Organizator: Zamek Ksià àt Pomorskich ul. Korsarzy 34, Szczecin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Organizator: Zamek Ksià àt Pomorskich ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin www.zamek.szczecin.pl"

Transkrypt

1

2 Organizator: Zamek Ksià àt Pomorskich ul. Korsarzy 34, Szczecin Współorganizator: Zach ta Sztuki Współczesnej Kurator Festiwalu: Agata Zbylut Projekt graficzny: Agnieszka Rek Edycja: Iza Krupa 2

3

4 Przeciàg W krajobrazie festiwali na polskiej scenie artystycznej jesienià 2007 roku pojawi si w Szczecinie Festiwal Sztuki M odych PRZECIÑG, zorganizowany przez Zamek Ksià àt Pomorskich oraz Zach t Sztuki Wspó czesnej. Inicjatywa wydaje si tym ciekawsza, i stawia nie tylko na malarstwo, lecz tak e jest otwarta na wszelkie formy sztuki prace wideo, instalacje, fotografie, performance, akcje. M odzi twórcy wed ug regulaminowych kryteriów do 35. roku ycia w liczbie 170 zg osili do udzia u w konkursie 371 prac. Liczba zaiste imponujàca, stanowiàca potwierdzenie trafnoêci podj tej w Szczecinie przez pomys odawc festiwalu Agat Zbylut inicjatywy zapoczàtkowania spotkaƒ sztuki m odych artystów w przestrzeniach galerii Zamku Ksià àt Pomorskich, które majà si odtàd odbywaç co dwa lata. Rol przewodniczàcego Jury powierzono Mariuszowi Knorowskiemu dyrektorowi artystycznemu Centrum Rzeêby Polskiej w Oroƒsku; do sk adu zaproszono natomiast Piotra Bernatowicza redaktora naczelnego miesi cznika ARTeon, Grzegorza Borkowskiego redaktora Obiegu, ukasza Guzka krytyka sztuki redagujàcego witryn internetowà oraz Krzysztofa Keda Olszewskiego artyst, pomys odawc i dyrektora artystycznego Festiwalu Sztuki Wizualnej inspiracje w Szczecinie. W sk ad Jury wesz a równie Agata Zbylut. Decyzj o przyznaniu nagród podejmowa a wi c kapitu a z o- ona z osób Êwietnie zorientowanych w tym, co dzieje si w Êwiecie sztuki, a zarazem pochodzàcych z ró nych oêrodków. Aspektem àczàcym wszystkich cz onków Jury wydaje si natomiast ich otwartoêç na najrozmaitsze przejawy i formy dzia aƒ artystycznych, co korelowa o z analogicznie sformu owanymi za- o eniami pierwszej edycji Festiwalu Sztuki M odych w Szczecinie. 4

5 W obradach Jury z ramienia organizatorów i gospodarzy udzia wzi li równie Jerzy Serdyƒski przedstawiciel Marsza ka Województwa Zachodniopomorskiego oraz Danuta Dàbrowska-Wojciechowska przedstawicielka Prezydenta Miasta Szczecin. Sama nazwa festiwalu PRZECIÑG konotuje przewiew, powiew, gwa towny ruch powietrza, a tym samym zwraca uwag na oczekiwania projektowane przez pomys odawców na prace m odych twórców, zg oszone do konkursu. Impreza wnioskujàc z jej tytu u ma ambicje uchwycenia raptownego, intensywnego czy niepohamowanego wkraczania artystów urodzonych po 1972 roku na polskà scen artystycznà. To ich sztuka ma dzia aç jak przeciàg; to w niej pok ada si nadzieje na dokonanie gwa townego odêwie enia, przewiania atmosfery, wyznaczenia nowych trendów i tendencji. Logo festiwalu przedstawia wentylator w formie wiatraczka, którego czarno-bia e skrzyd a sugerujà ruch, dynamiczne obracanie si i rzeêki, o ywczy podmuch. Swym kszta tem nawiàzuje tak e do prac artystów poprzednich generacji, jak chocia by do realizacji Marcela Duchampa, którzy zajmowali si motywem rotora i hipnotyzujàcych w aêciwoêci jego wirowania. Znak szczeciƒskiej imprezy zawiera w sobie wi c zarazem sugesti o ywczego powiewu, jak i uruchamia skojarzenia z historià sztuki pod logo tego typu oczekuje si 5

6 wi c zarówno realizacji wnoszàcych coê Êwie ego, jak i opartych na Êwiadomo- Êci artystycznej tradycji. Do wystawy oraz do przedstawienia w katalogu zakwalifikowano trzydzie- Êcioro dziewi cioro artystów, zaê ich prace zaprezentowano w Galerii Po udniowej Zamku Ksià àt Pomorskich. W przestrzeni szczeciƒskiego Zamku spotka y si realizacje reprezentujàce fotografi, malarstwo, obiekty instalowane, malarstwo, a w trakcie wernisa- u odby y si performance i akcje (Micha Ba dyga, Anna Baraƒska, Anka LeÊniak). Ekspozycje pofestiwalowe postrzega si cz sto jako rodzaj papierka lakmusowego, diagnozujàcego stan sztuki w danym momencie. Co powiedzia a ta wystawa o kondycji sztuki m odych? Czy rzeczywiêcie czuç by o o ywczy powiew? Czy PRZECIÑG by autentycznym przeciàgiem? Czy m odzi tworzà sztuk m odà, czy raczej m odzieƒczà? Pokazane prace rysowa y si bardziej jako kontynuujàce istniejàce ju nurty ni inicjujàce nowe Êcie ki wcià widaç wp yw sztuki krytycznej z jej sk onnoêcià do wskazywania na dra liwe aspekty wspó czesnoêci, na pozycj kobiety w patriarchalnym spo eczeƒstwie, czy na uwik anie jednostki w mechanizmy kultury masowej, wywierajàcej pi tno na jego wizerunku i to samoêci. Malarstwo natomiast nadal zdaje si ywiç medialnym przekazem. Formu owanie tego typu uogólniajàcych opinii nie jest jednak w stanie sprostaç ró norodnoêci pokazanych prac oraz ukazaç ich poszczególnoêç czy indywidualnoêç wystawa ma to do siebie, e uruchamia nieoczekiwane dialogi pomi dzy sàsiadujàcymi obiektami lub wiedzie do wzajemnego wygaszania potencja u niepodziewanie zetkni tych ze sobà w przestrzeni galerii prac. Poza tym pod auspicjami szczeciƒskiej imprezy spotkali si tzw. m odzi artyêci, lecz trzeba mieç na uwadze, i m odoêç cechuje si 6

7 rozmaitymi fazami na innym etapie znajdujà si studenci, Êwie o upieczeni absolwenci akademii czy osoby, które adnych kilka lat temu opuêci y progi szkó i zdà y y ju zapracowaç na w asne, rozpoznawalne nazwisko (Aleksandra Ska, Mi osz Pobiedziƒski, J drzej i Marysia Wasilewscy). Stàd te w przestrzeni Galerii Po udniowej Zamku Ksià- àt Pomorskich konfrontacji podlega y prace szkolne z realizacjami Êwiadczàcymi o ÊwiadomoÊci w asnej drogi twórczej i postawy. Gdy w latach siedemdziesiàtych XX wieku Wies aw Juszczak pisa monografi wczesnej twórczoêci Wojciecha Weissa, niejako mimochodem wskaza cechy, które wydajà si znamienne dla dzie artysty stojàcego u poczàtku swojej artystycznej drogi. Sà to mi dzy innymi takie elementy jak tworzenie prac zaskakujàco dojrza- ych obok szkolnych, gwa townoêç poszukiwaƒ, odniesienia do dorobku podziwianych mistrzów, czy wreszcie stawianie kroków do przodu, by nagle ponownie powróciç na pozycj wczeêniej zajmowanà. Pofestiwalowa wystawa szczeciƒska nie by a zorientowana na pokazanie twórczoêci jednego m odego artysty/artystki, lecz jej zadanie polega- o na postawieniu pytania o m odà sztuk tworzonà przez m odych. Niemniej jednak uwidoczni a ona owe okreêlone przez Juszczaka znamiona pewnej m odzieƒczoêci, nie zaê m odo- Êci. W wielu przypadkach przejawia o si to raczej nieopierzeniem ni Êwie- oêcià, o ywczoêcià. 7

