ROZBUDOWĘ SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ESKULAP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZBUDOWĘ SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ESKULAP"

Transkrypt

1 ... pieczęć zamawiającego SPZOZ/38/DZP/13 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach zwany dalej Zamawiającym zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: ROZBUDOWĘ SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ESKULAP EKSPLOATOWANEGO W SPZOZ W SZAMOTUŁACH WRAZ Z ROZBUDOWĄ SERWEROWNI CPV Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne Systemy informacji medycznej Pakiety oprogramowania medycznego Usługi wdrażania oprogramowania Usługi konfiguracji oprogramowania Usługi dostawy oprogramowania System zarządzania bazą danych Serwery komputerowe Serwery sieciowe Serwery plików Serwery WWW Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawy - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.) SZAMOTUŁY, PAŹDZIERNIK 2013 ROKU

2 SPIS TREŚCI I. Nazwa i adres zamawiającego II. Tryb udzielenia zamówienia III. Opis przedmiotu zamówienia IV. Termin wykonania zamówienia V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami VIII. Wymagania dotyczące wadium IX. Termin związania ofertą X. Opis sposobu przygotowania oferty XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert XII. Opis sposobu obliczania ceny oferty XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, żeby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach XVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia XVII. Informacje uzupełniające 2

3 I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Sukiennicza Szamotuły tel.: fax.: Godziny urzędowania Zamawiającego: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:25 do 14:00. II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej progów przewidzianych dyrektywami unijnymi tj euro. III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa obecnie eksploatowanego systemu informatycznego ESKULAP o dodatkowe moduły funkcjonalne oraz rozbudowa serwerowni. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca: a. Dostarczy i migruje licencje modułów zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7 do SIWZ b. Wykona przeniesienie danych z wygaszanego systemu ORION firmy TMS-SOFT w zakresie określonym w załączniku nr 6 do SIWZ. Dane dostarczone w formie elektronicznej od Zamawiającego, Wykonawca dostosuje w sposób umożliwiający ich import do systemu SIM. c. Dostarczy 2 serwery oraz macierz zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7 do SIWZ d. W zależności od charakterystyki macierzy i serwerów Wykonawca dostarczy wszystkie pozostałe elementy niezbędne do prawidłowego działania macierzy oraz do połączenia macierzy z serwerami będącymi w posiadaniu Zamawiającego, jak i dostarczanymi przez Wykonawcę i innymi niezbędnymi urządzeniami w celu uzyskania optymalnej wydajności i konfiguracji (w tym do instalacji w szafie RACK 19 ) zgodnie z załącznikiem 6 i 7 do SIWZ. e. Zbuduje klaster składający się z serwera obecnie posiadanego przez zamawiającego (SAN) oraz serwerów i macierzy dostarczanej w ramach postępowania. f. Wykona niezbędne usługi wdrożeniowe wraz z konfiguracją i parametryzacją. g. Wykona integrację z systemem PACS obecnie użytkowanym w szpitalu - Agfa IMPAX6 h. Zainstaluje i skonfiguruje sterowniki do maszyn laboratoryjnych obecnie użytkowanych w szpitalu, celem podłączenia do dostarczanego systemu LIS - zgodnie z listą urządzeń wymienionych w załączniku nr 6. i. Przeszkoli personel Zamawiającego tj. użytkowników i administratorów. j. Będzie świadczył usługi serwisu gwarancyjnego dla dostarczanych aplikacji przez okres 12 miesięcy na warunkach szczegółowo określonych w załączniku nr 7 do SIWZ W przypadku wystąpienia w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych czy też znaków towarowych, rozwiązań technicznych i technologicznych, zamawiający informuje, że wskazania takie mają wyłącznie charakter przykładowy wskazujący wyłącznie parametry użytkowe i techniczne, które są istotne dla Zamawiającego, z wyjątkiem nazw systemów i urządzeń, które 3

4 posiada i użytkuje Zamawiający. W związku z powyższym w takim przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Za ofertę równoważną Zamawiający uzna ofertę, w której zaproponowano przedmiot zamówienia o parametrach technicznych i użytkowych nie gorszych niż określone w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca w takim przypadku obowiązany jest przedstawić sposób wykonania zamówienia, tj. wykazać w ofercie wykaz rozwiązań równoważnych, pozycję, której rozwiązanie równoważne dotyczy oraz szczegółowy opis rozwiązania równoważnego. Celem Zamawiającego jest jedynie pozyskanie w jak najniższych kosztach łącznych przedmiotu zamówienia najwyższej jakości i funkcjonalności. IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: Zamawiający wymaga wykonania całości przedmiotu zamówienia nie później niż do r. V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający w tym zakresie nie wyznacza szczegółowego warunku. Wymaga się złożenia oświadczenia (załącznik nr 2 do SIWZ). 2. Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia. Zamawiający uzna warunek za pełniony, jeżeli Wykonawca wykaże w wykazie dostaw (załącznik nr 3 do SIWZ), że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: a. co najmniej dwa zamówienia, polegające na rozbudowie SIM obejmujące swoim zakresem moduł RIS (Radiology Information System) o wartości nie mniejszej niż ,00 zł brutto każde, oraz załączy do oferty dowody, że zostały wykonane należycie, b. jedno zamówienie polegające na rozbudowie SIM obejmujące swoim zakresem moduł LIS (Laboratory Information System) o wartości nie mniejszej niż ,00 zł brutto, oraz załączy do oferty dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie. 3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże w wykazie osób (załącznik nr 4), że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi następujące kwalifikacje i doświadczenie: a. jednym kierownikiem projektu z wykształceniem wyższym, znajomością metodyki PRINCE2 (lub równoważnej metodyki zarządzania projektem) potwierdzoną certyfikatem na poziomie Prince2 Foundation lub równoważnym certyfikatem, minimum 5-letnie doświadczenie w kierowaniu projektami informatycznymi, udział w co najmniej 3 projektach obejmujących wdrożenie systemów informatycznych w ochronie zdrowia, 4

5 b. jednym specjalistą baz danych z wykształceniem wyższym oraz certyfikatem odbycia szkoleń z zakresu Administracji i Optymalizacji (tuning) bazy danych oferowanej w postępowaniu, c. pięcioma specjalistami ds. wdrożeń oprogramowania aplikacyjnego z minimum dwuletnim doświadczeniem we wdrażaniu SIM w placówkach ochrony zdrowia, oraz znajomością metodyki PRINCE2 (lub równoważnej metodyki zarządzania projektem) potwierdzonej certyfikatem na poziomie Prince2 Foundation lub równoważnym certyfikatem. 4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający w tym zakresie nie wyznacza szczegółowego warunku. Wymaga się złożenia oświadczenia (załącznik nr 2 do SIWZ). 5. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy, Zamawiający w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, może żądać dokumentów dotyczących w szczególności charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innymi podmiotami 6. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy, w postępowaniach określonych w art.26 ust.2 ustawy zamawiający może żądać oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, 7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, według art. 23 ustawy PZP. 8. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty. W przypadku braku w ofercie któregokolwiek z wymaganych, wymienionych w rozdziale V SIWZ dokumentów wezwie wykonawcę do ich uzupełnienia, we wskazanym terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Wykonawca, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu podlega wykluczeniu. Ocena spełniania postawionych warunków Wykonawcy na zasadzie spełnia nie spełnia na podstawie złożonych dokumentów. Spełnia- złożone, prawidłowe, wszystkie wymagane dokumenty Nie spełnia braki dokumentów lub informacji w nich wymaganych. Oferta podlega odrzuceniu lub traktowana jest jako odrzucona (z poszanowaniem Art. 26 ust. 3) VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY: Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie. Wykonawcy składają dokumenty i oświadczenia na zasadach określonych ustawą Pzp, w szczególności zgodnie z zapisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2013, poz. 231). A. WYMAGANE OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY: WYKONAWCA NA ŻĄDANIE ZAMAWIAJĄCEGO I W ZAKESIE PRZEZ NIEGO WSKAZANYM JEST ZOBOWIĄZANY WYKAZAĆ ODPOWIEDNIO, NIE PÓŹNIEJ NIŻ NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERT, 5

6 SPEŁNIANIE WARUNKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 22 UST. 1, I BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POWODU NIESPEŁNIANIA WARUNKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST Oświadczenie wykonawcy w trybie art. 22 oraz w trybie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 Nr 907, ze zm.) o braku podstaw do wykluczenia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie o składają wszyscy ci Wykonawcy lub jeden w imieniu wszystkich. Należy odpowiednio zaznaczyć w oświadczeniu; 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: a) pkt 2 4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, 4. Dokumenty, o których mowa w punkcie 3. lit. a) tiret pierwszy i trzeci powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o których mowa w punkcie 3. lit. a) tiret drugi powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 5. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis pkt. 4 stosuje się odpowiednio; 6. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu; 7. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, są: 1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 2) w przypadku zamówień na usługi oświadczenie wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w ppkt 1); 6

7 8. W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 9, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt 9 ppkt 1) lub 2). 9. W razie konieczności szczególnie, gdy wykaz lub dowody, o których mowa odpowiednio w pkt 9 ppkt 1) lub 2), budzą wątpliwości zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu; 10. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 11. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 12. Wykonawca, wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. 13. (Dotyczy Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców składających ofertę wspólną albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia. Ponadto zamawiający przed podpisaniem umowy może żądać kopii umowy podmiotów występujących wspólnie w postępowaniu. 14. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia; 15. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda złożenia dokumentów dotyczących w szczególności: a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia; 16. Dokumenty można złożyć w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez jedną z osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy z dopiskiem: za zgodność z oryginałem, chyba że SIWZ stanowi inaczej. 17. Dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku innym niż PL, są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. B. Inne dokumenty, które Wykonawcy są zobligowani załączyć do oferty : 1. Formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 7

8 2. Dokumenty wymienione w rozdziałach VI i VII 3. Podpisany załącznik nr 6 - Specyfikacja ilościowa przedmiotu zamówienia 4. Wypełniona i podpisana Specyfikacja techniczno - użytkowa załącznik nr 7 5. Zaparafowany załącznik nr 5 - Istotne postanowienia warunków umowy 6. Wykaz rozwiązań równoważnych jeżeli dotyczy. 7. Szczegółowy opis techniczny rozwiązań równoważnych udowodnienie równoważności oferowanych rozwiązań jeżeli dotyczy. Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę / osoby / uprawnioną do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem" za wyjątkiem pełnomocnictwa, które powinno być złożone w formie oryginału lub poświadczonego notarialnie odpisu. VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A ŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI: 1. Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia, wnioski, rozstrzygnięcia lub informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują wg swego uznania pisemnie lub fax-em lub elektronicznie. Przesłanie za pomocą fax-u i/lub elektronicznie ( ) jest rozumiane jako skutecznie doręczone. Strony obowiązane są potwierdzić otrzymanie ww. każdorazowo drugiej stronie, nawet bez odrębnego wezwania. Brak potwierdzenia nie skutkuje brakiem otrzymania. 2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie. 4. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób zmianę zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza także na tej stronie. 5. Osoby upoważnione przez Zamawiającego do kontaktów z uczestnikami postępowania: a. sprawy merytoryczne: dopuszcza się wyłącznie zapytania w formie, o której mowa w ust 1. b. sprawy formalne: Maria Stróżyk Pełnomocnik Dyrektora ds. Zamówień Publicznych tel. (061) , fax. (061) , 6. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ. 7. Wynik postępowania zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie informacji o zawarciu umowy, którą zamawiający zamieści na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej oraz umieści w swojej siedzibie w miejscu publicznie dostępnym, 8

9 wskazując odpowiednio cenę oferty brutto oraz uzasadnienie wyboru wykonawcy, któremu udzielono zamówienia. Niezależnie od tego, o wyborze oferty powiadomieni zostaną wszyscy Wykonawcy, którzy ubiegali się o zamówienie. Zamawiający dopełni odpowiednio postanowienia art. 92 ustawy Pzp. VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. 2. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 3. Wszystkie dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być sporządzone w języku polskim, pismem czytelnym. W przypadku składania dokumentów w języku obcym, oprócz oryginału lub kserokopii tych dokumentów, do oferty należy dołączyć tłumaczenie na język polski, poświadczone przez Wykonawcę. 4. Wskazane jest, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i trwale spięte. 5. Wymagane dokumenty należy złożyć w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę - przy zachowaniu obowiązujących go zasad reprezentacji poprzez złożenie podpisu na kserokopii dokumentu. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub budzić będzie uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie będzie mógł sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób. 6. Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą: Podpisać druk Formularza ofertowego, Podpisać załączniki 7. Wszelkie poprawienia treści oferty dokonane przez Wykonawcę muszą być potwierdzone podpisem Wykonawcy złożonym przy dokonanej poprawce. 8. Każdy z Wykonawców może zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz ze zm.), co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. Muszą one być oznaczone klauzulą: "Nie udostępniać innym uczestnikom postępowania. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji". 9. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana lub wycofanie oferty następuje poprzez złożenie odrębnego oświadczenia w tym zakresie dostarczonego Zamawiającemu w odrębnej kopercie z adnotacją zmiana lub wycofanie oferty. 10. Ofertę złożoną po terminie zwraca się niezwłocznie bez otwierania. 11. Opakowanie oferty: Ofertę należy umieścić w jednej zabezpieczonej kopercie wewnętrznej oraz jednej nieprzejrzystej kopercie zewnętrznej oznaczonej napisem OFERTA na: Rozbudowę systemu informatycznego Eskulap eksploatowanego w SPZOZ w Szamotułach wraz z rozbudową serwerowni. z dopiskiem Nie otwierać przed r. godz. 10:15 Opakowanie wewnętrzne należy opatrzyć nazwą i adresem Wykonawcy. 9

10 12. Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego i zaadresować następująco: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Sukiennicza Szamotuły W przypadku braku powyższych informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku np. przypadkowe otwarcie ofert w przypadku składania ofert przed wyznaczonym terminem składania, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert. XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 1. Ofertę należy złożyć do dnia r. do godz. 10:00 na adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Sukiennicza Szamotuły 2. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 10:15 w Sali konferencyjnej w siedzibie Zamawiającego. 3. Otwarcie ofert jest jawne. 4. Bezpośrednio przed otwarciem Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Po otwarciu ofert Zamawiający poda do publicznej wiadomości: nazwę i siedzibę Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informację dotyczące ceny oferty oraz warunków płatności zawartych w formularzu ofertowym. 5. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek Zamawiający prześle mu informacje, które zostały ogłoszone na sesji otwarcia ofert. XII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY: 1. Wykonawca dokona obliczenia ceny ofertowej za realizację zamówienia na formularzu ofertowym załącznik nr 1 do SIWZ. Wykonawca w ramach oferty może wypełnić formularz ofertowy przekazany mu przez Zamawiającego lub sporządzić własny, z zastrzeżeniem zakazu zmian merytorycznych zapisów znajdujących się we wzorze. 2. Ceny w formularzu muszą być podane w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty oraz prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. 3. Wykonawca winien w formularzu ofertowym podać łączną cenę netto i brutto. 4. Ceny podane w formularzu ofertowym muszą obejmować wszystkie koszty wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia. 5. Zamawiający informuje, że wynagrodzenie nie ulegnie zmianie przez okres trwania umowy. 6. Upusty oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenach netto. Wartość pozycji po zastosowaniu upustu nie może być niższa niż koszty własne. 7. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ niepowodującej istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 8. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zawierać ona będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia (art. 89 ust. 1 pkt. 4). W celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę mają zastosowanie przepisy art. art. 90 ust. 1-3 ustawy. XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT: 10

11 1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie jedynego kryterium, jakim jest cena. Cena 100% Cena będzie wyliczana wg następującego wzoru: cena oferowana minimalna brutto Cena = x 100 pkt. x 100 %. cena badanej oferty brutto 2. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: 1. W zawiadomieniu wysłanym do wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, zamawiający określi miejsce i termin zawarcia umowy. 2. Zamawiający podpisze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu określonego powyżej, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zostanie złożona tylko jedna oferta. 3. Za datę zawarcia umowy uznajemy dzień wynikający z terminów przewidzianych w Ustawie Pzp, wskazany przez Zamawiającego wcześniej uzgodniony telefonicznie z wybranym Wykonawcą. Do podpisania umowy dochodzi w siedzibie Zamawiającego, a w przypadku nie przybycia Wykonawcy w wyznaczonym terminie, umowę wysyła się do podpisania drogą pocztową, a za datę podpisania umowy uznajemy dzień wyznaczony i zapisany jako data zawarcia umowy przez Zamawiającego w umowie. XV. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ICH WARUNKACH: Warunki zostały określone w istotnych postanowieniach warunków umowy stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ. XVI. WARUNKI ZMIANY UMOWY 1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian istotnych postanowień umowy w porównaniu do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, przy zaistnieniu chociażby jednej z poniższych okoliczności: a) jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w takim przypadku umowa będzie mogła zostać dostosowana do zaistniałych okoliczności, b) jeśli nastąpi zmiana przepisów dot. podatku VAT lub innych przepisów powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację umowy w takim przypadku umowa będzie mogła być dostosowana do tych przepisów, c) jeżeli nastąpi konieczność modyfikacji jej poszczególnych zapisów w celu zachowania spójności z treścią materiałów przedłożonych przez Wykonawców w ofertach, a Zamawiający uznał za celowe ich włączenie do umowy w celu zapewnienia powodzenia realizacji przedmiotu zamówienia, 11

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGII Verified Environmental Management REG.NO. PL 2.32-003- 44 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCEGO: ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Nazwa i adres Zamawiającego Instytut Przemysłu Organicznego 03-236 Warszawa, ul. Annopol 6 tel. (48 22) 811 12 31, fax (48 22) 811 07 99 e-mail: ipo@ipo.waw.pl, www.ipo.waw.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sygnatura postępowania: BZP/19/DI/2013 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO art. 39 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak sprawy: ZZ-271-47-U-PN/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. Zamawiający: Politechnika Poznańska pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 60-965 Poznań NIP 777-00-03-699 www.put.poznan.pl Godziny urzędowania 7.00-15.00 tel. 061 665 3538 fax 061 665 3738 Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Dolnego Śląska

Fundusze Europejskie dla rozwoju Dolnego Śląska etap 2 jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zamawiający: Filharmonia im. Witolda

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr zamówienia: 24/usł./2011 Zatwierdzam: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Sygnatura postępowania: BZP/79/DK/2012

Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Sygnatura postępowania: BZP/79/DK/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZGOK.P/9/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH

Bardziej szczegółowo

nr 24 /PN/2009 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

nr 24 /PN/2009 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1 z 89 Zamawiający: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Tczewie Tczewskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ul. 30 Stycznia 58 83 110 Tczew tel/fax 058 531 38 30 NIP 593-25-26-795 REGON

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup zintegrowanego Systemu Informatycznego obejmujący dostawę Systemu Informatycznego, kompleksowe wdrożenie Systemu Informatycznego w zakresie finansów, księgowości,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PROWADZONY W TRYBIE USTAWY Z DN. 29.01.2004 R - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DALEJ - USTAWA PZP) (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4, 00-013 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu 05-55 Magdalenka, ul. Postępu 36A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy DAZ 4 0 / 59 /14 Wdrożenie Centralnego Systemu Informatycznego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/1/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią w budynku Orle Gniazdo

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan. Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-3/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/18/2015

Bardziej szczegółowo