DOTACJE NA INNOWACJE DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOTACJE NA INNOWACJE DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ"

Transkrypt

1 DOTACJE NA INNOWACJE Luzino, r. Pragniemy poinformować, że rozpoczęliśmy poszukiwanie wykonawcy do zrealizowania w ramach projektu ZAKUPU LINII TECHNOLOGICZNEJ w ramach zaplanowanych zadań nr: 1. Piła taśmowa do stali, 2. Dwugłowicowa piła przemysłowa z mobilnym odciągiem do wiórów i drukarką etykiet, 3. Automatyczny dwugłowicowy agregat do wiercenia zawiasów, 4. Piła do listew przyszybowych z posuwem pneumatycznym, 5. Przemysłowy przymiar elektroniczny z kartą sieciową, 6. Prasa do szklenia z opcją podnoszenia blatu, 7. Przemysłowa dwugłowicowa zgrzewarka z opcją podgrzewania blatów, form do uszczelek i wyświetlaczem LCD, 8. 2 osiowa oczyszczarka numeryczna, 9. Giętarka do profili na ciepłe powietrze, 10. Frezarka do słupka z posuwem hydropneumatycznym, 11. Frezarko-kopiarka z elektronicznym wyświetlaczem kątów, 12. Automat do podfrezowywania końcówek uciętych profili z funkcją jednoczesnego frezowania dwóch elementów skrzydeł i ramy. w ramach realizowanego przez BUDREM-RYBAK Sp. z o.o. Sp. k. projektu: Zakup i wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji okien w BUDREM-RYBAK Sp. z o.o. Sp. k współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (Oś priorytetowa: 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Działanie: 4.3 Kredyt technologiczny). Wszelkie informacje, wytyczne, specyfikacje zadania oraz wzór oferty znajdują się poniżej.

2 Luzino, r. BUDREM-RYBAK Sp. z o.o. Sp. k. ul. Krótka 1, Luzino ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy projektu pt.: Zakup i wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji okien w BUDREM-RYBAK Sp. z o.o. Sp. k. nr projektu: WND-POIG C36/12, współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (Oś priorytetowa: 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Działanie: 4.3 Kredyt technologiczny). na realizację w ramach projektu ZAKUPU LINII TECHNOLOGICZNEJ w ramach zaplanowanych zadań:

3 1. Piła taśmowa do stali, 2. Dwugłowicowa piła przemysłowa z mobilnym odciągiem do wiórów i drukarką etykiet, 3. Automatyczny dwugłowicowy agregat do wiercenia zawiasów, 4. Piła do listew przyszybowych z posuwem pneumatycznym, 5. Przemysłowy przymiar elektroniczny z kartą sieciową, 6. Prasa do szklenia z opcją podnoszenia blatu, 7. Przemysłowa dwugłowicowa zgrzewarka z opcją podgrzewania blatów, form do uszczelek i wyświetlaczem LCD, 8. 2 osiowa oczyszczarka numeryczna, 9. Giętarka do profili na ciepłe powietrze, 10. Frezarka do słupka z posuwem hydropneumatycznym, 11. Frezarko-kopiarka z elektronicznym wyświetlaczem kątów, 12. Automat do podfrezowywania końcówek uciętych profili z funkcją jednoczesnego frezowania dwóch elementów skrzydeł i ramy. 1. Cel Celem niniejszego zapytania ofertowego jest uzyskanie ofert na realizację zadania wskazanego w preambule. Niniejszy dokument zawiera specyfikację przedmiotu zapytania ofertowego, opis oczekiwanego formatu oferty oraz warunki jej złożenia. 2. Postanowienia ogólne W specyfikacji i we wszystkich dokumentach z nią związanych następujące słowa i zwroty oznaczają : ZAMAWIAJĄCY (Inwestor) BUDREM-RYBAK Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Luzino, ul. Krótka 1, DOSTAWCA (Oferent) osoba prawna lub fizyczna, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie niniejszego zamówienia, DOKUMENTACJA PRZETARGOWA oznacza: OFERTĘ, SPECYFIKACJĘ.

4 OFERTA - oznacza zestaw wszystkich załączników, oświadczeń, wzorów i dokumentów żądanych przez Zamawiającego w Specyfikacji, wypełnionych ściśle z jego wymaganiami i na warunkach tam określonych wraz z wycenioną propozycją Wykonawcy wykonania Przedmiotu Zamówienia, złożoną przez Wykonawcę w sposób określony w Specyfikacji w wyniku przystąpienia do niniejszego postępowania przetargowego. SPECYFIKACJA - oznacza niniejszą Specyfikację zapytania ofertowego oraz wszelkie załączniki, wzory, formularze i inne dokumenty, które stanowią jej integralną część. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA - oznacza zakup linii technologicznej, w sposób i na warunkach określonych szczegółowo w zapytaniu, Specyfikacji i odpowiednich załącznikach. CENA oferty - oznacza kwotę, należną do zapłaty WYKONAWCY za wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z postanowieniami specyfikacji i UMOWY. UMOWA - zgodne, wyrażone na piśmie oświadczenie woli Zamawiającego i Wykonawcy o wykonanie określonej w jej treści dostawy linii technologicznej w ustalonym terminie i za uzgodnionym wynagrodzeniem. 3. Warunki formalne postępowania ofertowego ZAMAWIAJĄCY dokona wyboru DOSTAWCY na podstawie ofert złożonych zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym. Wszelkie zmiany, dodatkowe informacje lub poprawki będą dokonywane w formie pisemnej. Przez formę pisemną ZAMAWIAJĄCY rozumie również zadanie pytania na adres wskazany do kontaktu w sprawach zapytania ofertowego. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są poufnymi danymi ZAMAWIAJĄCEGO i zostały podane wyłącznie w celu uzyskania odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Dokument oraz wszystkie jego kopie są własnością ZAMAWIAJĄCEGO. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do rezygnacji z procesu postępowania ofertowego, dowolnego wyboru podmiotu/podmiotów, z którymi będą prowadzone negocjacje w odniesieniu do części lub całości zakresu złożonych ofert. Wszelkie koszty przygotowania i dostarczenia oferty ponosi DOSTAWCA. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się DOSTAWCY, którzy spełniają następujące warunki: spełniają warunki określone w specyfikacji zapytania ofertowego posiadają odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie oraz możliwości techniczne i finansowe do realizacji tego typu zamówień nie zalegają z podatkami i opłatami na rzecz ZUS i Skarbu Państwa oraz nie toczy się przeciwko niemu żadne postępowanie egzekucyjne udzielą gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia;

5 DOTACJE NA INNOWACJE nie są powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym zgodnie z ustawą z 3 grudnia 2010 o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U ). Zgodnie z przepisami ustawy powiązania kapitałowe lub osobowe to wzajemne powiązania między Wnioskodawcą/Beneficjentem a Wykonawcą polegające na : 1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 2) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji; 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika 4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy,w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 4. Format oferty Oferta powinna być kompletna, jednoznaczna i ostateczna, niezmienna przez cały okres realizacji zamówienia oraz zawierać wycenę oraz opis kompletnej linii technologicznej ze specyfikacją wymogów technicznych zapytania ofertowego. Ryczałtowa cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (netto) i określać wartość wykonania PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na dzień jego przekazania Zamawiającemu, zgodnie z ustalonym w umowie terminie. Oferta musi zostać sporządzona na wypełnionym i podpisanym formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania przez osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta. W ofercie należy wskazać warunki płatności (w tym termin płatności), przyznaną gwarancję oraz termin dostawy. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zaoferowane maszyny muszą być fabrycznie nowe. W ofercie należy wskazać termin ważności oferty (minimum 30 dni) i dane osoby kontaktowej. ZAMAWIAJĄCY wymaga, aby każdy z OFERENTÓW składający Ofertę na Przedmiot Zamówienia, złożył następujące dokumenty: Ofertę podpisaną przez upełnomocnionego przedstawiciela (- li) wraz z wykazem proponowanych urządzeń/ maszyn składających się na linie technologiczną.

6 DOTACJE NA INNOWACJE Aktualny odpis z właściwego dla Wykonawcy rejestru lub inne aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające uprawnienie do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi oraz, że profil działania Wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia (kopia); (jeżeli działalność gospodarcza przedsiębiorców jest prowadzona w formie spółki cywilnej umowa spółki. Wykonawca może złożyć inne dokumenty mogące przedstawić Ofertę w sposób najbardziej korzystny, np. prospekty reklamowe nie podlegają one jednak ocenie przez Zamawiającego. 5. Miejsce i termin składania ofert Oferty wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków udziału w postępowaniu należy przesłać drogą elektroniczną na adres lub pocztą na adres firmy BUDREM-RYBAK Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Luzino, ul. Krótka 1, bądź składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem Oferta w sekretariacie firmy BUDREM- RYBAK Sp. z o.o. Sp. k. w terminie do r. Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami ze strony Inwestora jest: 1 Z-ca Dyrektora ds. realizacji inwestycji: Jolanta Szczepanowska, tel. 58/ Kryteria wyboru ofert wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny oferty. Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: 1. Cena oferty netto 2. Termin dostarczenia kompletnej linii technologicznej 3. Okres gwarancji Najkorzystniejszą ofertą będzie ta, która zdobędzie największą liczbę punktów wg poniższej tabeli: Komponent Max. punkty Metoda kalkulacji 1 Cena 80 Punkty będą liczone oddzielnie dla każdej z ofert. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów. Oferta z najwyższą ceną otrzyma zero punktów. Oferty z ceną pomiędzy najwyższą i najniższą otrzymają ilość punktów wyliczoną proporcjonalnie.

7 2 Termin dostarczenia linii technologicznej 10 3 Okres gwarancji 10 SUMA 100 Punkty będą przydzielane według poniższej punktacji 10 pkt do , 5 pkt do , 0 pkt po r. Max. ilość punktów otrzyma oferta z najdłuższym okresem gwarancji. Oferta z najkrótszą gwarancją otrzyma zero punktów. Oferty z gwarancją pomiędzy najwyższą i najniższą otrzymają ilość punktów wyliczoną proporcjonalnie. 7. Przedmiot zapytania ofertowego 1. Piła taśmowa do stali - hydropneumatyczne opuszczanie ramienia roboczego, mechaniczny docisk materiału, regulacja kąta w zakresie 0-60 w lewo, system chłodzenia, zakres cięcia przy 0 : 290 x 200, zakres cięcia przy 45 : 190 x 140, 2 prędkości taśmy tnącej 37/74 obr/min, 1 taśma tnąca 2850x27x0,9mm, Prowadnica rolkowa 2000mm ze wspornikiem, Przymiar 2000mm ze wspornikiem 2. Dwugłowicowa piła przemysłowa z mobilnym odciągiem do wiorów i drukarką etykiet - niezależny panel sterowania z komputerem klasy PC zawierającym, monitor, klawiatura, mysz, wyjście USB, Windows 7, karta sieciowa 10/100 Mb, programowalny sterownik PLC, odczyt długości cięcia niezależny od napędu głowic (z listwy magnetycznej), elektroniczne pozycjonowanie głowicy ruchomej, automatyczne zerowanie maszyny, hydropneumatyczny posuw tarcz tnących, potrójny pionowy i poziomy docisk pneumatyczny, pneumatyczne ustawianie kąta wysuwu tarcz (90-45 ), podkładka między głowicami nakładana ręcznie, 4 wyjścia dla odciągu przemysłowego Ø100mm, system chłodzenia, długość cięcia: min 300mm, max 3300mm, mobilny odciąg do wiórów Ecopol D2, system do optymalizacji cięć, drukarka etykiet. 3. Automatyczny dwugłowicowy agregat do wiercenia zawiasów - pobieranie bazy z rowka listwy przyszybowej, hydropneumatyczny posuw głowic z automatycznym pomiarem wysokości profila, stół roboczy do pracy w linii, stół szczotkowy, podwójny pionowy i poziomy docisk, pneumatyczny posuw agregatów wiercących, cykl wiercenia pod dwa zawiasy do 20 s, automatyczne bazowanie głowic w pozycji roboczej. 4. Piła do listew przyszybowych z posuwem pneumatycznym - pneumatyczny docisk materiału "za klips", symulator szyby - boczne trzymanie listwy, bezstopniowa regulacja pozycji symulatora, komplet tarcz z frezami podcinającymi, farmery napinające uszczelki, prowadnice 4000 mm od strony wkładania listew 5. Przemysłowy przymiar elektroniczny z kartą sieciową - możliwość używania korekt względnych (np. 1%) lub bezwględnych (np. 0,1mm), podział na wózki, możliwość wprowadzania wymiarów z klawiatury, automatycznie ustawiany ogranicznik długości cięcia (zderzak), teleskop pomiarowy z nadajnikiem radiowym, karta sieciowa z oprogramowaniem

8 6. Prasa do szklenia z opcją podnoszenia blatu - prasa przelotowa, lewa i prawa belka dociskowa chowana w obrys stołu, jedna belka dociskowa przesuwna - dosuwana do ramy na wymiar, belki dociskowe wyłożone ochronną okładziną, rolki transportowe, podnoszenie blatu do wysokości min. 500mm, Panel sterowania. 7. Przemysłowa dwugłowicowa zgrzewarka z opcją podgrzewania blatów, form do uszczelek i wyświetlaczem LCD - programowalny sterownik PLC, kąt zgrzewania na prawej głowicy 90, kąt zgrzewania na lewej głowicy 90, regulacja wylewki w zakresie 0,2mm - 2,0mm, regulacja wylewki w zakresie 0,2mm - 2,0mm, urządzenie dociskowe "bezpieczne", ramiona podporowe pod materiał, automatyczny przebieg procesu zgrzewania, minimalna długość zgrzewanego elementu 430 mm, podgrzewane blaty, funkcje Best Weld, wyświetlacz LCD, system szybkiej wymiany podkładek systemowych. 8. Dwu osiowa oczyszczarka numeryczna panel sterowania - niezależny panel sterowania z komputerem klasy PC zawierającym: nowoczesny, płaski, kolorowy monitor LCD, klawiatura, mysz, CD ROM, USB, karta sieciowa 10/100 Mb, system operacyjny Windows 7, menu operatora opisane jest klawiszami funkcyjnymi, system automatycznego oczyszczania powierzchni roboczej, automatyczny docisk i centrowanie materiału, wysokość profila: mm, szererokość profila: mm, minimalna wielkość elementów: zewnętrzna 360x360mm-max wys. Profilu 80mm, poduszka powietrzna. 9. Giętarka do profili na ciepłe powietrze - w skład kompletu wchodzą: Piec grzewczy, Stół roboczy, Elektroniczny kontroler temperatury, Łańcuchy formujące 3000 mm: rama, skrzydło, słupek, listwa przyszybową, listwa przyszybową dwukomorowa; 10. Frezarka do słupka z posuwem hydropneumatycznym podwójny pionowy docisk pneumatyczny, urządzenie do szybkiej wymiany frezów, ograniczniki dla 4 głębokości frezowania, kąt frezowania , długość frezowania 250 mm, średnica trzpienia 32mm, wyjście dla odciągu przemysłowego Ø90mm, system chłodzenia, wymienny trzpień, dodatkowy trzpień wymienny, Manualny posuw wrzeciona frezującego, Ogranicznik dla 4 głębokości frezowania. 11. Frezarko-kopiarka z elektronicznym wyświetlaczem kątów maszyna przeznaczona do aluminium, pcv, inox i stali, manualny posuw wrzeciona w osiach x i z, cztery dociski pneumatyczne zamontowane na uchylnym stole roboczym, jedno wrzeciono frezujące, uniwersalny szabloy kopiujący, dwa trzystopniowe sztyfty kopiujące, system chłodzenia, hydropneumatyczny posuw pionowy, głowice frezujące, elektroniczny wyświetlacz kątów. 12. Automat do podfrezowywania końcówek uciętych profili z funkcją jednoczesnego frezowania dwóch elementów skrzydeł i ramy automatyczny cykl pracy, sterownik PLC, manualnie regulowana głębokość frezowania, agregaty robocze umieszczone na prowadnicy liniowej, turbiny elektryczne do podfrezowywania profila PVC oraz uszczelki, docisk pneumatyczny materiału, podfrezowywanie uszczelki górnej i dolnej w ramie i skrzydle, zespół przygotowania powietrza.