8 U schy ku XIX wieku Józef Mehoffer zaprojektowa witra zatytu owany M odoêç sztuki, na którym m oda naga dziewczyna zapala pochodni od wiecznie p onàcego znicza. Poni ej w p omieniach ginie salamandra, zaê scenie patronuje paw. Typowa dla tamtej epoki symbolika wskazuje na witalnoêç sztuki, jej nieêmiertelnoêç i ciàg y potencja do odradzania si, bazujàce na si ganiu do êród a i nieustannym podsycaniu go odêwie ajàcymi impulsami. Scena rozgrywa si w otoczeniu bujnej natury, co jawi si jako wskazanie na niewyczerpane zasoby inspiracji dla sztuki. Jak dziê wyglàda aby kompozycja M odoêç sztuki? Zatarciu uleg y prawie wszystkie mo liwe granice, a jednorodnoêç stylu zosta a wyparta przez pluralizm artystycznych postaw. Sytuacja taka zdaje si mieç swoje plusy i minusy m ody artysta musi okre- Êliç siebie wobec ca ego repertuaru sztuki wspó czesnej, lecz jeêli rzeczywi- Êcie mu si to uda, mo e zaistnieç bardzo mocno i wyraziêcie. Nasuwa si pytanie, czy fakt zdobycia laurów szczeciƒskiego festiwalu PRZECIÑG rzeczywi- Êcie przyczyni si do owego wyrazistego i mocnego zaistnienia na polskiej scenie artystycznej? Odpowiedzi na powy ej postawione pytanie mo na poszukiwaç, Êledzàc twórczoêç Aleksandry Ska laureatki Grand Prix, Klaudii Wojciechowicz laureatki nagrody Marsza ka Województwa Zachodniopomorskiego, duetu TE EWE (Anna Kowal, Magda 8

9 Kryƒska), który otrzyma nagrod Prezydenta Miasta Szczecin, oraz Mi osza Pobiedziƒskiego, zaproszonego do zaprezentowania indywidualnej wystawy w Zamku Ksià àt Pomorskich. Nagrodzone zosta y wi c realizacje bardzo ró norodne odmienne zarówno pod wzgl dem postawy twórczej, jak i artystycznego medium: od obiektu, poprzez fotografi, wideo, po instalacj sytuujàcà si w bliskoêci malarstwa. Atutem tych prac szczególnie w przypadku Aleksandy Ska i Mi osza Pobiedziƒskiego okaza a si ich nieoczywistoêç, niejednoznacznoêç, wiodàce ku rozbudowanym i szerokim ciàgom asocjacji, wyzwalanych samà ich wizualnà strukturà. Obserwujàc pierwszà edycj Festiwalu Sztuki M odych PRZECIÑG mo na pokusiç si o nieco przewrotne stwierdzenie, i tytu imprezy bardziej oddaje charakter samej idei festiwalu ni trafia w temperament wystawionej w jego ramach sztuki. O ywczy i odêwie ajàcy powiew wnosi pojawienie si w krajobrazie polskiej sceny festiwalowo-artystycznej, stawiajàcej dotàd przede wszystkim na konkursy malarskie, festiwalu o tak otwartej formule, jakà przyjà szczeciƒski PRZECIÑG. Na nast pnà edycj pozostaje czekaç (nie)cierpliwie dwa lata. To jednoczeênie i d ugo, i krótko w przeciàgu tego czasu mo e si bowiem wiele zdarzyç. Marta Smoliƒska-Byczuk 9

10 Micha Ba dyga The Way / Droga performance 2006 Akcja The Way, odnoszàc si do naszych archetypów, mówi nam o drodze; o drodze, którà kroczymy, jaka jest przed nami, jakà mamy wybraç; jest pytaniem, o cel, o powag celu, o to, czy jest on potrzebny. fot. Grzegorz Solecki 10 The Way

11 11

12 Anna Baraƒska Mistrzowie pustego s owa akcja, T-shirt (nadruki i rysunki) 10 fotografii 2006 W akcji wzi o udzia 14 dziewczyn (po owa w bia ych, a po owa w czerwonych koszulkach). Pierwsza cz Êç akcji rozgrywa a si na pl. Litewskim w Lublinie, gdzie dziewczyny ubrane w koszulki sta y jedna za drugà odwrócone ty em do Marsza ka Pi sudskiego. Na koszulkach przedrukowane by y artyku y z gazet komentujàce w rozmaity sposób kampani wyborczà z roku Podczas drugiej cz Êci akcji, która mia a miejsce w Korytarzu Akademii Centrum Kultury w Lublinie, dziewczyny stojàce ty em do wejêcia prezentowa y na plecach komentarze do nadruków, w postaci rysunków, na których znalaz y si wizerunki g ównych bohaterów artyku ów z gazet wplecione w schematy ikonograficzne ró nych znanych dzie sztuki. Ca a akcja oraz tytu Pozaginania rysunkowe nawiàzywa do wystàpienia z marca 2005 komentujàcego Pomaraƒczowà Rewolucj i by kontynuacjà obranej formy wypowiedzi. fot. archiwum artystki 12

13 13

14 Dorota Chiliƒska Iona Ticha Film wideo, /2007 Iona Ticha etiuda filmowa, której scenariusz powsta w oparciu o Dzienniki gwiazdowe Stanis awa Lema. Scenariusz, re yseria, monta Dorota Chiliƒska; zdj cia Andrzej Wasilewski. Profesor Ion Tichy (tutaj w postaci kobiecej Iona Ticha) podró uje samotnie w przestrzeni kosmicznej. Jego uszkodzona rakieta wpada w kolejne wiry grawitacyjne, a potem w p tl czasu. Tajemnicze zjawiska doprowadzajà do podwojenia teraêniejszoêci i spotkaƒ z samym sobà. Fragmenty dziennika zobrazowane scenkami wyobra ajàcymi kosmos. Ca oêç zosta a zlepiona z ma ych kawa ków cytowanych z wielu filmów, koêçcem ca oêci pozostaje jednak o ywiony portret wielokrotny. Historia Iony Tichej w zasadzie pozostaje pretekstem do stworzenia w asnego portretu, autoportretu w oprawie kosmicznej, który momentami tràci myszkà, choç nie pozostaje bez uroku. Podobnie jak wyobra ony kosmos pusty i ciemny, czasem jednak melodyjny, kr càcy si w takt walca Straussa (to tak e cytat). Ten Iona Ticha obraz bywa monumentalny, straszny, w konsekwencji jednak Êmieszny. Byç mo e funkcjonuje wy àcznie w naszej wyobraêni w postaci znaków obrazowych, które zosta y zapami tane wy àcznie z filmów o kosmosie, poniewa prawie nikt lub nikt nigdy nie widzia tego na w asne oczy. Autorka, byç mo e, sugeruje to w ostatniej scenie. Zabawny Found Fottage Neil Amstrong taƒczàcy walca na ksi ycu, tu po komentarzu Iony Tichej, którà ludzie posàdzajà o alkoholowe konfabulacje. Kuba Ostaszewski (fragment) fot. kadry z filmu 14

15 15

16 Agnieszka Chojnacka Stabat Mater instalacja audio, 2 g oêniki, 1 wzmacniacz, 1 DVD 2006 Praca sk ada si z dwóch g oêników zawieszonych na Êcianie. Dystans pomi dzy g oênikami wynosi oko o 4-5 metrów. Znalaz am wêród bliskich mi osób dwie kobiety, które sà dla mnie wspó czesnym odzwierciedleniem Marii z dwóch ods on O tarza z Isenheim Matthiasa Grünewalda. Moja pierwsza Madonna z o tarza zamkni tego to ciocia Irenka. Siedemdziesi ciopi cioletnia wdowa ca e ycie sp dzi a na wsi, pracujàc w gospodarstwie rolnym. Po Êmieci m a, nie majàc dzieci, przeprowadzi a si do odzi, aby zamieszkaç razem z siostrzenicà. Madonnà ods ony drugiej jest moja kole anka Karolina, samotnie wychowujàca paromiesi cznà córeczk Olg. Obie kobiety zapyta am, co by zobaczy y i odczu- y wszystkimi zmys ami, gdyby wesz y do obrazu. Ciocia przedstawi a pierwszà scen z ukrzy owaniem, Karolina opowiedzia a o swojej wizycie w o tarzu otworzonym. Rezultatem sà dwa oddzielne nagrania audio, zapisane jako jeden dwukana owy utwór. G oênik R = Ciocia Irenka G oênik L = Karolina fot. archiwum artystki 16

17 17

18 Magdalena Ciopiƒska Ukryty wymiar kompozycja rzeêbiarska, 5 elementów 2007 Kompozycja z o ona jest z kilku form cylindrycznych o ró nej wielkoêci i Êrednicy, ustawionych w otwartej przestrzeni. Rozdysponowane w przestrzeni formy wydajà si ró ne, ich uk ad na pierwszy rzut oka sugeruje zupe nà dowolnoêç. Uwag przykuwa natomiast struktura poszczególnych elementów, z o onych z nawarstwionych kartonów, tkanin, fragmentów rzeczywistoêci codziennej, doêwiadczalnej (butelka, guziki, itp.). Ka da z form okreêlona zosta a poprzez dominant barwnà, stanowiàcà mocny element wizualny. Zewn trzna powierzchnia wszystkich pokryta zosta a bia à tkaninà. Zaskakujàco prosta struktura nie zdradza zbyt atwo swej genezy: wszystkie elementy powsta y poprzez otulanie, owijanie pni drzew. Stanowià w istocie form zdj tà z naturalnej. Równie naturalna okazuje si materia: tkaniny dobrze znane, fragmenty konkretnych ubraƒ, relikwie wspomnieƒ, detale obarczone subiektywnym doêwiadczeniem, osobistà pami cià. Tak jak forma pni przechowana zostaje w zdj tym z niej negatywie, tak samo w jego materii zachowana zosta a pami ç, zdj cie rzeczywistoêci prze ytej. Âlad jednego i drugiego pozostaje ukryty. Ich wspó dzia anie tworzy jednak jakoêç nowà. [ ] Autorka nie narzuca nam jednak wybranego punktu spojrzenia. Mo emy go odnaleêç i uznaç za g ówny, mo emy odrzuciç, jako przypadkowy. Tak, jak w ka dym spojrzeniu przyjmujemy lub odrzucamy okreêlone fragmenty doêwiadczenia. Zarówno w tym, co przyjmujemy, jak i w tym, co odrzucamy, odnaleêç mo na ukryty wymiar. To, czy uznamy go za iluzj, czy za rzeczywistoêç, zale y od nas. [ ] Ewa Herniczek (Mi dzywydzia owa Katedra Historii i Teorii Sztuki, ASP Kraków) fot. archiwum artystki 18

19 19

20 Iwona Demko Uwik ani gàbka, nika bawe niana, 80 x 70 x 80 cm 2005 Uwik ani to na pierwszy rzut oka bli ej nieokreêlona plàtanina. Po wnikliwej obserwacji mo na dostrzec w tej plàtaninie fragment, który przypomina pierê W rzeczywistoêci to splàtane ze sobà w niewyobra alny guz cia a ludzkie. Ludzie uwik ani mi dzy sobà ró nego rodzaju zale noêciami, które wydajà si nie do rozwiàzania. fot. archiwum artystki 20

21 21

22 Marcin Fajfruk Azyl instalacja, p ótno ortalionowe, drut, oêwietlenie diodami LED 2007 Na instalacj sk ada si 15 miniaturowych namiotów o wymiarach podstawy 40 cm x 40 cm. To repliki przypominajàce prawdziwie namioty o podobnym materia owo poszyciu i ró nej kolorystyce, roz o one w cz Êci Êrodkowej wysepki. Wewnàtrz ka dego z obiektów zamontowany element oêwietleniowy LED o w asnym zasilaniu (bateria). Cz Êç oêwietleniowa w àczana przed zmierzchem. Zale a o mi na realizacji stricte w przestrzeni miejskiej, bez asekuracyjnych rozwiàzaƒ instalowania si wewnàtrz jakiegokolwiek budynku. Idealnym miejsce okaza a si doêç du a wysepka mi dzy dwoma pasami ruchu dla przechodniów ma o przydatna, p aska, nieatrakcyjna wizualnie, a dla kierowców przestrzeƒ mi dzy jezdniami, której nie poêwi cajà specjalnej uwagi. W ten sposób powsta Azyl, czyli miejsce ucieczki bezpieczne, ale te odseparowane. Chcia em nadaç temu kawa kowi ziemi charakter przez wra enie zamieszkania. Praca z o ona z 15 mikronamiotów rozbitych w centrum wysepki tworzy rodzaj obozowiska. Pojawiajàce si w namiotach Êwiat o pot guje wra enie ich zamieszkania. Azyl przetrwa nieco ponad 48 godzin, po czym uleg miejskiej dezintegracji. fot. archiwum artysty 22

23 23

24 Piotr Filipiuk Nokturn Nokturn 01/Irak/Bagdad/2003 Nokturn 02/Air Force Art Collection Opening Night over Bagdad/1993 Nokturn 03/Irak/Bagdad/2003 olej i tusz kolorowy na p ótnie, 3 x 70 x 60 cm 2007 Obraz jest cz Êcià cyklu nokturnów, b dàcych moim komentarzem do wydarzeƒ w Zatoce Perskiej i zjawiska wojny we wspó czesnym Êwiecie. Zdecydowa em si przedstawiç ten temat od strony obrazkowych informacji podawanych przez media i wojskowy PR, które to pod postacià symulakrów skrywajà faktyczny obraz sytuacji. Impulsem do powstania Nokturnów by y zdj cia prasowe i fotografie z Air Force Art Collection, które nasun y mi skojarzenie z XIX-wiecznym malarstwem pejza owym Whistlera i Turnera. Dla podkreêlenia i nawiàzania do twórczoêci tych artystów postanowi em ubraç obrazy w klasyczne ramy. Ze spotkania tych dwóch biegunów obrazowania zaczyna si moja wypowiedê. fot. Katarzyna Mirczak 24

25 25

26 ukasz Gronowski Untitled Works wideo PAL DVD, Praca wideo z powstajàcego wcià cyklu [in]tension, na który sk adajà si sytuacje znalezione/podpatrzone, mówiàce o abstrakcyjnoêci ludzkich zachowaƒ, absurdalno- Êci ludzkiej kultury oraz o stanie pewnego zawieszenia w czasie i przestrzeni fot. kadry z filmu 26

27 27

28 Justyna Gruszczyk Przemiany cykl dzia aƒ zapachowych w przestrzeni miasta Oprócz swojej historii, architektury, po o enia geograficznego czy przemys u, miasto mo e byç identyfikowane równie poprzez zapach. To on towarzyszy nam na co dzieƒ, zapisujàc w naszej podêwiadomoêci swojà histori. Zapach miasta jest jego duchem. Chodzàc po mieêcie, odnalaz am aromat Szczecina z o ony z woni codziennych, których si nie wàcha, na które nie zwraca si uwagi. Zapraszam do odwiedzenia miejsc, które odnalaz am. Spacer ten pozwoli odkryç na nowo zapachowy kszta t miasta. 1. Zamek Ksià àt Pomorskich, Teatr Krypta 2. Brama kamienicy, ul. Mariacka 4 3. Antyki CZAS, ul. Mariacka Katedra, wn trze 5. Klatka schodowa przy wejêciu do sklepów, ul. Grodzka 7 6. Wa y Chrobrego, spacer oko o 0,5 km 7. KoÊció Êw. Jana Chrzciciela, wn trze (UWAGA: prosimy o niezwiedzanie koêcio- ów w czasie nabo eƒstw) 28 fot. archiwum artystki Przemiany

29 29

30 30 Karolina Grzegorczyk-Auteri Cz owiek tworzywo-pojemnik obiekt przestrzenny, ywica epoksydowa, w ókno szklane, Êwietlówki 2006/2007 Zwyk o si myêleç o cz owieku jako o podmiocie, jednak rozwój techniki i nauki doprowadzi do uprzedmiotowienia cia a. Wydaje si, i poj cie reifikacji w stosunku do cia a sta o si zbyt delikatne. Wspó czeênie traci ju ono nawet znamiona struktury przedmiotu, oscylujàc gdzieê mi dzy produktem a odpadem. Mo na by si pokusiç o metaforyczne stwierdzenie, i jest ono poddawane procesom recyklingu i utylizacji. Zgodnie z przebiegiem owych procesów cia o staje si podczas nich materia em wielokrotnie przetwarzanym i wykorzystywanym, poczynajàc od domowych zabiegów depilacji, balsamowania, perfumowania, poprzez ró ne techniki trenowania: fitness, kulturystyka i si ownia, a do metod inwazyjnych: operacje plastyczne, wszelkiego rodzaju implanty, in ynieria genetyczna, cyborgizacja. Praca moja jest gorzkà i przejmujàcà metaforà relacji cz owieka z rzeczywistoêcià. Istota ludzka zyskuje nowà wartoêç, staje sie producentem cz Êci wymiennych i zarazem pojemnikiem na nie. Takim pojemnikiem jest równie nerka, którà mo na wymieniç bàdê zastàpiç sztucznym odpowiednikiem. fot. archiwum artystki

31 31

32 Bez tytu u nr 3 Jaros aw Janas Bez tytu u sitodruk, 600 x 100 cm 2007 Za o eniem tej pracy jest wykorzystanie nietypowego medium, jakim dla mnie jest skaner. Wykorzystuj go do do skanowania przestrzeni i tworzenia obrazów, w unikatowy sposób traktujàcych ruch i przestrzeƒ i niedajàcych si utrwaliç przy pomocy innego medium. fot. archiwum artysty 32

33 33

34 Anna K dziora Robaki kuchenne fotografia barwna, 50 x 70 cm 2007 Stereotypowo, kuchnia to miejsce w domu kojarzone najcz Êciej z kobietà. Niektórzy idà dalej, twierdzàc wr cz, e miejsce kobiety jest w kuchni. Kobiety i kuchnie z cyklu Robaki kuchenne pojawiajà si razem w innym kontekêcie. Kobiety sà niejako przy apane i podpatrzone w kuchniach, które sà rodzajem pu apek. Kobiety stajà si intruzami. Jak insekty. Sà osaczone i gotowe do ucieczki. Robaki kuchenne to kolejny wizualny komentarz do obecnego w sztuce dyskursu dotyczàcego stereotypowego podzia u ról spo ecznych i osadzania kobiet w cz sto niewygodnych dla nich kontekstach obyczajowych. fot. archiwum artystki 34

35 Robaki kuchenne 35

36 Piotr Kopik Struwwelpeter akryl na p ótnie, 44 obrazy, ca oêç 450 x 300 cm 2005 Bajki yjàcego w XIX wieku Hoffmanna sà rodzajem b yskawicznego i szokujàcego sposobu na wychowanie i umoralnienie. adne tam zawoalowane treêci, ukryte oddzia ywania terapeutyczne. Po prostu: nie jad zupy umar, bawi a si zapa kami spali a si, ssa kciuk obci li mu go. Terapia wstrzàsowa. Przyczyna skutek. OczywiÊcie wiemy, e to nie takie proste. Âwiat mo e nie jest tak skonstruowany. Wszystko si ró nie sk ada. Jednak obowiàzujà normy i logika. Ludzie ró nie kombinujà, ale eby naprawd kombinowaç, trzeba podlegaç normom i logice. A jak tu z o yç siebie. Odwieczny problem i potrzeba: ocaliç siebie przed zasadami. Inaczej czujesz, jak rytm kolejnych scen przyczynowo-skutkowych kawa kuje ci. Nie nadà asz si sk adaç i jesteê jak Struwwelpeter, tytu owy bohater, monstrum wystawione na poêmiewisko (bo nie strzyg w osów i nie obcina paznokci). Kiedy z prac u o ymy obrys cz owieka, obrazki z Hoffmanna uk adajà si w nowe bajki. Powstajà nowe treêci. Oby tak samo prawdziwe jak te logiczne. fot. archiwum artysty 36

37 37

38 Katarzyna Krakowiak Waga waga, kamera, projektor, technika w asna 2006 Waga definiuje niebezpieczeƒstwo w inny sposób podchodzi do niej przez pryzmat homogenizacji. Stajesz na podeêcie, twoja waga zostaje dodana do sumy wagi wszystkich, którzy przeszli ju przez ten próg. Moment, w którym waga zmienia ci w abstrakcyjna liczb. PojedynczoÊç zostaje rozpuszczona. DoÊwiadczasz bycia masà. fot. archiwum artystki 38

39 39

40 Ewa Kulka Do odwa nych Êwiat nale y wideo, Ta krótka animacja jest opowieêcià o tym, jak cz sto brakuje odwagi, by podejmowaç decyzje wa ne dla w asnego ycia; jest opowieêcià o strachu przed niepowodzeniem, kiedy liczy si przede wszystkim sukces. Odwaga i decyzja to dwa s owa klucze w tej pracy. fot. kadry z filmu 40 Do odwa nych Êwiat nale y...

41 41

42 Anka LeÊniak Body Printing akcja 2006/2007 [ ] Body Printing jest próbà poszerzenia formu y malarstwa, poszukuje poza klasycznymi akademickimi podzia ami. Bazuje na pomyêle potraktowania artystki jako tworzywa sztuki, grze z tradycyjnymi paradygmatami, tematami, czysto psychologicznej grze z odbiorcà. Ostatni aspekt dzia ania jest niezwykle intrygujàcy, widz zostaje wytràcony z bezpiecznej sytuacji obserwatora. Zmuszony jest do podj cia szeregu decyzji, zmierzenia si z oczywisto- Êcià niewinnych odcisków kolorowych motylków, poczwarek. Filmy Anki LeÊniak sà kluczem do zrozumienia dzia aƒ artystki. Odnoszà si one do historii sztuki, parafrazujàc znane dzie a. [ ] W Auto-portretach wciela si w rol kobiet ze znanych z historii malarstwa aktów. W filmie przestajà one byç biernym przedmiotem, ustami artystki mówià o sobie, a raczej o tym, co historia sztuki zdo a a o nich ustaliç. Co ciekawe, ich historia jest postrzegana przez pryzmat historii m czyzn czyjà by y kochankà, córkà lub ukochanà. Nie oznacza to, i dzia ania Anki LeÊniak nale y rozpatrywaç jedynie w kategoriach sztuki feministycznej. By oby to b dem. Ten sposób traktowania dotyka tylko jednej ich warstwy. Body Printing wyrasta z przemyêleƒ dotyczàcych sztuki jej historii, systemu edukacji, akademickich podzia ów (energia buntu awangardy uleg a te ju pewnemu skostnieniu). Jest próbà wyjêç poza tradycyjne i zu yte schematy. Karolina Jab oƒska, Agnieszka Kulaziƒska, Body Printing Anki LeÊniak (tekst kuratorski) fot. Norbert Trzeciak 42

43 43

44 Artur Malewski Dzie o zakupione do Kolekcji Regionalnej Zach ty Sztuki Wspó czesnej w Szczecinie Plener druk ink jet, namalowany bezpoêrednio na Êcianie, film DVD, druk na papierze 2005 Praca jest opowieêcià o pasji tworzenia, o pokornym analizowaniu natury w dzia alnoêci artystycznej, co w efekcie prowadzi do zak ócenia, które mo na by nazwaç pewnego rodzaju nagrodà. Postaç pani Anny jest wirtualna i jest to alter ego autora. widok ogólny pracy w Galerii Manhattan, ódê fot. Andrzej Grzelak 44

45 Plener 45

46 46 Artur Malewski

47 kadry z filmu fot. Marta Pszonak 47

48 Ivo Nikiç Napisy koƒcowe akryl na p ótnie obiekty: 2 fotele skórzane, poro e 2006 Malarski kontratak przeciw hegemonii telewizji w Êwiecie obrazów albo odwrotnie, kapitulacja malarza, który obezw adniony przez telewizor zasnà przed odbiornikiem i budzi si dopiero na napisy koƒcowe nieobejrzanego filmu. Projekt Nikicia [ ] jest tak wieloznaczy i nieoczywisty, jak ka dy obraz zaczerpni ty z telewizora, do którego nie pod àczono anteny. Bez anteny telewizyjny przekaz przefiltrowany jest przez szumy i zak ócenia i to w aênie one otwierajà pole do dzia ania dla malarza. [ ] Niepod àcznie anteny do telewizora ma swoje dobre strony. Sygna, który dociera do odbiornika, jest s aby, na ekranie pojawiajà si zak ócenia; telewizja traci wiele ze swej pot nej si y perwswazji. I byç mo e tylko z takà os abionà telewizjà mo liwy jest malarski dyskurs. Zdekonstruowany przez szumy, zak ócenia elektroniczny obraz traci na chwil moc unieruchomienia naszego spojrzenia, szklany ekran przestaje byç nieprzenikniony mo emy zajrzeç na jego drugà stron. [ ] Stach Szab owki (fragment) fot. archiwum artysty 48

49 49

50 50 Ivo Nikiç

51 Napisy koƒcowe 51

52 Mi osz Pobiedziƒski Nagroda Specjalna Wystawa indywidualna w Zamku Ksià àt Pomorskich w Szczecinie Martwa natura (czerwieƒ zieleƒ) instalacja, przedmioty zakupione w supermarketach 2006 Instalacja sk ada si z przedmiotów codziennego u ytku zakupionych w supermarketach. Ideà by o wyszukanie identycznych rekwizytów o barwie czerwonej i zielonej oraz skonstruowanie dwóch uk adów przestrzennych po o onych symetrycznie wzgl dem siebie. aden z rekwizytów z wyjàtkiem blejtramu nie zosta sztucznie zamalowany. Do powstania tej instalacji i uzyskania malarskiego i tajemniczego klimatu (palàce si Êwiece, Êwiat o punktowe, myêlenie barwà) zainspirowa o mnie malarstwo holenderskie XVII wieku i charakterystyczne dla tego okresu obrazy przedstawiajàce martwà natur. Uk ad instalacji jest dynamiczny, to znaczy zmienia si zale noêci od przestrzeni, w której wyst puje. fot. archiwum artysty 52

53 53

54 Mi osz Pobiedziƒski Nagroda Specjalna Wystawa indywidualna w Zamku Ksià àt Pomorskich w Szczecinie 54

55 55

56 Pawe Prusaczyk ,4 N, ,1 E 14 x 21 x 9,5 cm 2006/2007 Ksià ka jako przedmiot w swej naturze nie zawiera pierwiastka czasu, choç w tym przypadku go okreêla, mo emy, wi c wyciàgnàç wniosek, e czas jest bytem domniemanym i musi zostaç okreêlony przez coê, co czasem nie jest. Zawarty w ksià ce materia, ukazujàcy wschody i zachody s oƒca, które cz sto postrzegane sà jako niezmienna sta a, ale nawet najbardziej trwa e z naszego punktu widzenia zjawiska sà zaledwie chwilà w szerszym kontekêcie. fot. archiwum artysty 56

57 57

58 Pawe Prusaczyk Bez tytu u 2006 Dwa zegary ustawione naprzeciwko siebie, w odleg oêci kilku metrów, po àczone bia à nicià (za sekundniki, u podstawy). Ró nica pomi dzy wskazówkami zegarów wynosi dok adnie 30 minut. Skr canie si sznurka powoduje w pewnym momencie zatrzymanie obydwu zegarów. fot. archiwum artysty 58

59 Bez tytu u 59

60 60 Joanna Rzeênik Martwa natura 1 olej na p ótnie, 140 x 100 cm 2007 Martwa natura 2 olej na p ótnie, 140 x 100 cm 2007 Autoportret olej na p ótnie, 140 x 109 cm 2007 art tematyczny, po àczenie nazwiska Rzeênik ze stylistykà zdj ç kryminalnych buduje narracj obrazu. PrzedstawieniowoÊç p ótna nie naêladuje zdj cia, tylko pozornie je sugeruje, w pierwszym wra eniu kierujàc poza nie/oczywistà dokumentacyjnoêç. Przewrotna wielowymiarowoêç obrazu, autentycznoêç dowodu sà swoistà grà z odbiorcà. To pytania stawiane ekspresjà gestów malarskich, zamkni te klamrà inwersji znaczeƒ i skonfrontowane bezpoêrednio z wra liwoêcià odbiorcy. Obraz jako dowód aktu twórczego rozpi tego pomi dzy rzeczywistym czasem malowania a czasem trwania w trybie dokonanym generuje w tym przypadku kolejny impuls do przemyêleƒ pozytywnej i negatywnej roli kontekstu, w jakim zostanie umieszczony kontekstu ekspozycji, ekspozycji jako wydarzenia i kontekstu krytyki. fot. archiwum artystki

61 61

62 S dzia G ówny Karolina Wiktor, Aleksandra Kubiak Rozdzia XL performance interaktywny w programie na ywo Noc Artystów Publicznej Telewizji Kultura, zapis wideo 2005 Performance, zrealizowany w ramach programu Noc Artystów w TVP Kultura, dotyczy relacji mi dzy mediami telewizyjnymi a widzami. Formu a performance-programu nawiàzywa a do formatu telewizyjnego show, podczas którego telewidzowie mogà dzwoniç do uczestników, zadajàc im pytania, g osujàc, itp. W tym przypadku widzowie mogli wydawaç polecenia performerkom, które sta y si zmediatyzowanymi instrumentami poddanymi woli widza. Artystki stojà w naturalnym pomieszczeniu, podzielonym na dwie cz Êci. Niejako ekran podzielony jest na dwie cz Êci, a w ka dej z nich znajduje si m oda kobieta, w dole ekranu widoczny jest nr telefonu pod który widzowie mogà dzwoniç. Ubiór artystek przypomina ubiór nimfetek japoƒskich czarne peruki, krótka niebieska sukienka z falbankà, bia e podkolanówki, buty zapinane na kostce. Tak poddane sà oglàdowi widzów. Ci dzwonià, wydajàc kolejne polecenia od prostych próêb o wykonanie prostych czynnoêci, po àdanie obna enia si, zdj cia majtek itp. Pragnienia, ró nego rodzaju reakcje, próby nawiàzania dialogu, grubiaƒstwo, wspó czucie, moralizatorstwo nast pujà po sobie wymiennie. Kolejne polecenia bywajà sprzeczne z poprzednimi (rozbierz si ubierz si ). W adza, jakà sprawujà na co dzieƒ media nad ludêmi, zostaje na chwil oddana widzowi, a jednoczeênie stawia si pytanie: co z tà w adzà ludzie pragnà zrobiç? 62

CIENIEM JAN WOJCIECH MALIK

CIENIEM JAN WOJCIECH MALIK GRY z CIENIEM "PRZECHODNIE CIENIE" 140x180 akryl na płótnie 2009 JAN WOJCIECH MALIK Jan Wojciech MALIK : laureat wielu konkursów i festiwali sztuki, m. in. Srebrnego Medalu na II Biennale Sztuki "Europa-Azja"

Bardziej szczegółowo

Przepisy ogólne. KIERUNEK: SCENOGRAFIA studia pierwszego stopnia (licencjackie) wieczorowe

Przepisy ogólne. KIERUNEK: SCENOGRAFIA studia pierwszego stopnia (licencjackie) wieczorowe REGULAMIN ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU KWALIFIKACYJNEGO UNIWERSYTETU ARTYSTYCZNEGO W POZNANIU - STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA, DRUGIEGO STOPNIA, STUDIA PODYPLOMOWE NA ROK AKADEMICKI

Bardziej szczegółowo

Mała Galeria Augustowskich Placówek Kultury

Mała Galeria Augustowskich Placówek Kultury Tadeusz Nieścier KATRYNKA 15; 16-010 Wasilków tel. +48 85 718 61 60; kom. +48 606 12 52 78; e-mail: tadeuszniescier@gmail.com Mała Galeria Augustowskich Placówek Kultury Fotografia x 12 to tytuł wystawy

Bardziej szczegółowo

Jakub Dzionek, Zygmunt Kalinowski Nowe logo i nowy system identyfikacji Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Studia Lednickie 12, 199-202

Jakub Dzionek, Zygmunt Kalinowski Nowe logo i nowy system identyfikacji Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Studia Lednickie 12, 199-202 Jakub Dzionek, Zygmunt Kalinowski Nowe logo i nowy system identyfikacji Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Studia Lednickie 12, 199-202 2013 Jakub Dzionek, Zygmunt Kalinowski Muzeum Pierwszych Piastów

Bardziej szczegółowo

p.3 Opis programu studiów

p.3 Opis programu studiów p.3 Opis programu studiów Spis przedmiotów, struktury studiów, planów zajęć, wyborów specjalności oraz przyznawania punktów ECTS. Katedra Sztuki Mediów 01 Działania przestrzenne, prof. Mirosław Bałka 02

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

W grudniowe dni kolęda brzmi

W grudniowe dni kolęda brzmi Stowarzyszenie na Rzecz Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym PoMoSt V WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU KOLĘD I PASTORAŁEK MDK nr 1 ul. Powstańców Warszawskich 12 Bytom 12.12.2014 godz.9.00 Partnerzy Patroni

Bardziej szczegółowo

DYPLOM 2015 - wystawa absolwentów raciborskiego LICEUM PLASTYCZNEGO ZSO Nr 1

DYPLOM 2015 - wystawa absolwentów raciborskiego LICEUM PLASTYCZNEGO ZSO Nr 1 Strona 1 / 5 DYPLOM 2015 - wystawa absolwentów raciborskiego LICEUM PLASTYCZNEGO ZSO Nr 1 Data dodania: 26 maja 2015 Galeria Zamku Piastowskiego w Raciborzu prezentuje wystawę efektów kształcenia pierwszych

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY METROLOGII ĆWICZENIE 4 PRZETWORNIKI AC/CA Międzywydziałowa Szkoła Inżynierii Biomedycznej 2009/2010 SEMESTR 3

PODSTAWY METROLOGII ĆWICZENIE 4 PRZETWORNIKI AC/CA Międzywydziałowa Szkoła Inżynierii Biomedycznej 2009/2010 SEMESTR 3 PODSTAWY METROLOGII ĆWICZENIE 4 PRZETWORNIKI AC/CA Międzywydziałowa Szkoła Inżynierii Biomedycznej 29/2 SEMESTR 3 Rozwiązania zadań nie były w żaden sposób konsultowane z żadnym wiarygodnym źródłem informacji!!!

Bardziej szczegółowo

3M TM Wall Display. du o wi cej ni obraz. 3 Innowacje

3M TM Wall Display. du o wi cej ni obraz. 3 Innowacje du o wi cej ni obraz 3 Innowacje Obraz, który trwa Po raz pierwszy jeden produkt àczy w sobie wszystkie urzàdzenia projekcyjne niezb dne w sali konferencyjnej. 3M Wall Display tworzy zupe nie nowà kategori

Bardziej szczegółowo

2.Prawo zachowania masy

2.Prawo zachowania masy 2.Prawo zachowania masy Zdefiniujmy najpierw pewne podstawowe pojęcia: Układ - obszar przestrzeni o określonych granicach Ośrodek ciągły - obszar przestrzeni którego rozmiary charakterystyczne są wystarczająco

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej serdecznie zapraszają do udziału w imprezie Dzień Integracji 2016 pod hasłem,,moja

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Aneta Prymaka, Dorota Stojda Dział Informacji i Marketingu Centrum Nauki Kopernik W promocję projektu warto zainwestować w celu: znalezienia

Bardziej szczegółowo

Motyl uczy nas literki L

Motyl uczy nas literki L Karolina Wi ckowska Motyl uczy nas literki L Podstawa programowa (wybrane treêci i wymagania): 1. Edukacja polonistyczna: 1.a. Obdarza uwagà dzieci i doros ych, s ucha ich wypowiedzi i chce zro zumieç,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III I TREŚCI NAUCZANIA KLASA I SZKOŁY PODSTAWOWEJ Język obcy nowożytny. Wspomaganie dzieci w porozumiewaniu się z osobami,

Bardziej szczegółowo

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 19 grudzień 2012 r. Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU NADRUK NA KOSZULKĘ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą NADRUK NA KOSZULKĘ i jest zwany dalej: Konkursem. 2. Organizatorem Konkursu jest klub Akademicki Związek

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? Cele: - rozpoznawanie oznak stresu, - rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, - dostarczenie wiedzy na temat sposobów

Bardziej szczegółowo

Chillout w pracy. Nowatorska koncepcja

Chillout w pracy. Nowatorska koncepcja Chillout w pracy Wypoczęty pracownik to dobry pracownik. Ciężko z tym stwierdzeniem się nie zgodzić, ale czy możliwy jest relaks w pracy? Jak dzięki aranżacji biura sprawić frajdę pracownikom? W każdej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO I. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej, zwany dalej Organizatorem. Koordynatorem konkursu z ramienia Organizatora

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć. Psychoedukacja dla uczniów klas III szkoły podstawowej Cykl III. Mocne strony

Scenariusz zajęć. Psychoedukacja dla uczniów klas III szkoły podstawowej Cykl III. Mocne strony Psychoedukacja dla uczniów klas III szkoły podstawowej Cykl III. Mocne strony Psychoedukacja dla uczniów klas III szkoły podstawowej to projekt realizowany przez pracowników Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Telewizja publiczna z misją Opracowała: Anna Równy

Telewizja publiczna z misją Opracowała: Anna Równy Szkoła gimnazjalna Scenariusz z wykorzystaniem nowych mediów i metod aktywizujących (45 min) Telewizja publiczna z misją Opracowała: Anna Równy CC BY-NC-ND Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez

Bardziej szczegółowo

Sprawiedliwi w filmie

Sprawiedliwi w filmie Sprawiedliwi w filmie Jak opowiadać o Sprawiedliwych? Kształtowanie pamięci o ratowaniu Żydów w czasie Zagłady w reprezentacjach filmowych i rejestracjach wideo. Autorzy: Katarzyna Kulińska, Wiktoria Miller,

Bardziej szczegółowo

Wystawa prac w galerii Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego. 29 listopada - 18 grudnia 2011

Wystawa prac w galerii Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego. 29 listopada - 18 grudnia 2011 3DYPLOMY AGNIESZKA NOWORYTA / MICHAŁ AWIN / ŁUKASZ SKOWROŃSKI Wystawa prac w galerii Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego 29 listopada - 18 grudnia 2011 Jak fotografować? Gdzie znajdować wzory odpowiadające

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Chemicznego Młody All-Chemik.

Regulamin Konkursu Chemicznego Młody All-Chemik. Regulamin Konkursu Chemicznego Młody All-Chemik. 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie chemicznym Młody All-Chemik na najciekawsze doświadczenie

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego?

KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego? KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego? - Wiesz, za dwa miesiące przyjeżdżam do Krakowa na stypendium,

Bardziej szczegółowo

KRÓLEWSKIE SERCE KOBIETY

KRÓLEWSKIE SERCE KOBIETY KRÓLEWSKIE SERCE KOBIETY PAŁAC DZIAŁYŃSKICH W POZNANIU STARY RYNEK 78/79 23-24 MARCA 2013R. 13-14 KWIETNIA 2013R. PIĘKNO NALEŻY WSPIERAĆ, BO TWORZY JE NIEWIELU A POTRZEBUJE WIELU PIĘKNO BEZ DOBROCI JEST

Bardziej szczegółowo

Edward Grott Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Wyzwania i potrzeby wobec edukacji dla bezpieczeństwa" : Ełk, 13 listopada 2012

Edward Grott Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Wyzwania i potrzeby wobec edukacji dla bezpieczeństwa : Ełk, 13 listopada 2012 Edward Grott Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Wyzwania i potrzeby wobec edukacji dla bezpieczeństwa" : Ełk, 13 listopada 2012 Studia Ecologiae et Bioethicae 10/4, 157-160 2012 Studia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN konkurs profilaktyczny pod hasłem Zdrowa adrenalina

REGULAMIN konkurs profilaktyczny pod hasłem Zdrowa adrenalina REGULAMIN konkurs profilaktyczny pod hasłem Zdrowa adrenalina I. Postanowienia ogólne: 1. Organizatorem konkursu są Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Ostrzeszowie oraz

Bardziej szczegółowo

Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej

Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej 3.1 Informacje ogólne Program WAAK 1.0 służy do wizualizacji algorytmów arytmetyki komputerowej. Oczywiście istnieje wiele narzędzi

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

Wykonanie materiałów reklamowych i dostarczenie ich do siedziby Zamawiającego

Wykonanie materiałów reklamowych i dostarczenie ich do siedziby Zamawiającego ORVII.272.73.2011 Zamawiający: Województwo Łódzkie al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź Prowadzący postępowanie: Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Organizacyjny al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź fax. (42)

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i zasady oceniania z PLASTYKI dla uczniów klas IV

Wymagania edukacyjne i zasady oceniania z PLASTYKI dla uczniów klas IV zeszyt ćwiczeń podręcznik program nauczania Wymagania edukacyjne i zasady oceniania z PLASTYKI dla uczniów klas IV Autor Tytuł Nr dopuszczenia 1 ZASADY OCENIANIA 1. Przy wypowiedziach ustnych i pisemnych

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie, w zamyśle której jest spotkanie i integracja dziecięcych i młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

Skuteczne Zarządzanie Zespołem i motywacja pracowników

Skuteczne Zarządzanie Zespołem i motywacja pracowników Skuteczne Zarządzanie Zespołem i motywacja pracowników Opinie o naszych szkoleniach: Agnieszka Sz. Wrocław: Ciekawie ujęty temat, świetna atmosfera, dużo praktycznych ćwiczeń, otwartość trenera, super

Bardziej szczegółowo

BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W KIELCACH. PORTRETY i SYTUACJE

BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W KIELCACH. PORTRETY i SYTUACJE BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W KIELCACH PORTRETY i SYTUACJE PAPIEROSY. ZMĘCZONE TWARZE akryl na płótnie, 150 x 120 cm WAŻNIEJSZE WYSTAWY INDYWIDUALNE: 2012 Figuracja malarstwo. Galeria Ether, Warszawa. 2010

Bardziej szczegółowo

Podstawowe Informacje Data: 30-05-2014, Miejsce: Impart, ul.mazowiecka 17 Bilety: wstęp wolny

Podstawowe Informacje Data: 30-05-2014, Miejsce: Impart, ul.mazowiecka 17 Bilety: wstęp wolny Podstawowe Informacje Data: 30-05-2014, Miejsce: Impart, ul.mazowiecka 17 Bilety: wstęp wolny Opis III Ogólnopolski Przegląd Dziecięcych Filmów Animowanych halo echo 2014 Wrocław, 30.05 01.06.2014 Kurator,

Bardziej szczegółowo

CO Z TĄ SZTUKĄ ZROBIĆ

CO Z TĄ SZTUKĄ ZROBIĆ ????? CO Z TĄ SZTUKĄ ZROBIĆ Odpowiadaliście już na pytanie, co to jest zabytek i dzieło sztuki (KONTEKSTY, możecie jeszcze raz posłuchać informacji o zabytku w naszej szafie dźwiękowej). Nauczyliście się

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pt.,,świat

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSÓW EDUKACYJNYCH IV FESTYNU RODZINNEGO NA LUDOWĄ NUTĘ

REGULAMIN KONKURSÓW EDUKACYJNYCH IV FESTYNU RODZINNEGO NA LUDOWĄ NUTĘ REGULAMIN KONKURSÓW EDUKACYJNYCH IV FESTYNU RODZINNEGO NA LUDOWĄ NUTĘ Organizator: Zespół Oświatowy w Stoczku ul. Węgrowska 34 07-104 Stoczek (0-25) 691-91-68 Adresaci konkursów: Adresatami konkursów są

Bardziej szczegółowo

CENTRUM CYFROWEJ ADMINISTRACJI

CENTRUM CYFROWEJ ADMINISTRACJI Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Przedmiot zamówienia 1.1 Przedmiotem zamówienia jest produkcja, dostawa oraz montaż naklejek na tablice informacyjne dla projektu System Informatyczny Powiadamiania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU

PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU CEL PROGRAMU Włączenie aktywnych mieszkańców Wrocławia do współtworzenia programu Wrocław Europejska Stolica

Bardziej szczegółowo

Edukacja ekologiczna

Edukacja ekologiczna Edukacja ekologiczna Urząd Gminy w Bolimowie od listopada 2008 roku do czerwca 2009 roku realizuje program edukacji ekologicznej pn. Integracja mieszkańców gminy Bolimów wokół działań służących ochronie

Bardziej szczegółowo

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie:

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Klub Absolwenta Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Pierwszy, problem wysokiego bezrobocia wśród absolwentów uczelni wyższych (gwarancja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. DRUK NR 911 projekt UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA z dnia 2014 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust.1, art.41 ust. 1 i art.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania. zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania. obowiązującymi w XLIV Liceum Ogólnokształcącym.

Przedmiotowe zasady oceniania. zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania. obowiązującymi w XLIV Liceum Ogólnokształcącym. Przedmiotowe zasady oceniania zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania obowiązującymi w XLIV Liceum Ogólnokształcącym. Przedmiot: biologia Nauczyciel przedmiotu: Anna Jasztal, Anna Woch 1. Formy sprawdzania

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 268 18789 Poz. 2664 i 2665 WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRA Y GRANICZNEJ

Dziennik Ustaw Nr 268 18789 Poz. 2664 i 2665 WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRA Y GRANICZNEJ Dziennik Ustaw Nr 268 18789 Poz. 2664 i 2665 Za àcznik nr 2 WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRA Y GRANICZNEJ 2665 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

DZISIAJ PRZEDSZKOLAKI JUTRO JUŻ PIERWSZAKI

DZISIAJ PRZEDSZKOLAKI JUTRO JUŻ PIERWSZAKI Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. A. Mickiewicza 45 720 Opole ul. Sz. Koszyka 21 tel./fax.: (077) 4743191 DZISIAJ PRZEDSZKOLAKI JUTRO JUŻ PIERWSZAKI program współpracy szkolno - przedszkolnej Magdalena

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO I. Założenia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Nadleśnictwo Międzychód oraz Powiat Międzychodzki. 2. Celem konkursu jest: a) Podniesienie wiedzy na temat przyrody na terenie Puszczy Noteckiej i Pojezierza

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "RAZEM W ORSZAKU" 6 stycznia 2016

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO RAZEM W ORSZAKU 6 stycznia 2016 REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "RAZEM W ORSZAKU" 6 stycznia 2016 Zapraszamy chętnych do wzięcia udziału w KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM organizowanym przez Salezjańskie Gimnazjum im. św. Dominika Savio

Bardziej szczegółowo

Do wygrania, oprócz własnego zdrowia, nagrody rzeczowe!!!

Do wygrania, oprócz własnego zdrowia, nagrody rzeczowe!!! Dbam o swoje piersi 15 października obchodzony jest Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi. Jest to dobra okazja by pomyśleć o profilaktyce raka piersi i rozpocząć regularne samobadanie piersi oraz udać

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Biuletyn Górniczy Informacje o wydawnictwie Cennik stron reklamowych Specyfikacja techniczna reklam BIULETYN GÓRNICZY 2016

OFERTA. Biuletyn Górniczy Informacje o wydawnictwie Cennik stron reklamowych Specyfikacja techniczna reklam BIULETYN GÓRNICZY 2016 OFERTA BIULETYN GÓRNICZY 2016 Biuletyn Górniczy Informacje o wydawnictwie Cennik stron reklamowych Specyfikacja techniczna reklam Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa 40-048 Katowice ul. Kościuszki 30 tel.

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE TWOJEGO WYBORU RODZINY Rodzina o kodzie SLA-762-420481

PODSUMOWANIE TWOJEGO WYBORU RODZINY Rodzina o kodzie SLA-762-420481 1. Dane magazynu, do którego dostarczysz paczkę Adres: Henryka Sienkiewicza 40 44-203 Rybnik Daty i godziny otwarcia: 13 i 14 grudnia 2014 roku (sobota i niedziela) w godzinach od 8:00 do 20:00. Kontakt:

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz AQ. Imię i nazwisko:... Płeć:... Data urodzenia:... Dzisiejsza data:...

Kwestionariusz AQ. Imię i nazwisko:... Płeć:... Data urodzenia:... Dzisiejsza data:... Kwestionariusz AQ Imię i nazwisko:... Płeć:... Data urodzenia:... Dzisiejsza data:... Poniżej znajduje lista stwierdzeń. Proszę przeczytać każde stwierdzenie bardzo dokładnie i zaznaczyć, w jakim stopniu

Bardziej szczegółowo

Europejskie Centrum Edukacyjno - Kulturalne Zgorzelec - Görlitz Meetingpoint Music Messiaen

Europejskie Centrum Edukacyjno - Kulturalne Zgorzelec - Görlitz Meetingpoint Music Messiaen Europejskie Centrum Edukacyjno - Kulturalne Zgorzelec - Görlitz Meetingpoint Music Messiaen Na styku granic Polski i Niemiec, w Europamieście Zgorzelec-Görlitz, gdzie dwa narody zbliżają się do siebie,

Bardziej szczegółowo

Zasady wizualizacji PROW 2014-2020

Zasady wizualizacji PROW 2014-2020 Zasady wizualizacji PROW 2014-2020 Materiał opracowany przez Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

JAK ZMIENIŁA SIĘ MOJA MAŁA OJCZYZNA PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ

JAK ZMIENIŁA SIĘ MOJA MAŁA OJCZYZNA PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ REGULAMIN Konkursu Plastycznego W ramach projektu: Polska wieś w Unii Europejskiej realizowanego ze środków Pomorskiego na lata 2007-2013 Ogłasza się konkurs plastyczny JAK ZMIENIŁA SIĘ MOJA MAŁA OJCZYZNA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkolnego Koła PCK w roku szkolnym 2011/2012

Plan pracy Szkolnego Koła PCK w roku szkolnym 2011/2012 Plan pracy Szkolnego Koła PCK w roku szkolnym 2011/2012 Lepiej chyba pójść choćby kawałek dobrą drogą, niż zajść daleko, lecz źle. Platon Opiekunowie: mgr Aneta Wróbel/ mgr Joanna Baran I. Założenia ogólne

Bardziej szczegółowo

Festiwal Nauki w Krakowie 2016. Stan przygotowań i plany

Festiwal Nauki w Krakowie 2016. Stan przygotowań i plany Festiwal Nauki w Krakowie 2016 Stan przygotowań i plany Nowi członkowie Rady Programowej i Komitetu Organizacyjnego XVI Festiwalu Nauki w Krakowie Grzegorz Baran, Kuratorium Oświaty w Krakowie mgr Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Biuro Reklamy tel. 41 201 02 31, 41 201 02 30 www.charaktery.eu/reklama

Biuro Reklamy tel. 41 201 02 31, 41 201 02 30 www.charaktery.eu/reklama Biuro Reklamy tel. 41 201 02 31, 41 201 02 30 www.charaktery.eu/reklama Jedna marka, wiele mediów Reklama w Charakterach to skuteczny sposób na dotarcie do klientów poprzez: wydanie papierowe + druk interaktywny

Bardziej szczegółowo

Zak ad Stolarski Jan GEBAUER. ul. Âw. Marcina 35 46-050 Tarnów Opolski Tel. +48 77 / 464 48 58 Fax +48 77 / 464 48 57

Zak ad Stolarski Jan GEBAUER. ul. Âw. Marcina 35 46-050 Tarnów Opolski Tel. +48 77 / 464 48 58 Fax +48 77 / 464 48 57 Zak ad Stolarski Jan GEBAUER ul. Âw. Marcina 35 46-050 Tarnów Opolski Tel. +48 77 / 464 48 58 Fax +48 77 / 464 48 57 www.okiennice.com www.gebauer.com.pl e-mail: info@gebauer.com.pl... to wi cej ni okna

Bardziej szczegółowo

*** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: ***

*** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: *** *** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: Niniejszy materiał możesz dowolnie wykorzystywać. Możesz rozdawać go na swoim blogu, liście adresowej, gdzie tylko chcesz za darmo lub możesz go dołączyć, jako

Bardziej szczegółowo

Korekta jako formacja cenowa

Korekta jako formacja cenowa Korekta jako formacja cenowa Agenda Co to jest korekta i jej cechy Korekta a klasyczne formacje cenowe Korekta w teorii fal Geometria Czas - jako narzędzie Przykłady Korekta To ruch ceny na danym instrumencie

Bardziej szczegółowo

Innowacja pedagogiczna Z Babcią i Dziadkiem przez świat w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław

Innowacja pedagogiczna Z Babcią i Dziadkiem przez świat w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław Innowacja pedagogiczna Z Babcią i Dziadkiem przez świat w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław Od listopada 2015r. w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław m.in. w Przedszkolu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół

UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.14a ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Kulturalnie i obywatelsko w bibliotece. Centrum Edukacji Obywatelskiej

Kulturalnie i obywatelsko w bibliotece. Centrum Edukacji Obywatelskiej Kulturalnie i obywatelsko w bibliotece Centrum Edukacji Obywatelskiej Centrum Edukacji Obywatelskiej Instytucja pożytku publicznego Niepubliczna placówka doskonalenia nauczycieli Promuje wiedzę, praktyczne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 30.06.2005 Uchwała nr 660 Druk Nr 687 UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27.06.2005roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM PLANOWANIE DZIAŁAŃ Określanie drogi zawodowej to szereg różnych decyzji. Dobrze zaplanowana droga pozwala dojechać do określonego miejsca w sposób, który Ci

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Obowiązki informacyjne i promocyjne dla beneficjentów RPO WM 2014-2020

Obowiązki informacyjne i promocyjne dla beneficjentów RPO WM 2014-2020 Obowiązki informacyjne i promocyjne dla beneficjentów RPO WM 2014-2020 DLACZEGO NALEŻY PROMOWAĆ PROJEKTY? Podstawą dla działań informacyjnych i promocyjnych w ramach projektów unijnych jest prawo obywateli

Bardziej szczegółowo

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych 1. Styczeń 2011 r. wybranie lokalizacji Zastanów się jakie miejsce będzie najlepsze na postawienie tablicy informacyjnej

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

Przemys owie wielkopolscy od ksi cia dzielnicowego do króla Polski

Przemys owie wielkopolscy od ksi cia dzielnicowego do króla Polski Przemys owie wielkopolscy od ksi cia dzielnicowego do króla Polski WYDAWNICTWO POKONFERENCYJNE pod redakcjà prof. dr hab. Hanny Kóčki-Krenz Konferencja popularnonaukowa towarzyszàca Dniom Grodu Przemys

Bardziej szczegółowo

w Katowicach, Pl. Sejmu Śląskiego 2 ul. Gliwicka 214

w Katowicach, Pl. Sejmu Śląskiego 2 ul. Gliwicka 214 Centrum Kultury Katowice Młodzieżowy Dom Kultury im. Krystyny Bochenek w Katowicach w Katowicach, Pl. Sejmu Śląskiego 2 ul. Gliwicka 214 Katowice, 15.09.2014 Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek

Bardziej szczegółowo

Postrzeganie zdrowia i znajomość czynników na nie wpływających przez dzieci w wieku przedszkolnym.

Postrzeganie zdrowia i znajomość czynników na nie wpływających przez dzieci w wieku przedszkolnym. Postrzeganie zdrowia i znajomość czynników na nie wpływających przez dzieci w wieku przedszkolnym. W nowoczesnym podejściu do edukacji zdrowotnej, zwłaszcza dzięki rozwojowi nauk medycznych, w tym higieny,

Bardziej szczegółowo

Niezależnie od rodzaju materiału dźwiękowego ocenie podlegały następujące elementy pracy egzaminacyjnej:

Niezależnie od rodzaju materiału dźwiękowego ocenie podlegały następujące elementy pracy egzaminacyjnej: W czasie przeprowadzonego w czerwcu 2012 roku etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie asystent operatora dźwięku zastosowano sześć zadań. Rozwiązanie każdego z zadań

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Dzień Dziecka w Galerii Bronowice 30.05 godz. 10.00-20.00 31.05 godz. 10.00-14.00

Dzień Dziecka w Galerii Bronowice 30.05 godz. 10.00-20.00 31.05 godz. 10.00-14.00 Dzień Dziecka w Galerii Bronowice 30.05 godz. 10.00-20.00 31.05 godz. 10.00-14.00 Nasza Galeria zaprasza wszystkie dzieci i rodziców na moc atrakcji z okazji Dnia Dziecka. Całe wydarzenie odbywa się równocześnie

Bardziej szczegółowo

ANALOGOWE UKŁADY SCALONE

ANALOGOWE UKŁADY SCALONE ANALOGOWE UKŁADY SCALONE Ćwiczenie to ma na celu zapoznanie z przedstawicielami najważniejszych typów analogowych układów scalonych. Będą to: wzmacniacz operacyjny µa 741, obecnie chyba najbardziej rozpowszechniony

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r. UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów będących stałymi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rozgrywania Mistrzostw Polski oraz innych Turniejów Tańca w Show

Regulamin Rozgrywania Mistrzostw Polski oraz innych Turniejów Tańca w Show Regulamin Rozgrywania Mistrzostw Polski oraz innych Turniejów Tańca w Show Warunek: uczestnikami mogą być amatorzy pow.15 lat 1. Style taneczne turniejów tańca w show. 1. 1. Turnieje tańca w show przeprowadzane

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II EDUKACJA POLONISTYCZNA POROZUMIEWANIE SIĘ I KULTURA JEZYKA słuchanie i rozumienie wypowiedzi innych udział w rozmowie wypowiedzi ustne CZYTANIE czytanie i rozumienie opracowanych tekstów rozumienie słuchanych

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum

Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum 1 Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum Obowiązująca podstawa programowa nauczania informatyki w gimnazjum, w odniesieniu do propozycji realizacji tych zagadnień w podręcznikach

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ PROJEKTU MUZEUM NA KÓŁKACH - WYBÓR AUTORA PROJEKTÓW GRAFICZNYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH I EDUKACYJNYCH

KONKURS NA SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ PROJEKTU MUZEUM NA KÓŁKACH - WYBÓR AUTORA PROJEKTÓW GRAFICZNYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH I EDUKACYJNYCH KONKURS NA SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ PROJEKTU MUZEUM NA KÓŁKACH - WYBÓR AUTORA PROJEKTÓW GRAFICZNYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH I EDUKACYJNYCH Muzeum Historii Żydów Polskich zawiadamia o rozpisaniu konkursu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ I. ORGANIZACJA REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nowem. 2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest

Bardziej szczegółowo

V Dolnośląska Konferencja Edukacji Ekologicznej

V Dolnośląska Konferencja Edukacji Ekologicznej W dniu 24 września 2015r. w Ponadregionalnym Centrum Kongresowym w Pawłowicach, będącym kompleksem pałacowo parkowym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, odbyła się V Dolnośląska Konferencja Edukacji

Bardziej szczegółowo

INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI SZKOŁA TUTORÓW X EDYCJA: GDAŃSK, GORZÓW WLKP., KATOWICE, LUBLIN, ŁÓDŹ, OLSZTYN, POZNAŃ, RZESZÓW, TORUŃ, WARSZAWA, WROCŁAW

INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI SZKOŁA TUTORÓW X EDYCJA: GDAŃSK, GORZÓW WLKP., KATOWICE, LUBLIN, ŁÓDŹ, OLSZTYN, POZNAŃ, RZESZÓW, TORUŃ, WARSZAWA, WROCŁAW INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI SZKOŁA TUTORÓW X EDYCJA: GDAŃSK, GORZÓW WLKP., KATOWICE, LUBLIN, ŁÓDŹ, OLSZTYN, POZNAŃ, RZESZÓW, TORUŃ, WARSZAWA, WROCŁAW CO PROPONUJEMY? Szkoła Tutorów to nowatorski, 64-godzinny

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI 1 UWAGI OGÓLNE 1 Zespół Szkół w Miękini powołany został przez Radę Gminy Miękinia Uchwałą nr XX/149/04 Rady Gminy w Miękini z dnia 25 maja 2004r. w sprawie utworzenia Zespołu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 20 marca 2014 r. Zarząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 482

Warszawa, 20 marca 2014 r. Zarząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 482 Rada Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy ul. Modlińska 197, pok. 123, 03-122 Warszawa, tel. (22) 51 03 110, fax (22) 676 69 14, bialoleka.wor@um.warszawa.pl, www.bialoleka.waw.pl Wojciech Tumasz radny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ARTYSTYCZNEGO MÓJ MURANÓW MOJE BAŁUTY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH WARSZAWY I ŁODZI

REGULAMIN KONKURSU ARTYSTYCZNEGO MÓJ MURANÓW MOJE BAŁUTY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH WARSZAWY I ŁODZI REGULAMIN KONKURSU ARTYSTYCZNEGO MÓJ MURANÓW MOJE BAŁUTY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH WARSZAWY I ŁODZI I Organizatorzy konkursu: Muzeum Historii Żydów Polskich (dalej MHŻP)

Bardziej szczegółowo

KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM. pt. Laurka na urodziny Dzielnicy Zamkowej

KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM. pt. Laurka na urodziny Dzielnicy Zamkowej KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM pt. Laurka na urodziny Dzielnicy Zamkowej zorganizowany w ramach projektu edukacyjnego Odkryj Dzielnicę Zamkową z okazji jubileuszu setnej rocznicy powstania

Bardziej szczegółowo

Eksperyment,,efekt przełomu roku

Eksperyment,,efekt przełomu roku Eksperyment,,efekt przełomu roku Zapowiedź Kluczowe pytanie: czy średnia procentowa zmiana kursów akcji wybranych 11 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (i umieszczonych już

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo