PRACE. Instytutu Szk³a, Ceramiki Materia³ów Ogniotrwa³ych i Budowlanych. Nr 4

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRACE. Instytutu Szk³a, Ceramiki Materia³ów Ogniotrwa³ych i Budowlanych. Nr 4"

Transkrypt

1 PRACE Instytutu Szk³a, Ceramiki Materia³ów Ogniotrwa³ych i Budowlanych Scientific Works of Institute of Glass, Ceramics Refractory and Construction Materials Nr 4 ISSN Rok II Warszawa Opole 2009

2 OPRACOWANIE TECHNOLOGII OTRZYMYWANIA NOWYCH WSZCZEPÓW CERAMICZNYCH S AWOMIR MICHA OWSKI * ZBIGNIEW JAEGERMANN ** Opracowanie technologii otrzymywania nowych wszczepów ceramicznych na osnowie TiO2 do zastosowañ w chirurgii koœci badania wstêpne *** W artykule przedstawiono wyniki wstêpnych badañ nad opracowaniem technologii otrzymywania tworzyw na osnowie TiO (tworzyw tytanowych) do zastosowañ medycznych. Opisano podstawowe w³aœciwoœci fizykochemiczne i morfologiê proszków surowców. Przedstawiono wstêpne próby ich zastosowania do wytworzenia tworzyw tytanowych. Omówiono tak e wp³yw iloœci dodatku hydroksyapatytu na podstawowe w³aœciwoœci fizyczne i wytrzyma³oœciowe tworzyw tytanowych. 1. Wprowadzenie Od wieków lekarze usi³owali zastêpowaæ brakuj¹ce fragmenty tkanek ludzkich materia³ami obcymi dla cia³a cz³owieka. Za pocz¹tek implantologii uwa a siê 1775 r., kiedy to francuscy chirurdzy próbowali zespoliæ staw ³okciowy drutem stalowym. Od tego czasu postêp w tej dziedzinie jest ogromny, zakoñczony licznymi sukcesami. Implanty s¹ to materia³y zastêpuj¹ce lub uzupe³niaj¹ce tkanki i przywracaj¹ce funkcje narz¹dów cz³owieka, u ywane ze wzglêdu na zmiany chorobowe lub urazy mechaniczne. Charakter zastosowania implantów jest zale ny od ich funkcji pe³nionych w organizmie, rodzaju materia³u, ruchomoœci i aktywnoœci w organizmie itp. Najbardziej ogólny podzia³ rozró nia implanty: tkanek miêkkich, np.: soczewki oka, ma³ owiny usznej, twarzy, naczyñ krwionoœnych, miêœni, piersi, twarde stosowane w uk³adzie kostnym i stawowym cz³owieka. * Mgr in., Instytut Szk³a, Ceramiki, Materia³ów Ogniotrwa³ych i Budowlanych w Warszawie. ** Dr in., Instytut Szk³a, Ceramiki, Materia³ów Ogniotrwa³ych i Budowlanych w Warszawie. *** Praca realizowana w ramach projektu rozwojowego nr R

3 30 S AWOMIR MICHA OWSKI, ZBIGNIEW JAEGERMANN W obszarze implantologii kostnej nale y wyró niæ implanty z ludzkiej tkanki kostnej oraz implanty z innych tworzyw naturalnych i sztucznych. Ze wzglêdu na aktywnoœæ w organizmie implanty mo na podzieliæ, na: inertne, traktowane przez ludzki organizm jako obce cia³o i oddzielane od reszty organizmu torebk¹ tkanki w³óknistej o gruboœci od dziesi¹tych czêœci mikrometra do kilku milimetrów; bioaktywne, o powierzchni reaguj¹cej z tkank¹ kostn¹ i tworz¹ce z ni¹ wi¹zania chemiczne, np.: bioszk³a i hydroksyapatyt; resorbowalne, ulegaj¹ce wch³oniêciu w organizmie i zast¹pieniu tkank¹ kostn¹. W grupie materia³ów inertnych wyró nia siê: tworzywa ceramiczne (np. korundowe, cyrkonowe i ich kompozyty), bardzo dobrze tolerowane przez organizm, trwa³e i odporne na procesy starzenia siê i korozjê; metale (stal kwasoodporna, tytan), gorzej tolerowane przez organizm, czêsto ulegaj¹ce procesom korozji; tworzywa wêglowe: dobrze tolerowane przez organizm, o dobrych w³aœciwoœciach mechanicznych, niekiedy w organizmie ulegaj¹ce biodegradacji; polimery organiczne: PMMA, PE, teflon itp., najczêœciej s¹ to panewki stawowe oraz cementy kostne, ulegaj¹ biodegradacji i procesom starzenia. Do grupy materia³ów aktywnych nale ¹: bioszk³a, dobrze tolerowane przez organizm, czêsto pobudzaj¹ce procesy regeneracji koœci, doœæ szybko przyrastaj¹ do tkanki kostnej; hydroksyapatyt, w formie spieczonego wszczepu lub warstwy pokrywaj¹cej implant metalowy (trzony endoprotezy stawu biodrowego), bardzo dobrze tolerowany przez organizm. W grupie materia³ów resorbowalnych wyró niamy: tworzywa organiczne: oparte na polikwasach organicznych, szybko i ³atwo ulegaj¹ce wch³oniêciu przez organizm, daj¹ siê ³atwo modelowaæ i obrabiaæ, mog¹ tworzyæ poœrednie toksyczne produkty resorpcji; tworzywa nieorganiczne oparte na: fosforanach wapnia o ró nych sk³adach chemicznych i stosunku Ca/P, bardzo dobrze tolerowane przez organizm, wêglanie wapnia pochodzenia naturalnego (koralowiec) lub syntetycznego (spiekany materia³ ceramiczny na osnowie kalcytu i aragonitu), gipsie bardzo dobrze tolerowanym przez organizm, ca³kowicie resorbowalnym. W praktyce ortopedycznej rzadko stosowany ze wzglêdu na ma³¹ wytrzyma³oœæ pocz¹tkow¹ i szybk¹ resorpcje. Mo e byæ zastosowany jako noœnik leków.

4 OPRACOWANIE TECHNOLOGII OTRZYMYWANIA NOWYCH WSZCZEPÓW CERAMICZNYCH Tytan i jego stopy s¹ ostatnio coraz czêœciej stosowane w praktyce chirurgicznej jako jeden z podstawowych materia³ów do wytwarzania stabilizatorów koœci, drutów, œrub, gwoÿdzi oraz elementów endoprotez stawowych. W wielu wypadkach wymaga to modyfikacji jego powierzchni. Jedn¹ z metod jest utlenianie dyfuzyjne, dziêki której uzyskuje siê warstwê ceramiczn¹ TiO gruboœci ok. 50 ìm. Poza wzrostem twardoœci (do 900 HV) uzyskuje siê powierzchniê o bardzo dobrej biotolerancji [1]. Prowadzone s¹ tak e prace badawcze maj¹ce na celu uzyskanie cech bioaktywnych na powierzchni tytanu. Osi¹ga siê to poprzez wytworzenie na powierzchni metalu zmodyfikowanej warstwy tlenkowej TiO o polepszonej zdolnoœci do przerastania tkank¹ kostn¹ [2] lub na³o enie warstwy hydroksyapatytu. Dziêki badaniom nad warstwami wytwarzanymi na powierzchni metalicznego tytanu, TiO znalaz³ siê w krêgu zainteresowañ wielu oœrodków naukowych na ca³ym œwiecie jako potencjalny materia³ implantacyjny. Du a biozgodnoœæ tworzywa opartego na tlenku tytanu pozwala na zastosowanie go do wype³niania ró - nych ubytków kostnych. Niestety, pomimo dobrej tolerancji przez organizm, TiO nie ma zdolnoœci pobudzania koœci do odbudowy. Takie cechy mog¹ wykazywaæ tworzywa tytanowe z odpowiednio zmodyfikowan¹ powierzchni¹, umo liwiaj¹c¹ tworzenie siê bezpoœredniego po³¹czenia biomateria³u z tkank¹ kostn¹ [2]. Aktywacja powierzchni tworzywa opartego na TiO przyczynia siê do tego, e implant wszczepiony do koœci wchodzi w reakcjê z p³ynami ustrojowymi i powoduje inicjacjê tworzenia nowej tkanki kostnej na powierzchni implantu. Innym kierunkiem badañ zmierzaj¹cych do poprawy w³aœciwoœci biologicznych TiO s¹ prace polegaj¹ce na domieszkowaniu materia³u substancjami, takimi jak hydroksyapatyt, charakteryzuj¹cymi siê doskona³ymi w³aœciwoœciami biologicznymi [3 10]. Tworzywa na osnowie TiO, oprócz wysokiej biozgodnoœci i mo liwoœci uzyskania aktywnej powierzchni, mog¹ dodatkowo charakteryzowaæ siê szerokim przedzia³em mikro- i makroporowatoœci w zale noœci od zastosowanej technologii otrzymywania. Umo liwia to uzyskanie tworzyw zdolnych do przerastania tkank¹ kostn¹. Makroporowate tworzywa tytanowe mog³yby równie znaleÿæ zastosowanie jako noœniki komórek w in ynierii tkankowej. G³ównym celem prowadzonych w ramach projektu badañ jest opracowanie sk³adów implantacyjnych tworzyw ceramicznych na osnowie TiO, charakteryzuj¹cych siê wysok¹ czystoœci¹ chemiczn¹, dobrymi w³aœciwoœciami mechanicznymi, podwy szon¹ biozgodnoœci¹ lub bioaktywnoœci¹. Pierwszym, opisanym w niniejszym artykule, etapem realizacji powy szego celu by³o zbadanie czystoœci chemicznej surowców pod k¹tem iloœci fazy podstawowej i zawartoœci zanieczyszczeñ, przeprowadzenie analizy rozk³adu wiel-

5 32 S AWOMIR MICHA OWSKI, ZBIGNIEW JAEGERMANN koœci ziaren surowców wyjœciowych, zestawienie sk³adów tworzyw tytanowych pod k¹tem zastosowañ medycznych, przeprowadzenie optymalizacji parametrów procesu wypalania tworzyw tytanowych, a tak e sprawdzenie mo liwoœci domieszkowania objêtoœciowego tworzywa tytanowego hydroksyapatytem. 2. Metodyka i wyniki badañ w³aœciwoœci fizykochemicznych zastosowanych surowców Ze wzglêdu na przysz³e zastosowanie materia³ów opartych na tlenku tytanu do celów medycznych niezbêdna sta³a siê szczegó³owa analiza i ocena czystoœci chemicznej (zawartoœæ sk³adników podstawowych i zanieczyszczeñ) oraz ocena w³aœciwoœci fizycznych ziaren surowców proszkowych. W tym celu wykonano jakoœciowe i iloœciowe badania sk³adu chemicznego, analizê rozk³adu wielkoœci ziaren i obserwacji rzeczywistej wielkoœci oraz ich morfologii. Analizê sk³adu chemicznego surowców przeprowadzono metod¹ spektroskopii rentgenowsko-fluorescencyjnej przy u yciu dyfraktometru WD-XRF Axios Minerale firmy PANalytical. Metoda ta, oprócz du ej dok³adnoœci, pozwoli³a na wykonanie wielokrotnych pomiarów dla samej próbki i unikniêcie przypadkowych b³êdów analizy. Wa nym parametrem zastosowanych surowców proszkowych: dwutlenku tytanu i hydroksyapatytu by³a pocz¹tkowa wielkoœæ ziaren, maj¹ca bardzo du y wp³yw na sposób przygotowania mas do formowania, a poœrednio na w³aœciwoœci fizykochemiczne tworzyw. Analizê uziarnienia zastosowanych surowców wykonano metod¹ niskok¹towego rozpraszania œwiat³a laserowego (LALLS), zwan¹ metod¹ dyfrakcji laserowej, przy u yciu laserowego analizatora uziarnienia Mastersizer 2000 firmy Malvern z przystawk¹ do przygotowywania próbek w postaci dyspersji w roztworach wodnych lub rozpuszczalnikach organicznych, Hydro 2000MU. Ze wzglêdu na nieodzwierciedlanie rzeczywistych wymiarów ziaren proszków w analizie uziarnienia, a jedynie ujêcie statystyczne, dokonano obserwacji proszków surowców pod k¹tem rzeczywistej wielkoœci i morfologii ich ziaren. Badania przeprowadzono przy u yciu elektronowej mikroskopii skaningowej SEM w œwietle odbitym przy u yciu wysokorozdzielczego mikroskopu skaningowy Nova NanoSEM 200. Analizie poddano proszki naklejone na stolik mikroskopu klejem przewodz¹cym z napylon¹ przewodz¹c¹ warstw¹ z³ota. Do celów dokumentacyjnych wykonano zdjêcia przy powiêkszeniu x. Badaniom poddano proszki tlenków tytanu: TiO firmy Sigma-Aldrich, TiO MPC firmy Ferro, TiO RS firmy TytanPol, oraz hydroksyapatytu HAp firmy Chema-Elektromet. Wyniki analizy chemicznej zamieszczono w tabeli 1, a wyniki badania uziarnienia proszków zebrano w tabeli 2.

6 OPRACOWANIE TECHNOLOGII OTRZYMYWANIA NOWYCH WSZCZEPÓW CERAMICZNYCH Sk³ad chemiczny badanych surowców T a b e l a 1 Lp. Rodzaj tlenku TiO Sigma-Aldrich Zawartoœæ tlenku [% wag] TiO MPC Ferro Corporation TiO RS TytanPol Police Szczecin HAp Chema-Elektromet 1 SiO 0,014 0,254 0,275 0,026 2 TiO 99,715 96,018 98,538 3 CeO 0,271 4 Na O 0,044 0,059 5 Al O! 3,030 1,078 0,015 6 K O 0,009 0,015 7 CaO 0,051 59,577 8 ZrO 0,572 0,022 9 P O# 0,150 40, MgO 0, Nb O! 0,028 r ó d ³ o: Opracowanie w³asne. Analiza chemiczna TiO Sigma-Aldrich wykaza³a wysok¹ czystoœæ tego surowca. Zawartoœæ TiO wynios³a ponad 99,5% wag., co by³o minimalnym za³o onym wymaganiem dotycz¹cym czystoœci surowca. W surowcu stwierdzono wystêpowanie niewielkich iloœci SiO oraz CeO. Obecnoœæ tych faz mo e œwiadczyæ o Ÿródle pochodzenia TiO. Wystêpowanie tych sk³adników jest doœæ czêste w piaskach monacytowych, z których pozyskuje siê TiO. Analiza chemiczna TiO MPC Ferro Corporation wykaza³a du ¹ zawartoœæ zanieczyszczeñ, pomimo deklarowanej przez producenta wysokiej czystoœci (> 99,5% wag. TiO ). Stwierdzono doœæ znaczn¹ zawartoœæ Al O!, co mo e byæ zwi¹zane z metod¹ obróbki surowca w procesie rozdrabniania. Ze wzglêdu na du ¹ iloœæ zanieczyszczeñ ten tlenek nie spe³ni³ kryteriów czystoœci chemicznej. Analiza chemiczna TiO RS TytanPol wykaza³a obecnoœæ w próbce znacznych iloœci dodatków (ok. 1,5% wag.). Iloœæ fazy podstawowej TiO 98,5% wag. by³a zgodna z deklarowan¹ przez producenta, ale niewystarczaj¹c¹ do spe³nienia za³o onych kryteriów. Wystêpowanie w próbce glinu zwi¹zane jest z przeprowadzon¹ przez producenta technologiczn¹ obróbk¹ powierzchniow¹ tlenku tytanu organicznymi zwi¹zkami glinu, w celu nadania w³aœciwoœci hydrofobowych. Nieznane jest natomiast pochodzenie tlenku niobu. Analiza chemiczna HAp Chema-Elektromet wykaza³a wysok¹ czystoœæ tego surowca. Ogólna zawartoœæ zanieczyszczeñ wynosi³a ok. 0,25% wag. Jest to wynik œwiadcz¹cy o bardzo dobrej jakoœci surowca, potwierdzaj¹cy jego przeznaczenie do celów medycznych. Niewielka zawartoœæ SiO i Al O! mo e pochodziæ z procesu kruszenia i mielenia na etapie otrzymywania HAp.

7 34 S AWOMIR MICHA OWSKI, ZBIGNIEW JAEGERMANN Œrednia œrednica zastêpcza [ìm] T a b e l a 2 Wyniki analizy uziarnienia proszków tlenków tytanu i hydroksyapatytu TiO Sigma- -Aldrich Rodzaj badanego surowca TiO MPC Ferro Corporation TiO RSTytanPol HAp Chema- -Elektromet d(0,1) 0,987 0,184 0,331 1,165 d(0,5) 2,512 0,411 0,590 14,585 d(0,9) 6,884 0,850 1,050 41,958 r ó d ³ o: Opracowanie w³asne. Na podstawie wyników analizy uziarnienia stwierdzono, e wszystkie badane proszki dwutlenku tytanu spe³ni³y za³o one wymagania dotycz¹ce rozdrobnienia. Najdrobniejszym proszkiem z badanych okaza³ siê TiO MPC firmy Ferro 90% wszystkich ziaren proszku charakteryzowa³o siê œrednic¹ poni ej 1 ìm. W przypadku dwutlenku tytanu Sigma-Aldrich wartoœci œrednic zastêpczych s¹ du o wy sze. Wiêkszoœæ ziaren proszku mia³a wielkoœæ powy ej 1 ìm. Dla dwutlenku tytanu RS TytanPol otrzymano podobne wartoœci œrednic zastêpczych, jak dla TiO MPC Ferro. Tak e w tym przypadku wartoœci œrednich œrednic zastêpczych prawie 90% ziaren by³y mniejsze od 1 ìm. Krzywe populacyjne dla wszystkich badanych proszków odpowiada³y wykresowi jednomodalnemu. Dla hydroksyapatytu analiza ziarnowa nie da³a jednoznacznej odpowiedzi. Wyniki badañ œrednich œrednic zastêpczych œwiadcz¹ o doœæ du ych ziarnach (ponad po³owa wszystkich ziaren mia³a wielkoœæ > 10 ìm). Wykres krzywej populacyjnej nie jest przejrzysty, odpowiada wykresowi jednomodalnemu z bardzo du ym pikiem silnych aglomeratów w przedziale wartoœci ìm. Przy zastosowanej metodzie pomiarowej z ultradÿwiêkami nie mo na by³o jednak zastosowaæ d³ugich czasów dzia³ania ultradÿwiêków ze wzglêdu na niebezpieczeñstwo zniszczenia ziaren proszku, przez co otrzymany wynik analizy nie przedstawia³by rzeczywistych wartoœci wielkoœci ziaren. W zwi¹zku z powy szym przeprowadzono obserwacje proszków przy u yciu mikroskopu elektronowego (ryc. 1 4). Ryc. 1. Obraz proszku hydroksyapatytu HAp Chema- -Elektromet (mikroskop skaningowy, powiêkszenie x)

8 OPRACOWANIE TECHNOLOGII OTRZYMYWANIA NOWYCH WSZCZEPÓW CERAMICZNYCH Ryc. 2. Obraz proszku TiO 2 Sigma-Aldrich (mikroskop skaningowy, powiêkszenie x) Ryc. 3. Obraz proszku TiO 2 MPC Ferro (mikroskop skaningowy, powiêkszenie x) Ryc. 4. Obraz proszku TiO 2 RS TytanPol (mikroskop skaningowy, powiêkszenie x) Badania przy u yciu mikroskopu elektronowego potwierdzi³y wyniki badañ uziarnienia. W przypadku proszku hydroksyapatytu zdjêcia SEM ujawni³y siln¹ aglomeracjê ziaren. Wielkoœæ poszczególnych ziaren w aglomeratach waha³a siê w granicach kilkudziesiêciu nanometrów. Kszta³t aglomeratów zbli ony do kulistego œwiadczy o bardzo silnych oddzia³ywaniach miêdzyziarnowych. Ze wzglêdu na wielkoœæ ziaren proszku HAp w aglomeratach nie zaobserwowano

9 36 S AWOMIR MICHA OWSKI, ZBIGNIEW JAEGERMANN ró norodnoœci ich kszta³tów. Nale y przypuszczaæ, e ziarna te charakteryzuj¹ siê du ym izomorfizmem. Tlenki tytanu MPC Ferro i RS TytanPol by³y bardzo drobnymi, silnie zaglomerowanymi proszkami, o wielkoœci poszczególnych ziaren ok. 300 nm. W przypadku proszku dwutlenku tytanu Sigmy Aldrich mo na rozró niæ zarówno bardzo drobne ziarna o wielkoœci kilkuset nanometrów, jak i du e o wielkoœci kilku mikrometrów. Równie w tym przypadku wystêpuje silna aglomeracja ziaren. Niezale nie od pochodzenia TiO, wielkoœci poszczególnych ziaren, ich kszta³t jest bardzo podobny, zbli ony do owalnego o zaokr¹glonej powierzchni. 3. Metodyka i wyniki badañ w³aœciwoœci fizykochemicznych tworzyw tytanowych W pocz¹tkowej fazie badañ dokonano oceny wp³ywu rodzaju zastosowanego TiO (Ÿród³o dostawy, producent) oraz warunków wypalania (temperatura wypalania) na w³aœciwoœci fizykochemiczne tworzyw na osnowie TiO. W dalszym etapie zbadano wp³yw iloœci dodatku hydroksyapatytu oraz warunków wypalania (temperatury wypalania) na w³aœciwoœci fizykochemiczne tworzyw tytanowo-hydroksyapatytowych. W badaniach zastosowano surowce proszkowe: dwutlenek tytanu: RS TytanPol Police, Sigma-Aldrich, MPC firmy Ferro Corporation, hydroksyapatyt HAp Chema-Elektromet. Z proszków przygotowano piêæ zestawów surowców (tab. 3), z których otrzymano metod¹ pó³such¹ granulaty do prasowania. Z granulatów metod¹ prasowania jednoosiowego, dwustronnego, przy sta³ym ciœnieniu ok. 90 MPa, przygotowano kszta³tki w formie belek o wymiarach ok. 30 x 3 x 3 mm. Belki po formowaniu wypalano do ró nej temperatury koñcowej. Po wypaleniu próbki dok³adnie zwa ono i zmierzono, a nastêpnie metod¹ geometryczn¹ obliczono ich gêstoœæ pozorn¹, wzglêdn¹ i porowatoœæ ca³kowit¹. W obliczeniach gêstoœci wzglêdnej przyjêto wartoœci gêstoœci teoretycznej dt = 4,274 g/cm! dla TiO [11] i dt = 3,156 g/cm! [12] dla HAp. Zbadano wytrzyma³oœæ mechaniczn¹ na zginanie metod¹ trójpunktow¹ przy rozstawie podpór 20 mm. Ze wzglêdu na wstêpny charakter badañ w³aœciwoœci fizykochemicznych tworzyw tytanowych, zdecydowano siê na pomiar gêstoœci i porowatoœci próbek metod¹ geometryczn¹. Pomimo znanych wad tej metody, takich jak: koniecznoœæ przygotowania idealnie prostopad³oœciennych próbek, dok³adnego zmierzenia ich wymiarów, autorzy pracy zastosowali j¹ ze wzglêdu na koniecznoœæ oceny gêstoœci du ej liczby ok. 300 próbek, w celu dokonania wyboru jednego z surowców tytanowych do dalszych badañ. W póÿniejszych pracach, dla wybranych

10 OPRACOWANIE TECHNOLOGII OTRZYMYWANIA NOWYCH WSZCZEPÓW CERAMICZNYCH tworzyw, przewiduje siê zastosowanie do oznaczania gêstoœci i porowatoœci próbek bardziej dok³adnych metod: piknometrycznej, wa enia hydrostatycznego oraz porozymetrii rtêciowej. Sk³ad surowcowy granulatów do formowania T a b e l a 3 Surowiec Zestaw/sk³ad [% wag.] TiO Sigma-Aldrich RS TytanPol Police 100 MPC firmy Ferro Corporation 100 HAp - hydroksyapatyt Chema-Elektromet r ó d ³ o: Opracowanie w³asne. Wyniki badañ gêstoœci, porowatoœci i wytrzyma³oœci na zginanie w postaci œrednich wartoœci dla tworzyw tytanowych otrzymanych z zestawów 1 3 zosta³y przedstawione na rycinach 5 8. Ryc. 5. Wykres zale noœci œredniej gêstoœci pozornej tworzyw na osnowie TiO 2 w funkcji temperatury wypalania

11 38 S AWOMIR MICHA OWSKI, ZBIGNIEW JAEGERMANN Ryc. 6. Wykres zale noœci œredniej gêstoœci wzglêdnej tworzyw na osnowie TiO 2 w funkcji temperatury wypalania Ryc. 7. Wykres zale noœci œredniej porowatoœci ca³kowitej tworzyw na osnowie TiO 2 w funkcji temperatury wypalania

12 OPRACOWANIE TECHNOLOGII OTRZYMYWANIA NOWYCH WSZCZEPÓW CERAMICZNYCH Ryc. 8. Wykres zale noœci œredniej wytrzyma³oœci mechanicznej na zginanie tworzyw na osnowie TiO 2 w funkcji temperatury wypalania Wyniki obliczeñ œrednich wartoœci gêstoœci pozornej i wzglêdnej, porowatoœci ca³kowitej i wytrzyma³oœci mechanicznej na zginanie dla tworzyw na osnowie TiO z dodatkiem hydroksyapatytu (zestaw 1, 4 i 5) zosta³y przedstawione na rycinach Ryc. 9. Wykres zale noœci œredniej gêstoœci pozornej tworzywa na osnowie TiO Sigma-Aldrich z dodatkiem HAp Chema-Elektromet w funkcji temperatury wypalania

13 40 S AWOMIR MICHA OWSKI, ZBIGNIEW JAEGERMANN Ryc. 10. Wykres zale noœci œredniej gêstoœci wzglêdnej tworzywa na osnowie TiO Sigma-Aldrich z dodatkiem HAp Chema-Elektromet w funkcji temperatury wypalania Ryc. 11. Wykres zale noœci œredniej porowatoœci ca³kowitej tworzywa na osnowie TiO Sigma-Aldrich z dodatkiem HAp Chema-Elektromet w funkcji temperatury wypalania

14 OPRACOWANIE TECHNOLOGII OTRZYMYWANIA NOWYCH WSZCZEPÓW CERAMICZNYCH Ryc. 12. Wykres zale noœci œredniej wytrzyma³oœci mechanicznej na zginanie tworzywa na osnowie TiO Sigma-Aldrich z dodatkiem HAp Chema-Elektromet w funkcji temperatury wypalania Tworzywa na osnowie TiO Sigma-Aldrich charakteryzowa³y siê najwy szymi wartoœciami wytrzyma³oœci mechanicznej na zginanie ze wszystkich badanych tworzyw. Maksymalne wytrzyma³oœci uzyskano dla tworzyw wypalanych w temperaturze 1200 C. W tej temperaturze wypalania wytrzyma³oœæ na zginanie osi¹gnê³a wartoœæ ok. 250 MPa. Powy ej tej temperatury wypalania wytrzyma³oœæ próbek gwa³townie spada³a. Gêstoœæ pozorna tworzywa wzrasta³a wraz z temperatur¹ wypalania, maksymaln¹ wartoœæ gêstoœci uzyskano w temperaturze 1275 C. Powy ej tej temperatury gêstoœæ zmniejsza³a siê. Odwrotnie proporcjonalna tendencja wyst¹pi³a w przypadku porowatoœci ca³kowitej. Minimaln¹ porowatoœæ ca³kowit¹ ok. 2% uzyskano dla tworzywa wypalonego w temperaturze 1275 C. Przesuniêcie temperatury wypalania dla maksymalnych wartoœci gêstoœci pozornej i minimalnej wartoœci porowatoœci ca³kowitej wzglêdem temperatury, dla której uzyskano maksymaln¹ wytrzyma³oœæ na zginanie w stronê wy szej temperatury, mo e byæ wynikiem b³êdów pomiarowych oznaczania gêstoœci i porowatoœci metod¹ geometryczn¹. Na podstawie ryciny 9 mo- na stwierdziæ, e ró nice wartoœci gêstoœci pozornej s¹ bardzo ma³e, rzêdu ± 0,1g/cm!. Te niewielkie ró nice mog¹ wynikaæ np. z niegeometrycznoœci próbek i nieprecyzyjnego okreœlenia ich objêtoœci. Niewielki b³¹d pomiaru rozmiarów próbek przek³ada siê na odchy³ki wartoœci gêstoœci pozornej i porowatoœci ca³kowitej. Zweryfikowanie informacji dotycz¹cych optymalnej temperatury wypalania bêdzie mo liwe dopiero po przeprowadzeniu dodatkowych badañ porowatoœci i gêstoœci metod¹ porozymetrii rtêciowej i wykonaniu obserwacji prze³omów próbek w mikroskopie elektronowym.

15 42 S AWOMIR MICHA OWSKI, ZBIGNIEW JAEGERMANN Dla tworzyw na osnowie TiO RS TytanPol widoczna by³a tendencja wzrostu gêstoœci pozornej z temperatur¹ wypalania. Maksymaln¹ gêstoœæ 4,25 g/cm! uzyskano w temperaturze 1300 C. W przypadku porowatoœci ca³kowitej tendencja by³a odwrotnie proporcjonalna, porowatoœæ mala³a ze wzrostem temperatury wypalania. Minimalna wartoœæ porowatoœci ok. 0,6% uzyskano w temperaturze 1300 C. W przypadku wytrzyma³oœæ na zginanie maksymalne wartoœci (126 MPa) uzyskano dla temperatury wypalania, 1250 C, powy ej tej temperatury wytrzyma³oœæ na zginanie zmniejszy³a siê. Przesuniecie optymalnej temperatury wypalania, okreœlonej na podstawie wyników badañ wytrzyma³oœci na zginanie wzglêdem temperatury wypalania, okreœlonej na podstawie gêstoœci pozornej i porowatoœci ca³kowitej, mo e wynikaæ z niedok³adnoœci przygotowania i zwymiarowania próbek, a tak e mo e byæ zwi¹zane ze zjawiskiem rozrostu ziaren. Dok³adne okreœlenie temperatury wypalania bêdzie mo liwe po przeprowadzeniu badañ porowatoœci metod¹ porozymetrii rtêciowej oraz badañ mikrostruktury wykonanych metod¹ mikroskopii elektronowej. W przypadku tworzyw na osnowie TiO MPC Ferro Corporation zauwa ono tendencjê wzrostu gêstoœci pozornej wraz z temperatur¹ wypalania próbek. Maksymaln¹ wartoœæ gêstoœci 4,17 g/cm!, uzyskano w temperaturze wypalania 1300 C. Powy ej tej temperatury gêstoœæ wyraÿnie zmniejsza³a siê. Odwrotnie proporcjonaln¹ tendencjê odnotowano dla porowatoœci ca³kowitej. Minimaln¹ wartoœæ porowatoœci uzyskano przy temperaturze wypalania tworzyw 1300 C. Podobn¹ tendencjê, jak dla gêstoœci pozornej, zauwa ono w przypadku badañ wytrzyma³oœci na zginanie. Wytrzyma³oœæ mechaniczna na zginanie osi¹gnê³a wartoœæ maksymaln¹ 131 MPa dla tworzyw wypalonych w temperaturze 1300 C. Powy ej tej temperatury wypalania wytrzyma³oœæ próbek wyraÿnie zmniejsza³a siê. Wprowadzenie dodatku HAp do tworzywa tytanowego na osnowie TiO Sigma-Aldrich spowodowa³o wyraÿne obni enie wartoœci wytrzyma³oœci na zginanie. Maksymalne wartoœci wytrzyma³oœci nie przekracza³y 180 MPa dla 10% wag. dodatku HAp i 165 MPa dla 20% wag. dodatku HAp. Wprowadzenie HAp spowodowa³o przesuniêcie punktu maksymalnej wytrzyma³oœci tworzyw w stronê wy szych temperatur wypalania. W bardzo wyraÿny sposób widoczna jest tendencja obni ania gêstoœci pozornej ze wzrostem iloœci HAp w sk³adzie tworzywa. Maksymalne wartoœci gêstoœci pozornej odnotowano, tak jak dla czystego TiO, dla próbek wypalonych w temperaturze powy ej 1275 C. Odwrotnie proporcjonalna tendencja mia³a miejsce dla porowatoœci ca³kowitej wzrost porowatoœci nastêpuje wraz ze zwiêkszaniem iloœci HAp w tworzywie i zmniejszaniem temperatury wypalania. Wyniki badañ w³aœciwoœci fizykochemicznych tworzyw na osnowie dwutlenku tytanu bêd¹ wymaga³y rozszerzenia badañ o analizy porowatoœci ca³kowitej me-

16 OPRACOWANIE TECHNOLOGII OTRZYMYWANIA NOWYCH WSZCZEPÓW CERAMICZNYCH tod¹ porozymetrii rtêciowej oraz obserwacji prze³omów i powierzchni swobodnych w mikroskopie elektronowym. Pozwoli to na znalezienie korelacji otrzymanych wyników w³aœciwoœci fizykochemicznych tworzyw tytanowych z ich struktur¹ i sk³adem surowcowym. 4. Podsumowanie Powy sze badania potwierdzi³y mo liwoœæ otrzymania ceramicznych tworzyw tytanowych o wysokiej czystoœci chemicznej, charakteryzuj¹cych siê okreœlonymi w³aœciwoœciami fizycznymi i mechanicznymi. Œwiadcz¹ tak e o tym, e istnieje mo liwoœæ opracowania kompozytowego tworzywa tytanowo-hydroksyapatytowego, z przeznaczeniem na aktywne powierzchniowo implanty kostne. Na podstawie przeprowadzonych badañ mo na stwierdziæ, e: 1. Kryteria czystoœci spe³ni³ jedynie TiO Sigma-Aldrich. Pozosta³e dwutlenki tytanu zawiera³y znaczne iloœci zanieczyszczeñ, powy ej dopuszczalnej wartoœci 0,5% wag. Hydroksyapatyt HAp Chema-Elektromet okaza³ siê surowcem o czystoœci powy ej 99,7% wag. 2. Wszystkie proszki dwutlenku tytanu spe³ni³y wymagania dotycz¹ce wartoœci œredniej œrednicy zastêpczej d(0,5) < 5 ìm. Hydroksyapatyt firmy Chema-Elektromet charakteryzowa³ siê wartoœciami œrednic zastêpczych ziaren (d(0,5) = 14,59 ìm) powy ej wartoœci za³o onej 5 ìm, co wynika³o z tworzenia silnych aglomeratów. Konieczne bêdzie zatem dodatkowe jego rozdrobnienie przy przygotowaniu zestawów tworzyw tytanowo-hydroksyapatytowych. 3. Tworzywa otrzymane z proszku TiO Sigma-Aldrich charakteryzowa³y siê najlepszymi w³aœciwoœciami wytrzyma³oœciowymi. Maksymaln¹ wytrzyma³oœæ dla tego tworzywa (ponad 240 MPa) uzyskano w temperaturze wypalania 1200 C. Maksymalny stopieñ spieczenia tworzywa uzyskano w temperaturze wypalania 1275 C, gêstoœæ pozorna wynosi³a 4,18 g/cm!, a porowatoœæ ca³kowita 2,12%. 4. W przypadku tworzyw tytanowych opartych na osnowie innych tlenków tytanu uzyskano ni sze wartoœci wytrzyma³oœci na zginanie. Natomiast stopieñ spieczenia próbek tworzyw otrzymanych z wszystkich proszków TiO by³ zbli ony. 5. Zastosowany proszek TiO Sigma-Aldrich charakteryzowa³ siê ni sz¹ temperatur¹ spiekania (wiêksz¹ aktywnoœci¹) od pozosta³ych dwutlenków tytanu. 6. Po wprowadzeniu do tworzyw na osnowie TiO Sigma-Aldrich dodatku HAp wytrzyma³oœæ na zginanie zmniejszy³a siê do ok. 180 MPa dla dodatku 10% wag. HAp i ok. 165 MPa dla dodatku 20% wag. HAp. 7. Dla tworzyw na osnowie TiO Sigma-Aldrich z dodatkiem HAp wartoœæ gêstoœci pozornej zmniejsza³a siê wraz ze wzrostem iloœci dodatku HAp. Przy dodatku 10% wag. HAp uzyskano maksymaln¹ gêstoœæ pozorn¹ 4,09 g/cm!

17 44 S AWOMIR MICHA OWSKI, ZBIGNIEW JAEGERMANN w 1325 C, a przy 20% wag. HAp maksymalna gêstoœæ pozorna wynios³a 3,80 g/cm! w 1275 C. Literatura [1] A k i n F.A. a.a., Preparation and analysis of macroporous TiO films on Ti surfaces for bone- -tissue implants, Journal Biomedical Materials Research 2001, Vol. 57, s [2] L i P. a.a., The role of hydated silica, titania and alumina in inducing apatite on implant, Journal Biomedical Materials Research 1994, Vol. 28, s [3] C a r o f f a F., O h b K.-S., F a m e r y R., Sintering of TCP-TiO biocomposites: influence of secondary phases, Biomaterials 1998, Vol. 19, Issue 16, s [4] M a n j u b a l a I., S a m p a t h K u m a r T.S., Effect of TiO Ag O additives on the formation of calcium phosphate based functionally graded bioceramics, Biomaterials 2000, Vol. 21, Issue 19, s [5] K i m H.-M., H i m e n o T., K a w a s h i t a M., L e e J.-H., K o k u b o T., Surface potential change in bioactive titanium metal during the process of apatite formation in simulated body fluid, Journal of Biomedical Materials Research 2003, Vol. 67 A, s [6] M i y a z a k i T., K i m H.-M., K o k u b o T., M i y a j i F., K a t o H., N a k a m u r a T., Efect of thermal treatment on apatite-forming ability of NaOH treated tantalum metal, Journal of Materials Science: Materials in Medicine 2001, Vol. 12, s [7] O z a w a N., I d e t a Y., Y a o T., K o k u b o T., Apatite forming ability of titanium oxide thin film synthesized from aqueous solution, Key Engineering Materials 2002, Vol. 218/220, s [http: //www.ttp.net/ html]. [8] L i u X., D i n g C., Plasma sprayed wollastonite/tio composite coatings on titanium alloys, Biomaterials 2002, Vol. 23, Issue 20, s [9] L i H., K h o r K.A., C h e a n g P., Titanium dioxide reinforced hydroxyapatite coatings deposited by high velocity oxy-fuel (HVOF) spray, Biomaterials 2002, Vol. 23, Issue 1, s [10] L i H., K h o r K.A., C h e a n g P., Impact formation and microstructure characterization of thermal sprayed hydroxyapatite/titania composite coatings, Biomaterials 2003, Vol. 24, Issue 6, March, s [11] Dielektryki ceramiczne i ich zastosowanie, WNT, Warszawa 1967, s [12] Œ l ó s a r c z y k A., Bioceramika hydroksyapatytowa, Polski Biuletyn Ceramiczny 1997, nr 13. S AWOMIR MICHA OWSKI ZBIGNIEW JAEGERMANN DEVELOPING NEW TECHNOLOGY FOR PRODUCING CERAMIC IMPLANTS BASED ON TIO FOR USEIN BONE SURGERY PRELIMINARY RESEARCH The article presents the results of preliminary studies on the development of technology for materials based on TiO (titania materials) for medical applications. The basic physical and chemical properties and morphology of powder raw materials are described. Initial attempts to use titania powders for the manufacture of TiO materials are presented. The article also describes the amount of additive impact of hydroxyapatite on the basic physical properties and strenght of titania samples.

4 / 2008 ISSN 1643-1618 ROCZNIK 7

4 / 2008 ISSN 1643-1618 ROCZNIK 7 4 / 2008 ISSN 1643-1618 ROCZNIK 7 W kwartalniku DROGI i MOSTY drukowane s¹ prace naukowe, naukowo techniczne i studialne z dziedziny in ynierii l¹dowej, obejmuj¹ce zagadnienia z zakresu projektowania,

Bardziej szczegółowo

Fundamentalne znaczenie badañ naukowych dla rozwoju gospodarki wodorowej

Fundamentalne znaczenie badañ naukowych dla rozwoju gospodarki wodorowej POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 11 Zeszyt 2 2008 PL ISSN 1429-6675 Janina MOLENDA* Fundamentalne znaczenie badañ naukowych dla rozwoju gospodarki wodorowej STRESZCZENIE. W pracy przedstawiono g³ówne dziedziny

Bardziej szczegółowo

Oferta wspó³pracy z przemys³em i gospodark¹. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Koszalin, listopad 2008. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE 1

Oferta wspó³pracy z przemys³em i gospodark¹. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Koszalin, listopad 2008. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE 1 Oferta wspó³pracy z przemys³em i gospodark¹ Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Koszalin, listopad 2008 Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE 1 Szanowni Pañstwo Politechnika Koszaliñska, najwiêksza

Bardziej szczegółowo

PRACE. Instytutu Szk³a, Ceramiki Materia³ów Ogniotrwa³ych i Budowlanych. Nr 4

PRACE. Instytutu Szk³a, Ceramiki Materia³ów Ogniotrwa³ych i Budowlanych. Nr 4 PRACE Instytutu Szk³a, Ceramiki Materia³ów Ogniotrwa³ych i Budowlanych Scientific Works of Institute of Glass, Ceramics Refractory and Construction Materials Nr 4 ISSN 1899-3230 Rok II Warszawa Opole 2009

Bardziej szczegółowo

Kultury komórkowe nab³onka jelitowego jako model do badania transportu transnab³onkowego

Kultury komórkowe nab³onka jelitowego jako model do badania transportu transnab³onkowego PRACE PRZEGL DOWE Kultury komórkowe nab³onka jelitowego jako model do badania transportu transnab³onkowego W³odzimierz Grajek, Anna Olejnik, Katarzyna Staniaszek Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii

Bardziej szczegółowo

ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów

ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów WOJCIECH SOKÓLSKI SPZP Corrpol, Gdañsk Wprowadzenie ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów Przedstawiono podstawowe aspekty wprowadzonego w roku 2002 przez NACE International nadzoru

Bardziej szczegółowo

Prognozy rynku pracy i zapotrzebowania na kwalifikacje

Prognozy rynku pracy i zapotrzebowania na kwalifikacje Audyt ofert pracy, zapotrzebowanie na kwalifikacje i szkolenia na Dolnym Œl¹sku projekt nr Z/2.02/II/2.1/5/04 finansowany ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

OBIEKTOWA ANALIZA OBRAZÓW OBJECT-BASED IMAGE ANALYSIS. Wstêp

OBIEKTOWA ANALIZA OBRAZÓW OBJECT-BASED IMAGE ANALYSIS. Wstêp POLSKIE TOWARZYSTWO Obiektowa analiza INFORMACJI obrazów PRZESTRZENNEJ ROCZNIKI GEOMATYKI 2006 m TOM IV m ZESZYT 3 11 OBIEKTOWA ANALIZA OBRAZÓW OBJECT-BASED IMAGE ANALYSIS Joanna Adamczyk Katedra Urz¹dzania

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie informatyki wspó³czesnej ISBN 83-61389-00-2. seria wydawnicza Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej im. Witelona w Legnicy

Zastosowanie informatyki wspó³czesnej ISBN 83-61389-00-2. seria wydawnicza Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej im. Witelona w Legnicy Zastosowanie informatyki wspó³czesnej Zastosowanie informatyki wspó³czesnej ISBN 83-61389-00-2 9 788361 389002 seria wydawnicza Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej im. Witelona w Legnicy Seria wydawnicza

Bardziej szczegółowo

Najlepszy wybór to BETON KOMÓRKOWY

Najlepszy wybór to BETON KOMÓRKOWY Najlepszy wybór to BETON KOMÓRKOWY Szanowni Pañstwo Oddajemy do Pañstwa r¹k kolejny, szósty numer Poradnika dla buduj¹cych z betonu komórkowego. Jako redaktor naczelny tego Poradnika, a zarazem Prezes

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. in. Grzegorz Chrabczyñski Politechnika Warszawska Wspó³czesne kierunki rozwoju prefabrykacji betonowej w uzbrojeniu terenu CONTEMPORARY TRENDS OF PRECAST CONCRETE TECHNOLOGY IN THE TERRITORIAL

Bardziej szczegółowo

Fizyczne podstawy u ycia metod geofizycznych w badaniach naprê eñ w ska³ach

Fizyczne podstawy u ycia metod geofizycznych w badaniach naprê eñ w ska³ach GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 24 2008 Zeszyt 2/3 HENRYK MARCAK* Fizyczne podstawy u ycia metod geofizycznych w badaniach naprê eñ w ska³ach Wprowadzenie Empirycznie zosta³a sprawdzona zale noœæ

Bardziej szczegółowo

Publikacja dofinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej

Publikacja dofinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej Publikacja dofinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej Wstêp Wraz ze wzrostem poziomu ycia, narastaj¹cym problemem staj¹ siê odpady powstaj¹ce w wyniku dzia³alnoœci przemys³owej

Bardziej szczegółowo

Informacje dla u ytkowników aparatów do miareczkowania oraz pomiaru ph, gêstoœciomierzy i refraktometrów

Informacje dla u ytkowników aparatów do miareczkowania oraz pomiaru ph, gêstoœciomierzy i refraktometrów Informacje dla u ytkowników aparatów do miareczkowania oraz pomiaru ph, gêstoœciomierzy i refraktometrów 10 Spis treœci Raporty klientw Automatyczne analizy wody 2 Rozwi¹zania dla klientów Dwufunkcyjne

Bardziej szczegółowo

gwarantujemy jakoœæ.etc Systemy Dekoracyjne Ferro do szk³a Float

gwarantujemy jakoœæ.etc Systemy Dekoracyjne Ferro do szk³a Float 1/19 System 140 - farby bezo³owiowe mieszalne farby nie zawieraj¹ce o³owiu, kadmu oraz litu, z farbami matowymi i metalicznymi 2/19 System 140 Plus system 140 + farby kadmowe ó³te i czerwone System 140

Bardziej szczegółowo

Geologiczne i górnicze aspekty budowy magazynowych kawern solnych

Geologiczne i górnicze aspekty budowy magazynowych kawern solnych Geologiczne i górnicze aspekty budowy magazynowych kawern solnych Andrzej Kunstman 1, Katarzyna Poborska-M³ynarska 2, Kazimierz Urbañczyk 1 Construction of storage caverns in salt deposits geological and

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHEMICZNEGO

CZASOPISMO POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHEMICZNEGO CZASOPISMO POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHEMICZNEGO Publikacja dotowana przez KBN RADA REDAKCYJNA RYSZARD ADAMIAK, JERZY B A EJOWSKI, JÓZEF CEYNOWA, JACEK GAWROÑSKI, JACEK KIJEÑSKI, TADEUSZ M. KRYGOWSKI, JACEK

Bardziej szczegółowo

Problemy budowy i wykorzystania modeli komputerowych w gospodarce paliwami i energi¹

Problemy budowy i wykorzystania modeli komputerowych w gospodarce paliwami i energi¹ POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 16 Zeszyt 3 2013 ISSN 1429-6675 Wojciech SUWA A* Problemy budowy i wykorzystania modeli komputerowych w gospodarce paliwami i energi¹ STRESZCZENIE. Z³o onoœæ problemów gospodarki

Bardziej szczegółowo

BADANIA FIZJOGRAFICZNE NAD POLSK ZACHODNI Seria A Geografia Fizyczna, Tom 58: 47 78 2007

BADANIA FIZJOGRAFICZNE NAD POLSK ZACHODNI Seria A Geografia Fizyczna, Tom 58: 47 78 2007 BADANIA FIZJOGRAFICZNE NAD POLSK ZACHODNI Seria A Geografia Fizyczna, Tom 58: 47 78 2007 SZYMON UKASIEWICZ, JACEK OLEKSYN ZRÓ NICOWANIE PRZESTRZENNE ELEMENTÓW METEOROLOGICZNYCH I ICH WP YW NA ROZWÓJ KASZTANOWCA

Bardziej szczegółowo

Quick Response Manufacturing (QRM) nowa metoda wytwarzania

Quick Response Manufacturing (QRM) nowa metoda wytwarzania RADOS AW PYREK* Quick Response Manufacturing (QRM) nowa metoda wytwarzania 1. Uwagi wstêpne Niewielu mened erów docenia wp³yw komputerowo wspomaganych metod zarz¹dzania na przyspieszenie rozwoju gospodarczego.

Bardziej szczegółowo

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8 Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 8 Kraków 2012 Redaktor Naukowy: prof. dr hab. Henryk Gurgul Sekretarz: mgr Krzysztof K³êk Recenzenci: prof. dr hab. Stanis³aw Belniak

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŒRODOWISKA ZASADY SPORZ DZANIA DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO-IN YNIERSKICH

MINISTERSTWO ŒRODOWISKA ZASADY SPORZ DZANIA DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO-IN YNIERSKICH MINISTERSTWO ŒRODOWISKA ZASADY SPORZ DZANIA DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO-IN YNIERSKICH WARSZAWA 1999 MINISTERSTWO ŒRODOWISKA Józef BA YÑSKI, Andrzej DR GOWSKI, Zbigniew FRANKOWSKI, Ryszard KACZYÑSKI, Stanis³aw

Bardziej szczegółowo

Badanie ultrasonograficzne między 11 +0 13 +6 tygodniem ciąży

Badanie ultrasonograficzne między 11 +0 13 +6 tygodniem ciąży Badanie ultrasonograficzne między 11 +0 13 +6 tygodniem ciąży Fetal Medicine Foundation, London 2004 Badanie ultrasonograficzne miêdzy 11 + 0 13 + 6 tygodniem ci¹ y Kypros H. Nicolaides, Piotr Wêgrzyn

Bardziej szczegółowo

3.2.3. KLASYFIKACJA BIOLOGICZNYCH SKUTKÓW PROMIENIOWANIA

3.2.3. KLASYFIKACJA BIOLOGICZNYCH SKUTKÓW PROMIENIOWANIA ZASADY OCHRONY RADIOLOGICZNEJ Czêœæ 3, rozdzia³ 2, podrozdzia³ 3, str. 1 3.2. Biologiczne skutki promieniowania jonizuj¹cego 3.2.3. KLASYFIKACJA BIOLOGICZNYCH SKUTKÓW PROMIENIOWANIA Ze wzglêdu na mechanizm

Bardziej szczegółowo

Audyt ofert pracy, zapotrzebowanie na kwalifikacje i szkolenia na Dolnym Œl¹sku

Audyt ofert pracy, zapotrzebowanie na kwalifikacje i szkolenia na Dolnym Œl¹sku Unia Europejska Audyt ofert pracy, zapotrzebowanie na kwalifikacje i szkolenia na Dolnym Œl¹sku Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Politechnika Wroc³awska Centrum Kszta³cenia Ustawicznego Wroc³aw 2006 Partnerzy

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie i w³aœciwoœci elementów hybrydowych typu metal tworzywo polimerowe

Wytwarzanie i w³aœciwoœci elementów hybrydowych typu metal tworzywo polimerowe POLIMERY 2008, 53, nr 7 8 519 JACEK W. KACZMAR ), ROMAN WRÓBLEWSKI, LESZEK NAKONIECZNY, JACEK IWKO Politechnika Wroc³awska Wydzia³ Mechaniczny Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Laboratorium Tworzyw

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008 ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008 TARNÓW 2008 RADA ZESZYTÓW NAUKOWYCH MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE prof. dr hab. Leszek Ka³kowski,

Bardziej szczegółowo

ROCZNIKI GEOMATYKI 2013 m TOM XI m ZESZYT 1(58)

ROCZNIKI GEOMATYKI 2013 m TOM XI m ZESZYT 1(58) IMPLEMENTACJA POLSKIE DYREKTYWY TOWARZYSTWO INSPIRE W TEMACIE ZAGOSPODAROWANIE INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WSKA NIKI... ROCZNIKI GEOMATYKI 2013 m TOM XI m ZESZYT 1(58) 7 IMPLEMENTACJA DYREKTYWY INSPIRE W

Bardziej szczegółowo

Modelowanie systemów energetycznych charakterystyka wybranych modeli

Modelowanie systemów energetycznych charakterystyka wybranych modeli POLITYKA ENERGETYCZNA ENERGY POLICY JOURNAL 2014 Tom 17 Zeszyt 3 147 156 ISSN 1429-6675 Rados³aw SZCZERBOWSKI* Modelowanie systemów energetycznych charakterystyka wybranych modeli STRESZCZENIE. Szereg

Bardziej szczegółowo

Wp³yw rehabilitacji na poprawê wydolnoœci fizycznej osób niepe³nosprawnych ruchowo

Wp³yw rehabilitacji na poprawê wydolnoœci fizycznej osób niepe³nosprawnych ruchowo dr n. med. BO ENA KURKUS-ROZOWSKA Centralny Instytut Ochrony Pracy Wp³yw rehabilitacji na poprawê wydolnoœci fizycznej ysfunkcje narz¹du ruchu s¹ obok schorzeñ uk³adu kr¹ enia najczêstsz¹ przyczyn¹ niepe³nosprawnoœci

Bardziej szczegółowo