o Wiezbicki M., Sawosz E., Grodzik M., Prasek M., Jaworski S., Chwalibog A. Comparison

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "o Wiezbicki M., Sawosz E., Grodzik M., Prasek M., Jaworski S., Chwalibog A. Comparison"

Transkrypt

1 Prof. dr hab. Wiestaw F. Skrzypczak Katedra Fizjologii, Cytobiologii i Proteomiki Wydziat Biotechnologii i Hodowli Twierzql Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie OCENA pracy doktorskiej mgr Mateusza Krzysztofa Wierzbickiego wykonanej w Katedrze Zywienia i Biotechnologii Zwiezqt, Wydzialu Nauk o Zwierzgtach, Szkoty Gl6wnej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. pod klerunkiem pani prof. dr hab. Ewy Sawosz-Chwalib6g nt. Nanoczqstki alotropowych form wggla jako czynniki modulujqce mechanizmy rozwoju naczyn krwionosnych Recenzja zostala przygotowana na wniosek Rady Wydzialu Nauk o Zwierzgtach, SGGW wwarszawie (pismo Pani Dziekan z dnia roku) zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku,,o stopniach naukovvych itytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki" (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z p62niqszymi zmianami) '1. Pan mgr Mateusz Wiezbicki, jako oryginalne rozwiqzanie problemu naukowego, w rozumieniu art. 13 ust. 1 i 2 ustawy, z dnia 14 marca 2003 roku,,o stopniach naukowych i tytule naukovvym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki" (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z pozniejszymi zmianami) pzedlo2yn rozprawq doktorskq zatytulowanq: Nanoczqstki alotropowych form wqgla jako czynniki modulujqce mechanizmy rozwoju naczyri krwionosnych. Praca ta stanowi sp6jny tematycznie zbi6r tzech opublikowanych, oryginalnych prac naukowych: o Wiezbicki M., Sawosz E., Grodzik M., Prasek M., Jaworski S., Chwalibog A. Comparison of anti-angiogenic propefties of pistine carbon nanopafticles. Nanoscale research letters 2013, 8, 195. (35 pkt, lf 2,524) o Wierzbieki M., Sawosz E., Grodzik M. Caveolin-1 localization in chicken embryo choioallantoic membrane treated with diamond and graphite nanopafticles. Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW 2012,51, (2 pkt), o Wiezbicki M., Sawosz E., Grodzik M., Hotowy A., Prasek M., Jaworski S., Sawosz F., Chwalibog A. Carbon nanoparticles downregulate expression of basic fibroblast growth factor in the heart during embryogenesis. International Journal of Nanomedicine 2013, 8, (35 pkt, lf 3,463). Lqczny lf tych prac wynosi 5, , a suma punktow wg wykazu MN SW wynosi 72porct. Wspoiautozy wszystkich prac zgodnie oswiadczyli, ze udzial Pana mgr. Mateusza Wiezbickiego w tych pracach byl,,wiodqcy i pierwszoplanowy" oraz, 2e stanowiq one Jego osiqgnigcie.

2 2. Strona formalna pracy nie budzi zastzezeri. W czg6ci pierwszej (Wstqp) Autor, w skrotowej wersji, przedstawil proces angiogenezy i scharakteryzowal gl6wne czynniki proangiogenne oraz uzasadnil celowosc prowadzenia badan nad rolq nanoczqstek w tych procesach. Nastqpnie przedstawil, wsp6lnq dla prezentowanego cyklu prac, hipotezg badawczq, sformunowal cel badan i podal ich zakres metodyczny. ZaNo2onym celem tego cyklu badan bylo: (i) zbadanie i ocena wplywu pigciu rodzajow nanoczqstek wqgla na hamowanie angiogenezy w btonie kosmowkowo-omoczniowej zarodka kury; (ii) okre6lenie potencjalnej toksycznosci wybranych nanoczqstek wggla, na podstawie oceny wystgpowania zmianlzaburzefi rozwojowych i Smiertelno6ci w okresie zarodkowym; (iii) zbadanie i ocena wplywu wybranych nanoczqstek wggla na morfologig serca zarodka kury oraz rozwoj naczyn knruiono6nych serca. Tak sformulowany cel jest jasny i jednoznaczny. W Swietle dotychczasowego stanu wiedzy jest bardzo wazny i uzasadniony. lstotnym jest, 2e Wzyczyn zmian morfologicznych ifunkcjonalnych, autor poszukiwal rowniez na poziomie molekularnym. W kolejnym rozdziale (Metodyka badah) Autor pzedstawin uklad czterech do6wiadczeh, ktore stanowily podstawg publikacji,,doktorskich", podal ich cel i glowne zalo2enia metodyczne, scharakteryzowal takze wykorzystane w do5wiadczeniach nanoczqsteczki wggla i opisal stosowane metody analityczne i statystyczne. Na podkreslenie zasluguje wykorzystanie w badaniach innowacyjnej aparatury i technicznie zaawansowanych urzqdzefi, a tak2e wysokospecjalistycznych metod analitycznych i aplikacji bioinformatycznych. W rozdziale,,omowienie glownych wynikow prac eksperymentalnych" autor odniosl sig do wptywu badanych nanoczqstek wggla (diamentu, grafitu, grafenu, fulerenu i nanorurek wgglowych) na rozwoj naczyn krwiono6nych. Nastepnie dokonal analizy wynikow uzyskanych w badaniu wptywu wybranych nanoczqstek (grafitu i diamentu) na rozwoj zarodka kury. W ostatniej czgsci rozdzialu przedstawil wyniki badaf i wlasne supozycje dotyczqce mechanizmu a ntyan g iogen nego dzialania n a noczqstek. Czq6c pienvszq pracy koriczy podsumowanie uzyskanych wynikow w formie wnioskow, ktore majq uzasadnienie w pzeprowadzonych badaniach. Ta czqsc pracy zawiera takze wykaz pismiennictwa (38 pozycji), dotyczqcego pzedmiotowych zagadnien, streszczenie (w jgzyku polskim i angielskim) orazwykaz skr6t6w stosowanych w pracy. 3. Czg6c druga pracy zawiera kserokopie ww. oryginalnych prac tw6rczych, bgdqcych podstawq ocenianej pracy doktorskiej Pieruusza praca pt. Comparison of anti-angiogenic propefties of pristine carbon nanoparticles (autorstwa: Wiezbicki M., Sawosz E., Grodzik M., Prasek M., Jaworski S., Chwalibog A.) dotyczy badania i oceny wptywu nanoczqstek diamentu i grafitu, ptatkow grafenu, nanorurek wgglowych oraz fuleren6w C60, na rozw6j naczyn krwiono6nych. Autor zalozyl hipotezg, ze nanoczqstki wgglowe mogq wywiera6, popzez receptory VEGF i bfgf, hamujqcy wplyw na angiogenezg w guzie nowotworowym. W zrlti4zku z ro2nymi wla6ciwo6ciami poszczeg6lnych nanostruktur wgglowych postanowil zbadae skutecznose dzialania antyangiogennego pigciu z nich, i dokonac wyboru tych, ktore vryka2q siq najwyzszq skutecznosciq/pzydatno6ciq w terapii antynowotworowej.

3 Material badawczy stanowilo 120 zarodk6w kur, linii Ross 308. Zaplodnione jaja utrzymywano w ciqgu 4 dni w temperatuze 12"C, a nastqpnie sterylizowano Swiatlem ultrafioletowym i podzielono na sze56 grup: pie6 grup badawczych (odpowiadajqcych poszczegolnym odmianom nanoczqstek wqglowychi n1s4=20) oraz grupq kontrolnq (n=20). Jaja inkubowano w standardowych warunkach (temperatura 37oC, wilgotno6c 60yo, obracanie taz na godzinq). WlaSciwe badania wykonano na blonach kosmowkowo-omoczniowych zarodkow, na ktore w sz6stym dniu rozwoju zarodkowego, nakladano implanty wykonane ze sterylnej bibulyfiltracyjnej o Srednicy 10 mm, na kt6re nanoszono: 20 pl wody (grupa kontrolna) lub hydrokoloidu nanoczqstek o stgzeniu 500 pg /ml (ostateczna ilo6c nanoczqstek na implancie wynosina 0,01 mg). W siodmym dniu rozwoju zarodkow, po odpowiednim pzygotowaniu implantow z CAM, prowadzono obserwacjq i fotografowanie naczyn krwionosnych oraz pobierano material do dalszych analiz. Angiogenezg, w o6miu probach z ka2dej grupy, okreslano przez obliczenie powiezchni naczyh, ich dlugosc i ilosc punkt6w rozgalqzien, w trzech, wybranych losowo, kwadratach o wymiarach 2,5 x 2,5 mm (powierzchnia 18,75 mm2). Analizowano naczynia o srednicy mniejszej niz 100 pm, oraz o Srednicy pomiqdzy pm. Naczyri o Srednicywigkszej niz200 mikrometrow nie oceniano. Do analizy wykozystano aplikacjg CellSens Dimension Desktop v. 1.3 (Ofympus Corporation, Tokyo, Japan). Prowadzono r6wniez obsenruacjq naczyn wnosowatych (w mikroskopie stereoskopowym) oraz analizy skrawkow tkanek (w mikroskopie Swietlnym). Ponadto pzeprowadzono analizg Western blot dwoch bialek bnony kosmowkowoomoczniowej zarodka kury, tj receptora czynnika wzrostu fibroblast6w (FGFR) oraz receptora czynnika Srodblonka naczyn krwiono6nych (KDR). Po przygotowaniu materialu do blottingu, biatka rozdzielano metodq elektroforezy 1-D, w warunkach denaturujqcych (SDS-PAGE), pzenoszono na blong PVDF i inkubowano ze swoistymi pzeciwcialami. Do wizualizaqi wykozystano metodg fluorescencji. Charakterystyke bialek pzeprowadzono z wykozystaniem aplikacji bioinformatycznej Quantity One. Do istotnych wynik6w tych badan zaliczam wykazanie, ze: o nanoczqstki wggla mogq wywierac dzialanie zarowno antyangiogenne (np. diament), jak i proangiogenne (np. fuleren C60); niektore z nich nie wykazujq istotnego wplywu na ten proces (np. nanorurkiwqglowe), o antyangiogenny wptyw nanoczqstek pzejawia sig zmianami morfologicznymi naczyn knrviono6nych (np. diament powodowal zmniejszenie Swiatla naczyti), o efekty le zwiqzane sq ze zmianami poziomu ekspresji bialek, np. diament (ako jedyny z po6r6d badanych nanoczqstek wggla) obnizal ekspresjg receptora czynnika Sr6dblonka naczyn krwionosnych (KDR), glownej cytokiny inicjujqcej angiogenezg (nie wykazywal natomiast wp+ywu na receptor czynnika bfgf) Druga praca pt. Caveolin-l tocalization in chicken embryo choioallantoic membrane treated with diamond and graphite nanoparticles (autorstwa: Wierzbicki M, Sawosz E, Grodzik M.), dotyczy

4 badania i oceny wptywu nanoczqstek diamentu i grafitu na rozw6j kom6rek mezenchymalnych blony kosm6wkowo-omoczniowej zarodka kuzego, z uwzglgdnieniem wewnqtrzkomorkowej lokalizacji kaweoliny-1. Bialka nalezqce do rodziny kaweolin sq gn6wnymi skladnikami mikrodomen bnon kom6rkowych (kaweoli). Sq m.in. odpowiedzialne za transport (endocytozq), ale r6wnie2 za wewnqtrzkomorkowy przekaz informacji. Z pismiennictwa wiadomo, 2e zmiany ekspresji tych bialek wystgpujq zarowno w tworzeniu guza jak i progresji nowotworu. Kaweolina-1 obniza ekspresjg glownego czynnika proangiogennego VEGF, a takze bialek: AKT i Stat3, istotnych ogniw w kaskadzie sygnalizacyjnej, waznych w rozwoju naczyrt knrvionosnych. Autor, w innych, wspolautorskich badaniach stwierdzil, 2e nanoczqstki diamentu obnizajq poziom mrna dla VEGF oraz FGF2, co w efekcie prowadzi do obnizenia ggsto6ci sieci naczyli knviono5nych w glejaku. Dlatego zalo2yl hipotezg, Ze molekularny mechanizm dzialania nanoczqsteczek diamentu moze bye zwiqzany z ich interakcjq ze skladnikami blony komorkowej, a wspoldzialanie z komorkowq pule kaweoliny-1, obniza sprawnos6 angiogennych szlakow sygnalizacyjnych. Do5wiadczenie zostalo pzeprowadzone na materiale zwiezgcym i wedlug procedur do6wiadczalnych, identycznych jak w do5wiadczeniu opisanym w punkcie 3.1. t-qcznie wykozystano 45 zarodkow kur linii Ross 308, podzielonych na tzy grupy (n=15), dwie grupy do6wiadczalne i jednq kontrolnq. W si6dmym dniu rozwoju zarodk6w, po odpowiednim pzygotowaniu implant6w z bnony kosmowkowo-omoczniowej, prowadzono obsenrvacjg naczyn knruionosnych otaz kom6rek mezenchymalnych, w mikroskopie konfokalnym. Analizowano liczbq komorek mezenchymalnych na powiezchni 1 mm2 blony kosm6wkowo-omoczniowej w grupach do6wiadczalnych, w porownaniu do grupy kontrolnej oraz badano rozmieszczenie wewnqtzkomorkowe kaweoliny-1. Do istotnych wynikow tych badan zaliczam v,rykazanie,2e: o nanoczqstki diamentu istotnie zmniejszaly ggsto6c kom6rek mezenchymalnych i wlokien kolagenu maciezy zewnqtrzkom6rkowej, o nanoczqstki grafitu nie wyarierany istotnego wptywu na ggstosd kom6rek mezenchymalnych, o ekspresja kaweoliny-1 zachodzina w kom6rkach mezenchymy, Srodblonka naczyn knruionosnych i btony kosm6wkowej, we wszystkich grupach (z nanoczqstkami diamentu i grafitu oraz w grupie kontrolnej), o rozmieszczenie wewnqtrzkomorkowe kaweoliny-1 jest odmienne w zaleznosci od dzialajqcego,,bodzca". W grupie traktowanej nanoczqstkami diamentu byta ona rozmieszczona r6wnomiernie wewnqtrz kom6rek, a w pozostalych grupach byla zlokalizowana,glownie pzy czgsciach bocznych blony komorkowej. Wyniki uzyskane w badaniach upowazniajq autora do stwierdzenia, Ze kaweolina-1 i nanoczqstki diamentu wspoldzialajq ze sobq, w procesie hamowania angiogenezy.

5 3.3. Tzecia praca pt. Carbon nanoparticles downregulate expression of basic fibroblast growth factor in the heart during embryogenesr's. (autorstwa: Wierzbicki M., Sawosz E., Grodzik M., Hotowy A., Prasek M., Jaworski S., Sawosz F., Chwalibog A.), dotyczy badania i oceny wpfywu nanoczqsteczek diamentu i grafitu na rozwoj naczyfr kruviono6nych blony kosm6wkowoomoczniowej, a takze na rozw6j zarodka kury, w tym rozw6j naczyft krwiono6nych serca. Ponadto celem badaf bylo okre5lenie ich wptywu na najwazniejsze czynniki proangiogenne oraz zbadanie potencja I nej toksyczn o6ci bada nych n anoczqstek. DoSwiadczenie zostalo pzeprowadzone w dw6ch etapach. W pierwszym badano angiogenezq wedlug procedur opisanych w pienrrrszej pracy (pkt.3.1.) z tym, ze implanty zawierajqce badane nanoczqstki zostaly nalo2one na blonq kosmowkowo-omoczniowq w 8 dniu Zycia zarodkowego kurczqt, a mikroskopowa analiza rozwoju naczyfi knrruionosnych (dlugo6ci i ilosci rozgalgzien) byla prowadzona w 11 dniu rozwoju. W tym etapie wykozystano 90 zarodkow kurczqt linii Ross 308 (po 30 zarodkow w grupie). Wyniki badan potwierdzity dziananie antyangiogenne nanoczqstek diamentu, a przedluzenie czasu inkubacji pozwolilo zaobserwowac hamowanie angiogenezy tak2e przez nanoczqstki grafitu. W drugim etapie, badania przeprowadzono na 120 zarodkach, podzielonych na osiem grup (sze56 doswiadczalnych i dwie kontrolne). Czynnikiem do6wiadczalnym byty. rodzal nanoczqstki wgglowej (diament, grafit) oraz wielkosc dawki (50, 500, 5000 pg/ml). Roztwor,,badawczy" (3 ml), podawano do komory powietznej pzed rozpoczgciem inkubacji zarodka. Analizy, ktorych celem bylo okre6lenie potencjalnej toksyczno6ci nanoczqstek, wykonywane byty w 19 dniu rozwoju zarodkow. Podjqto r6wniez pr6bg poszukiwania mechanizmow molekularnych odpowiedzialnych za hamowanie rozwoju naczyn krwiono6nych. Pzeprowadzono analizg ekspresji genow kodujqcych bialka: VEGFA (czynnik Sr6dblonka naczyh krwiono6nych A) oraz bfgf (podstawowy czynnik wzrostu fibroblast6w), w miocytach serca zarodka kury. Do istotnych wynik6w tych badah zaliczam vt ykazanie, 2e o nanoczqstki diamentu i grafitu nie wptywaty na masq serca zarodka kury, natomiast wptywaty istotnie na zmniejszenie unaczynienia serca oraz unaczynienia blony kosmowkowo-omoczn iowej, o nanoczqstki zar6wno diamentu jak i grafitu, w stgzeniach 50, 500, 5000 pg/ml, nie wykazywaty toksyczno6ci, o czym Swiadczy brak istotnych r6znic: w masie zarodka, aktywnosci aminotransferaz (alaninowej i asparaginianowej) w surowicy krwi, w calkowitym potencjale antyoksydacyjnym (TAS) otazw Smiertelno6ci zarodkow, o najwy2sza zastosowana dawka obu nanoczqstek (5000 pg/ml) istotnie obnizyna ekspresjg genu bfgf, co zostalo potwierdzone na poziomie bialka, o nanoczqstki zar6wno diamentu jak i grafitu, w stgzeniach 50, 500, 5000 pg/ml, nie wptywaly istotnie na zmiany ekspresji genu kodujqcego VEGF).

6 KONKLUZJA Rozprawg doktorskq pt. Nanoczqstki alotropowych form wqgla jako czynniki modulujqce mechanizmy rozwoju naczyri knuionosnych oceniam pozytywnie. Podjqty przez doktoranta temat jest bardzo istotny, zar6wno z naukowego jak i aplikacyjnego punktu widzenia. Stwierdzam, 2ewykozystane techniki eksperymentalne, metody analiz laboratoryjnych iobliczen statystycznych, umozliwily uzyskanie wiarygodnych wynik6w. Wysoko oceniam r6wniez poprawno6d prowadzenia dyskusji i wnioskowania. Chcialbym w tym miejscu podkre6li6, ze wykonane badania byty pracochlonne i trudne, wymagaty od doktoranta wiedzy, duzych umiejgtno6ci i doswiadczenia eksperymentalnego. Jestem jednak przekonany, ze ich wykonanie nie byloby mozliwe bez zaangazowania i pomocy ze strony pani promotor prof. dr hab. Ewy Sawosz-Chwalibog oraz stwozonego ptzez Niq zespolu. Chcialbym rowniez podkre6lic, 2e problem badawczy ocenianej dysertacji jest zgodny z tematykq naukowq realizowanq od wielu lat w Katedze kierowanq przez paniq profesor oraz, ze badania te mogly byc wykonane tylko w jednostce dobze zorganizowanej, dysponujqcej nowoczesnym warsztatem badawczym i Srodkami finansowymi (projekt NCN). W podsumowaniu stwierdzam, ze przedstawiona mi do oceny rozprawa doktorska pt. Nanoczqstki alotropowych form wqgla jako czynniki modulujqce mechanizmy rozwoju naczyft krwionosnych, spelnia wymogi okreslone w Ustawie z dnia 14 marca 2003 roku,,o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki" (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z po2niqszymi zmianami) i zwracam sig do Wysokiej Rady Wydzialu Nauk o Zwiezqtach, Szkoly Gl6wnej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, o przyjqcie pracy doktorskiej Pana mgr Mateusza Wiezbickiego i dopuszczenie pracy do publicznej obrony. Jednocze6nie, ze wzglgdu na innowacyjnosc badaf i uzyskanych wynik6w, sknadam wniosek, do Wysokiej Rady Wydzialu, o wyroznienie rozprawy. Szczecin, dnia 21 kwietnia 2014 roku A il r-1 ta,r, r--1 l\ L h oi. d, t ob W i e slau,v'yhr zy P czah

Pulawy, 2014.06.03. Prof. dr hab. Michal Reichert. RECENZJA rozprawy doktorskiej mgr Mateusza Y*zysztofa Wierzbickiego pt.

Pulawy, 2014.06.03. Prof. dr hab. Michal Reichert. RECENZJA rozprawy doktorskiej mgr Mateusza Y*zysztofa Wierzbickiego pt. Prof. dr hab. Michal Reichert Ki erownik ZaLJadu Anatomi i Patolo gicznej Pafstwowy Instytut Weterynaryjny - Paristwowy Instytut Badawczy ul.partyzant6w 57, 24-lA0 Pulawy Pulawy, 2014.06.03. RECENZJA rozprawy

Bardziej szczegółowo

dr hab. Iwona Luba Instytut Historii Sztuki Uniwersytet Warszawski Warszawa. 16.12.201 5 r. w lutach 1923-1939

dr hab. Iwona Luba Instytut Historii Sztuki Uniwersytet Warszawski Warszawa. 16.12.201 5 r. w lutach 1923-1939 dr hab. Iwona Luba Instytut Historii Sztuki Uniwersytet Warszawski Warszawa. 16.12.201 5 r. Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Marii Anny Rudzkiej Pracownia profesora Tadeusza Breyera w warszawskiej Akademii

Bardziej szczegółowo

Poznari, dn.22.07.2014 r.

Poznari, dn.22.07.2014 r. Prof, dr hab. Wlodzimierz Dolata InstytutTechnologii Miesa Wydziat Nauk o Zywnosci i Zywieniu Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 31 60-624 Poznari Poznari, dn.22.07.2014 r. RECENZJA

Bardziej szczegółowo

Ocena pracy doktorskiej lek. Anny Wierzbifskiej-Stqpniak pt.:,, Polimorfizm receptora estrogenowego c, a funkcje poznawcze kobiet po menopauzie',

Ocena pracy doktorskiej lek. Anny Wierzbifskiej-Stqpniak pt.:,, Polimorfizm receptora estrogenowego c, a funkcje poznawcze kobiet po menopauzie', Prof. dr hab. med. Grzegorz Jakiel Kierownik I Kliniki Pofo2nictwa i Ginekologii Centrum Medycznego Ksztalcenia Podyplomowego w Warszawie Ocena pracy doktorskiej lek. Anny Wierzbifskiej-Stqpniak pt.:,,

Bardziej szczegółowo

Lublin,28.04.20l4r. Prof. dr hab. Mafta Makara-Studzifska Zaklad Psychologii Stosowanej Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Lublin,28.04.20l4r. Prof. dr hab. Mafta Makara-Studzifska Zaklad Psychologii Stosowanej Uniwersytet Medyczny w Lublinie Prof. dr hab. Mafta Makara-Studzifska Zaklad Psychologii Stosowanej Uniwersytet Medyczny w Lublinie Lublin,28.04.20l4r. Recenzja rozprawy doktorskiej lek rned. Mariusza Witczaka pt.,, STAN FUNKCJONALNY

Bardziej szczegółowo

OCENA. rozprawy doktorskiej mgr Malgorzaty Hasiec pt: Rola salsolinolu w aktywnosci ukladu podwzgorze-przysadkanadnercza

OCENA. rozprawy doktorskiej mgr Malgorzaty Hasiec pt: Rola salsolinolu w aktywnosci ukladu podwzgorze-przysadkanadnercza Rzeszow, 10.10.2015 Prof, dr hab. Marek Koziorowski Katedra Fizjologii i Rozrodu Zwierzat Pozawydzialowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych Uniwersytet Rzeszowski OCENA

Bardziej szczegółowo

Prol. z-rv. dr hab. Krzysztol'Kosrro Wydzilr i Meciycyny Wcterynlrrr, j ne.i Uniwersytetu Przyrocln iczego r,r, I.Lrblinie

Prol. z-rv. dr hab. Krzysztol'Kosrro Wydzilr i Meciycyny Wcterynlrrr, j ne.i Uniwersytetu Przyrocln iczego r,r, I.Lrblinie Prol. z-rv. dr hab. Krzysztol'Kosrro Wydzilr i Meciycyny Wcterynlrrr, j ne.i Uniwersytetu Przyrocln iczego r,r, I.Lrblinie RECENZJA dysertacji doktorskiej Pani mgr Justyny JARCZAK pt.,,ekspresja wybranych

Bardziej szczegółowo

o wytw6rnia wodoru wsp6lpracuiqca z cieplowni4 przyigto warunek, ze cieplo do

o wytw6rnia wodoru wsp6lpracuiqca z cieplowni4 przyigto warunek, ze cieplo do Prof. nzw. dr hab. inz. Mariusz Markowski Plock, dn. 20.12.2014 r. Instytut Inzynierii Mechanicznej PW RECENZJA Rozprawy doktorskiej mgr in2. Andrzeja Budek, Tytul rozprary: Warunki minimalnego zu ycia

Bardziej szczegółowo

01.42 GLOWNY INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY. Warszawa, dnia... b.. 2008r

01.42 GLOWNY INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY. Warszawa, dnia... b.. 2008r GLOWNY INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY 01.42 Warszawa, dnia...... b.. 2008r GIF-P-R-450-45- 3/JD/07/08 Na podstawie art. 62 ust. 1 i DECYZJA ust. 2 pkt 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

fax: 09i 4494225 str. 1/8 Zasadv oe6lne 51 Srodkifnansowe

fax: 09i 4494225 str. 1/8 Zasadv oe6lne 51 Srodkifnansowe Z r cho rini op o m ors I;i Uniwcrs ltet TtchnolojJiczny vr Szczeciiie Wydzral BLrdovrnictrva i Architektury 70-311 Szczecin. al. Piast6w 50 i,ei.: 0914494001, fax: 09i 4494225 Regulamin tl&u przy2nawania

Bardziej szczegółowo

Recenzja. Obecnie braki energii sq uzupelniane bardziej intensyr,r'nym wykorzystywaniem

Recenzja. Obecnie braki energii sq uzupelniane bardziej intensyr,r'nym wykorzystywaniem Dr hab. inz. Tadeusz Pawtrowski, prof. nadzw. Przemyslowy Instytut Maszyn Rolniczych ul. Starolecka 31. 60-963Poznan Poznan, dn.07.03.2015 Recenzja rozprary doktorskiej mgr inl. Pawla Witkowskiego pt.:

Bardziej szczegółowo

Bialystok: Wykonanie, dostawa i monta2 mebli w ramach modernizacj, pomieszczeh Urzgdu Statystycznego w BiaNymstoku

Bialystok: Wykonanie, dostawa i monta2 mebli w ramach modernizacj, pomieszczeh Urzgdu Statystycznego w BiaNymstoku Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajqcy udostgpnia Specyfikacjq Istotnych Warunk6w Zam6wienia: bialystok.stat.gov. pllzamowienia-publiczne-us Bialystok: Wykonanie, dostawa i monta2

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O FINANSOWANIE PROJEKTU BADAWCZEGO - DOTACJA STATUTOWA

WNIOSEK O FINANSOWANIE PROJEKTU BADAWCZEGO - DOTACJA STATUTOWA Załącznik nr 1 do uchwały Nr 45/2013/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad wydatkowania środków przyznanych przez MNiSW podstawowym jednostkom organizacyjnym AWF Warszawa na finansowanie działalności

Bardziej szczegółowo

Ocena ekspresji genów proangiogennych w komórkach nowotworowych OVP-10 oraz transfektantach OVP-10/SHH i OVP-10/VEGF

Ocena ekspresji genów proangiogennych w komórkach nowotworowych OVP-10 oraz transfektantach OVP-10/SHH i OVP-10/VEGF Agnieszka Gładysz Ocena ekspresji genów proangiogennych w komórkach nowotworowych OVP-10 oraz transfektantach OVP-10/SHH i OVP-10/VEGF Katedra i Zakład Biochemii i Chemii Klinicznej Akademia Medyczna Prof.

Bardziej szczegółowo

RECENZJA. Warszawa, 2013-09-21. Prof. dr hab. Iwona J. Fijalkowska Instytut Biochemii i Biofizyki PAN Warszawa 02-106, Pawinskiego 5A

RECENZJA. Warszawa, 2013-09-21. Prof. dr hab. Iwona J. Fijalkowska Instytut Biochemii i Biofizyki PAN Warszawa 02-106, Pawinskiego 5A '" Prof. dr hab. Iwona J. Fijalkowska Instytut Biochemii i Biofizyki PAN Warszawa 02-106, Pawinskiego 5A.,. o 3 PAZ'2013,. Warszawa, 2013-09-21 RECENZJA pracy doktorskiej Pani mgr Moniki Maciag-Dorszynskiej

Bardziej szczegółowo

OCENA. rozprawy doktorskiej lek. med. Anny Kazimierczak pt.: Wptyw leczenia centralnych zaburzeri oddychania podczas snu

OCENA. rozprawy doktorskiej lek. med. Anny Kazimierczak pt.: Wptyw leczenia centralnych zaburzeri oddychania podczas snu Dr hab. med. Piotr Gutkowski Instytut Pomnik Centrum Zdrawia Dziecka w Warszawie OCENA rozprawy doktorskiej lek. med. Anny Kazimierczak pt.: Wptyw leczenia centralnych zaburzeri oddychania podczas snu

Bardziej szczegółowo

Centrum Badan Translacyjnych i Biologii Molekularnej Nowotworow. Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skfodowskiej-Curie, Oddziaf w Gliwicach

Centrum Badan Translacyjnych i Biologii Molekularnej Nowotworow. Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skfodowskiej-Curie, Oddziaf w Gliwicach Centrum Badan Translacyjnych i Biologii Molekularnej Nowotworow Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skfodowskiej-Curie, Oddziaf w Gliwicach ul. Wybrzeze Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice; tel. 32 278

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie Grafenu do walki z nowotworami. Kacper Kołodziej, Jan Balcerak, Justyna Kończewska

Wykorzystanie Grafenu do walki z nowotworami. Kacper Kołodziej, Jan Balcerak, Justyna Kończewska Wykorzystanie Grafenu do walki z nowotworami Kacper Kołodziej, Jan Balcerak, Justyna Kończewska Spis treści: 1. Co to jest grafen? Budowa i właściwości. 2. Zastosowanie grafenu. 3. Dlaczego może być wykorzystany

Bardziej szczegółowo

RECENZJA. rozprawy doktorskiej Jolanty GRZEBIELUCH nt. "Znaczenie strategii marketingowej w

RECENZJA. rozprawy doktorskiej Jolanty GRZEBIELUCH nt. Znaczenie strategii marketingowej w Prof. zw. dr hab. Marian Noga Wyższa Szkota Bankowa we Wrocławiu RECENZJA rozprawy doktorskiej Jolanty GRZEBIELUCH nt. "Znaczenie strategii marketingowej w zarządzaniu podmiotem leczniczym będącym spółką

Bardziej szczegółowo

osiagniecia naukowego oraz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego Pani doktor Magdaleny Narajczyk

osiagniecia naukowego oraz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego Pani doktor Magdaleny Narajczyk 110 NAJ 2013 dr hab. Agnieszka Lugowska Zaklad Genetyki Instytut Psychiatrii i Neurologii Al. Sobieskiego 9 02-957 Warszawa Warszawa, 2 maja, 2013r. Instytut psychiatrii I Neurologii Zaklad Genetyki 02-957

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. med. Grzegorz Jakiel Kierownik I Kliniki Polo2nictwa i Ginekologii Centrum Medycznego Ksztalcenia Podyplomowego w Warszawie

Prof. dr hab. med. Grzegorz Jakiel Kierownik I Kliniki Polo2nictwa i Ginekologii Centrum Medycznego Ksztalcenia Podyplomowego w Warszawie Prof. dr hab. med. Grzegorz Jakiel Kierownik I Kliniki Polo2nictwa i Ginekologii Centrum Medycznego Ksztalcenia Podyplomowego w Warszawie Ocena pracy doktorskiej lek. Roberta tyszcza pt.,,polimorfizm receptora

Bardziej szczegółowo

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Pradeep Kumar pt. The Determinants of Foreign

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Pradeep Kumar pt. The Determinants of Foreign Prof. dr hab. Sławomir I. Bukowski, prof. zw. Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny Im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Wydział Ekonomiczny Katedra Biznesu i Finansów Międzynarodowych Recenzja rozprawy

Bardziej szczegółowo

Ocena rozprawy doktorskiej mgr Sudipta Das

Ocena rozprawy doktorskiej mgr Sudipta Das C Centrum Badań Translacyjnych i Biologii Molekularnej Nowotworów O Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice; tel. 32

Bardziej szczegółowo

cialaszklistegoiwl.rnagaj4wysokospecjalistycmegopostqpowarlia.dzia ariaokulistyczne

cialaszklistegoiwl.rnagaj4wysokospecjalistycmegopostqpowarlia.dzia ariaokulistyczne : Prof. dr hab. n. med. Miroslawa Gralek Oddzial Okulistyki Dziecigcej SP ZOZlJniwersytecki Szpital Klinicany nr 4 im. M. Konopnickiej UM w tr-odzi r AA4, Aniq Ot Ol?O15 r Ocena rozprawy doktorskiej lek.

Bardziej szczegółowo

Kraków Prof. dr hab. Maria Słomczyńska Zakład Endokrynologii Katedra Fizjologii Zwierząt Instytut Zoologii Uniwersytet Jagielloński OCENA

Kraków Prof. dr hab. Maria Słomczyńska Zakład Endokrynologii Katedra Fizjologii Zwierząt Instytut Zoologii Uniwersytet Jagielloński OCENA Kraków 10.05.2016 Prof. dr hab. Maria Słomczyńska Zakład Endokrynologii Katedra Fizjologii Zwierząt Instytut Zoologii Uniwersytet Jagielloński OCENA rozprawy doktorskiej mgr. Piotra Kaczyńskiego Rola receptora

Bardziej szczegółowo

Regulamin wysuwania kandydatur do nagród na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Regulamin wysuwania kandydatur do nagród na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Regulamin wysuwania kandydatur do nagród na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią: Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dn. 27

Bardziej szczegółowo

Spółka z o.o. UCZESTNICY WARSZTATÓW: Lekarze rezydenci i specjaliści, technicy w pracowniach diagnostycznych i histopatologicznych

Spółka z o.o. UCZESTNICY WARSZTATÓW: Lekarze rezydenci i specjaliści, technicy w pracowniach diagnostycznych i histopatologicznych e-mail: kawaska@kawaska.pl WARSZTATY: TECHNIKI MIKROSKOPOWE I INFORMATYCZNE W BADANIU PRÓBEK BIOLOGICZNYCH, CZ. 1 Objęte patronatem Polskiego Towarzystwa Patologów pod przewodnictwem Prezes Zarządu Głównego

Bardziej szczegółowo

Bialystok: Wykonanie analizy prawno - finansowej do projektu pn.

Bialystok: Wykonanie analizy prawno - finansowej do projektu pn. Strona I z 8 Adres strony internetowej, na kt6rej ZamawiajEcy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www. bip. bialystok. pl Bialystok: Wykonanie analizy prawno - finansowej do projektu

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UN1WERSYTET MEDYCZNY MEDICAL UNIVERSITY OF WARSAW

WARSZAWSKI UN1WERSYTET MEDYCZNY MEDICAL UNIVERSITY OF WARSAW WARSZAWSKI UN1WERSYTET MEDYCZNY Centrum Biostruktury tel.: 0-22-599-21-99, fax: 0-22-599-21-94 e-mail: immunologiagwum.edu.pl Warszawa, 28 listopad 2012 r. Szanowny Pan Prof. dr hab. Wojciech Froncisz

Bardziej szczegółowo

ISB. TNSTYTUT SYSTE}IOW XLXKTRONICf,NYCTT POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAT, ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH

ISB. TNSTYTUT SYSTE}IOW XLXKTRONICf,NYCTT POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAT, ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAT, ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH TNSTYTUT SYSTE}IOW XLXKTRONICf,NYCTT 00-665WARSZAWA ul. Nowowie-iska l5l19 tel.: (22) 825-37-09 tel; (22:) 660-76-69 ISB tax (22) 825-23-00

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH

SZCZEGÓŁOWY TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH Załącznik do Uchwały nr 28 Rady Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska z dn. 22.04.2009 r. SZCZEGÓŁOWY TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH w dziedzinie: nauki techniczne w dyscyplinach:

Bardziej szczegółowo

Ocena rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Haziak pt: "Liposacharyd jako bezposredni modulator aktywnosci uktadu podwzgorzowoprzysadkowo-gonadotropowego

Ocena rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Haziak pt: Liposacharyd jako bezposredni modulator aktywnosci uktadu podwzgorzowoprzysadkowo-gonadotropowego prof, dr hab. Stanistaw Okrasa, Olsztyn 30.01.2015 r. Katedra Fizjologii Zwierzat Wydzial Biologii i Biotechnologii, UWM 10-718 OLSZTYN ul. Oczapowskiego la Ocena rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Haziak

Bardziej szczegółowo

ffi GnNnnarwv Dynrrron ochnomv Snonowrsrca Micbal Kielsrnia

ffi GnNnnarwv Dynrrron ochnomv Snonowrsrca Micbal Kielsrnia ffi GnNnnarwv Dynrrron ochnomv Snonowrsrca Micbal Kielsrnia!?arszawa, dnia -^O.og 2012 t. DOP-OR.075.03.5.2O1 2.ep.'l lnformacje w zakresie stosowania przepis6w dot. ochrony gatunkowej ro6lin, zwierzqt

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, 29.0t.20t5 r.

Olsztyn, 29.0t.20t5 r. Olsztyn, 29.0t.20t5 r. Prof, dr hab. Urszula Czarnik Katedra Genetyki Zw ierzqt Wy dzi al B i oiniynierii Zw ier z qt UWNIw }lsztynie Recenzja pracy doktorskiej mgr in2. f ustyny larczak pt. EI$PRESJA

Bardziej szczegółowo

s1. s2. tzotz ZARZADZENIE W /, DYREKTORA GENERALNEGO SLUZBY WIEZIENNEJ zdnia Afr stvcznia 2012 r.

s1. s2. tzotz ZARZADZENIE W /, DYREKTORA GENERALNEGO SLUZBY WIEZIENNEJ zdnia Afr stvcznia 2012 r. ZARZADZENIE W /, tzotz DYREKTORA GENERALNEGO SLUZBY WIEZIENNEJ zdnia Afr stvcznia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sposobu itrybu przetwarzania informacii nieiawnych o klauzuli,,poufne" w Centralnym ZarzEdzie

Bardziej szczegółowo

1. Konkurs jest prowadzony w dwóch kategoriach: granty doktorskie,

1. Konkurs jest prowadzony w dwóch kategoriach: granty doktorskie, Konkurs grantów doktorskich i habilitacyjnych w roku 2015 na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu finansowanych z dotacji celowej na prowadzenie

Bardziej szczegółowo

i Malych w Warszawie. Promotorem rozprawy jest Pan prof. dr hab. Jan Niemiec. gb{-1u&$,"p*xlf#.'*"

i Malych w Warszawie. Promotorem rozprawy jest Pan prof. dr hab. Jan Niemiec. gb{-1u&$,p*xlf#.'* gb{-1u&$,"p*xlf#.'*" w Strni-CACH WYDZIAL PBZYHODNICZY a1*8l:.1l; l",$ #f.1'- H l?! xi [, " " " 6'e-iiobieotce, ul. B. Prusa 14 iisaqe 12ag,o43 12 69, 643 12 55 Siedlce, 16.T1.2015 r. Dr hab. Katedra i

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O FINANSOWANIE PROJEKTU MŁODEGO BADACZA W POMORSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W SZCZECINIE NA LATA 2015-2017

WNIOSEK O FINANSOWANIE PROJEKTU MŁODEGO BADACZA W POMORSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W SZCZECINIE NA LATA 2015-2017 WNIOSEK O FINANSOWANIE PROJEKTU MŁODEGO BADACZA W POMORSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W SZCZECINIE NA LATA 2015-2017 WNIOSKODAWCA Kierownik projektu MB (tytuł zawodowy / stopień naukowy, imię i nazwisko,

Bardziej szczegółowo

celowe i bardzo aktualne w obecnej sytuacji gospodarczej. Podj?te badanie s^ przydatne zarowno z poznawczego, jak i ekonomicznego punktu widzenia.

celowe i bardzo aktualne w obecnej sytuacji gospodarczej. Podj?te badanie s^ przydatne zarowno z poznawczego, jak i ekonomicznego punktu widzenia. Prof, dr hab. Andrzej Gugolek Katedra Hodowli Zwierz^t Futerkowych i Lowiectwa Wydzial Bioinzynierii Zwierz^t Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie R e c e n z j a rozprawy doktorskiej mgr inz. Katarzyny

Bardziej szczegółowo

SEKGJA I: ZAMAWIAJACY. n.r I orneslenre przedmroru zamowtenta

SEKGJA I: ZAMAWIAJACY. n.r I orneslenre przedmroru zamowtenta Strona 1 z 5 LodZ: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwq Kontrakt socjalny w praktyce zgodnie z projektem systemowym pod nazw4 Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy

Bardziej szczegółowo

e. przygotowanie komunikatu dla medi6w.

e. przygotowanie komunikatu dla medi6w. Urz4d Miastar Sti;iemrreqir: irvarszaunrr WYDZIAI SPMW SPOLECTNYCH I ZDROWIA Dzielnicy Fraga"Fdtnoc 'Jla ul Ks. I Klop

Bardziej szczegółowo

Warszawa: System lnformacji Parkingowej na terenie SPPN w Warszawie Numer ogloszenia: 136710-2016; data zamieszczenia:. 30.05.2016

Warszawa: System lnformacji Parkingowej na terenie SPPN w Warszawie Numer ogloszenia: 136710-2016; data zamieszczenia:. 30.05.2016 bzpo. po.tal.uzp.gov.pl,l ndex. php?ogl oszenie= show&pozycja= '1 36710&rok=201 G0S 30 Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiaj4cy udostqpnia Specyfikacje Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www,zdm,waw.pl

Bardziej szczegółowo

Ko2uch6w: Rewitalizacja wie2y ci6nier{ wraz z infrastrukturq technicznq. Budowa ogrodzenia.

Ko2uch6w: Rewitalizacja wie2y ci6nier{ wraz z infrastrukturq technicznq. Budowa ogrodzenia. http : / lbzp0.portal.uzp. gov.pvindex.php?ogloszenie:show &pozy cja... Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajecy udostepnia Specyfikacjq Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.uskom.eu Ko2uch6w: Rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

Porozu m ien ie partnerskie

Porozu m ien ie partnerskie Porozu m ien ie partnerskie o wsp6lpracy zawarte w dniu la,...2013 r. w Warszawie pomiqdzy: Gl6wnym Urzgdem Statystycznym (GUS) z siedzibq przy Al. Niepodlegfo6ci 208, 00-925 Warszawa, NIP 526-10-40-828,

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dn. 15 grudnia 2015 r.

Szczecin, dn. 15 grudnia 2015 r. Szczecin, dn. 15 grudnia 2015 r. Prof. dr hab. Beata Zofia Filipiak, prof. zrv. US Uniwersytet S zczeciriski W y dziat N auk Ekonomic my ch i Zar zqdzaria Instytut Finans6w Katedra Finans6w RECENZJA rozprawy

Bardziej szczegółowo

Profesor Andrzej Pniewski. Akademia sztuk Pieknych w Gdadsku. Wydzial Architektury i Wzornictwa

Profesor Andrzej Pniewski. Akademia sztuk Pieknych w Gdadsku. Wydzial Architektury i Wzornictwa Profesor Andrzej Pniewski Akademia sztuk Pieknych w Gdadsku Wydzial Architektury i Wzornictwa ocena pracy doktorskiej i dorobku artystycznego Pana Mirona Regulskiego, pracownika dydaktr7cznego na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Ocena rozprawy na stopień doktora nauk medycznych lekarz Małgorzaty Marii Skuzy

Ocena rozprawy na stopień doktora nauk medycznych lekarz Małgorzaty Marii Skuzy Dr hab. n. med. Elżbieta Jurkiewicz, prof. nadzw. Warszawa, 6 lipca 2016 Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej Instytut Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie Ocena rozprawy na stopień doktora nauk

Bardziej szczegółowo

List referencyjny. Pragnq serdecznie podziqkowaa Pani. Agacie B4k za wsp6lpracq przy organizacji

List referencyjny. Pragnq serdecznie podziqkowaa Pani. Agacie B4k za wsp6lpracq przy organizacji Burmistz Dzielnicy BiaNotqka Miasta Stolecznego WarszawY ul. Modliriska 197, OtlPWarszawa, tel. F22) 5103106, faks (022) 67660 90 sekretariat@biableka.warv. pl, wrrrv.bialoleka.waw. pl List referencyjny

Bardziej szczegółowo

Rzesz6w, 25.02.2015 t

Rzesz6w, 25.02.2015 t Dr hab. n. med. prof. UR Joanna SkEfMagierlo Kliniczny Oddzial Poloznictwa i Ginekologii Wojew6dzkiego Szpitala Specjalistycznego w Rzeszowie Uniwersytet Rzeszowski Rzesz6w, 25.02.2015 t OCENA ROZPRAWY

Bardziej szczegółowo

1, Jednym z istotnych warunk6w prawidlowego funkcjonowania organizmu

1, Jednym z istotnych warunk6w prawidlowego funkcjonowania organizmu Prof. dr hab. Weslaw F. SkzYPczak Katedra Fzjolog, Cytobolog, Proteomk Wydzal Botechnolog Hodowl Zwe'zqt Zachodnopomorsk Unwersytet Technologczny w Szczecne OCENA pracy doktor:skej mgr S{awomra Jaworskego

Bardziej szczegółowo

o na stacjonarnych studiach r,vyzszych ny ponadwymiarowe rcalizowane na studiach rne zwiqzane z ksztalceniem na str.rdiach

o na stacjonarnych studiach r,vyzszych ny ponadwymiarowe rcalizowane na studiach rne zwiqzane z ksztalceniem na str.rdiach Uchwala nr 954 Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprflwie ustdenfu zosud rozliczlnio koszlhw dziolalnoici U n iwe rsytet u w B iolymstok u Na podstawie art.62 ust. 2 pkt. Prawo

Bardziej szczegółowo

Informacje o$olne. \N rozdziale dotyczqcym anafizy dotychczasowego stanu zagadnienia przedstawiono na

Informacje o$olne. \N rozdziale dotyczqcym anafizy dotychczasowego stanu zagadnienia przedstawiono na Dr hab. inz Wlddzimierz Kqska POLITECH NI KA POZNANSKA Recenzja rozprawy doktorskiej mgr in2. Marcina Zabielskiego: "Model symutacji propagacji naprq2en w glebie generowanych przez opony maszyn rolniczych"

Bardziej szczegółowo

RECENZIA pracy doktorskiej mgr Marty Grzechowiak pt.

RECENZIA pracy doktorskiej mgr Marty Grzechowiak pt. Prof. dr hab.marianna Turkiewicz emery.towany profe so r Instytutu B i o chemi i Techni cznej Politechniki L6dzkiej tr 6d2,5 wrze5nia 2015r RECENZIA pracy doktorskiej mgr Marty Grzechowiak pt.,rarabidopsis

Bardziej szczegółowo

Recenzja 1 rozprawy doktorskiej mgr inz. Lukasza Koziola pt...metoda oceny infrastruktury technicznej przeznaczonej do piel^gnacji drzew owocowych"

Recenzja 1 rozprawy doktorskiej mgr inz. Lukasza Koziola pt...metoda oceny infrastruktury technicznej przeznaczonej do piel^gnacji drzew owocowych Warszawa, dn. 16 lipca 2012 r. Prof, dr hab. inz. Jan Pawlak Instytut Technologiczno-Przyrodniczy Oddzial w Warszawie Recenzja 1 rozprawy doktorskiej mgr inz. Lukasza Koziola pt...metoda oceny infrastruktury

Bardziej szczegółowo

warszawa: opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drog

warszawa: opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drog http ://b40.portal.uzp. gov.pvindex.php?ogloszenie:show&porycj... Adres strony internetowej, na kt6rej ZamawiajEcy udostqpnia Specyfikacjq Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.zdm.waw.pl warszawa: opracowanie

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK O ŻYWIENIU CZŁOWIEKA I KONSUMPCJI KATEDRA TECHNIKI I PROJEKTOWANIA ŻYWNOŚCI

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK O ŻYWIENIU CZŁOWIEKA I KONSUMPCJI KATEDRA TECHNIKI I PROJEKTOWANIA ŻYWNOŚCI KATEDRA TECHNIKI I PROJEKTOWANIA ŻYWNOŚCI Dr hab. Agnieszka Wierzbicka, prof. nadzw. SGGW Warszawa, 30.04.2016 RECENZJA Pracy doktorskiej mgr inż. Ewy Sosińskiej pt. Technologiczno-techniczne uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

,(f/l,~r. m~ ~z Bl/stronaJri. Pan Michal Nowacki. Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowosolna. Lódz, dnia 23 stycznia 2008 r.

,(f/l,~r. m~ ~z Bl/stronaJri. Pan Michal Nowacki. Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowosolna. Lódz, dnia 23 stycznia 2008 r. WÓJT GMINY NOWOSOLNA ul. Rynek Nowosolna 1 92.703Lódz 35 lei (0-42)6~8-41-08. fax 648-41-19 Lódz, dnia 23 stycznia 2008 r. Pan Michal Nowacki Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowosolna Niniejszym

Bardziej szczegółowo

Ocena. wykonanej pod kierunkiem prof. dr hab. med. Małgorzaty Polz-Docewicz

Ocena. wykonanej pod kierunkiem prof. dr hab. med. Małgorzaty Polz-Docewicz UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU KATEDRA I ZAKŁAD MIKROBIOLOGII LEKARSKIEJ Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Szkaradkiewicz ul. Wieniawskiego 3 tel. 61 8546 138 61-712 Poznań fax

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne: I. Zasady ogólne

Podstawy prawne: I. Zasady ogólne Regulamin przewodów doktorskich na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie przyjęty przez Radę Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego dnia 22

Bardziej szczegółowo

A. PODSTAWOWE INFORMACJE O WNIOSKU

A. PODSTAWOWE INFORMACJE O WNIOSKU Pieczęć NCBiR i data wpłynięcia wniosku... Numer wniosku /numer nadany przez system elektroniczny NCBiR/ /np.: 01/L-2/10/.. Podpis osoby rejestrującej wniosek WNIOSEK O FINANSOWANIE w ramach Programu LIDER

Bardziej szczegółowo

Procedury w przewodach doktorskich przeprowadzanych w Instytucie Sztuki PAN

Procedury w przewodach doktorskich przeprowadzanych w Instytucie Sztuki PAN Procedury w przewodach doktorskich przeprowadzanych w Instytucie Sztuki PAN zgodnie z Ustawą z dnia 18 marca 2011 r o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule

Bardziej szczegółowo

Recenzja. Ocena strony fornialnej rozprawy

Recenzja. Ocena strony fornialnej rozprawy i PRODZIEKAN \ -karskiego I] ds. N;uki i Stopni Naukowych^ Recenzja Prof, drhab. n. med. MichatNowicki rozprawy doktorskiej Pani mgr inz. Agnieszki Mackowskiej-K^dziory pod tytulem,,ocena wphywu autorskiej

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. 1) udzielam pozwolenia na pol^czenie poprzez wl^czenie z dniem 1 pazdziernika 2014 r.:

DECYZJA. 1) udzielam pozwolenia na pol^czenie poprzez wl^czenie z dniem 1 pazdziernika 2014 r.: MINISTER NAUKI I SZKOLNICTWA WYZSZEGO DKN.ZNU.6013.98.2014.3.KT Warszawa, dnia 4^ listopada 2014 r. DECYZJA Na podstawie art. 25 oraz art. 25a ust. 2, w zwi^zku z art. 30 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.

Bardziej szczegółowo

Zakres wniosku o przyznanie stypendium dla doktorantek/doktorantów w ramach projektu DoktoRIS program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska

Zakres wniosku o przyznanie stypendium dla doktorantek/doktorantów w ramach projektu DoktoRIS program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska Strona1 nik nr 1 do Uchwały nr 2914/198/IV/2012 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 23 października 2012 r. Zakres wniosku o przyznanie stypendium dla doktorantek/doktorantów w ramach projektu DoktoRIS

Bardziej szczegółowo

Sprawdzilem cytowania prac Kandydata/Habilitanta w dedykowanej temu zadaniu bazie danych SCOPUS i ISI. Znam tez Autora z dyskusji podczas

Sprawdzilem cytowania prac Kandydata/Habilitanta w dedykowanej temu zadaniu bazie danych SCOPUS i ISI. Znam tez Autora z dyskusji podczas 11 g KWI2012 Prof. dr hab. Piotr Tryjanowski Instytut Zoologii UP Wojska Polskiego 71 C, 60-625 Poznan e-mail: piotr.tryjanowski@gmail.com Poznan, dn. 16 kwietnia 2012 r. Recenzja osiagniecia naukowego

Bardziej szczegółowo

l7l stronach maszynopisu. Tekst ocenianej rozprawy doktorskiej obejmuj e istotne czgsci

l7l stronach maszynopisu. Tekst ocenianej rozprawy doktorskiej obejmuj e istotne czgsci Gdarisk. dnial0 maia 2014 Prof. dr hab. Ewa tr-ojkowska Katedra Biotechnologii Migdzyuczelniany Wydzial Biotechnologii UG i AMG Uniwersytet Gdanski ul. Kladki 24 80-822 Gdansk Recenzja rozprawy doktorskiej

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

potencjalnej przyczyny/mechanizmu lub slabych stron projektu przez stosowanie odpowiednich narzqdzi;

potencjalnej przyczyny/mechanizmu lub slabych stron projektu przez stosowanie odpowiednich narzqdzi; 6) prawdopodobieristwo wystqpienia wady (Cz) - okresla prawdopodobienstwo wystqpienia specyficznej wady. Jedynq metodq obnizenia tego prawdopodobienstwa jest wprowadzenie zmian konstrukcyjnych; 7) metody,

Bardziej szczegółowo

096lne warunki grupowego ubezpieczenia na wypadek zawieszenia w czynno6ciach slu2bowych lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu

096lne warunki grupowego ubezpieczenia na wypadek zawieszenia w czynno6ciach slu2bowych lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu ZalqcznikNr 7 do Porozumienia o wsp6lprary z dnia 5 paidziernika 2015 r. 096lne warunki grupowego ubezpieczenia na wypadek zawieszenia w czynno6ciach slu2bowych lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu

Bardziej szczegółowo

Procedury w przewodach doktorskich

Procedury w przewodach doktorskich Procedury w przewodach doktorskich Przeprowadzanych w Instytucie Sztuki PAN zgodnie z Ustawą z 18 marca 2011 r o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym

Bardziej szczegółowo

elektrycznym pola magnetycznego w procesie rehabilitacji utraconych w wyniku udaru m6zgu funkcji - w wybranym wypadku - sprawnosci konczyny g6rnej.

elektrycznym pola magnetycznego w procesie rehabilitacji utraconych w wyniku udaru m6zgu funkcji - w wybranym wypadku - sprawnosci konczyny g6rnej. 2 o PIN I A wydana dysertacji lek. med. ~TY BILIK Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna w po14czeniu z konwencjonaln4 fizjoterapi4 w rehabilitacji cho~ch z poudarowym niedowladem koriczyny gornej, przedstawionej

Bardziej szczegółowo

~WYDZIAL BIOLOGII. Gdansk, 15.05.2013. Prof. UG, dr hab. Anna Herman-Antosiewicz Wydzial Biologii UG ul. W. Stwosza 59 80-308 Gdansk tel: 58 523 6034

~WYDZIAL BIOLOGII. Gdansk, 15.05.2013. Prof. UG, dr hab. Anna Herman-Antosiewicz Wydzial Biologii UG ul. W. Stwosza 59 80-308 Gdansk tel: 58 523 6034 r1& MAJlon ~WYDZIAL BIOLOGII Prof. UG, dr hab. Anna Herman-Antosiewicz Wydzial Biologii UG ul. W. Stwosza 59 80-308 Gdansk tel: 58 523 6034 Gdansk, 15.05.2013 Recenzja osiagniecia naukowego oraz pozostalego

Bardziej szczegółowo

- 2011; data zamieszczenia: 14.0G.2011 OGI-OSZENIE O ZAMOWTENTU - ustugi SEKCJA I: ZAMAWIAJACY. SEKCJA ll: PRZEDMIOT ZAMOWTENTA

- 2011; data zamieszczenia: 14.0G.2011 OGI-OSZENIE O ZAMOWTENTU - ustugi SEKCJA I: ZAMAWIAJACY. SEKCJA ll: PRZEDMIOT ZAMOWTENTA Strona 1 z 5 Lodl: zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwe Program aktywnosci lokalnej jako narzqdzie aktywnej integracji zgodnie z projektem systemowym pod nazwe wsparcie i podnoszenie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

J I li,ii'1ffi"ffi:i'

J I li,ii'1ffiffi:i' http: //bzp I.portal.u4.gov.pl/index.php?ogloszenie:show&porycja... Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udostqpnia Specyfikacjg Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www,bi p,gzwikr:gow.wikom.pl

Bardziej szczegółowo

TytuI rozprawy : Nieinwazyjne obrazowanie komorkowe jako narz^dzie. przyspieszaj^ce post^p w dziedzinie terapii komorkowej cliorob uktadu nerwowego

TytuI rozprawy : Nieinwazyjne obrazowanie komorkowe jako narz^dzie. przyspieszaj^ce post^p w dziedzinie terapii komorkowej cliorob uktadu nerwowego Dr hab.med. Barbara Bobek-Billewicz prof.nadzw. Recenzja rozprawy doktorskiej Piotra Walczaka TytuI rozprawy : Nieinwazyjne obrazowanie komorkowe jako narz^dzie przyspieszaj^ce post^p w dziedzinie terapii

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJAGY FINANSOWYM I TECHNICZNYM. Strona 1 z 5

SEKCJA I: ZAMAWIAJAGY FINANSOWYM I TECHNICZNYM. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Wroclaw: Swiadczenie uslug cateringowych w ramach szkolen Problemy psychiczne w wieku senioralnym - w ramach wojewodzkiego programu Nestor Numer ogloszenia: 153892-2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

c) prace konstrukcyjne, technologiczne i projektowe charakteryzujące się nowatorskim, naukowym podejściem do problemu, zwieńczone uzyskaniem patentu

c) prace konstrukcyjne, technologiczne i projektowe charakteryzujące się nowatorskim, naukowym podejściem do problemu, zwieńczone uzyskaniem patentu Regulamin Dziekańskiej Komisji ds. Nagród i Odznaczeń Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej dotyczący kryteriów kwalifikacji wniosków o nagrodę Rektora Podstawą niniejszego regulaminu jest

Bardziej szczegółowo

PODANIE o przyjęcie na studia doktoranckie. Nazwa studiów doktoranckich:... dyscyplina naukowa... instytut:... opiekun naukowy:...

PODANIE o przyjęcie na studia doktoranckie. Nazwa studiów doktoranckich:... dyscyplina naukowa... instytut:... opiekun naukowy:... Wzory formularzy Wzór nr 1 (dotyczy Stacjonarnych Studiów Doktoranckich: Nauk Historycznych, Nauk o Kulturze, Pedagogiki) imię i nazwisko:.... adres zamieszkania :.... tel. kontaktowy:... e-mail:......,

Bardziej szczegółowo

Protok61 Nr 2112012 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 11 grudnia 2012 r.

Protok61 Nr 2112012 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 11 grudnia 2012 r. Protok61 Nr 2112012 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 11 grudnia 2012 r. Posiedzenie rozpocz,

Bardziej szczegółowo

2 Złożenie rozprawy doktorskiej 3 Egzamin doktorski

2 Złożenie rozprawy doktorskiej 3 Egzamin doktorski Uchwała nr 1/2012 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie prowadzenia postępowań o nadanie stopnia doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii

Bardziej szczegółowo

s{. w sprawie przyigcia,,programu wsp6lpracy Powiatu Koscierskiego

s{. w sprawie przyigcia,,programu wsp6lpracy Powiatu Koscierskiego Uchwata Nr XVI I 5g 2O1S Rady Powiatu KoScierskiego z dnia 18 listopada 2O15 r. w sprawie przyigcia,,programu wsp6lpracy Powiatu Koscierskiego z organizacjami pozarz4dowymi oraz podmiotami okre6lonymi

Bardziej szczegółowo

l. 1) NAZWA IADRES: Regionalne Centrum PolitykiSpolecznejw Lodzi, ul. Snycerska 8, 91-302 t-odz,

l. 1) NAZWA IADRES: Regionalne Centrum PolitykiSpolecznejw Lodzi, ul. Snycerska 8, 91-302 t-odz, Page I of6 LodZ: Zorgantzowan:e i przeprowadzenie szkolenia pn. Trening komunikacjinterpersonalnej z elementami asertywnosci Szkolenie realizowane w ramach projektu pn. Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki

Projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki Projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki TYPY KONKURSÓW Konkursy na finansowanie projektów badawczych Konkursy na finansowanie projektów badawczych dla osób nieposiadających stopnia doktora

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sqdowego, Rejestr przedsigbiorc6w nr KRS OOOO134.150,

Krajowego Rejestru Sqdowego, Rejestr przedsigbiorc6w nr KRS OOOO134.150, Strona 1 z 12 Zalqcznik nr 3 - Projekt lstotnych Postanowieri Umowy UMOWA zawarta w dniu..,! ^^6i^l-.'' PlJr I 9uzy. Przedsigbiorstwem Transportowo-sprzqtowym,,Betrans" sp6lkq z ograniczon4 odpowiedzialno6ciq,

Bardziej szczegółowo

Regulamin podziału środków z dotacji na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi

Regulamin podziału środków z dotacji na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi Regulamin podziału środków z dotacji na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców na

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na zadane pytania do Specyfikacji lstotnych Warunk6w Zam6wienia do przetargu nieogra niczonego na roboty budowlane:

Odpowiedzi na zadane pytania do Specyfikacji lstotnych Warunk6w Zam6wienia do przetargu nieogra niczonego na roboty budowlane: Odpowiedzi na zadane pytania do Specyfikacji lstotnych Warunk6w Zam6wienia do przetargu nieogra niczonego na roboty budowlane: Wykonanie instalacji systemu oddymiania klatek schodowych oraz dostosowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIUM DOKTORANCKIEGO Instytutu Sztuki PAN w Warszawie

REGULAMIN STUDIUM DOKTORANCKIEGO Instytutu Sztuki PAN w Warszawie REGULAMIN STUDIUM DOKTORANCKIEGO Instytutu Sztuki PAN w Warszawie WERSJA ZNOWELIZOWANA DECYZJA RADY NAUKOWEJ rs PAN W DN U 19.04.2012 (dotyczy: par.2, par.3, par.6 p.2 f-s) Podstawa prawna: - Ustawa o

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA ZACHDNIPMRSKI UNIWERSYTET TECHNLGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDWNICTWA I ARCHITEKTURY PRGRAM KSZTAŁCENIA studiów doktoranckich w dyscyplinie budownictwo oraz architektura i urbanistyka 1. Koncepcja kształcenia

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY 6.10,2015 bzp0.poftal.uzp.gov.pl/indaxphp?og loszenie= shovdpozpja-263166&role201$ 1G06, Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udostqpnia Specyfikacje Istotnych Warunk6w Zam6wienia: vrnffl\f.1,!r0cla

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 124/2009 Rady Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 marca 2009 r.

UCHWAŁA nr 124/2009 Rady Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 marca 2009 r. UCHWAŁA nr 124/2009 Rady Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia standardów pracy dyplomowej magisterskiej i

Bardziej szczegółowo

Poznań, 23 sierpnia 2013 roku DOP /13

Poznań, 23 sierpnia 2013 roku DOP /13 DOP-0212-125/13 Poznań, 23 sierpnia 2013 roku Zarządzenie nr 125/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 23 sierpnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedury weryfikacji oryginalności

Bardziej szczegółowo

FORMULA S.A. SPRAWOZDANI E ZARZADIJ Z DZI ALNOSGI S POLKI ZA OKRES. Od 1 stycznia2011r. do 31 grudnia 2O11 r. Pila, maj 2012 r. www.formula8.

FORMULA S.A. SPRAWOZDANI E ZARZADIJ Z DZI ALNOSGI S POLKI ZA OKRES. Od 1 stycznia2011r. do 31 grudnia 2O11 r. Pila, maj 2012 r. www.formula8. FORMULA S.A. SPRAWOZDANI E ZARZADIJ Z DZI ALNOSGI S POLKI ZA OKRES Od 1 stycznia2011r. do 31 grudnia 2O11 r. Pila, maj 2012 r. www.formula8.pl Podstawowe dane o Emitencie Firma Emitenta: Forma prawna:

Bardziej szczegółowo

SEKGJA I: ZAMAWIAJACY

SEKGJA I: ZAMAWIAJACY Page 1 of5 Legionowo: Swiadczenie uslugi przezwykonawce Agencjg Pracy Tymczasowej lub Doradztwa Personalnego polegajqcej na skierowaniu 13 pracownikow tymczasowych - Pomocnik6w biurowych do pracy na rzeczsqdu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O FINANSOWANIE PROJEKTU MŁODEGO BADACZA W POMORSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W SZCZECINIE NA ROK 2016

WNIOSEK O FINANSOWANIE PROJEKTU MŁODEGO BADACZA W POMORSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W SZCZECINIE NA ROK 2016 WNIOSEK O FINANSOWANIE PROJEKTU MŁODEGO BADACZA W POMORSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W SZCZECINIE NA ROK 2016 I. WNIOSKODAWCA Kierownik projektu MB (tytuł zawodowy / stopień naukowy, imię i nazwisko, PESEL,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O FINANSOWANIE PROJEKTU BADAWCZEGO REALIZOWANEGO PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ

WNIOSEK O FINANSOWANIE PROJEKTU BADAWCZEGO REALIZOWANEGO PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ Załącznik nr 2a WNIOSEK O FINANSOWANIE PROJEKTU BADAWCZEGO REALIZOWANEGO PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ niezatrudnioną w podmiotach, o których mowa w art. 10 pkt. 1-8 i pkt. 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. organtzacyjny CZYTELN AKT W SADZTE OKREGOWYM WE WROCLAWIU. ul. Sqdowa 1

REGULAMIN. organtzacyjny CZYTELN AKT W SADZTE OKREGOWYM WE WROCLAWIU. ul. Sqdowa 1 Zalqcznik Nr 1 do Zarzqdzenia Dyrektora Sqdu Okrggowego we Wroclawiu Nr 024/36/2013/A z dnia 28 sierpnia 2013 r. zm ien i o ny Zanqdzen i em Dyrektora Sqdu Okrqgowego we Wroclawiu Nr 024/33/15/A z dnia

Bardziej szczegółowo

z dnia 17 listopada 201 1 r.

z dnia 17 listopada 201 1 r. ZARZqDZENlE Nr 861201 1 STAROSTY ROPCZYCKO-SEDZISZOWSKIEGO z dnia 17 listopada 201 1 r. w sprawie zasad organizacji obiegu korespondencji w Starostwie Powiatowym w Ropczycach. Na podstawie art. 34 ust.

Bardziej szczegółowo

Recenzja. rozprawy doktorskiej mgr Anny Malwiny Kamelskiej pt. " Efekty zdrowotne treningu

Recenzja. rozprawy doktorskiej mgr Anny Malwiny Kamelskiej pt.  Efekty zdrowotne treningu Prof. dr hab. med. KrzysztofKlukowski Wyzsza Szkola Fizjoterapii we Wroclawiu Warszawa, 30 wrzesnia 2014 r. Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Anny Malwiny Kamelskiej pt. " Efekty zdrowotne treningu kolarskiego

Bardziej szczegółowo

OPINIA I RAPORT Z BADANIA SKONSOLI DOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO na dzief 31.12.2014r. GRUPA KAPITALOWA BIOMAX SP6tka AkcYjna

OPINIA I RAPORT Z BADANIA SKONSOLI DOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO na dzief 31.12.2014r. GRUPA KAPITALOWA BIOMAX SP6tka AkcYjna OPINIA I RAPORT Z BADANIA SKONSOLI DOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO na dzief 31.12.2014r. GRUPA KAPITALOWA BIOMAX SP6tka AkcYjna Gdarisk, czerwiec 2015 GRUPA KAPTTALCtWA BIOMAX S.A. Spis tre3ci,' OPINIA

Bardziej szczegółowo