożytku Publicznego. Kolejnej szansy na to, by zrobić coś dla Górnego po prostu nie mógł zmarnować. - Bardzo cieszy mnie fakt, że mieszkańcy coraz bardziej przyzwyczajają się do budżetu obywatelskiego i wiedzą, że w określonym czasie mogą zgłaszać swoje propozycje. W tym roku jeszcze bardziej wyszliśmy im naprzeciw i zorganizowaliśmy mobilne punkty informacyjne w kilku miejscach na osiedlu. To przyniosło efekt. Zjawiali się w nich ludzie z całej okolicy mówi Romuald Wcisło. Ten efekt to ponad 40 projektów inwestycji, które zgłoszone zostały przez Jacka Bogusławskiego i Romualda Wcisło do tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Jakich inwestycji najbardziej potrzebują mieszkańcy osiedla Górnego? - Takich, które poprawią jakość życia i ułatwią codzienne funkcjonowanie na osiedlu. W dużej mierze poruszano kwestie remontów chodników, placów zabaw, boiska. Były również propozycje nowych rozwiązań komunikacyjnych, między innymi budowy sygnalizacji świetlnej na ul. Żromskiego przy szkole. Długo by jeszcze można wymieniać... - mówi Romuald Wcisło. W mobilnych punktach na Górnym mieszkańcy zgłaszali swoje propozycje. Samo takie zgłoszenie to jeszcze mało. Wnioski trzeba odpowiednio uzasadnić, podać szacunkowe koszty. Dla wielu mieszkańców to zadanie, z którym trudno sobie poradzić. Wygląda więc na to, że niezbędna jest funkcja lidera budżetu obywatelskiego na danym osiedlu. Na Górnym obowiązki te wzięli na siebie właśnie Jacek Bogusławski i Romuald Wcisło. - A to oznacza, że na mnie i na Romka spadła spora praca związana z dokumentami niezbędnymi do skutecznego złożenia wniosków do budżetu obywatelskiego. Jeśli jednak ma ona przynieść efekt w postaci kolejnych inwestycji na Górnym, na które przecież w normalnym trybie trzeba by z pewnością czekać znacznie dłużej, to będziemy się jej chętnie podejmować kończy Jacek Bogusławski.

4 4 26 lipca wybory na osiedlu górnym SAMORZĄD Aż siedmiu kandydatów stara się w miejsce radnego w pilskiej Radzie Miasta. Wybory uzupełniające odbędą się 26 lipca. Ich przeprowadzenie będzie kosztować około 8,7 tysięcy złotych. N MICHAŁ NICPOŃ y bo ry prze - pro wa dzo ne zo sta ną w okrę gu wy - bor czym nr 8 (na os. Gór nym). W wy ni ku gło so - wa nia wy bra ny zo sta nie rad ny, któ ry uzu peł ni miej - sce w Ra dzie Mia sta po Ta de uszu Gro chow skim (PO), któ ry w po ło wie kwiet - nia zre zy gno wał z te go sta no wi ska. De cy zję swo ją uza sad niał po wo da mi oso bi - sty mi i sy tu acją ro dzin ną. KANDYDACI 1. JOPEK Jó zef, lat 63, zam. Pi ła zgło szo ny przez KWW JÓZEFA JOPKA, li sta nr 1; 2. KOWALEWSKA Ka mi la, lat 29, zam. Pi ła zgło szo na przez KWW GÓRNEGO, li - sta nr 2; 3. PALUS Sła wo mir, lat 29, zam. Pi ła zgło szo ny przez KWW OSIEDLA GÓRNE, li - sta nr 3; 4. PYTLARZ Do ro ta, lat 56, zam. Pi ła zgło szo na przez KWW WSPÓLNIE DLA GÓRNEGO, li sta nr 4; 5. KUBIAK Mo ni ka Ewa, lat. 36, zam. Pi ła zgło szo na przez KWW NASZE OSIEDLE GÓRNE, li sta nr 5; 6. WYCISŁO Ro mu ald Sta ni sław, lat 53, zam. Pi ła zgło szo ny przez KWW MIESZKAŃCY OSIEDLA GÓRNE ROMUALD WYCISŁO, li sta nr 6; 7. STALĘGA Wio let ta, lat 47, zam. Pi ła zgło szo na przez KWW RAZEM DLA OSIEDLA GÓRNE, li sta nr 7. O gło sy miesz kań ców Gór - ne go 26 lip ca ubie gać bę - dzie się sied miu kan dy da - tów: Jó zef Jo pek, Ka mi la Ko wa lew ska, Sła wo mir Pa - lus, Do ro ta Py tlarz, Mo ni ka Ku biak, Ro mu al Wci sło i Wio let ta Sta lę ga. Okręg nr 8 obej mu je uli - ce: Kon dra to wi cza, Nor wi da, Kra siń skie go, Orzesz ko wej, Sło wac kie go, Staf fa, Tet ma - je ra oraz czę ścio wo Wy spiań - skie go i Że rom skie go. Gło sy od da wać bę dzie moż - na w lo ka lu wy bor czym, któ - ry funk cjo no wał bę zie w Ze - spo le Szkół nr 3 im. Lot ni - ków Pol skich przy ul. Że rom - skie go. Bę dzie to już ko lej na zmia - na w pil skiej Ra dzie Mia sta w tym ro ku. W kwiet niu gro - no rad nych za si lił Prze my - sław Gaw roń ski. Zwy cię żył on w wy bo rach uzu peł nia ją - cych, któ re zo sta ły roz pi sa ne po śmier ci Fran cisz ka Je żew - skie go. Prze pro wa dze nie wy bo - rów uzu peł nia ją cych 26 lip - ca kosz to wać nas bę dzie oko - ło 8,7 tys. zł. Więk szość z tej kwo ty po chło ną kosz ty diet dla człon ków ob wo do wych ko mi sji wy bor czych. Pilski poseł Biało-Czerwony MICHAŁ NICPOŃ POLITYKA Po seł Zie mi Pil - skiej Ja cek Naj der bę dzie zaj mo wał się te ma ty ką ener gii od na wial nej w no - wym ugru po wa niu stwo rzo nym przez Grze go - rza Na pie ral skie go (SLD) i An drze ja Ro zen ka (Twój Ruch). Naj der jest jed nym z współ twór ców Bia ło - Czer wo nych. No we urgru po wa nie po - li tycz ne na zwi ska mi pro mu - ją Grze gorz Na pie ral ski i An - drzej Ro ze nek. Ten pierw - szy był do nie daw na jed nym z głów nych gra czy So ju szu Le wi cy De mo kra tycz nej. Od kil ku mie się cy był jed - nak w spo rze z kie row nic - twem par tii i prze wod ni czą - cym SLD Lesz kiem Mil le - rem. W mi nio nym ty go dniu za po wie dział, że wy stę pu je z So ju szu. An drzej Ro ze nek zwią za - ny był z par tią Ja nu sza Pa - li ko ta. Z Two im Ru chem po - że gnał się jed nak w mar cu te go ro ku. Wcze śniej peł nił funk cję rzecz ni ka oraz człon - ka za rzą du par tii. Ja ko po - wód swo je go odej ścia po dał nie pra wi dło wo ści fi nan so we. Bia ło -Czer wo ni sta wia ją na wol ność i to w szer ko im zna cze niu te go sło wa. Na sze po stu la ty bę dą pod po rząd ko wa ne klu czo - wej dla po stę po we go spo - łe czeń stwa war to ści, ja ką jest wol ność. Wol ność go - spo dar cza, wol ność oby cza - jo wa, ale też wol ność od wszel kich wy klu czeń, w tym zwłasz cza od bie dy. Każ de spo łe czeń stwo jest na ty le sil ne, na ile sil ni są naj słab si. Chce my wy zwo - lić w Po lkach i Po la kach po - zy tyw ną ener gię. Ener gię do zmia ny Pol ski na lep sze. Po zy tyw ne prze mia ny są w za się gu rę ki, mu si my tyl - ko dzia łać ra zem. Dla te go two rzy my no wą par tię. To bę dzie praw dzi wa par tia po - stę pu, par tia w peł ni trans - pa rent na i de mo kra tycz na. Nie chce my de struk cyj nej re wo lu cji, chce my po zy tyw - nych zmian na pi sał na swo im pro fi lu na Fa ce - bo oku pil ski po seł Ja cek Naj der, któ ry współ two rzy Bia ło -Czer wo nych. Jed nym z po stu la tów no - we go ugru po wa nia ma być rów nież wol ność ener ge - tycz na. Spe cja li stą Bia ło - Czer wo nych w tej dzie dzi - nie ma być wła śnie po seł Ja cek Naj der, któ ry sam przy zna je, że od lat spe cja - li zu je się w ener ge ty ce od - na wial nej i po szu ki wa niu roz wią zań, któ re za pew nią Po la kom wol ność ener ge - tycz ną. Naj der na ra zie nie de kla - ru je wprost, że pod sztan da - rem Bia ło -Czer wo nych bę - dzie ubie gał się o man dat po - sła w je sien nych wy bo rach. Je śli bę dę kan dy do wał, to na pew no z okrę gu pil - skie go mówi jed nak. Wojownicy Kukiza w Pile. Sam Kukiz też przyjedzie? POLITYKA Rów nież w Pi le przy by wa zwo len ni ków ru - chu Paw ła Ku ki za. W mie ście za wią zał się wła śnie ko mi tet re fe ren dal - ny ru chu, na któ re go cze le sta nął Wie sław Da rul. Jesz cze w te wa ka cje pla - no wa ny jest przy jazd Ku ki za do Pi ły. Gru pa zwo len ni ków ru chu JOW z re gio nu pil skie go wzię - ła udział w zjeź dzie sym pa ty - ków Paw ła Ku ki za, któ ry od - był się w mi nio nym ty go dniu w ha li wi do wi sko wej w Lu bi - nie. Pi łę re pre zen to wał Prze - wod ni czą cy Związ ku Za wo - do we go Pra cow ni ków Ko le - jo wych Wie sła w Da ru l. Pil - ski li der JOW za po wie dział na kon wen cie, że jesz cze w tym mie sią cu, wraz z człon - ka mi ko mi te tu, otwo rzą punkt re fe ren dal ny, w któ rym miesz - kań cy mia sta bę dą mo gli za - po znać się z ideą jed no man - da to wych okrę gów wy bor - czych oraz uzy skać in for ma - cje na te mat pro jek tów re ali - zo wa nych przez ruch Ku ki za. Kam pa nia in for ma cyj na ma przy go to wać grunt pod re fe - ren dum w spra wie Jed no - man da to wych Okrę gów Wy - bor czych, któ re od bę dzie się 6. wrze śnia. Nie ofi cjal nie wia - do mo, że jesz cze w te wa ka - cje pla no wa ny jest przy jazd do Pi ły Paw ła Ku ki za. Je stem pew ny, że wspól - nie ja ko oby wa te le zie mi pil - skiej po ka że my si łę i po przez re fe ren dum zmie ni my za ku - rzo ny ustrój wy bor czy. Wiem, że mo że my w koń cu wy zwo - lić ener gię w spo łe czeń stwie, któ ra jest tak bar dzo po trzeb - na Pol sce mó wi Wie sław Da rul. Na zjeź dzie w Lu bi nie dzia - ła cze JOW z Pi ły na wią za li współ pra cę z wa łec kim ko - mi te tem JOW. Za mie rza ją m.in. or ga ni zo wać wspól ne ak cje in for ma cyj ne. Wszy scy za in te re so wa ni mo gą na bie żą co śle dzić dzia - łal ność pil skie go ko mi te tu re - fe ren dal ne go za po śred nic - twem stro ny na Fa ce bo - oku fb. com/jowpila. W ra - zie py tań lub chę ci współ pra - cy ko mi tet pro si o kon takt ma ilo wy zzpra cow ni kow - ko le jo il.com.

5 N 5 Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie PCE POWIAT Pil ska pro ku ra tu ra wszczę ła po stę po wa nie przy go to - waw cze w spra wie ter mo mo der ni za cji bu dyn ku Po wia to we go Cen trum Edu ka cji w Pi le. MICHAŁ NICPOŃ n we sty cja zo sta ła zre - ali zo wa na w 2010 ro ku w ra mach pro - gra mu ter mo mo derni za cji, re ali zo wa ne go przez Po wiat Pil ski w po przed niej ka den cji. O nie pra wi dło wo ściach po in for mo wał sta ro sta pil - ski, Fran ci szek Ta mas. Pod - czas prze glą du tech nicz ne - go bu dyn ku oka za ło się, że na da chu wy ko na no nie zgod - ną z pro jek tem izo la cję. Uży - to in ne go ma te ria łu o mniej - szej gru bo ści, przez co re al - ny koszt in we sty cji zmniej - szyć się mógł na wet o 55 tys. zł. Pro blem w tym, że w do - ku men ta cji żad nych wzmia - nek o zmia nie ma te ria łu i niż szych kosz tach nie ma. Ist nie je więc re al ne po dej - rze nie, że ktoś na tym za - bie gu mógł za ro bić... Dla te - go też sta ro sta po in for mo - wał o spra wie pro ku ra tu rę. Dziś oka zu je się, że pro - ku ra tu ra uzna ła, iż są pod - sta wy do wszczę cia po stę - po wa nia. Pro ku ra tu ra pro wa dzi po stę po wa nie w spra wie po - świad cze nia nie praw dy w pro - to ko le od bio ru ro bót bu dow - la nych po twier dza Mag da - le na Ro man, Pro ku ra tor Re - jo no wy w Pi le. Wię cej szcze gó łów w spra - wie pro ku ra tor na ra zie zdra - dzać nie chce. Po stę po wa nie jed nak pro wa dzo ne jest na ra - zie w spra wie, a nie prze- ciw ko kon kret nej oso bie lub oso bom. Nie wia do mo, czy jest to je dy na nie pra wi dło wość przy re ali za cji ter mo mo der - ni za cji szkół. Łącz ny koszt re - mon tu wszyst kich bu dyn ków uży tecz no ści pu blicz nej wy - niósł 10 mi lio nów zło tych, a część pie nię dzy po cho dzi ła z Eu ro pej skie go Fun du szu Spój no ści. Py ta nie czy, je śli za rzu ty się po twier dzą, po wiat bę - dzie mu siał zwró cić unij ną do ta cję?

6 6 N REKLAMA Okna i Drzwi z PVC i ALU Bramy Garażowe, Rolety Parapety, Moskitiery, Nawiewniki Oferujemy również bogaty wybór szyb zespolonych. Szkoły przepełnione, przedszkola świecą pustkami EDUKACJA Do pierw szych klas w Pi le, od wrze śnia pój dzie 1036 uczniów. Oko ło 650 z nich sta no wić bę dą 6-lat ki. Das Fenster GABRIELA CIŻMOWSKA o dłu giej dys ku sji, ja ka to czy ła się w Pol sce, czy sze - ścio lat ki ma ją iść do szkół, czy nie, za de cy do - wa no, że dzie ci 6-let nie ma ją jed nak obo wią zek szkol ny. Pil skie sze ścio lat ki moc no za si li ły szko ły pod sta wo we. We wszyst kich pierw szych kla sach w Pi le uczyć bę dzie się od wrze śnia 1036 uczniów, z cze go tyl ko 386 sied mio - lat ków, a resz ta (650 uczniów) bę dą to dzie ci sze ścio let - nie. 168 dzie ci 6-let nich zo - sta ło w przed szko lach, bo zo - sta ły od ro czo ne od obo wiąz - ku szkol ne go. W wie lu szko łach pierw - sza ki uczyć bę dą się na dwie, a w nie któ rych na wet na trzy zmia ny. Przed szko la za to za - czy na ją świe cić pust ka mi. Za - miast 6 grup ru sza ją na przy - kład tyl ko 4. Nie mal we wszyst kich przed szko lach, mi - mo na bo ru uzu peł nia ją ce go, są jesz cze wol ne miej sca. Dzie ci na dal moż na za pi - sy wać do przed szko li. Wol - ne miej sca w pla ców kach spra wdzić moż na pod ad re - sem: Do ku men ty skła dać na le ży bez po śred nio u dy rek to rów przedszkoli. Chodzież, ul. Buszczaka 13, tel / Trzcianka, ul. Kościuszki 2A/8, tel Wałcz, ul. Bydgoska 8, tel LIGA OBRONY KRAJU Organizuje kursy: - prawo jazdy kat. B, C, D, E - operatorów wózków widłowych - szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych ul. Al. Niepodległości Piła tel ww.lok.org.pl Paliwo tanieje, a bilety MZK nie! PIENIĄDZE Pil scy dzia ła cze SLD zwró ci li się do pre zy den ta Pi ły oraz rad nych miej skich z ape lem, by ob ni - żyć ce ny bi le tów ko mu ni ka cji miej skiej i roz sze rzyć pa kiet zni żek. Po mysł ar gu men tu ją m.in. tym, że spa da ją ce ny pa liw. SLD pro po nu je ob niż kę cen bi le tów do cen sprzed pod wyż ki, któ ra mia ła miej sce 31 stycz nia 2012 ro ku. Uza sad - nia jąc tam tą pod wyż kę, pre zy dent argumentował, że od 2010 ro ku na stę - po wał dy na micz ny wzrost cen pa li wa, któ re go zu ży cie sta no wi pod sta wo wy ele ment kosz tów MZK. REKLAMA Od dłuż sze go cza su jed nak ob ser - wu je my spa dek cen pa liw czy ta my w ape lu SLD. Od sierp nia 2014 ro ku Pb95, Pb98 i ON po ta nia ły o oko ło 20 pro cent. Ce ny pa liw są obec nie na po - zio mie z dnia, kie dy Ra da Mia sta Pi ły po dej mo wa ła uchwa łę o pod wyż ce cen bi le tów. Pil scy dzia ła cze le wi cy zwra ca ją się też z pro po zy cją wpro wa dze nia ulgi na prze jaz dy ko mu ni ka cją miej ską dla wła ści cie li sa mo cho dów. Pro po - nu ją rów nież sze reg in nych ulg, np. wpro wa dze nie jed no ra zo wych ze ro - wych bi le tów dla dzie ci do lat 6, dla pra cow ni ków ob słu gi za trud nio nych w miej skich jed nost kach bu dże to - wych i spół kach ko mu nal nych Pi ły (sprzą ta czek, woź nych), a tak że ulgi w wy so ko ści 75 proc. dla uczniów szkół pod sta wo wych i gim na zjów oraz ulgi 50 proc. dla uczniów szkół po - nad gim na zjal nych, po li ce al nych oraz stu den tów. Pro po nu ją też bez płat ne prze jaz dy ko mu ni ka cją miej ską dla dzie ci z ro dzin znaj du ją cych się w trud nej sy tu acji ma te rial nej, do - jeż dża ją cych do szkół. In nym po my - słem jest wpro wa dze nie bi le tu cza - so we go, np. go dzin ne go.

7 Z 7 Senator i prezydent... zafrasowani POLITYKA Czu je my się za fra so wa ni tym, co ro bią wła dze po wia tu pil skie go oświad czy li pod czas kon fe ren cji pra so wej se na tor Mie czy sław Au gu styn i pre zy dent Pi ły Piotr Głow ski. Przy zna li jed no cze śnie, że ich za fra so wa - nie ma wy łącz nie cha rak ter spo łecz ny i po li tycz ny, po nie waż po wiat jest od dziel nym sa mo rzą dem i je go wła dze mo gą po dej mo wać su we ren ne de cy zje. GABRIELA CIŻMOWSKA o li ty cy PO po czu li się w obo wiąz - ku za brać głos w spra wie pla no wa nych re duk cji eta tów w szko łach po nad gim na zjal nych pro wa dzo nych przez po wiat pil ski. Nie po - koi ich tak że, iż sta ro sta oświad czył, że pro po no wa ne go przez se na to ra Au gu sty - na kon wen tu gmin nie bę dzie... Pie nią dze na oświa tę są, czy nie ma? W pierw szej ko lej no ści se na tor Au gu styn i pre zy dent Głow ski od nie śli się do in for - ma cji sta ro sty F. Ta ma sa o pla no wa nych zwol nie niach w szko łach po nad gim na zjal - nych. Cho dzi o 24 eta ty, głów nie wi ce dy - rek to rów, zwłasz cza w sy tu acjach, kie dy w szko łach jest dwóch za stęp ców dy rek to ra. In for ma cja ta bul wer su je spo łe czeń - stwo. Dzwo nią do nas ro dzi ce, na uczy cie le. Na oświa cie nie wol no oszczę dzać, w oświa - tę trze ba in we sto wać prze ko ny wa li Głow - ski i Au gu styn. Ma my pra wo mó wić o tym [mi mo że oszczęd no ści nie do ty czą szkół pro wa dzo nych przez gmi nę Pi ła przyp. red.] do wo dzi li... Pre zy dent Głow ski do dał, że gmi na Pi ła do kła da do sub wen cji oświa to wej, któ rą do - sta je z bu dże tu pań stwa i to na wet 50 mi lio - nów. Se na tor Au gu styn z ko lei twier dził, że sub wen cja ja ka pły nie do po wia tu na oświa - tę, prze wyż sza o 1,5 mln zł wy dat ki prze - zna cza ne przez po wiat na pro wa dze ni szkół. Tym cza sem sta ro sta Fran ci szek Ta mas, pod czas czerw co wej se sji Ra dy Po wia tu mó - wił wy raź nie, że w cią gu 15 lat licz ba uczniów szkół po nad gim na zjal nych w po wie cie pil - skim zma la ła z 10 do 5 ty się cy, czy li o po ło - wę, a za trud nie nie w szko łach po zo sta ło nie - zmien ne. De fi cyt bu dże to wy po wsta ły z ty - tu łu pro wa dze nia przez po wiat szkół w 2015 ro ku osza co wał na 2 mi lio ny zło tych. Czy pie nią dze na szkol nic two po nad gim - na zjal ne za tem są, czy ich bra ku je oraz kto, uży wa jąc po li tycz ne go ję zy ka, mi ja się z praw dą? Kto ko go za trud nia i dla cze go? Pod czas kon fe ren cji se na tor Au gu styn i pre zy dent Głow ski od nie śli się tak że do by łych sa mo rzą dow ców, któ rym nie REKLAMA po wio dło się w je sien nych wy bo rach, a któ - rzy zna leź li za trud nie nie w jed nost kach po wia tu pil skie go. Nie pod wa żam kom pe ten cji sa mo rzą - dow ców, ale w sy tu acji, kie dy zwal nia się dy rek to rów szkół, mo że to wła śnie na - uczy cie lom, w pierw szej ko lej no ści na le - ża ło by za pro po no wać pra cę dy wa go wał Mie czy sław Au gu styn. Piotr Głow ski ukon kret nił: Mó wi my o Ma rii Brat kow skiej by łej bur mistrz Wy rzy ska, któ ra za trud nio na zo - sta ła w PCPR, Eu ge niu szu Cer la ku by - łym bur mi strzu Łob że ni cy, któ ry pra cu je w DPS w Dęb nie (gm. Łob że ni ca), Zdzi - sła wie Mar ci nia ku by łym wój cie Szy dło - wa, któ ry za trud nio ny zo stał w Po wia to - wym Za rzą dzie Dróg w Pi le oraz Bo gu sła - wie Mi ki cie, któ ry zo stał dy rek to rem pil - skie go DPS wy li czył. Za po mniał jed nak wspo mnieć o by łych sa mo rzą dow cach PO, któ rzy po prze gra - nych wy bo rach sa mo rzą do wych rów nież zna leź li do brą pra cę, choć by o sta ro ście Mi ro sła wie Man ta ju, któ ry zo stał za stęp - cą dy rek to ra WORD w Pi le, czy wi ce sta - ro ście Ka zi mie rzu Su li mie, dla któ re go zna lazł się etat w spół ce gmi ny MZK. Pi ła: w kon wen cie tak, w po wie cie nie Du żo emo cji wzbu dzi ło tak że oświad - cze nie sta ro sty F. Ta ma sa, któ ry po in for - mo wał, że pro po no wa ne go przez se na to ra Au gu sty na Kon wen tu Sa mo rzą dów Gmin Po wia tu Pil skie go nie bę dzie. Nie bę dzie bo... ro ze sła li śmy py ta nie do dzie wię ciu sa mo rzą dów wcho dzą cych w skład po wia tu pil skie go. Do sta li śmy czte - ry od po wie dzi, w któ rych opi nie by ły róż ne. W związ ku z po wyż szym za de cy do wa li śmy, że Kon wen tu Sa mo rzą dów Po wia tu Pil skie - go nie bę dzie. Nie bę dzie my po wo ły wać sztucz ne go two ru, pod czas kie dy gmi ny od lat współ pra cu ją, w ra mach Kon wen tu Wój tów i Bur mi strzów Pół noc nej Wiel ko - pol ski oznaj mił pod czas swo jej kon fe - ren cji pra so wej Fran ci szek Ta mas. Tym cza sem pre zy dent Głow ski za zna - czył, ze dłu go mu siał my śleć, ja ki ist nie ją - cy kon went sta ro sta miał na my śli. REKLAMA LICENCJONOWANY PRZEWÓZ OSÓB RAD-MAX POLSKA - HOLANDIA HOLANDIA - POLSKA kom tel W koń cu przy po mniał so bie, że cho dzić mo że o Kon went Wój tów i Bur mi strzów Pół noc nej Wiel ko pol ski, któ ry na zwał to - wa rzy skim zgro ma dze niem wój tów i bur - mi strzów, w któ rym jak sa ma na zwa wska zu je nie ma miej sca dla pre zy den ta. Do dał tak że, że z je go wie dzy wy ni ka, iż wój to wie i bur mi strzo wie spo ty ka ją się co - raz rza dziej. Prze ko ny wał rów nież, iż to, że gmi na Pi ła za mie rza wy stą pić ze struk - tur po wia tu pil skie go i funk cjo no wać sa - mo dziel nie ja ko po wiat grodz ki, nie zmie - nia fak tu, że chcia ła by z gmi na mi współ - pra co wać w ra mach kon wen tu... Sta ro sta pró bu je się wy krę cać z kar ty współ pra cy, ja ką miał gwa ran to wać pro - po no wa ny prze ze mnie kon went pe ro - ro wał M. Au gu styn. Naj pierw twier dził, że kon wen tem jest za in te re so wa ny, a po - tem zmie nił zda nie. Mo że jed nak nie po - dej mu je de cy zji sam, bo za je go fo te lem z ty łu ktoś stoi? py tał. Sta ro sta obie - cał kon went, a te raz wy krę ca się to wa rzy - skim związ kiem gmin zwią za nych z Po ro - zu mie niem Sa mo rzą do wym. Trze ba rze - czy po li tycz nie na zwać po imie niu: to jest kłam stwo! wo łał se na tor. W czte ry oczy Mie czy sław Au gu styn na ko niec oznaj - mił, że w po nie dzia łek, 6 lipca umó wio ny jest na spo tka nie w czte ry oczy ze sta ro stą Fran cisz kiem Ta ma sem. Ma na ma wiać go, by wspól nie jeź dzi li po po wie cie i prze ko - ny wa li sa mo rzą dow ców, że kon went po - wo łać mi mo wszyst ko war to. Po spo tka niu ze sta ro stą, se na tor obie - cał tra dy cyj nie spo tkać się z dzien ni ka - rza mi, bo jak ży cie po ka zu je, w ko mu ni - ka cji na li nii: se na tor po wiat mia sto od gry wa ją oni ostatnio stra te gicz ną ro lę. Bojczyk Radosław Święta Złotów POLSKA - ANGLIA - POLSKA tel WYJAZDY CODZIENNIE!

8 8 J 100 lat KOŚCIOŁA świętej rodziny w WYDARZENIE Choć rok ju bi le uszo wy 100-le cia ko ścio ła Św. Ro - dzi ny trwa od grud nia 2014 do grud nia 2015, to cen tral ne uro czy sto ści od by ły się w nie dzie lę, 28 czerw ca. Za sa le zjań ska pa ra fię mo dli ło się 35. księ ży, na cze le z bi sku pem Edwar dem Daj cza kiem. W tym kościele miało nie paś ani jedno polskie słowo... sza św. od by ła się przy oł ta - rzu po lo wym. Chcie li śmy nie ja ko wyjść z ko ścio ła i na nie go po pa trzeć wy ja - śnia ks. Ja nusz Zdol ski. Pod czas uro czy stej pro ce - sji, za pocz ta mi sztan da ro - wy mi, nie sio no re li kwie wszyst kich świę tych i bło go - sła wio nych, ja kie znaj du ją się w ko ście le. Na cen tral ne ob cho dy 100- le cia przy je cha li by li pro bosz - czo wie i licz na gru pa ka pła - nów pra cu ją cych lub po cho - dzą cych z pa ra fii. Był rów - nież pro win cjał in spek to rii pil skiej sa le zja nów, ks. Ma - rek Chmie lew ski oraz po - nad 30 sióstr za kon nych, głów nie sa le zja nek, któ re swo - je po wo ła nie do służ by Bo gu od kry ły przy Świę tej Ro dzi - nie, lub uświę ci ły ten ko ściół swo ją pra cą. Żad na świą ty nia na świe - cie, rów nież i ta, nie wy prze - dzi ła świą ty ni fun da men tal - nej i pod sta wo wej, dla któ rej od dał ży cie Je zus Chry stus. To ty, ja i my wszy scy... po - wie dział na po cząt ku ho mi lii bi skup E. Daj czak. Za uwa żył też trud ny cha rak ter mia sta, w któ rym znaj du je się Świę - ta Ro dzi na. Ko ściół ten funk cjo nu je w nie ła twym świe cie Pi - ły po wie dział. Po woj nie mia sto zo sta ło zdo mi no wa - ne ide olo gią lu dzi ubra nych w mun du ry, zmu sza nych do te go, aby za wsze uda wa li ate istów. A te wie że świą ty ni FOT. TOMASZ BORYSEWICZ cią gle wo ła ją: Pod nie ście gło - wy, spójrz cie na Bo ga! Po Eu cha ry stii bi skup Edward Daj czak udzie lił od - pu sto we go, pa pie skie go bło - go sła wień stwa, na któ re ze - zwo li ła Pe ni ten cja ria Apo - stol ska spe cjal nym de kre - tem. Od mó wio na zo sta ła tak - że spe cjal na mo dli twa do Świę tej Ro dzi ny, tzw. ju - bi le uszo wa, któ rą wier ni mo - dlą się przez ca ły rok ob cho - dów 100-le cia. Dziś ten ko ściół jest ser - cem na szej in spek to rii. Tak jak w die ce zji jest ko ściół ka - te dral ny, tak i tu w Pi le jest na sza sa le zjań ska ka te dra. To jest cen trum pro win cji, któ - ra się ga pół noc no -za chod niej Pol ski, ale rów nież Szwe cji, Ro sji, aż po Gru zję mó wił z ko lei ks. in spek tor Ma rek Chmie lew ski. Prze czy tał rów nież list prze ło żo ne go ge ne ral ne go sa le zja nów, ks. Ánge la Fernánde za Ar ti me, wy sto - so wa ny spe cjal nie z ra - cji 100-le cia pil skie go ko - ścio ła. Po ju bi le uszo wej mszy św. i prze mó wie niach wszy scy usta wi li się do wspól ne go zdję cia, a na sce nie wy stą - pi ły ze spo ły po lo nij ne, kon - cer tu ją ce w ra mach fe sti - wa lu Bu ko wiń skie Spo tka - nia. Dla pa ra fian i go ści na pla cu ko ścio ła przy go - to wa ny zo stał po czę stu nek, pod czas któ re go wier ni mie - li je dy ną oka zję po roz ma - wiać z daw ny mi ka pła na mi, za kon ni ka mi i za kon ni ca - mi pra cu ją cy mi w Świę tej Ro dzi nie. To masz Bo ry se wicz swie ta ro dzi na.pi la.pl Jed no z we zwań mo dli twy wier nych od mó wio ne zo sta ło w ję zy ku nie - miec kim. By ł to ukło n w kie run ku daw nych miesz kań ców Schne - idemühl, któ rzy przed 100 la ty wznie śli świą ty nię. HISTORIA Pa ra fia Świę tej Ro dzi ny li czy już bli - sko 400 lat, jest bo wiem kon ty nu ator ką pierw szej pa ra fii ka to lic kiej, ja ka ist nia ła w Pi le. Sam ko ściół ob - cho dzi jed nak stu le cie swo ich uro dzin. Neo ba ro ko wa świą ty nia wy bu do wa na zo sta ła w la tach , ale po świę co na zo sta ła do pie ro 6 grud nia 2015 ro ku. Jej bu do wa kosz to wa ła pra wie 350 tys. ma rek. Mia ła być ko ścio łem po moc ni czym dla nie miec kich ka to li - ków, w któ rym mia ło nie paść ani jed no pol skie sło wo. Hi sto ria spła ta ła jed nak fi gla... Pod ko niec XIX wie ku, w ów cze snym Schne idemühl, ro sło na pię cie po mię dzy pol ski mi a nie miec ki mi ka to li ka - mi. Jed ni i dru dzy mo dli li się w ko ście le Świę tych Ja nów, ale do cho dzi ło do sy tu acji, że po po ran nych mszach od - pra wia nych w ję zy ku pol skim, Po la cy za my ka li ław ki i Niem cy nie mie li się gdzie mo dlić. Oczy wi ście dzia ło się też na od wrót. Na sku tek tych na pięć na ro dził się po mysł, aby zbu do - wać ko ściół tyl ko dla nie miec kich ka to li ków. Po sprze da - niu grun tów ko ściel nych (te ren dzi siej szych doł ków ), uda ło się sfi nan so wać pro jekt bu do wy dru gie go ko ścio ła ka to lic kie go. *** Roz po czę cie bu do wy świą ty ni przy Molt ke straße (dzi - siej szej ul. Ki liń skie go) po prze dzo ne by ło ob szer ną ko re - spon den cją pro wa dzo ną przez mi ni stra ds. ko ściel nych, na uko wych i me dycz nych w Ber li nie z nad pre zy den tem Pro win cji Po znań skiej i Wy dzia łem Ko ścio łów i Szkół Re - jen cji Byd go skiej. W 1908 r. zde cy do wa no, że kosz ty bu - do wy świą ty ni bę dą po kry te z fun du szy ze bra nych przez pil ską gmi nę ka to lic ką oraz z fun du szu Pro win cji Po znań - skiej. W tym sa mym ro ku gmi na sprze da ła mia stu na le żą - ce do niej te re ny (z prze zna cze niem na roz bu do wę ga zow - ni) za 100 tys. ma rek. Do dat ko wo, już na po cząt ku XX wie - ku, po wsta ło sto wa rzy sze nie przy ja ciół bu do wy no we go ko ścio ła, sta ra ją ce się po przez dat ki, da ro wi zny oraz do -

9 J 9 pile FOT. ANDRZEJ ZARANEK ć cho dy z przed sta wień te atral nych przy spie - szyć bu do wę dru giej świą ty ni ka to lic kiej w Schne idemühl. 21 kwiet nia 1910 r. Mi ni ster stwo Prac Pu - blicz nych za ak cep to wa ło pro jekt bu do wy ko - ścio ła z kosz to ry sem osza co wa nym na 321 tys. ma rek. W stycz niu 1912 r. sko ry go wa no cał ko wi ty koszt bu do wy ko ścio ła, usta la jąc go na ma rek. Pil skiej gmi nie przy - zna no fun du sze na bu do wę świą ty ni ze środ - ków pań stwo wych w kwo cie ma rek. Bu do wa ko ścio ła roz po czę ła się 8 ma - ja 1912 r. Te go dnia za in au gu ro wa no pra ce ziem ne i wy ko py pod fun da men ty. Na miej - sce prze zna cze nia za czę ły przy by wać trans - por ty z ce gła mi po trzeb ny mi do bu do wy ko - ścio ła. Roz pi sa no i ogło szo no za mó wie nia na pra ce mu rar skie i ka mie niar skie. Ko ściół po wstał we dług pro jek tu ber liń skie go ar chi - tek ta Oska ra Sie de go. Do czerw ca 1913 r. zo sta ły ukoń czo ne ścia - ny oraz na wy ko ścio ła do wy so ko ści gór - nych gzym sów, a tak że wie że. Do koń ca lip - ca po ło żo no więź bę da cho wą i roz po czę to pra ce przy kry ciu da chu świą ty ni oraz sy - gna tur ki. We wnątrz wy ko na no ka na ły grzew - cze i fun da ment pod oł tarz. Na stęp nie przy - stą pio no do prac zwią za nych z bu do wą skle - pie nia na wy i tyn ko wa niem ścian od ze - wnątrz. Bu do wę nad zo ro wał pro boszcz i ka pe lan woj sko wy ks. Adal bert Lenz. Je mu po świę - co na jest zresz tą jed na z ta blic w ko ście le. Nie ste ty ksiądz Lenz nie do cze kał koń ca bu - do wy. Zmarł 17 wrze śnia 1914 ro ku. Je go obo wiąz ki prze jął ksiądz Gram se, któ ry jed - no cze śnie zo stał pierw szym pre po zy tem obu ko ścio łów ka to lic kich w Schne idemühl. Bu - do wę Kir che zur He ili gen Fa mi lie ukoń czo - no w 1914 ro ku, cho ciaż uro czy ste po świę - ce nie mia ło miej sce do pie ro rok póź niej, 6 grud nia 1915 r. Opóź nie nie mo gło być spo - wo do wa ne śmier cią księ dza Len za oraz wy - bu chem I woj ny świa to wej w lip cu 1914 r. Moż li we tak że, że przez rok wy po sa ża no wnę trze ko ścio ła. Pil ska gmi na ka to lic ka za dba ła o to, aby z oka zji po świę ce nia świą ty ni wy dać ilu stro - wa ną bro szu rę z do kład nym opi sem oko - licz no ści i prze bie gu bu do wy ko ścio ła. Nie - ste ty, na chwi lę obec ną nie od na le zio no żad - ne go eg zem pla rza tej bro szu ry. Neo ba ro ko wa świą ty nia pw. Świę tej Ro - dzi ny naj pierw peł ni ła funk cję ko ścio ła po - moc ni cze go dla pa ra fii NMP i Śś. Ja nów, a póź niej zo sta ła wy nie sio na do god no ści ka te dry Nie za leż nej Pra ła tu ry Pil skiej. *** Po woj nie, w 1946 r. ko ściół po wie rzo ny zo stał opie ce To wa rzy stwa św. Fran cisz ka Sa le zjań skie go. Pierw szym sa le zja ni nem, któ ry pra co wał w Pi le, był ks. Jó zef Wró - bel sdb. 14 czerw ca 1969 r. bp Wil helm Plu ta uro - czy ście kon se kro wał Świę tą Ro dzi nę. Ple ba nia zo sta ła wy bu do wa na w la - tach W la tach do bu - do wa no do niej no we skrzy dło, w któ rym mie ści się In spek to rat Zgro ma dze nia Sa le - zjań skie go i dom ka te che tycz ny. Obec nie do pa ra fii na le ży wier - nych. Przy ko ście le dzia ła oko ło 30 róż nych grup, wspól not i sto wa rzy szeń. Pro bosz czem od lip ca 2010 ro ku jest ks. Zbi gniew Hul sdb., któ re go wspie ra 11 du chow nych. Od - pust pa ra fial ny ob cho dzo ny jest w Nie dzie lę Świę tej Ro dzi ny (pierw sza nie dzie la po Bo - żym Na ro dze niu). *** Hi sto ria spła ta ła fi gla: oto w ko ście le, w któ rym nie mia ło paść ani jed no pol skie sło wo oraz w któ rym miał być za cho wa ny nie miec ki cha rak ter, mo dli my się od pra - wie 70 lat wy łącz nie po pol sku. Na pod sta wie ma te ria łów pa ra fii Św. Ro dzi ny

10 10 L FOT. WIKIPEDIA BLUES EXPRESS Piła - Zakrzewo lipca 11 lip ca ru sza ko lej na edy cja Blu es Expres su. Mu zycz ny po ciąg wy je dzie z Dwor ca Let nie go w Po zna niu. Pa sa że rów bę dzie tam że gnać pil ska gru pa Nad miar. Mi ni kon cer ty od bę dą się rów nież na sta cjach, na któ rych po ciąg za trzy my wał się bę - dzie w dro dze do Za krze wa. Roz kład jaz dy pre zen tu je się na stę pu ją co: Po znań 13: 15 NADMIAR, Ro goź no 14: 05 14: 55 RIDERS, Cho dzież 15: 24 16: 44 JAROMI ZEZ EKOM, Pi ła 17: 00 17: 55 EAST EARTH BAND, Kra jen - ka 18: 18 18: 52 ADAM BARTOŚ BLUES BAND, Zło tów 19: 02 19: 32 HOT LIPS, Za krze wo 19: 42 SIDE ROAD. Kon cert głów ny Blu es Expres su roz pocz nie się nad je zio rem Pro bosz czow skim w Za krze wie o godz Na sce nie wy stą pią: Blu es Flo wers, Elec tric La dy (Cze - chy), De mian Band (Ar gen ty na), JJ Band, Kra ków Stre et Band, Zgre dy Bil lie es, Blu es Me nu. Dzień wcze śniej (10 lip ca) o godz kon cert w ra mach Blu es Expres su od bę - dzie się w Pi le na uli cy Śród miej skiej. Wy stą pią: Blu eset, Ri ders, Ca rvin Jo nes (USA). GENESIS Classic Orchestra Ray Wilson Złotów, 5 lipca godz Za pra sza my na kon cert ga lo wy Eu ro Eco Fe sti val Zło tów 2015 w wy ko na niu GENESIS Clas sic Or che stra Ray Wil son, pod czas któ re go za pre zen to wa ne zo sta - ną naj więk sze prze bo je Ge ne sis w wy ko na niu ostat nie go wo ka li sty tej gru py Raya Wil so na (w 1996 ro ku za stą pił Phi la Col lin sa) oraz je go ze spo łu z to wa rzy sze niem sek cji dę tej. Kon cert od bę dzie się w nie dzie lę, 5 lip ca o godz w Am fi te atrze le śnym przy ulicy Par ty zan tów w Zło to wie. Bi le ty w ce nie 30 PLN moż na na być w Pły wal ni La gu na w godz (tel ). ZAKOPOWER Czarnków 25 lipca godz Kon cert od bę dzie się w am fi te atrze le śnym. Wstęp na kon cert bez - płat ny. Za ko po wer uświet ni ju bi le - usz 140-le cia Ban ku Spół dziel cze go w Czarn ko wie. Pomysł na LATO Narty wodne na Piaszczystym No wa atrak cja szy ku je się na dru gim pil skim ką pie li sku, nad je zio rem Piasz czy stym. Już nie dłu go po wsta nie tam wy ciąg do nart wod nych i wa ke bo ar du (kon struk cja jest w trak cie mon ta żu). Je śli ko ja rzy cie to urzą dze nie z gli nia nek w cen trum mia sta, to... ko ja rzy cie do brze. Wy ciąg zo stał prze nie sio ny i w tym se zo nie funk cjo no - wał bę dzie w no wym miej scu wła śnie nad je zio rem Piasz czy stym. HURTOWNIA BUDOWLANA ul. Przemysłowa 46, Piła tel.: Pracujemy: 00 od poniedziałku do pią tku od , w soboty od OFERUJEMY: PRZY ZAKUPIE PŁYTEK CERAMICZNYCH W FIRMIE GALTON PROJEKT, WIZUALIZACJA W 3D Z KLIENTEM ORAZ PROJEKT WYKONAWCZY BEZ DODATKOWYCH OPŁAT. DOSTAWA A HDS PROJEKTY ŁAZIENEK - GRATIS!

11 L 11 Koncert Enej Szamocin 24 lipca, godz. 21 Ze spół Enej kon cer to wał bę dzie w Szmo ci nie, w po - wie cie cho dzie skim. Kon cert od bę dzie się 24 lip ca o godz. 21 na sta nio nie miej skim przy ul. Par ko wej. Wej ście na kon cert od godz. 19. O godz. 20 wy stą pią dzie ci i mło dzież z Sza mo ciń skie go Ośrod ka Kul tu ry. Bi le ty na kon cert w przed sprze da ży (do 18 lip ca) w ce - nie 20 zł. Od 20 lip ca i w dniu kon cer tu 30 zł. Sprze daż bi le tów w Pi le Sklep mu zycz ny De mo. FOT. ZBIGNIEW KOMOROWSKI Wampiriada w Trzciance W naj bliż szy week end (3-5 lip ca) za pra sza my na pla żę OSiR do Trzcian ki. Dom kul tu ry tra dy cyj nie pro po nu je prze gląd fil mów gro zy pod go łym nie bem. W pro gra - mie: PIĄTEK: Wil ko ła cze sny (17.00), Cierń (22.00), Krwa we Wa len tyn ki (23.30). SOBOTA: Si ni ster (22.00), Do rian Grey (0.00), Krwa wa uczta 2 ( 2.00). Póź niej (ok. 3.40) bie sia do wa nie z be stią. W me nu barszcz czer wo - ny i kisz ka ka sza na na cie pło... NIEDZIELA: Wy bór miss i mi ste ra Wmpi ria dy (21.00), Krwa wa Uczta 3 (22.00), Co ro bi my w ukry ciu? (23.30). KUKIZ & PIERSI Margonin 11 lipca, godz lip ca na Pla ży Miej skiej w Mar go ni nie, w ra mach fe sti wa lu Wia tra ka lia 2015 wy stą pi ze spół KUKIZ & PIERSI. Kon cert roz pocz nie się o go dzi nie 20: 00. Ce na bi le tu: 12 zł w przed sprze da ży oraz 20 zł w dniu kon cer tu. Bi le ty do na by cia od 16 czerw ca: Miej sko Gmin ny Ośro dek Kul tu ry ul. Po wstań - ców Wlkp. 15 Mar go nin, Re stau ra cja Kom fort ul. Cmen tar na 19 Mar go nin, Wa ke park Mar go nin. Ja - ko sup port za gra ze spół FIX UP. Po kon cer cie dys ko te ka. Music Festival & Master Class Piła sierpnia Od by wa ją cy się w Pi le MF&MC to utrzy ma ny na świa - to wym po zio mie fe sti wal mu zy ki kla sycz nej oraz kon sul ta cje mi strzow skie dla stu den tów smycz kow - ców z ca łe go świa ta. To au tor ski pro jekt prof. Bart ka Ni zio ła ge nial ne go pol skie go skrzyp ka, pro fe so ra Hoch schu le der Kun ste Bern i kon cert mi strza zu ry - skiej Ope ry. Kon cer ty od by wać bę dą się w wy jąt ko wych miej scach Pi ły: ko ścio ły, BWA, ogród przy Mu zeum St. Sta szi ca, Miej ska Sa la Kon cer to wa, bul war nad Gwdą oraz Park na Wy spie. A może domek na Płotkach? Wy na ję cie no we go dom ku na pil skich Płot kach moż li - we bę dzie od 15 lip ca. MOSiR koń czy wła śnie przy go to wa nie 13 dom ków dla tu ry stów. Wy na ję cie naj więk sze go z nich (72 m. kw.) na do bę kosz to wać bę dzie 195 zło tych. W jed nym dom ku no co wać mo że oko ło 8 osób. Choć mo der ni za cja ośrod ka nie jest jesz cze za koń czo na, to nad je zio rem już jest co ro bić. Dzia ła plac za baw dla dzie ci i si łow nia pod chmur ką dla star szych. Jest też wia ta, któ rą z ogni skiem wy na - jąć moż na za 200 zło tych (w opła cie tej znaj du je się już koszt drew na na ogni sko). Na Płot kach dzia ła ją dwie ba zy nur ko we i wy po ży czal nia sprzę tu wod ne go. W po bli żu jest park li no wy, któ ry wła śnie przy go to wu - je no wą tra sę bli żej je zio ra. BEZPIECZNIE NAD WODĄ i... W SIECI Na Sta ni cy Wod nej nad Za le wem Ko szyc kim mło dzi ka ja ka rze ze Sto wa rzy sze - nia SN Zwał ka i że gla rze z Uczniow skie go Klu bu Że glar skie - go Wod niak go ści li stra ża ków, po li cjan tów, ra tow ni ków WOPR i przede wszyst kim uczniów Spe cjal ne go Ośrod ka Szkol no -Wy cho waw cze go w Pi le. Ucznio wie mie li oka zję za - po znać się z za sa da mi udzie la nia pierw szej po mo cy. Dzie ci do wie dzia ły się też, co za brać, wy bie ra jąc się nad wo - dę, gdzie wol no się ką pać, jak bez piecz nie się opa lać, kie dy na le ży wyjść z wo dy i o wie lu in nych ele men tach bez pie - czeń stwa. Po li cjan ci przy po mnie li nu me ry alar mo we oraz po wie dzie li, ja kie istot ne in for ma cje na le ży prze ka zać przy wzy wa niu po - mo cy oraz cze go uni kać i na co zwra cać uwa gę, przy za wie - ra niu zna jo mo ści, rów nież tych przez in ter net. LETNIA MIŁOŚĆ Wiel kie uczu cie czy wiel kie sza leń stwo? A mo że jed no i dru gie? Zro bio ne pod Pi łą zdję cie im po nu - ją cych roz mia rów wy zna nia przy sła ła nam na sza czy tel - nicz ka. Za ko cha nym ży czy my, że by ich mi łość trwa ła dłu żej, niż go rą ce la to... KIEROWCA KRAJOWY LUB MIĘDZYNARODOWY Wymagania: Aktualne prawo jazdy C+E Ukończony kurs na przewóz rzeczy Mile widziane referencje Zapewniamy: Atrakcyjne i terminowo wypłacane wynagrodzenie Długoterminową współpracę Pracę w pełnym wymiarze czasu pracy Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę Cotygodniowe zjazdy do domu Kontakt: Piotr Jeleń, tel , Wysyłając dokumenty prosimy o załączenie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U tekst jednolity z późniejszymi zmianami) POLICEALNE SZKOŁY MEDYCZNE: Asystentka stomatologiczna Higienistka stomatologiczna Opiekun medyczny Technik sterylizacji medycznej Technik dentystyczny Technik masażysta Terapeuta zajęciowy SZKOŁY POLICEALNE ZAWODOWE: Asystent osoby niepełnosprawnej Opiekun w domu pomocy społecznej Opiekunka środowiskowa Technik administracji Technik BHP Technik ochrony fizycznej osób i mienia STUDIUM POLICEALNE: Studium psychologii, Wizaż i stylizacja paznokci, Masaż leczniczy, Studium opiekunki dziecięcej, Terapeuta zajęciowy, Studium architektury wnętrz, Przedstawiciel handlowy. KURSY: Język migowy, Pierwsza pomoc przedmedyczna. Piła, ul. Gen. Sikorskiego 73 tel , kom fama.edu.pl *dotyczy wybranych kierunków (zdjęcia także z dojazdem) Piła, pl. Staszica 10 (w budynku Urzędu Miasta Piły) tel al. Niepodległości 33/35 (w budynku Starostwa Powiatowego) tel czas na wygodny kredyt KONSOLIDACYJNY jedna rata zamiast kilku do zł okres kredytowania nawet do 10 lat PROMOCJA!!! TERAZ TYLKO 4.9% Wybierz dla siebie najlepszą konsolidację!!! WIELE BANKÓW W JEDNYM MIEJSCU! PIŁA ul. Śródmiejska 15 CZARNKÓW ul. Kilińszczaków 49 kredyty Bank BPH To dobry czas na jedną, wygodną ratę! ZŁOTÓW ul. Wojska Polskiego 28

12 12 S OBSŁUGUJEMY CAŁY KRAJ Kontakt telefoniczny: 61/ Poznań 67/ Piła 69/ Człuchów 63/ Konin 65/ Leszno 62/ Kalisz D O S TAWA M O N TA Ż G R AT I S Całodobowy przewóz zmarłych Trumny, urny, pogrzeby, kremacje, ekshumacje, Odzież, kwiaty, transport międzynarodowy. KONTAKT: darmowa weryfikacja decyzja w godzinę bez zbędnych zaświadczeń atrakcyjne warunki od 300 do 2000 zł dla zadłużonych Zapraszamy: Pn. - Pt. godz Piła, u. 14 Lutego 8 tel./fax Poszukuję do swojego zespołu osób inteligentnych i ambitnych, umiejących wykorzystać swój potencjał, otwartych na kontakt i poznawanie ludzi. Praca umożliwia realizację kariery oraz wysokie zarobki ograniczone jedynie Twoimi możliwościami. JEŚLI LUBISZ PODEJMOWAĆ WYZWANIA - TO MOJA OFERTA JEST DLA CIEBIE. JEŚLI NIE - SZUKAJ DALEJ. Oferuję: - gruntowne przygotowanie do pracy - jasno określoną ścieżkę rozwoju - system szkoleń umożliwiający stałe podnoszenie kwalifikacji. Tel Polonia rozgromiła kolejarza ŻUŻEL Po lo nia roz gro mi ła na wy jeź dzie Ko le ja rza Ra wicz 59: 31. Pi la nie od sa me go po cząt ku spo tka nia na rzu ci li ton ry wa li za cji i na wet na mo ment nie po zwo li li go spo da - rzom wyjść na pro wa dze nie. rzed spo tka niem dzia ła cze Po lo nii mie li jed nak spo ry ból gło wy. W no cy z so bo ty na nie dzie lę do klu bu za - dzwo nił li der Po lo nii Je sper Mon berg, któ ry po in for mo wał, że po upad ku w li dze duń skiej czu je się na ty le źle, że nie chce osła biać ze spo łu w me czu z Ko le ja rzem. W eks pre so wym tem pie do Pol ski przy je chał więc je go ro - dak Ra smus Jen sen, któ ry jak się oka za ło za no to wał świet ny wy stęp. Do sta łem te le fon po pół no cy. By - ło to w ostat niej chwi li, po nie waż 10 mi nut póź niej już nie by ło by moż li - OKNOSTYL -42% SUPERPROMOCJA! OKNA PCV 6-KOMOROWE OKNA 7-KOMOROWE BRAMY GARAŻOWE, OKNA DACHOWE PCV WYCENA, POMIAR DORADZTWO GRATIS! TYL 5 lat gwarancji Piła, ul. Kossaka a 119 tel w.oknostylpila.pl wo ści do dzwo nie nia się do mnie. Szyb - ko się spa ko wa łem i zdą ży łem do Ra - wi cza mó wił z ulgą po spo tka niu Ra - smus. W me czu z Ra wi czem w Po lo nii prak tycz nie nie by ło sła bych punk tów. Świet nie spi sa li się Pa tryk Dol ny i Da - niel King, a re kord to ru po bił w trze - cim bie gu Piotr Świst, któ ry po pra wił re kord to ru Ra fa ła Karcz ma rza z bie - gu dru gie go. Po cząt ko wo pro ble my z do pa so wa - niem się do na wierzch ni miał Ma ciej Faj fer, jed nak po zmia nach spi sy wał się zde cy do wa nie le piej. Po nad to cen - JA ROMOCJA PROMOCJA P PRO RATY OKNA TYPOWE dostępne od ręki W ofercie również montaż, pełna gama parapetów, rolety. C ne oczka do ło ży li ju nio rzy, w tym Kac - per Grze gor czyk, któ ry śmia łym ata - kiem wy prze dził w bie gu mło dzie żo - wym ry wa la. Go spo da rze przed nie dziel nym me - czem do ko na li dwóch wzmoc nień, jed - nak to nie wy star czy ło na świet nie dys - po no wa nych te go dnia za wod ni ków pil skie go klu bu. Po lo ni ści, wy gra ną na spe cy ficz nym to rze w Ra wi czu, ko - lej ny raz po twier dzi li, że nie daw na wy - so ka po raż ka w Gdań sku by ła tyl ko wy pad kiem przy pra cy i na dal są jed - nym z głów nych fa wo ry tów do awan - su. (źró dło vic to ria pi la. com) Cztery medale czwartkowiczów w Łodzi LEKKOATLETYKA Suk ces mło dych pil skich lek ko - atle tów na fi na le XXI Ogól no pol skich Czwart ków Lek ko atle tycz - nych w Ło dzi. W im pre zie wzię ło udział osiem nastu uczniów z na - sze go re gio nu. Łącz nie na star cie po ja wi ło się oko - ło 3,5 ty sią ca mło dych spor tow ców z ca łe go kra - ju. Mniej licz na niż w ostat - nich la tach re pre zen ta cja Pi - ły i oko lic spi sa ła się na me - dal. A na wet na czte ry me - da le dwa zło te i ty le sa mo srebr nych. Dzię ki tym osią - gnię ciom re gion pil ski za jął dru gie miej sce w kla sy fi ka cji ge ne ral nej. CAŁODOBOWA KOMPLEKSOWA OBSŁUGA POGRZEBOWA Kremacje Ekshumacje Budowa grobowców Nagrobki Trumny TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY - CENY DO NEGOCJACJI Zakład Pogrzebowy Piła, ul. Żeleńskiego 48 ul. Motylewska TELEFONY CAŁODOBOWE Zło te krąż ki zdo by li: Alek - san dra Wit kow ska (ur. w 2002 ro ku) zwy cięż czy - ni kon kur su sko ku w dal (wy - nik: 5,22 m), Fi lip Ska łec ki (ur. w 2003 r.) trium fa tor zma gań w rzu cie pił ką pa - lan to wą (wy nik: 59,5 m). Na dru gim stop niu po dium sta nę ły: Ma li na Maj da (ur. w 2003 r.) sre bro w bie gu na 60 me trów (wy nik: 8,48 s), Mar ta Krecz mer (ur. w 2002 r.) srebr ny me dal w bie gu na 60 me trów (wy - nik: 8,12 s). Stypy Wieńce Wiązanki Kopułki Oprawa muzyczna

13 S 13 P R O M O C J A. G M. S Z Y D Ł O W O Święto Ryby i Wody Tarnowo 2015 WYDARZENIE W Tar no wie już po raz dru gi od by ło się Świę to Ry by i Wo dy. Wy da rze nie przy - cią gnę ło do tej ma low ni czej miej sco wo ści du żą licz bę uczest ni ków z ca łe go re gio nu. Już w go dzi nach przed po łu dnio - wych mi ło śni cy przy ro dy i re kre - acji mie li moż li wość ko rzy sta nia z wa lo rów kra jo znaw czych gmi ny, po przez udział w raj dzie ro we ro - wym, spły wach ka ja ko wych i za - wo dach węd kar skich, a na stęp nie w bie gu kra jo znaw czym. Po ofi - cjal nym otwar ciu im pre zy przez wój ta Da riu sza Chro ba ka, któ ry po wi tał rów nież wszyst kich przy - by łych człon ków Ra dy Gmi ny: prze wod ni czą ce go Pio tra Droż dża, rad nych: Emi lię Ka łuc ką, Bar ba rę Bry łę, Ta de usza Ma da ja, Pio tra Pod ko wę, Ja ro sła wa Ra muc kie - go, Mie czy sła wa Du bo we go oraz soł ty sów, na stą pi ło ogło sze nie wy - ni ków za wo dów węd kar skich. Pierw sze miej sce w za wo dach za - jął Kac per Ró zga, dru gi był To - masz Wi tul ski, a trze ci Grze gorz Ciem ny. Na gro dy ufun do wał Okręg Nad no tec ki PZW i Ko ło Węd kar - skie Klan HUCHO. Uczest ni cy za wo dów bra li rów nież udział w lo - so wa niu bo nów przy go to wa nych przez Go spo dar stwo Ry bac kie Pstrąg Tar no wo. Naj wię cej emo cji wy wo łał wśród uczest ni ków im pre zy kon kurs ła - pa nia ży we go pstrą ga go ły mi rę - ko ma. Ku za sko cze niu wi dzów jed - ną z osób, któ re zła pa ły naj więk - szą ilość ryb, by ła je dy na ko bie - ta Ewa Mą czyń ska. Ze star tu ją - cej mę skiej czę ści za wod ni ków ta - ki sam wy nik osią gnął Syl we ster Ba zi mie row ski. Cie ka wost ką jest fakt, że krót ka re la cja fil mo wa z tej kon ku ren cji zo sta ła wy emi to wa - na w Te le expre sie Extra w TVP In fo. Na gro dze ni też zo sta li uczest - ni cy kon kur su fo to gra ficz ne go: Kra jo braz z wo dą w tle, w któ rym uczest ni cy mie li po ka zać wa lo ry kra jo bra zo we gmi ny Szy dło wo. Go - ścin nie swo je pra ce wy sta wi li też dwaj wy bit ni fo to gra fi cy, miesz ka - ją cy w gmi nie Szy dło wo: Ja ro sław Strażacy - ochotnicy z gminy rywalizowali w Szydłowie Ra muc ki i Grze gorz Le wan dow - ski. Pod czas im pre zy wszy scy uczest ni cy mo gli skosz to wać po - traw z ryb przy go to wa nych przez ko ła go spo dyń wiej skich na kon - kurs ku li nar ny. Na gro dę spe cjal - ną otrzy ma ło Ko ło Go spo dyń Wiej - skich z Ko tu nia za kar pia fa sze ro - wa ne go w ga la re cie, a wy róż nie - nie Ko ło Go spo dyń Wiej skich Do - la sze wo za ry bę po ja poń sku. Po - zo sta łe ko ła: z No we go Dwo ru, Sta rej Łu bian ki i Szy dło wa otrzy - ma ły upo min ki. Pod czas im pre zy zo sta ły rów - nież wrę czo ne przez wło da rzy gmi ny na gro dy i wy róż nie nia za szcze gól ne osią gnie cia w spo - rcie, któ re w tym ro ku otrzy ma li: Pa ni An na So bań ska (bie gi), Pa ni Ka ta rzy na Le wan dow ska (pił ka siat ko wa), Pa ni An na Wi zjan (pił - ka noż na), Pan Syl we ster Ba zi - mie row ski (bie gi), Pan Ma ciej Ma - daj (wio ślar stwo), Pan Gra cjan Wy ro ślak (Ju do). Go rą cych emo cji po po łu dnia do - peł nił kon cert ze spo łu szan to we - go Wę że z po li go nu, po któ rym w bla skach za cho dzą ce go słoń ca roz po czę ła się za ba wa ta necz na. Spon so ra mi im pre zy by li: Go - spo dar stwo Ry bac kie Pstrąg Tar - no wo Zie mo wit Pir tań, Pol ski Zwią zek Węd kar ski Okręg Nad - no tec ki, Ko ło Klan HUCHO i Nad - no tec ka Gru pa Ry bac ka. ZAWODY 16 dru żyn stra żac kich wzię ło udział w za wo dach spor to wo - -po żar ni czych jed no stek OSP, któ re od by ły się w Szy dło wie. Po mi mo, że w tym ro ku wio da cą ro le w za wo dach od gry wa li se nio rzy, to star to wa ły rów nież gru py mło dzie - żo we dziew cząt i chłop ców. Jesz cze więk szym za sko cze niem był start dwóch dru żyn ko bie cych w ka te go - riach se nio rek (pa nie po wy żej 16. ro - ku ży cia) z OSP Po krzyw ni ca oraz OSP Sta ra Łu bian ka. Po mi mo upal nej po go dy i prze rwy zwią za nej z wy jaz dem dwóch jed no - stek do po ża ru, wi dać by ło u za wod - ni ków wo lę wal ki, am bi cję oraz chęć do star tu. Dla naj bar dziej zmę czo - nych wy so ką tem pe ra tu rą, or ga ni za - to rzy roz sta wi li kur ty nę wod ną, gdzie moż na by ło się ochło dzić. Do za wo dów przy sta pi ło 16 dru - żyn tj. 145 osób z pię ciu jed no stek OSP gmi ny Szy dło wo. W po szcze gól nych kla sy fi ka cjach za wo dów zwy cię ża li: se nio rzy (ko - bie ty) OSP Po krzyw ni ca, se nio rzy (męż czyź ni) OSP Szy dło wo, MDP (dziew czę ta) OSP Po krzyw ni ca, MDP (chłop cy) OSP Skrza tusz. Leżenica najlepsza na Orliku w Kotuniu TURNIEJ Osiem dru żyn wzię ło udział w or ga ni zo - wa nym już po raz dru gi Gmin nym Tur nie ju Pił ki Noż nej, ro ze gra nym na Or li ku w Ko tu niu. W tur nie ju zwy cię ży ła dru ży na z Le że ni cy. Udział w roz gryw kach wzię ło 8 dru żyn w tym: Szy - dło wo, St. Łu bian ka, Po - krzyw ni ca, Le że ni ca, Do la - sze wo, Ró ża Wiel ka oraz dwie dru ży ny z Ko tu nia. Tur - niej to czył się w dwóch fa - zach czę ści gru po wej oraz czę ści pu cha ro wej. O miej sca na po dium ry - wa li zo wa ły dru ży ny Sta rej Łu bian ki i Po krzyw ni cy, osta - tecz nie 3. miej sce, po bar - dzo dra ma tycz nym me czu i se rii rzu tów kar nych, za ję - ła Sta ra Łu bian ka. Do me czu fi na ło we go przy stą pi ły dru ży ny Ko - tuń II i Le że ni ca. Dru ży na Le że ni cy cof nię ta do obro - ny, wy cze ki wa ła na szyb kie kon try, tak ty ka ta oka za ła się bar dzo sku tecz na, gdyż dwie szyb kie ak cje prze są - dzi ły o lo sach me czu, w któ - rym dru ży na z Le że ni cy wy - gra ła 2:0. Pu cha ry dla naj lep szych dru żyn wrę czył wójt Gmi ny Szy dło wo Da riusz Chro bak.

14 14 Z Jubileuszowa Księga Samorządu WIELKOPOLSKA Z oka zji ju bi le uszu 25-le cia sa mo - rząd no ści uka zał się wy jąt ko wy al bum Księ ga wiel ko pol skich sa mo rzą - dów Są ju bi le usze, któ re za słu - gu ją na wy jąt ko we wy róż nie - nie, gdyż przy po mi na ją fak - ty lub wy da rze nia o bar dzo du żym zna cze niu dla ca łe go kra ju. Ta kim świę tem jest 25- le cie pol skiej sa mo rząd no ści, któ re przy pa da w tym ro ku. Mi nio ne ćwierć wie ku, to czas na ro dzin, kształ to wa nia się i okrzep nię cia idei sa mo - rząd no ści. Za tym wszyst kim kry ją się kon kret ni lu dzie i to Absolutorium dla burmistrz Jagodzińskiej WYRZYSK W pią tek, 26 czerw ca, pod czas se sji Ra - dy Miej skiej w Wy rzy sku rad ni udzie li li ab so lu to - rium bur mi strzo wi za 2014 rok. Do cho dy w gmi nie w 2014 ro ku za pla no wa ne by ły na po - zio mie ,20 zł, a wy dat ki na ,19 zł. Ozna cza to, że de fi cyt wy no - sił po nad 2 mi lio ny zło tych. Pla no wa ne do cho dy bu dże - tu wy ko na ne zo sta ły w wy - so ko ści 98%, a wy dat ki w 95%. Wy nik fi nan so wy za mknął wła śnie im po świę co na jest Księ ga sa mo rzą dów. Po - nad 300 stron te go al bu mu wy peł nia ją przede wszyst kim na zwi ska osób spra wu ją cych funk cje w sa mo rzą dach i rad - nych w przy pad ku gmin: sze ściu mi nio nych i siód mej, obec nej, ka den cji, a w po - wia tach czte rech mi nio - nych i pią tej, obec nej, ka den - cji. Są tu wszy scy, któ rzy w cią - gu mi nio ne go ćwierć wie cza bu do wa li Pol skę sa mo rzą do - wą. Al bum jest bo ga to ilu - stro wa ny fo to gra fia mi ze wszyst kich miast, gmin i po - wia tów. się w związ ku z tym w kwo - cie mniej szej niż za kła da no: mi nus ,44 zł. Po wy słu cha niu spra woz - da nia z wy ko na nia bu dże tu, rad ni więk szo ścią gło sów prze gło so wa li ab so lu to rium dla pa ni bur mistrz. Dzię ku ję za udzie le nie ab so lu to rium, choć re ali za - cja ubie gło rocz ne go bu dże tu tyl ko w nie wiel kim stop niu za le ża ła ode mnie, po nie waż na wet nie mie siąc nad nim pra co wa łam po wie dzia ła po gło so wa niu Bo gu sła wa Ja - FOT. UM WYRZYSK Wy daw cą tej je dy nej ju bi - le uszo wej w wo je wódz twie wiel ko pol skim pu bli ka cji jest pil skie Wy daw nic two Me- dia, na le żą ce do Ed mun da Wol skie go, któ ry był rów nież re dak to rem Księ gi. Opra co wa nie ta kie go al - bu mu by ło ogrom nym przed - się wzię ciem mó wi E. Wol - ski. Uczest ni czy ły w nim oso by z 276 jed no stek sa mo - rzą do wych z czte rech wo je - wództw: wiel ko pol skie go, lu - bu skie go, łódz kie go i za chod - nio po mor skie go oraz Wiel - ko pol skie go Ośrod ka Kształ - ce nia i Stu diów Sa mo rzą do - wych w Po zna niu, któ ry był go dziń ska. Bur mistrz da - je pro po zy cje, ale bez Pań - stwa ak cep ta cji żad nych zmian w bu dże cie by nie by - KIEROWCÓW po my sło daw cą przed się wzię - cia. Dzię ki te mu po spo li te - mu ru sze niu wszyst kich sa - mo rzą dów po wsta ła nie zwy - kła Księ ga wiel ko pol skich sa mo rzą dów. To wspa nia ła pa miąt ka pierw szych 25 lat pol skiej sa mo rząd no ści w na - szym ma kro re gio nie! RYNART INTERNATIONAL TRANSPORT POLSKA w Pile ul. Przemysłowa 23, tel zatrudnimy SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO POW. 12 TON, KAT. C+E W TRANSPORCIE MIĘDZYNARODOWYM ło. Na szczę ście mą drość rad - nych za wsze jest wi docz na w tych kwe stiach, któ re do - ty czą re ali za cji przede wszyst kim za dań in we sty - cyj nych. Za to za ufa nie bar - dzo Pań stwu dzię ku ję do - da ła. Na czerw co wej se sji rad - ni roz pa trzy li rów nież kil ka waż nych pro jek tów uchwał, m.in. uchwa lo no miej sco wy plan za go spo da ro wa nia prze strzen ne go, w któ rym uwzględ nio no sze reg uwag miesz kań ców gmi ny. Najlepsi sportowcy z Wyrzyska nagrodzeni WYRZYSK Bur mistrz Wy - rzy ska na gro dzi ła uczniów, któ rzy w mi nio - nym ro ku osią gnę li do bre wy ni ki w spo rcie. Wy rzysk spor tem stoi, a ci mło dzi lu dzie są na to naj lep szym do wo dem! Je - stem dum na, że na sza gmi - na mo że się po chwa lić tak zdol ną mło dzie żą po wie - dzia ła. Bo gu sła wa Ja go dziń ska wrę czy ła na gro dy fi nan so - we za osią gnię cia spor to we w 2014 ro ku pię ciu spor - tow com. Wy róż ni ła rów nież trój kę, któ ra wy wal czy ła FOT. UM WYRZYSK awans na Mi strzo stwa Pol - ski w 2015 ro ku. Na gro dze ni i wy róż nie - ni zo sta li: Ka ro li na Ko ziar - ka, San dra Szpott, Sa ra Szpott, Woj ciech Ha łas, Ma rek Wit czak i Pa tryk Jań czak. WYMAGANIA: - udokumentowane doświadczenie w transpor międzynarodowym (UE) - znajomość język a niemieckiego iego lub angielskiego - system pracy 3 tygodnie na 1 tydzień kontakt telefoniczny:

15 Z 15 Terminator: Genisys Od 1 lipca w naszym kinie! 120. urodziny kolejki WYDARZENIE W mi nio ny week end Wy rzy ska Ko lej ka Wą sko to ro wa ob cho dzi ła swo je 120. uro dzi ny. Fi nał uro czy sto ści zwią za nych z ju bi le uszem od był się w Bia - ło śli wiu. łów ną atrak cją so bot niej im pre zy by ła Pa ra da Pa ro - wo zów, któ ra zgro ma dzi ła tłu my. Jak na ju bi le usz przy sta ło, był rów nież uro dzi no wy tort dla wszyst kich go ści oraz wy róż nie nia dla za słu żo nych pra cow ni ków ko lej ki wą sko to ro wej. W spi chrzu Wa cek od by ło się se mi na rium na uko we po - świę co ne ko lej kom wą sko to ro wym. Wy rzy ska Ko lej Wą sko to ro wa otwar ta zo sta ła w 1895 ro ku i bez więk sze go uszczerb ku prze trwa ła obie woj ny świa to we, pro wa dząc ruch pa - sa żer ski i to wa ro wy aż do 1994 ro ku. W 2000 ro ku ko lej ka wzno wi ła swo - ją dzia łal ność, zy sku jąc tu ry stycz ny cha rak ter. Obec nie kur su je mię dzy Bia ło śli wiem a Łob że ni cą (przez Wy - so ką). OGŁOSZENIA DROBNE W Bia ło śli wiu znaj du je się uni ka - to wa w ska li Eu ro py 3-po zio mo wa sta cja, na któ rą skła da ją się: wa go - now nia, lo ko mo ty wow nia oraz warsz - ta ty na praw cze. Za byt ko wy kom pleks jest w ca ło ści udo stęp nia ny dla tu ry - stów. W ubie głym se zo nie ko lej ka prze wio zła 8 ty się cy pa sa że rów, a re - kord w tym ro ku mo że zo stać po bi ty. (źró dło: po wiat. pi la. pl) Ted 2 Od 10 lipca w naszym kinie! Kino Helios Piła al. Powstańców Wielkopolskich 99 rezerwacja: Nie miec kie za sił ki ro dzin ne. ZWROT PODATKU Ho lan dia (do dat ki), Niem cy, Nor we gia, An glia, Au stria, Ir lan dia, Da - nia. Cen trum Po dat ko we Mie - czy sła wa Za jąc Zło tów, ul. Nor wi da 6, tel , ATERIMA MED Opie kun ki osób star szych w Niem czech tel Fir ma Okno -Bros Cho dzież za trud ni mon te rów sto lar ki okien nej. Kon takt: PRACA USŁUGI WRÓŻKA ENDORA za pra sza do mia sta Pi ły na wróż bę no - wo rocz ną z kart Ta rot. Pod po - wiem jak wyjść z za krę tu lo su i wy brać wła ści wą dro gę. Kon - takt: tel , e -ma il; en do BANKOWE KREDYTY DLA FIRM! WYSOKA PRZYZNA- WALNOŚĆ! NA OŚWIAD- CZENIE! BEZ ZDOLNOŚCI! BEZ DOCHODÓW! TAKŻE DLA RYCZAŁTOWCÓW! WYSTARCZĄ 3 MIESIĄCE DZIAŁALNOŚCI! DLA ROLNIKÓW Z OPÓŹNIENIA- MI W BIK, KRUS I PODATK- ACH! NA DOWÓD DO 10 TYS. ZŁ DLA WSZYSTKICH!!! Tel , NIERUCHOMOŚCI Sprze dam dom w Pi le na os. Gór nym. tel Sprze dam Ka mie ni cę w Pi le w cen trum mia sta. Tel RÓŻNE Oso by za in te re so wa ne wstą - pie niem do Ru chu NowoczesnaPL Ry szar da Pe tru w po wie cie czarn kow - sko -trzcia nec kim pro si my o kon takt i przy sła nie krót kie - go CV na ad res: ja ro slaw.smo - il.com ALTRONIC AUTO WARSZAWA A ELEKTRONIKA POJAZDOWA DIAGNOSTYKA NAPRAWA POJADÓW LICZNIKI ELEKTRYCZNE naprawa, programowanie FILTRY DPF/FAP naprawa, usuwanie CHIP TUNING KOMPUTERY naprawa, programowanie NAPRAWA UKŁADÓW HAMULCOWYCH NAPRAWA I SERWIS KLIMATYZACJI SAMOCHODOWYCH Krzysztof Lemański Marcin Kuczyński

16 16 R REKLAMA PRACA W HOLANDII Zapewniamy: wysokie zarobki, ciekawe oferty pracy, komfortowe zakwaterowanie, opiekę polskojęzycznych przedstawicieli. AUTOPROMOCJA PIŁA NaGłos w stałych punktach dystr ybucji. Tu dostaniesz naszą gazetę! WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO UL. LOTNICZA 6 MCDONALD S PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAW Y 5 GALERIA G KASZTANOWA A UL. KOSSAKA PIOTR P I PAWEŁ UL. OGIŃSKIEGO I UL. ŁĄCZNA ( GALERIAG IBI) HSS SPOŁEM MERKURY UL. 1 MAJA 5 PILSKA P SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWAA UL. SIKORSKIEGO 33 ORAZ ADMINISTRACJACH OSIEDLI: UL.TOWARO WA 8A, AL.POWSTAŃCÓW WLKP. 48A, UL.TETMAJERA 6A, UL.LUDOWA 1E MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY ORAZ BWA I UP UL. OKRZEI 9 STAROSTWO POWIATOWE OWE W PILE AL. NIEP ODLEGŁOŚCI 33 OKRĘG NADNOTECKI POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO UL. ŚNIADECKICH 136/4 A AQUAPARK ARK PIŁA UL. GROTTGERA 4 MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA UL. KACZORSKA 20 WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO UL. LOTNICZA 6 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI STAROSTWA A POWIATOWEGO W PILE AL. NIEPODLEGŁOŚCIN 33 POWIATOWY U URZĄD PRACY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 24 GYM FACTORY UL. WARSZTATOWA A 8 HOTEL GROMADA PIŁA AL. PIASTÓW 15 PAŃSTWOWAA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWAA UL. PODCHORĄŻYCH 10 BIBLIOTEKA PUBLICZNAP UL. BUCZKA 14, UL. ANDERSA 10 URZĄD MIEJSKI W PILE PLAC STASZICA 10 SALON SPRZEDAŻY ASTA-NET UL. DRYGASA 29, UL. LUDOWA 11A POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW UL. BUCZKA 7 U RUDEJ UL. KOSSAKA 8 AL. PIASTÓW 16B UL. BOH. STALINGRADU 5 UL. OGIŃSKIEGO UL. WYSPIAŃSKIEGO 35 Chcesz mieć NaGłos pod ręką? Daj znać, gdzie powinniśmy zorganizować ać kolejny punkt dystrybucji: tel./fax

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od po wie dzi.

Bardziej szczegółowo

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Zajęcia zgodne z niniejszym konspektem przeprowadzono z uczniami klasy I gimnazjum podczas Klubu Młodego Odkrywcy DawBas, działającego przy Zespole Szkół w Górsku.

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Wojciech Świątek Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Praktyczne wskazówki dla specjalistów ds. ochrony środowiska Ochrona środowiska VERLAG DASHÖFER www.dashofer.pl Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp.

Bardziej szczegółowo

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Statut Zwi zku Kynologicznego w Polsce 2/ 1 STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Roz dzia³ I Po sta no wie nia og l ne 1 Sto wa rzy sze nie no si na zw Zwi zek Ky no lo gicz ny w Pol sceµ zwa ny

Bardziej szczegółowo

250 pytań rekrutacyjnych

250 pytań rekrutacyjnych 250 pytań rekrutacyjnych które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi 250 pytań rekrutacyjnych, które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi Autorzy Katarzyna Chudzińska dyrektor zarządzający zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim Jaki podatek zapłaci twórca? Zbliża się czas rozliczenia z fiskusem. Wielu twórcom rozliczenia podatkowe mogą nastręczać trudności, zwłaszcza, gdy prowadzą kilka rodzajów działalności, albo osiągają przychody

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą,

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą, DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Ratujmy kasztanowce Metoda projektu Istota metody projektów polega na tym, że grupa osób uczących się samodzielnie inicjuje, planuje i wykonuje pewne przedsięwzięcia, a następnie

Bardziej szczegółowo

Nie pod le głość Li twy w 1990 r. sta ła się

Nie pod le głość Li twy w 1990 r. sta ła się ZE ŚWIATA Wspieranie rozwoju dziecka na Litwie Na świe cie za uwa ża się wy raź ną ten den cję do wspie ra nia roz wo ju dziec ka. Uza leż nio ne jest to jed nak od tra dy cji edu ka cyj nych, kul tu ro

Bardziej szczegółowo

FASADY FOTOWOLTAICZNE

FASADY FOTOWOLTAICZNE JANUSZ MARCHWIŃSKI FASADY FOTOWOLTAICZNE TECHNOLOGIA PV W ARCHITEKTURZE WARSZAWA 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP...........................................................7 1. Przedmiot, uzasadnienie i cel pracy....................................7

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 11 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia. Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego i całkowitego inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego

Bardziej szczegółowo

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so -

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so - Metoda projekt w badawczych Me to da pro jek t w jest spo so bem wspie ra nia ak tyw ne go za an ga o wa nia i ce lo we go ucze nia siê oraz roz wo ju in te lek tu al ne go, a dla nie kt rych na uczy cie

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach BAR BA RA WOY NA ROW SKA, MA RIA SO KO OW SKA, MAG DA LE NA WOY NA ROW SKA -SO DAN Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach W nowej podstawie programowej kszta³cenia

Bardziej szczegółowo

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej aparatura i technika Dr n. farm. Sławomir Wilczyński Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego z OML w Sosnowcu, SUM w Katowicach Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa

Bardziej szczegółowo

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania

Bardziej szczegółowo

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem War sza wa 2010 Pro jekt okład ki Do ro ta Za jąc Zdję cie na okład ce Wojciech Sternak Opra co wa nie re dak cyj ne Iza bel la Skrzecz Re dak cja

Bardziej szczegółowo

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w I. DEKLARACJA WYDAWCY II. OKREعLENIA Ago ra SA, wy daw ca Ga ze ty Wy bor czej wiad czy kom plek so wà usùu gو Ne kro lo gi, po le ga jà cà na za miesz cza niu ne

Bardziej szczegółowo

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK.

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK. PRZEWODNIK Rozdzia³ 1, str. 1 SKUTECZNE ZARZ DZANIE SPÓ DZIELNI MIESZKANIOW Spis treœci 1. PRZEWODNIK 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 Rada Unii Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 1 Autorzy: Aleksander Parzych, Aureliusz Wlaź Projekt graficzny serii: Techna Studio www.techna.pl Zdjęcia na okładce i w tekście: The Audiovisual

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2010 Instrukcja dla zdającego Czas pracy 120 minut 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi

Bardziej szczegółowo

Umowy o pracę

Umowy o pracę www.pip.gov.pl Kilka słów o umowie o pracę Przez za war cie umo wy o pra cę pra cow nik zo bo wią - zu je się do wy ko ny wa nia pra cy okre ślo ne go ro dza ju na rzecz pra co daw cy i pod je go kie row

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki Elżbieta Judasz Prawo pra cy pierwsze kroki War sza wa 2012 Aktualizacja Katarzyna Piecyk Pro jekt okład ki www.jsphoto.eu Opra co wa nie re dak cyj ne Izabella Skrzecz Opra co wa nie ty po gra ficz ne

Bardziej szczegółowo

www.nie bo na zie mi.pl

www.nie bo na zie mi.pl Nie bo Na Zie mi www.nie bo na zie mi.pl Kon rad Mi lew ski Wszel kie pra wa za strze żo ne. Nie au to ry zo wa ne roz po wszech nia nie ca ło ści lub frag men tu ni niej szej pu bli ka cji w ja kiej kol

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe Niezbędnik finansowy Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel Produkty oszczędnościowe Pro duk ty ofe ro wa ne przez ban ki są two rzo ne z my ślą o klien tach i ich po - trze bach. Planując co miesiąc

Bardziej szczegółowo

Legalność zatrudnienia cudzoziemców

Legalność zatrudnienia cudzoziemców Jarosław Cichoń Legalność zatrudnienia cudzoziemców Informator dla pracodawców Warszawa 2012 Projekt okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Monika Kolitowska-Sokół Opracowanie typograficzne i łamanie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Szanowni Państwo, Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Europejska inicjatywa obywatelska

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Europejska inicjatywa obywatelska Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych Europejska inicjatywa obywatelska Publikacja opracowana na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych przez Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym - Zielona Karta 24.02.2016

Bardziej szczegółowo

Ś W I A T UDANE WNĘTRZA TO TAKIE, KTÓRE WYCHODZĄC PONAD ESTETYCZNE KRYTERIA DOMYKANE SĄ KLAMRĄ

Ś W I A T UDANE WNĘTRZA TO TAKIE, KTÓRE WYCHODZĄC PONAD ESTETYCZNE KRYTERIA DOMYKANE SĄ KLAMRĄ Ś W V I L I L A A Ś W I A T STYLEM z d j ę c i a Ł u k a s z Z a n d e c k i, t e k s t?????????????????, p r o j e k t K a t a r z y n a A r s e n o w i c z, P r a c o w n i a A r s e n o w i c z D e

Bardziej szczegółowo

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym.

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym. Sztuka i komputer Jak już wie cie, za po mo cą kom pu te ro wych pro gra mów gra ficz nych moż na wy ko ny wać róż ne dzie ła pla stycz ne, czy li two rzyć gra fi kę kom pu te ro wą. Ta ki ob raz moż na

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET STANDARD. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET STANDARD. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET STANDARD Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

NA SASKIEJ KĘPIE. Niewielki, lecz funkcjonalny salon został konsekwentnie urządzony w stonowanej kolorystyce z ożywczymi akcentami limonki

NA SASKIEJ KĘPIE. Niewielki, lecz funkcjonalny salon został konsekwentnie urządzony w stonowanej kolorystyce z ożywczymi akcentami limonki APARTAMENT NA SASKIEJ KĘPIE t e k s t i s t y l i z a c j a : J o a n n a W o y d a / M i ó d M a l i n a S t u d i o, z d j ę c i a : Ł u k a s z K o z y r a / M i ó d M a l i n a S t u d i o, p r o j

Bardziej szczegółowo

Wykonanie posadzki betonowej

Wykonanie posadzki betonowej Wykonanie posadzki betonowej Gładź betonowa grubości 8-10 cm powinna być zbrojona siatką stalową. NARZĘDZIA I MATERIAŁY poziomnica miarka deski grubości 27 mm linijka deski grubości 12 mm, służące do wyznaczenia

Bardziej szczegółowo

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa?

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa? 1 3aparatura i technika Dr n. farm. S 0 0awomir Wilczy Ґski Katedra i Zak 0 0ad Podstawowych Nauk Biomedycznych, Wydzia 0 0 Farmaceutyczny z OML w Sosnowcu 0 1l 0 2skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

NASZE ELDORADO. Fornirowany orzechem stół zachęca do posiłków w większym gronie

NASZE ELDORADO. Fornirowany orzechem stół zachęca do posiłków w większym gronie APARTAMENT NASZE ELDORADO t e k s t : J o a n n a W o y d a, s t y l i z a c j a : M a g d a l e n a O l s z e w s k a, z d j ę c i a : Ł u k a s z K o z y r a, p r o j e k t : K r y s t y n a M i k o

Bardziej szczegółowo

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele 1 3Przyj 0 1cie W E S E L N E 58 magazyn wesele 1 3 Tortowy zawr t g 0 0owy C o fantazjach w 0 2wiecie s 0 0odko 0 2ci C u kier ni czy 0 2wiat roz wi ja si 0 1 w b 0 0y ska wicz - nym tem pie, ofe ru j

Bardziej szczegółowo

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Listopad 2009 1. c) ini cja ty w lu do wà 2. b) po ma raƒ czo wà re wo lu cjà 3. c) Egipt

Bardziej szczegółowo

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny. Prospekt informacyjny. Warszawa, 5 maja 2010 r.

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny. Prospekt informacyjny. Warszawa, 5 maja 2010 r. Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny Prospekt informacyjny Warszawa, 5 maja 2010 r. Prospekt informacyjny Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny zarządzany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego We³ na mi ne ral na jest to ma te ria³ ter mo izo la cyj ny w for mie p³yt, mat lub gra nu la tu. Zna ko mi cie na da je siê do do cie pla

Bardziej szczegółowo

ISSN 1233-9784 11/2012

ISSN 1233-9784 11/2012 ISSN 1233-9784 11/2012 W numerze: PrzejÊciowe wsparcie krajowe w 2013 r. Zmiana ustawy o paszach Ponad 1,5 mld zł dla przetwórstwa PłatnoÊci bezpoêrednie za 2012 r. PROW 2007-2013 dla przedsi biorców Wydawcy:

Bardziej szczegółowo

No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma -

No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma - mb0110 TEMAT WYDANIA mgr inż. Jerzy B. Zembrowski* No wy wy miar ener go osz częd no ści w bu dow nic twie No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma - ja 2010 r. w spra wie cha rak te ry sty

Bardziej szczegółowo

XXV Międzynarodowy SALON EDUKACYJNY

XXV Międzynarodowy SALON EDUKACYJNY XXV Międzynarodowy SALON EDUKACYJNY Salon Szkół Wyższych Idee, dla których warto się uczyć! Salon Liceów i Szkół Zawodowych salon.perspektywy.pl, salon.perspektywy.pl Mię dzy na ro do wy to największe

Bardziej szczegółowo

Z Ludwikiem Sobolewskim, pre ze sem Gieł dy Pa pie rów War to ścio wych, roz ma wia ją To masz Czar nec ki i Krzysz tof Stę pień.

Z Ludwikiem Sobolewskim, pre ze sem Gieł dy Pa pie rów War to ścio wych, roz ma wia ją To masz Czar nec ki i Krzysz tof Stę pień. Z Ludwikiem Sobolewskim, pre ze sem Gieł dy Pa pie rów War to ścio wych, roz ma wia ją To masz Czar nec ki i Krzysz tof Stę pień. Giełda Panem zawładnęła? Tak. Czę sto so bie po wta rzam, że mo gę się

Bardziej szczegółowo

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Scenariusz lekcji w III klasie gimnazjum Przed sta wia my Ko le an kom i Ko le gom pro po zy cjê sce na riu sza lek cji ote ma cie nie ³a twym, szcze g l nie

Bardziej szczegółowo

Dys kry mi na cja bez po śred nia: Dys kry mi na cja po śred nia:

Dys kry mi na cja bez po śred nia: Dys kry mi na cja po śred nia: Objawy dyskryminacji Rodzaje dyskryminacji Kodeks pracy zobowiązuje do równego traktowania osób za trud nio nych, jak i sta ra ją cych się o pra cę. Pra co - daw ca dys kry mi nu je pra cow ni ka je że

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA PRZYGODY PREZENTUJE

AKADEMIA PRZYGODY PREZENTUJE AKADEMIA PRZYGODY PREZENTUJE Ludzie morza... Ty sią ce tu ry stów, piasz czy ste pla że, smacz ne ry by, nie za po mnia ne wi do - ki, to ob raz ki zna ne z nad mor skich ku ror tów, ob le ga ne w se zo

Bardziej szczegółowo

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku BHP NA STACJACH LPG Pra cow nik, przy stę pu jąc do pra cy na sta no wi sku ope ra to ra LPG po wi nien za po znać się z oce ną ry zy - ka za wo do we go dla je go sta no wi ska oraz sto so wać odzież

Bardziej szczegółowo

Więk szość po wsta ją cych obiek -

Więk szość po wsta ją cych obiek - Zarządzanie drogami No wo ści w ma ga zy no wa niu so li dro go wej W ostatnich latach obserwujemy znaczny wzrost inwestycji w realizację obiektów magazynowania soli drogowej. Obiekty te mogą mieć różnorodnie

Bardziej szczegółowo

w sieci gazet bezpłatnych

w sieci gazet bezpłatnych n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n Ukazujemy się w sieci gazet bezpłatnych NR 34 n WTOREK 27

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik finansowy. Finansujemy nasze marzenia. Kredyty

Niezbędnik finansowy. Finansujemy nasze marzenia. Kredyty Niezbędnik finansowy Finansujemy nasze marzenia Kredyty Pro duk ty ofe ro wa ne przez ban ki są two rzo ne z my ślą o klien tach i ich po - trze bach. Planując co miesiąc do mo wy bu dżet, do brze jed

Bardziej szczegółowo

Jędrzej Tucholski (1932 2012)

Jędrzej Tucholski (1932 2012) Jędrzej Tucholski (1932 2012) Dwu dzie ste go pierw sze go ma ja 2012 r. zmarł w War sza wie Ję drzej Tu chol ski, dłu go let ni wi ce dy rek tor ar chi wum In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej. W In sty

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

Uczeƒ z dysleksjà w domu

Uczeƒ z dysleksjà w domu Marta Bogdanowicz Anna Adryjanek Ma gorzata Ro yƒska Uczeƒ z dysleksjà w domu Poradnik nie tylko dla rodziców G d y n i a 2 0 1 0 Re cenzja merytoryczna: dr hab. Gra yna Krasowicz-Kupis, prof. UMCS Re

Bardziej szczegółowo

w w w. m e d i a r z e s z o w. p l

w w w. m e d i a r z e s z o w. p l ááááá G AZETA BEZPŁATN A ááááá G AZETA BEZPŁATN A w w w. m e d i a r z e s z o w. p l n r 3 4 7 l r o k X I l 4 s I e r p n I a 2 0 1 6 l r Z e s Z Ó W l k r o s n o e - m a I l : e x t r a - p o d k a

Bardziej szczegółowo

Praca w wakacje. www.pip.gov.pl

Praca w wakacje. www.pip.gov.pl www.pip.gov.pl Pierwsza praca Jeżeli chcesz podjąć pracę jako pracownik młodociany mu sisz: mieć co najmniej ukończone gimnazjum oraz po sia dać świa dec two le kar skie stwier dza ją ce, że praca którą

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN Włodzimierz Łabanowski BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN Poradnik dla pracodawców Warszawa 2013 Spis treści 1. Wprowadzenie 2. Europejska koncepcja bezpieczeństwa użytkowania maszyn 3. Wymagania dla maszyn

Bardziej szczegółowo

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9 Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM G d y n i a 2 0 0 9 Program nauczania do nowej podstawy programowej (Rozporzàdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23.2.2008 r.) skonsultowany

Bardziej szczegółowo

>>> powiat sandomierski. Tarnobrzeg >>> Troje dzieci, Urząd Mar szał kow ski Wo je wódz - Sklep Świat Two je go Dziec ka, trzy promile

>>> powiat sandomierski. Tarnobrzeg >>> Troje dzieci, Urząd Mar szał kow ski Wo je wódz - Sklep Świat Two je go Dziec ka, trzy promile n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n SAM BO RZEC: Urząd Gmi ny, Sam bo rzec 43 Sklep spo żyw czy

Bardziej szczegółowo

Reklama 2 PRO MEDICO WRZESIEŃ 2010

Reklama 2 PRO MEDICO WRZESIEŃ 2010 Reklama 2 PRO MEDICO WRZESIEŃ 2010 z mojego punktu widzenia Kon kurs ofert na 2011 rok. Po wie dzieć, że wzbu dził wąt pli wo ści, to był by grzecz no ścio wy eu fe mizm. Wo kół pro ce du ry kon trak to

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Pr bnej Matury z OPERONEM. Jêzyk polski Poziom rozszerzony

Modele odpowiedzi do arkusza Pr bnej Matury z OPERONEM. Jêzyk polski Poziom rozszerzony Modele odpowiedzi do arkusza Pr bnej Matury z OPERONEM Jêzyk polski Poziom rozszerzony Listopad 2010 Od po wie dzi zda j¹ ce go mo g¹ przy bie raو r n¹ for mê jê zy ko w¹, ale ich sens mu si byو sy no

Bardziej szczegółowo

PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862

PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862 Numer 16 28.4.2014 r. PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862 Górnicy protestują przeciw postojom FOTO: GRZEGORZ VAR BOGYA DE CSEPY Górnicy protestują przeciw postojom FOTO: GRZEGORZ VAR BOGYA DE CSEPY Gór ni cy

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo indeks PIMP/11/11/02

Bardziej szczegółowo

Tajemnicze koperty od pos 0 0a

Tajemnicze koperty od pos 0 0a 1 3n n n gazeta BEZP 0 9ATNA n n n gazeta BEZP 0 9ATNA n n n gazeta BEZP 0 9ATNA n n n gazeta BEZP 0 9ATNA n n n gazeta BEZP 0 9ATNA n n n gazeta BEZP 0 9ATNA n n n Co tydzie ½ 100 000 czytelnik w w ca

Bardziej szczegółowo

P O SK. 56 dni niewykorzystanego urlopu burmistrza sprawa trafiła do sądu. Piknik Rodzinny AERO 2015 str. 4. W numerze

P O SK. 56 dni niewykorzystanego urlopu burmistrza sprawa trafiła do sądu. Piknik Rodzinny AERO 2015 str. 4. W numerze P o R TA l, K Tó Ry otwwworzy C i o C z y W W W.exTRAPolSKA.Pl Dołącz do nas na www.facebook.com/extraplonsk issn 2300-5165 NR 109 l 9 CZERWCA 2015 l ROK III www.extra-plonsk.pl MA jo we tra sy PłOń skich

Bardziej szczegółowo

Ka te dra Fi zy ki na Uni wer sy te cie Przy rod ni czym w Po zna niu ist nie je już po nad 60 lat

Ka te dra Fi zy ki na Uni wer sy te cie Przy rod ni czym w Po zna niu ist nie je już po nad 60 lat Obecni oraz część byłych pracowników Katedry Fizyki, od lewej: dr Grzegorz Hoffmann, dr Wojciech Pukacki, dr Danuta Klimek-Poliszko, dr Stanisław Surma, prof. Stefan Poliszko, mgr Danuta Jankun, dr hab.

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKĄ WIELKĄ NAGRODĄ BUDOWNICTWA

ŚLĄSKĄ WIELKĄ NAGRODĄ BUDOWNICTWA Szanowni Państwo! Rada Śląskiej Izby Budownictwa wspólnie z uczestnikami Forum Budownictwa Śląskiego uprzejmie informuje, że została otwarta IV edycja Konkursu ŚLĄSKIE BUDOWANIE 2014 którego celem jest

Bardziej szczegółowo

Gdań ski zbiór ma te ria łów ar chi wal nych Służ by Bez pie czeń stwa jest z pew no ścią jed -

Gdań ski zbiór ma te ria łów ar chi wal nych Służ by Bez pie czeń stwa jest z pew no ścią jed - MarzenaKruk Niszczeniemateriałów archiwalnychw Wojewódzkim UrzędzieSprawWewnętrznych w Gdańskuw latach 1989 1990 Gdań ski zbiór ma te ria łów ar chi wal nych Służ by Bez pie czeń stwa jest z pew no ścią

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Język polski Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Język polski Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Język polski Poziom podstawowy Listopad 2010 Mo del za wie ra prze wi dy wa ne od po wie dzi. Od po wie dzi zda ją ce go mo gą przy bie rać róż ną

Bardziej szczegółowo

Typowe błędy popełnione na maturze z chemii w roku 2006

Typowe błędy popełnione na maturze z chemii w roku 2006 Typowe błędy popełnione na maturze z chemii w roku 2006 Po dob nie jak w ro ku po przed nim, tak i w tym pra gnę przed sta wić ty po we błę dy ma tu rzy stów po peł nio ne pod czas roz wią zy wa nia za

Bardziej szczegółowo

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 Ko men dan ta G³ówne go Pa ñ stwo wej Stra y Po a r nej z dnia 24 lu te go 2006 r. w spra wie spo so bu pro wa dze nia przez prze³o o nych do ku men

Bardziej szczegółowo

60 zł. 80 zł. Warszawa ul. Sobieskieg o 102a pokoje 2 i 3 osobowe. za dobę dla lekarza Śląskiej Izby Lekarskiej. dla pozostałych gości

60 zł. 80 zł. Warszawa ul. Sobieskieg o 102a pokoje 2 i 3 osobowe. za dobę dla lekarza Śląskiej Izby Lekarskiej. dla pozostałych gości 60 zł za dobę dla lekarza Śląskiej Izby Lekarskiej 80 zł dla pozostałych gości możliwość wystawienia faktury na gabinet Warszawa ul. Sobieskieg o 102a pokoje 2 i 3 osobowe rezerwacje i opłaty w Śląskiej

Bardziej szczegółowo

ISBN: 978-83-931598-0-2

ISBN: 978-83-931598-0-2 ISBN: 978-83-931598-0-2 Fundacja dla Polski ul. Narbutta 20/30 02-541 Warszawa tel. (0-22) 542 5880 fax.(0-22) 542 9890 e-mail: fdp@fdp.org.pl www.fdp.org.pl ISBN: 978-83-931598-0-2 Autorzy: Dominika

Bardziej szczegółowo

VI Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości

VI Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości WYDANIE SPECJALNE ISSN 1643-6350 PATRONAT HONOROWY MINISTER INFRASTRUKTURY I ROZWOJU WOJEWODA ŚLĄSKI MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO VI Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości Katowice, 24

Bardziej szczegółowo

codziennie aktualizowane na www.inforfk.pl stan prawny na dzień 17 grudnia 2014 r.

codziennie aktualizowane na www.inforfk.pl stan prawny na dzień 17 grudnia 2014 r. nr 1(265) 5.01.2015 dodatek nr 1 Wskaźniki i stawki codziennie aktualizowane na www.inforfk.pl stan prawny na dzień 17 grudnia 2014 r. 9 771731 996559 0 2 DZIAŁ I. CZAS PRACY 1. ZMIANA! Nominalny wymiar

Bardziej szczegółowo

2 8. Polonijny Festiwal Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych

2 8. Polonijny Festiwal Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych 2 8. Polonijny Festiwal Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych W naszym salonie znajdziesz: sprzedaż samochodów nowych skup i sprzedaż samochodów używanych kompleksowa obsługa firm szeroki asortyment oryginalnych

Bardziej szczegółowo

DODATEK SPECJALNY. DREZDENECKA.pl Dodatek specjalny 13

DODATEK SPECJALNY. DREZDENECKA.pl Dodatek specjalny 13 DODATEK SPECJALNY DREZDENECKA.pl Dodatek specjalny 13 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt.

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Grzej ni ki po ko jo we LUX RAD ofe ru ją bo gac two aran żo wa nia no wo czes nych miesz kań. In no wa cyj ne wzo ry,

Bardziej szczegółowo

Unij ne pie nią dze na do cho do we pro jek ty

Unij ne pie nią dze na do cho do we pro jek ty LUTY 2009 15 lutego 14 marca 2009 nr 2/27 Wydawnictwo Eurosystem Warszawa www.forumsamorzadowe.pl ISSN 1897-0079 INDEX 226424 Cena 12 zł (0% VAT) FORUM SAMORZĄDOWE n i e z a l e ż n y m i e s i ę c z n

Bardziej szczegółowo

z mojego punktu widzenia

z mojego punktu widzenia reklama 2 kwiet nia br. od bę dzie się XXX Okrę go wy Zjazd Le ka rzy - naj wyż sza wła dza na sze go le kar skie go sa - mo rzą du. W ubie głym mie sią cu zwró ci łem się do wszyst kich Ko le ża nek i

Bardziej szczegółowo

Ju bi le usz wy sta wy zwie rząt w Be ni cach!

Ju bi le usz wy sta wy zwie rząt w Be ni cach! n n n gazeta BEZPŁATNA ZA ZAKUPY n n n gazeta BEZPŁATNA ZA ZAKUPY n n n gazeta BEZPŁATNA ZA ZAKUPY n n n gazeta BEZPŁATNA ZA ZAKUPY n n n NR 153 n Te go rocz na edy cja Wy sta wy Zwie rząt Go spo dar skich

Bardziej szczegółowo

Wy ko rzy sta nie ener gii wod nej w Pol sce. do celów energetycznych 2

Wy ko rzy sta nie ener gii wod nej w Pol sce. do celów energetycznych 2 An na Sto bier ska 1 Wy ko rzy sta nie ener gii wod nej w Pol sce do celów energetycznych 2 Abs trakt Au tor ka w pra cy opi su je bu do wę je zior za po ro wych i spo sób ich wy ko rzy sta nia do ce lów

Bardziej szczegółowo

Dla cze go na le ży przy go to wać się do Mszy Świę tej? Naj waż niej sze spo tka nie

Dla cze go na le ży przy go to wać się do Mszy Świę tej? Naj waż niej sze spo tka nie Katecheza 7 Dla cze go na le ży przy go to wać się do Mszy Świę tej? Naj waż niej sze spo tka nie Ce le ka te che tycz ne: uka za nie ko niecz no ści przy go to wa nia się do uczest nic twa we Mszy św.

Bardziej szczegółowo

5/2013 2014. Czasopismo Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu ISSN 1641-5825. Sylwia Pragłowska

5/2013 2014. Czasopismo Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu ISSN 1641-5825. Sylwia Pragłowska Czasopismo Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu 5/2013 2014 ISSN 1641-5825 Sylwia Pragłowska Od redakcji N ad cho dzą. Wi dać je w na sy co nej zie le ni, a jesz cze bar dziej w go - rą cej at

Bardziej szczegółowo

SALON MATURZYSTÓW. Perspektywy 2016

SALON MATURZYSTÓW. Perspektywy 2016 Zgłoszenia nadesłane do 30 czerwca 2016 r. 5% rabatu SALON MATURZYSTÓW ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA CENNIK USŁUG i WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO INFORMACJA O WYSTAWCY i ZAMÓWIENIE REKLAMY REGULAMIN SALONU www.salonmaturzystow.pl

Bardziej szczegółowo

2/2013 2014. Czasopismo Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu ISSN 1641-5825. Sylwia Pragłowska

2/2013 2014. Czasopismo Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu ISSN 1641-5825. Sylwia Pragłowska Czasopismo Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu 2/2013 2014 ISSN 1641-5825 Sylwia Pragłowska Od redakcji W świe cie zdo mi no wa nym przez po śpiech, w któ rym sil niej si i spraw niej si zwy cię

Bardziej szczegółowo

POWIAT TAŃSZY. nawet o 400 tysięcy miesięcznie? KINO CZARNKÓW TRZCIANKA. www.naglos.com.pl. Nie dostałeś ŚWIATOWID 3D

POWIAT TAŃSZY. nawet o 400 tysięcy miesięcznie? KINO CZARNKÓW TRZCIANKA. www.naglos.com.pl. Nie dostałeś ŚWIATOWID 3D Bezpłatna gazeta w Pile, Czarnkowie i Trzciance w ciągu miesiąca docieramy do 30 000 mieszkań! zadzwoń: 600 023 144, 691 418 537 lub napisz: reklama@naglos.com.pl NOWY PORTAL! Informacje, opinie, komentarze!

Bardziej szczegółowo

CURRICULUM IMPLANTOLOGII MAŁOINWAZYJNEJ

CURRICULUM IMPLANTOLOGII MAŁOINWAZYJNEJ CONTINUING DENTAL EDUCATION CURRICULUM IMPLANTOLOGII MAŁOINWAZYJNEJ TRYB INDYWIDUALNY SZKOLENIE TEORETYCZNE WARSZTATY HANDS - ON LIVE - SURGERY SAMODZIELNE IMPLANTACJE LATO 2014 ZIMA 2014 DYREKTOR CURRICULUM

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Duo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Duo inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Duo ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo indeks PIMD/12/10/01 Ogólne

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych lipiec - sierpień - wrzesień 2012 r. nr 35 Poznań Od Re dak to ra W bieżącym 35. nu me rze naszego kwartalnika już okład - ka za

Bardziej szczegółowo

MOIM ZDANIEM. Forum Budownictwa Śląskiego - 4 (38) 2011 3

MOIM ZDANIEM. Forum Budownictwa Śląskiego - 4 (38) 2011 3 MOIM ZDANIEM Zbli ża ją cy się ko niec ro ku skła nia do pierw szych ocen sy - tu acji w sek to rze bu dow nic twa i pro gnoz jej dal sze go roz wo - ju. Bar dzo zna czą cy wzrost in we sty cji pu blicz

Bardziej szczegółowo

Nagroda Imienia Św. Kamila Światowy Dzień Chorego 2008

Nagroda Imienia Św. Kamila Światowy Dzień Chorego 2008 Nagroda Imienia Św. Kamila Światowy Dzień Chorego 2008 Zakon Posługujących Chorym Warszawa, 10 lutego 2008 r. Zakon Posługujących Chorym Nagroda Imienia Św. Kamila Światowy Dzień Chorego 2008 Komunikat

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynku w Zabrzu przy ul. Porzeczkowej 1-5

Termomodernizacja budynku w Zabrzu przy ul. Porzeczkowej 1-5 Nr 3 (62) WRZESIEŃ 2013 ISSN 1640-114X Dziś w numerze: Pozytywna ocena Systemu ISO 9001 Zapraszamy do kontaktów z członkami Rady Nadzorczej GSM,,Luiza Nie karmić szczurów! czytaj str. 2 Wykaz realizacji

Bardziej szczegółowo

Bez płat ny ty go dnik u NR 5 (130)/2013 u Rok IV u e -ma il: re dak cja@po nie dzia lek.in fo u www.po nie dzia lek.in fo u 25 KWIETNIA 2013

Bez płat ny ty go dnik u NR 5 (130)/2013 u Rok IV u e -ma il: re dak cja@po nie dzia lek.in fo u www.po nie dzia lek.in fo u 25 KWIETNIA 2013 n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n Bez płat ny ty go dnik u NR 5 (130)/2013 u Rok IV u e -ma

Bardziej szczegółowo