STRATEGICZNY PLAN ROZWOJU OKRĘGU SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU DO ROKU 2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STRATEGICZNY PLAN ROZWOJU OKRĘGU SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU DO ROKU 2012"

Transkrypt

1 STRATEGICZNY PLAN ROZWOJU OKRĘGU SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU DO ROKU 2012 A. Wstęp. Kierowanie i zarządzanie tak dużym okręgiem sądowym, jakim jest okręg poznański, rodzi konieczność długofalowego planowania działań, które w swym założeniu winny skutkować coraz lepszym i sprawniejszym jego funkcjonowaniem. Wymaga to określenia celów, które w pewnej perspektywie mają być osiągnięte oraz wyznaczenia zadań, których wykonanie zagwarantuje osiągnięcie tych celów. Niewątpliwie pierwszym krokiem na tej drodze jest zdiagnozowanie potrzeb. Dlatego też pismem z dnia 7 maja 2007r. Prez. A /07 Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu zwrócił się do Prezesów wszystkich Sądów Rejonowych w okręgu, Przewodniczących Wydziałów i Kierowników Oddziałów Sądu Okręgowego w Poznaniu oraz innych podległych jednostek o wskazanie rzeczywistych potrzeb we wszystkich sferach funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości (organizacji pracy, logistyki, kadr, struktury jednostek, remontów, inwestycji, informatyzacji i komputeryzacji). Nadesłane odpowiedzi oraz własne przemyślenia kierownictwa Sądu Okręgowego posłużyły do opracowania niniejszego planu. B. Struktura organizacyjna okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu. Sędziowie, asesorzy, referendarze, kuratorzy i pracownicy sądowi. Wpływ spraw. Okręg Sądu Okręgowego w Poznaniu obejmuje swoją właściwością 19 Sądów Rejonowych. Są to Sądy Rejonowe w Poznaniu, Chodzieży, Gnieźnie, Gostyniu, Grodzisku Wlkp., Kościanie, Lesznie, Nowym Tomyślu, Obornikach Wlkp., Pile, Rawiczu, Szamotułach, Śremie, Środzie Wlkp., Trzciance, Wągrowcu, Wolsztynie, Wrześni i Złotowie. Pewną specyfiką okręgu poznańskiego jest to, że działają w jego ramach Sądy Rejonowe o diametralnie różnej wielkości. Na jednym biegunie umieścić bowiem trzeba Sąd Rejonowy w Poznaniu (obecnie największy Sąd Rejonowy w Polsce), gdzie orzeka 214 sędziów, a na drugim biegunie Sądy Rejonowe w Gostyniu, Grodzisku Wlkp., Nowym Tomyślu, Kościanie, Obornikach, Rawiczu, Wolsztynie i Wrześni, gdzie orzeka od 4 do 7 sędziów. Takie

2 2 dysproporcje stanowią pewne utrudnienie w rozdziale środków, w szczególności na tych odcinkach, na których występują ich ograniczenia i zaspokojenie wszystkich, niekiedy pilnych i występujących w tym samym czasie, potrzeb nie jest możliwe. Skłania to każdorazowo do wyjątkowo wnikliwej i indywidualnej oceny sytuacji i podejmowania decyzji najlepszych z perspektywy całego okręgu. Sąd Okręgowy w Poznaniu składa się z czternastu Wydziałów (I Cywilny, II Cywilny Odwoławczy, III Karny, IV Karny Odwoławczy, V Penitencjarny, VI Pracy, VII Ubezpieczeń, VIII Ubezpieczeń, IX Gospodarczy, X Gospodarczy Odwoławczy, XI Wizytacyjny, XII Cywilny), w tym dwóch Wydziałów Cywilnych funkcjonujących w Ośrodkach Zamiejscowych w Lesznie (XIII) i Pile (XIV). Nadto w skład Sądu Okręgowego w Poznaniu wchodzą: Oddział Administracyjny, Oddział Informatyczny, Oddział Gospodarczy, Oddział Finansowo Rachunkowy, Oddział Kadr i Oddział Inwestycji i Remontów oraz Samodzielna Sekcja Ochrony Informacji Niejawnych, Referat Socjalny, Audyt Wewnętrzny i Biuro Kuratora Okręgowego. Poza tym Sądowi Okręgowemu w Poznaniu podlega Zespół Nadzoru Pedagogicznego oraz Rodzinne Ośrodki Diagnostyczno Konsultacyjne w Poznaniu, Lesznie i Pile, a także Zakłady Poprawcze w Poznaniu, Grodzisku Wlkp. i Trzemesznie, jak również Schronisko dla Nieletnich w Pobiedziskach. W okręgu poznańskim orzeka łącznie 518 sędziów i asesorów, oraz zatrudnionych jest 148 asystentów sędziego, 97 referendarzy, 275 kuratorów, 1365 urzędników oraz 193 pracowników obsługi. Wpływ w poszczególnych kategoriach spraw do okręgu poznańskiego w 2006 r. i w pierwszym półroczu 2007 r. obrazuje poniższa tabela: SĄDY Sądy Rejonowe razem Sąd Okręgowy Razem w okręgu Wpływ spraw cywilnych 2006 I poł Wpływ spraw karnych 2006 I poł Wpływ w zakresie spraw rodzinnych i nieletnich 2006 I poł Wpływ spraw z zakresu prawa pracy I 2006 poł Wpływ spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych 2006 I poł Wpływ spraw gospodarczych (bez KRS i RZ) 2006 I poł Wpływ spraw wieczystoksięgowych 2006 I poł Przedstawione wyżej dane wskazują na skalę problemów, jakie wiążą się z zarządzaniem i kierowaniem okręgiem Sądu Okręgowego w Poznaniu.

3 3 C. Cele planowanych działań. Celem proponowanych działań jest: - usprawnienie zarządzania kadrami, - usprawnienie zarządzania sprawami, - przyspieszenie postępowań sądowych, a w szczególności likwidacja strukturalnych zaległości, - polepszenie warunków i organizacji pracy sędziów i innych osób zatrudnionych w sądach, - usprawnienie i podwyższenie standardów obsługi interesantów, - systematyczne podwyższanie kwalifikacji sędziów i pozostałych osób zatrudnionych w sądach. D. Zadania oraz sposób i terminy ich realizacji. Dla zrealizowania postawionych wyżej celów niezbędne jest wykonanie szeregu zadań i to w różnych sferach. Zadania te ujęte zostały w przedstawionych poniżej kolejnych punktach. I. Zmiany w zakresie struktury organizacyjnej. 1. Podział Sądu Rejonowego w Poznaniu. Sąd Rejonowy w Poznaniu jest obecnie największym Sądem Rejonowym w Polsce, tak pod względem ilości wpływających do niego spraw, jak i ilości zatrudnionych w nim osób (214 sędziów, 57 asystentów, 76 referendarzy, 94 kuratorów, 511 urzędników i 44 pracowników usługowych). Kierowanie taką jednostką oraz sprawowanie nadzoru jest bardzo trudne, choć wyniki pracy tego Sądu, przy uwzględnieniu tych uwarunkowań, są naprawdę dobre. Osiągnięcie jeszcze lepszych rezultatów, do czego niewątpliwie należy dążyć, jest możliwe jedynie przez podział Sądu Rejonowego w Poznaniu na mniejsze jednostki. Działania w tym kierunku podjęło już poprzednie kierownictwo Sądu Okręgowego w Poznaniu, a obecnie są one intensywnie kontynuowane. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2007 r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 163, poz. 1161) Sąd Rejonowy w Poznaniu z dniem 1 stycznia 2008 r. ulegnie podziałowi na trzy sądy Rejonowe, tj.:

4 4 - Sąd Rejonowy Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu obejmujący swoim działaniem część miasta Poznań w granicach ustalonych tradycyjne dla dzielnic Grunwald i Jeżyce oraz gmin: Dopiewo, Komorniki i Tarnowo Podgórne, - Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu dla części miasta Poznań w granicach ustalonych tradycyjne dla dzielnic Nowe Miasto i Wilda, miast Luboń i Puszczykowo oraz gmin Czerwonak i Swarzędz, - Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu dla części miasta Poznań w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Stare Miasto oraz gmin Murowana Goślina i Suchy Las. Nie ulega wątpliwości, że z przedmiotowym podziałem łączy się szereg problemów. Dlatego też dla jak najlepszego przygotowania nowych Sądów do działania powołani zostali pełnomocnicy ds. ich utworzenia. Pełnomocnikiem Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto w Poznaniu powołana została SSO Beata Woźniak, pełnomocnikiem Sądu Rejonowego Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu powołany został SSO Maciej Agaciński a pełnomocnikiem Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu powołany został SSR Piotr Gerke. W dniu 8 października 2007 r. Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu zwrócił się do Ministerstwa Sprawiedliwości z wnioskiem o powołanie wyżej wymienionych sędziów na Prezesów nowopowstających Sądów, a w dniu 17 października 2007 r. Minister Sprawiedliwości powołał ich na te stanowiska - oczywiście z dniem 1 stycznia 2008 r. W rozwiązywanie problemów związanych z podziałem Sądu Rejonowego w Poznaniu zaangażowani są wszyscy członkowie kierownictwa Sądu Okręgowego w Poznaniu, a w szczególności powołany w tym zakresie specjalny zespół, któremu przewodniczy Wiceprezes Krzysztof Lewandowski. Zespół ten będzie działał także przez pierwsze miesiące po utworzeniu nowych Sądów w celu rozwiązania problemów, które na tym etapie będą się pojawiały. 2. Utworzenie Oddziału Informatycznego w Sądzie Okręgowym. Utworzenie tego Oddziału było konieczne z uwagi na zwiększającą się ilość zadań związanych z informatyzacją okręgu poznańskiego. Ma to również na celu usprawnienie procesu informatyzacji i profesjonalizację tego odcinka. Oddział ten powstał na skutek zarządzenia Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu z dniem 2 kwietnia 2007 r.

5 5 3. Utworzenie Zespołu ds. analiz i organizacji pracy. Sprawne zarządzanie kadrami oraz szeroko rozumiana organizacja pracy i podnoszenie jej poziomu wymaga szczegółowej analizy obecnej sytuacji, a także bieżącego jej monitorowania. Dlatego też zarządzeniem z dnia 31 maja 2007 r. Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu utworzył Zespół ds. analiz i organizacji pracy w ramach Oddziału Administracyjnego Sądu Okręgowego. W tym miejscu podkreślono jedynie sam fakt utworzenia takiej komórki, jako realizacje zadania związanego ze zmianą struktury organizacyjnej Sądu Okręgowego w Poznaniu. Niemniej zadanie to ściśle łączy z zadaniem określonym w punkcie II, które zostanie sprecyzowane poniżej. Pamiętać jednak trzeba, że oba zadania wzajemnie się przenikają (można powiedzieć, iż drugie jest celem dla pierwszego, choć oba z pewnością należy zaliczyć do zadań). 4. Zmiana podziału czynności Oddziału Gospodarczego i Oddziału Informatycznego Sądu Okręgowego w Poznaniu. Obecnie do zadań Oddziału Gospodarczego należy m. in. przeprowadzanie całego procesu zaopatrzenia Sądu w sprzęt informatyczny wraz z oprogramowaniem począwszy od zakupu aż do wdrożenia do komórki, które sprzęt będzie użytkować. Przekazanie tych czynności Oddziałowi Informatycznemu wydaje się zasadne i gwarantuje lepsze ich wykonywanie. W Oddziale Gospodarczym nie ma bowiem osób posiadających wykształcenie informatyczne. Termin realizacji 2008 r. 5. Likwidacja Poradni Lekarskiej działającej przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu termin realizacji 31 grudnia 2007 r. Działanie to jest skorelowane z planem zawarcia umowy cywilno prawnej z profesjonalnym podmiotem w celu rozszerzenia zakresu i podwyższenia jakości usług medycznych, które winny być świadczone na rzecz Sądu Okręgowego termin realizacji 2008 r. 6. Opracowanie planu ewentualnego podziału największych Wydziałów Sądu Okręgowego w Poznaniu. Dane statystyczne za 2007 r. będą podstawy analizy potrzeb wzmocnienia kadrowego Wydziałów Sądu Okręgowego o etaty orzecznicze i urzędnicze w 2008 r. Wpływ spraw oraz ilość osób zatrudnionych w konkretnym Wydziale może przemawiać za jego podziałem. Prawidłowe kierowanie zbyt dużym zespołem osób oraz wykonywanie obowiązków

6 6 Przewodniczącego Wydziału przy dużym wpływie spraw jest bowiem utrudnione i może wpłynąć negatywnie na efektywność pracy. W 2008 roku podzielony zostanie Wydział II Cywilny Odwoławczy. Inne duże wydziały (utworzenie trzeciego wydziału cywilnego pierwszoinstancyjnego, podział Wydziału IV Karnego Odwoławczego) w okresie późniejszym w zależności od możliwości lokalowych. Uporządkowania wymaga struktura wydziałów ds. z zakresu ubezpieczeń społecznych, ale dopiero po ostatecznym przesądzeniu właściwości rzeczowej w tych sprawach. 7. Podział Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno Konsultacyjnego w Poznaniu na dwa Ośrodki. W chwili obecnej w RODK w Poznaniu zatrudnionych jest 20 osób (15,5 etatów pedagogicznych, 2 etaty administracyjne, 0,5 etatu obsługowego oraz 1 etat służby zdrowia). Dla porównania w RODK w Lesznie i RODK w Pile zatrudnionych jest po 7 osób (w każdej z tych jednostek łącznie po 6,5 etatów). Niewątpliwie więc podział RODK w Poznaniu na dwie jednostki będzie służył polepszeniu organizacji pracy oraz winien doprowadzić do sprawniejszego wykonywania obowiązków, w tym skróceniu terminów wydawania opinii na potrzeby sądów. Termin realizacji 2009/2010 r. 8. Utworzenie Punktów Informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego przy Sądach Rejonowych w Lesznie i Pile. Znacznie usprawni to dostęp do danych o karalności podejrzanych i oskarżonych w szczególności na potrzeby trybu przyspieszonego. Termin realizacji 2008 r. 9. Zatrudnienie Zastępcy Dyrektora Sądu Okręgowego w 2007 r. oraz zatrudnienie Kierowników Finansowych w Sądach Rejonowych Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu oraz Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu z dniem 1 stycznia 2008 r. Usprawni to działalność wymienionych Sądów i jest pożądane z uwagi na rosnąca liczbę inwestycji (przede wszystkim chodzi tu o planowane budowy przy ul Kościuszki i Piaskowej w Poznaniu). Poza tym odnośnie wskazanych Sądów Rejonowych jest to realizacja ustawowego obowiązku.

7 7 II. Określenie jasnych kryteriów przydziału etatów. Określenie tych kryteriów z całą pewnością jest bardzo pożądane i będzie służyło przejrzystości i większemu zrozumieniu podejmowanych przez kierownictwo Sądu Okręgowego w Poznaniu decyzji. Wykonanie tego zadania wiąże się z koniecznością dokonania analizy porównawczej obciążenia pracą sędziów i innych grup osób zatrudnionych w sądach przy uwzględnieniu wpływu spraw w poszczególnych kategoriach, wiążących się z tym czynności, ich charakteru, czasochłonności oraz szeregu innych okoliczności. Zadanie to, które będzie polegało na sporządzeniu tzw. mapy okręgu poznańskiego, zostanie zrealizowane przy wykorzystaniu Zespołu do ds. analiz i organizacji pracy. Termin realizacji 2007/2008 r. Trzeba jednocześnie podkreślić, że wspomniana mapa okręgu poznańskiego będzie stale aktualizowana w zależności od zachodzących zmian i wynikających z tego potrzeb. Dane zbierane na potrzeby tego dokumentu będą też cennym źródłem informacji o okręgu. Ułatwi to i częstokroć przyspieszy podejmowanie decyzji przez kierownictwo Sądu Okręgowego w Poznaniu. Informacje te będą też służyły Prezesom Sądów Rejonowych oraz sędziom, a w szczególności wizytatorom przy sporządzaniu opinii o pracy sędziów i asesorów, czy też przy przeprowadzaniu lustracji lub wizytacji. W tym miejscu podkreślić należy, że szereg informacji na temat obciążeni pracą w poszczególnych Sądach okręgu poznańskiego zostało już zgromadzonych przez Zespół ds. analiz i organizacji pracy. Informacje te posłużyły do podjęcia decyzji o rozdzieleniu etatów w 2007 r. III. Opracowanie motywacyjnego systemu awansu i wynagradzania urzędników sądowych.. Opracowanie takiego systemu i upowszechnienie wiedzy o nim będzie służyło pozytywnemu mobilizowaniu do wydajniejszej i lepszej jakościowo pracy. Będzie też dawało poczucie satysfakcji pracownikom i skłaniało do podnoszenia swoich kwalifikacji. Uzyskanie wyższego wykształcenia, ukończenie specjalistycznych kursów, studiów podyplomowych itp., a także wyróżniające się zaangażowanie w pracy winno znaleźć swoje odbicie w awansie i podwyższeniu wynagrodzenia. Realizacja tego zadania musi wiązać się z periodycznymi ocenami pracy urzędnika, które będą dawały podstawę do podejmowania stosownych działań. Opracowanie przedmiotowego systemu motywacyjnego winno nastąpić w 2008 r.

8 8 Jednocześnie kierownictwo Sądu Okręgowego podjęło współpracę z Departamentem Kadr Ministerstwa Sprawiedliwości w celu unowocześnienia i uelastycznienia siatki stanowisk urzędniczych i grup płacowych. IV. Wzmocnienia kadrowe. 1. Etaty orzecznicze (sędziowski i asesorskie). Usprawnienie postępowań sądowych jest jednym z podstawowych celów kierownictwa Sądu Okręgowego w Poznaniu. Wiąże się z tym bowiem realizacja praw stron do rozpoznania ich spraw w rozsądnym terminie. Dla osiągnięcia tego celu na niektórych odcinkach konieczne są wzmocnienia etatami orzeczniczymi i to w jak najkrótszym terminie. W Sądzie Okręgowym w Poznaniu konieczne jest wzmocnienie następujących Wydziałów: I i XII Cywilnego po 1 etacie, co jest związane ze zbyt małą obsadą w stosunku do wpływu spraw, jak też z potrzebą likwidacji powstałych zaległości termin realizacji 1 stycznia 2008 r.; II Cywilnego Odwoławczego o 2 etaty, co jest związane z wielkością wpływu spraw i potrzebą przyspieszenia rozpoznawania środków odwoławczych zwiększenie obsady o 1 etat nastąpi 1 listopada 2007 r. a o kolejny etat od 1 stycznia 2008 r.; III Karnego o 2 etaty, co jest związane ze zmianami Kodeksu postępowania karnego, które z dniem 12 lipca 2007 r. skutkowały znacznym zwiększeniem właściwości tegoż Wydziału zadanie już zrealizowane (ewentualne zwiększenie obsady Wydziału III o jeszcze jeden etat będzie zależało od oceny wpływu na przestrzeni kilku najbliższych miesięcy); IV Karnego Odwoławczego o 2 etaty, co jest związane z wielkością wpływu, potrzebą likwidacji powstałych zaległości i przyspieszenia rozpoznawania środków odwoławczych zwiększenie obsady o jeden etat nastąpi w listopadzie 2007r., a o drugi z dniem 1 stycznia 2008 r. (nie można wykluczyć dalszego wzmocnienia obsady Wydziału, ale będzie to uzależnione od wielkości wpływu); VI Pracy o 1 etat, co jest niezbędne dla poprawy jakości pracy zadanie zrealizowane. Co do Sądów Rejonowych to wzmocnienia o etaty orzecznicze (sędziowskie i asesorskie ) wymaga Sąd Rejonowy w Poznaniu. Wiąże się to nie tylko z wielkością wpływu do tegoż Sądu oraz koniecznością likwidacji zaległości, ale również z jego podziałem na trzy odrębne jednostki. W pierwszej

9 9 połowie 2007 r. przyznano Sądowi Rejonowemu w Poznaniu dodatkowe 7 etatów orzeczniczych. W październiku 2007 r. Sąd ten zostanie wzmocniony o kolejne 4 etaty orzecznicze, które są ściśle związane ze wspomnianym podziałem. Nadto wzmocniono etatem orzeczniczym Sąd Rejonowy we Wrześni i Sąd Rejonowy Szamotułach. 2. Etaty referendarskie. Kierując się wpływem spraw do wydziałów, w których swoje obowiązki mogą wykonywać referendarze sądowi, koniecznym stało się pilne wzmocnienie Sądu Rejonowego w Poznaniu o 10 etatów referendarskich oraz Sądu Rejonowego w Gnieźnie o 1 etat referendarski. Zadanie to zostało już zrealizowane. W kolejnych latach w miarę możliwości będą przyznawane Sądom Rejonowym kolejne etaty referendarskie, przy czym w pierwszej kolejności do Sądu Rejonowego w Lesznie oraz Środy Wlkp. 3. Etaty asystenckie. Należy założyć, że liczba przyznawanych okręgowi poznańskiemu, jako jednemu z największych w Polsce, etatów asystenckich będzie każdego roku, a przynajmniej w najbliższych latach, utrzymywać się na stosunkowo dość znaczącym poziomie (rzecz jasna w porównaniu z innymi okręgami) i najprawdopodobniej będzie miała charakter wzrostowy. Obecnie okręg poznański posiada 148 etatów asystenckich, z czego 75 w Sądzie Okręgowym w Poznaniu, 57 w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, 3 w Sądzie Rejonowym w Lesznie, po 2 w Sądach Rejonowych w Gnieźnie, Pile i Szamotułach oraz po 1 w Sądach Rejonowych w Chodzieży, Grodzisku Wlkp., Kościanie, Śremie, Środzie Wlkp., Wągrowcu i Wrześni. W 2007 r. przyznano 22,5 etatu asystenckiego na potrzeby Sądu Okręgowego w Poznaniu, z czego: - 3 do Wydziału I Cywilnego; - 2 do Wydziału II Cywilnego Odwoławczego; - 4 do Wydziału III Karnego; - 4 do Wydziału V Penitencjarnego są to pierwsze etaty skierowane do tego Wydziału; - 1 do Wydziału VI Pracy; - 2 do Wydziału VII Ubezpieczeń; - 5 do Wydziału VIII Ubezpieczeń; - 1 do Wydziału IX Gospodarczego; - 0,5 do Wydziału XII Cywilnego.

10 10 Jeżeli chodzi o Sądy Rejonowe to w 2007 r. do Sądu Rejonowego w Poznaniu przydzielono 16 etatów asystenckich, do Sądu Rejonowego w Gnieźnie 2 etaty asystenckie (były to pierwsze etaty asystenckie przyznane temu Sądowi, który należy do jednych z największych w okręgu) oraz po 1 etacie asystenckim przyznano Sądom Rejonowym w Chodzieży, Kościanie, Szamotułach, Środzie i Wągrowcu. Utrzymywaną od kilku lat tendencję wzmacniania etatami asystenckimi w pierwszej kolejności największych Sądów, kumulujących największą liczbę spraw, należy uznać za słuszną. Przynosi ona bowiem najbardziej wymierne efekty w zakresie liczby załatwianych spraw oraz w zakresie poprawy warunków pracy sędziów najbardziej obciążonych. Dlatego też tendencja ta winna być kontynuowana. W konsekwencji przyznawane w najbliższych latach etaty asystenckie w większości będą kierowane do Sądu Okręgowego w Poznaniu (coraz większa liczba do Wydziałów pierwszoinstancyjnych, ponieważ potrzeby Wydziałów odwoławczych zostały zaspokojone niemal optymalnie, choć jeszcze nie w pełni) oraz do Sądów Rejonowych w Poznaniu, Pile, Lesznie i Gnieźnie. Nie oznacza to oczywiście, że do innych Sądów Rejonowych etaty asystenckie nie będą kierowane. Sądy te także będą systematycznie wzmacniane tymi etatami, ale w stosownie mniejszej proporcji. Pamiętać jednak należy, że przy zakładanym corocznym wzroście liczby etatów asystenckich (lub utrzymywaniu się ich liczby na stałym, ale stosunkowo znaczącym poziomie) potrzeby największych jednostek będą w coraz większym stopniu zaspokojone co będzie z kolei skutkowało przekazywaniem coraz większej liczby etatów asystenckich mniejszym jednostką. Modelem do którego należy dążyć jest taki stan, w którym na każdego sędziego będzie przypadał jeden asystent. Osiągnięcie tego celu zależne jest jednak od liczby etatów przyznawanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Nie sposób więc na obecnym etapie stwierdzić kiedy taka modelowa sytuacja może zaistnieć, choć niewątpliwie potrzeba na to wielu lat. Niemniej, jak się wydaje, najszybciej taki stan zostanie osiągnięty w Sądzie Okręgowym, przede wszystkim zaś w Wydziałach Odwoławczych. 4. Etaty kuratorskie oraz związane z obsługą kuratorów etaty urzędnicze. Zgodnie z przyjętymi standardami na jednego kuratora zawodowego dla dorosłych (pion karny) nie powinno przypadać więcej aniżeli 120 spraw, zaś na jednego zawodowego kuratora rodzinnego 100 spraw. Nadto pożądaną sytuacją jest taka, w które na 5 kuratorów przypada 1 sekretarz sądowy. Do osiągnięcia tej modelowej sytuacji będą zmierzać działania w najbliższych latach. Konkretne potrzeby w tym zakresie obrazują poniższe tabele:

11 11 Pion karny Standard kuratora zawodowego dla dorosłych 120 spraw Lp Nazwa Sądu Liczba śr. probacji ogółem Liczba posiadanych etatów kuratorów Zapotrzebowa nie etatowe kuratorów Liczba posiadanych etatów sekretarskich 1 Chodzież ½ 2 2 Gniezno Gostyń ½ 1 4 Grodzisk ½ 3 5 Kościan ½ 2 6 Leszno N. Tomyśl ½ 2 8 Oborniki ½ 2 9 Piła Poznań Rawicz Szamotuły ½ 2 13 Śrem ½ 3 14 Środa Trzcianka ½ 5 16 Wągrowiec ½ 3 17 Wolsztyn ½ 1 18 Września Złotów Ogółem ½ 59 Zapotrzebowanie etatowe na sekretarzy sądowych Pion Rodzinny Standard kuratora zawodowego rodzinnego 100 spraw Lp Nazwa Sądu Liczba śr. probacji ogółem Liczba posiadanych etatów kuratorów Zapotrzebowa nie etatowe kuratorów Liczba posiadanych etatów sekretarskich 1 Chodzież ½ 1 2 Gniezno ½ 1 3 Gostyń ½ - 4 Grodzisk ½ - 5 Kościan ½ - 6 Leszno N. Tomyśl ½ - 8 Oborniki ½ - 9 Piła Poznań Rawicz ½ - Zapotrzebowanie etatowe na sekretarzy sądowych

12 12 12 Szamotuły ½ - 13 Śrem ½ - 14 Środa ½ - 15 Trzcianka ½ 1 16 Wągrowiec ½ - 17 Wolsztyn ½ - 18 Września Złotów ½ - Ogółem ½ 9 Pamiętać jednak należy, że realizacja powyższych założeń jest uzależniona od decyzji Ministra Sprawiedliwości w kwestii etatów kuratorskich. 5. Etaty urzędnicze (za wyjątkiem etatów urzędniczych na obsługę kuratorów). Zebrane dotychczas dane wskazują na ewidentną potrzebę wzmocnienia w Sądzie Okręgowym w Poznaniu o etatu urzędnicze: Oddziału Kadr Sądu Okręgowego o 2 etaty, co pozwoli na właściwe rozłożenie pracy pomiędzy poszczególnych pracowników zadanie już zrealizowane; Oddziału Administracyjnego (pomijając działający w jego strukturach Zespół ds. analiz i organizacji pracy, Bibliotekę, Archiwum i Punkt Informacji Sądowej) o 4 etaty zadanie już zrealizowane; Oddziału Gospodarczego o 1 etat zadanie już zrealizowane; Zespołu ds. analiz i organizacji pracy o 4 etaty, co pozwoli na rozszerzenie zadań tej komórki na sporządzanie statystyk miesięcznych, ministerialnych, dokonywanie analiz na potrzeby kierownictwa Sądu Okręgowego, Ministerstwa Sprawiedliwości i wizytatorów (co wiąże się z oceną kandydatów na stanowiska sędziowskie) niewątpliwie będzie to sprzyjać profesjonalizacji pracy zadanie zrealizowane odnośnie 2 dodatkowych etatów, natomiast co do pozostałych dwóch realizacja nastąpi latach 2008/2009; Archiwum działającym przy Oddziale Administracyjnym Sądu Okręgowego o 2 etaty z chwilą przyznania nowego pomieszczenia archiwalnego poza budynkiem Sądu Okręgowego termin realizacji 2008 r.; Oddziału Inwestycji i Remontów Sądu Okręgowego o 1 etat inspektora nadzoru, co wiąże się ze wzrostem zadań termin realizacji 2008 r.; Oddziału Informatycznego o 2 etaty zadanie zrealizowane;

13 13 Kancelarii Tajnej o 0,5 etatu zadanie już zrealizowane; Wydziału I o 2 etaty zadanie już zrealizowane; Wydziału III o 3 etaty zadanie już zrealizowane; Wydziału IV o 2 etaty zadanie już zrealizowane; Wydziału V o 2 etaty zadanie już zrealizowane; Wydziału VIII o 3 etaty zadanie już zrealizowane; Wydziału XI o 1 etat zadanie już zrealizowane; Wydziału XII o 1 etat zadanie już zrealizowane; W przypadku Sadów Rejonowych zachodzi potrzeba wzmocnienia: Sądu Rejonowego w Poznaniu o 35 etatów urzędniczych zadanie już zrealizowane; Sądu Rejonowego w Pile o 4 etaty urzędnicze zadanie już zrealizowane; Sądu Rejonowego w Lesznie o 3,5 etatu urzędniczego zadanie już zrealizowane; Sądów Rejonowych w Chodzieży, Gnieźnie, Szamotułach, Środzie Wlkp. i Wrześni po 1 etacie urzędniczym zadanie już zrealizowane. W kolejnych latach celem kierownictwa Sądu Okręgowego będzie osiągnięcie takiego modelu, w którym we wszystkich Sądach okręgu na 1 sędziego będzie przypadało 2,5 etatu urzędniczego. W niektórych Sądach taki model został już osiągnięty. Obecną sytuację obrazuje poniższa tabela:

14 14 Ilość etatów urzędniczych przypadających na sędziego w poszczególnych sądach na ostatni dzień okresu statystycznego ( 30 września 2007 r.) SĄDY Limit etatów urzędniczych w wydziałach orzeczniczych ogółem we wszystkich pionach Limit etatów sędziowskich Ilość etatów urzędniczych przypadających na sędziego Sąd Okręgowy w Poznaniu 197, ,527 SR w Chodzieży 19, ,438 SR w Gnieźnie 41, ,278 SR w Gostyniu 16, ,667 SR w Grodzisku Wielkopolskim 17, ,917 SR w Kościanie 16, ,286 SR w Lesznie 40, ,035 SR w Nowym Tomyślu 13, ,600 SR w Obornikach 9, ,250 SR w Pile 40, ,025 SR w Poznaniu 440, ,056 SR w Rawiczu 16, ,280 SR w Szamotułach 34, ,300 SR w Śremie 19, ,111 SR w Środzie Wielkopolskiej 22, ,444 SR w Trzciance 30, ,727 SR w Wągrowcu 23, ,136 SR w Wolsztynie 15, ,625 SR we Wrześni 16, ,286 SR w Złotowie 22, ,750 Sądy Rejonowe Okręgu-razem 852, ,191 Razem w okręgu 1049, ,026

15 15 Po osiągnięciu wspomnianego modelu standard zostanie podniesiony i do jego uzyskania będą zmierzały dalsze działania. 6. Etaty obsługowe. We wszystkich Sądach okręgu sygnalizowane są potrzeby w zakresie etatów usługowych. Kierownictwo Sądu Okręgowego dostrzega te potrzeby i uznaje je za słuszne, ale niestety w tej grupie pracowniczej Ministerstwo Sprawiedliwości już od kilku lat nie przyznaje dodatkowych etatów. Należy więc poszukiwać rozwiązań alternatywnych m.in. zatrudnianie firm zewnętrznych lub poszczególnych osób na umowy zlecenie. W przypadku zmiany polityki kadrowej przez Ministerstwo Sprawiedliwości w tym zakresie i przyznania etatów zostaną one rozdysponowane proporcjonalnie według potrzeb. Wprawdzie możliwe jest też przekształcenie etatu urzędniczego w usługowy, ale nie wydaje się aby prowadzenie takich działań na szerszą skalę było prawidłowe. Kosztem Sądu Okręgowego 1 etat obsługowy został przekazany z dniem 1 stycznia 2008 roku na rzecz Sądu Rejonowego Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu. V. Wdrażanie elektronicznej księgi wieczystej. W chwili obecnej elektroniczna księga wieczysta wdrażana jest w Sądach Rejonowych w Poznaniu i Gnieźnie. Na początku 2008 r. elektroniczna księga wieczysta zostanie wdrożona w Sądach Rejonowych w Pile i Lesznie, natomiast w 2008 r. w Sądach Rejonowych w Grodzisku Wlkp., Wrześni, Śremie, Środzie Wlkp., Rawiczu i Złotowie, zaś w pozostałych Sądach Rejonowych okręgu wdrożenie nastąpi w latach VI. Planowane inwestycje i remonty oraz ważniejsze zakupy inwestycyjne. W zakresie tego zadania planowane są następujące działania: 1. Dokończenie budowy nowego budynku na potrzeby Sądu Rejonowego w Szamotułach przy ul. 1 maja 5. Termin realizacji marzec 2008 r. 2. Dokończenie adaptacji budynku przy ul. Kamiennogórskiej 26 w Poznaniu. Wnętrze budynku będzie gotowe w całości do użytkowania na koniec listopada 2007 r. Natomiast elewacja i tzw. mała architektura

16 16 (prace zewnętrzne) zostaną zakończone w maju 2008 r. Należy zauważyć, że z dniem 1 stycznia 2008 r. w budynku tym będzie się również mieściła siedziba nowo powstałego Sądu Rejonowego Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu. 3. Dokończenie adaptacji budynku przy ul. Konopnickiej 15 w Złotowie na potrzeby miejscowego Sądu Rejonowego termin realizacji grudzień 2007 r. 4. Adaptacja budynku przy ul. Chrobrego w Lesznie na potrzeby Ośrodka Zamiejscowego Sądu Okręgowego w Poznaniu termin realizacji początek 2008 r. 5. Nadbudowa gmachu Sądu Okręgowego w Poznaniu i uzyskanie w ten sposób dodatkowych 240 m². Pozwoli to na zwiększenie powierzchni niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania Wydziałów i Oddziałów przedmiotowego Sądu. Jest to konieczne z uwagi na rosnąca liczba sędziów, asystentów i pracowników administracyjnych. Termin realizacji 2008 r. 6. Tym samym celom jak w punkcie 3 będzie służyła adaptacja budynku położonego na przejętej przez Sąd Okręgowy działce przy ul. Piaskowej w Poznaniu. Adaptacja ta pozwoli uzyskać dodatkowe 469 m². Z gmachu głównego położonego przy Al. Marcinkowskiego zostaną przeniesione tam następujące komórki Sądu Okręgowego: Oddział Inwestycji i Remontów, Biuro Kuratora Okręgowego, Audyt Wewnętrzny, Zamówienia Publiczne, Związki Zawodowe, Okręgowy Nadzór Pedagogiczny oraz częściowo Archiwum. W ten sposób zwolnionych zostanie dwanaście pomieszczeń biurowych. Pomieszczenia te zostaną przeznaczone na potrzeby Oddziału Administracyjnego, Oddziału Gospodarczego, Oddziału Informatycznego, nowego wydziału cywilnego odwoławczego oraz na potrzeby nowo przyjmowanych sędziów i asystentów. Termin realizacji grudzień 2007 r. Na przedmiotowej działce w dalszej perspektywie planowana jest inwestycja o czym poniżej. 7. Budowa budynku o powierzchni m² na działce przy ul Kościuszki 136 w Poznaniu (działka o powierzchni 8624 m²). W budynku umieszczone zostaną wszystkie Wydziały Gospodarcze, Wydziały Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w Poznaniu oraz Sądów Rejonowych z terenu Poznania. Termin realizacji 2011/2012 r. 8. Budowa dodatkowego budynku na potrzeby Sądu Rejonowego w Chodzieży, co pozwoli na polepszenie warunków pracy sędziów i urzędników. Termin realizacji 2010 r. 9. Budowa budynku na działce przy ul. Piaskowej (powierzchnia 3264 m²) na potrzeby Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu. Działka ta została przejęta w trwały zarząd w październiku

KSIĘGA JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Wykonywanie zadań w zakresie sądownictwa powszechnego i ochrony prawnej

KSIĘGA JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Wykonywanie zadań w zakresie sądownictwa powszechnego i ochrony prawnej EGZEMPLARZ UŻYTKOWY Podlega aktualizacji Sąd Rejonowy w Pile KSIĘGA JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Wykonywanie zadań w zakresie sądownictwa powszechnego i ochrony prawnej według wymagań normy PN-EN

Bardziej szczegółowo

Metodyka zarządzania jednostkami wymiaru sprawiedliwości. Studium przypadku na przykładzie Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach

Metodyka zarządzania jednostkami wymiaru sprawiedliwości. Studium przypadku na przykładzie Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach Metodyka zarządzania jednostkami wymiaru sprawiedliwości Studium przypadku na przykładzie Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach Seria Metodyki Metodyka zarządzania jednostkami wymiaru sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

M O D E L. Zarządzania pracą w UKW

M O D E L. Zarządzania pracą w UKW Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 163/2013/2014 Senatu UKW z dnia 8 lipca 2014 r. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy M O D E L Zarządzania pracą w UKW Uniwersytet Kazimierza Wielkiego,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 56 KOMUNIKAT Nr 6 MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania

Bardziej szczegółowo

K S I Ę G A J A K O Ś C I. ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork. Nr KZ.0141.2.2011.KK. tel. 77 418-52-18, 77 418-53-81, 77 418-18-06 faks 77 418-65-20

K S I Ę G A J A K O Ś C I. ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork. Nr KZ.0141.2.2011.KK. tel. 77 418-52-18, 77 418-53-81, 77 418-18-06 faks 77 418-65-20 STAROSTWO POWIATOWE ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork tel. 77 418-52-18, 77 418-53-81, 77 418-18-06 faks 77 418-65-20 www.powiatkluczborski.pl starostwo@powiatkluczborski.pl K S I Ę G A Nr J A K O Ś C I

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork WYDANIE NR 7 z dnia 11 kwietnia 2014 r. AO.0141.1.2014.MB Strona 2 z 50 Autor opracowania: Mirosław Birecki Sekretarz gminy Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

URZĘDU MIASTA RYBNIKA

URZĘDU MIASTA RYBNIKA STRONA/ STRON 1 / 35 KSIĘGA Przyjął : Zatwierdził : Pełnomocnik ds. Jakości Prezydent Miasta 12.03.2015... 13.03.2015... Data Podpis Data Podpis STRONA/ STRON 2 / 35 SPIS TREŚCI : 1. Przedmiot, zakres

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ Opole, lipiec 2010 r. Spis treści I. Wstęp 3 II. Informacja o realizacji zadań 3 1. Sieć

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania 3 wersja Wykaz wprowadzonych zmian od wersji 1 dokumentu / procedury Wersja 1 2 Opracował / Sprawdził Ewa Bonczek, Joanna Szafarczyk, Henryk Dziurka / Piotr Madeja

Bardziej szczegółowo

Urząd Gminy i Miasta Dobczyce

Urząd Gminy i Miasta Dobczyce Zakład Obsługi Budżetowej Jednostek Organizacyjnych Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Rynek 26, 32-410 Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania Tel.: (+48 12) 271 10 04 (+48 12) 372 17 00 Fax:

Bardziej szczegółowo

Opracowało konsorcjum firm:

Opracowało konsorcjum firm: Ekspertyza dotycząca możliwości adaptacji budynku położonego w Czaplinku przy ul.pławieńskiej 5, stanowiącego własność "INTEL" Sp. z o.o. z siedzibą w Czaplinku, na cele: mieszkaniowe, administracji publicznej,

Bardziej szczegółowo

Temat numeru: Sądownictwo dla obywatela. Dobre praktyki: Aplikacja i kariera. Opinie: Psychiatra w postępowaniu. Zorientowani na klienta

Temat numeru: Sądownictwo dla obywatela. Dobre praktyki: Aplikacja i kariera. Opinie: Psychiatra w postępowaniu. Zorientowani na klienta 1/2014 Kwartalnik Informacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości ISSN 2081 4852 Publikacja bezpłatna www.nawokandzie.ms.gov.pl Dobre praktyki: Psychiatra w postępowaniu Aplikacja i kariera Zorientowani na klienta

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH

FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH Nr ewid. 14/2012/P/11/004/KAP KAP-4101-05/2011 Informacja o wynikach kontroli FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest

Bardziej szczegółowo

N KBF-4101-05-03/2013 P/13/037 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

N KBF-4101-05-03/2013 P/13/037 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE N KBF-4101-05-03/2013 P/13/037 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości. Data Podpis Numer zmiany

Księga Jakości. Data Podpis Numer zmiany 1 1/1 Księga Jakości OPRCOWŁ: ZTWIERDZIŁ: Imię i nazwisko Emilia Szczeblewska Imię i nazwisko Krzysztof tras Podpis Podpis Data 27.10.2011 r. Data 27.10.2011 r. Egzemplarz 1/2011 ZMINY Numer zmiany Numer

Bardziej szczegółowo

Księga jakości systemu zarządzania jakością

Księga jakości systemu zarządzania jakością Strona 1 z 42 Załącznik do Zarządzenia nr 443/53/14 Wójta Gminy z dnia 27 czerwca 2014 r. Księga jakości systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami PN-EN ISO 9001:2009 Urzędu Gminy Wydanie 2 OPRACOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ DS. PRAWA UPADŁOŚCIOWEGO, NAPRAWCZEGO i EGZEKUCYJNEGO TRZECI KONGRES PRAWNIKÓW WIELKOPOLSKI PRAWNICY DLA GOSPODARKI

ZESPÓŁ DS. PRAWA UPADŁOŚCIOWEGO, NAPRAWCZEGO i EGZEKUCYJNEGO TRZECI KONGRES PRAWNIKÓW WIELKOPOLSKI PRAWNICY DLA GOSPODARKI ZESPÓŁ DS. PRAWA UPADŁOŚCIOWEGO, NAPRAWCZEGO i EGZEKUCYJNEGO TRZECI KONGRES PRAWNIKÓW WIELKOPOLSKI PRAWNICY DLA GOSPODARKI I. Ocena stanu regulacji w zakresie prawa upadłościowego i naprawczego wraz z

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN (WZÓR) PROJEKTY INWESTYCYJNE

BIZNES PLAN (WZÓR) PROJEKTY INWESTYCYJNE ZAŁĄCZNIK NR 2 BIZNES PLAN (WZÓR) PROJEKTY INWESTYCYJNE ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO REALIZOWANEGO W RAMACH ZPORR 2004-2006

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZEGANIE PRAW PACJENTA W LECZNICTWIE PSYCHIATRYCZNYM

PRZESTRZEGANIE PRAW PACJENTA W LECZNICTWIE PSYCHIATRYCZNYM Nr ewid. 19/2012/P/11/093/KZD Informacja o wynikach kontroli PRZESTRZEGANIE PRAW PACJENTA W LECZNICTWIE PSYCHIATRYCZNYM MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność i skuteczność

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie

Księga Jakości Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie Strona 1/41 Załącznik do Zarządzenia nr OP.SZJ.0050.1.2012 z dnia 2012-12-03 Strona 2/41 Polityka jakości Urzędu Gminy Gmina powinna stać się silnym ośrodkiem gospodarczym z nowoczesnym przemysłem i rolnictwem,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA BIUR OBSŁUGI INTERESANTÓW W SĄDACH POWSZECHNYCH

RAPORT Z BADANIA BIUR OBSŁUGI INTERESANTÓW W SĄDACH POWSZECHNYCH BADANIA EKSPERTYZY REKOMENDACJE AGN I E SZKA ŁAD A RAPORT Z BADANIA BIUR OBSŁUGI INTERESANTÓW W SĄDACH POWSZECHNYCH RAPORT Z BADANIA BIUR OBSŁUGI INTERESANTÓW W SĄDACH POWSZECHNYCH Uzupełnienie do raportu

Bardziej szczegółowo

LKR 4101-022-01/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR 4101-022-01/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4101-022-01/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/14/004 Wdrażanie wybranych wymagań dotyczących systemów

Bardziej szczegółowo

12.01.10 1489/2010 7.03.11 128/2011

12.01.10 1489/2010 7.03.11 128/2011 3 4 5 6 Ewa Bonczek, Henryk Dziurka / Piotr Madeja Ewa Bonczek, Henryk Dziurka / Piotr Madeja 12.01.10 1489/2010 7.03.11 128/2011 Ewa Bonczek, Henryk Dziurka 7.03.13 1328/2013 Ewa Bonczek, Henryk Dziurka

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014

INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014 INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014 ZARZĄD POWIATU TORUŃSKIEGO Toruń, październik 2014 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 5 1. Ludność powiatu... 6 2. Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

LRZ 4101-01-08/2013 P/13/174 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LRZ 4101-01-08/2013 P/13/174 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LRZ 4101-01-08/2013 P/13/174 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości Urzędu Miasta Rydułtowy

Księga Jakości Urzędu Miasta Rydułtowy Strona 1/30 Załącznik do Zarządzenia nr 122.BSE.OR.2013 z dnia 2013-06-17 Strona 2/30 Polityka jakości Urzędu Miasta Staramy się, aby klient był zadowolony z naszych usług a jego sprawy były załatwiane

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. str. 1 z 112

UZASADNIENIE. str. 1 z 112 UZASADNIENIE Po korzystnych zmianach na rynku pracy obserwowanych do końca 2008 r., w 2009 r. nastąpiło załamanie pozytywnych trendów przejawiających się w dynamicznym wzroście zatrudnienia i spadku bezrobocia,

Bardziej szczegółowo

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Dyskutujmy zgodnie z procedurą 1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę każdemu mówcy, jeżeli odbiega on od zagadnienia będącego

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 30 Oświata i wychowanie

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 30 Oświata i wychowanie N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT NAUKI, OŚWIATY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO KNO-4100-001-05/2014 Nr ewid. 134/2014/P/14/001/KNO Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Projekt z dnia 13 czerwca 2013 r. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Mając na uwadze zmieniającą się sytuację

Bardziej szczegółowo