SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.) o wartości szacunkowej zamówienia powyżej EURO. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: NOWA BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA Niniejsza Specyfikacja składa się łącznie z 19 stron. ()

2 I. ZAMAWIAJĄCY BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO AL. Jerozolimskie Warszawa NIP: REGON Tel: Faks: Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do godz. 16:00 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w: 1. załączniku nr 1 do SIWZ Opisie przedmiotu zamówienia (dalej również jako OPZ); 2. załączniku nr 2 do SIWZ Istotnych postanowieniach umowy (dalej również jako IPU). Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Kod i nazwa CPV: Usługi dostawy oprogramowania Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania Usługi programowania oprogramowania aplikacyjnego Usługi doradcze w zakresie programowania oprogramowania Dostawcy usług aplikacyjnych Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne Systemy i serwery informacyjne Serwery 3. Załączniku nr 2 do SIWZ 3 - Istotnych postanowieniach umowy Zamawiający przewiduje prawo opcji. Prawem opcji objęte są następujące elementy przedmiotu zamówienia: 1) świadczenie usług Rozwoju i Walidacji SystemuBE; 2) dostawa Infrastruktury; 3) dostawa Oprogramowania Pomocniczego; w zakresie i na warunkach określonych w Załączniku nr 2 do siwz Istotnych postanowieniach umowy III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot niniejszego zamówienia realizowany będzie przez 83 miesiące od dnia zawarcia umowy. 2. Szczegółowe terminy wykonania niniejszego zamówienia zostały zawarte w IPU (Załącznik nr 2 do SIWZ). 3. Warunki oraz okres gwarancji zostały wskazane w IPU (Załącznik nr 2 do SIWZ), w szczególności w Rozdziale 10 i Załączniku nr 4 do IPU. IV. OFERTY CZĘŚCIOWE, WARIANTOWE 1. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 2. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. V. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. 2

3 VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA WYKONAWCY O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące: 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2. posiadania wiedzy i doświadczenia; 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz w art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy Pzp. VII. OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia: Zamawiający uzna, że wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jeżeli wykażą się: posiadaniem wiedzy i doświadczenia, tj. wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywaniem, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, następujących zamówień: Warunek 1. - co najmniej dwóch usług/projektów informatycznych/zamówień, zrealizowanych dla instytucji finansowej*, obejmujących dostarczenie, zainstalowanie, rozbudowę, uruchomienie, parametryzację, integrację oprogramowania, w tym analizę przedwdrożeniową, wytworzenie, testy oraz uruchomienie produkcyjne systemu bankowości elektronicznej zawierającego kanał internetowy. * Wszędzie, gdzie mowa jest o instytucji finansowej lub instytucji sektora finansowego, Zamawiający rozumie przez to: (i) banki (w tym banki krajowe oraz banki zagraniczne) oraz instytucje kredytowe, jak również instytucje finansowe oraz międzynarodowe instytucje finansowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity z dnia 2 listopada 2012 r., Dz.U. z 2012 r. poz ze zm.) (ii) spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe - w rozumieniu ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. roku o spółdzielczych kasach oszczędnościowokredytowych (tekst jednolity z dnia 18 listopada 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1450) oraz podmioty, które prowadzą działalność analogiczną w oparciu o przepisy prawa innego niż prawo polskie. Wartość jednego z wymienionych powyżej projektów informatycznych/usług/zamówień to min PLN brutto (tj. z wyłączeniem innych wartości, w tym z wyłączeniem pozyskania i migracji danych, infrastruktury sprzętowej, licencji oprogramowania firm trzecich, które nie stanowi oprogramowania standardowego Bankowości Elektronicznej oraz serwisów gwarancyjnych i pogwarancyjnych). Wykonawca wykaże wartość zrealizowanego zamówienia z wyłączeniem innych wartości, w tym z wyłączeniem pozyskania i migracji danych, infrastruktury sprzętowej, licencji oprogramowania firm trzecich, które nie stanowi oprogramowania standardowego bankowości elektronicznej, oraz serwisów gwarancyjnych i pogwarancyjnych W zakresie Warunku nr 1 Zamawiający dopuszcza, aby jedna z dwóch usług/projektów informatycznych/zamówień była w trakcie realizacji, co najmniej z zakończonym etapem Analizy (zgodnie z definicją pojęcia Analizy zawartej w IPU). 3

4 Warunek 2. Świadczenie minimum jednej usługi dla wdrożonego systemu Bankowości Elektronicznej obejmującej: 1) Usługi gwarancyjne/usługi serwisowe w wymiarze minimum 3 lat; 2) Wsparcie rozwoju oprogramowania przez okres minimum 3 lat. W zakresie Warunku nr 2 Zamawiający dopuszcza wskazanie co najmniej jednej usługi obejmującej wymogi z pkt. 1) i 2). Zamawiający dopuszcza możliwość spełnienia wymagań warunków 1-2 przez ten sam projekt/w ramach jednej usługi. Warunki 1 i 2 muszą zostać spełnione łącznie. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższe wymagania będą spełnione, gdy spełniać je będzie jeden, kilku lub łącznie wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego. 2. w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że dysponują lub będą dysponowali zespołem osób przypisanych do realizacji niniejszego zamówienia, legitymującymi się doświadczeniem i kwalifikacjami odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wymagania w zakresie doświadczenia i kwalifikacji, jakie muszą spełniać osoby oraz liczby osób na każdą wymienioną funkcję, są następujące: Lp. Stanowisko w projekcie (minimalna wymagana liczba osób) Wymagania Zamawiającego doświadczenie i wykształcenie Zakres informacji, jaką powinien przedstawić Wykonawca na potwierdzenie spełnienia warunku Zespół kierowniczy 1 Kierownik Projektu a) wykształcenie wyższe b) posiada certyfikat z metodyki zarządzania projektami: Prince2 Foundation; lub Project Management Professional (PMP); lub równoważny*; c) w ciągu ostatnich 10 lat nabył minimum 5- letnie doświadczenie** w zarządzaniu projektami informatycznymi; d) w ciągu ostatnich 3 lat pełnił funkcję Kierownika Projektu w co najmniej jednym zakończonym projekcie (odebranym bez uwag przez zamawiającego) polegającym na zaprojektowaniu, wytworzeniu i wdrożeniu systemu informatycznego, przez okres trwania nie krótszy niż 6 miesięcy i wartości projektu nie mniejszej niż PLN brutto. Wymagania opisane w powyższych podpunktach muszą być spełnione łącznie. a) Imię i nazwisko; b) Oświadczenie potwierdzające wykształcenie wyższe; c) Oświadczenie o posiadanych certyfikatach; d) Dane teleadresowe Klienta/ Pracodawcy; e) Okres realizacji projektu; f) Wartość projektu; g) Szczegółowy opis zakresu obowiązków w każdym z wymienionych projektów: Nazwa systemu; Wykaz doświadczenia w zarządzaniu projektami informatycznymi/ pełnienie funkcji Kierownika Projektu; h) Informacja o podstawie do dysponowania. Zespół projektowo produkcyjny 2 Projektant a) wykształcenie wyższe; a) Imię i nazwisko; 4

5 3 Koordynator Testów 4 Główny analityk b) posiada certyfikat: Oracle Certified Professional Developer dla Java EE; lub Microsoft Certified Professional Developer dla.net Framework; lub równoważny*; c) posiada minimum 2 letnie doświadczenie** w zakresie projektowania architektury systemów zorientowanych na usługi (SOA) i systemów w architekturze wielowarstwowej; d) w ciągu ostatnich 10 lat nabył minimum 3- letnie doświadczenie** w zakresie projektowania komponentów systemów informatycznych; e) w ciągu ostatnich 3 lat pełnił funkcję Projektanta w co najmniej jednym zakończonym projekcie polegającym na zaprojektowaniu, wytworzeniu i wdrożeniu systemu informatycznego, przez okres trwania nie krótszy niż 6 miesięcy i wartości projektu nie mniejszej niż PLN brutto. Wymagania opisane w powyższych podpunktach muszą być spełnione łącznie. a) wykształcenie wyższe; b) posiada certyfikat ISTQB lub równoważny*; Zespół Testów c) w ciągu ostatnich 10 lat nabył minimum 3- letnie doświadczenie** w zakresie zarządzania zespołem testerów, w tym w co najmniej jednym projekcie polegającym na zaprojektowaniu, wytworzeniu i wdrożeniu systemu informatycznego, przez okres trwania nie krótszy niż 6 miesięcy i wartości projektu nie mniejszej niż PLN brutto. Wymagania opisane w powyższych podpunktach muszą być spełnione łącznie. a) wykształcenie wyższe; b) znajomość UML 2.0; c) udział w co najmniej: Zespół analityczny jednym szkoleniu z zakresu analizy biznesowej; oraz jednym szkoleniu z zakresu identyfikacji lub zarządzania wymaganiami; oraz jednym szkoleniu z zakresu; modelowania procesów biznesowych; b) Oświadczenie potwierdzające wykształcenie wyższe; c) Oświadczenie o posiadanych certyfikatach; d) Dane teleadresowe Klienta/ Pracodawcy; e) Okres realizacji projektu; f) Wartość projektu; g) Szczegółowy opis zakresu obowiązków w każdym z wymienionych projektów: Nazwa systemu; Wykaz doświadczenia w zakresie projektowania komponentów systemów informatycznych/pełnienie funkcji Projektanta; h) Informacja o podstawie do dysponowania. a) Imię i nazwisko; b) Oświadczenie potwierdzające wykształcenie wyższe; c) Oświadczenie o posiadanych certyfikatach; d) Dane teleadresowe Klienta/ Pracodawcy; e) Okres realizacji projektu; f) Wartość projektu; g) Szczegółowy opis zakresu obowiązków w każdym z wymienionych projektów: Nazwa systemu; Wykaz doświadczenia w zakresie zarządzania zespołem testowym oraz wytwarzania procedur i scenariuszy testowych testowania systemów informatycznych; h) Informacja o podstawie do dysponowania. a) Imię i nazwisko; b) Oświadczenie potwierdzające wykształcenie wyższe; c) Oświadczenie o posiadanych certyfikatach; d) Oświadczenie o udziale w wymaganych szkoleniach; e) Dane teleadresowe Klienta/ Pracodawcy; f) Okres realizacji projektu; 5

6 5 Analityk biznesowy - Ekspert ds. Bankowości Elektronicznej (2 osoby) 6 Analityk ds. bezpieczeństwa d) w ciągu ostatnich 10 lat nabył minimum 5- letnie doświadczenie** w zakresie analizy systemów informatycznych; e) w ciągu ostatnich 3 lat pełnił funkcję Głównego Analityka w co najmniej jednym projekcie polegającym na zaprojektowaniu, wytworzeniu i wdrożeniu systemu informatycznego bankowości elektronicznej, przez okres trwania nie krótszy niż 6 miesięcy i wartości projektu nie mniejszej niż PLN brutto. Wymagania opisane w powyższych podpunktach muszą być spełnione łącznie. a) wykształcenie wyższe; b) posiada minimum 3-letnie doświadczenie** w zakresie prowadzenia analizy systemów bankowości elektronicznej; c) brał udział jako analityk lub projektant, w co najmniej 1 projekcie informatycznym polegającym na budowie systemu zawierającego portal oraz usługi bankowe. Wymagania opisane w powyższych podpunktach muszą być spełnione łącznie. a) wykształcenie wyższe; b) w ciągu ostatnich 5 lat nabył minimum 3- letnie doświadczenie** w projektach jako analityk ds. bezpieczeństwa, gdzie tworzył procedury bezpieczeństwa zgodne z obecnym prawodawstwem (m.in. z Ustawą o ochronie danych osobowych, oraz w zakresie systemów zarządzania tożsamością); c) posiada doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa systemów informatycznych z zakresu prowadzenia audytu bezpieczeństwa informacji CISA lub CISSP poświadczona ważnym certyfikatem CISA lub CISSP. Wymagania opisane w powyższych podpunktach muszą być spełnione łącznie. g) Wartość projektu; h) Szczegółowy opis zakresu obowiązków w każdym z wymienionych projektów: Nazwa systemu; Wykaz doświadczenia w zakresie prowadzenia analizy systemów informatycznych/pełnienie funkcji Głównego Analityka. i) Informacja o podstawie do dysponowania. a) Imię i nazwisko; b) Oświadczenie potwierdzające wykształcenie wyższe; c) Dane teleadresowe Klienta/ Pracodawcy; d) Okres realizacji projektu; e) Szczegółowy opis zakresu obowiązków w każdym z wymienionych projektów: Nazwa systemu; Wykaz doświadczenia w zakresie prowadzenia analizy systemów informatycznych/pełnienie funkcji Analityka. f) Informacja o podstawie do dysponowania. a) Imię i nazwisko; b) Oświadczenie potwierdzające wykształcenie wyższe; c) Oświadczenie o posiadanych certyfikatach; d) Dane teleadresowe Klienta/ Pracodawcy; e) Okres realizacji projektu; f) Szczegółowy opis zakresu obowiązków w każdym z wymienionych projektów: Nazwa systemu; Wykaz doświadczenia w zakresie prowadzenia analizy systemów informatycznych/pełnienie funkcji Analityka. g) Informacja o podstawie do dysponowania. Osoby wymagane w trakcie świadczenia usług serwisowych 7 Ekspert ds. Jakości (ITIL) a) wykształcenie wyższe; b) posiada certyfikat ITIL; c) w ciągu ostatnich 10 lat nabył minimum 3- letnie doświadczenie** w projektach informatycznych, w tym w co najmniej jednym projekcie o wartości nie mniejszej niż PLN brutto; d) posiada doświadczenie w administrowaniu tworzeniu procedur obsługi gwarancyjnej oraz procedur zarządzania incydentami i a) Oświadczenie potwierdzające wykształcenie wyższe; b) Oświadczenie o posiadanych certyfikatach; c) Dane teleadresowe Klienta/ Pracodawcy; d) Okres realizacji projektu; e) Wartość projektu; f) Szczegółowy opis zakresu obowiązków w każdym z wymienionych projektów: 6

7 problemami; Wymagania opisane w powyższych podpunktach muszą być spełnione łącznie. Nazwa systemu; Wykaz doświadczenia w projektach informatycznych/ w zakresie przeglądu jakości projektów informatycznych. g) Informacja o podstawie do dysponowania. Uwaga: * Poprzez certyfikat równoważny Zamawiający rozumie, że Wykonawca dla każdej roli przedstawi certyfikat, który: 1) jest analogiczny co do zakresu do przykładowych certyfikatów wskazanych z nazwy dla danej roli, co jest rozumiane jako: analogiczna dziedzina merytoryczna, wynikająca z roli, której dotyczy certyfikat (np. zarządzanie bazami danych, kompetencje związane z zarządzaniem projektami, testowaniem, administracją bazami danych, programowaniem, etc); analogiczny stopień poziomu kompetencji (np. podstawowy, zaawansowany, ekspert); analogiczny poziom doświadczenia zawodowego, wymaganego do otrzymania danego certyfikatu (np. konieczność wykazania się uczestnictwem w określonej liczbie projektów w danej roli lub liczba lat pracy w danej roli, etc). 2) potwierdzony jest egzaminem (dotyczy tylko tych ról, których przykładowe certyfikaty muszą być potwierdzone egzaminem). ** ilość lat doświadczenia liczona jest jako suma okresów pracy w danej roli. Zamówienie będzie realizowane w języku polskim. Wykonawca musi zapewnić możliwość komunikowania się Wykonawcy i osób wykonujących zamówienie z Zamawiającym w języku polskim oraz sporządzania dokumentacji w języku polskim, w tym zapewnić tłumaczenie symultaniczne w przypadku konieczności komunikacji bezpośredniej oraz tłumaczenie w przypadku sporządzenia dokumentów w języku obcym. Wykonawca w wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wskaże sposób komunikowania się danej osoby z Zamawiającym (np.: w języku polskim, za pośrednictwem tłumacza). Zamawiający dopuszcza, że osoby wskazane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia mogą pełnić więcej niż jedną rolę zdefiniowaną przez Zamawiającego. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, powyższe wymagania będą spełnione, gdy spełniać je będzie jeden, kilku lub łącznie wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego. 3. w zakresie znajdowania się w sytuacji ekonomicznej gwarantującej realizację zamówienia: Warunek 1 Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, osiągnął średni roczny obrót w zakresie prowadzonej działalności w wysokości minimum PLN (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych). Warunek 2 Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min PLN (słownie: dwa miliony złotych). Warunek 3 Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż PLN (słownie: dziewięć milionów złotych). 7

8 4. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp Wykonawca może polegać m.in. na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki opisane w ust. 1-3 winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. 6. W przypadku gdy wartość zamówienia została wyrażona w walucie innej niż PLN, wykonawca zobowiązany jest do jej przeliczenia na PLN, przyjmując jako podstawę średni kurs danej waluty opublikowany przez NBP (wg tabeli A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji niniejszego ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeśli publikacja ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nastąpi w dniu, kiedy NBP nie publikuje tabeli kursów średnich, należy przyjąć kurs z tabeli kursów średnich, opublikowany w dniu najbliższym po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. VIII. ZASADY DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 1. Spełnienie warunków opisanych w części VI i VII SIWZ należy potwierdzić poprzez złożenie oświadczeń oraz dokumentów, o których mowa w części IX SIWZ. 2. Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana wg formuły spełnia nie spełnia. 3. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż warunki zostały spełnione. 4. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania (odrzuceniem jego oferty). IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA. A. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, których opis sposobu oceny spełniania został dokonany w części VII SIWZ, Zamawiający żąda następujących oświadczeń i dokumentów: 1. Oświadczenia zgodnego z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp wg Załącznika nr 3.1 do SIWZ. 2. Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wg wzoru z Załącznika nr 3.3 do SIWZ wraz z oświadczeniem stanowiącym Załącznik nr 3.4 do SIWZ, z którego będzie wynikało, że osoby wskazane jako przewidziane do realizacji zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia. 3. Wykazu zamówień, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania - na formularzu zgodnym z treścią Załącznika nr 4 do SIWZ (wykaz Doświadczenie ), wraz z załączeniem dowodów, potwierdzających, że 8

9 zamówienia te zostały wykonane lub są wykonywane należycie; dowody, o których mowa muszą spełniać wymagania określone w 1 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 231) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich dokumenty mogą być składane. 4. Sprawozdania finansowego albo jego części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za ten okres. 5. Zamawiający żąda ponadto opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 6. Na potwierdzenie spełniania warunku określonego w rozdz. VII ust. 3 niniejszej SIWZ (warunek 3) informacji z banku lub kasy oszczędnościowo kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 7. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, ze wskazaniem następujących informacji: 1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; 3) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem; 4) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp, Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, zgodne z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp wg Załącznika nr 3.2 do SIWZ. UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - dokument składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie. 2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - dokument składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie. 3. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 9

10 całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dokument składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie. 4. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dokument składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie. 5. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8, ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dokument składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. Postanowienia dotyczące terminu wystawienia i zakresu dokumentu zawierającego w/w oświadczenie stosuje się odpowiednio. 6. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dokument składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie. 7. Listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, co Wykonawca, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 albo informacji o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, wg wzoru z Załącznika nr 5 do SIWZ. UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - dokument składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie. X. PEŁNOMOCNICTWO 1. Do oferty należy załączyć dokument/-y określające zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. 2. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, z którego wynika zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 10

11 XI. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ WYKONAWCY DOSTARCZYĆ W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (wymogi dla wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej) 1. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składają dokumenty wymienione w części IX SIWZ z zastrzeżeniem, że zamiast dokumentów, o których mowa w części IX B SIWZ: 1) ust. 2 4 i ust. 6 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; b. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 2) ust. 5 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8, 10 i 11 ustawy Pzp. 2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1) lit. a i c oraz pkt 2) niniejszej części SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) lit. b niniejszej części SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1) i 2), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Postanowienia ust. 2 niniejszej części SIWZ stosuje się odpowiednio. 4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCÓW 1. Wymagania dotyczące dokumentów składanych przez Wykonawców, o których mowa cz. IX lub XI SIWZ reguluje m.in. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231). 2. Oświadczenia, o których mowa w części IX A ust. 1, oraz w części IX B ust. 1, 7 i pisemne zobowiązanie (jeśli dotyczy), o którym mowa w cz. VII ust. 4 należy przedstawić w oryginale, pozostałe dokumenty, o których mowa w części VII i IX mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej i opatrzonej klauzulą za zgodność z oryginałem, przez Wykonawcę (tj. osoby wymienione w rejestrze lub zaświadczeniu o wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, posiadające umocowania prawne do reprezentowania firmy lub przez umocowanego pełnomocnika). Dokument wielostronicowy przedłożony w formie kopii winien być potwierdzony za zgodność z oryginałem na każdej zapisanej (ponumerowanej) stronie. 3. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale albo w kopii poświadczonej notarialnie. 4. Dokumenty, oświadczenia oraz pełnomocnictwa sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 11

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sygnatura postępowania: BZP/19/DI/2013 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO art. 39 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Sygnatura postępowania: BZP/79/DK/2012

Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Sygnatura postępowania: BZP/79/DK/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ART. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Dialog konkurencyjny

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Dialog konkurencyjny 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:23888-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2012/S 15-023888 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Nazwa i adres Zamawiającego Instytut Przemysłu Organicznego 03-236 Warszawa, ul. Annopol 6 tel. (48 22) 811 12 31, fax (48 22) 811 07 99 e-mail: ipo@ipo.waw.pl, www.ipo.waw.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS Tekst jednolity SIWZ, załącznik do pisma z dnia 16.04.2014 znak 993200/271/IN-210 /14 znak sprawy: TZ/370/75/13; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS znak sprawy: TZ/370/75/13; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji wraz z opieką

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu 05-55 Magdalenka, ul. Postępu 36A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy DAZ 4 0 / 59 /14 Wdrożenie Centralnego Systemu Informatycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ę ó ľ ľ ľ ę łó ľ ľ ľ ľ Ę ľ ľ ś ĺ ą ś ą ľ ĺ ľ ó ń ľ ś ĺ ż ľ ół ę ľ ą ľ ĺ ľĺ ľ ľ ľ ľ ľ Śľ ĺ ł ő ĺ ś Í Ó ś ľ Definicje i skróty: Wyrażenia i skróty użyte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Dolnego Śląska

Fundusze Europejskie dla rozwoju Dolnego Śląska etap 2 jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zamawiający: Filharmonia im. Witolda

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wsparcie analityczne i merytoryczne w ramach podnoszenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. MIASTO ZAMOŚĆ ul. Rynek Wielki 13 22-400 Zamość /nazwa, pieczątka Zamawiającego/ znak sprawy: OA.272. 27.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PROWADZONY W TRYBIE USTAWY Z DN. 29.01.2004 R - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DALEJ - USTAWA PZP) (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr zamówienia: 24/usł./2011 Zatwierdzam: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r.

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę oleju opałowego dla domów pomocy społecznej i środowiskowego domu samopomocy powiatu płockiego na 2014 rok. Znak sprawy: RI. 473.2.2013 Zatwierdzam

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak sprawy: ZZ-271-47-U-PN/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 36-002 JASIONKA 942 PRZETARG NIEOGRANICZONY poniżej 387 000,00 EUR pn.: Zakup urządzeń i oprogramowania do zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup kompleksowej usługi wydruku dla wybranych lokalizacji

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo