PROSPEKT EMISYJNY AKCJI. BBI ZENERIS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROSPEKT EMISYJNY AKCJI. BBI ZENERIS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."

Transkrypt

1 PROSPEKT EMISYJNY AKCJI BBI ZENERIS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z siedzibą w Poznaniu związany z ofertą publiczną Akcji serii C oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym praw poboru Akcji serii C, PDA serii C oraz Akcji serii C OFERUJĄCY Niniejszy Prospekt Emisyjny został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 2 czerwca 2008 Termin waŝności Prospektu upływa 12 miesięcy od daty jego udostępnienia po raz pierwszy do publicznej wiadomości. str. 1

2 ZASTRZEśENIA Oferta publiczna Akcji objętych niniejszym prospektem jest przeprowadzana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Polski niniejszy prospekt nie moŝe być traktowany jako propozycja lub oferta nabycia. Prospekt ani akcje nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczypospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami Dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniającej Dyrektywę 2001/34/WE lub stanowymi albo federalnymi przepisami prawa dotyczącymi oferowania papierów wartościowych obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Akcje objęte niniejszym prospektem nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej), chyba Ŝe w danym państwie taka oferta lub sprzedaŝ mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych. KaŜdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami prawa innych państw, które mogą się do niego stosować. Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z Ofertą Publiczną Akcji na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz ich dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Prospekt został sporządzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia o Prospekcie oraz innymi przepisami regulującymi rynek kapitałowy w Polsce, a w szczególności Ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (zwana dalej Ustawą o Ofercie ). Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 2 czerwca 2008r. Z wyjątkiem osób wymienionych w niniejszym Prospekcie, tj. członków Zarządu Spółki, Ŝadna inna osoba nie jest uprawniona do podawania do publicznej wiadomości jakichkolwiek informacji związanych z Ofertą Publiczną. W przypadku podawania takich informacji do publicznej wiadomości wymagana jest zgoda Zarządu. Niniejszy Prospekt został sporządzony zgodnie z najlepszą wiedzą i przy dołoŝeniu naleŝytej staranności, a zawarte w nim informacje są zgodne ze stanem na dzień jego zatwierdzenia. MoŜliwe jest, Ŝe od chwili udostępnienia Prospektu do publicznej wiadomości zajdą zmiany dotyczące sytuacji Emitenta. W takiej sytuacji informacje o wszelkich zdarzeniach lub okolicznościach, które mogłyby w sposób znaczący wpłynąć na ocenę Akcji, zostaną podane do publicznej wiadomości w formie aneksu lub aneksów do niniejszego Prospektu, w trybie Art. 51 ust. 4 Ustawy o Ofercie. STWIERDZENIA DOTYCZĄCE PRZYSZŁOŚCI Niektóre informacje zawarte w niniejszym Prospekcie nie stanowią faktów historycznych, lecz odnoszą się do przyszłości. Stwierdzenia te mogą w szczególności dotyczyć strategii, rozwoju działalności, prognoz rynkowych, planowanych nakładów inwestycyjnych lub przyszłych przychodów. Stwierdzenia takie mogą być identyfikowane poprzez uŝycie wyraŝeń dotyczących przyszłości, takich jak np. "uwaŝać, "sądzić, "spodziewać się, "moŝe, "będzie, "powinno, "przewiduje się, "zakłada, ich zaprzeczeń, ich odmian lub zbliŝonych terminów. Zawarte w Prospekcie stwierdzenia dotyczące spraw niebędących faktami historycznymi naleŝy traktować wyłącznie jako przewidywania wiąŝące się z ryzykiem i niepewnością. Nie moŝna zapewnić, Ŝe przewidywania te zostaną spełnione, w szczególności na skutek wystąpienia czynników ryzyka opisanych w niniejszym Prospekcie. str. 2

3 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 I. PODSUMOWANIE I.1. OstrzeŜenia I.2. Informacje o Osobach Zarządzających i Nadzorujących, Kierownikach WyŜszego Szczebla Oraz o Doradcach i Biegłych Rewidentach I.3. Statystyki Oferty i Przewidywany Harmonogram I.4. Główne Informacje finansowe I.4.1. Podstawowe informacje finansowe I.4.2. Kapitalizacja i zobowiązania I.5. Czynniki Ryzyka I.6. Cele Emisji I.7. Informacje Dotyczące Emitenta I.7.1. Historia i rozwój Emitenta i ZENERIS S.A I.7.2. Ogólny zarys działalności Emitenta i ZENERIS S.A I.7.3. Wyniki przedsiębiorstwa i jego sytuacja finansowa I.8. Znaczący Akcjonariusze i Transakcje ze Stronami Powiązanymi I.8.1. Znaczący akcjonariusze I.8.2. Transakcje ze stronami powiązanymi I.9. Podstawowe dane dotyczące oferty publicznej Akcji Serii C II. CZYNNIKI RYZYKA II.1. Czynniki Ryzyka Związane z Emitentem oraz Otoczeniem w Jakim Prowadzi Działalność II.1.1. Czynniki Ryzyka związane z przedsięwzięciami realizowanym na rynku odnawialnych źródeł energii II Ryzyko związane z postępowaniami administracyjnymi (ryzyko administracyjne) II Ryzyko związane z ochroną środowiska II Ryzyko związane ze zmianą tendencji rynkowych II Ryzyko związane ze zmianami w otoczeniu prawnym II Ryzyko związane z nasyceniem rynku energii odnawialnej II Ryzyko związane z konkurencją na rynku dostawców technologii II Ryzyko mniejszego zainteresowania finansowaniem projektów energetycznych przez banki II Ryzyko związane z transakcją zakupu nieruchomości II Ryzyko wywłaszczenia nieruchomości na cele publiczne II Ryzyko walutowe II.1.2. Czynniki ryzyka związane z działalnością na rynku biomasowym II Ryzyko związane z uzyskaniem stosownych pozwoleń II Ryzyko związane z dostępem surowca na rynku II Ryzyko związane z uzaleŝnieniem od głównych dostawców II Ryzyko związane z uzaleŝnieniem od głównych odbiorców II Ryzyko związane z źródłami finansowania II Ryzyko związane ze zwolnieniami podatkowymi II Ryzyko związane z sezonowością sprzedaŝy i zakupu surowca II Ryzyko związane z zapasami II Ryzyko związane z wdraŝaną technologią II.1.3. Czynniki ryzyka związane z działalnością na rynku hydroenergetyki II Ryzyko związane z realizacją harmonogramu przygotowania projektów deweloperskich II Ryzyko związane z odwróceniem się tendencji dynamicznego rozwoju rynku OZE II Ryzyko związane z protestami organizacji ekologicznych i wędkarskich II Ryzyko związane ze zmianami w prawie wodnym i ochrony środowiska II.1.4. Czynniki ryzyka związane z działalnością biogazową II Ryzyko związane z opracowywaną technologią II Ryzyko związane z przeszacowaniem wartości rynku II Ryzyko rozwiązań prawnych II Ryzyko związane z niezrealizowaniem planów rozwoju II.1.5. Czynniki ryzyka związane z działalnością zakładów termicznej utylizacji odpadów komunalnych. 35 II Ryzyko związane z opracowywaną technologią II Ryzyko związane z protestami organizacji ekologicznych II Ryzyko związane z przeszacowaniem wartości rynku str. 3

4 II Ryzyko rozwiązań prawnych II.1.6. Ryzyka związane z inwestycjami Emitenta w spółki celowe II Ryzyko utraty kontroli nad spółką celową II Ryzyko wad prawnych spółki celowej II Ryzyko utraty zdolności do obsługi zadłuŝenia przez spółki celowe lub upadłości II Ryzyko związane z udzielonymi poŝyczkami II.1.7. Pozostałe czynniki ryzyka związane z Emitentem oraz otoczeniem w jakim prowadzi działalność. 37 II Ryzyko związane z koniunkturą gospodarczą w Polsce II Ryzyko związane z polityką gospodarczą w Polsce II Ryzyko zmian w przepisach prawnych II Ryzyko niekorzystnych zmian przepisów podatkowych II Ryzyko wystąpienia nieprzewidywalnych zdarzeń II Ryzyko dostępności atrakcyjnych projektów inwestycyjnych II Ryzyko związane z inwestycjami o charakterze venture capital II Ryzyko związane z warunkami inwestycji II Ryzyko związane z nadzorem właścicielskim II Ryzyko związane z płynnością portfela inwestycyjnego Emitenta II Ryzyko związane z rozwojem spółek portfelowych II Ryzyko uzaleŝnienia od osób zajmujących kluczowe stanowiska II Ryzyko niepozyskania dodatkowego kapitału II Ryzyko związane z oddzielnym zarządzaniem majątkiem połączonych spółek II Ryzyko sprzeczności postanowień Statutu z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych II.2. Czynniki Ryzyka Związane z Inwestycją w Akcje Oferowane II.2.1. Ryzyko wstrzymania oferty publicznej, w związku z naruszeniem lub uzasadnionym podejrzeniem naruszenia przepisów prawa w związku z ofertą lub ubieganiem się o dopuszczenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym II.2.2. Ryzyko niedojścia emisji do skutku II.2.3. Ryzyko zaskarŝenia uchwały o podwyŝszeniu kapitału zakładowego poprzez emisję Akcji Serii C 42 II.2.4 Ryzyko odmowy zarejestrowania podwyŝszenia kapitału zakładowego przez sąd rejestrowy II.2.5. Ryzyko niedopuszczenia Akcji do obrotu giełdowego II.2.6. Ryzyko związane z nabyciem prawa poboru II.2.7. Ryzyko nadsubskrypcji Akcji Oferowanych II.2.8. Ryzyko związane z notowaniem PDA II.2.9. Ryzyko opóźnienia wprowadzenia Akcji do obrotu giełdowego II Ryzyko przyszłego kursu w obrocie wtórnym II Ryzyko zawieszenia notowań Akcji II Ryzyko wykluczenia Akcji z obrotu giełdowego II Ryzyko wykluczenia Akcji z obrotu na rynku regulowanym III. CZĘŚĆ REJESTRACYJNA III.1. Osoby Odpowiedzialne za Informacje Zamieszczone w Prospekcie i Ich Oświadczenia o Odpowiedzialności III.1.1. Emitent III.1.2. Oferujący III.1.3. Doradca Prawny III.2. Biegli Rewidenci III.2.1. Biegli rewidenci w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi III.2.2. Zmiany biegłego rewidenta III.3. Wybrane Informacje finansowe III.4. Czynniki Ryzyka III.5. Informacje o Emitencie III.5.1. Historia i rozwój Emitenta III Prawna (statutowa) i handlowa nazwa Emitenta III Miejsce rejestracji Emitenta oraz jego numer rejestracyjny III Data utworzenia Emitenta i czas na jaki został utworzony III Siedziba i forma prawna Emitenta oraz przepisy prawa na podstawie których i zgodnie z którymi działa III Istotne zdarzenia w rozwoju działalności gospodarczej Emitenta III.5.2. Inwestycje III Główne inwestycje w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi III Emitent III Grupa ZENERIS str. 4

5 ZENERIS S.A. w okresie 2004 do 28 września 2007 r., a więc do momentu połączenia z FOKSAL NFI S.A. dokonał następujących inwestycji w środki trwałe (w tys. PLN): III Główne inwestycje prowadzone obecnie przez Emitenta i jego grupę kapitałową III Główne inwestycje w przyszłości, co do których podjęto wiąŝące zobowiązania III Dodatkowe planowane inwestycje III.6. Ogólny Zarys Działalności III.6.1. Działalność podstawowa III Opis i główne czynniki charakteryzujące podstawowe obszary działalności oraz rodzaj prowadzonej działalności operacyjnej III Emitent III GRUPA ZENERIS III Nowe produkty i usługi o istotnym znaczeniu III Emitent III GRUPA ZENERIS III Zielone certyfikaty III Węgiel drzewny i brykiet węgla drzewnego III.6.2. Główne rynki prowadzonej działalności III Emitent III GRUPA ZENERIS III Prawo dla rynku OZE III Segmenty rynku OZE III Wykorzystanie źródeł odnawialnych do produkcji energii w Polsce III Szczegółowe uwarunkowania prawne rynku OZE III Koncesje III Taryfy III Świadectwa pochodzenia III Obowiązek zakupu energii wytwarzanej w odnawialnych źródłach przez sprzedawców z urzędu III Zasada Dostępu Stron Trzecich do Sieci (TPA) i obrót zieloną energią III.6.3. Czynniki nadzwyczajne, które miały wpływ na działalność podstawową oraz główne rynki prowadzonej działalności III.6.4. UzaleŜnienie od patentów, licencji, umów przemysłowych, handlowych lub finansowych albo od nowych procesów produkcyjnych III Emitent III GRUPA BBI ZENERIS NFI III.6.5. Pozycja konkurencyjna III Oświadczenie Emitenta dotyczące pozycji konkurencyjnej Spółki III.7. Struktura Organizacyjna III.7.1. Opis grupy Emitenta oraz jego miejsca w tej grupie III.7.2. Wykaz istotnych podmiotów zaleŝnych od Emitenta III.8. Środki Trwałe III.8.1. Istniejące i planowane rzeczowe aktywa trwałe III Opis nieruchomości Emitenta III Opis nieruchomości OZEN PLUS SP. Z O.O. (DAWNIEJ: M PLUS SP. Z O.O.) III Opis nieruchomości ENERGO EKO I Sp. z o.o III Opis nieruchomości ELEKTROWNIE WODNE ZENERIS SP. Z O.O III Opis ruchomości Emitenta III Opis ruchomości Grupy Emitenta III Opis planów inwestycyjnych Emitenta w aktywa trwałe III.8.2. Opis zagadnień i wymogów związanych z ochroną środowiska, które mogą mieć wpływ na wykorzystanie przez Emitenta rzeczowych aktywów trwałych III.9. Przegląd Sytuacji Operacyjnej i Finansowej III.9.1. Sytuacja finansowa III Emitent III GRUPA ZENERIS III.9.2. Wynik operacyjny III Istotne czynniki mające istotny wpływ na wynik działalności operacyjnej III Emitent III GRUPA ZENERIS III Przyczyny znaczących zmian w sprzedaŝy netto lub przychodach netto III Emitent III GRUPA ZENERIS str. 5

6 III Elementy polityki rządowej, gospodarczej, fiskalnej, monetarnej i politycznej oraz czynniki, które miały istotny wpływ lub które mogłyby bezpośrednio lub pośrednio mieć istotny wpływ na działalność operacyjną Emitenta i Grupę ZENERIS III Emitent III GRUPA ZENERIS III.10. Zasoby Kapitałowe III Źródła kapitału III Emitent III GRUPA ZENERIS Informacje dotyczące źródeł kapitału Grupy Kapitałowej ZENERIS III10.2. Źródła, kwoty oraz opis przepływu środków pienięŝnych III Emitent III GRUPA ZENERIS III Potrzeby kredytowe oraz struktura finansowania III Ograniczenia w wykorzystaniu zasobów kapitałowych, które miały lub mogłyby mieć bezpośrednio lub pośrednio istotny wpływ na działalność operacyjną III Emitent III GRUPA ZENERIS III Przewidywane źródła funduszy potrzebne do zrealizowania zobowiązań wskazanych w punktach III oraz III.8.1. niniejszego Prospektu III.11. Badania i Rozwój, Patenty i Licencje III Badania i rozwój III Emitent III GRUPA ZENERIS III Patenty i licencje III.12. Informacje o Tendencjach III Najistotniejsze ostatnio występujące tendencje w produkcji, sprzedaŝy i zapasach oraz kosztach i cenach sprzedaŝy III Informacje na temat jakichkolwiek znanych tendencji, niepewnych elementów, Ŝądań, zobowiązań lub zdarzeń, które wedle wszelkiego prawdopodobieństwa mogą mieć znaczący wpływ na perspektywy Emitenta III.13. Prognozy Wyników lub Wyniki Szacunkowe III.14. Organy Administracyjne, Zarządzające i Nadzorcze oraz Osoby Zarządzające WyŜszego Szczebla. 186 III Dane osób zarządzających i nadzorujących III Zarząd i osoby zarządzające wyŝszego szczebla III Rada Nadzorcza III Konflikt interesów w organach administracyjnych, zarządzających i nadzorczych oraz wśród osób zarządzających wyŝszego szczebla III Konflikt interesów III Umowy zawarte odnośnie powołania członków organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych oraz osób zarządzających wyŝszego szczebla III Uzgodnione ograniczenia w zbywaniu akcji Emitenta przez członków organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych oraz osoby zarządzające wyŝszego szczebla III.15. Wynagrodzenia i Inne Świadczenia III Wysokość wynagrodzenia wypłaconego osobom zarządzającym i nadzorującym w roku III Ogólna kwota wydzielona lub zgromadzona przez Emitenta lub podmioty zaleŝne na świadczenia rentowe, emerytalne bądź podobne świadczenia III.16. Praktyki Organu Administracyjnego, Zarządzającego i Nadzorującego III Data zakończenia obecnej kadencji oraz okres sprawowania swojej funkcji III Zarząd III Rada Nadzorcza III Umowy o świadczenie usług członków organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych z Emitentem lub którymkolwiek z jego podmiotów zaleŝnych, określające świadczenia wypłacane w chwili rozwiązania stosunku pracy III Komisja ds. audytu i komisja ds. wynagrodzeń Emitenta III Stosowanie procedur ładu korporacyjnego III.17. Pracownicy III Liczba pracowników III Posiadane akcje i opcje na akcje III Ustalenia dotyczące uczestnictwa pracowników w kapitale Emitenta III.18. Znaczni Akcjonariusze str. 6

7 III Inne osoby, niŝ wskazane w punkcie III.17.2., które w sposób bezpośredni lub pośredni mają udziały w kapitale Emitenta lub prawa głosu III Informacja, czy znaczni akcjonariusze Emitenta posiadają inne prawa głosu III Podmiot dominujący wobec Emitenta lub sprawujący kontrolę nad Emitentem III Wszelkie znane Emitentowi ustalenia, których realizacja moŝe w przyszłości spowodować zmiany w sposobie kontroli Emitenta III.19. Transakcje z Podmiotami Powiązanymi III.20. Informacje Finansowe III Historyczne informacje finansowe III Emitent III Grupa ZENERIS III Sprawozdania finansowe III Badanie historycznych rocznych informacji finansowych III Oświadczenie o zbadaniu historycznych informacji finansowych przez biegłego rewidenta 337 III Inne informacje, zawarte w prospekcie, zbadane przez biegłego rewidenta III Źródła informacji finansowych zamieszczonych w Prospekcie, które nie pochodzą ze sprawozdań finansowych zbadanych przez biegłego rewidenta III Data najnowszych informacji finansowych III Śródroczne i inne informacje finansowe III Emitent III Grupa ZENERIS III Polityka dywidendy III Wartość wypłaconej dywidendy na akcję za lata III Emitent III GRUPA ZENERIS III Postępowania sądowe i arbitraŝowe III Znaczące zmiany w sytuacji finansowej lub handlowej III.21. Informacje Dodatkowe III Kapitał zakładowy III Wielkość wyemitowanego kapitału III Akcje, które nie stanowią udziału w kapitale III Akcje Emitenta w jego posiadaniu, innych osób w jego imieniu lub przez podmioty zaleŝne III Zamienne lub wymienne papiery wartościowe Emitenta, bądź teŝ papiery wartościowe Emitenta z warrantami III Prawa nabycia bądź zobowiązania w odniesieniu do kapitału docelowego, ale niewyemitowanego, lub zobowiązania do podwyŝszenia kapitału III Kapitał dowolnego członka grupy, który jest przedmiotem opcji lub wobec którego zostało uzgodnione warunkowo lub bezwarunkowo, Ŝe stanie się on przedmiotem opcji III Dane historyczne na temat kapitału zakładowego III Umowa Spółki i Statut III Opis przedmiotu i celu działalności Emitenta III Podsumowanie wszystkich postanowień Statutu Spółki lub regulaminów Emitenta odnoszących się do członków organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych III Opis praw, przywilejów i ograniczeń związanych z kaŝdym rodzajem istniejących akcji III Opis działań niezbędnych do zmiany praw posiadaczy akcji, ze wskazaniem tych zasad, które mają bardziej znaczący zakres niŝ jest to wymagane przepisami prawa III Sposób zwoływania zwyczajnych dorocznych walnych zgromadzeń akcjonariuszy oraz nadzwyczajnych walnych zgromadzeń akcjonariuszy, a takŝe zasady uczestnictwa w nich III Opis postanowień Statutu Spółki lub regulaminów Emitenta, które mogłyby spowodować opóźnienie, odroczenie lub uniemoŝliwienie zmiany kontroli nad Emitentem III Postanowienia Statutu Spółki lub regulaminów Emitenta, regulujących progową wielkość posiadanych akcji, po przekroczeniu której konieczne jest podanie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza III Opis warunków nałoŝonych zapisami Statutu Spółki bądź regulaminami Emitenta, którym podlegają zmiany kapitału, jeŝeli zasady te są bardziej rygorystyczne niŝ określone wymogami obowiązującego prawa III.22. Istotne Umowy Członkowie grupy Emitenta w okresie ostatnich dwóch lat bezpośrednio poprzedzających datę publikacji Prospektu zawarli następujące istotne umowy, inne niŝ umowy zawierane w normalnym toku działalności.406 III.23. Informacje Osób Trzecich oraz Oświadczenia Ekspertów i Oświadczenia o Jakimkolwiek ZaangaŜowaniu str. 7

8 III Eksperci III Informacje uzyskane od osób trzecich i źródła tych informacji III.24. Dokumenty Udostępnione do Wglądu III.25. Informacje o Udziałach w Innych Przedsiębiorstwach IV. CZĘŚĆ OFERTOWA IV.1. Osoby Odpowiedzialne za Informacje Zamieszczone w Prospekcie i Ich Oświadczenia o Odpowiedzialności IV.2. Czynniki Ryzyka IV.3. Podstawowe Informacje IV.3.1. Oświadczenie o kapitale obrotowym IV.3.2. Kapitalizacja i zadłuŝenie IV.3.3. Interesy osób fizycznych i prawnych zaangaŝowanych w ofertę IV.3.4. Przesłanki oferty i opis wykorzystania wpływów pienięŝnych IV.4. Informacje o Papierach Wartościowych Dopuszczanych do Obrotu IV.4.1. Opis typu i rodzaju oferowanych i dopuszczanych papierów wartościowych IV.4.2. Przepisy prawne, na podstawie których zostały utworzone papiery wartościowe IV.4.3. Rodzaj i forma oferowanych i dopuszczanych papierów wartościowych IV.4.4. Waluta oferowanych i dopuszczanych papierów wartościowych IV.4.5. Opis praw, włącznie ze wszystkimi ich ograniczeniami, związanych z papierami wartościowymi oraz procedury wykonywania tych praw IV Prawo do dywidendy IV Dokładna data(y), w której powstaje prawo IV Termin, po którym wygasa prawo do dywidendy oraz osoby, na rzecz których działa takie wygaśnięcie prawa IV Ograniczenia i procedury związane z dywidendami w przypadku posiadaczy akcji, niebędących rezydentami IV Stopa dywidendy lub sposób jej wyliczenia, częstotliwość oraz akumulowany lub nieakumulowany charakter wypłat IV Prawo do udziału w WZA i prawo głosu IV Prawo poboru w ofertach subskrypcji papierów wartościowych tej samej klasy IV Prawo do udziału w nadwyŝkach w przypadku likwidacji IV Postanowienia w sprawie umorzenia akcji IV Postanowienia w sprawie zamiany IV Pozostałe główne prawa korporacyjne IV.4.6. Uchwała na podstawie której zostały wyemitowane papiery wartościowe IV.4.7. Ograniczenia w swobodzie przenoszenia Akcji IV Obowiązki, ograniczenia i odpowiedzialność wynikające z Ustawy o Ofercie i Ustawy o Obrocie IV Obowiązki, ograniczenia i odpowiedzialność wynikające z Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów IV Obowiązki i ograniczenia wynikające z innych przepisów prawnych IV.4.8. Obowiązujące regulacje dotyczące obowiązkowych ofert przejęcia lub przymusowego wykupu i odkupu w odniesieniu do Akcji IV Przymusowy wykup akcji IV Prawo do Ŝądania odkupu akcji IV.4.9. Publiczne oferty przejęcia w stosunku do kapitału Emitenta dokonanych przez osoby trzecie w ciągu ostatniego roku obrotowego oraz bieŝącego roku obrotowego IV Regulacje podatkowe IV Opodatkowanie dochodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia akcji IV Dochody ze sprzedaŝy papierów wartościowych uzyskiwane przez osoby fizyczne IV Dochody ze sprzedaŝy papierów wartościowych uzyskiwane przez osoby prawne IV Opodatkowanie dochodów uzyskanych z tytułu dywidendy IV Opodatkowanie dochodów z dywidendy uzyskiwanych przez osoby fizyczne IV Opodatkowanie dochodów z dywidendy uzyskiwanych przez osoby prawne IV Podatek od czynności cywilnoprawnych IV Podatek od spadków i darowizn IV Odpowiedzialność płatnika IV.5. Informacje o Warunkach Oferty IV.5.1. Warunki, parametry i przewidywany harmonogram oraz działania wymagane przy składaniu zapisów IV Warunki oferty str. 8

9 IV Wielkość oferty, zasady i data podania do publicznej wiadomości ostatecznej wielkości oferty IV Terminy, wraz z wszelkimi moŝliwymi zmianami, obowiązywania oferty i opis procedury składania zapisów IV Terminy publicznej oferty IV Opis procedury składania zapisów IV Termin związania zapisem IV Działanie przez pełnomocnika IV Wskazanie, kiedy i w jakich okolicznościach Oferta Publiczna moŝe zostać wycofana lub zawieszona oraz, czy wycofanie moŝe wystąpić po rozpoczęciu oferty IV Opis zasad przydziału i moŝliwości dokonania redukcji zapisów oraz sposób zwrotu nadpłaconych kwot inwestorom IV Szczegółowe informacje na temat minimalnej lub maksymalnej wielkości zapisu (wyraŝonej ilościowo lub wartościowo) IV Wskazanie terminu, w którym moŝliwe jest wycofanie zapisu IV Sposób i terminy przewidziane na wnoszenie wpłat na papiery wartościowe oraz dostarczenie papierów wartościowych IV Wpłaty na Akcje Serii C IV Dostarczenie Akcji Serii C IV Szczegółowy opis sposobu podania wyników oferty do publicznej wiadomości wraz ze wskazaniem daty, kiedy to nastąpi IV Procedury związane z wykonaniem praw pierwokupu, zbywalność praw do subskrypcji papierów wartościowych oraz sposób postępowania z prawami do subskrypcji papierów wartościowych, które nie zostały wykonane IV.5.2. Zasady dystrybucji i przydziału IV Rodzaje inwestorów, którym oferowane są papiery wartościowe IV Zamiary znacznych akcjonariuszy i członków organów zarządzających, nadzorczych lub administracyjnych emitentach co do uczestnictwa w subskrypcji w ramach oferty IV Informacje podawane przed przydziałem IV Podział oferty na transze IV Zmiana wielkości transz IV Metoda lub metody przydziału, które będą stosowane w odniesieniu do transz detalicznych i transz dla pracowników Emitenta w przypadku nadsubskrypcji w tych transzach IV Preferencyjne traktowanie określonych rodzajów inwestorów przy dokonywaniu przydziału IV UzaleŜnienie traktowania inwestorów przy przydziale Akcji Oferowanych w zaleŝności od podmiotu dokonującego zapisu bądź podmiotu pośredniczącego w składaniu zapisu IV Docelowa minimalna wielkość pojedynczego przydziału w ramach transzy inwestorów indywidualnych IV Warunki i najwcześniejszy moŝliwy termin zamknięcia oferty IV Zapisy wielokrotne IV Procedura zawiadamiania inwestorów o liczbie przydzielonych papierów wartościowych wraz ze wskazaniem, czy dopuszczalne jest rozpoczęcie obrotu przed dokonaniem tego zawiadomienia IV Nadprzydział i opcja dodatkowego przydziału typu green shoe IV.5.3. Cena Akcji Oferowanych IV Cena, po której będą oferowane Akcje Oferowane IV Zasady podania do publicznej wiadomości ceny Akcji Oferowanych w ofercie IV JeŜeli posiadaczom akcji Emitenta przysługuje prawo pierwokupu i prawo to zostanie ograniczone lub cofnięte, wskazanie podstawy ceny emisji, jeŝeli emisja jest dokonywana za gotówkę, wraz z uzasadnieniem i beneficjentami takiego ograniczenia lub cofnięcia prawa pierwokupu IV W przypadku, gdy występuje lub moŝe występować znacząca rozbieŝność pomiędzy ceną papierów wartościowych w ofercie publicznej a faktycznymi kosztami gotówkowymi poniesionymi na nabycie papierów wartościowych przez członków organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych albo osoby zarządzające wyŝszego szczebla lub osoby powiązane w transakcjach przeprowadzonych w ciągu ostatniego roku, lub teŝ papierów wartościowych, które mają oni prawo nabyć - porównanie opłat ze strony inwestorów w ofercie publicznej oraz efektywnych wpłat gotówkowych dokonanych przez takie osoby IV.5.4. Plasowanie i gwarantowanie IV Koordynator oferty IV Agent ds. płatności i podmiot świadczący usługi depozytowe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej IV Podmioty plasujące i gwarantujące emisję Akcji Oferowanych str. 9

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI. BBI ZENERIS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. związany z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI. BBI ZENERIS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. związany z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym PROSPEKT EMISYJNY AKCJI BBI ZENERIS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z siedzibą w Poznaniu związany z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Akcji serii B OFERUJĄCY Niniejszy Prospekt

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl Prospekt Emisyjny 2008 www.idmsa.pl Prospekt emisyjny sporządzony w związku z publiczną ofertą akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji

Bardziej szczegółowo

NFI Magna Polonia S.A.

NFI Magna Polonia S.A. OKŁADKA PROSPEKT EMISYJNY SPÓŁKI NFI Magna Polonia S.A. Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym: - 61.896.667 akcji zwykłych na okaziciela serii B, - 12.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE

MEMORANDUM INFORMACYJNE Inwest Consulting Spółka Akcyjna ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań, www.ic.poznan.pl Spółka prawa handlowego z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowana pod numerem KRS 0000028098 2.672.400 AKCJI SERII G OFERTA

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Legnicy, ul. Św. M. Kolbe 18 www.euco.pl niniejszy Prospekt Emisyjny został sporządzony w związku z Ofertą Publiczną 1.100.000 akcji zwykłych

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII B

PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII B PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII B TelForceOne Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 50-428 Wrocław, ul. Krakowska 119 Adres Biura Zarządu Emitenta: 51-180 Psary koło Wrocławia,

Bardziej szczegółowo

Oferujący: Millennium Dom Maklerski S.A.

Oferujący: Millennium Dom Maklerski S.A. PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII F ORAZ WPROWADZENIEM DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM AKCJI SERII A, B, C, D, E i F ORAZ PRAW DO AKCJI SERII F SKYLINE INVESTMENT S.A. Oferujący:

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Kiełpinie, ul. Ogrodowa 27/29 www.wittchen.com Niniejszy Prospekt Emisyjny został sporządzony w związku z Ofertą Publiczną do 384.800 akcji zwykłych

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY GRUPA ADV S.A.

PROSPEKT EMISYJNY GRUPA ADV S.A. PROSPEKT EMISYJNY GRUPA ADV S.A. z siedzibą w Gdyni www.grupa-adv.pl związany z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym 3.178.585 akcji serii A DORADCA FINANSOWY Niniejszy Prospekt

Bardziej szczegółowo

Dekpol Spółka Akcyjna z siedzibą w Pinczynie

Dekpol Spółka Akcyjna z siedzibą w Pinczynie PROSPEKT EMISYJNY Dekpol Spółka Akcyjna z siedzibą w Pinczynie www.dekpol.pl Prospekt Emisyjny został przygotowany w związku z: publiczną subskrypcją nie mniej niż 1 i nie więcej niż 2.300.000 akcji zwykłych

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Spółki TOWARZYSTWO FINANSOWE SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH S.A. z siedzibą w Gdańsku

PROSPEKT EMISYJNY. Spółki TOWARZYSTWO FINANSOWE SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH S.A. z siedzibą w Gdańsku PROSPEKT EMISYJNY Spółki TOWARZYSTWO FINANSOWE SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH S.A. z siedzibą w Gdańsku Prospekt Emisyjny sporządzony w związku z: ofertą publiczną 10.000.000 akcji serii

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. CP Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie KRS 0000235405 ul. Gen. Zajączka 28 01-510 Warszawa

PROSPEKT EMISYJNY. CP Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie KRS 0000235405 ul. Gen. Zajączka 28 01-510 Warszawa PROSPEKT EMISYJNY CP Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie KRS 0000235405 ul. Gen. Zajączka 28 01-510 Warszawa Prospekt Emisyjny został przygotowany w związku z: publiczną subskrypcją 50 000 000

Bardziej szczegółowo

Kino Polska TV S.A. PROSPEKT EMISYJNY

Kino Polska TV S.A. PROSPEKT EMISYJNY Kino Polska TV S.A. PROSPEKT EMISYJNY Prospekt został przygotowany w związku z: zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny spółki J.W. Construction Holding S.A.

Prospekt Emisyjny spółki J.W. Construction Holding S.A. Prospekt Emisyjny spółki Prospekt został przygotowany w związku z: publiczną subskrypcją Nowych Akcji Serii B ( Oferta Subskrypcji ); publiczną sprzedażą Nowych Akcji Serii A będących własnością SEZAM

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Spółki Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie

Prospekt Emisyjny Spółki Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Prospekt Emisyjny Spółki Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Al. Jana Pawła II nr 12 00-950 Warszawa www.bosbank.pl Spółka prawa handlowego z siedzibą w Warszawie, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny. PBS FINANSE SA z siedzibą w Sanoku

Prospekt Emisyjny. PBS FINANSE SA z siedzibą w Sanoku Prospekt Emisyjny PBS FINANSE SA z siedzibą w Sanoku Niniejszy Prospekt został przygotowany w związku z: Publiczną Ofertą w wykonaniu prawa poboru 52.260.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, 26 SIERPNIA 2013 R.

WARSZAWA, 26 SIERPNIA 2013 R. PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII D, E, F EMITOWANYCH PRZEZ LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL. BIELAŃSKA 12, 00-085 WARSZAWA STRONA

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, 26 SIERPNIA 2013 R.

WARSZAWA, 26 SIERPNIA 2013 R. PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII D, E, F EMITOWANYCH PRZEZ LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL. BIELAŃSKA 12, 00-085 WARSZAWA STRONA

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY SMT S.A.

PROSPEKT EMISYJNY SMT S.A. PROSPEKT EMISYJNY SMT S.A. (dawniej Grupa SMT S.A.) z siedzibą w Warszawie www.smtsa.pl związany z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym 3.672.780 akcji zwykłych na okaziciela serii

Bardziej szczegółowo

POLMED SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, Os. Kopernika 21, 83-200 Starogard Gdański http://www.polmed.pl

POLMED SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, Os. Kopernika 21, 83-200 Starogard Gdański http://www.polmed.pl PROSPEKT EMISYJNY POLMED SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, Os. Kopernika 21, 83-200 Starogard Gdański http://www.polmed.pl Niniejszy Prospekt został przygotowany w związku z: - publiczną

Bardziej szczegółowo

SWARZĘDZ MEBLE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Swarzędzu ul. Poznańska 14, 62-020 Swarzędz http://www.swarzedz-sa.com.pl

SWARZĘDZ MEBLE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Swarzędzu ul. Poznańska 14, 62-020 Swarzędz http://www.swarzedz-sa.com.pl PROSPEKT EMISYJNY SWARZĘDZ MEBLE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Swarzędzu ul. Poznańska 14, 62-020 Swarzędz http://www.swarzedz-sa.com.pl Niniejszy Prospekt emisyjny został przygotowany w związku z publiczną

Bardziej szczegółowo

P R O S P E K T E M I S Y J N Y

P R O S P E K T E M I S Y J N Y P R O S P E K T E M I S Y J N Y Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Niepodległości 58, 02-626 Warszawa, www.ppgsa.pl Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną

Bardziej szczegółowo

Dokument Ofertowy. Kredyt Inkaso S.A.

Dokument Ofertowy. Kredyt Inkaso S.A. Dokument Ofertowy Kredyt Inkaso S.A. ul. Okrzei 32, 22-400 Zamość www.kredytinkaso.pl Niniejszy Dokument Ofertowy został sporządzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 oraz innymi

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny dla akcji KORPORACJI BUDOWLANEJ KOPAHAUS SA z siedzibą w Barlinku

Prospekt Emisyjny dla akcji KORPORACJI BUDOWLANEJ KOPAHAUS SA z siedzibą w Barlinku PROSPEKT EMISYJNY KORPORACJI BUDOWLANEJ KOPAHAUS SA Prospekt Emisyjny dla akcji KORPORACJI BUDOWLANEJ KOPAHAUS SA z siedzibą w Barlinku Sporządzony w związku z Ofertą Publiczną 3.000.000 akcji zwykłych

Bardziej szczegółowo

LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA

LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi, Al. Piłsudskiego 135, 92-318 Łódź http://www.lsisoftware.pl Niniejszy Prospekt został przygotowany w związku z: - publiczną ofertą 1.000.000

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. IZO-BLOK Spółka Akcyjna. z siedzibą w Chorzowie, ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów,

PROSPEKT EMISYJNY. IZO-BLOK Spółka Akcyjna. z siedzibą w Chorzowie, ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów, PROSPEKT EMISYJNY IZO-BLOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów, adres głównej strony internetowej Emitenta: www.izo-blok.pl Sporządzony w związku z ubieganiem się

Bardziej szczegółowo

Investor Leveraged Buy Out Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

Investor Leveraged Buy Out Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A Investor Leveraged Buy Out Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie, Al. Szucha 8, 00-582 Warszawa, strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI SFINKS POLSKA S.A.

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI SFINKS POLSKA S.A. PROSPEKT EMISYJNY AKCJI SFINKS POLSKA S.A. PROSPEKT EMISYJNY SFINKS POLSKA S.A. z siedzibą w Łodzi, Al. Kościuszki 80/82 www.sfinks.pl Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje się dotychczasowym Akcjonariuszom

Bardziej szczegółowo

Dokument Rejestracyjny. Get Bank S.A.

Dokument Rejestracyjny. Get Bank S.A. Dokument Rejestracyjny Get Bank S.A. Niniejszy dokument stanowi część trzyczęściowego prospektu emisyjnego sporządzonego na potrzeby (i) ubiegania się przez Emitenta o dopuszczenie Akcji Istniejących do

Bardziej szczegółowo

STWIERDZENIA DOTYCZĄCE PRZYSZŁOŚCI

STWIERDZENIA DOTYCZĄCE PRZYSZŁOŚCI OFERTA PUBLICZNA JEST PRZEPROWADZANA WYŁĄCZNIE NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. POZA GRANICAMI POLSKI NINIEJSZY PROSPEKT NIE MOŻE BYĆ TRAKTOWANY JAKO PROPOZYCJA LUB OFERTA NABYCIA JAKICHKOLWIEK

Bardziej szczegółowo