Napływ kapitału w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych a rozwój polskiego eksportu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Napływ kapitału w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych a rozwój polskiego eksportu"

Transkrypt

1 Zeszyty Naukowe nr 837 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2010 Katedra Handlu Zagranicznego Napływ kapitału w formie bezpośrednich inwestycji ch a rozwój polskiego eksportu 1. Wprowadzenie Jedną z istotniejszych kwestii dla krajów zainteresowanych poprawą konkurencyjności swoich gospodarek, szczególnie w dobie globalizacji działalności, jest przyciąganie strumieni bezpośrednich inwestycji ch (BIZ). Zarówno rozwinięte kraje świata, jak i te, które uznaje się za słabo rozwinięte i rozwijające się, starają się pozyskać kapitał w formie BIZ. Traktuje się taką formę inwestowania nie tylko jako źródło środków finansowych, ale też jako narzędzie do uzupełniania luk związanych z potrzebami technologicznymi kraju goszczącego (materialnych i niematerialnych) 1, profesjonalną wiedzą menedżerską i know-how. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne przyczyniają się do poprawy wskaźników wzrostu gospodarczego, redukują bezrobocie i mają wpływ na rozwój czynnika ludzkiego, poprawiają wydajność pracy i mają wpływ na wymianę handlową (na dwa kierunki handlu: eksport i import). 2. Kapitał w Polsce Zmiany systemowe po 1989 r., otwarcie gospodarki i liberalizacja handlu sprzyjały decyzjom inwestorów ch o lokowaniu kapitału w Polsce. 1 Por. C. Pilarska, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a transfer technologii [w]: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce, red. W. Karaszewski, Wydawnictwo UMK, Toruń 2003, s. 290.

2 104 Ponadto przebieg polskich procesów transformacji zaowocował systematycznym spadkiem ryzyka inwestycyjnego i wzrostem atrakcyjności inwestycyjnej naszego kraju. Wolumen i struktura tych inwestycji w istotny sposób oddziałują na polską gospodarkę i na jej strukturę ekonomiczną przez wpływ na zmiany w handlu m. Udział kapitału zagranicznego w rozwoju gospodarki narodowej Polski odnotowuje się od 30. lat. O bardziej odczuwalnych efektach napływu kapitału zwłaszcza w formie bezpośrednich inwestycji ch można mówić począwszy od połowy lat 90. XX w. Wchodzenie kapitału zagranicznego do gospodarki polskiej dokonywało się w kilku etapach 2 : etap wstępnego otwierania gospodarki: lata , etap umiarkowanego otwierania gospodarki: lata , etap otwierania się gospodarki w warunkach transformacji ustrojowej 5. W połowie lat 90. Polska stała się liderem wśród krajów Europy Środkowej i Wschodniej pod względem wielkości napływu bezpośrednich inwestycji ch. Analizując skumulowaną wartość napływu BIZ (stan na 31 grudnia 2006 r.) można zauważyć, że nasz kraj pozyskał 103,6 mld dolarów, Węgry 81,8 mld dolarów, Czechy 77,5 mld dolarów, Rumunia 37,3 mld dolarów, Słowacja 25,5 mld dolarów, Bułgaria 20,9 mld dolarów 6. Kluczowym czynnikiem sprzyjającym pozyskaniu inwestorów ch przez Polskę był proces transformacji ustrojowej prowadzący w kierunku gospodarki rynkowej, dzięki któremu powstały sprzyjające dla inwestorów ch warunki prawne, ekonomiczne i infrastrukturalne. Uzyskanie członkostwa w WTO (1995 r.) i OECD (1996 r.) stworzyło gwarancję wprowadzenia w Polsce procedur i przepisów stosowanych wobec inwestorów ch w wysoko rozwiniętych krajach. Na 2 Por. J. Misala, Zaangażowanie kapitału zagranicznego w gospodarkę polską w okresie [w:] Kapitał w prywatyzacji, red. M. Jarosz, Instytut Studiów Politycznych PAN, 1996, s Podstawę prawną stanowiło Rozporządzenie Rady Ministrów z 14 maja 1976 r. w sprawie wydawania m osobom prawnym i fizycznym zezwoleń na prowadzenie niektórych rodzajów działalności gospodarczej. Zasadniczo dawało ono możliwość prowadzenia działalności w zakresie drobnej wytwórczości dodatkowo tylko inwestorom m polskiego pochodzenia. 4 Podstawę prawną uchwalono 23 kwietnia 1986 r. (Ustawa o spółkach z udziałem m, Dz.U. nr 17 poz. 88). Były to rewolucyjne zmiany w przepisach prawa, dały możliwość tworzenia spółek joint ventures w zakresie przekraczającym drobną wytwórczość; kapitał nie mógł przekraczać 49%. 5 Formalnie za początek transformacji ustrojowej w zakresie napływu kapitału można uznać 5 czerwca 1991 r., kiedy Sejm przyjął ustawę o spółkach ch. Por. Dz.U nr 26 poz. 143 (tekst jednolity). 6 Wartości napływu BIZ według: World Investments Prospects to Foreign Direct Investment and the Challenge of Political Risk, The Economist Intelligence Unit 2007.

3 Napływ kapitału 105 podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski miało również wpływ wzmocnienie stabilności geopolitycznej kraju przez przystąpienie do NATO (1999 r.) i rozpoczęcie negocjacji o członkostwo w Unii Europejskiej (1998 r.). Wdrażanie acquis communautaire przyczyniło się do powstania odpowiednich warunków działania dla firm ch w Polsce, poprawy klimatu inwestycyjnego oraz wzrostu napływu kapitału do gospodarki polskiej. Trzy lata po przyjęciu naszego kraju w struktury Wspólnot Europejskich można stwierdzić, że fakt ten miał istotne znaczenie dla przyciągania BIZ do Polski 7. Na rys. 1 zaprezentowano napływ bezpośrednich inwestycji od 1990 r. do 2006 r Rys. 1. Wielkość strumienia bezpośrednich inwestycji ch w Polsce w latach (w mln dolarów) Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PAIIZ i NBP. Analiza rys. 1 pozwala wyróżnić 5 etapów napływu BIZ: 1) lata niska wartość rocznych napływów, 2) lata ok. 5 mld dolarów rocznie, 3) lata największa w historii wartość inwestycji (rekordowym rokiem okazał się 2000 r. ponad 10,6 mld dolarów), 4) lata znaczący spadek napływu BIZ (z istotną różnicą między 2000 a 2001 r.), 5) lata rosnąca wartość rocznych napływów BIZ (rekordowa w historii wartość napływu BIZ w 2006 r. 14,7 mld dolarów) 8. 7 Na skutek likwidacji granic celnych w Unii Europejskiej inwestor trafia bezpośrednio z pominięciem zewnętrznej wspólnotowej granicy celnej na rynek 27 krajów tworzących jednolity rynek europejski. 8 Według wstępnych danych NBP w 2007 r. wartość napływu BIZ do Polski jest podobna do tej zanotowanej w 2006 r. Szacuje się, że będzie to 13,4 mld dolarów.

4 106 Na wzrost wartości BIZ mają z pewnością wpływ oprócz obecności Polski w UE sytuacja makroekonomiczna i związane z nią dobre prognozy dotyczące wzrostu gospodarczego. 3. Atrakcyjność inwestycyjna Polski Najatrakcyjniejszym pod względem inwestycyjnym regionem świata jest Europa Zachodnia. Jej głównym i coraz bardziej liczącym się konkurentem są kraje Europy Środkowej i Wschodniej. Na rys. 2 przedstawiono najatrakcyjniejsze inwestycyjnie regiony świata w 2006 r. Cykliczne badanie przeprowadziła firma Ernst&Young. Zbadano ponad 800 osób przedstawicieli międzynarodowych inwestorów; 53% respondentów pochodziło z Europy, 35% z Ameryki Północnej, 11% z Azji % Europa Zachodnia Europa Środkowa i Wschodnia USA/Kanada Chiny 18 Indie 15 Inne regiony Azji 12 Ameryka Łacińska Japonia Środkowy Wschód Afryka 1 Oceania Rys. 2. Najatrakcyjniejsze inwestycyjnie regiony świata w 2006 r. Uwaga: można było wskazać 3 regiony. Źródło: Atrakcyjność inwestycyjna Europy, Ernst & Young, 2006, maszynopis, s. 3. W badaniu Ernst&Young z 2006 r. wśród 10 krajów najatrakcyjniejszych inwestycyjnie Polska zajmuje 5 miejsce (zob. rys. 3).

5 Napływ kapitału % USA Chiny Niemcy Indie Polska Wielka Brytania Czechy Japonia Francja Hiszpania Rys. 3. Dziesięć krajów najatrakcyjniejszych inwestycyjnie w 2006 r. Uwaga: można było wskazać 3 kraje. Źródło: Atrakcyjność inwestycyjna Europy, s Udział korporacji transnarodowych w polskim eksporcie po 2004 roku Pojęcie bezpośrednich inwestycji ch jest nierozerwalnie związane z pojęciem korporacji transnarodowej (KTN, przedsiębiorstwo międzynarodowe, przedsiębiorstwo transnarodowe). Istotą działania takiego podmiotu jest inwestowanie za granicą 9. Większość światowych bezpośrednich inwestycji przypada właśnie na te podmioty 10. Wielkie korporacje transnarodowe to przedsiębiorstwa korzystające z ch inwestycji bezpośrednich oraz innych form transferu czynników wytwórczych. Korporacje takie prowadzą i nadzorują działalność gospodarczą na terenie co najmniej dwóch krajów. Działalność ta jest kontrolowana przez korporacyjne centrum, zlokalizowane w określonym kraju, prowadzona zaś przez tworzone 9 Por. J. Witkowska, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Europie Środkowowschodniej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s Szerzej zob. W. Zysk, Wybrane konkluzje IX Światowego Raportu Inwestycyjnego UNCTAD World Investment Report 1999 [w:] Handel. Metody, problemy, tendencje, Materiały konferencyjne, red. K. Budzowski, S. Wydymus, AE w Krakowie, Kraków 1999, s ; World Investment Reports ,

6 108 i stopniowo rozwijane filie przedsiębiorstwa macierzystego w innych krajach 11. W procesie powstawania wielkich korporacji transnarodowych istotne znaczenie mają dwa czynniki: lokalizacja działalności filii ch i internalizacja działalności w ramach całej korporacji. Od 14 lat tygodnik Polityka publikuje listę 500 największych polskich przedsiębiorstw, dodatkowo ogłaszana jest lista 100 największych eksporterów. Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych publikuje natomiast listy największych inwestorów, którzy lokują w Polsce kapitał w formie BIZ. W dalszej części artykułu przedstawiono analizę obejmującą lata , polegającą na wyborze z listy 100 największych eksporterów tych firm, które są również na liście największych inwestorów w Polsce. Następnie zbadano udział tych firm w polskim eksporcie. W tabeli 1 zestawiono dane na temat największych polskich eksporterów z udziałem m w 2004 r. Tabela 1. Najwięksi polscy eksporterzy z udziałem m w 2004 r r. 1 3 Telekomunikacja Polska SA, 2 8 Polskie Huty Stali SA, Katowice (Huta Sędzimira, Florian, Cedler, Katowice) 3 9 Fiat Auto Poland SA, Bielsko-Biała 4 17 Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o., Polkowice 5 24 Thomson Multimedia Polska Sp. z o.o., Piaseczno 6 31 Volkswagen Poznań Sp. z o.o., Poznań 7 38 Kronospan w Polsce (Kronospan Holdings Ltd) 8 42 Isuzu Motors Polska Sp. z o.o., Tychy 9 47 GK Budimex, (m.in. Budimex, Budimex Poznań, Mostostal Kraków, Dromex) France Telecom telekomunikacja LNM Holdings N.V. hutnictwo Fiat Volkswagen AG Thomson Tubes and Displays SA Volkswagen AG Kronospan Holdings Ltd. drzewny Ispol-IMG Holdings B.V Ferrovial budownictwo 11 Por. J. Misala, Współczesne teorie wymiany międzynarodowej i zagranicznej polityki ekonomicznej, SGH, 2001, s

7 Napływ kapitału 109 cd. tabeli r GK DELPHI Polska, Jeleśnia (Delphi Automotive Systems Poland Kraków, Delphi Polska Automotive Systems Tychy, Delphi Krosno) International Paper Kwidzyn SA, Kwidzyn Philips Consumer Electronics Industries Poland Sp. z o.o., Kwidzyn TRW Safety Systems Poland Sp. z o.o., Częstochowa System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol Gaz SA, Delphi Automotive Systems IPC celulozowo-papierniczy Royal Philips TRW Auto Holdings Inc OAO Gazprom energetyka Stomil-Olsztyn SA, Olsztyn Campagnie Financiere Michelin Philips Lighting Poland SA, Piła Royal Philips Fiat-GM Powertrain Polska Sp. z o.o., Bielsko-Biała Zakłady Chemiczne Police SA, Police TRW Polska Sp. z o.o., Częstochowa gumowy Fiat Messer Griesheim TRW Auto Holdings Inc Kronopol Sp. z o.o., Żary Krono-Holding AG Avon Operations Polska Sp. z o.o., Garwolin GlaxoSmithKline Pharmaceuticals SA, Poznań Oponiarska Dębica SA, Dębica Avon International Operations Inc. chemiczny drzewny kosmetyczny Glaxo SmithKline farmaceutyczny Goodyear Luxembourg SA gumowy Frantschach Świecie SA, Świecie Frantschach celulozowo-papierniczy Grupa Alstom, Elbląg (Alstom Konstal, Power) Alstom Holdings, metalurgiczny

8 110 cd. tabeli r Zakłady Azotowe Kędzierzyn SA, Kędzierzyn-Koźle Volvo Polska Sp. z o.o., Philips Polska Sp. z o.o., BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o., Faurecia Fotele Samochodowe Sp. z o.o., Grójec GK CAN-PACK SA, Kraków (Can-Pack SA, Pol-Am-Pack SA) Daewoo Electronics Manufacturing Poland Sp. z o.o., Pruszków Grupa MM International, Olsztyn (Mazurskie Meble, Mazur Comfort) Wrigley Poland Sp. z o.o., Poznań Daewoo-FSO Motor SA, Lucent Technologies Poland Sp. z o.o. -Sp. jawna, Bydgoszcz Philips DAP Industries Poland Sp. z o.o., Białystok Ferrero Polska Sp. z o.o., Merloni Indesit Polska Sp. z o.o., Łódź Faurecia Wałbrzych Sp. z o.o., Wałbrzych Arctic Paper Kostrzyn SA, Kostrzyn n. Odrą Huta Lucchini Sp. z o.o., Messer Griesheim chemiczny Volvo AB Royal Philips BSH Bosch und Siemens Hausgerate Faurecia Investments F & P Holding Company Inc. handel (AGD) przetwórstwo metali Daewoo SFM Beteiligungen Wm. Wrigley Jr. Company meblarski spożywczy Daewoo Lucent Technologies Network Systems Netherlands BV Royal Philips telekomunikacja Ferrero Group spożywczy Indesit Company (AGD) Faurecia Investments Arctic Paper AB papierniczy Luccini S.p.A hutnictwo

9 Napływ kapitału 111 Jak wynika z danych zamieszczonych w tabeli 1, suma przychodów wymienionych 57 przedsiębiorstw wyniosła 50,6 mld zł. Wolumen polskiego ekscd. tabeli r Pfleiderer Grajewo SA, Grajewo Pfleiderer AG drzewny Man Star Trucks & Busses Sp. z o.o., Starachowice Ronal Polska Sp z o.o., Wałbrzych LG Electronics Sp. z o.o., Mława Volkswagen Elektro-Systemy Sp. z o.o., Gorzów Wielkopolski Grupa Kapitałowa Mahle w Polsce, Krotoszyn Philips Lighting-Farel Mazury Sp. z o.o., Kętrzyn MAN Nutzfahrzeuge AG Ronal LG Electronics Inc Volkswagen AG Mahle Royal Philips VF Polska Sp. z o.o., Łódź Lee Bell Inc. handel, odzieżowy Same Deutz-Fahr Polska Sp. z o.o., Jacków Bridgestone Poland Sp. z o.o., Poznań Teksid Aluminium Poland Sp. z o.o., Bielsko-Biała Stahlschmidt & Maiworm Sp. z o.o., Stalowa Wola ICT Poland Sp. z o.o., Kostrzyn n. Odrą East West Spinning Sp. z o.o., Łódź Energomontaż-Północ SA, (6) Suma Same Deutz Fahr Holding and Finance BV Bridgestone Corporation Teksid Aluminium Luxembourg S.a.r.l. S.C.A Stahlschmidt & Maiworm Industrie Cartarie Tronchetti SpA (ICT), handel przetwórstwo aluminium papierniczy Sud Wolle AG włókienniczy SICES International B.V. budownictwo Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zamieszczonych na studiach internetowych:

10 112 portu w 2004 r. wyniósł według danych GUS 269 mld zł 12, co oznacza, że udział omawianych kilkudziesięciu firm z udziałem m w polskim eksporcie wyniósł prawie 19%. Można ocenić ten udział jako bardzo wysoki. W tabeli 2 zestawiono dane na temat największych polskich eksporterów z udziałem m w 2005 r. Tabela 2. Najwięksi polscy eksporterzy z udziałem m w 2005 r r. 1 9 Volkswagen Poznań Sp. z o.o., Poznań 2 10 Fiat Auto Poland SA, Bielsko-Biała 3 29 Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o., Polkowice 4 8 Mittal Steel Poland SA, Katowice 5 35 Fiat-GM Powertrain Polska Sp. z o.o., Bielsko-Biała 6 43 LG Electronics Sp. z o.o., Mława 7 48 Philips Lighting Poland SA, Piła Volkswagen AG Fiat Volkswagen AG LNM Holdings hutnictwo stali N.V Fiat LG Electronics Inc Royal Philips 8 49 DELPHI Poland SA, Kraków Delphi Automotive Systems 9 70 TRW Safety Systems Poland Sp. z o.o., Częstochowa TRW Auto Holdings Inc. elektroniczna Grupa Valeo Skawina Valeo Flextronics International Poland Sp. z o.o., Tczew Avon Operations Polska Sp. z o.o., Garwolin BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o., System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol Gaz SA, Flextronics International Avon International Operations Inc BSH Bosch und Siemens Hausgerate elektroniczna kosmetyczny (AGD) OAO Gazprom energetyka 12

11 Napływ kapitału 113 cd. tabeli r Faurecia Wałbrzych Sp. z o.o., Wałbrzych Oponiarska Dębica SA, Dębica Mondi Packaging Paper Świecie SA Faurecia Investments Goodyear gumowy Luxembourg SA Framondi NV papiernicza Kronopol Sp. z o.o., Żary Krono-Holding AG Thomson Multimedia Polska Sp. z o.o., Piaseczno Whirlpool Polska Sp. z o.o. Warsaw Polar SA Wrocław International Paper Kwidzyn SA, Kwidzyn Volvo Polska Sp. z o.o., Man Star Truck & Busses Sp. z o.o Zakłady Chemiczne Police SA, Police Ferrero Polska Sp. z o.o., Philips DAP Industries Poland Sp. z o.o., Białystok Thomson Tubes and Displays SA Whirlpool Europe Srl drzewny AGD IPC celulozowo-papierniczy Volvo AB MAN Nutzfahrzeuge AG Messer Griesheim chemiczny Ferrero Group spożywczy Royal Philips Sitech Sp. z o.o Volkswagen AG Zakłady Azotowe Kędzierzyn SA, Kędzierzyn-Koźle Ronal Polska Sp. z o.o., Wałbrzych Daewoo Electronics Manufacturing Poland Sp. z o.o., Pruszków GK CAN-PACK SA, Kraków (Can-Pack SA, Pol-Am-Pack SA) Mahle Polska Sp. z o.o., Krotoszyn Master Foods Polska Sp. z o.o., Sochaczew Messer Griesheim chemiczny Ronal Daewoo F & P Holding Company Inc. przetwórstwo metali Mahle Mars Inc. spożywcza

12 114 cd. tabeli r Indesit Company Polska Sp. z o.o., Łódź Volkswagen Elektro-Systemy Sp. z o.o., Gorzów Wielkopolski GlaxoSmithKline Pharmaceuticals SA, Poznań GK Budimex, (m.in. Budimex, Budimex Poznań, Mostostal Kraków, Dromex) Indesit Company (AGD) Volkswagen AG Glaxo SmithKline farmaceutyczny Ferrovial budownictwo ABB Sp. z o.o., ABB Ltd. elektrotechniczna Alstom Power Sp. z o.o., Alstom Holdings maszynowa Unilever Polska SA Marga B.V. chemiczna Arctic Paper Kostrzyn SA, Kostrzyn n. Odrą Arctic Paper AB papierniczy CNH Polska Sp. z o.o., Płock CNH Global maszynowa SEWS Polska Sp. z o.o., Leszno Sumitomo Electric Wiring System Europe Ltd Arcelor Huta SA Arcelor hutnictwo stali Stahlschmidt & Maiworm Sp. z o.o., Stalowa Wola Stahlschmidt & Maiworm NSK Iskra SA, Kielce NSK Europe Limited Autoliv Polska Sp. z o.o. Oława, Jelcz elektrotechniczna Autoliv AB Sokołów SA Saturn Nordic Holding AB Visteon Poland SA Praszka, Polmot ZEM Duszniki Visteon Automotive Systems PCC Rokita SA Petro Carbo Chem AG (PCC) Leoni Kabel Polska Sp. z o.o Leonische Drahtwerke AG spożywcza chemiczna elektrotechniczna Pfleiderer Grajewo SA, Grajewo Pfleiderer AG drzewny

13 Napływ kapitału 115 cd. tabeli r GKN Driveline Polska Sp. z o.o., Oleśnica GKN Industries Limited SKF Poznań SA Poznań Aktiebolaget metalowa SKF Toyota Motor Manufacturing Poland Sp. z o.o., Wałbrzych Toyota Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. Płock Basell Europe Holdings NV petrochemiczna Danone Polska Sp. z o.o BSN Gervais spożywcza Danone Esselte Polska Sp. z o.o., 275 Esselte AB artykuły biurowe Kozienice Pilkington Polska Sp. z o.o Pilkington hutnictwo szkła International Holdings B.V. Suma Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zamieszczonych na stronach internetowych: Jak wynika z analizy danych zaprezentowanych w tabeli 2, suma przychodów wymienionych 59 przedsiębiorstw wyniosła 64,6 mld zł. Wolumen polskiego eksportu w 2005 r. wyniósł według danych GUS 288,7 mld zł, co oznacza, że udział omawianych kilkudziesięciu firm z udziałem m w polskim eksporcie wyniósł prawie 22%. Można ponownie ocenić ten udział jako bardzo wysoki, większy niż w 2004 r. W tabeli 3 zestawiono dane na temat największych polskich eksporterów z udziałem m w 2006 r. Tabela 3. Najwięksi polscy eksporterzy z udziałem m w 2006 r r Volkswagen Poznań Sp. z o.o., Poznań 2 11 Fiat Auto Poland SA, Bielsko-Biała 3 20 LG Electronics Sp. z o.o., Mława Volkswagen AG Fiat LG Electronics Inc. elektroniczna

14 116 cd. tabeli r Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o., Polkowice 5 30 Fiat-GM Powertrain Polska Sp. z o.o., Bielsko-Biała 6 9 Mittal Steel Poland SA, Katowice Volkswagen AG Fiat LNM Holdings N.V Philips Lighting Poland SA, Piła Royal Philips 8 46 Delphi Poland SA, Kraków Delphi Automotive Systems 9 60 BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o., Toyota Motor Manufacturing Poland Sp. z o.o., Wałbrzych TRW Safety Systems Poland Sp. z o.o., Częstochowa Swedwood Poland SA, Szczecin BSH Bosch und Siemens Hausgerate hutnictwo stali (AGD) Toyota TRW Auto Holdings Inc Swedwood Holding BV drzewna Grupa Valeo Skawina Valeo Faurecia Wałbrzych Sp. z o.o., Faurecia Wałbrzych Investments Philips Lighting Poland SA Royal Philips Ferrero Polska Sp. z o.o., System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol Gaz SA, Avon Operations Polska Sp. z o.o., Garwolin Toyota Motor Industries Poland Sp. z o.o., Jelcz-Laskowice Oponiarska Dębica SA, Dębica Daewoo Electronics Manufacturing Poland Sp. z o.o., Pruszków GlaxoSmithKline Pharmaceuticals SA, Poznań Ferrero Group spożywczy OAO Gazprom energetyka Avon International Operations Inc. kosmetyczny Toyota Goodyear Luxembourg SA gumowy Daewoo Glaxo SmithKline farmaceutyczny

15 Napływ kapitału 117 cd. tabeli r Mondi Packaging Paper Świecie SA Volvo Polska Sp. z o.o., Framondi NV papiernicza Volvo AB Kronopol Sp. z o.o., Żary Krono-Holding AG International Paper Kwidzyn SA, Kwidzyn drzewny IPC celulozowo-papierniczy Grupa Animex Smithfield Foods spożywcza FSO SA AvtoZAZ GK CAN-PACK SA, Kraków (Can-Pack SA, Pol-Am-Pack SA) Ronal Polska Sp z o.o., Wałbrzych Man Star Truck & Busses Sp. z o.o Indesit Company Polska Sp. z o.o., Łódź F & P Holding Company Inc. przetwórstwo metali Ronal MAN Nutzfahrzeuge AG Indesit Company (AGD) Sitech Sp. z o.o Volkswagen AG Zakłady Azotowe Kędzierzyn SA, Kędzierzyn-Koźle Zakłady Chemiczne Police SA, Police Thomson Displays Polska Sp. z o.o., Piaseczno Mahle Polska Sp. z o.o., Krotoszyn Faurecia Fotele Samochodowe Sp. z o.o., Grójec Messer Griesheim Messer Griesheim Thomson Tubes and Displays S.A. chemiczny chemiczny Mahle Faurecia Investments ABB Sp. z o.o., ABB Ltd. elektrotechniczna Leoni Kabel Polska Sp. z o.o Leonische Drahtwerke AG GKN Driveline Polska Sp. z o.o., Oleśnica GKN Industries Limited elektrotechniczna GK Budimex SA, Ferrovial budownictwo Arcelor Huta SA Arcelor hutnictwo stali

16 118 cd. tabeli r Hutchinson Poland Sp. z o.o., Żywiec Alstom Power Sp. z o.o., 46 2 GK Telekomunikacja Polska SA, Arctic Paper Kostrzyn SA, Kostrzyn n. Odrą Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL Rzeszów SA SEWS Polska Sp. z o.o., Leszno Hutchinson SA gumowy Alstom Holdings, metalurgiczny France Telecom telekomunikacja Arctic Paper AB papierniczy United Technologies Holding SA Sumitomo Electric Wiring System Europe Ltd. lotnicza CNH Polska Sp. z o.o., Płock CNH Global maszynowa Pilkington Polska Sp. z o.o Pilkington International Holdings B.V Sokołów SA Saturn Nordic Holding AB Przedsiębiorstwo Spedycyjne Trade Trans Sp. z o.o. Warsaw Spedition Trade Trans Holding hutnictwo szkła spożywcza transport Autoliv Polska Sp. z o.o., Oława Autoliv AB Stahlschmidt & Maiworm Sp. z o.o., Stalowa Wola NSK Bearings Polska SA, Kielce Stahlschmidt & Maiworm NSK Europe Limited GK PCC Rokita SA Petro Carbo Chem AG (PCC) Grupa Kęty SA Credit Suisse Private Equity elektrotechniczna chemiczna przetwórstwo metali Grupa L Oreal Polska L Oreal SA kosmetyczna SKF Poznań SA, Poznań Aktiebolaget SKF metalowa Danone Polska Sp. z o.o BSN Gervais Danone Suma spożywcza Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zamieszczonych na stronach internetowych:

17 Napływ kapitału 119 Z analizy danych zaprezentowanych w tabeli 3 wynika, że suma przychodów wymienionych 61 przedsiębiorstw wyniosła 80,9 mld zł. Wolumen polskiego eksportu w 2005 r. wyniósł według danych GUS 342,3 mld zł, co oznacza, że udział omawianych kilkudziesięciu firm z udziałem m w polskim eksporcie wyniósł prawie 24%. Można ocenić ten udział jako bardzo wysoki, większy niż w 2004 i 2005 r. Podsumowując, można wnioskować, że wraz z dynamicznie rosnącym wolumenem polskiego eksportu w latach (269 mld zł w 2004 r., 288,7 mld zł w 2005 r. i 342,3 mld zł w 2006 r.) rośnie udział przedsiębiorstw z zainwestowanym kapitałem w formie BIZ w wartości sprzedaży za granicę (odpowiednio: 19%, 22% i 24%) i to w warunkach umacniania się złotego w relacji zarówno do dolara amerykańskiego, jak i euro. Literatura Atrakcyjność inwestycyjna Europy, Ernst & Young, 2006, maszynopis. Misala J., Współczesne teorie wymiany międzynarodowej i zagranicznej polityki ekonomicznej, SGH, Misala J., Zaangażowanie kapitału zagranicznego w gospodarkę polską w okresie [w:] Kapitał w prywatyzacji, red. M. Jarosz, Instytut Studiów Politycznych PAN, Pilarska C., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a transfer technologii [w:] Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce, red. W. Karaszewski, Wydawnictwo UMK, Toruń Witkowska J., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Europie Środkowowschodniej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. Zysk W., Wybrane konkluzje IX Światowego Raportu Inwestycyjnego UNCTAD World Investment Report 1999 [w:] Handel. Metody, problemy, tendencje, Materiały konferencyjne, red. K. Budzowski, S. Wydymus, AE w Krakowie, Kraków World Investments Prospects to Foreign Direct Investment and the Challenge of Political Risk, The Economist Intelligence Unit The Inflow of Capital in the Form of Direct Foreign Investment and the Growth of Polish Export The article presents an analysis for the years of the share of foreign sales by firms with foreign capital (investments in the form of FDI) from the list of the 100 largest exporters in the Polish export sector. Despite the strengthening of the Polish currency, the share of foreign sales has systematically grown along with Polish export volume since the country joined the EU.

Raport. Nr 236. Skłonność eksportowa polskich przedsiębiorstw w latach 2000-2004. Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski

Raport. Nr 236. Skłonność eksportowa polskich przedsiębiorstw w latach 2000-2004. Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Skłonność eksportowa polskich przedsiębiorstw w latach 2000-2004 Sierpień 2005 Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski Raport

Bardziej szczegółowo

Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów

Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów Lublin, 17 maja 2010 r. Sytuacja na globalnym rynku inwestycyjnym kończący się

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. Polish Information & Foreign Investment Agency

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. Polish Information & Foreign Investment Agency LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW ZAGRANICZNYCH W POLSCE GRUDZIEŃ 2004 ü Największy napływ kapitału zagranicznego do Polski od 2000 roku. ü Polska nadal w czołówce przyjmujących BIZ w regionie Europy Środkowej

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

Atrakcyjność inwestycyjna Europy 2013

Atrakcyjność inwestycyjna Europy 2013 Atrakcyjność inwestycyjna Europy 2013 Polska liderem wzrostu w Europie i najatrakcyjniejszym krajem regionu! @EY_Poland #AIE Jacek Kędzior 6 czerwca 2013 r. Warszawa Metodologia Atrakcyjność inwestycyjna

Bardziej szczegółowo

Kto i gdzie inwestuje :56:13

Kto i gdzie inwestuje :56:13 Kto i gdzie inwestuje 2015-05-14 16:56:13 2 Polska jest liderem w Europie Środkowo-Wschodniej w przyciąganiu koreańskich inwestycji oraz piątym największym celem inwestycyjnym wśród krajów UE. Mimo to

Bardziej szczegółowo

Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne w Polsce

Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne w Polsce Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne w Polsce PAIiIZ Warszawa, 4 października 2006 Największe BIZ według wartości skumulowanych Inwestor France Telecom Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBRD) Fiat KBC

Bardziej szczegółowo

Kapitał zagraniczny w Polsce w dobie globalizacji

Kapitał zagraniczny w Polsce w dobie globalizacji AID Kapitał zagraniczny w Polsce w dobie globalizacji Pod redakcją Elizy Frejtag-Mika SPIS TREŚCI Wstęp 7 l t Przyczyny rozwoju bezpośrednich inwestycji zagranicznych w świetle teorii... 9 1.1. Wstęp.\

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /246

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /246 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 17.10.2016/246 2016 1. Rośnie liczba bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce Polska i Rosja zanotowały w 2015 roku największy przyrost bezpośrednich

Bardziej szczegółowo

Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne w dobie kryzysu na świecie w latach 2006-2009 SPIS TREŚCI

Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne w dobie kryzysu na świecie w latach 2006-2009 SPIS TREŚCI mgr Anna Górska Doktorant SGH referat nt. Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne w dobie kryzysu na świecie w latach -2009 SPIS TREŚCI WSTĘP... 2 1. POJĘCIE I FORMY BIZ... 2 2. BIZ NA ŚWIECIE... 3 WNIOSKI...

Bardziej szczegółowo

Kto i gdzie inwestuje 2015-06-17 10:09:37

Kto i gdzie inwestuje 2015-06-17 10:09:37 Kto i gdzie inwestuje 2015-06-17 10:09:37 2 Wielka Brytania plasuje się w czołówce globalnych inwestorów. Według danych OECD zajmuje 5. miejsce na świecie. Według wstępnych danych OECD w 2012 r. poziom

Bardziej szczegółowo

LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW ZAGRANICZNYCH W POLSCE W 2002 ROKU

LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW ZAGRANICZNYCH W POLSCE W 2002 ROKU LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW ZAGRANICZNYCH W POLSCE W 2002 ROKU Rok 2002 był jednym z najtrudniejszych dla inwestorów zagranicznych w ostatnich dziesięciu latach. Według wstępnych szacunków Konferencji

Bardziej szczegółowo

Kto i gdzie inwestuje 2015-06-10 16:26:48

Kto i gdzie inwestuje 2015-06-10 16:26:48 Kto i gdzie inwestuje 2015-06-10 16:26:48 2 Francja jest czwartym największym na świecie inwestorem, po Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Niemczech. Firm zagraniczne inwestują we Francji w przemysł

Bardziej szczegółowo

Otwarty Świat. Atrakcyjność Inwestycyjna Europy Raport Ernst & Young 2008

Otwarty Świat. Atrakcyjność Inwestycyjna Europy Raport Ernst & Young 2008 Otwarty Świat Atrakcyjność Inwestycyjna Europy Raport Ernst & Young 2008 Dane dotyczące raportu 834 menedżerów z 43 krajów Badane firmy pochodziły z 5 głównych sektorów: 2 37% przemysł, sektor motoryzacyjny

Bardziej szczegółowo

Czy polskie firmy mają potencjał by stać się międzynarodowymi korporacjami?

Czy polskie firmy mają potencjał by stać się międzynarodowymi korporacjami? Czy polskie firmy mają potencjał by stać się międzynarodowymi korporacjami? W przeciągu ostatnich 20 lat, polskie firmy znacząco powiększyły swoje możliwości finansowe i wiele z nich zdecydowało się wyjść

Bardziej szczegółowo

Zmiany na ekonomicznej mapie świata

Zmiany na ekonomicznej mapie świata Zmiany na ekonomicznej mapie świata Ryszard Petru Główny Ekonomista BRE Banku, Dyrektor Banku ds. Strategii i Nadzoru Właścicielskiego Starogard Gdański, 22.10.2010 1 Agenda Wschodząca Azja motorem światowego

Bardziej szczegółowo

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Czerwiec 2014 POLSKA* wiodąca destynacja dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2012 roku silny gracz w Europie w 2012 roku 3. miejsce

Bardziej szczegółowo

WORLD INVESTMENT REPORT 2014 Investing in the SDGs an Action Plan

WORLD INVESTMENT REPORT 2014 Investing in the SDGs an Action Plan WORLD INVESTMENT REPORT 2014 Investing in the SDGs an Action Plan ŚWIATOWY RAPORT INWESTYCYJNY 2014 Inwestycje w zrównoważony rozwój: plan akcji ZBIGNIEW ZIMNY Ekspert ONZ Profesor Akademii Finansów i

Bardziej szczegółowo

Nr 810. Informacja. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne krajów UE w Polsce KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Nr 810. Informacja. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne krajów UE w Polsce KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Bezpośrednie inwestycje zagraniczne krajów UE w Polsce Październik 2001 Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski Informacja

Bardziej szczegółowo

Wielkość i struktura eksportu miarą konkurencyjności polskiego przemysłu

Wielkość i struktura eksportu miarą konkurencyjności polskiego przemysłu P r a c e Ko m i s j i Ge o g r a f i i Pr z e m y s ł u Nr 15 wa r s z a w a Kr a k ó w 2010 Andrzej Wieloński Uniwersytet Warszawski Wielkość i struktura eksportu miarą konkurencyjności polskiego przemysłu

Bardziej szczegółowo

MSG ĆWICZENIA 3. Międzynarodowe przepływy kapitału

MSG ĆWICZENIA 3. Międzynarodowe przepływy kapitału MSG ĆWICZENIA 3 Międzynarodowe przepływy kapitału przemieszczanie za granicę wartości w formie środków finansowych lub dóbr materialnych, gdy kraj przyjmujący kapitał jest obciążony na rzecz kraju-eksportera

Bardziej szczegółowo

Sytuacja w przemyśle stalowym na Świecie i w Polsce. dr inż. Romuald Talarek Katowice, 16 maja 2012 r.

Sytuacja w przemyśle stalowym na Świecie i w Polsce. dr inż. Romuald Talarek Katowice, 16 maja 2012 r. Sytuacja w przemyśle stalowym na Świecie i w Polsce dr inż. Romuald Talarek Katowice, 16 maja 2012 r. Tezy 1. Rynek stali i usług z jej udziałem jest rynkiem globalnym. Walka konkurencja przekracza granice

Bardziej szczegółowo

Transport Morski w gospodarce globalnej i Unii Europejskiej wykład 05. dr Adam Salomon

Transport Morski w gospodarce globalnej i Unii Europejskiej wykład 05. dr Adam Salomon gospodarce globalnej i Unii Europejskiej wykład 05 dr Adam Salomon : TENDENCJE NA RYNKU ŁADUNKÓW MASOWYCH CIEKŁYCH dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki AM w Gdyni 2 Wolumen ładunków masowych

Bardziej szczegółowo

Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rynek pracy w Polsce w latach

Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rynek pracy w Polsce w latach Jan Hybel Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Siedlcach Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rynek pracy w Polsce w latach 2000 2007 Wstęp Skutki napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33 Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku 2015-10-21 14:38:33 2 Rumunia jest krajem o dynamicznie rozwijającej się gospodarce Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku. Rumunia jest dużym krajem o dynamicznie

Bardziej szczegółowo

Związki bezpośrednich inwestycji zagranicznych ze zmianami struktury eksportu i importu w Polsce

Związki bezpośrednich inwestycji zagranicznych ze zmianami struktury eksportu i importu w Polsce Dr Wojciech Zysk Katedra Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie Związki bezpośrednich zagranicznych ze zmianami struktury eksportu i importu w Polsce W opracowaniu podjęta zostanie próba

Bardziej szczegółowo

Czynniki warunkujące napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce w latach 1990-2011 Dr Wojciech Przychodzeń Katedra Finansów Akademia

Czynniki warunkujące napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce w latach 1990-2011 Dr Wojciech Przychodzeń Katedra Finansów Akademia Czynniki warunkujące napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce w latach 1990-2011 Dr Wojciech Przychodzeń Katedra Finansów Akademia Leona Koźmińskiego Wprowadzenie (1) Celem artykułu jest

Bardziej szczegółowo

Formy inwestycji zagranicznych w Polsce

Formy inwestycji zagranicznych w Polsce Elżbieta Ostrowska Uniwersytet Wrocławski Formy inwestycji zagranicznych w Polsce Napływ kapitału zagranicznego regulowany jest w każdym kraju goszczącym przez pakiet aktów prawnych dotyczących różnych

Bardziej szczegółowo

Rola ośrodków EIC w promocji polskiej przedsiębiorczości. Dr. Michał Polański Zespół Centrum Euro Info Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Rola ośrodków EIC w promocji polskiej przedsiębiorczości. Dr. Michał Polański Zespół Centrum Euro Info Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Rola ośrodków EIC w promocji polskiej przedsiębiorczości Dr. Michał Polański Zespół Centrum Euro Info Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sieć Euro Info ponad 3 ośrodków w 45 krajach Sieć Euro Inforys

Bardziej szczegółowo

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH S.A.

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH S.A. POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH S.A. Współpraca Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych z samorządami gminnymi i specjalnymi strefami ekonomicznymi w kontekście pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w tworzeniu miejsc pracy w Polsce w latach 2000 2009

Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w tworzeniu miejsc pracy w Polsce w latach 2000 2009 Jan Hybel Wyższa Szkoła Ekonometrii i Ekonomii w Olsztynie Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w tworzeniu miejsc pracy w Polsce w latach 2000 2009 Wstęp Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ)

Bardziej szczegółowo

Polska liderem inwestycji zagranicznych 2015-06-02 17:05:06

Polska liderem inwestycji zagranicznych 2015-06-02 17:05:06 Polska liderem inwestycji zagranicznych 2015-06-02 17:05:06 2 Polska w 2014 r. była, po raz kolejny, liderem wśród państw Europy Środkowo-Wschodniej pod względem pozyskania inwestycji zagranicznych - wynika

Bardziej szczegółowo

XXIII Raport Roczny BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE Warszawa, 8 kwietnia 2014 r.

XXIII Raport Roczny BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE Warszawa, 8 kwietnia 2014 r. XXIII Raport Roczny BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE 2011-2013 Warszawa, 8 kwietnia 2014 r. Program seminarium Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych i kondycja sektora zagranicznego

Bardziej szczegółowo

Gaz ziemny w Polsce i Unii Europejskiej

Gaz ziemny w Polsce i Unii Europejskiej Gaz ziemny w Polsce i Unii Europejskiej Gliwice, 25 września 2012 r. prof. dr hab. inż. Maciej KALISKI dr hab. inż. Stanisław NAGY, prof. AGH prof. zw. dr hab. inż. Jakub SIEMEK dr inż. Andrzej SIKORA

Bardziej szczegółowo

WORLD INVESTMENT REPORT 2013

WORLD INVESTMENT REPORT 2013 WORLD INVESTMENT REPORT 2013 Global Value Chains: Investment and Trade for Development ŚWIATOWY RAPORT INWESTYCYJNY 2013 GLOBALNE ŁAŃCUCHY WARTOŚCI: INWESTYCJE I HANDEL DLA ROZWOJU ZBIGNIEW ZIMNY Ekspert

Bardziej szczegółowo

Perspektywa 2020: Innowacyjna gospodarka. Polska będzie wielka albo nie będzie jej wcale. Józef Piłsudski

Perspektywa 2020: Innowacyjna gospodarka. Polska będzie wielka albo nie będzie jej wcale. Józef Piłsudski Perspektywa 2020: Innowacyjna gospodarka Polska będzie wielka albo nie będzie jej wcale. Józef Piłsudski Polska wpadła w 5 pułapek rozwojowych PKB per capita Polski to tylko 45% PKB per capita USA Połowa

Bardziej szczegółowo

Specjalne Strefy Ekonomiczne - zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Polski

Specjalne Strefy Ekonomiczne - zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Polski Specjalne Strefy Ekonomiczne - zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Polski Mimo, że w tym roku upływa już 20 lat od uchwalenia ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, to w warunkach globalnej konkurencji

Bardziej szczegółowo

Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na zatrudnienie i produktywność pracy

Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na zatrudnienie i produktywność pracy Jan Hybel Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej SGGW Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na zatrudnienie i produktywność pracy Wstęp Skutki realizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2009-2010

Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2009-2010 Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2009-2010 Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2009-2010 Plan prezentacji 1. Metody badań 2. Dynamika napływu inwestycji 3. Typy inwestycji 4. Struktura branżowa inwestycji

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie konkurencyjności regionu poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu. Magdalena Woźniak - Miszewska Szczecin, 23-24 listopada 2011 r.

Zwiększenie konkurencyjności regionu poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu. Magdalena Woźniak - Miszewska Szczecin, 23-24 listopada 2011 r. Zwiększenie konkurencyjności regionu poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu Magdalena Woźniak - Miszewska Szczecin, 23-24 listopada 2011 r. Plan wystąpienia: 1. Cel główny 2. Centrum Obsługi Inwestorów

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku stali - stan aktualny i prognozy

Sytuacja na rynku stali - stan aktualny i prognozy Sytuacja na rynku stali - stan aktualny i prognozy Dr inŝ. Romuald Talarek, Prezes zarządu HIPH Warszawa, 14 styczeń 2010 r. Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa Członkowie HIPH (50 Podmiotów) koksowniczy

Bardziej szczegółowo

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH Przemysł motoryzacyjny w Polsce inwestycje, trendy i kierunki rozwoju Anna Polak - Kocińska Wiceprezes PAIiIZ S.A. Zawiercie, 28-29.05.2014 Średnie

Bardziej szczegółowo

Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość

Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość Branża motoryzacyjna to jeden z największych i najszybciej rozwijających się sektorów polskiej gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Seminarium Customer Experience 15 marca 2013, Warszawa

Seminarium Customer Experience 15 marca 2013, Warszawa Katalizator Innowacji - usługi doradcze dla biznesu realizowane w modelu audytu benchmarkowego. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dotacje na

Bardziej szczegółowo

Makrootoczenie firm w Polsce: stan obecny i perspektywy

Makrootoczenie firm w Polsce: stan obecny i perspektywy Makrootoczenie firm w Polsce: stan obecny i perspektywy Prof. dr hab. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Makrootoczenie: Otoczenie polityczne Otoczenie ekonomiczne Otoczenie społeczne Otoczenie technologiczne

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA Aktywność Polski na rynku międzynarodowym realizowana jest w trzech głównych obszarach: 1. Udziału w tworzeniu wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej uwzględniającej interesy

Bardziej szczegółowo

Sytuacja odlewnictwa na świecie, w Europie i w Polsce

Sytuacja odlewnictwa na świecie, w Europie i w Polsce Jerzy J. Sobczak Elżbieta Balcer Agnieszka Kryczek Sytuacja odlewnictwa na świecie, w Europie i w Polsce - 1 - ŚWIAT Produkcja odlewów 2012 Wielkość globalnej produkcji odlewów 101,3 mln ton Wzrost w stosunku

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Mirosław Semczuk Wicedyrektor Departament Innowacyjnej Gospodarki ul. Wołoska 7 02-675 Warszawa tel. (+48 22) 460 3701 faks (+48 22) 460 3702 www.arp.com.pl 1 Obszary działania

Bardziej szczegółowo

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2006 roku

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2006 roku Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2006 roku 17.10.2007 Józef Sobota Członek Zarządu NBP Dyrektor Departamentu Statystyki 1 Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich w 2006 roku Najwyższy

Bardziej szczegółowo

Polska. Debiuty Marek na Rynku Polskim

Polska. Debiuty Marek na Rynku Polskim Polska Debiuty Marek na Rynku Polskim Roczne Przyrosty Powierzchni w Centrach Handlowych m 2 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Bardziej szczegółowo

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822)

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822) Inwestorzy zagraniczni w 2016 r. Po 9 miesiącach 2016 r. wśród nowo rejestrowanych firm w KRS rozpoczęło działalność 5349 spółek z udziałem kapitału zagranicznego. W całym 2016 r. powinno być ich nie mniej

Bardziej szczegółowo

Polskie inwestycje zagraniczne stan bieżący oraz perspektywiczne kierunki i branże na przełomie 2012 i 2013 roku

Polskie inwestycje zagraniczne stan bieżący oraz perspektywiczne kierunki i branże na przełomie 2012 i 2013 roku Polskie inwestycje zagraniczne stan bieżący oraz perspektywiczne kierunki i branże na przełomie 2012 i 2013 roku Zagraniczne inwestycje polskich firm w 2012 roku mogą być warte około 5 mld euro, czyli

Bardziej szczegółowo

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH. Źródła informacji Inne możliwości biznesowe Oferta PSLO

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH. Źródła informacji Inne możliwości biznesowe Oferta PSLO POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH Źródła informacji Inne możliwości biznesowe Oferta PSLO Michał Gorzelak Oficer Łącznikowy Sektora Prywatnego dla Grupy Banku Światowego Warszawa, 8

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać 2015-07-13 13:10:08

Co kupić, a co sprzedać 2015-07-13 13:10:08 Co kupić, a co sprzedać 2015-07-13 13:10:08 2 Głównym partnerem handlowym Egiptu jest Unia Europejska. Egipski rynek jest w znacznym stopniu chroniony, zwłaszcza w przypadku importu towarów konsumpcyjnych.

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ ZE WSCHODEM

KIERUNKI WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ ZE WSCHODEM KIERUNKI WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ ZE WSCHODEM Mikołaj Waszczenko Spośród państw, które przystąpiły w 2004 r. do UE Polska posiada najdłuższą granicę z państwami nieunijnymi. Wynosi ona 1 185 km: 232- z

Bardziej szczegółowo

Polska europejskim centrum BPO

Polska europejskim centrum BPO Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. Polish Information and Foreign Investment Agency Polska europejskim centrum BPO Wojciech Szelągowski Warszawa, 11 września 2007 Dlaczego Polska?

Bardziej szczegółowo

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa jako partner niemieckich inwestorów w Polsce

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa jako partner niemieckich inwestorów w Polsce Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa jako partner niemieckich inwestorów w Polsce prof. dr hab. Krzysztof Kalicki Prezes Zarządu Deutsche Bank Polska S.A. Wiceprezes Zarządu Polsko-Niemieckiej Izby

Bardziej szczegółowo

Wymiana gospodarcza województwa podlaskiego z zagranicą - stan, perspektywy, zagrożenia

Wymiana gospodarcza województwa podlaskiego z zagranicą - stan, perspektywy, zagrożenia Wymiana gospodarcza województwa podlaskiego z zagranicą - stan, perspektywy, zagrożenia dr.inż. Wojciech Winogrodzki Prezes Zarządu Członek Konfederacji Lewiatan Przygotowując moje wystąpienie wykorzystałem:

Bardziej szczegółowo

- jako alternatywne inwestycje rynku kapitałowego.

- jako alternatywne inwestycje rynku kapitałowego. Fundusze hedgingowe i private equity - jako alternatywne inwestycje rynku kapitałowego. Dr Małgorzata Mikita Wyższa Szkoła a Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie Do grupy inwestycji alternatywnych

Bardziej szczegółowo

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce w warunkach międzynarodowego kryzysu gospodarczego

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce w warunkach międzynarodowego kryzysu gospodarczego ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 84 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 67 (214) s. 793 82 Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce w warunkach międzynarodowego kryzysu gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Sytuacja odlewnictwa na świecie, w Europie i w Polsce

Sytuacja odlewnictwa na świecie, w Europie i w Polsce Sytuacja odlewnictwa na świecie, w Europie i w Polsce Jerzy J. Sobczak, Elżbieta Balcer, Agnieszka Kryczek Prezenter: Agnieszka Kryczek - 1 - ŚWIAT Produkcja odlewów 2013 Wielkość globalnej produkcji odlewów

Bardziej szczegółowo

Doing business in Poland

Doing business in Poland Doing business in Poland Dlaczego warto inwestować w Polsce Polska zajmuje 13. miejsce na świecie i 5. w Europie wśród krajów najbardziej atrakcyjnych dla inwestorów zagranicznych - wynika z ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY

RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Rzecznik Prasowy Prezesa GUS seminarium naukowe pod patronatem naukowym prof. dr hab. Józefa Oleńskiego Prezesa GUS RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY prof. nadzw. dr

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE

INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE 2009-2011 XXI Raport Roczny Warszawa, 20 grudnia 2011 r. Program seminarium Koniunkturalne i strukturalne wyzwania dla sektora

Bardziej szczegółowo

Polska w międzynarodowych rankingach na tle krajów regionu. II kwartał 2015 roku

Polska w międzynarodowych rankingach na tle krajów regionu. II kwartał 2015 roku Polska w międzynarodowych rankingach Polska w międzynarodowych rankingach na tle krajów regionu II kwartał 2015 roku Departament Informacji Gospodarczej Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

JAK INWESTOWAĆ W WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ. DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH! www.invest-park.com.pl

JAK INWESTOWAĆ W WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ. DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH! www.invest-park.com.pl JAK INWESTOWAĆ W WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH! Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna INVEST-PARK DLACZEGO WARTO ZAINWESTOWAĆ W WSSE? zwolnienia z podatku dochodowego

Bardziej szczegółowo

Wyzwania Energetyki 2012 CEF

Wyzwania Energetyki 2012 CEF Wyzwania Energetyki 2012 CEF Janusz Piechociński Luty 2012 Nowe narzędzie CEF Dnia 29 czerwca 2011 r. Komisja Europejska przyjęła wniosek dotyczący kolejnych wieloletnich ram finansowych obejmujących lata

Bardziej szczegółowo

Kto i gdzie inwestuje 2015-11-04 11:00:45

Kto i gdzie inwestuje 2015-11-04 11:00:45 Kto i gdzie inwestuje 2015-11-04 11:00:45 2 Turcja zajmuje 32. pozycję na liście największych inwestorów zagranicznych w Polsce, ale są szanse na to, że w przyszłości turecki kapitał bardziej widoczny

Bardziej szczegółowo

Uroczystość wręczenia nagród. Najbardziej pożądani pracodawcy 2013 w opinii specjalistów i menedżerów

Uroczystość wręczenia nagród. Najbardziej pożądani pracodawcy 2013 w opinii specjalistów i menedżerów Uroczystość wręczenia nagród Najbardziej pożądani pracodawcy 2013 HONOROWY PATRON BADANIA PARTNER UROCZYSTOŚCI 2013 - IV edycja badania Metoda - CAWI oraz CATI 3085 respondentów Termin - 1-30 września

Bardziej szczegółowo

Philips Lighting w Polsce

Philips Lighting w Polsce Philips Lighting w Polsce Łódź, 4-5 marzec 2010 Philips w Polsce Blisko 90 lat tradycji 1921 Firma braci Borkowskich pierwszym przedstawicielstwem Philips w Polsce 1923 Uruchomienie produkcji żarówek w

Bardziej szczegółowo

MAZOWSZE PARTNEREM DLA TWOJEGO BIZNESU

MAZOWSZE PARTNEREM DLA TWOJEGO BIZNESU MAZOWSZE PARTNEREM DLA TWOJEGO BIZNESU POLSKA Centralna lokalizacja Międzynarodowy partner handlowy MOSKWA 1200 km LONDYN 1449 km BERLIN PRAGA WILNO RYGA KIJÓW 590 km 660 km 460 km 660 km 690 km POLSKA

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :25:37

Co kupić, a co sprzedać :25:37 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-10 16:25:37 2 Francja od lat jest największym europejskim eksporterem kosmetyków; wartość francuskiego eksportu szacuje się na prawie 4,5 mld euro. W III kw. 2013 r. nastąpiło

Bardziej szczegółowo

Korporacje transnarodowe w Polsce u progu XXI wieku

Korporacje transnarodowe w Polsce u progu XXI wieku Zeszyty Naukowe nr 751 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2007 Katedra Handlu Zagranicznego Korporacje transnarodowe w Polsce u progu XXI wieku 1. Wprowadzenie Transformacja systemu politycznego i gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Ekspansja międzynarodowa spółek z Europy Środkowej i Wschodniej

Ekspansja międzynarodowa spółek z Europy Środkowej i Wschodniej Warszawa, 27 lutego 2012 Ekspansja międzynarodowa spółek z Europy Środkowej i Wschodniej Mariusz-Jan Radło Partner zarządzający SEENDICO Oskar Kowalewski Associate economist SEENDICO 1. M&A i inwestycje

Bardziej szczegółowo

Sektor metalurgiczny w Polsce

Sektor metalurgiczny w Polsce Sektor metalurgiczny w Polsce Departament Informacji Gospodarczej Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. Warszawa 2011 Sektor metalurgiczny w Polsce 2011 :: s. 2 Przemysł metalurgiczny

Bardziej szczegółowo

Streszczenie. Eksport i import w 2014 roku. Małopolska na tle Polski. Zaangażowanie firm w handel zagraniczny

Streszczenie. Eksport i import w 2014 roku. Małopolska na tle Polski. Zaangażowanie firm w handel zagraniczny Streszczenie Eksport i import w 2014 roku Zwiększyła się wartość eksportu i importu w stosunku do 2013 roku. Wartość dóbr i usług, które trafiły na eksport w 2014 roku wyniosła: 7,8 mld euro z Małopolski,

Bardziej szczegółowo

szkolenia i doradztwo LEAN MANUFACTURING

szkolenia i doradztwo LEAN MANUFACTURING centrum szkoleniowo konsultingowe szkolenia i doradztwo LEAN MANUFACTURING Co robimy? Pomagamy przedsiębiorstwom w uzyskaniu jak najlepszej pozycji rynkowej, skupiając się na działaniach w trzech kierunkach:

Bardziej szczegółowo

Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie.

Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Potrzeby rozwojowe światowego przemysłu powodują, że globalny popyt na roboty przemysłowe odznacza się tendencją wzrostową. W związku z tym, dynamiczny

Bardziej szczegółowo

Czynniki umiędzynarodowienia spółek notowanych na GPW w Warszawie

Czynniki umiędzynarodowienia spółek notowanych na GPW w Warszawie Czynniki umiędzynarodowienia spółek notowanych na GPW w Warszawie UMIĘDZYNARODOWIENIE POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Tworzenie wartości polskich przedsiębiorstw przez inwestycje zagraniczne Warszawa, 19 lutego

Bardziej szczegółowo

Inwestorzy instytucjonalni na rynku ETF w 2008 roku

Inwestorzy instytucjonalni na rynku ETF w 2008 roku 26 listopada 2009 Inwestorzy instytucjonalni na rynku ETF w 2008 roku Według raportu Annual review of institutional users of ETFs in 2008 opracowanego przez Barclays Global Investors przy współpracy z

Bardziej szczegółowo

Test A: Usługi w Europie i Polsce

Test A: Usługi w Europie i Polsce Test A: Usługi w Europie i Polsce Imię i nazwisko:... Data:..., klasa:... Poniższy test składa się z 9 zadań. Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów możliwą do uzyskania za prawidłową odpowiedź. Za

Bardziej szczegółowo

Powierzchnia 17 845 km 2 Liczba ludności: - w tym w miastach

Powierzchnia 17 845 km 2 Liczba ludności: - w tym w miastach podkarpackie Powierzchnia 17 845 km 2 Liczba ludności: - w tym w miastach 2101,7 tys. 41,1 % Gęstość zaludnienia 118 osób/km 2 Główne miasto Rzeszów Większe miasta w regionie Przemyśl, Stalowa Wola, Mielec,

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji. VI. Międzynarodowy wymiar przedsiębiorczości

Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji. VI. Międzynarodowy wymiar przedsiębiorczości Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji VI. Międzynarodowy wymiar przedsiębiorczości Renesans przedsiębiorczości a internacjonalizacja początkujących firm Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji

Bardziej szczegółowo

WORLD INVESTMENT REPORT

WORLD INVESTMENT REPORT WORLD INVESTMENT REPORT Światowy Raport Inwestycyjny 2015 REFORMING INTERNATIONAL INVESTMENT GOVERNANCE REFORMA ZARZĄDZANIA ŚWIATOWYMI INWESTYCJAMI Zbigniew Zimny, Ekspert ONZ Akademia Finansów i Biznesu

Bardziej szczegółowo

O C O Ś O 1 C B Ę. Katowice, 12 listopada 2007 r.

O C O Ś O 1 C B Ę. Katowice, 12 listopada 2007 r. A Ł A I B I O C O Ś K T S O 1 S L Z A E C BI MI IOR B Ę I S D E Z R P Katowice, 12 listopada 2007 r. Bielsko-Biała to miasto ludzi przedsiębiorczych, czego potwierdzeniem jest wysoki odsetek zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2015 Kontakt: e mail: SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100

Bardziej szczegółowo

Polska gospodarka na tle Europy i świata gonimy czy uciekamy rynkom globalnym? Grzegorz Sielewicz Główny Ekonomista Coface w Europie Centralnej

Polska gospodarka na tle Europy i świata gonimy czy uciekamy rynkom globalnym? Grzegorz Sielewicz Główny Ekonomista Coface w Europie Centralnej Polska gospodarka na tle Europy i świata gonimy czy uciekamy rynkom globalnym? Grzegorz Sielewicz Główny Ekonomista Coface w Europie Centralnej VI Spotkanie Branży Paliwowej Wrocław, 6 października 2016

Bardziej szczegółowo

LISTA REFERNECYJNA wybranych odbiorców defibrylatora klinicznego i szkoleniowego AED LIFELINE

LISTA REFERNECYJNA wybranych odbiorców defibrylatora klinicznego i szkoleniowego AED LIFELINE 05.01.2012 LISTA REFERNECYJNA wybranych odbiorców defibrylatora klinicznego i szkoleniowego AED LIFELINE 1. Ministerstwo Finansów, Warszawa 2. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 3. Ministerstwo Obrony Narodowej,

Bardziej szczegółowo

Edukacja a rynek pracy. dr Dariusz Danilewicz Katedra Rozwoju Kapitału Ludzkiego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Edukacja a rynek pracy. dr Dariusz Danilewicz Katedra Rozwoju Kapitału Ludzkiego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Edukacja a rynek pracy dr Dariusz Danilewicz Katedra Rozwoju Kapitału Ludzkiego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Rynek pracy co to? Zatrudnianie nie jest koniecznością Rynek pracy jako całość to byt

Bardziej szczegółowo

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 2 Hiszpania pod koniec XX wieku była jednym z najszybciej rozwijających się gospodarczo państw Europy, kres rozwojowi położył światowy kryzys z końca

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Janusz Kotowicz W2 Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechnika Częstochowska W2. Zasoby i zużycie gazu ziemnego w świecie i Polsce

Bardziej szczegółowo

Kto i gdzie inwestuje 2015-07-14 14:22:15

Kto i gdzie inwestuje 2015-07-14 14:22:15 Kto i gdzie inwestuje 2015-07-14 14:22:15 2 Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Republice Południowej Afryki to przede wszystkim domena Brytyjczyków i Amerykanów. Coraz mocniejszą pozycję zdobywają Chiny.

Bardziej szczegółowo

Mirosław Gronicki MAKROEKONOMICZNE SKUTKI BUDOWY I EKSPLOATACJI ELEKTROWNI JĄDROWEJ W POLSCE W LATACH 2020-2035

Mirosław Gronicki MAKROEKONOMICZNE SKUTKI BUDOWY I EKSPLOATACJI ELEKTROWNI JĄDROWEJ W POLSCE W LATACH 2020-2035 Mirosław Gronicki MAKROEKONOMICZNE SKUTKI BUDOWY I EKSPLOATACJI ELEKTROWNI JĄDROWEJ W POLSCE W LATACH 2020-2035 Krynica - Warszawa - Gdynia 5 września 2013 r. Uwagi wstępne 1. W opracowaniu przeanalizowano

Bardziej szczegółowo

Trendy i perspektywy rozwoju głównych gospodarek światowych

Trendy i perspektywy rozwoju głównych gospodarek światowych Trendy i perspektywy rozwoju głównych gospodarek światowych Grzegorz Sielewicz Główny Ekonomista Coface w Europie Centralnej Konferencja Pomorski Broker Eksportowy Gdynia, 12 października 2016 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Obiekty użyteczności publicznej

Obiekty użyteczności publicznej Obiekty przemysłowe KGHM Polska Miedź Sp z o.o. Lubin In 2000A, IP20 NGK Ceramiks Polska Sp. z o.o. Gliwice In 5000A, IP31 Unilever Polska S.A. Katowice In 800A, IP31 Grupa Azoty Puławy Grupa Kęty S.A.

Bardziej szczegółowo

Nr 979. Informacja. Kondycja finansowa polskich eksporterów w latach Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski

Nr 979. Informacja. Kondycja finansowa polskich eksporterów w latach Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Kondycja finansowa polskich eksporterów w latach 2000-2003 Sierpień 2003 Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski Informacja

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA 2010 R.

ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA 2010 R. Załącznik nr 2 do obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 czerwca 2010 r. ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA

Bardziej szczegółowo

Branża Motoryzacyjna: Świat Europa Polska. Jakub Faryś Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego

Branża Motoryzacyjna: Świat Europa Polska. Jakub Faryś Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego Branża Motoryzacyjna: Świat Europa Polska. Jakub Faryś Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego 1 KIM JESTEŚMY? Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest największą polską organizacją pracodawców branży

Bardziej szczegółowo

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO prof. Hanna Godlewska-Majkowska Instytut Przedsiębiorstwa Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoła Główna Handlowa hgodle@sgh.waw.pl 1 Ogólnie

Bardziej szczegółowo