PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia. ul. Kondratowicza 6, Piła

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 25.03.2015. Data zatwierdzenia. ul. Kondratowicza 6, 64-920 Piła"

Transkrypt

1 APIS Autorska Pracownia InŜynierii Sanitarnej ul. Kondratowicza 6, Piła PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków NAZWA INWESTYCJI : Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku ieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Kouny Paryskiej 4-10 w Pile ADRES INWESTYCJI : ul. Kouny Paryskiej w Pile; działki nuer 4 i 621 obręb Piła 27 INWESTOR : Pilska Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Pile ADRES INWESTORA : ul. Sikorskiego 33, Piła SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : gr inŝ. Grzegorz Rodziewicz (Sanitarna) SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : gr inŝ. Grzegorz Rodziewicz (Sanitarna) DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia Dokuent został opracowany przy poocy prograu NORMA PRO

2 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku ieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Kouny Paryskiej 4-10 w Pile.KST Niniejsza kalkulacja obejuje roboty budowlane w raach inwestycji "Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku ieszkalnego wielorodzinego przy ulicy Kouny Paryskiej 4-10 w Pile". W raach zadania przewidziano wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej i włączenie go do istniejącego kolektora sanitarnego kaionkowego DN250 w ulicy Kouny Paryskiej w Pile. Na chwilę obecną przyłącze kanalizacyjne z budynku podłączone jest do sieci kanalizacji deszczowej. NaleŜy więc za poocą przekopów próbnych zlokalizować gdzie ono biegnie [brak danych geodezyjnych, przekopy próbne teŝ nie dały odpowiedzi], a następnie zabudować na ni studzienkę i poprowadzić nowy odcinek przyłącza od studzienki do kanału sanitarnego. W raach robót do wykonania będą roboty rozbiórkowe, ziene, ontaŝowe oraz odtworzeniowe. Szacunkowe ilości w/w robót wg przediaru. W kalkulacji wyceniono wykonanie robót: - rozbiórkowych chodnika i ulicy asfaltowej (płyty chodnikowe, obrzeŝa i krawęŝniki z rozbiórki do ponowengo wbudowania - jeŝeli zostaną uszkodzone naleŝy je wyienić na nowe) - wykonawca w raach zadania usi odwieźć i zutylizować ateriał z rozbiórki nieprzydatny do ponownego wbudowania - zienych - wykopy echaniczne i ręczne, zabezpieczenie wykopów, wykonanie podsypki i obsypki kanałów kruszywe dowoŝony UWAGA: w razie stwierdzenia, Ŝe grunt rodziy nie nadaje się do ponownego zasypania wykopu naleŝy wtedy wyienić grunt - robót ontaŝowych - ontaŝ przyłącza kanalizacyjnej grawitacyjnej wraz ze studzienką betonową o średnicy wewnętrznej - robót odtworzeniowych chodnika, jezdni asfaltowej - odtworzenie wykonać zgodnie z uzgodnienie z zarządcą drogi, odtworzyć naleŝy takŝe trawniki i krzewy zniszczone w czasie robót Nora PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: UŜytkownik: APIS Autorska Pracownia InŜynierii Sanitarnej

3 Przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku ieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Kouny Paryskiej 4-10 w Pile.KST Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz. Raze 1 KNR 2-01 Roboty poiarowe przy liniowych robotach zienych - trasa przyłącza kanalizacji analogia sanitarnej KNR KNR KNR KNR KNR KNR AT KNR AT KNR AT KNR KNR KNR KNR KNR-W KNR-W KNR KNR-W analogia 18 KNR-W Ręczne usunięcie warstwy ziei urodzajnej (huusu) o grubości do 15 c z 2 darnią z przewoze taczkai Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia RAZEM Rozebranie obrzeŝy 8x30 c na podsypce piaskowej Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 c na podsypce piaskowej 2 2.5* Rozebranie krawęŝników kaiennych 20x35 c na podsypce ceentowopiaskowej Cięcie piłą nawierzchni bituicznych na gł c RAZEM Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bituicznej o gr. 10 c z wywoze ateriału 2 z rozbiórki na odl. do 1 k 2.5* Mechaniczna rozbiórka podbudowy betonowej o gr. 12 c z wywoze ruoszu 2 na odl. do 1 k poz Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod kolektory w gruntach suchych kat. 3 III-IV z wydobycie urobku łopatą lub wyciągie ręczny; głębokość do 3,0, szerokość 0,8-1,5 [załoŝenie: roboty ręczne 30%] 7.3*3.2*1.2* RAZEM Wykopy koparkai przedsiębiernyi na odkład w gruncie kat. III 3 [załoŝenie: roboty koparką 70%] 7.3*3.2*1.2* RAZEM Wykopy koparkai przedsiębiernyi na odkład w gruncie kat. III 3 [poszerzenie pod studzienkę] 2*[0.5*1.5]* RAZEM Pełne uocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 wypraskai 2 w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką(szer. do 1 ) 7.3*3.2* RAZEM MontaŜ konstrukcji podwieszeń gazociągów o rozpiętości eleentu 4.0 kpl. 2.0 kpl RAZEM DeontaŜ konstrukcji podwieszeń gazociągów o rozpiętości eleentu 4.0 kpl. poz.14 kpl RAZEM Podsypka o grubości 10 c 2 7.3* MontaŜ na istniejący kolektorze kaionkowy DN250 szczelnego przyłącza wcin. siodłowego 250/160 typu np. FUNKE lub równowaŝnego wraz z wszelkii robotai towarzyszącyi 1.0 wcin Kanały z rur PVC SN8 lite łączonych na wcisk o śr. zewn Nora PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: UŜytkownik: APIS Autorska Pracownia InŜynierii Sanitarnej

4 Przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku ieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Kouny Paryskiej 4-10 w Pile.KST Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz. Raze 19 KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr w gotowy wykopie o stud głębokości stud Zaślepienie kanału sanitarnego włączonego do istniejącej kanalizacji deszczowej kpl. 1 kpl KNR KNR KNR KNR KNR KNR KNR KNR AT KNR AT KNR AT KNR KNR KNR KNR KNR Obsypka o grubości 30 c 2 poz Zasypywanie wykopów spycharkai z przeieszczenie gruntu na odległość 3 do 10 w gruncie kat. I-III 7.3*3.2* RAZEM Zagęszczenie nasypów zagęszczarkai; grunty sypkie kat. I-III 3 poz RAZEM Rowki pod krawęŝniki o wyiarach 20x20 c w gruncie kat.iii-iv - odtworzenie krawęŝnika poz Ława pod krawęŝniki betonowa z opore - odtworzenie krawęŝnika 3 3*0.3* RAZEM KrawęŜniki kaienne wystające o wyiarach 20x35 c na podsypce ceentowo-piaskowej - odtworzenie krawęŝnika [krawęŝnik kaienny z rozbiórki] poz Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 c - 2 odtworzenie podbudowy jezdni asfaltowej poz Mechaniczne oczyszczenie i skropienie eulsją asfaltową na zino podbudowy 2 lub nawierzchni betonowej/bituicznej; zuŝycie eulsji 0,5 kg/2 - odtwo- rzenie jezdni asfaltowej poz Nawierzchnie z ieszanek ineralno-bituicznych - warstwa wiąŝąca o gr.4 2 c; wydajność rozkładarki 200 t/dzień poz Nawierzchnie z ieszanek ineralno-bituicznych - warstwa ścieralna o gr. 4 2 c; wydajność rozkładarki 200 t/dzień poz Rowki pod krawęŝniki i ławy krawęŝnikowe o wyiarach 20x20 c w gruncie kat.iii-iv - odtworzenie chodnika poz ObrzeŜa betonowe o wyiarach 30x8 c na podsypce piaskowej z wypełnienie spoin piaskie - odtworzenie chodnika [obrzeŝa betonowe z rozbiórki] poz Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości chodników w gruncie kat. I- 2 IV głębokości 20 c - odtworzenie chodnika poz Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 c na podsypce ceentowo-piaskowej z 2 wypełnienie spoin zaprawą ceentową - odtworzenie chodnika [płyty chodnikowe z rozbiórki] poz Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodziego kat. I-III 2 poz Nora PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: UŜytkownik: APIS Autorska Pracownia InŜynierii Sanitarnej

5 Przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku ieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Kouny Paryskiej 4-10 w Pile.KST Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz. Raze 36 KNR 2-21 Wykonanie trawników dywanowych siewe na gruncie kat. III z nawoŝenie poz KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewów liściastych for naturalnych na terenie płaski w szt gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : szt RAZEM Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl 1 kpl Wykonanie oraz uzgodnienie w instytucjach (zarządca drogi, policja) projektu kpl. czasowej ziany organizacji ruchu 1 kpl Nora PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: UŜytkownik: APIS Autorska Pracownia InŜynierii Sanitarnej

PRZEDMIAR. Projektowo-Kosztorysowe Usługi Budownictwa "KOPROBUD" 32-050 Skawina, ul. Radziszowska 11

PRZEDMIAR. Projektowo-Kosztorysowe Usługi Budownictwa KOPROBUD 32-050 Skawina, ul. Radziszowska 11 Projektowo-Kosztorysowe Usługi Budownictwa "KOPROBUD" 32-050 Skawina, ul. Radziszowska 11 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - roboty sanitarne -

PRZEDMIAR ROBÓT - roboty sanitarne - URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA 50-141 WROCŁAW, pl. NOWY TARG 1/8 PRZEDMIAR ROBÓT - roboty sanitarne -, Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień NAZWA INWESTYCJI : Roboty reontowe w zakresie robót instalacyjnych

Bardziej szczegółowo

Przedmiar do kosztorysu nr -0011-2 SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ I-SZY ETAP DLA PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI M: TOMASZOWA LUB. [2-GI ETAP ROBÓT]

Przedmiar do kosztorysu nr -0011-2 SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ I-SZY ETAP DLA PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI M: TOMASZOWA LUB. [2-GI ETAP ROBÓT] Przedmiar do kosztorysu nr -0011-2 SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ I-SZY ETAP DLA PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI M: TOMASZOWA LUB. [2-GI ETAP ROBÓT] ODCINKI KANAŁÓW: St. Nr 11A 50 Dn 500 Lk=513m; St. Nr 50 12 RZEKA, Dn

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Nazwa Wykonawcy:... Siedziba Wykonawcy:...

KOSZTORYS OFERTOWY. Nazwa Wykonawcy:... Siedziba Wykonawcy:... PZD/PN/./200 Załącznik nr 4 do SIWZ KOSZTORYS OFERTOWY Nazwa Wykonawcy:.... Siedziba Wykonawcy:..... Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych J.m. Ilość cena jedn. Wartość (netto) ROBOTY POMIAROWE Roboty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT MIRZEC-PODBORKI 37, 27-220 MIRZEC BIURO PROJEKTOWE 'ARMAX'

PRZEDMIAR ROBÓT MIRZEC-PODBORKI 37, 27-220 MIRZEC BIURO PROJEKTOWE 'ARMAX' BIURO PROJEKTOWE 'ARMAX' MIRZEC-PODBORKI 37, 27-220 MIRZEC PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBOT. Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 4-01, KNR 2-18, KNR 2-18W, KNNR 4, KNR 2-19W, KNR 2-28, KNR 2-19, KNNR 11, KNNR 1 Waluta: PLN

PRZEDMIAR ROBOT. Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 4-01, KNR 2-18, KNR 2-18W, KNNR 4, KNR 2-19W, KNR 2-28, KNR 2-19, KNNR 11, KNNR 1 Waluta: PLN Inwestor: Gmina Niwiska 36-147 Niwiska 430 PRZEDMIAR ROBOT Nazwa budowy: Wykonanie sieci wodociągowej dn 90 oraz kanalizacji sanitarnej dn 200 w miejscowości Niwiska Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. S.P. "Inwestprojekt Świętokrzyski" 25-520 Kielce ul. Targowa 18

PRZEDMIAR ROBÓT. S.P. Inwestprojekt Świętokrzyski 25-520 Kielce ul. Targowa 18 S.P. "Inwestprojekt Świętokrzyski" 25-520 Kielce ul. Targowa 18 ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziene 45233120-6

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys Ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Ofertowy Obiekt Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe Przebudowa drogi powiatowej nr 0365Z w m. Dobrzyca w zakresie budowy chodników,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Przedmiary robót. Rodzaj opracowania: Nazwa inwestycji: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 w miejscowości Czarnylas ETAP II

PROJEKT. Przedmiary robót. Rodzaj opracowania: Nazwa inwestycji: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 w miejscowości Czarnylas ETAP II PROJEKT Rodzaj opracowania: Przedmiary robót Nazwa inwestycji: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 w miejscowości Czarnylas ETAP II Inwestor: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ul. Wilczak

Bardziej szczegółowo

S. C. ADRES DO KORESPONDENCJI:

S. C. ADRES DO KORESPONDENCJI: Krzysztof Żarkow Elżbieta Żarkow 85-165 Bydgoszcz, ul. Tucholska 7/55 projekty@agador.eu, agadorkz@interia.pl NIP: 953-24-89-101 Regon: 093218985 S. C. ADRES DO KORESPONDENCJI: agador s. c. Pracownia Projektowa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 41 CZEŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 42 1. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego. Gmina Miasta Dębica ul. Ratuszowa 2 39-200 Dębica zwane dalej Zamawiającym 2. Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

KosztBud 15-756 Białystok ul. Swobofna 58/24 tel./fax 85 654 38 44; 506 110 199 Kosztorysowanie FORTE 9.01 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK 45252000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów uzdatniania,

Bardziej szczegółowo

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat.

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 i szer.dna do 0.6 w gruncie kat. Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 na

Bardziej szczegółowo

BUDOWA PLACU ZABAW W CZARNEJ WODZIE

BUDOWA PLACU ZABAW W CZARNEJ WODZIE USŁUGI PROJEKTOWE LESZEK ZABROCKI ul.sportowa 18, 89-650 CZERSK, NIP 555-131-33-35 tel/fax. 52/398 89 12, tel. kom. 608 284 902 BUDOWA PLACU ZABAW W CZARNEJ WODZIE W RAMACH ZADANIA UTWORZENIE SZKOLNEGO

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : 14.08.2012. Stawka roboczogodziny :

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : 14.08.2012. Stawka roboczogodziny : ELZIT SP. Z O.O. UL. BUDOWLANYCH 4C 84-200 WEJHERO- WO PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Wyiana elektroenergetycznych linii kablowych SN 15kV poiędzy stacjai PG-1, MW, WO, WŁ w kapusie Politechniki Gdańskiej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIARY ROBÓT. REMONT OCZYSZCZALNI CIEKÓW W m.godzi BY GM.KRO NIEWICE

PRZEDMIARY ROBÓT. REMONT OCZYSZCZALNI CIEKÓW W m.godzi BY GM.KRO NIEWICE ROBÓT Przedmiot opracowania: REMONT OCZYSZCZALNI CIEKÓW W m.godzi BY GM.KRO NIEWICE Adres: Inwestor: DZ.NR EW.74/2 GODZI BY GMINA KRO NIEWICE, GMINA KRO NIEWICE 99-340 KRO NIEWICE Projektowal: Imie i Nazwisko,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OPASKI DRENAŻOWEJ SĄDU REJONOWEGO W PSZCZYNIE PRZY ULICY BOGEDAINA 14

PROJEKT OPASKI DRENAŻOWEJ SĄDU REJONOWEGO W PSZCZYNIE PRZY ULICY BOGEDAINA 14 PROJEKT OPASKI DRENAŻOWEJ SĄDU REJONOWEGO W PSZCZYNIE PRZY ULICY BOGEDAINA 14 ADRES BUDOWY: Pszczyna, ul. Bogedaina 14 INWESTOR: ADRES INWESTORA: Sąd Rejonowy w Pszczynie ul. Bogedaina 8, 43-200 Pszczyna

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) CZĘŚĆ III SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) CZĘŚĆ III SIWZ UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ul. Konstytucji 3-go Maja 19 05-250 Radzymin tel.: 048 22 786 53 96 fax: 048 22 786 50 49 e-mail: wodociagi@radzymin.pl

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Hala sportowa z łącznikiem przy Gimnazjum nr 112 imienia Króla Jana III Sobieskiego

PRZEDMIAR ROBÓT. Hala sportowa z łącznikiem przy Gimnazjum nr 112 imienia Króla Jana III Sobieskiego PRZEDMIAR ROBÓT Hala sportowa z łącznikiem przy Gimnazjum nr imienia Króla Jana III Sobieskiego ADRES INWESTYCJI : ul. Solipska 7/9 0-8 Warszawa działka nr ewid. 0/ z obrębu -08-9 INWESTOR : Miasto Stołeczne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień P.U.H.Indo Mieczysław Tkaczyk 80-297 Banino ul.ogrodowa5 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robó wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45213221-8 Roboy budowlane w zakresie budowy agazynów NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy P.B. PRZEBUDOWY DROGI LEŚNEJ

Kosztorys ofertowy P.B. PRZEBUDOWY DROGI LEŚNEJ Inwestor: Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo SARBIA z/s w Sarbka 46 64 700 CZARNKÓW Nr umowy: 203/2014 Data oprac.: 25.01.2015 r Podstawa opracowania: KNR 2-31I, KNR 2-01, KNR 2-01I, KNNR 6,

Bardziej szczegółowo

Budowa ciągu pieszo jezdnego i kanalizacji deszczowej w ul. Drzymały w Ostrowie Wielkopolskim projekt wykonawczy 1. CZĘŚĆ OPISOWA

Budowa ciągu pieszo jezdnego i kanalizacji deszczowej w ul. Drzymały w Ostrowie Wielkopolskim projekt wykonawczy 1. CZĘŚĆ OPISOWA 1. CZĘŚĆ OPISOWA 1.1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA OŚWIADCZENIE Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami)

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ przez wieś Janowo Odcinek od drogi krajowej Nr 61 do drogi dojazdowej na granicy zabudowy wsi Odcinek długości 565,90 m.

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ przez wieś Janowo Odcinek od drogi krajowej Nr 61 do drogi dojazdowej na granicy zabudowy wsi Odcinek długości 565,90 m. 1 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ przez wieś Janowo Odcinek od drogi krajowej Nr 61 do drogi dojazdowej na granicy zabudowy wsi Odcinek długości 565,90 m. PROJEKT BUDOWLANY Działki Nr : - obręb wsi Janowo pas

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych Piotr Czyszczoń, Renata Półtorak S.C. 28-136 Nowy Korczyn, ul. Farna 6 tel./fax 41 377-11-53 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych BranŜa SANITARNA Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO- PRODUKCYJNE INWEL Sp. z o.o. BIURO PROJEKTOWE 45-429 OPOLE ul. WILSONA 90 tel./fax. 455-04- 69 godz. 8 oo 20 oo, e-mail: inwel@opole.mtl.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.2. Określenia podstawowe

1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.2. Określenia podstawowe 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem wewnętrznej instalacji

Bardziej szczegółowo

Nazwa obiektu : PRZYGOTOWANIE TERENU AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ W MIEJSCOWOŚCI PIANOWO OBRĘB GEODEZYJNY NOWE OBORZYSKA KANALIZACJA SANITARNA W STREFIE

Nazwa obiektu : PRZYGOTOWANIE TERENU AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ W MIEJSCOWOŚCI PIANOWO OBRĘB GEODEZYJNY NOWE OBORZYSKA KANALIZACJA SANITARNA W STREFIE Rodzaj dokumentacji : PROJEKT BUDOWLANY Nazwa obiektu : PRZYGOTOWANIE TERENU AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ W MIEJSCOWOŚCI PIANOWO OBRĘB GEODEZYJNY NOWE OBORZYSKA KANALIZACJA SANITARNA W STREFIE Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I I. OPIS TECHNICZNY 1. Nazwa inwestycji i jej położenie. 2. Inwestor 3. Zakres opracowania. 4. Podstawa i materiały wykorzystane do opracowania. 5. Charakterystyka terenu zainwestowania.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : HALA MAGAZYNOWA ADRES INWESTYCJI : PGK śyrardów

PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : HALA MAGAZYNOWA ADRES INWESTYCJI : PGK śyrardów PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : HALA MAGAZYNOWA ADRES INWESTYCJI : PGK śyrardów INWESTOR : PGK śyrardów SP. Z O.O. ADRES INWESTORA : ULICA CZYSTA 5, 96-300 śyrardów BRANśA : ROBOTY BUDOWLANE DATA OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Inwestor: Urząd Gminy Stawiguda ul. Olsztyńska 10 11-034 Stawiguda Zadanie: Przyłącza wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz instalacji

Bardziej szczegółowo