PLAN ROZWOJU w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN ROZWOJU w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2010-2025"

Transkrypt

1 PLAN ROZWOJU w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata Aktualizacja w zakresie lat Konstancin - Jeziorna, luty 2014 roku 1

2 Spis treści 1. Wprowadzenie Okres planistyczny Kategorie zamierzeń/zadań inwestycyjnych Aktualizacji PRSP Przedsięwzięcia dofinansowane z funduszy unijnych Połączenia transgraniczne Przyłączenia Modernizacja populacji transformatorów Kompensacja mocy biernej w KSP Efekty realizacji zamierzeń inwestycyjnych w latach (wraz z zamierzeniami kończącymi się po roku 2018) Podsumowanie Wykaz zamierzeń/zadań inwestycyjnych Schematy sieci

3 1. Wprowadzenie Mając na uwadze, że w okresie od Aktualizacji PRSP z dnia 23 października 2012 roku. (uzgodnionej przez Prezesa URE w zakresie lat w dniu 4 lutego 2013r) PSE S.A.: 1. wydały 4 dodatkowe warunki przyłączenia na moc ogółem 2 107,5 MW, w tym 2 dotyczące Farm Wiatrowych o łącznej mocy 1 165,5 MW; 2. zawarły 5 nowych umów o przyłączenie na moc ogółem MW, w tym 3 umowy dotyczące Farm Wiatrowych o łącznej mocy 456 MW, oraz w związku z zatwierdzeniem przez Zarząd PSE S.A. Planu Zamierzeń Inwestycyjnych na lata 2014 do 2018 (Uchwała Nr 569/50/2013 z dnia 25 września 2013 roku) zaistniały określone w art. 16 ust. 14 ustawy Prawo energetyczne okoliczności skutkujące koniecznością opracowania projektu kolejnej Aktualizacji PRSP. Przedkładana Aktualizacja obejmuje zamierzenia planowane na lata 2014 do Zmiany w porównaniu z Aktualizacją PRSP na lata wynikają głównie z następujących powodów: o o o o o o o przesunięć w czasie planowanych terminów rozpoczęcia realizacji zadań lub wydłużenia terminów realizacji z przyczyn zewnętrznych, w tym przede wszystkim z tytułu przesunięcia terminów uruchomienia nowych bloków lub wstrzymania decyzji inwestorów budujących jednostki wytwórcze oraz opóźnień w realizacji OZE, głównie farm wiatrowych, braku pozytywnych rozstrzygnięć prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia i związaną z tym konieczność przeprowadzania powtórnych postępowań, przedłużania postępowań o udzielenie zamówienia w wyniku odwołań oferentów lub wydłużania terminu otwarcia ofert, aktualizacji nakładów w wyniku rozstrzygniętych postępowań o udzielenie zamówienia, zmian harmonogramów realizacji zadań wynikających z nieprzewidzianych zdarzeń sieciowych, zmian zakresu rzeczowego planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych wynikających z przyjętej koncepcji ich realizacji, rezygnacji z planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych. Analizy systemowe wykonane dla określenia warunków przyłączenia zdefiniowały nowe zamierzenia modernizacyjne. Wśród nowych, nieujętych w PRSP na lata zadań wynikających z wydanych warunków przyłączenia i zawartych umów przyłączeniowych należy wymienić: 1. Modernizacja linii 400 kv Płock-Miłosna (Ołtarzew) w celu dostosowania do zwiększonych przesyłów mocy, 2. Modernizacja linii 2 x 400 kv Żarnowiec-Gdańsk/Gdańsk Przyjaźń-Gdańsk Błonia w celu dostosowania do zwiększonych przesyłów mocy, 3. Modernizacja linii 400 kv Krajnik-Morzyczyn w celu dostosowania do zwiększonych przesyłów mocy, 4. Rozbudowa stacji 400/110 kv Żarnowiec dla przyłączenia MFW Baltica3. Przedkładana Aktualizacja PRSP na lata obejmuje szczegółowe dane dotyczące planowanych zamierzeń inwestycyjnych z rozbiciem na poszczególne lata. Należy podkreślić, że kierunki rozbudowy sieci przesyłowej ujęte w przedkładanym do uzgodnienia projekcie Aktualizacji PRSP są zbieżne z poprzednią Aktualizacją PRSP. Zmianie uległy inwestycje związane z przyłączeniem nowych źródeł wytwórczych do sieci, które dotyczą zarówno jednostek konwencjonalnych jak i OZE oraz wprowadzono nowe zadania wynikające z ocen stanu technicznego. Zmiany w zakresie planowanej rozbudowy sieci przesyłowej ujęte w Aktualizacji PRSP są miedzy innymi wynikiem decyzji inwestorów planujących budowę źródeł wytwórczych. Potrzeba stworzenia warunków sieciowych dla przyłączenia nowych jednostek wytwórczych wynika z realizacji jednego 3

4 z podstawowych obowiązków PSE S.A., a mianowicie zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii i mocy elektrycznej w różnych horyzontach czasowych. Dlatego też każda zmiana dotycząca lokalizacji nowych źródeł wytwórczych lub zmiany w zakresie planowanego terminu ich uruchomienia skutkują zmianami w zakresie planowanej rozbudowy sieci przesyłowej. 2. Okres planistyczny Aktualizacja PRSP w zakresie lat obejmuje: zadania inwestycyjne kontynuowane (rozpoczęte przed rokiem 2014) wynikające z realizowanego Planu Inwestycji Rzeczowych PSE S.A. na 2013 r., zamierzenia/zadania inwestycyjne nowo rozpoczynane od 2014 r., które w dacie składania przez jednostki organizacyjne propozycji do niniejszego planu miały określone zakresy rzeczowe oraz określone szacunkowe nakłady inwestycyjne i które uzyskały akceptację Zarządu PSE S.A. oraz uzyskały, o ile to wynika z zapisów Statutu PSE S.A., wymagane zgody korporacyjne, zamierzenia inwestycyjne finansowane w ramach prac związanych z przygotowaniem zamierzeń/zadań inwestycyjnych, zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych, rezerwę na finansowanie nieprzewidzianych na etapie opracowywania planu wydatków. Źródłem inicjatyw inwestycyjnych są: analizy systemowe wskazujące na potrzebę rozbudowy sieci przesyłowej, budowę linii 400 kv i stacji NN oraz potrzebę zwiększenia zdolności przesyłowych istniejących linii. Potrzeby w zakresie rozbudowy sieci przesyłowej wynikają z prognoz wzrostu zapotrzebowania odbiorców na moc i energię elektryczną, wymagań odbiorców w zakresie pewności zasilania oraz inwestycji niezbędnych do przyłączenia i wyprowadzenia mocy z nowych jednostek wytwórczych. Potrzeby w zakresie rozbudowy sieci przesyłowej wynikają również z przepisów prawnych UE dotyczących udziału źródeł odnawialnych OZE w produkcji energii elektrycznej oraz wymagań związanych z rozbudową połączeń transgranicznych, wnioski przyłączeniowe w zakresie budowy lub odtworzenia źródeł wytwórczych, których lokalizacja decyduje o potrzebach rozbudowy sieci dla stworzenia warunków do wyprowadzenia planowanych mocy wytwórczych. Analizy systemowe opracowywane na rzecz przyłączenia jednostek wytwórczych, zarówno o charakterze konwencjonalnym jak i OZE, wykazują potrzebę rozbudowy sieci przesyłowej, budowę linii 400, 220 oraz 110 kv, a także potrzebę zwiększenia zdolności przesyłowych istniejących linii. Kierunki planowanej rozbudowy sieci przesyłowej są wynikiem działań wynikających głównie z planowanych przyłączeń nowych jednostek wytwórczych, w tym OZE. Rozwój farm wiatrowych stwarza również nowe uwarunkowania w kształtowaniu sieci, a zwłaszcza powiązań obszarów ich lokalizacji poprzez sieć ze źródłami systemowymi, plany rozwoju sieci opracowywane przez OSD, z których wynika potrzeba lokalizacji nowych miejsc dostarczania energii, czyli budowy stacji NN/WN. Integrowanie planów rozwoju sieci zamkniętej jest również - po restrukturyzacji sektora elektroenergetycznego - nowym elementem procesu planowania rozwoju sieci przesyłowej, wnioski wynikające z oceny stanu pracy KSE prowadzonej na bieżąco w dwóch zasadniczych obszarach: w obszarze ruchowym ocena pracy systemu elektroenergetycznego prowadzona przez służby ruchowe w odniesieniu do niezawodności pracy i zdolności do pokrycia bieżącego zapotrzebowania na energię elektryczną, w obszarze eksploatacyjnym ocena stanu technicznego sieci i jej poszczególnych elementów w kontekście dotrzymania zakładanych parametrów bezawaryjnej pracy, prowadzona przez służby eksploatacyjne. Wnioski z ocen stanowią istotny element w procesie planowania rozwoju i modernizacji sieci przesyłowej, są bowiem decydujące dla perspektywy krótkoterminowego i średniookresowego planowania, wnioski wynikające z analizy potrzeb w zakresie infrastruktury teleinformatycznej, budynków i budowli, zakupu gotowych dóbr inwestycyjnych i prac innowacyjnych. 4

5 3. Kategorie zamierzeń/zadań inwestycyjnych Aktualizacji PRSP 3.1 Przedsięwzięcia dofinansowane z funduszy unijnych Program rozbudowy KSP w zakresie połączenia Polska-Litwa Projekt budowy połączenia elektroenergetycznego Polska-Litwa jest istotnym elementem w tworzeniu wspólnego europejskiego rynku energii poprzez zamknięcie tzw. pierścienia bałtyckiego. Dlatego Unia Europejska nadała decyzją nr 1364/2006/WE projektowi status priorytetowy i partycypuje w jego kosztach. Zadaniem Programu rozbudowy KSP w zakresie połączenia Polska-Litwa (dalej Program) jest stworzenie w Krajowym Systemie Przesyłowym połączenia z systemem przesyłowym Litwy wraz z koniecznym wzmocnieniem polskiej sieci przesyłowej w obszarze północno-wschodniej Polski dla zapewnienia poprawy jakości i niezawodności zasilania odbiorców energii elektrycznej oraz wzrostu bezpieczeństwa jej dostaw. Na potrzeby pozyskania dofinansowania ze środków pomocowych, inwestycje uwzględnione w Programie zostały określone mianem Projektu Połączenie elektroenergetyczne Polska-Litwa (dalej Projekt), który pierwotnie w Etapie I (do roku 2015), podzielony został na 6 wniosków o dofinansowanie obejmujących 11 zadań inwestycyjnych. Projekt Połączenia elektroenergetycznego Polska-Litwa, realizowany przez PSE S.A., jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata , Priorytet X Bezpieczeństwo energetyczne w tym dywersyfikacja źródeł energii", Działanie 10.1 Rozwój systemów przesyłowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz budowa i przebudowa magazynów gazu ziemnego". W skład Etapu I, dla którego możliwość rozliczania wydatków dla POIiŚ kończy się w 2015 r., wchodzą niżej wymienione inwestycje: Budowa stacji 400/220/110 kv Ołtarzew, Budowa linii 400 kv Narew-Łomża-Ostrołęka, Rozbudowa stacji 220/110 kv Ostrołęka o rozdzielnię 400 kv wraz z modernizacją rozdzielni 220 kv i budową nowej rozdzielni 110 kv - etap I, Rozbudowa rozdzielni 400 kv w stacji 400/110 kv Narew, Budowa linii 400 kv Ełk Bis-Łomża, Budowa stacji 400/110 kv Ełk Bis etap I i II, Budowa stacji 400 kv Łomża, Budowa linii 400 kv Miłosna-Siedlce Ujrzanów, Budowa stacji 400/110 kv Siedlce Ujrzanów, Budowa linii 400 kv Ełk Bis-Granica RP (kierunek Alytus), Budowa stacji 400 kv Stanisławów. Połączenie Polska-Litwa umożliwi przesył mocy z Litwy do Polski na poziomie 500 MW. Projekt rozbudowy stacji elektroenergetycznej Słupsk w celu przyłączenia farm wiatrowych Realizacja projektu związana jest z przyłączeniem odnawialnych źródeł energii w północnej części kraju, tj. farmy wiatrowej Słupsk, farmy wiatrowej Potęgowo oraz farmy wiatrowej Drzeżewo IV o łącznej mocy około 660 MW. Planowane zadanie zrealizuje również cel wzmocnienia zasilania sieci OSD poprzez zainstalowanie autotransformatora AT2 400/110 kv, 450 MVA. Celem zadania inwestycyjnego jest: zapewnienie przyłączenia farm wiatrowych do sieci przesyłowej i stworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju rynku odnawialnych źródeł energii, a tym samym wspieranie procesu dywersyfikacji źródeł wytwarzania energii elektrycznej zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym, realizacja Dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, wzmocnienie zasilania sieci przesyłowej w rejonie szyny północnej" 400 kv. Rozbudowa stacji Słupsk jest inwestycją, która ma przyczynić się do zniesienia istotnej bariery dla rozwoju energetyki odnawialnej, jaką jest brak dostatecznie rozwiniętych sieci przesyłowych na obszarach, gdzie budowane są jednostki wytwarzania energii elektrycznej z OZE. Dzięki realizacji projektu w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym zostaną stworzone warunki do przyłączenia w przyszłości farm wiatrowych. 5

6 3.2 Połączenia transgraniczne Planowanie połączeń transgranicznych wynika z założeń Polityki energetycznej Polski do 2030 r. oraz strategii działań na rzecz polityki bezpieczeństwa energetycznego krajów unijnych, w tym planów rozwoju sieci sporządzanych w ramach organizacji ENTSO-E. Priorytetem jest integracja elektroenergetyczna z Państwami Bałtyckimi (Litwa, Łotwa i Estonia), a w tym budowa połączenia elektroenergetycznego z Litwą łącznie z rozbudową systemu elektroenergetycznego w północnowschodniej Polsce oraz budowa nowego połączenia z Niemcami. Zgodnie z założeniami należy rozwijać połączenia transgraniczne, które wpływają na bezpieczeństwo energetyczne systemu krajowego. Planowane połączenia transgraniczne realizowane są w podziale na: A. Przekrój synchroniczny Obejmuje rozbudowę zachodniej części KSE dla zwiększenia możliwości wymiany na przekroju synchronicznym, w tym instalację przesuwników fazowych. B. Przekrój asynchroniczny Obejmuje połączenia międzynarodowe na granicy wschodniej. W obszarze tym realizowane, planowane i rozważane są następujące zamierzenia/zadania inwestycyjne związane z rozbudową istniejących i budową nowych połączeń transgranicznych: Polska-Litwa: - realizowana jest budowa 2-torowej linii 400 kv Ełk Bis-Granica RP (Alytus) wraz z niezbędną rozbudową polskiego systemu przesyłowego. Polska-Ukraina: - realizacja inwestycji (ponowne uruchomienie poł. 750 kv) uzależniona jest od uzgodnień z operatorem systemu przesyłowego Ukrainy. 3.3 Przyłączenia W Aktualizacji PRSP zostały uwzględnione zamierzenia/zadania inwestycyjne związane z przyłączeniem nowych mocy wytwórczych do sieci przesyłowej. Ujęte przyłączenia dotyczą jednostek wytwórczych konwencjonalnych na węgiel kamienny oraz gazowo-parowych, jak również odnawialnych OZE - farm wiatrowych (FW). Przyłączenia nowych mocy wytwórczych ujętych w Aktualizacji PRSP znajdują się na różnych etapach realizacji. Część z nich posiada zawartą umowę o przyłączenie (umowa o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia przygotowania dokumentacji przedinwestycyjnej, a następnie realizacji prac projektowych i budowlano-montażowych), dla części natomiast wydane zostały warunki przyłączenia (warunki przyłączenia stanowią podstawę do rozpoczęcia prac przedinwestycyjnych, są ważne dwa lata od daty ich określenia, jeżeli podmiot nie zawrze w ciągu dwóch lat od daty określenia warunków przyłączenia umowy o przyłączenie, tracą one ważność). 6

7 3.4 Modernizacja populacji transformatorów W ramach modernizacji populacji transformatorów w PSE S.A. aktualnie realizowane jest zadanie pn.: Modernizacja populacji transformatorów 220/110 kv i 400/110 kv - zainstalowanie dodatkowych AT 220/110 kv i 400/110 kv w stacjach elektroenergetycznych - etap III". W 2013 uruchomiony został etap V, a w kolejnych latach okresu planistycznego do uruchomienia planowane są następne etapy przedsięwzięcia dotyczącego modernizacji populacji transformatorów, tj. etapy VI i VII. W trakcie realizacji jest również umowa na dostawę transformatorów w latach w ramach etapu IV przeznaczonych dla zadań objętych Programem rozbudowy KSP w zakresie połączenia Polska-Litwa". Podstawowym celem przedsięwzięcia polegającego na wymianie autotransformatorów oraz zainstalowaniu dodatkowych autotransformatorów (220/110 kv 275 MVA, 400/110 kv 330 MVA, 400/110 kv 450 MVA, 400/220 kv 500 MVA) jest zapewnienie ciągłości oraz niezawodności zasilania sieci rozdzielczej 110 kv wymaganej przez aktualnie obowiązujące umowy przesyłowe zawarte z odbiorcami. Oczekiwane efekty po zrealizowaniu przedsięwzięcia to: - poprawa bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, - poprawa efektywności działania rynku wewnętrznego, - zmniejszenie kosztów eksploatacji autotransformatorów oraz kosztów strat przesyłowych. 3.5 Kompensacja mocy biernej w KSP Optymalny rozwój infrastruktury sieciowej wiąże się także z koniecznością zapewnienia odpowiednich rezerw mocy biernej w węzłach sieci przesyłowej w celu utrzymania zdolności do regulacji napięć oraz zachowania wymaganego stopnia stabilności napięciowej. Podstawowy zakres płynnej regulacji poziomu napięcia i mocy biernej w sieci przesyłowej zapewniają generatory synchroniczne współpracujące z regulatorami napięcia transformatorów poprzez podobciążeniową zmianę ich przekładni. Jako dodatkowy środek do regulacji napięć wykorzystywane są odpowiednio dobrane urządzenia do kompensacji mocy biernej, w tym m.in.: - dławiki kompensujące nadmiar mocy biernej pojemnościowej wynikającej z naturalnej generacji linii NN oraz WN w okresach doliny obciążenia, - baterie kondensatorów kompensujące wpływ linii NN oraz WN w szczytowych okresach obciążenia (przy przesyle większym od naturalnego) transformatorów, - kompensatory pojemnościowo-indukcyjne typu SVC. Ocena stabilności napięciowej w różnych warunkach pracy sieci wykonana na potrzeby opracowania dokumentów Plan Rozwoju Sieci Przesyłowej w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata " oraz Analiza potrzeb rozwojowych" wykazały konieczność instalacji dodatkowych urządzeń do kompensacji mocy biernej. Dokumenty te szczegółowo omawiają zagadnienie kompensacji mocy biernej w KSP w perspektywie długoterminowej dla obecnej oraz planowanej infrastruktury sieciowej. Podstawowym środkiem poprawy stabilności pracy systemu przesyłowego jest budowa nowych linii przesyłowych. Wraz z ich budową niezbędne jest dysponowanie odpowiednio dobranymi, pod względem lokalizacji, wielkości mocy, zakresu regulacji i poziomu napięcia, urządzeniami do kompensacji mocy biernej o charakterze pojemnościowym. Wiąże się to z koniecznością instalacji źródeł mocy biernej o charakterze indukcyjnym, które zapewnią kompensację mocy ładowania linii przesyłowych w okresach doliny obciążenia. W związku z tym w Aktualizacji PRSP przewidziane jest do realizacji zamierzenie inwestycyjne polegające na zakupie, dostawie i montażu dławików kompensacyjnych w następujących stacjach: Narew, Olsztyn Mątki, Ostrów, Rzeszów, Siedlce Ujrzanów i Tarnów. W Aktualizacji PRSP ujęte jest zamierzenie inwestycyjne pn. Budowa stacji Ełk Bis - etap I i II", którego zakres rzeczowy obejmuje także dostawę i montaż dławików kompensacyjnych. 7

8 4. Efekty realizacji zamierzeń inwestycyjnych w latach (wraz z zamierzeniami kończącymi się po roku 2018) km nowych torów prądowych 400 kv, km modernizowanych torów prądowych 400 kv, km nowych torów prądowych 220 kv, km modernizowanych torów prądowych 220 kv, - zainstalowanie 44 transformatorów o łącznej mocy MVA, - zainstalowanie 10 dławików o łącznej mocy 850 Mvar. 5. Podsumowanie Mając na uwadze uwarunkowania zewnętrzne i obowiązki wynikające z ustawy Prawo energetyczne, PSE S.A. powinna posiadać zdolność zrealizowania zadań ujętych w PRSP i długoterminowego finansowania nakładów ze środków własnych (taryfowych) oraz zewnętrznych. Zapewnienie właściwego poziomu źródeł finansowania nakładów jest koniecznym warunkiem dla realizacji zaplanowanych inwestycji niezbędnych dla zapewnienia bieżącego i długookresowego bezpieczeństwo funkcjonowania elektroenergetycznego systemu przesyłowego. Możliwość wykonania zakresu rzeczowo-finansowego zadań i zamierzeń inwestycyjnych prezentowanych w PRSP w znacznym stopniu zależna jest także od sukcesywnego rozwiązywania zidentyfikowanych problemów towarzyszących procesowi inwestycyjnemu. 6. Wykaz zamierzeń/zadań inwestycyjnych Lp. I Nazwa zamierzenia/zadania Teleinformatyka 1 Rozwój systemów teleinformatycznych w obszarze zarządzania rynkiem energii Opracowanie i wdrożenie narzędzi informatycznych wspierających bilansowanie handlowotechniczne Rozwój systemów teleinformatycznych w obszarze sterowania dyspozytorskiego 2.1 Modernizacja systemów dyspozytorskich 2.2 Wdrożenie aplikacji sieciowych EMS w ODM-ach Budowa systemu informatycznego obsługi mechanizmów zarządzania pracą 3 systemu elektroenergetycznego opartych na pełnym modelu sieci 4 Upgrade technologiczny systemu wsparcia dyspozytorskiego DYSTER 5 Integracja systemów informatycznych obszaru eksploatacji z systemem AM 6 Dostawa i wdrożenie w PSE S.A. oraz w 5-ciu Spółkach Obszarowych systemu Asset Management (Systemu AM) dla wspomagania zarządzania całym majątkiem PSE S.A. 7 Zakup oprogramowania i licencji producentów oprogramowania Zakup i wdrożenie systemów wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (EOD, 8 Workflow, Analityczno-Decyzyjne, itp.) 8.1 Zakup i wdrożenie Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów 8.2 Rozwój systemów opartych na rozwiązaniach SAP Modernizacja pomieszczeń telekomunikacyjnych obiektów PSE S.A. w zakresie 9 klimatyzacji i zasilania 48 V DC wraz z zapewnieniem zdalnego nadzoru 10 Modernizacja urządzeń sieci teletransmisyjnej 11 Rozbudowa systemu monitorowania włókien światłowodowych 8

9 Lp. Nazwa zamierzenia/zadania 12 Dostawa i wdrożenie systemu paszportyzacji infrastruktury telekomunikacyjnej OSP 13 Rozwój platformy sprzętowej systemów informatycznych PSE S.A Platforma sprzętowa systemów informatycznych PSE S.A Rozbudowa skonsolidowanego systemu backupu 14 Budowa systemów bezpieczeństwa teleinformatycznego na stacjach elektroenergetycznych 15 Wdrożenie systemu monitorowania bezpieczeństwa teleinformatycznego klasy SIEM w Grupie Kapitałowej PSE 16 Budowa narzędzi wspomagających realizację procesów operacyjnych PSE S.A Rozbudowa Systemu Serwisowego Remedy o procesy ITIL 16.2 Centralizacja Systemu Obsługi Biura w ramach Grupy Kapitałowej PSE 17 Wdrożenie identyfikacyjnej karty korporacyjnej i podpisu elektronicznego w Grupie Kapitałowej PSE 18 Budowa i przeniesienie Rezerwowego Centrum Przetwarzania Danych (RCPD) do nowej lokalizacji II Budowa i rozbudowa stacji i linii elektroenergetycznych PROGRAM ROZBUDOWY KSP W ZAKRESIE POŁĄCZENIA POLSKA - LITWA 1 Budowa linii 400 kv Miłosna-Siedlce Ujrzanów 2 Budowa stacji 400/110 kv Siedlce Ujrzanów 3 Rozbudowa rozdzielni 400 kv w stacji 400/110 kv Narew 4 Budowa linii 400 kv Narew-Łomża-Ostrołęka 5 Budowa stacji 400 kv Łomża Rozbudowa stacji 220/110 kv Ostrołęka o rozdzielnię 400 kv wraz z modernizacją 6 rozdzielni 220 kv i budową nowej rozdzielni 110 kv - etap I 7 Budowa linii 400 kv Ełk Bis-Granica RP (kierunek Alytus) 8 Budowa linii 400 kv Ełk Bis-Łomża 9 Budowa stacji 400/110 kv Ełk Bis - etap I i II 10 Budowa stacji 400 kv Stanisławów ROZBUDOWA WĘZŁA CENTRALNEGO Rozbudowa stacji 400/220/110 kv Pątnów wraz z wprowadzeniem linii 400 kv 11 Kromolice-Pątnów 12 Budowa linii 400 kv Kromolice-Pątnów po trasie linii 220 kv Plewiska-Konin 13 Budowa linii 400 kv Pątnów-Jasiniec W AGLOMERACJI WARSZAWSKIEJ 14 Rozbudowa stacji 400/110 kv Mościska 15 Rozbudowa rozdzielni 220 kv w stacji 220/110 kv Piaseczno 16 Budowa stacji 220/110 kv Praga wraz z wprowadzeniem linii 220 kv Miłosna-Mory 17 Budowa linii 400 kv Kozienice-Ołtarzew 18 Budowa linii 400 kv Ostrołęka-Stanisławów Rozbudowa stacji 220/110 kv Ostrołęka o rozdzielnię 400 kv wraz z modernizacją 19 rozdzielni 220 kv i budową nowej rozdzielni 110 kv - etap II 20 Budowa linii 400 kv Kozienice-Siedlce Ujrzanów 21 Rozbudowa stacji 400/110 kv Siedlce Ujrzanów 22 Rozbudowa stacji 400/110 kv Płock W PÓŁNOCNO-CENTRALNEJ CZĘŚCI KRAJU 23 Rozbudowa stacji 220/110 kv Bydgoszcz Zachód o rozdzielnię 400 kv 24 Rozbudowa stacji 220/110 kv Piła Krzewina o rozdzielnię 400 kv 9

10 Lp. Nazwa zamierzenia/zadania 25 Budowa linii 400 kv Bydgoszcz Zachód-Piła Krzewina 26 Montaż autotransformatora 400/110 kv 450 MVA w stacji 400/220/110 kv Dunowo 27 Rozbudowa stacji 400/220/110 kv Olsztyn Mątki W AGLOMERACJI SZCZECIŃSKIEJ 28 Budowa linii 220 kv Glinki-Recław 29 Rozbudowa stacji 220/110 kv Glinki 30 Rozbudowa stacji 110 kv Recław o rozdzielnię 220 kv 31 Uruchomienie na napięciu 220 kv odkupionej od ENEA Operator Sp. z o.o. linii relacji Morzyczyn-Recław WE WSCHODNIEJ CZĘŚCI KRAJU 32 Budowa linii 220 kv Radkowice-Kielce Piaski wraz z rozbudową stacji Radkowice i stacji Kielce Piaski 32.1 Budowa linii 220 kv Radkowice-Kielce Piaski 32.2 Rozbudowa stacji 220/110 kv Radkowice 32.3 Rozbudowa stacji 220/110 kv Kielce Piaski 33 Rozbudowa stacji 220/110 kv Stalowa Wola o rozdzielnię 220 kv 34 Budowa linii 220 kv Stalowa Wola - punkt nacięcia linii Chmielów-Abramowice 35 Rozbudowa i modernizacja stacji 400/110 kv Tarnów wraz z instalacją urządzeń do kompensacji mocy biernej 36 Budowa linii 400 kv Chełm-Lublin Systemowa wraz z rozbudową stacji 220/110 kv Chełm i stacji 400/110 kv Lublin Systemowa 36.1 Budowa linii 400 kv Chełm-Lublin Systemowa 36.2 Rozbudowa stacji 220/110 kv Chełm 36.3 Rozbudowa stacji 400/110 kv Lublin Systemowa 37 Rozbudowa i modernizacja stacji 750/400/110 kv Rzeszów wraz z instalacją urządzeń do kompensacji mocy biernej 38 Rozbudowa rozdzielni 400 kv w stacji 400/110 kv Narew wraz z instalacją urządzeń do kompensacji mocy biernej 39 Rozbudowa i modernizacja stacji 400/220/110 kv Kozienice w zakresie rozdzielni 400 kv W ZACHODNIEJ CZĘŚCI KRAJU 40 Powiązanie systemów elektroenergetycznych 400 kv i 220 kv poprzez budowę połączenia 400 kv od stacji 400/110 kv Pasikurowice do istniejącej linii 220 kv Świebodzice-Klecina 40.1 Budowa linii 400 kv od stacji Wrocław do stacji Świebodzice po trasie linii 220 kv Świebodzice-Klecina 40.2 Rozbudowa stacji 220/110 kv Świebodzice o rozdzielnię 400 kv 41 Budowa linii 400 kv Mikułowa-Świebodzice Budowa linii 400 kv od stacji 400/110 kv Czarna do stacji 220/110 kv Polkowice wraz 42 z rozbudową stacji Polkowice o rozdzielnię 400 kv i rozbudową stacji Czarna w zakresie rozdzielni 400 kv 42.1 Budowa linii 400 kv od stacji 400/110 kv Czarna do stacji 220/110 kv Polkowice 42.2 Rozbudowa stacji 220/110 kv Polkowice o rozdzielnię 400 kv 42.3 Rozbudowa stacji 400/110 kv Czarna w zakresie rozdzielni 400 kv 43 Rozbudowa rozdzielni 400 kv w stacji 400/110 kv Ostrów wraz z instalacją urządzeń do kompensacji mocy biernej 44 Budowa linii 400 kv Mikułowa-Czarna 45 Budowa linii 400 kv Czarna-Pasikurowice 10

11 Lp. Nazwa zamierzenia/zadania W AGLOMERACJI ŚLĄSKIEJ Budowa stacji 400/220 kv Podborze wraz z wprowadzeniem linii 220 kv: Kopanina- 46 Liskovec, Bujaków-Liskovec, Bieruń-Komorowice, Czeczott-Moszczenica oraz linii 400 kv Nosovice-Wielopole 47 Budowa linii kv Byczyna-Podborze 48 Budowa linii 400 kv Dobrzeń-nacięcie linii Pasikurowice-Wrocław 49 Rozbudowa stacji 400/110 kv Dobrzeń 50 Rozbudowa stacji 220/110 kv Skawina o rozdzielnię 400 kv i 110 kv wraz z wprowadzeniem linii 2 x 2 x 400 kv Tarnów-Tucznawa, Rzeszów-Tucznawa 50.1 Rozbudowa stacji 220/110 kv Skawina o rozdzielnię 400 kv i 110 kv 50.2 Budowa linii 400 kv Skawina-nacięcie linii Tarnów-Tucznawa, Rzeszów-Tucznawa POŁĄCZENIE TRANSGRANICZNE NA PRZEKROJU SYNCHRONICZNYM POLSKA - NIEMCY 51 Instalacja przesuwników fazowych na linii 400 kv Krajnik-Vierraden 52 Instalacja przesuwników fazowych na linii 400 kv Mikułowa-Hagenwerder 53 Rozbudowa i modernizacja stacji 400/220 kv Krajnik 54 Rozbudowa i modernizacja stacji 400/220/110 kv Mikułowa PRZYŁĄCZENIA OZE W CENTRALNEJ CZĘŚCI KRAJU 55 Rozbudowa stacji Stanisławów dla przyłączenia FW Korytnica PRZYŁĄCZENIA ORAZ WYPROWADZENIA MOCY Z OZE I ZE ŹRÓDEŁ KONWENCJONALNYCH ZLOKALIZOWANYCH W PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI KRAJU 56 Rozbudowa stacji 400/110 kv Słupsk 57 Rozbudowa stacji 400/110 kv Słupsk dla przyłączenia farm wiatrowych: FW Kukowo- Dargoleza i FW Drzeżewo IV 58 Rozbudowa stacji 400/110 kv Żarnowiec dla przyłączenia farm wiatrowych: FW Choczewo, FW Osieki i FW Zwartowo 59 Rozbudowa rozdzielni 400 i 110 kv w stacji 400/220/110 kv Dunowo 60 Rozbudowa rozdzielni 110 kv w stacji 400/220/110 kv Olsztyn Mątki dla przyłączenia FW Worławki i Jesionowo 61 Rozbudowa stacji 400/220/110 kv Olsztyn Mątki dla przyłączenia farmy wiatrowej Olsztyn Mątki 62 Rozbudowa stacji 400/110 kv Gdańsk Błonia dla przyłączenia FW Jasna Budowa linii 400 kv Gdańsk Przyjaźń-Pelplin wraz z budową stacji 400/110 kv 63 Gdańsk Przyjaźń oraz wprowadzeniem jednego toru linii 400 kv Gdańsk Błonia- Żarnowiec 63.1 Budowa linii 400 kv Gdańsk Przyjaźń-Pelplin 63.2 Budowa stacji 400/110 kv Gdańsk Przyjaźń wraz z wprowadzeniem jednego toru linii 400 kv Gdańsk Błonia-Żarnowiec 64 Rozbudowa stacji 400/220/110 kv Grudziądz Węgrowo 65 Budowa linii 400 kv Pelplin-Grudziądz Węgrowo wraz z budową stacji 400(220)/110 kv Pelplin i instalacją transformatora 220/110 kv 65.1 Budowa linii 400 kv Pelplin-Grudziądz Węgrowo 65.2 Budowa stacji 400(220)/110 kv Pelplin wraz z instalacją transformatora 220/110 kv 66 Budowa linii 400 kv Jasiniec-Grudziądz Węgrowo 67 Budowa rozdzielni 400 kv w stacji 220/110 kv Jasiniec 68 Budowa linii 400 kv Gdańsk Przyjaźń-Żydowo Kierzkowo 69 Budowa linii 400 kv Dunowo-Żydowo Kierzkowo 70 Budowa linii 400 kv Piła Krzewina-Żydowo Kierzkowo 71 Budowa linii 400 kv Piła Krzewina-Plewiska 11

12 Lp. Nazwa zamierzenia/zadania 72 Rozbudowa rozdzielni 220 kv w stacji 400/220 kv Krajnik dla przyłączenia FW Banie 73 Budowa linii 400 kv Żydowo Kierzkowo-Słupsk 74 Budowa stacji 400/110 kv Żydowo Kierzkowo wraz z instalacją transformatora 220/110 kv 75 Budowa stacji 400/110 kv Baczyna wraz z wprowadzeniem linii 400 kv Krajnik- Plewiska 76 Budowa linii 400 kv Baczyna-Krajnik PRZYŁĄCZENIA OZE W ZACHODNIEJ CZĘŚCI KRAJU 77 Rozbudowa rozdzielni 110 kv w stacji 220/110 kv Piła Krzewina dla przyłączenia farm wiatrowych: FW Krzewina i FW Chwiram 78 Rozbudowa rozdzielni 220 kv w stacji 220/110 kv Świebodzice dla przyłączenia FW Udanin II 79 Rozbudowa rozdzielni 220 kv w stacji 220/110 kv Ząbkowice dla przyłączenia transformatora 220/110 kv i FW Paczków 80 Rozbudowa rozdzielni 400 kv w stacji 400/220/110 kv Mikułowa dla przyłączenia FW Bogatynia 81 Rozbudowa rozdzielni 220 kv w stacji 400/220/110 kv Mikułowa dla przyłączenia farm wiatrowych: FW Mikułowa i FW Mikułowa 1 82 Rozbudowa rozdzielni 110 kv w stacji 400/220/110 kv Mikułowa dla przyłączenia FW Sulików 83 Rozbudowa rozdzielni 400 kv w stacji 400/220 kv Krajnik dla przyłączenia FW Krajnik Rozbudowa rozdzielni 400 kv w stacji 400/110 kv Ostrów dla przyłączenia FW 84 Ostrów Rozbudowa rozdzielni 400 kv w stacji 400/110 kv Kromolice dla przyłączenia FW 85 Wielkopolska PRZYŁĄCZENIA OZE W POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI KRAJU 86 Rozbudowa rozdzielni 220 kv w stacji 220/110 kv Groszowice Rozbudowa stacji 220/110 kv Blachownia wraz z wprowadzeniem linii 220 kv 87 Groszowice-Kędzierzyn 88 Rozbudowa rozdzielni 110 kv w stacji Dobrzeń dla przyłączenia FW Bąków II PRZYŁĄCZENIE BLOKU NR 11 ELEKTROWNI KOZIENICE DO STACJI 400/220/110 kv KOZIENICE Rozbudowa stacji 400/220/110 kv Kozienice w związku z przyłączeniem bloku nr Elektrowni Kozienice PRZYŁĄCZENIE BLOKU 1000 MW ELEKTROWNI OSTROŁĘKA C DO STACJI 400/220/110 kv OSTROŁĘKA Rozbudowa stacji 220/110 kv Ostrołęka o rozdzielnię 400 kv wraz z modernizacją 90 rozdzielni 220 kv i budową nowej rozdzielni 110 kv - zakres związany z przyłączeniem 91 Budowa linii 400 kv Ostrołęka-Olsztyn Mątki PRZYŁĄCZENIE BLOKU GAZOWO-PAROWEGO DO STACJI WŁOCŁAWEK AZOTY 92 Rozbudowa rozdzielni 220 kv w stacji 220/110 kv Włocławek Azoty PRZYŁĄCZENIE BLOKU O MOCY 244 MW DO STACJI POMORZANY Budowa linii 220 kv Pomorzany - nacięcie linii Krajnik-Glinki/poprzednia nazwa: 93 Budowa linii 220 kv Krajnik-Pomorzany / 94 Rozbudowa stacji 110 kv Pomorzany o rozdzielnię 220 kv PRZYŁĄCZENIE BLOKU GAZOWO-PAROWEGO 425 MW EC WROCŁAW DO STACJI 400/110 kv PASIKUROWICE 12

13 Lp. Nazwa zamierzenia/zadania 95 Rozbudowa stacji 400/110 kv Pasikurowice PRZYŁĄCZENIE BLOKU WYTWÓRCZEGO JAWORZNO II DO STACJI BYCZYNA 96 Rozbudowa i modernizacja stacji Byczyna wraz z wprowadzeniem linii 400 kv Tucznawa-Tarnów (Skawina) PRZYŁĄCZENIE LINII 110 kv ENERGA-OPERATOR S.A. 97 Rozbudowa rozdzielni 110 kv w stacji 400/220/110 kv Gdańsk I dla przyłączenia linii 110 kv ENERGA-OPERATOR S.A. POZOSTAŁE NIEZBLOKOWANE 98 Wdrożenie systemów ochrony technicznej stacji 99 Budowa budynku magazynowego w stacji 400/220/110 kv Gdańsk I 100 Zakup i montaż urządzeń do kompensacji mocy biernej w stacjach: Narew, Olsztyn Mątki, Ostrów, Rzeszów, Siedlce Ujrzanów, Tarnów 101 Budowa redundantnych linii światłowodowych zapewniających drugą drogę transmisji do ODM Radom, KDM Konstancin-Jeziorna, RCPD Budowa redundantnych linii światłowodowych zapewniających drugą drogę transmisji do ODM Radom Budowa redundantnych linii światłowodowych zapewniających drugą drogę transmisji do KDM Konstancin-Jeziorna Budowa redundantnych linii światłowodowych zapewniających drugą drogę transmisji do RCPD III Modernizacja stacji i linii elektroenergetycznych MODERNIZACJA WĘZŁA CENTRALNEGO 1 Modernizacja linii 220 kv Adamów-Konin tor I 2 Modernizacja linii 220 kv Adamów-Konin tor II Modernizacja stacji 220/110 kv Konin/ poprzednia nazwa: Modernizacja rozdzielni kv w stacji 220/110 kv Konin / 4 Modernizacja linii 220 kv Rogowiec-Pabianice 5 Modernizacja linii 220 kv Janów-Rogowiec, Rogowiec-Piotrków 6 Modernizacja linii 220 kv Piotrków-Janów 7 Modernizacja stacji 400/220 kv Rogowiec w zakresie rozdzielni 400 kv 8 Modernizacja stacji 400/220 kv Rogowiec w zakresie rozdzielni 220 kv 9 Modernizacja linii 220 kv Janów-Zgierz-Adamów 10 Modernizacja stacji 220/110 kv Pabianice W AGLOMERACJI WARSZAWSKIEJ Modernizacja pól linii 220 kv w stacjach Kozienice, Mory, Piaseczno w celu 11 dostosowania do nowych zdolności przesyłowych W PÓŁNOCNO-CENTRALNEJ CZĘŚCI KRAJU 12 Modernizacja stacji 220/110 kv Bydgoszcz Zachód 13 Modernizacja linii 400 kv Grudziądz Węgrowo-Płock w zakresie OPGW W AGLOMERACJI SZCZECIŃSKIEJ 14 Modernizacja linii 220 kv Morzyczyn-Police WE WSCHODNIEJ CZĘŚCI KRAJU 15 Modernizacja stacji 220/110 kv Abramowice 16 Modernizacja stacji 400/110 kv Ostrowiec 13

14 Lp. Nazwa zamierzenia/zadania 17 Modernizacja stacji 220/110 kv Rożki 18 Modernizacja stacji 400/220/110/15 kv Połaniec w zakresie rozdzielni 110 kv i 15 kv 19 Modernizacja stacji 220/110 kv Chmielów 20 Modernizacja stacji 220/110 kv Mokre 21 Modernizacja linii 220 kv Stalowa Wola-Chmielów w zakresie OPGW 22 Modernizacja linii 220 kv Połaniec-Klikowa w zakresie OPGW 23 Modernizacja linii 220 kv Kielce-Joachimów - etap II W ZACHODNIEJ CZĘŚCI KRAJU 24 Modernizacja linii 220 kv Mikułowa-Leśniów 25 Modernizacja linii 220 kv Gorzów-Leśniów 26 Modernizacja stacji 220/110 kv Żukowice W AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ 27 Modernizacja stacji 220/110 kv Leszno Gronowo - etap II W AGLOMERACJI ŚLĄSKIEJ 28 Modernizacja stacji 220/110 kv Halemba 29 Modernizacja stacji 220/110 kv Kopanina 30 Wymiana OPGW na liniach 220 kv Kopanina-Wielopole, Kopanina-Katowice i montaż OPGW na linii 110 kv Łaziska-Kopanina 31 Modernizacja linii 220 kv Byczyna-Jamki, Byczyna-Koksochemia 32 Modernizacja linii 400 kv Tucznawa-Rogowiec, Joachimów-Rogowiec 3 33 Modernizacja linii 220 kv Poręba-Czeczott oraz odcinka linii 220 kv Poręba-Byczyna w zakresie OPGW 34 Kompleksowa modernizacja linii 220 kv na terenie Spółki PSE-Południe S.A Modernizacja linii 220 kv Joachimów-Łośnice 34.2 Modernizacja linii 220 kv Joachimów-Rogowiec 1, Joachimów-Rogowiec Modernizacja linii 220 kv Łośnice-Koksochemia, Łośnice-Kielce, Łośnice-Siersza 35 Modernizacja obwodów pierwotnych w stacji 220 kv Bujaków wraz z dostosowaniem obwodów wtórnych 36 Modernizacja obwodów pierwotnych rozdzielni 220 kv w stacji Klikowa 37 Modernizacja stacji 220 kv Koksochemia 38 Wymiana odłączników 400 kv w stacji 400/220/110 kv Joachimów wraz z dostosowaniem obwodów wtórnych i układem lokalizacji miejsca zwarcia 39 Wykonanie zasilania potrzeb własnych w stacji 220/110 kv Katowice z uzwojeń wyrównawczych autotransformatorów 40 Modernizacja stacji 220/110 kv Komorowice 41 Modernizacja stacji 400/110 kv Tucznawa 42 Wykonanie odwodnienia stanowisk transformatorów zainstalowanych na stacji 220/110 kv Halemba 43 Przygotowanie infrastruktury do posadowienia autotransformatora 400/220 kv 500 MVA w stacji Joachimów 44 Modernizacja linii 220 kv Blachownia-Łagisza w związku z przyłączeniem FW Lubrza i FW Paczków POZOSTAŁE NIEZBLOKOWANE 45 Modernizacja stacji przekształtnikowej AC/DC Słupsk 46 Modernizacja populacji transformatorów - etap III 47 Modernizacja populacji transformatorów - etap V 48 Modernizacja populacji transformatorów - etap VI 49 Modernizacja populacji transformatorów - etap VII 14

15 Lp. 50 Nazwa zamierzenia/zadania Program likwidacji zagrożeń w pracy transformatorów sieciowych oraz ich wpływu na infrastrukturę stacji poprzez prewencyjną wymianę izolatorów przepustowych - etap I/poprzednia nazwa: "Program wymiany izolatorów przepustowych na transformatorach"/ Program likwidacji zagrożeń w pracy transformatorów sieciowych oraz ich wpływu 51 na infrastrukturę stacji poprzez prewencyjną wymianę izolatorów przepustowych - etap II i III 52 Program wymiany izolatorów na liniach i stacjach elektroenergetycznych NN 53 Modernizacja budynku agregatów w stacji 400/220/110 kv Plewiska oraz wymiana agregatów prądotwórczych 54 Budowa ekranów akustycznych w stacji 220/110 kv Olsztyn I 55 Budowa ekranów akustycznych w stacji 220/110 kv Chełm 56 Budowa ekranów akustycznych w stacji 220/110 kv Radkowice 57 Budowa przyłącza wodociągowego oraz instalacji sanitarnej w stacji 400/220/110 kv Łagisza 58 Modernizacja i przystosowanie zaplecza magazynowego w stacji elektroenergetycznej 400/110 kv Tucznawa 59 Montaż dodatkowych urządzeń zabezpieczających kanalizację stacyjną 60 Modernizacja Budynku Usług Technicznych (BUT) i Budynku Laboratoryjnego (BL) w Radomiu wraz z zagospodarowaniem terenu 61 Wdrożenie Zespołów Eksploatacyjnych (ZES) w Spółkach Obszarowych 62 Modernizacja istniejących i instalacja nowych przewodów odgromowych OPGW na wybranych liniach 220 kv oraz 400 kv IV Budynki i budowle 1 Modernizacja infrastruktury budowlanej obiektów PSE S.A. V Zakup gotowych dóbr inwestycyjnych VI Finansowanie prac związanych z przygotowaniem zamierzeń i zadań inwestycyjnych ROZBUDOWA I MODERNIZACJA WĘZŁA CENTRALNEGO Modernizacja linii 220 kv Pątnów-Konin w celu dostosowania do zwiększonych 1 przesyłów mocy Rozbudowa stacji 220/110 kv Janów o rozdzielnię 400 kv wraz z wprowadzeniem linii 2 Rogowiec-Płock 3 Rozbudowa stacji 220/110 kv Adamów W AGLOMERACJI WARSZAWSKIEJ Dostosowanie linii 220 kv Ołtarzew-Mory do większych przesyłów mocy (likwidacja 4 ograniczeń zwisowych) Modernizacja linii 400 kv Płock-Miłosna (Ołtarzew) w celu dostosowania do 5 zwiększonych przesyłów mocy Budowa stacji 400/110 kv Wyszków wraz z wprowadzeniem linii 400 kv Ostrołęka- 6 Stanisławów W PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI KRAJU Modernizacja linii 2 x 400 kv Żarnowiec-Gdańsk/Gdańsk Przyjaźń-Gdańsk Błonia w 7 celu dostosowania do zwiększonych przesyłów mocy W PÓŁNOCNO-CENTRALNEJ CZĘŚCI KRAJU 15

16 Lp. 8 9 Nazwa zamierzenia/zadania Rozbudowa i modernizacja stacji Piła Krzewina w związku wprowadzeniem linii 400 kv, instalacją AT 400/110 kv oraz dławika Budowa stacji 400/110 kv Elbląg wraz z wprowadzeniem linii 400 kv Gdańsk Błonia- Olsztyn Mątki Przełączenie linii 220 kv Piła Krzewina-Bydgoszcz Zachód-Jasiniec na napięcie kv wraz z dostosowaniem stacji Piła Krzewina i stacji Bydgoszcz Zachód do pracy na napięciu 400 kv 11 Budowa linii 400 kv Płock-Olsztyn Mątki W PÓŁNOCNO-ZACHODNIEJ CZĘŚCI KRAJU 12 Modernizacja linii 400 kv Morzyczyn-Dunowo-Słupsk-Żarnowiec W AGLOMERACJI SZCZECIŃSKIEJ 13 Modernizacja linii 220 kv Krajnik-Morzyczyn Modernizacja linii 400 kv Krajnik-Morzyczyn w celu dostosowania do zwiększonych 14 przesyłów mocy 15 Przebudowa linii 220 kv Krajnik-Glinki Modernizacja odkupionej od ENEA Operator Sp. z o.o. linii 220 kv Morzyczyn- 16 Recław WE WSCHODNIEJ CZĘŚCI KRAJU Wprowadzenie linii 400 kv Miłosna (Stanisławów)-Narew do stacji 400/110 kv Siedlce 17 Ujrzanów 18 Modernizacja stacji 400/220/110 kv Kozienice w zakresie rozdzielni 220 kv i 110 kv W ZACHODNIEJ CZĘŚCI KRAJU 19 Budowa linii 400 kv Pasikurowice-Dobrzeń-Joachimów Modernizacja linii 220 kv Mikułowa-Polkowice w celu dostosowania do 20 zwiększonych przesyłów mocy 21 Modernizacja stacji 220/110 kv Leśniów - etap II W AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ 22 Podwieszenie drugiego toru 400 kv na linii Ostrów-Kromolice 23 Modernizacja stacji 220/110 kv Czerwonak Uruchomienie drugiego toru linii 400 kv Kromolice-Plewiska wraz z utworzeniem 24 gwiazdy 220 kv relacji Plewiska-Konin z odczepem do Poznań Południe W AGLOMERACJI ŚLĄSKIEJ 25 Modernizacja linii 220 kv Joachimów-Łagisza/Wrzosowa 26 Modernizacja linii 220 kv Byczyna-Siersza 27 Modernizacja stacji 220/110 kv Kędzierzyn Rozbudowa stacji 220/110 kv Aniołów o rozdzielnię 400 kv i wprowadzenie linii kv Trębaczew-Joachimów POŁĄCZENIE TRANSGRANICZNE NA PRZEKROJU SYNCHRONICZNYM POLSKA - NIEMCY 29 Budowa dwutorowego ciągu liniowego 400 kv Świebodzice-Ząbkowice-Dobrzeń 30 Budowa trzeciego połączenia transgranicznego 400 kv pomiędzy systemami elektroenergetycznymi Polski i Niemiec wraz z konieczną rozbudową zachodniej części KSE /poprzednia nazwa Budowa linii 400 kv Plewiska-Granica RP /Niemcy, kierunek Eisenhuettenstadt / 31 Budowa linii 400 kv Baczyna-Polkowice 16

17 Lp. Nazwa zamierzenia/zadania POŁĄCZENIE TRANSGRANICZNE NA PRZEKROJU ASYNCHRONICZNYM POLSKA - UKRAINA 32 Uruchomienie linii 750 kv Rzeszów-Chmielnicka PRZYŁĄCZENIA ORAZ WYPROWADZENIA MOCY Z OZE I ZE ŹRÓDEŁ KONWENCJONALNYCH ZLOKALIZOWANYCH W PÓŁNOCNO-ZACHODNIEJ CZĘŚCI KRAJU 33 Rozbudowa stacji 400/220/110 kv Plewiska Rozbudowa stacji 400/110 kv Gdańsk Błonia dla przyłączenia bloku EC Wybrzeże 34 oraz bloku G-P EC Gdańsk Rozbudowa i modernizacja stacji 400/110 kv Gdańsk Błonia dla przyłączenia FW 35 Pelplin Rozbudowa stacji 400/110 kv Słupsk dla przyłączenia MFW Bałtyk Środkowy III i FW 36 Wierzbięcin 37 Rozbudowa stacji 400/110 kv Żarnowiec dla przyłączenia MFW Baltica-3 Modernizacja linii 400 kv Grudziądz Węgrowo-Płock w celu dostosowania do 38 zwiększonych przesyłów mocy Modernizacja linii 220 kv Grudziądz Węgrowo-Toruń Elana w celu dostosowania do 39 zwiększonych przesyłów mocy Modernizacja linii 400 kv Gdańsk Błonia-Olsztyn Mątki w celu dostosowania do 40 zwiększonych przesyłów mocy 41 Rozbudowa stacji 400/220 kv Krajnik dla przyłączenia bloku El. Dolna Odra PRZYŁĄCZENIA OZE WE WSCHODNIEJ CZĘŚCI KRAJU 42 Rozbudowa stacji 400/110 kv Ełk Bis dla przyłączenia FW Grajewo PRZYŁĄCZENIA OZE W ZACHODNIEJ CZĘŚCI KRAJU 43 Rozbudowa stacji 400/110 kv Czarna dla przyłączenia FW Legnica WYPROWADZENIA MOCY Z OZE I ZE ŹRÓDEŁ KONWENCJONALNYCH ZLOKALIZOWANYCH W POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI KRAJU 44 Rozbudowa stacji 400/220/110 kv Wielopole dla przyłączenia FW Silesia Rozbudowa stacji 220/110 kv Blachownia o rozdzielnię 400 kv wraz z budową linii kv Blachownia-nacięcie linii Joachimów-Wielopole i Blachownia-nacięcie linii Dobrzeń-Wielopole dla przyłączenia bloków 2x600 MW El. Blachownia PRZYŁĄCZENIE BLOKU GAZOWO-PAROWEGO GDF SUEZ DO STACJI WŁOCŁAWEK AZOTY 46 Rozbudowa stacji 220/110 kv Włocławek Azoty o rozdzielnię 400 kv Budowa linii 400 kv Włocławek Azoty do nacięcia linii 400 kv Pątnów-Jasiniec 47 /poprzednia nazwa: Budowa linii 400 kv Pątnów-Włocławek Azoty / PRZYŁĄCZENIE BLOKU EL. ŁĘCZNA DO STACJI 400/110 kv LUBLIN SYSTEMOWA 48 Rozbudowa stacji 400/110 kv Lublin Systemowa PRZYŁĄCZENIE BLOKU GAZOWO-PAROWEGO DO STACJI PUŁAWY 49 Budowa linii 400 kv od stacji Puławy do nacięcia linii Kozienice-Lublin Systemowa 50 Budowa linii 400 kv od stacji Puławy do nacięcia linii Kozienice-Ostrowiec 51 Budowa stacji 400/220 kv Puławy PRZYŁĄCZENIE BLOKU KONWENCJONALNEGO DO STACJI 220/110 kv GORZÓW Rozbudowa stacji 220/110 kv Gorzów dla przyłączenia bloku gazowo-parowego EC 52 Gorzów 17

18 Lp. Nazwa zamierzenia/zadania PRZYŁĄCZENIE BLOKU nr 11 EL. TURÓW O MOCY 480 MW 53 Rozbudowa stacji 400/220/110 kv Mikułowa PRZYŁĄCZENIE LINII 110 kv PGE Dystrybucja S.A. Rozbudowa rozdzielni 110 kv w stacji 400/110 kv Krosno Iskrzynia dla przyłączenia 54 linii 110 kv PGE Dystrybucja S.A. POZOSTAŁE NIEZBLOKOWANE 55 Zakup i montaż urządzeń do kompensacji mocy biernej - etap II Wymiana wyłączników na stacjach elektroenergetycznych w celu zwiększenia 56 prądów wyłączalnych Program budowy systemów regulacji poziomu napięcia w sieci przesyłowej - 57 budowa układów kompensacji mocy biernej w stacjach elektroenergetycznych NN poprzez instalację kompensatorów SVC (Static Var Compensators) 58 Przystosowanie wybranych stacji do SSiN 59 Zainstalowanie Automatyki Przeciwkołysaniowej (APK) w stacji 400/220 kv Rogowiec 60 Zainstalowanie Automatyki Przeciwkołysaniowo - Odciążającej (APK-O) w stacji 400/220/110 kv Kozienice 61 Program wymiany transformatorów 62 Dostawa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej w skali kraju 63 Zakup centralnego systemu monitoringu dla nowych autotransformatorów, przesuwników fazowych i dławików VII Program przystosowania transformatorów do cyfrowego przesyłu informacji oraz montaż modułu monitoringu z wykonaniem niezbędnych prac modernizacyjnych (zawory, chłodzenie) Program termomodernizacji budynków stacyjnych w wyniku audytów dla wybranych budynków na stacjach elektroenergetycznych Finansowanie prac innowacyjnych 18

19 7. Schematy sieci ZRC ALY SLK GDA DUN GBL PLC REC ZYD OLM OLS ELK BIS ELK GLN MON GRU VIE KRA PKW BYD JAS TEL OST LMS BIA NAR ROS GOR LSN ZGC PLE CZE PPD KRO PAT KON ADA WLA PDE ZGI PLO SOC OLT MSK MOR WTO PIA MIL STN SDP SDU POL ZUK LES OSR PAB JAN PIO KOZ HAG Legenda: 750 kv 400 kv 220 kv MIK CPC BOG SWI CRN ZBK PAS BSP WRC 400 kv tymczasowo pracująca na napięciu 220 kv linia 220 kv czasowo pracująca na napięciu 110 kv KLE DBN GRO BLA KED WIE ALB NOS LIS TRE ANI HCZ WRZ ROK MOS BEK LAG KAT JAM HAL BYC KOP BIR CZT PRB KOM JOA TCN BUJ ZAP ROG LOS KHK SIE SKA KIE LUA WAN KPK RAD KLA ROZ PEL OSC TAW ATA CHM PUL RZE BGC KRI ABR STW LSY CHS ZAM MKR DOB kabel stałoprądowy 450 kv inwestycje w realizacji LEM Rysunek 1. Schemat sieci przesyłowej stan na r. 19

20 ZRC ALY SLK GDA PLC REC DUN ZYD ZDK GDP PLP GBL OLM OLS 3 x 50 Mvar 2015 r. ELK BIS ELK GLN POM VIE KRA MON PKW BYD JAS TEL GRU 150 Mvar 2016 r. OST LMS BIA NAR 150 Mvar 2015 r. ROS GOR BCN WLA PLO LSN ZGC PLE CZE PPD KRM PAT ADA KON PDE ZGI SOC MSK OLT MIL WPR STN WTO MOR PIA SDP SDU 100 Mvar 2016 r. LES JAN KOZ ZUK OSR 100 Mvar 2015 r. PAB HAG Legenda: MIK 750 kv 400 kv 220 kv CPC POL SWI BOG CRN ZBK PAS DBN GRO BLA KED WIE TRE ANI HCZ WRZ PBO 400 kv tymczasowo pracująca na napięciu 220 kv ALB KOM NOS linia 220 kv czasowo pracująca na napięciu 110 kv LIS kabel stałoprądowy 450 kv KLE BSP WRC MOS ROK KAT HAL KOP BEK LAG BIR ZAP BYC CZT BUJ TCN JAM PRB JOA PIO ROG LOS KHK SIE KIE LUA WAN SKA KPK RAD KLA ROZ PEL OSC TAW ATA 100 Mvar 2015 r. CHM LSY PUL ABR STW RZE BGC KRI 100 Mvar 2015 r. ZAM CHS MKR DOB CHA inwestycje planowane do realizacji w latach LEM Rysunek 2. Schemat sieci przesyłowej z zaznaczonymi inwestycjami z Grupy II Budowa i rozbudowa stacji i linii planowanymi do realizacji w latach

Zamierzenia inwestycyjne PSE Operator planowane do roku 2025 w celu zaspokojenia

Zamierzenia inwestycyjne PSE Operator planowane do roku 2025 w celu zaspokojenia Zamierzenia inwestycyjne PSE Operator planowane do roku 2025 w celu zaspokojenia szczytowego zapotrzebowania na moc czynną D r H e n r y k M a j c h r z a k Dr Cezary Szwed Tomasz Tarwacki Rynek energetyczny

Bardziej szczegółowo

Fot. Adam Wełnicki PLAN ROZWOJU. w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2010 2025 WYCIĄG

Fot. Adam Wełnicki PLAN ROZWOJU. w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2010 2025 WYCIĄG Fot. Adam Wełnicki PLAN ROZWOJU w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2010 2025 WYCIĄG Konstancin Jeziorna, marzec 2010 Plan Rozwoju w zakresie zaspokojenia

Bardziej szczegółowo

Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kv Kozienice Ołtarzew Spotkanie z Władzami Samorządowymi oraz Przedstawicielami Mieszkańców

Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kv Kozienice Ołtarzew Spotkanie z Władzami Samorządowymi oraz Przedstawicielami Mieszkańców Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kv Kozienice Ołtarzew Spotkanie z Władzami Samorządowymi oraz Przedstawicielami Mieszkańców Konstancin-Jeziorna, 15 czerwca 2015 r. Plan rozwoju Krajowego

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa sieci elektroenergetycznych w ramach jednolitego rynku energii

Rozbudowa sieci elektroenergetycznych w ramach jednolitego rynku energii Rozbudowa sieci elektroenergetycznych w ramach jednolitego rynku energii Seminarium eksperckie Kancelarii Prezydenta RP Infrastruktura dla europejskiego rynku energetycznego Henryk Majchrzak Prezes Zarządu

Bardziej szczegółowo

LISTA PROJEKTÓW STRATEGICZNYCH DLA INFRASTRUKTURY ENERGETYCZNEJ, W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

LISTA PROJEKTÓW STRATEGICZNYCH DLA INFRASTRUKTURY ENERGETYCZNEJ, W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO LISTA PROJEKTÓW STRATEGICZNYCH DLA INFRASTRUKTURY ENERGETYCZNEJ, W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020 (STANOWIĄCĄ PROJECT PIPELINE DLA SEKTORA ENERGETYKI W RAMACH PO IIŚ

Bardziej szczegółowo

Nowe wyzwania w planowaniu rozwoju sieci przesyłowej

Nowe wyzwania w planowaniu rozwoju sieci przesyłowej Nowe wyzwania w planowaniu rozwoju sieci przesyłowej Dr Henryk Majchrzak Tomasz Tarwacki Grzegorz Tomasik Jacenty Węgliński PSE Operator SA Rynek energetyczny Rynek energetyczny Rynek energetyczny Rynek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Dostępność i Bezpieczeństwo. SZCZECIN 2013 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Dostępność i Bezpieczeństwo. SZCZECIN 2013 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGRAM STRATEGICZNY Dostępność i Bezpieczeństwo SZCZECIN 2013 r. Spis treści ANALIZA PROGRAMÓW I AKTÓW PRAWANYCH (KRAJOWE, UE)... 2 Część diagnostyczna - TEZY...

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do roku 2030

Polityka energetyczna Polski do roku 2030 AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY STRZELCE OPOLSKIE Część 02 Polityka energetyczna Polski do roku 2030 W-869.02 2/20 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW CZĘŚĆ II.A. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) Konstancin-Jeziorna, kwiecień 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY O ZNACZENIU WSPÓLNOTOWYM

PROJEKTY O ZNACZENIU WSPÓLNOTOWYM PROJEKTY O ZNACZENIU WSPÓLNOTOWYM PLAN ROZWOJU REALIZOWANE PRZEZ GAZ-SYSTEM S.A. w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe Co oznaczają lata dla 2014-2023 rozwoju infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Warszawa, sierpień 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Założenia ogólne... 3 1.2. Ocena realizacji poprzedniej polityki energetycznej...

Bardziej szczegółowo

Raport Krajowy. Prezesa. Urzędu Regulacji Energetyki. Lipiec 2011

Raport Krajowy. Prezesa. Urzędu Regulacji Energetyki. Lipiec 2011 Raport Krajowy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 2011 Lipiec 2011 2 Spis treści Wykaz skrótów używanych w tekście raportu 5 1. Nota wprowadzająca 7 2. Opis sytuacji na rynku energii elektrycznej i rynku

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVI/432/2014 RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE Z DNIA 26 CZERWCA 2014 ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVI/432/2014 RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE Z DNIA 26 CZERWCA 2014 ROKU 42-693 Krupski Młyn, ul. Główna 5 tel. (032) 285-70-13, fax. (032) 284-84-36, e-mail: atgroupsa@atgroupsa.pl www.atgroupsa.pl NIP: 645-19-95-494 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVI/432/2014 RADY MIEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2014 zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku Spis treści 1 Opis działalności PGE S.A. 4 1.1 Czynniki istotne dla rozwoju PGE S.A.

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr ewid. 45/2012/P/11/044/KGP KGP-4101-02-00/2011 Informacja o wynikach kontroli ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów Z dnia 10 listopada 2009 r. Ministerstwo Gospodarki Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów Z dnia 10 listopada 2009 r. Ministerstwo Gospodarki Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY JASIENIEC - OPRACOWANE NA LATA 2012-2027

ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY JASIENIEC - OPRACOWANE NA LATA 2012-2027 ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY JASIENIEC - OPRACOWANE NA LATA 2012-2027 Jasieniec 2012 Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W SZCZECINIE

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W SZCZECINIE WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W SZCZECINIE R A P O R T Zespołu ds. Zbadania Przyczyn i Skutków Katastrofy Energetycznej powołanego zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT GRUPY KAPITAŁOWEJ PGE... 7 2. DZIAŁALNOŚĆ GRUPY KAPITAŁOWEJ PGE...23

1. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT GRUPY KAPITAŁOWEJ PGE... 7 2. DZIAŁALNOŚĆ GRUPY KAPITAŁOWEJ PGE...23 1 1 2 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT GRUPY KAPITAŁOWEJ PGE... 7 1.1. OPIS ORGANIZACJI I DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ... 7 1.2. ZMIANY W ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ... 10 1.2.1. Zmiany

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 400/110 kv

Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 400/110 kv Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 400/110 kv Płock FOLDer informacyjny Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 40 pomiędzy SE Piła Krzewina SE Bydgo Na pasku na dole: Wykonawca: Konsorcjum Firm:

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Maj 2011 Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce 2 Szanowni Państwo, Z przyjemnością przekazujemy Państwu raport na temat sektora elektroenerge tycznego

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY I MIASTA GRÓJEC - OPRACOWANE NA LATA 2012-2027 (PROJEKT)

ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY I MIASTA GRÓJEC - OPRACOWANE NA LATA 2012-2027 (PROJEKT) ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY I MIASTA GRÓJEC - OPRACOWANE NA LATA 2012-2027 (PROJEKT) Grójec 2012 Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA KRASNYSTAW

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA KRASNYSTAW 42-693 Krupski Młyn, ul. Główna 5 tel. (032) 285-70-13, fax. (032) 284-84-36, e-mail: atgroupsa@atgroupsa.pl www.atgroupsa.pl NIP: 645-19-95-494 Temat opracowania: PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA

Bardziej szczegółowo

Realizacja elektroenergetycznych. liniowych. wyzwania i bariery inwestycyjne. Linie przesyłowe najwyższych napięć stan aktualny.

Realizacja elektroenergetycznych. liniowych. wyzwania i bariery inwestycyjne. Linie przesyłowe najwyższych napięć stan aktualny. Realizacja elektroenergetycznych inwestycji liniowych wyzwania i bariery inwestycyjne Kontekst Dostarczanie energii elektrycznej z elektrowni do odbiorców komunalnych i przemysłowych, w ilości umożliwiającej

Bardziej szczegółowo

Gmina Krupski Młyn. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Krupski Młyn na lata 2014-2030

Gmina Krupski Młyn. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Krupski Młyn na lata 2014-2030 Semperum S.C. ul. Stara Kłodnicka 50 40-701 Katowice tel. 693 399 332 Gmina Krupski Młyn Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Krupski Młyn na lata 2014-2030

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki

Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki w numerze: Sprawozdanie z działalności Prezesa URE w 2012 r. 02/2013 NR 2 (84) 3 czerwca 2013 ISSN 1506-090X Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki Spis treści Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 23 lipca 2015 r.

Warszawa, 23 lipca 2015 r. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Wersja 1.0 Warszawa, 23 lipca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis programu oraz głównych warunków realizacji...

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA

PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA ROZDZIAŁ I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA 1. Streszczenie najważniejszych informacji o Emitencie i jego Grupie Kapitałowej 1.1. Specyfika i charakter działalności Emitenta i jego Grupy Kapitałowej Cechą

Bardziej szczegółowo

Doradztwo Energetyczne Piotr Leksy 42-690 Tworóg, ul. Świniowicka 26. tel. 693 399 332. Gmina Jeleśnia

Doradztwo Energetyczne Piotr Leksy 42-690 Tworóg, ul. Świniowicka 26. tel. 693 399 332. Gmina Jeleśnia Doradztwo Energetyczne Piotr Leksy 42-690 Tworóg, ul. Świniowicka 26 tel. 693 399 332 Gmina Jeleśnia Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczna i paliwa gazowe Zespół wykonawczy:

Bardziej szczegółowo