9 Oferent ma prawo zaproponować w swojej ofercie urządzenia równoważne, porównywalne, spełniające podane powyżej parametry przy założeniu uzyskania efektu końcowego tj. kompletnej linii technologicznej umożliwiającej produkcje stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z zakupioną opatentowaną wiedzą technologiczną będącą w posiadaniu BUDREM-RYBAK Sp. z o.o. Sp. kom.. 8. Specyfikacja wyceny. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji warunków cenowych i harmonogramu płatności z wybranymi Oferentami. Cena powinna obejmować: wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z wytycznymi z niniejszej Specyfikacji (dostawę, instalację w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO), przekazania INWESTOROWI dostarczonej linii technologicznej łącznie z kartami gwarancyjnymi urządzeń, ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe z przyczyn leżących po stronie DOSTAWCY, Zabezpieczenia transportu oraz miejsca w którym zostaną zlokalizowane maszyny i urządzenia przed możliwością poniesienia szkody, spowodowanej przez działania osób trzecich, a w przypadku jej wystąpienia zobowiązany będzie do naprawienia szkody i jej ewentualnych skutków. 9. Postępowanie ofertowe Dla ułatwienia oceny i porównania złożonych Ofert Zamawiający może według swojego uznania, zwrócić się do każdego Oferenta o wyjaśnienie treści złożonej Oferty. Przetarg zostanie rozstrzygnięty w momencie, gdy jego wynik zostanie zatwierdzony przez Prezesa spółki BUDREM-RYBAK Sp. z o.o. Sp. k. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi Oferenta niezwłocznie po zatwierdzeniu oferty. Podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi w terminie uzgodnionym. 10. Termin realizacji zadania Informujemy, że planowany termin rozruchu linii technologicznej powinien nastąpić w dniu r.

10 ZAŁĄCZNIK nr 1 do Zapytania ofertowego OFERTA NR.. Miejscowość, data Pieczęć oferenta BUDREM-RYBAK Sp. z o.o. Sp. k. ul. Krótka 1, Luzino Oferta dotyczy zapytania ofertowego opublikowanego na stronie internetowej / otrzymanego droga elektroniczną / otrzymanego w siedzibie spółki 1 realizację w ramach projektu ZAKUPU LINII TECHNOLOGICZNEJ w ramach zadań 3-14 harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu pt.: Zakup i wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji okien w BUDREM-RYBAK Sp. z o.o. Sp. k. nr projektu: WND-POIG C36/12, współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (Oś priorytetowa: 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działanie: 4.3 Kredyt technologiczny). 1. Dane Oferenta: Pełna nazwa oferenta: NIP: Adres siedziby: Adres do korespondencji: Nr telefonu/fax.: Adres 2. Oferujemy opisane w punkcie 7 zapytania ofertowego maszyny za: Piła taśmowa do stali 1 Niepotrzebne skreślić

11 Dwugłowicowa piła przemysłowa z mobilnym odciągiem do wiórów i drukarką etykiet Automatyczny dwugłowicowy agregat do wiercenia zawiasów Piła do listew przyszybowych z posuwem pneumatycznym Przemysłowy przymiar elektroniczny z kartą sieciową Prasa do szklenia z opcją podnoszenia blatu Przemysłowa dwugłowicowa zgrzewarka z opcją podgrzewania blatów, form do uszczelek i wyświetlaczem LCD 2 osiowa oczyszczarka numeryczna Giętarka do profili na ciepłe powietrze Frezarka do słupka z posuwem hydropneumatycznym

12 Frezarko-kopiarka z elektronicznym wyświetlaczem kątów Automat do podfrezowywania końcówek uciętych profili z funkcją jednoczesnego frezowania dwóch elementów skrzydeł i ramy OFERTA RAZEM: 3. Specyfikacja techniczna oferowanego oprogramowania 4. Zaoferowane maszyny spełniają wymogi postawione w specyfikacji - w punkcie 7 zapytania ofertowego. 5. Oferujemy płatności na następujących zasadach: 6. Na dostarczone maszyny udzielamy... miesięcznej gwarancji. 7. Zaoferowana maszyny są fabrycznie nowe. 8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją techniczną oraz uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty. 9. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą na czas:... dni. 10. Oświadczamy, że przedmiotowe zadanie zostanie zrealizowane do Oświadczamy, że przedmiotowe zadanie zostanie zrealizowana z należytą starannością zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego.

13 12. Oświadczamy, że nie zalegamy z podatkami i opłatami na rzecz ZUS i Skarbu Państwa oraz nie toczy się przeciwko nam żadne postępowanie egzekucyjne. 13. Dane osób do kontaktu w sprawie złożonej oferty: 14. Załączniki do oferty:... Pieczątka imienna i podpis osób upoważnionych Oferta została dostarczona drogą elektroniczną / dostarczona osobiście / nadana pocztą 2 dnia 3. 2 Niepotrzebne skreślić 3 Wypełnia pracownik ZAMAWIAJĄCEGO

zakupu, dostawy i zainstalowania dodatkowej licencji do systemu planowania i zarządzania produkcją - 1 szt

zakupu, dostawy i zainstalowania dodatkowej licencji do systemu planowania i zarządzania produkcją - 1 szt Olkusz, dn. 05.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji nawozów i stymulatorów w formie mikro-granulatu w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 1/5/2012

Zapytanie ofertowe 1/5/2012 17 maja 2012 r. Zapytanie ofertowe 1/5/2012 Action Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. ( Organizator Przetargu ) zaprasza do udziału w przetargu na wybór wykonawcy, który świadczyć będzie usługę księgowe w ramach

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: ZK/02/SKU/2012 Kielce, dnia 2012-12-10 ZAPROSZENIE

Numer sprawy: ZK/02/SKU/2012 Kielce, dnia 2012-12-10 ZAPROSZENIE ----------Projekt Szkoły kreatywnych umysłów jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszy Społecznego Numer sprawy: ZK/02/SKU/2012 Kielce, dnia 2012-12-10 Z A T W

Bardziej szczegółowo

3. Zakup oraz instalacja automatycznego dwupoziomowego systemu transportowo - montażowego wyposażonego w 3 stanowiska montażowe.

3. Zakup oraz instalacja automatycznego dwupoziomowego systemu transportowo - montażowego wyposażonego w 3 stanowiska montażowe. Mrągowo, 18.07.2014 roku I. NAZWA I ADRES SKŁADAJĄCEGO ZAPYTANIE OFERTOWE 11-700 Mrągowo tel. +48 89 741 32 48, fax +48 89 741 32 47, NIP 742-000-31-44, II. TRYB PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA Składający zapytanie

Bardziej szczegółowo

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych I. Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC L&R nr 1/2014/POKL Learning Systems Poland S. A. Al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa KRS: 0000511950, NIP 726-23-79-688

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL Kraków, 18 czerwca 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL I. Zamawiający: Learning Systems Poland Sp. z o.o. Al. Solidarności 117,

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

Usług organizacji wyjazdu w celu wyszukiwania i doboru. partnerów na rynku niemieckim

Usług organizacji wyjazdu w celu wyszukiwania i doboru. partnerów na rynku niemieckim C.T. SERVICE sp. z o.o. ul. Jedności 9 05-506 Lesznowola NIP 586-21-02-652 Lesznowola, 03.06.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/6.1/2015 W związku z realizacją przez C.T. Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR CTT OZE 60.14/ POIG.05.01.00-00-137/11-00

ZAPYTANIE OFERTOWE NR CTT OZE 60.14/ POIG.05.01.00-00-137/11-00 Łódź, dnia 05.05. 2014 r. Dotyczy postępowania w trybie zapytania ofertowego w projekcie Budowa Centrum Transferu Technologii w obszarze Odnawialnych źródeł Energii współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 16/2014/5.1 Zrównoważona Infrastruktura

Zapytanie ofertowe nr 16/2014/5.1 Zrównoważona Infrastruktura Nazwa i adres Zamawiającego: Instytut Doradztwa Sp. z o.o. ul. Cegielniana 6b/2 30-404 Kraków Kraków, 29.08.2014r. Zapytanie ofertowe nr 16/2014/5.1 Zrównoważona Infrastruktura DOTYCZY ZADANIA: zakup urządzenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Dotyczy wyłonienia dostawcy wartości niematerialnej i prawnej oraz szkoleń specjalistycznych w ramach projektu Wdrożenie innowacyjnego systemu klasy B2B dla integracji i automatyzacji

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe ogłoszone w związku z realizacją projektu pt. Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów Informatyki oraz Zarządzania WSISiZ oraz w oparciu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012 Rawo Consulting Rafał Wojszko stosując zasadę konkurencyjności, w ramach realizacji projektu Kszt@łcenie ustawiczne osób dorosłych w 6 szkołach współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

na usłu gę: wydruk m ateriałów szkoleniowych (CPV: 79800000-2 - Usłu gi drukowania i powiązane ; 22000000-0 Druki i produkty podobne)

na usłu gę: wydruk m ateriałów szkoleniowych (CPV: 79800000-2 - Usłu gi drukowania i powiązane ; 22000000-0 Druki i produkty podobne) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 03/ZPEWP/2014 z dnia 10.06.2014r na usłu gę: wydruk m ateriałów szkoleniowych (CPV: 79800000-2 - Usłu gi drukowania i powiązane ; 22000000-0 Druki i produkty podobne) Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Zapewnienie pełnej obsługi logistycznej dla uczestników i trenerów szkolenia Nowoczesna medycyna organizowanej w dniach 01-03 czerwca 2012 roku,

Zapewnienie pełnej obsługi logistycznej dla uczestników i trenerów szkolenia Nowoczesna medycyna organizowanej w dniach 01-03 czerwca 2012 roku, Warszawa, dnia 15 listopada 2011 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 13/MCOV/2011 w ramach Projektu Kompleksowy program szkoleń dla pracowników i współpracowników Grupy Medicover podstawą budowania przewagi konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8.2/1/2014 NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8.2/1/2014 NA: Łódź, 25-02-2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8.2/1/2014 NA: Zakup usług doradczych i eksperckich: Zakup analizy przedwdrożeniowej Zakup wartości niematerialnych i prawnych: Zakup licencji na oprogramowanie platformy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE DLA ZADANIA PN. SERWEROWNI DOTACJE NA INNOWACJE

ZAPYTANIE OFERTOWE DLA ZADANIA PN. SERWEROWNI DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE DLA ZADANIA PN. DOSTAWA, ROZMIESZCZENIE, INSTALACJA I URUCHOMIENIE KOMPLETNEJ SERWEROWNI WROCŁAW, DNIA 08.07.2015 R. DOTACJE NA INNOWACJE Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE NR 2/WKP/2015 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA zgodnie z zasadą konkurencyjności ZAPYTANIE OFERTOWE

POSTĘPOWANIE NR 2/WKP/2015 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA zgodnie z zasadą konkurencyjności ZAPYTANIE OFERTOWE Lipno, dnia 16.01.2015r. POSTĘPOWANIE NR 2/WKP/2015 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA zgodnie z zasadą konkurencyjności ZAPYTANIE OFERTOWE Mając na uwadze zachowanie zasady konkurencyjności i równego traktowania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ 2 KONFERENCJI Z PRACODAWCAMI/ GIEŁDA KOOPERACJI. AKADEMICKIE FORUM ROZWOJU BIZNESU WROCŁAW 2014.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ 2 KONFERENCJI Z PRACODAWCAMI/ GIEŁDA KOOPERACJI. AKADEMICKIE FORUM ROZWOJU BIZNESU WROCŁAW 2014. Projekt pt.: Kierunek Informatyka w Wyższej Szkole Zarządzania Edukacja we Wrocławiu, nr umowy UDA-POKL-04.01.02-00-019/10-00 ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław,13.02.2014r. Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP

Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ W RAMACH PROJEKTU EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ZMIANĄ KLUCZEM DO ADAPTACYJNOŚCI PRACOWNIKÓW POLSKICH

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja PROCEDURA WYBORU - SPECJALISTA (ANALIZA POTRZEB PRZEDSIĘBIORSTW)

Człowiek najlepsza inwestycja PROCEDURA WYBORU - SPECJALISTA (ANALIZA POTRZEB PRZEDSIĘBIORSTW) Vivid Consulting Sp. z o. o. ul. Plac Solny 14/3 50-062 Wrocław Biuro projektu EKO kwalifikacje! : ul. Skromna 5 20-704 Lublin ( część opisowa ) Lublin, 07.05.2015 r. PROCEDURA WYBORU - SPECJALISTA (ANALIZA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Budowa Terminalu Kontenerowego na Ostrowie Grabowskim w Porcie Szczecin etap I faza I POIS.07.04.00-00-007/10-00, nr referencyjny: 1/2013/ZCS ZAMAWIAJĄCY DB Port Szczecin Sp. z o.o. ul. Bytomska 14, 70-603

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 8.1/1/2014 na Wykonanie systemu informatycznego platformy e-usługi wraz z generatorem aplikacji mobilnych (I i II etap)

Zapytanie ofertowe nr 8.1/1/2014 na Wykonanie systemu informatycznego platformy e-usługi wraz z generatorem aplikacji mobilnych (I i II etap) Kraków, 26.02.2014r. Zapytanie ofertowe nr 8.1/1/2014 na Wykonanie systemu informatycznego platformy e-usługi wraz z generatorem aplikacji mobilnych (I i II etap) Zakup dokonywany jest w związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KL41

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KL41 Jasło, dnia 02.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KL41 dotyczące zamówienia usług księgowych w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/MCOV/2011

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/MCOV/2011 Warszawa, dnia 01 czerwca 2011 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/MCOV/2011 w ramach Projektu Kompleksowy program szkoleń dla pracowników i współpracowników Grupy Medicover podstawą budowania przewagi konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo