Działania studyjno koncepcyjne dla przygotowania terenów inwestycyjnych i wznowienia funkcjonowania lotniska w Pile

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Działania studyjno koncepcyjne dla przygotowania terenów inwestycyjnych i wznowienia funkcjonowania lotniska w Pile"

Transkrypt

1 Działania studyjno koncepcyjne dla przygotowania terenów inwestycyjnych i wznowienia funkcjonowania lotniska w Pile Tom 4 Informacja promocyjna o moŝliwościach działania inwestycyjnego w kontekście uruchomienia działalności lotniska w Pile Kwiecień 2011

2 Tytuł opracowania: Działania studyjno koncepcyjne dla przygotowania terenów inwestycyjnych i wznowienia funkcjonowania lotniska w Pile Tom 4 Informacja promocyjna o moŝliwościach działania inwestycyjnego w kontekście uruchomienia działalności lotniska w Pile Klient: Powiat Pilski Zarząd Powiatu w Pile al. Niepodległości 33/ Piła Wykonawca: Sener sp. z o.o. Ul. śelazna 28/ Warszawa Dokument: P710A35-SRPL-RK Wersja: 0.01 Data: Przygotował: Sprawdził: Zatwierdził: Imię i nazwisko Podpis Data Yuliia Shurhot Ewa Szylberg Marek Krawczyk Piotr Rebajn Nr referencji SENER: P710A35 Nazwa pliku: p710a35-srpl-rk01-001_tom 4

3 WSTĘP Niniejsze Memorandum Informacyjne zostało przygotowane na zlecenie Powiatu Pilskiego w związku z potrzebą sfinansowania inwestycji polegającej na wznowieniu funkcjonowania lotniska w Pile. Dokument ten ma słuŝyć informacją w celu znalezienia potencjalnych partnerów biznesowych oraz finansowych. W dokumencie przedstawiono opis otoczenia inwestycji wraz z jej krótką historią, strategią dalszego rozwoju, podjęte działania, a takŝe charakterystyką cech poszukiwanych potencjalnych inwestorów. Proponujemy, aby potraktować te informacje jako zestawienie modułów informacyjnych, które mogą być układane w róŝny sposób w zaleŝności od konkretnych oczekiwań poszczególnych inwestorów. Memorandum informacyjne zostało przygotowane w języku polskim i angielskim. Załączamy takŝe propozycje logo i graficznych ilustracji lotniska Piła. Rozpoznawalność wzrokowa przedsięwzięcia jest bardzo istotna dla powodzenia tego rodzaju inwestycji. W związku z tym przedstawiamy logo (wraz innymi rozpatrywanymi wersjami kolorystycznymi) oraz ilustracje do wykorzystania w akcji promocyjnej inwestycji. P710A35-SRPL-RK

4 MEMORANDUM INFORMACYJNE WERSJA POLSKA P710A35-SRPL-RK

5 MEMORANDUM INFORMACYJNE DLACZEGO PIŁA? GENERAL AVIATION DOGODNE POŁOśENIE POTENCJAŁ ROZWOJU MOśLIWOŚCI BIZNESOWE P710A35-SRPL-RK

6 DOGODNE POŁOśENIE Piła - malowniczo połoŝone miasto nad rzeką Gwdą, na pograniczu Pomorza Zachodniego i Wielkopolski, leŝy w północno-zachodniej części województwa wielkopolskiego. Zajmuje powierzchnię ha, z czego ponad 50% to tereny zieleni. Tereny zieleni to przede wszystkim lasy i zieleń parkowa znajdująca się pomiędzy nowoczesnymi dzielnicami mieszkaniowymi. Rysunek 1 Lokalizacja miasta Piły Źródło: Opracowanie własne Źródło: fot. R. Judycki Piła ma strategiczne połoŝenie w układzie komunikacyjnym, zlokalizowana jest na skrzyŝowaniu głównych szlaków komunikacyjnych. Tu przecinają się drogi i linie kolejowe, prowadzące z WybrzeŜa na południe, do Poznania, Gorzowa i dalej do Niemiec oraz ze Szczecina i Świnoujścia do Bydgoszczy, Torunia i Warszawy. Rysunek 2 Odległość Piły od wybranych miast Źródło: Opracowanie własne P710A35-SRPL-RK

7 W przyszłości pozwoli to na skomunikowanie lotniska z siecią istniejących i planowanych dróg i kolei DK10 i DK11 mają zostać zmodernizowane do standardu drogi ekspresowej. Rysunek 3 Sieć dróg krajowych PLANOWANE DROGI EKSPRESOWE S10 i S11 Źródło: Opracowanie własne na bazie materiałów GDDKiA POTENCJAŁ ROZWOJOWY Według danych na koniec 2009 roku Piła liczyła prawie 75 tysięcy mieszkańców, z których ponad 66% to ludność w wieku produkcyjnym. NaleŜy podkreślić, Ŝe Piła to miasto ludzi młodych, prawie 60% mieszkańców nie przekroczyło czterdziestego roku Ŝycia. Liczba ludności w 2009 roku w obszarze wpływu planowanego lotniska w Pile wynosiła ponad 2 mln osób. Jednym z silnych atutów Piły jest dobrze rozwinięty system szkolnictwa średniego i wyŝszego, co sprawia, Ŝe mieszkańcy miasta i północnej Wielkopolski mogą kształcić się na wszystkich szczeblach edukacji. Szkoły średnie charakteryzują się bogatą ofertą edukacyjną, dostosowaną do potrzeb lokalnego rynku. Ponadto, w mieście swoje siedziby mają Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa, WyŜsza Szkoła Biznesu oraz ośrodek zamiejscowy poznańskiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Kształci się w nich ponad 4 tysiące studentów. Ścisła współpraca uczelni pilskich z uniwersyteckimi ośrodkami w kraju ułatwia młodzieŝy kontynuację edukacji na specjalistycznych kierunkach. Piła to takŝe intensywnie i systematycznie rozwijający się ośrodek gospodarczy. Miasto naleŝy do najsilniejszych ośrodków gospodarczych w północnej Wielkopolsce. Od lat znajduje się w gronie liderów atrakcyjności inwestycyjnej miast do 100-tysięcy mieszkańców, stanowiąc P710A35-SRPL-RK

8 znakomite miejsce do prowadzenia biznesu. Związane jest to z doskonałym klimatem społecznym dla inwestorów zarówno krajowych jak i zagranicznych. Ponadto, występuje stosunkowo duŝa chłonność rynku pracy, jest dobra dostępność komunikacyjna oraz nowoczesna infrastruktura techniczna i biznesowa. NaleŜy zaznaczyć, Ŝe w mieście znajduje się około 30 filii renomowanych banków i tyle samo instytucji ubezpieczeniowych. Wykres 1 Obszary działalności podmiotów gospodarczych występujących w obszarze wpływu planowanego lotniska w Pile (rok 2009) 22.5% 2.4% 75.1% usługi przemysł i budownictwo rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS W Pile funkcjonuje ponad 8 tysięcy firm w tym 75 z udziałem kapitału zagranicznego m.in. holenderskiego, duńskiego, szwedzkiego, niemieckiego i amerykańskiego. Spółki zajmują się głównie handlem, naprawami, obsługą nieruchomości i firm, budownictwem oraz transportem i łącznością. Wśród tych firm naleŝy wyróŝnić: Philips Lighting Poland i Philips Lighting Electronics, SCA Packaging Poland, Centrum Rijnart Poland. Dynamicznie rozwija się w Pile przemysł poligraficzny, elektroniczny i elektrotechniczny oraz usługi. Do znaczących podmiotów gospodarczych naleŝą m.in. Poszukiwania Nafty i Gazu Nafta, Profil J. Cerby, Pil-Building, Karpol, Grapil, Sezup Clima, Asta-Net. Inwestorów wspierają Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski, Cech Rzemiosł RóŜnych, Zrzeszenie Handlu, Gastronomii i Usług, a takŝe Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Ostatnio w Pile powołano spółkę Inwest-Park - biuro obsługi i wsparcia biznesu. P710A35-SRPL-RK

9 Rysunek 4 Atuty Piły Atrakcyjne usytuowanie geograficzne Dostępność komunikacyjna Potencjał ekonomiczny Pełna obsługa inwestora Dynamicznie rozwijające się zaplecze akademickie Atuty Piły Chłonność lokalnego rynku pracy Dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna, społeczna i kulturalna Naturalne walory przyrodnicze i zabytki przyrody Rozwinięty system zachęt dla inwestorów Doskonały klimat społeczny Źródło: Opracowanie własne P710A35-SRPL-RK

10 PREZENTACJA LOTNISKA Lotnisko w Pile zlokalizowane jest w północno-zachodniej części miasta na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 167/7 i 170 o łącznej powierzchni 179,2 ha. Dodatkowo, posiada jeden z najdłuŝszych pasów startowych w Polsce oraz bardzo dobrze zachowaną infrastrukturę. Właścicielem lotniska jest powiat pilski. Rysunek 5 Lokalizacja lotniska w Pile Teren inwestycji Źródło: Opracowanie własne (http://mapa.targro.pl) Kompleks lotniskowy składa się m.in. z: domku pilota o powierzchni uŝytkowej 755 m² drogi startowej o długości m drogi kołowania o powierzchni m² drogi dojazdowej o powierzchni m² płaszczyzn postoju samolotów o łącznej powierzchni m² dróg samochodowych o łącznej powierzchni m² Historia pilskiego lotniska rozpoczęła się w roku 1913, kiedy to zostało ono załoŝone przy oddziale fabryki samolotów Albatros Flugzeugwerke. W pierwszym okresie działalności baza pilskiego lotniska uznawana była za jedną z największych na Pomorzu. Po I wojnie światowej, gdy Niemcy zlikwidowali siły zbrojne na terenie miasta, lotnisko przekształcono na cywilne, odtąd lądowały na nim głównie samoloty pocztowe. W drugiej połowie lat 30 XX wieku lotnisko zostało rozbudowane. Po II wojnie światowej infrastrukturę lotniska dostosowano do potrzeb wojskowych. W latach stacjonowała na nim jednostka lotnicza. W latach 80 tych P710A35-SRPL-RK

11 XX wieku gruntownie zmodernizowano infrastrukturę lotniska. W drugiej połowie lat 90 XX wieku zapadła decyzja redukcji jednostek lotniczych, co praktycznie oznaczało koniec historii wojskowego wykorzystania lotniska w 2002 roku. W listopadzie 2009 roku powiat pilski przejął na własność część byłego lotniska wojskowego w Pile o powierzchni 179,2 ha z przeznaczeniem na załoŝenie i zarządzanie lokalnym lotniskiem uŝytku publicznego. Obecnie płyta lotniska uŝywana jest do obsługi małych samolotów sportowych, szybowców oraz skoków spadochronowych. Na obszarze lotniska działa obecnie Aeroklub Ziemi Pilskiej. Rysunek 6 Aeroklub Ziemi Pilskiej na terenie lotniska Źródło: Wikimapia Zakres planowanego przedsięwzięcia obejmuje: budowę terminala dla obsługi General Aviation, a w przyszłości uruchomienie obsługi większych samolotów budowę obiektu zaopatrzenia w paliwo i zaplecza handlingowego budowę hangarów budowę parkingu samochodowego wykonanie niezbędnych obiektów zaplecza technicznego lotniska wykonanie sieci mediów technicznych wykonanie niezbędnej infrastruktury ochrony środowiska wykonanie ogrodzenia i innych koniecznych obiektów technicznych wykonanie lotniskowych pomocy nawigacyjnych Przewiduje się uruchomienie stref przemysłowych na terenach lotniska. Oczekuje się, Ŝe działalność uruchomiona w tych strefach będzie stanowiła część kompleksowej działalności gospodarczej lotniska i portu lotniczego Pila. P710A35-SRPL-RK

12 Rysunek 7 Propozycje lokalizacji stref przemysłowych w koncepcji zagospodarowania lotniska Piła Źródło: Opracowanie własne ZOSTAŃ NASZYM PARTNEREM W INWESTYCJI ACH Obecnie szukamy partnerów do utworzenia spółki w celu zarządzania lotniskiem. Poszukiwany inwestor powinien mieć następujące cechy: moŝliwości i chęć długoterminowego inwestowania w Polsce potrafić osiągnąć poŝytki z wykorzystania portu lotniczego, zlokalizowanego na terytorium Unii Europejskiej potrafić rozwijać działalność około-lotniskową umiejętność zarządzania kompleksami lotniczymi Od partnerów oczekuje się: udziału kapitałowego w zamknięciu finansowania Projektu; udziału w budowaniu programu gospodarczego wykorzystania strefy około-lotniskowej, aktywizującego cały obszar z wykorzystaniem lotniska pozyskania partnerów do działalności lotniczej i pozalotniczej Partner będzie miał m.in. wpływ na: ukształtowanie ostatecznego profilu Portu Lotniczego decyzje o formie wykorzystania terenów w otoczeniu przedmiotowej inwestycji decyzje o wyborze wykonawcy prac budowlanych decyzje o wyborze operatora lotniska P710A35-SRPL-RK

13 OPIS WDROśONYCH DZIAŁAŃ Dotychczas poczyniono następujące kroki w celu wdroŝenia przedmiotowej inwestycji: wpisanie rozwoju lotniska w Pile w strategię miasta oraz województwa, a takŝe sporządzenie lokalnego programu rewitalizacji terenów powojskowych uchwalenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piły, polegającej na określeniu kierunków rozwoju obszarów powojskowych budowa modelu biznesowego przygotowywanie dokumentacji formalno-prawnej niezbędnej do załoŝenia lotniska przygotowywanie programu inwestycyjnego, który ma obecnie charakter otwarty poszukiwanie inwestorów do działalności około-lotniskowej związanych m.in. z sektorem lotniskowym KONTAKT P710A35-SRPL-RK

14 MEMORANDUM INFORMACYJNE WERSJA ANGIELSKA P710A35-SRPL-RK

15 INVESTMENT MEMORANDUM P710A35-SRPL-RK

16 CONVENIENT LOCATION Piła is a town delightfully situated on the river of Gwda, in the borderland between the Western Pomerania and the Greater Poland regions. The town is located in the North- Western part of the Wielkopolskie Province. It covers the area of ha, 50% of which are covered with greenery. The green areas are primarily forests and parks located between modern housing districts. Figure 1 Town of Piła location Source: Authors elaboration Source: photo by R. Judycki Piła has a strategic location within the communication system, as it is located at the crossing of main communication routes. It lies where cross the main national roads and railroads leading from Pomerania southward, to Poznań, Gorzów and on to Germany, and from Szczecin and Świnoujście to Bydgoszcz, Toruń i Warszawa. Figure 8 Distances between Piła and selected cities Source: Authors elaboration P710A35-SRPL-RK

17 In the future, this will allow the airfield to be connected to the network of existing and planned roads and railroads. DK10 and DK11 roads are to be modernized to reach the standard of an expressway. Figure 3 National roads network PLANNED EXPRESS ROADS S10, S11 Source: Authors elaboration based on GDDKiA materials DEVELOPMENT POTENTIAL According to the data gathered as of the end of 2009, 75 thousand inhabitants lived in Piła. 66% of them were in working age. It should be pointed out that Piła is a town of young people. Almost 60% of inhabitants are under forty. The number of inhabitants remaining in 2009 within the catchment area of the planned airfield in Piła amounted to over 2 million people. Another strong advantage of Piła consists of a well-developed system of secondary and academic schools, which allows inhabitants of the town and Northern part of the Greater Poland region to receive schooling at all levels of education. The education offered by secondary schools is rich and adjusted to the needs of the local market. Moreover, the town hosts the seats of the Higher Vocational State School, the Higher School of Business and an external centre of the Adam Mickiewicz University in Poznań. Over 4 thousand students receive education in these institutions. Close cooperation of Piła colleges with Polish university centres makes it easier for young people to continue their education in specialized fields of study. Piła is also a systematically and intensely developing business centre. The town is one of the strongest economic centres in Northern Greater Poland. For years, it has been counted P710A35-SRPL-RK

18 among leading towns with up to 100 thousand inhabitants in the domain of attractiveness for investors. Thus, it is a perfect place to do business. This is related to an excellent social climate for investors, both Polish and foreign. Moreover, the labour market is relatively broad, the town is well accessible in terms of communication and it has modern technical and business infrastructure. It should be pointed out that the city hosts about 30 branches of recognized banks and the same number of insurance institutions. Diagram 2 Activity areas of business entities operating within the catchment area of the planned airport in Piła (year 2009) 2,4% 22,5% 75,1% services industries and construction industry agriculture, forestry, hunting and fishing Source: Authors elaboration on the basis of data published by the Central Office of Statistics. Over 8 thousand firms operate in Piła. This includes 75 companies with the participation of foreign capital, including Dutch, Danish, Swedish, German and American capital. The companies deal mainly with trade, repairs, real estate management and company servicing, construction, transport and communication. Among them, one can name: Philips Lighting Poland and Philips Lighting Electronics, SCA Packaging Poland, the Rijnart Poland Centre. In Piła, one can see dynamic development of printing industry, electronic and electro technical industry and services. Among significant business entities, one can name Poszukiwania Nafty i Gazu Nafta, Profil J. Cerby, Pil-Building, Karpol, Grapil, Sezup Clima, Asta-Net. Investors are supported by the Economic Chamber of Northern Greater Poland, the Guild of Various Trades, the Trade, Gastronomy and Services Association as well as the Entrepreneurship Development Agency of Greater Poland. Recently, Piła has initiated activities of the Inwest-Park company a business support and management office. P710A35-SRPL-RK

19 Figure 4 Advantages of Piła Communication accessibility Attractive geographic location Economic potential Comprehensive investor support Local labour market Advantages of Piła Dynamically developing academic institutions Well-developed technical, social and cultural infrastructure Natural environment quality and natural monuments Incentive system for investors Perfect social climate Source: Authors elaboration P710A35-SRPL-RK

20 AIRFIELD PRESENTATION The airfield in Piła is located in the North-Western part of the town, in the land plots identified by the following numbers 167/7 and 170. Their total area amounts to ha. Additionally, it has one of the longest airstrips in Poland and its infrastructure is very well maintained. The airfield is owned by the Piła District. Figure 5 Location of the airfield in Piła investment area Investment Source: Authors elaboration (http://mapa.targro.pl) The airfield complex includes: a pilot house with the usable floorage of 755 m² a runway of m a taxi road with the area of m² an access road with the area of m² aircraft parking zones with the total area of m² roads for vehicles with the total area of m² The history of the Piła airfield began in 1913, when it was established as a branch of the Albatros airplane production plant. In the initial period of its operation, the base of the Piła airfield was considered to be the biggest in the Pomerania region. After the Great War, when Germans liquidated their armed forces within the town, the airfield was transformed into a civil facility. Since then, it supported mainly postal service airplanes. In the second half of the '30s of the 20 th c., the airfield was extended. After WW II, the airfield infrastructure was adapted to military needs. In the period , an air force unit was stationed there. P710A35-SRPL-RK

21 In the '80s of the 20 th c., the airfield infrastructure was thoroughly modernized. In the second half of the '90s of the 20 th c., it was decided air force units were to be reduced, which meant practically the end of the airfield military service presence in In November 2009, the Piła County took over the property of a part of the former military airfield in Piła with the area of 179,2 ha, which was aimed at establishing and managing a local public utility airfield. At present, the airfield apron is used to support small sports airplanes, gliders and parachute jumping. Piła Land Aeroclub is currently performing its activities on the airfield. Figure 6 Pila Land Aeroclub on the airfield Source: Wikimapia The scope of planned undertaking covers: construction of a General Aviation terminal and commencement of handling greater airplanes in the future construction of a fuelling facility and handling back-up facilities construction of hangars construction of a parking lot for cars preparation of indispensable technical back-up facilities for the airfield preparation of technical utility service lines preparation of indispensable environment protection infrastructure construction of a fence and other technical structures preparation of airfield navigation facilities Establishment of industrial zones in the airfield area is envisaged. It is expected that activities originated in these areas will be part of complex economic activity of Piła airfield and Airport. P710A35-SRPL-RK

22 Figure 7 Industrial zones location proposal in Airport development concept Source: Authors elaboration BECOME OUR PARTNER IN INVESTMENT At present, we are looking for partners to establish a company to manage the airfield. The expected investor should be characterized by the following: ability and willingness of long-term investment in Poland ability to gain benefits from operating an airport located within the territory of the European Union ability to develop activities related to the airfield ability to manage airfield complexes Partners are expected to: participate with their capital in financing the Project; participate in the construction of a program of economic use of the airfield zone aimed at activating the entire area by means of the airfield. attract other investors for airside and landside activities The partner will be able to influence the following, among others: the shape of the final profile of the Airport decisions concerning the use of areas in the environment of the investment in question decisions concerning the choice of the contractor who shall carry out construction works decisions concerning the choice of the airfield operator P710A35-SRPL-RK

23 DESCRIPTION OF IMPLEMENTED ACTIVITIES Up to now, the following steps have been undertaken to implement the investment in question: the Piła airfield development has been introduced into the strategy of development of the town and province and a local program of revitalisation of military areas a change was introduced into in the study of conditioning factors and spatial development directions of the town of Piła was introduced into. It consists in establishing development directions for ex-military areas establishment of a business model preparation of administrative and legal documentation, indispensable to establish an airfield preparation of an investment programme that has assumed an open character search for investors to carry out airfield -related activities, connected with the airport sector, among others CONTACT P710A35-SRPL-RK

24 PROPOZYCJA LOGO I ILUSTRACJI GRAFICZNYCH LOTNISKA PIŁA P710A35-SRPL-RK

25 P710A35-SRPL-RK

26 P710A35-SRPL-RK

27 P710A35-SRPL-RK

28 P710A35-SRPL-RK

INFORMATOR GOSPODARCZY BUSINESS GUIDE

INFORMATOR GOSPODARCZY BUSINESS GUIDE INFORMATOR GOSPODARCZY BUSINESS GUIDE 2 0 0 9 makieta_new_koniec.indd 1 2009-01-06 12:31:46 POŁOŻENIE INFRASTRUKTURA DROGOWA, KOLEJOWA, LOTNICZA DANE DEMOGRAFICZNE SZKOLNICTWO RYNEK PRACY PRZEMYSŁ, HANDEL,

Bardziej szczegółowo

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl Invest in Czestochowa www.czestochowa.pl Made in Częstochowa - the structure of the Warsaw Świętokrzyski Bridge was made in Częstochowa - vast majority of masts for German wind turbines were made in Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl Invest in Czestochowa www.czestochowa.pl Made in Częstochowa - the structure of the Warsaw Świętokrzyski Bridge was made in Częstochowa - vast majority of masts for German wind turbines were made in Częstochowa

Bardziej szczegółowo

We encourage you to visit our website to download more office sector related reports

We encourage you to visit our website to download more office sector related reports 2 On Point Wrocław City Report November 2012 We encourage you to visit our website to download more office sector related reports Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony w celu pobrania innych publikacji

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim Polskie Klastry i klastry polityka i polityka klastrowa klastrowa 2012 Klastry w województwie warmińsko-mazurskim województwo warmińsko-mazurskie / Warmińsko-Mazurskie Voivodeship Clusters in the Warmińsko-

Bardziej szczegółowo

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu. Entrepreneurial Cities. Project Directory

Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu. Entrepreneurial Cities. Project Directory Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu Entrepreneurial Cities Project Directory 1 Badania stanu potrzeb firm dynamicznych, kreatywnych i innowacyjnych Studies on the needs of dynamic, creative and

Bardziej szczegółowo

moving Improving through kraków kraków Poznań katowice

moving Improving through kraków kraków Poznań katowice Numer 1, 2008 / Issue 1, 2008 Improving through moving RE P O R T O N BPO OP P O R T U N I T I E S IN PO L A N D RAP O R T O PE R S P E K T Y W A C H SE K T O R A BPO W PO L S C E KATOWICEPoznań ŁÓDŹ lublinbydgoszcztoruń

Bardziej szczegółowo

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał Warsaw POLAND BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał On behalf of the National Centre for Research and Development, I am honored to introduce the participants

Bardziej szczegółowo

Invest in Bydgoszcz YOUR BUSINESS DESTINATION. www.bydgoszcz.pl www.fb.com/bydgoszczpl

Invest in Bydgoszcz YOUR BUSINESS DESTINATION. www.bydgoszcz.pl www.fb.com/bydgoszczpl Invest in Bydgoszcz YOUR BUSINESS DESTINATION www.bydgoszcz.pl www.fb.com/bydgoszczpl Miasto Bydgoszcz Czy wiesz, że... / Did you know... W Bydgoszczy znajduje się jedyne w tej części Europy międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Ocena wpływu RPO WK-P na lata 2007-2013 na zwiększenie potencjału ośrodków stołecznych regionu, w tym na rozwój funkcji metropolitalnych

Ocena wpływu RPO WK-P na lata 2007-2013 na zwiększenie potencjału ośrodków stołecznych regionu, w tym na rozwój funkcji metropolitalnych Ocena wpływu RPO WK-P na lata 2007-2013 na zwiększenie potencjału ośrodków stołecznych regionu, w tym na rozwój funkcji metropolitalnych Raport Końcowy Badanie ewaluacyjne jest finansowane ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 Urząd Miasta Kielce 25-303, Rynek 1, www.um.kielce.pl, www.itv.kielce.eu Biuro Obsługi Interesanta tel. 48 41 36 76 009

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2014

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2014 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map summer 2/2014 Urząd Miasta Kielce 25-303, Rynek 1, www.um.kielce.pl, www.itv.kielce.eu Biuro Obsługi Interesanta tel. 48 41 36 76 009

Bardziej szczegółowo

liwice. Stare Miasto. Nowy Świat. Gliwice. Old City. New World.

liwice. Stare Miasto. Nowy Świat. Gliwice. Old City. New World. G liwice. Stare Miasto. Nowy Świat. Gliwice. Old City. New World. GLIWICE Rynek i dawny Ratusz / Market Square and the old town Hall Gliwice leżą nad rzeką Kłodnicą, w zachodniej części województwa śląskiego.

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW INVESTORS GUIDE PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW

WROCŁAW INVESTORS GUIDE PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW WROCŁAW INVESTORS GUIDE PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW 2014 About CBRE Group, Inc. CBRE Group, Inc. (NYSE:CBG), a Fortune 500 and S&P 500 company headquartered in Los Angeles, is the world s largest commercial

Bardziej szczegółowo

Clusters in the Łódzkie. Voivodeship. 2012 Klastry w województwie łódzkim. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową

Clusters in the Łódzkie. Voivodeship. 2012 Klastry w województwie łódzkim. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013

ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 PLENARY SESSIONS PLENARY SESSIONS PLENARY SESSIONS BRANCH BRANCHSALONS SALONS BRANCH SALONS ACCOMPANYING ACCOMPANYINGEVENTS

Bardziej szczegółowo

Miasto Oświęcim tu warto inwestować, tu warto mieszkać The City of Oświęcim a place worth investing, a place worth living in

Miasto Oświęcim tu warto inwestować, tu warto mieszkać The City of Oświęcim a place worth investing, a place worth living in Miasto Oświęcim tu warto inwestować, tu warto mieszkać The City of Oświęcim a place worth investing, a place worth living in Panorama Starego Miasta Panorama of the Old Town Oświęcim to miasto o ponad

Bardziej szczegółowo

nasz region Wielkopolska: przedsiębiorcza i gościnna Wielkopolska: entrepreneurial and attractive

nasz region Wielkopolska: przedsiębiorcza i gościnna Wielkopolska: entrepreneurial and attractive nasz region Nr 4 /2011 ISSN 1733-6473 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Biuletyn Informacyjny Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 ROZWIJA SIĘ Z EUROPĄ Wielkopolska Regional Operational

Bardziej szczegółowo

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

MIASTO ZAMBRÓW THE TOWN OF ZAMBRÓW. www.zambrow.pl

MIASTO ZAMBRÓW THE TOWN OF ZAMBRÓW. www.zambrow.pl MIASTO ZAMBRÓW THE TOWN OF ZAMBRÓW www.zambrow.pl Szanowni Państwo! Oddajemy do Państwa rąk najnowsze wydanie folderu reklamowego Zambrowa. Znajdziecie w nim najważniejsze wiadomości o naszym mieście podane

Bardziej szczegółowo

SZCZECIN PROPERTY MARKET GUIDE

SZCZECIN PROPERTY MARKET GUIDE 2 CBRE - Dział Doradztwa i Badań Rynku Raport został przygotowany przez CBRE Polska, Dział Doradztwa i Badań Rynku, który stanowi element CBRE Global Research and Consulting grupy wybitnych konsultantów

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Podlaskim

Klastry w Województwie Podlaskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Podlaskim województwo podlaskie / Podlaskie Voivodeship Clusters in the Podlaskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW

RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND SUPPORT FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY OF ENTERPRISES Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Na zlecenie: Publikacja dystrybuowana bezpłatnie. General Projekt Sp. z o.o. z Olsztyna. Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie

Opracowanie: Na zlecenie: Publikacja dystrybuowana bezpłatnie. General Projekt Sp. z o.o. z Olsztyna. Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie Projekt Naprzeciw zmianom badanie trendów gospodarczych miasta Jaworzna współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu VIII, Działania 8.1, Poddziałania

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map winter 4/2014 2015

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map winter 4/2014 2015 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map winter 4/2014 2015 Rok Żeromskiego Stefan Żeromski (pseud. Maurycy Zych, Józef Katerla) - pisarz, dramaturg, publicysta. Urodzony 14 października

Bardziej szczegółowo

Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region

Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie Science and business for innovation in the region fot. Łukasz Kobus/KobusArt Prof. dr hab. inż. Piotr Szczepaniak Prorektor Politechniki Łódzkiej ds. Rozwoju

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE ANNUAL REPORT

SPRAWOZDANIE ROCZNE ANNUAL REPORT 2014 SPRAWOZDANIE ROCZNE ANNUAL REPORT SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2014 / ANNUAL REPORT 2014 3 RAPORT ZARZĄDCZY / MANAGEMENT REPORT ON THE COMPANY S OPERATION

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW KRAKOW INVESTORS GUIDE 2014

KRAKÓW KRAKOW INVESTORS GUIDE 2014 KRAKÓW KRAKOW INVESTORS GUIDE 2014 SPIS TREŚCI GOSPODARKA RYNEK BIUROWY RYNEK HANDLOWY RYNEK MAGAZYNOWY RYNEK PRACY I EDUKACJA MAPA KRAKOWA 4 6 8 10 12 16 CONTENTS 18 20 22 24 26 30 ECONOMY OFFICE MARKET

Bardziej szczegółowo