Działania studyjno koncepcyjne dla przygotowania terenów inwestycyjnych i wznowienia funkcjonowania lotniska w Pile

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Działania studyjno koncepcyjne dla przygotowania terenów inwestycyjnych i wznowienia funkcjonowania lotniska w Pile"

Transkrypt

1 Działania studyjno koncepcyjne dla przygotowania terenów inwestycyjnych i wznowienia funkcjonowania lotniska w Pile Tom 4 Informacja promocyjna o moŝliwościach działania inwestycyjnego w kontekście uruchomienia działalności lotniska w Pile Kwiecień 2011

2 Tytuł opracowania: Działania studyjno koncepcyjne dla przygotowania terenów inwestycyjnych i wznowienia funkcjonowania lotniska w Pile Tom 4 Informacja promocyjna o moŝliwościach działania inwestycyjnego w kontekście uruchomienia działalności lotniska w Pile Klient: Powiat Pilski Zarząd Powiatu w Pile al. Niepodległości 33/ Piła Wykonawca: Sener sp. z o.o. Ul. śelazna 28/ Warszawa Dokument: P710A35-SRPL-RK Wersja: 0.01 Data: Przygotował: Sprawdził: Zatwierdził: Imię i nazwisko Podpis Data Yuliia Shurhot Ewa Szylberg Marek Krawczyk Piotr Rebajn Nr referencji SENER: P710A35 Nazwa pliku: p710a35-srpl-rk01-001_tom 4

3 WSTĘP Niniejsze Memorandum Informacyjne zostało przygotowane na zlecenie Powiatu Pilskiego w związku z potrzebą sfinansowania inwestycji polegającej na wznowieniu funkcjonowania lotniska w Pile. Dokument ten ma słuŝyć informacją w celu znalezienia potencjalnych partnerów biznesowych oraz finansowych. W dokumencie przedstawiono opis otoczenia inwestycji wraz z jej krótką historią, strategią dalszego rozwoju, podjęte działania, a takŝe charakterystyką cech poszukiwanych potencjalnych inwestorów. Proponujemy, aby potraktować te informacje jako zestawienie modułów informacyjnych, które mogą być układane w róŝny sposób w zaleŝności od konkretnych oczekiwań poszczególnych inwestorów. Memorandum informacyjne zostało przygotowane w języku polskim i angielskim. Załączamy takŝe propozycje logo i graficznych ilustracji lotniska Piła. Rozpoznawalność wzrokowa przedsięwzięcia jest bardzo istotna dla powodzenia tego rodzaju inwestycji. W związku z tym przedstawiamy logo (wraz innymi rozpatrywanymi wersjami kolorystycznymi) oraz ilustracje do wykorzystania w akcji promocyjnej inwestycji. P710A35-SRPL-RK

4 MEMORANDUM INFORMACYJNE WERSJA POLSKA P710A35-SRPL-RK

5 MEMORANDUM INFORMACYJNE DLACZEGO PIŁA? GENERAL AVIATION DOGODNE POŁOśENIE POTENCJAŁ ROZWOJU MOśLIWOŚCI BIZNESOWE P710A35-SRPL-RK

6 DOGODNE POŁOśENIE Piła - malowniczo połoŝone miasto nad rzeką Gwdą, na pograniczu Pomorza Zachodniego i Wielkopolski, leŝy w północno-zachodniej części województwa wielkopolskiego. Zajmuje powierzchnię ha, z czego ponad 50% to tereny zieleni. Tereny zieleni to przede wszystkim lasy i zieleń parkowa znajdująca się pomiędzy nowoczesnymi dzielnicami mieszkaniowymi. Rysunek 1 Lokalizacja miasta Piły Źródło: Opracowanie własne Źródło: fot. R. Judycki Piła ma strategiczne połoŝenie w układzie komunikacyjnym, zlokalizowana jest na skrzyŝowaniu głównych szlaków komunikacyjnych. Tu przecinają się drogi i linie kolejowe, prowadzące z WybrzeŜa na południe, do Poznania, Gorzowa i dalej do Niemiec oraz ze Szczecina i Świnoujścia do Bydgoszczy, Torunia i Warszawy. Rysunek 2 Odległość Piły od wybranych miast Źródło: Opracowanie własne P710A35-SRPL-RK

7 W przyszłości pozwoli to na skomunikowanie lotniska z siecią istniejących i planowanych dróg i kolei DK10 i DK11 mają zostać zmodernizowane do standardu drogi ekspresowej. Rysunek 3 Sieć dróg krajowych PLANOWANE DROGI EKSPRESOWE S10 i S11 Źródło: Opracowanie własne na bazie materiałów GDDKiA POTENCJAŁ ROZWOJOWY Według danych na koniec 2009 roku Piła liczyła prawie 75 tysięcy mieszkańców, z których ponad 66% to ludność w wieku produkcyjnym. NaleŜy podkreślić, Ŝe Piła to miasto ludzi młodych, prawie 60% mieszkańców nie przekroczyło czterdziestego roku Ŝycia. Liczba ludności w 2009 roku w obszarze wpływu planowanego lotniska w Pile wynosiła ponad 2 mln osób. Jednym z silnych atutów Piły jest dobrze rozwinięty system szkolnictwa średniego i wyŝszego, co sprawia, Ŝe mieszkańcy miasta i północnej Wielkopolski mogą kształcić się na wszystkich szczeblach edukacji. Szkoły średnie charakteryzują się bogatą ofertą edukacyjną, dostosowaną do potrzeb lokalnego rynku. Ponadto, w mieście swoje siedziby mają Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa, WyŜsza Szkoła Biznesu oraz ośrodek zamiejscowy poznańskiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Kształci się w nich ponad 4 tysiące studentów. Ścisła współpraca uczelni pilskich z uniwersyteckimi ośrodkami w kraju ułatwia młodzieŝy kontynuację edukacji na specjalistycznych kierunkach. Piła to takŝe intensywnie i systematycznie rozwijający się ośrodek gospodarczy. Miasto naleŝy do najsilniejszych ośrodków gospodarczych w północnej Wielkopolsce. Od lat znajduje się w gronie liderów atrakcyjności inwestycyjnej miast do 100-tysięcy mieszkańców, stanowiąc P710A35-SRPL-RK

8 znakomite miejsce do prowadzenia biznesu. Związane jest to z doskonałym klimatem społecznym dla inwestorów zarówno krajowych jak i zagranicznych. Ponadto, występuje stosunkowo duŝa chłonność rynku pracy, jest dobra dostępność komunikacyjna oraz nowoczesna infrastruktura techniczna i biznesowa. NaleŜy zaznaczyć, Ŝe w mieście znajduje się około 30 filii renomowanych banków i tyle samo instytucji ubezpieczeniowych. Wykres 1 Obszary działalności podmiotów gospodarczych występujących w obszarze wpływu planowanego lotniska w Pile (rok 2009) 22.5% 2.4% 75.1% usługi przemysł i budownictwo rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS W Pile funkcjonuje ponad 8 tysięcy firm w tym 75 z udziałem kapitału zagranicznego m.in. holenderskiego, duńskiego, szwedzkiego, niemieckiego i amerykańskiego. Spółki zajmują się głównie handlem, naprawami, obsługą nieruchomości i firm, budownictwem oraz transportem i łącznością. Wśród tych firm naleŝy wyróŝnić: Philips Lighting Poland i Philips Lighting Electronics, SCA Packaging Poland, Centrum Rijnart Poland. Dynamicznie rozwija się w Pile przemysł poligraficzny, elektroniczny i elektrotechniczny oraz usługi. Do znaczących podmiotów gospodarczych naleŝą m.in. Poszukiwania Nafty i Gazu Nafta, Profil J. Cerby, Pil-Building, Karpol, Grapil, Sezup Clima, Asta-Net. Inwestorów wspierają Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski, Cech Rzemiosł RóŜnych, Zrzeszenie Handlu, Gastronomii i Usług, a takŝe Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Ostatnio w Pile powołano spółkę Inwest-Park - biuro obsługi i wsparcia biznesu. P710A35-SRPL-RK

9 Rysunek 4 Atuty Piły Atrakcyjne usytuowanie geograficzne Dostępność komunikacyjna Potencjał ekonomiczny Pełna obsługa inwestora Dynamicznie rozwijające się zaplecze akademickie Atuty Piły Chłonność lokalnego rynku pracy Dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna, społeczna i kulturalna Naturalne walory przyrodnicze i zabytki przyrody Rozwinięty system zachęt dla inwestorów Doskonały klimat społeczny Źródło: Opracowanie własne P710A35-SRPL-RK

10 PREZENTACJA LOTNISKA Lotnisko w Pile zlokalizowane jest w północno-zachodniej części miasta na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 167/7 i 170 o łącznej powierzchni 179,2 ha. Dodatkowo, posiada jeden z najdłuŝszych pasów startowych w Polsce oraz bardzo dobrze zachowaną infrastrukturę. Właścicielem lotniska jest powiat pilski. Rysunek 5 Lokalizacja lotniska w Pile Teren inwestycji Źródło: Opracowanie własne (http://mapa.targro.pl) Kompleks lotniskowy składa się m.in. z: domku pilota o powierzchni uŝytkowej 755 m² drogi startowej o długości m drogi kołowania o powierzchni m² drogi dojazdowej o powierzchni m² płaszczyzn postoju samolotów o łącznej powierzchni m² dróg samochodowych o łącznej powierzchni m² Historia pilskiego lotniska rozpoczęła się w roku 1913, kiedy to zostało ono załoŝone przy oddziale fabryki samolotów Albatros Flugzeugwerke. W pierwszym okresie działalności baza pilskiego lotniska uznawana była za jedną z największych na Pomorzu. Po I wojnie światowej, gdy Niemcy zlikwidowali siły zbrojne na terenie miasta, lotnisko przekształcono na cywilne, odtąd lądowały na nim głównie samoloty pocztowe. W drugiej połowie lat 30 XX wieku lotnisko zostało rozbudowane. Po II wojnie światowej infrastrukturę lotniska dostosowano do potrzeb wojskowych. W latach stacjonowała na nim jednostka lotnicza. W latach 80 tych P710A35-SRPL-RK

11 XX wieku gruntownie zmodernizowano infrastrukturę lotniska. W drugiej połowie lat 90 XX wieku zapadła decyzja redukcji jednostek lotniczych, co praktycznie oznaczało koniec historii wojskowego wykorzystania lotniska w 2002 roku. W listopadzie 2009 roku powiat pilski przejął na własność część byłego lotniska wojskowego w Pile o powierzchni 179,2 ha z przeznaczeniem na załoŝenie i zarządzanie lokalnym lotniskiem uŝytku publicznego. Obecnie płyta lotniska uŝywana jest do obsługi małych samolotów sportowych, szybowców oraz skoków spadochronowych. Na obszarze lotniska działa obecnie Aeroklub Ziemi Pilskiej. Rysunek 6 Aeroklub Ziemi Pilskiej na terenie lotniska Źródło: Wikimapia Zakres planowanego przedsięwzięcia obejmuje: budowę terminala dla obsługi General Aviation, a w przyszłości uruchomienie obsługi większych samolotów budowę obiektu zaopatrzenia w paliwo i zaplecza handlingowego budowę hangarów budowę parkingu samochodowego wykonanie niezbędnych obiektów zaplecza technicznego lotniska wykonanie sieci mediów technicznych wykonanie niezbędnej infrastruktury ochrony środowiska wykonanie ogrodzenia i innych koniecznych obiektów technicznych wykonanie lotniskowych pomocy nawigacyjnych Przewiduje się uruchomienie stref przemysłowych na terenach lotniska. Oczekuje się, Ŝe działalność uruchomiona w tych strefach będzie stanowiła część kompleksowej działalności gospodarczej lotniska i portu lotniczego Pila. P710A35-SRPL-RK

12 Rysunek 7 Propozycje lokalizacji stref przemysłowych w koncepcji zagospodarowania lotniska Piła Źródło: Opracowanie własne ZOSTAŃ NASZYM PARTNEREM W INWESTYCJI ACH Obecnie szukamy partnerów do utworzenia spółki w celu zarządzania lotniskiem. Poszukiwany inwestor powinien mieć następujące cechy: moŝliwości i chęć długoterminowego inwestowania w Polsce potrafić osiągnąć poŝytki z wykorzystania portu lotniczego, zlokalizowanego na terytorium Unii Europejskiej potrafić rozwijać działalność około-lotniskową umiejętność zarządzania kompleksami lotniczymi Od partnerów oczekuje się: udziału kapitałowego w zamknięciu finansowania Projektu; udziału w budowaniu programu gospodarczego wykorzystania strefy około-lotniskowej, aktywizującego cały obszar z wykorzystaniem lotniska pozyskania partnerów do działalności lotniczej i pozalotniczej Partner będzie miał m.in. wpływ na: ukształtowanie ostatecznego profilu Portu Lotniczego decyzje o formie wykorzystania terenów w otoczeniu przedmiotowej inwestycji decyzje o wyborze wykonawcy prac budowlanych decyzje o wyborze operatora lotniska P710A35-SRPL-RK

13 OPIS WDROśONYCH DZIAŁAŃ Dotychczas poczyniono następujące kroki w celu wdroŝenia przedmiotowej inwestycji: wpisanie rozwoju lotniska w Pile w strategię miasta oraz województwa, a takŝe sporządzenie lokalnego programu rewitalizacji terenów powojskowych uchwalenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piły, polegającej na określeniu kierunków rozwoju obszarów powojskowych budowa modelu biznesowego przygotowywanie dokumentacji formalno-prawnej niezbędnej do załoŝenia lotniska przygotowywanie programu inwestycyjnego, który ma obecnie charakter otwarty poszukiwanie inwestorów do działalności około-lotniskowej związanych m.in. z sektorem lotniskowym KONTAKT P710A35-SRPL-RK

14 MEMORANDUM INFORMACYJNE WERSJA ANGIELSKA P710A35-SRPL-RK

15 INVESTMENT MEMORANDUM P710A35-SRPL-RK

16 CONVENIENT LOCATION Piła is a town delightfully situated on the river of Gwda, in the borderland between the Western Pomerania and the Greater Poland regions. The town is located in the North- Western part of the Wielkopolskie Province. It covers the area of ha, 50% of which are covered with greenery. The green areas are primarily forests and parks located between modern housing districts. Figure 1 Town of Piła location Source: Authors elaboration Source: photo by R. Judycki Piła has a strategic location within the communication system, as it is located at the crossing of main communication routes. It lies where cross the main national roads and railroads leading from Pomerania southward, to Poznań, Gorzów and on to Germany, and from Szczecin and Świnoujście to Bydgoszcz, Toruń i Warszawa. Figure 8 Distances between Piła and selected cities Source: Authors elaboration P710A35-SRPL-RK

17 In the future, this will allow the airfield to be connected to the network of existing and planned roads and railroads. DK10 and DK11 roads are to be modernized to reach the standard of an expressway. Figure 3 National roads network PLANNED EXPRESS ROADS S10, S11 Source: Authors elaboration based on GDDKiA materials DEVELOPMENT POTENTIAL According to the data gathered as of the end of 2009, 75 thousand inhabitants lived in Piła. 66% of them were in working age. It should be pointed out that Piła is a town of young people. Almost 60% of inhabitants are under forty. The number of inhabitants remaining in 2009 within the catchment area of the planned airfield in Piła amounted to over 2 million people. Another strong advantage of Piła consists of a well-developed system of secondary and academic schools, which allows inhabitants of the town and Northern part of the Greater Poland region to receive schooling at all levels of education. The education offered by secondary schools is rich and adjusted to the needs of the local market. Moreover, the town hosts the seats of the Higher Vocational State School, the Higher School of Business and an external centre of the Adam Mickiewicz University in Poznań. Over 4 thousand students receive education in these institutions. Close cooperation of Piła colleges with Polish university centres makes it easier for young people to continue their education in specialized fields of study. Piła is also a systematically and intensely developing business centre. The town is one of the strongest economic centres in Northern Greater Poland. For years, it has been counted P710A35-SRPL-RK

18 among leading towns with up to 100 thousand inhabitants in the domain of attractiveness for investors. Thus, it is a perfect place to do business. This is related to an excellent social climate for investors, both Polish and foreign. Moreover, the labour market is relatively broad, the town is well accessible in terms of communication and it has modern technical and business infrastructure. It should be pointed out that the city hosts about 30 branches of recognized banks and the same number of insurance institutions. Diagram 2 Activity areas of business entities operating within the catchment area of the planned airport in Piła (year 2009) 2,4% 22,5% 75,1% services industries and construction industry agriculture, forestry, hunting and fishing Source: Authors elaboration on the basis of data published by the Central Office of Statistics. Over 8 thousand firms operate in Piła. This includes 75 companies with the participation of foreign capital, including Dutch, Danish, Swedish, German and American capital. The companies deal mainly with trade, repairs, real estate management and company servicing, construction, transport and communication. Among them, one can name: Philips Lighting Poland and Philips Lighting Electronics, SCA Packaging Poland, the Rijnart Poland Centre. In Piła, one can see dynamic development of printing industry, electronic and electro technical industry and services. Among significant business entities, one can name Poszukiwania Nafty i Gazu Nafta, Profil J. Cerby, Pil-Building, Karpol, Grapil, Sezup Clima, Asta-Net. Investors are supported by the Economic Chamber of Northern Greater Poland, the Guild of Various Trades, the Trade, Gastronomy and Services Association as well as the Entrepreneurship Development Agency of Greater Poland. Recently, Piła has initiated activities of the Inwest-Park company a business support and management office. P710A35-SRPL-RK

19 Figure 4 Advantages of Piła Communication accessibility Attractive geographic location Economic potential Comprehensive investor support Local labour market Advantages of Piła Dynamically developing academic institutions Well-developed technical, social and cultural infrastructure Natural environment quality and natural monuments Incentive system for investors Perfect social climate Source: Authors elaboration P710A35-SRPL-RK

20 AIRFIELD PRESENTATION The airfield in Piła is located in the North-Western part of the town, in the land plots identified by the following numbers 167/7 and 170. Their total area amounts to ha. Additionally, it has one of the longest airstrips in Poland and its infrastructure is very well maintained. The airfield is owned by the Piła District. Figure 5 Location of the airfield in Piła investment area Investment Source: Authors elaboration (http://mapa.targro.pl) The airfield complex includes: a pilot house with the usable floorage of 755 m² a runway of m a taxi road with the area of m² an access road with the area of m² aircraft parking zones with the total area of m² roads for vehicles with the total area of m² The history of the Piła airfield began in 1913, when it was established as a branch of the Albatros airplane production plant. In the initial period of its operation, the base of the Piła airfield was considered to be the biggest in the Pomerania region. After the Great War, when Germans liquidated their armed forces within the town, the airfield was transformed into a civil facility. Since then, it supported mainly postal service airplanes. In the second half of the '30s of the 20 th c., the airfield was extended. After WW II, the airfield infrastructure was adapted to military needs. In the period , an air force unit was stationed there. P710A35-SRPL-RK

21 In the '80s of the 20 th c., the airfield infrastructure was thoroughly modernized. In the second half of the '90s of the 20 th c., it was decided air force units were to be reduced, which meant practically the end of the airfield military service presence in In November 2009, the Piła County took over the property of a part of the former military airfield in Piła with the area of 179,2 ha, which was aimed at establishing and managing a local public utility airfield. At present, the airfield apron is used to support small sports airplanes, gliders and parachute jumping. Piła Land Aeroclub is currently performing its activities on the airfield. Figure 6 Pila Land Aeroclub on the airfield Source: Wikimapia The scope of planned undertaking covers: construction of a General Aviation terminal and commencement of handling greater airplanes in the future construction of a fuelling facility and handling back-up facilities construction of hangars construction of a parking lot for cars preparation of indispensable technical back-up facilities for the airfield preparation of technical utility service lines preparation of indispensable environment protection infrastructure construction of a fence and other technical structures preparation of airfield navigation facilities Establishment of industrial zones in the airfield area is envisaged. It is expected that activities originated in these areas will be part of complex economic activity of Piła airfield and Airport. P710A35-SRPL-RK

22 Figure 7 Industrial zones location proposal in Airport development concept Source: Authors elaboration BECOME OUR PARTNER IN INVESTMENT At present, we are looking for partners to establish a company to manage the airfield. The expected investor should be characterized by the following: ability and willingness of long-term investment in Poland ability to gain benefits from operating an airport located within the territory of the European Union ability to develop activities related to the airfield ability to manage airfield complexes Partners are expected to: participate with their capital in financing the Project; participate in the construction of a program of economic use of the airfield zone aimed at activating the entire area by means of the airfield. attract other investors for airside and landside activities The partner will be able to influence the following, among others: the shape of the final profile of the Airport decisions concerning the use of areas in the environment of the investment in question decisions concerning the choice of the contractor who shall carry out construction works decisions concerning the choice of the airfield operator P710A35-SRPL-RK

23 DESCRIPTION OF IMPLEMENTED ACTIVITIES Up to now, the following steps have been undertaken to implement the investment in question: the Piła airfield development has been introduced into the strategy of development of the town and province and a local program of revitalisation of military areas a change was introduced into in the study of conditioning factors and spatial development directions of the town of Piła was introduced into. It consists in establishing development directions for ex-military areas establishment of a business model preparation of administrative and legal documentation, indispensable to establish an airfield preparation of an investment programme that has assumed an open character search for investors to carry out airfield -related activities, connected with the airport sector, among others CONTACT P710A35-SRPL-RK

24 PROPOZYCJA LOGO I ILUSTRACJI GRAFICZNYCH LOTNISKA PIŁA P710A35-SRPL-RK

25 P710A35-SRPL-RK

26 P710A35-SRPL-RK

27 P710A35-SRPL-RK

28 P710A35-SRPL-RK

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

Galeria Handlowa Starogard Gdański

Galeria Handlowa Starogard Gdański Galeria Handlowa Starogard Gdański Parkridge Retail Miasto Starogard Gdański leży w południowo-wschodniej części województwa pomorskiego, w pobliżu Borów Tucholskich, nad rzeką Wierzycą na Pojezierzu Starogardzkim.

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA Atrakcyjne tereny inwestycyjne znajdują się przy ul. Leśnej w Bytomiu, w bezpośrednim sąsiedztwie Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Przeznaczona do sprzedaży uzbrojona

Bardziej szczegółowo

Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Buildings / other constructions on site (Y/N)

Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Buildings / other constructions on site (Y/N) Poziom wód gruntowych [m] Underground water level [m] Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/) Were geological research done (Y/) Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/) Risk of flooding

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

SEGRO LOGISTICS PARK STRYKÓW. SEGRO.pl. NOWOCZESNY PARK LOGISTYCZNY MODERN LOGISTICS PARK 400 000 m 2 / 400,000 sq m STRYKÓW, SMOLICE 1

SEGRO LOGISTICS PARK STRYKÓW. SEGRO.pl. NOWOCZESNY PARK LOGISTYCZNY MODERN LOGISTICS PARK 400 000 m 2 / 400,000 sq m STRYKÓW, SMOLICE 1 STRYKÓW, SMOLICE 1 NOWOCZESNY PARK LOGISTYCZNY MODERN LOGISTICS PARK 400 000 m 2 / 400,000 sq m SEGRO.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wysokość netto 10 m Siatka słupów 12 m x 22,5 m Wytrzymałość posadzki 5

Bardziej szczegółowo

SEGRO LOGISTICS PARK POZNAŃ

SEGRO LOGISTICS PARK POZNAŃ SEGRO LOGISTICS PARK POZNAŃ KOMORNIKI, PLEWISKA PARK WIELKICH MOŻLIWOŚCI SPACE FOR GROWING BUSINESS 250 000 m 2 / 250,000 sq m SEGRO.pl SEGRO LOGISTICS PARK POZNAŃ Centrum logistyczne strategicznie usytuowane

Bardziej szczegółowo

Oferta sprzedaży działki inwestycyjno- przemysłowej w Sieradzu (Greenfields for sale on urban economic zone in Sieradz)

Oferta sprzedaży działki inwestycyjno- przemysłowej w Sieradzu (Greenfields for sale on urban economic zone in Sieradz) Oferta sprzedaży działki inwestycyjno- przemysłowej w Sieradzu (Greenfields for sale on urban economic zone in Sieradz) Nazwa lokalizacji Site name Zakładników Miasto Town Sieradz Województwo Voivodship

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND 2014 WWW.ADVICERO.EU RETAIL MARKET IN POLAND The Polish retail market enjoyed substantial development in recent years and is expected to continue growing in the near

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce: : Numer i nazwa Priorytetu: Numer i nazwa Działania: Numer

Bardziej szczegółowo

POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI

POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI 500 wejść dziennie Department of Economics and Management Faculty of Entrepreneurship and Quality Science Pomeranian Special Economic Zone (PSEZ) covers

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland OECD Przegląd krajowej polityki miejskiej National Urban Policy Review of Poland 17-19 19 March 2010 ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland Zygmunt Ziobrowski Instytut Rozwoju Miast The

Bardziej szczegółowo

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

Length of expressways and highways per 100 km 2

Length of expressways and highways per 100 km 2 CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Westpomeranian Integrated Territorial Investments Źródło: Biuletyn Informacyjny 1 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Koszalińsko-Kołobrzesko-

Bardziej szczegółowo

OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży

OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży Oferta budynku biurowego Warszawa, Sabały 60 Okęcie Business Point Office building offer Warsaw, Sabały 60 Street Okecie Business Point Witamy w 5th Avenue Holding

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

SEGRO BUSINESS PARK WARSAW

SEGRO BUSINESS PARK WARSAW SEGRO BUSINESS PARK WARSAW OŻAROWSKA 40/42 DUCHNICE NOWOCZESNA POWIERZCHNIA BIZNESOWA MODERN BUSINESS SPACE 36 400 m 2 / 36,400 sq m SEGRO.pl SEGRO BUSINESS PARK WARSAW Nowoczesny park logistyczno-biznesowy

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch PRODUCTION HALL DATA 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Hala magazynowo- produkyjna (oznaczona na schemacie

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 46,000 sqm of warehouse space. 11,410 sqm for immediate lease. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 46,000 sqm of warehouse space. 11,410 sqm for immediate lease. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 46,000 sqm of warehouse space. 11,410 sqm for immediate lease. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport ul. Batarowska, Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja południowo-wschodnia część miasta, przy ul. Nad Drwiną 10; w przemysłowym i logistycznomagazynowym

Lokalizacja południowo-wschodnia część miasta, przy ul. Nad Drwiną 10; w przemysłowym i logistycznomagazynowym NOWE POWIERZCHNIE MAGAZYNOWE Oferowane powierzchnie magazynowe i biurowo-socjalne znajdować się będą w kompleksie obiektów położonych są na terenie MARR Business Park, zlokalizowanym w Krakowie, przy ul.

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Infrastruktury Społecznej Wydział Projektu Własnego w Obszarze Turystyki

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Infrastruktury Społecznej Wydział Projektu Własnego w Obszarze Turystyki Winnica Zabór - historia - 2010 Zabór Vineyard - history - 2010 (1) Spotkania spotkania spotkania Meetings Meetings Meetings Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Urząd Gminy Zabór Municipal Office

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

Obsługa inwestorów w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii w Szczecinie

Obsługa inwestorów w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii w Szczecinie Obsługa inwestorów w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii w Szczecinie Marek Kubik p.o. Dyrektor Wydziału Obsługi Inwestorów i Biznesu Urząd Miasta Szczecin Szczecin, dnia 09.10.2014 r. Stolica Euroregionu

Bardziej szczegółowo

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) THE ANALYSIS CONCERNING THE DESIGNATION OF THE ROUTE THAT INTEGRATES THE SOUTH OF THE LOWER SILESIA PROVINCE TOGETHER WITH NORTH - SOUTHLINKS Analiza

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANE INVESTMENT OFFER DEVELOPED PROPERTIES

OFERTA INWESTYCYJNA NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANE INVESTMENT OFFER DEVELOPED PROPERTIES OFERTA INWESTYCYJNA NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANE INVESTMENT OFFER DEVELOPED PROPERTIES PPU Port Rybacki Gryf Sp. z o.o. Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. Czerwiec 2011 June 2011 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH

Bardziej szczegółowo

POLSKA POŁOŻENIE KRAJOBRAZ TWOJEGO SUKCESU SITUATION ENVIRONMENT OF YOUR SUCCESS. Elbląg. Gdańsk 60 KM. Olsztyn 100 KM.

POLSKA POŁOŻENIE KRAJOBRAZ TWOJEGO SUKCESU SITUATION ENVIRONMENT OF YOUR SUCCESS. Elbląg. Gdańsk 60 KM. Olsztyn 100 KM. POŁOŻENIE KRAJOBRAZ TWOJEGO SUKCESU Gdańsk 60 KM Elbląg Kaliningrad 111 KM Olsztyn 100 KM ROSJA Elbląg położony jest: w północnej Polsce 60 km od Trójmiasta (Gdańsk, Sopot, Gdynia) w bezpośrednim sąsiedztwie

Bardziej szczegółowo

Your bridge to opportunities+

Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV 64,000 sqm warehouse space in strategic location Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV Wrocław, ul. Kwiatkowskiego Goodman Wrocław IV Wrocław, Kwiatkowskiego Street Zbliż

Bardziej szczegółowo

Nazwa lokalizacji Site name Mickiewicza 6 Miasto Town Sieradz Województwo Voivodship lodzkie Powierzchnia całkowita (m 2 ) Area total (sq.

Nazwa lokalizacji Site name Mickiewicza 6 Miasto Town Sieradz Województwo Voivodship lodzkie Powierzchnia całkowita (m 2 ) Area total (sq. Oferta wynajęcia powierzchni produkcyjno-magazynowych z częścią biurowo-socjalną w Sieradzu (Brownfields for rent, production-store with office-social part of space for rent in Sieradz) Nazwa lokalizacji

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

SUP 16/13 (AD 2 EPWA)

SUP 16/13 (AD 2 EPWA) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Structure of councilors in the legislative organs of local government units

Structure of councilors in the legislative organs of local government units CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

Regionalny SEAP w województwie pomorskim

Regionalny SEAP w województwie pomorskim ENNEREG International Conference Transfer of knowledge in the field of sustainable use of energy 22 May 2012, Wielkopolska Voivodship Office, Poznań, Poland Regionalny SEAP w województwie pomorskim Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

easy project inspiracje inspirations pomysł jest nową kombinacją starych elementów. nie ma nowych elementów. są tylko nowe kombinacje.

easy project inspiracje inspirations pomysł jest nową kombinacją starych elementów. nie ma nowych elementów. są tylko nowe kombinacje. inspiracje inspirations pomysł jest nową kombinacją starych elementów. nie ma nowych elementów. są tylko nowe kombinacje. an idea is a new combination of old elements. there are no new elements. there

Bardziej szczegółowo

Rynki zagraniczne dla polskiego biznesu

Rynki zagraniczne dla polskiego biznesu INSTYTUT BADAŃ RYNKU, KONSUMPCJI I KONIUNKTUR Rynki zagraniczne dla polskiego biznesu Kraje Azji Korea Południowa, Malezja, Wietnam WARSZAWA 2011 3 Spis treści Wstęp... Rozdział 1 Wybrane kraje Azji krótka

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Informacje dotyczące nieruchomości Property information Charakterystyka działki Land specification

Bardziej szczegółowo

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013 Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL June 2013 KEY FACTS ON THE SECTOR KEY FACTS ON THE SECTOR 110 000 No. of employees in foreign capital BPO/ITO, SSC and R&D centres

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION BRANŻA SPOŻYWCZA FOOD INDUSTRY 3 950 m 2 25 700 m 3 Baxters Polska Sp. z o.o. BAXTERS POLSKA Hala produkcyjno-magazynowa branży spożywczej z zapleczem socjalnym

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Nazwa lokalizacji Site name

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Nazwa lokalizacji Site name Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of the property Informacje dotyczące nieruchomości Property information LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Nazwa lokalizacji Site name Gdów

Bardziej szczegółowo

Morskie Oko powstało w dawnym wyrobisku. Morskie Oko (The Eye of the Sea) was developed. Nad wodą. By the water

Morskie Oko powstało w dawnym wyrobisku. Morskie Oko (The Eye of the Sea) was developed. Nad wodą. By the water Nad wodą Morskie Oko powstało w dawnym wyrobisku kamieniołomu w okolicy dzisiejszej ul.fabrycznej. Zbiornik wodny ze względu na częściowo skaliste brzegi nazywano Morskim Okiem. W latach 30. XX wieku przy

Bardziej szczegółowo

The average number of people in a household receiving social benefits in relation to the average number of persons per household

The average number of people in a household receiving social benefits in relation to the average number of persons per household CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module The average number of people in a household receiving social benefits in relation to the average

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DAYCH DOTYCZĄCYCH TEREU SITE CHECK LIST PODSTREFA DOBRE MIASTO DOBRE MIASTO SUBZOE Investor ul. Barczewskiego 1, 10-061 Olsztyn tel/fax. +48 89 535 02 41 iniejsza informacja nie stanowi oferty handlowej

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS T W O J A W I Z J A N A S Z C E L Y O U R V I S I O N O U R A I M LOKALIZACJA LOCATION Firma SKB ma swoją siedzibę w Polsce

Bardziej szczegółowo

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Poland is a nation rich in history, culture, and tradition, undergoing tremendous change. Polska jest krajem bogatym w historię, kulturę i tradycję, przechodzącym

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business Goodman Poznań Airport ul. Batorowska 35, 62-081 Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Ŝurawia GTK1100 Poznań, 24-11-2010 Igor Pawela Forum Czystej Energii Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Międzychód. www.miedzychod.pl Tel: 957488118

Międzychód. www.miedzychod.pl Tel: 957488118 Międzychód www.miedzychod.pl Tel: 957488118 Gmina Międzychód. Największe znaczenie na rynku lokalnym mają branża budowlana, przetworu tworzyw sztucznych i przemysł spożywczy. Dobrze rozwinięte są handel

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Samorządowa jednostka organizacyjna Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Institute for Territorial Development / Climate-Kic 1 PRZEMYSŁAW MALCZEWSKI LOWER SILESIA COORDINATOR OF REGIONAL ACTIVITY AFFILIATED

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Czerwiec 2014 POLSKA* wiodąca destynacja dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2012 roku silny gracz w Europie w 2012 roku 3. miejsce

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU

SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Informacje dotyczące nieruchomości Property information Nazwa lokalizacji Site name Miasto

Bardziej szczegółowo

POWIAT STARGARDZKI. tel./fax. + 48 91 48-04-800/48-04-801 www.powiatstargardzki.eu e-mail: starostwo@powiatstargardzki.pl

POWIAT STARGARDZKI. tel./fax. + 48 91 48-04-800/48-04-801 www.powiatstargardzki.eu e-mail: starostwo@powiatstargardzki.pl POWIAT STARGARDZKI Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard Szczeciński tel./fax. + 48 91 48-04-800/48-04-801 www.powiatstargardzki.eu e-mail: starostwo@powiatstargardzki.pl

Bardziej szczegółowo

INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 86)

INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 86) INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 86) prepared by Tarnów, vember 2009 Nazwa oferty inwestycyjnej: Investment offer name: Przedmiot oferty: Offer object: Rodzaj oferty: Offer kind: Nazwa

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

Tu T warto inwestować.

Tu T warto inwestować. Tu warto inwestować. Szanowni Państwo! Kostrzyn to miasto dużych możliwości inwestycyjnych i wielkiego potencjału ludzkiego. Głównymi atutami Kostrzyna są atrakcyjna lokalizacja 25 km do Poznania i 25

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

Regulamin Szkolnego Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych

Regulamin Szkolnego Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych Regulamin Szkolnego Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych Cele konkursu: 1. Zainteresowanie uczniów kulturą krajów anglojęzycznych, 2. Wzbogacenie wiedzy na temat krajów anglojęzycznych, 3. Motywowanie

Bardziej szczegółowo

VFR SUP 64/14 (AD 4 EPKT)) Obowiązuje od / Effective from 18 SEP 2014 Obowiązuje do / Effective to 30 JUN 2015 EST

VFR SUP 64/14 (AD 4 EPKT)) Obowiązuje od / Effective from 18 SEP 2014 Obowiązuje do / Effective to 30 JUN 2015 EST POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU TRANSPORTU DROGOWEGO W POLSCE DO 2030 ROKU

PERSPEKTYWY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU TRANSPORTU DROGOWEGO W POLSCE DO 2030 ROKU Ekonomia i Środowisko 2 (49) 2014 Tadeusz Pindór Mariusz Trela PERSPEKTYWY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU TRANSPORTU DROGOWEGO W POLSCE DO 2030 ROKU Tadeusz Pindór, dr hab. inż. Akademia Górniczo-Hutnicza Mariusz

Bardziej szczegółowo

What and how is decentralized in Poland? Dieu Hang Do Van Aleksandra Milaniuk

What and how is decentralized in Poland? Dieu Hang Do Van Aleksandra Milaniuk What and how is decentralized in Poland? Dieu Hang Do Van Aleksandra Milaniuk Structure and size of local government: 1. Commune (gmina) 2. County (powiat) 3. Voivodeship (województwo) Commune 2 478 County

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Cena Price Informacje dotyczące nieruchomości Property information Charakterystyka działki

Bardziej szczegółowo

ROBYG GROUP Presentation for investors Warsaw, 19th October, 2011

ROBYG GROUP Presentation for investors Warsaw, 19th October, 2011 ROBYG GROUP Presentation for investors Warsaw, 19th October, 2011 Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii,

Bardziej szczegółowo

Program turystycznego rozwoju akwenów i terenów nadwodnych Szczecina. Szczecin Waterside Tourism Development Programme

Program turystycznego rozwoju akwenów i terenów nadwodnych Szczecina. Szczecin Waterside Tourism Development Programme Program turystycznego rozwoju akwenów i terenów nadwodnych Szczecina Szczecin Waterside Tourism Development Programme Gmina Miasto Szczecin przystąpiła do opracowania Programu turystycznego rozwoju akwenów

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ XVIII PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ CHAPTER XVIII ENTITIES OF THE NATIONAL ECONOMY

DZIAŁ XVIII PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ CHAPTER XVIII ENTITIES OF THE NATIONAL ECONOMY DZIAŁ XVIII PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ CHAPTER XVIII ENTITIES OF THE NATIONAL ECONOMY Uwagi ogólne 1. Dane o podmiotach gospodarki narodowej podano na podstawie rejestru REGON. 2. Spółka jest prawną

Bardziej szczegółowo

Revenue to gminas budgets from service charges in division 756 per capita

Revenue to gminas budgets from service charges in division 756 per capita CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards www.placunii.pl Plac Unii City Shopping, opened in October 2013, is part of Plac Unii the largest mixed-use investment completed in Warsaw in the recent years. The three level shopping centre offers 15,500

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 80)

INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 80) INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 80) prepared by Tarnów, April 2009 Nazwa oferty inwestycyjnej: Investment offer name: Przedmiot oferty: Offer object: Rodzaj oferty: Offer kind: Nazwa

Bardziej szczegółowo

Investment Climate in Poland

Investment Climate in Poland Investment Climate in Poland AND REGIONAL INVESTMENT ATTRACTIVENESS Patrycjusz Zarębski, Ph.D. Foreign direct investments in Poland (mld EUR) Number of effective interviews in the next survey waves 250

Bardziej szczegółowo

Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Oferta obszaru II. Tarnów, dnia 7 kwietnia 2009 r.

Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Oferta obszaru II. Tarnów, dnia 7 kwietnia 2009 r. Oferta obszaru II arnów, dnia 7 kwietnia 2009 r. DAE EREU PołoŜenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Cena Price Informacje dotyczące nieruchomości Property information azwa lokalizacji

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DAYCH DOTYCZĄCYCH TEREU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Cena Price Informacje dotyczące nieruchomości Property information Charakterystyka działki Land

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Port Lotniczy Zielona Góra/Babimost

Port Lotniczy Zielona Góra/Babimost Port Lotniczy Zielona Góra/Babimost Regionalne lotnisko......globalne możliwości! facebook.com/ieg.epzg NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 13.04.2010 r. Województwo Lubuskie założyło spółkę Lotnisko Zielona Góra/Babimost

Bardziej szczegółowo

INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 70)

INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 70) INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 70) prepared by Tarnów, vember 2009 Nazwa oferty inwestycyjnej: Investment offer name: Przedmiot oferty: Offer object: Rodzaj oferty: Offer kind: Nazwa

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA Przedsi biorstwo lusarsko Budowlane was founded in 1992 in Kielce, Poland. Today we are a recognized manufacturer of modern aluminium-glass constructions at a high European level. We provide solutions

Bardziej szczegółowo

LOKAL - OFERTA LOKAL - DANE. 1. Name / Nazwa Salon motoryzacyjny na sprzedaż. 2. Location / Lokalizacja. Town / Street Miasto / Ulica

LOKAL - OFERTA LOKAL - DANE. 1. Name / Nazwa Salon motoryzacyjny na sprzedaż. 2. Location / Lokalizacja. Town / Street Miasto / Ulica LOKAL - OFERTA LOKAL - DANE 1. Name / Nazwa Salon motoryzacyjny na sprzedaż 2. Location / Lokalizacja Town / Street Miasto / Ulica Piła / Al. Poznańska 191 Province (Voivodship) / Województwo Wielkopolskie

Bardziej szczegółowo

ITS project in Wroclaw Projekt ITS we Wrocławiu

ITS project in Wroclaw Projekt ITS we Wrocławiu ITS project in Wroclaw Projekt ITS we Wrocławiu Błażej Trzcinowicz ITS Project Manager Departament Prezydenta Zespół Zarządzania Projektami Department of the Mayor Project Management Unit Presentation

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world PROGRAM Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie Tytuł projektu: My dream will change the world Państwa partnerskie: Hiszpania i Włochy Czas realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo