Stargard Szczeciński inkubatorem przedsiębiorczości 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stargard Szczeciński inkubatorem przedsiębiorczości 1"

Transkrypt

1 dr Anna Kaczmarek Stargard Szczeciński inkubatorem przedsiębiorczości 1 W nowoczesnych gospodarkach na styku narodowego i regionalnych systemów innowacji powstaje funkcjonalny System Transferu Technologii i Komercjalizacji Wiedzy (STTiKW), obejmujący podmioty i mechanizmy umożliwiające przekształcanie wiedzy w nowe wyroby, usługi, technologie, rozwiązania organizacyjne i marketingowe. 2 To specyficzny krwiobieg gospodarki opartej na wiedzy, na który składają się między innymi ośrodki innowacji, jak parki i inkubatory technologiczne, centra transferu technologii, preinkubatory, akademickie inkubatory, wspierające procesy innowacyjne poprzez różnego typu formy pomocy i usługi proinnowacyjne. Na omawiany obszar aktywności duży wpływ ma polityka gospodarcza (głównie naukowo-badawcza, innowacyjna, edukacyjna, przedsiębiorczości i wobec MSP) oraz instytucje centralne tworzące systemowe warunki i programy pomocy. 1 opracowanie w ramach projektu Innowacyjne zachodniopomorskie konkurencyjne zachodniopomorskie. Wsparcie tworzenia i rozwoju sieci współpracy sfery nauki z przedsiębiorstwami w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Poddziałania Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw dofinansowane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (2012 rok). 2 Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa

2 Polska to doskonałe miejsce do inwestowania i rozwijania biznesu. W najnowszym raporcie Ernst&Young European Attractiveness Survey 2010 Polska została wskazana przez menedżerów firm międzynarodowych jako najczęściej rozważana przez firmy lokalizacja nowych bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) w Europie. 3 Turystów zachwyca natomiast gościnność i życzliwość Polaków, zabytki kultury polskiej i bogactwo przyrody. Polska oferuje zagranicznym firmom wiele zachęt inwestycyjnych. Jedną z wielu możliwości jest ulokowanie inwestycji na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSE). Władze samorządowe miasta Stargardu Szczecińskiego, wykorzystując powyższe atuty, prowadzą działania skierowane na zwiększenie atrakcyjności regionu jako miejsca lokowania inwestycji poprzez przygotowanie atrakcyjnych terenów pod inwestycje, co przekłada się na wzrost liczby i wartości inwestycji bezpośrednich w regionie oraz stworzenie warunków dla powstania nowych miejsc pracy, czy zmniejszenie bezrobocia. 4 Dla przyciągnięcia inwestorów powstał Stargardzki Park Przemysłowy (SPP) oraz Park Przemysłowy Nowoczesnych Technologii w Stargardzie Szczecińskim. Park technologiczny to zespół wyodrębnionych nieruchomości wraz z infrastrukturą techniczną, utworzony w celu dokonywania przepływu wiedzy i technologii pomiędzy jednostkami 3 Dlaczego Polska, [dostęp na dzień ]. 4 PPNTwSS, _przemyslowy_nowoczesnych_technologii_w_stargardzie_szczecins kim.aspx,, [dostęp na dzień ]. 2

3 naukowymi a przedsiębiorcami. 5 Przedsiębiorcom, wykorzystującym nowoczesne technologie, są tam oferowane usługi w zakresie: - doradztwa w tworzeniu i rozwoju przedsiębiorstw, - transferu technologii, - przekształcania wyników badań naukowych i prac rozwojowych w innowacje technologiczne, - tworzenia korzystnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej. W niniejszym artykule zostanie podjęta próba przeanalizowania zagadnienia prowadzenia działalności gospodarczej po promocyjnych warunkach na przykładzie SPP oraz Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii w Stargardzie Szczecińskim. Przytoczone zostaną następujące kwestie: opis Stargardu Szczecińskiego, zasady funkcjonowania SPP oraz Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii w Stargardzie Szczecińskim i ich inwestorzy, wszechstronna pomoc oraz wsparcie Powiatowego Urzędu Pracy, PAIiIZ, jak i Stargardzkiej Agencji Rozwoju Lokalnego. Na koniec zostanie zaprezentowany przykład dobrych praktyk w zakresie tworzenia lokalizacji i inkubacji przedsiębiorczości Inkubator Przedsiębiorczości IN-MARR z Mielca, który to jest zbliżony do działalności w miasta Stargard Szczeciński, a można go zaadoptować w województwie zachodniopomorskim. 5 Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

4 Charakterystyka Stargardu Szczecińskiego Stargard Szczeciński rozwijał się powolnie i był w dużym stopniu uzależniony od Szczecina do momentu wybudowania linii kolejowej łączącej Stargard ze Szczecinem i dalej do Berlina w dziewiętnastym wieku. 6 Stargard Szczeciński posiada ok. 70 tys. mieszkańców, trzeci (pod względem ilości mieszkańców) ośrodek miejski województwa zachodniopomorskiego. Spełnia funkcje dużego węzła komunikacyjnego. Przecinają się tu ważne drogi komunikacyjne i kolejowe. Na terenie miasta znajduje się obszar objęty Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną. Stargard stanowi regionalny ośrodek gospodarczy z wyraźną przewagą przemysłu lekkiego. Jest intensywnie rozwijającym się ośrodkiem gospodarczym i przemysłowym, z mocną pozycją w północnej części kraju. W Stargardzie ważny udział w koniunkturze ma przemysł spożywczy, elektromaszynowy, oraz włókienniczy. Cechą charakterystyczną oraz silną stroną gospodarki miasta jest jej zróżnicowanie. 7 O atrakcyjności gospodarczej miasta decyduje dynamiczny rozwój firm świadczących usługi około biznesowe oraz mikro przedsiębiorstw, obecnie jest około 10 tys. podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w mieście. W kwietniu 2007 r. Rada Miejska w Stargardzie Szczecińskim przyjęła kolejną już uchwałę której celem jest określenie szczegółowych warunków udzielania pomocy regionalnej 6 Oferty, [dostęp na dzień ]. 7 Atuty Stargardzkiego Parku Przemysłowego, [dostęp na dzień ]. 4

5 przedsiębiorcom na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na terenie miasta Stargardu Szczecińskiego. 8 Zaproponowana w uchwale pomoc publiczna ma formę zwolnienia od podatku od nieruchomości. Zakres przedmiotowy zwolnienia obejmuje grunty, budynki i budowle stanowiące nowe inwestycje, zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej. Zwolnienie skierowane jest do przedsiębiorców, którzy realizować będą inwestycje związane głownie z działalnością produkcyjną. Warunkiem podstawowym umożliwiającym korzystanie z pomocy publicznej jest złożenie wniosku przed rozpoczęciem prac nad danym projektem. Przedsiębiorca ma prawo uzyskać pomoc publiczną na: 1) wspieranie nowych inwestycji (zainwestowanie kwoty przekraczającej 100 tys. euro oraz zakończenie inwestycji w terminie 48 miesięcy od dnia złożenia wniosku), 2) nabycie przedsiębiorstwa, które jest w likwidacji oraz utworzenie nowych miejsc pracy (utworzenie w nabytym przedsiębiorstwie w ciągu 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku co najmniej 50 nowych miejsc pracy), 3) utworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją (utworzenie, co najmniej 50 nowych miejsc pracy w okresie 3 lat od daty zakończenia inwestycji). Pomoc udzielona na podstawie uchwały podlega sumowaniu z każdą inną pomocą przeznaczoną na realizację tej samej inwestycji lub na tworzenie nowych miejsc pracy, bez względu na jej formę i źródło pochodzenia i nie może przekroczyć 8 Stargard, 182&m=inwest, [dostęp na dzień ]. 5

6 maksymalnej intensywności pomocy, tj. 40% albo wielkości pomocy ustalonej dla dużego projektu inwestycyjnego. Ponadto Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Miejskim w Stargardzie Szczecińskim zapewnienia kompleksową obsługę inwestora obejmującą koordynowanie działań zmierzających do realizacji projektu inwestycyjnego. W ramach tych działań Biuro organizuje i wspiera inwestora w kontaktach z instytucjami i podmiotami zaangażowanymi w proces inwestycyjny (np. lokalne urzędy, dostawcy mediów), a także współpracuje z odpowiednimi wydziałami Urzędu Miejskiego oraz Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim w celu zapewnienia jak najszybszej procedury administracyjnej przy wydawaniu decyzji niezbędnych dla projektu inwestycyjnego. Zasady funkcjonowania Stargardzkiego Parku Przemysłowego Stargardzki Park Przemysłowy, utworzony w 2003 r., zlokalizowany jest w północno-zachodniej części miasta i zajmuje powierzchnię około 150 ha. 9 Usytuowanie w sąsiedztwie torów szlakowych PKP daje duże możliwości logistyczne. Bocznica kolejowa znajduje się bezpośrednio w Parku Przemysłowym. Na terenie parku znajdują się obszary zabudowane obiektami przemysłowymi, pozostałymi po likwidowanych lub restrukturyzowanych 9 SPP, [dostęp na dzień ]. 6

7 przedsiębiorstwach oraz tereny niezabudowane, przygotowywane dla nowych inwestycji. Stargard Szczeciński jest doskonałym miejscem dla ulokowania różnorodnych przedsięwzięć o charakterze gospodarczym. Każdy potencjalny inwestor zostanie tutaj życzliwie przyjęty i poinformowany o możliwościach inwestowania na terenach Parku. Władze Stargardu Szczecińskiego oraz Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego gwarantują wszelką pomoc formalno-prawną oraz otwartość w kontaktach z inwestorami. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie posiada do zaoferowania tereny niezabudowane, przygotowane dla nowych inwestycji. Na atrakcyjność gospodarczą tego terenu wpływa przede wszystkim: doskonałe położenie geograficzne w zachodniej części Polski, blisko granicy z Niemcami, zaledwie 180 km od Berlina, duży potencjał wykwalifikowanej kadry pracowniczej, świetne rozwiązania komunikacyjne, skomunikowanie terenów Parku z drogą krajową nr 10, poprzez nowo wybudowane rondo 15 Południk, umożliwiające dojazd do terenów parku bez konieczności wjeżdżania do centrum miasta oraz torami szlakowymi PKP, najbliższe międzynarodowe lotnisko znajduje się w Goleniowie oraz w Berlinie, atrakcyjne tereny przygotowane pod nowe inwestycje, nieruchomości wyposażone są w infrastrukturę techniczną, posiadają obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego, 7

8 SPP to zwolnienia w podatkach lokalnych dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje i tworzących nowe miejsca pracy, rozwinięte otoczenie biznesu, rozwój infrastruktury drogowej i technicznej, możliwość wykorzystania środków unijnych, SPP to sprawna i kompleksowa obsługa inwestora oraz możliwość szybkiego sfinalizowania projektu. Zrealizowane inwestycje w SPP Świetnym przykładem zrealizowanej inwestycji w Stargardzkim Parku Przemysłowym jest inwestycja Francuskiej firmy SIBI, będącej częścią światowego koncernu EMCI, który jest jednym z największych producentów linii technologicznych do produkcji betonu. 10 Backer OBR, wchodzący w skład Szwedzkiego koncernu NIBE, zajmującego się produkcją i dostarczaniem elementów grzejnych do przemysłu samochodowego jest również świetnym przykładem zakończonej z sukcesem inwestycji. Firmą, która bez problemu prosperuje w Parku jest także producent implantów Biomet Europe. Inwestycją, która była od podstaw realizowana w Stargardzie jest inwestycja spółki Klippan Safety Polska, która projektuje, usprawnia, produkuje i sprzedaje wyroby i komponenty, służące komfortowi i bezpieczeństwu kierowców i pasażerów samochodów użytkowych i osobowych. Firma Spass Candles z Belgii producent i dystrybutor różnego rodzaju świec, również zdecydowała się zainwestować w Parku Przemysłowym. 10 Atuty Stargardzkiego Parku Przemysłowego, [dostęp na dzień ]. 8

9 Przedsiębiorstwo Ehrle firma, która od ponad 40 lat zajmuje się produkcją wysokociśnieniowych systemów czyszczących. Wybrani inwestorzy SPP: 1. Backer OBR W 2005 r. odbyło się uroczyste otwarcie zakładu firmy Backer OBR (Szwecja) w SPP. Firma zainwestowała w ekspansję około 4,7 mln euro. Wybudowany obiekt składa się z hali o powierzchni 3000m 2 oraz biurowca. W zakładzie są produkowane rezystory mocy, panele sterujące do pomp ciepła i wiązki kablowe. Firma zatrudnia ok. 200 osób. 2. Klippan Safety Polska Hala produkcyjna wraz z budynkiem biurowym zajmuje powierzchnię 3200m 2. Klippan Safety projektuje, usprawnia, produkuje i sprzedaje wyroby i komponenty, służące komfortowi i bezpieczeństwu kierowców i pasażerów samochodów użytkowych i osobowych. Firma zatrudnia ok. 150 osób. 3. Spaas Candles Polska Belgijska firma działająca na rynku europejskim od 1853 r. jest światowym potentatem w produkcji, sprzedaży i dystrybucji świec. Wytwarzane produkty to świece o różnorodnych rozmiarach, kształtach, zapachach i kolorach. Firma zamierza zatrudnić w początkowej fazie rozwoju 60 osób. Zasady funkcjonowania Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii w Stargardzie Szczecińskim Park jest w fazie wstępnego rozwoju, 50 hektarów Parku objęte jest statusem SSE przez Pomorską Specjalną Strefę 9

10 Ekonomiczną, możliwe jest rozszerzenie granic SSE. 11 Park Przemysłowy Nowoczesnych Technologii zlokalizowany jest w Stargardzie Szczecińskim na terenach byłego lotniska wojsk radzieckich. Park jest idealnym miejscem dla dużych inwestorów, wymagających rozległych i płaskich powierzchni. Tereny po byłym lotnisku wojsk radzieckich w Kluczewie o powierzchni ponad 350 ha - tereny te posiadają dwie unikalne zalety, które czynią ofertę inwestycyjną Stargardu wyjątkową w skali kraju. Pierwszą jest duża ilość gruntów o niewielkiej różnicy poziomów, dzięki temu oferta inwestycyjna Stargardu wychodzi naprzeciw inwestorom planującym lokowanie projektów inwestycyjnych o powierzchni powyżej 100 ha. Drugą zaletę stanowi fakt, że tereny stanowiące ofertę inwestycyjną należą do Gminy Miasta Stargardu Szczecińskiego, pozwala to uniknąć sytuacji, w której powstają komplikacje prawne uniemożliwiające potencjalnym inwestorom zakup gruntu. Uzbrojenie terenów oraz budowa dróg dojazdowych są finansowane z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Dzięki inwestycji Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. tereny inwestycyjne w Kluczewie posiadają także dostęp do niezbędnej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, a przedsięwzięcia firm Enea S.A. oraz Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa zamkną kwestię zaopatrzenia w media zapewniając inwestorom dostęp do energii elektrycznej i gazu. 11 Stargard PPNT, hnologiczne/stargard_ppnt, [dostęp na dzień ]. 10

11 Firmy działające na terenie Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii w Stargardzie Szczecińskim Oferta Parku skierowana jest przede wszystkim do inwestorów będących liderami innowacji w swoich branżach, którzy nie tylko wprowadzają nowoczesne technologie w swoich produktach, ale także innowacje w dziedzinach procesu technologicznego, ochrony środowiska, itp. Wyjątkowość terenu potwierdza obecność dwóch największych inwestorów ostatnich lat japońskiego Bridgestone (100 ha) i fińskiego Cargotec (41 ha). Do dyspozycji inwestorów pozostaje jeszcze ok. 200 ha. Równocześnie z funkcjonującymi firmami zagranicznymi w Stargardzkim Parku Przemysłowym działają, kooperując ze sobą, lokalni inwestorzy. Jeden z największych światowych producentów opon firma Bridgestone zdecydował się inwestować w Stargardzie. Rozpoczął budowę w 2006 r., oficjalne otwarcie nastąpiło w 2009 r. Deklarowana wartość inwestycji: 200 mln euro, deklarowane zatrudnienie: 750 osób. Jest to największa inwestycja tego typu na Pomorzu Zachodnim. W oficjalnym ogłoszeniu z lipca 2012 r. korporacja Bridgestone poinformowała o rozbudowie stargardzkiego zakładu firmy i zwiększeniu produkcji opon do autobusów i samochodów ciężarowych. 12 Japoński producent opon Bridgestone zyska 130 mln zł w Polsce Ministerstwo Gospodarki przyznało unijne dotacje dla inwestycji o dużym 12 Bridgestone, [dostęp na dzień ]. 11

12 znaczeniu dla gospodarki w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 13 Nasze firmy zaczęły skutecznie sięgać po dotacje i granty, a te zależą od poziomu innowacyjności projektów. Dzięki inwestycjom Bridgestone i KSO nasz region ma szansę skrócić dystans do liderów innowacyjności w Polsce uważa marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Bridgestone już rozpoczął rozbudowę zakładu produkcyjnego w Stargardzie Szczecińskim. Inwestycja wiąże się z planami zwiększenia mocy produkcyjnych z 2,4 tys. do 3,75 tys. opon dziennie. Nakłady inwestycyjne osiągną 460 mln zł, przy dofinansowaniu na poziomie 130,1 mln zł (ok. 28 proc.). W stargardzkim Parku Przemysłowym Nowoczesnych Technologii powstanie najnowocześniejsza w koncernie linia technologiczna do produkcji opon do samochodów ciężarowych i autobusów. To oznacza, że japońska firma będzie zatrudniać już 800 osób. Koniec rozbudowy przewidywany jest na drugą połowę 2014 r. Cargotec z branży montażu urządzeń przeładunkowych rozpoczął budowę w 2008 r., gdzie oficjalne otwarcie nastąpiło w 2010 r. Koszt inwestycji wyniósł około 64 mln euro i przyniósł 400 miejsc pracy. 1 czerwca 2009 r. podpisano umowę na inwestycję na terenie Stargardzkiego Parku Przemysłowego z belgijską firmą Van Heyghen Staal, która zainwestowała ok. 70 mln zł, tworząc 13 Unia da prawie 150 mln zł na dwie zachodniopomorskie fabryki, wie_150_mln_zl_na_dwie_zachodniopomorskie.html#ixzz23nf22ga f, [dostęp na dzień ]. 12

13 100 miejsc pracy. 14 Na terenie byłego Lotniska Kluczewo funkcjonuje drugi park przemysłowy - Regionalny Stargardzki Park Wysokich Technologii. Jest tu zatrudnionych prawie 65% mieszkańców aktywnych zawodowo. Niemiecki gigant w branży produkcji silników, systemów napędowych i energetycznych, grupa Tognum, inwestuje w Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii. 15 W Stargardzie powstanie fabryka wchodzącej w skład grupy spółki MTU, w której produkowane będą elementy silników diesla. Firma planuje włączyć stargardzki zakład do swojej sieci centrów badawczo-rozwojowych. Inwestycja zlokalizowana będzie na działce o powierzchni 20,25 ha objętej statusem specjalnej strefy ekonomicznej. Szacowana wartość inwestycji wynosi 90 mln euro, a wielkość zatrudnienia to 200 osób. Instrumenty Powiatowego Urzędu Pracy Stargardu Szczecińskiego Powiatowy Urząd Pracy Stargardu Szczecińskiego, chcąc zmniejszyć stopę bezrobocia w regonie, dokłada wszelkich starań, aby zaoferować nowym inwestorom wysoko wykwalifikowaną kadrę pracowniczą. 16 Dzięki kursom organizowanym przez Urząd Pracy istnieje możliwość 14 Oferty, [dostęp na dzień ]. 15 Tognum, [dostęp na dzień ]. 16 Stargard, 182&m=inwest, [dostęp na dzień ]. 13

14 wyszkolenia pracowników zgodnie z oczekiwaniami pracodawcy. Nowi pracownicy cechują się wysoką kulturą techniczną, dobrym przygotowaniem zarówno teoretycznym, jak i praktycznym oraz elastycznością zmiany swoich kwalifikacji. Przykładowe instrumenty Powiatowego Urzędu Pracy: (1) Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia miejsc pracy Podmiot prowadzący działalność gospodarczą może ubiegać się o refundację ze środków funduszu pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wysokości uzgodnionej w umowie, nie więcej jednak, niż 500% przeciętnego wynagrodzenia pod warunkiem zatrudnienia przez okres od 24 do 36 miesięcy (zależnie od wielkości przedsiębiorstwa). (2) Szkolenia Pracodawca, który utworzył fundusz szkoleniowy może ubiegać się o refundację kosztów szkolenia specjalistycznego pracowników zagrożonych zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy w wysokości do 50 % kosztów szkolenia jednak nie więcej niż przeciętne wynagrodzenie. (3) Pośrednictwo pracy Pracodawca poszukujący pracowników do swojej firmy, powinien skorzystać z bezpłatnego pośrednictwa pracy prowadzonego przez powiatowe urzędy pracy. Pomagamy zaspokoić obecne i przyszłe potrzeby pracodawców w zakresie zatrudnienia, wykorzystując największą bazę danych o kandydatach na pracowników. 14

15 Pomoc PAIiIZ Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) jest agendą rządową mającą na celu informowanie oraz świadczenie usług dla zagranicznych podmiotów zainteresowanych rozszerzeniem swojej działalności na rynku w naszym kraju. 17 Celem PAIiIZ jest zwiększenie napływu Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych (BIZ) do Polski. Oferuje bezpłatne usługi obejmujące: - pomoc bezpośrednią w czasie procesu inwestycyjnego, - informowanie nt. otoczenia prawno-gospodarczego, - pomoc w wyborze lokalizacji inwestycji oraz organizacji wizyt w miejscu, - identyfikację dostawców oraz kontrahentów (podczas procesu inwestycyjnego), - ułatwianie kontaktów z centralnymi oraz lokalnymi władzami. PAIiIZ pomaga inwestorom wejść na polski rynek oraz w najlepszy sposób wykorzystać istniejące na nim możliwości. Przeprowadza inwestorów przez wszystkie niezbędne procedury administracyjne oraz prawne występujące w trakcie realizacji projektu, wspiera także firmy, które już działają. Oferuje szybki dostęp do kompleksowej informacji dotyczącej otoczenia prawno-gospodarczego inwestycji, pomoc w znalezieniu odpowiednich partnerów oraz dostawców, jak również lokalizacji. Misją PAIiIZ jest również 17 PAIZ, [dostęp na dzień ]. 15

16 kreowanie pozytywnego wizerunku Polski w świecie oraz promocja polskich produktów i usług. PAIiIZ promuje Stargard jako miejsce do inwestowania na promocyjnych warunkach. Wszechstronna pomoc i wsparcie Stargardzkiej Agencji Rozwoju Lokalnego Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego (SARL Sp. z o.o.) zapewnia sprawną i wszechstronną pomoc oraz możliwość szybkiego sfinalizowania projektu. Potencjał miasta Stargardu zapewnia możliwość załatwienia praktycznie każdej sprawy związanej z przygotowaniem, realizacją inwestycji, czy prowadzeniem działalności gospodarczej. SARL pomaga w składaniu niezbędnej dokumentacji do oceny wpływu inwestycji na środowisko. Oferuje również współpracę z firmą projektową oraz wsparcie w procesie uzyskania niezbędnych środków użyteczności publicznej, a także asystuje w procesie uzyskania zwolnienia z podatku. Podsumowanie W województwie zachodniopomorskim znajdują się tereny inwestycyjne aż trzech specjalnych stref ekonomicznych: Kostrzyńsko-Słubickiej (m.in. Goleniowski Park Przemysłowy, Barlinek, Karlino, Gryfino, Łobez), Pomorskiej (Stargard) i EURO-PARK Mielec (ponad 70 ha w na prawobrzeżu Szczecina). 18 Szczecińską podstrefę powołano dopiero 18 Strefy specjalnych korzyści na Pomorzu Zachodnim, nych_korzysci_na_pomorzu_zachodnim.html, 16

17 w grudniu Od tego czasu trwa uzbrajanie terenów w Trzebuszu (39 ha) i Dunikowie (23 ha). Są także mniejsze działki w okolicach ul. Lubczyńskiej, Kniewskiej i Struga. Dzięki SSE województwo zyskało dotychczas prawie 6 tys. miejsc pracy. Ale tę liczbę należałoby pomnożyć co najmniej przez dwa. Bo powstawanie dużych zakładów produkcyjnych to także rozwój lokalnego handlu, branży budowlanej, transportowej, zlecenia dla kooperantów mniejszych firm z regionu. Korzyści finansowe dla hotelarzy, restauratorów i innych usługodawców trudno oszacować zauważa Rumiński. Tworzenie nowych firm to impuls dla gospodarki miasta - handlu, usług. To też nowe technologie, większy potencjał rozwojowy Szczecina dodaje Landowski z biura prasowego UM. Zagospodarowanie stref ekonomicznych to także rosnące wpływy do budżetów gmin. Zwolnienie z podatku od nieruchomości trwa maksymalnie 5 lat. Podatek od osób fizycznych, czyli pracowników (PIT), płaci się od początku. Stargard Szczeciński podejmuje działania mające na celu zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta poprzez stworzenie korzystnego klimatu dla prowadzenia biznesu na jego terenie. 19 Dzięki inwestycjom w infrastrukturę drogową i wodnokanalizacyjną tereny oferowane przedsiębiorcom są gotowe na przyjęcie nowych zakładów produkcyjnych. Dzięki programowi pomocy regionalnej i współpracy z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną przedsiębiorcy lokujący projekty inwestycyjne na terenie Stargardu Szczecińskiego 19 Zachęty inwestycyjne, stargard.home.pl/stargard.eu/zachety_inwestycyjne, [dostęp na dzień ]. 17

18 mogą liczyć na korzystne zwolnienia podatkowe. Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim oferuje pracodawcom możliwość skorzystania z instrumentów rynku pracy zapewniających korzystne warunki zatrudnienia i szkolenia pracowników. Każdy potencjalny inwestor otrzymuje indywidualne wsparcie w kontaktach z lokalnymi instytucjami oraz szereg innych ułatwień. Miasto Stargard Szczeciński można nazwać inkubatorem przedsiębiorczości, gdyż posiada wyodrębnione organizacyjnie i oparte na nieruchomości ośrodki łączące ofertę lokalową z usługami wspierającymi rozwój małych firm. Samorząd miasta wspomaga w rozwoju nowo powstałe firmy oraz optymalizuje warunki dla transferu technologii poprzez: dostarczanie powierzchni na działalność gospodarczą, usługi wspierające biznes, doradztwo ekonomiczne, finansowe, prawne, patentowe, organizacyjne i technologiczne, pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych, tworzenie właściwego klimatu dla podejmowania działalności gospodarczej i realizacji przedsięwzięć innowacyjnych. Działalność w inkubatorze może rozpocząć firma spełniająca kryteria właściwe dla inkubatora. Pobyt w inkubatorze jest ograniczony czasowo. Jeśli firma nie osiągnie sukcesu w wyznaczonym czasie, musi ustąpić miejsca. Jeżeli ten sukces osiągnie, również opuszcza inkubator. Zdarza się, że pozostaje na terenie inkubatora, ale opłaty za usługi i czynsz ponosi już w pełnej wysokości, co zasila budżet gminy. 18

19 Dobre praktyki w zakresie tworzenia lokalizacji i inkubacji przedsiębiorczości Inkubator Przedsiębiorczości IN-MARR z Mielca Inkubator Przedsiębiorczości IN-MARR z Mielca (województwo podkarpackie) to specjalnie zorganizowana przestrzeń posiadająca charakter lokalny, służąca do kreowania, stymulowania, wspierania i inkubacji małych i średnich przedsiębiorstw, z wykorzystaniem uwarunkowań i zasobów lokalnej społeczności i infrastruktury. 20 Zakres działalności dotyczy kreowania powstawania nowych firm, poszerzania działalności MŚP istniejących, wspierania rozwoju małych i średnich firm, szczególnie w dziedzinach: wprowadzania innowacji, transferu technologii, prowadzenia czystej produkcji, poszanowania energii, wprowadzania systemów jakości, itp. Efekty funkcjonowania od 1992 r.: - dotychczasowa ilość zgłoszeń wstępnych 158, - ilość firm które skorzystały z pobytu w Inkubatorze 89 firm ( w tym wyszło z Inkubatora 70), - zostało inwestorami w SSE EURO-PARK Mielec 6, - aktualnie w nim funkcjonuje 19 (w tym 2 inwestorów w SSE), - splajtowało 6, - zaprzestało działalności bez dalszej kontynuacji w innej formie (informacje niepotwierdzone) 14 w tym 1 "satelitarna", - ilość firm nowopowstałych 53, 20 Mielec, [dostęp na dzień ]. 19

20 - ilość firm które poszerzyły działalność o produkcję lub usługi 16, - grupa właścicieli firm 130 przedsiębiorców, - szacowana liczba zatrudnianych w firmach min. około 150 pracowników aktualnie działających Inkubatorze, - szacowana liczba powstałych miejsc pracy min. około 860 miejsc pracy od początku działalności. Jako Inkubator współpracuje w tworzeniu i realizacji Strategii Innowacyjności Województwa Podkarpackiego wspólnie z Politechniką Rzeszowską i Urzędem Marszałkowskim. Jest realizatorem zadania 5 - analiza potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw regionu w tworzeniu współpracy w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Polsko - Włoskiej Grupy Roboczej. Grupę powołano na podstawie Memorandum o współpracy pomiędzy Polską i Republiką Włoską, koordynowanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie w realizacji sieci współpracy polskich i zagranicznych inkubatorów i ośrodków innowacji i przedsiębiorczości w ramach działań Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce z siedzibą w Poznaniu w realizacji sieci współpracy różnych instytucji rozwoju w ramach funkcjonowania tzw. Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry) wspólnie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Innowacyjności i Transferu Technologii Horyzonty z Rzeszowa i Politechniką Rzeszowską. 20

21 Literatura 1. Atuty Stargardzkiego Parku Przemysłowego, [dostęp na dzień ]. 2. Bridgestone, html, [dostęp na dzień ]. 3. Dlaczego Polska, [dostęp na dzień ]. 4. Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Mielec, [dostęp na dzień ]. 6. Oferty, [dostęp na dzień ]. 7. PAIZ, y, [dostęp na dzień ]. 8. PPNTwSS, /strony/park_przemyslowy_nowoczesnych_technologii _w_stargardzie_szczecinskim.aspx,, [dostęp na dzień ]. 9. Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa SPP, przemyslowy,lk,2,ls,86.html, [dostęp na dzień ]. 21

22 11. Stargard PPNT, yslowe_i_technologiczne/stargard_ppnt, [dostęp na dzień ]. 12. Stargard, andard&ids=182&m=inwest, [dostęp na dzień ]. 13. Strefy specjalnych korzyści na Pomorzu Zachodnim, refy_specjalnych_korzysci_na_pomorzu_zachodnim.ht ml, 14. Tognum, [dostęp na dzień ]. 15. Unia da prawie 150 mln zł na dwie zachodniopomorskie fabryki, nia_da_prawie_150_mln_zl_na_dwie_zachodniopomor skie.html#ixzz23nf22gaf, [dostęp na dzień ]. 16. Zachęty inwestycyjne, stargard.home.pl/stargard.eu/zachety_inwestycyjne, [dostęp na dzień ]. 22

Analiza zasadności i możliwości utworzenia inkubatora przedsiębiorczości i/lub parku technologicznego w Jeleniej Górze

Analiza zasadności i możliwości utworzenia inkubatora przedsiębiorczości i/lub parku technologicznego w Jeleniej Górze Strona1 Analiza zasadności i możliwości utworzenia inkubatora przedsiębiorczości i/lub parku technologicznego w Jeleniej Górze Publikacja na zlecenie Urzędu Miasta Jelenia Góra opracowanie: Kamil Bromski,

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE BDKM Grupa Doradcza Warszawa, czerwiec 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Współpracy Transgranicznej

Bardziej szczegółowo

Standardy obsługi inwestorów w Małopolsce. Poradnik

Standardy obsługi inwestorów w Małopolsce. Poradnik Standardy obsługi inwestorów w Małopolsce Poradnik Poradnik powstał na zlecenie Zarządu Województwa Małopolskiego w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: Poradnik

Bardziej szczegółowo

Goleniowski Park Przemysłowy podpora dla działalności inwestycyjnej 1

Goleniowski Park Przemysłowy podpora dla działalności inwestycyjnej 1 dr Anna Kaczmarek Goleniowski Park Przemysłowy podpora dla działalności inwestycyjnej 1 Początki działalności gospodarczej lub rozbudowa już istniejącej wymaga sporych nakładów finansowych. Wsparciem dla

Bardziej szczegółowo

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PLAN OPERACYJNY Dokument zawiera opis metodologii, streszczenie diagnozy, analizę

Bardziej szczegółowo

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PLAN OPERACYJNY Dokument zawiera opis metodologii, streszczenie diagnozy, analizę

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KONINIE NA LATA 2014 2016 MIASTO KONIN PROGRAM OPERACYJNY. Załącznik do Uchwały Nr 826. Rady Miasta Konina

PROGRAM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KONINIE NA LATA 2014 2016 MIASTO KONIN PROGRAM OPERACYJNY. Załącznik do Uchwały Nr 826. Rady Miasta Konina Załącznik do Uchwały Nr 826 Rady Miasta Konina z dnia 25 czerwca 2014 roku MIASTO KONIN PROGRAM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KONINIE NA LATA 2014 2016 PROGRAM OPERACYJNY Konin, 2014 r. Wersja z 2_06_2014

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje

Dotacje na innowacje Dotacje na innowacje Przewodnik po działaniach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości dla rozwoju Innowacyjnej Gospodarki Dotacje na

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość

Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość Propozycje rozwiązań i wyjaśnienia do założonych elementów kampanii promującej inwestowanie w Zamościu, w oparciu o dane z przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji w województwie podlaskim

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji w województwie podlaskim N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W BIAŁYMSTOKU LBI-4101-14-00/2010 Nr ewid. 126/2011/P10123/LBI Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji

Bardziej szczegółowo

Promocja w ujęciu krajowym i międzynarodowym firm z branży informatycznej w województwie zachodniopomorskim

Promocja w ujęciu krajowym i międzynarodowym firm z branży informatycznej w województwie zachodniopomorskim Promocja w ujęciu krajowym i międzynarodowym firm z branży informatycznej w województwie zachodniopomorskim Dokument opracowany przez Collect Consulting Sp. z o.o. Skład zespołu ekspertów: 1. Mariusz Bryła

Bardziej szczegółowo

Analiza trendów rozwojowych w zakresie technologii i nowych myśli technicznych w Polsce, Europie i świecie dla branży informatycznej

Analiza trendów rozwojowych w zakresie technologii i nowych myśli technicznych w Polsce, Europie i świecie dla branży informatycznej Analiza trendów rozwojowych w zakresie technologii i nowych myśli technicznych w Polsce, Europie i świecie dla branży informatycznej Projekt Transfer wiedzy w regionie poprzez rozwój sieci współpracy,

Bardziej szczegółowo

OTOCZENIE DLA INNOWACJI

OTOCZENIE DLA INNOWACJI OTOCZENIE DLA INNOWACJI I TRANSFERU WIEDZY I TECHNOLOGII 1 Anna Kaczmarek 1 opracowanie w ramach projektu Innowacyjne zachodniopomorskie konkurencyjne zachodniopomorskie. Wsparcie tworzenia i rozwoju sieci

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DZIERŻONIOWA

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DZIERŻONIOWA PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DZIERŻONIOWA NA LATA 2012-2014 Zespół ds. Programu Rozwoju Przedsiębiorczości 2011 rok Gmina Miejska Dzierżoniów 1 Spis treści: Wstęp... 3 1. Diagnoza społeczno - gospodarcza

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu

Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu 2011 Ośrodki innowacji w Polsce Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu park technologiczny inkubator technologiczny centrum transferu technologii Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul.

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM. www.dotacje.pl

DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM. www.dotacje.pl DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM www.dotacje.pl Wydawca: Dotacje.pl ul. Sokołowska 9 01 142 Warszawa tel.: 0 22 354 68 00 kontakt@dotacje.pl http://www.dotacje.pl

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim Regionalna Strategia Innowacyjności Strona 1 z 83 Regionalna Strategia Innowacyjności opracowana w ramach Projektu Analiza, opracowanie i doskonalenie regionalnej strategii innowacyjności w regionie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

ul. Łączności 1 82-300 Elbląg

ul. Łączności 1 82-300 Elbląg Benchmarking parków technologicznych na obszarze Bałtyku Południowego RAPORT OGÓLNY maj, 2011 Zamawiający: Gmina Miasto Elbląg ul. Łączności 1 82-300 Elbląg 1 SPIS TREŚCI WSTĘP... 4 1 Definicje pojęć i

Bardziej szczegółowo

4.3 Finansowanie działalności gospodarczej

4.3 Finansowanie działalności gospodarczej 4.3 Finansowanie działalności gospodarczej Warunkiem funkcjonowania przedsiębiorstwa, a szczególnie jego dalszego rozwoju, jest dostęp do odpowiednich źródeł finansowania działalności. Stopień dostępności

Bardziej szczegółowo

20 lat specjalnych stref ekonomicznych w Polsce

20 lat specjalnych stref ekonomicznych w Polsce KPMG W POLSCE 20 lat specjalnych stref ekonomicznych w Polsce kpmg.pl Patroni honorowi: Kontakt KPMG Sp. z o.o. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa T: +48 22 528 11 00 F: +48 22 528 10 09 E: kpmg@kpmg.pl Marek

Bardziej szczegółowo

LRZ 4101-13-03/2012 P/12/128 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LRZ 4101-13-03/2012 P/12/128 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LRZ 4101-13-03/2012 P/12/128 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/12/128 Wdrażanie innowacji

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Poradnik dotyczący tworzenia i rozwoju inkubatorów (technologicznych) w Województwie Śląskim

Poradnik dotyczący tworzenia i rozwoju inkubatorów (technologicznych) w Województwie Śląskim 1 Poradnik dotyczący tworzenia i rozwoju inkubatorów (technologicznych) w Województwie Śląskim Niniejszy Poradnik został opracowany w ramach Projektu INTERREG III C Inkubator Nowych Technologii - model

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Autor Raportu PARKI PRZEMYSŁOWE I SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE RAPORT PATRONAT MERYTORYCZNY PATRONAT MEDIALNY

Autor Raportu PARKI PRZEMYSŁOWE I SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE RAPORT PATRONAT MERYTORYCZNY PATRONAT MEDIALNY Autor Raportu RAPORT PARKI PRZEMYSŁOWE I SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE PATRONAT MERYTORYCZNY PATRONAT MEDIALNY Szanowni Państwo, Innowacyjność, czyli podejście nowatorskie w gospodarce, to w dzisiejszych

Bardziej szczegółowo

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ nr 2 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Potencjały i wyzwania rozwojowe województwa wielkopolskiego

Potencjały i wyzwania rozwojowe województwa wielkopolskiego ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Potencjały i wyzwania rozwojowe województwa wielkopolskiego Opracowanie diagnostyczne na potrzeby Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Projekt "Nowe możliwości " współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Nowe możliwości  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt "Nowe możliwości " współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy ul. Gen. Władysława Andersa 2 59-220 Legnica Spis treści

Bardziej szczegółowo