Strategia Rozwizywania Problemów Społecznych Miasta Piły do roku 2020

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strategia Rozwizywania Problemów Społecznych Miasta Piły do roku 2020"

Transkrypt

1 Załcznik do Uchwały Nr Rady Miasta Piły z dnia Strategia Rozwizywania Problemów Społecznych Miasta Piły do roku

2 SPIS TRECI WSTP... 3 I. CZ WPROWADZAJCA STRUKTURA STRATEGII UWARUNKOWANIA ZEWNTRZNE TWORZENIA STRATEGII... 6 II. CZ DIAGNOSTYCZNO-ANALITYCZNA POŁOENIE, POWIERZCHNIA, PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY MIASTA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA KOMUNIKACJA I TRANSPORT SYTUACJA DEMOGRAFICZNA SYTUACJA GOSPODARCZA PROBLEMY NA RYNKU PRACY ZASOBY I WARUNKI MIESZKANIOWE BEZDOMNO EDUKACJA KULTURA SPORT I REKREACJA TURYSTYKA SYTUACJA DZIECKA OCHRONA ZDROWIA BEZPIECZESTWO PUBLICZNE POMOC SPOŁECZNA SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PROBLEMY UZALENIE I PRZEMOCY W RODZINIE PROBLEMY SPOŁECZNE W OPINII RODOWISKA LOKALNEGO SEKTOR POZARZDOWY ANALIZA SWOT PODSUMOWANIE DIAGNOZY III. CZ PROGRAMOWA MISJA, CELE STRATEGICZNE I OPERACYJNE, KIERUNKI DZIAŁA WDROENIE STRATEGII, MONITOROWANIE JEJ REALIZACJI PROGRAMY I PROJEKTY IV. UWAGI KOCOWE SPIS DIAGRAMÓW, TABEL I WYKRESÓW

3 WSTP Samorzdy lokalne działajce w warunkach gospodarki rynkowej, cechujcej si du dynamik zmian i niepewnoci co do ich kierunków, musz posiada zdolno do wczesnego rozpoznawania zagro e, jak i dostrzegania pojawiajcych si szans. W takich warunkach istotnego znaczenia nabiera zarzdzanie strategiczne, które, oparte na opracowywaniu, wdra aniu i kontroli realizacji planów strategicznych, umo liwia dostosowanie funkcjonowania jednostek terytorialnych do zmian zachodzcych w otoczeniu. Na poziomie zarzdzania lokalnego (gminnego), w zakresie polityki społecznej, podstawow rol wród tego typu planów pełni strategia rozwizywania problemów społecznych. Strategia pozwala na racjonalizacj lokalnej polityki społecznej. Okrela misj oraz wyznacza cele strategiczne i działania, których wdro enie powinno w znaczny sposób przyczyni si do rozwizania wielu problemów społecznych i zminimalizowa ich skutki. Dokument stanowi zatem podstaw do realizacji stosunkowo trwałych wzorów interwencji społecznych, które maj przyczyni si do poprawy warunków ycia mieszkaców, w szczególnoci tych, którzy s zagro eni marginalizacj i wykluczeniem społecznym, i doprowadzi do integracji społecznej. Niniejsza strategia została opracowana w Miejskim Orodku Pomocy Społecznej w Pile przy merytorycznym wsparciu Orodka Kształcenia Słu b Publicznych i Socjalnych Centrum AV w Czstochowie. Pomoc zewntrzna polegała głównie na doradztwie i systematyzacji układu głównych elementów wypracowanego dokumentu. Strategia jest dokumentem uspołecznionym. W pracach nad nim uczestniczyli przedstawiciele samorzdu lokalnego, rodowisk pomocy społecznej, rynku pracy, owiaty, kultury, ochrony zdrowia, policji i sdownictwa, przedstawiciele organizacji pozarzdowych, Kocioła, mieszkacy miasta oraz eksperci. Dokument ma charakter długoletni; został przygotowany do roku Jest zgodny z zało eniami odnoszcych si do polityki społecznej dokumentów strategicznych przygotowanych na poziomie europejskim, ogólnopolskim i samorzdowym i umo liwia ubieganie si o rodki zewntrzne, m.in. z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Strategia stanowi materiał wyjciowy do opracowania szczegółowych programów i projektów pomocy społecznej. Skuteczno wyznaczonych w niej działa pomocowych bdzie zale ała zarówno od posiadanych i pozyskanych przez miasto rodków finansowych, jak i szerokiej, aktywnej i skoordynowanej współpracy przedstawicieli administracji samorzdowej i partnerów społecznych, w tym organizacji pozarzdowych. 3

4 I. CZ WPROWADZAJCA 1. STRUKTURA STRATEGII Strategia Rozwizywania Problemów Społecznych Miasta Piły składa si z trzech zasadniczych czci, tj. czci wprowadzajcej, diagnostyczno-analitycznej i programowej. Cz wprowadzajca zawiera informacje na temat organizacji strategii oraz uwarunkowa zewntrznych (prawnych i strategiczno-programowych) tworzenia dokumentu. Cz diagnostyczno-analityczna zawiera informacje ogólne dotyczce miasta oraz diagnoz sytuacji społeczno-gospodarczej w miecie, która została oparta na badaniu ródeł zastanych, tj. danych pozyskanych z instytucji i organizacji działajcych w miecie bd obejmujcych zasigiem działania jego mieszkaców, identyfikacji mocnych i słabych stron oraz szans i zagro e lokalnego systemu polityki społecznej (SWOT), a tak e analizie ankiet, skierowanych do przedstawicieli funkcjonujcych w miecie placówek owiatowych oraz reprezentantów rodowiska lokalnego (liderzy lokalni, mieszkacy). Diagnoza została przeprowadzona w nastpujcych obszarach: Infrastruktura techniczna; Turystyka; Komunikacja i transport; Sytuacja dziecka; Demografia; Ochrona zdrowia; Gospodarka; Bezpieczestwo publiczne; Rynek pracy; Pomoc społeczna; Zasoby i warunki mieszkaniowe; Sytuacja osób niepełnosprawnych; Bezdomno; Problemy uzale nie i przemocy Edukacja; w rodzinie; Kultura; Działalno organizacji pozarzdowych Sport i rekreacja; Cz programowa zawiera najistotniejsze zało enia polityki społecznej miasta na najbli sze lata. S one ujte w formie misji, celów strategicznych, celów operacyjnych i kierunków działa. W czci programowej s równie wskazane podmioty realizujce strategi i współdziałajce w jej realizacji, ródła finansowania i czas realizacji wyznaczonych w dokumencie działa. Ponadto przedstawiona jest prognoza zmian oraz informacja na temat sposobu wdro enia dokumentu oraz prowadzenia monitoringu jego realizacji. Dla realnej oceny stopnia wdro enia dokumentu jest przygotowany wykaz wskaników monitoringowych. 4

5 Poni szy diagram prezentuje struktur Strategii Rozwizywania Problemów Społecznych Miasta Piły. Diagram 1. Struktura dokumentu strategii CZ WPROWADZAJCA CZ DIAGNOSTYCZNO- ANALITYCZNA Informacja na temat organizacji strategii Uwarunkowania zewntrzne (prawne i strategiczno-programowe) tworzenia dokumentu Analiza ródeł zastanych, tj. danych pozyskanych z instytucji i organizacji działajcych w miecie bd obejmujcych zasigiem działania jego mieszkaców Analiza ródeł wywołanych, tj. ankiet, skierowanych do przedstawicieli funkcjonujcych w miecie placówek owiatowych oraz reprezentantów rodowiska lokalnego (liderzy lokalni, mieszkacy) oraz identyfikacja mocnych i słabych stron oraz szans i zagroe lokalnego systemu polityki społecznej (analiza SWOT) CZ PROGRAMOWA Misja, cele strategiczne i operacyjne, kierunki działa Wdroenie strategii, monitorowanie jej realizacji Programy i projekty UWAGI KOCOWE 5

6 2. UWARUNKOWANIA ZEWNTRZNE TWORZENIA STRATEGII 2.1. PODSTAWY PRAWNE Gminna strategia rozwizywania problemów społecznych, podobnie jak inne dokumenty strategiczne przygotowywane na ró nych szczeblach administracji publicznej, jest dokumentem uwarunkowanym prawnie. Obowizek jej opracowania wynika wprost z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz ze zmianami), który w ramach zada własnych gminy przewiduje opracowanie i realizacj gminnej strategii rozwizywania problemów społecznych ze szczególnym uwzgldnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwizywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. Na tre i realizacj gminnej strategii rozwizywania problemów społecznych maj równie wpływ inne akty prawne. Nale do nich: ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (t.j. Dz. U r. Nr 142, poz ze zmianami), ustawa z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zmianami), ustawa z 28 listopada 2003 r. o wiadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zmianami), ustawa z dnia 7 wrzenia 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 ze zmianami), ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz ze zmianami). ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz ze zmianami), ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zmianami), ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz ze zmianami), ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz ze zmianami), 6

7 ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 ze zmianami), ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnoci po ytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz ze zmianami). Podczas realizacji strategii zajdzie równie potrzeba odwołania si do innych aktów prawnych, m.in. z zakresu edukacji, kultury, ochrony zdrowia i budownictwa socjalnego PODSTAWY STRATEGICZNO-PROGRAMOWE Strategia Rozwizywania Problemów Społecznych Miasta Piły jest dokumentem zgodnym z dokumentami strategicznymi i programowymi, które funkcjonuj na poziomie europejskim, ogólnopolskim, wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Dokumenty te tworz warunki do podejmowania działa opartych na zasadzie pomocniczoci pastwa przy wykorzystaniu zasobów tkwicych w rodowiskach lokalnych i aktywnoci rodowisk zagro onych marginalizacj i wykluczeniem społecznym DOKUMENTY EUROPEJSKIE I KRAJOWE Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównowaonego rozwoju sprzyjajcego włczeniu społecznemu Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównowa onego rozwoju sprzyjajcego włczeniu społecznemu jest dokumentem, którego głównym celem jest wyjcie z kryzysu, w jakim w ostatnich latach znalazła si gospodarka europejska, powrót na cie k rozwoju, a nastpnie na niej pozostanie. Strategia, której zało eniem jest stworzenie wikszej liczby miejsc pracy i podniesienie standardu ycia, obejmuje trzy wzajemnie ze sob powizane priorytety: 1. Rozwój inteligentny rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji; 2. Rozwój zrównowa ony wspieranie gospodarki efektywniej korzystajcej z zasobów, bardziej przyjaznej rodowisku i bardziej konkurencyjnej; 3. Rozwój sprzyjajcy włczeniu społecznemu wspieranie gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniajcej spójno społeczn i terytorialn. Dokument zawiera równie kilka nadrzdnych celów Unii Europejskiej do 2020 roku: zwikszenie stopy zatrudnienia osób w wieku lata z obecnych 69% do co najmniej 75%, 7

8 osignicie poziomu inwestycji w działalnoci badawczo-rozwojowej równego 3% PKB, przede wszystkim poprzez popraw warunków inwestowania w B+R przez sektor prywatny i opracowanie nowego wskanika umo liwiajcego ledzenie procesów innowacji, ograniczenie emisji dwutlenku wgla co najmniej o 20% w porównaniu z poziomem z 1990 r. lub, jeli pozwol na to warunki, o 30%, zwikszenie udziału odnawialnych ródeł energii w całkowitym zu yciu energii do 20% oraz zwikszenie efektywnoci wykorzystania energii o 20%, ograniczenie liczby osób przedwczenie koczcych nauk szkoln do 10% z obecnych 15% oraz zwikszenie odsetka osób w wieku lata posiadajcych wy sze wykształcenie z 31% do co najmniej 40%, ograniczenie liczby Europejczyków yjcych poni ej krajowej granicy ubóstwa o 25% poprzez wydobycie z ubóstwa 20 mln osób. W ramach trzech priorytetów tematycznych przygotowano siedem projektów przewodnich. Projekt Unia innowacji ma na celu popraw warunków ramowych i dostpu do finansowania bada i innowacji, co powinno wzmocni rol łacucha innowacji i zwikszy poziom inwestycji w całej Unii. Z kolei projekt Młodzie w drodze słu y poprawie wyników systemów kształcenia oraz podniesieniu atrakcyjnoci europejskiego szkolnictwa wy szego na arenie midzynarodowej, a projekt Europejska agenda cyfrowa zakłada upowszechnienie szybkiego Internetu oraz umo liwienie gospodarstwom domowym i przedsibiorstwom czerpanie korzyci z jednolitego rynku cyfrowego. Projekt Europa efektywnie korzystajca z zasobów ma na celu uniezale nienie wzrostu gospodarczego od wykorzystania zasobów poprzez zmniejszenie udziału emisji wgla w europejskiej gospodarce, wiksze wykorzystanie odnawialnych ródeł energii, modernizacj transportu i propagowanie efektywnoci energetycznej, natomiast projekt Polityka przemysłowa w erze globalizacji słu y poprawie otoczenia biznesu, szczególnie w odniesieniu do MP, oraz wspieraniu rozwoju silnej i zrównowa onej bazy przemysłowej, przygotowanej do konkurowania na rynkach wiatowych. Celem projektu Program na rzecz nowych umiejtnoci i zatrudnienia jest modernizacja rynków pracy poprzez zwikszanie mobilnoci siły roboczej oraz rozwijanie kwalifikacji przez całe ycie, co powinno podnie współczynnik aktywnoci zawodowej i lepiej dopasowa do siebie popyt i poda na rynku pracy, a projekt Europejski program walki z ubóstwem zakłada zapewnienie spójnoci społecznej i terytorialnej, tak aby korzyci płynce ze wzrostu gospodarczego i zatrudnienia były szeroko dostpne, a osoby 8

9 ubogie i wykluczone społecznie mogły y godnie i aktywnie uczestniczy w yciu społecznym. Narodowa Strategia Integracji Społecznej Narodowa Strategia Integracji Społecznej jest dokumentem, którego celem jest pomoc w procesie włczania si Polski w realizacj drugiego z celów Strategii Lizboskiej stawiajcego na modernizacj europejskiego modelu socjalnego, inwestowanie w ludzi oraz zwalczanie wykluczenia społecznego. Działania w tym zakresie maj przyczyni si do: dostosowania edukacji i szkolenia do wymogów ycia i pracy w społeczestwie opartym na wiedzy, rozwijania aktywnej polityki zatrudnienia przyczyniajcej si do tworzenia wikszej liczby lepszych miejsc pracy, modernizacji systemu ochrony socjalnej, w tym systemów emerytalnych i ochrony zdrowia, m.in. w celu zapewnienia ich finansowej stabilnoci oraz odpowiedniej koordynacji z celami polityki edukacyjnej i polityki zatrudnienia, wspierania integracji społecznej, aby unikn pojawienia si trwale zmarginalizowanej klasy ludzi niezdolnych do funkcjonowania w społeczestwie opartym na wiedzy. W ramach kilkunastu obszarów ycia społecznego wyznaczonych w Narodowej Strategii Integracji Społecznej sformułowano nastpujce priorytety: wzrost uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym, poprawa jakoci kształcenia na poziomie gimnazjalnym i rednim, upowszechnienie kształcenia wy szego i jego lepsze dostosowanie do potrzeb rynku pracy, rekompensowanie deficytów rozwoju intelektualnego i sprawnociowego dzieci, radykalne ograniczenie ubóstwa skrajnego, ograniczenie tendencji do wzrostu ró nic dochodowych, ograniczenie bezrobocia długookresowego, zmniejszenie bezrobocia młodzie y, zwikszenie poziomu zatrudnienia wród osób niepełnosprawnych, zwikszenie liczby uczestników w aktywnej polityce rynku pracy ALMP, upowszechnienie kształcenia ustawicznego, wydłu enie przecitnego dalszego trwania ycia w sprawnoci, 9

10 powszechne ubezpieczenie zdrowotne, kobiety i dzieci objte programami zdrowia publicznego, wzrost dostpu do lokali (mieszka) dla grup najbardziej zagro onych bezdomnoci, dostp do pracowników socjalnych, rozwój pomocy rodowiskowej zwikszenie liczby osób objtych usługami pomocy rodowiskowej, zaanga owanie obywateli w działalno społeczn, realizacja NSIS przez samorzdy terytorialne, dostp do informacji obywatelskiej i poradnictwa. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (Narodowa Strategia Spójnoci ) Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia wspierajce wzrost gospodarczy i zatrudnienie (Narodowa Strategia Spójnoci ) słu realizacji priorytetów polityki spójnoci Unii Europejskiej, integrujc je z priorytetami polskimi i uwzgldniajc zapisy odpowiadajcego na wyzwania zawarte w Strategii Lizboskiej Krajowego Programu Reform. Dokument stanowi podstaw do programowania interwencji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójnoci. Celem strategicznym Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia dla Polski jest tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjnoci gospodarki opartej na wiedzy i przedsibiorczoci zapewniajcej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójnoci społecznej, gospodarczej i przestrzennej. Cel ten bdzie osigany poprzez realizacj nastpujcych horyzontalnych celów szczegółowych: 1. Poprawa jakoci funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa. 2. Poprawa jakoci kapitału ludzkiego i zwikszenie spójnoci społecznej. 3. Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej majcej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjnoci Polski. 4. Podniesienie konkurencyjnoci i innowacyjnoci przedsibiorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartoci dodanej oraz rozwój sektora usług. 10

11 5. Wzrost konkurencyjnoci polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 6. Wyrównywanie szans rozwojowych. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Najwa niejszym instrumentem finansowym polityki społecznej Unii Europejskiej jest Europejski Fundusz Społeczny. Finansuje on działania pastw członkowskich w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i rozwoju zasobów ludzkich w celu osignicia spójnoci gospodarczej i społecznej oraz wysokiego poziomu zatrudnienia. Zgodnie z Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia (NSRO) cało interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce na lata została ujta w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jego celem jest umo liwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich poprzez wzrost zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsibiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia społeczestwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie budowy struktur administracyjnych pastwa. Problematyka integracji społecznej została ujta w dwóch priorytetach tego Programu, tj. w realizowanym na poziomie centralnym priorytecie I Zatrudnienie i integracja społeczna oraz w realizowanym na poziomie regionalnym priorytecie VII Promocja integracji społecznej. W ramach tych priorytetów przewidziano nastpujce działania odnoszce si do problematyki integracji społecznej: 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, 1.3. Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. Porednio dla problematyki integracji społecznej istotne jest równie wyznaczone w ramach Priorytetu V Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora. 11

12 DOKUMENTY REGIONALNE I LOKALNE Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku jest dokumentem, który okrela cele polityki rozwoju prowadzonej w regionie, w tym polityki społecznej. W jej ramach sformułowano wizj rozwoju ( Wielkopolska powinna by regionem zintegrowanym, konkurencyjnym ) i misj województwa ( Skupienie wszystkich podmiotów publicznych działajcych na rzecz wzrostu konkurencyjnoci regionu i poprawy warunków ycia mieszkaców. Uzyskanie efektu synergii poprzez stworzenie spójnej koncepcji wykorzystania rodków publicznych ) oraz wyznaczono cel generalny ( Poprawa jakoci przestrzeni województwa, systemu edukacji, rynku pracy, gospodarki oraz sfery społecznej skutkujca wzrostem poziomu ycia mieszkaców ), cele strategiczne, operacyjne i horyzontalne. Zało enia polityki społecznej ujto w ramach celów strategicznych 3 i 4 oraz słu cych ich osigniciu celów operacyjnych. Cel strategiczny 3. Wzrost kompetencji mieszkaców i promocja zatrudnienia. Ograniczanie barier w dostpie do edukacji. Poprawa jakoci oraz wzrost ró norodnoci form kształcenia. Rozwój przedsibiorczoci i promocja samozatrudnienia. Poprawa organizacji rynku pracy. Cel strategiczny 4. Wzrost spójnoci i bezpieczestwa społecznego. Poprawa sytuacji demograficznej oraz stanu zdrowia mieszkaców. Poprawa warunków mieszkaniowych. Rozwój usług socjalnych. Wzrost bezpieczestwa. Ograniczenie skali patologii oraz wyklucze społecznych. Budowa kapitału społecznego na rzecz społeczestwa obywatelskiego. Wzrost udziału sportu i rekreacji w yciu mieszkaców regionu. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata jest jednym z 16 programów regionalnych słu cych realizacji Strategii Rozwoju Kraju na lata oraz Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (Narodowej Strategii Spójnoci), 12

13 jednoczenie bdc odzwierciedleniem polityki rozwoju prowadzonej przez samorzd województwa. Dokument jest instrumentem polityki regionalnej województwa, realizujcym, w oparciu o rodki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i rodki krajowe, działania prowadzce do zmniejszenia dysproporcji gospodarczych, społecznych i terytorialnych. Zakres interwencji Programu wynika ze Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku, a jego celem głównym jest wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjnoci i zatrudnienia. Uznano, i cel główny bdzie realizowany poprzez cele szczegółowe, do których zaliczono: popraw warunków inwestowania, wzrost aktywnoci zawodowej mieszkaców oraz wzrost udziału wiedzy i innowacji w gospodarce regionu. Osignicie celów szczegółowych uzale niono natomiast od realizacji nastpujcych priorytetów: Konkurencyjno przedsibiorstw (cel: poprawa warunków dla zwikszenia konkurencyjnoci regionalnych przedsibiorstw na rzecz wzrostu i zatrudnienia), Infrastruktura komunikacyjna (cel: zwikszenie wymiany gospodarczej z otoczeniem na rzecz wzrostu zatrudnienia), rodowisko przyrodnicze (cel: poprawa stanu rodowiska i racjonalne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi regionu), Rewitalizacja obszarów problemowych (cel: restrukturyzacja obszarów problemowych na rzecz wzrostu i zatrudnienia), Infrastruktura dla kapitału ludzkiego (cel: rozwój kapitału ludzkiego oraz wzmocnienie spójnoci społecznej regionu na rzecz wzrostu zatrudnienia), Turystyka i rodowisko kulturowe (cel: wykorzystanie rodowiska przyrodniczego i kulturowego dla zwikszenia atrakcyjnoci regionu). Strategia Rozwizywania Problemów Społecznych dla Powiatu Pilskiego na lata Strategia Rozwizywania Problemów Społecznych dla Powiatu Pilskiego na lata jest dokumentem, który okrela polityk społeczn w powiecie. Zawiera on opcje rozwoju poszczególnych jej instrumentów w celu skutecznego rozwizywania problemów społecznych. W dokumencie sformułowano misj ( Pomoc społeczna adekwatna do potrzeb społecznych. Zintegrowany system wspierania dzieci i młodzie y, osób samotnych oraz rodzin znajdujcych si czasowo lub na stałe w trudnej sytuacji materialnej lub obci onych 13

14 niekorzystnymi dla ich rozwoju zjawiskami socjologicznymi. System oparty na modelowej współpracy oficjalnych struktur samorzdowych z organizacjami pozarzdowymi o charakterze społecznym. Powiat pilski to równie obszar działa na rzecz rozwizywania problemów społecznych opierajcy si na nowatorskich projektach opartych o partnerstwo publiczno-prywatne ) oraz wyznaczono poni ej przedstawione priorytety i cele szczegółowe. Priorytet 1. Edukacja. Cele szczegółowe: 1.1. Działa na rzecz rozwijania wiadomoci zagro e Wzmocni struktury owiaty w zakresie działa edukacyjnych i profilaktycznych Podj działania w kierunku pełnej edukacji społeczestwa na temat zagro e społecznych i instrumentów pomocy w zakresie przeciwdziałania tym zagro eniom. Priorytet 2. Problemy społeczne. Cele szczegółowe: 2.1. Przeciwdziała zjawiskom wzrastajcych patologii społecznych i braku poczucia bezpieczestwa. 2.2.Przeciwdziała uzale nieniom. 2.3.Stworzy warunki do zmniejszenia skutków rozwarstwienia społecznego ludnoci powiatu pilskiego. 2.4.Podejmowa działania w kierunku likwidacji barier infrastrukturalnych i instytucjonalnych dla zwikszania dostpnoci do obiektów publicznych i miejsc zamieszkania oraz zwikszenia samodzielnoci osób starszych i niepełnosprawnych. Priorytet 3. Społeczno lokalna. Cele szczegółowe: 3.1. Tworzy warunki do szerszej współpracy sektora publicznego i pozarzdowego. 3.2.Podj działania na rzecz wzrostu wyrozumiałoci i tolerancji społecznej. 3.3.Wykorzysta zaanga owanie i kreatywno osób pracujcych w obszarze pomocy społecznej. Priorytet 4. Infrastruktura. Cele szczegółowe: 4.1.Podj działania w kierunku tworzenia sprawnie funkcjonujcej profilaktyki w oparciu o infrastruktur społeczn. 4.2.Tworzy właciw i o wysokim standardzie baz dla realizacji zada społecznych. 4.3.Efektywnie wykorzysta funkcjonowanie wietlic socjoterapeutycznych na terenie powiatu. 14

15 4.4.Stworzy warunki do rozwoju zaplecza sportowego i rehabilitacyjnego. Priorytet 5. Finanse. Cele szczegółowe: 5.1. Podj działania w kierunku pozyskania zewntrznych rodków finansowych na realizacj zada z zakresu pomocy społecznej. 5.2.Podj działania na rzecz wsparcia finansowego rodzin. 5.3.Podj działania w kierunku zabezpieczenia szeroko rozumianych usług opiekuczych w miejscu zamieszkania. Strategia Rozwoju Miasta Piły na lata Strategia Rozwoju Miasta Piły na lata stanowi podstaw polityki rozwoju samorzdu miasta. Dokument zawiera wizj rozwoju miasta ( Piła to subregionalne centrum ycia gospodarczego i społecznego, edukacji i komunikacji północnej Wielkopolski o znaczeniu regionalnym, które zapewnia warunki wszechstronnego rozwoju, zwłaszcza dogodnego ycia, osiedlania si, kształcenia oraz prowadzenia działalnoci gospodarczej i społecznej ) i misj jego samorzdu ( Z poszanowaniem dla rodowiska naturalnego, w poczuciu odpowiedzialnoci za rozwój społeczny i gospodarczy Piły, działajc dla dobra jej mieszkaców, d ymy do wykorzystania szans stojcych przed miastem, które ze wzgldu na swoje znaczenie w północnej czci Wielkopolski oraz posiadane zasoby pretenduje do miana regionalnego centrum ycia społecznego i gospodarczego ) oraz definiuje kierunki rozwoju miasta, cele strategiczne i operacyjne w czterech obszarach tematycznych: 1. Praca i przedsibiorczo, 2. Przestrze, 3. Społeczno, 4. Kultura, turystyka i sport. W obszarze Praca i przedsibiorczo sformułowano nastpujce kierunki rozwoju: 1. Zwikszenie szans na zatrudnienie dla grup szczególnie zagro onych bezrobociem; 2. Dostosowanie kwalifikacji zawodowych ludnoci do zmieniajcych si potrzeb rynku pracy, m.in. poprzez rozwój kształcenia ustawicznego; 3. Tworzenie porozumie midzy jednostkami administracji samorzdowej a organizacjami pozarzdowymi i szkoleniowymi w celu optymalizacji działa podejmowanych w zakresie funkcjonowania rynku pracy; 4. Poprawa warunków funkcjonowania sektora usługowego w celu umocnienia roli Piły jako subregionalnego centrum gospodarczego; 5. Wzmocnienie współpracy midzy pilskimi małymi i rednimi przedsibiorstwami w celu maksymalnego podniesienia ich konkurencyjnoci w regionie; 15

16 6. Wzmocnienie współpracy midzy du ymi przedsibiorstwami oraz sektorem MSP; 7. Rozwój bazy instytucjonalnego i finansowego wsparcia przedsibiorczoci; 8. Zwikszanie zdolnoci przedsibiorstw do wprowadzania innowacyjnoci oraz rozwój współpracy midzy sektorem edukacyjnym i gospodarczym Piły. W obszarze Przestrze wyznaczono nastpujce kierunki rozwoju odnoszce si do kwestii mieszkalnictwa: 1. Rozwój mieszkalnictwa postpujcy wraz z rozwojem gospodarczym i społecznym miasta; 2. Wzmocnienie współpracy midzy samorzdem i prywatnymi włacicielami w sferze poprawy sytuacji mieszkaniowej w Pile. W obszarze Społeczno, odnoszcym si głównie do jakoci ycia mieszkaców miasta, sformułowano nastpujce kierunki rozwoju: 1. Wzmacnianie sektora organizacji pozarzdowych jako rozwój społeczestwa obywatelskiego; 2. Rozwój infrastruktury edukacyjnej oraz wsparcie dostosowania kierunków nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych do wymogów rynku pracy; 3. Rozwój szkolnictwa wy szego; 4. Wspieranie rozwoju i promowanie osigni utalentowanej młodzie y; 5. Rozwój pomocy społecznej w zakresie rozwizywania problemów osób i rodzin zagro onych marginalizacj, w tym szczególnie: osób starszych i niepełnosprawnych; 6. Wzrost bezpieczestwa publicznego; 7. Rozwój społeczestwa informacyjnego. W obszarze Turystyka, kultura i sport sformułowano nastpujce kierunki rozwoju: 1. Podniesienie standardów bazy turystycznej w celu zwikszenia atrakcyjnoci dla rozwoju usług turystycznych; 2. Uczynienie z Piły bazy wypadowej do uprawiania turystyki kwalifikowanej na obszarze wokół Piły obejmujcym atrakcyjne turystycznie rejony; 3. Wzmocnienie Piły jako subregionalnego orodka kulturalnego zgodnie z wytyczon wizj miasta jako centrum ycia społecznego i gospodarczego oddziałujcego na ssiednie regiony; 4. Upowszechnienie wród mieszkaców Piły idei aktywnego wypoczynku i edukacji przez sport, rozpowszechnienie sportów masowych, zrównanie szans do uprawiania sportu szczególnie dla osób niepełnosprawnych; 5. Promocja utalentowanej młodzie y. 16

17 W obszarze Społeczno wyznaczono m.in. cel szczegółowy zakładajcy popraw dostpnoci usług zwizanych z pomoc społeczn oraz cele operacyjne przewidujce popraw dostpnoci i jakoci usług rodowiskowych i instytucjonalnych dla osób starszych, niepełnosprawnych i ich rodzin oraz stworzenie lokalnego systemu pomocy społecznej dla osób i rodzin zagro onych marginalizacj. W ramach tych celów sformułowano nastpujce działania: stworzenie podstaw i warunków do organizowania nowych i rozwoju ju istniejcych usług o charakterze rodowiskowym, a tak e instytucjonalnym skierowanych do osób starszych, niepełnosprawnych i ich rodzin poprzez realizacj usług wiadczonych w miejscu zamieszkania osoby starszej i niepełnosprawnej, modernizacj i poszerzenie oferty istniejcych placówek działajcych w tym obszarze (Dzienny Dom Pomocy) oraz wsparcie utworzenia kolejnego Dziennego Domu Pomocy i nowych placówek m.in.: Rodzinnego Domu Pomocy, Zakładu Aktywizacji Zawodowej i kompleksu mieszka chronionych, upowszechnienie wiedzy o uprawnieniach, mo liwociach i zakresie wiadczonej pomocy, ofercie edukacyjnej, szkoleniowej i lokalnego rynku pracy, zapewnienie specjalistycznej pomocy w obszarze danego problemu, w tym psychologicznej, pedagogicznej, prawnej, poprawa jakoci przepływu informacji pomidzy instytucjami i organizacjami pozarzdowymi działajcymi w obszarze pomocy społecznej, kontynuacja realizacji lokalnego programu rozwizywania problemów społecznych na lata oraz opracowanie i realizacja gminnego programu rozwizywania problemów społecznych na kolejne lata, tworzenie grup wsparcia i grup samopomocy. 17

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Strzyżów na lata 2014-2020

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Strzyżów na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Strzyżów na lata 2014-2020 2013 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA... 4 1. STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/536/13 RADY GMINY KOBIERZYCE. z dnia 30 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/536/13 RADY GMINY KOBIERZYCE. z dnia 30 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVI/536/13 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA DLA POWIATU CZARNKOWSKO- TRZCIANECKIEGO NA LATA 2005 2012

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA DLA POWIATU CZARNKOWSKO- TRZCIANECKIEGO NA LATA 2005 2012 Załcznik do Uchwały nr XXVII/184/2005 Rady Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego z dnia 5 kwietnia 2005 roku ZARZD POWIATU CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEGO PROGRAM OCHRONY RODOWISKA DLA POWIATU CZARNKOWSKO- TRZCIANECKIEGO

Bardziej szczegółowo

SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO do roku 2015

SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO do roku 2015 SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO do roku 2015 Szczecin, padziernik 2000 I. WSTP...3 1. Programowanie rozwoju regionalnego... 3 2. Metoda i tryb

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY NA LATA 2008-2015

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY NA LATA 2008-2015 Zał cznik do Uchwały Nr XXXIII/157/09 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 9 marca 2009 r. STRATEGIA ROZWOJU MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY NA LATA 2008-2015 Rejowiec Fabryczny lipiec 2008 luty 2009 Długa

Bardziej szczegółowo

Załoenia do strategii informatyzacji gminy BIAŁOGARD, wersja 1.0

Załoenia do strategii informatyzacji gminy BIAŁOGARD, wersja 1.0 Załoenia do strategii informatyzacji gminy BIAŁOGARD Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007 Podstawowe informacje o dokumencie:

Bardziej szczegółowo

WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ I WSPARCIE MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW

WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ I WSPARCIE MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW 1 Aktualne problemy zarzdzania małymi i rednimi przedsibiorstwami 11 WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ I WSPARCIE MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW Marek Matejun, Maciej Miller Katedra Zarzdzania,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA DO ROKU 2015

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA DO ROKU 2015 URZD MIEJSKI W TARNOWSKICH GÓRACH STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TARNOWSKIE GÓRY DO ROKU 2015 TARNOWSKIE GÓRY WRZESIE 2005 Spis treci: 1. Wprowadzenie 2 2. Załoenia do strategii 11 3. Diagnoza uwarunkowa rozwojowych

Bardziej szczegółowo

(Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007)

(Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007) Załoenia do strategii informatyzacji gminy Cekcyn (Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007) Podstawowe informacje o dokumencie:

Bardziej szczegółowo

GMINNA STRATEGIA ROZWI ZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W WIDNICY

GMINNA STRATEGIA ROZWI ZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W WIDNICY Zał cznik do uchwały nr XXV/269/04 Rady Miejskiej w widnicy z dnia 22 pa dziernika 2004 r. GMINNA STRATEGIA ROZWI ZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W WIDNICY widnica, pa dziernik 2004 r. SPIS TRE CI 1. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Prace nad Poradnikiem dla beneficjentów były wykonywane w Departamencie Zarzdzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Gospodarki i

Prace nad Poradnikiem dla beneficjentów były wykonywane w Departamencie Zarzdzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Gospodarki i Prace nad Poradnikiem dla beneficjentów były wykonywane w Departamencie Zarzdzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Gospodarki i Pracy (MGiP) przy szczególnej pomocy pani Ireny Woliskiej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM

RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM Krzysztof B. Matusiak RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM Spis treci: 1. Pojcie i zadania niekomercyjnych instytucji otoczenia biznesu... 2 2. Rozwój

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWI ZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY REJOWIEC FABRYCZNY

STRATEGIA ROZWI ZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY REJOWIEC FABRYCZNY STRATEGIA ROZWI ZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY REJOWIEC FABRYCZNY REJOWIEC FABRYCZNY CZERWIEC 2006 1 Strategia Rozwi zywania Problemów Społecznych Gminy Rejowiec Fabryczny Zespół Projektowy: Halina

Bardziej szczegółowo

Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczestwa informacyjnego do roku 2020

Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczestwa informacyjnego do roku 2020 Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczestwa informacyjnego do roku 2020 Warszawa, 24 czerwca 2005 SPIS TRECI 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA GMINY DRAWSKO NA LATA 2013-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA GMINY DRAWSKO NA LATA 2013-2020 STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA GMINY DRAWSKO NA LATA 2013-2020 DOKUMENT PRZYGOTOWANY PRZEZ INSTYTUT BADAWCZY IPC NA ZLECENIE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DRAWSKU DRAWSKO 2013

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 116 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2007 r. STRATEGIA ROZWOJU KONINA 2007-2015

Załącznik do Uchwały Nr 116 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2007 r. STRATEGIA ROZWOJU KONINA 2007-2015 Załącznik do Uchwały Nr 116 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2007 r. STRATEGIA ROZWOJU KONINA 2007-2015 Konin, czerwiec 2007 Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 1. Syntetyczna diagnoza stanu

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DLA TRANSPORTU KOLEJOWEGO DO ROKU 2009

STRATEGIA DLA TRANSPORTU KOLEJOWEGO DO ROKU 2009 MINISTERSTWO TRANSPORTU I BUDOWNICTWA STRATEGIA DLA TRANSPORTU KOLEJOWEGO DO ROKU 2009 Warszawa, marzec 2006r. 1 SPIS TRECI Wprowadzenie... 4 1. Kierunki polityki transportowej i misja Rzdu w kształtowaniu

Bardziej szczegółowo

PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW

PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW Rodzaje projektów, typy beneficjentów, rozkład przestrzenny udzielonej pomocy UE Instytucja zarzdzajca Podstawami Departament

Bardziej szczegółowo

ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015

ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015 Ministerstwo Gospodarki ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015 Warszawa, marzec 2007 r. Spis treci I. WPROWADZENIE... 3 II. WIZJA... 3 III. CELE STRATEGII... 3 IV. AKTUALNA SYTUACJA

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA JASŁA NA LATA 2013-2018

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA JASŁA NA LATA 2013-2018 STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA JASŁA NA LATA 2013-2018 DOKUMENT PRZYGOTOWANY PRZEZ INSTYTUT BADAWCZY IPC NA ZLECENIE URZĘDU MIASTA W JAŚLE JASŁO 2012 STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

Bardziej szczegółowo

Raport Kocowy. Zamawiajcy: Ministerstwo Gospodarki i Pracy. ECORYS Polska. Radosław Piontek, Agnieszka Kowalczyk, Iwona Burakowska

Raport Kocowy. Zamawiajcy: Ministerstwo Gospodarki i Pracy. ECORYS Polska. Radosław Piontek, Agnieszka Kowalczyk, Iwona Burakowska Ocena uzupełniajca Problemy i bariery w postpie realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 w ocenie Ostatecznych Odbiorców Programu Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY DĄBROWA ZIELONA NA LATA 2006-2013

STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY DĄBROWA ZIELONA NA LATA 2006-2013 Załącznik do: Uchwały Nr XXXVII/239/06 Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej z dnia 20 września 2006 roku STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY DĄBROWA ZIELONA NA LATA 2006-2013 SIERPIEŃ

Bardziej szczegółowo

2. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA GMINY KLEMBÓW

2. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA GMINY KLEMBÓW Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Klembów 2 urz dnikom, jak te u wiadomienie, e jest wiele elementów tworz cych drog rozwoju i dopiero wszystkie te elementy zrealizowane w sposób prawidłowy daj sukces rozwój

Bardziej szczegółowo

STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIŁY NA LATA 2005-2015

STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIŁY NA LATA 2005-2015 Załącznik do Uchwały Nr XLI/485/09 Rady Miasta Piły z dnia 29 listopada 2009 r. STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIŁY NA LATA 2005-2015 (MODYFIKACJA) SPIS TREŚCI 1. METODOLOGIA OPRACOWANIA MODYFIKACJI STRATEGII

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY ANDRYCHÓW NA LATA 2008-2013

STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY ANDRYCHÓW NA LATA 2008-2013 STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY ANDRYCHÓW NA LATA 2008-2013 STYCZEŃ 2008 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE...3 1. CZĘŚĆ WSTĘPNA...5 1.1. TŁO I PRZYCZYNY... 6 1.2. WARTOŚCI, ZASADY,

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania. Problemów Społecznych. Miasta Częstochowy. na lata 2014-2020

Strategia Rozwiązywania. Problemów Społecznych. Miasta Częstochowy. na lata 2014-2020 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Częstochowy na lata 2014-2020 ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR. RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia... 2014 r. Strona 1 z 126 Częstochowa, styczeń 2014 ZAŁĄCZNIK

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2020

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2020 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2020 Spis treści: RADOM 2014 I. Wstęp... 4 II. Procedura tworzenia... 6 II.1 Uwarunkowania prawno - systemowe... 6 II.2

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWEGO URZDU PRACY W KIELCACH ZA 2006 ROK ORAZ INFORMACJA O AKTUALNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWEGO URZDU PRACY W KIELCACH ZA 2006 ROK ORAZ INFORMACJA O AKTUALNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT KIELECKI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWEGO URZDU PRACY W KIELCACH ZA 2006 ROK ORAZ INFORMACJA O AKTUALNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY Kielce, maj 2007 roku 1 Spis treci: I. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI

Bardziej szczegółowo

Dblin, marzec 2005 r.

Dblin, marzec 2005 r. STRATEGIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIASTA DBLIN Główne kierunki działa na lata 2005-2012 Dblin, marzec 2005 r. 2 SPIS TRECI I. WSTP...5 II. OPIS STANU AKTUALNEGO...6 2.1. HISTORIA MIASTA...6 2.2. POŁOENIE

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE ŁOBESKIM. Łobez, maj 2012 r.

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE ŁOBESKIM. Łobez, maj 2012 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE ŁOBESKIM NA LATA 2012-2020 Łobez, maj 2012 r. Zleceniodawca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie ul. Bema 27 73-150 Łobez tel. (91) 397 68

Bardziej szczegółowo