PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE. klientom stàd nowa nazwa tych metod. Projekt Custom-Fit ma doprowadziç

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE. klientom stàd nowa nazwa tych metod. Projekt Custom-Fit ma doprowadziç"

Transkrypt

1 Projekt Custom-Fit Czy cz owiek o nietypowych proporcjach cia a mo e liczyç na odpowiednio dobrany implant lub protez medycznà? Czy mo e zamówiç dla siebie odpowiednio du y lub ma y kask albo siode ko motocyklowe o w aêciwych rozmiarach i wytrzyma oêci? Ju wkrótce spe nienie tej potrzeby stanie si atwiejsze. B dzie to po cz Êci zas ugà Centrum Zaawansowanych Systemów Produkcyjnych CAMT z Politechniki Wroc awskiej, które ju od 3 lat wraz z 33 partnerami z ca ej Europy realizuje projekt Custom-Fit, finansowany z VI Programu Ramowego Badaƒ i Rozwoju Technologicznego Komisji Europejskiej. Realizatorzy projektu chcà stworzyç podstawy zintegrowanego systemu projektowania, wytwarzania i dostaw zindywidualizowanych produktów. Dà à te do stworzenia innowacyjnych technologii wytwarzania, dzi ki którym powstanà modele produktów przewidzianych dla konkretnych u ytkowników. Opracowywane w tym celu technologie wytwórcze nale à do kategorii Rapid Manufacturing (szybkie wytwarzanie). Oparte sà na znanych od kilkunastu lat technologiach Rapid Prototyping (szybkiego prototypowania). Technologie Rapid Prototyping pozwalajà stosunkowo atwo i szybko tworzyç dowolnie geometrycznie skomplikowane prototypy na podstawie ich modeli komputerowych. Obiekt buduje si warstwa po warstwie, dlatego te nazywa si je metodami przyrostowymi. Rozwój niektórych technologii szybkiego prototypowania umo liwia ju wytwarzanie gotowych cz Êci nowych wyrobów, które po z o eniu w koƒcowy produkt przekazywane sà klientom stàd nowa nazwa tych metod. Projekt Custom-Fit ma doprowadziç do rozwoju nowych technologii generatywnych, jednà z nich jest technologia MPP Metal Printing Process. Metal Printing Process Proces Drukowania Metali (Metal Printing Process) to technologia opracowana przez norweski instytut badawczy SINTEF. Zasada dzia- ania maszyny do drukowania metali jest podobna do fotokopiowania, ale produktem nie jest p aski obraz z o ony z czàsteczek tonera, lecz przestrzenne obiekty z proszku metalu, nanoszone kolejnymi warstwami. Selektywne rozmieszczenie proszku jest wynikiem przyciàgania go z zasobnika przez na adowany elektrostatycznie fotoreceptor. Przyciàgni ta warstwa jest przenoszona do urzàdzenia trwale spajajàcego jà z dotychczas na o- onymi warstwami. Proces powtarzany jest dla nowych warstw a do uformowania ca ego trójwymiarowego obiektu. Proces MPP umo liwia nadrukowywanie kilku ró nych proszków na jednej warstwie i stopniowe przechodzenie od jednego materia u do drugiego. Efektem mo e byç wówczas wyrób o funkcjonalnie zmiennych w aêciwoêciach, gdy jest zbudowany z materia- u o p ynnie zmiennej strukturze (rys. 1). System MPP stwarza mo liwoêç budowania wyrobu z szerokiej gamy materia ów i tworzenia unikalnych kompozycji materia ów i struktur. Nowa technologia otwiera wiele mo liwoêci drukowania metalowych produktów o lepszej konstrukcji mechanicznej. Roald Karlsen, szef zespo u badawczego w SINTEF, który prowadzi badania nad MPP, mówi: Ograniczeniem dla zastosowaƒ (MPP) jest tylko nasza wyobraênia. Pojawienie si tej technologii na rynku wymusi nowe zastosowania i nowe potrzeby. MPP mo e byç stosowana do wytwarzania cz Êci zamiennych na zamówienie, narz dzi z konformalnymi kana ami ch odzàcymi i wbudowanymi czujnikami, wysokotemperaturowych ogniw paliwowych, mikrocz Êci z nanoproszków itd.. Zindywidualizowane produkty Zasadniczym celem projektu Custom-Fit jest opracowanie metod wytwarzania zindywidualizowanych (ang. customised) produktów, umo liwiajàcych dopasowanie ich do indywidualnych potrzeb i kszta tów cia a klientów. W projekcie rozpracowuje si szczegó owo produkcj kilku przyk adowych wyrobów. Powstajà wszystkie kolejne etapy wytwarzania kasków i siedzeƒ motocyklowych, protez nogi oraz implantu uchwy i stawu kolanowego (rys. 2). OczywiÊcie twórcy zindywidualizowanych wyrobów muszà sobie odpowiedzieç na pytanie: jak wielu klientów b dzie sk onnych zap aciç wi cej za produkt dopasowany do geometrii ich cia a? Z pewnoêcià nieoboj tny jest tu koszt takiej us ugi. Ale czasem wydaje si to wprost niezb dne, jak przy uzupe nianiu koêci twarzy. Opracowane metody wytwarzania zindywidualizowanych implantów uchwy pozwalajà budowaç implanty niewywo ujàce reakcji obronnej organizmu pacjenta, Rys. 1. MPP: walec zbudowany z kompozycji dwóch materia ów: stali i miedzi, oraz przekrój przez obiekt wytworzony ze zmiennej, p ynnie regulowanej mieszaniny tytanu i stopu CoCr ROK WYD. LXVII ZESZYT 10/2008 3

2 a) b) c) d) e) Rys. 2. Przyk ady prototypów oraz zindywidualizowanych gotowych produktów dopasowanych do cech klienta: a) kask, b) implant uchwy, c) siedzisko do motocykla, d) proteza zewn trzna, e) implant stawu skokowego gdy sà zbudowane z materia ów bioresorbowalnych (rozpuszczalnych w organizmie). Pacjent nie odczuwa wra liwoêci implantu na temperatur otoczenia, co by o wadà tradycyjnych implantów metalowych. Struktura wewn trzna projektowanych dziê implantów umo liwia przerastanie ich tkankà twardà (to szczególnie istotne w przypadku implantów wszczepianych dzieciom). Umo liwia tak e tworzenie si struktury naczyƒ krwionoênych i zag szczanie odbudowywanej struktury kostnej przez jej stymulacj do wzrostu. Podsumowanie Opracowane w projekcie innowacyjne technologie i metody wytwarzania zindywidualizowanych produktów pozwolà niemal w 100% spe niç wymagania klientów. Dopasowanie tych produktów do potrzeb konkretnego klienta zdecydowanie zwi kszy komfort ich u ytkowania. Przy tym nowe technologie i wytwarzane produkty b dà coraz taƒsze, a czas produkcji ulegnie skróceniu, co jest szczególnie wa ne w przypadku sektora us ug medycznych. Mi dzynarodowy Salon Lotniczo-Astronautyczny ILA (International Aviation Exhibition) 2008, BERLIN Najwi kszy tegoroczny salon lotniczy w Europie odby si w Berlinie na lotnisku Schönefeld w dniach 27 maja 1 czerwca. W ciàgu tego jednego tygodnia oczy ca ego Êwiata lotniczo-astronautycznego zwrócone by y w aênie na to miejsce. To w aênie tu odby o si ponad 100 konferencji z udzia em polityków, biznesmenów, naukowców i in ynierów. Wystawiono ponad 300 statków powietrznych: od tych najmniejszych, czyli awionetek, a po te najwi ksze, jak choçby Airbus 380 (fot. 1). Ca y salon obejmowa ponad m 2, z czego a m 2 zajmowa o 13 hal, w których mo na by o znaleêç stanowiska prezentujàce poszczególne kraje, korporacje i firmy. Fot. 1. A 380, po wykonaniu lotu pokazowego, ko uje obok polskiego An26 Fot. 2. Âmig owce Bundeswehry 4 ROK WYD. LXVII ZESZYT 10/2008

3 Fot. 3. B-1B Lancer tu po starcie W sumie prezentowa o si 1127 wystawców z 37 krajów (a 679 pochodzi o z Niemiec). Jedyne, co zniech ca o do odwiedzin tej imprezy, to cena biletu, która przez pierwsze cztery dni wynosi a 45 euro, a przez trzy kolejne 17 euro. O to, by Êwiat dowiedzia si o ILA, dba o ponad 4500 obecnych na miejscu dziennikarzy. O wa noêci tego wydarzenia mo e Êwiadczyç fakt, e salon ILA zosta otwarty przez Angel Merkel, kanclerz Niemiec. Pokazy lotnicze obfitowa y w ogromnà liczb latajàcych maszyn oraz manewrów przez nie wykonywanych. Niemieckie si y lotnicze Bundeswehry zaprezentowa y swoje pe ne zaplecze militarne (fot. 2), czyli samoloty (np. Eurofighter), helikoptery (np. Tiger), P-3C Orion oraz MedEvac Airbus. GoÊcie mogli równie oglàdaç przeprowadzenie w pe ni udanej akcji obezw adnienia grupy przest pców przy u yciu si lotniczych, gdzie o nierze zostali przetransportowani z wykorzystaniem samolotów i Êmig owców. Na tegorocznym salonie ILA obecne by y równie Amerykaƒskie Si y Lotnicze (US Air Force), prezentujàc samoloty bojowe, takie jak F-16 czy F-18. Jednak g ówne zainteresowanie wzbudzi y dwa bombowce wybudowane w technologii stealth, Boeing B-1B Lancer (fot. 3). Widzowie mogli zarówno zwiedziç wn trze samolotu, jak i zobaczyç go podczas lotu. Samolot ten, nap dzany silnikami General Electric F101-GE-102, potrafi pokonaç barier dêwi ku i ma mo liwoêç zmiany geometrii skrzyde. Aktualnie w czynnej s u bie pozosta o tylko 67 maszyn tego typu. Samolot jest wzorem, na którego podstawie powsta mi dzy innymi samolot B-2. Fot. 4. Polski MiG 29 po przylocie na salon ILA r. Fot. 5. Zespó Sarang na Êmig owcach Dhruv Jednym z nielicznych polskich akcentów by y pokazy MiG-a 29 nale àcego do Polskich Si Lotniczych (fot. 4). W wypadku technologii kosmicznej organizatorzy postanowili nie tylko pokazywaç, ale i inspirowaç. W pawilonie Space for Life znajdowa si model w skali 1:1 modu u kosmicznego Columbus. Jest to model laboratorium kosmicznego zbudowanego przez Europejskà Agencj Kosmicznà, które aktualnie znajduje si na orbicie oko oziemskiej przymocowane do Mi dzynarodowej Stacji Kosmicznej. Mo na by o równie porozmawiaç z astronautami, którzy przebywali na orbicie oko oziemskiej. Tegoroczne ILA 2008 by o wyjàtkowe ze wzgl du na doêç liczne przedstawicielstwo Indii jako jednego z g ównych organizatorów. Wspó uczestnictwo to przejawia o si w obecnoêci polityków (np. ministra Si Zbrojnych dr. Franza Josefa Junga), jak i w zaprezentowaniu zaplecza lotniczego (zespó Sarang na Êmig owcach wielozadaniowych Dhruv) (fot. 5). Ka dy salon tego typu przybli a Europ do Êwiata, nie tylko pieni dzy, ale i nowoczesnych technologii, umo liwiajàc przedsi biorcom zaprezentowanie swoich towarów, paƒstwom organizujàcym pokazanie swojej pot gi lotniczej, a zwiedzajàcym dotkni cia tego, co do tej pory mogli zobaczyç tylko w telewizji. Pozostaje mieç nadziej, e kiedyê b dzie mo liwe zorganizowanie takiej imprezy w Polsce. Tekst: Rafa Burek Zdj cia: Inna Ouvarova ROK WYD. LXVII ZESZYT 10/2008 5

4 Lipsk, lutego 2009 Targi intec b dà w 2009 roku najwa niejszym w Niemczech miejscem spotkaƒ bran y budowy maszyn Dobre perspektywy dla lipskiego duetu targów przemys owych intec i Z: przygotowania do zaplanowanych w terminie lutego 2009 r. imprez targowych pozwalajà oczekiwaç ich ponownego wzrostu. Ju teraz wystawcy zarezerwowali o 30 procent wi cej powierzchni wystawienniczej ni w tym samym okresie roku ubieg- ego. Duet targów Z i intec w ciàgu zaledwie dwóch lat rozwinà si do rangi wiodàcych imprez targowych na europejskiej arenie, ocenia dr Deliane Träber, dyrektor pionu Targów Lipskich. Przyczyn takiego rozwoju sytuacji dr Träber upatruje nie tylko w dobrej koniunkturze utrzymujàcej si w bran y budowy maszyn, lecz tak e w silnych impulsach p ynàcych z Niemiec Ârodkowych regionu s ynàcego z budowy maszyn i rozwoju motoryzacji, ale równie w udanej kombinacji dwóch imprez targowych, która pozytywnie odbierana jest przez sektor przemys owy. Przemys motoryzacyjny jest jednà z najwa niejszych ga zi przemys u w Niemczech. W samych tylko Niemczech Wschodnich wyprodukowanych zosta o w 2006 roku oko o pojazdów, co w porównaniu z rokiem poprzednim stanowi wzrost o prawie 27 procent. Blisko osób zatrudnionych jest tutaj w bran y motoryzacyjnej (êród o: Automotive Cluster Ostdeutschland GmbH). Równie wschodnioniemiecka bran a budowy maszyn i urzàdzeƒ w dalszym ciàgu rozwija si bardzo pr nie. Âredni poziom wykorzystania zdolnoêci wytwórczych w tym sektorze od ponad dwóch lat utrzymuje si na poziomie przekraczajàcym 90 procent. W 2007 roku wschodnioniemieckie zak ady budowy maszyn zatrudniajàce ponad 50 pracowników wykaza y obroty w wysokoêci 12,7 miliarda euro (êród o: Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau Ost). Du e oczekiwania w stosunku do targów intec 2009 Organizujàc targi intec, które w 2009 roku odb dà si ju po raz dwunasty, Targi Lipskie tworzà bardzo istotnà platform bran owà dla sektora budowy maszyn i obrabiarek w Niemczech. Obok firm niemieckich w imprezie biorà udzia przedsi biorstwa z innych krajów europejskich, odznaczajàcych si pr nym przemys- em budowy maszyn, w tym trzy przedsi biorstwa z Polski. W przysz ym roku Saksonia land s ynàcy z produkcji obrabiarek, zaprezentuje si na targach w ramach wspólnego stoiska. Oczekiwania zarówno organizatorów, jak i bran y w stosunku do targów intec 2009 sà szczególnie du e. W nadchodzàcym roku targi intec b dà najwi kszà w Niemczech imprezà, na której zaprezentowane zostanà g ównie obrabiarki oraz technika produkcyjna. Dzi ki dwóm kongresom poêwi conym tematyce budowy maszyn z udzia em wybitnych prelegentów, równie program imprez towarzyszàcych targom powinien wzbudziç ywe zainteresowanie bran y. Targi Zuliefermesse Êwi tujà swój dziesiàty jubileusz Przyst pujàc do swojej dziesiàtej ju edycji, targi poddostawcze Zuliefermesse majà za sobà d ugi i owocny okres systematycznego rozwoju, charakteryzujàcego si stale rosnàcà liczbà wystawców i odwiedzajàcych. W tym czasie liczba wystawców targów Z prawie si podwoi a, a liczba odwiedzajàcych imprez wzros a niemal e czterokrotnie. Trwa oêç wykazuje tak e oferta targowa: w jej centrum znajdujà si us ugi poddostawcze dla bran y motoryzacyjnej oraz budowy maszyn i urzàdzeƒ. Obecnie targi Z uchodzà za jedne z najwa niejszych samodzielnych targów poddostawczych w Europie, dzi ki czemu sà sta ym ju punktem w kalendarzu imprez wystawienniczych wielu firm z krajów Europy Ârodkowo-Wschodniej. Podczas przysz orocznej edycji targów Z ROK WYD. LXVII ZESZYT 10/2008

5 ponownie oczekiwanych jest w Lipsku wiele firm zagranicznych oko o 1/3 wszystkich wystawców z 20 krajów co Êwiadczy o du ym uznaniu targów poza granicami Niemiec. Mi dzynarodowe gie dy kooperacji Integralnà cz Êç targów Zuliefermesse oraz intec stanowià organizowane przez Targi Lipskie dwie gie dy kooperacji. Kojarzenie partnerów odbywa si na kilka miesi cy przed targami, natomiast rozmowy kooperacyjne majà miejsce w trakcie trwania imprezy. Dla wystawców udzia w gie dach jest bezp atny. Zg aszanie udzia u w gie dach rozpocznie si od 15 paêdziernika 2009 r. CONTACT: Business Meetings Organizatorem tej gie dy jest Izba Przemys owo-handlowa w Lipsku, b dàca cz onkiem sieci Enterprise Europe Network oraz Lipska Izba Rzemios a. Podczas gie dy odbywajà si umówione wczeêniej spotkania pomi dzy producentami, handlowcami i us ugodawcami reprezentujàcymi przemys poddostawczy, budowy maszyn, narz dzi i urzàdzeƒ oraz techniki produkcyjne. Nawiàzane kontakty s u yç majà podniesieniu konkurencyjnoêci ma ych i Êrednich przedsi biorstw. Partnerem gie dy ze strony polskiej jest Wroc awskie Centrum Transferu Technologii, koordynator projektu Enterprise Europe Network West Poland (www.wctt.pl). Szczegó y i formularze rejestracyjne: Dni Zakupów Gie da kooperacji kojarzàca kupców oraz poddostawców. Na kilka miesi cy przed targami du e firmy poszukujàce us ug poddostawczych przygotowujà profile zapotrzebowania, które publikowane sà na stronie internetowej targów. Na ich podstawie poddostawcy drogà elektronicznà mogà si ubiegaç o spotkanie z wybranymi kupcami. Profile zapotrzebowania kupców oraz formularze rejestracyjne dost pne b dà od 15 paêdziernika 2008 r. na stronie internetowej lub www. purchasingdays.com. Polski przemys poddostawczy w Lipsku Targi Zuliefermesse cieszà si od lat du ym uznaniem wêród polskich firm poddostawczych. ObecnoÊç na targach oraz udzia w gie dach kooperacyjnych gwarantuje wystawcom nawiàzanie licznych kontaktów biznesowych oraz promocj firmy na mi dzynarodowym rynku. Aby wesprzeç promocj polskich wystawców, od kilku lat organizowane jest Polskie Wystàpienie Narodowe (fot.). W 2009 roku jego oficjalnymi partnerami b dà Ambasada RP w Berlinie, Polska Izba Motoryzacji, Wroc awskie Centrum Transferu Technologii oraz portal 4metal.pl. W ostatniej edycji duetu targów Z i intec, który mia miejsce w dniach lutego 2008 r., uczestniczy o àcznie 1160 wystawców, a targi odwiedzi o blisko osób. Kontakt: Targi Lipskie Polska Sp. z o.o.; al. Jana Paw a II 29; Warszawa tel.: ; fax: ; Targi w Internecie: intec: Z 2009: DNI ZAKUPÓW: Targi Lipskie: Produkcja i technologia w sercu polskiego przemys u W listopadzie 2008 roku Wroc aw stanie si stolicà polskiego przemys u. Odb dà si tam IV Mi dzynarodowe Targi Produkcji i Technologii PROTECH 08. Zakres tematyczny targów obejmie: systemy, us ugi oraz oprzyrzàdowanie do utrzymywania zdolnoêci produkcyjnych zak adów przemys- owych, metody projektowania, wdra ania oraz zarzàdzania systemami sterowania i automatyki w przemyêle, systemy IT oraz rozwiàzania z zakresu projektowania in ynierskiego i konstrukcji. Targi PROTECH 08 przeznaczone sà dla in ynierów zatrudnionych w zak adach produkcyjnych oraz studentów ostatnich lat kierunków technicznych. Po raz kolejny patronat honorowy nad targami obj o Ministerstwo ROK WYD. LXVII ZESZYT 10/2008 7

6 Gospodarki, a tak e Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Targi PROTECH 08 merytorycznie wspieraç b dzie Wroc awskie Centrum Transferu Technologii. W ramach wystawy zostanie równie wydzielona ekspozycja Wireless World przybli ajàca mo liwoêci zastosowania technologii bezprzewodowych w zak adach produkcyjnych. Charakterystycznà cz Êcià targów PROTECH 08 b dà odbywajàce si seminaria nawiàzujàce tematycznie do ekspozycji. I tu równie nie zabraknie nowoêci oraz przyk adów ciekawych wdro eƒ. Zadbano o wystàpienia merytoryczne zarówno pracowników uczelni technicznych, jak i praktyków na co dzieƒ stawiajàcych czo a wymogom nowoczesnej produkcji, a tak e prezentacje ekspertów pokazujàce mo liwoêci zastosowaƒ najnowszych produktów i us ug. Seminaria skupiajà co roku kilkuset specjalistów ró nych dziedzin zwiàzanych z produkcjà i technologià. Jest to niecodzienna okazja do wymiany doêwiadczeƒ i nawiàzania kontaktów zawodowych. W tym roku cz Êç seminariów b dzie bezp atna dla uczestników. Wa nym elementem targów b dà organizowane po raz trzeci Dni Kariery dla In ynierów, na które organizatorzy zapraszajà in ynierów, absolwentów uczelni technicznych poszukujàcych zatrudnienia oraz wszystkie osoby zainteresowane procesami rekrutacji w przemyêle. Dni Kariery dla In ynierów odb dà si pod patronatem medialnym Gazety Wyborczej. Jak zwykle w trakcie targów zostanà rozstrzygni te konkursy Fabryka Roku oraz Konstruktor Roku. Wst p na targi jest bezp atny. Wi cej informacji o targach PROTECH mo na znaleêç na stronie Drgania uk adów fizycznych K. Arczewski, J. Pietrucha, J. T. Szuster: Drgania uk adów fizycznych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa Podr cznik przeznaczony jest dla studentów wy szych szkó technicznych oraz in ynierów zajmujàcych si dynamikà konstrukcji. W pierwszych rozdzia ach sformu owano definicje podstawowych wielkoêci wyst pujàcych w teorii drgaƒ, dokonano podzia u problematyki drganiowej, zaprezentowano zarys dwóch najwa niejszych metod modelowania uk adów fizycznych bilansowej i wariacyjnej oraz przedstawiono zabiegi upraszczajàce stosowane na etapie modelowania. Wa nà cz Êcià edukacji w zakresie drgaƒ jest analiza uk adów liniowych, dlatego na analiz uk adów dyskretnych i ciàg- ych jednowymiarowych przeznaczono a trzy rozdzia y. Nast pnie opisano koncepcje stosowane w badaniu uk adów fizycznych oraz zagadnienia zwiàzane ze statecznoêcià. Zaprezentowane wiadomoêci z regu y wykraczajà poza elementarny zakres wiedzy przekazywanej na kursie teorii drgaƒ na uczelniach technicznych. Kolejne rozdzia y dotyczà drgaƒ parametrycznych, nieliniowych, samowzbudnych i losowych. Aby nie pozostawiaç czytelnika w przekonaniu, e dzia ania in ynierskie w zakresie drgaƒ ograniczajà si wy àcznie do modelowania i analizy, w podr czniku omówiono tak e pomiary, iden- tyfikacj i syntez. Materia wzbogacono przyk adami zastosowaƒ przedstawionych metod. 8 ROK WYD. LXVII ZESZYT 10/2008

7 MOTION CONTROL nowe rozwiàzania sterowników do zastosowaƒ badawczych i przemys owych Firma Bosch Rexroth wprowadza nowy poziom niezale noêci w dziedzinie automatyzacji ruchu z bogatym portfolio inteligentnych sterowników osi dla nap dów elektrohydraulicznych. Przeglàd regulatorów z grupy Motion Control Program produkcji obejmuje zintegrowane sterowniki jednej osi SYDFE, IAC-P, IAC-R, HACD, jak i najwy szej jakoêci sterowniki ruchu HNC100 oraz MAC-8 do sterowania w czasie rzeczywistym trzydziestoma dwoma, a nawet prawie nieograniczonà liczbà elektrohydraulicznych i elektromechanicznych osi. SpecjaliÊci Drive & Control, bazujàc na wieloletnim doêwiadczeniu, uwzgl dnili specjalne wymagania nap dów elektrohydraulicznych i w po àczeniu z przyjaznym oprogramowaniem oraz mnogoêcià interfejsów zaproponowali produkty uniwersalne, które mo na atwo wkomponowaç w nowoczesnà architektur systemu sterowania (rys.). Dzi ki wysokiej jakoêci, elastycznoêci i przydatnoêci dla ró nych aplikacji oferowane sterowniki znajdujà zastosowanie niemal we wszystkich ga ziach przemys u. Elektrohydrauliczne sterowniki osi oferowane przez firm Bosch Rexroth osiàgn y nowe parametry: przyspieszenie do 80 G, pr dkoêç maksymalnà do 10 m/s oraz mo liwoêç pracy w czasie rzeczywistym. Dok adnoêç pozycjonowania mo liwa jest na poziomie mikrona w zale noêci od zastosowanego systemu pomiarowego. Dotyczy to zarówno sterowania jednà osià IAC oraz VT-HACD, jak i wieloma osiami HNC100 i MAC-8. Uk ad regulacji SYDFE z pompà t okowà osiowà o zmiennej wydajnoêci A10VSO umo liwia regulacj ciênienia oraz nat enia przep ywu, gwarantujàc wysokà dynamik, powtarzalnoêç dzi ki zamkni tej p tli sprz enia zwrotnego oraz oszcz dnoêç energii przez wyeliminowanie strat na d awienie. Sterowniki IAC, zabudowane na zaworach o dzia aniu ciàg ym, majà wbudowane funkcje regulacji: ciênienia, nat enia przep ywu, si y, pozycji oraz regulacji prze àczalnej (np. regulacja pozycji z narzuconà regulacjà ciênienia). Parametryzacji regulatora dokonuje si za pomocà komputera PC lub z nadrz dnego uk adu sterowania. Dost pne sà wersje z interfejsami CANopen i Profibus-DP. Sterowniki IAC-P bazujà na zaworach proporcjonalnych typu 4WRE, natomiast sterowniki IAC-R na zaworach regulacyjnych typu 4WRPEH. Majà mo liwoêç zarówno inkrementalnego (1Vss), jak i absolutnego (SSI) pomiaru przemieszczenia. Rodzina cyfrowych sterowników VT-HACD umo liwia elastyczne i precyzyjne sterowanie ruchem dla maksymalnie dwóch p tli regulacyjnych. Konfiguracji, parametryzacji oraz diagnostyki dokonuje si w programie BODAC na komputerze PC w Êrodowisku Windows. Zaletà tego jest mo liwoêç dokonania parametryzacji bez posiadania specjalistycznej wiedzy programistycznej. Typowe zastosowanie sterowników VT-HACD to pozycjonowanie oraz pozycjonowanie z regulacjà si y lub ciênienia. W sterowniki wbudowane sà równie specjalne algorytmy regulacji dla nap dów hydraulicznych. Oferowane sà specjalne wersje sterowników, np. dla wtryskarek VT-HACD-DPQ lub VT-HACD-DPC dla zacisków, w które zosta y wbudowane algorytmy regulacji uwzgl dniajàce specjalistycznà wiedz technologicznà, oraz VT-HACD-B z funkcjà hamowania osi w zale noêci od przemieszczenia. ROK WYD. LXVII ZESZYT 10/2008 9

8 Nowa generacja sterowników ruchu HNC100 serii 3X, uzupe niajàc seri 2X, rozszerza zakres aplikacji nap dów elektrohydraulicznych z funkcjami NC (sterowanie numeryczne). Nowy, skalowalny sterownik umo liwia kontrol do 4 osi elektrohydraulicznych. Ma zwi kszonà moc obliczeniowà, co skraca znacznie czas próbkowania oraz umo liwia bardzo atwy transfer know- -how zapisany w poprzednich wersjach HNC do sterownika nowej generacji z nowymi funkcjami. Wraz ze sterownikiem dostarczane jest oprogramowanie WIN-PED 6 s u- àce do parametryzacji, programowania, edycji, diagnostyki procesu oraz tworzenia programu sekwencyjnego NC na komputerze PC. Dodatkowà korzyêcià jest mo liwoêç samodzielnej edycji i dostosowania programu do indywidualnych potrzeb, chroniàc w ten sposób tajemnice technologiczne. Mo liwoêç pod àczenia HNC100 do sterownika nadrz dnego (PLC lub PC) oraz wyêwietlacza (HMI) przez mi dzynarodowe interfejsy Profibus DP, CANopen lub SERCOS pozwala na optymalne wkomponowanie sterownika HNC100-3X w globalnà koncepcj automatyzacji maszyn. Obok regulatorów osi, uniwersalnych sterowników NC, firma Bosch Rexroth oferuje równie produkt tzw. high-end, czyli z najwy szej pó ki, bazujàcy na wieloletnim doêwiadczeniu i know-how w dziedzinie automatyzacji. Jest to sterownik wieloosiowy MAC-8 z mo liwoêcià dowolnego sterowania od dwóch do trzydziestu dwóch osi, przeznaczony w szczególnoêci do realizacji z o onych i kompleksowych zadaƒ automatyzacyjnych. Jest on wyposa ony w wbudowane algorytmy regulacji nadà nej, regulacji stanu, hamowania zale nego od przemieszczenia, regulacji ruchu wspó bie nego do 32 osi oraz regulacji ciênienia i si y. Ponadto ma funkcj SPS umo liwiajàcà samodzielne sterowanie maszyn lub cz Êci maszyn. Komunikuje si przez interfejsy Profibus DP, CANopen, Ethernet TCP/IP i UDP. Przeznaczony jest w szczególnoêci do zastosowania w prasach, w technice transportu bliskiego, urzàdzeniach hutniczych i walcowniczych, stanowiskach badawczych oraz maszynach specjalnych. Sterowniki z rodziny Motion Control sà wynikiem d ugoletniej pracy i doêwiadczenia firmy Bosch Rexroth w dziedzinie automatyzacji. Oferujemy Paƒstwu mo liwoêç wsparcia in ynieryjnego oraz programistycznego, serwis o Êwiatowym zasi gu oraz specjalistyczne szkolenia. Szczegó owe informacje zawarte sà w kartach katalogowych: MAC8-RE 30156, HNC100-RE 30139, RD30131, HACD-RE 30143, RE 30144, RE 30146, RE 30147, IAC-RE 29191, RE 29014, RE 29050, SYDFE-RE Bosch Rexroth Sp. z o.o. nale y do koncernu Bosch Rexroth AG, Êwiatowego lidera w zakresie nap dów i sterowaƒ. Na rynku polskim Rexroth obecny jest od lat szeêçdziesiàtych. Bosch Rexroth jako The Drive & Control Company opracowuje, produkuje i sprzedaje swoje komponenty w ponad 80 krajach. Przedsi biorstwo nale àce do Grupy Bosch, zatrudniajàce blisko pracowników, osiàgn o w roku 2007 przychody w wysokoêci oko o 5,4 mln EUR. Program produkcyjny Bosch Rexroth obejmuje wszystkie bran e, oferujàc ponad klientów kompleksowe rozwiàzania w zakresie: hydrauliki przemys owej, nap dów i sterowaƒ, techniki przemieszczeƒ liniowych i monta u, pneumatyki, serwisu i hydrauliki mobilnej. Wi cej informacji na stronie: Kontakt: Mgr in. Andrzej Skrocki Tel.: 022/ Bosch Rexroth Sp. z o.o. Centrala: ul. Jutrzenki 102/104, Warszawa Tel.: (22) , Fax: (22) Biura Regionalne: Gdaƒsk: ul. Galaktyczna 32, Gdaƒsk tel.: (58) , fax: (58) Katowice: ul. Wiejska 46, Czeladê tel.: (32) , fax: (32) Poznaƒ: ul. Krucza 6, Tarnowo Podgórne tel.: (61) , fax: (61) Warszawa: ul. Jutrzenki 102/104, Warszawa tel.: (22) , fax: (22) Rzeszów: ul. Hoffmanowej 19, Rzeszów tel.: (17) , fax: (17) Szczecin: ul. Cukrowa 12, Szczecin tel.: (91) , fax: (91) Wroc aw: ul. J. Wymys owskiego 3, Nowa WieÊ Wroc awska 10 ROK WYD. LXVII ZESZYT 10/2008

9 Zaproszenie na konferencj Ekologiczne innowacje w obszarze gospodarki odpadami szansa dla rozwoju regionalnego 17 listopada 2008 roku odb dzie si w Warszawie konferencja Ekologiczne innowacje w obszarze gospodarki odpadami szansa dla rozwoju regionalnego dla przedstawicieli firm, instytucji oraz organizacji publicznych zaanga owanych w sektor gospodarki odpadami. Konferencj organizuje Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego oraz norweska jednostka badawcza SINTEF. Partnerzy projektu, zarówno Instytut, jak i SINTEF, aktywnie uczestniczà w rozwijaniu i promowaniu nowych technologii i podnoszeniu poziomu wiedzy z zakresu gospodarki odpadami. Konferencja uzyska a wsparcie udzielone przez Norwegi przez dofinansowanie ze Êrodków Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Podczas konferencji przeprowadzone zostanà 3 sesje: Pierwsza sesja EKO-finansowanie skierowana b dzie do wszystkich uczestników konferencji, a jej tematem b dzie problematyka finansowania dzia aƒ zwiàzanych z wdra aniem nowych technologii z dziedziny gospodarki odpadami. Prezentacje b dà wyg oszone przez specjalistów reprezentujàcych instytucje finansujàce, w tym Program Operacyjny Infrastruktura i Ârodowisko najwi kszy program operacyjny zaplanowany do realizacji w historii ca ej Unii Europejskiej. W latach Polska otrzyma ponad 27 miliardów euro z bud etu Unii Europejskiej, z czego ponad 5 miliardów euro jest przeznaczone na inwestycje zwiàzane z ochronà Êrodowiska. Druga i trzecia sesja przeprowadzone zostanà równolegle. Druga sesja Systemy Operacyjne dotyczyç b dzie systemów organizacyjnych oraz legislacji, co szczególnie powinno zainteresowaç przedsi biorców i wspólnoty lokalne majàce do czynienia z ró nymi rodzajami odpadów, natomiast sesja trzecia Innowacyjne Technologie poêwi cona b dzie prezentacji najnowszych technologii w obszarze gospodarki odpadami. Prelekcje wyg oszone zostanà przez wysokiej klasy specjalistów z Polski oraz Norwegii, w tym przez pracowników Instytutu, SINTEF-u, Ministerstwa Ochrony Ârodowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej oraz instytucji finansujàcych zaanga owanych w finansowanie dzia alnoêci innowacyjnej. Termin i miejsce konferencji: 17 listopada 2008 r., godz Instytut Biocybernetyki i In ynierii Biomedycznej PAN ul. Ksi cia Trojdena 4; Warszawa Wi cej informacji: Robert Podgórzak Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego ul. Racjonalizacji 6/8, Warszawa tel.: , fax: ROK WYD. LXVII ZESZYT 10/

10 12 ROK WYD. LXVII ZESZYT 10/2008

11 ROK WYD. LXVII ZESZYT 10/

12 WARUNKI PRENUMERATY Przeglàdu Mechanicznego na 2009 r. Prenumerat czasopisma mo na zamawiaç za poêrednictwem nast pujàcych instytucji: Zak ad Kolporta u Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o. ul. Ku WiÊle Warszawa tel. (0-22) , tel./fax (0-22) Konto: BPH S.A. Oddzia w Warszawie pl. gen. Hallera RUCH S.A. Oddzia Warszawa oraz oddzia y w ca ym kraju Infolinia: KOLPORTER S.A. ul. Strycharska Kielce Infolinia: GARMOND PRESS S.A. ul. Nakielska Warszawa tel. (0-22) , Redakcja PRZEGLÑD MECHANICZNY ul. Racjonalizacji 6/8, Warszawa tel. (0-22) (0-22) w Cena 1 egz. w 2009 r. 20 z Cena prenumeraty na 2009 r. kwartalnie 60 z pó rocznie 120 z rocznie 240 z Redakcja przyjmuje zamówienia na prenumerat przez ca y rok. Warunkiem przyj cia i realizacji zamówienia jest otrzymanie z banku potwierdzenia wp aty. Prenumerata ze zleceniem wysy ki za granic dla osób prawnych i fizycznych jest dwukrotnie wy sza. Wp at na prenumerat mo na dokonaç na ogólnie dost pnych blankietach w urz dach pocztowych (przekazy pieni ne) lub w bankach (polecenie przelewu), przekazujàc Êrodki pod adresem: Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Przeglàd Mechaniczny ul. Racjonalizacji 6/8, Warszawa konto: BPH S.A. O/Warszawa Na blankiecie wp aty nale y podaç liczb egzemplarzy, okres prenumeraty oraz adres wysy kowy. 14 ROK WYD. LXVII ZESZYT 10/2008

INNOFORM. Mi dzynarodowetargi Kooperacyjne Przemysłu Narz dziowo-przetwórczego 25-27kwietnia 2017, Bydgoszcz. www.innoform.pl

INNOFORM. Mi dzynarodowetargi Kooperacyjne Przemysłu Narz dziowo-przetwórczego 25-27kwietnia 2017, Bydgoszcz. www.innoform.pl INNOFORM Mi dzynarodowetargi Kooperacyjne Przemysłu Narz dziowo-przetwórczego 25-27kwietnia 2017, Bydgoszcz www.innoform.pl DoÊwiadczeni ORGANIZATORZY Bydgoski Klaster Przemysłowy oraz Targi w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Usługa e-tranzyt System NCTS 2 Aktualny stan wdrożenia Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Formularz F-4.2.3-01-01-01 Druk firmowy Nr wydania: 03 Data wydania: 22-09-2014

Formularz F-4.2.3-01-01-01 Druk firmowy Nr wydania: 03 Data wydania: 22-09-2014 Instrument: Realizacja niektórych przedsięwzięć w zakresie promocji i wspierania eksportu lub sprzedaży na rynku wewnętrznym UE ( PRZEDSIĘWZIĘCIA PROMOCYJNE ). Cel główny wsparcia Wymagania Udzielanie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 20 października 2015 r.

Wrocław, 20 października 2015 r. 1 Wrocław, 20 października 2015 r. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (Szybka Ścieżka) MŚP i duże Informacje

Bardziej szczegółowo

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników poradnik dla bezpoêredniego prze o onego wprowadzanego pracownika WZMOCNIENIE ZDOLNOÂCI ADMINISTRACYJNYCH PROJEKT BLIèNIACZY PHARE PL03/IB/OT/06 Proces

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Województwo Lubuskie, 2016 r.

Województwo Lubuskie, 2016 r. Województwo Lubuskie, 2016 r. Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Studia podyplomowe itp. Np. uczelnie wyższe w przypadku szkoleń

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Projekt. a..., (nazwa jednostki samorządu terytorialnego/uczestnika Misji) z siedzibą w..., ul..., wpisany do

UMOWA. Projekt. a..., (nazwa jednostki samorządu terytorialnego/uczestnika Misji) z siedzibą w..., ul..., wpisany do Załącznik 2 do Regulaminu UMOWA Projekt o wsparcie uczestnictwa przedstawiciela jednostek samorządu terytorialnego z Polski Wschodniej w wyjazdowej misji inwestycyjnej do Niemiec (Berlin) w związku z udziałem

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW Opole, 29.01.2016 r. Danuta Michoń Opolski Ośrodek Badań Regionalnych Badania z zakresu innowacji ujęte w PBSSP Podstawowe pojęcia Działalność innowacyjna przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Uwaga - Bezpłatne usługi innowacyjne dla firm

Uwaga - Bezpłatne usługi innowacyjne dla firm Uwaga - Bezpłatne usługi innowacyjne dla firm Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie serdecznie zaprasza do skorzystania z bezpłatnych usług innowacyjnych, których celem jest usprawnienie funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne technologie - Program doskonalenia zawodowego nauczycieli zawodu w przedsiębiorstwach Klastra Obróbki Metali

Nowoczesne technologie - Program doskonalenia zawodowego nauczycieli zawodu w przedsiębiorstwach Klastra Obróbki Metali Nowoczesne technologie - Program doskonalenia zawodowego nauczycieli zawodu w przedsiębiorstwach Klastra Obróbki Metali oraz budżetu państwa Nowoczesne w ramach Programu technologie Operacyjnego - Program

Bardziej szczegółowo

Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012. Oferta sponsoringowa dla Partnerów. 25 października 2012 r. Hotel LORD Al. Krakowska 218, Warszawa

Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012. Oferta sponsoringowa dla Partnerów. 25 października 2012 r. Hotel LORD Al. Krakowska 218, Warszawa Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012 Oferta sponsoringowa dla Partnerów 25 października 2012 r. Hotel LORD Al. Krakowska 218, Warszawa Czym jest konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012?

Bardziej szczegółowo

Przykładowe stawki kosztów podlegających refundacji w ramach działania Funkcjonowanie LGD

Przykładowe stawki kosztów podlegających refundacji w ramach działania Funkcjonowanie LGD Przykładowe stawki kosztów podlegających refundacji w ramach działania Funkcjonowanie LGD Opracowane na podstawie wytycznych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla ARiMR dotyczących Pomocy Technicznej

Bardziej szczegółowo

Przewaga dzi ki innowacyjnej technice

Przewaga dzi ki innowacyjnej technice Przewaga dzi ki innowacyjnej technice Wspó rz dnoêciowe urzàdzenia nitujàce sterowane numerycznie (CNC) Wszechstronna w zastosowaniach jednostka nitujàca CNC z nap dami servo Nitownica CSK 1220 Technika

Bardziej szczegółowo

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power UPC Polska, lider w zakresie prędkości przesyłu danych i jeden z największych polskich dostawców usług internetowych, wprowadza na rynek ultraszybki internet kablowy najnowszej generacji UPC Fiber Power,

Bardziej szczegółowo

KDM-automatyka M. Zwierzychowski i wspólnicy sp. j. Ul. Przemysłowa 2 88-140 Gniewkowo. TWÓJ PARTNER W AUTOMATYCE www.kdm-automatyka.

KDM-automatyka M. Zwierzychowski i wspólnicy sp. j. Ul. Przemysłowa 2 88-140 Gniewkowo. TWÓJ PARTNER W AUTOMATYCE www.kdm-automatyka. KDM-automatyka M. Zwierzychowski i wspólnicy sp. j. Ul. Przemysłowa 2 88-140 Gniewkowo ŚWIADCZYMY USŁUGI W ZAKRESIE: projektowania, wdraŝania i integracji systemów automatyki oraz robotyki, prac elektro-montaŝowych

Bardziej szczegółowo

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo, Oferta zasilaczy dopasowana do Twoich potrzeb Wiele zastosowaƒ Sprawne u ytkowanie kompaktowe Zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

3M TM Wall Display. du o wi cej ni obraz. 3 Innowacje

3M TM Wall Display. du o wi cej ni obraz. 3 Innowacje du o wi cej ni obraz 3 Innowacje Obraz, który trwa Po raz pierwszy jeden produkt àczy w sobie wszystkie urzàdzenia projekcyjne niezb dne w sali konferencyjnej. 3M Wall Display tworzy zupe nie nowà kategori

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla innowacji

Kredyt technologiczny premia dla innowacji Kredyt technologiczny premia dla innowacji Bogus awa Skomska Zast pca Dyrektora Departamentu Wspierania Przedsi biorczo ci i Innowacji Warszawa, 2 pa dziernika 2009 r. Kredyt technologiczny PO Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

job wл l done Sp. z o.o. USŁUGI DORADZTWA PERSONALNEGO

job wл l done Sp. z o.o. USŁUGI DORADZTWA PERSONALNEGO job wл l done Sp. z o.o. USŁUGI DORADZTWA PERSONALNEGO EuropaJOB to młoda, dynamicznie rozwijająca się agencja zatrudnienia i pracy tymczasowej, zarejestrowana pod numerem 8455. Firma EuropaJOB została

Bardziej szczegółowo

Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS

Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji z zakresu wdrażania rozwiązań proekologicznych u pracowników przedsiębiorstw branży TSL.

Bardziej szczegółowo

Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o.

Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. Kim jesteśmy? IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. wchodzi w skład międzynarodowej grupy finansowej IMPULS-LEASING International. Poza Polską do Holdingu

Bardziej szczegółowo

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Jak ju wspomniano, kinesiotaping mo e byç stosowany jako osobna metoda terapeutyczna, jak równie mo e stanowiç uzupe nienie innych metod fizjoterapeutycznych.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w usłudze szkoleniowodoradczej z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP, realizowanej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu

Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu Cele szkolenia Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów zarządzania procesami i kosztami utrzymania ruchu potęguje się wraz ze wzrostem postrzegania

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta CSY S.A. Ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Tel.: 89 648 21 31 Fax: 89 648 23 32 Email: csy@csy.ilawa.pl I kwartał 2013 Raport kwartalny z działalności emitenta Iława, 14 maja 2013 SPIS TREŚCI: I. Wybrane

Bardziej szczegółowo

HORIZON 2020 SME INSTRUMENT. Program Komisji Europejskiej dedykowany MŚP

HORIZON 2020 SME INSTRUMENT. Program Komisji Europejskiej dedykowany MŚP HORIZON 2020 SME INSTRUMENT Program Komisji Europejskiej dedykowany MŚP Wspierane będą nowatorskie przedsięwzięcia realizowane przez małe i średnie przedsiębiorstwa o dużym potencjale rynkowym. Pomysł

Bardziej szczegółowo

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie.

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie. Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych wymiarach do zastosowania w służbie zdrowie. PVS RVS System profili i połączeń dla rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Przeciąganie Gratowanie Automatyzacja

Przeciąganie Gratowanie Automatyzacja Przeciąganie Gratowanie Automatyzacja M A S C H I N E N F A B R I K P r z edsiębiorstw o Kim jest? Rausch jest średniej wielkości firmą rodzinną. Czym zajmuje się? Rausch jest wyspecjalizowanym producentem

Bardziej szczegółowo

Dedykowane aplikacje automatyki dla gospodarki wodno-ściekowej. Aplikacje automatyki dla procesów oczyszczania i uzdatniania wody oraz przepompowni

Dedykowane aplikacje automatyki dla gospodarki wodno-ściekowej. Aplikacje automatyki dla procesów oczyszczania i uzdatniania wody oraz przepompowni Dedykowane aplikacje automatyki dla gospodarki wodno-ściekowej Aplikacje automatyki dla procesów oczyszczania i uzdatniania oraz przepompowni woda_okladka_ok2.indd 1 Podstawowy cyjanpodstawowy cyjanpodstawowy

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Budowa elektronicznej administracji w ramach POIG Konferencja podsumowuj realizacj projektu pn. E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjno

Bardziej szczegółowo

Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. HRK Real Estate & Construction

Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. HRK Real Estate & Construction LUDZIE TO FUNDAMENT Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. Misjà HRK Real Estate & Construction jest pozyskiwanie specjalistów, którzy stanà si

Bardziej szczegółowo

Informacje organizacyjne dot. konferencji. w ramach targów HydroSilesia 2012, EkoWaste 2012 i MELIORACJE 2012

Informacje organizacyjne dot. konferencji. w ramach targów HydroSilesia 2012, EkoWaste 2012 i MELIORACJE 2012 Informacje organizacyjne dot. konferencji w ramach targów HydroSilesia 2012, EkoWaste 2012 i MELIORACJE 2012 Organizatorzy Śląski Związek Gmin i Powiatów to stowarzyszenie, którego misją jest słuŝba na

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie)

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie) Załącznik nr 1 do Uchwały nr / II / 2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 201-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu:

Bardziej szczegółowo

Automatyczne Systemy Infuzyjne

Automatyczne Systemy Infuzyjne Automatyczne Systemy Infuzyjne Wype nienie luki Nie ma potrzeby stosowania skomplikowanych i czasoch onnych udoskonaleƒ sprz tu infuzyjnego wymaganych do specjalistycznych pomp. Pompy towarzyszàce pacjentowi

Bardziej szczegółowo

Sergiusz Sawin Innovatika

Sergiusz Sawin Innovatika Podsumowanie cyklu infoseminariów regionalnych: Siedlce, 16 lutego 2011 Płock, 18 lutego 2011 Ostrołęka, 21 lutego 2011 Ciechanów, 23 lutego 2011 Radom, 25 lutego 2011 Sergiusz Sawin Innovatika Projekt

Bardziej szczegółowo

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków IV Ogólnopolska Konferencja Normalizacja w Szkole Temat wiodący Normy wyrównują szanse Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Łódź, ul. Kopcińskiego 29 Normy szansą dla małych

Bardziej szczegółowo

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców 21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców Kongres Badaczy Rynku i Opinii Kongres organizowany przez Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Europejski Dzień e-aktywności Obywatelskiej

Europejski Dzień e-aktywności Obywatelskiej Europejski Dzień e-aktywności Obywatelskiej Przekaż swoją opinię Unii Europejskiej! Projekt dofinansowany w ramach programu Europa dla Obywateli Unii Europejskiej POWITANIE Dlaczego dobrze, że tu jestem?

Bardziej szczegółowo

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Zarys finansowania RPO WL 2014-2020 Na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 przeznaczono łączną kwotę

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 18 wrzeênia 2008 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 18 wrzeênia 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 175 9276 Poz. 1086 1086 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 18 wrzeênia 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiàzkowego rocznego przygotowania

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa oferta firmy Bosch Rexroth dla maszyn rolniczych

Kompleksowa oferta firmy Bosch Rexroth dla maszyn rolniczych Kompleksowa oferta firmy Bosch Rexroth dla maszyn rolniczych PI 090008 Od ponad 50 lat marka Rexroth jest synonimem innowacyjności, rozwoju i ciągłego doskonalenia swoich produktów pod kątem wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Microtech International Ltd. Elektronika profesjonalna

Microtech International Ltd. Elektronika profesjonalna Microtech International Ltd Elektronika profesjonalna 1990 ROK ZA O ENIA Microtech International Ltd opracowania technologie projektowanie Dynamicznie rozwijajàce si wszystkie ga zie przemys u, telekomunikacji...

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II

Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II wyposażenie wraz z montażem i uruchomieniem stanowisk demonstracyjnych w Zespole Szkół Mechanicznych Załącznik Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia ilość Istotne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI KONFERENCJI NAUKOWYCH, SYMPOZJÓW I SEMINARIÓW W PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W NOWYM TARGU

REGULAMIN ORGANIZACJI KONFERENCJI NAUKOWYCH, SYMPOZJÓW I SEMINARIÓW W PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W NOWYM TARGU Załącznik do Uchwały nr 16/2013 Senatu PPWSZ z dnia 24 maja 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACJI KONFERENCJI NAUKOWYCH, SYMPOZJÓW I SEMINARIÓW W PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W NOWYM TARGU

Bardziej szczegółowo

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia {

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia { { Ubezpieczenia Klienci InterRisk SA Vienna Insurance Group to zarówno osoby fizyczne, jak firmy, przedsiębiorstwa i szkoły. Oferujemy im ponad 150 produktów ubezpieczeniowych. Nasze ubezpieczenia zapewniają

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia informatyków w 2015 roku - zaproszenie do badania

Wynagrodzenia informatyków w 2015 roku - zaproszenie do badania ZAPROSZENIE Mamy przyjemność poinformować Państwa, że rozpoczęliśmy prace nad raportem płacowym Wynagrodzenia informatyków w 2015 roku. Jest to pierwsze tego typu badanie w Polsce, którego celem jest dostarczenie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach. w roku szkolnym 2013/2014

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach. w roku szkolnym 2013/2014 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach w roku szkolnym 2013/2014 WYMAGANIE PLACÓWKA REALIZUJE KONCEPCJĘ PRACY Bełżyce 2014 SPIS TREŚCI: I Cele i zakres ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

www.scala.net Connectivity komunikacja systemu iscala z innymi aplikacjami making global business

www.scala.net Connectivity komunikacja systemu iscala z innymi aplikacjami making global business Connectivity komunikacja systemu iscala z innymi aplikacjami Wi cej informacji mo na uzyskaç kontaktujàc si z: Scala Business Solutions Polska Sp. z o.o. al. Jana Paw a II 80 Babka Tower, Vp. 00-175 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i metody kalkulacji

Rodzaje i metody kalkulacji Opracowały: mgr Lilla Nawrocka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Miętnem mgr Maria Rybacka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin 1 Celem powołania Centrum Transferu Technologii AGH, zwanego dalej CTT AGH, jest stworzenie mechanizmów

Bardziej szczegółowo

SIEGMA-CONSULT Martin Siegwald

SIEGMA-CONSULT Martin Siegwald SIEGMA-CONSULT Martin Siegwald Dane identyfikacyjne Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym Forma prawna SIEGMA-CONSULT Martin Siegwald osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - mikroprzedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ZAKUP LINII TECHNOLOGICZNEJ DO PRODUKCJI METALOWYCH KORON I MOSTÓW WYKONYWANYCH W TECHNOLOGII RAPID PROTOTYPING

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ZAKUP LINII TECHNOLOGICZNEJ DO PRODUKCJI METALOWYCH KORON I MOSTÓW WYKONYWANYCH W TECHNOLOGII RAPID PROTOTYPING Strona 1 z 5 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ZAKUP LINII TECHNOLOGICZNEJ DO PRODUKCJI METALOWYCH KORON I MOSTÓW WYKONYWANYCH W TECHNOLOGII RAPID PROTOTYPING Projekt współfinansowany przez Unię Europejska z

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie systemu Inteligentnego Opomiarowania (AMI) w Energa-Operator. 8 grudnia 2010

Wdrożenie systemu Inteligentnego Opomiarowania (AMI) w Energa-Operator. 8 grudnia 2010 Wdrożenie systemu Inteligentnego Opomiarowania (AMI) w Energa-Operator 8 grudnia 2010 Agenda Cel i zakres wdrożenia Inteligentnego Opomiarowania Status projektu Standaryzacja i interoperacyjność Kluczowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji: Promocja 1973 - od 43 lat produkujemy pompy.

Regulamin promocji: Promocja 1973 - od 43 lat produkujemy pompy. Regulamin promocji: Promocja 1973 - od 43 lat produkujemy pompy ciepła. Danfoss Poland Sp. z o.o. ul. Chrzanowska 5 05-825 Grodzisk Mazowiecki Tel: +48 22 755 07 00 Fax: +48 22 755 07 01 E-mail: info@danfoss.pl

Bardziej szczegółowo

Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity

Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity Ogrzewanie podłogowe staje się coraz bardziej docenianym systemem podnoszącym komfort użytkowników mieszkań, apartamentów i domów jednorodzinnych. Niestety

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Do celów projektowania naleŝy ustalić model procesu wytwórczego: Zakłócenia i warunki otoczenia Wpływ na otoczenie WEJŚCIE materiały i półprodukty wyposaŝenie produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Formularz wniosku do zg oszenia propozycji Operacji do realizacji w Planie operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2015

Formularz wniosku do zg oszenia propozycji Operacji do realizacji w Planie operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2015 Piecz wp ywu (data i godzina) Formularz wniosku do zg oszenia propozycji Operacji do realizacji w Planie operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2015 Wnioskodawca (nazwa / imi i nazwisko) TAK

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa. Hydrauliczny układ Start-Stop (HSS) dla maszyn budowlanych PI 090020

Informacja prasowa. Hydrauliczny układ Start-Stop (HSS) dla maszyn budowlanych PI 090020 Hydrauliczny układ Start-Stop (HSS) dla maszyn budowlanych PI 090020 Głównym celem zastosowania automatycznego hydraulicznego układu Start -Stop w maszynach budowlanych było zmniejszenie zużycia paliwa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 103/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 19 czerwca 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO MÓDL SIĘ TAK, JAKBY WSZYSTKO ZALEśAŁO OD

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 92/2012 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.10.2012 r. Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Jednostką dominującą jest Miasto Konin (Gmina Miejska

Bardziej szczegółowo

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów Ogólne bezpieczeƒstwo produktów !?! PRODUKT to rzecz ruchoma: nowa lub u ywana, naprawiana lub regenerowana, przeznaczona do u ytku konsumentów lub co do której istnieje prawdopodobieƒstwo, e mo e byç

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 132 8903 Poz. 1238 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2003 r.

Dziennik Ustaw Nr 132 8903 Poz. 1238 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 132 8903 Poz. 1238 1238 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie ciàg ych szkoleƒ farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych Na

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa PI 090012

Informacja prasowa PI 090012 Elektroniczny system sterownia dla hydraulicznego napędu układu skrętu oraz układu podnoszenia platformy do transportu kontenerów na terminalach portowych PI 090012 Platforma podczas pracy (Źródło: Novatech)

Bardziej szczegółowo

Roboty przemysłowe. Budowa i zastosowanie, wyd, 2 Honczarenko Jerzy WNT 2010

Roboty przemysłowe. Budowa i zastosowanie, wyd, 2 Honczarenko Jerzy WNT 2010 Roboty przemysłowe. Budowa i zastosowanie, wyd, 2 Honczarenko Jerzy WNT 2010 Wstęp 1. Rozwój robotyki 1.1. Rys historyczny rozwoju robotyki 1.2. Dane statystyczne ilustrujące rozwój robotyki przemysłowej

Bardziej szczegółowo

1 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

1 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE Logo programu NAZWA PROGRAMU Numer (uzupełnia WST) Klasyfikacja Kod Interwencji (nadawany przez WST) Dział gospodarki 1 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE 1.1. Tytuł : 1.2. Nazwa skrócona (akronim) 1.3

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70 Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. galkor@galkor.pl www.galkor.pl Precyzyjna kontrola przebiegu procesu produkcyjnego Wizualizacja dająca pełen obraz produkcji Parametryzacja pracy urządzeń

Bardziej szczegółowo

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji.

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. Oferta dla FIRM Outsourcing IT Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. OUTSOURCING INFORMATYCZNY W PRAKTYCE Outsourcing informatyczny to w praktyce

Bardziej szczegółowo

Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie,

Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie, Regulaminu uczestnictwa w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Beneficjent:,, Biuro ds. Realizacji Projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Partner: Powiat Wadowicki

Bardziej szczegółowo

Wspólna Metoda Oceny (CAF) - doskonalenie zarządzania organizacją w samorządzie. Poświadczenie skutecznego

Wspólna Metoda Oceny (CAF) - doskonalenie zarządzania organizacją w samorządzie. Poświadczenie skutecznego Marek Śliwiński Departament Rozwoju Kapitału Ludzkiego Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Wspólna Metoda Oceny (CAF) - doskonalenie zarządzania organizacją w samorządzie. Poświadczenie skutecznego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ BZP.243.1.2012.KP Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Usługa polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu badania ewaluacyjnego projektu pn. Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: MECHATRONIKA Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium ROBOTYKA Robotics Forma studiów: stacjonarne Poziom przedmiotu: I stopnia Liczba godzin/tydzień:

Bardziej szczegółowo

Sieć Punktów Informacyjnych w Województwie Kujawsko- Pomorskim

Sieć Punktów Informacyjnych w Województwie Kujawsko- Pomorskim Sieć Punktów Informacyjnych w Województwie Kujawsko- Pomorskim 1 Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w Województwie Kujawsko- Pomorskim 18 grudnia 2008 r. podpisanie Porozumienia z Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

Segment detaliczny. Strategia

Segment detaliczny. Strategia P K N O R L E N R A P O R T R O C Z N Y 2 0 0 6 Segment detaliczny Dzia alnoêç detaliczna Grupy ORLEN obejmowa a rynki Polski, Niemiec oraz Republiki Czeskiej. Wraz z przej ciem AB Mažeikiu Nafta pod koniec

Bardziej szczegółowo

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie:

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Klub Absolwenta Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Pierwszy, problem wysokiego bezrobocia wśród absolwentów uczelni wyższych (gwarancja

Bardziej szczegółowo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo 2 Systemy nagłośnieniowe i dźwiękowe systemy ostrzegawcze Bosch Praesideo Bosch Praesideo przekaże Twoją wiadomość zawsze i wszędzie

Bardziej szczegółowo

Nowy park technologiczny otworzy się w tym roku we Wrocławiu

Nowy park technologiczny otworzy się w tym roku we Wrocławiu Nowy park technologiczny otworzy się w tym roku we Wrocławiu Lucyna Róg 12.03.2013, aktualizacja: 12.03.2013 19:11 http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/1,35771,13548964,nowy_park_tec hnologiczny_otworzy_sie_w_tym_roku_we.html#ixzz2nuuqye9q

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

h o r e c a Kraków, 17-19.11.2010 Media

h o r e c a Kraków, 17-19.11.2010 Media Media 3 UWAGA! Od roku 2009 obowiàzuje nowy, zmieniony formularz nr 3 MEDIA 3 MEDIA (pràd, woda, internet) Formularz 3.1 - powierzchnia ZABUDOWANA - maszyny i urzàdzenia Dotyczy Wystawców, którzy zamówili

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ IMiT 2014 1 1. CELE PROGRAMU Program ma na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych artystów tańca oraz doskonalenie kadry pedagogicznej i badawczo-naukowej

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania. zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania. obowiązującymi w XLIV Liceum Ogólnokształcącym.

Przedmiotowe zasady oceniania. zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania. obowiązującymi w XLIV Liceum Ogólnokształcącym. Przedmiotowe zasady oceniania zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania obowiązującymi w XLIV Liceum Ogólnokształcącym. Przedmiot: biologia Nauczyciel przedmiotu: Anna Jasztal, Anna Woch 1. Formy sprawdzania

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe cel

Sieci komputerowe cel Sieci komputerowe cel współuŝytkowanie programów i plików; współuŝytkowanie innych zasobów: drukarek, ploterów, pamięci masowych, itd. współuŝytkowanie baz danych; ograniczenie wydatków na zakup stacji

Bardziej szczegółowo

Pracownia budowy pojazdów samochodowych.

Pracownia budowy pojazdów samochodowych. Autor: Zdzisław Skupiński Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie PROJEKT DYDAKTYCZNY W REALIZACJI EDUKACJI ZAWODOWEJ Pracownia budowy pojazdów samochodowych. CEL OGÓLNY Poznanie

Bardziej szczegółowo

Raport. wynagrodzenia na stanowiskach. oferta sprzedaży

Raport. wynagrodzenia na stanowiskach. oferta sprzedaży wynagrodzenia na stanowiskach Kraków 2009 Raport IT oferta sprzedaży 30-220 Kraków ul. Królowej Jadwigi 189 B tel. 012 625 59 10 fax. 012 625 59 20 e-mail: sedlak@sedlak.pl www.sedlak.pl www.wynagrodzenia.pl

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Biuletyn Górniczy Informacje o wydawnictwie Cennik stron reklamowych Specyfikacja techniczna reklam BIULETYN GÓRNICZY 2016

OFERTA. Biuletyn Górniczy Informacje o wydawnictwie Cennik stron reklamowych Specyfikacja techniczna reklam BIULETYN GÓRNICZY 2016 OFERTA BIULETYN GÓRNICZY 2016 Biuletyn Górniczy Informacje o wydawnictwie Cennik stron reklamowych Specyfikacja techniczna reklam Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa 40-048 Katowice ul. Kościuszki 30 tel.

Bardziej szczegółowo

Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców

Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców Autor: R.P. / IPO.pl 18.07.2008. Portal finansowy IPO.pl Przeciętnemu Polakowi dotacje unijne kojarzą się z wielkimi inwestycjami infrastrukturalnymi oraz dopłatami

Bardziej szczegółowo