Rekomendowana kwota dofinansowania narastająco [PLN] Rekomendowana kwota dofinansowania PLN. Liczba przyznanych punktów.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rekomendowana kwota dofinansowania narastająco [PLN] Rekomendowana kwota dofinansowania PLN. Liczba przyznanych punktów."

Transkrypt

1 Lista projektów rekomendowanych do wsparcia złoŝonych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1.1 Poddziałanie Lp Numer wniosku POIG / / / / / / / / /09 Nazwa wnioskodawcy Województwo Tytuł projektu Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie Łódzka Instytut Mechaniki Precyzyjnej Instytut Lotnictwa Warszawski Medyczny Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni Polska Akademia Nauk Instytut Lotnictwa łódzkie Innowacyjne metody wykorzystania komórek macierzystych w medycynie Zastosowanie biomasy do wytwarzania polimerowych materiałów przyjaznych środowisku Opracowanie techniki kontroli wiroprądami struktury, napręŝeń i wad w lotniczych kołach zębatych zahartowanych indukcyjnie Opracowanie technologii badań odporności na uszkodzenia lotniczych i kosmicznych kompozytowych struktur nośnych - TEBUK Wnioskowana kwota dofinansowania PLN Rekomendowana kwota dofinansowania PLN Rekomendowana kwota dofinansowania narastająco [PLN] Liczba przyznanych punktów , , ,00 96, , , ,24 95, , , ,24 93, , , ,24 92,00 InŜynieria Internetu Przyszłości , , ,60 91,40 Poszukiwanie innowacyjnego leku śródbłonkowego w grupie nowych pochodnych escyny Wytwarzanie stali o strukturze nanokrystalicznej przy wykorzystaniu przemian fazowych Opracowanie technologii otrzymywania nanostrukturalnych katalizatorów tlenkowych do oczyszczania powietrza z toksycznych lotnych związków PHOENIX- Bezzałogowy samolot stratosferyczny , , ,85 91, , , ,85 90, , , ,85 90, , , ,85 90,00

2 /09 Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Metagenomy jako źródło nowoczesnych narzędzi biotechnologicznych słuŝących do bioremediacji i biotransformacji , , ,12 90, /09 Łódzka łódzkie Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównowaŝonego rozwoju , , ,69 89, / / / / / / / /09 Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. W.Trzebiatowskiego Polskiej (INTiBS PAN) Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi Śląski w Katowicach Instytut Chemii Organicznej Polskiej Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy Akademia Medyczna w Gdańsku Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy dolno łódzkie łódzkie Nowe wydajne luminofory do oświetleń i koncentratów słonecznych Bioimplanty dla potrzeb leczenia ubytków tkanki kostnej u chorych onkologicznych Technologia otrzymywania biodegradowalnych poliestrów z wykorzystaniem surowców odnawialnych Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego (ZiZOZap) Cukry jako surowce odnawialne w syntezie produktów o wysokiej wartości dodanej Innowacyjne systemy wspomagania technicznego zrównowaŝonego rozwoju gospodarki Opracowanie molekularnych testów wspomagających wykrywanie wczesnego raka płuca MOLTEST 2013 Innowacyjne materiały polimerowe i węglowe chroniące przed nanocząsteczkami, parami i gazami , , ,69 89, , , ,69 88, , , ,83 88, , , ,83 88, , , ,83 88, , , ,83 88, , , ,71 88, , , ,71 87,60

3 / / / / / / / / / / / /09 Instytut Psychiatrii i Neurologii Instytut Farmakologii Polskiej Instytut Fizyki Polskiej Przyrodniczy w Poznaniu Instytut Metali NieŜelaznych Instytut Oceanologii Polskiej - IO PAN Instytut Chemii i Techniki Jądrowej Instytut Biologii Medycznej PAN Przyrodniczy w Poznaniu Jagielloński Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Badania nad podłoŝem molekularnym i próba genetycznej klasyfikacji pacjentów z objawami spastycznej paraplegii Nowe materiały konstrukcyjne o podwyŝszonej przewodności cieplnej , , ,71 87, , , ,31 87,20 Depresja - mechanizmy - terapia , , ,31 87,00 łódzkie Nowoczesne materiały i innowacyjne metody dla przetwarzania i monitorowania energii (MIME) Biotechnologiczna konwersja glicerolu do polioli i kwasów dikarboksylowych Zaawansowane materiały i technologie ich wytwarzania Satelitarna kontrola środowiska morza bałtyckiego (SatBałtyk) Analiza moŝliwości pozyskiwania uranu dla energetyki jądrowej z zasobów krajowych Badanie mechanizmów molekularnych na styku organizm ludzki - patogen - czynniki środowiska (InterMolMed) Nowa Ŝywność bioaktywna o zaprogramowanych właściwościach prozdrowotnych Innowacyjny katalizator do bezpośredniego rozkładu NO na bazie tlenków brązów Elektrochemiczne bioczujniki do detekcji aktywacji receptorów RAGE - narzędzia taniej teranostyki , , ,31 87, , , ,41 87, , , ,61 86, , , ,08 86, , , ,25 86, , , ,25 86, , , ,52 86, , , ,43 85, , , ,22 85,40

4 /09 Akademia Górniczo- Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowi Poprawa efektywności badań sejsmicznych w poszukiwaniach i rozpoznawaniu złóŝ gazu w utworach formacji czerwonego spągowca , , ,22 85, / / / / /09 Jagielloński Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Śląska Łódzka Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni Polska Akademia Nauk łódzkie Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym Adaptacyjny system wspomagający rozwiązywanie problemów w oparciu o analizę treści dostępnych źródeł elektronicznych Innowacyjne spoiwa cementowe i betony z wykorzystaniem popiołu lotnego wapiennego Tekstroniczny system do elektrostymulacji mięśni Funkcjonowanie nano i makrocząsteczki - synteza oraz zastosowania w innowacyjnych materiałach i technologiach (FUNANO) , , ,64 85, , , ,64 85, , , ,11 85, , , ,11 85, , , ,11 84, /09 Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej BioŜywność - innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego , , ,11 84, /09 Akademia Górniczo - Hutnicza im Stanisława Staszica w Krakowie Inteligentny System Informacyjny dla Globalnego Monitoringu, Detekcji i Identyfikacji ZagroŜeń (INSIGMA) , , ,11 84, / /09 Poznańska Akademia Medyczna w Gdańsku Nowa generacja energooszczędnych napędów elektrycznych do pomp i wentylatorów dla górnictwa Krajowe Centrum Diagnostyki i Leczenia Hipercholesterolemii Rodzinnej , , ,11 84, , , ,11 84,20

5 / / / / / / / /09 Jagielloński-Collegium Medicum Instytut Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Instytut Mechaniki Precyzyjnej Gdańska Akademia Morska w Gdyni Opracowanie innowacyjnej grupy związków o aktywności stabilizującej potencjał błony komórkowej Bezpieczna energetyka jądrowa - metody ochrony zdrowia i środowiska Badania i rozwój nowoczesnych technologii wysokowydajnych jonowych baterii litowych o podwyŝszonym bezpieczeństwie eksploatacji Badania procesów zachodzących podczas spiekania granulatu z drobnoziarnistych odpadów hutniczych na wsad Ŝelazonośny w piecu szybowym, celem opracowania sposobu separacji cynku Opracowanie nowych metod identyfikacji mniejszościowych wariantów genetycznych do poprawy terapii i diagnostyki onkologicznej, kardiologicznej, wirusologicznej i rozrodu człowieka Opracowanie technologii zwiększających trwałość narzędzi poprzez wykorzystanie synergizmu procesów dyfuzyjnych azotu oraz wydzielenia nanowęglików ŋ podczas wymraŝania kriogenicznego Bioaktywne materiały porowate na implanty chirurgiczne Rozproszony system aktywnej poprawy jakości zasilania w sieciach dystrybucyjnych , , ,11 83, , , ,11 83, , , ,11 83, , , ,11 82, , , ,30 82, , , ,30 81, , , ,30 81, , , ,30 81, /09 Wrocławska dolno Opracowanie struktur efektywnie absorbujących energię zderzenia , , ,98 81,00

6 / / / / / / / / / /09 Instytut Elektrotechniki Instytut Mechaniki Precyzyjnej Wrocławska Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie Biocontract Sp.z o.o Jagielloński - Collegium Medicum Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych Śląska Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania dolno wielkopolskie Zintegrowany system wspomagania zasilania odbiorców indywidualnych w energię elektryczną Ocena wpływu przemian fazowych na stabilność struktury wybranych materiałów metalicznych stosowanych w medycynie Recykling wiórów aluminium i jego stopów metodą duŝych odkształceń plastycznych Innowacyjny system wspomagania zarządzania kryzysowego w oparciu o geodane Opracowanie technologii biodegradowalnych jedwabnych bionanokompozytów do terapii celowanej i diagnostyki nowotworów Wykorzystywanie komórek macierzystych w leczeniu chorób układu kostnego - terapia komórkowa i genowa Osteogensis Imperfecta Przezroczyste ceramiki o właściwościach transmitacyjnych, luminescencyjnych i odporności balistycznej Rozwój materiałów nanokompozytowych metalowych, ceramicznych i polimerowych wzmacniających nanorurkami haloizytowymi Opracowanie markerów prognostycznych terapii statynowej Nowoczesne technologie kształtowania materiałów zaawansowanych , , ,98 80, , , ,78 80, , , ,90 80, , , ,90 80, , , ,90 80, , , ,18 80, , , ,18 79, , , ,18 79, , , ,18 78, , , ,18 78,80

7 / / /09 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Instytut Tele- i Radiotechniczny Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa GUTproKID- Sterowanie rozwojem przewodu pokarmowego w terapii i profilaktyce syndromu X Materiały, technologie i aplikacje organicznej elektroniki i optoelektroniki Innowacyjne prozdrowotne produkty Ŝywnościowe , , ,18 78, , , ,58 78, , , ,36 78, /09 Warszawski Medyczny Biomateriały polimerowe w zastosowaniach farmaceutycznych i medycznych - synteza oraz badania strukturalne i aplikacyjne , , ,72 78, /09 Wrocławska dolno Generacja i detekcja promieniowania terahercowego w zastosowaniu do biomedycyny i nauk farmaceutycznych , , ,72 77, /09 Instytut Uprawy NawoŜenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach System informacji o zasobach odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich , , ,72 77, /09 Narodowy Instytut Leków Innowacyjne badania struktury, oddziaływania leków i preparatów farmaceutycznych z biocząsteczkami metodami biologii strukturalnej zorientowane na bezpieczeństwo stosowania leków, wykrycie nowych celów molekularnych i właściwości terapeutycznych , , ,88 76, /09 Jagielloński-Collegium Medicum Opracowanie nowych metod diagnostycznych i terapeutycznych wykorzystujących receptory obecne na komórkach nowotworowych w leczeniu , , ,00 76,20

8 /09 Akademia Górniczo - Hutnicza im Stanisława Staszica w Krakowie Nowe rozwiązania materiałowe i konstrukcyjne przewodów wysokotemperaturowych i osprzętu do napowietrznych linii elektroenergetycznych , , ,00 75, /09 Instytut Spawalnictwa Nowe technologie łukowego, laserowego i tarciowego łączenia materiałów konstrukcyjnych , , ,53 75, / / / / / / / /09 Instytut Geodezji i Kartografii Główny Instytut Górnictwa Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach Gdańska Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej System monitorowania suszy rolniczej i prognozowania wywołanych przez nią skutków Zmniejszenie energochłonności gospodarki przez rozwój i wdraŝanie rozwiązań energooszczędnych w przemyśle, usługach oraz gospodarstwach Fotoniczne technologie i systemy pomiarowe w medycynie i innowacyjnej gospodarce Metody i narzędzia projektowania telekomunikacyjnych sieci bezprzewodowych dla komunikacji społecznej Sematyczna architektura korporacyjna jako platforma inteligentnych systemów wspomagania decyzji administracyjnych Wędliny i dodatki do mięs wykorzystujące prozdrowotny potencjał fitokompleksów roślinnych Opracowanie nowej technologii wytwarzania warstw azotku chromu w procesach hybrydowych Neuroplastyczność, neurotransmisja i sygnałowanie wewnątrzkomórkowe w neuropatologiach wywołanych ekscytotoksycznością , , ,23 75, , , ,34 75, , , ,78 75, , , ,78 75, , , ,78 75, , , ,78 75, , , ,78 74, , , ,78 74,60

9 / / / / / / /09 Marii Curie- Skłodowskiej Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie / / / /09 Instytut Techniki Budowlanej Instytut Badań Systemowych Polskiej Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Instytut Matki i Dziecka Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Łódzka Główny Instytut Górnictwa Akademia Medyczna w Gdańsku Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Automatyczny System NadąŜny , , ,64 74,40 Informatyka integrująca i inteligenta dla przyszłych Klastrów Wodnych opartych na wiedzy Rozwijanie metod obliczeniowych i oprogramowania do wiarygodnej analizy zaawansowanych zagadnień inŝynierii lądowej Biomarkery w analizie osobniczego i populacyjnego zróŝnicowania genetycznego System oceny innowacyjnej gospodarki SOIG Technologia rafinacji krzemu dla masowego upowszechniania energetyki słonecznej Proekologiczna technologia spalania węgli brunatnych MIRLAS- pompowane diodami lasery bliskiej średniej podczerwieni Dynamiczna ocena kopalnych surowców energetycznych w aspekcie bezpieczeństwa energetycznego kraju G-NETS: Guzy neuroendokrynne - prospektywna analiza klinicznych i molekularnych czynników rokowniczych Niszczenie nowotworowych komórek macierzystych oraz ich niszy - nowa terapia przeciwnowotworowa , , ,30 74, , , ,30 73, , , ,30 72, , , ,28 72, , , ,28 71, , , ,28 70, , , ,28 70, , , ,28 70, , , ,28 69, , , ,28 68,80

10 / / / / /09 Gdańska Główny Instytut Górnictwa Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza podkarpackie Prototypy pojazdów elektrycznych i hybrydowych wraz z modelem systemu infrastruktury dla takiego transportu Rozwój technologii diagnostycznych dla innowacyjnego przemysłu Zintegrowany system stymulowania innowacyjności przedsiębiorstw na przykładzie tradycyjnego przemysłu wytwórczego Nowe systemy do produkcji ogniobezpiecznej elastycznej pianki poliuretanowej Zintegrowane i probilistyczne projektowanie konstrukcji budowlanych, oparte na wiedzy, symulacjach komputerowych i doświadczeniach , , ,28 68, , , ,28 66, , , ,18 66, , , ,18 66, , , ,18 66, /09 Warmińsko - Mazurski w Olsztynie warmińsko - mazurskie Rozwiązania technologiczne neutralizacji zanieczyszczeń pochodzących z intensywnej produkcji rybackiej i akwakultury , , ,18 64, / /09 Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Główny Instytut Górnictwa Poprawa bezpieczeństwa, trwałości i niezawodności konstrukcji budowlanych poprzez zwiększenie efektywności i zakresu analizy elementów z betonu spręŝonego Zintegrowane gospodarowanie wodami w warunkach złoŝonej antropopresji , , ,18 63, , , ,18 63, /09 Opracowanie metod, architektury zaleceń standaryzacyjnych dla systemów archiwizacji wieczystej wielkich zasobów cyfrowych , , ,18 62,40

11 / / / / / / / / / /09 Instytut Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie Akademia Górniczo- Hutnicza im. Stanisława Staszica w Mikołaja Kopernika w Toruniu Szczeciński Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa (IBMER) Przyrodniczy w Poznaniu Katolicki Lubelski Jana Pawła II Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof. I. Mościckiego Instytut Metalurgii śelaza kujawsko - zachodniopomor skie wielkopolskie Zaawansowane energo- i materiałooszczędne procesy i technologie ceramiczne Ocena przydatności suplementacji diety genisteiną w celu obniŝenia ryzyka raka piersi Bioaktywne powłoki protez ucha, narządów twarzo-czaski i krtani Polifenole dla medycyny i kosmetologii - otrzymywanie z upraw rolniczych w regionie kujawsko - pomorskim Badania aplikacyjne reakcji jądrowych w ultra wysokiej próŝni Superkondensator wysokiej mocy dla stacjonarnych i mobilnych zastosowań Poprawa organizacji i zarządzania hodowlą bydła ras mięsnych na drodze komputeryzacji stad z dostępem on-line do baz danych i programów System monitorowania składu zarządów i rad nadzorczych spółek kapitałowych Metoda recyklingu zuŝytych wyrobów gumowych na drodze mechano-chemicznej regeneracji wiązań atomowych i oddziaływania międzycząsteczkowych Opracowanie komputerowego zintegrowanego modułowego systemu wspomagania procesu technologicznego i operatywnego zarządzania dla stalowni elektrycznej , , ,78 62, , , ,66 62, , , ,81 60, , , ,81 60, , , ,81 59, , , ,19 59, , , ,05 58, , , ,80 58, , , ,92 58, , , ,92 57,80

12 / / / /09 Śląska Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Radomska im. Kazimierza Pułaskiego Instytut Energii Atomowej POLATOM Narzędzia wspomagające zarządzanie innowacjami w cyklu Ŝycia produktów o obszarze produkcji specjalnej Zastosowanie nanometali i nanokropek soli metali osadzonych na matrycach biopolimerów w przemyśle Kształtowanie jakości nowych kosmetyków i produktów chemii gospodarczej oraz metod kompleksowej oceny jakości tych grup produktów Diagnostyka materiałowa na potrzeby elektrowni jądrowych , , ,65 51, , , ,60 51, , , ,60 50, , , ,60 50,00

INDYKATYWNY WYKAZ INDYWIDUALNYCH PROJEKTÓW KLUCZOWYCH, W TYM DUśYCH 1, W RAMACH NARODOWYCH STRATEGICZNYCH RAM ODNIESIENIA 2007-2013

INDYKATYWNY WYKAZ INDYWIDUALNYCH PROJEKTÓW KLUCZOWYCH, W TYM DUśYCH 1, W RAMACH NARODOWYCH STRATEGICZNYCH RAM ODNIESIENIA 2007-2013 INDYKATYWNY WYKAZ INDYWIDUALNYCH PROJEKTÓW KLUCZOWYCH, W TYM DUśYCH 1, W RAMACH NARODOWYCH STRATEGICZNYCH RAM ODNIESIENIA 2007-2013 INDYKATYWNY WYKAZ INDYWIDUALNYCH DUśYCH PROJEKTÓW DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu projektów indywidualnych w ramach PO IG po aktualizacji w sierpniu 202 r. Oś priorytetowa I - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Instytucja Pośrednicząca - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Projekty

Bardziej szczegółowo

Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania złożonych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Działanie 2.

Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania złożonych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Działanie 2. Lista rankingowa/suplement/korekta* Dla projektów o wartości wydatków kwalifikowanych poniżej 15 mln PLN Numer i nazwa działania/poddziałania: Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Jednostka naukowa. Politechnika Koszalińska

Jednostka naukowa. Politechnika Koszalińska Załącznik nr 1 do uchwały Rady NCN nr 2/2013 z dnia 10 stycznia 2013 r. Wykaz wykonanych i ch projektów badawczych własne pochodzących z konkursów przekazanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNALAZKACH PREZENTOWANYCH NA GIEŁDZIE WYNALAZKÓW 2013 PRZEZ EUROBUSINESS-HALLER

INFORMACJE O WYNALAZKACH PREZENTOWANYCH NA GIEŁDZIE WYNALAZKÓW 2013 PRZEZ EUROBUSINESS-HALLER INFORMACJE O WYNALAZKACH PREZENTOWANYCH NA GIEŁDZIE WYNALAZKÓW 2013 PRZEZ EUROBUSINESS-HALLER Wystawca Tytuł wynalazku opis kontakt e-mail 1. Bioenergia, Bio-Hydrogen -Urządzenie do produkcji energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Agnieszka Dawydzik, PŁ Piotr Józwiak, PŁ Grażyna Antonowicz, PŁ Katarzyna Maćczak, PŁ

Opracowanie: Agnieszka Dawydzik, PŁ Piotr Józwiak, PŁ Grażyna Antonowicz, PŁ Katarzyna Maćczak, PŁ Katalog przygotowany w ramach projektu Klaster łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie w ramach Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy, Zintegrowanego Programu

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym PBS III

Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym PBS III Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym PBS III Lp. 1 243903 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Politechnika Śląska

Bardziej szczegółowo

XXI GIEŁDA POLSKICH WYNALAZKÓW NAGRODZONYCH NA ŚWIATOWYCH TARGACH WYNALAZCZOŚCI W 2013 ROKU

XXI GIEŁDA POLSKICH WYNALAZKÓW NAGRODZONYCH NA ŚWIATOWYCH TARGACH WYNALAZCZOŚCI W 2013 ROKU XXI GIEŁDA POLSKICH WYNALAZKÓW NAGRODZONYCH NA ŚWIATOWYCH TARGACH WYNALAZCZOŚCI W 2013 ROKU CENTRUM NAUKI KOPERNIK Warszawa, 11 12 lutego 2014 Wykaz wynalazków prezentowanych przez Eurobusiness-Haller

Bardziej szczegółowo

Wybrani klienci StatSoft

Wybrani klienci StatSoft Wybrani klienci StatSoft 3 M Poland, 4P Research Mix, ABB, Abbott Laboratories Poland, Accenture Polska, ACNielsen Polska, Adamed, Adler Polska, ADV Entertainment Group, Aflofarm Fabryka Leków, AG TEST

Bardziej szczegółowo

Departament Nanotechnologii

Departament Nanotechnologii Departament Nanotechnologii Departament Nanotechnologii Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Projekty współfi nansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1. Dolny Śląsk,

Bardziej szczegółowo

7. BAZA KSZTAŁCENIA I BADAŃ NAUKOWYCH 7.1. CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW LOKALOWYCH

7. BAZA KSZTAŁCENIA I BADAŃ NAUKOWYCH 7.1. CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW LOKALOWYCH 7. BAZA KSZTAŁCENIA I BADAŃ NAUKOWYCH 7.1. CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW LOKALOWYCH na terenie Warszawy i Płocka posiada 38 budynków przeznaczonych do prowadzenia działalności dydaktycznej i naukowo badawczej

Bardziej szczegółowo

Lista uczelni publicznych wg. stanu na dzień 7.08.2013 r.

Lista uczelni publicznych wg. stanu na dzień 7.08.2013 r. WYKAZ JEDNOSTEK UPRAWNIONYCH DO UBIEGANIA SIĘ O WSPARCIE W RAMACH FUNDUSZU STYPENDIALNEGO SZWAJCARSKO - POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY, OBOWIĄZUJĄCY DLA NABORU W TERMINIE 1.09.2013-1.11. 2013, OBEJMUJĄCY:

Bardziej szczegółowo

5. BADANIA NAUKOWE 5.1. ORGANIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH

5. BADANIA NAUKOWE 5.1. ORGANIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH 5. BADANIA NAUKOWE 5.1. ORGANIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH Działalność naukowa i badawcza jednostek organizacyjnych Uczelni jest realizowana jako: działalność statutowa wykonywanie określonych w statucie jednostki

Bardziej szczegółowo

HS1EK LP. JEDNOSTKA NAUKOWA GWO. 1 Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Instytut Finansów HS1EK

HS1EK LP. JEDNOSTKA NAUKOWA GWO. 1 Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Instytut Finansów HS1EK HS1EK 1 Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Instytut Finansów HS1EK 2 Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Instytut Zarządzania Ryzykiem HS1EK 3 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie;

Bardziej szczegółowo

BRANŻOWEGO CENTRUM KOMPETENCJI

BRANŻOWEGO CENTRUM KOMPETENCJI PRACOWNIA MARKETINGOWA dr Marzena Frankowska ul. Dolomitów 15 71-784 Szczecin tel: (48) 91 880 35 04 fax: (48) 91 880 35 17 kom: (48) 606 280 653 e-mail: office@promarket.pl www.promarket.pl Strategia

Bardziej szczegółowo

Wybrani klienci StatSoft

Wybrani klienci StatSoft Wybrani klienci StatSoft 3 M Poland, 4P Research Mix, ABB, Abbott Laboratories Poland, Accenture Polska, ACNielsen Polska, Adamed, Adler Polska, ADV Entertainment Group, Aflofarm Fabryka Leków, AG TEST

Bardziej szczegółowo

Wykaz jednostek naukowych i kategorii naukowych

Wykaz jednostek naukowych i kategorii naukowych Wykaz jednostek naukowych i kategorii naukowych Lp. GWO Nazwa Identyfikator 1 HS1EK Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Kolegium Analiz Ekonomicznych 107 40,82 330,00 1,85 95,00 83,88 A+ 2 HS1EK Szkoła

Bardziej szczegółowo

Komitet Inżynierii Produkcji Polska Akademia Nauk. Istota inżynierii produkcji

Komitet Inżynierii Produkcji Polska Akademia Nauk. Istota inżynierii produkcji Komitet Inżynierii Produkcji Polska Akademia Nauk Istota inżynierii produkcji Warszawa, czerwiec 2012 Spis treści 1. Wprowadzenie 3 2. Definicja inżynierii produkcji jako jednej z podstawowych dyscyplin

Bardziej szczegółowo

XXII GIEŁDA POLSKICH WYNALAZKÓW NAGRODZONYCH NA ŚWIATOWYCH TARGACH WYNALAZCZOŚCI W 2014 ROKU

XXII GIEŁDA POLSKICH WYNALAZKÓW NAGRODZONYCH NA ŚWIATOWYCH TARGACH WYNALAZCZOŚCI W 2014 ROKU XXII GIEŁDA POLSKICH WYNALAZKÓW NAGRODZONYCH NA ŚWIATOWYCH TARGACH WYNALAZCZOŚCI W 2014 ROKU CENTRUM NAUKI KOPERNIK Warszawa 17 18 lutego 2015 Udział jednostek sfery nauki oraz wydanie katalogu dofinansowane

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Oferta kształcenia na rok akademicki 2015/2016 DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ W AGH? 1913 TRADYCJA I RENOMA Akademia została powołana w 1913 r. przez

Bardziej szczegółowo

5. BADANIA NAUKOWE 5.1. ORGANIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH

5. BADANIA NAUKOWE 5.1. ORGANIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH 5. BADANIA NAUKOWE 5.1. ORGANIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH Działalność naukowa i badawcza w Politechnice Warszawskiej była prowadzona na 19 wydziałach, w 4 Uczelnianych Centrach Badawczych oraz w innych jednostkach

Bardziej szczegółowo

UMOWY ZAWARTE W RAMACH KONKURSU DLA PODDZIAŁANIA 4.1.1 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI I EDYCJA KONKURSU. konkurs nr 1/POKL/4.1.

UMOWY ZAWARTE W RAMACH KONKURSU DLA PODDZIAŁANIA 4.1.1 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI I EDYCJA KONKURSU. konkurs nr 1/POKL/4.1. UMOWY ZAWARTE W RAMACH KONKURSU DLA PODDZIAŁANIA 4.1.1 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI I EDYCJA KONKURSU konkurs nr 1/POKL/4.1.1/2008 LP. NAZWA UCZELNI Tytuł projektu PRZYZNANE PUNKTY PRZYZNANE DOFINANSOWANIE

Bardziej szczegółowo

LISTA NAGRODZONYCH PROGRAMÓW STUDIÓW:

LISTA NAGRODZONYCH PROGRAMÓW STUDIÓW: LISTA NAGRODZONYCH PROGRAMÓW STUDIÓW: 1. DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA Wydział Nauk Pedagogicznych Kierunek: pedagogika, studia I stopnia Nowością na tym kierunku są praktyki prowadzone pod opieką tutora -

Bardziej szczegółowo

PROJEKT FINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ. www.sciex.

PROJEKT FINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ. www.sciex. Konferencja Informacyjna Warszawa, 14 czerwca 2012 Fundusz Stypendialny SCIEX PROJEKT FINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

12. PIKNIK NAUKOWY POLSKIEGO RADIA I CENTRUM NAUKI KOPERNIK

12. PIKNIK NAUKOWY POLSKIEGO RADIA I CENTRUM NAUKI KOPERNIK 12. PIKNIK NAUKOWY POLSKIEGO RADIA I CENTRUM NAUKI KOPERNIK Pokazy w namiotach na Rynku Nowego Miasta i Podzamczu w Warszawie LEGENDA: Namiot nr - dotyczy namiotów na Rynku Nowego Miasta Namiot nr - dotyczy

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU L.P. Nr umowy Tytuł projektu Nazwa Wnioskodawcy/Lidera konsorcjum 1 03447/C.T12-6/2003 2 04328/C.ZR10-6/2009 3 04556/C.ZR10-6/2010 4 04507/C.ZR10-6/2010 Wartość całkowita

Bardziej szczegółowo

4 WND-DEM-1-027/01 Lipid Systems sp. z o.o. Innowacyjne technologie liposomowe do zastosowania w terapii nowotworowej

4 WND-DEM-1-027/01 Lipid Systems sp. z o.o. Innowacyjne technologie liposomowe do zastosowania w terapii nowotworowej Lp Nr wniosku Wnioskodawca/ Lider Tytuł projektu 1 WND-DEM-1-013/01 Henryk Zastawny, SYSKON",Systemy Kontroli Procesów Przemysłowych 2 WND-DEM-1-015/01 Becker Elektronic Polska" sp. z o.o. System do kontroli

Bardziej szczegółowo

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju.

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju. KATALOG LAUREATÓW III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCY www.liderzyinnowacji.pl Publikacja bezpłatna. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji

Bardziej szczegółowo

etwork enterprise europe enterprise europe Innowator Śląska 2013 KATALOG UCZESTNIKÓW KONKURSU OFERTY TECHNOLOGICZNE I PRODUKTOWE

etwork enterprise europe enterprise europe Innowator Śląska 2013 KATALOG UCZESTNIKÓW KONKURSU OFERTY TECHNOLOGICZNE I PRODUKTOWE etwork enterprise europe enterprise europe KATALOG UCZESTNIKÓW KONKURSU Innowator Śląska 2013 OFERTY TECHNOLOGICZNE I PRODUKTOWE SIEDZIBA REDAKCJI: Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp.

Bardziej szczegółowo

Aktywność uczelni wyższych w kształceniu kadr na potrzeby innowacyjne przedsiębiorstw

Aktywność uczelni wyższych w kształceniu kadr na potrzeby innowacyjne przedsiębiorstw PROJEKT SYSTEMOWY KAPTAŁ NTELEKTUALNY LUBELSZCZYZNY 2010-2013 Aktywność uczelni wyższych w kształceniu kadr na potrzeby innowacyjne przedsiębiorstw Ekspertyza naukowa Dr Agnieszka Ziętek Uniwersytet Marii

Bardziej szczegółowo