Rehabilitacja implantop w przypadkach hipodon siekaczy górnych bocz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rehabilitacja implantop w przypadkach hipodon siekaczy górnych bocz"

Transkrypt

1 STOMATOLOGIA PRAKTYCZNA Prktyk Tomsz A. Grotowski Implnt Bsed Prosthesis in Cses of Hypodonti of Upper Lterl Inisors. Long Term Oservtions Pr reenzown Prywtn Prktyk Stomtologizn w Szzeinie, Aost i Plermo we W³oszeh Streszzenie Wrodzony rk zwi¹zków górnyh siekzy oznyh pozostje doœæ pow nym zgdnieniem stomtologiznym. Ptologi t powoduje przede wszystkim prolemy ntury estetyznej, gdy psuje hrmoniê uœmiehu. Stnowi to g³ówny powód, dl którego pjeni deyduj¹ siê n lezenie. Klinizne lezenie hipodonji opier siê n wspó³dzi³niu lekrzy rozmityh spejlnoœi stomtologiznyh w ró nym, lez œiœle okreœlonym zsie, zmierzj¹yh do uzyskni doryh efektów funkjonlnyh, rtykulyjnyh i estetyznyh. W pry, n podstwie w³snyh spostrze eñ, omówiono trzy wyrne przypdki z wieloletniej prktyki kliniznej, uzsdnij¹ elowoœæ stosowni st³yh prtów ortodontyznyh orz wszzepów wewn¹trzkostnyh, êd¹yh njlepszym rozwi¹zniem w lezeniu protetyznym rku zwi¹zków zêów. Summry Congenitl sene of upper lterl inisor tooth-germs remins rther signifint dentl prolem. This pthology gives rise to prolems of n estheti nture in the first ple, s it disturs the hrmony of the smile. This is the hief reson why ptients deide on tretment. Clinil tretment of hypodonti is sed on o-opertion etween vrious dentl speilties within vrious, ut stritly determined, periods of time tht im t the hieving of good funtionl, rtiultor nd estheti results. The study sed on the uthor s own oservtions desries three seleted ses from mny yers of linil prtie. It justifies the ppropriteness of using fixed orthodonti pplines nd introsseous implnts, s eing the est solution in the prostheti tretment of missing tooth-germs. Hs³ indeksowe: hipodonj, st³y prt ortodontyzny, lezenie kompleksowe, mosty dhezyjne, wszzepy Key words: hypodonti, fixed orthodonti pplines, omplex tretment, dhesive ridges, implnts Kontkt z utorem: Dr Tomsz A. Grotowski Tel e-mil: Rehilitj implntop w przypdkh hipodon siekzy górnyh oz Oserwje wieloletnie Nieprwid³owoœi zêów mleznyh i st³yh, zrówno w szzêe, jk i w uhwie, mog¹ dotyzyæ ih kszt³tu, wielkoœi, zsu wyrzynni, miejs w ³uku zêowym orz lizy. Zurzeni dotyz¹e lizy zêów (1) nle ¹ do njzêœiej spotyknyh i jk wynik z odziennej prktyki, pozostj¹ wi¹ jednym z njtrudniejszyh prolemów lezeni pjentów w wieku rozwojowym. Zurzenimi odnosz¹ymi siê do lizy zêów (2, 3, 4, 5, 6) s¹: ) nodonj ³kowity rk zwi¹zków zêów mleznyh i st³yh, ) hipodonj rk jednego lu kilku zêów tk mleznyh, jk i st- ³yh ) oligodonj oenoœæ tylko kilku zwi¹zków zêowyh lu zêów. Pomimo i n fkt wrodzonego rku zêów zwrno uwgê od dwn, do dzisij nie m jednk zgodnoœi pogl¹dów o do etiologii tego zjwisk (7, 8). Widomo, e n rozwój ró nyh nrz¹dów (w tym nrz¹du ui i uzêieni) mj¹ wp³yw nie tylko zynniki genetyzne, le równie œrodowiskowe, oddzi³uj¹e zrówno w yiu p³odowym, poprzez orgnizm mtki, jk i póÿniej w osonizym okresie rozwoju dziek. Wielu utorów uznje hipodonjê z redukjê uzêieni w rozwoju filogenetyznym. W piœmiennitwie rdzo zêsto spotyk siê opisy rku trzeih zêów trzonowyh, tk wiê hipodonji zêów m¹droœi nie trktuje siê ju dzisij jko ptologii, lez uw z konsekwenjê zminy tryu yi (od ywini) wynikj¹¹ z postêpu ywilizyjnego. Mo n przyj¹æ, e nieprwid³owoœi dotyz¹e lizy zêów s¹ wieloprzyzynowe, zynnikmi wp³ywj¹ymi n wyst¹pienie hipodonji s¹: 1) wrodzon dysplzj tknki entodermlnej, 2) redukj uzêieni w rozwoju filogenetyznym, 3) dziedziznoœæ, 4) zurzeni funkji gruzo³ów wydzielni wewnêtrznego (zynniki endokrynologizne) 5) urzy 6) ró ne jednostki horoowe( np. gruÿli, ki³ itd.), horoy wirusowe (np. gryp, œwink itd.) oddzi³uj¹e w yiu p³odowym. Zurzeniom lizy zêów towrzysz¹ zêsto inne nieprwid³owoœi, np. dotyz¹e po³o eni zêów w ³uku zêowym zy wdy zgryzu dodtkowo komplikuj¹e ju sm fkt zistnieni hipodonji. Wspomnine nieprwid³owoœi mog¹ siê równie odnosiæ do zmin skórnyh, oznyh, ow³osieni itp., tworz¹ zespo³y horoowe, np. zespó³ Reiger, zespó³ Goltz, zespó³ Ellis vn Cleveld, zespó³ Down itp. (9, 10). Czêœæ dzy (11, 12) jest zgodn o do zêstoœi wystêpowni hipodonji i uznje, e nieprwid³owoœæ t dotyk zêœiej dziewz¹t ni h³opów (stosunek 3: 2), dotyzy g³ównie drugih dolnyh zêów przedtrzonowyh, nstêpnie oznyh siekzy górnyh, i dopiero w dlszej kolejnoœi pozost- ³yh zêów, przy zym stosunkowo rzdko odnosi siê do k³ów. Postêpownie terpeutyzne w hipodonji jest œiœle zwi¹zne z wiekiem dziek, tzn. z rozwojem nrz¹du ui i ewentulnym wystêpowniem towrzysz¹yh wd zgryzu. Z uwgi n m³ody wiek pjentów wyór metody postêpowni i wynik koñowy w du- ym stopniu zle y od stopni wspó³pry pjent. Z regu³y pe³n rehilitj wymg rdzo d³ugiego lezeni (13, 14) orz pry zespo³owej: pedodonty, ortodonty, hirurg szzêkowego i protetyk. W tym miejsu wypd podkreœliæ niezwykle w n¹ rolê lekrz pierwszego kontktu, tj. pedodonty, poniew dodtkow utrt jkiegokolwiek zê z powodu powik³ñ próhniowyh przy- 50

2 rotetyzn ji nyh zyni siê do hmowni wzrostu wyrostków zêodo³owyh, pogrszj¹ njpierw retenjê prtów ortodontyznyh, w przysz³oœi rehilitjê protetyzn¹. Uwg t odnosi siê zw³szz do rozleg³yh posti rku zêów. Nie mniej w n jest rol lekrz ortodonty (15, 16) jko koordyntor plnu lezeni. Jk ju wzeœniej wspomnino, hipodonj górnyh siekzy oznyh znjduje siê n drugim miejsu pod wzglêdem zêstoœi wystêpowni. Wd wystêpuje zrówno jednostronnie, jk i oustronnie, wp³ywj¹ negtywnie n funkjê, zw³szz n estetykê uzêieni pjentów niezle nie od wieku. Spowodowne rkiem górnyh siekzy oznyh przerwnie i¹g³oœi ³uku zêowego, tj. pojwienie siê luki w odinku przednim lu zêsto wystêpuj¹e zurzenie symetrii (przemieszzenie linii poœrodkowej), w konsekwenji odij siê negtywnie n wygl¹dzie pjent dziek, powoduj¹ dodtkowo prolemy ntury psyhologiznej i wp³ywj¹ ujemnie n jego rozwój emojonlny. W przypdku rehilitji hipodonji oznyh siekzy górnyh w plnie lezeni nle y uwzglêdniæ równie strukturê ezzênej okoliy tk pod wzglêdem jkoœi, jk i iloœi tknki kostnej. Brdzo zêsto owiem mo n siê spotkæ z defiytem koœi wyrostk i w wymirze pionowym, i poziomym. Lezenie ortodontyzne êdzie ztem przygotowniem do ostteznego etpu rozwi¹zni rku oznyh siekzy górnyh. Pln lezeni (17, 18) sprowdz siê w zsdzie do podjêi nstêpuj¹yh deyzji: 1. Zmkniêie luk z przemieszzeniem mezjlnym górnyh k³ów w pozyjê rkuj¹yh siekzy oznyh z równozesn¹ koronoplstyk¹ k³ów, tj. korekt¹ ih kszt³tu. Opisne postêpownie mo n przeprowdziæ u osó m³odyh, uzyskuj¹ trw³y rezultt i unikj¹ zrzem rdziej inwzyjnego rozwi¹zni, np. wykonni trdyyjnyh st³yh uzupe³nieñ protetyznyh w posti mostów. Kolejn¹ zlet¹ tkiego postêpowni êd¹ niew¹tpliwie ni sze koszty poniesione przez pjent, wyór owiem tkiego sposou lezeni pozwl unikn¹æ w przysz³oœi lezeni protetyznego. Metod t m jednk doœæ istotne wdy. W pierwszej kolejnoœi jest to utrt funkji przewodnitw k³ n rzez przewodnitw grupy. Nstêpnie z uwgi n wielkoœæ k³ i inny, tj. iemniejszy, kolor nie zwsze nwet dziêki zstosowniu koronoplstyki, szlifowni zy mteri³ów kompozytowyh mo n uzyskæ idelny efekt estetyzny. 2. Odtworzenie miejs w pozyji rkuj¹yh górnyh siekzy oznyh i jego utrzymnie do zsu wykonni uzupe³nieni st³ego. Z wyoru wykonuje siê to w przypdkh, w któryh nie m st³ozeñ zêów, istniej¹ ntomist luki miêdzyzêowe i towrzysz¹e im zêsto wdy zgryzu. Zmierzeniem doelowym jest wówzs korekt wdy zgryzu, nstêpnie zœ przygotownie miejs n uzupe³nienie rku górnego siekz (lu oydwu siekzy). Z regu³y metod odtworzni miejs w pozyji rkuj¹yh siekzy dje rdzo dory wzesny efekt estetyzny, przygotowuj¹ pjent do dlszego lezeni protetyznego lu implntoprotetyznego. Ujemn¹ stron¹ tej metody jest d³ugi ³kowity zs trwni terpii, jej koszt (zw³szz gdy w grê whodzi rehilitj oprt n wszzeph zêowyh) orz rk trw- ³ego rezulttu estetyznego, zwi¹zny ze strzeniem siê pjent o odnosi siê równie do uzêieni nturlnego. Ten osttni zynnik skzuje pjent n okresow¹ wyminê (np. o lt) protezy st³ej (mostu) lu implntoprotezy n wszzepie. Jk ju wzeœniej podkreœlno, metod odtwrzni miejs determinuje dlsze postêpownie, którego podstw¹ jest lezenie protetyzne lu hirurgizno-protetyzne. Po wyrównniu wdy zgryzu i uzyskniu odpowiedniego miejs w pozyji rkuj¹yh siekzy mo n przejœæ do osttniej fzy lezeni. Postêpownie protetyzne mo e siê sprowdzæ do wykonni konwenjonlnyh protez st³yh (mostów) lu te rkuj¹e siekze mo n uzupe³niæ w sposó mniej inwzyjny, wykorzystuj¹ np. tehniki dhezyjne (mosty Mrylnd). Zlet¹ tej drugiej metody jest unikniêie szlifowni zdrowyh zêów ogrnizj¹yh rki miêdzyzêowe. Wd¹ tego rozwi¹zni jest mo liwoœæ odementowni siê mostu dhezyjnego. Niew¹tpliwie njwiêksz¹ zdoyz¹ stomtologii XX wieku s¹ wszzepy zêowe (19, 20, 21). W œwietle wspó³zesnej wiedzy rehilitj oprt n wykorzystniu wszzepów zêstokroæ jest jednk wielkim wyzwniem dl lekrz, poniew jk zznzono wzeœniej wystêpownie defiytu tknki kostnej w okoliy rkuj¹yh siekzy jest rdzo zêstym zjwiskiem (22). Oprowuj¹ pln lezeni, musi wiê rozw yæ, zy dysponuje wszzepem o odpowiednih wymirh, dptuj¹ym siê do istniej¹yh wrunków pod³o kostnego lu te êdzie zmuszony do przeprowdzeni tzw. ziegów przedimplntyjnyh (dodtkowo oi¹ j¹yh pjent) elem zwiêkszeni wymirów ezzênego wyrostk zêodo³owego. Prolem ten dotyzy zw³szz jego wymiru poziomego, zyli szerokoœi tknki kostnej. Cel pry Celem pry jest podkreœlenie znzeni w³œiwego rozpoznni i ustleni optymlnego dl pjent plnu lezeni w przypdkh hipodonji oznyh siekzy górnyh orz przedstwienie mo liwoœi terpeutyznyh oprtyh n zstosowniu st³yh prtów ortodontyznyh i wszzepów wewn¹trzkostnyh. Mteri³y i metody W pry opisno rozwi¹znie trzeh przypdków hipodonji górnyh siekzy oznyh. W pierwszym przypdku przedstwiono lezenie oprte n metodzie zmkniêi luk miêdzyzêowyh w pozyji rkuj¹yh zêów 12 i 22. W dwóh pozost³yh przypdkh rk górnyh siekzy oznyh po lezeniu ortodontyznym uzupe³niono, wykorzystuj¹ wszzepy. U ywj¹ gruoœiomierz kostnego (ry. 4), dokonno serii pomirów ezzênyh kolowtyh wyrostków zêodo³owyh szzêki. W oydwu przypdkh stwierdzono, e gruoœæ tknki kostnej w krytyznym, tj. njieñszym, miejsu wynosi³ 4 mm, o zdeydow- ³o o wyorze tehniki implntyjnej. W rehilitji implntoprotetyznej wykorzystno smotn¹¹ œruê ikortykln¹ Gri. Chrkterystyk i zlety zstosowni tego wszzepu zost³y ju wzeœniej opisne w polskim piœmiennitwie (23). Bezpoœrednio po ziegu implntji pjentów zoptrzono w korony prowizoryzne. Opis przypdków Przypdek 1 Pjentk A.C., lt 23, zg³osi³ siê do nszego ginetu elem uzupe³nieni 51

3 STOMATOLOGIA PRAKTYCZNA Prktyk oustronnego rku zêów 12 i 22. N podstwie dni rdiologizno-kliniznego, po przeprowdzeniu konsultji z wspó³pruj¹ym z ginetem ortodont¹, ustlono nstêpuj¹e rozpoznnie: III kls Angle, zgryz prosty w odinku przednim, oustronn hipodonj zêów 12 i 22. W tym przypdku pln lezeni przewidyw³: z³o enie st³ego prtu ortodontyznego w górnym i dolnym ³uku zêowym; ekstrkj zêów 44 i 34 w elu dystlnego przesuniêi k³ów dolnyh i uzyskni I klsy w odinku przednim, z równozesnym rozwi¹zniem prolemu st³ozeni siekzy dolnyh, nstêpnie wyprostownie zêów 45, 46, 47 i 35, 36, 37 w odinkh oznyh z wyrównniem linii Spee. W górnym ³uku zêowym nle ³o skorygowæ ustwienie zêów 15, 16, 17 orz 25, 26, 27 elem odtworzeni prwid³owego zwri w odinku tylnym szzêki, nstêpnie przesun¹æ w kierunku mezjlnym zêy 13 i 23, y zmkn¹æ istniej¹e luki w miejsu rkuj¹yh siekzy oznyh. W elu skorygowni zgryzu prostego w odinku przednim zêy górne mi- ³y zostæ wyhylone, dolne ofniête w kierunku jêzykowym (tork wed³ug tehniki Ginelliego). Po uzyskniu po ¹dnego rezulttu nle ³o zmodyfikowæ kszt³t zêów 13 i 23 poprzez koronoplstykê orz usun¹æ wszystkie ztery trzonowe trzeie. W dlszej kolejnoœi zmierzno dokonæ selektywnej korekty zgryzu zmierzj¹ej do mksymlnego zguzkowni zêów, y zpoie ewentulnemu nwrotowi wdy. W etpie koñowym przewidzino wykonnie ruhomyh prtów retenyjnyh, któryh pjentk mi³ u ywæ w noy. Pjente przedstwiono równie drugi, lterntywny pln lezeni ortodontyzno-hirurgizny, który z pewnoœi¹ d³y lepszy rezultt funkjonlny i estetyzny. Po zpoznniu siê z kosztorysem i przewidywnym zsem trwni terpii pjentk wyr³ pierwsze rozwi¹znie, mniej inwzyjne i proste w relizji, którego elem y³o zst¹pienie rkuj¹yh oznyh siekzy górnyh przez k³y. Wykonne 2 lt po zkoñzeniu lezeni kontrolne zdjêie rdiologizne (ry. 1) przedstwi równoleg³oœæ korzeni zêów, przede wszystkim n poziomie przesuniêtyh mezjlnie zêów 13 i 23. Tknk kostn szzêk ez jkihkolwiek zmin, nie zoserwowno równie resorpji korzeni zêów. Trzeie trzonowe w szzêe i w uhwie zost³y usuniête. Przypdek 1: ry Przypdek 2 Pjentk S.F., lt 16, zost³ skierown do nszego ginetu w roku 1991 przez lekrz ortodontê, po zkoñzonym lezeniu ortodontyznym, z proœ¹ o dokonnie ziegu wprowdzeni wszzepu w pozyji rkuj¹ego zê 22. N podstwie wykonnyh przed lezeniem i po lezeniu modeli gipsowyh, wywidu i dni rdiologizno-kliniznego ustlono, e pjentk mi³ poz¹tkowo II klsê Angle po stronie prwej orz I klsê Angle po stronie lewej, w odinku przednim zgryz g³êoki. W dniu wizyty w nszym gineie pjentk mi³ z³o ony st³y prt ortodontyzny w górnym ³uku zêowym, poz tym widozn y³ luk miêdzyzêow w pozyji rkuj¹ego zê 22 wystrzj¹ n wykonnie ziegu implntji. Po konsultji z ortodont¹ pruj¹ym w nszym gineie ustlono, e prowdz¹y do tej pory przypdek pjentki S.F. ortodont podj¹³ ³êdn¹ deyzjê i elem przyspieszeni terpii zdeydow³ siê tylko n zmkniêie distemy i przesuniêie w kierunku dystlnym zê 23, y zmkn¹æ lukê miêdzy zêmi 23 i 24. Lezenie ortodontyzne w tym przypdku poleg³o n wstêpnym przygotowniu górnego ³uku zêowego i odtworzeniu miejs w pozyji rkuj¹ego zê 22, z pominiêiem wd zgryzu pjentki. Pjente i rodziom zproponowno ponowne lezenie ortodontyzne, którego elem w pierwszym rzêdzie y³oy lezenie wd zgryzu; poinformowno ih równie, e niezstosownie siê do nszyh wskzówek grozi w przysz³oœi nwrotem wdy, nwet utrt¹ wszzepu zêowego. Dziêki szzegó³owym wyjœnieniom rodzie i pjentk zdeydowli siê n zieg implntji, podpisuj¹ zgodê n jego wykonnie. Z uwgi n oenoœæ zg³êieni od strony powierzhni wrgowej w pozyji rkuj¹ego zê 22 przed przyst¹pieniem do ziegu zdeydowno siê n wykonnie serii pomirów szerokoœi ezzênego wyrostk. Uzyskn nliz szerokoœi (ry. 4) wp³ynê³ n wyór tehniki implntyjnej. Szerokoœæ wyrostk zêodo³owego w njwê - szym miejsu wynosi³ 4 mm. W zniezuleniu nsiêkowym (2% krokin) w pozyji rkuj¹ego zê 22 umieszzono wszzep, smotn¹¹ tytnow¹ œruê ikortykln¹ Gri, o œredniy gwintu 3,5 mm (trzon œruy 2,2 mm). Bezpoœrednio po ziegu implntji zementowno krylow¹ koronê prowizoryzn¹, któr¹ zst¹piono po up³ywie tygodni implntoprotez¹ osttezn¹ wykonn¹ w metlu i porelnie. W dlszej kolejnoœi wykonno ruhomy prt retenyjny, przeprowdzono selektywn¹ korektê zgryzu, pjente udzielono równie szzegó³owyh instrukji dotyz¹yh utrzymywni prwid³owej higieny jmy ustnej. Z uwgi n z³e rokownie i relne ryzyko nwrotu wdy pjente wyznzono wizyty kontrolne rz w miesi¹u w i¹gu pierwszego roku po ziegu, nstêpnie o 6 miesiêy. W omwinym przypdku, w wyniku przeprowdzonej wzeœniej rozmowy, st³o siê ewidentne, e dl pjentki lezenie wdy zgryzu nie y³o zyt istotne; zle ³o jej przede wszystkim n jk njszyszym uzyskniu korzystnego rezulttu estetyznego priorytetem y³o uzupe³nienie rkuj¹ego zê 22. Z zsem zgodnie z nszymi owmi dosz³o do nwrotu wdy i pojwieni siê distemy. Opisny przypdek jest przyk³dem niepowodzeni Ÿle zplnownego i przeprowdzonego lezeni ortodontyznego. Tylko dziêki skrupultnej higienie jmy ustnej, ekstrkji wszystkih trzeih trzonowów i zêstym wizytom kontrolnym (kontrole zwri i ewentulne korekty zgryzu przez szlifownie) po 15 lth, które up³ynê- ³y od ziegu implntji, mo n dziœ mówiæ o powodzeniu implntoterpii. Przypdek 2: ry Przypdek 3 Pjent T.R., lt 19. Zg³osi³ siê n konsultjê do nszego ginetu w 1995 roku. N podstwie nlizy modeli gipsowyh i dni rdiologizno- -kliniznego stwierdzono hipodonjê zêów 12 i 22, oustronnie I klsê Angle, distemê miêdzy zêmi 11 i 21 orz luki miêdzyzêowe w odinkh oznyh tk w górnym, jk i w dolnym ³uku zêowym. Ustlj¹ pln lezeni, wyrno opjê oustronnego odtworzeni miejs w pozyji rkuj¹yh siekzy górnyh elem przygotowni pjent do dlszej rehilitji z oustronnym zstosowniem wszzepów. Pjentowi z³o ono st³y prt ortodontyzny w dolnym i górnym ³uku zêowym, stosuj¹ drut niklowo-tytnowy i sprê yny ortodontyzne. Po 18 miesi¹h lezeni ortodontyznego uzyskno w pe³ni zdowlj¹y rezultt, tk wiê zgodnie z wzeœniej oprownym plnem lezeni w jego osttniej fzie, tj. w roku 1997, przyst¹piono do ziegu implntji. Równie w tym przypdku, z uwgi n defiyt tknki kostnej w wymirze poziomym, z wyoru zstosowno smotn¹e œruy ikortyklne Gri. W tym smym dniu zementowno n wszzeph krylowe korony prowizoryzne, dokonuj¹ równie selektywnej korekty 52

4 PRZYPADEK 1 d Ry. 1: ) Pntomogrm pjentki A.C. wykonny 2 lt po lezeniu ortodontyznym. Zêy 13 i 23 zost³y osiowo przesuniête n pozyjê rkuj¹yh zêów 12 i 22. Wszystkie zêy trzonowe trzeie orz zêy 44 i 34 zost³y usuniête; ), ), d) Modele gipsowe pjentki sporz¹dzone 2 lt po zkoñzeniu lezeni ortodontyznego Ry. 2: ) Zdjêie œródustne pjentki; ) Koñowy rezultt estetyzny stnowi kompromis w stosunku do zkeptownego przez pjentkê plnu lezeni; ) Ruhome prty retenyjne. 53

5 PRZYPADEK 2 STOMATOLOGIA PRAKTYCZNA Prktyk d Ry. 3: ) Pntomogrm pjentki S.F. N zdjêiu widozny rk zê 22 orz zznzone strz³kmi trzeie zêy trzonowe: ) Zdjêie wewn¹trzustne z roku 1991, po zkoñzeniu lezeni ortodontyznego, wówzs 17-letniej pjentki. N zdjêiu widozny st³y prt ortodontyzny (zêœiowo usuniêty) w górnym ³uku zêowym; ) wszzep-œru ikortykln in situ, d) Bezpoœrednio po ziegu implntji n wszzepie w pozyji rkuj¹ego zê 22 zementowno koronê prowizoryzn¹ z krylu. Ry. 4: ) U yty do serii pomirów ezzênego wyrostk gruoœiomierz z podzi³k¹ milimetrow¹; ) Grfizny shemt wyrostk zêodo³owego w p³szzyÿnie strz³kowej; ) Pnormizne zdjêie rtg wykonne ezpoœrednio po ziegu implntji potwierdz prwid³owe umieszzenie wszzepu. 54

6 Ry. 5: ) Pjentk S.F. podzs dni kontrolnego n oenoœæ p³ytki kteryjnej 9 lt po ziegu implntji. Zstosowno p³yn firmy Butler n zie erytrozyny. Zdjêie uwidzni rdzo dory stn higieny jmy ustnej; widozny jest równie nwrót wdy w posti distemy; ) ten sm przypdek podzs wizyty kontrolnej 14 lt po ziegu. Pomimo rdzo dorego stnu higieny, wykonywnyh okresowo korekt zgryzu, n pierwszym plnie widozn distem, œwidz¹ o niepowodzeniu lezeni ortodontyznego. Stn wszzepu w pozyji rkuj¹ego zê 22 rdzo dory. Ry. 6: ), ), ) Modele gipsowe pjentki S.F., stn ktulny, tj. po 15 lth od wykonni ziegu implntji Ry. 7: ) Aktulne zdjêie rdiologizne wykonne po 15 lth od ziegu implntji. Jk widæ, wszystkie trzeie zêy trzonowe zost³y usuniête. W oenie rdiologiznej stn wszzepu rdzo dory; ) Efekt estetyzny implntoterpii: koron metlowo-porelnow n wszzepie w pozyji rkuj¹ego zê 22 po 15 lth od ziegu. 55

7 STOMATOLOGIA PRAKTYCZNA Prktyk PRZYPADEK d 1997 Ry. 8: ) Kontrolne zdjêie rdiologizne wykonne w koñowej fzie lezeni ortodontyznego, przed przyst¹pieniem do implntoterpii; ) Wykonne w roku 1997 zdjêie œródustne pjent przedstwi koñowy wynik lezeni ortodontyznego; ) Ten sm przypdek ezpoœrednio po ziegu implntji. W pozyji rkuj¹yh zêów 12 i 22 umieszzono wszzepy œruy ikortyklne; d) w trkie ziegu w elu oeny pozyji wszzepów wykonno pnormizne zdjêie rtg d Ry 9: ) W tym smym dniu zementowno n wszzeph prowizoryzne korony z krylu; ) N pierwszym plnie zementowne po 10 dnih korony osttezne w metlu-porelnie. N zdjêiu widozny równie dolny st³y prt ortodontyzny, pozostwiony tymzsowo w elu utrzymni osi¹gniêtyh wyników lezeni ortodontyznego; ) Pntomogrm wykonny po up³ywie 12 miesiêy od dty wykonni ziegu implntji; d) Ten sm przypdek po 3 lth; podzs wizyty kontrolnej wykonno test n oenoœæ p³ytki kteryjnej. 56

8 Ry. 10: ) i ) Brdzo dory stn ktulny po 11 lth od rozpozêi lezeni ortodontyznego i 9 lth od wykonni ziegu implntji. zgryzu. W i¹gu 10 dni po ziegu wykonno i zementowno implntoprotezy osttezne w metlu-porelnie. Pjentowi pozostwiono n 10 miesiêy dolny st³y prt ortodontyzny. Rokownie w tym przypdku y³o dore, o potwierdzi³y wizyty kontrolne w i¹gu 9 lt od dty zkoñzeni lezeni implntoprotetyznego. Przypdek 3: ry Dyskusj i wnioski Przypdki zwi¹zne z jednostronnym lu oustronnym rkiem oznyh siekzy górnyh nle y jk njwzeœniej rozpoznwæ, dignozowæ i ustlæ w³œiwy pln lezeni ze wzglêdu n zurzeni zynnoœiowe i estetyzne. Rozwi¹znie prolemów zwi¹znyh ze zjwiskiem hipodonji wymg lezeni kompleksowego pozyskni wspó³pry spejlistów z wielu dziedzin stomtologii. Przedstwione i omówione w niniejszej pry przypdki klinizne wyijj¹ n pierwszy pln ogromn¹ rolê i odpowiedzilnoœæ lekrz ortodonty, który ustl i koordynuje pln lezeni, ior¹ pod uwgê ³oœæ zynników szkieletowyh i zêowyh. Postêp, który siê dokon³ w stomtologii, potwierdz przydtnoœæ i potrzeê stosowni zrówno st³yh prtów ortodontyznyh, jk i wszzepów wewn¹trzkostnyh w lezeniu rku zwi¹zków zêów. W hwili oenej n podstwie ogtego piœmiennitw orz wieloletnih oserwji w³snyh skojrzon¹ z terpi¹ ortodontyzn¹ implntologiê mo - n uznæ z njlepsz¹ metodê. Lezenie ortodontyzne i implntoprotetyzne w przypdkh hipodonji poprwi owiem wydolnoœæ ui, preyzjê wymowy i estetykê uzêieni pjentów, wrunkuj¹ tym smym ih dore smopozuie orz prwid³owy rozwój emojonlny. W przedstwionyh w pry przypdkh zstosowno z wyoru wszzepy Piœmiennitwo 1. Polstri F. i wsp.: Vlutzione linio-rdiologi delle nomlie di numero in difetto reli ed pprenti. Min. Stomtol., 2000, Cprioglio D.: Le genezie dentli. Msson, Milno Goldenerg M. i wsp.: Clinil rdiogrphi nd geneti evlution of novel form of utosoml-dominnt oligodonti. J. Dent. Res., 2000, 79, Wgenerg B.D., Spitzer D.A.: Therpy for ptient with oligodonti: se report. J. Periodontol., 2000, 71, 3, Cmeron J., Smpson W.J.: Hypodonti of the permnent dentition. Cse reports., Aus. Dent. J., 41, Ronhin M. i wsp.: Oligodonti e progenismo, onsiderzioni e implizioni linihe., Quintessene Int., 1980, Stri L., Mttei M.: L tipologi y l etiologi fmilir de les genesis dentles. Adv. Odontostom., 1992, Pltell G., Pltell P.: Studio delle genesie dentrie. Ann. Stomtol., 1979, Szpringer-Nodzk M.: Stomtologi wieku rozwojowego. PZWL, Wrszw Grttini G. i wsp.: Aspetti epidermiologii reltivi ll genesi. Dent. Cdmos, 1987, Silvestrini A. i wsp.: Inidenz di nomlie dentrie in sogetti in et solre. Dent. Cdmos, 1999, Ginni E.: L nuov ortogntodonzi, Piin Mngno C. i wsp.: Trttmento ortodontio implntoprotesio delle genezie. Il Dentist Moderno, 1989, Novi S., Lri G. i wsp.: Trttmento ominto ortodontio-protesio di un genesi di un pziente dulto. Il Dentist Moderno, 1993, M Neill R.W., Joondeph D.R.: Cogenitly sent mxillry lterl inisor, tretment plnning onsidertion. Angle Orthod., 1973, Rdio P. i wsp.: Il ruolo dell ortodotist nell terpi delle genesie. Attulit Odontol., 2002, Senty E.L.: The mxillry uspid nd missing lterl inisors,estheti nd olusion. Angle Orthod., 1976, Borlotti L.: Trttmento protesio di sogetti in et pedodonti. Quintessene Int., 1993, 6\ Lzzro P., Pourrt F.: Reltionship of orthodontis nd endosseous implntology. Reviev of literture. Inf. Dent., 1991, Mngno C. i wsp.: Implntoprotesi, spetti linii, metodo hirrurgio stndrizzto. Dent. Cdmos, 1992, Zuti G.: Implnt therpy in ses of genesis. J.Clin.Orthod., 1993, Grotowski T.A.: Atls wszzepów dentystyznyh. Bellon, Wrszw 1992, Grotowski T.A., Grotowsk M.: Doœwidzeni w ntyhmistowej poekstrkyjnej rehilitji implntoprotetyznej z zstosowniem œruy ikortyklnej typu Grio. Oserwje zternstoletnie. Mgzyn Stomt., 2004, XIV, 12, jednofzowe. M³ inwzyjnoœæ ziegów implntji przeprowdzonyh t¹ metod¹ m ogromne znzenie, zw³szz w przypdku pjentów m³odoinyh, zpewni przy tym d³ugo ozekiwny przez pjent ntyhmistowy korzystny rezultt estetyzny. Metodyk postêpowni w przypdku zstosownej œruy ikortyklnej Gri wyhodzi nprzeiw njnowszym wyzwniom stomtologii XXI wieku. 57

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa DS-50 I OCHRONA ZDROWIA W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH, Kwestionariusz indywidualny

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa DS-50 I OCHRONA ZDROWIA W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH, Kwestionariusz indywidualny GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, l. Niepodległośi 08, 00-95 Wrszw www.stt.gov.pl Dził 1. CHARAKTERYSTYKA OSOBY 1. Symol województw gospodrstw domowego. Nr gospodrstw domowego. Nr kolejny osoy ojętej dniem w

Bardziej szczegółowo

ZD-4 Sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego za 2011 r.

ZD-4 Sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego za 2011 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, l. Niepoległośi 208, 00-925 Wrszw Nzw i res jenostki sprwozwzej Numer inentyfikyjny REGON ZD-4 Sprwoznie z pomoy orźnej i rtownitw meyznego z 20 r. Portl sprwozwzy GUS www.stt.gov.pl

Bardziej szczegółowo

ZD-4 Sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego za 2013 r.

ZD-4 Sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego za 2013 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, l. Niepoległośi 208, 00-925 Wrszw Nzw i res jenostki sprwozwzej Numer inentyfikyjny REGON ZD-4 Sprwoznie z pomoy orźnej i rtownitw meyznego z 203 r. Portl sprwozwzy GUS www.stt.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Co można zrobić za pomocą maszyny Turinga? Wszystko! Maszyna Turinga potrafi rozwiązać każdy efektywnie rozwiązywalny problem algorytmiczny!

Co można zrobić za pomocą maszyny Turinga? Wszystko! Maszyna Turinga potrafi rozwiązać każdy efektywnie rozwiązywalny problem algorytmiczny! TEZA CHURCHA-TURINGA Mzyn Turing: m końzenie wiele tnów zpiuje po jenym ymolu n liniowej tśmie Co możn zroić z pomoą mzyny Turing? Wzytko! Mzyn Turing potrfi rozwiązć kży efektywnie rozwiązywlny prolem

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW 2007

KATALOG PRODUKTÓW 2007 KTLOG PROUKTÓW 2007 30-063 Kraków, al. 3-go Maja 5, tel. 012 63 25 345; 032 798 3812, tel/fax 012 63 25 425 www.uchwyt.com.pl Wyroby zawarte w tym katalogu mogą ulegać modyfikacji. Zastrzega się również

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE. zobowiązuje się wykonać wymienione w l czynności w okresie od 01.07.2009 do

UMOWA ZLECENIE. zobowiązuje się wykonać wymienione w l czynności w okresie od 01.07.2009 do Dinter Polsk Sp. z o. O. ul Grżyny 15 02-548 Wrszw REGON 010406268 UMOWA ZLECENIE N/P 521-10-03-920 Zwrt dni 30 czerwc 2009.w Kozietułch.pomiędzy: DINTER POLSKA SP Z O.O.z siedzibą w Wrszwie, ul. Grżyny

Bardziej szczegółowo

Projektowanie konstrukcji z blach i profili

Projektowanie konstrukcji z blach i profili Projektownie konstrukji z lh i profili KAtlog 1.1 01/2011 zmówienie fksowe: +48 (0) 61 29 70 123 legend towr w opkowniu s Do prezentji n regłh z hkmi. W opkowniu typu skin i lister. opkownie hurtowe Pojedyńze

Bardziej szczegółowo

Powrót do podokostno w z wykorzystaniem osi¹ g

Powrót do podokostno w z wykorzystaniem osi¹ g TEMAT MIESIĄCA Stomtologi odtwórz Powrót do podokostno w z wykorzystniem osi¹ g Ginrlo Cortese Szeœæ lt doœwidzeñ w stosow n i podokostnowo-œródkostnyh z t y Urodzony 8.11.1950 r. w Minturno (W³ohy). Asolwent

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ANKIETY SKIEROWANEJ DO UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ

ANALIZA ANKIETY SKIEROWANEJ DO UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ ANALIZA ANKIETY SKIEROWANEJ DO UCZNIÓW ZEOŁU SZKÓŁ Bni nkietowe zostły przeprowzono w rmh relizji projektu eukyjnego Nie wyrzuj jk lei. Celem tyh ń yło uzysknie informji n temt świomośi ekologiznej uzniów

Bardziej szczegółowo

Leczenie protetyczne z zastosowaniem ruchomych protez częściowych zagadnienia wybrane

Leczenie protetyczne z zastosowaniem ruchomych protez częściowych zagadnienia wybrane 14 ROZDZIAŁ Lezenie protetyzne z zstosowniem ruhomyh protez zęśiowyh zgdnieni wyrne 200 14.1. Cel lezeni i podził ruhomyh protez zęśiowyh orz prolem przenoszeni oiążeń okluzyjnyh Celem rekonstrukji i rehilitji

Bardziej szczegółowo

Toszek, 10.10.2012 r.

Toszek, 10.10.2012 r. Toszek, 10.10.2012 r. dotyzy: postępowni nr 22/PN/DEG/AC/2012 n świdze usług uezpiezeni od odpowiedzilnośi ywilnej i uezpiezeni mieni SP ZOZ Szpitl Psyhitryznego w Toszku N podstwie rt. 38 ust. 2 ustwy

Bardziej szczegółowo

KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I ELEKTROENERGETYKI LABORATORIUM ELEKTROENERGETYKI. Rys. 7.7.1. Pomiar impedancji pętli zwarcia dla obwodu L2

KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I ELEKTROENERGETYKI LABORATORIUM ELEKTROENERGETYKI. Rys. 7.7.1. Pomiar impedancji pętli zwarcia dla obwodu L2 6.7. ntrukcj zczegółow Grup:... 4.. 6.7. Cel ćwiczeni Celem ćwiczeni jet zpoznnie ię z metodmi pomirowymi i przepimi dotyczącymi ochrony przeciwporżeniowej w zczególności ochrony przed dotykiem pośrednim.

Bardziej szczegółowo

2870 KonigStahl_RURY OKRAGLE:2048 KonigStahl_RURY OKRAGLE_v15 3/2/10 4:45 PM Page 1. Partner Twojego sukcesu

2870 KonigStahl_RURY OKRAGLE:2048 KonigStahl_RURY OKRAGLE_v15 3/2/10 4:45 PM Page 1. Partner Twojego sukcesu KonigStl_RURY OKRAGLE:48 KonigStl_RURY OKRAGLE_v15 3/2/1 4:45 PM Pge 1 Prtner Twojego sukcesu KonigStl_RURY OKRAGLE:48 KonigStl_RURY OKRAGLE_v15 3/2/1 4:45 PM Pge 3 Nsz rynek Wilno Kliningrd Gdyni Minsk

Bardziej szczegółowo

Semantyka i Weryfikacja Programów - Laboratorium 2 Działania na ułamkach, krotki i rekordy

Semantyka i Weryfikacja Programów - Laboratorium 2 Działania na ułamkach, krotki i rekordy Semntyk i Weryfikj Progrmów - Lortorium Dziłni n ułmkh, krotki i rekory Cz. I. Dziłni n ułmkh Prolem. Oprowć zestw funkji o ziłń rytmetyznyh n ułmkh zwykłyh posti q, gzie, są lizmi łkowitymi i 0. Rozwiąznie

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka uszkodzeñ wiæzadeæ krzyºowych w badaniu rezonansu magnetycznego

Diagnostyka uszkodzeñ wiæzadeæ krzyºowych w badaniu rezonansu magnetycznego Dignostyk uszkodzeñ wiæzdeæ krzyºowych w dniu rezonnsu mgnetycznego MRI dignostics of crucite ligments Zigniew Czyrny Crolin Medicl Center, Wrszw Streszczenie: W prcy omówiono zsdy rozpoznwni zerwñ wiæzdeæ

Bardziej szczegółowo

2. Funktory TTL cz.2

2. Funktory TTL cz.2 2. Funktory TTL z.2 1.2 Funktory z otwrtym kolektorem (O.. open olletor) ysunek poniżej przedstwi odnośny frgment płyty zołowej modelu. Shemt wewnętrzny pojedynzej rmki NAND z otwrtym kolektorem (O..)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego za 2010 r.

Sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego za 2010 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, l. Niepoległośi 208, 00-925 Wrszw www.stt.gov.pl Nzw i res jenostki sprwozwzej Numer inentyfikyjny REGON ZD-4 Sprwoznie z pomoy orźnej i rtownitw z 200 r. Portl sprwozwzy GUS

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA

Bardziej szczegółowo

Analiza funkcjonalno-estetyczna w planowaniu leczenia implantoprotetycznego

Analiza funkcjonalno-estetyczna w planowaniu leczenia implantoprotetycznego temt miesią Lezenie implntoprotetyzne Anliz funkjonlno-estetyzn w plnowniu lezeni implntoprotetyznego Jn K. Pietruski 1 i Młgorzt D. Pietrusk 1, 2 Funtionl-estheti nlysis in plnning of implnt-prostheti

Bardziej szczegółowo

Ronda, skrzyżowania i inne trudne zjawiska (3 pytania) 1. Korzystając z pasa rozpędowego

Ronda, skrzyżowania i inne trudne zjawiska (3 pytania) 1. Korzystając z pasa rozpędowego Ronda, skrzyżowania i inne trudne zjawiska (3 pytania) 1. Korzystają z pasa rozpędowego a. można jadą nim wyprzedza ć samohody jadą e po naszej lewej stronie (Nie. Pas rozpędowy nie służy do wyprzedzania

Bardziej szczegółowo

GRAFY i SIECI. Graf: G = ( V, E ) - para uporządkowana

GRAFY i SIECI. Graf: G = ( V, E ) - para uporządkowana GRAFY podstwowe definicje GRAFY i SIECI Grf: G = ( V, E ) - pr uporządkown V = {,,..., n } E { {i, j} : i j i i, j V } - zbiór wierzchołków grfu - zbiór krwędzi grfu Terminologi: grf = grf symetryczny,

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie obliczeń za pomocą programu MathCad

Wspomaganie obliczeń za pomocą programu MathCad Wprowdzenie do Mthcd' Oprcowł:M. Detk P. Stąpór Wspomgnie oliczeń z pomocą progrmu MthCd Definicj zmiennych e f g h 8 Przykłd dowolnego wyrŝeni Ay zdefinowc znienną e wyierz z klwitury kolejno: e: e f

Bardziej szczegółowo

Metoda kropli wosku Renferta

Metoda kropli wosku Renferta Metod kropli wosku Renfert Metod Renfert zwn jest tkże techniką K+B. Jej podstwowym złożeniem jest dążenie do prwidłowego odtworzeni powierzchni żujących zęów ocznych podczs rtykulcji. Celem jest uzysknie

Bardziej szczegółowo

12 Staw biodrowy. Badanie fizykalne. 5 Badanie czynnoêciowe. 5 Oglàdanie i palpacja

12 Staw biodrowy. Badanie fizykalne. 5 Badanie czynnoêciowe. 5 Oglàdanie i palpacja 12 Stw iodrowy Bdnie fizyklne Bdnie przeprowdz si u rozernego pcjent, njpierw w pozycji stojàcej, nst pnie podczs chodzeni, potem w pozycji le àcej n plecch, oku i rzuchu. Bóle w okolicy stwu iodrowego

Bardziej szczegółowo

M G 4 2 7 v. 2 0 1 5 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

Rys.1. Rys.1. str.1. 19h 20h 21h 22h 23h 24h 0h 1h 2h 3h 4h 5h 6h. kopia. Nr1

Rys.1. Rys.1. str.1. 19h 20h 21h 22h 23h 24h 0h 1h 2h 3h 4h 5h 6h. kopia. Nr1 niewidoczny skrypt Romny (R) dl wszystkich ludzi świt NIESAMWITE MŻLIWŚCI SZABLNÓW LISTWWYCH: "A"; "B", "C" ZWIĄZANE Z ŁUKAMI, PDZIAŁEM RÓWNMIERNIE RZŁŻNYM. KPIA FRAGMENTU PLIKU: SKRYPT (R).001. STRNA

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE POMIARY FREZÓW OBWIEDNIOWYCH

KOMPLEKSOWE POMIARY FREZÓW OBWIEDNIOWYCH KOMPLEKSOWE POMIARY FREZÓW OBWIEDNIOWYCH Michł PAWŁOWSKI 1 1. WSTĘP Corz większy rozwój przemysłu energetycznego, w tym siłowni witrowych stwi corz większe wymgni woec producentów przekłdni zętych jeśli

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 (wybrane artykuły regulujące przepisy o cenach transferowych) Dział IIa Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych

Bardziej szczegółowo

Metody leczenia zachowawczego wrastajàcego paznokcia doêwiadczenia w asne

Metody leczenia zachowawczego wrastajàcego paznokcia doêwiadczenia w asne DERMATOCHIRURGI A Metody leczeni zchowwczego wrstjàcego pznokci doêwidczeni w sne lek. med. Jonn Mgdzirz-Orlitz Solmed Centrum Medycyny Estetycznej i Dermtologii w Cz stochowie Wprowdzenie Pznokieç (unguis,

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie lasera 532 nm KTP w leczeniu drobnych zmian skórnych doêwiadczenia w asne

Zastosowanie lasera 532 nm KTP w leczeniu drobnych zmian skórnych doêwiadczenia w asne D ERMATOCHIRURGIA Zstosownie lser 532 nm KTP w leczeniu dronych zmin skórnych doêwidczeni w sne!!! lek. med. Jonn Mgdzirz-Orlitz Solmed Centrum Medycyny Estetycznej i Dermtologii, Cz stochow Wprowdzenie

Bardziej szczegółowo

Zestaw 11- Działania na wektorach i macierzach, wyznacznik i rząd macierzy

Zestaw 11- Działania na wektorach i macierzach, wyznacznik i rząd macierzy Zestw - Dziłni n wektorch i mcierzch, wyzncznik i rząd mcierzy PRZYKŁADOWE ZADANIA Z ROZWIAZANIAMI Dodjąc( bądź odejmując) do siebie dw wektory (lub więcej), dodjemy (bądź odejmujemy) ich odpowiednie współrzędne

Bardziej szczegółowo

Płyta cementowo-drzazgowa CETRIS AKUSTIC

Płyta cementowo-drzazgowa CETRIS AKUSTIC Płyt ementowo-drzzgow CETRIS AKUSTIC Płyt ementowo-drzzgow CETRIS AKUSTIC jest produkown przez obróbkę (wierenie regulrnyh otworów) podstwowego typu płyty CETRIS BASIC. Przez tę obróbkę opróz istniejąyh

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Ankieta absolwenta ANKIETA ABSOLWENTA. Losy zawodowe absolwentów PWSZ w Raciborzu

Ankieta absolwenta ANKIETA ABSOLWENTA. Losy zawodowe absolwentów PWSZ w Raciborzu 24 mj 2012 r. Ankit solwnt Wyni I Sttus oowiązująy Symol Stron 1/5 ANKIETA ABSOLWENTA Losy zwoow solwntów PWSZ w Riorzu Dro Asolwntko, Droi Asolwni! HASŁO DO ANKIETY: Prosimy o okłn przzytni pytń i zznzni

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), Istota umów wzajemnych Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Dział III Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych. art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Bardziej szczegółowo

Z INFORMATYKI RAPORT

Z INFORMATYKI RAPORT OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI RAPORT WOJEWÓDZTWA LUBUSKIE*WIELKOPOLSKIE*ZACHODNIOPOMORSKIE 2 Egzmin mturlny z informtyki zostł przeprowdzony w łym

Bardziej szczegółowo

Modelowanie 3 D na podstawie fotografii amatorskich

Modelowanie 3 D na podstawie fotografii amatorskich Edwrd Nowk 1, Jonn Nowk Modelownie D n podstwie fotogrfii mtorskich 1. pecyfik fotogrmetrycznego oprcowni zdjęć mtorskich wynik z fktu, że n ogół dysponujemy smymi zdjęcimi - nierzdko są to zdjęci wykonne

Bardziej szczegółowo

Strategiczna polityka handlowa. Jan J. Michałek Leszek Wincenciak

Strategiczna polityka handlowa. Jan J. Michałek Leszek Wincenciak Strtegizn polityk hndlow Jn J. Mihłek Lezek Winenik Argumenty n rzez ktywnej polityki hndlowej Prolem efektów zewntrznyh (np. głzie wyokih tehnologii) Firmy, które inwetuj w nowe tehnologie, wpływj n rozprzetrzeninie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług przez Ten Square Games sp. z o.o. (dalej również: Regulamin ) 1. Przedmiot Regulaminu, Usługodawca

Regulamin świadczenia usług przez Ten Square Games sp. z o.o. (dalej również: Regulamin ) 1. Przedmiot Regulaminu, Usługodawca Regulmin świdzeni usług przez Ten Squre Gmes sp. z o.o. (dlej również: Regulmin ) 1. Przedmiot Regulminu, Usługodw 1 Regulmin określ zsdy korzystni z gry pod nzwą Let s fish, dostępnej on-line w szzególnośi

Bardziej szczegółowo

2. Tensometria mechaniczna

2. Tensometria mechaniczna . Tensometri mechniczn Wstęp Tensometr jk wskzywłby jego nzw to urządzenie służące do pomiru nprężeń. Jk jednk widomo, nprężeni nie są wielkościmi mierzlnymi i stnowią jedynie brdzo wygodne pojęcie mechniki

Bardziej szczegółowo

WYZNACZNIKI. . Gdybyśmy rozważali układ dwóch równań liniowych, powiedzmy: Takie układy w matematyce nazywa się macierzami. Przyjmijmy definicję:

WYZNACZNIKI. . Gdybyśmy rozważali układ dwóch równań liniowych, powiedzmy: Takie układy w matematyce nazywa się macierzami. Przyjmijmy definicję: YZNACZNIKI Do opisu pewnh oiektów nie wstrz użć liz. ie n przkłd, że do opisni sił nleż użć wektor. Sił to przeież nie tlko wielkość le i jej punkt przłożeni, zwrot orz kierunek dziłni. Zte jedną lizą

Bardziej szczegółowo

Semantyka i Weryfikacja Programów - Laboratorium 7

Semantyka i Weryfikacja Programów - Laboratorium 7 Semntyk i Weryfikj Progrmów - Lortorium 7 Weryfikj twierdzeń logiznyh Cel. Celem ćwizeni jest zpoznnie się z metodą utomtyznego dowodzeni twierdzeń, tzn. weryfikji, zy dne twierdzenie jest tutologią (twierdzenie

Bardziej szczegółowo

Odbudowa estetyczna materiałem DiaFil. Przypadki kliniczne

Odbudowa estetyczna materiałem DiaFil. Przypadki kliniczne Opis przypdku Cse report Borgis Odudow estetyczn mteriłem DiFil. Przypdki kliniczne *Agt Zdziemorsk, Michł Fidecki, Elżiet Jodkowsk Zkłd Stomtologii Zchowwczej Wrszwskiego Uniwersytetu Medycznego Kierownik

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Politechnika Śląska Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Praca dyplomowa

Politechnika Śląska Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Praca dyplomowa Politechni Ślą Wydził Automtyi, Eletronii i Informtyi Prc dyplomow Temt : Stnowio lbortoryjne do ymulcji obietów n terowniu SLC500. Promotor : Dr inż. J.przy Student : Tomz tuzczy Cel prcy Celem prcy było

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ Anna Gutt- Kołodziej ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI Podczas pracy

Bardziej szczegółowo

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m 4 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

KLAUZULE ARBITRAŻOWE

KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE arbitrażowe ICC Zalecane jest, aby strony chcące w swych kontraktach zawrzeć odniesienie do arbitrażu ICC, skorzystały ze standardowych klauzul, wskazanych poniżej. Standardowa

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

2.Prawo zachowania masy

2.Prawo zachowania masy 2.Prawo zachowania masy Zdefiniujmy najpierw pewne podstawowe pojęcia: Układ - obszar przestrzeni o określonych granicach Ośrodek ciągły - obszar przestrzeni którego rozmiary charakterystyczne są wystarczająco

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne matematyka klasa 2 zakres podstawowy 1. SUMY ALGEBRAICZNE

Wymagania edukacyjne matematyka klasa 2 zakres podstawowy 1. SUMY ALGEBRAICZNE Wymgni edukcyjne mtemtyk kls 2 zkres podstwowy 1. SUMY ALGEBRAICZNE Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczjącą lub dostteczną, jeśli: rozpoznje jednominy i sumy lgebriczne oblicz wrtości liczbowe wyrżeń lgebricznych

Bardziej szczegółowo

A = ε c l. T = I x I o. A=log 1 T =log I o I x

A = ε c l. T = I x I o. A=log 1 T =log I o I x Podstawowym prawem wykorzystywanym w analizie opartej na metodah optyznyh (spektrometrii) jest prawo Lamberta (zwane też prawem Lamberta-Beera-Waltera). Chodzi tu o zależność absorbanji od stężenia i grubośi

Bardziej szczegółowo

1.6. Ćwiczenia w ciąży

1.6. Ćwiczenia w ciąży 1.6. Ćwiczeni w ciąży Ciąż i poród są dl orgnizmu koiety próą sprwności fizycznej i psychicznej. Wysiłek porodowy jest porównywlny z wysiłkiem, jki trze podjąć, przeywjąc dystns iegu mrtońskiego. Tym lepiej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH NA RZECZ SM ARKA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU z dnia 02.06.2008 r

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH NA RZECZ SM ARKA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU z dnia 02.06.2008 r OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH NA RZECZ SM ARKA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU z dni 02.06.2008 r ZASADY OGÓLNE 1 1 Rodzj i zkres świdzeni określony jest w umowie. Integrlną zęść umowy stnowią równieŝ:

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik geodeta Symbol cyfrowy zawodu: 311[10] Numer zadania: 5 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 311[10]-05-1 Czas trwania egzaminu: 40 minut ARKUSZ EGZAMINACYJNY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

1.1. Układy do zamiany kodów (dekodery, kodery, enkodery) i

1.1. Układy do zamiany kodów (dekodery, kodery, enkodery) i Ukły yrow (loizn) 1.1. Ukły o zminy koów (kory, kory, nkory) i Są to ukły kominyjn, zminiją sposó koowni lu przstwini ny yrowy. 1.1.1. kory kory to ukły kominyjn, zminiją n yrow, zpisn w owolnym kozi innym

Bardziej szczegółowo

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 marca 2010 r. Część I Matematyka finansowa

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 marca 2010 r. Część I Matematyka finansowa Mtemtyk finnsow 15.0.010 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LII Egzmin dl Akturiuszy z 15 mrc 010 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoy egzminownej:... Czs egzminu: 100 minut 1

Bardziej szczegółowo

Rados aw Gaca, Edward Sawi ow. Wprowadzenie

Rados aw Gaca, Edward Sawi ow. Wprowadzenie ZASTOSOWANIE WSPÓ CZYNNIKÓW KORELACJI RANG SPEARMANA DO USTALENIA WAG CECH RYNKOWYCH NIERUCHOMOÂCI APPLICATION OF SPEARMAN S RANK CORRELATION COEFFICIENT FOR ESTABLISHING RANKS OF REAL ESTATE CHARACTERISTICS

Bardziej szczegółowo

Nowy system wsparcia rodzin z dziećmi

Nowy system wsparcia rodzin z dziećmi o Nowy system wsprci rodzin z dziećmi Projekt współfinnsowny ze środków Unii Europejskiej w rmch Europejskiego Funduszu Społecznego Brbr Kowlczyk Cele systemu wsprci rodzin z dziećmi dobro dzieci potrzebujących

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

7. REZONANS W OBWODACH ELEKTRYCZNYCH

7. REZONANS W OBWODACH ELEKTRYCZNYCH OBWODY SYGNAŁY 7. EZONANS W OBWODAH EEKTYZNYH 7.. ZJAWSKO EZONANS Obwody elektryczne, w których występuje zjawisko rezonansu nazywane są obwodami rezonansowymi lub drgającymi. ozpatrując bezźródłowy obwód

Bardziej szczegółowo

Stalowe oœmiok¹tne s³upy uliczne typu OSH

Stalowe oœmiok¹tne s³upy uliczne typu OSH Stlowe oœmiok¹tne s³upy ulizne typu OS œredni górn ø60 mm, lh stlow o gruoœi mm Dne tehnizne Typ s³up OS60/ OS70/ OS80/ OS90/ OS100/ OS110/ OS120/ 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 D Gruoœæ lhy Wymiry wnêki

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 80 /VII/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Uchwała Nr 80 /VII/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29 kwietnia 2015 r. Uhwł Nr 80 /VII/2015 Rdy Miejskiej w Rdzyminie z dni 29 kwietni 2015 r. w sprwie zminy Wieloletniej Prognozy Finnsowej Gminy Rdzymin n lt 2015 2024 N podstwie rt. 226, rt. 227, rt. 230 ust. 6 i rt. 243

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH W MIEJSKO-GMINNYM ZESPOLE OŚWIATY W DREZDENKU. Rozdział 1.

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH W MIEJSKO-GMINNYM ZESPOLE OŚWIATY W DREZDENKU. Rozdział 1. Załącznik do Zarządzenia nr 14/2010 Dyrektora MGZO z dnia 14 grudnia 2010 r. REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH W MIEJSKO-GMINNYM ZESPOLE OŚWIATY W DREZDENKU Ocena okresowa

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce ujęcie regionalne

Przedsiębiorczość małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce ujęcie regionalne Dnut Andrzejzyk Przedsięiorzość młyh i średnih przedsięiorstw w Polse ujęie regionlne Streszzenie: Młe i średnie przedsięiorstw odgrywją szzególną rolę w rozwoju gospodrki loklnej wykzują dużą łtwość dostosowni

Bardziej szczegółowo

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac 9 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i P O dla zawodu S A D Z K A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:. NUMER KONKURSU 2/POKL/8.1.1/2010 TYTUŁ PROJEKTU:... SUMA KONTROLNA

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art.51 ust.1 z dnia 8 marca 1990 r. ustawy

Bardziej szczegółowo

2. FUNKCJE WYMIERNE Poziom (K) lub (P)

2. FUNKCJE WYMIERNE Poziom (K) lub (P) Kls drug poziom podstwowy 1. SUMY ALGEBRAICZNE Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczjącą lub dostteczną, jeśli: rozpoznje jednominy i sumy lgebriczne oblicz wrtości liczbowe wyrżeń lgebricznych redukuje wyrzy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnazjum nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego nr 2 w Łukowie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnazjum nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego nr 2 w Łukowie I. ZASADY OGÓLNE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnzjum nr 2 im. ks. Stnisłw Konrskiego nr 2 w Łukowie 1. W Gimnzjum nr 2 w Łukowie nuczne są: język ngielski - etp educyjny III.1 język

Bardziej szczegółowo

A B C 1:100 ELEWACJE 1 ARCH. "MEL" ZESTAWIENIE MATERIAŁOWO-KOLORYSTYCZNE ELEWACJI 1 +6,45 14 OPASKA OKIENNA - KOLOR BEŻOWY +5,96 +5,80 +5,00 +2,73

A B C 1:100 ELEWACJE 1 ARCH. MEL ZESTAWIENIE MATERIAŁOWO-KOLORYSTYCZNE ELEWACJI 1 +6,45 14 OPASKA OKIENNA - KOLOR BEŻOWY +5,96 +5,80 +5,00 +2,73 ZESTWIENIE MTERIŁOWO-KOLORYSTYZNE ELEWJI OKOŁY I PRZYPORY - TYNK KRYLOWY - KOLOR EŻOWY TYNK MINERLNY - KOLOR KREMOWY OKŁDZIN DREWNIN - KOLOR JSNY Ą STOLRK OKIENN - KOLOR JSNY DĄ ŚLUSRK DRZWIOW - KOLOR

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza próbnej matury z OPERONEM. Fizyka Poziom rozszerzony

Modele odpowiedzi do arkusza próbnej matury z OPERONEM. Fizyka Poziom rozszerzony Modele odowiedzi do rkuz róbnej mtury z OPEONEM Fizyk Poziom rozzerzony Grudzieƒ 007 zdni Prwid ow odowiedê Liczb unktów... z zinie wzoru n nt enie ol grwitcyjnego kt GM z zinie wrunku kt m v GM m c, gdzie

Bardziej szczegółowo

KARTA WZORÓW MATEMATYCZNYCH. (a + b) c = a c + b c. p% liczby a = p a 100 Liczba x, której p% jest równe a 100 a p

KARTA WZORÓW MATEMATYCZNYCH. (a + b) c = a c + b c. p% liczby a = p a 100 Liczba x, której p% jest równe a 100 a p KRT WZORÓW MTEMTYZNY WŁSNOŚI DZIŁŃ Pwo pzemiennośi dodwni + = + Pwo łąznośi dodwni + + = ( + ) + = + ( + ) Pwo zemiennośi mnoŝeni = Pwo łąznośi mnoŝeni = ( ) = ( ) Pwo ozdzielnośi mnoŝeni względem dodwni

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WERYFIKACJI ADMINISTRACYJNEJ WNIOSKU O PŁATNOŚĆ

Załącznik nr 2 LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WERYFIKACJI ADMINISTRACYJNEJ WNIOSKU O PŁATNOŚĆ Minimlny zkrs pytń. List moż yć rozszrzn przz KK w zlżnośi o wymgń ngo progrmu EWT LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WERYFIKACJI ADMINISTRACYJNEJ WNIOSKU O PŁATNOŚĆ lp. Nr projktu Tytuł projktu Nzw nfijnt Okrs rlizji

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

Stosunek do badań profilaktycznych studentów z wybranych uczelni Suwałk, Grodna i Lwowa. Część II. Cukrzyca a zdrowy styl życia

Stosunek do badań profilaktycznych studentów z wybranych uczelni Suwałk, Grodna i Lwowa. Część II. Cukrzyca a zdrowy styl życia 66 Hygei Puli Helth 0, 9(): 66-7 Stosunek do dń profilktyznyh studentów z wyrnyh uzelni Suwłk, Grodn i Lwow. Część II. Cukrzy zdrowy styl żyi Attitude towrds preventive exmintions in students of seleted

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy z pasażem www.zakupy.poradnikzdrowie.pl

Regulamin współpracy z pasażem www.zakupy.poradnikzdrowie.pl Regulmin współpry z psżem www.zkupy.pordnikzdrowie.pl 1 Definije 1 Murtor MURATOR Spółk Akyjn z siedzią w Wrszwie, 00-570 Wrszw, l. Wyzwoleni 14, NIP 526-00-08-745, wpisn do Krjowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia Wykład 9

Mikroekonomia Wykład 9 Mikroekonomia Wykład 9 Efekty zewnętrzne Przez długie lata ekonomiści mieli problemy z jednoznacznym zdefiniowaniem efektów zewnętrznych, które oddziaływały na inne podmioty gospodarcze przez powodowanie

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektryczny. Katedra Automatyki i Elektroniki. Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: TECHNIKA CYFROWA 2 TS1C300 020

Wydział Elektryczny. Katedra Automatyki i Elektroniki. Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: TECHNIKA CYFROWA 2 TS1C300 020 Politechnik Biłostock Wydził Elektryczny Ktedr Automtyki i Elektroniki Instrukcj do ćwiczeń lortoryjnych z przedmiotu: TECHNIKA CYFROWA 2 TSC300 020 Ćwiczenie Nr 2 UKŁADY KOMBINACYJNE. KOMPILACJA I SYMULACJA

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 Cel zadania: Zaplanować 20-letni plan rozwoju energetyki elektrycznej w Polsce uwzględniając obecny

Bardziej szczegółowo

Etyka procesów sieci Petriego w wietle teorii ladów

Etyka procesów sieci Petriego w wietle teorii ladów U n i w e r s y t e t W r s z w s k i Wydził Mtemtyki, Informtyki i Mehniki Etyk proesów siei Petriego w wietle teorii ldów rozprw doktorsk Jonn Jółkowsk Uniwersytet Mikołj Kopernik w Toruniu Wydził Mtemtyki

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ

WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ Ćwiczenie 9 WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ 9.. Opis teoretyczny Soczewką seryczną nzywmy przezroczystą bryłę ogrniczoną dwom powierzchnimi serycznymi o promienich R i

Bardziej szczegółowo

Wytyczne ESC/ESA dotyczące operacji niekardiochirurgicznych ocena ryzyka sercowo-naczyniowego i postępowanie w 2014 roku

Wytyczne ESC/ESA dotyczące operacji niekardiochirurgicznych ocena ryzyka sercowo-naczyniowego i postępowanie w 2014 roku Wytyzne ES/ESA dotyząe operji niekrdiohirurgiznyh oen ryzyk serowo-nzyniowego i postępownie w 2014 roku Wspóln Grup Rooz Europejskiego Towrzystw Krdiologiznego (ES) i Europejskiego Towrzystw Anestezjologiznego

Bardziej szczegółowo

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 359196 (51) Int.Cl. B62D 63/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 17.03.2003

Bardziej szczegółowo

Projekt. Umowa o dzieło

Projekt. Umowa o dzieło Umowa o dzieło Zawarta w dniu...2012 r. w Jedwabnie pomiędzy Gminą Jedwabno z siedzibą w Urzędzie Gminy Jedwabno ul. Warmińska 2 12-122 Jedwabno reprezentowaną przez Pana mgr inż. Krzysztofa Otulakowskiego

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i bezpieczeństwo

Projektowanie i bezpieczeństwo Projektownie i ezpieczeństwo Systemtyk Z Z-70.3-74 Możliwości Z Z-70.3-74 jest rdzo zróżnicowny. Zwier informcje zrówno n temt szkł jk i mocowń punktowych. Mocowni punktowe mogą yć montowne powyżej lu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398

Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:161398-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398 Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy UMOWA PARTNERSKA zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: Izbą Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie (00-640) przy ul. Mokotowskiej 1, wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych

Bardziej szczegółowo