PRZYSZŁOŚĆ POLSKIEJ ENERGETYKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZYSZŁOŚĆ POLSKIEJ ENERGETYKI"

Transkrypt

1 PRZYSZŁOŚĆ POLSKIEJ ENERGETYKI prof. dr hab. inż. Jacek MALKO Zasadniczy instrument planowania i zagospodarowania przestrzennego poziomu krajowego stanowi Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (KPZK), którą przygotowuje i przedkłada Radzie Ministrów Minister Rozwoju Regionalnego (MRR). Zespół Ekspertów Naukowych MRR wskazał jako obszar tematyczny, wymagający opracowań badawczych typu ekspertyzy, problematykę przestrzennych uwarunkowań i potrzeb terytorialnych, związanych z rozwojem systemów technicznej infrastruktury energetycznej. Opracowanie takie, przedstawiające w formie konkluzji rekomendacje wdrożeniowe dla KPZP, obejmuje szeroki zakres zagadnień kluczowych dla trwale zrównoważonego, konkurencyjnego rozwoju i funkcjonowania sieciowych sektorów infrastrukturalnych: elektroenergetycznego wraz z sektorami węglowym, gazowym i naftowym. Na tle przeglądu stanu obecnego i przewidywanych tendencji rozwojowych w zakresie demografii, ograniczeń środowiskowych, uwarunkowań zasobowych, postępu technologicznego i otoczenia legislacyjnego, w ekspertyzie [1] sformułowano wnioski dotyczące projekcji zapotrzebowania na paliwa i energię, oceny stanu infrastruktury energetycznej i pożądanych kierunków jej rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem ładu przestrzennego. W podsumowaniu zaprezentowane zostały autorskie rekomendacje, w których przygotowaniu bardzo istotną rolę odegrały robocze dyskusje z wieloma ekspertami sektorów energetycznych. 1. WPROWADZENIE Zgodnie z obowiązującą Ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r., strategicznym instrumentem długookresowej polityki przestrzennej jest Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (KPZK), a ministrem właściwym do jej opracowania jest Minister Rozwoju Regionalnego. Takie usytuowanie problematyki przestrzennego zagospodarowania kraju stwarza szansę jej modelowego powiązania z polityką regionalną, politykami sektorowymi oraz europejską polityką spójności Unii Europejskiej. Dokument KPZK obejmuje perspektywę rozwojową na lata , istotną uwagę zwrócono na zagadnienia planowania rozwoju systemów infrastruktury energetycznej, jednej z kluczowych podstaw do pomyślnego, harmonijnego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Zasadniczym celem ekspertyzy [1] jest sformułowanie rekomendacji dla KPZK w zakresie identyfikacji infrastrukturalnych potrzeb energetycznych, mających wymiar przestrzenny w średnio- i długookresowej perspektywie czasowej (2020 oraz 2033+). Niezbędnym elementem celu są identyfikacja zasadniczych barier formalno-prawnych, uniemożliwiających normalną realizację inwestycji infrastrukturalnych w energetyce, oraz zaproponowanie korekt likwidujących te bariery. Cel uzupełniający stanowi identyfikacja potencjalnych, konfliktowych lokalizacji planów rozwoju infrastruktury energetycznej z obecnymi i rozważanymi obszarami chronionymi programem NATURA Rekomendacje dla KPZK są formułowane w zakresie analiz i ocen obejmujących: 1) Projekcję przyszłej struktury zaspokajania potrzeb energetycznych w skali kraju wraz z eksperckim oszacowaniem wielkości zapotrzebowania na paliwa stałe, gazowe i ciekłe oraz energię elektryczną z wyróżnieniem roku 2020 oraz prawdopodobnej wizji rozwoju energetyki do roku ) Ocenę przydatności obecnej infrastruktury energetycznej o znaczeniu ponadlokalnym do nowych warunków, w jakich funkcjonować będzie za około 25 lat (kopalnie, źródła wytwórcze energii elektrycznej, sieci energetyczne w tym transgraniczne, magazyny gazu, ropy i produktów oraz CO2). 3) Identyfikację obszarów kraju o brakach w określonej infrastrukturze, o ile obszary takie znajdą się w obszarze zainteresowania spółek infrastrukturalnych, albo zostaną zakwalifikowane jako obszary dozwolonej pomocy publicznej (Polska Wschodnia). 4) Rekomendacje autorskie w zakresie modernizacji i/lub rozbudowy istniejącej infrastruktury energetycznej, na bazie udostępnionych dokumentów operatorów systemów energetycznych oraz własnej wiedzy autorów. 5) Naszkicowanie pożądanego układu przestrzennego sieci energetycznych w kraju oraz rozbudowy połączeń transgranicznych. W szczególności zwrócono uwagę na synergię potrzeb sektorów infrastrukturalnych, zwłaszcza planowanych sieci transportowych i energetycznych, ujętych w regulacjach programu TEN s. 66

2 6) Szacunkową, autorską ocenę wymiernych korzyści ekonomicznych i ewentualnych kosztów tranzytowego przesyłu paliw płynnych i gazowych przez terytorium Polski rozumianą jako zachęta do budowy połączeń transgranicznych. 7) Identyfikację i jakościową ocenę głównych barier formalno-prawnych, z wykorzystaniem praktycznego doświadczenia i opinii realizatorów inwestycji. 2. INFRASTRUKTURA ELEKTROENERGETYCZNA Uproszczona charakterystyka krajowego systemu elektroenergetycznego (KSE) jest prezentowana na dwu mapkach rys. 1 i 2. Rys. 1. Lokalizacja głównych źródeł wytwórczych (elektrownie systemowe, źródło: CIRE) Z rys. 1 wynika, że systemowe źródła wytwórcze są zlokalizowane głównie w południowej i centralnej Polsce, czego zasadniczą przyczyną jest bliskość węglowej bazy paliwowej oraz silnie uprzemysłowione regiony kraju. Na następnej mapce (rys. 2) widać, w jaki sposób elektrownie systemowe (rys. 1) są połączone sieciami tworzącymi Krajowy System Przesyłowy (KSP), kluczowe ogniwo krajowego systemu bezpieczeństwa energetycznego. Równocześnie rysunek ten informuje, że w Polsce eksploatowane są przestarzałe systemy sieci 220 kv, w ogromnej części zdekapitalizowane, wraz ze stacjami rozdzielczymi i transformatorami. Zgodnie z zapisami planu rozwoju PSE-Operator spora część tych elementów KSE, jako potencjalnie najbardziej zawodnych technicznie, będzie w rozważanej perspektywie gruntownie zmodernizowana. 67

3 LINIE (Transmission Lines) istniejące (In Operation) w budowie (under Construktion) czasowo pracujące na (Temporary Operating on) STACJE (Substations) rozdzielcze (Distribution) przekształtnikowe (Convertor Stations) ELELKTROWNIE (Power Stations) CIEPLNE (Thermal) WODNE (Hydro) TRANSFORMATORY (Transformers) 750 kv 450 kv 400 kv 220 kv 220 kv 110 kv 400/110 kv 400/220/110 kv 220/ŚR i 220/110 kv Rys. 2. Uproszczony schemat głównych elementów tworzących KSE (źródło: PSE-Operator) 3. PRIORYTETOWE PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE W ELEKTROENERGETYCE Stan obecny KSE Na dalszych stronach zestawiono listę zadań inwestycyjnych, przewidywaną do realizacji w okresie do 2020 roku oraz do 2030 roku. Lista ta była przedmiotem dyskusji z operatorem KSE. Na liście znajdują się przedsięwzięcia wykazane w planie rozwoju uzgodnionym z prezesem URE, przy czym zestawiono w nim jedynie przedsięwzięcia liniowe o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa energetycznego państwa oraz dla rozwoju jednolitego rynku elektryczności w UE, poprzez przewidywane do realizacji połączenia transgraniczne. Strukturę prezentacji tworzą: a) mapki sieci przesyłowej kraju, na której zaznaczono linie i stacje elektroenergetyczne, wraz z zaznaczonymi obszarami NATURA 2000 oraz shadow list, zaczerpniętymi ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska (rys. 3 5), b) listy kluczowych przedsięwzięć planowanych do zrealizowania, Mimo podejmowania usilnych starań, niemożliwe okazało się dokładne wskazanie obszarów NATURA 2000, gdyż dla wielu planowanych inwestycji nie są jeszcze znane ich dokładne trasy w terenie. 68

4 Trasy takie będą powstawały wariantowo wówczas, gdy PSE-Operator wykona wiele operacji przygotowawczych, które zawsze poprzedzają realizację każdej inwestycji. A że jest to zadanie w obecnych warunkach niezwykle złożone, dlatego też niemożliwe okazało się precyzyjne wyliczenie potencjalnie konfliktowych obszarów NATURA Natomiast na mapach naniesione są, zaznaczone kolorem zielonym, obszary NATURA Z map wynika, że potencjalnie sporo obszarów konfliktowych może pojawić się do roku 2020, szczególnie w związku z budową tzw. mostu polsko- litewskiego (priorytet programu TENs-E) i towarzyszącą mu, niezbędną rozbudową systemu krajowego na obszarze Podlasia oraz Warmii i Mazur. Także planowana rozbudowa i modernizacja systemu północno-zachodniego KSE może napotykać obszary konfliktowe i pomimo wykorzystywania w szeregu przypadkach istniejących tras sieci NN, które będą wzmacniane i/lub rozbudowywane. Rys. 3. Stan istniejący głównych elementów Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (źródło: opracowanie EPC SA w uzgodnieniu z PSE-Operator specjalnie dla potrzeb ekspertyzy [1]) 69

5 Plany inwestycyjne do roku 2020 Tabela 1. Wykaz kluczowych inwestycji liniowych planowanych do roku 2020 Nazwa planowanego przedsięwzięcia Rozbudowa KSE w południowo-zachodniej części kraju Powiązanie systemów elektroenergetycznych 400 i 220 kv poprzez budowę połączenia 400 kv od stacji 400/110 kv Pasikurowice do istniejącej linii 220 kv Świebodzice Klecina Budowa linii 400 kv od stacji 400/110 kv Czarna do stacji 220/110 kv Polkowice Rozbudowa i modernizacja węzła centralnego Budowa linii 400 kv Kromolice Pątnów po trasie linii 220 kv Plewiska Konin Budowa linii 400 kv Pątnów Jasiniec Grudziądz Budowa połączenia 400 kv pomiędzy stacjami przyelektrownianymi Elektrowni PAK i Bełchatów (Rogowiec Pątnów) Warszawski Węzeł Elektroenergetyczny (WWE) Budowa linii 400 kv Miłosna Siedlce Ujrzanów Budowa linii 400 kv Kozienice Siedlce Ujrzanów Budowa linii 400 kv Rogowiec Ołtarzew Budowa stacji 220/110 kv Wyszków, wcinka do linii 220 kv Ostrołęka Miłosna Rozbudowa i modernizacja podsystemu śląskiego Budowa linii wielotorowej 400 i 220 kv Byczyna Bieruń Poręba Czeczott (Podborze) Wielopole Rozbudowa i modernizacja systemu północno - zachodniego Budowa linii Piła Krzewina Krajnik (lub Morzyczyn), modernizacja wraz z przebudową linii Krajnik Plewiska, Krajnik Morzyczyn Dunowo, ewentualnie przebudowa linii 220 kv Krajnik Gorzów i/lub Krajnik Morzyczyn na linie dwunapięciowe 400 kv i 220 kv Budowa linii 400 kv Plewiska Piła Krzewina Żydowo Dunowo Budowa linii 400 kv Piła Krzewina Bydgoszcz Zachód Przebudowa linii 220 kv Jasiniec Gdańsk Błonia (Gdańsk I) na linię 400 kv albo na linię dwunapięciową Bydgoszcz Zachód (ew. Jasiniec) Gdańsk Błonia (ew. Gdańsk I) Budowa linii 220 kv Glinki Recław Rozbudowa KSE w północno-wschodniej części kraju Budowa linii 400 kv Narew Ostrołęka Budowa linii 400 kv Ełk nowa stacja (Rutki) na trasie linii Ostrołęka Narew Budowa linii 400 kv Ostrołęka Stanisławów (kierunek Miłosna) Budowa linii 400 kv Ostrołęka Ełk Budowa linii 400 kv Płock Olsztyn Mątki Budowa linii 400 kv Ostrołęka Olsztyn Mątki Inwestycje służące rozwojowi współpracy międzysystemowej Budowa linii 400 kv Ełk Granica RP (kierunek Alytus) Budowa linii 400 kv Baczyna Granica RP Budowa linii 400 kv Byczyna/Podborze Varin (Słowacja) Połączenie z systemem ukraińskim ze wstawką prądu stałego w stacji Rzeszów 70

6 Rys 4. Stan głównych elementów Krajowego Systemu Elektroenergetycznego przewidywany w roku 2020 (źródło: opracowanie EPC SA w uzgodnieniu z PSE-Operator specjalnie dla potrzeb ekspertyzy [1]) 71

7 Plany inwestycyjne do roku 2030 Tabela 1. Wykaz kluczowych inwestycji liniowych planowanych do roku 2030 Nazwa planowanego przedsięwzięcia Rozbudowa KSE w południowo-zachodniej części kraju Budowa linii 400 kv Dobrzeń Wrocław wzdłuż autostrady A4 Budowa linii 400 kv Mikułowa Świebodzice Ząbkowice Dobrzeń (Groszowice) Budowa wielotorowej linii 400 kv i 220 kv Mikułowa Polkowice, z wykorzystaniem trasy istniejącej linii 220 kv Rozbudowa i modernizacja węzła centralnego Budowa linii 400 kv Pątnów kierunek Warszawski Węzeł Elektroenergetyczny (WWE) Budowa przyautostradowej linii 400 kv Świecko Poznań Warszawa (granica RP Plewiska) Przebudowa linii 220 kv Pątnów Włocławek Azoty Warszawski Węzeł Elektroenergetyczny (WWE) Budowa linii 400 kv Kozienice Ołtarzew Rozbudowa i modernizacja systemu północno-zachodniego Budowa linii 400 kv Żydowo Gdańsk Błonia Budowa linii 400 kv Elbląg Grudziądz Węgrowo Budowa linii 400 kv Bydgoszcz Zachód Mogilno Plewiska Budowa linii 400 kv Baczyna Piła Krzewina Rozbudowa KSE w południowo-wschodniej części kraju Budowa ciągu liniowego 400 kv Siedlce Ujrzanów Lublin Budowa ciągu liniowego 400 kv Lublin Zamość Mokre (Jarosław) Rzeszów Budowa linii 400 kv Lublin Systemowy Chełm Budowa linii 220 kv Radkowice Kielce Piaski Budowa linii 400 kv Rogowiec Kielce Inwestycje służące rozwojowi współpracy międzysystemowej Budowa linii 400 kv Plewiska Granica RP Budowa linii 400 kv Narew Roś Budowa linii 400 kv Elbląg Kaliningrad 72

8 Rys. 5. Stan głównych elementów Krajowego Systemu Elektroenergetycznego przewidywany w roku 2030 (źródło: opracowanie EPC SA w uzgodnieniu z PSE-Operator specjalnie dla potrzeb ekspertyzy [1]) 4. REKOMENDACJE ROZBUDOWY I MODERNIZACJI INFRASTRUKTURY Opracowana mapa (rys. 6) krajowego systemu elektroenergetycznego (KSE) wskazuje na potencjalnie słabsze punkty/regiony przesyłowej sieci elektroenergetycznej, w których między innymi w przypadku wystąpienia nagłych i gwałtownych zjawisk atmosferycznych może dojść do podobnych utrudnień lub wręcz sparaliżowania życia określonego obszaru kraju, tak jak to 73

9 miało miejsce np. w Szczecinie. Z rys. 6 wynika, że obszary już obecnie narażone występują głównie w największych aglomeracjach miejskich oraz na Ścianie Wschodniej (Podlasie i Lublin). Rys. 6. Plan Krajowej Sieci Elektroenergetycznej [źródło: PSE-Operator] Z kolei na rys. 6 wyróżniono cztery podstawowe obszary zagrożenia stabilności napięciowej sieci, czego przyczyną są znaczne odległości przesyłu mocy i energii elektrycznej od źródeł wytwórczych (obecne moce w Ostrołęce czy źródła EC w Gdańsku i kilku innych miastach są dalece niewystarczające). 1. Stacje na promieniach sieci NN; Ełk sieci 220 kv i Narew sieci 400 kv. 2. Obszar aglomeracji warszawskiej, które stanowią stacje Mory, Miłosna, Warszawa Towarowa i Sochaczew, 3. Północno-centralny obszar sieci 220 kv ze stacjami: Toruń Elana, Włocławek Azoty, Jasiniec, Bydgoszcz, Podolszyce, 4. Stacja Plewiska 400/220 kv. Rys. 7. Obszary KSE zagrożone utratą stabilności napięciowej [źródło: oprac. Instytutu Energetyki] Najlepszym środkiem zaradczym jest budowa nowych źródeł mocy na podanych obszarach, zaś alternatywnym (ale gorszym) rozwiązaniem będzie budowa lokalnych źródeł mocy biernej (np. baterii kondensatorów, SVC, D-VAR itd.), lub wzmocnienie powiązań z odległymi elektrowniami. Można bez większego ryzyka popełnienia błędu rekomendować na tych obszarach rozwój źródeł z wykorzystaniem małej i średniej mocy elektrowni (lub EC) gazowych i na bazie OZE. 5. IDENTYFIKACJA I JAKOŚCIOWA OCENA GŁÓWNYCH BARIER FORMALNO-PRAWNYCH W wyniku dyskusji ze specjalistami sektorów energetycznych, a szczególnie sektora elektroenergetycznego, naftowego oraz gazowego, zidentyfikowano główne bariery w realizacji energetycznych inwestycji infrastrukturalnych. Bariery te mają realny, 74

10 praktyczny wymiar, bo pochodzą z opinii specjalistów, na co dzień zajmujących się procesami inwestycyjnymi. Na tej solidnej podstawie, zaproponowano w [1] formy zmian najbardziej dolegliwych barier w przepisach prawa krajowego. Z tych dyskusji wnosić można, że racjonalne będzie kierunkowe działanie, mające na celu: 1) Rozwinięcie idei korytarzy infrastrukturalnych, zmuszających do równoległego wysiłku oceniamy, że większego zainteresowane firmy energetyczne i drogowe, które muszą uczynić poważne starania na rzecz harmonizacji przepisów technicznych, bezpieczeństwa i uzgodnić podział kosztów/zysków w przypadku korzystania z tych samych pasów terenu pod inwestycje sieciowe (drogowe, energetyczne i inne). 2) Usunięcie zasadniczych barier w przepisach prawa, w tym w przepisach i procedurach administracyjnych, co w zdecydowany sposób przyspieszy, a przez to uczyni tańsze, realizacje inwestycji infrastrukturalnych. 3) Zainspirowanie podjęcia pilnych prac nad kompleksowym znowelizowaniem szczególnie uciążliwych przepisów prawa, jak również obowiązujących (często zbędnych lub niepotrzebnie zawiłych) procedur administracyjnych. 4) Faktyczne i zrozumiałe oraz trwałe wypracowanie hierarchicznej struktury planowania przestrzennego, przede wszystkim na gruncie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. To, co zapisane w KPZK, winno być obowiązujące dla planów wojewódzkich i lokalnych. 5) Hierarchiczna struktura planowania powinna być na trwałe wpisana w KPZK, a w dalszym kroku (ale bez zbędnej zwłoki) powinna zapewnić logiczną i formalną spójność z przepisami prawa budowlanego, ustawy o lasach, o ochronie gruntów rolnych i leśnych, prawem ochrony środowiska, ustawą o ochronie przyrody i innymi. 6. ZAKOŃCZENIE Przedstawiony fragment szerszej ekspertyzy [1] na temat infrastruktury, definiującej przyszłość energetyki krajowej, w sposób oczywisty wpisuje się w nurt analiz i dokumentów, dotyczących strategii rozwoju sektora, opublikowanych (lub przygotowanych do publikacji) w kolejnych latach przedziału czasowego lat Tytułem przykładu wymienić można ważne opracowania kilku ośrodków myśli technicznej oraz dokument rządowy, formułujący politykę energetyczną kraju [2 8]. BIBLIOGRAFIA [1] Komitet Problemów Energetyki PAN (prof. J.Malko, dr Z.Parczewski): Przestrzenne uwarunkowania i potrzeby terytorialne związane z rozwojem systemów technicznej i infrastruktury energetycznej rekomendacje dla KPZK. Ekspertyza dla MRR, lipiec [2] St.Kasprzyk (red.) i in.: Najważniejsze zagadnienia dotyczące funkcjonowania sektora elektroenergetycznego w Polsce, luty [3] Badania Systemowe Energ Sys. Raport 2030 dla Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej. Czerwiec [4] Instytut na rzecz Ekorozwoju: Alternatywna polityka energetyczna Polski 2030 rok. Kwiecień [5] Zespół Doradców Strategicznych Prezesa RM (M.Boni, red.). Raport Polska 2030 wyzwania rozwojowe. Czerwiec [6] Ministerstwo Gospodarki: Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 10 listopada [7] Ministerstwo Gospodarki. Założenia do projektu ustawy o korytarzach przesyłowych. Projekt z 26 lutego [8] Komitet Problemów Energetyki PAN (prof. T.Chmielniak, red.), Wyzwania paliwowe, technologiczne i ekologiczne dla polskiej energetyki. Projekt ekspertyzy dla MG, marzec

Sieci energetyczne Polski Zachodniej

Sieci energetyczne Polski Zachodniej TRANSGRANICZNE FORUM SAMORZĄDOWE POLSKI ZACHODNIEJ Sieci energetyczne Polski Zachodniej ZIELONA GÓRA, 28.05.2015 r. Jacek Kichman Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego TRANSGRANICZNE FORUM SAMORZĄDOWE

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez wzmocnienie sieci elektroenergetycznej w Polsce północno wschodniej

Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez wzmocnienie sieci elektroenergetycznej w Polsce północno wschodniej Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez wzmocnienie sieci elektroenergetycznej w Polsce północno wschodniej Warszawa, 16.03.2011 Cele i zadania inwestycji wchodzących w skład Projektu Połączenie

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej

Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej Stabilizacja sieci - bezpieczeństwo energetyczne metropolii - debata Redakcja Polityki, ul. Słupecka 6, Warszawa 29.09.2011r. 2 Zagadnienia bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Miasto Stołeczne Warszawa Biuro Infrastruktury. luty 2009 r.

Miasto Stołeczne Warszawa Biuro Infrastruktury. luty 2009 r. luty 2009 r. Warszawski Węzeł Elektroenergetyczny (WWE) Warszawa posiada największy miejski system elektroenergetyczny w Polsce bazujący na: - 5 głównych punktach zasilania GPZ(Miłosna, Mościcka, Towarowa,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO pod linię 400kV Miłosna Siedlce Ujrzanów dla części wsi: Wólka Wybraniecka, Suchowizna, Wólka Czarnińska,

Bardziej szczegółowo

Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej?

Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej? Miasto 2010 efektywność energetyczna w miastach Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej? Elżbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Autor: Stefania Kasprzyk, Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A.

Autor: Stefania Kasprzyk, Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. Program polskiej energetyki jądrowej. Najkorzystniejsze lokalizacje, moce w tych lokalizacjach, rozwój i modernizacja linii i rozdzielni najwyŝszych napięć Autor: Stefania Kasprzyk, Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski, Grzegorz Wielgus

Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski, Grzegorz Wielgus SIEĆ DYSTRYBUCYJNA OGNIWEM STRATEGICZNEJ ROZBUDOWY SYSTEMU GAZOWEGO ZWIĘKSZAJĄCEGO BEZPIECZEŃSTWO DOSTAW GAZU ZIEMNEGO ORAZ STOPIEŃ DOSTĘPU SPOŁECZEŃSTWA DO SIECI Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski,

Bardziej szczegółowo

Ogólna ocena stanu technicznego istniejących linii napowietrznych 400 oraz 220 kv w kontekście budowy półpierścienia południowego w aglomeracji

Ogólna ocena stanu technicznego istniejących linii napowietrznych 400 oraz 220 kv w kontekście budowy półpierścienia południowego w aglomeracji Ogólna ocena stanu technicznego istniejących linii napowietrznych 400 oraz 220 kv w kontekście budowy półpierścienia południowego w aglomeracji warszawskiej Agenda Polska energetyka w liczbach Stan techniczny

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji Tomasz Dąbrowski Dyrektor Departamentu Energetyki Warszawa, 22 października 2015 r. 2 Polityka energetyczna Polski elementy

Bardziej szczegółowo

Możliwości wprowadzenia do KSE mocy z MFW na Bałtyku

Możliwości wprowadzenia do KSE mocy z MFW na Bałtyku Możliwości wprowadzenia do KSE mocy z MFW na Bałtyku Autor: Sławomir Parys, Remigiusz Joeck - Polskie Sieci Morskie ( Czysta Energia nr 9/2011) Ostatni okres rozwoju energetyki wiatrowej cechuje zwiększona

Bardziej szczegółowo

RYS HISTORYCZNY PRAC KONCEPCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ PIERŚCIENIA 400 KV WOKÓŁ WARSZAWY

RYS HISTORYCZNY PRAC KONCEPCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ PIERŚCIENIA 400 KV WOKÓŁ WARSZAWY Debata BEZPIECZEŃSTWO ELEKTROENERGETYCZNE AGLOMERACJI WARSZAWSKIEJ W ASPKECIE BUDOWY POŁUDNIOWEGO PÓŁPIERŚCIENIA 400 KV RYS HISTORYCZNY PRAC KONCEPCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ PIERŚCIENIA 400 KV WOKÓŁ WARSZAWY

Bardziej szczegółowo

Sieci przesyłowe krajowego systemu elektroenergetycznego oraz możliwo trans granicznych

Sieci przesyłowe krajowego systemu elektroenergetycznego oraz możliwo trans granicznych Power Ring 2009 Sieci przesyłowe krajowego systemu elektroenergetycznego oraz możliwo liwości połą łączeń trans granicznych Dr hab. inż.. Zygmunt MACIEJEWSKI Politechnika Radomska WARSZAWA 9 grudnia 2009

Bardziej szczegółowo

Obowiązki gminy jako lokalnego kreatora polityki energetycznej wynikające z Prawa energetycznego

Obowiązki gminy jako lokalnego kreatora polityki energetycznej wynikające z Prawa energetycznego Obowiązki gminy jako lokalnego kreatora polityki energetycznej wynikające z Prawa energetycznego Południowo-Wschodni Oddział Terenowy URE z siedzibą w Krakowie Niepołomice, 17 czerwca 2010 Prezes URE jest

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Integracja terytorialna Obszar funkcjonalny Poznania Integracja instytucjonalna Samorządy 3 szczebli, instytucje, organizacje działające na obszarze Metropolii Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Przyłączanie farm wiatrowych do sieci dystrybucyjnej. Luty 2009 roku

Przyłączanie farm wiatrowych do sieci dystrybucyjnej. Luty 2009 roku Przyłączanie farm wiatrowych do sieci dystrybucyjnej Luty 2009 roku PGE Energia należy do Grupy Kapitałowej PGE największej Spółki energetycznej w Polsce El. Żarnowiec 716 MWe El. Szczecin 88 MWe El. 220

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Sejmik Województwa Mazowieckiego. Komisję Strategii Rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania Przestrzennego UZASADNIENIE

Przewodniczący Sejmik Województwa Mazowieckiego. Komisję Strategii Rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania Przestrzennego UZASADNIENIE Warszawa, dnia 2 czerwca 2015 r. /Imię nazwisko (Lub nazwa podmiotu) Adres/ Telefon mail Do Marszałek Województwa Mazowieckiego jako Przewodniczącego Zarządu Województwa Mazowieckiego Przewodniczący Sejmik

Bardziej szczegółowo

POTRZEBY INWESTYCYJNE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH

POTRZEBY INWESTYCYJNE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH ZYGMUNT MACIEJEWSKI Prof. Politechniki Radomskiej POTRZEBY INWESTYCYJNE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH Warszawa 31 marca 2010 r. KRAJOWA SIEĆ PRZESYŁOWA DŁUGOŚCI LINII NAPOWIETRZNYCH: 750 kv 114 km; 400 kv

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTOKRZYSKIE BIURO ROZWOJU REGIONALNEGO W KIELCACH ZESPÓŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA

ŚWIĘTOKRZYSKIE BIURO ROZWOJU REGIONALNEGO W KIELCACH ZESPÓŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIE BIURO ROZWOJU REGIONALNEGO W KIELCACH ZESPÓŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia ROLA I FUNKCJE PLANU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Lokalizacja stacji elektroenergetycznych objętych przedmiotem zamówienia.

Załącznik nr 1. Lokalizacja stacji elektroenergetycznych objętych przedmiotem zamówienia. Załącznik nr 1 Lokalizacja stacji elektroenergetycznych objętych przedmiotem zamówienia. Wdrożenie Zespołów Eksploatacji Stacji ZES w Spółkach Obszarowych (Wdrożenie Zespołów Eksploatacyjnych). Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 28/2015 w sprawie

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 28/2015 w sprawie Warszawa, 30 lipca 2015 r. Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 28/2015 w sprawie sposobu wykorzystania przez operatora elektroenergetycznego systemu przesyłowego środków uzyskanych z udostępniania

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja stacji

Rozbudowa i modernizacja stacji Rozbudowa i modernizacja stacji 400/220/110 kv Mikułowa Inwestycja stacyjna Kto jest kim w inwestycji? Inwestor Wykonawca www.pse.pl Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem systemu przesyłowego

Bardziej szczegółowo

Jak sprawdzają się w praktyce przepisy dotyczące oddziaływania inwestycji drogowych na środowisko?

Jak sprawdzają się w praktyce przepisy dotyczące oddziaływania inwestycji drogowych na środowisko? Jak sprawdzają się w praktyce przepisy dotyczące oddziaływania inwestycji drogowych na środowisko? Andrzej Dziura Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Utworzenie GDOŚ Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH Górnictwo i Geoinżynieria Rok 35 Zeszyt 3 2011 Andrzej Patrycy* WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH 1. Węgiel

Bardziej szczegółowo

XIX Konferencja Naukowo-Techniczna Rynek Energii Elektrycznej REE 2013. Uwarunkowania techniczne i ekonomiczne rozwoju OZE w Polsce

XIX Konferencja Naukowo-Techniczna Rynek Energii Elektrycznej REE 2013. Uwarunkowania techniczne i ekonomiczne rozwoju OZE w Polsce XIX Konferencja Naukowo-Techniczna Rynek Energii Elektrycznej REE 2013 Uwarunkowania techniczne i ekonomiczne rozwoju OZE w Polsce Dorota Gulbinowicz, Adam Oleksy, Grzegorz Tomasik 1 7-9 maja 2013 r. Plan

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA POLITYKI SUROWCOWEJ W KONTEKŚCIE OCHRONY ZLÓŻ KOPALIN

WYZWANIA POLITYKI SUROWCOWEJ W KONTEKŚCIE OCHRONY ZLÓŻ KOPALIN WYZWANIA POLITYKI SUROWCOWEJ W KONTEKŚCIE OCHRONY ZLÓŻ KOPALIN Sławomir Marek Brodziński Główny Geolog Kraju Ministerstwo Środowiska Warszawa, 11 marca 2015 r. Racjonalne i efektywne gospodarowanie zasobami

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY ROZWOJU ENERGETYKI W WOJ. POMORSKIM

PERSPEKTYWY ROZWOJU ENERGETYKI W WOJ. POMORSKIM PERSPEKTYWY ROZWOJU ENERGETYKI W WOJ. POMORSKIM podstawowe założenia Dąbie 13-14.06.2013 2013-06-24 1 Dokumenty Strategiczne Program rozwoju elektroenergetyki z uwzględnieniem źródeł odnawialnych w Województwie

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+

REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+ REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+ TOMASZ KUŹNIAR WIELKOPOLSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

Jacek Szlachta Korzyści ze współpracy makroregionalnej perspektywa europejska i krajowa. Kraków, 20 kwiecień 2012

Jacek Szlachta Korzyści ze współpracy makroregionalnej perspektywa europejska i krajowa. Kraków, 20 kwiecień 2012 Jacek Szlachta Korzyści ze współpracy makroregionalnej perspektywa europejska i krajowa Kraków, 20 kwiecień 2012 1 Projekt krajowy brutto na km2 Bank Światowy Reshaping Economic Geography 2 Produkt krajowy

Bardziej szczegółowo

jako źródło danych do planowania strategicznego i przestrzennego

jako źródło danych do planowania strategicznego i przestrzennego jako źródło danych do planowania strategicznego i przestrzennego 1 ok. 80% danych to dane przestrzenne - ORSiP jest źródłem takich danych, każde wiarygodne i aktualne źródło danych przestrzennych jest

Bardziej szczegółowo

LUBUSKIE INWESTYCJE W INFRASTRUKTURZE

LUBUSKIE INWESTYCJE W INFRASTRUKTURZE LUBUSKIE INWESTYCJE W INFRASTRUKTURZE MODERNIZACJA LINII KOLEJOWYCH Inwestycje zrealizowane w ramach LRPO 2007-2013 nr 358 Zbąszynek Gubin na odcinku Zbąszynek Czerwieńsk wraz z budową łącznicy Pomorsko

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ROZDZIAŁ II.2.1 WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPIS TREŚCI ROZDZIAŁU II.2.1: 1 ZAŁOŻENIA DO PROJEKTOWANIA DLA LINII 400KV PLEWISKA GRANICA RP....54

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Strategia Działania dotyczące energetyki są zgodne z załoŝeniami odnowionej Strategii Lizbońskiej UE i Narodowej Strategii Spójności

Bardziej szczegółowo

Plany inwestycyjne dotyczące infrastruktury sieci TEN-T. Warszawa, 25-26 lutego 2014 r.

Plany inwestycyjne dotyczące infrastruktury sieci TEN-T. Warszawa, 25-26 lutego 2014 r. Plany inwestycyjne dotyczące infrastruktury sieci TEN-T Warszawa, 25-26 lutego 2014 r. 1 Uwarunkowania rozwoju kolejowej sieci TEN-T Podstawowy dokument UE dotyczący sieci TEN-T Rozporządzenie Parlamentu

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY ROZWOJU ENERGETYKI W WOJ. POMORSKIM

PERSPEKTYWY ROZWOJU ENERGETYKI W WOJ. POMORSKIM PERSPEKTYWY ROZWOJU ENERGETYKI W WOJ. POMORSKIM podstawowe założenia Dąbie 13-14.06.2013 2013-06-12 1 Dokumenty Strategiczne Program rozwoju elektroenergetyki z uwzględnieniem źródeł odnawialnych w Województwie

Bardziej szczegółowo

PANEL EKONOMICZNY Zakres prac i wyniki dotychczasowych analiz. Jan Pyka. Grudzień 2009

PANEL EKONOMICZNY Zakres prac i wyniki dotychczasowych analiz. Jan Pyka. Grudzień 2009 PANEL EKONOMICZNY Zakres prac i wyniki dotychczasowych analiz Jan Pyka Grudzień 2009 Zakres prac Analiza uwarunkowań i czynników w ekonomicznych związanych zanych z rozwojem zeroemisyjnej gospodarki energii

Bardziej szczegółowo

Jakość energii elektrycznej w oczach Operatora Systemu Przesyłowego. Kraków, 23 października 2014 r.

Jakość energii elektrycznej w oczach Operatora Systemu Przesyłowego. Kraków, 23 października 2014 r. Jakość energii elektrycznej w oczach Operatora Systemu Przesyłowego Kraków, 23 października 2014 r. Regulacje prawne dotyczące jakości dostaw energii Ustawa Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Henryk Majchrzak Dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwo Gospodarki

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Henryk Majchrzak Dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwo Gospodarki Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Henryk Majchrzak Dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwo Gospodarki Uwarunkowania PEP do 2030 Polityka energetyczna Unii Europejskiej: Pakiet klimatyczny-

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa sieci elektroenergetycznych w ramach jednolitego rynku energii

Rozbudowa sieci elektroenergetycznych w ramach jednolitego rynku energii Rozbudowa sieci elektroenergetycznych w ramach jednolitego rynku energii Seminarium eksperckie Kancelarii Prezydenta RP Infrastruktura dla europejskiego rynku energetycznego Henryk Majchrzak Prezes Zarządu

Bardziej szczegółowo

ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH. Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH. Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura przesyłowa niezbędna dla rozwoju farm wiatrowych w polskich obszarach morskich

Infrastruktura przesyłowa niezbędna dla rozwoju farm wiatrowych w polskich obszarach morskich Polskie Sieci Morskie PSM Infrastruktura przesyłowa niezbędna dla rozwoju farm wiatrowych w polskich obszarach morskich Bogdan Gutkowski AOS Sp. z o.o., Konsorcjum Polskie Sieci Morskie Polskie Sieci Morskie

Bardziej szczegółowo

Planowanie rozwoju polskiej sieci przesyłowej w perspektywie 2025

Planowanie rozwoju polskiej sieci przesyłowej w perspektywie 2025 Henryk Majchrzak 1) Planowanie rozwoju polskiej sieci przesyłowej w perspektywie 2025 Planning of the Polish transmission network development in the perspective of the year 2025 Prezentując zagadnienie

Bardziej szczegółowo

Problemy bezpieczeństwa energetycznego województwa lubelskiego Prof. dr hab. Marian Harasimiuk Zakład Polityki Przestrzennej i Planowania

Problemy bezpieczeństwa energetycznego województwa lubelskiego Prof. dr hab. Marian Harasimiuk Zakład Polityki Przestrzennej i Planowania Problemy bezpieczeństwa energetycznego województwa lubelskiego Prof. dr hab. Marian Harasimiuk Zakład Polityki Przestrzennej i Planowania dr Marcin Kozieł Zakład Ochrony Środowiska Wydział Nauk o Ziemi

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ENERGETYCZNA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

POLITYKA ENERGETYCZNA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM POLITYKA ENERGETYCZNA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Urząd Marszałkowski w Łodzi POLITYKA ENERGETYCZNA PLAN PREZENTACJI 1. Planowanie energetyczne w gminie 2. Polityka energetyczna państwa 3. Udział samorządu

Bardziej szczegółowo

Adaptacja miast polskich do skutków zmian klimatu

Adaptacja miast polskich do skutków zmian klimatu Otwarte seminaria 2015 Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach Adaptacja miast polskich do skutków zmian klimatu dr inż. arch. Justyna Gorgoń Zespół GIS Katowice, 26 lutego 2015 www.ietu.katowice.pl

Bardziej szczegółowo

Białystok jako ośrodek krajowy pełniący niektóre funkcje metropolitalne w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju w perspektywie 20 lat

Białystok jako ośrodek krajowy pełniący niektóre funkcje metropolitalne w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju w perspektywie 20 lat Białystok jako ośrodek krajowy pełniący niektóre funkcje metropolitalne w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju w perspektywie 20 lat Toruń, 15-16 listopada 2012 r. dr Dariusz Piotrowski Joanna

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA PROGRAMY POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA. Zagadnienia, problemy, wskazania

PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA PROGRAMY POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA. Zagadnienia, problemy, wskazania PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA PROGRAMY POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA Zagadnienia, problemy, wskazania Opracował: mgr inż. Jerzy Piszczek Katowice, grudzień 2009r. I. WPROWADZENIE Praktyczna realizacja zasad zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU PROGRAMU ROZBUDOWY KSP W ZAKRESIE POŁĄCZENIA POLSKA - LITWA. (wersja wstepna do celów konsultacyjnych)

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU PROGRAMU ROZBUDOWY KSP W ZAKRESIE POŁĄCZENIA POLSKA - LITWA. (wersja wstepna do celów konsultacyjnych) PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU PROGRAMU ROZBUDOWY KSP W ZAKRESIE POŁĄCZENIA POLSKA - LITWA (wersja wstepna do celów konsultacyjnych) Warszawa, maj 2010 r. EPC S.A. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU PROGRAMU ROZBUDOWY KSP W ZAKRESIE POŁĄCZENIA POLSKA - LITWA. (wersja po konsultacjach) Warszawa, 2011 r.

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU PROGRAMU ROZBUDOWY KSP W ZAKRESIE POŁĄCZENIA POLSKA - LITWA. (wersja po konsultacjach) Warszawa, 2011 r. PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU PROGRAMU ROZBUDOWY KSP W ZAKRESIE POŁĄCZENIA POLSKA - LITWA (wersja po konsultacjach) Warszawa, 2011 r. EPC S.A. z siedzibą w Warszawie 00-033 Warszawa ul.

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY UZYSKANIA SPÓJNOŚCI W PLANOWANIU ROZWOJU PRZESTRZENNEGO I SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO DOLNEGO ŚLASKA

SPOSOBY UZYSKANIA SPÓJNOŚCI W PLANOWANIU ROZWOJU PRZESTRZENNEGO I SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO DOLNEGO ŚLASKA SPOSOBY UZYSKANIA SPÓJNOŚCI W PLANOWANIU ROZWOJU PRZESTRZENNEGO I SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO DOLNEGO ŚLASKA Seminarium EUREG-u, Katedry UNESCO i Sekcji Polskiej RSA Warszawa, 22 marca 2012 ROK Janusz Korzeń,

Bardziej szczegółowo

Program budowy linii dużych prędkości

Program budowy linii dużych prędkości Program budowy linii dużych prędkości zachodnia część województwa łódzkiego Jan Raczyński Dyrektor Centrum Kolei Dużych Prędkości PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Warta, 12.11.2010 Program budowy linii

Bardziej szczegółowo

Odmowy przyłączenia OZE do sieci przedsiębiorstw energetycznych

Odmowy przyłączenia OZE do sieci przedsiębiorstw energetycznych Odmowy przyłączenia OZE do sieci przedsiębiorstw energetycznych Małgorzata Górecka Wszytko Północno Zachodni Oddziału Terenowy Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie Szczecin, 2012 2020 = 3 x 20% Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej w horyzoncie długoterminowym

Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej w horyzoncie długoterminowym Urząd Regulacji Energetyki Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej w horyzoncie długoterminowym Adres: ul. Chłodna 64, 00-872 Warszawa e mail: ure@ure.gov.pl tel. (+48 22) 661 63 02, fax (+48 22) 661

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA BUDOWY SIECI CIEPLNEJ ORAZ PRZYŁĄCZY CIEPLNYCH DLA ZABUDOWY NA TERENIE WYSTĘPOWANIA PIECÓW OPALANYCH PALIWEM STAŁYM DLA OBSZARÓW KRAKOWA:

KONCEPCJA BUDOWY SIECI CIEPLNEJ ORAZ PRZYŁĄCZY CIEPLNYCH DLA ZABUDOWY NA TERENIE WYSTĘPOWANIA PIECÓW OPALANYCH PALIWEM STAŁYM DLA OBSZARÓW KRAKOWA: KONCEPCJA BUDOWY SIECI CIEPLNEJ ORAZ PRZYŁĄCZY CIEPLNYCH DLA ZABUDOWY NA TERENIE WYSTĘPOWANIA PIECÓW OPALANYCH PALIWEM STAŁYM DLA OBSZARÓW KRAKOWA: DZIELNICA I STARE MIASTO CZĘŚĆ ZACHODNIA DZIELNICY II

Bardziej szczegółowo

Budowanie pozytywnych relacji gmina - przedsiębiorstwa energetyczne kluczowym elementem dobrego gospodarowania energią

Budowanie pozytywnych relacji gmina - przedsiębiorstwa energetyczne kluczowym elementem dobrego gospodarowania energią Budowanie pozytywnych relacji gmina - przedsiębiorstwa energetyczne kluczowym elementem dobrego gospodarowania energią Konferencja Zarządzanie kosztami energii jako ważny element budżetu samorządu terytorialnego.

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa klastrowa Nadbużański Klaster Technologiczny Dolina Zielonej energii

Inicjatywa klastrowa Nadbużański Klaster Technologiczny Dolina Zielonej energii Inicjatywa klastrowa Nadbużański Klaster Technologiczny Dolina Zielonej energii Zespół programowy Stowarzyszenia Pro-Eco Dolina Bugu - grono krajowych i zagranicznych przedsiębiorców, ekspertów i technologów

Bardziej szczegółowo

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1 22 grudnia 2014 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, przyjęta przez Radę

Bardziej szczegółowo

PLAN TRANSPORTOWY PROCES PRZYGOTOWANIA, CEL I ZAKRES W OCENIE EKSPERTÓW

PLAN TRANSPORTOWY PROCES PRZYGOTOWANIA, CEL I ZAKRES W OCENIE EKSPERTÓW PLAN TRANSPORTOWY PROCES PRZYGOTOWANIA, CEL I ZAKRES W OCENIE EKSPERTÓW Andrzej Brzeziński Konferencja Naukowo Techniczna SITK RP Oddział w Warszawie Cel opracowania Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego

Bardziej szczegółowo

IZBA GOSPODARCZA GAZOWNICTWA

IZBA GOSPODARCZA GAZOWNICTWA IZBA GOSPODARCZA GAZOWNICTWA Pozyskiwanie środków UE na inwestycje firm gazowniczych w perspektywie budżetowej 2014-2020 Warszawa, 2 grudnia 2011 r. KIM JESTEŚMY Izba Gospodarcza Gazownictwa została utworzona

Bardziej szczegółowo

ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013

ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013 ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013 Jacek Woźniak Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM Kraków, 15 maja 2008 r. 2 Programy operacyjne Realizacja wspieranego projektu Poprawa efektywności

Bardziej szczegółowo

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Konferencja Wiejska Polska 25 26 maja 2013 r. Konin/Licheń Krajowe podstawy strategiczne polityki

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 3 kwietnia 2013 r.

Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 3 kwietnia 2013 r. Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej Warszawa, 3 kwietnia 2013 r. Dokumenty strategiczne KOMUNIKAT KOMISJI EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE STRATEGICZNE W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO- MAZURSKIM TRZECIE OTWARCIE OLSZTYN, 13 GRUDNIA 2011

PLANOWANIE STRATEGICZNE W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO- MAZURSKIM TRZECIE OTWARCIE OLSZTYN, 13 GRUDNIA 2011 PLANOWANIE STRATEGICZNE W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO- MAZURSKIM TRZECIE OTWARCIE OLSZTYN, 13 GRUDNIA 2011 Aktualizować, czy pisać od nowa? zmiany w otoczeniu regulacyjnym + zmiany w sferze realnej Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE STRATEGII ROZWOJU OBSZARÓW ŚLĄSKIEGO DO ROKU 2030 WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE STRATEGII ROZWOJU OBSZARÓW ŚLĄSKIEGO DO ROKU 2030 WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE STRATEGII ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DO ROKU 2030 dr Krzysztof Wrana Doradca strategiczny ds. Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku

Bardziej szczegółowo

Działania FNEZ w 2014 r. w kontekście Planu działania dla morskiej energetyki wiatrowej w regionach nadmorskich. Mariusz Wójcik

Działania FNEZ w 2014 r. w kontekście Planu działania dla morskiej energetyki wiatrowej w regionach nadmorskich. Mariusz Wójcik Działania FNEZ w 2014 r. w kontekście Planu działania dla morskiej energetyki wiatrowej w regionach nadmorskich Mariusz Wójcik Prezentacja Wybrane dotychczasowe działania FNEZ Program rozwoju morskiej

Bardziej szczegółowo

Teresa Szymankiewicz Szarejko Szymon Zabokrzecki

Teresa Szymankiewicz Szarejko Szymon Zabokrzecki Teresa Szymankiewicz Szarejko Szymon Zabokrzecki Schemat systemu planowania Poziom kraju Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju opublikowana MP 27.04.2012 Program zadań rządowych Poziom województwa

Bardziej szczegółowo

Wsparcie rozwoju OZE w perspektywie finansowej UE 2014-2020

Wsparcie rozwoju OZE w perspektywie finansowej UE 2014-2020 Wsparcie rozwoju OZE w perspektywie finansowej UE 2014-2020 Marceli Niezgoda Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Lublin, 26 marca 2015 r. Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

1.2. Podmioty odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia (beneficjent i inne podmioty 1 o ile

1.2. Podmioty odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia (beneficjent i inne podmioty 1 o ile Załącznik nr 6 do Zaproszenia Zakres studium wykonalności dla przedsięwzięć inwestycyjnych dotyczących poprawy jakości środowiska miejskiego Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego 1. Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta - Piotrków Trybunalski 2020

Strategia Rozwoju Miasta - Piotrków Trybunalski 2020 Strategia Rozwoju Miasta - Piotrków Trybunalski 2020 Kontekst otoczenia strategicznego Piotrków Trybunalski, 05 listopada 2013 r. Polityka spójności 2014-2020 Propozycja KE, aby strategie stały się warunkiem

Bardziej szczegółowo

Wyzwania Energetyki 2012 CEF

Wyzwania Energetyki 2012 CEF Wyzwania Energetyki 2012 CEF Janusz Piechociński Luty 2012 Nowe narzędzie CEF Dnia 29 czerwca 2011 r. Komisja Europejska przyjęła wniosek dotyczący kolejnych wieloletnich ram finansowych obejmujących lata

Bardziej szczegółowo

Reforma elektroenergetyki

Reforma elektroenergetyki Reforma elektroenergetyki Prywatyzacja i konsolidacja Mgr inż. Sławomir Krystek Dyrektor Generalny IGEiOŚ Lipiec 2002 Wejście do Unii Europejskiej stwarza przed polską elektroenergetyką szanse, ale jest

Bardziej szczegółowo

Przyszłość energetyki słonecznej na tle wyzwań energetycznych Polski. Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki

Przyszłość energetyki słonecznej na tle wyzwań energetycznych Polski. Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki Przyszłość energetyki słonecznej na tle wyzwań energetycznych Polski Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki Polski system energetyczny na rozdrożu 40% mocy w elektrowniach ma więcej niż 40 lat - konieczność

Bardziej szczegółowo

Studium Wykonalnosci. Feasibility study

Studium Wykonalnosci. Feasibility study MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Zalecenia do przygotowania Studium Wykonalności dla PO IG Priorytet 2 projekty inwestycyjne Krzysztof Mieszkowski Departament Funduszy Europejskich Studium Wykonalnosci

Bardziej szczegółowo

gospodarki energetycznej...114 5.4. Cele polityki energetycznej Polski...120 5.5. Działania wspierające rozwój energetyki odnawialnej w Polsce...

gospodarki energetycznej...114 5.4. Cele polityki energetycznej Polski...120 5.5. Działania wspierające rozwój energetyki odnawialnej w Polsce... SPIS TREŚCI Wstęp... 11 1. Polityka energetyczna Polski w dziedzinie odnawialnych źródeł energii... 15 2. Sytuacja energetyczna świata i Polski u progu XXI wieku... 27 2.1. Wstęp...27 2.2. Energia konwencjonalna

Bardziej szczegółowo

Perspektywa województwa podkarpackiego

Perspektywa województwa podkarpackiego Potencjalne tematy współpracy pomiędzy subregionem tarnowskim a ośrodkami województwa podkarpackiego: Mielcem i Dębicą Perspektywa województwa podkarpackiego Jerzy Rodzeń Dyrektor Departamentu Strategii

Bardziej szczegółowo

Terminal LNG a rozbudowa krajowego systemu przesyłu gazu ziemnego

Terminal LNG a rozbudowa krajowego systemu przesyłu gazu ziemnego Terminal LNG a rozbudowa krajowego systemu przesyłu gazu ziemnego prof. dr hab. inż. Andrzej Osiadacz Zakład Inżynierii Gazownictwa Politechnika Warszawska Warszawa, kwiecień 2006 roku 1 Plan prezentacji:

Bardziej szczegółowo

wspiera bezpieczeństwo energetyczne Zadania związane z zabezpieczeniem miejskiej infrastruktury Róża Różalska

wspiera bezpieczeństwo energetyczne Zadania związane z zabezpieczeniem miejskiej infrastruktury Róża Różalska PSE-Centrum wspiera bezpieczeństwo energetyczne EURO 2012 Róża Różalska PSE Centrum SA Grupa Kapitałowa PSE Operator Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia

Bardziej szczegółowo

Regietów, 20 stycznia 2010

Regietów, 20 stycznia 2010 OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2030 2030 Regietów, 20 stycznia 2010 PLAN PREZENTACJI Część I: Rola Strategii Rozwoju Transportu w planowaniu systemu transportowego

Bardziej szczegółowo

ENERGIA Z WIATRU CZY TO MA SENS?

ENERGIA Z WIATRU CZY TO MA SENS? ENERGIA Z WIATRU CZY TO MA SENS? UWARUNKOWANIA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Kamila Lesiw-Głowacka WOJEWÓDZKIE BIURO URBANISTYCZNE WE WROCŁAWIU Obecnie: INSTYTUT ROZWOJU TERYTORIALNEGO WARSZTATY W RAMACH

Bardziej szczegółowo

Komfort Int. Rynek energii odnawialnej w Polsce i jego prespektywy w latach 2015-2020

Komfort Int. Rynek energii odnawialnej w Polsce i jego prespektywy w latach 2015-2020 Rynek energii odnawialnej w Polsce i jego prespektywy w latach 2015-2020 Konferencja FORUM WYKONAWCY Janusz Starościk - KOMFORT INTERNATIONAL/SPIUG, Wrocław, 21 kwiecień 2015 13/04/2015 Internal Komfort

Bardziej szczegółowo

LKA.410.005.07.2015 P/15/033 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA.410.005.07.2015 P/15/033 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA.410.005.07.2015 P/15/033 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana P/15/033 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI Warszawa, dnia 30 lipca 2013 r. PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI Informacja (nr 22/2013) w sprawie sposobu wykorzystania przez operatora elektroenergetycznego systemu przesyłowego środków uzyskanych

Bardziej szczegółowo

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO GOSPODAROWANIA ENERGIĄ OBSZARU FUNKCJONALNEGO AGLOMERACJI KONIŃSKIEJ

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO GOSPODAROWANIA ENERGIĄ OBSZARU FUNKCJONALNEGO AGLOMERACJI KONIŃSKIEJ Projekt Aglomeracja konińska współpraca JST kluczem do nowoczesnego rozwoju gospodarczego jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE ZAWIERAJĄCE UZASADNIENIE WYBORU PRZYJĘTEGO DOKUMENTU W ODNIESIENIU DO ROZPATRYWANYCH ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH

PODSUMOWANIE ZAWIERAJĄCE UZASADNIENIE WYBORU PRZYJĘTEGO DOKUMENTU W ODNIESIENIU DO ROZPATRYWANYCH ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH PODSUMOWANIE ZAWIERAJĄCE UZASADNIENIE WYBORU PRZYJĘTEGO DOKUMENTU W ODNIESIENIU DO ROZPATRYWANYCH ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH Program ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Gliwice na lata 2013-2017

Bardziej szczegółowo

Modernizacja linii elektroenergetycznej 220 kv

Modernizacja linii elektroenergetycznej 220 kv Modernizacja linii elektroenergetycznej 220 kv relacji Poręba Czeczott oraz Poręba Byczyna Inwestycja liniowa Kto jest kim w inwestycji? Inwestor To spółka należąca do Grupy Kapitałowej Polskich Sieci

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych na kierunku Energetyka

Tematy prac dyplomowych na kierunku Energetyka Tematy prac dyplomowych na kierunku Energetyka Lp. 1. 2. Temat Wykorzystanie kolejowej sieci energetycznej SN jako źródło zasilania obiektu wielkopowierzchniowego o przeznaczeniu handlowo usługowym Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

Rozwój energetyki wiatrowej w Polsce w kontekście planów przekształcenia polskiej gospodarki z wysokoemisyjnej na niskoemisyjną

Rozwój energetyki wiatrowej w Polsce w kontekście planów przekształcenia polskiej gospodarki z wysokoemisyjnej na niskoemisyjną Rozwój energetyki wiatrowej w Polsce w kontekście planów przekształcenia polskiej gospodarki z wysokoemisyjnej na niskoemisyjną Polska energetyka wiatrowa szybki rozwój i duży potencjał dalszego wzrostu

Bardziej szczegółowo

Rozwój infrastruktury elektroenergetycznej w świetle krajowej polityki rozwoju

Rozwój infrastruktury elektroenergetycznej w świetle krajowej polityki rozwoju Rozwój infrastruktury elektroenergetycznej w świetle krajowej polityki rozwoju Autor: Waldemar Dołęga - Politechnika Wrocławska, Instytut Energoelektryki (waldemar.dolega@pwr.edu.pl) ("Energetyka" - nr

Bardziej szczegółowo

Wzrost efektywności energetycznej: uwarunkowania prawno-regulacyjne oraz mechanizmy wsparcia inwestycji.

Wzrost efektywności energetycznej: uwarunkowania prawno-regulacyjne oraz mechanizmy wsparcia inwestycji. Wzrost efektywności energetycznej: uwarunkowania prawno-regulacyjne oraz mechanizmy wsparcia inwestycji. Seminarium "Bezpieczna Chemia Warszawa, 5 listopada 2014 roku Pan Zbigniew Szpak, Prezes KAPE S.A.

Bardziej szczegółowo

05. PALIWA GAZOWE. Spis treści: 5.1. Stan istniejący Przewidywane zmiany... 1

05. PALIWA GAZOWE. Spis treści: 5.1. Stan istniejący Przewidywane zmiany... 1 05. PALIWA GAZOWE Spis treści: 5.1. Stan istniejący... 1 5.2. Przewidywane zmiany... 1 5.1. Stan istniejący Gmina Chrząstowice nie jest zgazyfikowana. Mieszkańcy korzystają z gazu bezprzewodowego, dostarczanego

Bardziej szczegółowo

Harmonogram prac związanych z projektowaniem przebiegu DK50-A2 linii Kozienice-Ołtarzew w okresie od 15 lipca 30 października 2015 r.

Harmonogram prac związanych z projektowaniem przebiegu DK50-A2 linii Kozienice-Ołtarzew w okresie od 15 lipca 30 października 2015 r. Harmonogram prac związanych z projektowaniem przebiegu DK50-A2 linii Kozienice-Ołtarzew w okresie od 15 lipca 30 października 2015 r. Zadanie Data realizacji Odpowiedzialny Zaangażowani 1 Wykreślenie szczegółowego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Jak wspierać dalszy rozwój kogeneracji w Polsce? Rola sektora kogeneracji w realizacji celów PEP 2050 Konferencja PKŚRE

Jak wspierać dalszy rozwój kogeneracji w Polsce? Rola sektora kogeneracji w realizacji celów PEP 2050 Konferencja PKŚRE Jak wspierać dalszy rozwój kogeneracji w Polsce? Rola sektora kogeneracji w realizacji celów PEP 2050 Konferencja PKŚRE Warszawa 22.10.2015r Polska jest dobrym kandydatem na pozycję lidera rozwoju wysokosprawnej

Bardziej szczegółowo

Działania planowane w Polsce, w ramach których możliwa będzie budowa bądź modernizacja oświetlenia zewnętrznego

Działania planowane w Polsce, w ramach których możliwa będzie budowa bądź modernizacja oświetlenia zewnętrznego www.mojregion.eu www.rpo.dolnyslask.pl Działania planowane w Polsce, w ramach których możliwa będzie budowa bądź modernizacja oświetlenia zewnętrznego Regionalne Programy Operacyjne (RPO) na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Budowa stacji 400(220)/110 kv Pelplin

Budowa stacji 400(220)/110 kv Pelplin Budowa stacji 400(220)/110 kv Pelplin wraz z montażem autotransformatora 220/110 kv Inwestycja stacyjna Szanowni Państwo! W całym kraju prowadzony jest obecnie szereg zadań inwestycyjnych, których celem

Bardziej szczegółowo

WPŁYW BUDOWY POMORSKIEGO ODCINKA AUTOSTRADY A1 NA ZAKRES ZADAŃ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA

WPŁYW BUDOWY POMORSKIEGO ODCINKA AUTOSTRADY A1 NA ZAKRES ZADAŃ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WPŁYW BUDOWY POMORSKIEGO ODCINKA AUTOSTRADY A1 NA ZAKRES ZADAŃ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA Feliks PANKAU Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk,

Bardziej szczegółowo

Zielona infrastruktura w Polsce. Anna Liro Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Zielona infrastruktura w Polsce. Anna Liro Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Zielona infrastruktura w Polsce Anna Liro Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Zielona infrastruktura priorytet nowej strategii Realizacja Strategii UE ochrony różnorodności biologicznej na lata 2020

Bardziej szczegółowo

2014-2020. Program. Infrastruktura i Środowisko. Wsparcie projektów z zakresu efektywności energetycznej w perspektywie programowej 2014-2020

2014-2020. Program. Infrastruktura i Środowisko. Wsparcie projektów z zakresu efektywności energetycznej w perspektywie programowej 2014-2020 Program 2014-2020 Infrastruktura i Środowisko Wsparcie projektów z zakresu efektywności energetycznej w perspektywie programowej 2014-2020 Warszawa, 23 kwietnia 2014 r. CELE TEMATYCZNE CELE TEMATYCZNE

Bardziej szczegółowo

Rozwój infrastruktury elektroenergetycznej w świetle krajowej polityki rozwoju

Rozwój infrastruktury elektroenergetycznej w świetle krajowej polityki rozwoju Waldemar Dołęga 1) Politechnika Wrocławska, Instytut Energoelektryki Rozwój infrastruktury elektroenergetycznej w świetle krajowej polityki rozwoju The electric power infrastructure development in the

Bardziej szczegółowo

czwartek, 24 czerwca 2010

czwartek, 24 czerwca 2010 1 1 Przyłączanie farm wiatrowych do sieci energetycznej w świetle nowych wytycznych 1 EnergiaPro S.A. - Powstała 1 maja 2004 roku pod nazwą EnergiaPro Koncern Energetyczny SA - Od 9 maja 2007 roku wchodzi

Bardziej szczegółowo