o Wiezbicki M., Sawosz E., Grodzik M., Prasek M., Jaworski S., Chwalibog A. Comparison

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "o Wiezbicki M., Sawosz E., Grodzik M., Prasek M., Jaworski S., Chwalibog A. Comparison"

Transkrypt

1 Prof. dr hab. Wiestaw F. Skrzypczak Katedra Fizjologii, Cytobiologii i Proteomiki Wydziat Biotechnologii i Hodowli Twierzql Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie OCENA pracy doktorskiej mgr Mateusza Krzysztofa Wierzbickiego wykonanej w Katedrze Zywienia i Biotechnologii Zwiezqt, Wydzialu Nauk o Zwierzgtach, Szkoty Gl6wnej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. pod klerunkiem pani prof. dr hab. Ewy Sawosz-Chwalib6g nt. Nanoczqstki alotropowych form wggla jako czynniki modulujqce mechanizmy rozwoju naczyn krwionosnych Recenzja zostala przygotowana na wniosek Rady Wydzialu Nauk o Zwierzgtach, SGGW wwarszawie (pismo Pani Dziekan z dnia roku) zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku,,o stopniach naukovvych itytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki" (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z p62niqszymi zmianami) '1. Pan mgr Mateusz Wiezbicki, jako oryginalne rozwiqzanie problemu naukowego, w rozumieniu art. 13 ust. 1 i 2 ustawy, z dnia 14 marca 2003 roku,,o stopniach naukowych i tytule naukovvym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki" (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z pozniejszymi zmianami) pzedlo2yn rozprawq doktorskq zatytulowanq: Nanoczqstki alotropowych form wqgla jako czynniki modulujqce mechanizmy rozwoju naczyri krwionosnych. Praca ta stanowi sp6jny tematycznie zbi6r tzech opublikowanych, oryginalnych prac naukowych: o Wiezbicki M., Sawosz E., Grodzik M., Prasek M., Jaworski S., Chwalibog A. Comparison of anti-angiogenic propefties of pistine carbon nanopafticles. Nanoscale research letters 2013, 8, 195. (35 pkt, lf 2,524) o Wierzbieki M., Sawosz E., Grodzik M. Caveolin-1 localization in chicken embryo choioallantoic membrane treated with diamond and graphite nanopafticles. Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW 2012,51, (2 pkt), o Wiezbicki M., Sawosz E., Grodzik M., Hotowy A., Prasek M., Jaworski S., Sawosz F., Chwalibog A. Carbon nanoparticles downregulate expression of basic fibroblast growth factor in the heart during embryogenesis. International Journal of Nanomedicine 2013, 8, (35 pkt, lf 3,463). Lqczny lf tych prac wynosi 5, , a suma punktow wg wykazu MN SW wynosi 72porct. Wspoiautozy wszystkich prac zgodnie oswiadczyli, ze udzial Pana mgr. Mateusza Wiezbickiego w tych pracach byl,,wiodqcy i pierwszoplanowy" oraz, 2e stanowiq one Jego osiqgnigcie.

2 2. Strona formalna pracy nie budzi zastzezeri. W czg6ci pierwszej (Wstqp) Autor, w skrotowej wersji, przedstawil proces angiogenezy i scharakteryzowal gl6wne czynniki proangiogenne oraz uzasadnil celowosc prowadzenia badan nad rolq nanoczqstek w tych procesach. Nastqpnie przedstawil, wsp6lnq dla prezentowanego cyklu prac, hipotezg badawczq, sformunowal cel badan i podal ich zakres metodyczny. ZaNo2onym celem tego cyklu badan bylo: (i) zbadanie i ocena wplywu pigciu rodzajow nanoczqstek wqgla na hamowanie angiogenezy w btonie kosmowkowo-omoczniowej zarodka kury; (ii) okre6lenie potencjalnej toksycznosci wybranych nanoczqstek wggla, na podstawie oceny wystgpowania zmianlzaburzefi rozwojowych i Smiertelno6ci w okresie zarodkowym; (iii) zbadanie i ocena wplywu wybranych nanoczqstek wggla na morfologig serca zarodka kury oraz rozwoj naczyn knruiono6nych serca. Tak sformulowany cel jest jasny i jednoznaczny. W Swietle dotychczasowego stanu wiedzy jest bardzo wazny i uzasadniony. lstotnym jest, 2e Wzyczyn zmian morfologicznych ifunkcjonalnych, autor poszukiwal rowniez na poziomie molekularnym. W kolejnym rozdziale (Metodyka badah) Autor pzedstawin uklad czterech do6wiadczeh, ktore stanowily podstawg publikacji,,doktorskich", podal ich cel i glowne zalo2enia metodyczne, scharakteryzowal takze wykorzystane w do5wiadczeniach nanoczqsteczki wggla i opisal stosowane metody analityczne i statystyczne. Na podkreslenie zasluguje wykorzystanie w badaniach innowacyjnej aparatury i technicznie zaawansowanych urzqdzefi, a tak2e wysokospecjalistycznych metod analitycznych i aplikacji bioinformatycznych. W rozdziale,,omowienie glownych wynikow prac eksperymentalnych" autor odniosl sig do wptywu badanych nanoczqstek wggla (diamentu, grafitu, grafenu, fulerenu i nanorurek wgglowych) na rozwoj naczyn krwiono6nych. Nastepnie dokonal analizy wynikow uzyskanych w badaniu wptywu wybranych nanoczqstek (grafitu i diamentu) na rozwoj zarodka kury. W ostatniej czgsci rozdzialu przedstawil wyniki badaf i wlasne supozycje dotyczqce mechanizmu a ntyan g iogen nego dzialania n a noczqstek. Czq6c pienvszq pracy koriczy podsumowanie uzyskanych wynikow w formie wnioskow, ktore majq uzasadnienie w pzeprowadzonych badaniach. Ta czqsc pracy zawiera takze wykaz pismiennictwa (38 pozycji), dotyczqcego pzedmiotowych zagadnien, streszczenie (w jgzyku polskim i angielskim) orazwykaz skr6t6w stosowanych w pracy. 3. Czg6c druga pracy zawiera kserokopie ww. oryginalnych prac tw6rczych, bgdqcych podstawq ocenianej pracy doktorskiej Pieruusza praca pt. Comparison of anti-angiogenic propefties of pristine carbon nanoparticles (autorstwa: Wiezbicki M., Sawosz E., Grodzik M., Prasek M., Jaworski S., Chwalibog A.) dotyczy badania i oceny wptywu nanoczqstek diamentu i grafitu, ptatkow grafenu, nanorurek wgglowych oraz fuleren6w C60, na rozw6j naczyn krwiono6nych. Autor zalozyl hipotezg, ze nanoczqstki wgglowe mogq wywiera6, popzez receptory VEGF i bfgf, hamujqcy wplyw na angiogenezg w guzie nowotworowym. W zrlti4zku z ro2nymi wla6ciwo6ciami poszczeg6lnych nanostruktur wgglowych postanowil zbadae skutecznose dzialania antyangiogennego pigciu z nich, i dokonac wyboru tych, ktore vryka2q siq najwyzszq skutecznosciq/pzydatno6ciq w terapii antynowotworowej.

3 Material badawczy stanowilo 120 zarodk6w kur, linii Ross 308. Zaplodnione jaja utrzymywano w ciqgu 4 dni w temperatuze 12"C, a nastqpnie sterylizowano Swiatlem ultrafioletowym i podzielono na sze56 grup: pie6 grup badawczych (odpowiadajqcych poszczegolnym odmianom nanoczqstek wqglowychi n1s4=20) oraz grupq kontrolnq (n=20). Jaja inkubowano w standardowych warunkach (temperatura 37oC, wilgotno6c 60yo, obracanie taz na godzinq). WlaSciwe badania wykonano na blonach kosmowkowo-omoczniowych zarodkow, na ktore w sz6stym dniu rozwoju zarodkowego, nakladano implanty wykonane ze sterylnej bibulyfiltracyjnej o Srednicy 10 mm, na kt6re nanoszono: 20 pl wody (grupa kontrolna) lub hydrokoloidu nanoczqstek o stgzeniu 500 pg /ml (ostateczna ilo6c nanoczqstek na implancie wynosina 0,01 mg). W siodmym dniu rozwoju zarodkow, po odpowiednim pzygotowaniu implantow z CAM, prowadzono obserwacjq i fotografowanie naczyn krwionosnych oraz pobierano material do dalszych analiz. Angiogenezg, w o6miu probach z ka2dej grupy, okreslano przez obliczenie powiezchni naczyh, ich dlugosc i ilosc punkt6w rozgalqzien, w trzech, wybranych losowo, kwadratach o wymiarach 2,5 x 2,5 mm (powierzchnia 18,75 mm2). Analizowano naczynia o srednicy mniejszej niz 100 pm, oraz o Srednicy pomiqdzy pm. Naczyri o Srednicywigkszej niz200 mikrometrow nie oceniano. Do analizy wykozystano aplikacjg CellSens Dimension Desktop v. 1.3 (Ofympus Corporation, Tokyo, Japan). Prowadzono r6wniez obsenruacjq naczyn wnosowatych (w mikroskopie stereoskopowym) oraz analizy skrawkow tkanek (w mikroskopie Swietlnym). Ponadto pzeprowadzono analizg Western blot dwoch bialek bnony kosmowkowoomoczniowej zarodka kury, tj receptora czynnika wzrostu fibroblast6w (FGFR) oraz receptora czynnika Srodblonka naczyn krwiono6nych (KDR). Po przygotowaniu materialu do blottingu, biatka rozdzielano metodq elektroforezy 1-D, w warunkach denaturujqcych (SDS-PAGE), pzenoszono na blong PVDF i inkubowano ze swoistymi pzeciwcialami. Do wizualizaqi wykozystano metodg fluorescencji. Charakterystyke bialek pzeprowadzono z wykozystaniem aplikacji bioinformatycznej Quantity One. Do istotnych wynik6w tych badan zaliczam wykazanie, ze: o nanoczqstki wggla mogq wywierac dzialanie zarowno antyangiogenne (np. diament), jak i proangiogenne (np. fuleren C60); niektore z nich nie wykazujq istotnego wplywu na ten proces (np. nanorurkiwqglowe), o antyangiogenny wptyw nanoczqstek pzejawia sig zmianami morfologicznymi naczyn knrviono6nych (np. diament powodowal zmniejszenie Swiatla naczyti), o efekty le zwiqzane sq ze zmianami poziomu ekspresji bialek, np. diament (ako jedyny z po6r6d badanych nanoczqstek wggla) obnizal ekspresjg receptora czynnika Sr6dblonka naczyn krwionosnych (KDR), glownej cytokiny inicjujqcej angiogenezg (nie wykazywal natomiast wp+ywu na receptor czynnika bfgf) Druga praca pt. Caveolin-l tocalization in chicken embryo choioallantoic membrane treated with diamond and graphite nanoparticles (autorstwa: Wierzbicki M, Sawosz E, Grodzik M.), dotyczy

4 badania i oceny wptywu nanoczqstek diamentu i grafitu na rozw6j kom6rek mezenchymalnych blony kosm6wkowo-omoczniowej zarodka kuzego, z uwzglgdnieniem wewnqtrzkomorkowej lokalizacji kaweoliny-1. Bialka nalezqce do rodziny kaweolin sq gn6wnymi skladnikami mikrodomen bnon kom6rkowych (kaweoli). Sq m.in. odpowiedzialne za transport (endocytozq), ale r6wnie2 za wewnqtrzkomorkowy przekaz informacji. Z pismiennictwa wiadomo, 2e zmiany ekspresji tych bialek wystgpujq zarowno w tworzeniu guza jak i progresji nowotworu. Kaweolina-1 obniza ekspresjg glownego czynnika proangiogennego VEGF, a takze bialek: AKT i Stat3, istotnych ogniw w kaskadzie sygnalizacyjnej, waznych w rozwoju naczyrt knrvionosnych. Autor, w innych, wspolautorskich badaniach stwierdzil, 2e nanoczqstki diamentu obnizajq poziom mrna dla VEGF oraz FGF2, co w efekcie prowadzi do obnizenia ggsto6ci sieci naczyli knviono5nych w glejaku. Dlatego zalo2yl hipotezg, Ze molekularny mechanizm dzialania nanoczqsteczek diamentu moze bye zwiqzany z ich interakcjq ze skladnikami blony komorkowej, a wspoldzialanie z komorkowq pule kaweoliny-1, obniza sprawnos6 angiogennych szlakow sygnalizacyjnych. Do5wiadczenie zostalo pzeprowadzone na materiale zwiezgcym i wedlug procedur do6wiadczalnych, identycznych jak w do5wiadczeniu opisanym w punkcie 3.1. t-qcznie wykozystano 45 zarodkow kur linii Ross 308, podzielonych na tzy grupy (n=15), dwie grupy do6wiadczalne i jednq kontrolnq. W si6dmym dniu rozwoju zarodk6w, po odpowiednim pzygotowaniu implant6w z bnony kosmowkowo-omoczniowej, prowadzono obsenrvacjg naczyn knruionosnych otaz kom6rek mezenchymalnych, w mikroskopie konfokalnym. Analizowano liczbq komorek mezenchymalnych na powiezchni 1 mm2 blony kosm6wkowo-omoczniowej w grupach do6wiadczalnych, w porownaniu do grupy kontrolnej oraz badano rozmieszczenie wewnqtzkomorkowe kaweoliny-1. Do istotnych wynikow tych badan zaliczam v,rykazanie,2e: o nanoczqstki diamentu istotnie zmniejszaly ggsto6c kom6rek mezenchymalnych i wlokien kolagenu maciezy zewnqtrzkom6rkowej, o nanoczqstki grafitu nie wyarierany istotnego wptywu na ggstosd kom6rek mezenchymalnych, o ekspresja kaweoliny-1 zachodzina w kom6rkach mezenchymy, Srodblonka naczyn knruionosnych i btony kosm6wkowej, we wszystkich grupach (z nanoczqstkami diamentu i grafitu oraz w grupie kontrolnej), o rozmieszczenie wewnqtrzkomorkowe kaweoliny-1 jest odmienne w zaleznosci od dzialajqcego,,bodzca". W grupie traktowanej nanoczqstkami diamentu byta ona rozmieszczona r6wnomiernie wewnqtrz kom6rek, a w pozostalych grupach byla zlokalizowana,glownie pzy czgsciach bocznych blony komorkowej. Wyniki uzyskane w badaniach upowazniajq autora do stwierdzenia, Ze kaweolina-1 i nanoczqstki diamentu wspoldzialajq ze sobq, w procesie hamowania angiogenezy.

