PLAN ROZWOJU w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN ROZWOJU w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2010-2025"

Transkrypt

1 PLAN ROZWOJU w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata Aktualizacja w zakresie lat Konstancin - Jeziorna, luty 2014 roku 1

2 Spis treści 1. Wprowadzenie Okres planistyczny Kategorie zamierzeń/zadań inwestycyjnych Aktualizacji PRSP Przedsięwzięcia dofinansowane z funduszy unijnych Połączenia transgraniczne Przyłączenia Modernizacja populacji transformatorów Kompensacja mocy biernej w KSP Efekty realizacji zamierzeń inwestycyjnych w latach (wraz z zamierzeniami kończącymi się po roku 2018) Podsumowanie Wykaz zamierzeń/zadań inwestycyjnych Schematy sieci

3 1. Wprowadzenie Mając na uwadze, że w okresie od Aktualizacji PRSP z dnia 23 października 2012 roku. (uzgodnionej przez Prezesa URE w zakresie lat w dniu 4 lutego 2013r) PSE S.A.: 1. wydały 4 dodatkowe warunki przyłączenia na moc ogółem 2 107,5 MW, w tym 2 dotyczące Farm Wiatrowych o łącznej mocy 1 165,5 MW; 2. zawarły 5 nowych umów o przyłączenie na moc ogółem MW, w tym 3 umowy dotyczące Farm Wiatrowych o łącznej mocy 456 MW, oraz w związku z zatwierdzeniem przez Zarząd PSE S.A. Planu Zamierzeń Inwestycyjnych na lata 2014 do 2018 (Uchwała Nr 569/50/2013 z dnia 25 września 2013 roku) zaistniały określone w art. 16 ust. 14 ustawy Prawo energetyczne okoliczności skutkujące koniecznością opracowania projektu kolejnej Aktualizacji PRSP. Przedkładana Aktualizacja obejmuje zamierzenia planowane na lata 2014 do Zmiany w porównaniu z Aktualizacją PRSP na lata wynikają głównie z następujących powodów: o o o o o o o przesunięć w czasie planowanych terminów rozpoczęcia realizacji zadań lub wydłużenia terminów realizacji z przyczyn zewnętrznych, w tym przede wszystkim z tytułu przesunięcia terminów uruchomienia nowych bloków lub wstrzymania decyzji inwestorów budujących jednostki wytwórcze oraz opóźnień w realizacji OZE, głównie farm wiatrowych, braku pozytywnych rozstrzygnięć prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia i związaną z tym konieczność przeprowadzania powtórnych postępowań, przedłużania postępowań o udzielenie zamówienia w wyniku odwołań oferentów lub wydłużania terminu otwarcia ofert, aktualizacji nakładów w wyniku rozstrzygniętych postępowań o udzielenie zamówienia, zmian harmonogramów realizacji zadań wynikających z nieprzewidzianych zdarzeń sieciowych, zmian zakresu rzeczowego planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych wynikających z przyjętej koncepcji ich realizacji, rezygnacji z planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych. Analizy systemowe wykonane dla określenia warunków przyłączenia zdefiniowały nowe zamierzenia modernizacyjne. Wśród nowych, nieujętych w PRSP na lata zadań wynikających z wydanych warunków przyłączenia i zawartych umów przyłączeniowych należy wymienić: 1. Modernizacja linii 400 kv Płock-Miłosna (Ołtarzew) w celu dostosowania do zwiększonych przesyłów mocy, 2. Modernizacja linii 2 x 400 kv Żarnowiec-Gdańsk/Gdańsk Przyjaźń-Gdańsk Błonia w celu dostosowania do zwiększonych przesyłów mocy, 3. Modernizacja linii 400 kv Krajnik-Morzyczyn w celu dostosowania do zwiększonych przesyłów mocy, 4. Rozbudowa stacji 400/110 kv Żarnowiec dla przyłączenia MFW Baltica3. Przedkładana Aktualizacja PRSP na lata obejmuje szczegółowe dane dotyczące planowanych zamierzeń inwestycyjnych z rozbiciem na poszczególne lata. Należy podkreślić, że kierunki rozbudowy sieci przesyłowej ujęte w przedkładanym do uzgodnienia projekcie Aktualizacji PRSP są zbieżne z poprzednią Aktualizacją PRSP. Zmianie uległy inwestycje związane z przyłączeniem nowych źródeł wytwórczych do sieci, które dotyczą zarówno jednostek konwencjonalnych jak i OZE oraz wprowadzono nowe zadania wynikające z ocen stanu technicznego. Zmiany w zakresie planowanej rozbudowy sieci przesyłowej ujęte w Aktualizacji PRSP są miedzy innymi wynikiem decyzji inwestorów planujących budowę źródeł wytwórczych. Potrzeba stworzenia warunków sieciowych dla przyłączenia nowych jednostek wytwórczych wynika z realizacji jednego 3

4 z podstawowych obowiązków PSE S.A., a mianowicie zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii i mocy elektrycznej w różnych horyzontach czasowych. Dlatego też każda zmiana dotycząca lokalizacji nowych źródeł wytwórczych lub zmiany w zakresie planowanego terminu ich uruchomienia skutkują zmianami w zakresie planowanej rozbudowy sieci przesyłowej. 2. Okres planistyczny Aktualizacja PRSP w zakresie lat obejmuje: zadania inwestycyjne kontynuowane (rozpoczęte przed rokiem 2014) wynikające z realizowanego Planu Inwestycji Rzeczowych PSE S.A. na 2013 r., zamierzenia/zadania inwestycyjne nowo rozpoczynane od 2014 r., które w dacie składania przez jednostki organizacyjne propozycji do niniejszego planu miały określone zakresy rzeczowe oraz określone szacunkowe nakłady inwestycyjne i które uzyskały akceptację Zarządu PSE S.A. oraz uzyskały, o ile to wynika z zapisów Statutu PSE S.A., wymagane zgody korporacyjne, zamierzenia inwestycyjne finansowane w ramach prac związanych z przygotowaniem zamierzeń/zadań inwestycyjnych, zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych, rezerwę na finansowanie nieprzewidzianych na etapie opracowywania planu wydatków. Źródłem inicjatyw inwestycyjnych są: analizy systemowe wskazujące na potrzebę rozbudowy sieci przesyłowej, budowę linii 400 kv i stacji NN oraz potrzebę zwiększenia zdolności przesyłowych istniejących linii. Potrzeby w zakresie rozbudowy sieci przesyłowej wynikają z prognoz wzrostu zapotrzebowania odbiorców na moc i energię elektryczną, wymagań odbiorców w zakresie pewności zasilania oraz inwestycji niezbędnych do przyłączenia i wyprowadzenia mocy z nowych jednostek wytwórczych. Potrzeby w zakresie rozbudowy sieci przesyłowej wynikają również z przepisów prawnych UE dotyczących udziału źródeł odnawialnych OZE w produkcji energii elektrycznej oraz wymagań związanych z rozbudową połączeń transgranicznych, wnioski przyłączeniowe w zakresie budowy lub odtworzenia źródeł wytwórczych, których lokalizacja decyduje o potrzebach rozbudowy sieci dla stworzenia warunków do wyprowadzenia planowanych mocy wytwórczych. Analizy systemowe opracowywane na rzecz przyłączenia jednostek wytwórczych, zarówno o charakterze konwencjonalnym jak i OZE, wykazują potrzebę rozbudowy sieci przesyłowej, budowę linii 400, 220 oraz 110 kv, a także potrzebę zwiększenia zdolności przesyłowych istniejących linii. Kierunki planowanej rozbudowy sieci przesyłowej są wynikiem działań wynikających głównie z planowanych przyłączeń nowych jednostek wytwórczych, w tym OZE. Rozwój farm wiatrowych stwarza również nowe uwarunkowania w kształtowaniu sieci, a zwłaszcza powiązań obszarów ich lokalizacji poprzez sieć ze źródłami systemowymi, plany rozwoju sieci opracowywane przez OSD, z których wynika potrzeba lokalizacji nowych miejsc dostarczania energii, czyli budowy stacji NN/WN. Integrowanie planów rozwoju sieci zamkniętej jest również - po restrukturyzacji sektora elektroenergetycznego - nowym elementem procesu planowania rozwoju sieci przesyłowej, wnioski wynikające z oceny stanu pracy KSE prowadzonej na bieżąco w dwóch zasadniczych obszarach: w obszarze ruchowym ocena pracy systemu elektroenergetycznego prowadzona przez służby ruchowe w odniesieniu do niezawodności pracy i zdolności do pokrycia bieżącego zapotrzebowania na energię elektryczną, w obszarze eksploatacyjnym ocena stanu technicznego sieci i jej poszczególnych elementów w kontekście dotrzymania zakładanych parametrów bezawaryjnej pracy, prowadzona przez służby eksploatacyjne. Wnioski z ocen stanowią istotny element w procesie planowania rozwoju i modernizacji sieci przesyłowej, są bowiem decydujące dla perspektywy krótkoterminowego i średniookresowego planowania, wnioski wynikające z analizy potrzeb w zakresie infrastruktury teleinformatycznej, budynków i budowli, zakupu gotowych dóbr inwestycyjnych i prac innowacyjnych. 4

5 3. Kategorie zamierzeń/zadań inwestycyjnych Aktualizacji PRSP 3.1 Przedsięwzięcia dofinansowane z funduszy unijnych Program rozbudowy KSP w zakresie połączenia Polska-Litwa Projekt budowy połączenia elektroenergetycznego Polska-Litwa jest istotnym elementem w tworzeniu wspólnego europejskiego rynku energii poprzez zamknięcie tzw. pierścienia bałtyckiego. Dlatego Unia Europejska nadała decyzją nr 1364/2006/WE projektowi status priorytetowy i partycypuje w jego kosztach. Zadaniem Programu rozbudowy KSP w zakresie połączenia Polska-Litwa (dalej Program) jest stworzenie w Krajowym Systemie Przesyłowym połączenia z systemem przesyłowym Litwy wraz z koniecznym wzmocnieniem polskiej sieci przesyłowej w obszarze północno-wschodniej Polski dla zapewnienia poprawy jakości i niezawodności zasilania odbiorców energii elektrycznej oraz wzrostu bezpieczeństwa jej dostaw. Na potrzeby pozyskania dofinansowania ze środków pomocowych, inwestycje uwzględnione w Programie zostały określone mianem Projektu Połączenie elektroenergetyczne Polska-Litwa (dalej Projekt), który pierwotnie w Etapie I (do roku 2015), podzielony został na 6 wniosków o dofinansowanie obejmujących 11 zadań inwestycyjnych. Projekt Połączenia elektroenergetycznego Polska-Litwa, realizowany przez PSE S.A., jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata , Priorytet X Bezpieczeństwo energetyczne w tym dywersyfikacja źródeł energii", Działanie 10.1 Rozwój systemów przesyłowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz budowa i przebudowa magazynów gazu ziemnego". W skład Etapu I, dla którego możliwość rozliczania wydatków dla POIiŚ kończy się w 2015 r., wchodzą niżej wymienione inwestycje: Budowa stacji 400/220/110 kv Ołtarzew, Budowa linii 400 kv Narew-Łomża-Ostrołęka, Rozbudowa stacji 220/110 kv Ostrołęka o rozdzielnię 400 kv wraz z modernizacją rozdzielni 220 kv i budową nowej rozdzielni 110 kv - etap I, Rozbudowa rozdzielni 400 kv w stacji 400/110 kv Narew, Budowa linii 400 kv Ełk Bis-Łomża, Budowa stacji 400/110 kv Ełk Bis etap I i II, Budowa stacji 400 kv Łomża, Budowa linii 400 kv Miłosna-Siedlce Ujrzanów, Budowa stacji 400/110 kv Siedlce Ujrzanów, Budowa linii 400 kv Ełk Bis-Granica RP (kierunek Alytus), Budowa stacji 400 kv Stanisławów. Połączenie Polska-Litwa umożliwi przesył mocy z Litwy do Polski na poziomie 500 MW. Projekt rozbudowy stacji elektroenergetycznej Słupsk w celu przyłączenia farm wiatrowych Realizacja projektu związana jest z przyłączeniem odnawialnych źródeł energii w północnej części kraju, tj. farmy wiatrowej Słupsk, farmy wiatrowej Potęgowo oraz farmy wiatrowej Drzeżewo IV o łącznej mocy około 660 MW. Planowane zadanie zrealizuje również cel wzmocnienia zasilania sieci OSD poprzez zainstalowanie autotransformatora AT2 400/110 kv, 450 MVA. Celem zadania inwestycyjnego jest: zapewnienie przyłączenia farm wiatrowych do sieci przesyłowej i stworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju rynku odnawialnych źródeł energii, a tym samym wspieranie procesu dywersyfikacji źródeł wytwarzania energii elektrycznej zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym, realizacja Dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, wzmocnienie zasilania sieci przesyłowej w rejonie szyny północnej" 400 kv. Rozbudowa stacji Słupsk jest inwestycją, która ma przyczynić się do zniesienia istotnej bariery dla rozwoju energetyki odnawialnej, jaką jest brak dostatecznie rozwiniętych sieci przesyłowych na obszarach, gdzie budowane są jednostki wytwarzania energii elektrycznej z OZE. Dzięki realizacji projektu w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym zostaną stworzone warunki do przyłączenia w przyszłości farm wiatrowych. 5

6 3.2 Połączenia transgraniczne Planowanie połączeń transgranicznych wynika z założeń Polityki energetycznej Polski do 2030 r. oraz strategii działań na rzecz polityki bezpieczeństwa energetycznego krajów unijnych, w tym planów rozwoju sieci sporządzanych w ramach organizacji ENTSO-E. Priorytetem jest integracja elektroenergetyczna z Państwami Bałtyckimi (Litwa, Łotwa i Estonia), a w tym budowa połączenia elektroenergetycznego z Litwą łącznie z rozbudową systemu elektroenergetycznego w północnowschodniej Polsce oraz budowa nowego połączenia z Niemcami. Zgodnie z założeniami należy rozwijać połączenia transgraniczne, które wpływają na bezpieczeństwo energetyczne systemu krajowego. Planowane połączenia transgraniczne realizowane są w podziale na: A. Przekrój synchroniczny Obejmuje rozbudowę zachodniej części KSE dla zwiększenia możliwości wymiany na przekroju synchronicznym, w tym instalację przesuwników fazowych. B. Przekrój asynchroniczny Obejmuje połączenia międzynarodowe na granicy wschodniej. W obszarze tym realizowane, planowane i rozważane są następujące zamierzenia/zadania inwestycyjne związane z rozbudową istniejących i budową nowych połączeń transgranicznych: Polska-Litwa: - realizowana jest budowa 2-torowej linii 400 kv Ełk Bis-Granica RP (Alytus) wraz z niezbędną rozbudową polskiego systemu przesyłowego. Polska-Ukraina: - realizacja inwestycji (ponowne uruchomienie poł. 750 kv) uzależniona jest od uzgodnień z operatorem systemu przesyłowego Ukrainy. 3.3 Przyłączenia W Aktualizacji PRSP zostały uwzględnione zamierzenia/zadania inwestycyjne związane z przyłączeniem nowych mocy wytwórczych do sieci przesyłowej. Ujęte przyłączenia dotyczą jednostek wytwórczych konwencjonalnych na węgiel kamienny oraz gazowo-parowych, jak również odnawialnych OZE - farm wiatrowych (FW). Przyłączenia nowych mocy wytwórczych ujętych w Aktualizacji PRSP znajdują się na różnych etapach realizacji. Część z nich posiada zawartą umowę o przyłączenie (umowa o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia przygotowania dokumentacji przedinwestycyjnej, a następnie realizacji prac projektowych i budowlano-montażowych), dla części natomiast wydane zostały warunki przyłączenia (warunki przyłączenia stanowią podstawę do rozpoczęcia prac przedinwestycyjnych, są ważne dwa lata od daty ich określenia, jeżeli podmiot nie zawrze w ciągu dwóch lat od daty określenia warunków przyłączenia umowy o przyłączenie, tracą one ważność). 6

7 3.4 Modernizacja populacji transformatorów W ramach modernizacji populacji transformatorów w PSE S.A. aktualnie realizowane jest zadanie pn.: Modernizacja populacji transformatorów 220/110 kv i 400/110 kv - zainstalowanie dodatkowych AT 220/110 kv i 400/110 kv w stacjach elektroenergetycznych - etap III". W 2013 uruchomiony został etap V, a w kolejnych latach okresu planistycznego do uruchomienia planowane są następne etapy przedsięwzięcia dotyczącego modernizacji populacji transformatorów, tj. etapy VI i VII. W trakcie realizacji jest również umowa na dostawę transformatorów w latach w ramach etapu IV przeznaczonych dla zadań objętych Programem rozbudowy KSP w zakresie połączenia Polska-Litwa". Podstawowym celem przedsięwzięcia polegającego na wymianie autotransformatorów oraz zainstalowaniu dodatkowych autotransformatorów (220/110 kv 275 MVA, 400/110 kv 330 MVA, 400/110 kv 450 MVA, 400/220 kv 500 MVA) jest zapewnienie ciągłości oraz niezawodności zasilania sieci rozdzielczej 110 kv wymaganej przez aktualnie obowiązujące umowy przesyłowe zawarte z odbiorcami. Oczekiwane efekty po zrealizowaniu przedsięwzięcia to: - poprawa bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, - poprawa efektywności działania rynku wewnętrznego, - zmniejszenie kosztów eksploatacji autotransformatorów oraz kosztów strat przesyłowych. 3.5 Kompensacja mocy biernej w KSP Optymalny rozwój infrastruktury sieciowej wiąże się także z koniecznością zapewnienia odpowiednich rezerw mocy biernej w węzłach sieci przesyłowej w celu utrzymania zdolności do regulacji napięć oraz zachowania wymaganego stopnia stabilności napięciowej. Podstawowy zakres płynnej regulacji poziomu napięcia i mocy biernej w sieci przesyłowej zapewniają generatory synchroniczne współpracujące z regulatorami napięcia transformatorów poprzez podobciążeniową zmianę ich przekładni. Jako dodatkowy środek do regulacji napięć wykorzystywane są odpowiednio dobrane urządzenia do kompensacji mocy biernej, w tym m.in.: - dławiki kompensujące nadmiar mocy biernej pojemnościowej wynikającej z naturalnej generacji linii NN oraz WN w okresach doliny obciążenia, - baterie kondensatorów kompensujące wpływ linii NN oraz WN w szczytowych okresach obciążenia (przy przesyle większym od naturalnego) transformatorów, - kompensatory pojemnościowo-indukcyjne typu SVC. Ocena stabilności napięciowej w różnych warunkach pracy sieci wykonana na potrzeby opracowania dokumentów Plan Rozwoju Sieci Przesyłowej w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata " oraz Analiza potrzeb rozwojowych" wykazały konieczność instalacji dodatkowych urządzeń do kompensacji mocy biernej. Dokumenty te szczegółowo omawiają zagadnienie kompensacji mocy biernej w KSP w perspektywie długoterminowej dla obecnej oraz planowanej infrastruktury sieciowej. Podstawowym środkiem poprawy stabilności pracy systemu przesyłowego jest budowa nowych linii przesyłowych. Wraz z ich budową niezbędne jest dysponowanie odpowiednio dobranymi, pod względem lokalizacji, wielkości mocy, zakresu regulacji i poziomu napięcia, urządzeniami do kompensacji mocy biernej o charakterze pojemnościowym. Wiąże się to z koniecznością instalacji źródeł mocy biernej o charakterze indukcyjnym, które zapewnią kompensację mocy ładowania linii przesyłowych w okresach doliny obciążenia. W związku z tym w Aktualizacji PRSP przewidziane jest do realizacji zamierzenie inwestycyjne polegające na zakupie, dostawie i montażu dławików kompensacyjnych w następujących stacjach: Narew, Olsztyn Mątki, Ostrów, Rzeszów, Siedlce Ujrzanów i Tarnów. W Aktualizacji PRSP ujęte jest zamierzenie inwestycyjne pn. Budowa stacji Ełk Bis - etap I i II", którego zakres rzeczowy obejmuje także dostawę i montaż dławików kompensacyjnych. 7

8 4. Efekty realizacji zamierzeń inwestycyjnych w latach (wraz z zamierzeniami kończącymi się po roku 2018) km nowych torów prądowych 400 kv, km modernizowanych torów prądowych 400 kv, km nowych torów prądowych 220 kv, km modernizowanych torów prądowych 220 kv, - zainstalowanie 44 transformatorów o łącznej mocy MVA, - zainstalowanie 10 dławików o łącznej mocy 850 Mvar. 5. Podsumowanie Mając na uwadze uwarunkowania zewnętrzne i obowiązki wynikające z ustawy Prawo energetyczne, PSE S.A. powinna posiadać zdolność zrealizowania zadań ujętych w PRSP i długoterminowego finansowania nakładów ze środków własnych (taryfowych) oraz zewnętrznych. Zapewnienie właściwego poziomu źródeł finansowania nakładów jest koniecznym warunkiem dla realizacji zaplanowanych inwestycji niezbędnych dla zapewnienia bieżącego i długookresowego bezpieczeństwo funkcjonowania elektroenergetycznego systemu przesyłowego. Możliwość wykonania zakresu rzeczowo-finansowego zadań i zamierzeń inwestycyjnych prezentowanych w PRSP w znacznym stopniu zależna jest także od sukcesywnego rozwiązywania zidentyfikowanych problemów towarzyszących procesowi inwestycyjnemu. 6. Wykaz zamierzeń/zadań inwestycyjnych Lp. I Nazwa zamierzenia/zadania Teleinformatyka 1 Rozwój systemów teleinformatycznych w obszarze zarządzania rynkiem energii Opracowanie i wdrożenie narzędzi informatycznych wspierających bilansowanie handlowotechniczne Rozwój systemów teleinformatycznych w obszarze sterowania dyspozytorskiego 2.1 Modernizacja systemów dyspozytorskich 2.2 Wdrożenie aplikacji sieciowych EMS w ODM-ach Budowa systemu informatycznego obsługi mechanizmów zarządzania pracą 3 systemu elektroenergetycznego opartych na pełnym modelu sieci 4 Upgrade technologiczny systemu wsparcia dyspozytorskiego DYSTER 5 Integracja systemów informatycznych obszaru eksploatacji z systemem AM 6 Dostawa i wdrożenie w PSE S.A. oraz w 5-ciu Spółkach Obszarowych systemu Asset Management (Systemu AM) dla wspomagania zarządzania całym majątkiem PSE S.A. 7 Zakup oprogramowania i licencji producentów oprogramowania Zakup i wdrożenie systemów wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (EOD, 8 Workflow, Analityczno-Decyzyjne, itp.) 8.1 Zakup i wdrożenie Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów 8.2 Rozwój systemów opartych na rozwiązaniach SAP Modernizacja pomieszczeń telekomunikacyjnych obiektów PSE S.A. w zakresie 9 klimatyzacji i zasilania 48 V DC wraz z zapewnieniem zdalnego nadzoru 10 Modernizacja urządzeń sieci teletransmisyjnej 11 Rozbudowa systemu monitorowania włókien światłowodowych 8

9 Lp. Nazwa zamierzenia/zadania 12 Dostawa i wdrożenie systemu paszportyzacji infrastruktury telekomunikacyjnej OSP 13 Rozwój platformy sprzętowej systemów informatycznych PSE S.A Platforma sprzętowa systemów informatycznych PSE S.A Rozbudowa skonsolidowanego systemu backupu 14 Budowa systemów bezpieczeństwa teleinformatycznego na stacjach elektroenergetycznych 15 Wdrożenie systemu monitorowania bezpieczeństwa teleinformatycznego klasy SIEM w Grupie Kapitałowej PSE 16 Budowa narzędzi wspomagających realizację procesów operacyjnych PSE S.A Rozbudowa Systemu Serwisowego Remedy o procesy ITIL 16.2 Centralizacja Systemu Obsługi Biura w ramach Grupy Kapitałowej PSE 17 Wdrożenie identyfikacyjnej karty korporacyjnej i podpisu elektronicznego w Grupie Kapitałowej PSE 18 Budowa i przeniesienie Rezerwowego Centrum Przetwarzania Danych (RCPD) do nowej lokalizacji II Budowa i rozbudowa stacji i linii elektroenergetycznych PROGRAM ROZBUDOWY KSP W ZAKRESIE POŁĄCZENIA POLSKA - LITWA 1 Budowa linii 400 kv Miłosna-Siedlce Ujrzanów 2 Budowa stacji 400/110 kv Siedlce Ujrzanów 3 Rozbudowa rozdzielni 400 kv w stacji 400/110 kv Narew 4 Budowa linii 400 kv Narew-Łomża-Ostrołęka 5 Budowa stacji 400 kv Łomża Rozbudowa stacji 220/110 kv Ostrołęka o rozdzielnię 400 kv wraz z modernizacją 6 rozdzielni 220 kv i budową nowej rozdzielni 110 kv - etap I 7 Budowa linii 400 kv Ełk Bis-Granica RP (kierunek Alytus) 8 Budowa linii 400 kv Ełk Bis-Łomża 9 Budowa stacji 400/110 kv Ełk Bis - etap I i II 10 Budowa stacji 400 kv Stanisławów ROZBUDOWA WĘZŁA CENTRALNEGO Rozbudowa stacji 400/220/110 kv Pątnów wraz z wprowadzeniem linii 400 kv 11 Kromolice-Pątnów 12 Budowa linii 400 kv Kromolice-Pątnów po trasie linii 220 kv Plewiska-Konin 13 Budowa linii 400 kv Pątnów-Jasiniec W AGLOMERACJI WARSZAWSKIEJ 14 Rozbudowa stacji 400/110 kv Mościska 15 Rozbudowa rozdzielni 220 kv w stacji 220/110 kv Piaseczno 16 Budowa stacji 220/110 kv Praga wraz z wprowadzeniem linii 220 kv Miłosna-Mory 17 Budowa linii 400 kv Kozienice-Ołtarzew 18 Budowa linii 400 kv Ostrołęka-Stanisławów Rozbudowa stacji 220/110 kv Ostrołęka o rozdzielnię 400 kv wraz z modernizacją 19 rozdzielni 220 kv i budową nowej rozdzielni 110 kv - etap II 20 Budowa linii 400 kv Kozienice-Siedlce Ujrzanów 21 Rozbudowa stacji 400/110 kv Siedlce Ujrzanów 22 Rozbudowa stacji 400/110 kv Płock W PÓŁNOCNO-CENTRALNEJ CZĘŚCI KRAJU 23 Rozbudowa stacji 220/110 kv Bydgoszcz Zachód o rozdzielnię 400 kv 24 Rozbudowa stacji 220/110 kv Piła Krzewina o rozdzielnię 400 kv 9

10 Lp. Nazwa zamierzenia/zadania 25 Budowa linii 400 kv Bydgoszcz Zachód-Piła Krzewina 26 Montaż autotransformatora 400/110 kv 450 MVA w stacji 400/220/110 kv Dunowo 27 Rozbudowa stacji 400/220/110 kv Olsztyn Mątki W AGLOMERACJI SZCZECIŃSKIEJ 28 Budowa linii 220 kv Glinki-Recław 29 Rozbudowa stacji 220/110 kv Glinki 30 Rozbudowa stacji 110 kv Recław o rozdzielnię 220 kv 31 Uruchomienie na napięciu 220 kv odkupionej od ENEA Operator Sp. z o.o. linii relacji Morzyczyn-Recław WE WSCHODNIEJ CZĘŚCI KRAJU 32 Budowa linii 220 kv Radkowice-Kielce Piaski wraz z rozbudową stacji Radkowice i stacji Kielce Piaski 32.1 Budowa linii 220 kv Radkowice-Kielce Piaski 32.2 Rozbudowa stacji 220/110 kv Radkowice 32.3 Rozbudowa stacji 220/110 kv Kielce Piaski 33 Rozbudowa stacji 220/110 kv Stalowa Wola o rozdzielnię 220 kv 34 Budowa linii 220 kv Stalowa Wola - punkt nacięcia linii Chmielów-Abramowice 35 Rozbudowa i modernizacja stacji 400/110 kv Tarnów wraz z instalacją urządzeń do kompensacji mocy biernej 36 Budowa linii 400 kv Chełm-Lublin Systemowa wraz z rozbudową stacji 220/110 kv Chełm i stacji 400/110 kv Lublin Systemowa 36.1 Budowa linii 400 kv Chełm-Lublin Systemowa 36.2 Rozbudowa stacji 220/110 kv Chełm 36.3 Rozbudowa stacji 400/110 kv Lublin Systemowa 37 Rozbudowa i modernizacja stacji 750/400/110 kv Rzeszów wraz z instalacją urządzeń do kompensacji mocy biernej 38 Rozbudowa rozdzielni 400 kv w stacji 400/110 kv Narew wraz z instalacją urządzeń do kompensacji mocy biernej 39 Rozbudowa i modernizacja stacji 400/220/110 kv Kozienice w zakresie rozdzielni 400 kv W ZACHODNIEJ CZĘŚCI KRAJU 40 Powiązanie systemów elektroenergetycznych 400 kv i 220 kv poprzez budowę połączenia 400 kv od stacji 400/110 kv Pasikurowice do istniejącej linii 220 kv Świebodzice-Klecina 40.1 Budowa linii 400 kv od stacji Wrocław do stacji Świebodzice po trasie linii 220 kv Świebodzice-Klecina 40.2 Rozbudowa stacji 220/110 kv Świebodzice o rozdzielnię 400 kv 41 Budowa linii 400 kv Mikułowa-Świebodzice Budowa linii 400 kv od stacji 400/110 kv Czarna do stacji 220/110 kv Polkowice wraz 42 z rozbudową stacji Polkowice o rozdzielnię 400 kv i rozbudową stacji Czarna w zakresie rozdzielni 400 kv 42.1 Budowa linii 400 kv od stacji 400/110 kv Czarna do stacji 220/110 kv Polkowice 42.2 Rozbudowa stacji 220/110 kv Polkowice o rozdzielnię 400 kv 42.3 Rozbudowa stacji 400/110 kv Czarna w zakresie rozdzielni 400 kv 43 Rozbudowa rozdzielni 400 kv w stacji 400/110 kv Ostrów wraz z instalacją urządzeń do kompensacji mocy biernej 44 Budowa linii 400 kv Mikułowa-Czarna 45 Budowa linii 400 kv Czarna-Pasikurowice 10

11 Lp. Nazwa zamierzenia/zadania W AGLOMERACJI ŚLĄSKIEJ Budowa stacji 400/220 kv Podborze wraz z wprowadzeniem linii 220 kv: Kopanina- 46 Liskovec, Bujaków-Liskovec, Bieruń-Komorowice, Czeczott-Moszczenica oraz linii 400 kv Nosovice-Wielopole 47 Budowa linii kv Byczyna-Podborze 48 Budowa linii 400 kv Dobrzeń-nacięcie linii Pasikurowice-Wrocław 49 Rozbudowa stacji 400/110 kv Dobrzeń 50 Rozbudowa stacji 220/110 kv Skawina o rozdzielnię 400 kv i 110 kv wraz z wprowadzeniem linii 2 x 2 x 400 kv Tarnów-Tucznawa, Rzeszów-Tucznawa 50.1 Rozbudowa stacji 220/110 kv Skawina o rozdzielnię 400 kv i 110 kv 50.2 Budowa linii 400 kv Skawina-nacięcie linii Tarnów-Tucznawa, Rzeszów-Tucznawa POŁĄCZENIE TRANSGRANICZNE NA PRZEKROJU SYNCHRONICZNYM POLSKA - NIEMCY 51 Instalacja przesuwników fazowych na linii 400 kv Krajnik-Vierraden 52 Instalacja przesuwników fazowych na linii 400 kv Mikułowa-Hagenwerder 53 Rozbudowa i modernizacja stacji 400/220 kv Krajnik 54 Rozbudowa i modernizacja stacji 400/220/110 kv Mikułowa PRZYŁĄCZENIA OZE W CENTRALNEJ CZĘŚCI KRAJU 55 Rozbudowa stacji Stanisławów dla przyłączenia FW Korytnica PRZYŁĄCZENIA ORAZ WYPROWADZENIA MOCY Z OZE I ZE ŹRÓDEŁ KONWENCJONALNYCH ZLOKALIZOWANYCH W PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI KRAJU 56 Rozbudowa stacji 400/110 kv Słupsk 57 Rozbudowa stacji 400/110 kv Słupsk dla przyłączenia farm wiatrowych: FW Kukowo- Dargoleza i FW Drzeżewo IV 58 Rozbudowa stacji 400/110 kv Żarnowiec dla przyłączenia farm wiatrowych: FW Choczewo, FW Osieki i FW Zwartowo 59 Rozbudowa rozdzielni 400 i 110 kv w stacji 400/220/110 kv Dunowo 60 Rozbudowa rozdzielni 110 kv w stacji 400/220/110 kv Olsztyn Mątki dla przyłączenia FW Worławki i Jesionowo 61 Rozbudowa stacji 400/220/110 kv Olsztyn Mątki dla przyłączenia farmy wiatrowej Olsztyn Mątki 62 Rozbudowa stacji 400/110 kv Gdańsk Błonia dla przyłączenia FW Jasna Budowa linii 400 kv Gdańsk Przyjaźń-Pelplin wraz z budową stacji 400/110 kv 63 Gdańsk Przyjaźń oraz wprowadzeniem jednego toru linii 400 kv Gdańsk Błonia- Żarnowiec 63.1 Budowa linii 400 kv Gdańsk Przyjaźń-Pelplin 63.2 Budowa stacji 400/110 kv Gdańsk Przyjaźń wraz z wprowadzeniem jednego toru linii 400 kv Gdańsk Błonia-Żarnowiec 64 Rozbudowa stacji 400/220/110 kv Grudziądz Węgrowo 65 Budowa linii 400 kv Pelplin-Grudziądz Węgrowo wraz z budową stacji 400(220)/110 kv Pelplin i instalacją transformatora 220/110 kv 65.1 Budowa linii 400 kv Pelplin-Grudziądz Węgrowo 65.2 Budowa stacji 400(220)/110 kv Pelplin wraz z instalacją transformatora 220/110 kv 66 Budowa linii 400 kv Jasiniec-Grudziądz Węgrowo 67 Budowa rozdzielni 400 kv w stacji 220/110 kv Jasiniec 68 Budowa linii 400 kv Gdańsk Przyjaźń-Żydowo Kierzkowo 69 Budowa linii 400 kv Dunowo-Żydowo Kierzkowo 70 Budowa linii 400 kv Piła Krzewina-Żydowo Kierzkowo 71 Budowa linii 400 kv Piła Krzewina-Plewiska 11

12 Lp. Nazwa zamierzenia/zadania 72 Rozbudowa rozdzielni 220 kv w stacji 400/220 kv Krajnik dla przyłączenia FW Banie 73 Budowa linii 400 kv Żydowo Kierzkowo-Słupsk 74 Budowa stacji 400/110 kv Żydowo Kierzkowo wraz z instalacją transformatora 220/110 kv 75 Budowa stacji 400/110 kv Baczyna wraz z wprowadzeniem linii 400 kv Krajnik- Plewiska 76 Budowa linii 400 kv Baczyna-Krajnik PRZYŁĄCZENIA OZE W ZACHODNIEJ CZĘŚCI KRAJU 77 Rozbudowa rozdzielni 110 kv w stacji 220/110 kv Piła Krzewina dla przyłączenia farm wiatrowych: FW Krzewina i FW Chwiram 78 Rozbudowa rozdzielni 220 kv w stacji 220/110 kv Świebodzice dla przyłączenia FW Udanin II 79 Rozbudowa rozdzielni 220 kv w stacji 220/110 kv Ząbkowice dla przyłączenia transformatora 220/110 kv i FW Paczków 80 Rozbudowa rozdzielni 400 kv w stacji 400/220/110 kv Mikułowa dla przyłączenia FW Bogatynia 81 Rozbudowa rozdzielni 220 kv w stacji 400/220/110 kv Mikułowa dla przyłączenia farm wiatrowych: FW Mikułowa i FW Mikułowa 1 82 Rozbudowa rozdzielni 110 kv w stacji 400/220/110 kv Mikułowa dla przyłączenia FW Sulików 83 Rozbudowa rozdzielni 400 kv w stacji 400/220 kv Krajnik dla przyłączenia FW Krajnik Rozbudowa rozdzielni 400 kv w stacji 400/110 kv Ostrów dla przyłączenia FW 84 Ostrów Rozbudowa rozdzielni 400 kv w stacji 400/110 kv Kromolice dla przyłączenia FW 85 Wielkopolska PRZYŁĄCZENIA OZE W POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI KRAJU 86 Rozbudowa rozdzielni 220 kv w stacji 220/110 kv Groszowice Rozbudowa stacji 220/110 kv Blachownia wraz z wprowadzeniem linii 220 kv 87 Groszowice-Kędzierzyn 88 Rozbudowa rozdzielni 110 kv w stacji Dobrzeń dla przyłączenia FW Bąków II PRZYŁĄCZENIE BLOKU NR 11 ELEKTROWNI KOZIENICE DO STACJI 400/220/110 kv KOZIENICE Rozbudowa stacji 400/220/110 kv Kozienice w związku z przyłączeniem bloku nr Elektrowni Kozienice PRZYŁĄCZENIE BLOKU 1000 MW ELEKTROWNI OSTROŁĘKA C DO STACJI 400/220/110 kv OSTROŁĘKA Rozbudowa stacji 220/110 kv Ostrołęka o rozdzielnię 400 kv wraz z modernizacją 90 rozdzielni 220 kv i budową nowej rozdzielni 110 kv - zakres związany z przyłączeniem 91 Budowa linii 400 kv Ostrołęka-Olsztyn Mątki PRZYŁĄCZENIE BLOKU GAZOWO-PAROWEGO DO STACJI WŁOCŁAWEK AZOTY 92 Rozbudowa rozdzielni 220 kv w stacji 220/110 kv Włocławek Azoty PRZYŁĄCZENIE BLOKU O MOCY 244 MW DO STACJI POMORZANY Budowa linii 220 kv Pomorzany - nacięcie linii Krajnik-Glinki/poprzednia nazwa: 93 Budowa linii 220 kv Krajnik-Pomorzany / 94 Rozbudowa stacji 110 kv Pomorzany o rozdzielnię 220 kv PRZYŁĄCZENIE BLOKU GAZOWO-PAROWEGO 425 MW EC WROCŁAW DO STACJI 400/110 kv PASIKUROWICE 12

13 Lp. Nazwa zamierzenia/zadania 95 Rozbudowa stacji 400/110 kv Pasikurowice PRZYŁĄCZENIE BLOKU WYTWÓRCZEGO JAWORZNO II DO STACJI BYCZYNA 96 Rozbudowa i modernizacja stacji Byczyna wraz z wprowadzeniem linii 400 kv Tucznawa-Tarnów (Skawina) PRZYŁĄCZENIE LINII 110 kv ENERGA-OPERATOR S.A. 97 Rozbudowa rozdzielni 110 kv w stacji 400/220/110 kv Gdańsk I dla przyłączenia linii 110 kv ENERGA-OPERATOR S.A. POZOSTAŁE NIEZBLOKOWANE 98 Wdrożenie systemów ochrony technicznej stacji 99 Budowa budynku magazynowego w stacji 400/220/110 kv Gdańsk I 100 Zakup i montaż urządzeń do kompensacji mocy biernej w stacjach: Narew, Olsztyn Mątki, Ostrów, Rzeszów, Siedlce Ujrzanów, Tarnów 101 Budowa redundantnych linii światłowodowych zapewniających drugą drogę transmisji do ODM Radom, KDM Konstancin-Jeziorna, RCPD Budowa redundantnych linii światłowodowych zapewniających drugą drogę transmisji do ODM Radom Budowa redundantnych linii światłowodowych zapewniających drugą drogę transmisji do KDM Konstancin-Jeziorna Budowa redundantnych linii światłowodowych zapewniających drugą drogę transmisji do RCPD III Modernizacja stacji i linii elektroenergetycznych MODERNIZACJA WĘZŁA CENTRALNEGO 1 Modernizacja linii 220 kv Adamów-Konin tor I 2 Modernizacja linii 220 kv Adamów-Konin tor II Modernizacja stacji 220/110 kv Konin/ poprzednia nazwa: Modernizacja rozdzielni kv w stacji 220/110 kv Konin / 4 Modernizacja linii 220 kv Rogowiec-Pabianice 5 Modernizacja linii 220 kv Janów-Rogowiec, Rogowiec-Piotrków 6 Modernizacja linii 220 kv Piotrków-Janów 7 Modernizacja stacji 400/220 kv Rogowiec w zakresie rozdzielni 400 kv 8 Modernizacja stacji 400/220 kv Rogowiec w zakresie rozdzielni 220 kv 9 Modernizacja linii 220 kv Janów-Zgierz-Adamów 10 Modernizacja stacji 220/110 kv Pabianice W AGLOMERACJI WARSZAWSKIEJ Modernizacja pól linii 220 kv w stacjach Kozienice, Mory, Piaseczno w celu 11 dostosowania do nowych zdolności przesyłowych W PÓŁNOCNO-CENTRALNEJ CZĘŚCI KRAJU 12 Modernizacja stacji 220/110 kv Bydgoszcz Zachód 13 Modernizacja linii 400 kv Grudziądz Węgrowo-Płock w zakresie OPGW W AGLOMERACJI SZCZECIŃSKIEJ 14 Modernizacja linii 220 kv Morzyczyn-Police WE WSCHODNIEJ CZĘŚCI KRAJU 15 Modernizacja stacji 220/110 kv Abramowice 16 Modernizacja stacji 400/110 kv Ostrowiec 13

14 Lp. Nazwa zamierzenia/zadania 17 Modernizacja stacji 220/110 kv Rożki 18 Modernizacja stacji 400/220/110/15 kv Połaniec w zakresie rozdzielni 110 kv i 15 kv 19 Modernizacja stacji 220/110 kv Chmielów 20 Modernizacja stacji 220/110 kv Mokre 21 Modernizacja linii 220 kv Stalowa Wola-Chmielów w zakresie OPGW 22 Modernizacja linii 220 kv Połaniec-Klikowa w zakresie OPGW 23 Modernizacja linii 220 kv Kielce-Joachimów - etap II W ZACHODNIEJ CZĘŚCI KRAJU 24 Modernizacja linii 220 kv Mikułowa-Leśniów 25 Modernizacja linii 220 kv Gorzów-Leśniów 26 Modernizacja stacji 220/110 kv Żukowice W AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ 27 Modernizacja stacji 220/110 kv Leszno Gronowo - etap II W AGLOMERACJI ŚLĄSKIEJ 28 Modernizacja stacji 220/110 kv Halemba 29 Modernizacja stacji 220/110 kv Kopanina 30 Wymiana OPGW na liniach 220 kv Kopanina-Wielopole, Kopanina-Katowice i montaż OPGW na linii 110 kv Łaziska-Kopanina 31 Modernizacja linii 220 kv Byczyna-Jamki, Byczyna-Koksochemia 32 Modernizacja linii 400 kv Tucznawa-Rogowiec, Joachimów-Rogowiec 3 33 Modernizacja linii 220 kv Poręba-Czeczott oraz odcinka linii 220 kv Poręba-Byczyna w zakresie OPGW 34 Kompleksowa modernizacja linii 220 kv na terenie Spółki PSE-Południe S.A Modernizacja linii 220 kv Joachimów-Łośnice 34.2 Modernizacja linii 220 kv Joachimów-Rogowiec 1, Joachimów-Rogowiec Modernizacja linii 220 kv Łośnice-Koksochemia, Łośnice-Kielce, Łośnice-Siersza 35 Modernizacja obwodów pierwotnych w stacji 220 kv Bujaków wraz z dostosowaniem obwodów wtórnych 36 Modernizacja obwodów pierwotnych rozdzielni 220 kv w stacji Klikowa 37 Modernizacja stacji 220 kv Koksochemia 38 Wymiana odłączników 400 kv w stacji 400/220/110 kv Joachimów wraz z dostosowaniem obwodów wtórnych i układem lokalizacji miejsca zwarcia 39 Wykonanie zasilania potrzeb własnych w stacji 220/110 kv Katowice z uzwojeń wyrównawczych autotransformatorów 40 Modernizacja stacji 220/110 kv Komorowice 41 Modernizacja stacji 400/110 kv Tucznawa 42 Wykonanie odwodnienia stanowisk transformatorów zainstalowanych na stacji 220/110 kv Halemba 43 Przygotowanie infrastruktury do posadowienia autotransformatora 400/220 kv 500 MVA w stacji Joachimów 44 Modernizacja linii 220 kv Blachownia-Łagisza w związku z przyłączeniem FW Lubrza i FW Paczków POZOSTAŁE NIEZBLOKOWANE 45 Modernizacja stacji przekształtnikowej AC/DC Słupsk 46 Modernizacja populacji transformatorów - etap III 47 Modernizacja populacji transformatorów - etap V 48 Modernizacja populacji transformatorów - etap VI 49 Modernizacja populacji transformatorów - etap VII 14

15 Lp. 50 Nazwa zamierzenia/zadania Program likwidacji zagrożeń w pracy transformatorów sieciowych oraz ich wpływu na infrastrukturę stacji poprzez prewencyjną wymianę izolatorów przepustowych - etap I/poprzednia nazwa: "Program wymiany izolatorów przepustowych na transformatorach"/ Program likwidacji zagrożeń w pracy transformatorów sieciowych oraz ich wpływu 51 na infrastrukturę stacji poprzez prewencyjną wymianę izolatorów przepustowych - etap II i III 52 Program wymiany izolatorów na liniach i stacjach elektroenergetycznych NN 53 Modernizacja budynku agregatów w stacji 400/220/110 kv Plewiska oraz wymiana agregatów prądotwórczych 54 Budowa ekranów akustycznych w stacji 220/110 kv Olsztyn I 55 Budowa ekranów akustycznych w stacji 220/110 kv Chełm 56 Budowa ekranów akustycznych w stacji 220/110 kv Radkowice 57 Budowa przyłącza wodociągowego oraz instalacji sanitarnej w stacji 400/220/110 kv Łagisza 58 Modernizacja i przystosowanie zaplecza magazynowego w stacji elektroenergetycznej 400/110 kv Tucznawa 59 Montaż dodatkowych urządzeń zabezpieczających kanalizację stacyjną 60 Modernizacja Budynku Usług Technicznych (BUT) i Budynku Laboratoryjnego (BL) w Radomiu wraz z zagospodarowaniem terenu 61 Wdrożenie Zespołów Eksploatacyjnych (ZES) w Spółkach Obszarowych 62 Modernizacja istniejących i instalacja nowych przewodów odgromowych OPGW na wybranych liniach 220 kv oraz 400 kv IV Budynki i budowle 1 Modernizacja infrastruktury budowlanej obiektów PSE S.A. V Zakup gotowych dóbr inwestycyjnych VI Finansowanie prac związanych z przygotowaniem zamierzeń i zadań inwestycyjnych ROZBUDOWA I MODERNIZACJA WĘZŁA CENTRALNEGO Modernizacja linii 220 kv Pątnów-Konin w celu dostosowania do zwiększonych 1 przesyłów mocy Rozbudowa stacji 220/110 kv Janów o rozdzielnię 400 kv wraz z wprowadzeniem linii 2 Rogowiec-Płock 3 Rozbudowa stacji 220/110 kv Adamów W AGLOMERACJI WARSZAWSKIEJ Dostosowanie linii 220 kv Ołtarzew-Mory do większych przesyłów mocy (likwidacja 4 ograniczeń zwisowych) Modernizacja linii 400 kv Płock-Miłosna (Ołtarzew) w celu dostosowania do 5 zwiększonych przesyłów mocy Budowa stacji 400/110 kv Wyszków wraz z wprowadzeniem linii 400 kv Ostrołęka- 6 Stanisławów W PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI KRAJU Modernizacja linii 2 x 400 kv Żarnowiec-Gdańsk/Gdańsk Przyjaźń-Gdańsk Błonia w 7 celu dostosowania do zwiększonych przesyłów mocy W PÓŁNOCNO-CENTRALNEJ CZĘŚCI KRAJU 15

16 Lp. 8 9 Nazwa zamierzenia/zadania Rozbudowa i modernizacja stacji Piła Krzewina w związku wprowadzeniem linii 400 kv, instalacją AT 400/110 kv oraz dławika Budowa stacji 400/110 kv Elbląg wraz z wprowadzeniem linii 400 kv Gdańsk Błonia- Olsztyn Mątki Przełączenie linii 220 kv Piła Krzewina-Bydgoszcz Zachód-Jasiniec na napięcie kv wraz z dostosowaniem stacji Piła Krzewina i stacji Bydgoszcz Zachód do pracy na napięciu 400 kv 11 Budowa linii 400 kv Płock-Olsztyn Mątki W PÓŁNOCNO-ZACHODNIEJ CZĘŚCI KRAJU 12 Modernizacja linii 400 kv Morzyczyn-Dunowo-Słupsk-Żarnowiec W AGLOMERACJI SZCZECIŃSKIEJ 13 Modernizacja linii 220 kv Krajnik-Morzyczyn Modernizacja linii 400 kv Krajnik-Morzyczyn w celu dostosowania do zwiększonych 14 przesyłów mocy 15 Przebudowa linii 220 kv Krajnik-Glinki Modernizacja odkupionej od ENEA Operator Sp. z o.o. linii 220 kv Morzyczyn- 16 Recław WE WSCHODNIEJ CZĘŚCI KRAJU Wprowadzenie linii 400 kv Miłosna (Stanisławów)-Narew do stacji 400/110 kv Siedlce 17 Ujrzanów 18 Modernizacja stacji 400/220/110 kv Kozienice w zakresie rozdzielni 220 kv i 110 kv W ZACHODNIEJ CZĘŚCI KRAJU 19 Budowa linii 400 kv Pasikurowice-Dobrzeń-Joachimów Modernizacja linii 220 kv Mikułowa-Polkowice w celu dostosowania do 20 zwiększonych przesyłów mocy 21 Modernizacja stacji 220/110 kv Leśniów - etap II W AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ 22 Podwieszenie drugiego toru 400 kv na linii Ostrów-Kromolice 23 Modernizacja stacji 220/110 kv Czerwonak Uruchomienie drugiego toru linii 400 kv Kromolice-Plewiska wraz z utworzeniem 24 gwiazdy 220 kv relacji Plewiska-Konin z odczepem do Poznań Południe W AGLOMERACJI ŚLĄSKIEJ 25 Modernizacja linii 220 kv Joachimów-Łagisza/Wrzosowa 26 Modernizacja linii 220 kv Byczyna-Siersza 27 Modernizacja stacji 220/110 kv Kędzierzyn Rozbudowa stacji 220/110 kv Aniołów o rozdzielnię 400 kv i wprowadzenie linii kv Trębaczew-Joachimów POŁĄCZENIE TRANSGRANICZNE NA PRZEKROJU SYNCHRONICZNYM POLSKA - NIEMCY 29 Budowa dwutorowego ciągu liniowego 400 kv Świebodzice-Ząbkowice-Dobrzeń 30 Budowa trzeciego połączenia transgranicznego 400 kv pomiędzy systemami elektroenergetycznymi Polski i Niemiec wraz z konieczną rozbudową zachodniej części KSE /poprzednia nazwa Budowa linii 400 kv Plewiska-Granica RP /Niemcy, kierunek Eisenhuettenstadt / 31 Budowa linii 400 kv Baczyna-Polkowice 16

17 Lp. Nazwa zamierzenia/zadania POŁĄCZENIE TRANSGRANICZNE NA PRZEKROJU ASYNCHRONICZNYM POLSKA - UKRAINA 32 Uruchomienie linii 750 kv Rzeszów-Chmielnicka PRZYŁĄCZENIA ORAZ WYPROWADZENIA MOCY Z OZE I ZE ŹRÓDEŁ KONWENCJONALNYCH ZLOKALIZOWANYCH W PÓŁNOCNO-ZACHODNIEJ CZĘŚCI KRAJU 33 Rozbudowa stacji 400/220/110 kv Plewiska Rozbudowa stacji 400/110 kv Gdańsk Błonia dla przyłączenia bloku EC Wybrzeże 34 oraz bloku G-P EC Gdańsk Rozbudowa i modernizacja stacji 400/110 kv Gdańsk Błonia dla przyłączenia FW 35 Pelplin Rozbudowa stacji 400/110 kv Słupsk dla przyłączenia MFW Bałtyk Środkowy III i FW 36 Wierzbięcin 37 Rozbudowa stacji 400/110 kv Żarnowiec dla przyłączenia MFW Baltica-3 Modernizacja linii 400 kv Grudziądz Węgrowo-Płock w celu dostosowania do 38 zwiększonych przesyłów mocy Modernizacja linii 220 kv Grudziądz Węgrowo-Toruń Elana w celu dostosowania do 39 zwiększonych przesyłów mocy Modernizacja linii 400 kv Gdańsk Błonia-Olsztyn Mątki w celu dostosowania do 40 zwiększonych przesyłów mocy 41 Rozbudowa stacji 400/220 kv Krajnik dla przyłączenia bloku El. Dolna Odra PRZYŁĄCZENIA OZE WE WSCHODNIEJ CZĘŚCI KRAJU 42 Rozbudowa stacji 400/110 kv Ełk Bis dla przyłączenia FW Grajewo PRZYŁĄCZENIA OZE W ZACHODNIEJ CZĘŚCI KRAJU 43 Rozbudowa stacji 400/110 kv Czarna dla przyłączenia FW Legnica WYPROWADZENIA MOCY Z OZE I ZE ŹRÓDEŁ KONWENCJONALNYCH ZLOKALIZOWANYCH W POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI KRAJU 44 Rozbudowa stacji 400/220/110 kv Wielopole dla przyłączenia FW Silesia Rozbudowa stacji 220/110 kv Blachownia o rozdzielnię 400 kv wraz z budową linii kv Blachownia-nacięcie linii Joachimów-Wielopole i Blachownia-nacięcie linii Dobrzeń-Wielopole dla przyłączenia bloków 2x600 MW El. Blachownia PRZYŁĄCZENIE BLOKU GAZOWO-PAROWEGO GDF SUEZ DO STACJI WŁOCŁAWEK AZOTY 46 Rozbudowa stacji 220/110 kv Włocławek Azoty o rozdzielnię 400 kv Budowa linii 400 kv Włocławek Azoty do nacięcia linii 400 kv Pątnów-Jasiniec 47 /poprzednia nazwa: Budowa linii 400 kv Pątnów-Włocławek Azoty / PRZYŁĄCZENIE BLOKU EL. ŁĘCZNA DO STACJI 400/110 kv LUBLIN SYSTEMOWA 48 Rozbudowa stacji 400/110 kv Lublin Systemowa PRZYŁĄCZENIE BLOKU GAZOWO-PAROWEGO DO STACJI PUŁAWY 49 Budowa linii 400 kv od stacji Puławy do nacięcia linii Kozienice-Lublin Systemowa 50 Budowa linii 400 kv od stacji Puławy do nacięcia linii Kozienice-Ostrowiec 51 Budowa stacji 400/220 kv Puławy PRZYŁĄCZENIE BLOKU KONWENCJONALNEGO DO STACJI 220/110 kv GORZÓW Rozbudowa stacji 220/110 kv Gorzów dla przyłączenia bloku gazowo-parowego EC 52 Gorzów 17

18 Lp. Nazwa zamierzenia/zadania PRZYŁĄCZENIE BLOKU nr 11 EL. TURÓW O MOCY 480 MW 53 Rozbudowa stacji 400/220/110 kv Mikułowa PRZYŁĄCZENIE LINII 110 kv PGE Dystrybucja S.A. Rozbudowa rozdzielni 110 kv w stacji 400/110 kv Krosno Iskrzynia dla przyłączenia 54 linii 110 kv PGE Dystrybucja S.A. POZOSTAŁE NIEZBLOKOWANE 55 Zakup i montaż urządzeń do kompensacji mocy biernej - etap II Wymiana wyłączników na stacjach elektroenergetycznych w celu zwiększenia 56 prądów wyłączalnych Program budowy systemów regulacji poziomu napięcia w sieci przesyłowej - 57 budowa układów kompensacji mocy biernej w stacjach elektroenergetycznych NN poprzez instalację kompensatorów SVC (Static Var Compensators) 58 Przystosowanie wybranych stacji do SSiN 59 Zainstalowanie Automatyki Przeciwkołysaniowej (APK) w stacji 400/220 kv Rogowiec 60 Zainstalowanie Automatyki Przeciwkołysaniowo - Odciążającej (APK-O) w stacji 400/220/110 kv Kozienice 61 Program wymiany transformatorów 62 Dostawa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej w skali kraju 63 Zakup centralnego systemu monitoringu dla nowych autotransformatorów, przesuwników fazowych i dławików VII Program przystosowania transformatorów do cyfrowego przesyłu informacji oraz montaż modułu monitoringu z wykonaniem niezbędnych prac modernizacyjnych (zawory, chłodzenie) Program termomodernizacji budynków stacyjnych w wyniku audytów dla wybranych budynków na stacjach elektroenergetycznych Finansowanie prac innowacyjnych 18

19 7. Schematy sieci ZRC ALY SLK GDA DUN GBL PLC REC ZYD OLM OLS ELK BIS ELK GLN MON GRU VIE KRA PKW BYD JAS TEL OST LMS BIA NAR ROS GOR LSN ZGC PLE CZE PPD KRO PAT KON ADA WLA PDE ZGI PLO SOC OLT MSK MOR WTO PIA MIL STN SDP SDU POL ZUK LES OSR PAB JAN PIO KOZ HAG Legenda: 750 kv 400 kv 220 kv MIK CPC BOG SWI CRN ZBK PAS BSP WRC 400 kv tymczasowo pracująca na napięciu 220 kv linia 220 kv czasowo pracująca na napięciu 110 kv KLE DBN GRO BLA KED WIE ALB NOS LIS TRE ANI HCZ WRZ ROK MOS BEK LAG KAT JAM HAL BYC KOP BIR CZT PRB KOM JOA TCN BUJ ZAP ROG LOS KHK SIE SKA KIE LUA WAN KPK RAD KLA ROZ PEL OSC TAW ATA CHM PUL RZE BGC KRI ABR STW LSY CHS ZAM MKR DOB kabel stałoprądowy 450 kv inwestycje w realizacji LEM Rysunek 1. Schemat sieci przesyłowej stan na r. 19

20 ZRC ALY SLK GDA PLC REC DUN ZYD ZDK GDP PLP GBL OLM OLS 3 x 50 Mvar 2015 r. ELK BIS ELK GLN POM VIE KRA MON PKW BYD JAS TEL GRU 150 Mvar 2016 r. OST LMS BIA NAR 150 Mvar 2015 r. ROS GOR BCN WLA PLO LSN ZGC PLE CZE PPD KRM PAT ADA KON PDE ZGI SOC MSK OLT MIL WPR STN WTO MOR PIA SDP SDU 100 Mvar 2016 r. LES JAN KOZ ZUK OSR 100 Mvar 2015 r. PAB HAG Legenda: MIK 750 kv 400 kv 220 kv CPC POL SWI BOG CRN ZBK PAS DBN GRO BLA KED WIE TRE ANI HCZ WRZ PBO 400 kv tymczasowo pracująca na napięciu 220 kv ALB KOM NOS linia 220 kv czasowo pracująca na napięciu 110 kv LIS kabel stałoprądowy 450 kv KLE BSP WRC MOS ROK KAT HAL KOP BEK LAG BIR ZAP BYC CZT BUJ TCN JAM PRB JOA PIO ROG LOS KHK SIE KIE LUA WAN SKA KPK RAD KLA ROZ PEL OSC TAW ATA 100 Mvar 2015 r. CHM LSY PUL ABR STW RZE BGC KRI 100 Mvar 2015 r. ZAM CHS MKR DOB CHA inwestycje planowane do realizacji w latach LEM Rysunek 2. Schemat sieci przesyłowej z zaznaczonymi inwestycjami z Grupy II Budowa i rozbudowa stacji i linii planowanymi do realizacji w latach

Wyzwania w zakresie przyłączania morskich farm wiatrowych do Krajowego Systemu Przesyłowego

Wyzwania w zakresie przyłączania morskich farm wiatrowych do Krajowego Systemu Przesyłowego Wyzwania w zakresie przyłączania morskich farm wiatrowych do Krajowego Systemu Przesyłowego Gdańsk, 3-5 września 2013 r. XVII Międzynarodowe Targi Morskie i Konferencja BALTEXPO 2013 Przemysław Ciszewski,

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej. 10 marca 2014 r.

Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej. 10 marca 2014 r. Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej 10 marca 2014 r. 2 Sposoby pokrycia zapotrzebowania na energię Nowe moce wytwórcze (odbudowa mocy, zróżnicowanie energy mix) Przedłużenie pracy starszych bloków

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla systemu przesyłowego związane z rozwojem energetyki rozproszonej

Wyzwania dla systemu przesyłowego związane z rozwojem energetyki rozproszonej Wyzwania dla systemu przesyłowego związane z rozwojem energetyki rozproszonej Konferencja Green Power Warszawa, 23-24 września 2014 r. Prognoza rozwoju OZE zamieszczona w projekcie Polityki energetycznej

Bardziej szczegółowo

Tomasz Tomczykiewicz Sekretarz Stanu Ministerstwo Gospodarki

Tomasz Tomczykiewicz Sekretarz Stanu Ministerstwo Gospodarki Wpływ nowych/proponowanych regulacji w Prawie Energetycznym, OZE, Prawie Gazowym na osiągnięcie celów ekologicznych i efektywnościowych dotyczących ciepłownictwa, energii elektrycznej i gazu Tomasz Tomczykiewicz

Bardziej szczegółowo

Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kv Kozienice Ołtarzew Spotkanie z Władzami Samorządowymi oraz Przedstawicielami Mieszkańców

Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kv Kozienice Ołtarzew Spotkanie z Władzami Samorządowymi oraz Przedstawicielami Mieszkańców Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kv Kozienice Ołtarzew Spotkanie z Władzami Samorządowymi oraz Przedstawicielami Mieszkańców Konstancin-Jeziorna, 15 czerwca 2015 r. Plan rozwoju Krajowego

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa sieci elektroenergetycznych a wsparcie finansowe dla poszczególnych sektorów energii

Rozbudowa sieci elektroenergetycznych a wsparcie finansowe dla poszczególnych sektorów energii Rozbudowa sieci elektroenergetycznych a wsparcie finansowe dla poszczególnych sektorów energii Seminarium eksperckie w Kancelarii Prezydenta RP: Finansowanie projektów sektora energii w nowej perspektywie

Bardziej szczegółowo

Sieci energetyczne Polski Zachodniej

Sieci energetyczne Polski Zachodniej TRANSGRANICZNE FORUM SAMORZĄDOWE POLSKI ZACHODNIEJ Sieci energetyczne Polski Zachodniej ZIELONA GÓRA, 28.05.2015 r. Jacek Kichman Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego TRANSGRANICZNE FORUM SAMORZĄDOWE

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie przepustowości polskich sieci elektroenergetycznych i magazynowanie energii

Zwiększenie przepustowości polskich sieci elektroenergetycznych i magazynowanie energii Zwiększenie przepustowości polskich sieci elektroenergetycznych i magazynowanie energii Seminarium eksperckie Kancelarii Prezydenta RP Rozwój rozproszonych źródeł energii Henryk Majchrzak Prezes Zarządu

Bardziej szczegółowo

Megaprojekty w PSE Operator S.A.

Megaprojekty w PSE Operator S.A. Megaprojekty w PSE Operator S.A. Henryk Majchrzak Prezes Zarządu PSE Operator S.A. Konferencja MEGA PROJEKTY 2011 28 Listopada 2011r. 1 PSE Operator S.A. w KSE Uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Lokalizacja stacji elektroenergetycznych objętych przedmiotem zamówienia.

Załącznik nr 1. Lokalizacja stacji elektroenergetycznych objętych przedmiotem zamówienia. Załącznik nr 1 Lokalizacja stacji elektroenergetycznych objętych przedmiotem zamówienia. Wdrożenie Zespołów Eksploatacji Stacji ZES w Spółkach Obszarowych (Wdrożenie Zespołów Eksploatacyjnych). Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Wzrost kompetencji project managerów a budowanie kultury zarządzania projektami w PSE S.A.

Wzrost kompetencji project managerów a budowanie kultury zarządzania projektami w PSE S.A. Wzrost kompetencji project managerów a budowanie kultury zarządzania projektami w PSE S.A. Wojciech Jarosz Dyrektor Biura Strategii i Organizacji Warszawa, 24 października 2013r. Agenda PSE S.A. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Komunikacja społeczna przy inwestycjach biogazowych. Mariusz Wawer Havas PR Warsaw

Komunikacja społeczna przy inwestycjach biogazowych. Mariusz Wawer Havas PR Warsaw Komunikacja społeczna przy inwestycjach biogazowych Mariusz Wawer Havas PR Warsaw Skoro jest tak dobrze Wsparcie polityczne w każdej gminie powinna funkcjonować biogazownia Inwestorzy mają atrakcyjne wsparcie

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez wzmocnienie sieci elektroenergetycznej w Polsce północno wschodniej

Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez wzmocnienie sieci elektroenergetycznej w Polsce północno wschodniej Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez wzmocnienie sieci elektroenergetycznej w Polsce północno wschodniej Warszawa, 16.03.2011 Cele i zadania inwestycji wchodzących w skład Projektu Połączenie

Bardziej szczegółowo

Zamierzenia inwestycyjne PSE Operator planowane do roku 2025 w celu zaspokojenia

Zamierzenia inwestycyjne PSE Operator planowane do roku 2025 w celu zaspokojenia Zamierzenia inwestycyjne PSE Operator planowane do roku 2025 w celu zaspokojenia szczytowego zapotrzebowania na moc czynną D r H e n r y k M a j c h r z a k Dr Cezary Szwed Tomasz Tarwacki Rynek energetyczny

Bardziej szczegółowo

Investments in the Polish Power System

Investments in the Polish Power System 1 Investments in the Polish Power System 2 Installed generation capacity: 37.4 GW Available generation capacity: 37.0 GW Capacity under disposal of TSO 26.6 GW Maximum demand: 24.8 GW (26 GW in 2012) Gross

Bardziej szczegółowo

Sieci przesyłowe krajowego systemu elektroenergetycznego oraz możliwo trans granicznych

Sieci przesyłowe krajowego systemu elektroenergetycznego oraz możliwo trans granicznych Power Ring 2009 Sieci przesyłowe krajowego systemu elektroenergetycznego oraz możliwo liwości połą łączeń trans granicznych Dr hab. inż.. Zygmunt MACIEJEWSKI Politechnika Radomska WARSZAWA 9 grudnia 2009

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa sieci elektroenergetycznych w ramach jednolitego rynku energii

Rozbudowa sieci elektroenergetycznych w ramach jednolitego rynku energii Rozbudowa sieci elektroenergetycznych w ramach jednolitego rynku energii Seminarium eksperckie Kancelarii Prezydenta RP Infrastruktura dla europejskiego rynku energetycznego Henryk Majchrzak Prezes Zarządu

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej

Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej Stabilizacja sieci - bezpieczeństwo energetyczne metropolii - debata Redakcja Polityki, ul. Słupecka 6, Warszawa 29.09.2011r. 2 Zagadnienia bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ROZDZIAŁ II.2.1 WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPIS TREŚCI ROZDZIAŁU II.2.1: 1 ZAŁOŻENIA DO PROJEKTOWANIA DLA LINII 400KV PLEWISKA GRANICA RP....54

Bardziej szczegółowo

Największe wyzwania w procesie budowy rynku energii UE Konrad Purchała Biuro Rozwoju Rynku Energii

Największe wyzwania w procesie budowy rynku energii UE Konrad Purchała Biuro Rozwoju Rynku Energii Największe wyzwania w procesie budowy rynku energii UE Konrad Purchała Biuro Rozwoju Rynku Energii Warszawa, 11 Października 2015 Proces budowy europejskiego rynku energii elektrycznej Cele UE: Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

XIX Konferencja Naukowo-Techniczna Rynek Energii Elektrycznej REE 2013. Uwarunkowania techniczne i ekonomiczne rozwoju OZE w Polsce

XIX Konferencja Naukowo-Techniczna Rynek Energii Elektrycznej REE 2013. Uwarunkowania techniczne i ekonomiczne rozwoju OZE w Polsce XIX Konferencja Naukowo-Techniczna Rynek Energii Elektrycznej REE 2013 Uwarunkowania techniczne i ekonomiczne rozwoju OZE w Polsce Dorota Gulbinowicz, Adam Oleksy, Grzegorz Tomasik 1 7-9 maja 2013 r. Plan

Bardziej szczegółowo

Możliwości wprowadzenia do KSE mocy z MFW na Bałtyku

Możliwości wprowadzenia do KSE mocy z MFW na Bałtyku Możliwości wprowadzenia do KSE mocy z MFW na Bałtyku Autor: Sławomir Parys, Remigiusz Joeck - Polskie Sieci Morskie ( Czysta Energia nr 9/2011) Ostatni okres rozwoju energetyki wiatrowej cechuje zwiększona

Bardziej szczegółowo

METODY BADANIA STABILNOŚCI SEE W PLANOWANIU DŁUGOTERMINOWYM ROZWOJU KSE

METODY BADANIA STABILNOŚCI SEE W PLANOWANIU DŁUGOTERMINOWYM ROZWOJU KSE METODY BADANIA STABILNOŚCI SEE W PLANOWANIU DŁUGOTERMINOWYM ROZWOJU KSE Autorzy: Piotr Miller, Marek Wancerz ( Rynek Energii nr 3/2013) Słowa kluczowe: system elektroenergetyczny, badania stabilności,

Bardziej szczegółowo

PRZYSZŁOŚĆ POLSKIEJ ENERGETYKI

PRZYSZŁOŚĆ POLSKIEJ ENERGETYKI PRZYSZŁOŚĆ POLSKIEJ ENERGETYKI prof. dr hab. inż. Jacek MALKO Zasadniczy instrument planowania i zagospodarowania przestrzennego poziomu krajowego stanowi Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Bardziej szczegółowo

Jakość energii elektrycznej w oczach Operatora Systemu Przesyłowego. Kraków, 23 października 2014 r.

Jakość energii elektrycznej w oczach Operatora Systemu Przesyłowego. Kraków, 23 października 2014 r. Jakość energii elektrycznej w oczach Operatora Systemu Przesyłowego Kraków, 23 października 2014 r. Regulacje prawne dotyczące jakości dostaw energii Ustawa Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Bardziej szczegółowo

Planowanie rozwoju polskiej sieci przesyłowej w perspektywie 2025

Planowanie rozwoju polskiej sieci przesyłowej w perspektywie 2025 Henryk Majchrzak 1) Planowanie rozwoju polskiej sieci przesyłowej w perspektywie 2025 Planning of the Polish transmission network development in the perspective of the year 2025 Prezentując zagadnienie

Bardziej szczegółowo

Komunikacja społeczna przy inwestycjach biogazowych. Havas PR Warsaw

Komunikacja społeczna przy inwestycjach biogazowych. Havas PR Warsaw KRAKÓW 09.06.2014 Komunikacja społeczna przy inwestycjach biogazowych Havas PR Warsaw Agenda 1. Rola komunikacji społecznej przy lokalnych inwestycjach OZE 2. Jak zaplanować i prowadzić komunikację społeczną

Bardziej szczegółowo

Elektrownie parowe konwencjonalne (J. Paska)

Elektrownie parowe konwencjonalne (J. Paska) . Charakterystyka ilościowa i ogólna elektrowni parowej konwencjonalnej Elektrownia o mocy zainstalowanej P = 200 MW, opalana węglem kamiennym o wartości opałowej W u = 2 MJ/kg, o zawartości popiołu p

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2016-2025

Plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2016-2025 Plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2016-2025 Projekt przeznaczony do konsultacji z zainteresowanymi stronami Konstancin-Jeziorna 2015

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. zawarta dnia., w., pomiędzy:

UMOWA nr. zawarta dnia., w., pomiędzy: UMOWA nr. zawarta dnia., w., pomiędzy: 1..., z siedzibą w., przy ul.., wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,.. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY ROZWOJU ENERGETYKI W WOJ. POMORSKIM

PERSPEKTYWY ROZWOJU ENERGETYKI W WOJ. POMORSKIM PERSPEKTYWY ROZWOJU ENERGETYKI W WOJ. POMORSKIM podstawowe założenia Dąbie 13-14.06.2013 2013-06-24 1 Dokumenty Strategiczne Program rozwoju elektroenergetyki z uwzględnieniem źródeł odnawialnych w Województwie

Bardziej szczegółowo

Miasto Stołeczne Warszawa Biuro Infrastruktury. luty 2009 r.

Miasto Stołeczne Warszawa Biuro Infrastruktury. luty 2009 r. luty 2009 r. Warszawski Węzeł Elektroenergetyczny (WWE) Warszawa posiada największy miejski system elektroenergetyczny w Polsce bazujący na: - 5 głównych punktach zasilania GPZ(Miłosna, Mościcka, Towarowa,

Bardziej szczegółowo

Ogólna ocena stanu technicznego istniejących linii napowietrznych 400 oraz 220 kv w kontekście budowy półpierścienia południowego w aglomeracji

Ogólna ocena stanu technicznego istniejących linii napowietrznych 400 oraz 220 kv w kontekście budowy półpierścienia południowego w aglomeracji Ogólna ocena stanu technicznego istniejących linii napowietrznych 400 oraz 220 kv w kontekście budowy półpierścienia południowego w aglomeracji warszawskiej Agenda Polska energetyka w liczbach Stan techniczny

Bardziej szczegółowo

Przyłączanie farm wiatrowych do sieci dystrybucyjnej. Luty 2009 roku

Przyłączanie farm wiatrowych do sieci dystrybucyjnej. Luty 2009 roku Przyłączanie farm wiatrowych do sieci dystrybucyjnej Luty 2009 roku PGE Energia należy do Grupy Kapitałowej PGE największej Spółki energetycznej w Polsce El. Żarnowiec 716 MWe El. Szczecin 88 MWe El. 220

Bardziej szczegółowo

Fot. Adam Wełnicki PLAN ROZWOJU. w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2010 2025 WYCIĄG

Fot. Adam Wełnicki PLAN ROZWOJU. w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2010 2025 WYCIĄG Fot. Adam Wełnicki PLAN ROZWOJU w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2010 2025 WYCIĄG Konstancin Jeziorna, marzec 2010 Plan Rozwoju w zakresie zaspokojenia

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY ROZWOJU ENERGETYKI W WOJ. POMORSKIM

PERSPEKTYWY ROZWOJU ENERGETYKI W WOJ. POMORSKIM PERSPEKTYWY ROZWOJU ENERGETYKI W WOJ. POMORSKIM podstawowe założenia Dąbie 13-14.06.2013 2013-06-12 1 Dokumenty Strategiczne Program rozwoju elektroenergetyki z uwzględnieniem źródeł odnawialnych w Województwie

Bardziej szczegółowo

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Raport Roczny 2012 Polskie Sieci Elektroenergetyczne - narodowy Operator Systemu Przesyłowego w Polsce Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla m. St. Warszawy z

Bardziej szczegółowo

JWCD czy njwcd - miejsce kogeneracji w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym

JWCD czy njwcd - miejsce kogeneracji w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym JWCD czy njwcd - miejsce kogeneracji w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym Witold Smolik 22 października 2015 Wymagania IRiESP - ogólne (1) 2.2.3.3.1. Podstawowe wymagania i zalecenia techniczne dla

Bardziej szczegółowo

10 lat istnienia. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

10 lat istnienia. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 10 lat istnienia Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Raport Roczny 2014 10 lat istnienia Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Raport Roczny 2014 Spis treści 6 10 lecie PSE Operatora Systemu Przesyłowego

Bardziej szczegółowo

Autor: Stefania Kasprzyk, Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A.

Autor: Stefania Kasprzyk, Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. Program polskiej energetyki jądrowej. Najkorzystniejsze lokalizacje, moce w tych lokalizacjach, rozwój i modernizacja linii i rozdzielni najwyŝszych napięć Autor: Stefania Kasprzyk, Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Warunki przyłączenia elektrowni wiatrowych do sieci elektroenergetycznych w Polsce w oparciu o doświadczenia z obszaru działania Obszar działania jest największym dystrybutorem energii elektrycznej w północno-wschodniej

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Strategia Działania dotyczące energetyki są zgodne z załoŝeniami odnowionej Strategii Lizbońskiej UE i Narodowej Strategii Spójności

Bardziej szczegółowo

Stacje Elektroenergetyczne WN/SN i SN/nn

Stacje Elektroenergetyczne WN/SN i SN/nn VI Konferencja Naukowo-Techniczna Stacje Elektroenergetyczne WN/SN i SN/nn Wisła, 14-15 czerwca 2016 r. Historia 1938 Założenie Firmy Rozpoczęcie budowy fabryki 1939 Uruchomienie produkcji izolatorów porcelanowych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO pod linię 400kV Miłosna Siedlce Ujrzanów dla części wsi: Wólka Wybraniecka, Suchowizna, Wólka Czarnińska,

Bardziej szczegółowo

Kalendarium realizacji ważniejszych inwestycji w energetyce polskiej w latach 1960-1990

Kalendarium realizacji ważniejszych inwestycji w energetyce polskiej w latach 1960-1990 Seminarium Sekcji Energetyki i Koła Nr 206 Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich Kalendarium realizacji ważniejszych inwestycji w energetyce polskiej w latach 1960-1990 Ryszard Frydrychowski

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura przesyłowa niezbędna dla rozwoju farm wiatrowych w polskich obszarach morskich

Infrastruktura przesyłowa niezbędna dla rozwoju farm wiatrowych w polskich obszarach morskich Polskie Sieci Morskie PSM Infrastruktura przesyłowa niezbędna dla rozwoju farm wiatrowych w polskich obszarach morskich Bogdan Gutkowski AOS Sp. z o.o., Konsorcjum Polskie Sieci Morskie Polskie Sieci Morskie

Bardziej szczegółowo

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Raport Roczny 2013

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Raport Roczny 2013 Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Raport Roczny 2013 Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Raport Roczny 2013 Słowniczek PSE GK PSE KSE OSP OSD IRiESP JWCD njwcd SE OZE Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa G-10.7(P)

MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa G-10.7(P) MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON G-10.7(P) Sprawozdanie o przepływie energii elektrycznej (według napięć)

Bardziej szczegółowo

POTRZEBY INWESTYCYJNE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH

POTRZEBY INWESTYCYJNE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH ZYGMUNT MACIEJEWSKI Prof. Politechniki Radomskiej POTRZEBY INWESTYCYJNE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH Warszawa 31 marca 2010 r. KRAJOWA SIEĆ PRZESYŁOWA DŁUGOŚCI LINII NAPOWIETRZNYCH: 750 kv 114 km; 400 kv

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja stacji

Rozbudowa i modernizacja stacji Rozbudowa i modernizacja stacji 400/220/110 kv Mikułowa Inwestycja stacyjna Kto jest kim w inwestycji? Inwestor Wykonawca www.pse.pl Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem systemu przesyłowego

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY Z ANALIZY AWARII NAPIĘCIOWEJ W KSE 26 CZERWCA 2006 r.

RAPORT KOŃCOWY Z ANALIZY AWARII NAPIĘCIOWEJ W KSE 26 CZERWCA 2006 r. Instytut Energoelektryki Na prawach rękopisu Do użytku służbowego Instytut Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej Raport serii Sprawozdania nr 01/2007 RAPORT KOŃCOWY Z ANALIZY AWARII NAPIĘCIOWEJ W KSE

Bardziej szczegółowo

Wpływ rozwoju sieci przesyłowej na bezpieczeństwo i niezawodność pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego

Wpływ rozwoju sieci przesyłowej na bezpieczeństwo i niezawodność pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego Wpływ rozwoju sieci przesyłowej na bezpieczeństwo i niezawodność pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego Autor: Waldemar Skomudek - Wiceprezes Zarządu Spółki PSE Operator SA ( Energetyka sierpień

Bardziej szczegółowo

Konstancin-Jeziorna, 15 listopada 2014 r.

Konstancin-Jeziorna, 15 listopada 2014 r. Konstancin-Jeziorna, 15 listopada 2014 r. Informacja PSE S.A. w sprawie zdolności przesyłowych dla wymiany transgranicznej, udostępnianych w ramach aukcji rocznej na 2014 rok organizowanej przez Biuro

Bardziej szczegółowo

Modernizacja linii elektroenergetycznej 220 kv

Modernizacja linii elektroenergetycznej 220 kv Modernizacja linii elektroenergetycznej 220 kv relacji Poręba Czeczott oraz Poręba Byczyna Inwestycja liniowa Kto jest kim w inwestycji? Inwestor To spółka należąca do Grupy Kapitałowej Polskich Sieci

Bardziej szczegółowo

Modernizacja linii elektroenergetycznej 220 kv

Modernizacja linii elektroenergetycznej 220 kv Modernizacja linii elektroenergetycznej 220 kv relacji Połaniec Klikowa Inwestycja liniowa Kto jest kim w inwestycji? Inwestor Wykonawca Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem systemu

Bardziej szczegółowo

RYS HISTORYCZNY PRAC KONCEPCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ PIERŚCIENIA 400 KV WOKÓŁ WARSZAWY

RYS HISTORYCZNY PRAC KONCEPCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ PIERŚCIENIA 400 KV WOKÓŁ WARSZAWY Debata BEZPIECZEŃSTWO ELEKTROENERGETYCZNE AGLOMERACJI WARSZAWSKIEJ W ASPKECIE BUDOWY POŁUDNIOWEGO PÓŁPIERŚCIENIA 400 KV RYS HISTORYCZNY PRAC KONCEPCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ PIERŚCIENIA 400 KV WOKÓŁ WARSZAWY

Bardziej szczegółowo

Sulechów, 18 Listopad 2011 r. Podłączenie do sieci elektroenergetycznych jako główna bariera w rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce

Sulechów, 18 Listopad 2011 r. Podłączenie do sieci elektroenergetycznych jako główna bariera w rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce Podłączenie do sieci elektroenergetycznych jako główna bariera w rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce Pełnomocnik Wojewody Zachodniopomorskiego ds. Bezpieczeństwa Energetycznego Witold KĘPA 2020

Bardziej szczegółowo

wspiera bezpieczeństwo energetyczne Zadania związane z zabezpieczeniem miejskiej infrastruktury Róża Różalska

wspiera bezpieczeństwo energetyczne Zadania związane z zabezpieczeniem miejskiej infrastruktury Róża Różalska PSE-Centrum wspiera bezpieczeństwo energetyczne EURO 2012 Róża Różalska PSE Centrum SA Grupa Kapitałowa PSE Operator Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia

Bardziej szczegółowo

Budowa stacji 400(220)/110 kv Pelplin

Budowa stacji 400(220)/110 kv Pelplin Budowa stacji 400(220)/110 kv Pelplin wraz z montażem autotransformatora 220/110 kv Inwestycja stacyjna Szanowni Państwo! W całym kraju prowadzony jest obecnie szereg zadań inwestycyjnych, których celem

Bardziej szczegółowo

Odmowy przyłączenia OZE do sieci przedsiębiorstw energetycznych

Odmowy przyłączenia OZE do sieci przedsiębiorstw energetycznych Odmowy przyłączenia OZE do sieci przedsiębiorstw energetycznych Małgorzata Górecka Wszytko Północno Zachodni Oddziału Terenowy Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie Szczecin, 2012 2020 = 3 x 20% Podstawowe

Bardziej szczegółowo

OZE -ENERGETYKA WIATROWAW POLSCE. Północno Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie

OZE -ENERGETYKA WIATROWAW POLSCE. Północno Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie OZE -ENERGETYKA WIATROWAW POLSCE Północno Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie Szczecin, 2012 2020 = 3 x 20% Podstawowe cele europejskiej polityki energetycznej do 2020

Bardziej szczegółowo

Raport OSP z konsultacji zmian aktualizacyjnych projektu IRiESP Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci

Raport OSP z konsultacji zmian aktualizacyjnych projektu IRiESP Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci Raport OSP z konsultacji zmian aktualizacyjnych projektu IRiESP Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci Zestawienie uwag zgłoszonych przez użytkowników systemu do

Bardziej szczegółowo

Prognoza pokrycia zapotrzebowania szczytowego na moc w latach Materiał informacyjny opracowany w Departamencie Rozwoju Systemu PSE S.A.

Prognoza pokrycia zapotrzebowania szczytowego na moc w latach Materiał informacyjny opracowany w Departamencie Rozwoju Systemu PSE S.A. Prognoza pokrycia zapotrzebowania szczytowego na moc w latach 216 235 Materiał informacyjny opracowany w Departamencie Rozwoju Systemu PSE S.A. Konstancin-Jeziorna, 2 maja 216 r. Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH. Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH. Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ZYGMUNT MACIEJEWSKI. Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci. Warszawa, Olsztyn 2014

INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ZYGMUNT MACIEJEWSKI. Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci. Warszawa, Olsztyn 2014 INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII w ramach projektu OZERISE Odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych ZYGMUNT MACIEJEWSKI Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci Warszawa,

Bardziej szczegółowo

G-10.5 Sprawozdanie o stanie urządzeń elektrycznych

G-10.5 Sprawozdanie o stanie urządzeń elektrycznych MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON G-10.5 Sprawozdanie o stanie urządzeń elektrycznych Agencja Rynku Energii

Bardziej szczegółowo

Farma elektrowni wiatrowych składa się z zespołu wież, na których umieszczone są turbiny generujące energię elektryczną.

Farma elektrowni wiatrowych składa się z zespołu wież, na których umieszczone są turbiny generujące energię elektryczną. Wind Field Wielkopolska Sp. z o.o. Farma Wiatrowa Wielkopolska Farma elektrowni wiatrowych składa się z zespołu wież, na których umieszczone są turbiny generujące energię elektryczną. 1 Siłownie wiatrowe

Bardziej szczegółowo

Nowe wyzwania w planowaniu rozwoju sieci przesyłowej

Nowe wyzwania w planowaniu rozwoju sieci przesyłowej Nowe wyzwania w planowaniu rozwoju sieci przesyłowej Dr Henryk Majchrzak Tomasz Tarwacki Grzegorz Tomasik Jacenty Węgliński PSE Operator SA Rynek energetyczny Rynek energetyczny Rynek energetyczny Rynek

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej w horyzoncie długoterminowym

Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej w horyzoncie długoterminowym Urząd Regulacji Energetyki Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej w horyzoncie długoterminowym Adres: ul. Chłodna 64, 00-872 Warszawa e mail: ure@ure.gov.pl tel. (+48 22) 661 63 02, fax (+48 22) 661

Bardziej szczegółowo

Przetargi niepubliczne. Aktualnie prowadzone

Przetargi niepubliczne. Aktualnie prowadzone Przetargi niepubliczne Aktualnie prowadzone Wymiana przekładników napięciowych 400kV w SE Żarnowiec Likwidacja awarii transformatora TR2 250MVA, 400/110/31,5 kv w Stacji Elektroenergetycznej Rzeszów w

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

PREZENTACJA PRZEDSIĘBIORSTWA PREZENTACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Plan prezentacji O nas Profil działalności Najważniejsze wydarzenia Grupa kapitałowa Nasza oferta Zakres działalności Wydziały usługowe i produkcyjne Fakty i liczby Statystki

Bardziej szczegółowo

Program rozbudowy KSP w zakresie połączenia Polska-Litwa

Program rozbudowy KSP w zakresie połączenia Polska-Litwa Program rozbudowy KSP w zakresie połączenia Polska-Litwa (przyjęty Uchwałą Nr 1096/74/2011 Zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych Operator S.A. z dnia 28 grudnia 2011 roku ) Konstancin - Jeziorna,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PF-U)

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PF-U) PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PF-U) Wykonanie montażu dodatkowego urządzenia zabezpieczającego kanalizację stacyjną przed przedostaniem się do niej emulsji wodno-olejowej w czasie awarii 1. Nazwa nadana

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO. Wdrożenie Zespołów Eksploatacji Stacji ZES w Spółkach Obszarowych

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO. Wdrożenie Zespołów Eksploatacji Stacji ZES w Spółkach Obszarowych PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO Wdrożenie Zespołów Eksploatacji Stacji ZES w Spółkach Obszarowych (Wdrożenie Zespołów Eksploatacyjnych) Konstancin - Jeziorna, październik 2013

Bardziej szczegółowo

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 28/2015 w sprawie

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 28/2015 w sprawie Warszawa, 30 lipca 2015 r. Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 28/2015 w sprawie sposobu wykorzystania przez operatora elektroenergetycznego systemu przesyłowego środków uzyskanych z udostępniania

Bardziej szczegółowo

Zadania remontowe zaplanowane do realizacji w latach 2015-2019

Zadania remontowe zaplanowane do realizacji w latach 2015-2019 Zadania remontowe zaplanowane do realizacji w latach 2015-2019 Departament Eksploatacji 1. OSP zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 1997 Nr 54 poz.348)

Bardziej szczegółowo

Procedura przyłączania wytwórców

Procedura przyłączania wytwórców Procedura przyłączania wytwórców I. Uwagi Ogólne Procedurę przyłączenia wytwórców do sieci dystrybucyjnej przedsiębiorstwa energetycznego reguluje art. 7 ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. Nr

Bardziej szczegółowo

czwartek, 24 czerwca 2010

czwartek, 24 czerwca 2010 1 1 Przyłączanie farm wiatrowych do sieci energetycznej w świetle nowych wytycznych 1 EnergiaPro S.A. - Powstała 1 maja 2004 roku pod nazwą EnergiaPro Koncern Energetyczny SA - Od 9 maja 2007 roku wchodzi

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWY MOCY NA POŁĄCZENIACH TRANSGRANICZNYCH KSE I MOŻLIWOŚCI ICH REGULACJI

PRZEPŁYWY MOCY NA POŁĄCZENIACH TRANSGRANICZNYCH KSE I MOŻLIWOŚCI ICH REGULACJI P O L I T E C H N I K A Ś L Ą S K A WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI I STEROWANIA UKŁADÓW PRZEPŁYWY MOCY NA POŁĄCZENIACH TRANSGRANICZNYCH KSE I MOŻLIWOŚCI ICH REGULACJI Henryk Kocot (Kurt

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia NFOŚiGW we wdrażaniu projektów efektywności energetycznej. Warszawa, 18 grudnia 2012r.

Doświadczenia NFOŚiGW we wdrażaniu projektów efektywności energetycznej. Warszawa, 18 grudnia 2012r. Doświadczenia NFOŚiGW we wdrażaniu projektów efektywności energetycznej. Warszawa, 18 grudnia 2012r. Źródła pochodzenia środków w portfelu NFOŚiGW środki statutowe NFOŚiGW środki pochodzące z opłat zastępczych

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU PROGRAMU ROZBUDOWY KSP W ZAKRESIE POŁĄCZENIA POLSKA - LITWA. (wersja wstepna do celów konsultacyjnych)

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU PROGRAMU ROZBUDOWY KSP W ZAKRESIE POŁĄCZENIA POLSKA - LITWA. (wersja wstepna do celów konsultacyjnych) PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU PROGRAMU ROZBUDOWY KSP W ZAKRESIE POŁĄCZENIA POLSKA - LITWA (wersja wstepna do celów konsultacyjnych) Warszawa, maj 2010 r. EPC S.A. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Sztuka dzielenia się energią

Sztuka dzielenia się energią Pozyskiwanie funduszy pomocowych studium przypadku SPEC S.A. Sztuka dzielenia się energią Proces identyfikacji Projektu -cele funduszy pomocowych Cele Unii Europejskiej dla projektów inwestycyjnych w ciepłownictwie

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa stacji elektroenergetycznej

Rozbudowa stacji elektroenergetycznej Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kv Grudziądz Węgrowo Inwestycja stacyjna Kto jest kim w inwestycji? Inwestor Wykonawca www.pse.pl Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem

Bardziej szczegółowo

Monitoring realizacji celów Programu rozwoju sektora energetycznego w województwie zachodniopomorskim do 2015 r. z częścią prognostyczną do 2030 r.

Monitoring realizacji celów Programu rozwoju sektora energetycznego w województwie zachodniopomorskim do 2015 r. z częścią prognostyczną do 2030 r. Monitoring realizacji celów Programu rozwoju sektora energetycznego w województwie zachodniopomorskim do 215 r. z częścią prognostyczną do 23 r. Marzena Budnik-Ródź, Agnieszka Myszkowska, Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ELEKTROENERGETYCZNY

SYSTEM ELEKTROENERGETYCZNY W-553.A.06 1 Część A Rozdział 6 SYSTEM ELEKTROENERGETYCZNY W-553.A.06 2 Spis treści: 6.1 System elektroenergetyczny stan aktualny... 2 6.1.1 Linie wysokiego napięcia powyżej 110 kv... 3 6.1.2 Sieć WN 110

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja stacji elektroenergetycznej Byczyna. wraz z wprowadzeniem linii 400 kv FOLDER INFORMACYJNY. Stabilne zasilanie regionu

Rozbudowa i modernizacja stacji elektroenergetycznej Byczyna. wraz z wprowadzeniem linii 400 kv FOLDER INFORMACYJNY. Stabilne zasilanie regionu Rozbudowa i modernizacja stacji elektroenergetycznej Byczyna wraz z wprowadzeniem linii 400 kv FOLDER INFORMACYJNY Stabilne zasilanie regionu Wykonawca Inwestor Inżynier kontraktu 2 Rozbudowa i modernizacja

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe kryteria formalne

Dodatkowe kryteria formalne Załącznik do Uchwały nr 32/2015 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 2020 z dnia 21 września 2015 r.. w sprawie przyjęcia sektorowych kryteriów wyboru projektów dla

Bardziej szczegółowo

Rola magazynowania energii. Operatora Systemu Przesyłowego

Rola magazynowania energii. Operatora Systemu Przesyłowego Rola magazynowania energii z perspektywy Operatora Systemu Przesyłowego Wojciech Lubczyński Dyrektor Projektu Smart Grid PSE Operator S.A. Energia Efekt - Środowisko Warszawa, 25 listopad 2011 Obszary

Bardziej szczegółowo

Kolejny kolor - białe certyfikaty. Od energii odnawialnej do zrównoważonego rozwoju energetycznego.

Kolejny kolor - białe certyfikaty. Od energii odnawialnej do zrównoważonego rozwoju energetycznego. Kolejny kolor - białe certyfikaty. Od energii odnawialnej do zrównoważonego rozwoju energetycznego. Białe certyfikaty Debata - Procesy Inwestycyjne Warszawa, 26 września 2007 r. www.ptce.pl Tomasz Wieczorek

Bardziej szczegółowo

Rozdział 07. System elektroenergetyczny

Rozdział 07. System elektroenergetyczny ZZAAŁŁO śśeenniiaa DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE GMIINNYY SSTTRRZZEELLCCEE OPPOLLSSKIIEE Rozdział 07 System elektroenergetyczny

Bardziej szczegółowo

Elektrociepłownia Włocławek

Elektrociepłownia Włocławek Wizualizacja 1 Wizualizacja 2 Wizualizacja 3 Wizualizacja 4 Wizualizacja 5 Wizualizacja 6 Nazwa inwestycji Inwestor PKN ORLEN SA Wartość inwestycji ok. 1,4 mld PLN brutto Planowane zakończeni e inwestycji

Bardziej szczegółowo

Problemy bezpieczeństwa energetycznego województwa lubelskiego Prof. dr hab. Marian Harasimiuk Zakład Polityki Przestrzennej i Planowania

Problemy bezpieczeństwa energetycznego województwa lubelskiego Prof. dr hab. Marian Harasimiuk Zakład Polityki Przestrzennej i Planowania Problemy bezpieczeństwa energetycznego województwa lubelskiego Prof. dr hab. Marian Harasimiuk Zakład Polityki Przestrzennej i Planowania dr Marcin Kozieł Zakład Ochrony Środowiska Wydział Nauk o Ziemi

Bardziej szczegółowo

G MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, Warszawa. Agencja Rynku Energii S.A. Portal sprawozdawczy ARE

G MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, Warszawa. Agencja Rynku Energii S.A. Portal sprawozdawczy ARE MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON G-10.7 Sprawozdanie o przepływie energii elektrycznej (według napięć)

Bardziej szczegółowo

Modernizacja stacji elektroenergetycznej 220/110 kv Halemba FOLDER INFORMACYJNY. Energia w dobrych rękach

Modernizacja stacji elektroenergetycznej 220/110 kv Halemba FOLDER INFORMACYJNY. Energia w dobrych rękach Modernizacja stacji elektroenergetycznej 220/110 kv Halemba FOLDER INFORMACYJNY Energia w dobrych rękach Wykonawca Inwestor Inżynier kontraktu 2 Modernizacja stacji elektroenergetycznej 220/110 kv Halemba

Bardziej szczegółowo

Działania FNEZ w 2014 r. w kontekście Planu działania dla morskiej energetyki wiatrowej w regionach nadmorskich. Mariusz Wójcik

Działania FNEZ w 2014 r. w kontekście Planu działania dla morskiej energetyki wiatrowej w regionach nadmorskich. Mariusz Wójcik Działania FNEZ w 2014 r. w kontekście Planu działania dla morskiej energetyki wiatrowej w regionach nadmorskich Mariusz Wójcik Prezentacja Wybrane dotychczasowe działania FNEZ Program rozwoju morskiej

Bardziej szczegółowo

II KOTŁY KRAJ ELEKTROWNIE ZAWODOWE, ELEKTROCIEPŁOWNIE I CIEPŁOWNIE

II KOTŁY KRAJ ELEKTROWNIE ZAWODOWE, ELEKTROCIEPŁOWNIE I CIEPŁOWNIE II KOTŁY KRAJ ELEKTROWNIE ZAWODOWE, ELEKTROCIEPŁOWNIE I CIEPŁOWNIE 5 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Elektrociepłownia ŻERAŃ Elektrownia SKAWINA Skawina Elektrociepłownia ŁÓDŹ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia. SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 5 I.C. Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ UNIHUT S.A. INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia. SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 5 I.C. Zakres

Bardziej szczegółowo

Dlaczego Projekt Integracji?

Dlaczego Projekt Integracji? Integracja obszaru wytwarzania w Grupie Kapitałowej ENEA pozwoli na stworzenie silnego podmiotu wytwórczego na krajowym rynku energii, a tym samym korzystnie wpłynie na ekonomiczną sytuację Grupy. Wzrost

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PF-U)

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PF-U) PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PF-U) Wykonanie montażu dodatkowego urządzenia zabezpieczającego kanalizację stacyjną przed przedostaniem się do niej emulsji wodno-olejowej w czasie awarii 1 / 71 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo