Stargard Szczeciński inkubatorem przedsiębiorczości 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stargard Szczeciński inkubatorem przedsiębiorczości 1"

Transkrypt

1 dr Anna Kaczmarek Stargard Szczeciński inkubatorem przedsiębiorczości 1 W nowoczesnych gospodarkach na styku narodowego i regionalnych systemów innowacji powstaje funkcjonalny System Transferu Technologii i Komercjalizacji Wiedzy (STTiKW), obejmujący podmioty i mechanizmy umożliwiające przekształcanie wiedzy w nowe wyroby, usługi, technologie, rozwiązania organizacyjne i marketingowe. 2 To specyficzny krwiobieg gospodarki opartej na wiedzy, na który składają się między innymi ośrodki innowacji, jak parki i inkubatory technologiczne, centra transferu technologii, preinkubatory, akademickie inkubatory, wspierające procesy innowacyjne poprzez różnego typu formy pomocy i usługi proinnowacyjne. Na omawiany obszar aktywności duży wpływ ma polityka gospodarcza (głównie naukowo-badawcza, innowacyjna, edukacyjna, przedsiębiorczości i wobec MSP) oraz instytucje centralne tworzące systemowe warunki i programy pomocy. 1 opracowanie w ramach projektu Innowacyjne zachodniopomorskie konkurencyjne zachodniopomorskie. Wsparcie tworzenia i rozwoju sieci współpracy sfery nauki z przedsiębiorstwami w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Poddziałania Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw dofinansowane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (2012 rok). 2 Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa

2 Polska to doskonałe miejsce do inwestowania i rozwijania biznesu. W najnowszym raporcie Ernst&Young European Attractiveness Survey 2010 Polska została wskazana przez menedżerów firm międzynarodowych jako najczęściej rozważana przez firmy lokalizacja nowych bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) w Europie. 3 Turystów zachwyca natomiast gościnność i życzliwość Polaków, zabytki kultury polskiej i bogactwo przyrody. Polska oferuje zagranicznym firmom wiele zachęt inwestycyjnych. Jedną z wielu możliwości jest ulokowanie inwestycji na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSE). Władze samorządowe miasta Stargardu Szczecińskiego, wykorzystując powyższe atuty, prowadzą działania skierowane na zwiększenie atrakcyjności regionu jako miejsca lokowania inwestycji poprzez przygotowanie atrakcyjnych terenów pod inwestycje, co przekłada się na wzrost liczby i wartości inwestycji bezpośrednich w regionie oraz stworzenie warunków dla powstania nowych miejsc pracy, czy zmniejszenie bezrobocia. 4 Dla przyciągnięcia inwestorów powstał Stargardzki Park Przemysłowy (SPP) oraz Park Przemysłowy Nowoczesnych Technologii w Stargardzie Szczecińskim. Park technologiczny to zespół wyodrębnionych nieruchomości wraz z infrastrukturą techniczną, utworzony w celu dokonywania przepływu wiedzy i technologii pomiędzy jednostkami 3 Dlaczego Polska, [dostęp na dzień ]. 4 PPNTwSS, _przemyslowy_nowoczesnych_technologii_w_stargardzie_szczecins kim.aspx,, [dostęp na dzień ]. 2

3 naukowymi a przedsiębiorcami. 5 Przedsiębiorcom, wykorzystującym nowoczesne technologie, są tam oferowane usługi w zakresie: - doradztwa w tworzeniu i rozwoju przedsiębiorstw, - transferu technologii, - przekształcania wyników badań naukowych i prac rozwojowych w innowacje technologiczne, - tworzenia korzystnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej. W niniejszym artykule zostanie podjęta próba przeanalizowania zagadnienia prowadzenia działalności gospodarczej po promocyjnych warunkach na przykładzie SPP oraz Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii w Stargardzie Szczecińskim. Przytoczone zostaną następujące kwestie: opis Stargardu Szczecińskiego, zasady funkcjonowania SPP oraz Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii w Stargardzie Szczecińskim i ich inwestorzy, wszechstronna pomoc oraz wsparcie Powiatowego Urzędu Pracy, PAIiIZ, jak i Stargardzkiej Agencji Rozwoju Lokalnego. Na koniec zostanie zaprezentowany przykład dobrych praktyk w zakresie tworzenia lokalizacji i inkubacji przedsiębiorczości Inkubator Przedsiębiorczości IN-MARR z Mielca, który to jest zbliżony do działalności w miasta Stargard Szczeciński, a można go zaadoptować w województwie zachodniopomorskim. 5 Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

4 Charakterystyka Stargardu Szczecińskiego Stargard Szczeciński rozwijał się powolnie i był w dużym stopniu uzależniony od Szczecina do momentu wybudowania linii kolejowej łączącej Stargard ze Szczecinem i dalej do Berlina w dziewiętnastym wieku. 6 Stargard Szczeciński posiada ok. 70 tys. mieszkańców, trzeci (pod względem ilości mieszkańców) ośrodek miejski województwa zachodniopomorskiego. Spełnia funkcje dużego węzła komunikacyjnego. Przecinają się tu ważne drogi komunikacyjne i kolejowe. Na terenie miasta znajduje się obszar objęty Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną. Stargard stanowi regionalny ośrodek gospodarczy z wyraźną przewagą przemysłu lekkiego. Jest intensywnie rozwijającym się ośrodkiem gospodarczym i przemysłowym, z mocną pozycją w północnej części kraju. W Stargardzie ważny udział w koniunkturze ma przemysł spożywczy, elektromaszynowy, oraz włókienniczy. Cechą charakterystyczną oraz silną stroną gospodarki miasta jest jej zróżnicowanie. 7 O atrakcyjności gospodarczej miasta decyduje dynamiczny rozwój firm świadczących usługi około biznesowe oraz mikro przedsiębiorstw, obecnie jest około 10 tys. podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w mieście. W kwietniu 2007 r. Rada Miejska w Stargardzie Szczecińskim przyjęła kolejną już uchwałę której celem jest określenie szczegółowych warunków udzielania pomocy regionalnej 6 Oferty, [dostęp na dzień ]. 7 Atuty Stargardzkiego Parku Przemysłowego, [dostęp na dzień ]. 4

5 przedsiębiorcom na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na terenie miasta Stargardu Szczecińskiego. 8 Zaproponowana w uchwale pomoc publiczna ma formę zwolnienia od podatku od nieruchomości. Zakres przedmiotowy zwolnienia obejmuje grunty, budynki i budowle stanowiące nowe inwestycje, zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej. Zwolnienie skierowane jest do przedsiębiorców, którzy realizować będą inwestycje związane głownie z działalnością produkcyjną. Warunkiem podstawowym umożliwiającym korzystanie z pomocy publicznej jest złożenie wniosku przed rozpoczęciem prac nad danym projektem. Przedsiębiorca ma prawo uzyskać pomoc publiczną na: 1) wspieranie nowych inwestycji (zainwestowanie kwoty przekraczającej 100 tys. euro oraz zakończenie inwestycji w terminie 48 miesięcy od dnia złożenia wniosku), 2) nabycie przedsiębiorstwa, które jest w likwidacji oraz utworzenie nowych miejsc pracy (utworzenie w nabytym przedsiębiorstwie w ciągu 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku co najmniej 50 nowych miejsc pracy), 3) utworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją (utworzenie, co najmniej 50 nowych miejsc pracy w okresie 3 lat od daty zakończenia inwestycji). Pomoc udzielona na podstawie uchwały podlega sumowaniu z każdą inną pomocą przeznaczoną na realizację tej samej inwestycji lub na tworzenie nowych miejsc pracy, bez względu na jej formę i źródło pochodzenia i nie może przekroczyć 8 Stargard, 182&m=inwest, [dostęp na dzień ]. 5

6 maksymalnej intensywności pomocy, tj. 40% albo wielkości pomocy ustalonej dla dużego projektu inwestycyjnego. Ponadto Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Miejskim w Stargardzie Szczecińskim zapewnienia kompleksową obsługę inwestora obejmującą koordynowanie działań zmierzających do realizacji projektu inwestycyjnego. W ramach tych działań Biuro organizuje i wspiera inwestora w kontaktach z instytucjami i podmiotami zaangażowanymi w proces inwestycyjny (np. lokalne urzędy, dostawcy mediów), a także współpracuje z odpowiednimi wydziałami Urzędu Miejskiego oraz Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim w celu zapewnienia jak najszybszej procedury administracyjnej przy wydawaniu decyzji niezbędnych dla projektu inwestycyjnego. Zasady funkcjonowania Stargardzkiego Parku Przemysłowego Stargardzki Park Przemysłowy, utworzony w 2003 r., zlokalizowany jest w północno-zachodniej części miasta i zajmuje powierzchnię około 150 ha. 9 Usytuowanie w sąsiedztwie torów szlakowych PKP daje duże możliwości logistyczne. Bocznica kolejowa znajduje się bezpośrednio w Parku Przemysłowym. Na terenie parku znajdują się obszary zabudowane obiektami przemysłowymi, pozostałymi po likwidowanych lub restrukturyzowanych 9 SPP, [dostęp na dzień ]. 6

7 przedsiębiorstwach oraz tereny niezabudowane, przygotowywane dla nowych inwestycji. Stargard Szczeciński jest doskonałym miejscem dla ulokowania różnorodnych przedsięwzięć o charakterze gospodarczym. Każdy potencjalny inwestor zostanie tutaj życzliwie przyjęty i poinformowany o możliwościach inwestowania na terenach Parku. Władze Stargardu Szczecińskiego oraz Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego gwarantują wszelką pomoc formalno-prawną oraz otwartość w kontaktach z inwestorami. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie posiada do zaoferowania tereny niezabudowane, przygotowane dla nowych inwestycji. Na atrakcyjność gospodarczą tego terenu wpływa przede wszystkim: doskonałe położenie geograficzne w zachodniej części Polski, blisko granicy z Niemcami, zaledwie 180 km od Berlina, duży potencjał wykwalifikowanej kadry pracowniczej, świetne rozwiązania komunikacyjne, skomunikowanie terenów Parku z drogą krajową nr 10, poprzez nowo wybudowane rondo 15 Południk, umożliwiające dojazd do terenów parku bez konieczności wjeżdżania do centrum miasta oraz torami szlakowymi PKP, najbliższe międzynarodowe lotnisko znajduje się w Goleniowie oraz w Berlinie, atrakcyjne tereny przygotowane pod nowe inwestycje, nieruchomości wyposażone są w infrastrukturę techniczną, posiadają obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego, 7

8 SPP to zwolnienia w podatkach lokalnych dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje i tworzących nowe miejsca pracy, rozwinięte otoczenie biznesu, rozwój infrastruktury drogowej i technicznej, możliwość wykorzystania środków unijnych, SPP to sprawna i kompleksowa obsługa inwestora oraz możliwość szybkiego sfinalizowania projektu. Zrealizowane inwestycje w SPP Świetnym przykładem zrealizowanej inwestycji w Stargardzkim Parku Przemysłowym jest inwestycja Francuskiej firmy SIBI, będącej częścią światowego koncernu EMCI, który jest jednym z największych producentów linii technologicznych do produkcji betonu. 10 Backer OBR, wchodzący w skład Szwedzkiego koncernu NIBE, zajmującego się produkcją i dostarczaniem elementów grzejnych do przemysłu samochodowego jest również świetnym przykładem zakończonej z sukcesem inwestycji. Firmą, która bez problemu prosperuje w Parku jest także producent implantów Biomet Europe. Inwestycją, która była od podstaw realizowana w Stargardzie jest inwestycja spółki Klippan Safety Polska, która projektuje, usprawnia, produkuje i sprzedaje wyroby i komponenty, służące komfortowi i bezpieczeństwu kierowców i pasażerów samochodów użytkowych i osobowych. Firma Spass Candles z Belgii producent i dystrybutor różnego rodzaju świec, również zdecydowała się zainwestować w Parku Przemysłowym. 10 Atuty Stargardzkiego Parku Przemysłowego, [dostęp na dzień ]. 8

9 Przedsiębiorstwo Ehrle firma, która od ponad 40 lat zajmuje się produkcją wysokociśnieniowych systemów czyszczących. Wybrani inwestorzy SPP: 1. Backer OBR W 2005 r. odbyło się uroczyste otwarcie zakładu firmy Backer OBR (Szwecja) w SPP. Firma zainwestowała w ekspansję około 4,7 mln euro. Wybudowany obiekt składa się z hali o powierzchni 3000m 2 oraz biurowca. W zakładzie są produkowane rezystory mocy, panele sterujące do pomp ciepła i wiązki kablowe. Firma zatrudnia ok. 200 osób. 2. Klippan Safety Polska Hala produkcyjna wraz z budynkiem biurowym zajmuje powierzchnię 3200m 2. Klippan Safety projektuje, usprawnia, produkuje i sprzedaje wyroby i komponenty, służące komfortowi i bezpieczeństwu kierowców i pasażerów samochodów użytkowych i osobowych. Firma zatrudnia ok. 150 osób. 3. Spaas Candles Polska Belgijska firma działająca na rynku europejskim od 1853 r. jest światowym potentatem w produkcji, sprzedaży i dystrybucji świec. Wytwarzane produkty to świece o różnorodnych rozmiarach, kształtach, zapachach i kolorach. Firma zamierza zatrudnić w początkowej fazie rozwoju 60 osób. Zasady funkcjonowania Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii w Stargardzie Szczecińskim Park jest w fazie wstępnego rozwoju, 50 hektarów Parku objęte jest statusem SSE przez Pomorską Specjalną Strefę 9

10 Ekonomiczną, możliwe jest rozszerzenie granic SSE. 11 Park Przemysłowy Nowoczesnych Technologii zlokalizowany jest w Stargardzie Szczecińskim na terenach byłego lotniska wojsk radzieckich. Park jest idealnym miejscem dla dużych inwestorów, wymagających rozległych i płaskich powierzchni. Tereny po byłym lotnisku wojsk radzieckich w Kluczewie o powierzchni ponad 350 ha - tereny te posiadają dwie unikalne zalety, które czynią ofertę inwestycyjną Stargardu wyjątkową w skali kraju. Pierwszą jest duża ilość gruntów o niewielkiej różnicy poziomów, dzięki temu oferta inwestycyjna Stargardu wychodzi naprzeciw inwestorom planującym lokowanie projektów inwestycyjnych o powierzchni powyżej 100 ha. Drugą zaletę stanowi fakt, że tereny stanowiące ofertę inwestycyjną należą do Gminy Miasta Stargardu Szczecińskiego, pozwala to uniknąć sytuacji, w której powstają komplikacje prawne uniemożliwiające potencjalnym inwestorom zakup gruntu. Uzbrojenie terenów oraz budowa dróg dojazdowych są finansowane z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Dzięki inwestycji Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. tereny inwestycyjne w Kluczewie posiadają także dostęp do niezbędnej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, a przedsięwzięcia firm Enea S.A. oraz Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa zamkną kwestię zaopatrzenia w media zapewniając inwestorom dostęp do energii elektrycznej i gazu. 11 Stargard PPNT, hnologiczne/stargard_ppnt, [dostęp na dzień ]. 10

11 Firmy działające na terenie Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii w Stargardzie Szczecińskim Oferta Parku skierowana jest przede wszystkim do inwestorów będących liderami innowacji w swoich branżach, którzy nie tylko wprowadzają nowoczesne technologie w swoich produktach, ale także innowacje w dziedzinach procesu technologicznego, ochrony środowiska, itp. Wyjątkowość terenu potwierdza obecność dwóch największych inwestorów ostatnich lat japońskiego Bridgestone (100 ha) i fińskiego Cargotec (41 ha). Do dyspozycji inwestorów pozostaje jeszcze ok. 200 ha. Równocześnie z funkcjonującymi firmami zagranicznymi w Stargardzkim Parku Przemysłowym działają, kooperując ze sobą, lokalni inwestorzy. Jeden z największych światowych producentów opon firma Bridgestone zdecydował się inwestować w Stargardzie. Rozpoczął budowę w 2006 r., oficjalne otwarcie nastąpiło w 2009 r. Deklarowana wartość inwestycji: 200 mln euro, deklarowane zatrudnienie: 750 osób. Jest to największa inwestycja tego typu na Pomorzu Zachodnim. W oficjalnym ogłoszeniu z lipca 2012 r. korporacja Bridgestone poinformowała o rozbudowie stargardzkiego zakładu firmy i zwiększeniu produkcji opon do autobusów i samochodów ciężarowych. 12 Japoński producent opon Bridgestone zyska 130 mln zł w Polsce Ministerstwo Gospodarki przyznało unijne dotacje dla inwestycji o dużym 12 Bridgestone, [dostęp na dzień ]. 11

12 znaczeniu dla gospodarki w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 13 Nasze firmy zaczęły skutecznie sięgać po dotacje i granty, a te zależą od poziomu innowacyjności projektów. Dzięki inwestycjom Bridgestone i KSO nasz region ma szansę skrócić dystans do liderów innowacyjności w Polsce uważa marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Bridgestone już rozpoczął rozbudowę zakładu produkcyjnego w Stargardzie Szczecińskim. Inwestycja wiąże się z planami zwiększenia mocy produkcyjnych z 2,4 tys. do 3,75 tys. opon dziennie. Nakłady inwestycyjne osiągną 460 mln zł, przy dofinansowaniu na poziomie 130,1 mln zł (ok. 28 proc.). W stargardzkim Parku Przemysłowym Nowoczesnych Technologii powstanie najnowocześniejsza w koncernie linia technologiczna do produkcji opon do samochodów ciężarowych i autobusów. To oznacza, że japońska firma będzie zatrudniać już 800 osób. Koniec rozbudowy przewidywany jest na drugą połowę 2014 r. Cargotec z branży montażu urządzeń przeładunkowych rozpoczął budowę w 2008 r., gdzie oficjalne otwarcie nastąpiło w 2010 r. Koszt inwestycji wyniósł około 64 mln euro i przyniósł 400 miejsc pracy. 1 czerwca 2009 r. podpisano umowę na inwestycję na terenie Stargardzkiego Parku Przemysłowego z belgijską firmą Van Heyghen Staal, która zainwestowała ok. 70 mln zł, tworząc 13 Unia da prawie 150 mln zł na dwie zachodniopomorskie fabryki, wie_150_mln_zl_na_dwie_zachodniopomorskie.html#ixzz23nf22ga f, [dostęp na dzień ]. 12

13 100 miejsc pracy. 14 Na terenie byłego Lotniska Kluczewo funkcjonuje drugi park przemysłowy - Regionalny Stargardzki Park Wysokich Technologii. Jest tu zatrudnionych prawie 65% mieszkańców aktywnych zawodowo. Niemiecki gigant w branży produkcji silników, systemów napędowych i energetycznych, grupa Tognum, inwestuje w Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii. 15 W Stargardzie powstanie fabryka wchodzącej w skład grupy spółki MTU, w której produkowane będą elementy silników diesla. Firma planuje włączyć stargardzki zakład do swojej sieci centrów badawczo-rozwojowych. Inwestycja zlokalizowana będzie na działce o powierzchni 20,25 ha objętej statusem specjalnej strefy ekonomicznej. Szacowana wartość inwestycji wynosi 90 mln euro, a wielkość zatrudnienia to 200 osób. Instrumenty Powiatowego Urzędu Pracy Stargardu Szczecińskiego Powiatowy Urząd Pracy Stargardu Szczecińskiego, chcąc zmniejszyć stopę bezrobocia w regonie, dokłada wszelkich starań, aby zaoferować nowym inwestorom wysoko wykwalifikowaną kadrę pracowniczą. 16 Dzięki kursom organizowanym przez Urząd Pracy istnieje możliwość 14 Oferty, [dostęp na dzień ]. 15 Tognum, [dostęp na dzień ]. 16 Stargard, 182&m=inwest, [dostęp na dzień ]. 13

14 wyszkolenia pracowników zgodnie z oczekiwaniami pracodawcy. Nowi pracownicy cechują się wysoką kulturą techniczną, dobrym przygotowaniem zarówno teoretycznym, jak i praktycznym oraz elastycznością zmiany swoich kwalifikacji. Przykładowe instrumenty Powiatowego Urzędu Pracy: (1) Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia miejsc pracy Podmiot prowadzący działalność gospodarczą może ubiegać się o refundację ze środków funduszu pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wysokości uzgodnionej w umowie, nie więcej jednak, niż 500% przeciętnego wynagrodzenia pod warunkiem zatrudnienia przez okres od 24 do 36 miesięcy (zależnie od wielkości przedsiębiorstwa). (2) Szkolenia Pracodawca, który utworzył fundusz szkoleniowy może ubiegać się o refundację kosztów szkolenia specjalistycznego pracowników zagrożonych zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy w wysokości do 50 % kosztów szkolenia jednak nie więcej niż przeciętne wynagrodzenie. (3) Pośrednictwo pracy Pracodawca poszukujący pracowników do swojej firmy, powinien skorzystać z bezpłatnego pośrednictwa pracy prowadzonego przez powiatowe urzędy pracy. Pomagamy zaspokoić obecne i przyszłe potrzeby pracodawców w zakresie zatrudnienia, wykorzystując największą bazę danych o kandydatach na pracowników. 14

15 Pomoc PAIiIZ Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) jest agendą rządową mającą na celu informowanie oraz świadczenie usług dla zagranicznych podmiotów zainteresowanych rozszerzeniem swojej działalności na rynku w naszym kraju. 17 Celem PAIiIZ jest zwiększenie napływu Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych (BIZ) do Polski. Oferuje bezpłatne usługi obejmujące: - pomoc bezpośrednią w czasie procesu inwestycyjnego, - informowanie nt. otoczenia prawno-gospodarczego, - pomoc w wyborze lokalizacji inwestycji oraz organizacji wizyt w miejscu, - identyfikację dostawców oraz kontrahentów (podczas procesu inwestycyjnego), - ułatwianie kontaktów z centralnymi oraz lokalnymi władzami. PAIiIZ pomaga inwestorom wejść na polski rynek oraz w najlepszy sposób wykorzystać istniejące na nim możliwości. Przeprowadza inwestorów przez wszystkie niezbędne procedury administracyjne oraz prawne występujące w trakcie realizacji projektu, wspiera także firmy, które już działają. Oferuje szybki dostęp do kompleksowej informacji dotyczącej otoczenia prawno-gospodarczego inwestycji, pomoc w znalezieniu odpowiednich partnerów oraz dostawców, jak również lokalizacji. Misją PAIiIZ jest również 17 PAIZ, [dostęp na dzień ]. 15

16 kreowanie pozytywnego wizerunku Polski w świecie oraz promocja polskich produktów i usług. PAIiIZ promuje Stargard jako miejsce do inwestowania na promocyjnych warunkach. Wszechstronna pomoc i wsparcie Stargardzkiej Agencji Rozwoju Lokalnego Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego (SARL Sp. z o.o.) zapewnia sprawną i wszechstronną pomoc oraz możliwość szybkiego sfinalizowania projektu. Potencjał miasta Stargardu zapewnia możliwość załatwienia praktycznie każdej sprawy związanej z przygotowaniem, realizacją inwestycji, czy prowadzeniem działalności gospodarczej. SARL pomaga w składaniu niezbędnej dokumentacji do oceny wpływu inwestycji na środowisko. Oferuje również współpracę z firmą projektową oraz wsparcie w procesie uzyskania niezbędnych środków użyteczności publicznej, a także asystuje w procesie uzyskania zwolnienia z podatku. Podsumowanie W województwie zachodniopomorskim znajdują się tereny inwestycyjne aż trzech specjalnych stref ekonomicznych: Kostrzyńsko-Słubickiej (m.in. Goleniowski Park Przemysłowy, Barlinek, Karlino, Gryfino, Łobez), Pomorskiej (Stargard) i EURO-PARK Mielec (ponad 70 ha w na prawobrzeżu Szczecina). 18 Szczecińską podstrefę powołano dopiero 18 Strefy specjalnych korzyści na Pomorzu Zachodnim, nych_korzysci_na_pomorzu_zachodnim.html, 16

17 w grudniu Od tego czasu trwa uzbrajanie terenów w Trzebuszu (39 ha) i Dunikowie (23 ha). Są także mniejsze działki w okolicach ul. Lubczyńskiej, Kniewskiej i Struga. Dzięki SSE województwo zyskało dotychczas prawie 6 tys. miejsc pracy. Ale tę liczbę należałoby pomnożyć co najmniej przez dwa. Bo powstawanie dużych zakładów produkcyjnych to także rozwój lokalnego handlu, branży budowlanej, transportowej, zlecenia dla kooperantów mniejszych firm z regionu. Korzyści finansowe dla hotelarzy, restauratorów i innych usługodawców trudno oszacować zauważa Rumiński. Tworzenie nowych firm to impuls dla gospodarki miasta - handlu, usług. To też nowe technologie, większy potencjał rozwojowy Szczecina dodaje Landowski z biura prasowego UM. Zagospodarowanie stref ekonomicznych to także rosnące wpływy do budżetów gmin. Zwolnienie z podatku od nieruchomości trwa maksymalnie 5 lat. Podatek od osób fizycznych, czyli pracowników (PIT), płaci się od początku. Stargard Szczeciński podejmuje działania mające na celu zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta poprzez stworzenie korzystnego klimatu dla prowadzenia biznesu na jego terenie. 19 Dzięki inwestycjom w infrastrukturę drogową i wodnokanalizacyjną tereny oferowane przedsiębiorcom są gotowe na przyjęcie nowych zakładów produkcyjnych. Dzięki programowi pomocy regionalnej i współpracy z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną przedsiębiorcy lokujący projekty inwestycyjne na terenie Stargardu Szczecińskiego 19 Zachęty inwestycyjne, stargard.home.pl/stargard.eu/zachety_inwestycyjne, [dostęp na dzień ]. 17

18 mogą liczyć na korzystne zwolnienia podatkowe. Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim oferuje pracodawcom możliwość skorzystania z instrumentów rynku pracy zapewniających korzystne warunki zatrudnienia i szkolenia pracowników. Każdy potencjalny inwestor otrzymuje indywidualne wsparcie w kontaktach z lokalnymi instytucjami oraz szereg innych ułatwień. Miasto Stargard Szczeciński można nazwać inkubatorem przedsiębiorczości, gdyż posiada wyodrębnione organizacyjnie i oparte na nieruchomości ośrodki łączące ofertę lokalową z usługami wspierającymi rozwój małych firm. Samorząd miasta wspomaga w rozwoju nowo powstałe firmy oraz optymalizuje warunki dla transferu technologii poprzez: dostarczanie powierzchni na działalność gospodarczą, usługi wspierające biznes, doradztwo ekonomiczne, finansowe, prawne, patentowe, organizacyjne i technologiczne, pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych, tworzenie właściwego klimatu dla podejmowania działalności gospodarczej i realizacji przedsięwzięć innowacyjnych. Działalność w inkubatorze może rozpocząć firma spełniająca kryteria właściwe dla inkubatora. Pobyt w inkubatorze jest ograniczony czasowo. Jeśli firma nie osiągnie sukcesu w wyznaczonym czasie, musi ustąpić miejsca. Jeżeli ten sukces osiągnie, również opuszcza inkubator. Zdarza się, że pozostaje na terenie inkubatora, ale opłaty za usługi i czynsz ponosi już w pełnej wysokości, co zasila budżet gminy. 18

19 Dobre praktyki w zakresie tworzenia lokalizacji i inkubacji przedsiębiorczości Inkubator Przedsiębiorczości IN-MARR z Mielca Inkubator Przedsiębiorczości IN-MARR z Mielca (województwo podkarpackie) to specjalnie zorganizowana przestrzeń posiadająca charakter lokalny, służąca do kreowania, stymulowania, wspierania i inkubacji małych i średnich przedsiębiorstw, z wykorzystaniem uwarunkowań i zasobów lokalnej społeczności i infrastruktury. 20 Zakres działalności dotyczy kreowania powstawania nowych firm, poszerzania działalności MŚP istniejących, wspierania rozwoju małych i średnich firm, szczególnie w dziedzinach: wprowadzania innowacji, transferu technologii, prowadzenia czystej produkcji, poszanowania energii, wprowadzania systemów jakości, itp. Efekty funkcjonowania od 1992 r.: - dotychczasowa ilość zgłoszeń wstępnych 158, - ilość firm które skorzystały z pobytu w Inkubatorze 89 firm ( w tym wyszło z Inkubatora 70), - zostało inwestorami w SSE EURO-PARK Mielec 6, - aktualnie w nim funkcjonuje 19 (w tym 2 inwestorów w SSE), - splajtowało 6, - zaprzestało działalności bez dalszej kontynuacji w innej formie (informacje niepotwierdzone) 14 w tym 1 "satelitarna", - ilość firm nowopowstałych 53, 20 Mielec, [dostęp na dzień ]. 19

20 - ilość firm które poszerzyły działalność o produkcję lub usługi 16, - grupa właścicieli firm 130 przedsiębiorców, - szacowana liczba zatrudnianych w firmach min. około 150 pracowników aktualnie działających Inkubatorze, - szacowana liczba powstałych miejsc pracy min. około 860 miejsc pracy od początku działalności. Jako Inkubator współpracuje w tworzeniu i realizacji Strategii Innowacyjności Województwa Podkarpackiego wspólnie z Politechniką Rzeszowską i Urzędem Marszałkowskim. Jest realizatorem zadania 5 - analiza potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw regionu w tworzeniu współpracy w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Polsko - Włoskiej Grupy Roboczej. Grupę powołano na podstawie Memorandum o współpracy pomiędzy Polską i Republiką Włoską, koordynowanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie w realizacji sieci współpracy polskich i zagranicznych inkubatorów i ośrodków innowacji i przedsiębiorczości w ramach działań Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce z siedzibą w Poznaniu w realizacji sieci współpracy różnych instytucji rozwoju w ramach funkcjonowania tzw. Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry) wspólnie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Innowacyjności i Transferu Technologii Horyzonty z Rzeszowa i Politechniką Rzeszowską. 20

21 Literatura 1. Atuty Stargardzkiego Parku Przemysłowego, [dostęp na dzień ]. 2. Bridgestone, html, [dostęp na dzień ]. 3. Dlaczego Polska, [dostęp na dzień ]. 4. Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Mielec, [dostęp na dzień ]. 6. Oferty, [dostęp na dzień ]. 7. PAIZ, y, [dostęp na dzień ]. 8. PPNTwSS, /strony/park_przemyslowy_nowoczesnych_technologii _w_stargardzie_szczecinskim.aspx,, [dostęp na dzień ]. 9. Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa SPP, przemyslowy,lk,2,ls,86.html, [dostęp na dzień ]. 21

22 11. Stargard PPNT, yslowe_i_technologiczne/stargard_ppnt, [dostęp na dzień ]. 12. Stargard, andard&ids=182&m=inwest, [dostęp na dzień ]. 13. Strefy specjalnych korzyści na Pomorzu Zachodnim, refy_specjalnych_korzysci_na_pomorzu_zachodnim.ht ml, 14. Tognum, [dostęp na dzień ]. 15. Unia da prawie 150 mln zł na dwie zachodniopomorskie fabryki, nia_da_prawie_150_mln_zl_na_dwie_zachodniopomor skie.html#ixzz23nf22gaf, [dostęp na dzień ]. 16. Zachęty inwestycyjne, stargard.home.pl/stargard.eu/zachety_inwestycyjne, [dostęp na dzień ]. 22

Stargardzki Park Przemysłowy

Stargardzki Park Przemysłowy Stargardzki Park Przemysłowy Stargardzki Park Przemysłowy to obszar inwestycyjny o powierzchni ponad 150 hektarów Park zarządzany jest przez Stargardzką Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o., utworzoną

Bardziej szczegółowo

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Bydgoszcz, 14.05.2014 Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców Pracodawcy Pomorza i Kujaw to regionalny

Bardziej szczegółowo

Oferta inwestycyjna i wsparcie Miasta Krosna dla inwestorów i przedsiębiorców. Piotr Przytocki Prezydent Miasta Krosna

Oferta inwestycyjna i wsparcie Miasta Krosna dla inwestorów i przedsiębiorców. Piotr Przytocki Prezydent Miasta Krosna Oferta inwestycyjna i wsparcie Miasta Krosna dla inwestorów i przedsiębiorców Piotr Przytocki Prezydent Miasta Krosna Miasto Krosno Klimat gospodarczy 46 934 Mieszkańcy 112 064 6,7% Bezrobocie 16,3% 5

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki.

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Efektem pierwszego etapu prac na Programem Rozwoju Miasta Łomża było powstanie analizy SWOT i

Bardziej szczegółowo

PARKI NAUKOWO -TECHNOLOGICZNE W POWIECIE RZESZOWSKIM. - dlaczego warto tutaj inwestować?

PARKI NAUKOWO -TECHNOLOGICZNE W POWIECIE RZESZOWSKIM. - dlaczego warto tutaj inwestować? PARKI NAUKOWO -TECHNOLOGICZNE W POWIECIE RZESZOWSKIM - dlaczego warto tutaj inwestować? Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny AEROPOLIS realizowany przez RARR S.A. przy współfinansowaniu Samorządu Województwa

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w specjalnych strefach ekonomicznych szansą rozwoju regionów

Inwestycje w specjalnych strefach ekonomicznych szansą rozwoju regionów Inwestycje w specjalnych strefach ekonomicznych szansą rozwoju regionów Koncepcja Rozwoju Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Andrzej Kail Marketing Maciejewo, 2010.09.30 Specjalna strefa

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI INWESTOWANIA W WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ

MOŻLIWOŚCI INWESTOWANIA W WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ MOŻLIWOŚCI INWESTOWANIA W WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ BOLESŁAWIEC, 15.11.2013 r. DLACZEGO WARTO INWESTOWAĆ W WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ? WSSE to bogata oferta terenów

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

STREFA DOBRYCH INWESTYCJI

STREFA DOBRYCH INWESTYCJI STREFA DOBRYCH INWESTYCJI 586 ha 519 ha 26 lokalizacji w czterech województwach północnej Polski 1859 ha całkowitej powierzchni 112 inwestorów 22 ha 736 ha ponad 17,6 tys. miejsc pracy ponad 9,1 mld PLN

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Obsługa inwestorów w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii w Szczecinie

Obsługa inwestorów w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii w Szczecinie Obsługa inwestorów w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii w Szczecinie Marek Kubik p.o. Dyrektor Wydziału Obsługi Inwestorów i Biznesu Urząd Miasta Szczecin Szczecin, dnia 09.10.2014 r. Stolica Euroregionu

Bardziej szczegółowo

MIELECKI PARK PRZEMYSŁOWY. Stan zaawansowania projektu Maj 2007

MIELECKI PARK PRZEMYSŁOWY. Stan zaawansowania projektu Maj 2007 MIELECKI PARK PRZEMYSŁOWY Stan zaawansowania projektu Maj 2007 PLAN PREZENTACJI MIELECKI PARK PRZEMYSŁOWY stan realizacji PROJEKT: Budowa Inkubatora Nowych Technologii IN- Tech wraz z rozbudową Mieleckiego

Bardziej szczegółowo

MIELECKI PARK PRZEMYSŁOWY

MIELECKI PARK PRZEMYSŁOWY MIELECKI PARK PRZEMYSŁOWY 1. Mielecki Park Przemysłowy (MPP) Mielecki Park Przemysłowy jest obszarem inwestycyjnym powołanym w dniu 17 marca 2005 przez Radę Miejską w Mielcu w celu zagospodarowania majątku

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w specjalnych strefach ekonomicznych. dr Tomasz Soliński Zastępca Prezydenta Miasta Krosna

Dlaczego warto inwestować w specjalnych strefach ekonomicznych. dr Tomasz Soliński Zastępca Prezydenta Miasta Krosna Dlaczego warto inwestować w specjalnych strefach ekonomicznych dr Tomasz Soliński Zastępca Prezydenta Miasta Krosna Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO PARK Mielec SSE to wyodrębniony obszar, na którym obowiązują

Bardziej szczegółowo

Korzyści z inwestowania w Podstrefie Koszalin SSSE:

Korzyści z inwestowania w Podstrefie Koszalin SSSE: Koszalin położony jest w województwie zachodniopomorskim w Polsce, w odległości 6 km w linii prostej od Morza Bałtyckiego. Koszalin to ważny węzeł komunikacyjny, przez który przebiega międzynarodowa trasa

Bardziej szczegółowo

przyciągającym inwestorów

przyciągającym inwestorów Specjalna strefa ekonomiczna magnesem przyciągającym inwestorów Koncepcja Rozwoju Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Andrzej Kail Dyrektor Marketingu Kołobrzeg, 02.06. 2011. Magnes trwały

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Doing business in Poland

Doing business in Poland Doing business in Poland Dlaczego warto inwestować w Polsce Polska zajmuje 13. miejsce na świecie i 5. w Europie wśród krajów najbardziej atrakcyjnych dla inwestorów zagranicznych - wynika z ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur. Działdowo, 27-28 listopada 2014

Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur. Działdowo, 27-28 listopada 2014 Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur Działdowo, 27-28 listopada 2014 Prezentacja dobrych praktyk w zakresie przyciągania inwestycji przez specjalne strefy ekonomiczne z województwa warmińsko-mazurskiego

Bardziej szczegółowo

Przestrzeń nowych możliwości

Przestrzeń nowych możliwości Przestrzeń nowych możliwości Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny BPPT rozpoczął działalność w 2005 roku Głównym udziałowcem jest Miasto Bydgoszcz Celem BPPT jest tworzenie warunków dla inwestycji

Bardziej szczegółowo

Zainwestuj w nowe technologie

Zainwestuj w nowe technologie Zainwestuj w nowe technologie MoŜliwości dofinansowania planowanych inwestycji z funduszy unijnych receptą na rozwój Tomasz Dybowski Pomorski Park Naukowo Technologiczny Gdynia, 12 marca 2009 1 ZAGADNIENIA

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

zmieniające rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej

zmieniające rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej Projekt z 21-03-2012 Wersja 1.1. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia..2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

dr inż. Ewa Rybińska Prezes Zarządu Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

dr inż. Ewa Rybińska Prezes Zarządu Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Projekty Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego wspierające kreatywność, innowacyjność i współpracę przedsiębiorstw z wykorzystaniem najnowszych narzędzi IT dr inż. Ewa Rybińska Prezes Zarządu Toruńska

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto działać w klastrze? Klastry a rozwój lokalnej przedsiębiorczości

Dlaczego warto działać w klastrze? Klastry a rozwój lokalnej przedsiębiorczości Dlaczego warto działać w klastrze? Klastry a rozwój lokalnej przedsiębiorczości DEFINICJE KLASTRA: Klastry to geograficzne skupiska wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących

Bardziej szczegółowo

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Rafał Solecki Dyrektor MCP Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) jest

Bardziej szczegółowo

Kiedy pytają nas o Szczecin..

Kiedy pytają nas o Szczecin.. Kiedy pytają nas o Szczecin.. W pierwszej kolejności mówimy o niezwykłych walorach naturalnych i położeniu miasta. Piotr Krzystek Prezydent Miasta Szczecin grudzień 2013 Co z tego wynika? Tworząc Nasze

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r.

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r. Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 marca 2012 r. Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do RSI WM 2012-2020) Synteza diagnozy część 2 dokumentu RSI Analiza

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej

Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej Wrocław, 02.06.2010 Materiał prasowy Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej W sprawnym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa coraz większego znaczenia nabierają zintegrowane systemy informatyczne.

Bardziej szczegółowo

Położenie: Południowo-zachodnia część województwa warmińsko-mazurskiego Przy granicy z województwem mazowieckim i kujawsko-pomorskim

Położenie: Południowo-zachodnia część województwa warmińsko-mazurskiego Przy granicy z województwem mazowieckim i kujawsko-pomorskim Położenie: Południowo-zachodnia część województwa warmińsko-mazurskiego Przy granicy z województwem mazowieckim i kujawsko-pomorskim 150 km od Warszawy, 130 od Modlina 80 km od Olsztyna atrakcyjne położenie

Bardziej szczegółowo

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Czerwiec 2014 POLSKA* wiodąca destynacja dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2012 roku silny gracz w Europie w 2012 roku 3. miejsce

Bardziej szczegółowo

JAK INWESTOWAĆ W WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ. DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH! www.invest-park.com.pl

JAK INWESTOWAĆ W WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ. DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH! www.invest-park.com.pl JAK INWESTOWAĆ W WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH! Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna INVEST-PARK DLACZEGO WARTO ZAINWESTOWAĆ W WSSE? zwolnienia z podatku dochodowego

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. powstała w 1994 roku jako spółka akcyjna, w której głównym akcjonariuszem jest Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

PARK PRZEMYSŁOWY W WAŁBRZYCHU

PARK PRZEMYSŁOWY W WAŁBRZYCHU PARK PRZEMYSŁOWY W WAŁBRZYCHU T-PARK transfer technologii WSSE kooperacja PARK PRZEMYSŁOWY W WAŁBRZYCHU PARK PRZEMYSŁOWY W WAŁBRZYCHU Lokalizacja PARK PRZEMYSŁOWY W WAŁBRZYCHU Wydzielony obszar w sąsiedztwie

Bardziej szczegółowo

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu AUTOEVENT 2014 2 PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY Jeden z największych producentów samochodów i komponentów motoryzacyjnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

Współpraca przedsiębiorców z nauką możliwości i doświadczenia. Lech Światły

Współpraca przedsiębiorców z nauką możliwości i doświadczenia. Lech Światły Współpraca przedsiębiorców z nauką możliwości i doświadczenia Lech Światły P r o j e k t y z w iązane z I N N O W A C J A M I z r e a l i z o w a n e p r z e z K u j a w s k o - P o m o r s k i Z w iązek

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Cel główny WRPO 2014+ POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWA Alokacja

Bardziej szczegółowo

O C O Ś O 1 C B Ę. Katowice, 12 listopada 2007 r.

O C O Ś O 1 C B Ę. Katowice, 12 listopada 2007 r. A Ł A I B I O C O Ś K T S O 1 S L Z A E C BI MI IOR B Ę I S D E Z R P Katowice, 12 listopada 2007 r. Bielsko-Biała to miasto ludzi przedsiębiorczych, czego potwierdzeniem jest wysoki odsetek zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Oferta terenów inwestycyjnych o łącznej powierzchni 1,93 ha

Oferta terenów inwestycyjnych o łącznej powierzchni 1,93 ha Oferta terenów inwestycyjnych o łącznej powierzchni 1,93 ha lokalizacja: centrum Aglomeracji Śląskiej na granicy Katowic i Siemianowic Śląskich Atrakcyjny teren inwestycyjny zlokalizowany w idealnym komunikacyjnie

Bardziej szczegółowo

inwestycji? Co kierowało tymi, którzy już

inwestycji? Co kierowało tymi, którzy już Dlaczego warto inwestycji? wybrać Karlino na miejsce swoich Co kierowało tymi, którzy już zdecydowali się tutaj zainwestować? Dla każdego przedsiębiorcy inny czynnik jest najważniejszy, ale nawet najbardziej

Bardziej szczegółowo

Roman Trzaskalik Prezes Stowarzyszenia Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych

Roman Trzaskalik Prezes Stowarzyszenia Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych TWORZENIE PARKÓW PRZEMYSŁOWYCH I TECHNOLOGICZNYCH NA PRZYKŁADZIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA KRAJOWEGO FORUM PARKÓW PRZEMYSŁOWYCH I PARKÓW TECHNOLOGICZNYCH Roman Trzaskalik Prezes Stowarzyszenia Krajowego

Bardziej szczegółowo

MAZOWSZE PARTNEREM DLA TWOJEGO BIZNESU

MAZOWSZE PARTNEREM DLA TWOJEGO BIZNESU MAZOWSZE PARTNEREM DLA TWOJEGO BIZNESU POLSKA Centralna lokalizacja Międzynarodowy partner handlowy MOSKWA 1200 km LONDYN 1449 km BERLIN PRAGA WILNO RYGA KIJÓW 590 km 660 km 460 km 660 km 690 km POLSKA

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A.

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. Rys historyczny: Koncepcja Parku Przemysłowo- Technologicznego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla inwestycji

Wsparcie dla inwestycji POLISH INFORMATION AND FOREIGN INVESTMENT AGENCY Wsparcie dla inwestycji Konferencja Przemysłu Spożywczego Marek Szostak Zastępca Dyrektora Departament Inwestycji Zagranicznych Warszawa, 12 stycznia 2014

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. www.marr.pl

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. www.marr.pl Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. MARR SA: Założona w 1993 Główny udziałowiec Województwo Małopolskie 88,8% 170 pracowników Kapitał założycielski: 87 675 000 PLN (~20 mln EUR) Oferta MARR SA

Bardziej szczegółowo

Regulacje prawno - systemowe specjalnych strefy ekonomicznych.

Regulacje prawno - systemowe specjalnych strefy ekonomicznych. Regulacje prawno - systemowe specjalnych strefy ekonomicznych. Autor: Wenanta Anna Rolka Zasady regulujące tworzenie oraz funkcjonowanie stref ekonomicznych w Polsce zostały określone w ustawie z 20 października

Bardziej szczegółowo

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy:

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy: ŚRODA Z FUNDUSZAMI FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Rzeszów, 02.09.2015 r. PO IR PODZIAŁ ALOKACJI PO IR STRUKTURA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW EFRR 8,6 mld euro Nr i nazwa osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r Możliwości finansowania dla MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII 03 czerwca 2008 r OLGA WARZECHA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych tel. 12 617 31 59 warzecha@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dobrych praktyk w zakresie efektywnego modelu współpracy gospodarczej w skali regionu

Prezentacja dobrych praktyk w zakresie efektywnego modelu współpracy gospodarczej w skali regionu Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur Działdowo, 27 28 listopada 2014 Prezentacja dobrych praktyk w zakresie efektywnego modelu współpracy gospodarczej w skali regionu Bydgoszcz w Polsce i regionie

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

TARNOBRZESKI Park Przemysłowo Technologiczny

TARNOBRZESKI Park Przemysłowo Technologiczny Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. M. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg tel/fax. (0-15)822 61 87, 823 19 52 e-mail: tarr@tarr.pl T A R R TARNOBRZESKI Park Przemysłowo Technologiczny Tarnobrzeski

Bardziej szczegółowo

Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO PARK MIELEC. Mariusz Błędowski Dyrektor Oddziału ARP S.A. w Mielcu

Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO PARK MIELEC. Mariusz Błędowski Dyrektor Oddziału ARP S.A. w Mielcu Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO PARK MIELEC Mariusz Błędowski Dyrektor Oddziału ARP S.A. w Mielcu Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO PARK MIELEC to wydzielony, uprzywilejowany obszar, zarządzany przez

Bardziej szczegółowo

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG dla badań i rozwoju: Oś Priorytetowa 1. - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Oś Priorytetowa 2. Infrastruktura sfery B+R Oś Priorytetowa 3. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Katowice, 22.11.2013 r. Główne obszary działalności DOTACJE

Bardziej szczegółowo

Powinieneś wiedzieć. Fundusze Europejskie dla przedsiębiorstw

Powinieneś wiedzieć. Fundusze Europejskie dla przedsiębiorstw Powinieneś wiedzieć Fundusze Europejskie dla przedsiębiorstw Fundusze dla przedsiębiorców zapewniają przede wszystkim krajowe programy: Inteligentny Rozwój i Polska Wschodnia oraz programy regionalne poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Tu się rodzi przedsiębiorczość 2015-03-24 14:14:51

Tu się rodzi przedsiębiorczość 2015-03-24 14:14:51 Tu się rodzi przedsiębiorczość 2015-03-24 14:14:51 2 Wielkopolska wspiera nowe inwestycje poprzez tworzenie przyjaznego klimatu biznesowego i zachęt, np. podatkowych. Od 1990 r. w województwie wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes PROGRAM ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO ROKU 2020 PLUS CEL HORYZONTALNY I: KULTURA, EDUKACJA I SPORT JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO CEL HORYZONTALNY II: INFRASTRUKTURA JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO -

Bardziej szczegółowo

Perspektywa województwa podkarpackiego

Perspektywa województwa podkarpackiego Potencjalne tematy współpracy pomiędzy subregionem tarnowskim a ośrodkami województwa podkarpackiego: Mielcem i Dębicą Perspektywa województwa podkarpackiego Jerzy Rodzeń Dyrektor Departamentu Strategii

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA EURO-PARK MIELEC PODSTREFA LUBLIN

SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA EURO-PARK MIELEC PODSTREFA LUBLIN SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA EURO-PARK MIELEC PODSTREFA LUBLIN SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA EURO-PARK MIELEC INFORMACJE Specjalna Strefa Ekonomiczna PODSTREFA LUBLIN stanowi integralną część SPECJALNEJ

Bardziej szczegółowo

PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm.

PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm. PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm. W poprzednim wydaniu biuletynu BDO informowaliśmy, że od 12 maja br. PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Zarys wybranych programów form wsparcia MSP w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Paweł Czyż, PARP, 2004 1. Sektorowy

Bardziej szczegółowo

NSS. Programy pomocowe (operacyjne)

NSS. Programy pomocowe (operacyjne) Możliwości wsparcia Startup-ów z funduszy Unii Europejskiej Anna Widelska Maciej Wiśniewski Branżowy Punkt Kontaktowy dla IT NSS Narodowa Strategia Spójności Programy pomocowe (operacyjne) Program Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego

Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji Beneficjenci: Mikroprzedsiębiorstwa, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Spółki prawa handlowego, Jednostki samorządu terytorialnego oraz związki, porozumienia

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju

Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Marcin Twardokus Departament Programów Regionalnych Główny Punkt

Bardziej szczegółowo

STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W NOWYM TARGU

STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W NOWYM TARGU STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W NOWYM TARGU NOWOTARSKA STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ Uwarunkowania dla Miasta Nowy Targ Miasto Nowy Targ jest obszarem o znacznym potencjale sprzyjającym rozwojowi gospodarki.

Bardziej szczegółowo

2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw. Dr Barbara Grzybowska. Warszawa, maj 2010

2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw. Dr Barbara Grzybowska. Warszawa, maj 2010 2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności j mikroprzedsiębiorstw Dr Barbara Grzybowska Warszawa, maj 2010 PLAN WYSTĄPIENIA 1. Współpraca mikroprzedsiębiorstw z innymi podmiotami w zakresie realizacji

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Mirosław Semczuk Wicedyrektor Departament Innowacyjnej Gospodarki ul. Wołoska 7 02-675 Warszawa tel. (+48 22) 460 3701 faks (+48 22) 460 3702 www.arp.com.pl 1 Obszary działania

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do komercjalizacji technologii i innowacyjnych rozwiązań

Wprowadzenie do komercjalizacji technologii i innowacyjnych rozwiązań Unię uropejską w ramach uropejskiego Funduszu połecznego Wprowadzenie do komercjalizacji technologii i innowacyjnych rozwiązań Maciej Psarski Uniwersytet Łódzki Centrum Transferu Technologii Komercjalizacja

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA prof. nzw. dr hab. Beata Filipiak Unia Europejska stoi wobec konieczności wzmocnienia swojej międzynarodowej pozycji konkurencyjnej w obliczu zmieniających

Bardziej szczegółowo

Zmień adres na strefowy Ulgi i zwolnienia podatkowe w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Zmień adres na strefowy Ulgi i zwolnienia podatkowe w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Zmień adres na strefowy Ulgi i zwolnienia podatkowe w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Mrągowo, 22.11.2012 r. Specjalne Strefy Ekonomiczne w Polsce SSE to wydzielone obszary na terytorium

Bardziej szczegółowo

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 MOśLIWO LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 2013 Działalno alność PARP na rzecz wspierania rozwoju i innowacyjności ci polskich przedsiębiorstw Izabela WójtowiczW Dyrektor Zespołu

Bardziej szczegółowo

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Idealne miejsce dla inwestycji

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Idealne miejsce dla inwestycji Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Idealne miejsce dla inwestycji Branże gospodarki w woj. pomorskim! Morska i stoczniowa! Paliwowa i chemiczna! Farmaceutyczna i kosmetyczna! Przetwórstwo

Bardziej szczegółowo

Idealne miejsce dla inwestycji

Idealne miejsce dla inwestycji Idealne miejsce dla inwestycji Specjalna Strefa Ekonomiczna Jest to wydzielona część terytorium kraju, w której działalność gospodarcza może być prowadzona na preferencyjnych warunkach. Oznacza to, że

Bardziej szczegółowo

CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH. Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020

CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH. Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020 CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020 Krajowe programy Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR) 2014-2020 Celem POIR jest zwiększenie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Gospodarki, Promocji i Współpracy Międzynarodowej Referat Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera tel.:+48

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY Załącznik do Uchwały Nr X/71/2003 Rady Powiatu Polickiego z dnia 28 sierpnia 2003 roku POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY Police Czerwiec 2003 Podstawa

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r.

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r. FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Fundusz pożyczkowy dla kobiet... 3 1. Termin przyjmowania wniosków... 3 2. Limity

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MAŁOPOLSCE

WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MAŁOPOLSCE WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MAŁOPOLSCE Iwona Harnik 24 kwietnia 2007 r. Kraków 2007 Rola MARR S.A. Efektywne i skuteczne wspieranie rozwoju społecznego i gospodarczego Małopolski poprzez podejmowanie

Bardziej szczegółowo

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Raport Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2012 http://www.mac.gov.pl/raporty-i-dane/ 2 3% populacji firm w Polsce 1540 firm dużych Potencjał sektora

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Agnieszka Matuszak 1 Strona 0 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ WDROŻEŃ INNOWACJI Jednym

Bardziej szczegółowo

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Założeniem POIR jest wsparcie realizacji całego procesu powstawania

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

INKUBATOR TECHNOLOGICZNY KPT JAKO MIEJSCEWSPIERANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW. Idea Inkubatora i projekty UE. Misja Inkubatora

INKUBATOR TECHNOLOGICZNY KPT JAKO MIEJSCEWSPIERANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW. Idea Inkubatora i projekty UE. Misja Inkubatora INKUBATOR TECHNOLOGICZNY KPT JAKO MIEJSCEWSPIERANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW Kraków, 12 marca 2008 r. Łukasz Frydrych Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. Idea Inkubatora i projekty UE Siećwspółpracy

Bardziej szczegółowo

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Planujesz rozpoczęcie lub rozwój działalności? Chcesz być konkurencyjny na rynku? Masz innowacyjny pomysł na inwestycję? ZAPRASZAMY!!! Sieć Punktów Funduszy

Bardziej szczegółowo

Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego Lubuski Park Przemysłowo - Technologiczny Lubuski Park Przemysłowo Technologiczny (LPPT) składa się z trzech stref: Parku Naukowo - Technologicznego

Bardziej szczegółowo

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne ze szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 28 stycznia 2007 1 Narodowe Strategiczne

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

Finansowanie innowacji. Adrian Lis

Finansowanie innowacji. Adrian Lis 2011 Finansowanie innowacji Adrian Lis Plan prezentacji Część teoretyczna Wewnętrzne i zewnętrzne źródła finansowania innowacji Programy wspierające innowacyjność Część praktyczna Główne problemy i najlepsze

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Prof. zw. dr hab. inż. Jan Koch Wrocław, 14 grudnia 2011 r. Akt powołania i statut WCTT Centrum powołano 23 marca 1995 r. WCTT jest pierwszym

Bardziej szczegółowo

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2011 Oferta KSU oraz PK dla nowopowstałych firm Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą? Iwona Pietruszewska-Cetkowska Czym jest Krajowy System Usług? Krajowy System

Bardziej szczegółowo

W porównaniu z poprzednimi w obecnej edycji Phare zmienił się zakres przedmiotowy inwestycji. Firmy produkcyjne i usługowe

W porównaniu z poprzednimi w obecnej edycji Phare zmienił się zakres przedmiotowy inwestycji. Firmy produkcyjne i usługowe Pierwsze wnioski o dotacje z Phare 2002 Znane są terminy składania wniosków przez firmy z sektora MŚP o dofinansowanie działań w ramach programów Phare 2002. Już w lipcu 2004 r. małe i średnie przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo