PS PW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PS.2.9612.1.14.2011.PW"

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika przy ul. Tytusa Chałubińskiego 7 w Koszalinie w dniu 13 czerwca 2011 r. Kontrolę przeprowadzili w dniu 13 czerwca 2011 r. 1) Pani Halina Figórska kierownik zespołu kontrolującego, starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestru i Monitoringu Opieki Zdrowotnej Wydziału Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, 2) Pan Paweł Wegner - starszy inspektor w Oddziale Rejestru i Monitoringu Opieki Zdrowotnej Wydziału Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, 3) Pan dr Maciej Kurant przedstawiciel Okręgowej Izby Lekarskiej w Koszalinie na podstawie upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 31/2011 z dnia 06 czerwca 2011 r. Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 65 i art. 66 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31,poz.206) w związku z art. 15 ust. 6b i 6c ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tj. Dz. U. z 2008r. Nr 136, poz. 857 ze zm.) a także w związku z: 1. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie rejestru zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 169, poz z późn. zm.), 2. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej oraz szczegółowych zasad ich nadawania (Dz. U Nr 170, poz z późn zm.), 3. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 31, poz. 158), 4. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzaju i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 252, poz. 1697),

2 5. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby na stanowiskach kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej określonego rodzaju (Dz. U. Nr 44, poz. 520 z późn. zm.). 6. Ustawą z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 91, poz. 410 z późn. zm.). Kontrolą objęto zagadnienia z zakresu ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej, w tym zgodności dokumentacji rejestrowej z działalnością Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie oraz z zakresu ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty w zakresie prowadzenia lekarskich staży podyplomowych. Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych kontrolujący zawiadomili kierownika jednostki kontrolowanej o przedmiocie kontroli, okazali pisemne, imienne upoważnienie wystawione przez zarządzającego kontrolę i legitymacje służbowe oraz dowód osobisty oraz dokonali adnotacji w księdze ewidencji kontroli prowadzonej przez jednostkę. USTALENIA: Wyjaśnień udzielały: Pani Madalena Sikora Zastępca Dyrektora Pani Urszula Dziurewicz Koordynator ds Świadczeń Zdrowotnych Pani Danuta Kucharska Pielęgniarka Naczelna Pani Jadwiga Derda Pielegniarka Koordynująca Kontrolowana jednostka wpisana została do rejestru zakładów opieki zdrowotnej decyzją Wojewody Koszalińskiego z dnia 31 maja 1993 r. znak: Z - VI /93. Dla zakładu opieki zdrowotnej Wojewoda Zachodniopomorski prowadzi księgę rejestrową o numerze Dowód: Akta Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie. W Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie udzielane są świadczenia z zakresu specjalistycznego leczenia ambulatoryjnego i stacjonarnego oraz rehabilitacji medycznej, promowania zdrowia, zapobiegania i wczesnego wykrywania chorób poprzez udzielanie świadczeń zdrowotnych a w szczególności: badań i porad lekarskich, leczenia orzekania o stanie zdrowia, pielęgnacji chorych, 2

3 badania diagnostycznego, w tym analityki medycznej, prowadzenia działalności profilaktycznej i oświatowo-wychowawczej, rehabilitacji leczniczej, pomocy doraźneej, prowadzenia działalności w zakresie obrony cywilnej i sytuacji kryzysowych. Ze statutu wynika, że Szpital udziela świadczeń zdrowotnych bezpłatnie osobom objętym powszechnym obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym w zakresie określonym umowami z Narodowym Funduszem Zdrowia lub odpłatnie na zasadach określonych w umowach cywilnoprawnych. Zgodnie z zapisem w Księdze rejestrowej nr w Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie winny funkcjonować: Oddziały: onkologii i chemioterapii; wewnętrzny B z pododdziałem nefrologicznym; wewnętrzny C z pododdziałem diabetologii; kardiologii z pododdziałem intensywnego nadzoru kardiologicznego oraz pracowniami: elektroterapii, USK, Holterowską, prób wysiłkowych, badań naczyń i serca, kontroli stymulatorów i zaburzeń rytmu, rehabilitacji kardiologicznej, rentgenodiagnostyki zabiegowej, poradnią kardiochirurgiczną; chirurgii ogólnej z pododdziałami: chirurgii naczyniowej, chirurgii onkologicznej z blokiem operacyjnym; chirurgii urazowej i ortopedycznej z blokiem operacyjnym; chirurgii dziecięcej i urazowo ortopedycznej z pododdziałem leczenia oparzeń z blokiem operacyjnym i poradnią chirurgii dziecięcej; chirurgii jednego dnia; urologii z blokiem operacyjnym i pracownią USG; laryngologii z pododdziałem chirurgii stomatologicznej i blokiem operacyjnym oraz pracowniami: audiologii i VNG; okulistyki z blokiem operacyjnym oraz pracowniami: laserową i ortoptyki, położniczo ginekologiczny z izbą przyjęć, pododdziałami: położniczym, patologii ciąży, ginekologii blokami: operacyjnym i porodowo operacyjnym oraz pracowniami: USG i cytologiczną, szkołą rodzenia; 3

4 neurologii z pododdziałem intensywnego nadzoru nad chorymi z udarem mózgu oraz pododdziałem leczenia padaczek, pracownią EEG; dermatologii z izbą przyjęć; obserwacyjno zakaźny z pododdziałem hepatologii oraz izbą przyjęć; neonatologiczny z pododdziałem patologii noworodka i wcześniaka; dziecięcy z pododdziałami: diabetologii dziecięcej, oraz neurologii dziecięcej i izbą przyjęć dziecięcą oraz poradniami: endokrynologii dziecięcej, hematologii dziecięcej, nefrologii dziecięcej; anestezjologii i intensywnej terapii dorosłych; anestezjologii i intensywnej terapii dziecięcej i neonatologicznej; neurochirurgii; stacja dializ. Poradnie: kardiologiczna z kardiologią dziecięcą; gastrologiczna; endokrynologiczna; hematologiczna; chirurgii naczyniowej; urologii ogólnej i urologii onkologicznej; andrologiczna; neurologiczna i leczenia padaczek; hepatologiczna; chorób zakaźnych dla dzieci i dorosłych; ortopedyczna; chirurgii ogólnej i urazowej; stomatologiczna dla osób niepełnosprawnych ambulatorium laryngologiczne ambulatorium okulistyczne onkologii ginekologicznej; ambulatorium chirurgiczne dermatologiczno wenerologiczna reumatologiczna 4

5 medycyny pracy; neurologii dziecięcej; gastroenterologii dziecięcej; preluksacyjna; zdrowia psychicznego dla dzieci; laktacyjna; medycyny sportowej; neurochirurgiczna; neonatologiczna; diabetologiczna; nefrologiczna; leczenia bólu chorób metabolicznych. Samodzielne pracownie: endoskopowa; psychologii klinicznej. Zakłady diagnostyczne: diagnostyki laboratoryjnej z pracowniami: hematologiczną, analityki ogólnej, chemii klinicznej, immunologiczną; radiologii z pracowniami: RTG, USG i tomografii komputerowej; bakteriologii z pracowniami: bakteriologii ogólnej, schorzeń jelitowych, serologii bakteriologicznej, biocenozy pochwy patomorfologii i medycyny sądowej z pracowniami: histopatologii, cytologii, sekcyjną usługową. W strukturze Szpitala funkcjonują ponadto: zakład opiekuńczo leczniczy; izba przyjęć dziecięca; przychodnia kompleksowej rehabilitacji z oddziałem dziennym oraz poradniami: rehabilitacji narządu ruchu dorosłych, rehabilitacji narządów ruchu dzieci, logopedyczną, i wad postawy, dział fizjoterapii: sale gimnastyczne, fizykoterapia, hydroterapia; pracownia serologiczna; apteka szpitalna z pracownią cytotoksyczną; 5

6 centralna sterylizacyjna; zespół higieny szpitalnej; przychodnia onkologiczna z poradniami: onkologii ogólnej, chirurgii onkologicznej, medycyny paliatywnej, psychologii, profilaktyki chorób piersi, oraz pracowniami: mammograficzną i USG oraz oddziałem dziennym chemioterapii; szpitalny oddział ratunkowy z izba przyjęć; dział epidemiologii; lekarz transfuzjonista; gabinety lekarzy rodzinnych; zespół wyjazdowy neonatologiczny N Dowód: Statut Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie znajduje się w aktach rejestrowych Zakładu oraz księga rejestrowa Szpitala stan na dzień kontroli, tj. 13 czerwca 2011 r. na stronie: Kontrolujący stwierdzili, że Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie udziela w ramach podpisanych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia na rok 2011 świadczeń zdrowotnych w zakresie: 1. leczenia szpitalnego na Oddziałach : Onkologii i Chemioterapii Wewnętrznym B z Pododdziałem Nefrologicznym, Wewnętrznych C z Pododdziałem Diabetologii Kardiologicznym z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej, z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej oraz Blokiem Operacyjnym, Chirurgii Urazowo Ortopedycznej i Blokiem Operacyjnym, Chirurgii Dziecięcej i Urazowo Ortopedycznym z Pododdziałem Leczenia Oparzeń i z Blokiem Operacyjnym, Urologicznym z Blokiem Operacyjnym, Laryngologicznym z Pododdziałem Chirurgii Stomatologicznej i Blokiem Operacyjnym, Okulistycznym z Blokiem Operacyjnym, Położniczo Ginekologicznym z Izbą Przyjęć z Pododdziałami Położniczym, Patologii Ciąży, Ginekologii i z Blokami Operacyjnym i Porodowo Operacyjnym, 6

7 Neurologicznym z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru nad chorymi z udarem mózgu oraz leczenia padaczek, Dermatologicznym z Izbą Przyjęć, Obserwacyjno Zakaźnym z Pododdziałem Hepatologii oraz Izbą Przyjęć, Neonatologicznym z Pododdziałem Patologii Noworodka i Wcześniaka, Dziecięcym z Pododdziałami Diabetologii Dziecięcej oraz Neurologii Dziecięcej oraz Izbą Przyjęć Dziecięcą, Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dorosłych, Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej i Neonatologicznej, Stacji Dializ, Neurochirurgicznym, Szpitalnym Oddziale Ratunkowych z Izbą Przyjęć Ogólną, Leczenia ambulatoryjnego w zakresie opieki specjalistycznej w Poradniach: kardiologicznej z kardiologią dziecięcą, kardiochirurgicznej, gastrologicznej, endokrynologicznej, endokrynologii dziecięcej, hematologicznej i hematologii dziecięcej, chirurgii naczyniowej; chirurgii dziecięcej, urologii ogólnej i onkologicznej; andrologicznej; neurologicznej, leczenia padaczek, hepatologicznej, nefrologii dziecięcej, chorób zakaźnych dla dzieci i dorosłych, ortopedycznej, chirurgii ogólnej i urazowej, stomatologicznej dla osób niepełnosprawnych, laryngologicznej - ambulatorium, 7

8 okulistycznej - ambulatorium, chirurgicznej - ambulatorium onkologii ginekologicznej, dermatologiczno wenerologicznej, reumatologicznej, medycyny pracy, neurologii dziecięcej, gastroenterologii dziecięcej, preluksacyjnej, laktacyjnej, medycyny sportowej, neurochirurgicznej, neonatologicznej, diabetologicznej, nefrologicznej, chorób metabolicznych. Dowód: Wykaz komórek organizacyjnych Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie na dzień 13 czerwca 2011 r. stanowi załącznik Nr 1 do Protokołu. Kontrolujący otrzymali dane statystyczne z działalności Szpitala Wojewódzkiego za miesiąc maj 2011 r. w zakresie liczby leczonych na oddziałach szpitalnych oraz w Pracowniach Diagnostycznych a także dane statystyczne w zakresie udzielonych porad specjalistycznych w Poradniach Specjalistycznych za rok Dowód: Wymienione wyżej dane statystyczne stanowią załączniki Nr 2, Nr 3., Nr 4 i Nr 5 do Protokołu Z zapisów w Statucie Zakładu wynika, że Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie może współpracować z innymi zakładami opieki zdrowotnej, instytucjami, organizacjami społecznymi, fundacjami i stowarzyszeniami naukowymi. Stwierdzono, że umowy zostały podpisane na badania laboratoryjne, badania histopatologiczne punktów wątroby, badania toksykologiczne w zakresie toksykologii klinicznej, testy genetyczne, badania neurofizjologiczne, użyczenie ultrasonografu i aparatu do hemodializy, badania laboratoryjne, tomografię komputerową, rezonans magnetyczny, badania elektrofizjologiczne, badania okulistyczne, konsultacje psychiatryczne, badania kwalifikacyjne do implantów, badania radiologiczne, badania mikrobiologiczne i immunologiczne, bakteriologię gruźlicy, 8

9 badania spirometryczne, bronchoskopię, konsultacji doboru Koncentratu Krwinek Czerwonych, trepanoskopijne badania immunologiczne. Dowód: Szczegółowy Wykaz obowiązujących umów, w których Szpital jest zleceniodawcą stanowi załącznik Nr 6 do protokołu. Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie zawarł umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych z Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie. Dowód: Wykaz zawartych umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia na rok 2011 stanowi załącznik Nr 7 do protokołu. Kontrolujący stwierdzili, że w Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie świadczenia zdrowotne udzielają lekarze, pielegniarki, położne oraz inne osoby wykonujące zawód medyczny. Osoby te spełniają wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach Dowód: Wykaz lekarzy świadczących usługi medyczne w ramach umów cywilno prawnych stanowi załącznik Nr 8 do protokołu. Dowód: Wykaz pracowników zatrudnionych na umowę o pracę stanowi załącznik Nr 9 do protokołu. Wszystkie osoby udzielajace świadczeń zdrowotnych w Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie posiadają aktualne zaświadczenia lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku. Jak oświadczyła Pani Magdalena Sikora - Zastępca Dyrektora Szpitala oraz Pani Danuta Kucharska Pielęgniarka Naczelna, czas pracy pracowników zatrudnionych w Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie jest zgodny z zasadami określonymi w art. 32g - do 32 ł ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. Czas pracy pielęgniarek nie przekracza 7 godzin i 35 minut na dobę. Część Pielęgniarek pracuje również 12 godzin na dobę w równoważnym systemie czasu pracy. Kontrolujacy stwierdzili w trakcie kontroli, że Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie spełnia wymagania art. 1 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, tj. jest wyodrębninym organizacynie zespołem osób i środków majątkowych, utowrzonym i utrzymywanym w celu udzielania świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia. 9

10 Kontrole sanitarne Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie posiada książkę kontroli sanitarnej i postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie z dnia r., nr WS-N.NZ /07, opiniujące pozytywnie program dostosowania Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie do wymagań rozporządzania Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 116, poz. 985). Zgodnie z tym programem Szpital miał dostosować pomieszczenia i urządzenia do warunków określonych w przywołanym wyżej rozporządzeniu do dnia 31 grudnia 2010 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie przeprowadził w Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika kompleksową kontrolę w dniu 12 kwietnia 2011 r. Kontrola nie wykazała uchybień sanitarnych. Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie posiada umowę na wywóz, składowanie i utylizację odpadów medycznych. Kontrolujący poinformowali Panią Magdalenę Sikorę - Zastępcę Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, że w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej istniej konieczność zmiany dotychczasowego programu dostosowawczego i dostosowanie go do aktualnie obowiązującego rozporządzenia oraz o konieczności przedłożenie go organowi prowadzącemu rejestr w terminie do dnia 30 czerwca 2012 r. i - 41 rozporządzenia. Kontrolującym przedstawiono do wglądu regulamin porządkowy Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie o którym mowa w art. 18 a ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej Regulamin znajduje się również w aktach rejestrowych Szpitala. Kontrolujący lekarz Maciej Kurant przedstawiciel Okręgowej Izby Lekarskiej w Koszalinie dokonał analizy i kontroli dokumentacji medycznej, a w szczególności: 1) wykazu zatrudnionych lekarzy, 10

11 2) wykazu umów kontrolowanego Szpitala z Narodowym Funduszem Zdrowia w Szczecinie, 3) wykazu umów kontrolowanego Szpitala z podwykonawcami na świadczenie usług medycznych, 4) dokumentacji medycznej pacjentów Oddziału Chirurgii Ogólnej, a w szczególności: Pana Marcina Noszczyka, Pana Mariana Wójcika, Pana H. Mystkowskiego, Pana Czesława Lisewskiego, Pani Heleny Owczarzak 5) dokumentacji medycznej pacjentów Oddziału Chirurgii Urazowej a w szczególności: Pana Teodora Grasa, Pana Edwarda Skórki, Pani Marianny Kaczmarek, Pana Józefa Kurdziela, 6) wizytacji oddziałów i poradni Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie. Ustalenia dokonane przez Pana Macieja Kuranta Kontrolujący dokonał kontroli m.in. sposobu prowadzenia dokumentacji medycznej. Losowo wybrano historie chorób z Oddziału Ortopedii i Chirurgii Ogólnej. W większości dokumentacji nie stwierdzono istotnych uchybień. W kilku przypadkach uchybienia były istotne. Dokumentacja nie zawierała podpisów lekarzy dokonujących rozpoznania, przeprowadzonych badań, obserwacji, dokonanych epikryz, a w szczególności brak było podpisów lekarzy pod zleceniami i konsultacjami. W niektórych przypadkach, szczególnie przy dłuższym pobycie na Oddziale, stwierdzono braki opisów obserwacji lekarskich. Niektóre opisy nawet dużych zabiegów ograniczały się do jednego czy dwóch krótkich zdań, również i w takich przypadkach brakowało podpisów lekarzy wykonujących zabiegi i prowadzących. Stwierdzono również braki protokołów zużytych implantów., czy też luźne niepisane karty w historiach chorób (bez daty, bez imienia i nazwiska pacjenta). 11

12 Dokumentacja pielęgniarska prowadzona jest prawidłowo. Stwierdzono, że pielęgniarki podające zlecone leki i wykonujące inne zalecenia lekarskie (na których brakowało podpisu lekarza) skrupulatnie podpisywały wykonanie zlecenia. Dokonano również kontroli ilości przyjmowania pacjentów w poradniach specjalistycznych. Stwierdzono, że do niektórych poradni pacjenci rejestrowani byli co jedną minutę, nawet kilkudziesięciu pacjentów w ciągu dnia np. do Poradni. Ortopedycznej 31 pacjentów (na dzień r.), Poradni Urologicznej 27 pacjentów (na dzień r.), Poradni Endokrynologicznej 26 pacjentów (na dzień r.), Poradni Gastroenterologicznej 32 pacjentów (na dzień r.), Poradni Ortopedycznej 33 pacjentów (stan na r.), Poradni Endokrynologicznej 52 pacjentów (stan na r.), Poradni Endokrynologicznej 50 pacjentów (stan na r.), Poradni Ortopedycznej 32 pacjentów (stan na r.). Lekarze w tych poradniach przyjmują średnio po 4 6 godzin. Dowód: Listy pacjentów do wymienionych Poradni stanowią załącznik Nr 10 do protokołu Stwierdzono, że na terenie Szpitala funkcjonują trzy pracownie rentgenowskie w różnych częściach szpitala, z których każda pracuje w innych godzinach. Jest to utrudnienie dla pacjentów. Jednakże, jak oświadczyła Pani Madalena Sikora Zastępca Dyrektora Szpitala pacjenci są szczegółowo informowani, która pracownia jest czynna. W przypadkach szczególnych pacjenci są przewożeni do właściwej pracowni przez zatrudnionych sanitariuszy i ratowników medycznych. Sytuacja poprawi się wyraźnie po zakończeniu remontu w Zakładzie Diagnostyki Radiologicznej. W trakcie kontroli przekazano pani Magdalenie Sikorze Zastępcy Dyrektora Szpitala oraz Pani lek. med. Urszuli Dziurewicz koordynatorowi ds.. Świadczeń zdrowotnych i Panu lek. med. Jackowi Wróblewskiemu Przewodniczącemu Zespołu ds. Dokumentacji Medycznej, uwagi dotyczące funkcjonowania Szpitala, a w szczególności uwagi dotyczące stwierdzonych nieprawidłowości w dokumentacji medycznej pacjentów kontrolowanych oddziałów. Wymienieni wyżej przedstawiciele Szpitala poinformowali kontrolujących, że jest powołany wewnętrzny zespół kontrolny, który obejmie szczególną opieką dwa skontrolowane oddziały, przeprowadzi tam szczegółowy instruktarz i w II półroczu 2011 r. przeprowadzi wewnętrzną kontrolę sprawdzającą. 12

13 Pani Dyrektor Magdalena Sikora poinformowała kontrolujących, że planowane jest wprowadzenie, obok istniejącego programu komputerowego SOLMED, rozszerzonego oprogramowania. W związku z powyższym dokumentacja medyczna będzie sformalizowana, prowadzona czytelnie i każdorazowo podpisywana przez lekarzy, pielęgniarki i inne osoby udzielające świadczeń zdrowotnych pacjentowi przebywającemu na leczeniu w Szpitalu. Staż podyplomowy lekarzy Staż podyplomowy lekarzy w Szpitalu Wojewódzkim im. M. Kopernika w Koszalinie odbywa się na podstawie wpisu na listę zakładów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarzy ustaloną przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w porozumieniu z Okręgową Izbą Lekarską. Lista ta jest załącznikiem Nr 1 do zarządzenia Nr 130/10 Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 30 września 2010 r. w sprawie ustalenia listy zakładów opieki zdrowotnej, indywidualnych praktyk lekarskich oraz indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych oraz cząstkowych staży podyplomowych dla lekarzy i lekarzy dentystów w Województwie Zachodniopomorskim. Szpital Wojewódzki w Koszalinie widnieje na liście pod nr 11. W trakcie kontroli okazano umowy o realizację stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów zawarte z Członkiem Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, Panem Markiem Hokiem działającym z upoważnienia Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego a w szczególnosci: - umowa Sn 21/3/2010 z dnia 31 marca 2010 r. na realizację trwającego stażu od dnia 1 marca 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. - 1 lekarz; - aneks do umowy Sn 18/39/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. dotycząca stażu trwającego od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. -1 lekarz; - umowa Sn 22/40/2010 z dnia 27 września 2010 r. dotycząca stażu rozpoczętego od dnia 1 października 2010 r. -3 lekarzy; - umowa Sn 22/40/2011 z dnia 28 lutego 2011 r. na realizację kontynuowanego stażu od dnia 1 stycznia 2011 r.- 4 lekarzy; - umowa Sn 21/3/2011 z dnia 28 lutego 2011 r. na realizację kontynuowanego stażu od dnia 1 stycznia 2011 r.- 1 lekarz. 13

14 W dniu kontroli staż w Szpitalu Wojewódzkim im. M. Kopernika w Koszalinie odbywało trzech stażystów. Dowód: Umowy na realizację stażu podyplomowego lekarzy stanowią załącznik nr 11 do protokołu. Staże cząstkowe z zakresu: - chorób wewnętrznych, - chirurgii ogólnej, - intensywnej terapii, - pediatrii, - położnictwa i ginekologii, - medycyny rodzinnej, - ratownictwa odbywają się w Szpitalu Wojewódzkim im. M. Kopernika w Koszalinie. Staż z zakresu psychiatrii odbywa się w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Medison znajdującym się przy ul. Słonecznej 4 w Koszalinie. Dowód: Porozumienie z dnia 1 października 2010 r. z NZOZ Medison na odbywanie stażu podyplomowego z zakresu psychiatrii stanowi załącznik nr 12 do protokołu. Lekarzy stażystów obejmują również szkolenia w zakresie: transfuzjologii klinicznej, profilaktyki zakażeń HIV, diagnostyki i leczenia choroby AIDS, ratownictwa medycznego, orzecznictwa lekarskiego, bioetyki i prawa medycznego, które organizowane są przez Okręgową Izbę Lekarską w Koszalinie. Informacje o powyższych szkoleniach stażyści uzyskują od koordynatora stażu. Funkcję koordynatora stażu pełni w Szpitalu Wojewódzkim im. M. Kopernika w Koszalinie Pani dr Elżbieta Sowa, ordynator Oddziału Wewnętrznego B. Kontrolą objęto umowy o pracę, stwierdzając, że stażyści, Pani Anna Kobylczak, Pani Katarzyna Woźniak, Pani Alina Maćkowiak, Pan Krzysztof Żmija i Pan Chaudhary Radosław zawarli umowy o pracę na czas określony (termin odbywania stażu), w której wśród warunków zatrudnienia podano wysokość wynagrodzenia miesięcznego zł zgodnie z wymogami rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. Nr 57, poz. 553 ze zm. ). Dowód: Umowy o pracę stanowią załącznik nr13 do protokołu. 14

15 Środki finansowe zapewniające odbycie stażu, podmiot uprawniony, który zawarł z lekarzem umowę na odbycie stażu otrzymuje od marszałka województwa. Lekarz odbywający staż podyplomowy otrzymuje zasadnicze wynagrodzenie miesięczne przez cały okres odbywania stażu w wysokości zł. Ryczałt obejmujący wynagrodzenia koordynatorów, koszty czynności administracyjnych oraz inne koszty wynikające z realizacji przez stażystę programu stażu ustalono w wysokości 281 zł, od każdego zatrudnionego stażysty, z czego 70 zł przeznacza się na pokrycie kosztów administracyjnych (wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. Nr 57,poz.553 ze zm.). Kalkulacje kosztów prowadzenia staży podano w zawartych umowach i tak: - umowa Sn 21/3/2010 z dnia 31 marca 2010 r. na realizację trwającego stażu od dnia 1 marca 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. ustalono należność w kwocie ,30 zł; - aneks do umowy Sn 18/39/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. dotycząca stażu trwającego od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. ustalono należność w kwocie ,51 zł; - umowa Sn 22/40/2010 z dnia 27 września 2010 r. dotycząca stażu rozpoczętego od dnia 1 października 2010 r. ustalono należność w kwocie ,37 zł; - umowa Sn 22/40/2011 z dnia 28 lutego 2011 r. na realizację kontynuowanego stażu od dnia 1 stycznia 2011 r.- ustalono należność w kwocie ,27 zł ; - umowa Sn 21/3/2011 z dnia 28 lutego 2011 r. na realizację kontynuowanego stażu od dnia 1 stycznia 2011 r.- ustalono należność w kwocie ,79 zł. Okazano Noty Obciążeniowe obciążające Urząd Marszałkowski kwotami za miesiąc styczeń, kwiecień i maj 2011 r. z tytułu prowadzenia stażu lekarza, i tak: 1. Nr 106 (za miesiąc styczeń) do umowy Sn 22/40/2011 na kwotę ,21 zł z tytułu prowadzenia stażu 3 lekarzy na którą składają się następujące koszty: - wynagrodzenie z pochodnymi trzech stażystów lekarzy: 9.396,25 zł (wynagrodzenie zasadn. +ZUS + dyżury), - odpisy na ZFŚS: 261,96 zł (za trzech stażystów), - miesięczny ryczałt dla zakładu za prowadzenie stażu: 843 zł (za trzech stażystów). 15

16 2. Nr 111 (za miesiąc kwiecień) do umowy Sn 22/40/2011 na kwotę ,29 zł z tytułu prowadzenia stażu 4 lekarzy, na którą składają się następujące koszty: - wynagrodzenie z pochodnymi czterech stażystów lekarzy: ,85 zł (wynagrodzenie zasadn.+ ZUS + dyżury), - odpis na ZFŚS: 349,28 zł (za czterech stażystów), - miesięczny ryczałt dla zakładu za prowadzenie stażu: 1.077,16 zł (za czterech stażystów). 3. Nr 112 (za miesiąc maj) do umowy Sn 22/40/2011 na kwotę 8.582,06 zł z tytułu prowadzenia stażu 3 lekarzy, na którą składają się następujące koszty: - wynagrodzenie z pochodnymi 2 stażystów lekarzy: 6.283,10 zł (wynagrodzenie zasadn. +ZUS + dyżury), - odpis na ZFŚS: 261,96 zł (trzech stażystów), - miesięczny ryczałt dla zakładu za prowadzenie stażu: 562 zł (za dwóch stażystów), - wynagrodzenie stażysty korzystającego w trakcie miesiąca obrachunkowego ze zwolnień lekarskich 1.475,00 zł. Dowód: Noty obciążeniowe stanowią załącznik nr 14 do protokołu. Okazano listy płac (dotyczące płacy zasadniczej wraz z pochodnymi oraz dyżurów) wypłacanych wszystkim stażystom. Jak oświadczyła Pani Katarzyna Jantos, zastępca kierownika Działu Personalnego Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie nie wpłynęły żadne skargi lub zażalenia od stażystów dotyczące przebiegu i realizacji stażu w Wojewódzkim Szpitalu w Koszalinie. Informacje dodatkowe: Kontrolujacy stwierdzili, że Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie jest prawidłowo oznakowany. W Szpitalu znajduje sie Karta Praw i Obowiązków Pacjenta, Oddziały szpitalne, poradnie i pracownie są prawidłowo oznakowane. Na Oddziałach i w Poradniach znajdują się informacje o zawartym kontrakcie na udzielanie świadczeń zdrowotnych z Narodowym Funduszem Zdrowia. Na terenie Szpitala trwa remont, modernizacja i budowa. Pomimo trudnej sytuacji Szpital funkcjonuje sprawnie, wszędzie znajdują się informacje użyteczne dla pacjentów, na 16

17 Oddziałach i w Poradniach jest czysto, pokoje są estetycznie wyposażone, przystosowane dla osób chorych i niepełnosprawnych. Kontrolujący stwierdzili, że po remoncie są: Oddziały: ginekologia i położnictwo, onkologia oraz częściwo oddział zakaźny dziecięcy. W budowie: 1. planowane oddanie w październiku 2011 r.: Szpitalny oddział Ratunkowy z Izbą Przyjęć OIM dla dorosłych,. 2. Planowanie oddanie na koniec roku 2011: Oddział Diabetologiczny, Oddział B Oddział Neurologii, 3. Planowanie oddanie w I kwartale 2012 r.: Centralny Blok Operacyjny, Oddział Neurochirurgii, Centralna Sterylizatornia. Analiza zakresu umów zawartych przez Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie z Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2011 dowodzi, że działalność Szpitala obejmuje pełny zakres świadczeń od ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i diagnostyki do leczenia stacjonarnego w oddziałach szpitalnych. Zawarty kontrakt pokrywa ok. 98 % kosztów utrzymania Szptala. Środki na remont, modernizację i budowę pochodzą z funduszy unijnych i od organu założycielskiego oraz zaangażowane są środki własne z zaciągniętego kredytu. Na tym kontrolę zakończono. Kierownikowi jednostki kontrolowanej, po zapoznaniu się z treścią protokołu kontroli, przysługuje prawo zgłoszenia przed podpisaniem protokołu umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. Kierownik kontrolowanej jednostki, po zapoznaniu się z treścią protokołu kontroli, może odmówić jego podpisania, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania 17

18 wyjaśnienie przyczyn tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika jednostki kontrolowanej nie stanowi przeszkody do sporządzenia wystąpienia pokontrolnego. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują: 1) Pan Andrzej Kondaszewski Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, 2) Oddział Rejestru i Monitoringu Opieki Zdrowotnej Wydziału Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. Koszalin, dnia r. Kierownik jednostki kontrolowanej Kontrolujący:... 18

PROTOKÓŁ. z kontroli problemowej przeprowadzonej w Szpitalu Powiatowym w Sławnie przy ul. I Pułku Ułanów 9 w dniu 23 kwietnia 2012 r.

PROTOKÓŁ. z kontroli problemowej przeprowadzonej w Szpitalu Powiatowym w Sławnie przy ul. I Pułku Ułanów 9 w dniu 23 kwietnia 2012 r. PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Szpitalu Powiatowym w Sławnie przy ul. I Pułku Ułanów 9 w dniu 23 kwietnia 2012 r. Kontrolę przeprowadzili w dniu 23 kwietnia 2012 r. 1) Pani Halina Figórska

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 9 marca 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 9 marca 2006 r. ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 9 marca 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

PS-2.9612.1.2.2012.PW. Egz. nr

PS-2.9612.1.2.2012.PW. Egz. nr PS-2.9612.1.2.2012.PW PROTOKÓŁ w podmiocie leczniczym p.n. Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zespole Lekarza Rodzinnego S.C. Przemysław Zieliński i Krystian Zieliński prowadzącym przesiębiorstwo podmiotu lecznizcego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Jak oświadczył Pan Rafał Peter wszystkie poradnie przyjmują pacjentów w od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00.

Jak oświadczył Pan Rafał Peter wszystkie poradnie przyjmują pacjentów w od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00. PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym Rafał Peter z siedzibą w Pyrzycach przy ul. Staromiejskiej 7A w dniu 24 października 2014 r. Kontrolę przeprowadzili w dniu 24 października

Bardziej szczegółowo

ZP-2.9612.25.2012.JL Egz. nr 1 PROTOKÓŁ

ZP-2.9612.25.2012.JL Egz. nr 1 PROTOKÓŁ PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym Gabinet Usług Medycznych Wiesława i Bronisław Hantke S. C. z siedzibą przy ul. Runowskiej 28 w Węgorzynie Kontrolę przeprowadziła

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 29 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 4 grudnia 2003 r.

ZARZĄDZENIE NR 29 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 4 grudnia 2003 r. ZARZĄDZENIE NR 29 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 4 grudnia 2003 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO UCHWAŁA Nr XLIX/815/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Data utworzenia 2010-09-27

Bardziej szczegółowo

PS-2.9612.5.2013.JL Egz. nr 1 PROTOKÓŁ

PS-2.9612.5.2013.JL Egz. nr 1 PROTOKÓŁ PS-2.9612.5.2013.JL Egz. nr 1 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej p.n.: Szpital Powiatowy w Białogardzie w dniu 15

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r. ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Spis numerów telefonów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 42 ZESPÓŁ SZPITALNY PRZY UL.

Spis numerów telefonów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 42 ZESPÓŁ SZPITALNY PRZY UL. Spis numerów telefonów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 42 ZESPÓŁ SZPITALNY PRZY UL. DEKERTA 1 Przychodnie i Poradnie Izba Przyjęć i SOR Oddziały szpitalne42

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr l do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy

Załącznik nr l do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy Załącznik nr l do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy I. Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy SZPITAL BIZIELA stanowią: 1. Klinika Alergologii,

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie. Wykaz telefonów. tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie. Wykaz telefonów. tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie Wykaz telefonów tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532 tel. centrala szpitalna: 89 53 86 356, 89 53 86 598 e-mail: szpital@wss.olsztyn.pl ODDZIAŁY Oddział

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 4900 UCHWAŁA NR 392/2013 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH. z dnia 27 czerwca 2013 r.

Katowice, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 4900 UCHWAŁA NR 392/2013 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH. z dnia 27 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 4900 Elektronicznie podpisany przez: IWONA ANDRUSZKIEWICZ; ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W Data: 2013-07-09 14:39:14 UCHWAŁA NR 392/2013

Bardziej szczegółowo

załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH :

załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH : załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH : 1) Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Endokrynologii z Pracownią Medycyny Nuklearnej; 2) Kliniczny

Bardziej szczegółowo

PS.2.9612.1.17.2011.HF PROTOKÓŁ

PS.2.9612.1.17.2011.HF PROTOKÓŁ PS.2.9612.1.17.2011.HF PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Rejonowym w Nowogardzie przy ul. Wojska Polskiego 7 w dniu 26 sierpnia 2011 r. Kontrolę przeprowadzili

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2

SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2 Zał. do uchwały NR XXXIX/774/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013 r. SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2 ds.lecznictwa OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH Kliniczny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1578/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 15 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR 1578/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 15 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR 1578/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 marca 2014 r. Poz. 1232 UCHWAŁA NR 146/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 5 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 5 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZP-2.9612.15.2012.JL Egz. nr 2 PROTOKÓŁ

ZP-2.9612.15.2012.JL Egz. nr 2 PROTOKÓŁ PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym p.n.: FROFI MED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzącym przesiębiorstwo podmiotu leczniczego Niepubliczny Zakład Opieki

Bardziej szczegółowo

ZP-2.9612.10.2014.PW Egz. nr PROTOKÓŁ

ZP-2.9612.10.2014.PW Egz. nr PROTOKÓŁ PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym MEDiSON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie przy ul. Słonecznej 15 w dniu 10 marca 2014 r. Kontrolę przeprowadzili

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 października 2012 r. Poz. 3057 UCHWAŁA NR 1518/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 17 września 2012 r. w sprawie: zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

Data pierwszej certyfikacji: 10 stycznia 2006

Data pierwszej certyfikacji: 10 stycznia 2006 Certyfikat Nr: 165695-2014-AE-POL-RvA Data pierwszej certyfikacji: 10 stycznia 2006 Ważność certyfikatu: 14 grudnia 2015-31 stycznia 2018 Niniejszym potwierdza się, że system zarządzania organizacji Samodzielny

Bardziej szczegółowo

PS.2.HF.8012/34/09 Egz. Nr 1 PROTOKÓŁ

PS.2.HF.8012/34/09 Egz. Nr 1 PROTOKÓŁ PS.2.HF.8012/34/09 Egz. Nr 1 PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Prywatnym Ośrodku Medycznym POLAMED w Szczecinie przy ul. Zacisznej 4a Kontrolę przeprowadzili w dniu 24 listopada 2009r. 1)

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Ośrodku Terapii i Opieki nad Nietrzeźwymi Sp. z o.o. w Koszalinie

PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Ośrodku Terapii i Opieki nad Nietrzeźwymi Sp. z o.o. w Koszalinie PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Ośrodku Terapii i Opieki nad Nietrzeźwymi Sp. z o.o. w Koszalinie Kontrolę przeprowadzili w dniu 28 października 2013 r. 1) Pani Halina Figórska kierownik

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 118 UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 grudnia 2015 r.

Kielce, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 118 UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 118 UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym pn.: Centralny Zarząd Spółdzielni Inwalidów w Wałczu przy ul. Kościuszki 4.

PROTOKÓŁ. z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym pn.: Centralny Zarząd Spółdzielni Inwalidów w Wałczu przy ul. Kościuszki 4. PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym pn.: Centralny Zarząd Spółdzielni Inwalidów w Wałczu przy ul. Kościuszki 4. Kontrolę przeprowadziły w dniu 20 lutego 2014 r. 1) Pani

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 21 kwietnia 2016 r. Poz. 1897 UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. na podstawie upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 52/2013 z dnia 29 listopada 2013 r.

PROTOKÓŁ. na podstawie upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 52/2013 z dnia 29 listopada 2013 r. PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym pn.: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej LANCET S.C. w Kołobrzegu przy ul. Unii Lubelskiej 31A/I, 33A/I Kontrolę przeprowadzili

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/353/2009 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

UCHWAŁA NR XXXVIII/353/2009 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO UCHWAŁA NR XXXVIII/353/2009 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 8 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Nr księgi Oznaczenie organu: W - 08

Nr księgi Oznaczenie organu: W - 08 Ksiega 1 z 35 25-11-27 13:52 Stan na dzień: 25-11-27 KSIĘGA REJESTROWA Nr księgi 000000025345 Oznaczenie organu: W - 08 DZIAŁ I OZNACZENIE PODMIOTU LECZNICZEGO I LISTA PRZEDSIĘBIORSTW Rubryka 1. Numer

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/390/2009 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

UCHWAŁA NR XLI/390/2009 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO UCHWAŁA NR XLI/390/2009 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 21 września 2009 roku w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia. w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina.

Uchwała Nr Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia. w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina. -projekt- Uchwała Nr Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina. ając na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/751/14 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia 14 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/751/14 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia 14 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVII/751/14 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 2 stycznia 2014 r. Poz. 11 UCHWAŁA NR 1771/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 3086 UCHWAŁA NR 679/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

1) Komórki organizacyjne:

1) Komórki organizacyjne: Strukturę organizacyjną Zakładu stanowią: I. Przedsiębiorstwo: Szpital Powiatowy im. lek. Zbigniewa Koprowskiego w Sokołowie Podlaskim świadczący usługi w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 679/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 27 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR 679/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 27 maja 2013 r. UCHWAŁA NR 679/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu.

Bardziej szczegółowo

PS-2.9612.5.2013.JL Egz. nr 1 PROTOKÓŁ

PS-2.9612.5.2013.JL Egz. nr 1 PROTOKÓŁ PS-2.9612.5.2013.JL Egz. nr 1 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym p.n.: Samodzielny Niepubliczny Stomatologiczny Zakład Opieki Zdrowotnej STOMAX S.C. Grażyna Grabowska

Bardziej szczegółowo

Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim 24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a

Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim 24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a Załącznik nr 1 do Statutu SP ZOZ w Opolu Lubelskim WEWNĘTRZNA STRUKTURA ORGANIZACYJNA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OPOLU LUBELSKIM Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład

Bardziej szczegółowo

Kontakt ze Szpitalem Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie

Kontakt ze Szpitalem Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie Kontakt ze Szpitalem Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie www.lukasz.med.pl Dział Organizacji i Nadzoru Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie 33-100 Tarnów, ul. Lwowska 178a, woj. małopolskie

Bardziej szczegółowo

ZP AL Egz. nr 2

ZP AL Egz. nr 2 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym pn.: Jarosław Niedzielczyk z siedzibą w Świnoujściu przy ul. Gdańskiej 21D prowadzącym przedsiębiorstwo pn.: Niepubliczny Zakład Opieki

Bardziej szczegółowo

Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim 24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a

Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim 24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego SP ZOZ w Opolu Lubelskim WYKAZ PRZEDSIĘBIORSTW, JEDNOSTEK I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OPOLU LUBELSKIM Podmiot

Bardziej szczegółowo

PS ES Egz. nr 2 PROTOKÓŁ

PS ES Egz. nr 2 PROTOKÓŁ PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ESKULAP przy ulicy Pławieńskiej 10A, 78-550 Czaplinek Kontrolę przeprowadzili w dniu 08 listopada

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. na podstawie upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 3/2013 z dnia 14 lutego 2013 r.

PROTOKÓŁ. na podstawie upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 3/2013 z dnia 14 lutego 2013 r. PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 20 lutego 2013 r. w podmiocie leczniczym Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej INTERMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowogardzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2010 r. ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 listopada 2015 r. Poz. 5544 UCHWAŁA NR XI/239/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala

Bardziej szczegółowo

ZP-2.9612.20.2014.PW

ZP-2.9612.20.2014.PW PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Specjalistycznym Szpitalu im. prof. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie przy ul. Alfreda Sokołowskiego 11 w dniu 30 kwietnia 2014 r. Kontrolę przeprowadzili

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 20 kwietnia 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 20 kwietnia 2005 r. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 20 kwietnia 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i

Bardziej szczegółowo

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Gorzów Wlkp., dnia 04 stycznia 2013 r.

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Gorzów Wlkp., dnia 04 stycznia 2013 r. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Gorzów Wlkp., dnia 04 stycznia 2013 r. PS-II.431.1.7.2012.BDus Pan Wiesław Olszański Prezes Zarządu Szpital Na

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Miejskiej w Jaworznie

Uchwała Rady Miejskiej w Jaworznie Uchwała Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia... w sprawie zmiany statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu w dniu 16 maja 2011 r.

PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu w dniu 16 maja 2011 r. PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu w dniu 16 maja 2011 r. Kontrolę przeprowadzili w dniu 16 maja 2011 r. 1) Pani Halina Figórska kierownik zespołu kontrolującego,

Bardziej szczegółowo

ZP-2.9612.39.2014.JZ

ZP-2.9612.39.2014.JZ PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym Stowarzyszenie Pomocy Przytulisko z siedzibą przy ul. 1 Maja 6 w Białogardzie 1 października 2014 r. Kontrolę przeprowadziły 1 października

Bardziej szczegółowo

PS.2.MJ.8012/01/09 Egz. nr 2

PS.2.MJ.8012/01/09 Egz. nr 2 PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Niepublicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej SPEC-MED S.C. z siedzibą w Gryficach przy ul. Dworcowej 2 Kontrolę przeprowadziły w dniu 17 kwietnia

Bardziej szczegółowo

USTALENIA: Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielali: - Henryk Kędzierski Dyrektor podmiotu, - Barbara Niewiadomska Kierownik Działu Kadr w podmiocie.

USTALENIA: Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielali: - Henryk Kędzierski Dyrektor podmiotu, - Barbara Niewiadomska Kierownik Działu Kadr w podmiocie. PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie 5 w dniu 21 listopada

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 lutego 2011 r. Nr 2

Warszawa, dnia 2 lutego 2011 r. Nr 2 DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Warszawa, dnia 2 lutego 2011 r. Nr 2 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI: 9 Nr 1 z dnia 10 stycznia 2011 r.

Bardziej szczegółowo

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1.

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1. Załącznik do Uchwały Nr 24/2012 Zgromadzenia Wspólników Szpital Powiatowy w Wyrzysku Spółka z o. o. z dnia 25 czerwca 2012 r. STATUT podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI. Pan Józef Grabowski Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wystąpienie pokontrolne

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI. Pan Józef Grabowski Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Znak: CZP.I.9612.13.8.2013 Kielce, dnia 8 lipca 2013 r. Pan Józef Grabowski Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim Wystąpienie pokontrolne Stosownie do ust

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 20 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 13 maja 2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 20 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 13 maja 2005 r. Źródło: http://bip.mswia.gov.pl Wygenerowano: Środa, 23 grudnia 2015, 12:56 ZARZĄDZENIE NR 20 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 13 maja 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania

Bardziej szczegółowo

rok miesiac kod-proc kod-kateg lb-oczekujrzecz-czas-oczek

rok miesiac kod-proc kod-kateg lb-oczekujrzecz-czas-oczek rok miesiac kod-proc kod-kateg lb-oczekujrzecz-czas-oczek 2015 6 stabilny 31 180 2015 6 pilny 15 51 2015 6 stabilny 94 80 2015 6 pilny 1 10 KLINIKA ALERGOLOGII, IMMUNOLOGII KLINICZNEJ I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Bardziej szczegółowo

ZP-2.9612.4.2014.JG Egz. nr

ZP-2.9612.4.2014.JG Egz. nr PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym Patronka Spółka z o. o. z siedzibą przy ul. Lelewela 15 w Szczecinku w dniu 31 stycznia 2014 r. Kontrolę przeprowadzili w dniu 31

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie. Centrala... 43 78 000. Fax... 43 78 204 PION DYREKTORA SZPITALA

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie. Centrala... 43 78 000. Fax... 43 78 204 PION DYREKTORA SZPITALA Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Centrala... 43 78 000 Fax... 43 78 204 PION DYREKTORA SZPITALA Dyrektor Sekretariat... 4378586 Fax... 4378204 Pielęgniarka Naczelna...4378307

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku ul. Hubalczyków 1. www.szpital.slupsk.pl

INFORMATOR. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku ul. Hubalczyków 1. www.szpital.slupsk.pl Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku ul. Hubalczyków 1 INFORMATOR Dbałość o zdrowie i jakość usług medycznych, naszą odpowiedzią na potrzeby zdrowotne społeczeństwa Ziemi Słupskiej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr II/26/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu

Uchwała Nr II/26/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu Uchwała Nr II/26/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Alergologia. Angiologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie, Audiologia i foniatria. Balneologia i medycyna fizykalna

Alergologia. Angiologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie, Audiologia i foniatria. Balneologia i medycyna fizykalna Alergologia Nazwa jednostki szkolącej Adres Województwo Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Ilość wolnych miejsc szkoleniowych 20-954 Lublin, ul.jaczewskiego 8 Anestezjologia i intensywna terapia Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 stycznia 2013 r. Poz. 873 UCHWAŁA NR VII/81/12 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/512/12 Pełniącej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Wyjaśnień udzielała: Aleksandra Hawryluk kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipianach.

PROTOKÓŁ. Wyjaśnień udzielała: Aleksandra Hawryluk kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipianach. PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym pn.: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipianach z siedzibą w Lipianach przy ul. Myśliborskiej 3. Kontrolę przeprowadzili

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 47/2014

ZARZĄDZENIE NR 47/2014 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY im. Jędrzeja Śniadeckiego 15-950 Białystok, ul. M. Skłodowskiej - Curie 26 DA.SO-021/Z-47/14 ZARZĄDZENIE NR 47/2014 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 3 września 2013r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 3 września 2013r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 3 września 2013r. 1. Imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby: Janusz Stankiewicz adres do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

https://rpwdl.csioz.gov.pl/rpm/druk/wyswietlksiegaservlet?idksiega=... KSIĘGA REJESTROWA

https://rpwdl.csioz.gov.pl/rpm/druk/wyswietlksiegaservlet?idksiega=... KSIĘGA REJESTROWA 1 z 108 2014-12-04 09:31 Stan na dzień: 2014-12-04 KSIĘGA REJESTROWA Nr księgi 000000018572 Oznaczenie organu: W - 24 DZIAŁ I OZNACZENIE PODMIOTU LECZNICZEGO I LISTA PRZEDSIĘBIORSTW Rubryka 1. Numer księgi

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5 MSWiA z dnia 27 lutego 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu ZOZ MSWiA w Koszalinie

Zarządzenie Nr 5 MSWiA z dnia 27 lutego 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu ZOZ MSWiA w Koszalinie Źródło: http://bip.mswia.gov.pl Wygenerowano: Środa, 23 grudnia 2015, 15:41 Zarządzenie Nr 5 MSWiA z dnia 27 lutego 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu ZOZ MSWiA w Koszalinie Dz.Urz.MSWiA.04.2.4

Bardziej szczegółowo

STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO IM. L. RYDYGIERA W TORUNIU

STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO IM. L. RYDYGIERA W TORUNIU Załącznik do Uchwały Rady Społecznej nr III/8/2010 z dnia 22 kwietnia 2010 roku STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO IM. L. RYDYGIERA W TORUNIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

Spis telefonów Szpitala Wojewódzkiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze

Spis telefonów Szpitala Wojewódzkiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spis telefonów Szpitala Wojewódzkiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze ( lipiec 2011r.) Centrala 68 3296 200 Punkt Informacyjny 68 3296 215

Bardziej szczegółowo

ZP-2.9612.12.2013.PW

ZP-2.9612.12.2013.PW PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Szpitalu w Szczecinku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przy ul. Kościuszki 38 w dniu 26 kwietnia 2013 r. Kontrolę przeprowadzili w dniu 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI. II. Nazwa jednostki nadzorującej jednostkę kontrolowaną: Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

PROTOKÓŁ KONTROLI. II. Nazwa jednostki nadzorującej jednostkę kontrolowaną: Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. OCZP.IV.ECz.8012-16/10 PROTOKÓŁ KONTROLI I. Jednostka kontrolowana: Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 47-300 Krapkowice, ul. Szkolna 7. II. Nazwa jednostki nadzorującej

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących wersja obowiązująca od okresu sprawozdawczego sierpień 2013 r. Komórki organizacyjne 1000 PORADNIA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 30 stycznia 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 30 stycznia 2007 r. ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 30 stycznia 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadziły w dniu 22 lutego 2010 r.

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadziły w dniu 22 lutego 2010 r. PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzone w Poradni Medycyny Paliatywnej w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Szczecińskim Kontrolę przeprowadziły w dniu 22 lutego

Bardziej szczegółowo

w Nowym Dwar l< ivlazowlecklm ul. Mazowiecka 10 05-100 Nowy Dw6r Mazowiecki Z DNIA...2~...~~~~~;:.~.~...~~9.?:.:

w Nowym Dwar l< ivlazowlecklm ul. Mazowiecka 10 05-100 Nowy Dw6r Mazowiecki Z DNIA...2~...~~~~~;:.~.~...~~9.?:.: RADA POWIĄ.T~ w Nowym Dwar l< ivlazowlecklm ul. Mazowiecka 10 05-100 Nowy Dw6r Mazowiecki Z DNIA...2~...~~~~~;:.~.~...~~9.?:.: Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 10 MSWiA z dnia 9 kwietnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu ZOZ MSWiA w Krakowie

Zarządzenie Nr 10 MSWiA z dnia 9 kwietnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu ZOZ MSWiA w Krakowie Źródło: http://bip.mswia.gov.pl Wygenerowano: Środa, 16 grudnia 2015, 01:12 Zarządzenie Nr 10 MSWiA z dnia 9 kwietnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu ZOZ MSWiA w Krakowie Dz.Urz.MSWiA.04.4.9

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia r.

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia r. Projekt z dnia... Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia... 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej,

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII.9612.2.52.2015 Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej 26 maja 2015 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy FORMED SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym pn.: Mariusz Paczkowski w Sławnie przy ul. Juliusza Kossaka 1A

PROTOKÓŁ. z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym pn.: Mariusz Paczkowski w Sławnie przy ul. Juliusza Kossaka 1A PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym pn.: Mariusz Paczkowski w Sławnie przy ul. Juliusza Kossaka 1A Kontrolę przeprowadziły 31 października 2014 r.: 1) Jolanta Lipok kierownik

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR... RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO. z dnia... 2014 r.

Projekt UCHWAŁA NR... RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO. z dnia... 2014 r. Projekt z dnia 17 czerwca 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO z dnia... 2014 r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala

Bardziej szczegółowo

S t a t u t Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku- tekst jednolity

S t a t u t Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku- tekst jednolity S t a t u t Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku- tekst jednolity I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Podmiot leczniczy pod nazwą Samodzielny

Bardziej szczegółowo

WP-VIII.9612.9.6.2015 Kraków, dnia 26 marca 2015 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WP-VIII.9612.9.6.2015 Kraków, dnia 26 marca 2015 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI WP-VIII.9612.9.6.2015 Kraków, dnia 26 marca 2015 r. Małopolskie Centrum Stomatologii Rodzinnej Spółka Cywilna Wojciech Niedziela Agata Niedziela ul. Karwacjanów 6 38-300 Gorlice WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2 Organy Szpitala

Rozdział 2 Organy Szpitala Załącznik do Uchwały Nr XIV/240/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2011 r. STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO IM. L. RYDYGIERA w TORUNIU Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

OFERTA KONKURSOWA. II. Kwalifikacje zawodowe oraz zezwolenie na prowadzenie prywatnej praktyki lekarskiej/pielęgniarskiej.

OFERTA KONKURSOWA. II. Kwalifikacje zawodowe oraz zezwolenie na prowadzenie prywatnej praktyki lekarskiej/pielęgniarskiej. OFERTA KONKURSOWA załącznik nr 1 na udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz objęcie funkcji Pielęgniarki Koordynującej/Położnej Koordynującej w oddziałach szpitalnych, Koordynatora Powiatowej Przychodni

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

PS. VI TM Opole, 26 kwietnia 2011 r. PROTOKÓŁ KONTROLI

PS. VI TM Opole, 26 kwietnia 2011 r. PROTOKÓŁ KONTROLI PS. VI. 9612.2. 6. 2011.TM Opole, 26 kwietnia 2011 r. PROTOKÓŁ KONTROLI 1. Jednostka kontrolowana: Brzeskie Centrum Medyczne, ul. Mossora 1, 49-301 Brzeg 2. Nazwa jednostki nadzorującej jednostkę kontrolowaną:

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 22 listopada 2013 r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 22 listopada 2013 r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 22 listopada 2013 r. 1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego: Dariusz Ryszard Giezowski (...) Numer księgi rejestrowej w RPWDL:

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 września 2014 r. Poz. 4008 UCHWAŁA NR VII/66/2014 RADY POWIATU KŁODZKIEGO. z dnia 24 września 2014 r.

Wrocław, dnia 30 września 2014 r. Poz. 4008 UCHWAŁA NR VII/66/2014 RADY POWIATU KŁODZKIEGO. z dnia 24 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 30 września 2014 r. Poz. 4008 UCHWAŁA NR VII/66/2014 RADY POWIATU KŁODZKIEGO z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/38/2012

Bardziej szczegółowo

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących wersja 1.14 obowiązująca od 01.08.2010 r. Komórki organizacyjne 1000 PORADNIA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH 1001 PORADNIA

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie. Informacja... 13 43 78613, 13 43 78000. Fax... 13 43 78204 PION DYREKTORA SZPITALA

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie. Informacja... 13 43 78613, 13 43 78000. Fax... 13 43 78204 PION DYREKTORA SZPITALA Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Informacja...... 13 43 78613, 13 43 78000 Fax... 13 43 78204 PION DYREKTORA SZPITALA Dyrektor Sekretariat... 4378586 Fax... 4378204 Dział Marketingu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 300/XLI/2013 RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO. z dnia 18 września 2013 r.

UCHWAŁA NR 300/XLI/2013 RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO. z dnia 18 września 2013 r. UCHWAŁA NR 300/XLI/2013 RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO z dnia 18 września 2013 r. w sprawie: zmian statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej - Curie

Bardziej szczegółowo