5 3.3. Tzecia praca pt. Carbon nanoparticles downregulate expression of basic fibroblast growth factor in the heart during embryogenesr's. (autorstwa: Wierzbicki M., Sawosz E., Grodzik M., Hotowy A., Prasek M., Jaworski S., Sawosz F., Chwalibog A.), dotyczy badania i oceny wpfywu nanoczqsteczek diamentu i grafitu na rozwoj naczyfr kruviono6nych blony kosm6wkowoomoczniowej, a takze na rozw6j zarodka kury, w tym rozw6j naczyft krwiono6nych serca. Ponadto celem badaf bylo okre5lenie ich wptywu na najwazniejsze czynniki proangiogenne oraz zbadanie potencja I nej toksyczn o6ci bada nych n anoczqstek. DoSwiadczenie zostalo pzeprowadzone w dw6ch etapach. W pierwszym badano angiogenezq wedlug procedur opisanych w pienrrrszej pracy (pkt.3.1.) z tym, ze implanty zawierajqce badane nanoczqstki zostaly nalo2one na blonq kosmowkowo-omoczniowq w 8 dniu Zycia zarodkowego kurczqt, a mikroskopowa analiza rozwoju naczyfi knrruionosnych (dlugo6ci i ilosci rozgalgzien) byla prowadzona w 11 dniu rozwoju. W tym etapie wykozystano 90 zarodkow kurczqt linii Ross 308 (po 30 zarodkow w grupie). Wyniki badan potwierdzity dziananie antyangiogenne nanoczqstek diamentu, a przedluzenie czasu inkubacji pozwolilo zaobserwowac hamowanie angiogenezy tak2e przez nanoczqstki grafitu. W drugim etapie, badania przeprowadzono na 120 zarodkach, podzielonych na osiem grup (sze56 doswiadczalnych i dwie kontrolne). Czynnikiem do6wiadczalnym byty. rodzal nanoczqstki wgglowej (diament, grafit) oraz wielkosc dawki (50, 500, 5000 pg/ml). Roztwor,,badawczy" (3 ml), podawano do komory powietznej pzed rozpoczgciem inkubacji zarodka. Analizy, ktorych celem bylo okre6lenie potencjalnej toksyczno6ci nanoczqstek, wykonywane byty w 19 dniu rozwoju zarodkow. Podjqto r6wniez pr6bg poszukiwania mechanizmow molekularnych odpowiedzialnych za hamowanie rozwoju naczyn krwiono6nych. Pzeprowadzono analizg ekspresji genow kodujqcych bialka: VEGFA (czynnik Sr6dblonka naczyh krwiono6nych A) oraz bfgf (podstawowy czynnik wzrostu fibroblast6w), w miocytach serca zarodka kury. Do istotnych wynik6w tych badah zaliczam vt ykazanie, 2e o nanoczqstki diamentu i grafitu nie wptywaty na masq serca zarodka kury, natomiast wptywaty istotnie na zmniejszenie unaczynienia serca oraz unaczynienia blony kosmowkowo-omoczn iowej, o nanoczqstki zar6wno diamentu jak i grafitu, w stgzeniach 50, 500, 5000 pg/ml, nie wykazywaty toksyczno6ci, o czym Swiadczy brak istotnych r6znic: w masie zarodka, aktywnosci aminotransferaz (alaninowej i asparaginianowej) w surowicy krwi, w calkowitym potencjale antyoksydacyjnym (TAS) otazw Smiertelno6ci zarodkow, o najwy2sza zastosowana dawka obu nanoczqstek (5000 pg/ml) istotnie obnizyna ekspresjg genu bfgf, co zostalo potwierdzone na poziomie bialka, o nanoczqstki zar6wno diamentu jak i grafitu, w stgzeniach 50, 500, 5000 pg/ml, nie wptywaly istotnie na zmiany ekspresji genu kodujqcego VEGF).

6 KONKLUZJA Rozprawg doktorskq pt. Nanoczqstki alotropowych form wqgla jako czynniki modulujqce mechanizmy rozwoju naczyri knuionosnych oceniam pozytywnie. Podjqty przez doktoranta temat jest bardzo istotny, zar6wno z naukowego jak i aplikacyjnego punktu widzenia. Stwierdzam, 2ewykozystane techniki eksperymentalne, metody analiz laboratoryjnych iobliczen statystycznych, umozliwily uzyskanie wiarygodnych wynik6w. Wysoko oceniam r6wniez poprawno6d prowadzenia dyskusji i wnioskowania. Chcialbym w tym miejscu podkre6li6, ze wykonane badania byty pracochlonne i trudne, wymagaty od doktoranta wiedzy, duzych umiejgtno6ci i doswiadczenia eksperymentalnego. Jestem jednak przekonany, ze ich wykonanie nie byloby mozliwe bez zaangazowania i pomocy ze strony pani promotor prof. dr hab. Ewy Sawosz-Chwalibog oraz stwozonego ptzez Niq zespolu. Chcialbym rowniez podkre6lic, 2e problem badawczy ocenianej dysertacji jest zgodny z tematykq naukowq realizowanq od wielu lat w Katedze kierowanq przez paniq profesor oraz, ze badania te mogly byc wykonane tylko w jednostce dobze zorganizowanej, dysponujqcej nowoczesnym warsztatem badawczym i Srodkami finansowymi (projekt NCN). W podsumowaniu stwierdzam, ze przedstawiona mi do oceny rozprawa doktorska pt. Nanoczqstki alotropowych form wqgla jako czynniki modulujqce mechanizmy rozwoju naczyft krwionosnych, spelnia wymogi okreslone w Ustawie z dnia 14 marca 2003 roku,,o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki" (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z po2niqszymi zmianami) i zwracam sig do Wysokiej Rady Wydzialu Nauk o Zwiezqtach, Szkoly Gl6wnej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, o przyjqcie pracy doktorskiej Pana mgr Mateusza Wiezbickiego i dopuszczenie pracy do publicznej obrony. Jednocze6nie, ze wzglgdu na innowacyjnosc badaf i uzyskanych wynik6w, sknadam wniosek, do Wysokiej Rady Wydzialu, o wyroznienie rozprawy. Szczecin, dnia 21 kwietnia 2014 roku A il r-1 ta,r, r--1 l\ L h oi. d, t ob W i e slau,v'yhr zy P czah

osiagniecia naukowego oraz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego Pani doktor Magdaleny Narajczyk

osiagniecia naukowego oraz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego Pani doktor Magdaleny Narajczyk 110 NAJ 2013 dr hab. Agnieszka Lugowska Zaklad Genetyki Instytut Psychiatrii i Neurologii Al. Sobieskiego 9 02-957 Warszawa Warszawa, 2 maja, 2013r. Instytut psychiatrii I Neurologii Zaklad Genetyki 02-957

Bardziej szczegółowo

TytuI rozprawy : Nieinwazyjne obrazowanie komorkowe jako narz^dzie. przyspieszaj^ce post^p w dziedzinie terapii komorkowej cliorob uktadu nerwowego

TytuI rozprawy : Nieinwazyjne obrazowanie komorkowe jako narz^dzie. przyspieszaj^ce post^p w dziedzinie terapii komorkowej cliorob uktadu nerwowego Dr hab.med. Barbara Bobek-Billewicz prof.nadzw. Recenzja rozprawy doktorskiej Piotra Walczaka TytuI rozprawy : Nieinwazyjne obrazowanie komorkowe jako narz^dzie przyspieszaj^ce post^p w dziedzinie terapii

Bardziej szczegółowo

A U T O R E F E R A T

A U T O R E F E R A T Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu A U T O R E F E R A T Dr inż. Sebastian Nowaczewski Katedra Turystyki Wiejskiej Zakład Drobiarstwa tel. 61 846 62 23 e-mail: sebnow@jay.up.poznan.pl Poznań, 2013 Spis

Bardziej szczegółowo

Autoreferat. Dr n. med. Ewa Bień. Gdański Uniwersytet Medyczny. Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii

Autoreferat. Dr n. med. Ewa Bień. Gdański Uniwersytet Medyczny. Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Autoreferat Dr n. med. Ewa Bień Gdański Uniwersytet Medyczny Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Gdańsk 2013 1 Spis treści 1. Życiorys i podsumowanie pracy zawodowej.3 2. Wskazanie osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Korzysci, szanse i zagroienia wynfkajaee z jednolitego systemu ochrony patentowej dla jednostek naukowych

Korzysci, szanse i zagroienia wynfkajaee z jednolitego systemu ochrony patentowej dla jednostek naukowych Dr hab, prof. UW Krystyna Szczepanowska - Kozlowska Katedra Prawa Wla8no~ciIntelektualnej i D6br Niematerialnych Wydzial Prawa Uniwersytet Warszawski Warszawa, 25 czerwca 2012 r, Korzysci, szanse i zagroienia

Bardziej szczegółowo

AUTOREFERAT. dr n. med. Bogdan Czapiga. Katedra i Klinika Neurochirurgii Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego

AUTOREFERAT. dr n. med. Bogdan Czapiga. Katedra i Klinika Neurochirurgii Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego AUTOREFERAT dr n. med. Bogdan Czapiga Katedra i Klinika Neurochirurgii Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego I. Imię i nazwisko: Bogdan Czapiga, data urodzenia 21.06.1959 r. w Wołowie II. Posiadane

Bardziej szczegółowo

wykorzystanie środków publicznych na naukę

wykorzystanie środków publicznych na naukę KNO-4101-08-00/2011 Nr ewid. 162/2012/P/11/070/KNO Informacja o wynikach kontroli wykorzystanie środków publicznych na naukę MarzEc 2 01 1 Spis treści 1. WPROWADZENIE...6 1.1. Temat kontroli... 6 1.2.

Bardziej szczegółowo

Konkurs PRELUDIUM na finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia doktora

Konkurs PRELUDIUM na finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia doktora Konkurs PRELUDIUM na finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia doktora Adresaci konkursu o przyznanie środków finansowych na realizację

Bardziej szczegółowo

Maciej Sydor. Wskazówki dla piszących prace dyplomowe

Maciej Sydor. Wskazówki dla piszących prace dyplomowe Maciej Sydor Wskazówki dla piszących prace dyplomowe Poznań 2014 Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego prof. dr hab. Waldemar Uchman Redaktor Działu dr hab. Andrzej Krauss Konsultacja naukowa prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

, I '...' KAPITAT LUDZKI NARODOWA STRATECIA 5PO]N05C. Projekt wsp6lfinansowany przez UniQ EuropejskE ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego

, I '...' KAPITAT LUDZKI NARODOWA STRATECIA 5PO]N05C. Projekt wsp6lfinansowany przez UniQ EuropejskE ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego KAPTAT LUDZK NARODOWA STRATECA 5PO]N05C P ;r U{A EUBOPEJS(A EUROPESK. '...' FUNDU5Z 5POTECZNY, w^iduii^opr^cyw Nr sprawy: OR081 1 3/LG/2014/EKONOMSTA SPECYFKACJA STOTNYCH POWAT KARTUSK/POWATOWY URZAD PRACY

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA Zielona Góra; styczeń 2014 2 Zasady dyplomowania na Wydziale Inżynierii

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRAW AUTORSKICH W PRACACH DYPLOMOWYCH W SZKOŁACH WYŻSZYCH. LKI-4101-12-00/2013 Nr ewid. 66/2014/P13149/LKI. Informacja o wynikach kontroli

OCHRONA PRAW AUTORSKICH W PRACACH DYPLOMOWYCH W SZKOŁACH WYŻSZYCH. LKI-4101-12-00/2013 Nr ewid. 66/2014/P13149/LKI. Informacja o wynikach kontroli LKI-4101-12-00/2013 Nr ewid. 66/2014/P13149/LKI Informacja o wynikach kontroli OCHRONA PRAW AUTORSKICH W PRACACH DYPLOMOWYCH W SZKOŁACH WYŻSZYCH MARZeC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

KRZYSZTOF PlETRASZKIEWICZ PREZES

KRZYSZTOF PlETRASZKIEWICZ PREZES ZWI^ZEKBANKOW POLSKICH KRZYSZTOF PlETRASZKIEWICZ PREZES lull I nil RPW/5839/2015 P Oata:2O15-01-29 Warszawa, 27 stycznia 2015 r. ZAL. 2 9-01- 2015 NR. Pani Irena Lipowicz Rzecznik Praw Obywatelskich w

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 AUTOREFERAT. Izabela Koładkiewicz. Centrum Studiów Zarządzania. Akademia Leona Koźmińskiego

ZAŁĄCZNIK 2 AUTOREFERAT. Izabela Koładkiewicz. Centrum Studiów Zarządzania. Akademia Leona Koźmińskiego ZAŁĄCZNIK 2 AUTOREFERAT Izabela Koładkiewicz Centrum Studiów Zarządzania Akademia Leona Koźmińskiego Warszawa, lipiec 2013 1 1. Imię i Nazwisko: Izabela Koładkiewicz 2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe/

Bardziej szczegółowo

W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu

W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu Specyfikacja lstotnych Warunk6w Zam6wienia W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu internetowego Uzedu Zam6wiei Publicznych, w dniu 0,1.06.2015 roku zamieszczono

Bardziej szczegółowo

2 Oprs oceutanego wyrobu I lego nrzewidztanego zasrosowanra

2 Oprs oceutanego wyrobu I lego nrzewidztanego zasrosowanra Wg Zal4cznika do rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 muca207l r. (Dz. U.2011.63.331) SPRAWOZDANIE Z OCENY KLINICZNEJ InronruncJE ocolne Oceniany wyr6b: Wytw6rca wyrobu: Data opracowania: Czujnik

Bardziej szczegółowo

Autoreferat do wniosku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w oparciu o cykl artykułów naukowych

Autoreferat do wniosku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w oparciu o cykl artykułów naukowych Autoreferat do wniosku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w oparciu o cykl artykułów naukowych Autoreferat dotyczący działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej 1. Imię i Nazwisko

Bardziej szczegółowo

Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Część I. Informacje ogólne. Podstawy Prawne.

Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Część I. Informacje ogólne. Podstawy Prawne. Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z wizytacji przeprowadzonej w dniach 25-26 marca 2010 r. dotyczącej oceny jakości kształcenia na kierunku informatyka prowadzonym na Wydziale

Bardziej szczegółowo

WYDANIE SPECJALNE. 2014, tom 10. Szanowni Państwo, ISSN 1734-3542

WYDANIE SPECJALNE. 2014, tom 10. Szanowni Państwo, ISSN 1734-3542 WYDANIE SPECJALNE 2014, tom 10 Szanowni Państwo, W imieniu Komitetów Naukowego i Organizacyjnego oraz Zarządu Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej mamy zaszczyt i przyjemność przywitać Państwa na

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2004-2006 1 1. WSTEP... 3 SKRÓTY...3

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 24 września 2009 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 24 września 2009 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO/UZP 1204/09 WYROK z dnia 24 września 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Izabela Kuciak Emil Kuriata Luiza Łamejko Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu

Bardziej szczegółowo

AUTOREFERAT OPIS DOROBKU I OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH

AUTOREFERAT OPIS DOROBKU I OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH Załącznik II AUTOREFERAT OPIS DOROBKU I OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH Dr inż. Arkadiusz Terman Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Ul. Doktora Judyma

Bardziej szczegółowo

Modelowanie komputerowe w badaniach nad lekiem. Ekstrapolacja in vitro in vivo symulacja badań klinicznych

Modelowanie komputerowe w badaniach nad lekiem. Ekstrapolacja in vitro in vivo symulacja badań klinicznych Modelowanie komputerowe w badaniach nad lekiem. Ekstrapolacja in vitro in vivo symulacja badań klinicznych Sebastian Polak, Barbara Wiśniowska Pracownia Farmakoepidemiologii i Farmakoekonomiki, Wydział

Bardziej szczegółowo

Sosnowiec, dnia 22 stycznia 2014 roku. KP/2/FE/20i3/PZP/fax-25/234/fax-26/ 338/fax-29/fax-3o/fax-4o/fax-49/20i4

Sosnowiec, dnia 22 stycznia 2014 roku. KP/2/FE/20i3/PZP/fax-25/234/fax-26/ 338/fax-29/fax-3o/fax-4o/fax-49/20i4 tel. (32) 292 55 90 do 92 / faks: (32) 292 46 38; e-mail: sekretariatorpwik.sosnowiec.pl KP/2/FE/20i3/PZP/fax-25/234/fax-26/ 338/fax-29/fax-3o/fax-4o/fax-49/20i4 Sosnowiec, dnia 22 stycznia 2014 roku Do

Bardziej szczegółowo

dr Piotr Russel AUTOREFERAT (opis dorobku i osiągnięć naukowych)

dr Piotr Russel AUTOREFERAT (opis dorobku i osiągnięć naukowych) dr Piotr Russel AUTOREFERAT (opis dorobku i osiągnięć naukowych) Warszawa, lipiec 2013 r. I. Prezentacja informacji ogólnych dotyczących habilitanta 1. Informacja o wykształceniu i zatrudnieniu W czerwcu

Bardziej szczegółowo

Michał Wincenty Łuczak

Michał Wincenty Łuczak Michał Wincenty Łuczak "BADANIE EKSPRESJI WYBRANYCH GENÓW KODUJĄCYCH BIAŁKA UCZESTNICZĄCE W ODPOWIEDZI NA HIPOKSJĘ W PŁASKONABŁONKOWYM RAKU SZYJKI MACICY" Praca doktorska wykonana w Katedrze i Zakładzie

Bardziej szczegółowo

EDUCATION AS SKILL TO MOVE IN LIFE KOMPETENCJA RELIGIJNA JAKO ELEMENT KSZTALCENIA PUBLICZNEGO (WYNIKI BADAN EMPIRYCZNYCH) 1. ...,...

EDUCATION AS SKILL TO MOVE IN LIFE KOMPETENCJA RELIGIJNA JAKO ELEMENT KSZTALCENIA PUBLICZNEGO (WYNIKI BADAN EMPIRYCZNYCH) 1. ...,... ...,... l I { 86 NADEZDAPELCOVA [14] Peskovä J., Cile humanitniho vzdelani V soucasne dobe u nas, [w:] Vybrane spisy Jaroslavy Peskove, red. A. Hogenovä, D. Krämsk;l, D. Rybäk, Pedagogickä fakulta Univerzity

Bardziej szczegółowo

Waldemar Furmanek. ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (licencjackich, inŝynierskich oraz magisterskich)

Waldemar Furmanek. ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (licencjackich, inŝynierskich oraz magisterskich) Waldemar Furmanek ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (licencjackich, inŝynierskich oraz magisterskich) Rzeszów 2009 1 Wprowadzenie Czas zakończenia studiów wiąŝe się z przygotowaniem pracy dyplomowej

Bardziej szczegółowo

STUDIA I PRACE I FINANSOW

STUDIA I PRACE I FINANSOW ISSN 1234-8872 STUDIA I PRACE KO LEGIUM ZARZ1\DZANIA..- I FINANSOW ZESZYT NAUKOWY 41 Szkola GI6wna Handlowa w Warszawie SPIS TRESCI Od Komitetu Redakcyjnego............. 5 CZJ;:SC PffiRWSZA ARTYKULY Z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II KONKURSU W RAMACH STRATEGICZNEGO PROGRAMU BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH STRATEGMED

REGULAMIN II KONKURSU W RAMACH STRATEGICZNEGO PROGRAMU BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH STRATEGMED REGULAMIN II KONKURSU W RAMACH STRATEGICZNEGO PROGRAMU BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH STRATEGMED I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo