I GRUPA RODZAJOWA MATERIALY BIOLOGICZNE DO ZABIEGÓW OPERACYJNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I GRUPA RODZAJOWA MATERIALY BIOLOGICZNE DO ZABIEGÓW OPERACYJNYCH"

Transkrypt

1 Specjalistyczny Szpital im. prof. Alfreda Sokolowskiego ul. Sokolowskiego Szczecin-Zdunowo tel , fax Szczecin-Zdunowo, dn r. SSSZ/KZ/ /201/ WB/2013 INFORMACJA NR 2 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę w grupach rodzajowych: I. materiałów biologicznych do zabiegów operacyjnych; II. implantów kr ęgoslupowych i endoprotez ( nr sprawy: 137D/mat.biol.ortop /2013). Dyrekcja Specjalistycznego Szpitala im. prof. A. Soko łowskiego, w odpowiedzi na zapytania, uprzejmie Państwa informuje, iz: I GRUPA RODZAJOWA MATERIALY BIOLOGICZNE DO ZABIEGÓW OPERACYJNYCH Dotyczy Pakietu itr I Czy Zamawiaj ący, celem zachowania zasad konkurencji i uzyskania najkorzystniejszej oferty, dopu ści: Grawitacyjno-komputerowy system do separacji koncentratu plytek krwi preparatu potrzebnego podczas terapii czynnikami wzrostu oraz urz ądzenie do produkcji autologicznej trombiny. System umo żliwia produkcj ę koncentratu plytek krwi zawiesiny o bardzo wysokiej koncentracji plytek krwi - do 10 razy wi ększe stężenie plytek krwi (czynników wzrostu) ni ż we krwi obwodowej cz łowieka (st ężenie oko ło 1,5-3 milionów trombocytów na pl). W sk ład Systemu wchodzi sterylny zestaw do separowania min. 5ml autologicznej trombiny z 11m1 osocza. Aktywno ść biologiczna trombiny 50 IU. Trombina umo żliwia aktywacje i żelowanie PRP oraz PPP w czasie poni żej 20s. Możliwo ść przetwarzania ró żnych obj ęto ści krwi w zakresie m1 - produkcja od 2 do 54m1 koncentratu plytkowego, o bardzo wysokim zag ęszczeniu, w zale żno ści od potrzeb klinicznych. Zestaw zawiera wszelkie elementy umo żliwiaj ące aplikacj ę. Skuteczno ść terapeutyczna potwierdzona badaniami klinicznymi. System jest stosowany w nast ępuj ących wskazaniach; zaburzenia zrostu ko ści, rekonstrukcja ACL, rekonstrukcja sto żka rotatorów, dzia łanie antybakteryjne, trudno goj ące się rany, entezopatie. Czy Zamawiaj ący, celem otrzymania najkorzystniejszej oferty dopu ści: Grawitacyjno-komputerowy system do separacji koncentratu komórek macierzystyh. System umożliwia produkcj ę koncentratu komórek multipotencjalnych zawiesiny o bardzo wysokiej koncentracji komórek szpikowych - do 6,5 razy wi ększe stężenie komórek multipotencjalnych ni ż w szpiku kostnym człowieka. Możliwość przetwarzania ró żnych obj ęto ści krwi w zakresie ml - produkcja od 2 do 18 ml koncentratu komórek multipotencjalnych, o bardzo wysokim zag ęszczeniu, w zależności od potrzeb klinicznych. Zestaw zawiera wszelkie elementy umo żliwiaj ące aplikacj ę. Skuteczno ść terapeutyffikti,twierdzona badaniami klinicznymi. System jest stosowany w nast ępuj ących wskazaniach; STARSZY RE F,... ds. ZamóWie ń Puldlicznych Wiolta Brazetvicz Strona 1 z 5

2 zaburzenia zrostu ko ści, rekonstrukcja ACL, rekonstrukcja sto żka rotatorów, dzia łanie antybakteryjne, trudno goj ące się rany, entezopatie. Instrumentarium: Komputerowy Separator Komórkowy. Pytanie nr 3 podpunkt nr 1 Czy Zamawiaj ący wyłączy z pakietu nr 1 podpunkt 1 i dopu ści Sterylny zestaw do przygotowywania osocza bogatoplytkowego z autologicznej krwi żylnej. Zestaw zawiera: probówk ę do podci śnieniowego pobierania krwi zawieraj ącą antykoagulant i pod łoże selektywne do rozdzielenia osocza bogatoplytkowego od pozostalych elementów morfotycznych, strzykawk ę, dwie igly, staz ę, system do przetoczenia osocza oraz fiolk ę z przyspieszaczem krzepni ęcia. Pytanie nr 4 Czy Zamawiaj ący wymaga, aby pojemniki umo żliwiaj ące separacj ę i przygotowanie PRP, komórek macierzystych i trombiny zapewnialy wysoki poziom aseptyki poprzez 3 niezalezne porty typu luer do podawania i odbioru materialu? Pytanie nr 5 Czy Zamawiaj ący wymaga dla PRP koncentracji plytek krwi minimum 9 krotnej oraz minimum 5 krotnej koncentracji leukocytów? Pytanie nr 6 Czy Zamawiaj ący wymaga dla koncentratu komórek macierzystych odzyskiwania komórek j ądrzastych na poziomie minimum 80%? Pytanie nr 7 Czy Zamawiaj ący za zestaw maly uznaje umo żliwiaj ący uzyskanie 3ml PRP, a du ży 6ml PRP? Pytanie nr 8 Czy Zamawiaj ący wymaga, aby przygotowanie autogennej trombiny nie wymaga ło wygrzewania materialu? Nie wymaga. Pytanie nr 9 Czy Zamawiaj ący wymaga, aby w celu zapewnienia wysokiej powtarzalno ści procesu pojemniki umo żliwiaj ące separacj ę i przygotowanie PRP, komórek macierzystych i trombiny wykorzystywaly mechaniczn ą przegrod ę, która oddziela uzyskane frakcje? 0 Czy Zamawiaj ący wymaga, aby skuteczno ść kliniczna produktów by ła potwierdzona odpowiednimi badaniami naukowymi? Do4,ezy Pakietu nr 3 Czy Zamawiaj ący, celem zachowania zasad konkurencji i uzyskania najkorzystniejszej oferty, zgodzi si ę na wydzielenie pozycji 2 z pakietu 3 i utworzenie oddzielnego pakietu? STARSZY ds. Zamó.Me ń P,AblicznyG < Wial4ta Eirazewicz Strona 2 z 5

3 Czy Zamawiaj ący, celem otrzymania najkorzystniejszej oferty, dopu ści w pozycji 2: kość syntetyczną, nie zmieniaj ąca wła ściwo ści biochemicznych po nas ączeniu krwią, posiadaj ąca właściwo ści osteokonduktywne, odbia łczona z bialka niekolagenowego w postaciach: granulat 2-4mm, opakowanie 5 lub 10cm3. Pytanie nr 3 Czy w ramach pakietu nr 3 z grupy rodzajowej nr I Zamawiaj ący dopuści do zaoferowania syntetyczny substytut kostny w postaci sterylnego, gotowego do u życia granulatu, wykonanego na bazie fosforany wapnia. Opakowanie o pojenmo ści 9,6 ml substytutu kostnego? Pozosta łe wymagane parametry bez zmian. Pytanie nr 4 Czy w ramach pakietu nr 3 z grupy rodzajowej nr I Zamawiaj ący dopu ści do zaoferowania syntetyczny substytut kostny w postaci sterylnego, gotowego do u życia granulatu, wykonanego na bazie siarczanu wapnia? Pozosta łe wymagane parametry zgodne z SIWZ. Dotyczy Pakietu nr 4 Czy Zamawiaj ący, celem zachowania zasad konkurencji i uzyskania najkorzystniejszej oferty, zgodzi si ę na wydzielenie pozycji 3 z pakietu 4 i utworzenie oddzielnego pakietu? Czy Zamawiaj ący, celem zachowania zasad konkurencji i uzyskania najkorzystniejszej oferty, dopu ści w pozycji 3: membran ę kolagenową do leczenia ubytków chrząstki stawowej pochodzenia wieprzowego typ I/III o strukturze dwuwarstwowej z warstw ą porowatą i warstwą zbitą (warstwa porowata - zwrócona w stron ę ubytku, pozwala na wrastanie komórek i nowoutworzonej tkanki chrz ęstnej, warstwa zbita, g ładka - zwrócona w stron ę szpary stawowej spelnia funkcje bariery i zapobiega wyplukiwaniu materialu biologicznego, np. koncentratu plytek krwi lub komórek macierzystych). W ca ło ści resorbowalna. Stosowana przy stymulacji chondrogenezy koncentratem komórek macierzystych lub plytek krwi, przeszczepach chondrocytów, mikroz łamaniach w leczeniu rekonstrukcji ubytków chrz ąstki stawów: kolanowego, biodrowego, skokowego, ramiennego, łokciowego i nadgarstkowego. Dostępna w rozmiarach: 25x3Omm, 30x4Omm, 40x5Omm Skuteczno ść terapeutyczna potwierdzona badaniami klinicznymi. Dotyczy Pakietu nr 5 Czy Zamawiaj ący wyrazi zgodę na wyłączenie z pakietu 5 poz.2 Dwusk ładnikowy fibrynowy klej tkankowy 2 ml i utworzy z niej oddzielny pakiet oraz odst ąpi od wymogu utworzenia depozytu na ten pakiet? Klej tkankowy jest produktem leczniczym w zwi ązku z czym nie mo że być obj ęty umową depozytow ą. Zamawiaj ący nie wyraza zgody na podzia ł pakietu. Ponadto informuje, i ż depozyt dotyczy II grupy rodzajowej implanty kr ęgoslupowe i endoprotezy ( za łącznik nr 5b do SIWZ ). Czy Zamawiaj ący wyrazi zgodę na wyłączenie z pakietu 5 poz. 3 zestaw do przygotowania dwusk ładnikowego fibrynowego kleju do tkanek 4 ml i utworzy z niej oddzielny pakiet oraz odst ąpi od wymogu utworzenia depozytu na ten pakiet? Klej tkankowy jest produktem leczniczym w zwi ązku z czym nie mo że by ć obj ęty umową depozytow ą. Zamawiaj ący nie wyraża zgody na podzia ł pakietu. Ponadto informuje, i ż depozyt dotyczy II grupy rodzajowej implanty kr ęgos łupowe i endoprotezy ( za łącznik nr 5b do SIWZ ). STARSZY REFERENT ds. Zamówie ń rubli nych ii Wiolota ray łcz Strona 3 z 5

4 H GRUPA RODZAJOWA IMPLANTY KR ĘGOSŁ UPOWE I ENDOPROTEZY Dotyczy Pakietu nr 2 Poniewa ż proteza powierzchniowa g łowy, ostatnia pozycja w tabeli, jest niezale żny od pozostalych komponentów protezy barku zwracamy si ę o wyłączenie tego typu protezy do oddzielnej pozycji, tak aby W zadaniu nr 2 znalazly sie trzy pozycje : 1. Modułowa proteza stawu ramiennego na potrzeby urazowe 2. Modułowa proteza stawu ramiennego do operacji planowych 3. Proteza powierzchniowa g łowy Czy Zamawiaj ący w zakresie ww pozycji wyrazi zgod ę na dostarczanie implantów wraz z instrumentami na zasadzie Loaner Set tj. ka żdorazowo do zabiegu, po wcze śniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiaj ącym? Zamawiaj ący informuje, iż w zakresie modu łowej protezy stawu ramiennego na potrzeby urazowe wraz z zestawem narz ędzi musi być na sta łe w szpitalu, natomiast w zakresie modu łowej protezy stawu ramiennego do operacji planowych i protezy powierzchniowej g łowy dostarczanie implantów wraz z instrumentarium na zasadzie Loaner Set, tj. ka żdorazowo do zabiegu, po wcze śniejszym uzgodnieniu teiminu z Zamawiaj ącym. Czy Zamawiajacy dop ści możliwo ść złożenia ofrety na protez ę barku o nast ępuj ących parametrach: Trzpień- Dost ępny trzpień protezy cementowy w rozmiarach od 6 do 14, d ługość od 115 do 210 oraz bezcementowy w rozmiarach od 6 do 14, dlugo ść od 115 do 175. Anatomicznie dopasowany trzpie ń protezy o kształcie samocentruj ącym, samorotuj ącym i samoblokuj ącym, bez dodatkowych elementów centruj ących. Staly kąt pochylenia 135 stopni. Trzpie ń w części bliższej wyposa żony otwory u łatwiaj ące mocowanie guzowato ści kablami ortopedycznymi. Mo żliwo ść mocowania guzowato ści specjalnymi śrubami kaniulowanymi lub kablami ortopedycznymi 1,0mm Mocowanie elementów protezy bez u Życia śrub. panewka- w rozmiarach dopasowanych do g łowy o srednicy od 42 do 54mm Sruba panewkowa mocujaca o długosci od 10mm do 20mm Dopasowany rozmiar panewki do anatomii oraz sciete krawedzie na obwodzie zapewniajacym maksymalny zakres ruchu bez ryzyka zderzenia kosci ramiennej z panewka. Sruby panewkowe płaszczowe umoliwiajace wrastanie i przerastanie tkanka kostna. Ko łki mocujace sruby panewkowe blokowane dodatkowo przy pomocy cementu kostnego. Makrostruktura srub mocujacych u łatwiajaca kontakt cementu i kosci. Hybrydowa panewka z podstawa wzmocniona tytanem, ze srubami panewkowymi tytanowymi. Proteza panewki kompatybilna z proteza odtwarzajaca powierzchnie stawu typu Epoca. Proste i precyzyjne instrumentarium. Komplet z łożony z: wkład PE (lszt.) i sruby panewkowe (2szt.). Opcjonalnie zestaw moe byc wyposaony w dodatkowa tytanowa podstawe (lszt.). głowa- Głowa protezy o srednicy od 40 do 54mm. Podwójna wk ładka duocentryczna umoliwiajaca niezalene ustawienie przesuniecia przysrodkowego i tylnego dopasowujaca do anatomicznej osi g łowy kosci ramiennej. Wysokosc g łowy protezy proporcjonalna do jej srednicy. proteza powierzchniowa glowy- G łowa protezy typu resurfacing o srednicy od 42 do 54mm, wysokosc g łowy protezy od 16,8mm do 21,6mm, oraz grubosci 1,6mrn podpierana po wprowadzeniu przez substancje podchrzestna. Mocowanie i stabilizacja g łowy poprzez perforowany i łobiony stokowy kolnierz (korone) uniemoliwiajacy wysuniecie implantu. Wewnetrzne powierzchnie protezy pokryte hydroxyapatytem. Wielkosc kolnierza mocujacego dopasowany do wielkosci g łowy. Proteza kompatybilna z elementami protezy panewki typu Epoca. Precyzyjne instrumentarium spierajace technike minimalnie inwazyjna ioszczedzajacy tkanki. Komplet złoony z: g łowa protezy typu resurfacing (lszt.) Zamawiaj ący nie wyraża zgody. STARSZY REFERĘNT ds. Zamów)05 PuIlicznych Wlolo;ta Wrazowlcz Strona 4 z 5

5 Dotyczy wzoru umowy ( za łącznika nr 5b do SIWZ) II grupy rodzajowej implanty kr ęgosłupowe i endoprotezy Czy Zamawiaj ący doprecyzuje zapisy umowy dotycz ące urzędowej zmiany stawki VAT, w taki sposób aby zaoferowana cena jednostkowa netto nie uleg ła zmianie przez caly okres trwania umowy? Maj ąc na uwadze wezwania Polski przez Komisj ę Europejską do dostosowania się do Dyrektywy Rady 2006/112/WE, zgodnie z któr ą na wyroby medyczne nie mo żna stosować obniżonej stawki VAT, może nastąpi ć podniesienie stawki podatku VAT na wyroby medyczne z obecnych 8% na 23%. Zmiana stawki VAT do 23% przy konieczno ści utrzymania ceny brutto na niezmienionym poziomie spowoduje, że przez cz ęść trwania umowy przetargowej Wykonawca b ędzie ponosił stratę realizuj ąc umowę według obecnych postanowień. Z uwagi na fakt, i ż zmiany stawek VAT s ą niezależne od Stron, Wykonawca nie mo że skalkulować tych zmian oblicza cen ę przy ustaleniu aktualnie obowiązującej stawki (w przypadku przeciwnym dopu ściłby się błędu przy obliczaniu ceny skutkuj ącej odrzuceniem oferty). Obciążanie Wykonawcy negatywnymi skutkami zmiany stawek VAT stanowi nieuprawnione obni żenie wynagrodzenia nale żnego Wykonawcy, naruszaj ąc zasadę równowagi ekonomicznej pomi ędzy Zamawiaj ącym a Wykonawc ą, skutkuj ącą zmianą umowy w stosunku do oferty, co stoi w sprzeczno ści z prawem zamówie ń publicznych. Zamawiaj ący nie wyraża zgody. Z poważaniem STARSZ REF ENT ds. Zamó ń p.lcznych WiolPta azewicz PEL OMOCNIK D YREICI4 ' le. med Af arek Se Strona 5 z 5

SzWNr2 ZP/250/019/69/2014 Rzeszów, 2014-03-14. Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy wyrobów medycznych i innych jednorazowego użytku.

SzWNr2 ZP/250/019/69/2014 Rzeszów, 2014-03-14. Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy wyrobów medycznych i innych jednorazowego użytku. SzWNr2 ZP/250/019/69/2014 Rzeszów, 2014-03-14. wg rozdzielnika Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy wyrobów medycznych i innych jednorazowego użytku. Zamawiający na podstawie art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Częstochowa, dn. 24.08.2012 r. Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa tef/fax. 34/367-37-53; 34/367-36-74 e-mail: szp@data.pl

Bardziej szczegółowo

ROZPORZADZENIE. z dnia. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych 2)

ROZPORZADZENIE. z dnia. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych 2) Projekt z dnia 9 kwietnia 2015 r. ROZPORZADZENIE MINISTRA Ś RODOWISKA1) z dnia w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych 2) Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 2013

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 2013 PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNO ŚCI Urząd Marsza/kowski Województwa Zachodniopomorskiego UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę implantów ortopedycznych.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę implantów ortopedycznych. SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 PN-EN ISO 9001:2009 AQAP 2120:2006 EIC ISO 27001:2005 CMJ HACCP PN-EN ISO 14001:2005 Dział

Bardziej szczegółowo

1. Jaki problem jest rozwi ązywany?

1. Jaki problem jest rozwi ązywany? Nazwa projektu Rozporządzenie w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych Ministerstwo wiod ące i ministerstwa wspó łpracuj ące Ministerstwo Środowiska Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

Pytania dotyczące przedmiotu zamówienia:

Pytania dotyczące przedmiotu zamówienia: ul. Wrocławska 46, 57 100 Strzelin centrala: (071) 39 21 201 fax: (071) 39 20 369 e-mail: sekretariat@szpitalstrzelin.pl www.szpitalstrzelin.pl SZP V-T/Z/III/2015/o.2 Strzelin, 03.08.2015 Dotyczy: zapytań

Bardziej szczegółowo

Tychy, dn. 14.05.2013r. WSS/KG/ 744 /DOPiZP/JNJ/ 106 /13. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Tychy, dn. 14.05.2013r. WSS/KG/ 744 /DOPiZP/JNJ/ 106 /13. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia WSS/KG/ 744 /DOPiZP/JNJ/ 106 /13 Tychy, dn. 14.05.2013r. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: odpowiedzi na zapytania w sprawie specyfikacji do przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Dot.: zapytania do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zamówieniu publicznym dot. Świadczenie usług telefonii komórkowej

Dot.: zapytania do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zamówieniu publicznym dot. Świadczenie usług telefonii komórkowej Zielona Góra 03.02.2011 r. uczestnicy postępowania Nasz znak DZ ws/341/ 10 /11 Dot.: zapytania do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zamówieniu publicznym dot. Świadczenie usług telefonii

Bardziej szczegółowo

ROZPORZADZENIE. z dnia. DPO, DPR, EDPO lub EDPR

ROZPORZADZENIE. z dnia. DPO, DPR, EDPO lub EDPR 18 maja 2015 r. ROZPORZADZENIE MINISTRA Ś RODOWISKA1) z dnia w sprawie rocznego audytu zewn ętrznego przedsi ębiorców wystawiaj ących dokumenty DPO, DPR, EDPO lub EDPR Na podstawie art. 51 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 1 - Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego z użyciem ścięgien STG. Wymagane parametry techniczne

Pakiet nr 1 - Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego z użyciem ścięgien STG. Wymagane parametry techniczne Załącznik 3.1 Pakiet nr 1 - Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego z użyciem ścięgien STG Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego z użyciem ścięgien STG przy pomocy: Mocowanie w części udowej

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 O WARTO CI PONI EJ 207 000 EURO NA DOSTAWY URZ DZE KOMPUTEROWYCH Warszawa 2014

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie DZP/59/06/2014 Warszawa, 06.06.2014 r. Do wszystkich zainteresowanych dotyczy: przetargu nieograniczonego PN/14SM/04/2014 na dostawy sprzętu medycznego Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI TELKO-POLAND sp. z o.o. z dnia 17 kwietnia 2014 r.

PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI TELKO-POLAND sp. z o.o. z dnia 17 kwietnia 2014 r. PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI TELKO-POLAND sp. z o.o. z dnia 17 kwietnia 2014 r. uzgodniony mi ędzy: Telko-Poland spó łka z ograniczon ą odpowiedzialno ści ą z siedzibą w Warszawie przy ul. Cybernetyki 19, 02-677

Bardziej szczegółowo

Wymiary i schemat dopasowania

Wymiary i schemat dopasowania 2015 PREMIERY INFORMACJE PORADY Wymiary i schemat dopasowania SUPER LINE Implanty DENTIUM SuperLine Najnowocześniejsza na rynku linia implantów stworzona do implantacji w szerokim spektrum rodzajów kości

Bardziej szczegółowo

Poznań, dn. 25.03.2013r EZ/350/22/2012/382. Wg rozdzielnika. stentów moczowodowych, zestawów do szynowania moczowodów oraz kompresów gazowych.

Poznań, dn. 25.03.2013r EZ/350/22/2012/382. Wg rozdzielnika. stentów moczowodowych, zestawów do szynowania moczowodów oraz kompresów gazowych. Poznań, dn. 25.03.2013r EZ/350/22/2012/382 Wg rozdzielnika Dot. przetargu nieograniczonego nr 350/22/2012 na zakup i dostawę staplerów liniowych, stentów moczowodowych, zestawów do szynowania moczowodów

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej.

Dotyczy: postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej. Toruń, 2013-05-27 SSM.DZP.200.90.2013 Dotyczy: postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej. W związku ze skierowanymi przez

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 1. Pozycje 18. czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opasek o wymiarach 6cm x 4m. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet nr 1. Pozycje 18. czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opasek o wymiarach 6cm x 4m. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pakiet nr 1. Pozycje 8. czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów pakowanych a 40 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości. Pozycje 10,11. czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: WSz II.4.291.40.211.2014 Tarnobrzeg, dn. 27.05.2014 r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ

Oznaczenie sprawy: WSz II.4.291.40.211.2014 Tarnobrzeg, dn. 27.05.2014 r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ Oznaczenie sprawy: WSz II.4.291.40.211.2014 Tarnobrzeg, dn. 27.05.2014 r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ dot.: przetargu nieograniczonego na Dostawę sprzętu i aparatury medycznej do wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: Zamawiający nie precyzuje wymogu w zakresie sposobu regulacji. Dopuszcza oba rozwiązania.

Odpowiedź: Zamawiający nie precyzuje wymogu w zakresie sposobu regulacji. Dopuszcza oba rozwiązania. INSTYTUT CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI SAMODZIELNA SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289 tel. (0-42) 271-17-52 fax (0-42) 271-17-50 E-mail: urszula.paszko@iczmp.edu.pl Do wszystkich

Bardziej szczegółowo

Z INSTALACJAMI, INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Z INSTALACJAMI, INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH strona 1/217 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45236220-8 Kształtowanie terenu ogrodów zoologicznych Nazwa inwestycji: WYBIEG

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na dostawy ogólnoszpitalnego sprzętu medycznego dla Dziecięcego Szpitala Klinicznego przy ul. Chodźki 2 w Lublinie ORYGINAŁ Znak sprawy

Bardziej szczegółowo

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) 20-120-21, fax (0-18) 20-153-51 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl http://www.szpital-zakopane.pl ZP

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 5 sierpnia 2014 r. Protokolant: Paweł Puchalski

WYROK. z dnia 5 sierpnia 2014 r. Protokolant: Paweł Puchalski WYROK z dnia 5 sierpnia 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski Protokolant: Paweł Puchalski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 sierpnia 2014 r. w Warszawie odwołania

Bardziej szczegółowo

Włoszczowa, 18.02.2014r.

Włoszczowa, 18.02.2014r. WLUSZCZOWSKI ZAKL ul. Wiejska 55, 29-100 Wloszczowa te/./fax 41 39-43-680 NTIP 6090071419, Regott 260733356 Sad Rej. w Kielcach KRS 0000490379 Włoszczowa, 18.02.2014r. WZWiK.ZP.3.2.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI PROFILAKTYCZNO- TERAPEUTYCZNEJ W ZAKRESIE PREPARATYKI I PRZECHOWYWANIA KOMÓREK MACIERZYSTYCH Z KRWI PĘPOWINOWEJ

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI PROFILAKTYCZNO- TERAPEUTYCZNEJ W ZAKRESIE PREPARATYKI I PRZECHOWYWANIA KOMÓREK MACIERZYSTYCH Z KRWI PĘPOWINOWEJ UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI PROFILAKTYCZNO- TERAPEUTYCZNEJ W ZAKRESIE PREPARATYKI I PRZECHOWYWANIA KOMÓREK MACIERZYSTYCH Z KRWI PĘPOWINOWEJ Nr... /08/.../2015 zawarta w dniu... sierpnia 2015 roku w... pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Krotoszyn, dnia 18.09.2014 r. WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Dostawę urządzeń peryferyjnych do tomografu komputerowego dla SPZOZ w Krotoszynie

Bardziej szczegółowo

SzWNr2 ZP250/55/272 /2009 Rzeszów, 2009-07-07. Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup, dostawę i uruchomienie systemu rezonansu magnetycznego.

SzWNr2 ZP250/55/272 /2009 Rzeszów, 2009-07-07. Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup, dostawę i uruchomienie systemu rezonansu magnetycznego. SzWNr2 ZP250/55/272 /2009 Rzeszów, 2009-07-07......... Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup, dostawę i uruchomienie systemu rezonansu magnetycznego. Zamawiający informuje, że od Wykonawców wpłynęły

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki EUROIMPLANT SA. za I półrocze 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki EUROIMPLANT SA. za I półrocze 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki EUROIMPLANT SA za I półrocze 2013 roku Raszyn, 28 sierpień 2013 r. 1 SPIS TREŚCI 1. ISTOTNE ZDARZENIA WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

Bardziej szczegółowo