Rehabilitacja implantop w przypadkach hipodon siekaczy górnych bocz

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rehabilitacja implantop w przypadkach hipodon siekaczy górnych bocz"

Transkrypt

1 STOMATOLOGIA PRAKTYCZNA Prktyk Tomsz A. Grotowski Implnt Bsed Prosthesis in Cses of Hypodonti of Upper Lterl Inisors. Long Term Oservtions Pr reenzown Prywtn Prktyk Stomtologizn w Szzeinie, Aost i Plermo we W³oszeh Streszzenie Wrodzony rk zwi¹zków górnyh siekzy oznyh pozostje doœæ pow nym zgdnieniem stomtologiznym. Ptologi t powoduje przede wszystkim prolemy ntury estetyznej, gdy psuje hrmoniê uœmiehu. Stnowi to g³ówny powód, dl którego pjeni deyduj¹ siê n lezenie. Klinizne lezenie hipodonji opier siê n wspó³dzi³niu lekrzy rozmityh spejlnoœi stomtologiznyh w ró nym, lez œiœle okreœlonym zsie, zmierzj¹yh do uzyskni doryh efektów funkjonlnyh, rtykulyjnyh i estetyznyh. W pry, n podstwie w³snyh spostrze eñ, omówiono trzy wyrne przypdki z wieloletniej prktyki kliniznej, uzsdnij¹ elowoœæ stosowni st³yh prtów ortodontyznyh orz wszzepów wewn¹trzkostnyh, êd¹yh njlepszym rozwi¹zniem w lezeniu protetyznym rku zwi¹zków zêów. Summry Congenitl sene of upper lterl inisor tooth-germs remins rther signifint dentl prolem. This pthology gives rise to prolems of n estheti nture in the first ple, s it disturs the hrmony of the smile. This is the hief reson why ptients deide on tretment. Clinil tretment of hypodonti is sed on o-opertion etween vrious dentl speilties within vrious, ut stritly determined, periods of time tht im t the hieving of good funtionl, rtiultor nd estheti results. The study sed on the uthor s own oservtions desries three seleted ses from mny yers of linil prtie. It justifies the ppropriteness of using fixed orthodonti pplines nd introsseous implnts, s eing the est solution in the prostheti tretment of missing tooth-germs. Hs³ indeksowe: hipodonj, st³y prt ortodontyzny, lezenie kompleksowe, mosty dhezyjne, wszzepy Key words: hypodonti, fixed orthodonti pplines, omplex tretment, dhesive ridges, implnts Kontkt z utorem: Dr Tomsz A. Grotowski Tel e-mil: Rehilitj implntop w przypdkh hipodon siekzy górnyh oz Oserwje wieloletnie Nieprwid³owoœi zêów mleznyh i st³yh, zrówno w szzêe, jk i w uhwie, mog¹ dotyzyæ ih kszt³tu, wielkoœi, zsu wyrzynni, miejs w ³uku zêowym orz lizy. Zurzeni dotyz¹e lizy zêów (1) nle ¹ do njzêœiej spotyknyh i jk wynik z odziennej prktyki, pozostj¹ wi¹ jednym z njtrudniejszyh prolemów lezeni pjentów w wieku rozwojowym. Zurzenimi odnosz¹ymi siê do lizy zêów (2, 3, 4, 5, 6) s¹: ) nodonj ³kowity rk zwi¹zków zêów mleznyh i st³yh, ) hipodonj rk jednego lu kilku zêów tk mleznyh, jk i st- ³yh ) oligodonj oenoœæ tylko kilku zwi¹zków zêowyh lu zêów. Pomimo i n fkt wrodzonego rku zêów zwrno uwgê od dwn, do dzisij nie m jednk zgodnoœi pogl¹dów o do etiologii tego zjwisk (7, 8). Widomo, e n rozwój ró nyh nrz¹dów (w tym nrz¹du ui i uzêieni) mj¹ wp³yw nie tylko zynniki genetyzne, le równie œrodowiskowe, oddzi³uj¹e zrówno w yiu p³odowym, poprzez orgnizm mtki, jk i póÿniej w osonizym okresie rozwoju dziek. Wielu utorów uznje hipodonjê z redukjê uzêieni w rozwoju filogenetyznym. W piœmiennitwie rdzo zêsto spotyk siê opisy rku trzeih zêów trzonowyh, tk wiê hipodonji zêów m¹droœi nie trktuje siê ju dzisij jko ptologii, lez uw z konsekwenjê zminy tryu yi (od ywini) wynikj¹¹ z postêpu ywilizyjnego. Mo n przyj¹æ, e nieprwid³owoœi dotyz¹e lizy zêów s¹ wieloprzyzynowe, zynnikmi wp³ywj¹ymi n wyst¹pienie hipodonji s¹: 1) wrodzon dysplzj tknki entodermlnej, 2) redukj uzêieni w rozwoju filogenetyznym, 3) dziedziznoœæ, 4) zurzeni funkji gruzo³ów wydzielni wewnêtrznego (zynniki endokrynologizne) 5) urzy 6) ró ne jednostki horoowe( np. gruÿli, ki³ itd.), horoy wirusowe (np. gryp, œwink itd.) oddzi³uj¹e w yiu p³odowym. Zurzeniom lizy zêów towrzysz¹ zêsto inne nieprwid³owoœi, np. dotyz¹e po³o eni zêów w ³uku zêowym zy wdy zgryzu dodtkowo komplikuj¹e ju sm fkt zistnieni hipodonji. Wspomnine nieprwid³owoœi mog¹ siê równie odnosiæ do zmin skórnyh, oznyh, ow³osieni itp., tworz¹ zespo³y horoowe, np. zespó³ Reiger, zespó³ Goltz, zespó³ Ellis vn Cleveld, zespó³ Down itp. (9, 10). Czêœæ dzy (11, 12) jest zgodn o do zêstoœi wystêpowni hipodonji i uznje, e nieprwid³owoœæ t dotyk zêœiej dziewz¹t ni h³opów (stosunek 3: 2), dotyzy g³ównie drugih dolnyh zêów przedtrzonowyh, nstêpnie oznyh siekzy górnyh, i dopiero w dlszej kolejnoœi pozost- ³yh zêów, przy zym stosunkowo rzdko odnosi siê do k³ów. Postêpownie terpeutyzne w hipodonji jest œiœle zwi¹zne z wiekiem dziek, tzn. z rozwojem nrz¹du ui i ewentulnym wystêpowniem towrzysz¹yh wd zgryzu. Z uwgi n m³ody wiek pjentów wyór metody postêpowni i wynik koñowy w du- ym stopniu zle y od stopni wspó³pry pjent. Z regu³y pe³n rehilitj wymg rdzo d³ugiego lezeni (13, 14) orz pry zespo³owej: pedodonty, ortodonty, hirurg szzêkowego i protetyk. W tym miejsu wypd podkreœliæ niezwykle w n¹ rolê lekrz pierwszego kontktu, tj. pedodonty, poniew dodtkow utrt jkiegokolwiek zê z powodu powik³ñ próhniowyh przy- 50

2 rotetyzn ji nyh zyni siê do hmowni wzrostu wyrostków zêodo³owyh, pogrszj¹ njpierw retenjê prtów ortodontyznyh, w przysz³oœi rehilitjê protetyzn¹. Uwg t odnosi siê zw³szz do rozleg³yh posti rku zêów. Nie mniej w n jest rol lekrz ortodonty (15, 16) jko koordyntor plnu lezeni. Jk ju wzeœniej wspomnino, hipodonj górnyh siekzy oznyh znjduje siê n drugim miejsu pod wzglêdem zêstoœi wystêpowni. Wd wystêpuje zrówno jednostronnie, jk i oustronnie, wp³ywj¹ negtywnie n funkjê, zw³szz n estetykê uzêieni pjentów niezle nie od wieku. Spowodowne rkiem górnyh siekzy oznyh przerwnie i¹g³oœi ³uku zêowego, tj. pojwienie siê luki w odinku przednim lu zêsto wystêpuj¹e zurzenie symetrii (przemieszzenie linii poœrodkowej), w konsekwenji odij siê negtywnie n wygl¹dzie pjent dziek, powoduj¹ dodtkowo prolemy ntury psyhologiznej i wp³ywj¹ ujemnie n jego rozwój emojonlny. W przypdku rehilitji hipodonji oznyh siekzy górnyh w plnie lezeni nle y uwzglêdniæ równie strukturê ezzênej okoliy tk pod wzglêdem jkoœi, jk i iloœi tknki kostnej. Brdzo zêsto owiem mo n siê spotkæ z defiytem koœi wyrostk i w wymirze pionowym, i poziomym. Lezenie ortodontyzne êdzie ztem przygotowniem do ostteznego etpu rozwi¹zni rku oznyh siekzy górnyh. Pln lezeni (17, 18) sprowdz siê w zsdzie do podjêi nstêpuj¹yh deyzji: 1. Zmkniêie luk z przemieszzeniem mezjlnym górnyh k³ów w pozyjê rkuj¹yh siekzy oznyh z równozesn¹ koronoplstyk¹ k³ów, tj. korekt¹ ih kszt³tu. Opisne postêpownie mo n przeprowdziæ u osó m³odyh, uzyskuj¹ trw³y rezultt i unikj¹ zrzem rdziej inwzyjnego rozwi¹zni, np. wykonni trdyyjnyh st³yh uzupe³nieñ protetyznyh w posti mostów. Kolejn¹ zlet¹ tkiego postêpowni êd¹ niew¹tpliwie ni sze koszty poniesione przez pjent, wyór owiem tkiego sposou lezeni pozwl unikn¹æ w przysz³oœi lezeni protetyznego. Metod t m jednk doœæ istotne wdy. W pierwszej kolejnoœi jest to utrt funkji przewodnitw k³ n rzez przewodnitw grupy. Nstêpnie z uwgi n wielkoœæ k³ i inny, tj. iemniejszy, kolor nie zwsze nwet dziêki zstosowniu koronoplstyki, szlifowni zy mteri³ów kompozytowyh mo n uzyskæ idelny efekt estetyzny. 2. Odtworzenie miejs w pozyji rkuj¹yh górnyh siekzy oznyh i jego utrzymnie do zsu wykonni uzupe³nieni st³ego. Z wyoru wykonuje siê to w przypdkh, w któryh nie m st³ozeñ zêów, istniej¹ ntomist luki miêdzyzêowe i towrzysz¹e im zêsto wdy zgryzu. Zmierzeniem doelowym jest wówzs korekt wdy zgryzu, nstêpnie zœ przygotownie miejs n uzupe³nienie rku górnego siekz (lu oydwu siekzy). Z regu³y metod odtworzni miejs w pozyji rkuj¹yh siekzy dje rdzo dory wzesny efekt estetyzny, przygotowuj¹ pjent do dlszego lezeni protetyznego lu implntoprotetyznego. Ujemn¹ stron¹ tej metody jest d³ugi ³kowity zs trwni terpii, jej koszt (zw³szz gdy w grê whodzi rehilitj oprt n wszzeph zêowyh) orz rk trw- ³ego rezulttu estetyznego, zwi¹zny ze strzeniem siê pjent o odnosi siê równie do uzêieni nturlnego. Ten osttni zynnik skzuje pjent n okresow¹ wyminê (np. o lt) protezy st³ej (mostu) lu implntoprotezy n wszzepie. Jk ju wzeœniej podkreœlno, metod odtwrzni miejs determinuje dlsze postêpownie, którego podstw¹ jest lezenie protetyzne lu hirurgizno-protetyzne. Po wyrównniu wdy zgryzu i uzyskniu odpowiedniego miejs w pozyji rkuj¹yh siekzy mo n przejœæ do osttniej fzy lezeni. Postêpownie protetyzne mo e siê sprowdzæ do wykonni konwenjonlnyh protez st³yh (mostów) lu te rkuj¹e siekze mo n uzupe³niæ w sposó mniej inwzyjny, wykorzystuj¹ np. tehniki dhezyjne (mosty Mrylnd). Zlet¹ tej drugiej metody jest unikniêie szlifowni zdrowyh zêów ogrnizj¹yh rki miêdzyzêowe. Wd¹ tego rozwi¹zni jest mo liwoœæ odementowni siê mostu dhezyjnego. Niew¹tpliwie njwiêksz¹ zdoyz¹ stomtologii XX wieku s¹ wszzepy zêowe (19, 20, 21). W œwietle wspó³zesnej wiedzy rehilitj oprt n wykorzystniu wszzepów zêstokroæ jest jednk wielkim wyzwniem dl lekrz, poniew jk zznzono wzeœniej wystêpownie defiytu tknki kostnej w okoliy rkuj¹yh siekzy jest rdzo zêstym zjwiskiem (22). Oprowuj¹ pln lezeni, musi wiê rozw yæ, zy dysponuje wszzepem o odpowiednih wymirh, dptuj¹ym siê do istniej¹yh wrunków pod³o kostnego lu te êdzie zmuszony do przeprowdzeni tzw. ziegów przedimplntyjnyh (dodtkowo oi¹ j¹yh pjent) elem zwiêkszeni wymirów ezzênego wyrostk zêodo³owego. Prolem ten dotyzy zw³szz jego wymiru poziomego, zyli szerokoœi tknki kostnej. Cel pry Celem pry jest podkreœlenie znzeni w³œiwego rozpoznni i ustleni optymlnego dl pjent plnu lezeni w przypdkh hipodonji oznyh siekzy górnyh orz przedstwienie mo liwoœi terpeutyznyh oprtyh n zstosowniu st³yh prtów ortodontyznyh i wszzepów wewn¹trzkostnyh. Mteri³y i metody W pry opisno rozwi¹znie trzeh przypdków hipodonji górnyh siekzy oznyh. W pierwszym przypdku przedstwiono lezenie oprte n metodzie zmkniêi luk miêdzyzêowyh w pozyji rkuj¹yh zêów 12 i 22. W dwóh pozost³yh przypdkh rk górnyh siekzy oznyh po lezeniu ortodontyznym uzupe³niono, wykorzystuj¹ wszzepy. U ywj¹ gruoœiomierz kostnego (ry. 4), dokonno serii pomirów ezzênyh kolowtyh wyrostków zêodo³owyh szzêki. W oydwu przypdkh stwierdzono, e gruoœæ tknki kostnej w krytyznym, tj. njieñszym, miejsu wynosi³ 4 mm, o zdeydow- ³o o wyorze tehniki implntyjnej. W rehilitji implntoprotetyznej wykorzystno smotn¹¹ œruê ikortykln¹ Gri. Chrkterystyk i zlety zstosowni tego wszzepu zost³y ju wzeœniej opisne w polskim piœmiennitwie (23). Bezpoœrednio po ziegu implntji pjentów zoptrzono w korony prowizoryzne. Opis przypdków Przypdek 1 Pjentk A.C., lt 23, zg³osi³ siê do nszego ginetu elem uzupe³nieni 51

3 STOMATOLOGIA PRAKTYCZNA Prktyk oustronnego rku zêów 12 i 22. N podstwie dni rdiologizno-kliniznego, po przeprowdzeniu konsultji z wspó³pruj¹ym z ginetem ortodont¹, ustlono nstêpuj¹e rozpoznnie: III kls Angle, zgryz prosty w odinku przednim, oustronn hipodonj zêów 12 i 22. W tym przypdku pln lezeni przewidyw³: z³o enie st³ego prtu ortodontyznego w górnym i dolnym ³uku zêowym; ekstrkj zêów 44 i 34 w elu dystlnego przesuniêi k³ów dolnyh i uzyskni I klsy w odinku przednim, z równozesnym rozwi¹zniem prolemu st³ozeni siekzy dolnyh, nstêpnie wyprostownie zêów 45, 46, 47 i 35, 36, 37 w odinkh oznyh z wyrównniem linii Spee. W górnym ³uku zêowym nle ³o skorygowæ ustwienie zêów 15, 16, 17 orz 25, 26, 27 elem odtworzeni prwid³owego zwri w odinku tylnym szzêki, nstêpnie przesun¹æ w kierunku mezjlnym zêy 13 i 23, y zmkn¹æ istniej¹e luki w miejsu rkuj¹yh siekzy oznyh. W elu skorygowni zgryzu prostego w odinku przednim zêy górne mi- ³y zostæ wyhylone, dolne ofniête w kierunku jêzykowym (tork wed³ug tehniki Ginelliego). Po uzyskniu po ¹dnego rezulttu nle ³o zmodyfikowæ kszt³t zêów 13 i 23 poprzez koronoplstykê orz usun¹æ wszystkie ztery trzonowe trzeie. W dlszej kolejnoœi zmierzno dokonæ selektywnej korekty zgryzu zmierzj¹ej do mksymlnego zguzkowni zêów, y zpoie ewentulnemu nwrotowi wdy. W etpie koñowym przewidzino wykonnie ruhomyh prtów retenyjnyh, któryh pjentk mi³ u ywæ w noy. Pjente przedstwiono równie drugi, lterntywny pln lezeni ortodontyzno-hirurgizny, który z pewnoœi¹ d³y lepszy rezultt funkjonlny i estetyzny. Po zpoznniu siê z kosztorysem i przewidywnym zsem trwni terpii pjentk wyr³ pierwsze rozwi¹znie, mniej inwzyjne i proste w relizji, którego elem y³o zst¹pienie rkuj¹yh oznyh siekzy górnyh przez k³y. Wykonne 2 lt po zkoñzeniu lezeni kontrolne zdjêie rdiologizne (ry. 1) przedstwi równoleg³oœæ korzeni zêów, przede wszystkim n poziomie przesuniêtyh mezjlnie zêów 13 i 23. Tknk kostn szzêk ez jkihkolwiek zmin, nie zoserwowno równie resorpji korzeni zêów. Trzeie trzonowe w szzêe i w uhwie zost³y usuniête. Przypdek 1: ry Przypdek 2 Pjentk S.F., lt 16, zost³ skierown do nszego ginetu w roku 1991 przez lekrz ortodontê, po zkoñzonym lezeniu ortodontyznym, z proœ¹ o dokonnie ziegu wprowdzeni wszzepu w pozyji rkuj¹ego zê 22. N podstwie wykonnyh przed lezeniem i po lezeniu modeli gipsowyh, wywidu i dni rdiologizno-kliniznego ustlono, e pjentk mi³ poz¹tkowo II klsê Angle po stronie prwej orz I klsê Angle po stronie lewej, w odinku przednim zgryz g³êoki. W dniu wizyty w nszym gineie pjentk mi³ z³o ony st³y prt ortodontyzny w górnym ³uku zêowym, poz tym widozn y³ luk miêdzyzêow w pozyji rkuj¹ego zê 22 wystrzj¹ n wykonnie ziegu implntji. Po konsultji z ortodont¹ pruj¹ym w nszym gineie ustlono, e prowdz¹y do tej pory przypdek pjentki S.F. ortodont podj¹³ ³êdn¹ deyzjê i elem przyspieszeni terpii zdeydow³ siê tylko n zmkniêie distemy i przesuniêie w kierunku dystlnym zê 23, y zmkn¹æ lukê miêdzy zêmi 23 i 24. Lezenie ortodontyzne w tym przypdku poleg³o n wstêpnym przygotowniu górnego ³uku zêowego i odtworzeniu miejs w pozyji rkuj¹ego zê 22, z pominiêiem wd zgryzu pjentki. Pjente i rodziom zproponowno ponowne lezenie ortodontyzne, którego elem w pierwszym rzêdzie y³oy lezenie wd zgryzu; poinformowno ih równie, e niezstosownie siê do nszyh wskzówek grozi w przysz³oœi nwrotem wdy, nwet utrt¹ wszzepu zêowego. Dziêki szzegó³owym wyjœnieniom rodzie i pjentk zdeydowli siê n zieg implntji, podpisuj¹ zgodê n jego wykonnie. Z uwgi n oenoœæ zg³êieni od strony powierzhni wrgowej w pozyji rkuj¹ego zê 22 przed przyst¹pieniem do ziegu zdeydowno siê n wykonnie serii pomirów szerokoœi ezzênego wyrostk. Uzyskn nliz szerokoœi (ry. 4) wp³ynê³ n wyór tehniki implntyjnej. Szerokoœæ wyrostk zêodo³owego w njwê - szym miejsu wynosi³ 4 mm. W zniezuleniu nsiêkowym (2% krokin) w pozyji rkuj¹ego zê 22 umieszzono wszzep, smotn¹¹ tytnow¹ œruê ikortykln¹ Gri, o œredniy gwintu 3,5 mm (trzon œruy 2,2 mm). Bezpoœrednio po ziegu implntji zementowno krylow¹ koronê prowizoryzn¹, któr¹ zst¹piono po up³ywie tygodni implntoprotez¹ osttezn¹ wykonn¹ w metlu i porelnie. W dlszej kolejnoœi wykonno ruhomy prt retenyjny, przeprowdzono selektywn¹ korektê zgryzu, pjente udzielono równie szzegó³owyh instrukji dotyz¹yh utrzymywni prwid³owej higieny jmy ustnej. Z uwgi n z³e rokownie i relne ryzyko nwrotu wdy pjente wyznzono wizyty kontrolne rz w miesi¹u w i¹gu pierwszego roku po ziegu, nstêpnie o 6 miesiêy. W omwinym przypdku, w wyniku przeprowdzonej wzeœniej rozmowy, st³o siê ewidentne, e dl pjentki lezenie wdy zgryzu nie y³o zyt istotne; zle ³o jej przede wszystkim n jk njszyszym uzyskniu korzystnego rezulttu estetyznego priorytetem y³o uzupe³nienie rkuj¹ego zê 22. Z zsem zgodnie z nszymi owmi dosz³o do nwrotu wdy i pojwieni siê distemy. Opisny przypdek jest przyk³dem niepowodzeni Ÿle zplnownego i przeprowdzonego lezeni ortodontyznego. Tylko dziêki skrupultnej higienie jmy ustnej, ekstrkji wszystkih trzeih trzonowów i zêstym wizytom kontrolnym (kontrole zwri i ewentulne korekty zgryzu przez szlifownie) po 15 lth, które up³ynê- ³y od ziegu implntji, mo n dziœ mówiæ o powodzeniu implntoterpii. Przypdek 2: ry Przypdek 3 Pjent T.R., lt 19. Zg³osi³ siê n konsultjê do nszego ginetu w 1995 roku. N podstwie nlizy modeli gipsowyh i dni rdiologizno- -kliniznego stwierdzono hipodonjê zêów 12 i 22, oustronnie I klsê Angle, distemê miêdzy zêmi 11 i 21 orz luki miêdzyzêowe w odinkh oznyh tk w górnym, jk i w dolnym ³uku zêowym. Ustlj¹ pln lezeni, wyrno opjê oustronnego odtworzeni miejs w pozyji rkuj¹yh siekzy górnyh elem przygotowni pjent do dlszej rehilitji z oustronnym zstosowniem wszzepów. Pjentowi z³o ono st³y prt ortodontyzny w dolnym i górnym ³uku zêowym, stosuj¹ drut niklowo-tytnowy i sprê yny ortodontyzne. Po 18 miesi¹h lezeni ortodontyznego uzyskno w pe³ni zdowlj¹y rezultt, tk wiê zgodnie z wzeœniej oprownym plnem lezeni w jego osttniej fzie, tj. w roku 1997, przyst¹piono do ziegu implntji. Równie w tym przypdku, z uwgi n defiyt tknki kostnej w wymirze poziomym, z wyoru zstosowno smotn¹e œruy ikortyklne Gri. W tym smym dniu zementowno n wszzeph krylowe korony prowizoryzne, dokonuj¹ równie selektywnej korekty 52

4 PRZYPADEK 1 d Ry. 1: ) Pntomogrm pjentki A.C. wykonny 2 lt po lezeniu ortodontyznym. Zêy 13 i 23 zost³y osiowo przesuniête n pozyjê rkuj¹yh zêów 12 i 22. Wszystkie zêy trzonowe trzeie orz zêy 44 i 34 zost³y usuniête; ), ), d) Modele gipsowe pjentki sporz¹dzone 2 lt po zkoñzeniu lezeni ortodontyznego Ry. 2: ) Zdjêie œródustne pjentki; ) Koñowy rezultt estetyzny stnowi kompromis w stosunku do zkeptownego przez pjentkê plnu lezeni; ) Ruhome prty retenyjne. 53

5 PRZYPADEK 2 STOMATOLOGIA PRAKTYCZNA Prktyk d Ry. 3: ) Pntomogrm pjentki S.F. N zdjêiu widozny rk zê 22 orz zznzone strz³kmi trzeie zêy trzonowe: ) Zdjêie wewn¹trzustne z roku 1991, po zkoñzeniu lezeni ortodontyznego, wówzs 17-letniej pjentki. N zdjêiu widozny st³y prt ortodontyzny (zêœiowo usuniêty) w górnym ³uku zêowym; ) wszzep-œru ikortykln in situ, d) Bezpoœrednio po ziegu implntji n wszzepie w pozyji rkuj¹ego zê 22 zementowno koronê prowizoryzn¹ z krylu. Ry. 4: ) U yty do serii pomirów ezzênego wyrostk gruoœiomierz z podzi³k¹ milimetrow¹; ) Grfizny shemt wyrostk zêodo³owego w p³szzyÿnie strz³kowej; ) Pnormizne zdjêie rtg wykonne ezpoœrednio po ziegu implntji potwierdz prwid³owe umieszzenie wszzepu. 54

6 Ry. 5: ) Pjentk S.F. podzs dni kontrolnego n oenoœæ p³ytki kteryjnej 9 lt po ziegu implntji. Zstosowno p³yn firmy Butler n zie erytrozyny. Zdjêie uwidzni rdzo dory stn higieny jmy ustnej; widozny jest równie nwrót wdy w posti distemy; ) ten sm przypdek podzs wizyty kontrolnej 14 lt po ziegu. Pomimo rdzo dorego stnu higieny, wykonywnyh okresowo korekt zgryzu, n pierwszym plnie widozn distem, œwidz¹ o niepowodzeniu lezeni ortodontyznego. Stn wszzepu w pozyji rkuj¹ego zê 22 rdzo dory. Ry. 6: ), ), ) Modele gipsowe pjentki S.F., stn ktulny, tj. po 15 lth od wykonni ziegu implntji Ry. 7: ) Aktulne zdjêie rdiologizne wykonne po 15 lth od ziegu implntji. Jk widæ, wszystkie trzeie zêy trzonowe zost³y usuniête. W oenie rdiologiznej stn wszzepu rdzo dory; ) Efekt estetyzny implntoterpii: koron metlowo-porelnow n wszzepie w pozyji rkuj¹ego zê 22 po 15 lth od ziegu. 55

7 STOMATOLOGIA PRAKTYCZNA Prktyk PRZYPADEK d 1997 Ry. 8: ) Kontrolne zdjêie rdiologizne wykonne w koñowej fzie lezeni ortodontyznego, przed przyst¹pieniem do implntoterpii; ) Wykonne w roku 1997 zdjêie œródustne pjent przedstwi koñowy wynik lezeni ortodontyznego; ) Ten sm przypdek ezpoœrednio po ziegu implntji. W pozyji rkuj¹yh zêów 12 i 22 umieszzono wszzepy œruy ikortyklne; d) w trkie ziegu w elu oeny pozyji wszzepów wykonno pnormizne zdjêie rtg d Ry 9: ) W tym smym dniu zementowno n wszzeph prowizoryzne korony z krylu; ) N pierwszym plnie zementowne po 10 dnih korony osttezne w metlu-porelnie. N zdjêiu widozny równie dolny st³y prt ortodontyzny, pozostwiony tymzsowo w elu utrzymni osi¹gniêtyh wyników lezeni ortodontyznego; ) Pntomogrm wykonny po up³ywie 12 miesiêy od dty wykonni ziegu implntji; d) Ten sm przypdek po 3 lth; podzs wizyty kontrolnej wykonno test n oenoœæ p³ytki kteryjnej. 56

8 Ry. 10: ) i ) Brdzo dory stn ktulny po 11 lth od rozpozêi lezeni ortodontyznego i 9 lth od wykonni ziegu implntji. zgryzu. W i¹gu 10 dni po ziegu wykonno i zementowno implntoprotezy osttezne w metlu-porelnie. Pjentowi pozostwiono n 10 miesiêy dolny st³y prt ortodontyzny. Rokownie w tym przypdku y³o dore, o potwierdzi³y wizyty kontrolne w i¹gu 9 lt od dty zkoñzeni lezeni implntoprotetyznego. Przypdek 3: ry Dyskusj i wnioski Przypdki zwi¹zne z jednostronnym lu oustronnym rkiem oznyh siekzy górnyh nle y jk njwzeœniej rozpoznwæ, dignozowæ i ustlæ w³œiwy pln lezeni ze wzglêdu n zurzeni zynnoœiowe i estetyzne. Rozwi¹znie prolemów zwi¹znyh ze zjwiskiem hipodonji wymg lezeni kompleksowego pozyskni wspó³pry spejlistów z wielu dziedzin stomtologii. Przedstwione i omówione w niniejszej pry przypdki klinizne wyijj¹ n pierwszy pln ogromn¹ rolê i odpowiedzilnoœæ lekrz ortodonty, który ustl i koordynuje pln lezeni, ior¹ pod uwgê ³oœæ zynników szkieletowyh i zêowyh. Postêp, który siê dokon³ w stomtologii, potwierdz przydtnoœæ i potrzeê stosowni zrówno st³yh prtów ortodontyznyh, jk i wszzepów wewn¹trzkostnyh w lezeniu rku zwi¹zków zêów. W hwili oenej n podstwie ogtego piœmiennitw orz wieloletnih oserwji w³snyh skojrzon¹ z terpi¹ ortodontyzn¹ implntologiê mo - n uznæ z njlepsz¹ metodê. Lezenie ortodontyzne i implntoprotetyzne w przypdkh hipodonji poprwi owiem wydolnoœæ ui, preyzjê wymowy i estetykê uzêieni pjentów, wrunkuj¹ tym smym ih dore smopozuie orz prwid³owy rozwój emojonlny. W przedstwionyh w pry przypdkh zstosowno z wyoru wszzepy Piœmiennitwo 1. Polstri F. i wsp.: Vlutzione linio-rdiologi delle nomlie di numero in difetto reli ed pprenti. Min. Stomtol., 2000, Cprioglio D.: Le genezie dentli. Msson, Milno Goldenerg M. i wsp.: Clinil rdiogrphi nd geneti evlution of novel form of utosoml-dominnt oligodonti. J. Dent. Res., 2000, 79, Wgenerg B.D., Spitzer D.A.: Therpy for ptient with oligodonti: se report. J. Periodontol., 2000, 71, 3, Cmeron J., Smpson W.J.: Hypodonti of the permnent dentition. Cse reports., Aus. Dent. J., 41, Ronhin M. i wsp.: Oligodonti e progenismo, onsiderzioni e implizioni linihe., Quintessene Int., 1980, Stri L., Mttei M.: L tipologi y l etiologi fmilir de les genesis dentles. Adv. Odontostom., 1992, Pltell G., Pltell P.: Studio delle genesie dentrie. Ann. Stomtol., 1979, Szpringer-Nodzk M.: Stomtologi wieku rozwojowego. PZWL, Wrszw Grttini G. i wsp.: Aspetti epidermiologii reltivi ll genesi. Dent. Cdmos, 1987, Silvestrini A. i wsp.: Inidenz di nomlie dentrie in sogetti in et solre. Dent. Cdmos, 1999, Ginni E.: L nuov ortogntodonzi, Piin Mngno C. i wsp.: Trttmento ortodontio implntoprotesio delle genezie. Il Dentist Moderno, 1989, Novi S., Lri G. i wsp.: Trttmento ominto ortodontio-protesio di un genesi di un pziente dulto. Il Dentist Moderno, 1993, M Neill R.W., Joondeph D.R.: Cogenitly sent mxillry lterl inisor, tretment plnning onsidertion. Angle Orthod., 1973, Rdio P. i wsp.: Il ruolo dell ortodotist nell terpi delle genesie. Attulit Odontol., 2002, Senty E.L.: The mxillry uspid nd missing lterl inisors,estheti nd olusion. Angle Orthod., 1976, Borlotti L.: Trttmento protesio di sogetti in et pedodonti. Quintessene Int., 1993, 6\ Lzzro P., Pourrt F.: Reltionship of orthodontis nd endosseous implntology. Reviev of literture. Inf. Dent., 1991, Mngno C. i wsp.: Implntoprotesi, spetti linii, metodo hirrurgio stndrizzto. Dent. Cdmos, 1992, Zuti G.: Implnt therpy in ses of genesis. J.Clin.Orthod., 1993, Grotowski T.A.: Atls wszzepów dentystyznyh. Bellon, Wrszw 1992, Grotowski T.A., Grotowsk M.: Doœwidzeni w ntyhmistowej poekstrkyjnej rehilitji implntoprotetyznej z zstosowniem œruy ikortyklnej typu Grio. Oserwje zternstoletnie. Mgzyn Stomt., 2004, XIV, 12, jednofzowe. M³ inwzyjnoœæ ziegów implntji przeprowdzonyh t¹ metod¹ m ogromne znzenie, zw³szz w przypdku pjentów m³odoinyh, zpewni przy tym d³ugo ozekiwny przez pjent ntyhmistowy korzystny rezultt estetyzny. Metodyk postêpowni w przypdku zstosownej œruy ikortyklnej Gri wyhodzi nprzeiw njnowszym wyzwniom stomtologii XXI wieku. 57

Etyka procesów sieci Petriego w wietle teorii ladów

Etyka procesów sieci Petriego w wietle teorii ladów U n i w e r s y t e t W r s z w s k i Wydził Mtemtyki, Informtyki i Mehniki Etyk proesów siei Petriego w wietle teorii ldów rozprw doktorsk Jonn Jółkowsk Uniwersytet Mikołj Kopernik w Toruniu Wydził Mtemtyki

Bardziej szczegółowo

1 Zbiory przeliczalne i nieprzeliczalne

1 Zbiory przeliczalne i nieprzeliczalne 1 Zbiory przelizlne i nieprzelizlne S ró»ne rodzje niesko«zono±i, mimo i» niesko«zono± oznz si jednym symbolem. Ale niesko«zono± niesko«zono±i nierówn. Uzsdnimy to zrz; le njsmpierw kilk deniji. ef. Mówimy,»e

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akdemi órniczo-hutnicz im. Stnisłw Stszic w Krkowie Wydził Elektrotechniki, Automtyki, Informtyki i Inżynierii Biomedycznej Ktedr Elektrotechniki i Elektroenergetyki Rozprw Doktorsk Numeryczne lgorytmy

Bardziej szczegółowo

do fotografii cyfrowej, analogowej i skanowania obrazu Fakty Dane Perspektywy

do fotografii cyfrowej, analogowej i skanowania obrazu Fakty Dane Perspektywy do fotogrfii cyfrowej, nlogowej i sknowni obrzu Fkty Dne Perspektywy Spis treœci Copylizer evision Zestw zwierj¹cy podœwietln¹ podstwê i oœwietlenie boczne, do fotogrfowni w œwietle przechodz¹cym i odbitym,

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIA / ABSTRACTS

STRESZCZENIA / ABSTRACTS STRESZCZENIA / ABSTRACTS Teorie powstwni bólu Theories of pin Ann Przekls-Muszyńsk Zkłd Bdni i Leczeni Bólu, Ktedr Anestezjologii i Intensywnej Terpii, Collegium Medicum, Uniwersytet Jgielloński, Krków

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług przez Ten Square Games sp. z o.o. (dalej również: Regulamin ) 1. Przedmiot Regulaminu, Usługodawca

Regulamin świadczenia usług przez Ten Square Games sp. z o.o. (dalej również: Regulamin ) 1. Przedmiot Regulaminu, Usługodawca Regulmin świdzeni usług przez Ten Squre Gmes sp. z o.o. (dlej również: Regulmin ) 1. Przedmiot Regulminu, Usługodw 1 Regulmin określ zsdy korzystni z gry pod nzwą Let s fish, dostępnej on-line w szzególnośi

Bardziej szczegółowo

Seria TL93* Digital Seria ML93* Digital

Seria TL93* Digital Seria ML93* Digital Seri TL93* Digitl Seri ML93* Digitl EUROPEAN UNION ECOLABEL Awre to goos or servies whih meet the environmentl requirements of the EU eolelling sheme Spis treśi INSTALOWANIE TELEWIZORA Śroki ostrożnośi...

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2011 DAR/A/J/2011/001

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2011 DAR/A/J/2011/001 EKONOMETRYCZNA ANALIZA POPYTU NA KREDYT W POLSKIEJ GOSPODARCE URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2011 DAR/A/J/2011/001 Piotr Wdowiński 1 Deprtment Anliz Rynkowych SŁOWA KLUCZOWE: POPYT NA KREDYT,

Bardziej szczegółowo

Miary ryzyka a dualna teoria użyteczności Yaariego

Miary ryzyka a dualna teoria użyteczności Yaariego Uniwersytet Wrszwski Wydził Mtemtyki, Informtyki i Mechniki Jonn Dys Nr lbumu: 233996 Miry ryzyk duln teori użyteczności Yriego Prc mgistersk n kierunku MATEMATYKA Prc wykonn pod kierunkiem dr hb. Wojciech

Bardziej szczegółowo

1 wykªad (30 h) - nieobowi zkowy, ale... 2 wiczenia (30 h) - obowi zkowe, kartkówki, projekt (obrona) (50% oceny. egzam.),

1 wykªad (30 h) - nieobowi zkowy, ale... 2 wiczenia (30 h) - obowi zkowe, kartkówki, projekt (obrona) (50% oceny. egzam.), Wybrne Zgdnieni Fizyki Teoretycznej Elementy Teorii Ukªdów Dynmicznych dr hb. Jn Iwniszewski. Wst p Zkªd Mechniki Kwntowej Instytut Fizyki Uniwersytet Mikoªj Kopernik semestr zimowy 3/4 Informcje o wykªdzie

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU 3-6 LAT

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU 3-6 LAT WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU 3-6 LAT PORADNIK dl rodziców, opiekunów i terpeutów Szymon Godw Spis treści Wstęp...3 Wczesne wspomgnie rozwoju dzieck prwo i podstwowe określeni.4

Bardziej szczegółowo

DEL 18 SLi, DEL 21 SLi, DEL 24 SLi, DEL 27 SLi electronic LCD

DEL 18 SLi, DEL 21 SLi, DEL 24 SLi, DEL 27 SLi electronic LCD DEL 18 SLi, DEL 21 SLi, DEL 24 SLi, DEL 27 SLi eletroni LCD Deutsh Elektronish geregelter Durhluferhitzer Geruhs- und Montgenweisung English Eletronilly ontrolled instntneous wter heter Operting nd Instlltion

Bardziej szczegółowo

O PEWNYCH MODELACH DECYZJI FINANSOWYCH

O PEWNYCH MODELACH DECYZJI FINANSOWYCH DECYZJE nr 1 czerwiec 2004 37 O PEWNYCH MODELACH DECYZJI FINANSOWYCH Krzysztof Jjug Akdemi Ekonomiczn we Wrocłwiu Wprowdzenie modele teorii finnsów Teori finnsów, zwn również ekonomią finnsową, jest jednym

Bardziej szczegółowo

1. Wstêp. 2. Statecznoœæ drzew

1. Wstêp. 2. Statecznoœæ drzew DOI: 10.2478/v10111-012-0013-5 Leœne Prae Badawze (Forest Researh Papers), 2012, Vol. 73 (2): 137 141. ORYGINALNA PRACA NAUKOWA Weryfikaja modelu stateznoœi drzew na terenah zalewowyh na przyk³adzie dêbu

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi MFC-J200 OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi MFC-J200 OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Podręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J200 Przed skonfigurowniem urządzeni zpoznj się z Przewodnikiem Bezpiezeństw Produktu urządzeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Podręznikiem szykiej osługi w elu

Bardziej szczegółowo

O RELACJACH MIĘDZY GRUPĄ OBROTÓW, A GRUPĄ PERMUTACJI

O RELACJACH MIĘDZY GRUPĄ OBROTÓW, A GRUPĄ PERMUTACJI ZESZYTY NAUKOWE 7-45 Zenon GNIAZDOWSKI O RELACJACH MIĘDZY GRUPĄ OBROTÓW, A GRUPĄ PERMUTACJI Streszczenie W prcy omówiono grupę permutcji osi krtezjńskiego ukłdu odniesieni reprezentowną przez mcierze permutcji,

Bardziej szczegółowo

Quick Response Manufacturing (QRM) nowa metoda wytwarzania

Quick Response Manufacturing (QRM) nowa metoda wytwarzania RADOS AW PYREK* Quick Response Manufacturing (QRM) nowa metoda wytwarzania 1. Uwagi wstêpne Niewielu mened erów docenia wp³yw komputerowo wspomaganych metod zarz¹dzania na przyspieszenie rozwoju gospodarczego.

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 23 2007 Zeszyt 1 PATRYCJA B K* Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Bardziej szczegółowo

Studia Medyczne Akademii Œwiêtokrzyskiej tom 3 Kielce 2006 PROFILAKTYKA PIERWOTNA CHORÓB UK ADU KR ENIA

Studia Medyczne Akademii Œwiêtokrzyskiej tom 3 Kielce 2006 PROFILAKTYKA PIERWOTNA CHORÓB UK ADU KR ENIA Studia Medyczne Akademii Œwiêtokrzyskiej tom 3 Kielce 2006 Marianna Janion Zak³ad Kardiologii Instytutu Pielêgniarstwa i Po³o nictwa Wydzia³ Nauk o Zdrowiu Akademii Œwiêtokrzyskiej w Kielcach Kierownik:

Bardziej szczegółowo

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8 Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 8 Kraków 2012 Redaktor Naukowy: prof. dr hab. Henryk Gurgul Sekretarz: mgr Krzysztof K³êk Recenzenci: prof. dr hab. Stanis³aw Belniak

Bardziej szczegółowo

Wybór efektywnego systemu zarz¹dzania jakoœci¹ w przedsiêbiorstwach na przyk³adzie przemys³u spo ywczego

Wybór efektywnego systemu zarz¹dzania jakoœci¹ w przedsiêbiorstwach na przyk³adzie przemys³u spo ywczego Anna GRÊDA WYBÓR EFEKTYWNEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKOŒCI W PRZEDSIÊBIORSTWACH NA PRZYK ADZIE PRZEMYS U SPO YWCZEGO 1 1. Wprowadzenie Jakoœæ jest obecnie traktowana jako niezbêdny element, który powinien

Bardziej szczegółowo

Mikrokontrolery? To takie proste... Część 7 Asembler język maszynowy procesora ELEKTRONIKA DLA WSZYSTKICH 11/97

Mikrokontrolery? To takie proste... Część 7 Asembler język maszynowy procesora ELEKTRONIKA DLA WSZYSTKICH 11/97 Też to potrfisz Mikrokontrolery? W kolejnym odcinku poświęconym nszym wspólnym strniom mją cym n celu ujrzmienie mikrokont roler 8051 postrm się zpoznć Ws drodzy Czytelnicy w przystęp ny sposób z listą

Bardziej szczegółowo

z lat 2009-2013 Warszawa 2013

z lat 2009-2013 Warszawa 2013 z lt 2009-2013 Wrszw 2013 Oprcownie pulikcji: Urząd Sttystyczny w Szczecinie pod kierunkiem Dominik Rozkrut Zespół utorski: Justyn Berezowsk, Michł Huet, Mgdlen Kmińsk, Mriol Kwitkowsk, Mgdlen Orczykowsk,

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wspó czesne

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYNKU WRZESIEN` POWIERZCHNI BIUROWYCH W SZCZECINIE. stan istniej¹cy i perspektywy rozwoju

ANALIZA RYNKU WRZESIEN` POWIERZCHNI BIUROWYCH W SZCZECINIE. stan istniej¹cy i perspektywy rozwoju IADPG Instytut Anliz Dignz i Prgnz Gspdrczych Al. Ppie Jn Pw³ II 42 70-415 Szczecin Tel/fx 091 46 46 949 www.idipg.pl ANALIZA RYNKU POWIERZCHNI BIUROWYCH W SZCZECINIE stn istniej¹cy i perspektywy rzwju

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru metod zarz dzania projektami informatycznymi

Kryteria wyboru metod zarz dzania projektami informatycznymi Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 3 (38): 25 40 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.38.2 Kryteria wyboru metod zarz dzania projektami informatycznymi Witold Chmielarz Zasadniczym

Bardziej szczegółowo

Prognozy rynku pracy i zapotrzebowania na kwalifikacje

Prognozy rynku pracy i zapotrzebowania na kwalifikacje Audyt ofert pracy, zapotrzebowanie na kwalifikacje i szkolenia na Dolnym Œl¹sku projekt nr Z/2.02/II/2.1/5/04 finansowany ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU RAPORT ASPEKTY MOBILNYCH USŁUG. Audytel W POLSCE DOSTĘPU DO INTERNETU. Warszawa, 21.01.2009 r.

REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU RAPORT ASPEKTY MOBILNYCH USŁUG. Audytel W POLSCE DOSTĘPU DO INTERNETU. Warszawa, 21.01.2009 r. REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU W POLSCE RAPORT ASPEKTY MOBILNYCH USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU Wrszw, 21.01.2009 r. Audytel Dził Bdń i Anliz Audytel S.A. Spis treści 1. Polityk cenow i trendy tryfikcji bezprzewodowej

Bardziej szczegółowo

Strategia Lizboñska nowe wyzwania dla Polski

Strategia Lizboñska nowe wyzwania dla Polski SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Strategia Lizboñska nowe wyzwania dla Polski Materia³y z konferencji zorganizowanej przez Komisjê Spraw Europejskich pod patronatem Marsza³ka Senatu prof. Longina Pastusiaka

Bardziej szczegółowo

Miêdzynarodowe Towarzystwo Naukowe Gier Sportowych International Scientific Society of Sport Games MONOGRAFIA NR 12

Miêdzynarodowe Towarzystwo Naukowe Gier Sportowych International Scientific Society of Sport Games MONOGRAFIA NR 12 Miêdzynarodowe Towarzystwo Naukowe Gier Sportowych International Scientific Society of Sport Games MONOGRAFIA NR 12 Analiza procesu treningowego i walki sportowej w grach zespo³owych (pi³ka rêczna) The

Bardziej szczegółowo