STRATEGICZNY PLAN ROZWOJU OKRĘGU SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU DO ROKU 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STRATEGICZNY PLAN ROZWOJU OKRĘGU SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU DO ROKU 2012"

Transkrypt

1 STRATEGICZNY PLAN ROZWOJU OKRĘGU SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU DO ROKU 2012 A. Wstęp. Kierowanie i zarządzanie tak dużym okręgiem sądowym, jakim jest okręg poznański, rodzi konieczność długofalowego planowania działań, które w swym założeniu winny skutkować coraz lepszym i sprawniejszym jego funkcjonowaniem. Wymaga to określenia celów, które w pewnej perspektywie mają być osiągnięte oraz wyznaczenia zadań, których wykonanie zagwarantuje osiągnięcie tych celów. Niewątpliwie pierwszym krokiem na tej drodze jest zdiagnozowanie potrzeb. Dlatego też pismem z dnia 7 maja 2007r. Prez. A /07 Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu zwrócił się do Prezesów wszystkich Sądów Rejonowych w okręgu, Przewodniczących Wydziałów i Kierowników Oddziałów Sądu Okręgowego w Poznaniu oraz innych podległych jednostek o wskazanie rzeczywistych potrzeb we wszystkich sferach funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości (organizacji pracy, logistyki, kadr, struktury jednostek, remontów, inwestycji, informatyzacji i komputeryzacji). Nadesłane odpowiedzi oraz własne przemyślenia kierownictwa Sądu Okręgowego posłużyły do opracowania niniejszego planu. B. Struktura organizacyjna okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu. Sędziowie, asesorzy, referendarze, kuratorzy i pracownicy sądowi. Wpływ spraw. Okręg Sądu Okręgowego w Poznaniu obejmuje swoją właściwością 19 Sądów Rejonowych. Są to Sądy Rejonowe w Poznaniu, Chodzieży, Gnieźnie, Gostyniu, Grodzisku Wlkp., Kościanie, Lesznie, Nowym Tomyślu, Obornikach Wlkp., Pile, Rawiczu, Szamotułach, Śremie, Środzie Wlkp., Trzciance, Wągrowcu, Wolsztynie, Wrześni i Złotowie. Pewną specyfiką okręgu poznańskiego jest to, że działają w jego ramach Sądy Rejonowe o diametralnie różnej wielkości. Na jednym biegunie umieścić bowiem trzeba Sąd Rejonowy w Poznaniu (obecnie największy Sąd Rejonowy w Polsce), gdzie orzeka 214 sędziów, a na drugim biegunie Sądy Rejonowe w Gostyniu, Grodzisku Wlkp., Nowym Tomyślu, Kościanie, Obornikach, Rawiczu, Wolsztynie i Wrześni, gdzie orzeka od 4 do 7 sędziów. Takie

2 2 dysproporcje stanowią pewne utrudnienie w rozdziale środków, w szczególności na tych odcinkach, na których występują ich ograniczenia i zaspokojenie wszystkich, niekiedy pilnych i występujących w tym samym czasie, potrzeb nie jest możliwe. Skłania to każdorazowo do wyjątkowo wnikliwej i indywidualnej oceny sytuacji i podejmowania decyzji najlepszych z perspektywy całego okręgu. Sąd Okręgowy w Poznaniu składa się z czternastu Wydziałów (I Cywilny, II Cywilny Odwoławczy, III Karny, IV Karny Odwoławczy, V Penitencjarny, VI Pracy, VII Ubezpieczeń, VIII Ubezpieczeń, IX Gospodarczy, X Gospodarczy Odwoławczy, XI Wizytacyjny, XII Cywilny), w tym dwóch Wydziałów Cywilnych funkcjonujących w Ośrodkach Zamiejscowych w Lesznie (XIII) i Pile (XIV). Nadto w skład Sądu Okręgowego w Poznaniu wchodzą: Oddział Administracyjny, Oddział Informatyczny, Oddział Gospodarczy, Oddział Finansowo Rachunkowy, Oddział Kadr i Oddział Inwestycji i Remontów oraz Samodzielna Sekcja Ochrony Informacji Niejawnych, Referat Socjalny, Audyt Wewnętrzny i Biuro Kuratora Okręgowego. Poza tym Sądowi Okręgowemu w Poznaniu podlega Zespół Nadzoru Pedagogicznego oraz Rodzinne Ośrodki Diagnostyczno Konsultacyjne w Poznaniu, Lesznie i Pile, a także Zakłady Poprawcze w Poznaniu, Grodzisku Wlkp. i Trzemesznie, jak również Schronisko dla Nieletnich w Pobiedziskach. W okręgu poznańskim orzeka łącznie 518 sędziów i asesorów, oraz zatrudnionych jest 148 asystentów sędziego, 97 referendarzy, 275 kuratorów, 1365 urzędników oraz 193 pracowników obsługi. Wpływ w poszczególnych kategoriach spraw do okręgu poznańskiego w 2006 r. i w pierwszym półroczu 2007 r. obrazuje poniższa tabela: SĄDY Sądy Rejonowe razem Sąd Okręgowy Razem w okręgu Wpływ spraw cywilnych 2006 I poł Wpływ spraw karnych 2006 I poł Wpływ w zakresie spraw rodzinnych i nieletnich 2006 I poł Wpływ spraw z zakresu prawa pracy I 2006 poł Wpływ spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych 2006 I poł Wpływ spraw gospodarczych (bez KRS i RZ) 2006 I poł Wpływ spraw wieczystoksięgowych 2006 I poł Przedstawione wyżej dane wskazują na skalę problemów, jakie wiążą się z zarządzaniem i kierowaniem okręgiem Sądu Okręgowego w Poznaniu.

3 3 C. Cele planowanych działań. Celem proponowanych działań jest: - usprawnienie zarządzania kadrami, - usprawnienie zarządzania sprawami, - przyspieszenie postępowań sądowych, a w szczególności likwidacja strukturalnych zaległości, - polepszenie warunków i organizacji pracy sędziów i innych osób zatrudnionych w sądach, - usprawnienie i podwyższenie standardów obsługi interesantów, - systematyczne podwyższanie kwalifikacji sędziów i pozostałych osób zatrudnionych w sądach. D. Zadania oraz sposób i terminy ich realizacji. Dla zrealizowania postawionych wyżej celów niezbędne jest wykonanie szeregu zadań i to w różnych sferach. Zadania te ujęte zostały w przedstawionych poniżej kolejnych punktach. I. Zmiany w zakresie struktury organizacyjnej. 1. Podział Sądu Rejonowego w Poznaniu. Sąd Rejonowy w Poznaniu jest obecnie największym Sądem Rejonowym w Polsce, tak pod względem ilości wpływających do niego spraw, jak i ilości zatrudnionych w nim osób (214 sędziów, 57 asystentów, 76 referendarzy, 94 kuratorów, 511 urzędników i 44 pracowników usługowych). Kierowanie taką jednostką oraz sprawowanie nadzoru jest bardzo trudne, choć wyniki pracy tego Sądu, przy uwzględnieniu tych uwarunkowań, są naprawdę dobre. Osiągnięcie jeszcze lepszych rezultatów, do czego niewątpliwie należy dążyć, jest możliwe jedynie przez podział Sądu Rejonowego w Poznaniu na mniejsze jednostki. Działania w tym kierunku podjęło już poprzednie kierownictwo Sądu Okręgowego w Poznaniu, a obecnie są one intensywnie kontynuowane. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2007 r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 163, poz. 1161) Sąd Rejonowy w Poznaniu z dniem 1 stycznia 2008 r. ulegnie podziałowi na trzy sądy Rejonowe, tj.:

4 4 - Sąd Rejonowy Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu obejmujący swoim działaniem część miasta Poznań w granicach ustalonych tradycyjne dla dzielnic Grunwald i Jeżyce oraz gmin: Dopiewo, Komorniki i Tarnowo Podgórne, - Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu dla części miasta Poznań w granicach ustalonych tradycyjne dla dzielnic Nowe Miasto i Wilda, miast Luboń i Puszczykowo oraz gmin Czerwonak i Swarzędz, - Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu dla części miasta Poznań w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Stare Miasto oraz gmin Murowana Goślina i Suchy Las. Nie ulega wątpliwości, że z przedmiotowym podziałem łączy się szereg problemów. Dlatego też dla jak najlepszego przygotowania nowych Sądów do działania powołani zostali pełnomocnicy ds. ich utworzenia. Pełnomocnikiem Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto w Poznaniu powołana została SSO Beata Woźniak, pełnomocnikiem Sądu Rejonowego Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu powołany został SSO Maciej Agaciński a pełnomocnikiem Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu powołany został SSR Piotr Gerke. W dniu 8 października 2007 r. Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu zwrócił się do Ministerstwa Sprawiedliwości z wnioskiem o powołanie wyżej wymienionych sędziów na Prezesów nowopowstających Sądów, a w dniu 17 października 2007 r. Minister Sprawiedliwości powołał ich na te stanowiska - oczywiście z dniem 1 stycznia 2008 r. W rozwiązywanie problemów związanych z podziałem Sądu Rejonowego w Poznaniu zaangażowani są wszyscy członkowie kierownictwa Sądu Okręgowego w Poznaniu, a w szczególności powołany w tym zakresie specjalny zespół, któremu przewodniczy Wiceprezes Krzysztof Lewandowski. Zespół ten będzie działał także przez pierwsze miesiące po utworzeniu nowych Sądów w celu rozwiązania problemów, które na tym etapie będą się pojawiały. 2. Utworzenie Oddziału Informatycznego w Sądzie Okręgowym. Utworzenie tego Oddziału było konieczne z uwagi na zwiększającą się ilość zadań związanych z informatyzacją okręgu poznańskiego. Ma to również na celu usprawnienie procesu informatyzacji i profesjonalizację tego odcinka. Oddział ten powstał na skutek zarządzenia Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu z dniem 2 kwietnia 2007 r.

5 5 3. Utworzenie Zespołu ds. analiz i organizacji pracy. Sprawne zarządzanie kadrami oraz szeroko rozumiana organizacja pracy i podnoszenie jej poziomu wymaga szczegółowej analizy obecnej sytuacji, a także bieżącego jej monitorowania. Dlatego też zarządzeniem z dnia 31 maja 2007 r. Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu utworzył Zespół ds. analiz i organizacji pracy w ramach Oddziału Administracyjnego Sądu Okręgowego. W tym miejscu podkreślono jedynie sam fakt utworzenia takiej komórki, jako realizacje zadania związanego ze zmianą struktury organizacyjnej Sądu Okręgowego w Poznaniu. Niemniej zadanie to ściśle łączy z zadaniem określonym w punkcie II, które zostanie sprecyzowane poniżej. Pamiętać jednak trzeba, że oba zadania wzajemnie się przenikają (można powiedzieć, iż drugie jest celem dla pierwszego, choć oba z pewnością należy zaliczyć do zadań). 4. Zmiana podziału czynności Oddziału Gospodarczego i Oddziału Informatycznego Sądu Okręgowego w Poznaniu. Obecnie do zadań Oddziału Gospodarczego należy m. in. przeprowadzanie całego procesu zaopatrzenia Sądu w sprzęt informatyczny wraz z oprogramowaniem począwszy od zakupu aż do wdrożenia do komórki, które sprzęt będzie użytkować. Przekazanie tych czynności Oddziałowi Informatycznemu wydaje się zasadne i gwarantuje lepsze ich wykonywanie. W Oddziale Gospodarczym nie ma bowiem osób posiadających wykształcenie informatyczne. Termin realizacji 2008 r. 5. Likwidacja Poradni Lekarskiej działającej przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu termin realizacji 31 grudnia 2007 r. Działanie to jest skorelowane z planem zawarcia umowy cywilno prawnej z profesjonalnym podmiotem w celu rozszerzenia zakresu i podwyższenia jakości usług medycznych, które winny być świadczone na rzecz Sądu Okręgowego termin realizacji 2008 r. 6. Opracowanie planu ewentualnego podziału największych Wydziałów Sądu Okręgowego w Poznaniu. Dane statystyczne za 2007 r. będą podstawy analizy potrzeb wzmocnienia kadrowego Wydziałów Sądu Okręgowego o etaty orzecznicze i urzędnicze w 2008 r. Wpływ spraw oraz ilość osób zatrudnionych w konkretnym Wydziale może przemawiać za jego podziałem. Prawidłowe kierowanie zbyt dużym zespołem osób oraz wykonywanie obowiązków

6 6 Przewodniczącego Wydziału przy dużym wpływie spraw jest bowiem utrudnione i może wpłynąć negatywnie na efektywność pracy. W 2008 roku podzielony zostanie Wydział II Cywilny Odwoławczy. Inne duże wydziały (utworzenie trzeciego wydziału cywilnego pierwszoinstancyjnego, podział Wydziału IV Karnego Odwoławczego) w okresie późniejszym w zależności od możliwości lokalowych. Uporządkowania wymaga struktura wydziałów ds. z zakresu ubezpieczeń społecznych, ale dopiero po ostatecznym przesądzeniu właściwości rzeczowej w tych sprawach. 7. Podział Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno Konsultacyjnego w Poznaniu na dwa Ośrodki. W chwili obecnej w RODK w Poznaniu zatrudnionych jest 20 osób (15,5 etatów pedagogicznych, 2 etaty administracyjne, 0,5 etatu obsługowego oraz 1 etat służby zdrowia). Dla porównania w RODK w Lesznie i RODK w Pile zatrudnionych jest po 7 osób (w każdej z tych jednostek łącznie po 6,5 etatów). Niewątpliwie więc podział RODK w Poznaniu na dwie jednostki będzie służył polepszeniu organizacji pracy oraz winien doprowadzić do sprawniejszego wykonywania obowiązków, w tym skróceniu terminów wydawania opinii na potrzeby sądów. Termin realizacji 2009/2010 r. 8. Utworzenie Punktów Informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego przy Sądach Rejonowych w Lesznie i Pile. Znacznie usprawni to dostęp do danych o karalności podejrzanych i oskarżonych w szczególności na potrzeby trybu przyspieszonego. Termin realizacji 2008 r. 9. Zatrudnienie Zastępcy Dyrektora Sądu Okręgowego w 2007 r. oraz zatrudnienie Kierowników Finansowych w Sądach Rejonowych Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu oraz Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu z dniem 1 stycznia 2008 r. Usprawni to działalność wymienionych Sądów i jest pożądane z uwagi na rosnąca liczbę inwestycji (przede wszystkim chodzi tu o planowane budowy przy ul Kościuszki i Piaskowej w Poznaniu). Poza tym odnośnie wskazanych Sądów Rejonowych jest to realizacja ustawowego obowiązku.

7 7 II. Określenie jasnych kryteriów przydziału etatów. Określenie tych kryteriów z całą pewnością jest bardzo pożądane i będzie służyło przejrzystości i większemu zrozumieniu podejmowanych przez kierownictwo Sądu Okręgowego w Poznaniu decyzji. Wykonanie tego zadania wiąże się z koniecznością dokonania analizy porównawczej obciążenia pracą sędziów i innych grup osób zatrudnionych w sądach przy uwzględnieniu wpływu spraw w poszczególnych kategoriach, wiążących się z tym czynności, ich charakteru, czasochłonności oraz szeregu innych okoliczności. Zadanie to, które będzie polegało na sporządzeniu tzw. mapy okręgu poznańskiego, zostanie zrealizowane przy wykorzystaniu Zespołu do ds. analiz i organizacji pracy. Termin realizacji 2007/2008 r. Trzeba jednocześnie podkreślić, że wspomniana mapa okręgu poznańskiego będzie stale aktualizowana w zależności od zachodzących zmian i wynikających z tego potrzeb. Dane zbierane na potrzeby tego dokumentu będą też cennym źródłem informacji o okręgu. Ułatwi to i częstokroć przyspieszy podejmowanie decyzji przez kierownictwo Sądu Okręgowego w Poznaniu. Informacje te będą też służyły Prezesom Sądów Rejonowych oraz sędziom, a w szczególności wizytatorom przy sporządzaniu opinii o pracy sędziów i asesorów, czy też przy przeprowadzaniu lustracji lub wizytacji. W tym miejscu podkreślić należy, że szereg informacji na temat obciążeni pracą w poszczególnych Sądach okręgu poznańskiego zostało już zgromadzonych przez Zespół ds. analiz i organizacji pracy. Informacje te posłużyły do podjęcia decyzji o rozdzieleniu etatów w 2007 r. III. Opracowanie motywacyjnego systemu awansu i wynagradzania urzędników sądowych.. Opracowanie takiego systemu i upowszechnienie wiedzy o nim będzie służyło pozytywnemu mobilizowaniu do wydajniejszej i lepszej jakościowo pracy. Będzie też dawało poczucie satysfakcji pracownikom i skłaniało do podnoszenia swoich kwalifikacji. Uzyskanie wyższego wykształcenia, ukończenie specjalistycznych kursów, studiów podyplomowych itp., a także wyróżniające się zaangażowanie w pracy winno znaleźć swoje odbicie w awansie i podwyższeniu wynagrodzenia. Realizacja tego zadania musi wiązać się z periodycznymi ocenami pracy urzędnika, które będą dawały podstawę do podejmowania stosownych działań. Opracowanie przedmiotowego systemu motywacyjnego winno nastąpić w 2008 r.

8 8 Jednocześnie kierownictwo Sądu Okręgowego podjęło współpracę z Departamentem Kadr Ministerstwa Sprawiedliwości w celu unowocześnienia i uelastycznienia siatki stanowisk urzędniczych i grup płacowych. IV. Wzmocnienia kadrowe. 1. Etaty orzecznicze (sędziowski i asesorskie). Usprawnienie postępowań sądowych jest jednym z podstawowych celów kierownictwa Sądu Okręgowego w Poznaniu. Wiąże się z tym bowiem realizacja praw stron do rozpoznania ich spraw w rozsądnym terminie. Dla osiągnięcia tego celu na niektórych odcinkach konieczne są wzmocnienia etatami orzeczniczymi i to w jak najkrótszym terminie. W Sądzie Okręgowym w Poznaniu konieczne jest wzmocnienie następujących Wydziałów: I i XII Cywilnego po 1 etacie, co jest związane ze zbyt małą obsadą w stosunku do wpływu spraw, jak też z potrzebą likwidacji powstałych zaległości termin realizacji 1 stycznia 2008 r.; II Cywilnego Odwoławczego o 2 etaty, co jest związane z wielkością wpływu spraw i potrzebą przyspieszenia rozpoznawania środków odwoławczych zwiększenie obsady o 1 etat nastąpi 1 listopada 2007 r. a o kolejny etat od 1 stycznia 2008 r.; III Karnego o 2 etaty, co jest związane ze zmianami Kodeksu postępowania karnego, które z dniem 12 lipca 2007 r. skutkowały znacznym zwiększeniem właściwości tegoż Wydziału zadanie już zrealizowane (ewentualne zwiększenie obsady Wydziału III o jeszcze jeden etat będzie zależało od oceny wpływu na przestrzeni kilku najbliższych miesięcy); IV Karnego Odwoławczego o 2 etaty, co jest związane z wielkością wpływu, potrzebą likwidacji powstałych zaległości i przyspieszenia rozpoznawania środków odwoławczych zwiększenie obsady o jeden etat nastąpi w listopadzie 2007r., a o drugi z dniem 1 stycznia 2008 r. (nie można wykluczyć dalszego wzmocnienia obsady Wydziału, ale będzie to uzależnione od wielkości wpływu); VI Pracy o 1 etat, co jest niezbędne dla poprawy jakości pracy zadanie zrealizowane. Co do Sądów Rejonowych to wzmocnienia o etaty orzecznicze (sędziowskie i asesorskie ) wymaga Sąd Rejonowy w Poznaniu. Wiąże się to nie tylko z wielkością wpływu do tegoż Sądu oraz koniecznością likwidacji zaległości, ale również z jego podziałem na trzy odrębne jednostki. W pierwszej

9 9 połowie 2007 r. przyznano Sądowi Rejonowemu w Poznaniu dodatkowe 7 etatów orzeczniczych. W październiku 2007 r. Sąd ten zostanie wzmocniony o kolejne 4 etaty orzecznicze, które są ściśle związane ze wspomnianym podziałem. Nadto wzmocniono etatem orzeczniczym Sąd Rejonowy we Wrześni i Sąd Rejonowy Szamotułach. 2. Etaty referendarskie. Kierując się wpływem spraw do wydziałów, w których swoje obowiązki mogą wykonywać referendarze sądowi, koniecznym stało się pilne wzmocnienie Sądu Rejonowego w Poznaniu o 10 etatów referendarskich oraz Sądu Rejonowego w Gnieźnie o 1 etat referendarski. Zadanie to zostało już zrealizowane. W kolejnych latach w miarę możliwości będą przyznawane Sądom Rejonowym kolejne etaty referendarskie, przy czym w pierwszej kolejności do Sądu Rejonowego w Lesznie oraz Środy Wlkp. 3. Etaty asystenckie. Należy założyć, że liczba przyznawanych okręgowi poznańskiemu, jako jednemu z największych w Polsce, etatów asystenckich będzie każdego roku, a przynajmniej w najbliższych latach, utrzymywać się na stosunkowo dość znaczącym poziomie (rzecz jasna w porównaniu z innymi okręgami) i najprawdopodobniej będzie miała charakter wzrostowy. Obecnie okręg poznański posiada 148 etatów asystenckich, z czego 75 w Sądzie Okręgowym w Poznaniu, 57 w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, 3 w Sądzie Rejonowym w Lesznie, po 2 w Sądach Rejonowych w Gnieźnie, Pile i Szamotułach oraz po 1 w Sądach Rejonowych w Chodzieży, Grodzisku Wlkp., Kościanie, Śremie, Środzie Wlkp., Wągrowcu i Wrześni. W 2007 r. przyznano 22,5 etatu asystenckiego na potrzeby Sądu Okręgowego w Poznaniu, z czego: - 3 do Wydziału I Cywilnego; - 2 do Wydziału II Cywilnego Odwoławczego; - 4 do Wydziału III Karnego; - 4 do Wydziału V Penitencjarnego są to pierwsze etaty skierowane do tego Wydziału; - 1 do Wydziału VI Pracy; - 2 do Wydziału VII Ubezpieczeń; - 5 do Wydziału VIII Ubezpieczeń; - 1 do Wydziału IX Gospodarczego; - 0,5 do Wydziału XII Cywilnego.

10 10 Jeżeli chodzi o Sądy Rejonowe to w 2007 r. do Sądu Rejonowego w Poznaniu przydzielono 16 etatów asystenckich, do Sądu Rejonowego w Gnieźnie 2 etaty asystenckie (były to pierwsze etaty asystenckie przyznane temu Sądowi, który należy do jednych z największych w okręgu) oraz po 1 etacie asystenckim przyznano Sądom Rejonowym w Chodzieży, Kościanie, Szamotułach, Środzie i Wągrowcu. Utrzymywaną od kilku lat tendencję wzmacniania etatami asystenckimi w pierwszej kolejności największych Sądów, kumulujących największą liczbę spraw, należy uznać za słuszną. Przynosi ona bowiem najbardziej wymierne efekty w zakresie liczby załatwianych spraw oraz w zakresie poprawy warunków pracy sędziów najbardziej obciążonych. Dlatego też tendencja ta winna być kontynuowana. W konsekwencji przyznawane w najbliższych latach etaty asystenckie w większości będą kierowane do Sądu Okręgowego w Poznaniu (coraz większa liczba do Wydziałów pierwszoinstancyjnych, ponieważ potrzeby Wydziałów odwoławczych zostały zaspokojone niemal optymalnie, choć jeszcze nie w pełni) oraz do Sądów Rejonowych w Poznaniu, Pile, Lesznie i Gnieźnie. Nie oznacza to oczywiście, że do innych Sądów Rejonowych etaty asystenckie nie będą kierowane. Sądy te także będą systematycznie wzmacniane tymi etatami, ale w stosownie mniejszej proporcji. Pamiętać jednak należy, że przy zakładanym corocznym wzroście liczby etatów asystenckich (lub utrzymywaniu się ich liczby na stałym, ale stosunkowo znaczącym poziomie) potrzeby największych jednostek będą w coraz większym stopniu zaspokojone co będzie z kolei skutkowało przekazywaniem coraz większej liczby etatów asystenckich mniejszym jednostką. Modelem do którego należy dążyć jest taki stan, w którym na każdego sędziego będzie przypadał jeden asystent. Osiągnięcie tego celu zależne jest jednak od liczby etatów przyznawanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Nie sposób więc na obecnym etapie stwierdzić kiedy taka modelowa sytuacja może zaistnieć, choć niewątpliwie potrzeba na to wielu lat. Niemniej, jak się wydaje, najszybciej taki stan zostanie osiągnięty w Sądzie Okręgowym, przede wszystkim zaś w Wydziałach Odwoławczych. 4. Etaty kuratorskie oraz związane z obsługą kuratorów etaty urzędnicze. Zgodnie z przyjętymi standardami na jednego kuratora zawodowego dla dorosłych (pion karny) nie powinno przypadać więcej aniżeli 120 spraw, zaś na jednego zawodowego kuratora rodzinnego 100 spraw. Nadto pożądaną sytuacją jest taka, w które na 5 kuratorów przypada 1 sekretarz sądowy. Do osiągnięcia tej modelowej sytuacji będą zmierzać działania w najbliższych latach. Konkretne potrzeby w tym zakresie obrazują poniższe tabele:

11 11 Pion karny Standard kuratora zawodowego dla dorosłych 120 spraw Lp Nazwa Sądu Liczba śr. probacji ogółem Liczba posiadanych etatów kuratorów Zapotrzebowa nie etatowe kuratorów Liczba posiadanych etatów sekretarskich 1 Chodzież ½ 2 2 Gniezno Gostyń ½ 1 4 Grodzisk ½ 3 5 Kościan ½ 2 6 Leszno N. Tomyśl ½ 2 8 Oborniki ½ 2 9 Piła Poznań Rawicz Szamotuły ½ 2 13 Śrem ½ 3 14 Środa Trzcianka ½ 5 16 Wągrowiec ½ 3 17 Wolsztyn ½ 1 18 Września Złotów Ogółem ½ 59 Zapotrzebowanie etatowe na sekretarzy sądowych Pion Rodzinny Standard kuratora zawodowego rodzinnego 100 spraw Lp Nazwa Sądu Liczba śr. probacji ogółem Liczba posiadanych etatów kuratorów Zapotrzebowa nie etatowe kuratorów Liczba posiadanych etatów sekretarskich 1 Chodzież ½ 1 2 Gniezno ½ 1 3 Gostyń ½ - 4 Grodzisk ½ - 5 Kościan ½ - 6 Leszno N. Tomyśl ½ - 8 Oborniki ½ - 9 Piła Poznań Rawicz ½ - Zapotrzebowanie etatowe na sekretarzy sądowych

12 12 12 Szamotuły ½ - 13 Śrem ½ - 14 Środa ½ - 15 Trzcianka ½ 1 16 Wągrowiec ½ - 17 Wolsztyn ½ - 18 Września Złotów ½ - Ogółem ½ 9 Pamiętać jednak należy, że realizacja powyższych założeń jest uzależniona od decyzji Ministra Sprawiedliwości w kwestii etatów kuratorskich. 5. Etaty urzędnicze (za wyjątkiem etatów urzędniczych na obsługę kuratorów). Zebrane dotychczas dane wskazują na ewidentną potrzebę wzmocnienia w Sądzie Okręgowym w Poznaniu o etatu urzędnicze: Oddziału Kadr Sądu Okręgowego o 2 etaty, co pozwoli na właściwe rozłożenie pracy pomiędzy poszczególnych pracowników zadanie już zrealizowane; Oddziału Administracyjnego (pomijając działający w jego strukturach Zespół ds. analiz i organizacji pracy, Bibliotekę, Archiwum i Punkt Informacji Sądowej) o 4 etaty zadanie już zrealizowane; Oddziału Gospodarczego o 1 etat zadanie już zrealizowane; Zespołu ds. analiz i organizacji pracy o 4 etaty, co pozwoli na rozszerzenie zadań tej komórki na sporządzanie statystyk miesięcznych, ministerialnych, dokonywanie analiz na potrzeby kierownictwa Sądu Okręgowego, Ministerstwa Sprawiedliwości i wizytatorów (co wiąże się z oceną kandydatów na stanowiska sędziowskie) niewątpliwie będzie to sprzyjać profesjonalizacji pracy zadanie zrealizowane odnośnie 2 dodatkowych etatów, natomiast co do pozostałych dwóch realizacja nastąpi latach 2008/2009; Archiwum działającym przy Oddziale Administracyjnym Sądu Okręgowego o 2 etaty z chwilą przyznania nowego pomieszczenia archiwalnego poza budynkiem Sądu Okręgowego termin realizacji 2008 r.; Oddziału Inwestycji i Remontów Sądu Okręgowego o 1 etat inspektora nadzoru, co wiąże się ze wzrostem zadań termin realizacji 2008 r.; Oddziału Informatycznego o 2 etaty zadanie zrealizowane;

13 13 Kancelarii Tajnej o 0,5 etatu zadanie już zrealizowane; Wydziału I o 2 etaty zadanie już zrealizowane; Wydziału III o 3 etaty zadanie już zrealizowane; Wydziału IV o 2 etaty zadanie już zrealizowane; Wydziału V o 2 etaty zadanie już zrealizowane; Wydziału VIII o 3 etaty zadanie już zrealizowane; Wydziału XI o 1 etat zadanie już zrealizowane; Wydziału XII o 1 etat zadanie już zrealizowane; W przypadku Sadów Rejonowych zachodzi potrzeba wzmocnienia: Sądu Rejonowego w Poznaniu o 35 etatów urzędniczych zadanie już zrealizowane; Sądu Rejonowego w Pile o 4 etaty urzędnicze zadanie już zrealizowane; Sądu Rejonowego w Lesznie o 3,5 etatu urzędniczego zadanie już zrealizowane; Sądów Rejonowych w Chodzieży, Gnieźnie, Szamotułach, Środzie Wlkp. i Wrześni po 1 etacie urzędniczym zadanie już zrealizowane. W kolejnych latach celem kierownictwa Sądu Okręgowego będzie osiągnięcie takiego modelu, w którym we wszystkich Sądach okręgu na 1 sędziego będzie przypadało 2,5 etatu urzędniczego. W niektórych Sądach taki model został już osiągnięty. Obecną sytuację obrazuje poniższa tabela:

14 14 Ilość etatów urzędniczych przypadających na sędziego w poszczególnych sądach na ostatni dzień okresu statystycznego ( 30 września 2007 r.) SĄDY Limit etatów urzędniczych w wydziałach orzeczniczych ogółem we wszystkich pionach Limit etatów sędziowskich Ilość etatów urzędniczych przypadających na sędziego Sąd Okręgowy w Poznaniu 197, ,527 SR w Chodzieży 19, ,438 SR w Gnieźnie 41, ,278 SR w Gostyniu 16, ,667 SR w Grodzisku Wielkopolskim 17, ,917 SR w Kościanie 16, ,286 SR w Lesznie 40, ,035 SR w Nowym Tomyślu 13, ,600 SR w Obornikach 9, ,250 SR w Pile 40, ,025 SR w Poznaniu 440, ,056 SR w Rawiczu 16, ,280 SR w Szamotułach 34, ,300 SR w Śremie 19, ,111 SR w Środzie Wielkopolskiej 22, ,444 SR w Trzciance 30, ,727 SR w Wągrowcu 23, ,136 SR w Wolsztynie 15, ,625 SR we Wrześni 16, ,286 SR w Złotowie 22, ,750 Sądy Rejonowe Okręgu-razem 852, ,191 Razem w okręgu 1049, ,026

15 15 Po osiągnięciu wspomnianego modelu standard zostanie podniesiony i do jego uzyskania będą zmierzały dalsze działania. 6. Etaty obsługowe. We wszystkich Sądach okręgu sygnalizowane są potrzeby w zakresie etatów usługowych. Kierownictwo Sądu Okręgowego dostrzega te potrzeby i uznaje je za słuszne, ale niestety w tej grupie pracowniczej Ministerstwo Sprawiedliwości już od kilku lat nie przyznaje dodatkowych etatów. Należy więc poszukiwać rozwiązań alternatywnych m.in. zatrudnianie firm zewnętrznych lub poszczególnych osób na umowy zlecenie. W przypadku zmiany polityki kadrowej przez Ministerstwo Sprawiedliwości w tym zakresie i przyznania etatów zostaną one rozdysponowane proporcjonalnie według potrzeb. Wprawdzie możliwe jest też przekształcenie etatu urzędniczego w usługowy, ale nie wydaje się aby prowadzenie takich działań na szerszą skalę było prawidłowe. Kosztem Sądu Okręgowego 1 etat obsługowy został przekazany z dniem 1 stycznia 2008 roku na rzecz Sądu Rejonowego Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu. V. Wdrażanie elektronicznej księgi wieczystej. W chwili obecnej elektroniczna księga wieczysta wdrażana jest w Sądach Rejonowych w Poznaniu i Gnieźnie. Na początku 2008 r. elektroniczna księga wieczysta zostanie wdrożona w Sądach Rejonowych w Pile i Lesznie, natomiast w 2008 r. w Sądach Rejonowych w Grodzisku Wlkp., Wrześni, Śremie, Środzie Wlkp., Rawiczu i Złotowie, zaś w pozostałych Sądach Rejonowych okręgu wdrożenie nastąpi w latach VI. Planowane inwestycje i remonty oraz ważniejsze zakupy inwestycyjne. W zakresie tego zadania planowane są następujące działania: 1. Dokończenie budowy nowego budynku na potrzeby Sądu Rejonowego w Szamotułach przy ul. 1 maja 5. Termin realizacji marzec 2008 r. 2. Dokończenie adaptacji budynku przy ul. Kamiennogórskiej 26 w Poznaniu. Wnętrze budynku będzie gotowe w całości do użytkowania na koniec listopada 2007 r. Natomiast elewacja i tzw. mała architektura

16 16 (prace zewnętrzne) zostaną zakończone w maju 2008 r. Należy zauważyć, że z dniem 1 stycznia 2008 r. w budynku tym będzie się również mieściła siedziba nowo powstałego Sądu Rejonowego Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu. 3. Dokończenie adaptacji budynku przy ul. Konopnickiej 15 w Złotowie na potrzeby miejscowego Sądu Rejonowego termin realizacji grudzień 2007 r. 4. Adaptacja budynku przy ul. Chrobrego w Lesznie na potrzeby Ośrodka Zamiejscowego Sądu Okręgowego w Poznaniu termin realizacji początek 2008 r. 5. Nadbudowa gmachu Sądu Okręgowego w Poznaniu i uzyskanie w ten sposób dodatkowych 240 m². Pozwoli to na zwiększenie powierzchni niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania Wydziałów i Oddziałów przedmiotowego Sądu. Jest to konieczne z uwagi na rosnąca liczba sędziów, asystentów i pracowników administracyjnych. Termin realizacji 2008 r. 6. Tym samym celom jak w punkcie 3 będzie służyła adaptacja budynku położonego na przejętej przez Sąd Okręgowy działce przy ul. Piaskowej w Poznaniu. Adaptacja ta pozwoli uzyskać dodatkowe 469 m². Z gmachu głównego położonego przy Al. Marcinkowskiego zostaną przeniesione tam następujące komórki Sądu Okręgowego: Oddział Inwestycji i Remontów, Biuro Kuratora Okręgowego, Audyt Wewnętrzny, Zamówienia Publiczne, Związki Zawodowe, Okręgowy Nadzór Pedagogiczny oraz częściowo Archiwum. W ten sposób zwolnionych zostanie dwanaście pomieszczeń biurowych. Pomieszczenia te zostaną przeznaczone na potrzeby Oddziału Administracyjnego, Oddziału Gospodarczego, Oddziału Informatycznego, nowego wydziału cywilnego odwoławczego oraz na potrzeby nowo przyjmowanych sędziów i asystentów. Termin realizacji grudzień 2007 r. Na przedmiotowej działce w dalszej perspektywie planowana jest inwestycja o czym poniżej. 7. Budowa budynku o powierzchni m² na działce przy ul Kościuszki 136 w Poznaniu (działka o powierzchni 8624 m²). W budynku umieszczone zostaną wszystkie Wydziały Gospodarcze, Wydziały Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w Poznaniu oraz Sądów Rejonowych z terenu Poznania. Termin realizacji 2011/2012 r. 8. Budowa dodatkowego budynku na potrzeby Sądu Rejonowego w Chodzieży, co pozwoli na polepszenie warunków pracy sędziów i urzędników. Termin realizacji 2010 r. 9. Budowa budynku na działce przy ul. Piaskowej (powierzchnia 3264 m²) na potrzeby Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu. Działka ta została przejęta w trwały zarząd w październiku

Rozdział IV. Realizacja zadań nadzorczych

Rozdział IV. Realizacja zadań nadzorczych Rozdział IV Realizacja zadań nadzorczych 143 Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie w 2010 r. realizował zadania nadzorcze przewidziane w 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października

Bardziej szczegółowo

SĄD REJONOWY 37-100 Łańcut ul. Grunwaldzka 10 IP 215-125-74-22

SĄD REJONOWY 37-100 Łańcut ul. Grunwaldzka 10 IP 215-125-74-22 SĄD REJONOWY 37-100 Łańcut ul. Grunwaldzka 10 IP 215-125-74-22 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI SĄDU REJONOWEGO W ŁAŃCUCIE ZA ROK 2011 CZĘŚĆ A: NAJWAŻNIEJSZE CELE DO REALIZACJI W ROKU 2011 Lp.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Podstawowe informacje

Rozdział I Podstawowe informacje Rozdział I Podstawowe informacje 3 W 2010 r. w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie funkcjonowały: 1. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie 2. Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli w Warszawie 3. Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

PION CYWILNY. Nazwa nadzorowanego Rodzaj wykonanej czynności nadzorczej i zakres tematyczny L.P.

PION CYWILNY. Nazwa nadzorowanego Rodzaj wykonanej czynności nadzorczej i zakres tematyczny L.P. Czynności nadzorcze wykonywane przez sędziów wizytatorów, inspektorów ds biurowości oraz sędziów penitencjarnych w sądach i innych jednostkach w okręgu Sądu Okręgowego Warszawie w okresie 1 stycznia 2013roku

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTOWANIA BUDYNKÓW DLA SĄDÓW POWSZECHNYCH I POWSZECHNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PROKURATURY

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTOWANIA BUDYNKÓW DLA SĄDÓW POWSZECHNYCH I POWSZECHNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PROKURATURY MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, dnia.. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI DEPARTAMENT BUDŻETU I MAJĄTKU SKARBU PAŃSTWA ZAŁOŻENIA DO PROJEKTOWANIA BUDYNKÓW DLA SĄDÓW POWSZECHNYCH I POWSZECHNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

za pośrednictwem w Szczecinie Szanowny Panie Ministrze!

za pośrednictwem w Szczecinie Szanowny Panie Ministrze! Myślibórz, dnia 8 lutego 2012 r. A.014-17/11 Minister Sprawiedliwości za pośrednictwem Prezesa Sądu Okręgowego w Szczecinie Szanowny Panie Ministrze! W poczuciu troski o dobro wymiaru sprawiedliwości,

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E XI WW 4191-23/12 S P R A W O Z D A N I E z kontroli Biura Dowodów Rzeczowych Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach przeprowadzonej przez starszego inspektora ds. biurowości Sądu Okręgowego w Gliwicach Janinę

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNO UŻYTKOWY BUDYNKU BIUROWEGO NOWEJ SIEDZIBY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH.

OPIS FUNKCJONALNO UŻYTKOWY BUDYNKU BIUROWEGO NOWEJ SIEDZIBY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH. OPIS FUNKCJONALNO UŻYTKOWY BUDYNKU BIUROWEGO NOWEJ SIEDZIBY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH. Zamawiający: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE I POMOC SPOŁECZNA. I - 1 Modernizacja i budowa obiektów służby zdrowia i pomocy społecznej

ZDROWIE I POMOC SPOŁECZNA. I - 1 Modernizacja i budowa obiektów służby zdrowia i pomocy społecznej I ZDROWIE I POMOC OŁECZNA I - 1 Modernizacja i budowa obiektów służby zdrowia i pomocy społecznej Numer zadania: I - 1.1 Nazwa p-programu: Jednostka koordynująca : Modernizacja obiektów lecznictwa zamkniętego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR W/\ 1 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO. z dnia ^OmAfM^y 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR W/\ 1 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO. z dnia ^OmAfM^y 2011 r. ZARZĄDZENIE NR W/\ 1 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia ^OmAfM^y 2011 r. w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetowych, trybu uruchamiania środków budżetowych oraz obsługi Wielkopolskiego Urzędu

Bardziej szczegółowo

ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r.

ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r. ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r. I. STRONA TYTUŁOWA 1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZDUŃSKOWOLSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2. Adres obiektu

Bardziej szczegółowo

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna Załącznik Nr 1 Regulamin Biura Obsługi Interesantów (BOI) Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie tekst jednolity. 1 Struktura organizacyjna 1. BOI wchodzi w skład Oddziału Administracyjnego 2.

Bardziej szczegółowo

PION CYWILNY. Nazwa nadzorowanego Rodzaj wykonanej czynności nadzorczej i zakres tematyczny L.P. 1. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w

PION CYWILNY. Nazwa nadzorowanego Rodzaj wykonanej czynności nadzorczej i zakres tematyczny L.P. 1. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Czynności nadzorcze wykonywane przez sędziów wizytatorów, inspektorów ds biurowości oraz sędziów penitencjarnych w sądach i innych jednostkach w okręgu Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie w okresie

Bardziej szczegółowo

33 ZARZĄDZENIE NR 690 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

33 ZARZĄDZENIE NR 690 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI Komendy Głównej Policji Nr 5 121 Poz. 33 Z A R Z Ą D Z E N I A K O M E N D A N T A G Ł Ó W N E G O P O L I C J I 33 Nr 690 z dnia 7 czerwca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Komendzie

Bardziej szczegółowo

centrum aktywizacji zawodowej

centrum aktywizacji zawodowej Pieczątka Wniosek o dofinansowanie kosztów utworzenia centrum aktywizacji zawodowej ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy 1. Powiatowy Urząd Pracy 1.1

Bardziej szczegółowo

Rozdział I PRZEPISY OGÓLNE

Rozdział I PRZEPISY OGÓLNE UCHWAŁA Nr XXXVI/202/2009 RADY GMINY ŁUKTA z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2010 2014 oraz zaspokajania potrzeb

Bardziej szczegółowo

Zakończenie prac modernizacji obiektów Instytutu w Warszawie, Szczecinie, Igołomi i Łodzi dotacje inwestycyjne MNiSW na lata 2012 2013

Zakończenie prac modernizacji obiektów Instytutu w Warszawie, Szczecinie, Igołomi i Łodzi dotacje inwestycyjne MNiSW na lata 2012 2013 Zakończenie prac modernizacji obiektów Instytutu w Warszawie, Szczecinie, Igołomi i Łodzi dotacje inwestycyjne MNiSW na lata 2012 2013 Szanowni Państwo, Z ogromną przyjemnością i satysfakcją informuję,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGRANICZONYM Zamość, dnia 16 lutego 2012 roku SĄD REJONOWY W ZAMOŚCIU G-I- 226-6/12 OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGRANICZONYM 1. Zamawiający. Sąd Rejonowy w Zamościu Ul. Akademicka 1, 22-400 Zamość NIP 922-12-24-961 tel.

Bardziej szczegółowo

1. Polska 2030- Trzecia Fala Nowoczesności" - długookresowa strategia rozwoju postępowania przekracza

1. Polska 2030- Trzecia Fala Nowoczesności - długookresowa strategia rozwoju postępowania przekracza Plan działalności na rok 2013 dla Sądu Rejonowego w Zgierzu Część A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2013 Lp. Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy Najważniejsze zadania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 22 marca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 22 marca 2011 r. 384 ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie stanowisk i wymaganych kwalifikacji urzędników sądowych i innych pracowników oraz szczegółowych zasad wynagradzania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VIII/55/15 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23 września 2015r.

UCHWAŁA Nr VIII/55/15 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23 września 2015r. UCHWAŁA Nr VIII/55/15 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23 września 2015r. w sprawie przyjęcia zadań w zakresie inwestycji, remontów i modernizacji w poszczególnych placówkach oświatowych na

Bardziej szczegółowo

Plan działalności. na rok 2012. dla Sądu Rejonowego w Zgierzu

Plan działalności. na rok 2012. dla Sądu Rejonowego w Zgierzu Plan na rok 202 dla Sądu Rejonowego w Zgierzu Część A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 202 Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy Najważniejsze zadania służące do realizacji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI SĄDU REJONOWEGO W OPOLU ZA ROK 2015 DLA DZIAŁU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ: SPRAWIEDLIWOŚĆ

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI SĄDU REJONOWEGO W OPOLU ZA ROK 2015 DLA DZIAŁU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ: SPRAWIEDLIWOŚĆ SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI SĄDU REJONOWEGO W OPOLU ZA ROK 2015 DLA DZIAŁU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ: SPRAWIEDLIWOŚĆ CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2015 Lp. cel Mierniki

Bardziej szczegółowo

PION CYWILNY. Nazwa nadzorowanego Rodzaj wykonanej czynności nadzorczej i zakres tematyczny L.P.

PION CYWILNY. Nazwa nadzorowanego Rodzaj wykonanej czynności nadzorczej i zakres tematyczny L.P. Czynności nadzorcze wykonywane przez sędziów wizytatorów, inspektorów ds biurowości oraz sędziów penitencjarnych w sądach i innych jednostkach w okręgu Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie w okresie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 40/2011 Prezesa i Kierownika Finansowego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie z dnia 24.03.2011r.

ZARZĄDZENIE Nr 40/2011 Prezesa i Kierownika Finansowego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie z dnia 24.03.2011r. ZARZĄDZENIE Nr 40/2011 Prezesa i Kierownika Finansowego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie z dnia 24.03.2011r. w sprawie opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Planu działalności

Bardziej szczegółowo

Tarnów, dnia 8 stycznia 2012 r.

Tarnów, dnia 8 stycznia 2012 r. Tarnów, dnia 8 stycznia 2012 r. Ocena planów zniesienia niektórych sądów rejonowych W Rzeczypospolitej Polskiej sądy rejonowe załatwiają ponad 92 % spraw spośród ponad 12 mln, jakie trafiają rocznie do

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. Z PRACY SĄDU OKRĘGOWEGO w WARSZAWIE. w 2011 ROKU

SPRAWOZDANIE. Z PRACY SĄDU OKRĘGOWEGO w WARSZAWIE. w 2011 ROKU SPRAWOZDANIE Z PRACY SĄDU OKRĘGOWEGO w WARSZAWIE w 2011 ROKU marzec 2012 1 Rozdział I... 3 Podstawowe informacje... 3 Rozdział II... 10 Sprawozdanie z działalności orzeczniczej sądów okręgu Sądu Okręgowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2012 r.

Warszawa, październik 2012 r. Załącznik do SIWZ nr 2 PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY remontu istniejących pomieszczeń w Oddziałach Dermatologii Dorosłych i Laryngologii w budynku D oraz w Oddziale I Wewnętrznym w budynku A Międzyleskiego

Bardziej szczegółowo

Budżet DK "ŚWIT" 1996-2011

Budżet DK ŚWIT 1996-2011 Budżet DK "ŚWIT" 1996-2011 3 300 000,00 3 000 000,00 2 700 000,00 2 400 000,00 2 100 000,00 1 800 000,00 1 500 000,00 1 200 000,00 900 000,00 Dotacja 600 000,00 300 000,00 0,00 1996 1997 1998 1999 2000

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Regulamin urzędowania sądów powszechnych. Dz.U.2015.2316 z dnia 2015.12.30 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 1 lipca 2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wizytacji, lustracji i kontroli przeprowadzonych w 2004 roku

Zestawienie wizytacji, lustracji i kontroli przeprowadzonych w 2004 roku Zestawienie wizytacji, lustracji i kontroli przeprowadzonych w 2004 roku Pion Cywilny oznaczenie sądu oznaczenie wydziału rodzaj kontroli przez kogo przeprowadzana Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy I Wydział

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Sprawozdanie z działalności orzeczniczej okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie

Rozdział II. Sprawozdanie z działalności orzeczniczej okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie Rozdział II Sprawozdanie z działalności orzeczniczej okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie II.I. SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE 1. WYDZIAŁY CYWILNE Analiza pracy wydziałów cywilnych Sądu Okręgowego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY LUB WYNAJMU BUDYNKU ul. Stodolna 31, Żory

OFERTA SPRZEDAŻY LUB WYNAJMU BUDYNKU ul. Stodolna 31, Żory OFERTA SPRZEDAŻY LUB WYNAJMU BUDYNKU ul. Stodolna 31, 44-240 Żory Oferta sprzedaży Nieruchomość z przeznaczeniem na działalność biurową, usługową lub handlową. Budynek podpiwniczony, piętrowy z poddaszem

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Miasta Kętrzyna z dnia 27 września 2013 roku WEWNĘTRZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU ORGANIZACYJNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH

Burmistrza Miasta Kętrzyna z dnia 27 września 2013 roku WEWNĘTRZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU ORGANIZACYJNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH Załącznik do Zarządzenia Nr 288/13 Burmistrza Miasta Kętrzyna z dnia 27 września 2013 roku WEWNĘTRZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU ORGANIZACYJNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.Wewnętrzny

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Kościelna 5b 34-200 Sucha Beskidzka

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Kościelna 5b 34-200 Sucha Beskidzka Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Kościelna 5b 34-200 Sucha Beskidzka Sucha Beskidzka, dnia 14.04.2015 r. Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: sekretarz w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 30 czerwca 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 30 czerwca 2008 r. Dz.U.08.117.742 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania

Bardziej szczegółowo

Pieczątka. Wniosek. przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z objaśnieniami. 1. Powiatowy Urząd Pracy 1.1. Powiatowy Urząd Pracy w Choszcznie

Pieczątka. Wniosek. przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z objaśnieniami. 1. Powiatowy Urząd Pracy 1.1. Powiatowy Urząd Pracy w Choszcznie Pieczątka Wniosek o dofinansowanie kosztów utworzenia centrum aktywizacji zawodowej / lokalnego punktu informacyjno-konsultacyjnego* ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji ministra właściwego

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY

PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY Zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych, w przesłanym do Biura Rady m. st. Warszawy projekcie uchwały budżetowej w sprawie budżetu

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PODZIAŁ ZADAŃ POMIĘDZY KOMÓRKAMI ORGANIZACYJNYMI ZARZADU DRÓG POWIATOWYCH

RAMOWY PODZIAŁ ZADAŃ POMIĘDZY KOMÓRKAMI ORGANIZACYJNYMI ZARZADU DRÓG POWIATOWYCH Organizacja wewnętrzna Zarządu Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Poznaniu 1 Strukturę organizacyjną Zarządu określa załączony schemat organizacyjny. 2 Na czele Zarządu stoi Dyrektor Zarządu, który

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 20/2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 kwietnia 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

w okresie od 1.01. do dnia 31.12.2008 r. Nazwa jednostki Lp.

w okresie od 1.01. do dnia 31.12.2008 r. Nazwa jednostki Lp. Czynności nadzorcze wykonywane przez sędziów wizytatorów, inspektorów ds. biurowości, sędziów penitencjarnych w sądach i innych jednostkach w okręgu Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w okresie od 1.01. do

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/302/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2004r.

Uchwała Nr XXV/302/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2004r. Uchwała Nr XXV/302/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2004r. w sprawie podjęcia zobowiązań na wydatki związane z współfinansowaniem projektów złożonych do Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2012 w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2012 w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich AUDYTOR WEWNĘTRZNY Tel. 55-17-957 Warszawa, dnia 11 stycznia 2012 roku Sygnatura akt: BRPO-AW-0930-19/11 PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2012 w Biurze Rzecznika Praw

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BIUROWEJ. Wrocław Pl. Wolności 10

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BIUROWEJ. Wrocław Pl. Wolności 10 INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BIUROWEJ Wrocław Pl. Wolności 10 KONTAKT Bank Zachodni WBK S.A. Obszar Logistyki i Zarządzania Nieruchomościami ul. Ofiar Oświęcimskich 38/40 50-950 Wrocław tel. 071/393-8149

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XIV / 106 / 2008. Rady Powiatu NiŜańskiego z dnia 4 lutego 2008 r.

U C H W A Ł A Nr XIV / 106 / 2008. Rady Powiatu NiŜańskiego z dnia 4 lutego 2008 r. U C H W A Ł A Nr XIV / 106 / 2008 Rady Powiatu NiŜańskiego w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Nisku Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998

Bardziej szczegółowo

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Południe w Warszawie

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Południe w Warszawie załącznik nr 1 Obiekt: Budynek Sądów Rejonowych dla Warszawy Pragi- Południe i Pragi Północ w Warszawie Inwestor: Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Południe w Warszawie Temat: Wykonanie robót malarskich

Bardziej szczegółowo

OBIEKTY KOMUNALNE REMONTY DACHÓW I KOMINÓW NA BUDYNKACH KOMUNALNYCH

OBIEKTY KOMUNALNE REMONTY DACHÓW I KOMINÓW NA BUDYNKACH KOMUNALNYCH OBIEKTY KOMUNALNE Komunalny zasób gminy stanowi 8 budynków mieszkalnych z 36 lokalami mieszkalnymi, z tego 5 lokali socjalnych o obniżonym standardzie, 5 budynków użytkowych oraz 9 budynków gospodarczych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO W SĄDZIE OKRĘGOWYM W SZCZECINIE

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO W SĄDZIE OKRĘGOWYM W SZCZECINIE PREZES SĄDU OKRĘGOWEGO Szczecin, 9 lipca 2013 r. w SZCZECINIE Kd-1102-13/13 OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO W SĄDZIE OKRĘGOWYM W SZCZECINIE I. Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 9 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 9 kwietnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 4.2013.K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA KIEROWNIKA URZĘDU z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego Biura Zamówień Publicznych. Na podstawie art. 33 ust. 2 i 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Analiza ilościowa ewidencji spraw rodzinnych w sądach powszechnych w latach

Analiza ilościowa ewidencji spraw rodzinnych w sądach powszechnych w latach WYDZIAŁ STATYSTYCZNEJ INFORMACJI ZARZĄDCZEJ DEPARTAMENT STRATEGII I FUNDUSZY EUROPEJSKICH Warszawa, dnia 17 marca 2016 r. Analiza ilościowa ewidencji spraw rodzinnych w sądach powszechnych w latach 2007

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E nr 14/2015 Prezesa Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kuj. z dnia 27 kwietnia 2015 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E nr 14/2015 Prezesa Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kuj. z dnia 27 kwietnia 2015 roku Z A R Z Ą D Z E N I E nr 14/2015 Prezesa Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kuj. z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie: utworzenia Biura Obsługi Interesanta Działając na podstawie art. 22 1 pkt 1 lit. a

Bardziej szczegółowo

Domy Pomo c y Społecznej Powiatu Zą b ko w i c ki e go

Domy Pomo c y Społecznej Powiatu Zą b ko w i c ki e go PROGRAM MO DERNI ZACYJNO - REMONTOWY NA LATA 2015 2018 Domy Pomo c y Społecznej Powiatu Zą b ko w i c ki e go NAKŁADY W ZŁOTYCH ZADANIA DO REALIZACJI UWAGI PLANOWANE ROK 2015 ROK 2016 ROK 2017 ROK 2018

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ. OBSZAR Lp. NAZWA DOKUMENTU MIEJSCE PRZECHOWYWANIA

WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ. OBSZAR Lp. NAZWA DOKUMENTU MIEJSCE PRZECHOWYWANIA Załącznik Nr 2 do zarządzenia Burmistrza Białej Nr OR.120. 7.2011 z 14.02.2011r w sprawie kontroli zarządczej WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ OBSZAR Lp. NAZWA

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja systemu kontroli zarządczej Sądu Okręgowego w Krakowie. Zarządzenia, procedury, instrukcje, wytyczne i inne dokumenty

Dokumentacja systemu kontroli zarządczej Sądu Okręgowego w Krakowie. Zarządzenia, procedury, instrukcje, wytyczne i inne dokumenty Załącznik nr 3 Do Zasad Kontroli Zarządczej Sądu Okręgowego w Krakowie Dokumentacja systemu kontroli zarządczej Sądu Okręgowego w Krakowie Obszar Zarządzenia, procedury, instrukcje, wytyczne i inne dokumenty

Bardziej szczegółowo

Zestawienie tabelaryczne powierzchni w m²

Zestawienie tabelaryczne powierzchni w m² L.p. Poziom Numer pomieszczenia Sąd Apelacyjny i Sąd Okręgowy w Łodzi przy ul. Narutowicza 64 Nazwa pomieszczenia Zestawienie tabelaryczne powierzchni w m² Wykończenie posadzki I piętro Wykładzina Marmoleum

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGRANICZONYM Zamość, dnia 05 stycznia 2012 roku SĄD REJONOWY W ZAMOŚCIU G-I- 226-11/11 OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGRANICZONYM 1. Zamawiający. Sąd Rejonowy w Zamościu Ul. Akademicka 1, 22-400 Zamość NIP 922-12-24-961 tel.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

OPIS TECHNICZNY DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO OPIS TECHNICZNY DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO INWESTYCJA: INWESTOR: Prace remontowe w Budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku ul. Kościuszki 7 Miejski Ośrodek Kultury pl. Targowy 10 32-800 Brzesko

Bardziej szczegółowo

Interpelacja (nr 4968) do ministra sprawiedliwości w sprawie sytuacji w Służbie Więziennej Szanowny Panie Ministrze! 1. Pragnę poniżej przedstawić

Interpelacja (nr 4968) do ministra sprawiedliwości w sprawie sytuacji w Służbie Więziennej Szanowny Panie Ministrze! 1. Pragnę poniżej przedstawić Interpelacja (nr 4968) do ministra sprawiedliwości w sprawie sytuacji w Służbie Więziennej Szanowny Panie Ministrze! 1. Pragnę poniżej przedstawić kilka kluczowych zagadnień związanych z funkcjonowaniem

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM REMONTOWY DLA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH ZLOKALIZOWANYCH W STREFIE WIELKOMIEJSKIEJ ŁODZI NA LATA 2011-2014 OBSZAR DZIAŁANIA Programem objęty

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 24/2012 PREZESA SĄDU REJONOWEGO W ŚWIDNICY

ZARZĄDZENIE NR 24/2012 PREZESA SĄDU REJONOWEGO W ŚWIDNICY Prezes Sądu Rejonowego w Świdnicy Świdnica, dnia 12.10.2012r. ZARZĄDZENIE NR 24/2012 PREZESA SĄDU REJONOWEGO W ŚWIDNICY I. Zarządzam zorganizowanie, w drodze konkursu, naboru kandydatów na staż urzędniczy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA BIURA OBSŁUGI INTERESANTÓW (BOI) W SĄDZIE REJONOWYM DLA WARSZAWY-MOKOTOWA PRZY UL. OGRODOWA 51 A

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA BIURA OBSŁUGI INTERESANTÓW (BOI) W SĄDZIE REJONOWYM DLA WARSZAWY-MOKOTOWA PRZY UL. OGRODOWA 51 A REGULAMIN FUNKCJONOWANIA BIURA OBSŁUGI INTERESANTÓW (BOI) W SĄDZIE REJONOWYM DLA WARSZAWY-MOKOTOWA PRZY UL. OGRODOWA 51 A 1 Struktura organizacyjna 1. Biuro Obsługi Interesantów (BOI) wchodzi w skład I,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie oferty pracy

Ogłoszenie oferty pracy Ogłoszenie oferty pracy Nazwa jednostki Nazwa komórki Adres jednostki Województwo Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego formalne określone dla stanowiska pracy dodatkowe Zakres zadań wykonywanych

Bardziej szczegółowo

LPO P/15/010 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LPO P/15/010 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LPO.410.021.02.2015 P/15/010 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler P/15/010 Zlecanie podstawowych zadań organów władzy

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY KAMIENICY W POZNANIU PRZY ULICY SŁOWACKIEGO 20 (DZIELNICA JEŻYCE)

OFERTA SPRZEDAŻY KAMIENICY W POZNANIU PRZY ULICY SŁOWACKIEGO 20 (DZIELNICA JEŻYCE) OFERTA SPRZEDAŻY KAMIENICY W POZNANIU PRZY ULICY SŁOWACKIEGO 20 (DZIELNICA JEŻYCE) POZNAŃ, LIPIEC 2014 1. Opis nieruchomości: a) działka: nr 142, arkusz mapy 12, obręb Nr 0021 Jeżyce, o powierzchni 752

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13/2016 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie wewnętrznej organizacji komórek organizacyjnych starostwa

ZARZĄDZENIE NR 13/2016 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie wewnętrznej organizacji komórek organizacyjnych starostwa ZARZĄDZENIE NR 13/2016 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie wewnętrznej organizacji komórek organizacyjnych starostwa Na podstawie 18 uchwały Nr 139/2016 Zarządu Powiatu Brzeskiego

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALAMI W ZŁOTOWIE 77-400 ZŁOTÓW ALEJA PIASTA 15A

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALAMI W ZŁOTOWIE 77-400 ZŁOTÓW ALEJA PIASTA 15A MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALAMI W ZŁOTOWIE 77-400 ZŁOTÓW ALEJA PIASTA 15A INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI LOKALAMI W ZŁOTOWIE W 2014 ROKU I PRZEDSTAWIENIE ZADAŃ I PLANÓW REMONTOWO-INWESTYCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych. Dział I Sądy powszechne. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych. Dział I Sądy powszechne. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/144 USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych Dział I Sądy powszechne Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Sądami powszechnymi są sądy rejonowe, sądy okręgowe

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY TARNAWATKA NA LATA

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY TARNAWATKA NA LATA Załącznik do Uchwały Nr XIII/92/2016 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 13 czerwca 2016 roku WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY TARNAWATKA NA LATA 2016-2020 Opracowanie Wieloletniego

Bardziej szczegółowo

ZAKRES POTRZEB REMONTOWYCH NIERUCHOMOŚCI GMINY MUROWANA GOŚLINA

ZAKRES POTRZEB REMONTOWYCH NIERUCHOMOŚCI GMINY MUROWANA GOŚLINA ZAKRES POTRZEB REMONTOWYCH NIERUCHOMOŚCI GMINY MUROWANA GOŚLINA Załącznik nr 5 Murowana Goślina ul. Kochanowskiego 9 do wykonania 1. Uzupełnienie tynków i malowanie elewacji 2. Odnowienie powłok malarskich

Bardziej szczegółowo

GOSPODARSTWO POMOCNICZE

GOSPODARSTWO POMOCNICZE F. GOSPODARSTWO POMOCNICZE W skład jednostek organizacyjnych miasta wchodzi równieŝ Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej, ul. Mostowa 1. Działalność gospodarstwa pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Procedura zarządzania ryzykiem w Sądzie Okręgowym w Białymstoku

Procedura zarządzania ryzykiem w Sądzie Okręgowym w Białymstoku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr A-0220-25/11 z dnia 20 czerwca 2011 r. zmieniony Zarządzeniem Nr A-0220-43/12 z dnia 12 października 2012 r. Procedura zarządzania ryzykiem w Sądzie Okręgowym w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Załącznik nr 13 do Regulaminu konkursu Wyjaśnienia do kryteriów oceny merytorycznej jakościowej Projekty z zakresu działania 5.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

INDEX EDYCJA STRONA 7/37

INDEX EDYCJA STRONA 7/37 7/37-2 stanowiska ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska, - stanowisko ds. windykacji i egzekucji administracyjnej; m) informatyki symbol I; 3) samodzielne stanowiska pracy: a) radca prawny - symbol

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 6. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI

KSIĘGA JAKOŚCI 6. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI 1/5. 2/5..1. Zapewnienie zasobów. Celem realizacji założeń Polityki Jakości i wymagań Systemu Zarządzania Jakością, w tym spełniania oczekiwań i wymagań Klientów oraz w celu utrzymania i doskonalenia skuteczności

Bardziej szczegółowo

Specjalisty w Dziale Technicznym w Rejonie Dróg Wojewódzkich. Sieradz

Specjalisty w Dziale Technicznym w Rejonie Dróg Wojewódzkich. Sieradz DK.1100.5.2016 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 3 ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisku: Specjalisty w Dziale Technicznym w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Sieradzu

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Usługi ochroniarskie 2016/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi

Polska-Poznań: Usługi ochroniarskie 2016/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi 1 / 10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:222674-2016:text:pl:html -Poznań: Usługi ochroniarskie 2016/S 124-222674 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e

S p r a w o z d a n i e XI WW 4191-16/12 S p r a w o z d a n i e z kontroli funkcjonowania sekretariatu I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Rybniku, przeprowadzonej przez starszego inspektora ds. biurowości sądowej Ewę Kanczok

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2012-09-24 13:53 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.poznan.so.gov.pl Poznań: Remont budynku Sądu Rejonowego we Wrześni przy

Bardziej szczegółowo

Oferta nieruchomości Bielsko-Biała, ul. Komorowicka

Oferta nieruchomości Bielsko-Biała, ul. Komorowicka Oferta nieruchomości Plik wygenerowany przez generator ofert PDF przygotowany przez silnet.pl Oferta nieruchomości Lokalizacja:, województwo śląskie Współrzędne GPS: 49.840601, 19.051583 Powierzchnia:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Gimnazjum nr 3 im. Podróżników i Odkrywców Polskich w Oleśnicy I. OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO: 1. Gimnazjum nr 3 im. Podróżników i Odkrywców Polskich

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu KSIĘGA JAKOŚCI

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu KSIĘGA JAKOŚCI 1/ ZARZĄDZANIE ZASOBAMI.1 Zapewnienie zasobów Kierownictwo PWSZ w Elblągu określa i zapewnia zasoby niezbędne do utrzymywania i ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością oraz do spełniania wymagań

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR SĄDU REJONOWEGO Szczecin Centrum w Szczecinie

DYREKTOR SĄDU REJONOWEGO Szczecin Centrum w Szczecinie DYREKTOR SĄDU REJONOWEGO Szczecin Centrum w Szczecinie Szczecin, dnia 20 maja 2013 r. K-1101/7/2013 OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STAŻ URZĘDNICZY W SĄDZIE REJONOWYM SZCZECIN CENTRUM W SZCZECINIE STANOWISKO

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Kraków, ul. Lubicz - 4 grunt zabudowany NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Powierzchnia gruntu: 824 m kw. Położenie: Kraków Lubicz 4 Tytuł prawny do gruntu: prawo użytkowania wieczystego Zabudowa: Budynek biurowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA OBSŁUGI INTERESANTÓW (BOI) SĄDU REJONOWEGO W KONINIE

REGULAMIN BIURA OBSŁUGI INTERESANTÓW (BOI) SĄDU REJONOWEGO W KONINIE Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 26 /2015 Prezesa Sądu Rejonowego w Koninie REGULAMIN BIURA OBSŁUGI INTERESANTÓW (BOI) SĄDU REJONOWEGO W KONINIE Biuro Obsługi Interesantów jest miejscem pierwszego kontaktu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O LOKALACH UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO NAJMU W DRODZE KONKURSU OFERT NR XIII/2014

INFORMACJE O LOKALACH UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO NAJMU W DRODZE KONKURSU OFERT NR XIII/2014 poz. 1 - ul. S. Dubois 12 pow. 30,52 m 2 Adres: ul. S. Dubois 12 V piętro, VI kondygnacja nadziemna Obręb/działka: 5-01-06 / 1 Powierzchnia całkowita (podstawowa) lokalu: 30,52 m 2. Wyposażenie lokalu

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Katowice, ul. Pocztowa - 9 grunt zabudowany Powierzchnia gruntu: 2309 m kw. Położenie: Katowice Pocztowa 9 Tytuł prawny do gruntu: prawo użytkowania wieczystego Zabudowa: Kliknij

Bardziej szczegółowo

Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu. Informator dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu. Informator dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Informator dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy Poznań 2012 2 Podstawa prawna Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z działalności okręgu. Sądu Okręgowego. w Warszawie. w 2006roku

Sprawozdanie. z działalności okręgu. Sądu Okręgowego. w Warszawie. w 2006roku Sprawozdanie z działalności okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie w 2006roku marzec 2007 Spis treści: Rozdział I Podstawowe informacje.s. 2 Rozdział II Sprawozdani z działalności orzeczniczej Sądów okręgu

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH MIENIA JASIELSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W JAŚLE w 2009 ROKU

ZAKRES PRAC INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH MIENIA JASIELSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W JAŚLE w 2009 ROKU Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 25/2009 z dnia 25 marca 2009 r. ZAKRES PRAC INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH MIENIA JASIELSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W JAŚLE w 2009 ROKU A. Budynki i lokale A.

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY PRZYKONA NA LATA 2015 2019

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY PRZYKONA NA LATA 2015 2019 Załącznik do Uchwały Nr 0007.314. 2014 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2014 r. WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY PRZYKONA NA LATA 2015 2019 SPIS TREŚCI Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Formy współpracy samorządowej jako kryterium delimitacji obszaru metropolitalnego Poznania

Formy współpracy samorządowej jako kryterium delimitacji obszaru metropolitalnego Poznania Łukasz Mikuła Formy współpracy samorządowej jako kryterium delimitacji obszaru metropolitalnego Poznania Konferencja Naukowo-Samorządowa Delimitacja obszarów metropolitalnych zagadnienia metodyczne i praktyczne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/37/15 RADY GMINY ŻAGAŃ. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żagań

UCHWAŁA NR VII/37/15 RADY GMINY ŻAGAŃ. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żagań UCHWAŁA NR VII/37/15 RADY GMINY ŻAGAŃ z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żagań Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 11/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu z dnia 22 kwietnia 2014r.

Zarządzenie Nr 11/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu z dnia 22 kwietnia 2014r. Zarządzenie Nr 11/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu z dnia 22 kwietnia 2014r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu

Bardziej szczegółowo

Sąd Rejonowy w Legnicy. www.legnica.sr.gov.pl INFORMATOR 2013

Sąd Rejonowy w Legnicy. www.legnica.sr.gov.pl INFORMATOR 2013 Sąd Rejonowy w Legnicy www.legnica.sr.gov.pl INFORMATOR 2013 Obszar właściwości Sądu Rejonowego w Legnicy: miasto Legnica i gminy: Krotoszyce, Kunice, Legnickie Pole, Miłkowice, Prochowice, Ruja. Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR SĄDU REJONOWEGO Szczecin Centrum w Szczecinie

DYREKTOR SĄDU REJONOWEGO Szczecin Centrum w Szczecinie DYREKTOR SĄDU REJONOWEGO Szczecin Centrum w Szczecinie Szczecin, dnia 25 listopada 2014 r. K-1101/9/2014 OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STAŻ URZĘDNICZY W SĄDZIE REJONOWYM SZCZECIN CENTRUM W SZCZECINIE STANOWISKO

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z działalności okręgu. Sądu Okręgowego. w Warszawie. w 2005 roku

Sprawozdanie. z działalności okręgu. Sądu Okręgowego. w Warszawie. w 2005 roku Sprawozdanie z działalności okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie w 2005 roku marzec 2006 Sprawozdanie z działalności okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie w 2005 roku spis treści Rozdział I Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania planu działalności sądów na obszarze Apelacji Gdańskiej za rok 2012

Sprawozdanie z wykonania planu działalności sądów na obszarze Apelacji Gdańskiej za rok 2012 Sprawozdanie z wykonania planu działalności sądów na obszarze Apelacji Gdańskiej za rok 2012 CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2012 (w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA ZAKRES PRAC DO WYKONANIA Nazwa inwestycji : Przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń na biura i salę obrad Adres budowy : Święciechowa, ul. Rynek 14 a ( dz. nr ewid. 73/1, 73/2)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu państwa w części 14 Rzecznik Praw Dziecka za 2013 r. I. Dochody

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu państwa w części 14 Rzecznik Praw Dziecka za 2013 r. I. Dochody Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu państwa w części 14 Rzecznik Praw Dziecka za 2013 r. I. Dochody W części 14 budżetu państwa - Rzecznik Praw Dziecka - na 2013 rok zaplanowano

Bardziej szczegółowo