Człowiek najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Człowiek najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."

Transkrypt

1 Człowiek najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podregion pilski Instytut Naukowo Badawczy im. Zygmunta Wojciechowskiego Poznań, r. Dokument przygotowany na potrzeby projektu POKL Analiza skutków restrukturyzacji i modernizacji branż dla rynku pracy w Wielkopolsce

2 Spis treści Wprowadzenie Charakterystyki społeczno-gospodarcze PKB Ludność Rynek pracy Wynagrodzenia Podmioty gospodarcze Inwestycje Dochody jednostek samorządu terytorialnego Wybrane branże Handel hurtowy i detaliczny Budownictwo Przemysł chemiczny Przemysł poligraficzny Działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem Transport i magazynowanie Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna Przetwórstwo przemysłowe Uwagi końcowe... 20

3 Wprowadzenie Podregion pilski znajduje się w północno-zachodniej części województwa i obejmuje powiat pilski, złotowski, wągrowiecki, czarnkowsko-trzcianecki, i chodzieski. W pięciu powiatach podregionu pilskiego mieszka ponad 406 tysięcy Wielkopolan. 1. W podregionie dominują handel i usługi. Licznie obecni są zagraniczni inwestorzy. Największą firmą w Pile jest Philips Lighting Poland S.A. dająca zatrudnienie ponad 5 tys. osobom. W związku z działaniem na tym terenie nowoczesnych drukarni, przyszłość podregionu wiązana jest właśnie z przemysłem drukarskim. Innych szans upatruje się w związku z planowaną bodową elektrowni atomowej w Klempiczu w powiecie czarnkowsko- trzcianeckim. Istotną rolę w gospodarce podregionu odgrywa też duża huta szkła (obecnie Ardagh Glass). Mapa 1 Podregion pilski źródło: GUS Na podstawie : Projekt Wyprzedzić zmianę, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości,

4 1. Charakterystyki społeczno-gospodarcze 1.1. PKB W 2008 roku produkt krajowy brutto (w cenach bieżących) dla podregionu pilskiego wynosił mln zł i stanowił 9% wartości PKB województwa wielkopolskiego. Wkład podregionu w województwo od 2004 roku zmalał o pół punktu procentowego (z 9,5%). Zmiana wartościowa jaka dokonała się w obrębie podregionu związana była ze wzrostem PKB ogółem o 28,4%, co jest wzrostem mniejszym niż przeciętny dla całego województwa i jednocześnie najmniejszym spośród wszystkich podregionów Wielkopolski (wzrost w Wielkopolsce wyniósł w tym okresie 35,5%). W przeliczeniu na mieszkańca produkt krajowy brutto w podregionie miał wartość zł i stanowił 74,6% wartości PBK per capita w województwie, a jednocześnie 77,8% tej wartości w odniesieniu do wartości ogólnopolskiej. Zmiana w okresie od 2004 do 2008 roku była nieco mniejsza, niż w przypadku PKB ogółem i wyniosła 27,8%. Warto też zauważyć, że PKB per capita w 2004 roku wynosił w podregionie 84,1% wartości ogólnopolskiej, a więc mimo wzrostu - relatywnie sytuacja podregionu uległa pogorszeniu Ludność W 2009 roku podregion pilski zamieszkiwało 409 tys. osób, w latach liczba ludności podregionu wzrosła zaledwie o 0,8%, przy czym w 2009 roku przyrost naturalny wynosił 3,2 na 1000 ludności. Struktura demograficzna charakteryzowała się udziałami kategorii wiekowych zbliżonymi do średniej wojewódzkiej - udział osób w wieku produkcyjnym w 2009 roku wynosił 64,8%, przy czym udział osób w wieku przedprodukcyjnym wynosił 21,4%, zaś poprodukcyjnym - 13,8%.

5 Wykres 1. Ludność w wieku produkcyjnym Na 100 osób w wieku produkcyjnym w regionie przypadało w 2009 roku 54,3 osoby w wieku nieprodukcyjnym i wskaźnik ten zmalał od 2004 roku o 5,2%. Jednak dokonało się przez przejście osób w wieku przedprodukcyjnym w produkcyjny, a ten element odciążenia był nieco większy niż przejście z wieku produkcyjnego do poprodukcyjnego, co przełożyło się zmianę tak obciążenia, jak i nieznaczny wzrost udziału osób w wieku produkcyjnym, wynoszący 1,9% w tym okresie Rynek pracy Struktura rynku pracy w podregionie pilskim, w podziale na główne sektory charakteryzowała się w 2008 roku przewagą usług (39,6% pracujących) nad przemysłem (37,8%) i zdecydowanie mniejszym znaczeniem rolnictwa (22,7%). Najsilniejszy wzrost liczby zatrudnionych dokonał się jednak w obrębie przemysłu i wyniósł 13% dla okresu , w sektorze usługowym był znacznie mniejszy i wynosił 9,9%, zaś w rolnictwie liczba zatrudnionych nieznacznie zmalała - o 1,6%. Z czterech podregionów o stosunkowo znaczącym udziale rolnictwa pilski jest jedynym, w którym liczba pracujących w tym sektorze zmalała. Stopa bezrobocia rejestrowanego w podregionie w 2009 roku wynosiła 14,6%, a więc była znacząco (o 60%) wyższa, niż w całej Wielkopolsce. W okresie od 2004 do 2009 roku bezrobocie zmniejszyło się o ponad 36% - w 2004 roku wynosiło prawie 23% i było najwyższe w podregionach Wielkopolski. Zmniejszenie udziału osób bezrobotnych

6 najsilniej dotyczyło grup osób w wieku oraz lata (o ponad 40%), wśród młodszych było nieco mniejsze (po około 35%), zaś wyjątkiem były osoby w wieku 55 lat i więcej, których udział wśród bezrobotnych wzrósł prawie o 40%. Relacje pomiędzy rynkiem pracy a liczbą podmiotów gospodarczych zmieniały się w analizowanym okresie i wskaźnik liczby pracujących w jednym podmiocie gospodarczym wzrósł o 5%, a jednocześnie relacja liczby mieszkańców przypadających na jeden podmiot gospodarczy nieznacznie zmalała (o 0,33%) Wynagrodzenia Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto stanowiło w 2009 roku w podregionie pilskim 82,9% średniej ogólnopolskiej oraz 92,4% średniej dla województwa, a wynosiło zł. Od 2004 roku wynagrodzenie wzrosło o 41,5%, a wzrost ten wystarczył dla podniesienia relacji wobec średniej ogólnopolskiej (w 2004 roku średnie wynagrodzenie w regionie stanowiło 80,6% średniej ogólnopolskiej) Podmioty gospodarcze W 2009 roku na terenie podregionu pilskiego funkcjonowały 32 tys. podmiotów gospodarczych, z nich zaś 4,6% reprezentowało sektor publiczny - jest to najwyższy udział podmiotów sektora publicznego wśród wszystkich sześciu podregionów Wielkopolski.

7 Tabela 1. Liczba podmiotów w poszczególnych sekcjach PKD Liczba podmiotów Udział w ogólnej liczbie podmiotów [w %] Ogółem A - Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo B - Rybactwo 16 0,05 C - Górnictwo 27 0,1 D - Przetwórstwo przemysłowe ,1 E - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 0,2 gaz i wodę 58 F - Budownictwo G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów 29,2 samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego H - Hotele i restauracje 847 2,6 I - Transport, gospodarka magazynowa i łączność ,3 J - Pośrednictwo finansowe ,4 K - Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane 13,8 z prowadzeniem działalności gospodarczej L - Administracja publiczna i obrona narodowa; 1 obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenie zdrowotne 330 M - Edukacja ,1 N - Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ,6 O - Działalność usługowa, komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała ,4 Najistotniejsze pod względem liczby podmiotów sekcje obejmują zatem (podobnie jak ma to miejsce w całym województwie) przede wszystkim handel hurtowy i detaliczny wraz z naprawami, obsługę nieruchomości i usługi związane z obsługą działalności gospodarczej, budownictwo, przetwórstwo przemysłowe oraz działalność usługową, komunalną, społeczną i indywidualną. Łącznie te najistotniejsze liczebnościowo sekcje obejmują 73,5% wszystkich podmiotów. Rolnictwo, czyli pierwszy sektor gospodarki, najbardziej tradycyjny, obejmuje 4% podmiotów, a więc w regionie pilskim znaczenie rolnictwa wraz z leśnictwem jest bardzo zbliżone do wartości charakterystycznej dla całego województwa. Udział zaś przetwórstwa przemysłowego jest w odniesieniu do tego regionu nieco mniejszy, niż dla całego województwa, podobnie jak obsługa nieruchomości i usługi związane z obsługą działalności gospodarczej. Z kolei handel i usługi oraz działalność usługowa komunalna, społeczna i pozostała mają w regionie znaczenie mierzone liczbą podmiotów prowadzących w tym

8 zakresie działalność nieznacznie większe niż w województwie. W obrębie najważniejszych sekcji najistotniejsze zmiany w ciągu minionych pięciu lat dotyczyły: tych pięciu - wzrostu o 30% liczby podmiotów zajmujących się działalnością budowlaną - wzrostu o 14% liczby podmiotów z sekcji działalności usługowej, społecznej, komunalnej i pozostałej - wzrostu o 11,3% liczby podmiotów z sekcji obsługi nieruchomości i usług związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - spadku o 8,9% liczby podmiotów z sekcji przetwórstwo przemysłowe - spadku o 11% liczby podmiotów zajmujących się handlem hurtowym i detalicznym W pozostałych sekcjach zmiany były czasem relatywnie bardziej znaczące, jednak same sekcje nie są szczególnie silnie reprezentowane (np. wzrosła o 17% liczba podmiotów prowadzących działalność w sekcji edukacja, co odpowiada wzrostowi z 860 do 1000 podmiotów). W regionie pilskim jako jedynym wśród wszystkich podregionów wielkopolski zmalała liczba podmiotów prowadzących działalność rolną - o prawie 4% Inwestycje Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw w 2008 roku w regionie pilskim wyniosły 957 mln zł, co dało średnio 2349 zł na mieszkańca. Największy udział wartościowy w inwestycjach miały podmioty z sektora przemysł i budownictwo, objęły one bowiem 65,4% wszystkich nakładów, 31,4% dotyczyło inwestycji w usługach, zaś pozostałe 3,2% - w rolnictwie. Potwierdzałoby to nastawianie podregionu na przemysł, choć inwestycje te będąc wyższe udziałowo niż w całej Wielkopolsce, nie są jednak wyższe niż w pozostałych regionach - poza poznańskim i Poznaniem, które zmierzają w stronę poprzemysłowego kształtu gospodarki Dochody jednostek samorządu terytorialnego Łączne dochody jednostek z każdego poziomu administracji samorządowej w 2009 roku obejmowały w podregionie pilskim sumę mln zł i wzrosły od 2004 o 57%, a więc mniej niż wynosi wzrost charakteryzujący całą Wielkopolskę.

9 2. Wybrane branże Przytoczone zestawienia oparte na dostępnych w bazie HBI. 2 statystykach ograniczają wnioskowanie do ostrożnych podsumowań o charakterze ilościowym i nie pozwalają na wyprowadzenie konkretniejszych wniosków jakościowych. Należy przypuszczać, że wyciąganie ich będzie możliwe dzięki przeprowadzeniu, planowanych w kolejnym etapie projektu, badań z głównymi aktorami wielkopolskiego rynku pracy w wybranych ośmiu branżach. Wykorzystanie bazy HBI miało na celu eksplorację sytuacji gospodarczej na poziomie podregionu w poszczególnych branżach, co nie było możliwe w oparciu o dane statystyki publicznej ze względu na brak dostępu do danych na poziomie jednostkowym. Spośród analizowanych ośmiu branż najliczniej reprezentowane jest w podregionie pilskim przetwórstwo przemysłowe (331), następnie handel hurtowy i detaliczny (271) i budownictwo (93). Najmniej podmiotów (biorąc pod uwagę liczbę wskazań pierwszej podstawowej działalności) liczy działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem Handel hurtowy i detaliczny Struktura przedsiębiorstw ze względu na wielkość zatrudnienia wskazuje na bardzo znaczną przewagę przedsiębiorstw bardzo małych i małych - ponad połowa podmiotów gospodarczych o działalności handlowej w regionie pilskim zatrudnia do dziewięciu pracowników, zaś kolejne prawie 40% - od 10 do 49. Przedsiębiorstwa większe to zaledwie nieco ponad 6% wszystkich odnotowanych. Liczba przedsiębiorstw w bazie:271 podmiotów gospodarczych. Brak danych o zatrudnieniu z 13,5% przedsiębiorstw. 2 Baz HBI zawiera ponad profili polskich firm i ponad właścicieli, menedżerów, kierowników. Udostępnia informacje o firmach z sektora B2B. Jest profesjonalnym narzędziem pracy dla działów marketingu i sprzedaży oraz programem umożliwiający budowanie własnych baz danych klientów, https://www.hbi.pl/page.php?page=marketing&lang=pl

10 Tabela 2. Wielkość zatrudnienia przedsiębiorstw w branży Liczebność % Miary rozkładu ważnych do ,4 Mediana: 5 10 do ,0 Średnia: 22,86 50 do ,7 Q do ,2 Q3 14 od ,7 Dominanta: 5 Razem - ważnych 271 Podstawowe parametry rozkładu w zakresie miar tendencji centralnej wskazują na widoczną przewagę liczebnościową przedsiębiorstw małych. Połowa wszystkich podmiotów gospodarczych, których opis był dostępny zatrudnia nie więcej niż pięciu pracowników, ta sama wielkość zatrudnienia jest wartością najczęściej wskazywaną. Średnia, ze względu na swoją wrażliwość na wartości skrajne, jest zdecydowanie wyższa - jednak przy takiej jak widoczna strukturze, średnia słabo oddaje rzeczywiste właściwości rozkładu cechy, trafniejsze są miary pozycyjne. Jak widać na podstawie wartości kwartyli tylko co czwarte przedsiębiorstwo zatrudnia przynajmniej 14tu pracowników. Pod względem formy prawnej dominują w regionie i branży przedsiębiorstwa prywatne - stanowią prawie 42% wszystkich podmiotów, zaś dwie formy spółek - jawna i z ograniczoną odpowiedzialnością reprezentowane są przez co piąte przedsiębiorstwo każda. Inne formy są mniej liczne, obejmują m.in. spółdzielnie. Tabela 3. Forma prawna przedsiębiorstw w branży Liczebność % przedsiębiorstwo prywatne ,7 sp. akcyjna 2 0,6 sp. cywilna 26 8,3 sp. jawna 64 20,5 sp. z o.o ,2 Inna 24 7,7 Ogółem 312 W przypadku podmiotów gospodarczych ich wiek liczony jest od roku podjęcia działalności. Przy 17% przedsiębiorstw w regionie i branży brak w bazie informacji o roku rozpoczęcia

11 działalności. Adnotacja o podwójnym roczniku wskazuje na liczbę przedsiębiorstw, które obecną działalność podejmują po przerwie, a więc w których przypadku można mówić o dwóch (czasem większej liczbie) początkach. W regionie pilskim stanowiły one zaledwie mniej niż 1% wszystkich przedsiębiorstw ujętych w bazie. Jak wskazuje to poniższe zestawienie, z podmiotów, których okres działalności był odnotowany, ponad połowa podjęła działalność w dekadzie po 1989 roku, z kolei prawie 40% jest młodsze, zaś tylko 7% przedsiębiorstw ma historię działalności sięgającą dalej niż 1989 rok. Tabela 4. Wiek przedsiębiorstw w branży Liczebność % Miary rozkładu przed ,3 Średnia do ,9 Mediana 13 od ,6 Q1 8 Podwójny 3 1,0 Q3 18 Ogółem ważnych 259 Dominanta 20 brak danych 54 17,2 Podstawowe miary tendencji centralnej rozkładu wieku potwierdzają średnie zaawansowanie wiekowe przedsiębiorstwa w branży - połowa z nich ma 13 i więcej lat, przy średniej wynoszącej 14 lat i dominancie osiągającej lat 20. Jednocześnie jednak tylko co czwarte przedsiębiorstwo działa 18 lat lub dłużej Budownictwo Struktura przedsiębiorstw ze względu na wielkość zatrudnienia wskazuje na znaczenie przedsiębiorstw zatrudniających od 10 do 49 pracowników - takie jest co drugie przedsiębiorstwo z branży budowlanej w podregionie pilskim. Co trzecie jest jednak mniejsze, a tylko co piąte - większe. Liczba przedsiębiorstw w bazie: 93 podmioty gospodarcze. Brak danych o zatrudnieniu z 8,6% przedsiębiorstw. Tabela 5. Wielkość zatrudnienia przedsiębiorstw w branży Liczebność % Miary rozkładu ważnych do ,4 Mediana: do ,4 Średnia: 37,52 50 do ,4 Q do ,6 Q3 41 od ,0 Dominanta: 10 Razem - ważnych 85

12 Podstawowe parametry rozkładu w zakresie miar tendencji centralnej zestawiono w tabeli 5 Wskazują one na fakt, że dominacja przedsiębiorstw z kategorii pracowników, wiąże się jednak z najniższymi wielkościami zatrudnienia w tej grupie. Dominanta wynosi dziesięciu pracowników, zaś mediana wskazuje, że dla połowy przedsiębiorstw wielkość zatrudnienia nie przekracza 15 osób. Tylko co czwarte zatrudnia 41 lub więcej pracowników. Nawet średnia, choć przecież bardzo wrażliwa na wartości skrajne i zdecydowanie wyższa niż mediana, jednak wynosi mniej niż 40tu pracowników. Pod względem formy prawnej najbardziej powszechne są przedsiębiorstwa prywatne, obejmując prawie 40% wszystkich podmiotów branży budowlanej. Co trzeci z nich jest natomiast spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, zaś 17% - spółką jawną. Tabela 6. Forma prawna przedsiębiorstw w branży Liczebność % przedsiębiorstwo prywatne 37 39,8 sp. akcyjna 2 2,2 sp. cywilna 8 8,6 sp. jawna 16 17,2 sp. z o.o ,9 Inna 4 4,3 Ogółem 93 W przypadku podmiotów gospodarczych ich wiek liczony od roku podjęcia działalności jest nieznany dla 11% przedsiębiorstw w regionie i branży odnotowanych w bazie. Adnotacja o podwójnym roczniku wskazuje na liczbę przedsiębiorstw, które obecną działalność podejmują po przerwie, a więc w których przypadku można mówić o dwóch (czasem większej liczbie) początkach. W regionie pilskim dla budownictwa stanowiły one nieco ponad 3% Jak wskazuje to poniższe zestawienie ponad 45% podjęła działalność w dekadzie po 1989 roku, z kolei co trzecie przedsiębiorstwojest młodsze, zaś 16% przedsiębiorstwo ma historię działalności sięgającą dalej niż 1989 rok.

13 Tabela 7. Wiek przedsiębiorstw w branży Liczebność % Miary rozkładu przed ,1 Średnia 15, do ,7 Mediana 16 od ,6 Q1 7 Podwójny 3 3,3 Q3 20 Ogółem ważnych 81 Dominanta 19 brak danych 11 11,9 Podstawowe miary tendencji centralnej rozkładu wieku wskazują na stosunkowo zaawansowane wiekowo przedsiębiorstwa w branży - połowa z nich ma 16 i więcej lat, przy średniej przekraczającej 15 lat i dominancie osiągającej lat 19. Co czwarte przedsiębiorstwo działa od przynajmniej 20 lat Przemysł chemiczny Liczba przedsiębiorstw w bazie: 7 - zbyt mała do dalszych analiz statystycznych. Jedynie przedstawiono dostępne podstawowe informacje na ich temat. Tabela 8. Lista przedsiębiorstw funkcjonujących w branży nazwa Liczba zatrudnion ych Rok danych o zatrudnie niu ANDERSSON-STRUS RECYCLING Sp. z o.o MIRALEX Sp. z o.o Forma prawna Rok założe nia odpowiedzialnością 2006 odpowiedzialnością 1990 odpowiedzialnością 1999 prywatne b/d MOL COATINGS Sp. z o.o Produkcyjno- Handlowe CID-ROL Produkcyjno- Handlowo-Usługowe PAKSOL Leszek i Małgorzata Witczak S.j Spółka jawna 2001 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Spółdzielnia b/d SERPOL COSMETICS Zdzisław Serwatka prywatne 1991

14 2.4. Przemysł poligraficzny Liczba przedsiębiorstw w bazie: 20 podmiotów gospodarczych. Jednak dane o zatrudnieniu dostępne są dla zaledwie 18, zaś o długości prowadzenia działalności -dla 16tu. Liczebności te są zbyt małe dla analiz statystycznych. Zaprezentowano zatem tylko podstawowe dostępne informacje na ich temat. Tabela 9. Lista przedsiębiorstw funkcjonujących w branży nazwa Liczba zatrud. Rok danych Forma prawna BRAND STUDIO Joanna Mendyk COLOURS FACTORY Sp. z o.o DRUKARNIA Waldemar Grzebyta Rok założ. prywatne 1996 odpowiedzialnością 2005 prywatne 1989 Intromax Salach & Salach S.j Spółka jawna 2004 INTROPAK Sp. z o.o odpowiedzialnością 2000 M DRUK Zakład Poligraficzno- Wydawniczy Janusz Muszyński 0 0 prywatne b/d NOVUM Biuro Reklamy Jan Bogusław Zawadzki prywatne 1998 PILGRAF Sp. z o.o odpowiedzialnością 2001 Premedia Sp. z o.o odpowiedzialnością 1999 Handlowo-Usługowo- Produkcyjne Izabela Selwat prywatne 1986 Poligraficzno- Reklamowe TONGRAF Jan Sip prywatne 2006 Poligraficzno- Wydawnicze ANGRAF Andrzej Dębski prywatne 1985 QUAD/WINKOWSKI Sp. z o.o odpowiedzialnością 1998 WYPIG Selwat Zygmunt 0 0 prywatne 1956 XENION GmbH odpowiedzialnością b/d Zakład Poligraficzny FOLDRUK S.j. Jarosław Jaczyński i Spółka Spółka jawna b/d Zakład Poligraficzny Rekart Grzegorz Zart prywatne 2002 ZAKŁAD POLIGRAFICZNY STANISŁAW SITEK T. i P. Sitek S.j Spółka jawna 2007 Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy POLIGRAF prywatne b/d Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy POLIGRAF S.c. Halina Kalińska-Maślak i Zbigniew Maślak Spółka cywilna 1991

15 2.5. Działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem Liczba przedsiębiorstw w bazie: 4 - zbyt mała do dalszych analiz statystycznych. Zaprezentowano zatem tylko podstawowe dostępne informacje na ich temat. Tabela 10. Lista przedsiębiorstw funkcjonujących w branży nazwa Liczba zatrudn ionych Rok danych o zatrudnie niu Forma prawna Łazienki Chodzieskie Sp. z o.o odpowiedzialnością PILSKIE RADIO i TV 100 Sp. z o.o TOPREKORD Sp. z o.o Wielkopolski Klub Golfowy Sp. z o.o Rok założe nia b/d odpowiedzialnością 1993 odpowiedzialnością 2000 odpowiedzialnością b/d 2.6. Transport i magazynowanie Struktura przedsiębiorstw ze względu na wielkość zatrudnienia wskazuje na znaczny udział przedsiębiorstw bardzo małych i małych - prawie połowa zatrudnia do dziewięciu pracowników, a kolejne 30% - od 10 do 49. Przedsiębiorstw zatrudniających 50 i więcej osób jest nieco ponad 20%, ale nie ma wśród nich ani jednego mającego więcej niż 250 zatrudnionych. Liczba przedsiębiorstw w bazie: 36 podmiotów gospodarczych. Liczba przedsiębiorstw w bazie: 36 podmiotów gospodarczych. Tabela 11. Wielkość zatrudnienia przedsiębiorstw w branży Liczebność % Miary rozkładu ważnych do ,1 Mediana: do ,4 Średnia: 35,1 50 do ,8 Q do ,8 Q3 39 od ,0 Dominanta: 5 Razem - ważnych 34 Podstawowe parametry rozkładu w zakresie miar tendencji centralnej zestawiono w tabeli 11. Dominanta niższa od mediany wskazuje na - widoczną także w rozkładzie liczebności względnych powyżej - przewagę liczebnościową przedsiębiorstw małych - połowa wszystkich

16 podmiotów gospodarczych, których opis był dostępny zatrudnia nie więcej niż dziesięciu pracowników, zaś wartością najczęściej wskazywaną jest pracowników pięciu. Średnia, ze względu na swoją wrażliwość na wartości skrajne, jest zdecydowanie wyższa. Jak widać na podstawie wartości kwartyli tylko co czwarte przedsiębiorstwo zatrudnia przynajmniej 39ciu pracowników. Pod względem formy prawnej najbardziej powszechne są w regionie i branży przedsiębiorstwa prywatne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością reprezentowane są przez prawie 40% każde. Co dziesiąte przedsiębiorstwo okazuje się być spółką jawną, zaś co dwudzieste - spółką cywilną. Tabela 12. Forma prawna przedsiębiorstw w branży Liczebność % przedsiębiorstwo prywatne 14 38,9 sp. akcyjna 0 0,0 sp. cywilna 2 5,6 sp. jawna 4 11,1 sp. z o.o ,9 Inna 2 5,6 Ogółem 36 W przypadku podmiotów gospodarczych ich wiek liczony od roku podjęcia działalności wskazuje na młodość podmiotów w branży. Jednak aż przy 35% przedsiębiorstwach w regionie i branży brak w bazie informacji o roku rozpoczęcia działalności, co sugeruje znaczną ostrożność w interpretacji dostępnych danych. Adnotacja o podwójnym roczniku wskazuje na liczbę przedsiębiorstw, które obecną działalność podejmują po przerwie, a więc w których przypadku można mówić o dwóch (czasem większej liczbie) początkach - taka sytuacja dotyczyła dwóch podmiotów. Jak wskazuje to poniższe zestawienie z podmiotów, których okres działalności był odnotowany, połowa podjęła działalność po 2000 roku, co trzecie w okresie , zaś tylko 8% przedsiębiorstw ma historię działalności sięgającą dalej niż 1989 rok.

17 Tabela 13. Wiek przedsiębiorstw w branży Liczebność % Miary rozkładu przed ,3 Średnia 13, do ,3 Mediana 10 od ,0 Q1 6,5 Podwójny 2 5,4 Q3 15,5 Ogółem ważnych 24 Dominanta 14 brak danych 13 35,1 Podstawowe miary tendencji centralnej rozkładu wieku wskazują znaczenie raczej początku ostatniego okresu jako roku rozpoczęcia działalności. Połowa bowiem z przedsiębiorstw działa od 10ciu lub więcej lat, przy średniej przekraczającej 15 lat i dominancie osiągającej lat Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna Struktura przedsiębiorstw ze względu na wielkość zatrudnienia wskazuje na przewagę przedsiębiorstw bardzo małych - ponad połowa z nich zatrudnia do dziewięciu pracowników, zaś kolejne 35% ma od 10 do 49 zatrudnionych. Przedsiębiorstwa większe są bardzo nieliczne. Liczba przedsiębiorstw w bazie: 40 podmiotów gospodarczych. Brak danych o zatrudnieniu z 7,5% przedsiębiorstw. Tabela 14. Wielkość zatrudnienia przedsiębiorstw w branży Liczebność % Miary rozkładu ważnych do ,1 Mediana: 5 10 do ,1 Średnia: 22,62 50 do ,4 Q do ,7 Q3 15 od ,7 Dominanta: 5 Razem - ważnych 37 Podstawowe parametry rozkładu w zakresie miar tendencji centralnej zestawiono w tabeli 14. Dominanta, mediana i pierwszy kwartyl wynoszą pięć, co wskazywałoby na tę wielkość zatrudnienia jako kluczową. Średnia, ze względu na swoją wrażliwość na wartości skrajne, jest zdecydowanie wyższa, ale przy takiej jak widoczna strukturze, średnia słabo oddaje rzeczywiste właściwości rozkładu cechy, zdecydowanie lepsze są miary pozycyjne. Jak widać

18 na podstawie wartości kwartyli tylko co czwarte przedsiębiorstwo zatrudnia przynajmniej 15tu pracowników. Pod względem formy prawnej dominują spółki z ograniczoną odpowiedzialnością reprezentowane są przez ponad połowę przedsiębiorstw. Co piąty podmiot jest przedsiębiorstwem prywatnym, zaś 12% to spółki cywilne. każda. Inne formy są nieliczne, obejmują m.in. spółdzielnie. Tabela 15. Forma prawna przedsiębiorstw w branży Liczebność % przedsiębiorstwo prywatne 8 19,5 sp. akcyjna 0 0,0 sp. cywilna 5 12,2 sp. jawna 3 7,3 sp. z o.o ,6 Inna 3 7,3 Ogółem 41 W przypadku podmiotów gospodarczych ich wiek liczony jest od roku podjęcia działalności. Przy 27% przedsiębiorstw w regionie i branży brak w bazie informacji o roku rozpoczęcia działalności, co sprawia, że uzyskane z bazy informacje należy traktować z dużą ostrożnością. Adnotacja o podwójnym roczniku wskazuje na liczbę przedsiębiorstw, które obecną działalność podejmują po przerwie, a więc w których przypadku można mówić o dwóch (czasem większej liczbie) początkach - w regionie było jednak tylko jedno takie przedsiębiorstwo.. Jak wskazuje to poniższe zestawienie, większość podmiotów podjęła działalność po 1989 roku i rozkładają się one po równo (po 45%) pomiędzy wyróżnione okresy. Tylko niecałe 7% przedsiębiorstw działa dłużej niż od 1989 roku. Tabela 16. Wiek przedsiębiorstw w branży Liczebność % Miary rozkładu przed ,9 Średnia 11, do ,8 Mediana 12 od ,8 Q1 5 Podwójny 1 2,5 Q3 15,5 Ogółem ważnych 29 Dominanta 13 brak danych 11 27,5

19 Podstawowe miary tendencji centralnej rozkładu wieku wskazują na stosunkowo równomierny rozkład wiekowy w przełomie wyróżnionych okresów. Połowa z podmiotów ma 12 i więcej lat, przy średniej sięgającej 12 lat i zbliżonej dominancie wynoszącej 13 lat. Nawet trzeci kwartyl wyznaczający 25% najstarszych przedsiębiorstw osiąga wartość 15,5 roku Przetwórstwo przemysłowe Struktura przedsiębiorstw ze względu na wielkość zatrudnienia wskazuje na znaczenie przedsiębiorstw o liczbie zatrudnionych spomiędzy 10 a 49 - stanowią one połowę podmiotów przetwórstwa przemysłowego odnotowanych w wykorzystywanej bazie. Co piąte jest mniejsze, zaś co czwarte ma od 50 do 249 pracowników. Liczba przedsiębiorstw w bazie: 331 podmiotów gospodarczych. Brak danych o zatrudnieniu z 8,5% przedsiębiorstw. Tabela 17. Wielkość zatrudnienia przedsiębiorstw w branży Liczebność % Miary rozkładu ważnych do ,2 Mediana: do ,5 Średnia: do ,9 Q do ,3 Q3 60 od Dominanta: 10 Razem - ważnych ,2 Podstawowe parametry rozkładu w zakresie miar tendencji centralnej zestawiono w tabeli 17 Połowa przedsiębiorstw zatrudnia do 20 pracowników, a najczęstsza wielkość zatrudnienia to 10ciu pracowników, co wskazywałoby na znaczenie dolnych wartości z najsilniej reprezentowanej kategorii. W istocie więc przedsiębiorstwa nawet przekraczając granicę dziewięciu pracowników - pozostają niewielkie. Wartość średniej jako miary wrażliwej na wartości skrajne, jest wysoka, podobnie jak trzeciego kwartyla - oddawałoby to w pewnym stopniu znaczenie większych przedsiębiorstw. Pod względem formy prawnej najliczniej reprezentowane są spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (38%) oraz przedsiębiorstwa prywatne (36%). Z pozostałych form najpowszechniejsza jest spółka jawna.

20 Tabela 18. Forma prawna przedsiębiorstw w branży Liczebność % przedsiębiorstwo prywatne ,6 sp. akcyjna 15 4,7 sp. cywilna 14 4,4 sp. jawna 47 14,8 sp. z o.o ,8 Inna 2 0,6 Ogółem 317 W przypadku podmiotów gospodarczych ich wiek liczony od roku podjęcia działalności wskazuje na znaczenie okresu , w którym powstała ponad połowa podmiotów gospodarczych odnotowanych w bazie z informacjami o czasie prowadzenia działalności. Przy 15% przedsiębiorstw w regionie i branży brak w bazie informacji o roku rozpoczęcia działalności. Adnotacja o podwójnym roczniku wskazuje na liczbę przedsiębiorstw, które obecną działalność podejmują po przerwie, a więc w których przypadku można mówić o dwóch (czasem większej liczbie) początkach - stanowiły one około 4% podmiotów. Tylko 17% przedsiębiorstw ma historię działalności sięgającą dalej niż 1989 rok. Tabela 19. Wiek przedsiębiorstw w branży Liczebność % Miary rozkładu przed ,5 Średnia do ,7 Mediana 17 od ,1 Q1 11 Podwójny 13 3,9 Q3 20 Ogółem ważnych 280 Dominanta 20 brak danych 51 15,4 Podstawowe miary tendencji centralnej rozkładu wieku wskazują na stosunkowo zaawansowane wiekowo przedsiębiorstwa w branży - połowa z nich ma 17 i więcej lat, przy średniej osiągającej 19 lat i dominancie wynoszącej lat 20. Wydaje się, że kluczowy dla powstawania przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego w regionie kluczowym okresem był początek dekady

21 Uwagi końcowe Podregion pilski jest pod wieloma względami nietypowy i jednocześnie najsłabszy gospodarczo spośród wszystkich podregionów gospodarki. Podobnie jak podregion leszczyński jest pod względem demograficznym młodszy niż charakterystyka wojewódzka, choć jednocześnie relacja osób w wieku przed- i po-produkcyjnym do osób w wieku produkcyjnym jest w nim nieznacznie gorsza niż w całej Wielkopolsce. Poziom bezrobocia jest w podregionie najwyższy spośród wszystkich w Wielkopolsce i jednocześnie znacząco wyższy niż średnia. Najistotniejsze pod względem liczby zatrudnionych sektory to usługi obejmujące prawie 40% pracujących i przemysł, jednak ogólny wkład w zatrudnionych w województwie ze strony gospodarki podregionu jest niższy niż znaczenie ludnościowe tego podregionu. Natomiast poziom wynagrodzeń jest tylko nieznacznie niższy, niż średnia wojewódzka. Największy udział inwestycji i jednocześnie największy wzrost zatrudnienia charakteryzował sektor przemysłowy. Jedyną sekcja gospodarki, w której podregion ma znaczniejszy niż wypadałoby z udziału ludnościowego, wkład w liczbę podmiotów gospodarczych jest rybactwo. Uzyskany generalny obraz podregionu daje charakterystykę regionu najsłabszego gospodarczo w całej Wielkopolsce - o proporcjonalnie niewielkim zaludnieniu, znacznym udziale rolnictwa, ale też przekształcającego swoją gospodarkę w kierunku przemysłowym. A choć poziom wynagrodzeń w podregionie nie odbiega od średniej wojewódzkiej, to jednak wysoki poziom bezrobocia wskazuje na problemy, z jakimi boryka się podregion. Poziom specjalizacji podregionu pilskiego jest wyższy, aniżeli wynosi końcowy wynik dla całego województwa (0,244 wobec 0,19). W handlu hurtowym i detalicznym w podregionie pilskim, jak wynika z baz HBI, działa 271 podmiotów. Ponad połowa z nich zatrudnia do dziewięciu pracowników, zaś kolejne prawie 40% - od 10 do 49. Pod względem formy prawnej dominują w regionie i branży przedsiębiorstwa prywatne - stanowią prawie 42% wszystkich podmiotów. Średnia wieku firm z tej branży wynosi w podregionie pilskim 14 lat. W budownictwie zarejestrowane są 93 firmy. Co drugie przedsiębiorstwo zatrudnia od 10 do 49ciu pracowników. Pod względem formy prawnej najbardziej powszechne są przedsiębiorstwa prywatne, obejmując prawie 40% wszystkich podmiotów branży budowlanej. Średnia wieku firm budowlanych w podregionie pilskim wynosi ponad 15 lat.

Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych miasta Siemianowice Śląskie

Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych miasta Siemianowice Śląskie R A P O R T Z B A D A Ń Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych miasta Siemianowice Śląskie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przedsiębiorstw w województwie. pomorskim korzystających z Funduszy Europejskich na. inwestycje w latach 2004 2009

Charakterystyka przedsiębiorstw w województwie. pomorskim korzystających z Funduszy Europejskich na. inwestycje w latach 2004 2009 Charakterystyka przedsiębiorstw w województwie pomorskim korzystających z Funduszy Europejskich na inwestycje w latach 2004 2009 Raport przygotowany przez Pentor Research International Poznań Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

ZAWÓD NA DZIŚ I JUTRO DIAGNOZA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA KADR DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W REGIONIE WAŁBRZYSKIM

ZAWÓD NA DZIŚ I JUTRO DIAGNOZA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA KADR DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W REGIONIE WAŁBRZYSKIM Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego ZAWÓD NA DZIŚ I JUTRO DIAGNOZA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA KADR DLA MAŁYCH

Bardziej szczegółowo

Analiza społeczno gospodarcza powiatu świdnickiego

Analiza społeczno gospodarcza powiatu świdnickiego Analiza społeczno gospodarcza powiatu świdnickiego Spis treści 1. Charakterystyka obszaru... 3 1.1. Położenie... 3 1.3. Powierzchnia... 5 2. Sfera ekonomiczna... 6 2.1. Analiza sytuacji w trzech sektorach

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Nyskim

Analiza sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Nyskim Analiza sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Nyskim Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Opracowanie: Instytut Badań i Analiz Grupa OSB Nysa 2009 Spis treści I. WSTĘP...4 II. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Diagnoza i prognozy. makroekonomiczne dla województwa opolskiego ze szczególnym uwzględnieniem rynku pracy

Diagnoza i prognozy. makroekonomiczne dla województwa opolskiego ze szczególnym uwzględnieniem rynku pracy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu państwa w ramach działania 2.1 ZPORR Diagnoza i prognozy makroekonomiczne dla województwa

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Warszawa, 2011 Spis treści Województwo dolnośląskie...3 Województwo kujawsko-pomorskie...6

Bardziej szczegółowo

KONIN URZĄD MIEJSKI W KONINIE RAPORT O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LATACH 2009-2013

KONIN URZĄD MIEJSKI W KONINIE RAPORT O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LATACH 2009-2013 Załącznik nr 1 do Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2014 2016. URZĄD MIEJSKI W KONINIE KONIN RAPORT O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LATACH 2009-2013 POZNAŃ 2013 2 SPIS TREŚCI RAPORT O SYTUACJI

Bardziej szczegółowo

Raport główny z badania

Raport główny z badania Raport główny z badania Raport główny z badania "Diagnoza trendów rozwojowych, barier wzrostu oraz potencjału województwa zachodniopomorskiego w kontekście przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Podkarpackie dla inwestorów analiza strategicznych branż w województwie podkarpackim

Podkarpackie dla inwestorów analiza strategicznych branż w województwie podkarpackim Podkarpackie dla inwestorów analiza strategicznych branż w województwie podkarpackim Branże: lotnicza, chemiczna, IT, jakość życia, OZE Opracowanie powstało w ramach realizacji projektu Tworzenie i rozwój

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2006 2007

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2006 2007 2008 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2006 2007 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2006 2007 Publikacja pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Rozwój społeczno-gospodarczy ośrodków powiatowych oraz analiza spójności na poziomie powiatów

Rozwój społeczno-gospodarczy ośrodków powiatowych oraz analiza spójności na poziomie powiatów Rozwój społeczno-gospodarczy ośrodków powiatowych oraz analiza spójności na poziomie powiatów Ekspertyza wykonana na zamówienie Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego w ramach projektu Strategia Rozwoju

Bardziej szczegółowo

PODKARPACKIE DLA INWESTORÓW

PODKARPACKIE DLA INWESTORÓW 2012 PODKARPACKIE DLA INWESTORÓW analiza ekonomiczna możliwości inwestycyjnych w województwie podkarpackim 2010-2012 Marcin Hewlett-Packard Company Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Diagnoza potrzeb edukacji zawodowej w kontekście uwarunkowań rynku pracy na terenie byłego województwa legnickiego. Raport końcowy

Diagnoza potrzeb edukacji zawodowej w kontekście uwarunkowań rynku pracy na terenie byłego województwa legnickiego. Raport końcowy Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy 1 Diagnoza potrzeb edukacji zawodowej w kontekście uwarunkowań rynku pracy na terenie byłego województwa legnickiego Raport końcowy Legnica 2010

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska: społeczny kontekst przemian regionalnej gospodarki

Wielkopolska: społeczny kontekst przemian regionalnej gospodarki Wielkopolska: społeczny kontekst przemian regionalnej gospodarki 1 UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU POZNAŃ 2011 2 PIOTR CICHOCKI, MARTA GOETZ Wielkopolska: społeczny kontekst przemian regionalnej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ POTRZEBY I OCZEKIWANIA PRZEDSIĘBIORSTW (I FALA 2013/2014) Opracowanie i realizacja badań ilościowych:

RAPORT Z BADAŃ POTRZEBY I OCZEKIWANIA PRZEDSIĘBIORSTW (I FALA 2013/2014) Opracowanie i realizacja badań ilościowych: Potrzeby i oczekiwania przedsiębiorstw Raport z badań ilościowych i jakościowych wśród mikroprzedsiębiorstw województwa lubelskiego (I fala badania 03/04) Strona0 Strona RAPORT Z BADAŃ POTRZEBY I OCZEKIWANIA

Bardziej szczegółowo

Migracje zagraniczne a procesy rynku pracy

Migracje zagraniczne a procesy rynku pracy Migracje zagraniczne a procesy rynku pracy przypadek Lubelszczyzny Pod redakcją Pawła Kaczmarczyka Warszawa Lublin 2008 Migracje zagraniczne a procesy rynku pracy przypadek Lubelszczyzny Publikacja współfinansowana

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 2. Wnioski 3. Potencjał kapitału ludzkiego w Małopolsce 4. Sytuacja gospodarcza w Małopolsce w 2012 roku 7

Spis treści. Wstęp 2. Wnioski 3. Potencjał kapitału ludzkiego w Małopolsce 4. Sytuacja gospodarcza w Małopolsce w 2012 roku 7 Spis treści Wstęp 2 Wnioski 3 Potencjał kapitału ludzkiego w Małopolsce 4 Sytuacja gospodarcza w Małopolsce w 2012 roku 7 Wpływ sytuacji gospodarczej na regionalny rynek pracy 19 1 Wstęp Druga część opracowania

Bardziej szczegółowo

Sytuacja finansowa małych przedsiębiorstw na tle kondycji przedsiębiorstw dużych i średnich. W latach 2005-2014

Sytuacja finansowa małych przedsiębiorstw na tle kondycji przedsiębiorstw dużych i średnich. W latach 2005-2014 Sytuacja finansowa małych przedsiębiorstw na tle kondycji przedsiębiorstw dużych i średnich. W latach 2005- Sytuacja finansowa małych przedsiębiorstw na tle kondycji przedsiębiorstw dużych i średnich.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA MŚP SUBREGIONU ZAGŁĘBIA DĄBROWSKIEGO W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY RAPORT Z BADAŃ METODĄ DESK-RESEARCH

ANALIZA MŚP SUBREGIONU ZAGŁĘBIA DĄBROWSKIEGO W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY RAPORT Z BADAŃ METODĄ DESK-RESEARCH ANALIZA MŚP SUBREGIONU ZAGŁĘBIA DĄBROWSKIEGO W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY RAPORT Z BADAŃ METODĄ DESK-RESEARCH Magdalena Faracik-Nowak 1 SPIS TREŚCI BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. WSTĘP 3 1. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Raport powiat ostródzki Przygotowanie narzędzi badawczych oraz przeprowadzenie i analiza badań nisz i zapotrzebowania rynku na usługi i produkty

Raport powiat ostródzki Przygotowanie narzędzi badawczych oraz przeprowadzenie i analiza badań nisz i zapotrzebowania rynku na usługi i produkty Raport powiat ostródzki Przygotowanie narzędzi badawczych oraz przeprowadzenie i analiza badań nisz i zapotrzebowania rynku na usługi i produkty w ramach projektu OWIES Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii

Bardziej szczegółowo

Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego

Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego Opracował: Zespół Roboczy powołany ds. Opracowania Strategii ORSG Powiatu Sępoleńskiego w składzie: Barbara Wiśniewska, Lidia Sokulska-Tłok,

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcy z dotacją. Efektywność dotacji na założenie działalności gospodarczej fi nansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego

Przedsiębiorcy z dotacją. Efektywność dotacji na założenie działalności gospodarczej fi nansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego 2014 Przedsiębiorcy z dotacją Efektywność dotacji na założenie działalności gospodarczej fi nansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Przedsiębiorcy z dotacją Efektywność dotacji na założenie działalności

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI I ROZWOJU

FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI I ROZWOJU Curriculum Vitae mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 2014 FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI I ROZWOJU Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Badanie było współfinansowane przez Związek Polskiego Leasingu i PZU

Bardziej szczegółowo

TRENDY ROZWOJOWE SEKTORA MSP W OCENIE PRZEDSIĘBIORCÓW W PIERWSZEJ POŁOWIE 2009 ROKU

TRENDY ROZWOJOWE SEKTORA MSP W OCENIE PRZEDSIĘBIORCÓW W PIERWSZEJ POŁOWIE 2009 ROKU MINISTERSTWO GOSPODARKI TRENDY ROZWOJOWE SEKTORA MSP W OCENIE PRZEDSIĘBIORCÓW W PIERWSZEJ POŁOWIE 2009 ROKU (NUMER 2/2009) DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, październik 2009 r. Wstęp... 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Bydgosko- Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Rozwoju Bydgosko- Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego Strategia Rozwoju Bydgosko- Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego Wersja wstępna Warszawa, 28.05.2014 r. Autorzy: Zespół Sektora Publicznego Deloitte Business Consulting S.A 2 Spis treści Spis treści... 3

Bardziej szczegółowo

BADANIA LOKALNEGO RYNKU PRACY W MIEŚCIE SKIERNIEWICE I POWIECIE SKIERNIEWICKIM ANALIZA SYTUACJI OSÓB BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA

BADANIA LOKALNEGO RYNKU PRACY W MIEŚCIE SKIERNIEWICE I POWIECIE SKIERNIEWICKIM ANALIZA SYTUACJI OSÓB BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA BADANIA LOKALNEGO RYNKU PRACY W MIEŚCIE SKIERNIEWICE I POWIECIE SKIERNIEWICKIM ANALIZA SYTUACJI OSÓB BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA OPRACOWANIE NA ZLECENIE PUP W SKIERNIEWICACH KRAKÓW 2013 Spis treści WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W PABIANICACH. Bezrobocie w powiecie pabianickim Realizacja Powiatowego programu promocji

RYNEK PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W PABIANICACH. Bezrobocie w powiecie pabianickim Realizacja Powiatowego programu promocji POWIATOWY URZĄD PRACY W PABIANICACH RYNEK 2014 PRACY Bezrobocie w powiecie pabianickim Realizacja Powiatowego programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy 2014 Powiatowy program promocji

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT EUROTEST 80-237 Gdańsk, ul. Uphagena 10, tel. 58-341-63-70, fax 58-341-66-20 home page: www.eurotest.com.pl. e.mail: enter@eurotest.com.

INSTYTUT EUROTEST 80-237 Gdańsk, ul. Uphagena 10, tel. 58-341-63-70, fax 58-341-66-20 home page: www.eurotest.com.pl. e.mail: enter@eurotest.com. INSTYTUT EUROTEST 80-237 Gdańsk, ul. Uphagena 10, tel. 58-341-63-70, fax 58-341-66-20 home page: www.eurotest.com.pl. e.mail: enter@eurotest.com.pl 7 Program Ramowy Badań i Rozwoju UE Stan i warunki rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wpływ spowolnienia gospodarczego na kondycję małopolskich przedsiębiorstw

Wpływ spowolnienia gospodarczego na kondycję małopolskich przedsiębiorstw Wpływ spowolnienia gospodarczego na kondycję małopolskich przedsiębiorstw Raport z badania ilościowego zrealizowanego na zlecenie Małopolskiego Obserwatorium Gospodarki Opracowanie: BBS OBSERWATOR Projekt

Bardziej szczegółowo