Człowiek najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Człowiek najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."

Transkrypt

1 Człowiek najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podregion pilski Instytut Naukowo Badawczy im. Zygmunta Wojciechowskiego Poznań, r. Dokument przygotowany na potrzeby projektu POKL Analiza skutków restrukturyzacji i modernizacji branż dla rynku pracy w Wielkopolsce

2 Spis treści Wprowadzenie Charakterystyki społeczno-gospodarcze PKB Ludność Rynek pracy Wynagrodzenia Podmioty gospodarcze Inwestycje Dochody jednostek samorządu terytorialnego Wybrane branże Handel hurtowy i detaliczny Budownictwo Przemysł chemiczny Przemysł poligraficzny Działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem Transport i magazynowanie Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna Przetwórstwo przemysłowe Uwagi końcowe... 20

3 Wprowadzenie Podregion pilski znajduje się w północno-zachodniej części województwa i obejmuje powiat pilski, złotowski, wągrowiecki, czarnkowsko-trzcianecki, i chodzieski. W pięciu powiatach podregionu pilskiego mieszka ponad 406 tysięcy Wielkopolan. 1. W podregionie dominują handel i usługi. Licznie obecni są zagraniczni inwestorzy. Największą firmą w Pile jest Philips Lighting Poland S.A. dająca zatrudnienie ponad 5 tys. osobom. W związku z działaniem na tym terenie nowoczesnych drukarni, przyszłość podregionu wiązana jest właśnie z przemysłem drukarskim. Innych szans upatruje się w związku z planowaną bodową elektrowni atomowej w Klempiczu w powiecie czarnkowsko- trzcianeckim. Istotną rolę w gospodarce podregionu odgrywa też duża huta szkła (obecnie Ardagh Glass). Mapa 1 Podregion pilski źródło: GUS Na podstawie : Projekt Wyprzedzić zmianę, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości,

4 1. Charakterystyki społeczno-gospodarcze 1.1. PKB W 2008 roku produkt krajowy brutto (w cenach bieżących) dla podregionu pilskiego wynosił mln zł i stanowił 9% wartości PKB województwa wielkopolskiego. Wkład podregionu w województwo od 2004 roku zmalał o pół punktu procentowego (z 9,5%). Zmiana wartościowa jaka dokonała się w obrębie podregionu związana była ze wzrostem PKB ogółem o 28,4%, co jest wzrostem mniejszym niż przeciętny dla całego województwa i jednocześnie najmniejszym spośród wszystkich podregionów Wielkopolski (wzrost w Wielkopolsce wyniósł w tym okresie 35,5%). W przeliczeniu na mieszkańca produkt krajowy brutto w podregionie miał wartość zł i stanowił 74,6% wartości PBK per capita w województwie, a jednocześnie 77,8% tej wartości w odniesieniu do wartości ogólnopolskiej. Zmiana w okresie od 2004 do 2008 roku była nieco mniejsza, niż w przypadku PKB ogółem i wyniosła 27,8%. Warto też zauważyć, że PKB per capita w 2004 roku wynosił w podregionie 84,1% wartości ogólnopolskiej, a więc mimo wzrostu - relatywnie sytuacja podregionu uległa pogorszeniu Ludność W 2009 roku podregion pilski zamieszkiwało 409 tys. osób, w latach liczba ludności podregionu wzrosła zaledwie o 0,8%, przy czym w 2009 roku przyrost naturalny wynosił 3,2 na 1000 ludności. Struktura demograficzna charakteryzowała się udziałami kategorii wiekowych zbliżonymi do średniej wojewódzkiej - udział osób w wieku produkcyjnym w 2009 roku wynosił 64,8%, przy czym udział osób w wieku przedprodukcyjnym wynosił 21,4%, zaś poprodukcyjnym - 13,8%.

5 Wykres 1. Ludność w wieku produkcyjnym Na 100 osób w wieku produkcyjnym w regionie przypadało w 2009 roku 54,3 osoby w wieku nieprodukcyjnym i wskaźnik ten zmalał od 2004 roku o 5,2%. Jednak dokonało się przez przejście osób w wieku przedprodukcyjnym w produkcyjny, a ten element odciążenia był nieco większy niż przejście z wieku produkcyjnego do poprodukcyjnego, co przełożyło się zmianę tak obciążenia, jak i nieznaczny wzrost udziału osób w wieku produkcyjnym, wynoszący 1,9% w tym okresie Rynek pracy Struktura rynku pracy w podregionie pilskim, w podziale na główne sektory charakteryzowała się w 2008 roku przewagą usług (39,6% pracujących) nad przemysłem (37,8%) i zdecydowanie mniejszym znaczeniem rolnictwa (22,7%). Najsilniejszy wzrost liczby zatrudnionych dokonał się jednak w obrębie przemysłu i wyniósł 13% dla okresu , w sektorze usługowym był znacznie mniejszy i wynosił 9,9%, zaś w rolnictwie liczba zatrudnionych nieznacznie zmalała - o 1,6%. Z czterech podregionów o stosunkowo znaczącym udziale rolnictwa pilski jest jedynym, w którym liczba pracujących w tym sektorze zmalała. Stopa bezrobocia rejestrowanego w podregionie w 2009 roku wynosiła 14,6%, a więc była znacząco (o 60%) wyższa, niż w całej Wielkopolsce. W okresie od 2004 do 2009 roku bezrobocie zmniejszyło się o ponad 36% - w 2004 roku wynosiło prawie 23% i było najwyższe w podregionach Wielkopolski. Zmniejszenie udziału osób bezrobotnych

6 najsilniej dotyczyło grup osób w wieku oraz lata (o ponad 40%), wśród młodszych było nieco mniejsze (po około 35%), zaś wyjątkiem były osoby w wieku 55 lat i więcej, których udział wśród bezrobotnych wzrósł prawie o 40%. Relacje pomiędzy rynkiem pracy a liczbą podmiotów gospodarczych zmieniały się w analizowanym okresie i wskaźnik liczby pracujących w jednym podmiocie gospodarczym wzrósł o 5%, a jednocześnie relacja liczby mieszkańców przypadających na jeden podmiot gospodarczy nieznacznie zmalała (o 0,33%) Wynagrodzenia Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto stanowiło w 2009 roku w podregionie pilskim 82,9% średniej ogólnopolskiej oraz 92,4% średniej dla województwa, a wynosiło zł. Od 2004 roku wynagrodzenie wzrosło o 41,5%, a wzrost ten wystarczył dla podniesienia relacji wobec średniej ogólnopolskiej (w 2004 roku średnie wynagrodzenie w regionie stanowiło 80,6% średniej ogólnopolskiej) Podmioty gospodarcze W 2009 roku na terenie podregionu pilskiego funkcjonowały 32 tys. podmiotów gospodarczych, z nich zaś 4,6% reprezentowało sektor publiczny - jest to najwyższy udział podmiotów sektora publicznego wśród wszystkich sześciu podregionów Wielkopolski.

7 Tabela 1. Liczba podmiotów w poszczególnych sekcjach PKD Liczba podmiotów Udział w ogólnej liczbie podmiotów [w %] Ogółem A - Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo B - Rybactwo 16 0,05 C - Górnictwo 27 0,1 D - Przetwórstwo przemysłowe ,1 E - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 0,2 gaz i wodę 58 F - Budownictwo G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów 29,2 samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego H - Hotele i restauracje 847 2,6 I - Transport, gospodarka magazynowa i łączność ,3 J - Pośrednictwo finansowe ,4 K - Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane 13,8 z prowadzeniem działalności gospodarczej L - Administracja publiczna i obrona narodowa; 1 obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenie zdrowotne 330 M - Edukacja ,1 N - Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ,6 O - Działalność usługowa, komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała ,4 Najistotniejsze pod względem liczby podmiotów sekcje obejmują zatem (podobnie jak ma to miejsce w całym województwie) przede wszystkim handel hurtowy i detaliczny wraz z naprawami, obsługę nieruchomości i usługi związane z obsługą działalności gospodarczej, budownictwo, przetwórstwo przemysłowe oraz działalność usługową, komunalną, społeczną i indywidualną. Łącznie te najistotniejsze liczebnościowo sekcje obejmują 73,5% wszystkich podmiotów. Rolnictwo, czyli pierwszy sektor gospodarki, najbardziej tradycyjny, obejmuje 4% podmiotów, a więc w regionie pilskim znaczenie rolnictwa wraz z leśnictwem jest bardzo zbliżone do wartości charakterystycznej dla całego województwa. Udział zaś przetwórstwa przemysłowego jest w odniesieniu do tego regionu nieco mniejszy, niż dla całego województwa, podobnie jak obsługa nieruchomości i usługi związane z obsługą działalności gospodarczej. Z kolei handel i usługi oraz działalność usługowa komunalna, społeczna i pozostała mają w regionie znaczenie mierzone liczbą podmiotów prowadzących w tym

8 zakresie działalność nieznacznie większe niż w województwie. W obrębie najważniejszych sekcji najistotniejsze zmiany w ciągu minionych pięciu lat dotyczyły: tych pięciu - wzrostu o 30% liczby podmiotów zajmujących się działalnością budowlaną - wzrostu o 14% liczby podmiotów z sekcji działalności usługowej, społecznej, komunalnej i pozostałej - wzrostu o 11,3% liczby podmiotów z sekcji obsługi nieruchomości i usług związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - spadku o 8,9% liczby podmiotów z sekcji przetwórstwo przemysłowe - spadku o 11% liczby podmiotów zajmujących się handlem hurtowym i detalicznym W pozostałych sekcjach zmiany były czasem relatywnie bardziej znaczące, jednak same sekcje nie są szczególnie silnie reprezentowane (np. wzrosła o 17% liczba podmiotów prowadzących działalność w sekcji edukacja, co odpowiada wzrostowi z 860 do 1000 podmiotów). W regionie pilskim jako jedynym wśród wszystkich podregionów wielkopolski zmalała liczba podmiotów prowadzących działalność rolną - o prawie 4% Inwestycje Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw w 2008 roku w regionie pilskim wyniosły 957 mln zł, co dało średnio 2349 zł na mieszkańca. Największy udział wartościowy w inwestycjach miały podmioty z sektora przemysł i budownictwo, objęły one bowiem 65,4% wszystkich nakładów, 31,4% dotyczyło inwestycji w usługach, zaś pozostałe 3,2% - w rolnictwie. Potwierdzałoby to nastawianie podregionu na przemysł, choć inwestycje te będąc wyższe udziałowo niż w całej Wielkopolsce, nie są jednak wyższe niż w pozostałych regionach - poza poznańskim i Poznaniem, które zmierzają w stronę poprzemysłowego kształtu gospodarki Dochody jednostek samorządu terytorialnego Łączne dochody jednostek z każdego poziomu administracji samorządowej w 2009 roku obejmowały w podregionie pilskim sumę mln zł i wzrosły od 2004 o 57%, a więc mniej niż wynosi wzrost charakteryzujący całą Wielkopolskę.

9 2. Wybrane branże Przytoczone zestawienia oparte na dostępnych w bazie HBI. 2 statystykach ograniczają wnioskowanie do ostrożnych podsumowań o charakterze ilościowym i nie pozwalają na wyprowadzenie konkretniejszych wniosków jakościowych. Należy przypuszczać, że wyciąganie ich będzie możliwe dzięki przeprowadzeniu, planowanych w kolejnym etapie projektu, badań z głównymi aktorami wielkopolskiego rynku pracy w wybranych ośmiu branżach. Wykorzystanie bazy HBI miało na celu eksplorację sytuacji gospodarczej na poziomie podregionu w poszczególnych branżach, co nie było możliwe w oparciu o dane statystyki publicznej ze względu na brak dostępu do danych na poziomie jednostkowym. Spośród analizowanych ośmiu branż najliczniej reprezentowane jest w podregionie pilskim przetwórstwo przemysłowe (331), następnie handel hurtowy i detaliczny (271) i budownictwo (93). Najmniej podmiotów (biorąc pod uwagę liczbę wskazań pierwszej podstawowej działalności) liczy działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem Handel hurtowy i detaliczny Struktura przedsiębiorstw ze względu na wielkość zatrudnienia wskazuje na bardzo znaczną przewagę przedsiębiorstw bardzo małych i małych - ponad połowa podmiotów gospodarczych o działalności handlowej w regionie pilskim zatrudnia do dziewięciu pracowników, zaś kolejne prawie 40% - od 10 do 49. Przedsiębiorstwa większe to zaledwie nieco ponad 6% wszystkich odnotowanych. Liczba przedsiębiorstw w bazie:271 podmiotów gospodarczych. Brak danych o zatrudnieniu z 13,5% przedsiębiorstw. 2 Baz HBI zawiera ponad profili polskich firm i ponad właścicieli, menedżerów, kierowników. Udostępnia informacje o firmach z sektora B2B. Jest profesjonalnym narzędziem pracy dla działów marketingu i sprzedaży oraz programem umożliwiający budowanie własnych baz danych klientów, https://www.hbi.pl/page.php?page=marketing&lang=pl

10 Tabela 2. Wielkość zatrudnienia przedsiębiorstw w branży Liczebność % Miary rozkładu ważnych do ,4 Mediana: 5 10 do ,0 Średnia: 22,86 50 do ,7 Q do ,2 Q3 14 od ,7 Dominanta: 5 Razem - ważnych 271 Podstawowe parametry rozkładu w zakresie miar tendencji centralnej wskazują na widoczną przewagę liczebnościową przedsiębiorstw małych. Połowa wszystkich podmiotów gospodarczych, których opis był dostępny zatrudnia nie więcej niż pięciu pracowników, ta sama wielkość zatrudnienia jest wartością najczęściej wskazywaną. Średnia, ze względu na swoją wrażliwość na wartości skrajne, jest zdecydowanie wyższa - jednak przy takiej jak widoczna strukturze, średnia słabo oddaje rzeczywiste właściwości rozkładu cechy, trafniejsze są miary pozycyjne. Jak widać na podstawie wartości kwartyli tylko co czwarte przedsiębiorstwo zatrudnia przynajmniej 14tu pracowników. Pod względem formy prawnej dominują w regionie i branży przedsiębiorstwa prywatne - stanowią prawie 42% wszystkich podmiotów, zaś dwie formy spółek - jawna i z ograniczoną odpowiedzialnością reprezentowane są przez co piąte przedsiębiorstwo każda. Inne formy są mniej liczne, obejmują m.in. spółdzielnie. Tabela 3. Forma prawna przedsiębiorstw w branży Liczebność % przedsiębiorstwo prywatne ,7 sp. akcyjna 2 0,6 sp. cywilna 26 8,3 sp. jawna 64 20,5 sp. z o.o ,2 Inna 24 7,7 Ogółem 312 W przypadku podmiotów gospodarczych ich wiek liczony jest od roku podjęcia działalności. Przy 17% przedsiębiorstw w regionie i branży brak w bazie informacji o roku rozpoczęcia

11 działalności. Adnotacja o podwójnym roczniku wskazuje na liczbę przedsiębiorstw, które obecną działalność podejmują po przerwie, a więc w których przypadku można mówić o dwóch (czasem większej liczbie) początkach. W regionie pilskim stanowiły one zaledwie mniej niż 1% wszystkich przedsiębiorstw ujętych w bazie. Jak wskazuje to poniższe zestawienie, z podmiotów, których okres działalności był odnotowany, ponad połowa podjęła działalność w dekadzie po 1989 roku, z kolei prawie 40% jest młodsze, zaś tylko 7% przedsiębiorstw ma historię działalności sięgającą dalej niż 1989 rok. Tabela 4. Wiek przedsiębiorstw w branży Liczebność % Miary rozkładu przed ,3 Średnia do ,9 Mediana 13 od ,6 Q1 8 Podwójny 3 1,0 Q3 18 Ogółem ważnych 259 Dominanta 20 brak danych 54 17,2 Podstawowe miary tendencji centralnej rozkładu wieku potwierdzają średnie zaawansowanie wiekowe przedsiębiorstwa w branży - połowa z nich ma 13 i więcej lat, przy średniej wynoszącej 14 lat i dominancie osiągającej lat 20. Jednocześnie jednak tylko co czwarte przedsiębiorstwo działa 18 lat lub dłużej Budownictwo Struktura przedsiębiorstw ze względu na wielkość zatrudnienia wskazuje na znaczenie przedsiębiorstw zatrudniających od 10 do 49 pracowników - takie jest co drugie przedsiębiorstwo z branży budowlanej w podregionie pilskim. Co trzecie jest jednak mniejsze, a tylko co piąte - większe. Liczba przedsiębiorstw w bazie: 93 podmioty gospodarcze. Brak danych o zatrudnieniu z 8,6% przedsiębiorstw. Tabela 5. Wielkość zatrudnienia przedsiębiorstw w branży Liczebność % Miary rozkładu ważnych do ,4 Mediana: do ,4 Średnia: 37,52 50 do ,4 Q do ,6 Q3 41 od ,0 Dominanta: 10 Razem - ważnych 85

12 Podstawowe parametry rozkładu w zakresie miar tendencji centralnej zestawiono w tabeli 5 Wskazują one na fakt, że dominacja przedsiębiorstw z kategorii pracowników, wiąże się jednak z najniższymi wielkościami zatrudnienia w tej grupie. Dominanta wynosi dziesięciu pracowników, zaś mediana wskazuje, że dla połowy przedsiębiorstw wielkość zatrudnienia nie przekracza 15 osób. Tylko co czwarte zatrudnia 41 lub więcej pracowników. Nawet średnia, choć przecież bardzo wrażliwa na wartości skrajne i zdecydowanie wyższa niż mediana, jednak wynosi mniej niż 40tu pracowników. Pod względem formy prawnej najbardziej powszechne są przedsiębiorstwa prywatne, obejmując prawie 40% wszystkich podmiotów branży budowlanej. Co trzeci z nich jest natomiast spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, zaś 17% - spółką jawną. Tabela 6. Forma prawna przedsiębiorstw w branży Liczebność % przedsiębiorstwo prywatne 37 39,8 sp. akcyjna 2 2,2 sp. cywilna 8 8,6 sp. jawna 16 17,2 sp. z o.o ,9 Inna 4 4,3 Ogółem 93 W przypadku podmiotów gospodarczych ich wiek liczony od roku podjęcia działalności jest nieznany dla 11% przedsiębiorstw w regionie i branży odnotowanych w bazie. Adnotacja o podwójnym roczniku wskazuje na liczbę przedsiębiorstw, które obecną działalność podejmują po przerwie, a więc w których przypadku można mówić o dwóch (czasem większej liczbie) początkach. W regionie pilskim dla budownictwa stanowiły one nieco ponad 3% Jak wskazuje to poniższe zestawienie ponad 45% podjęła działalność w dekadzie po 1989 roku, z kolei co trzecie przedsiębiorstwojest młodsze, zaś 16% przedsiębiorstwo ma historię działalności sięgającą dalej niż 1989 rok.

13 Tabela 7. Wiek przedsiębiorstw w branży Liczebność % Miary rozkładu przed ,1 Średnia 15, do ,7 Mediana 16 od ,6 Q1 7 Podwójny 3 3,3 Q3 20 Ogółem ważnych 81 Dominanta 19 brak danych 11 11,9 Podstawowe miary tendencji centralnej rozkładu wieku wskazują na stosunkowo zaawansowane wiekowo przedsiębiorstwa w branży - połowa z nich ma 16 i więcej lat, przy średniej przekraczającej 15 lat i dominancie osiągającej lat 19. Co czwarte przedsiębiorstwo działa od przynajmniej 20 lat Przemysł chemiczny Liczba przedsiębiorstw w bazie: 7 - zbyt mała do dalszych analiz statystycznych. Jedynie przedstawiono dostępne podstawowe informacje na ich temat. Tabela 8. Lista przedsiębiorstw funkcjonujących w branży nazwa Liczba zatrudnion ych Rok danych o zatrudnie niu ANDERSSON-STRUS RECYCLING Sp. z o.o MIRALEX Sp. z o.o Forma prawna Rok założe nia odpowiedzialnością 2006 odpowiedzialnością 1990 odpowiedzialnością 1999 prywatne b/d MOL COATINGS Sp. z o.o Produkcyjno- Handlowe CID-ROL Produkcyjno- Handlowo-Usługowe PAKSOL Leszek i Małgorzata Witczak S.j Spółka jawna 2001 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Spółdzielnia b/d SERPOL COSMETICS Zdzisław Serwatka prywatne 1991

14 2.4. Przemysł poligraficzny Liczba przedsiębiorstw w bazie: 20 podmiotów gospodarczych. Jednak dane o zatrudnieniu dostępne są dla zaledwie 18, zaś o długości prowadzenia działalności -dla 16tu. Liczebności te są zbyt małe dla analiz statystycznych. Zaprezentowano zatem tylko podstawowe dostępne informacje na ich temat. Tabela 9. Lista przedsiębiorstw funkcjonujących w branży nazwa Liczba zatrud. Rok danych Forma prawna BRAND STUDIO Joanna Mendyk COLOURS FACTORY Sp. z o.o DRUKARNIA Waldemar Grzebyta Rok założ. prywatne 1996 odpowiedzialnością 2005 prywatne 1989 Intromax Salach & Salach S.j Spółka jawna 2004 INTROPAK Sp. z o.o odpowiedzialnością 2000 M DRUK Zakład Poligraficzno- Wydawniczy Janusz Muszyński 0 0 prywatne b/d NOVUM Biuro Reklamy Jan Bogusław Zawadzki prywatne 1998 PILGRAF Sp. z o.o odpowiedzialnością 2001 Premedia Sp. z o.o odpowiedzialnością 1999 Handlowo-Usługowo- Produkcyjne Izabela Selwat prywatne 1986 Poligraficzno- Reklamowe TONGRAF Jan Sip prywatne 2006 Poligraficzno- Wydawnicze ANGRAF Andrzej Dębski prywatne 1985 QUAD/WINKOWSKI Sp. z o.o odpowiedzialnością 1998 WYPIG Selwat Zygmunt 0 0 prywatne 1956 XENION GmbH odpowiedzialnością b/d Zakład Poligraficzny FOLDRUK S.j. Jarosław Jaczyński i Spółka Spółka jawna b/d Zakład Poligraficzny Rekart Grzegorz Zart prywatne 2002 ZAKŁAD POLIGRAFICZNY STANISŁAW SITEK T. i P. Sitek S.j Spółka jawna 2007 Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy POLIGRAF prywatne b/d Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy POLIGRAF S.c. Halina Kalińska-Maślak i Zbigniew Maślak Spółka cywilna 1991

15 2.5. Działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem Liczba przedsiębiorstw w bazie: 4 - zbyt mała do dalszych analiz statystycznych. Zaprezentowano zatem tylko podstawowe dostępne informacje na ich temat. Tabela 10. Lista przedsiębiorstw funkcjonujących w branży nazwa Liczba zatrudn ionych Rok danych o zatrudnie niu Forma prawna Łazienki Chodzieskie Sp. z o.o odpowiedzialnością PILSKIE RADIO i TV 100 Sp. z o.o TOPREKORD Sp. z o.o Wielkopolski Klub Golfowy Sp. z o.o Rok założe nia b/d odpowiedzialnością 1993 odpowiedzialnością 2000 odpowiedzialnością b/d 2.6. Transport i magazynowanie Struktura przedsiębiorstw ze względu na wielkość zatrudnienia wskazuje na znaczny udział przedsiębiorstw bardzo małych i małych - prawie połowa zatrudnia do dziewięciu pracowników, a kolejne 30% - od 10 do 49. Przedsiębiorstw zatrudniających 50 i więcej osób jest nieco ponad 20%, ale nie ma wśród nich ani jednego mającego więcej niż 250 zatrudnionych. Liczba przedsiębiorstw w bazie: 36 podmiotów gospodarczych. Liczba przedsiębiorstw w bazie: 36 podmiotów gospodarczych. Tabela 11. Wielkość zatrudnienia przedsiębiorstw w branży Liczebność % Miary rozkładu ważnych do ,1 Mediana: do ,4 Średnia: 35,1 50 do ,8 Q do ,8 Q3 39 od ,0 Dominanta: 5 Razem - ważnych 34 Podstawowe parametry rozkładu w zakresie miar tendencji centralnej zestawiono w tabeli 11. Dominanta niższa od mediany wskazuje na - widoczną także w rozkładzie liczebności względnych powyżej - przewagę liczebnościową przedsiębiorstw małych - połowa wszystkich

16 podmiotów gospodarczych, których opis był dostępny zatrudnia nie więcej niż dziesięciu pracowników, zaś wartością najczęściej wskazywaną jest pracowników pięciu. Średnia, ze względu na swoją wrażliwość na wartości skrajne, jest zdecydowanie wyższa. Jak widać na podstawie wartości kwartyli tylko co czwarte przedsiębiorstwo zatrudnia przynajmniej 39ciu pracowników. Pod względem formy prawnej najbardziej powszechne są w regionie i branży przedsiębiorstwa prywatne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością reprezentowane są przez prawie 40% każde. Co dziesiąte przedsiębiorstwo okazuje się być spółką jawną, zaś co dwudzieste - spółką cywilną. Tabela 12. Forma prawna przedsiębiorstw w branży Liczebność % przedsiębiorstwo prywatne 14 38,9 sp. akcyjna 0 0,0 sp. cywilna 2 5,6 sp. jawna 4 11,1 sp. z o.o ,9 Inna 2 5,6 Ogółem 36 W przypadku podmiotów gospodarczych ich wiek liczony od roku podjęcia działalności wskazuje na młodość podmiotów w branży. Jednak aż przy 35% przedsiębiorstwach w regionie i branży brak w bazie informacji o roku rozpoczęcia działalności, co sugeruje znaczną ostrożność w interpretacji dostępnych danych. Adnotacja o podwójnym roczniku wskazuje na liczbę przedsiębiorstw, które obecną działalność podejmują po przerwie, a więc w których przypadku można mówić o dwóch (czasem większej liczbie) początkach - taka sytuacja dotyczyła dwóch podmiotów. Jak wskazuje to poniższe zestawienie z podmiotów, których okres działalności był odnotowany, połowa podjęła działalność po 2000 roku, co trzecie w okresie , zaś tylko 8% przedsiębiorstw ma historię działalności sięgającą dalej niż 1989 rok.

17 Tabela 13. Wiek przedsiębiorstw w branży Liczebność % Miary rozkładu przed ,3 Średnia 13, do ,3 Mediana 10 od ,0 Q1 6,5 Podwójny 2 5,4 Q3 15,5 Ogółem ważnych 24 Dominanta 14 brak danych 13 35,1 Podstawowe miary tendencji centralnej rozkładu wieku wskazują znaczenie raczej początku ostatniego okresu jako roku rozpoczęcia działalności. Połowa bowiem z przedsiębiorstw działa od 10ciu lub więcej lat, przy średniej przekraczającej 15 lat i dominancie osiągającej lat Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna Struktura przedsiębiorstw ze względu na wielkość zatrudnienia wskazuje na przewagę przedsiębiorstw bardzo małych - ponad połowa z nich zatrudnia do dziewięciu pracowników, zaś kolejne 35% ma od 10 do 49 zatrudnionych. Przedsiębiorstwa większe są bardzo nieliczne. Liczba przedsiębiorstw w bazie: 40 podmiotów gospodarczych. Brak danych o zatrudnieniu z 7,5% przedsiębiorstw. Tabela 14. Wielkość zatrudnienia przedsiębiorstw w branży Liczebność % Miary rozkładu ważnych do ,1 Mediana: 5 10 do ,1 Średnia: 22,62 50 do ,4 Q do ,7 Q3 15 od ,7 Dominanta: 5 Razem - ważnych 37 Podstawowe parametry rozkładu w zakresie miar tendencji centralnej zestawiono w tabeli 14. Dominanta, mediana i pierwszy kwartyl wynoszą pięć, co wskazywałoby na tę wielkość zatrudnienia jako kluczową. Średnia, ze względu na swoją wrażliwość na wartości skrajne, jest zdecydowanie wyższa, ale przy takiej jak widoczna strukturze, średnia słabo oddaje rzeczywiste właściwości rozkładu cechy, zdecydowanie lepsze są miary pozycyjne. Jak widać

18 na podstawie wartości kwartyli tylko co czwarte przedsiębiorstwo zatrudnia przynajmniej 15tu pracowników. Pod względem formy prawnej dominują spółki z ograniczoną odpowiedzialnością reprezentowane są przez ponad połowę przedsiębiorstw. Co piąty podmiot jest przedsiębiorstwem prywatnym, zaś 12% to spółki cywilne. każda. Inne formy są nieliczne, obejmują m.in. spółdzielnie. Tabela 15. Forma prawna przedsiębiorstw w branży Liczebność % przedsiębiorstwo prywatne 8 19,5 sp. akcyjna 0 0,0 sp. cywilna 5 12,2 sp. jawna 3 7,3 sp. z o.o ,6 Inna 3 7,3 Ogółem 41 W przypadku podmiotów gospodarczych ich wiek liczony jest od roku podjęcia działalności. Przy 27% przedsiębiorstw w regionie i branży brak w bazie informacji o roku rozpoczęcia działalności, co sprawia, że uzyskane z bazy informacje należy traktować z dużą ostrożnością. Adnotacja o podwójnym roczniku wskazuje na liczbę przedsiębiorstw, które obecną działalność podejmują po przerwie, a więc w których przypadku można mówić o dwóch (czasem większej liczbie) początkach - w regionie było jednak tylko jedno takie przedsiębiorstwo.. Jak wskazuje to poniższe zestawienie, większość podmiotów podjęła działalność po 1989 roku i rozkładają się one po równo (po 45%) pomiędzy wyróżnione okresy. Tylko niecałe 7% przedsiębiorstw działa dłużej niż od 1989 roku. Tabela 16. Wiek przedsiębiorstw w branży Liczebność % Miary rozkładu przed ,9 Średnia 11, do ,8 Mediana 12 od ,8 Q1 5 Podwójny 1 2,5 Q3 15,5 Ogółem ważnych 29 Dominanta 13 brak danych 11 27,5

19 Podstawowe miary tendencji centralnej rozkładu wieku wskazują na stosunkowo równomierny rozkład wiekowy w przełomie wyróżnionych okresów. Połowa z podmiotów ma 12 i więcej lat, przy średniej sięgającej 12 lat i zbliżonej dominancie wynoszącej 13 lat. Nawet trzeci kwartyl wyznaczający 25% najstarszych przedsiębiorstw osiąga wartość 15,5 roku Przetwórstwo przemysłowe Struktura przedsiębiorstw ze względu na wielkość zatrudnienia wskazuje na znaczenie przedsiębiorstw o liczbie zatrudnionych spomiędzy 10 a 49 - stanowią one połowę podmiotów przetwórstwa przemysłowego odnotowanych w wykorzystywanej bazie. Co piąte jest mniejsze, zaś co czwarte ma od 50 do 249 pracowników. Liczba przedsiębiorstw w bazie: 331 podmiotów gospodarczych. Brak danych o zatrudnieniu z 8,5% przedsiębiorstw. Tabela 17. Wielkość zatrudnienia przedsiębiorstw w branży Liczebność % Miary rozkładu ważnych do ,2 Mediana: do ,5 Średnia: do ,9 Q do ,3 Q3 60 od Dominanta: 10 Razem - ważnych ,2 Podstawowe parametry rozkładu w zakresie miar tendencji centralnej zestawiono w tabeli 17 Połowa przedsiębiorstw zatrudnia do 20 pracowników, a najczęstsza wielkość zatrudnienia to 10ciu pracowników, co wskazywałoby na znaczenie dolnych wartości z najsilniej reprezentowanej kategorii. W istocie więc przedsiębiorstwa nawet przekraczając granicę dziewięciu pracowników - pozostają niewielkie. Wartość średniej jako miary wrażliwej na wartości skrajne, jest wysoka, podobnie jak trzeciego kwartyla - oddawałoby to w pewnym stopniu znaczenie większych przedsiębiorstw. Pod względem formy prawnej najliczniej reprezentowane są spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (38%) oraz przedsiębiorstwa prywatne (36%). Z pozostałych form najpowszechniejsza jest spółka jawna.

20 Tabela 18. Forma prawna przedsiębiorstw w branży Liczebność % przedsiębiorstwo prywatne ,6 sp. akcyjna 15 4,7 sp. cywilna 14 4,4 sp. jawna 47 14,8 sp. z o.o ,8 Inna 2 0,6 Ogółem 317 W przypadku podmiotów gospodarczych ich wiek liczony od roku podjęcia działalności wskazuje na znaczenie okresu , w którym powstała ponad połowa podmiotów gospodarczych odnotowanych w bazie z informacjami o czasie prowadzenia działalności. Przy 15% przedsiębiorstw w regionie i branży brak w bazie informacji o roku rozpoczęcia działalności. Adnotacja o podwójnym roczniku wskazuje na liczbę przedsiębiorstw, które obecną działalność podejmują po przerwie, a więc w których przypadku można mówić o dwóch (czasem większej liczbie) początkach - stanowiły one około 4% podmiotów. Tylko 17% przedsiębiorstw ma historię działalności sięgającą dalej niż 1989 rok. Tabela 19. Wiek przedsiębiorstw w branży Liczebność % Miary rozkładu przed ,5 Średnia do ,7 Mediana 17 od ,1 Q1 11 Podwójny 13 3,9 Q3 20 Ogółem ważnych 280 Dominanta 20 brak danych 51 15,4 Podstawowe miary tendencji centralnej rozkładu wieku wskazują na stosunkowo zaawansowane wiekowo przedsiębiorstwa w branży - połowa z nich ma 17 i więcej lat, przy średniej osiągającej 19 lat i dominancie wynoszącej lat 20. Wydaje się, że kluczowy dla powstawania przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego w regionie kluczowym okresem był początek dekady

21 Uwagi końcowe Podregion pilski jest pod wieloma względami nietypowy i jednocześnie najsłabszy gospodarczo spośród wszystkich podregionów gospodarki. Podobnie jak podregion leszczyński jest pod względem demograficznym młodszy niż charakterystyka wojewódzka, choć jednocześnie relacja osób w wieku przed- i po-produkcyjnym do osób w wieku produkcyjnym jest w nim nieznacznie gorsza niż w całej Wielkopolsce. Poziom bezrobocia jest w podregionie najwyższy spośród wszystkich w Wielkopolsce i jednocześnie znacząco wyższy niż średnia. Najistotniejsze pod względem liczby zatrudnionych sektory to usługi obejmujące prawie 40% pracujących i przemysł, jednak ogólny wkład w zatrudnionych w województwie ze strony gospodarki podregionu jest niższy niż znaczenie ludnościowe tego podregionu. Natomiast poziom wynagrodzeń jest tylko nieznacznie niższy, niż średnia wojewódzka. Największy udział inwestycji i jednocześnie największy wzrost zatrudnienia charakteryzował sektor przemysłowy. Jedyną sekcja gospodarki, w której podregion ma znaczniejszy niż wypadałoby z udziału ludnościowego, wkład w liczbę podmiotów gospodarczych jest rybactwo. Uzyskany generalny obraz podregionu daje charakterystykę regionu najsłabszego gospodarczo w całej Wielkopolsce - o proporcjonalnie niewielkim zaludnieniu, znacznym udziale rolnictwa, ale też przekształcającego swoją gospodarkę w kierunku przemysłowym. A choć poziom wynagrodzeń w podregionie nie odbiega od średniej wojewódzkiej, to jednak wysoki poziom bezrobocia wskazuje na problemy, z jakimi boryka się podregion. Poziom specjalizacji podregionu pilskiego jest wyższy, aniżeli wynosi końcowy wynik dla całego województwa (0,244 wobec 0,19). W handlu hurtowym i detalicznym w podregionie pilskim, jak wynika z baz HBI, działa 271 podmiotów. Ponad połowa z nich zatrudnia do dziewięciu pracowników, zaś kolejne prawie 40% - od 10 do 49. Pod względem formy prawnej dominują w regionie i branży przedsiębiorstwa prywatne - stanowią prawie 42% wszystkich podmiotów. Średnia wieku firm z tej branży wynosi w podregionie pilskim 14 lat. W budownictwie zarejestrowane są 93 firmy. Co drugie przedsiębiorstwo zatrudnia od 10 do 49ciu pracowników. Pod względem formy prawnej najbardziej powszechne są przedsiębiorstwa prywatne, obejmując prawie 40% wszystkich podmiotów branży budowlanej. Średnia wieku firm budowlanych w podregionie pilskim wynosi ponad 15 lat.

Człowiek najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Podregion poznański

Człowiek najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Podregion poznański Człowiek najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podregion poznański Instytut Naukowo Badawczy im. Zygmunta Wojciechowskiego Poznań,

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Podregion koniński

Człowiek najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Podregion koniński Człowiek najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podregion koniński Instytut Naukowo Badawczy im. Zygmunta Wojciechowskiego Poznań,

Bardziej szczegółowo

Podregion leszczyński

Podregion leszczyński Człowiek najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podregion leszczyński Instytut Naukowo Badawczy im. Zygmunta Wojciechowskiego Poznań,

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, luty 2012 r. Tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok Krajowy

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ 1 W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM Stan na koniec 2011 r.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ 1 W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM Stan na koniec 2011 r. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2012 Kontakt: e mail: uspoz@stat.gov.pl tel.: 61 2798320; 61 2798325 http://www.stat.gov.pl/poznan PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R. Według stanu z końca grudnia 2007 r. w rejestrze REGON województwa świętokrzyskiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim

Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Konińska Izba Gospodarcza Maj 212 Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie W subregionach województwa Wielkopolskiego średnio ok. 97%

Bardziej szczegółowo

3.5. Stan sektora MSP w regionach

3.5. Stan sektora MSP w regionach wartość wyniosła 57,4 tys. na podmiot. W Transporcie przeciętna wartość eksportu w średnich firmach wyniosła 49 tys. euro na podmiot, natomiast wartość importu 53 tys. euro. W Pośrednictwie finansowym

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Melania Nieć, Maja Wasilewska, Joanna Orłowska Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Struktura podmiotowa Województwo dolnośląskie W 2012 r. w systemie REGON w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 15 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. Na koniec lutego 2014 r. stopa bezrobocia na Mazowszu pozostała na poziomie sprzed miesiąca (11,4%). Jak wynika z informacji publikowanych przez GUS, przeciętne zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 19 RYNEK PRACY A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE (Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYKŁADU WOJ. MAŁOPOLSKIEGO)

ROZDZIAŁ 19 RYNEK PRACY A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE (Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYKŁADU WOJ. MAŁOPOLSKIEGO) Dagmara K. Zuzek ROZDZIAŁ 19 RYNEK PRACY A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE (Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYKŁADU WOJ. MAŁOPOLSKIEGO) Wstęp Funkcjonowanie każdej gospodarki rynkowej oparte jest

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie

Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Opracowanie przygotowane przez Radę Konińskiej Izby Gospodarczej na spotkanie przedstawicieli Władz Izby z Prezydentem Miasta Konina Józefem Nowickim

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Sytuacja na mazowieckim rynku pracy wyróżnia się pozytywnie na tle kraju. Kobiety rzadziej uczestniczą w rynku pracy niż mężczyźni

Bardziej szczegółowo

Projekt badawczy Pracodawca Pracownik, inwestycja w kapitał ludzki

Projekt badawczy Pracodawca Pracownik, inwestycja w kapitał ludzki UNIA EUROPEJSKA Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie ZPORR Pracodawca - Pracownik, inwestycja w kapitał ludzki

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. Opracowania sygnalne PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2009 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. Warszawa, 2009.10.16 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. W Polsce w 2008 r. prowadziło działalność 1780 tys. przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób

Bardziej szczegółowo

Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Rozdział 8 Marzena Talar, Maja Wasilewska, Dorota Węcławska Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw W rozdziale przedstawiona została charakterystyka stanu sektora małych i średnich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach Notatka informacyjna PRODUKT KRAJOWY BRUTTO RACHUNKI REGIONALNE W 2008 R. 1 PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W 2008 roku wartość wytworzonego produktu krajowego

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Warszawa, 2011 Spis treści Województwo dolnośląskie...3 Województwo kujawsko-pomorskie...6

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,2% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZENIA a) W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2006 R.

WYNAGRODZENIA a) W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2006 R. WYNAGRODZENIA a) W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2006 R. W 2006 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej ukształtowało się na poziomie 2263,60 zł, co stanowiło 85,8% średniej

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2007 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2007 R. Opracowania sygnalne PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2007 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ DOTACJI NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZYZNANYCH

EFEKTYWNOŚĆ DOTACJI NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZYZNANYCH Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. EFEKTYWNOŚĆ DOTACJI NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZYZNANYCH W LATACH 2008 2010 Przygotował: Marek Kapiczak Strzelce Kraj., kwiecień 2012 r.

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2015 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2015 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2015 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Stan na koniec 2013 r.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Stan na koniec 2013 r. Kontakt: tel. 71 37-16-300 e-mail: SekretariatUSwro@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/wroc INFORMACJA SYGNALNA nr 1/2014 PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2009 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2009 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2009 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej REGON

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowo-ekonomiczna przedsiębiorstw w województwie podkarpackim. Barbara Błachut Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Analiza finansowo-ekonomiczna przedsiębiorstw w województwie podkarpackim. Barbara Błachut Urząd Statystyczny w Rzeszowie Analiza finansowo-ekonomiczna przedsiębiorstw w województwie podkarpackim Barbara Błachut Urząd Statystyczny w Rzeszowie Analiza finansowoekonomiczna Struktura majątkowo-kapitałowa podmiotów gospodarczych;

Bardziej szczegółowo

Sytuacja osób w wieku niemobilnym na lubelskim rynku pracy prognozy

Sytuacja osób w wieku niemobilnym na lubelskim rynku pracy prognozy Sytuacja osób w wieku niemobilnym na lubelskim rynku pracy prognozy Agnieszka Szkudlarek Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych luty 2011 Metodologia prognoz System badao i prognoz regionalnych Region-Stat

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2014 R.

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: czerwiec 2015 Kontakt: e-mail: uspoz@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100 http://poznan.stat.gov.pl/

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY WYDZIAŁ FUNDUSZU PRACY Podejmowanie przez bezrobotnych działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy w podziale na rodzaje

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 Łódź Kwiecień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Ruch naturalny Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R.

PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R. Opracowania sygnalne PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 032 779

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: maj 2014 Kontakt: e-mail: uspoz@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100 http://poznan.stat.gov.pl/

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 13.09.2016/271 2016 1.1. Małe, średnie i duże firmy w 2015 roku Jak wynika z danych GUS, liczba firm zatrudniających w 2015 roku co najmniej 10 osób wyniosła

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach Materiał na konferencję prasową w dniu 30 listopada 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach Notatka informacyjna PRODUKT KRAJOWY BRUTTO RACHUNKI REGIONALNE W 2010 R. 1 PRODUKT

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Urząd Statystyczny w Olsztynie Urząd Statystyczny w Olsztynie Informacja sygnalna Olsztyn, 2016-02-17 Kontakt: e-mail SekretariatUSOls@stat.gov.pl tel. 89 524 36 66, fax 89 524 36 67 Internet: http://olsztyn.stat.gov.pl PODMIOTY GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r.

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 03.10.2016 r. Opracowanie sygnalne Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. W 2015 r. działalność gospodarczą w Polsce prowadziło

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na śląskim rynku pracy. Analiza dotychczasowych tendencji oraz prognoza.

Sytuacja na śląskim rynku pracy. Analiza dotychczasowych tendencji oraz prognoza. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Sytuacja na śląskim rynku pracy. Analiza dotychczasowych tendencji oraz prognoza. Materiały konferencyjne Katowice 2010 Wydawca Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ul.

Bardziej szczegółowo

WYNIKI SONDAŻU W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM

WYNIKI SONDAŻU W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM WYNIKI SONDAŻU W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM SONDAŻ WŚRÓD PRACODAWCÓW WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO. Diagnoza zapotrzebowania na pracowników w wymiarze kwalifikacyjno zawodowym. Badanie zrealizowane w

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie Melania Nieć, Joanna Orłowska, Maja Wasilewska Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Województwo dolnośląskie Struktura podmiotowa przedsiębiorstw aktywnych W 2013 r. o ponad

Bardziej szczegółowo

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA Pole C Gospodarstwo, kapitał, kreatywność, technologie LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA przygotowana przez Warszawa, 25 lipca 2005 r. Wstęp Niniejszy dokument prezentuje listę wskaźników ogólnych

Bardziej szczegółowo

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2014 roku

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2014 roku WWW.OBSERWATORIUM.MALOPOLSKA.PL Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2014 roku Opracowanie: Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

POPYT NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

POPYT NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: kwiecień 2014 Kontakt: e mail: sekretariatuspoz@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98

Bardziej szczegółowo

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 1. Mieszkania oddane do eksploatacji w 2007 r. 1 Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w Polsce w 2007 r. oddano do użytku 133,8 tys. mieszkań, tj. o około 16% więcej

Bardziej szczegółowo

zmiana w stosunku do poprzedniego roku 2015* 6584 49,98 2014 4390 20,01 2013 3658 6,03 2012 3450 15,12 2011 2997-1,15 2010 3032 23,40 2009 2457-25,09

zmiana w stosunku do poprzedniego roku 2015* 6584 49,98 2014 4390 20,01 2013 3658 6,03 2012 3450 15,12 2011 2997-1,15 2010 3032 23,40 2009 2457-25,09 Inwestorzy zagraniczni w I połowie 2015 r. W I połowie 2015 r. zostało zarejestrowanych 3292 spółek z udziałem kapitału zagranicznego wśród nowo rejestrowo firm w KRS. Jeśli ta tendencja w drugiej połowie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II Gdańsk, sierpień 2010 r. Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 2 Spis

Bardziej szczegółowo

NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2010 R.

NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2010 R. NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2010 R. Nakłady inwestycyjne a) są to nakłady finansowe lub rzeczowe, których celem jest stworzenie nowych środków trwałych lub ulepszenie (przebudowa,

Bardziej szczegółowo

RapoRt o stanie miasta 2010. Suwałki

RapoRt o stanie miasta 2010. Suwałki RapoRt o stanie miasta 2010 Suwałki Sierpień 2011 RAPORT O STANIE MIASTA 2 3 SUWAŁKI 2010 RAPORT O STANIE MIASTA 4 SUWAŁKI 2010 Szanowni Państwo, Mam przyjemność przekazać Państwu drugi Raport o stanie

Bardziej szczegółowo

Prognoza wielkości wydatków na IT w polskich przedsiębiorstwach

Prognoza wielkości wydatków na IT w polskich przedsiębiorstwach RAPORT Prognoza wielkości wydatków na IT w polskich przedsiębiorstwach PRZYGOTOWANY PRZEZ: Spis treści PORZĄDEK I... 6 Zakupy it: SME i CMA ZAKUPY IT: SME I CMA... 7 Charakterystyka firm i budżetowania

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia MONITORING RYNKU PRACY POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU Uwagi ogólne Od 2007 roku badanie popytu na pracę ma charakter reprezentacyjny

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI

CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Informacja sygnalna Warszawa Rzeszów, 30 marca 2012 r. CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE

Bardziej szczegółowo

R1. W jakim przedziale zatrudnienia znajduje się Pana(i) firma? 10-49 osób... 50-249 osób...

R1. W jakim przedziale zatrudnienia znajduje się Pana(i) firma? 10-49 osób... 50-249 osób... Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w badaniu dotyczącym rynku pracy małych i średnich przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku. Naszym zamierzeniem jest poznanie Państwa opinii na temat koncepcji społecznej

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU. Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE OPOLSKIM I MIEŚCIE OPOLU ZA ROK 2000

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE OPOLSKIM I MIEŚCIE OPOLU ZA ROK 2000 POWIATOWY URZĄD PRACY W OPOLU ul. mjr Hubala 21, 45-266 Opole tel. 44 22 929, fax 44 22 928, e-mail: opop@praca.gov.pl INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE OPOLSKIM I MIEŚCIE OPOLU ZA ROK 2000

Bardziej szczegółowo

Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2013 roku

Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2013 roku Warszawa, 2014.12.12 Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2013 roku Liczba jednostek, biorących udział w rocznym badaniu przedsiębiorstw o liczbie pracujących 10 i więcej

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II Gdańsk, sierpień 2011 r. 1 Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2015 Kontakt: e mail: SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100

Bardziej szczegółowo

Stan i warunki rozwoju lokalnej gospodarki w Wyszkowie w 2012 roku

Stan i warunki rozwoju lokalnej gospodarki w Wyszkowie w 2012 roku Stan i warunki rozwoju lokalnej gospodarki w Wyszkowie w 2012 roku Raport podstawowe informacje Podstawą do niniejszej prezentacji jest Raport przygotowany przez Instytut EUROTEST z Gdańska, Badanie ankietowe

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 14.09.2016/273 2016 1.1. Sektor przemysłowy 2015 najważniejsze fakty Jak wynika z danych GUS, produkcja sprzedana w przemyśle w porównaniu do 2014 roku była

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2015 R. Łódź grudzień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

UDZIAŁ KOBIET W OGÓLNEJ LICZBIE ZATRUDNIONYCH W POLSCE % 50. Źródło: Rocznik Statystyczny Pracy 2012.

UDZIAŁ KOBIET W OGÓLNEJ LICZBIE ZATRUDNIONYCH W POLSCE % 50. Źródło: Rocznik Statystyczny Pracy 2012. Płeć jest jedną z kluczowych cech stosowanych w analizie rynku pracy. Wiele zjawisk przedstawionych jest w podziale na mężczyzn i kobiety. Także indywidualne możliwości oraz decyzje pracowników i osób

Bardziej szczegółowo

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2013 roku

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2013 roku Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2013 roku Wstęp Publikacja Głównego Urzędu Statystycznego Produkt krajowy brutto Rachunki regionalne w 2013 r., zawiera informacje statystyczne dotyczące podstawowych

Bardziej szczegółowo

UWAGI METODYCZNE Popyt na pracę Wolne miejsca pracy Nowo utworzone miejsca pracy

UWAGI METODYCZNE Popyt na pracę Wolne miejsca pracy Nowo utworzone miejsca pracy 1 UWAGI METODYCZNE Badanie popytu na pracę, realizowane na formularzu Z 05, prowadzone jest w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej. Obejmuje ono podmioty gospodarki narodowej o liczbie

Bardziej szczegółowo

ZEZWOLENIA NA PRACĘ CUDZOZIEMCÓW

ZEZWOLENIA NA PRACĘ CUDZOZIEMCÓW Informacja na temat zatrudniania cudzoziemców w Polsce 1 (data opracowania: grudzień 214 r.) Główne wnioski: W 214 r. rośnie skala zatrudnienia cudzoziemców w Polsce, przede wszystkim w ramach tzw. procedury

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Opracowania sygnalne Szczecin, styczeń 2010 r. DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW W LATACH 2006-2008 W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Wyniki badania działalności innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

1. Udział dochodów z działalności rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r.

1. Udział dochodów z działalności rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. 1 UWAGI ANALITYCZNE 1. Udział dochodów z działalności rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. W maju 2002 r. w województwie łódzkim było 209,4 tys. gospodarstw

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W KONINIE KONIN PODSTAWOWE DANE STATYSTYCZNE URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU POZNAŃ 2013

URZĄD MIEJSKI W KONINIE KONIN PODSTAWOWE DANE STATYSTYCZNE URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU POZNAŃ 2013 URZĄD MIEJSKI W KONINIE KONIN 213 PODSTAWOWE DANE STATYSTYCZNE URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU POZNAŃ 213 OPRACOWANIE: WIELKOPOLSKI OŚRODEK BADAŃ REGIONALNYCH DZIAŁ ANALIZ Magdalena Bryza, Wanda Nowara,

Bardziej szczegółowo

Analiza Podmioty gospodarcze w Powiecie Tarnogórskim

Analiza Podmioty gospodarcze w Powiecie Tarnogórskim AT GROUP S.A. Analiza Podmioty gospodarcze w Powiecie Tarnogórskim Analiza dla Międzygminnej Strefy Aktywności Gospodarczej Krupski Młyn, 7 stycznia 2011 roku 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI...2 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE 35-959 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10

URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE 35-959 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10 URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE 35-959 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10 ` tel.: 17 85 35 210, 17 85 35 219; faks: 17 85 35 157 http://rzeszow.stat.gov.pl; e-mail: SekretariatUSrze@stat.gov.pl Opracowania

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO Opracowania sygnalne PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2007 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice www.stat.gov.pl/katow e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.:

Bardziej szczegółowo

ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO

ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO KONFERENCJA: Lubuskie Forum Gospodarcze Łagów 24-25 września 2010 r. Opracowanie: Lubuski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU. Opracowania sygnalne Data opracowania: lipiec 2011 BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2010 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU. Opracowania sygnalne Data opracowania: lipiec 2011 BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2010 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Opracowania sygnalne Data opracowania: lipiec 2011 Kontakt: e-mail: uspoz@stat.gov.pl tel.: 61 2798320; 61 2798325 http://www.stat.gov.pl/poznan BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA O AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

KWARTALNA INFORMACJA O AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM KWARTALNA INFORMACJA O AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności

Bardziej szczegółowo

Sierpień przyniósł kolejne zmniejszenie liczby bezrobotnych, a co za tym idzie, także obniżenie stopy bezrobocia w naszym regionie.

Sierpień przyniósł kolejne zmniejszenie liczby bezrobotnych, a co za tym idzie, także obniżenie stopy bezrobocia w naszym regionie. Sierpień przyniósł kolejne zmniejszenie liczby bezrobotnych, a co za tym idzie, także obniżenie stopy bezrobocia w naszym regionie. Niepokoi jedynie stale spadająca ilość ofert wpływająca od pracodawców.

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, Poznań

URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, Poznań URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: grudzień 2014 Kontakt: e-mail: SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2009 r. Projekt z dnia 5 lutego2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia w sektorze publicznym w 2011 roku

Wynagrodzenia w sektorze publicznym w 2011 roku Wynagrodzenia w sektorze publicznym w 2011 roku Już po raz dziewiąty mamy przyjemność przedstawić Państwu podsumowanie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń (OBW). W 2011 roku uczestniczyło w nim ponad sto

Bardziej szczegółowo

Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie.

Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Potrzeby rozwojowe światowego przemysłu powodują, że globalny popyt na roboty przemysłowe odznacza się tendencją wzrostową. W związku z tym, dynamiczny

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W KONINIE KONIN RAPORT O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LATACH 2009-2013

URZĄD MIEJSKI W KONINIE KONIN RAPORT O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LATACH 2009-2013 URZĄD MIEJSKI W KONINIE KONIN RAPORT O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LATACH 2009-2013 POZNAŃ 2013 2 SPIS TREŚCI RAPORT O SYTUACJI GOSPODARCZEJ MIASTA KONIN W LATACH 2009 2013 5 KLASTRY 125 RAPORT O BARIERACH INWESTYCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY Materiały na konferencję prasową w dniu 21 grudnia 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY POPYT NA PRACĘ W III KWARTALE 2012 ROKU PODSTAWOWE WYNIKI BADANIA III kwartał

Bardziej szczegółowo

pracy jakie wpłynęły do Urzędu, choć sporo mniejsza niż przed miesiącem, również utrzymuje się na dobrym poziomie.

pracy jakie wpłynęły do Urzędu, choć sporo mniejsza niż przed miesiącem, również utrzymuje się na dobrym poziomie. Listopadowe dane dotyczące spadku bezrobocia w naszym regionie mile zaskakują. Ilość ofert pracy jakie wpłynęły do Urzędu, choć sporo mniejsza niż przed miesiącem, również utrzymuje się na dobrym poziomie.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia Materiał na konferencję prasową w dniu 25 listopada 2009 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia KOSZTY PRACY W GOSPODARCE NARODOWEJ W 2008 ROKU Źródłem przedstawionych danych jest

Bardziej szczegółowo

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Kwiecień 2016 1. Rynek pracy w województwie warmińsko-mazurskim Liczba

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Lublinie

Urząd Statystyczny w Lublinie Urząd Statystyczny w Lublinie e-mail: budownictwouslublin@stat.gov.pl Budownictwo budynków biurowych oraz handlowo-usługowych w latach 2003 2010 Maciej Żelechowski Ośrodek Statystyki Budownictwa Definicja:

Bardziej szczegółowo

Poznań miastem o konkurencyjnej gospodarce

Poznań miastem o konkurencyjnej gospodarce Prof. dr hab. Wanda Maria Gaczek Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Poznań miastem o konkurencyjnej gospodarce Ocena aktualności wyzwań strategicznych w obszarze konkurencyjna gospodarka Poznań, 20 września

Bardziej szczegółowo

II ETAP - FINAŁ III PODKARPACKIEGO KONKURSU EDUKACYJNEGO MISTRZOWIE STATYSTYKI

II ETAP - FINAŁ III PODKARPACKIEGO KONKURSU EDUKACYJNEGO MISTRZOWIE STATYSTYKI II ETAP - FINAŁ III PODKARPACKIEGO KONKURSU EDUKACYJNEGO MISTRZOWIE STATYSTYKI Nazwa szkoły... Imiona i nazwiska uczniów wchodzących w skład zespołu:...... Pytania od 1 do 17 to test wyboru, w którym poprawna

Bardziej szczegółowo

Produkt krajowy brutto w województwie śląskim w 2010 r.

Produkt krajowy brutto w województwie śląskim w 2010 r. Urząd Statystyczny w Katowicach 40 158 Katowice, ul. Owocowa 3 e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 7791 200 fax: 32 7791 300, 258 51 55 OPRACOWANIA SYGNALNE Produkt krajowy brutto w województwie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 ROK część II prognostyczna dotycząca absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie przysuskim W powiecie przysuskim

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja podręcznika podstaw przedsiębiorczości pt. Jak być przedsiębiorczym

Aktualizacja podręcznika podstaw przedsiębiorczości pt. Jak być przedsiębiorczym Aktualizacja podręcznika podstaw przedsiębiorczości pt. Jak być przedsiębiorczym s. 0 Zamiast WIRR powinno być: Kolejne indeksy to mwig40, który uwzględnia notowania 40 średnich spółek kolejnych 40 spółek

Bardziej szczegółowo

Okres wakacyjny zapowiada się obiecująco pod względem spadku liczby bezrobotnych, których co miesiąc systematycznie ubywa. Niestety, ponownie

Okres wakacyjny zapowiada się obiecująco pod względem spadku liczby bezrobotnych, których co miesiąc systematycznie ubywa. Niestety, ponownie Okres wakacyjny zapowiada się obiecująco pod względem spadku liczby bezrobotnych, których co miesiąc systematycznie ubywa. Niestety, ponownie problemem jest spadająca liczba ofert od pracodawców. I Wielkość

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Informacja sygnalna Data opracowania 17.02.2012 r.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Informacja sygnalna Data opracowania 17.02.2012 r. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 17.02.2012 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. (22) 464-23-15, 464-20-85 faks (22)

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie choszczeńskim w 2007 roku - część 2.

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie choszczeńskim w 2007 roku - część 2. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie choszczeńskim w 2007 roku - część 2. CHOSZCZNO SIERPIEŃ 2008 R. 1 1. ABSOLWENCI ZACHODNIOPOMORSKICH UCZELNI ZAREJESTROWANI W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Krakowie

Urząd Statystyczny w Krakowie Województwo małopolskie jest jednym z mniejszych regionów Polski, za to czwartym pod względem liczby mieszkańców. Należy do największych w kraju ośrodków edukacji, kultury i turystyki. Jego południowa

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Lublinie

Urząd Statystyczny w Lublinie Urząd Statystyczny w Lublinie e-mail: budownictwouslublin@stat.gov.pl Perspektywy dla budownictwa w świetle wydanych pozwoleo na budowę Maciej Żelechowski Ośrodek Statystyki Budownictwa tys. mieszkao Mieszkania,

Bardziej szczegółowo

DANE GUS - CHORZÓW 2012 r.

DANE GUS - CHORZÓW 2012 r. Jednostka miary 2012 PODZIAŁ TERYTORIALNY (STAN W DNIU 31 XII) Miejscowości podstawowe ogółem jd 0 Sołectwa jd 0 Powierzchnia* ha 3324 LUDNOŚĆ (STAN W DNIU 31 XII) * Ludność faktycznie zamieszkała ogółem

Bardziej szczegółowo

10. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

10. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 10. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 10.1. Struktura podmiotów gospodarczych Na terenie Gminy Bestwina działa łącznie 827 podmiotów gospodarki narodowej 805 podmiotów należy do sektora prywatnego (97 %), 22 podmioty

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2014 R.

WARUNKI PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2014 R. Kontakt: tel. (71) 37-16-300 e-mail: SekretariatUSwro@stat.gov.pl Internet: http://wroclaw.stat.gov.pl/ Wrocław, sierpień 2015 r. WARUNKI PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2014 R. Szeroko rozumiane pojęcie

Bardziej szczegółowo