Chronic ambulatory therapeutic use of anticoagulants after the implantation of artificial heart valve

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Chronic ambulatory therapeutic use of anticoagulants after the implantation of artificial heart valve"

Transkrypt

1 Chronic ambulatory therapeutic use of anticoagulants after the implantation of artificial heart valve Przewlekła ambulatoryjna terapia antykoagulantami u chorych po wszczepieniu sztucznej zastawki serca Piotr Tomaszewski, Iwona Denisewicz, Ewelina Kuligowska, Mirosław Brykczyński leczenie Non-public Health Care Facility of Piotr Tomaszewski in Szczecin Cardiology Clinic of Pomeranian Medical University in Background. Aim. Material and method. The study group consisted Results. Conclusions. Cel. i metoda. Wyniki. 14 PROBLEMY MEDYCYNY RODZINNEJ,

2 Wnioski. Wstęp Wszczepienie sztucznej zastawki serca w większości przypadków jest wskazaniem do wdrożenia przewlekłej terapii lekami przeciwzakrzepowymi. Powikłania krwotoczne i zakrzepowo-zatorowe pozostają jednym z głównych zagrożeń u tych chorych. Przekazanie w karcie wypisowej ze szpitala zaleceń terapeutycznych to dopiero początek tego leczenia. Właściwe leczenie przeciwzakrzepowe to rozłożony w czasie proces, którego sukces zależy nie tylko od wiedzy wielu lekarzy, ale też od ścisłej współpracy pacjentów. Cel Celem pracy jest próba oceny skuteczności leczenia przeciwkrzepliwego u chorych po implantacji sztucznej zastawki serca, a także zbadanie wiedzy pacjenta na temat wszczepionej zastawki serca oraz wiadomości na temat stosowanej przewlekle terapii lekami przeciwzakrzepowymi. Materiał i metoda Grupa badana to 248 pacjentów, którym w latach wszczepiono sztuczne zastawki serca w Klinice Kardiochirurgii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Z uwagi na niedostateczne środki badanie ograniczono tylko do mieszkańców Szczecina. W okresie okołooperacyjnym zmarło 13 badanych. Do pozostałych 235 chorych wysłano kwestionariusz ankietowy z prośbą o odpowiedź na pytania związane ze stosowaną u nich przewlekłą terapią przeciwkrzepliwą. W okresie pooperacyjnym stwierdzono zgony 30 chorych. Nie otrzymano żadnych odpowiedzi od 23 żyjących pacjentów pomimo trzykrotnego wysłania ankiety i wielokrotnych prób nawiązania kontaktu telefonicznego. 12 ankiet zostało zwróconych z powodu nieznanego miejsca pobytu chorego. Ostatecznie uzyskano dane kliniczne o 170 żyjących chorych. Minimalny czas obserwacji pacjentów wyniósł 24 miesiące, a maksymalny 96 miesięcy. Najmłodsza osoba w chwili operacji miała 19 lat, a najstarsza 83 lata. Średnia 59,2 roku. Badanie przeprowadzono w Klinice Kardiochirurgii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie w latach Do wszystkich chorych wysłano ankiety, które miały na celu ocenę skuteczności terapii lekami przeciwzakrzepowymi. W celu określenia stopnia istotności statystycznej otrzymanych wyników, w pracy zastosowano w tym celu następujące testy statystyczne: test dla wartości średniej, test dla wskaźnika struktury, test dla dwóch średnich, test niezależności. Wyniki Analiza skuteczności leczenia przeciwzakrzepowego na podstawie wskaźnika INR Na podstawie odesłanych ankiet uzyskano dokładne dane dotyczące tego wskaźnika od 140 badanych, 30 żyjących osób nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie pomimo trzykrotnie wysłanej ankiety. Celem interpretacji uzyskanych wyników badań przyjęto zalecenia zgodne ze wskazaniami European Society of Cardiology (ESC), American College of Cardiology (ACC), American Heart Association (AHA), Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK), dotyczące optymalnego wskaźnika INR (international normalized ratio) dla poszczególnych typów i rodzajów zastawek, uwzględniając czynniki ryzyka powikłań zatorowo-zakrzepowych. Za optymalny wskaźnik przyjęto INR 2,0 3,0 dla zastawki aortalnej oraz 2,5 3,5 dla chorych z wszczepioną protezą zastawki mitralnej. Podobnie wyższe wartości uznano za wskazane u chorych ze współistniejącymi zaburzeniami rytmu 1 5. Przyjmując tę definicję optymalnego wskaźnika stwierdzono, że prawidłowy wynik INR w chwili ostatniego badania miało 41,8% badanych. Najczęstszym wynikiem (45,1%) w badanej grupie był wynik świadczący o zbyt niskim poziomie hamowania układu krzepnięcia. Niebezpiecznie wysoki wskaźnik INR odnotowano u 13,1% badanych (Tabela I). PROBLEMY MEDYCYNY RODZINNEJ, 15

3 Tabela I. aortalna mitralna rytmu serca Razem W normie W normie W normie W normie Jak często kontrolowany jest wskaźnik INR? 41,2% respondentów odpowiedziało: 1 raz w miesiącu (najczęściej udzielana odpowiedź). Kolejnymi odpowiedziami były: 1 raz na dwa miesiące i rzadziej niż 1 raz na dwa miesiące, 4,7% ankietowanych przyznało, że w ogóle nie ma badanej krzepliwości krwi (Rycina 1). W przypadku ostatniej grupy pacjentów, w zdecydowanej większości mamy do czynienia ze wszczepioną biologiczną zastawką serca bez czynników ryzyka incydentu zakrzepowo-zatorowego. Ci pacjenci leczeni są lekami przeciwpłytkowymi i nie ma potrzeby badania wskaźnika INR. Zdecydowana większość pacjentów (około 80%) bada wskaźnik INR 1 raz na dwa miesiące i częściej (Rycina 1). Kto decyduje o modyfikacji dawki przyjmowanego leku przeciwzakrzepowego? Chcąc uzyskać precyzyjną odpowiedź na to pytanie, w przesłanej pacjentom ankiecie umożliwiono zaznaczenie następujących odpowiedzi: zmiana dawki leku następuje po konsultacji z lekarzem rodzinnym, kardiologiem, pielęgniarką. Możliwy był też wybór odpowiedzi, że pacjent sam modyfikuje dawkę leku na podstawie wyniku INR (Rycina 2). Osobą najczęściej modyfikującą dawkę leku przeciwzakrzepowego był lekarz kardiolog (65,3% odpowiedzi), w dalszej kolejności sam pacjent (29,4%), a następnie lekarz rodzinny (22,9%). Żaden z chorych nie wskazał pielęgniarki jako osoby, która przekazuje choremu wynik badania i zalecenia terapeutyczne. Warto zapamiętać, że blisko 30% pacjentów samodzielnie zmienia dawki przyjmowanych leków przeciwkrzepliwych. Próba oceny wiedzy pacjentów o przyjmowanych lekach przeciwkrzepliwych Na podstawie odpowiedzi ankietowanych pacjentów próbowano ocenić poziom wiedzy operowanych chorych na temat stosowanych przez nich leków przeciwzakrzepowych. Blisko 14% badanych pacjentów nie potrafiło udzielić odpowiedzi na pytanie, który z przyjmowanych przez niego leków wpływa na krzepnięcie krwi (17% wyników prawidłowych wskaźnika INR). Rycina 1. 10,6 35,7 41,2 45,3 45,3 26,5 15,9 31,25 4, PROBLEMY MEDYCYNY RODZINNEJ,

4 Rycina 2. 22,9 50,0 65,3 35,2 29,4 59,0 Pacjenci, którzy znali nazwę leku przeciwzakrzepowego, stanowili 86% ogółu (40% wyników prawidłowych). Co piąty pacjent (21%) odpowiedział, że nie zna dawki leku przeciwzakrzepowego, który przyjmuje (33% wyników prawidłowych). Uzyskane wyniki wskazują, że co najmniej 35% respondentów nie ma wystarczającej wiedzy na temat terapii lekami przeciwkrzepliwymi (Rycina 3). Jaka jest korelacja pomiędzy wysokością wskaźnika INR a występowaniem powikłań? Najcięższe powikłania zatorowo-zakrzepowe, takie jak udary, zatory obwodowe czy ostra niewydolność krążenia spowodowana dysfunkcją zastawki, w badaniu ankietowym wysyłanym do chorych pozostają najczęściej bez odpowiedzi. Chorzy samodzielnie są w stanie zdefiniować i odpowiedzieć tylko na pytania dotyczące tych powikłań, które w praktyce medycznej uważamy za mniej niebezpieczne. Powikłania krwotoczne związane z leczeniem przeciwzakrzepowym podzielono w ankiecie na cztery grupy: sińce nawet po niewielkich urazach, częste krwawienia z nosa, krwiomocz oraz krwawienia z dróg rodnych (Rycina 4). Ogólnie należy zauważyć, że odsetek osób wykazujących jakiekolwiek powikłania krwotoczne po operacjach wszczepienia zastawki wynosi 51,4% ogólnej liczby przebadanych pacjentów. W związku z poszukiwaniem logicznych powiązań wartości INR z częstością pojawiania się powikłań krwotocznych wyselekcjonowano najliczniejszą grupę pacjentów, którym wszczepiono mechaniczne zastawki serca, i którzy zgodnie z zaleceniami często wykonują badania INR. Dla tak wyselekcjonowanej grupy zbadano korelację pojawiania się powikłań typu sińce z występowaniem wysokich wartości INR. Otrzymano silny związek stochastyczny (współczynnik Czuprowa wyniósł 0,68). Dla pozostałych grup powikłań nie można było przeprowadzić badania ze względu na małą liczbę przypadków. Otrzymane wyniki świadczą o tym, że wraz ze wzrostem poziomu wskaźnika INR rośnie liczba powikłań krwotocznych związanych z leczeniem przeciwzakrzepowym 6 8. Omówienie Wszczepienie sztucznej zastawki serca stwarza warunki sprzyjające powstaniu zakrzepów. Nawet podczas optymalnego stosowania doustnego antykoagulantu ryzyko wystąpienia groźnych powikłań zakrzepowo-zatorowych wynosi 1 2% rocznie 1,9,10. Bez prawidłowego leczenia jest ono znacznie wyższe. Konieczność stosowania doustnych leków przeciwkrzepliwych u większości chorych z wszczepionymi sztucznymi zastawkami serca jest więc oczywista i powszechnie akceptowana 11. Leczenie doustnymi antyko- PROBLEMY MEDYCYNY RODZINNEJ, 17

5 Rycina 3. 86,0 40,0 Wiem, to lek przeciw zakrzepowy 14,0 17,0 Nie wiem to lek przeciwzakrze powy 79,0 43,0 Znam leku przeciwza krzepowego 21,0 33,0 Nie znam dawki leku przeciwza krzepowego Rycina 4. 66,7 33,8 wielkich urazach 21,9 22,0 z nosa 5,7 Krwiomocz 5,7 Krwawienie 18 PROBLEMY MEDYCYNY RODZINNEJ,

6 agulantami wymaga ścisłej współpracy pacjenta z lekarzem, systematycznej kontroli wskaźników krzepnięcia oraz właściwego dawkowania leków 1. U chorego z wszczepioną zastawką mechaniczną obowiązuje stałe leczenie przeciwzakrzepowe przez całe życie 2,12,13. Analizując odpowiedzi ankietowanych pacjentów, możemy powiedzieć, że właściwe leczenie przeciwzakrzepowe po wszczepieniu sztucznych zastawek serca jest trudnym zadaniem. Niepokojący jest fakt, że ponad 50% oznaczeń wskaźnika INR jest poza założonym przedziałem terapeutycznym, a prawie 50% chorych ma niedostateczną ochronę przeciwzakrzepową. Optymalny wynik badania wskaźnika INR w chwili odpowiedzi na ankietę miało 41,8% respondentów. Procent chorych, których wynik badania INR był optymalny, u badających się co 2 tygodnie wyniósł 35,7%, a u badających się jeden raz w miesiącu 45,3%. Identyczny wynik uzyskano u chorych badających się jeden raz na dwa miesiące (45,3%). Najmniejszy odsetek wyników optymalnych zanotowano u chorych badających się rzadziej niż co 2 miesiące (31,25%). Otrzymanie optymalnego wyniku jest najczęstsze przy kontroli nie rzadszej niż co 2 miesiące. Zalecana w piśmiennictwie częstość kontroli wskaźnika INR zależy od okresu po operacji. W pierwszych 3 miesiącach po zabiegu ryzyko powikłań związanych z leczeniem przeciwkrzepliwym jest najwyższe i zalecana jest kontrola nie rzadsza niż co 2 tygodnie. Podobnie często powinniśmy kontrolować chorych z grupy ryzyka powikłań krwotocznych i zakrzepowo-zatorowych. Po upływie 3 miesięcy i ustabilizowaniu się wskaźnika INR można zmniejszyć częstość kontroli do jednej na 3 do 6 tygodni, a po kolejnych 6 miesiącach zaleca się kontrolę co 6 9 tygodni, w zależności od grupy ryzyka, do której należy pacjent 3,14. Do grupy ryzyka zaliczamy chorych, u których stwierdza się występowanie przynajmniej jednego z wymienionych czynników: wiek powyżej 65 lat, migotanie przedsionków, niewydolność serca, udar mózgu w wywiadzie, krwawienie z przewodu pokarmowego w wywiadzie oraz chorób towarzyszących takich jak: nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, niewydolność nerek, choroba nowotworowa, niedokrwistość. W badaniu oparto się na odpowiedziach chorych przyjmujących leki przeciwzakrzepowe od wielu lat. Pomimo dużej różnicy lat średni wiek badanych nie był szczególnie wysoki (59,2 roku). Trudno zatem wytłumaczyć fakt niskiego poziomu edukacji zdrowotnej i wiedzy operowanych pacjentów na temat własnej choroby i stosowanych leków przeciwzakrzepowych. Stosowanie doustnych leków przeciwzakrzepowych stwarza możliwość wystąpienia powikłań krwotocznych. Należy zwrócić uwagę na odwrotnie proporcjonalną zależność pomiędzy obniżającym się ryzykiem wystąpienia powikłań zakrzepowo-zatorowych a rosnącym jednocześnie zagrożeniem wystąpienia powikłań krwotocznych w zależności od dawki przyjmowanego leku przeciwkrzepliwego. Wraz ze wzrostem INR ryzyko powikłań krwotocznych znacząco wzrasta 6 8. Modyfikacja dawki przyjmowanego leku to część naszej ankiety, która wzbudza najwięcej kontrowersji. Zdecydowana większość pacjentów odpowiedziała, że zmiana dawki leków przeciwkrzepliwych następuje po konsultacji z kardiologiem. Pytanie natomiast jest, jak często pacjent z wszczepioną zastawką ma szansę na konsultację kardiologiczną? Biorąc pod uwagę najczęściej spotykany 3-miesięczny czas oczekiwania na konsultację kardiologiczną, należy przyjąć, że korekta tej dawki nastąpić może 4 razy do roku. Bardzo rzadko pacjenci wskazali lekarza rodzinnego jako tego, który modyfikuje dawkę leków przeciwkrzepliwych. Jednocześnie lekarz rodzinny najczęściej wystawiał skierowania na badanie wskaźnika INR. Średnio u każdego pacjenta wykonano 10,35 badania rocznie. Z tego faktu wynika, że na barki lekarza rodzinnego powinien być złożony trud modyfikacji leczenia przeciwkrzepliwego. W świetle otrzymanych wyników należy zwrócić szczególną uwagę na edukację pacjentów. Analizując otrzymane odpowiedzi widzimy, że 35% badanych nie ma podstawowych wiadomości na temat stosowanych leków i ich dawek (34,09% wyników optymalnych wskaźnika INR w tej grupie). Pacjenci, którzy znają nazwę i dawkę przepisanego im leku przeciwzakrzepowego, mają znacząco większy procent optymalnych wyników wskaźnika INR niż ci, którzy nie posiadają tej wiedzy. Kolejne 30% badanych samodzielnie modyfikuje terapię. Ta praktyka wydaje się niebezpieczną procedurą, ale 59% wyników optymalnych w tej grupie przeczy takiemu stwierdzeniu. Uzyskane przez nas wyniki mogą sugerować, że prawidłowa edukacja chorych i samokontrola prowadzić może do bardzo dobrych rezultatów. Zbadana przez nas grupa jest stosunkowo mała i w naszej opinii jeszcze nie uprawnia do tak radykalnych wniosków. Jeśli wyniki większych badań potwierdzą te przypuszczenia, to będzie to istotna wskazówka terapeutyczna. Szczególnie ważnym problemem jest organizacja kontroli wskaźnika INR i modyfikacji dawki. Obecnie, śledząc losy pacjenta na podstawie otrzymanych odpowiedzi, widzimy dość złożoną drogę. Chory po otrzymaniu skierowania od lekarza rodzinnego (37,7%) udaje się do laboratorium. Tam w zależności od organizacji otrzymuje wynik natychmiast lub ponownie zgłasza się po odbiór. Z tym wynikiem udaje się do kardiologa (65,3%) lub lekarza rodzinnego (22,9%). Oznacza to w większości przypadków dwukrotną wizytę PROBLEMY MEDYCYNY RODZINNEJ, 19

7 u lekarza i dwukrotną wizytę w laboratorium. Zastanawiający jest brak współdziałania pielęgniarki jako osoby, która mogłaby pobrać krew, a następnie przekazać wynik badania. Aktywne wprowadzenie pielęgniarki jako osoby wykonującej badanie analizatorem paskowym i przekazującej pacjentowi zalecenia terapeutyczne po konsultacji z lekarzem to może niedaleka przyszłość. Być może jest to sposób na zmniejszenie niepotrzebnych kolejek przed gabinetami lekarzy rodzinnych i ułatwienie dostępu chorych do specjalistów. Wnioski 1. Ponad połowa oznaczeń wskaźnika INR była poza zalecanym przedziałem terapeutycznym. 2. Niski poziom wiedzy pacjentów na temat stosowanych leków przeciwzakrzepowych koreluje z niskim odsetkiem optymalnych wyników wskaźnika INR. 3. Najwyższy odsetek wyników optymalnych otrzymano w grupie chorych, którzy samodzielnie dokonują korekty dawki leku przeciwkrzepliwego. anticoagulation therapy results in lower complication 20 PROBLEMY MEDYCYNY RODZINNEJ,

JAK BEZPIECZNIE I SKUTECZNIE STOSOWAĆ LEKI PRZECIWZAKRZEPOWE? PORADNIK DLA PACJENTÓW

JAK BEZPIECZNIE I SKUTECZNIE STOSOWAĆ LEKI PRZECIWZAKRZEPOWE? PORADNIK DLA PACJENTÓW KLINIKA WAD NABYTYCH SERCA INSTYTUTU KARDIOLOGII W WARSZAWIE JAK BEZPIECZNIE I SKUTECZNIE STOSOWAĆ LEKI PRZECIWZAKRZEPOWE? PORADNIK DLA PACJENTÓW Prof. dr hab. med. Janina Stępińska Lek. Ewa Poniatowska

Bardziej szczegółowo

Wydanie specjalne. pod redakcją prof. dr. hab. n. med. Zbigniewa Gacionga i prof. dr. hab. n. med. Piotra Kuny

Wydanie specjalne. pod redakcją prof. dr. hab. n. med. Zbigniewa Gacionga i prof. dr. hab. n. med. Piotra Kuny Wydanie specjalne Marzec 2008 / Supl. nr 03/08 WSPÓŁPRACA LEKARZA Z PACJENTEM W CHOROBACH PRZEWLEKŁYCH COMPLIANCE, ADHERENCE, PERSISTENCE. STAN OBECNY I MOŻLIWOŚCI POPRAWY pod redakcją prof. dr. hab. n.

Bardziej szczegółowo

Konsensus Polski. - aktualizacja styczeń 2009

Konsensus Polski. - aktualizacja styczeń 2009 Profilaktyka i leczenie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej Konsensus Polski - aktualizacja styczeń 2009 Zalecenia oparte na dowodach z badań naukowych oraz opiniach polskich ekspertów Warszawa styczeń

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. Prewencja wtórna dla pacjentów po ostrych incydentach sercowo-naczyniowych

SPRAWOZDANIE. Prewencja wtórna dla pacjentów po ostrych incydentach sercowo-naczyniowych SPRAWOZDANIE z wykonania zadania publicznego Prewencja wtórna dla pacjentów po ostrych incydentach sercowo-naczyniowych w okresie od 20.02.2007 do 31.12.2008 określonego w umowie nr KB/94/0Z/3/W/2007 zawartej

Bardziej szczegółowo

III.4.2. Masa ciała, układ sercowo-naczyniowy, hiperandrogenizm młodych kobiet, wiek okołomenopauzalny a niskodawkowe DSA z dezogestrelem

III.4.2. Masa ciała, układ sercowo-naczyniowy, hiperandrogenizm młodych kobiet, wiek okołomenopauzalny a niskodawkowe DSA z dezogestrelem [169]. Prof. Kamiński przeprowadził interesujące badania doustnych środków antykoncepcyjnych zawierających norgestimat (NGS) i dezogestrel (DSG). 57 zdrowych kobiet stosowało przez 36 tygodni Cilest, Marvelon

Bardziej szczegółowo

KIESZONKOWE WYTYCZNE DOTYCZĄCE LECZENIA I ZAPOBIEGANIA ASTMIE

KIESZONKOWE WYTYCZNE DOTYCZĄCE LECZENIA I ZAPOBIEGANIA ASTMIE KIESZONKOWE WYTYCZNE DOTYCZĄCE LECZENIA I ZAPOBIEGANIA ASTMIE (u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 5 lat) Kieszonkowe wytyczne dla lekarzy i pielęgniarek zaktualizowane w 2014 r. NA PODSTAWIE GLOBAL STRATEGY

Bardziej szczegółowo

OPIEKA FARMACEUTYCZNA W NADCIŚNIENIU TĘTNICZYM

OPIEKA FARMACEUTYCZNA W NADCIŚNIENIU TĘTNICZYM OPIEKA FARMACEUTYCZNA W NADCIŚNIENIU TĘTNICZYM Wstęp Nadciśnienie tętnicze jest schorzeniem układu sercowo-naczyniowego należącym do grupy najbardziej rozpowszechnionych chorób cywilizacyjnych. Według

Bardziej szczegółowo

Brytyjskie Towarzystwo Ortopedyczne LECZENIE PACJENTÓW ZE ZŁAMANIAMI NISKOENERGETYCZNYMI

Brytyjskie Towarzystwo Ortopedyczne LECZENIE PACJENTÓW ZE ZŁAMANIAMI NISKOENERGETYCZNYMI Brytyjskie Towarzystwo Ortopedyczne LECZENIE PACJENTÓW ZE ZŁAMANIAMI NISKOENERGETYCZNYMI Polskie Towarzystwo Osteoartrologii, 2013 British Orthopaedic Association PATRON H.R.H. THE PRINCE OF WALES THE

Bardziej szczegółowo

Okulistyka i choroby siatkówki

Okulistyka i choroby siatkówki Okulistyka i choroby siatkówki W aspekcie zdrowego i aktywnego starzenia się Raport Fundacji na rzecz Zdrowego Starzenia się pt. Okulistyka i choroby siatkówki w aspekcie zdrowego i aktywnego starzenia

Bardziej szczegółowo

Depresje definicja, klasyfikacja, przyczyny

Depresje definicja, klasyfikacja, przyczyny PRACA POGLĄDOWA ISSN 1643 0956 Łukasz Święcicki II Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Depresje definicja, klasyfikacja, przyczyny Depression definition, classification

Bardziej szczegółowo

Standardy leczenia otępień Standards in dementia care

Standardy leczenia otępień Standards in dementia care PSYCHOGERIATRIA POLSKA 2008;5(2):59-94 artykuł oryginaly oryginal article Standardy leczenia otępień Standards in dementia care Andrzej Kiejna 1, Przemysław Pacan 1, Elżbieta Trypka 1, Tomasz Sobów 2,

Bardziej szczegółowo

Skuteczność różnych metod antykoncepcji [267] ----------------- Tab. 31 -----------------

Skuteczność różnych metod antykoncepcji [267] ----------------- Tab. 31 ----------------- We wszystkich tych przypadkach należałoby rozważyć stosowanie tabletki o większej zawartości hormonu do czasu stosowania wyżej wymienionych leków. W przypadku rifampicyny należałoby stosować dodatkowe

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKA PEDIATRYCZNA W POLSCE

PROFILAKTYKA PEDIATRYCZNA W POLSCE F u n d a c j a MY Pa c j e n c i Ewa Borek Maria Libura Agnieszka Chwiałkowska Magdalena Kołodziej Joanna Turkiewicz PROFILAKTYKA PEDIATRYCZNA W POLSCE Z PERSPEKTYWY RODZICÓW MAŁYCH DZIECI Ewa Borek Maria

Bardziej szczegółowo

uaktualniony przegląd zaleceń dotyczących postępowania klinicznego

uaktualniony przegląd zaleceń dotyczących postępowania klinicznego ARTYKUŁ POGLĄDOWY Schemat diagnostyczno terapeutyczny w przewlekłej niewydolności serca uaktualniony przegląd zaleceń dotyczących postępowania klinicznego Grzegorz Gajos Klinika Choroby Wieńcowej, Instytut

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych nr 107/2014 z dnia 16 czerwca 2014 r. o projekcie programu Program profilaktyki chorób układu krążenia miasta Sieradza

Bardziej szczegółowo

Badania kontrolne po leczeniu w najczęstszych nowotworach litych u dorosłych

Badania kontrolne po leczeniu w najczęstszych nowotworach litych u dorosłych Rekomendacje Recommendations NOWOTWORY Journal of Oncology 2014, volume 64, number 5, 415 435 DOI: 10.5603/NJO.2014.0070 Polskie Towarzystwo Onkologiczne ISSN 0029 540X www.nowotwory.viamedica.pl Badania

Bardziej szczegółowo

Wstępne postępowanie. w ostrych zespołach wieńcowych. Podsumowanie głównych zmian od Wytycznych 2005

Wstępne postępowanie. w ostrych zespołach wieńcowych. Podsumowanie głównych zmian od Wytycznych 2005 Wstępne postępowanie w ostrych zespołach wieńcowych Hans-Richard Arntz a,1, Leo L. Bossaert b,*,1, Nicolas Danchin c, Nikolaos I. Nikolaou d a Department of Cardiology, Campus Benjamin Franklin, Charite,

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości danych i klasyfikacja siły zaleceń

Ocena jakości danych i klasyfikacja siły zaleceń Ocena jakości danych i klasyfikacja siły zaleceń Grading quality of evidence and strength of recommendations Grades of Recommendation, Assessment, Development, and Evaluation (GRADE) Working Group British

Bardziej szczegółowo

STAN EMOCJONALNY I DUCHOWY WPŁYWAJĄCY NA OCENĘ PERCEPCJI STANU POŁOŻENIA ŻYCIOWEGO OSÓB PO UDARZE MÓZGU

STAN EMOCJONALNY I DUCHOWY WPŁYWAJĄCY NA OCENĘ PERCEPCJI STANU POŁOŻENIA ŻYCIOWEGO OSÓB PO UDARZE MÓZGU STAN EMOCJONALNY I DUCHOWY WPŁYWAJĄCY NA OCENĘ PERCEPCJI STANU POŁOŻENIA ŻYCIOWEGO OSÓB PO UDARZE MÓZGU Beata Martowicz, Anna Wójcik Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu Streszczenie Udar

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-8448 nakład: 1000 egz. LabForum

ISSN 1644-8448 nakład: 1000 egz. LabForum Nr 38 ISSN 1644-8448 nakład: 1000 egz. LabForum Aktualności Szanowni Państwo! Początek roku to okres szczególnie wytężonej pracy. Nie zawsze wystarcza czasu, aby dokładnie śledzić wszystkie najnowsze doniesienia

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA I POSTĘPOWANIE W DYSTROFII MIĘŚNIOWEJ TYPU DUCHENNE A PORADNIK DLA RODZIN

DIAGNOSTYKA I POSTĘPOWANIE W DYSTROFII MIĘŚNIOWEJ TYPU DUCHENNE A PORADNIK DLA RODZIN DIAGNOSTYKA I POSTĘPOWANIE W DYSTROFII MIĘŚNIOWEJ TYPU DUCHENNE A PORADNIK DLA RODZIN SPIS TREŚCI Strona Oświadczenie 1 1. Wstęp 2 2. Jak korzystać z tego dokumentu 3 3. Rozpoznanie 7 4. Opieka nerwowo-mięśniowa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Wstęp 3. 2. Streszczenie kierownicze 5. 3. Metodyka badania 9. 3.1. Koszty cukrzycy i chorób sercowo-naczyniowych 9

Spis treści. 1. Wstęp 3. 2. Streszczenie kierownicze 5. 3. Metodyka badania 9. 3.1. Koszty cukrzycy i chorób sercowo-naczyniowych 9 KPMG w polsce Analiza zmian społeczno-demograficznych oraz wpływu złego odżywiania, niedostatecznej aktywności fizycznej, nałogów i innych czynników ryzyka na rozpowszechnienie oraz koszty cukrzycy i chorób

Bardziej szczegółowo

Indeks Sprawności Ochrony Zdrowia 2015

Indeks Sprawności Ochrony Zdrowia 2015 Druga edycja Indeksu daje nowe możliwości analityczne. Oprócz porównań międzywojewódzkich, jesteśmy po raz pierwszy w stanie zaobserwować zmiany zachodzące w czasie, w tym samym województwie. Indeks Sprawności

Bardziej szczegółowo

Klinika Chorób Wewnętrznych i Rehabilitacji Kardiologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi 2

Klinika Chorób Wewnętrznych i Rehabilitacji Kardiologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi 2 259 G E R I A T R I A 21; 4: 259-273 Akademia Medycyny ARTYKUŁ POGLĄDOWY/REVIEW PAPER Otrzymano/Submitted: 11.9.21 Zaakceptowano/Accepted: 13.9.21 Miejsce atorwastatyny w redukcji ryzyka sercowonaczyniowego

Bardziej szczegółowo

wieku starszego w Polsce

wieku starszego w Polsce Otwarte Posiedzenie Komitetu Nauk Klinicznych Najczęstsze problemy medyczne wieku starszego w Polsce Materiały prasowe Warszawa, 24.03.2014 r. Organizatorzy: Patroni medialni: Otwarte Posiedzenie Komitetu

Bardziej szczegółowo

elementy oceny organizacji i wyników badań klinicznych

elementy oceny organizacji i wyników badań klinicznych Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie elementy oceny organizacji i wyników badań klinicznych Redaktor naukowy dr n. ekon. michał jakubczyk dr n. med. maciej niewada Elementy oceny organizacji

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Osoby należące do fachowego

Bardziej szczegółowo

Zalecenia dotyczące aktywności ruchowej w profilaktyce chorób układu krążenia

Zalecenia dotyczące aktywności ruchowej w profilaktyce chorób układu krążenia Zalecenia dotyczące aktywności ruchowej w profilaktyce chorób układu krążenia Wojciech Drygas 1, Anna Jegier 2 1 Zakład Medycyny Zapobiegawczej 2 Samodzielna Pracownia Medycyny Sportowej Katedra Medycyny

Bardziej szczegółowo

O N K O L O G I C Z N E G O

O N K O L O G I C Z N E G O GŁOS G Ł O S Wydanie specjalne nr 3 O N K O L O G I C Z N E G O Bezpłatne pismo Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych www.pkopo.pl CZERNIAK PROBLEM MEDYCZNY i SPOŁECZNY WAŻNY KROK W LECZENIU CZERNIAKA

Bardziej szczegółowo

Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki

Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych Raport Zachowania zdrowotne kobiet w ciąży

Bardziej szczegółowo