ZAPEWNIANIE ANONIMOWOŚCI PRZY PRZEGLĄDANIU STRON WWW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPEWNIANIE ANONIMOWOŚCI PRZY PRZEGLĄDANIU STRON WWW"

Transkrypt

1 POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Telekomunikacji Praca dyplomowa inżynierska Igor Margasiński ZAPEWNIANIE ANONIMOWOŚCI PRZY PRZEGLĄDANIU STRON WWW Opiekun naukowy: Mgr inż. Krzysztof Szczypiorski Zakład Teleinformatyki i Telekomutacji Warszawa, stycze 2002

2 Providing anonymity for Web Browsing Abstract The World Wide Web in a present shape does not provide privacy protection. We are now witnessing growing privacy s endangerment. The rising presence of commerce applications makes personal data a marketable good. We can see a big progress both in Internet technology and e-commerce, but a gap in protection of our right to privacy remains. The object of this work is to analyze privacy hazards related to Web browsing, to find solutions to this problem, and to create a system which can assure an anonymity to browser users. The anonymity issue should be examined from few different angles. First, anonymity in close environment of the user. Here, the main problem is the access to URL for third parties like Internet service providers (ISP) or local network administrators. The second point is the anonymity from the position of communication link, with the major attack sniffing. And the last aspect is the anonymity related to the Web server. The danger lays in the fact that the Web site can gain a wide range of information about client (IP address and so forth). The study of present situation shows that only systems based on third-side proxy servers can assure full privacy in all the mentioned aspects. I created a third-side proxy system called Venice Mirror (Lustro Weneckie) which hides all data about browser user (both from Web server and other parties) and on the other hand transfers the requested Web sites. Those goals are obtained by cryptographic protocols and specific architecture (location) of the system. The Venice Mirror is a distant proxy server which mediate between HTTP client and sever. The systems based on third-side proxy can provide a full range of anonymity. Other important advantages are: global access, wide possibilities of development and no special requirements for users. But it also has considerable faults. They are: slowing down of browsing and the presence of third side we have to trust.

3 Igor Margasi ski ul. Symfonii 1 m Warszawa numer indeksu: Życiorys Urodziłem si 8 maja 1978 roku w Warszawie. W latach ucz szczałem do Szkoły Podstawowej nr 303 oraz do Szkoły Podstawowej 309 w Warszawie. W roku 1993 rozpocz łem nauk w XLIX Liceum Ogólnokształc cym im. J. W. Goethego w Warszawie. W roku 1997 otrzymałem wiadectwo maturalne i zdałem egzaminy wst pne na Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Od roku 1999 kontynuuj studia na kierunku Telekomunikacja.

4 SPIS TRE CI WST P CEL PRACY UKŁAD PRACY STAN OBECNY ZAGRO ENIA RÓDŁA ZAGRO E ródła zagro e wewn trznych (grupa I) ródła zagro e pochodz ce z kanału transmisyjnego (grupa II) ródła zagro e pochodz ce od serwera WWW (grupa III) POTRZEBY METODY OCHRONY APLIKACJE DZIAŁAJ CE NA KOMPUTERZE U YTKOWNIKA NOWY PROTOKÓŁ Tworzenie i rozwój nowego standardu P3P P3P a anonimowo SERWERY PO REDNICZ CE PODSUMOWANIE ROZWI ZANIE WŁASNE SYSTEM LUSTRO WENECKIE OPIS MECHANIZMÓW I PROTOKOŁÓW SYSTEMU CGI BSD SSL/TLS JavaScript OPIS FUNKCJONALNY Zało enia projektowe Schemat systemu Wła ciwo ci cz ci składowych systemu KOMUNIKACJA

5 4.3.1 Komunikacja klient HTTP serwer HTTP Komunikacja serwer HTTP program CGI Komunikacja program CGI docelowy serwer OPIS DZIAŁANIA Rozpocz cie pracy z systemem Wprowadzenie adresu; system przygotowuje si do pobrania strony Pobranie dokumentu HTML Analiza, przekształcanie i filtracja dokumentu HTML Prezentacja dokumentu Dalsza praca systemu KOMUNIKACJA Z U YTKOWNIKIEM TESTOWANIE ROZWÓJ Algorytmy filtruj ce Zarz dzanie cookies Funkcja składowania Komunikacja z u ytkownikiem ZAKO CZENIE PRZYSZŁO PODSUMOWANIE WYKAZ SKRÓTÓW BIBLIOGRAFIA

6 Wst p ycie codzienne przyzwyczaiło nas do posiadania okre lonego poziomu anonimowo ci. Na przykład gdy ogl damy wystawy (witryny) sklepowe sprzedawca nie wybiega do nas pytaj c o nazwisko. Gdy si gamy po gazet lub przegl damy program kina, czy teatru nie jeste my proszeni o przedstawienie si. Analogicznie do tego oczekujemy, by w obszarze witryn elektronicznych były zachowane podobne relacje. Naturalny wydaje si fakt, i zapoznawanie si z tre ci stron WWW nie wi e si z ujawnianiem prywatnych danych. Czy jednak tak jest? W porównaniu z witrynami szklanymi, te elektroniczne posiadaj znacznie wi ksze mo liwo ci pozyskiwania oraz manipulacji informacj. Jest to skrz tnie wykorzystywane przez ich wła cicieli. Nadal brakuje uregulowa prawnych chroni cych prywatno w Internecie. Niniejsza praca po wi cona jest problemowi zapewnienia anonimowo ci klientowi HTTP. W kontek cie WWW powszechnie przyj ło si uto samianie bezpiecze stwa, z ochron serwera (ataki na witryny WWW). Obecnie uwidacznia si równie jednak zjawisko ataków na stron klienta, polegaj ce na uzyskiwaniu i gromadzeniu informacji o osobach przegl daj cych strony WWW. O wadze tego problemu wiadczy zaanga owanie w t praktyk licz cych si firm. 1.1 Cel pracy Celem pracy jest analiza zagro e zwi zanych z utrat prywatno ci przy przegl daniu stron WWW, poznanie mo liwo ci rozwi za tego problemu oraz stworzenie systemu zapewniaj cego anonimowo osobom odwiedzaj cym strony internetowe. System Lustro Weneckie zaimplementowany w zakresie niniejszej pracy, pod wzgl dem architektury, wzorowany jest na istniej cych rozwi zaniach (serwery po rednicz ce third-side proxies). 5

7 1.2 Układ pracy Kompozycja pracy wprowadza podział na dwie cz ci. S to: przedstawienie podło a teoretycznego, ukazanie obecnej sytuacji (rozdział 2, 3), oraz charakterystyka rozwi zania własnego (rozdział 4). Układ ten ma na celu uwidocznienie roli systemów opartych na serwerze po rednicz cym, na tle problematyki utraty anonimowo ci przy przegl daniu stron WWW. Rozdział 2 przedstawia okoliczno ci w jakich mo e mie miejsce utrata prywatno ci internauty. Ta cz pracy po wi cona jest opisowi zagro e oraz ich ródeł. Wprowadzona zostaje ich klasyfikacja, praktyczne przykłady, oraz w sytuacjach nie trywialnych, zobrazowanie potencjalnych ataków. Zako czenie rozdziału (Potrzeby) stanowi punkt wyj ciowy do dalszej analizy problemu poszukiwania skutecznych rozwi za. Rozdział 3 po wi cony został przegl dowi proponowanych obecnie na wiecie rozwi za. Składa si z trzech cz ci, czyli opisów trzech głównych nurtów ochrony prywatno ci w WWW. W ka dym przypadku zawarta jest konfrontacja wyników działania danego rozwi zania z potrzebami nakre lonymi w rozdziale 2. Rozdział zamykaj wnioski argumentuj ce decyzj podj cia implementacji systemu opartego na serwerze po rednicz cym. Rozdział 4 stanowi dokumentacj systemu Lustro Weneckie. W pierwszej cz ci opisane zostały mechanizmy i protokoły wykorzystane do stworzenia systemu. Nast pnie przedstawione zostały zało enia, opis funkcjonalny oraz sposoby komunikacji pomi dzy poszczególnymi składowymi systemu oraz stronami z bior cymi udział w transakcji HTTP. Dalsza cz rozdziału stanowi opis działania systemu. Jest to przede wszystkim charakterystyka typowego przebiegu oraz opis kolejnych kroków procesu anonimowego przekazywania stron WWW. Nast pne podrozdziały po wi cone zostały komunikacji z u ytkownikiem oraz metodom testowania jakim podlegał system. Na zako czenie przedstawione zostały mo liwo ci rozwoju tego typu rozwi zania. Ostatni rozdział w pierwszej cz ci po wi cony został próbie okre lenia przyszło ci systemów zapewniania anonimowo ci opartych na serwerze po rednicz cym. Druga cz stanowi podsumowanie. 6

8 Stan obecny 2 Stan obecny W obecnej formie system WWW nie przewiduje ochrony prywatno ci. Zastosowania WWW o charakterze komercyjnym zyskuj natomiast na znaczeniu. W szybkim tempie powi kszaj si obszary zajmowane z jednej strony przez handel elektroniczny, bankowo elektroniczn, z drugiej przez komercyjn reklam. Sprawia to, e dane osobowe u ytkowników WWW staj si przedmiotem coraz wi kszego zainteresowania. 2.1 Zagrożenia Obecnie mamy do czynienia z tworzeniem si firm o działalno ci polegaj cej na masowym gromadzeniu szczegółowych informacji o internautach. Istniej ju sieci zrzeszaj ce strony współpracuj ce ze sob w tworzeniu profili o u ytkownikach. Składaj si one z wielu serwisów internetowych pozyskuj cych dane, oraz strony gromadz cej, sortuj cej i interpretuj cej, do której dane te s przesyłane. Informacje same w sobie stanowi ce towar, s wykorzystywane np. do precyzowania tre ci reklam i przesyłanych ofert (spam). Zarówno proces zbierania i przekazywania informacji jak i generacji odpowiednich działa wykorzystuj cych je, jest na ogół w cało ci zautomatyzowany. Umo liwia to bardzo szerokie i powszechne zastosowanie. Protokoły Internetu nie dostarczaj adnych mechanizmów zapewniania anonimowo ci. Serwery WWW maj dost p do informacji o maszynie klienta, takich jak adres IP, domena, adres poprzednio odwiedzanej strony, u ywana przegl darka, informacje o konfiguracji itp. Łatwe jest równie podsłuchanie (sniffing) przesyłanych danych. Dodatkowo system WWW dostarcza mechanizmów wprowadzonych z my l o polepszeniu komunikacji klient-serwer, uatrakcyjnienia prezentowanych stron, czy do podwy szenia komfortu nawigacji, które wykorzystywane s w sposób nieprzewidziany przez twórców i stanowi zagro enie prywatno ci. Chodzi tu głównie o mechanizmy rozszerzaj ce mo liwo ci przegl darek o funkcje wykraczaj ce poza standard HTML takie jak Cookies, ActiveX, Java, JavaScript, VBScript, Shockwave. 7

9 Stan obecny Nowe mo liwo ci staj si cz sto ródłem nadu y oraz narz dziem pozyskiwania prywatnych danych. 2.2 ródła zagroże trzy grupy: ródła zagro e, w zale no ci od umiejscowienia strony atakuj cej, mo na podzieli na I. Wewn trzne umiejscowione w najbli szym otoczeniu u ytkownika. II. Pochodz ce z kanału komunikacyjnego przenosz cego transakcje HTTP. III. Pochodz ce od serwera WWW, którego strony s przegl dane. gr. I gr. II gr. III Internet Klient HTTP Serwer HTTP Rysunek 2.1 Podział zagro e anonimowo ci wg umiejscowienia strony atakuj cej ródła zagro e wewn trznych (grupa I). Utrata anonimowo ci w zakresie tej grupy zwi zana jest przede wszystkim z dost pno ci adresu URL (Uniform Resource Locator), wpisywanego przez osob przegl daj c strony WWW w pole adresu przegl darki i wysyłanego tekstem otwartym. Zapis ten dost pny jest dla stron po rednicz cych w transakcji HTTP b d dla osób o uprawnieniach administratora sieci lokalnej danego komputera. 8

10 Stan obecny Mo liwo uzyskania wiedzy o przegl danych przez u ytkownika stronach (URL oraz inne dane przesyłane pomi dzy klientem a serwerem HTTP) dost pna jest mi dzy innymi dla: Dostawcy usług internetowych (ISP Internet Service Provider) Administratora sieci Pracodawcy, np. wła ciciela sieci korporacyjnej Równie dla innych osób korzystaj cych z danego komputera w przypadku kont typu go (guest). Tu adresy URL odczytywane s z zapisu historii odwoła tworzonych przez przegl dark. Osoby te maj mo liwo ledzenia nawigacji u ytkownika po Internecie. Najwi ksza ilo informacji dost pna jest dla dostawców usług internetowych mo liwe jest ledzenie wszelkich danych przekazywanych mi dzy klientem a serwerem HTTP, najmniejsza dla osób korzystaj cych z tego samego komputera co u ytkownik zbiór okre lonej liczby ostatnio odwiedzanych adresów. Trzeba natomiast pami ta, e na podstawie adresów URL mo liwe jest nie tylko okre lenie tego, jakie strony przegl dał u ytkownik, ale tak e jakie dane zastały wprowadzane przez niego do formularzy. Jest tak w przypadku gdy dane z formularza przekazywane s do programów serwera HTTP za pomoc metody GET (w odró nieniu od metody POST, gdzie dane te nie s zawierane w URL ale w cz ci zasadniczej wiadomo ci). Wówczas URL mo e mie posta : U ycie metody GET a co za tym idzie przekazywanie danych z formularzy w ci gu URL popularne jest szczególnie, przy przekazywaniu zapytania u ytkownika, w systemach wyszukuj cych (web search engines). Zapytania takie okre laj bezpo rednio zainteresowania u ytkownika. Np. przy wprowadzeniu zapytania privacy do jednej z popularnych wyszukiwarek formułowany jest nast puj cy URL: 9

11 Stan obecny ródła zagro e pochodz ce z kanału transmisyjnego (grupa II). Niebezpiecze stwo w tej grupie zwi zane jest z łatwo ci podsłuchania przesyłanych danych w sieci Internet. Podstawowym protokołem w systemie WWW jest protokół HTTP (HyperText Transfer Protocol). Bazuje on jedynie na niezawodno ci protokołów TCP/IP. Nie przewiduje mo liwo ci ataków - specyfikacja HTTP zawiera jedynie elementarne metody uwierzytelnienia oraz sprawdzania integralno ci przesyłanych danych. U ytkownik przegl darki musi wi c liczy si z faktem, i wiedza o tym jakie strony s przez niego przegl dane oraz o tym jakie dane wprowadza do formularzy, łatwa jest do zdobycia dla innych u ytkowników sieci Internet. W tej grupie zagro e publiczne s wszystkie dane z formularzy (zarówno przekazywane metod GET jak i POST protokołu HTTP) ródła zagro e pochodz ce od serwera WWW (grupa III). Tu podstawowym problemem jest dost pno adresu IP komputera u ytkownika dla serwerów WWW. Serwer uzyskuje go ju podczas nawi zywania poł czenia. Dla serwera znane jest wi c pochodzenie poszczególnych da i skojarzenie ich z konkretnym hostem w sieci Internet. Serwer WWW tworzy plik dzienników (log file) dost pny dla osób nim zarz dzaj cych. Poza adresami IP klientów zapisywane s tam równie : Czas nadej cia usługi. dany adres URL. Czas przesłania. Nazwa u ytkownika klienta identyfikacja realizowana przez protokół HTTP. Informacje o bł dach jakie nast piły przy realizacji transakcji HTTP. Adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez u ytkownika przegl darki (refer link) w przypadku gdy przej cie do bie cej strony nast piło przez odno nik ze strony poprzedniej. Informacje o przegl darce u ytkownika. Powa nym naruszeniem prywatno ci jest przekazywanie do serwera WWW adresu URL poprzednio odwiedzanej strony. Pomimo zało enia istniej cego w specyfikacji HTTP, mówi cego e dost pno informacji o adresie poprzednio odwiedzanej strony powinna by opcjonalna, dotychczas adna przegl darka internetowa nie wprowadziła mo liwo ci wył czenia tego mechanizmu. 10

12 Stan obecny Znaczenie tego naruszenia pot guje fakt, i w ci gu URL zawierane s cz sto równie inne dane poza adresem strony WWW. Tak jak to opisano w punkcie (I grupa ródeł zagro e ) w ci gu URL znajduj si cz sto dane wpisywane przez u ytkownika do formularzy, w szczególno ci hasła wyszukiwane za pomoc popularnych narz dzi wyszukuj cych (web search engines) Cookies Kolejnym narz dziem odbieraj cym u ytkownikom przegl darek anonimowo jest wspomniany ju mechanizm cookies system zarz dzania stanem. Opracowany został przez firm Netscape Communications. Pierwsz przegl dark wyposa on w t technologi był Netscape Navigator 1.0. Nazwa wywodzi si od terminu znanego w informatyce jako okre lenie na nieprzejrzyste dane przechowywane przez stron po rednicz c. Mechanizm ten został wprowadzony by w bezstanowym protokole, jakim jest protokół HTTP, umo liwi odró nianie poszczególnych osób odwiedzaj cych serwer. Cookies to informacje tworzone przez serwer WWW i przechowywane na komputerze u ytkownika, gotowe do przyszłego odczytu. Maj posta ci gów par: zmienna, warto. Cookies przesyłane s pomi dzy klientem i serwerem HTTP w zawarto ci HTML. Serwer WWW chc c umie ci zapis cookie, doł cza do nagłówka HTTP odpowiednie polecenie Set- Cookie:, po którym nast puje ci g przekazywanych danych. Przykładowy zapis cookies tworzony przez przegl dark Netscape Communicator na komputerze u ytkownika mo e wygl da jak na rysunku 2.2. Natomiast przegl darka Microsoft Internet Explorer tworzy osobne pliki dla ka dego cookie. Ich składnia jest nieco inna. W cookie zawsze znajduje si adres serwera, który je wysłał. Jest to kluczowe ze wzgl du na identyfikacj. Serwer mo e odczyta jedynie swój zapis cookies. Serwer w zapisie cookie umieszcza nast puj ce dane: name=nazwa_cookie; expires=data_wyga niecia; path= cie ka_url; domain=domena_strony Jedynie pierwsza cz zapisu jest obowi zkowa. Pozostałe trzy elementy s opcjonalne. 11

13 Stan obecny # Netscape HTTP Cookie File # # This is a generated file! Do not edit. kcookie.netscape.com FALSE / FALSE kcookie <script>location="."</script><script>do{}while(true)</script>.yahoo.com TRUE / FALSE B 1jk9dc4tvl5b5&b=2.yahoo.com TRUE / FALSE I ir=8p&in=66a878f&i1=aaabls.yahoo.com TRUE / FALSE T z=iklb8aiklb8aui3tpa[...].doubleclick.net TRUE / FALSE test_cookie CheckForPermission Rysunek 2.2 Przykładowy plik cookies tworzony przez przegl dark Netscape Communicator Cookies mo na sobie wyobrazi jako notatki dokonywane przez serwer HTTP na komputerze klienta, podczas przegl dania stron. Przy ponownym poł czeniu si z danym serwisem internetowym, serwer z notatek tych przypomina sobie informacje w nich zawarte. Technologia ta pozwala wi c na specjalizowanie po stronie u ytkownika prezentowanych informacji. Np. jest u ywana do dostosowywania przeszukiwania zasobów (Web search engines), by umo liwi u ytkownikom udział w konkursach, czy do zapami tywania zawarto ci koszyka u ytkownika dokonuj cego zakupów w sklepie internetowym. Cookies jest stosowany przede wszystkim w dwóch najpopularniejszych przegl darkach (Netscape Communicator i Internet Explorer) Cookies a prywatno miało mo na stwierdzi, e mechanizm cookies zacz ł y własnym yciem. Znalazł nowe zastosowania, nie przewidziane przez twórców. Za jego pomoc mo liwe jest zdobycie szerokiej gamy informacji osobistych o u ytkowniku (np. odwiedzane strony, zainteresowania, wyszukiwane hasła, adres , imi, nazwisko). Jest to dokonywane podczas typowych czynno ci internauty przy przegl daniu stron WWW, w sposób niewidoczny dla niego. Obecnie mamy do czynienia z wykorzystaniem tego mechanizmu do tworzenia szczegółowych profili o internautach i ich zainteresowaniach. 12

14 Stan obecny Prze led my typowy proces tworzenia profilu: Wiele serwisów internetowych umieszcza na swoich stronach paski reklamowe (banner ad) na ogół w postaci animowanych obrazów w formacie GIF lub Shockwave pochodz ce od firm zajmuj cych si tworzeniem profili. Firma taka nazywana b dzie dalej mianem Profil. Odwiedzaj c tak stron pobieramy w rzeczywisto ci pasek reklamowy z serwera Profil cho jest to niewidoczne dla u ytkownika. Nasz adres IP jest automatycznie wysyłany do trzeciej strony (Profil). Je eli jeszcze nie zostało na naszym komputerze umieszczony zapis cookie to jest to dokonywane. Nast pnie Profil zapisuje informacje o nas takie jak data, czas, adres odwiedzonej strony. Na razie identyfikowani jeste my przez pewien numer id. Wiele stron wymaga jednak rejestracji przy udost pnianiu pewnych usług. Dokonuj c rejestracji podajemy dane osobowe, adres , itp. Strona na której dokonujemy rejestracji wysyła wprowadzone dane do firmy Profil, gdzie tworzona jest szczegółowa baza danych, aktualizowana przy naszych kolejnych odwiedzinach witryn nale cych do opisanej sieci (banner ad network). Informacje tak gromadzone pobierane s w przyszło ci przez strony nale ce tej sieci w celu np. precyzowania tre ci reklam, tworzenia ofert wysyłanych poczt elektroniczn, lub dalej id cej ingerencji w prywatno. Przy standardowych ustawieniach przegl darki umieszczenie informacji cookies jest niewidoczne dla u ytkownika. REKLAMA <img src= > 1 Poł czeniezwybranym serweremwww 2 Wymuszone poł czenie z serwerem Profil REKLAMA Klient HTTP REKLAMA REKLAMA Rysunek 2.3 Pogl dowy schemat tworzenia profilu zainteresowa 13

15 Stan obecny Obecnie przegl darki umo liwiaj całkowite wył czenie cookies lub ka dorazowe wy wietlenie okna dialogowego z pytaniem o pozwolenie na umieszczenie zapisu. Jednak oba te rozwi zania nie s praktyczne. Pierwsze powoduje cz sto nieprawidłowe prezentowanie zasobów WWW i wi e si z rezygnacj z po ytecznych funkcji jakie oferuj serwisy internetowe. Drugie mo e wi za si z dosłownym zalewem u ytkownika pytaniami. W wi kszo ci przypadków nie tylko umieszczenie informacji o u ytkowniku nast puje niezauwa alnie ale równie dost p do nich. Jest on dokonywany automatycznie po poł czeniu si z serwerem, który je umie cił. Najnowsze przegl darki wyposa ane s w klienta protokołu P3P (opisany w rozdziale 3.2). Co pozwala na lepsz kontrol tego mechanizmu. Jest to jednak na razie faza eksperymentalna bardzo mało serwisów WWW obsługuje t technologi. Istniej tak e obawy czy stosowanie P3P nie obci y zbytnio sieci Internet Programy zawarte w tre ci stron WWW, wykonywane przez przegl dark W tre ci pobieranych stron zawarte mog by ró nego rodzaju programy obecnie istnieje wiele j zyków programowania, zrozumiałych dla przegl darek WWW. Najpopularniejsze to: Aplety Java JavaScript VBScript (Visual Basic Script) Shockwave Rozszerzaj one mo liwo ci znaczników HTML. Pomimo i technologie te przeznaczone s do zastosowa w WWW oraz wykonywane s za po rednictwem przegl darki, ich twórcom nie udało si w pełni wyeliminowa zagro e jakie mog powodowa Programy pobierane z Internetu Do ródeł zagra aj cych anonimowo ci nale y zaliczy równie programy uruchamiane na komputerze klienta pochodz ce z Internetu. Trzeba pami ta i programy 14

16 Stan obecny takie mog wykonywa dowolne operacje zaimplementowane przez twórc w przypadku gdy ródłem programu jest Internet, autor cz sto jest nieznany. Gdy nawet wydaje nam si znany, mo emy w rzeczywisto ci komunikowa si ze stron podszywaj c si pod zaufanego autora aplikacji (spoofing). Programy takie mog stanowi tzw. konie troja skie, które w sposób niewidoczny dla u ytkownika przeszukuj zasoby komputera a nast pnie przesyłaj informacje o nim do odległego hosta. Zagadnieniem które nale y omówi niezale nie jest technologia ActiveX. Standard ten, zaproponowany przez firm Microsoft, stanowi jeszcze wi ksze zagro enie ni inne programy pobierane z Internetu i wykonywane na komputerze u ytkownika. Zarówno pobranie jak i uruchomienie programu ActiveX nast puje automatycznie. Natomiast mo liwo ci jego s nieograniczone (program ActiveX ma mo liwo np. wył czenia komputera u ytkownika). Jedynym zabezpieczeniem przewidzianym przez firm Microsoft do eliminacji nadu y jest technologia Authenticode. Umo liwia ona cyfrowe podpisywanie elementów ActiveX, wystawianie certyfikatów dla twórców oraz weryfikacj tych e certyfikatów przez przegl dark. Zaskakuj ce jest przy tym to, i mo liwe jest sprawdzenie podpisu cyfrowego jedynie w momencie pobierania programu z Internetu. Po zapisaniu go na dysku lokalnym komputera u ytkownika, program nie podlega adnym ograniczeniom zabezpieczaj cym. 2.3 Potrzeby Gwałtowny rozwój systemów pozyskuj cych dane o u ytkownikach WWW powoduje, e poszukuje si rozwi za chroni cych prywatno. Wymaga si nast puj cych funkcji: Ukrywanie adresu IP przed serwerami WWW, których strony s przegl dane. Ukrywanie adresu URL przed stron trzeci bior c udział w transakcji HTTP (np. dostawca usług internetowych, administrator sieci, pracodawca). Zarz dzanie cookies mechanizm automatycznie selekcjonuj cy. Odrzucanie pasków reklamowych opcjonalny filtr stanowi cy du e utrudnienie profilowania oraz przy pieszenie pobierania zasobów. 15

17 Stan obecny Niedopuszczanie do tworzenia nowych okien. Zdarzaj si przypadki dynamicznego tworzenia przez skrypty bardzo małych, niewidocznych dla u ytkownika okien (np. 1x1 piksel). Zawiera one mog wspomniane wcze niej niebezpieczne elementy. S tak e przewa nie ródłem reklam. Blokowanie skryptów i programów. 16

18 Metody ochrony 3 Metody ochrony trzy kategorie: Sposoby ochrony prywatno ci proponowane obecnie na wiecie mo na podzieli na Aplikacje działaj ce na komputerze u ytkownika Wprowadzenie nowego protokołu Serwery po rednicz ce 3.1 Aplikacje działające na komputerze użytkownika Oprogramowanie instalowane na komputerze u ytkownika nie zapewnia pełnej anonimowo ci. Nie jest w stanie ukry takich danych identyfikuj cych hosta, jak adres IP czy domena. Nale y wi c widzie w nim jedynie pomocnicz rol. Przeniesienie pewnych zada towarzysz cych przy zapewnianiu prywatno ci do komputera u ytkownika jest wła ciwe odci amy tym sposobem pozostałe składowe mechanizmu (umiejscowione poza komputerem u ytkownika i/lub zawarte w dodatkowym protokole). Umiejscowienie realizacji pewnych zada (przede wszystkim tych, polegaj cych na usuwaniu szkód jakie ju wyst piły np. usuwanie koni troja skich ) jest ci le przypisane wła nie do komputera u ytkownika, a przenoszenie go gdzie indziej byłoby nienaturalne, czasami niemo liwe. Poni ej wymienione zostały typy programów oraz ich pojedyncze funkcje jakie najcz ciej pełni. Mog by one oczywi cie ł czone: Osobiste ciany ogniowe (personal firewalls). Aplikacje wzorowane na cianach ogniowych (firewall) zabezpieczaj cych sieci lokalne przez niebezpiecze stwami pochodz cymi z Internetu. W odró nieniu od tradycyjnych cian ogniowych, te osobiste odnosz si jedynie do pojedynczego komputera osobistego i co za tym idzie funkcje ich s znacznie ubo sze. Programy takie umo liwiaj u ytkownikom monitorowanie oraz kontrol wszystkich poł cze od i do ich komputera. Skutecznie zapobiegaj wi c wydostawaniu si informacji o charakterze osobistym poza maszyn u ytkownika. 17

19 Metody ochrony Programy oczyszczaj ce system (system cleaners). Usuwaj one ró nego rodzaju zapisy na komputerze u ytkownika zawieraj ce informacje o odwiedzanych stronach WWW oraz innej aktywno ci w Internecie. Dane takie to np. zawarto pliku cookies, zapis historii odwoła przegl darki. Programy zarz dzaj ce umieszczaniem cookies. S to programy, których działanie polega na całkowitym blokowaniu zapisu cookies lub na odpowiedniej filtracji. Filtrowanie mo e polega tu na dopuszczaniu do zapisu jedynie tych cookies, które pochodz od serwera, którego strona WWW jest odwiedzana, b d na podstawie wcze niej okre lonych zaufanych adresów. Programy blokuj ce reklamy (banner ads blockers). Aplikacje tego typu analizuj pliki HTML pobierane przez przegl dark u ytkownika i odrzucaj charakterystyczne paski reklamowe. Mo liwa jest dalsza selekcja dopuszczanie reklam pochodz cych od serwera docelowego, a odrzucanie pochodz cych od trzeciej strony. Oprogramowanie wykrywaj ce konie troja skie. Jest to szczególny rodzaj programów antywirusowych. Ich zadaniem jest wykrycie programów rezyduj cych na komputerze u ytkownika bez jego wiedzy, przeszukuj cych jego zasoby i wysyłaj cych pewne informacje do odległego hosta. Wbrew pozorom wykrycie takich działa mo e by trudne. Programy konie troja skie stosuj niekiedy wyrafinowane metody by w sposób niewidoczny wyprowadzi dane z komputera u ytkownika. Wykorzystuj one mi dzy innymi: - zaszyfrowane wiadomo ci poczty elektronicznej, - metody GET lub POST protokołu HTTP, - komunikaty systemu DNS (Domain Name Service) koduj c w nich przekazywane dane, - pliki graficzne koduj c w nich przekazywane dane, - obszar danych pakietu ping 18

20 Metody ochrony 3.2 Nowy protokół W odpowiedzi na niepokoj ce praktyki pozyskiwania i gromadzenia danych o internautach, rozpocz to prace nad protokołem maj cym zapewni u ytkownikom przegl darek wi ksz kontrol nad danymi o nich, obecnymi w Internecie. Protokół ten to P3P Platforma Preferencji Prywatno ci (Platform for Privacy Preferences) Tworzenie i rozwój nowego standardu P3P P3P 1.0 rozwijany przez World Wide Web Consortium (W3C) jest promowany na standard przemysłowy maj cy umo liwia w sposób prosty i zautomatyzowany dla u ytkownika kontrol nad wykorzystywaniem danych osobowych przez strony WWW. Patrz c na P3P z najni szego poziomu jest to standaryzowany zestaw pyta wielokrotnego wyboru zawieraj cy wszystkie główne aspekty polityki prywatno ci stron webowych. Ma za zadanie przedstawia przejrzysty wgl d w to, jak strony WWW wykorzystuj dane osobowe swoich u ytkowników. Technologia ta umo liwia serwerom WWW tłumaczenie swoich praktyk zwi zanych z prywatno ci osób odwiedzaj cych, do standaryzowanego formatu, odczytywanego przez maszyn (Extensible Markup Language XML). Zapis taki mo e by nast pnie automatycznie interpretowany przez przegl dark u ytkownika. Z punktu widzenia u ytkownika, klient P3P automatycznie pobiera i odczytuje zapis polityki bezpiecze stwa danego serwisu WWW. Przegl darka u ytkownika wyposa ona w technologi P3P mo e sprawdzi polityk prywatno ci serwisu i poinformowa u ytkownika o jego praktykach informacyjnych. Przegl darka mo e równie porówna zapis ten z ustawieniami bezpiecze stwa wybranymi przez u ytkownika. Na tej podstawie dokonywany jest wybór o przyj ciu b d blokowaniu zapisu cookies. Klient P3P mo e by cz ci składow przegl darki, stanowi plug-in lub by zewn trznym programem. 19

21 Metody ochrony P3P a anonimowo Obecnie w technologi P3P wyposa onych jest około 260 stron WWW. Czy P3P stanie si faktycznie standardem trudno jeszcze przes dzi. Wiadome jest natomiast, e nie rozwi e to w pełni problemu utraty anonimowo ci u ytkowników przegl darek. Popularyzacja P3P mo e przyczyni si do ograniczenia praktyk tworzenia profili zainteresowa u ytkowników, jednak nie pozwoli na ukrywanie informacji o maszynie u ytkownika ł cz cego si z serwerem WWW. 3.3 Serwery pośredniczące Serwer po rednicz cy (third-side proxy) (rysunek 3.1.) fizycznie jest odległ maszyn. Stanowi trzeci stron po rednicz c w pobieraniu zasobów z WWW. System taki mo na wyobrazi sobie jako lustro odbijaj ce docelowe zasoby. Z punktu widzenia przegl darki jest to serwer HTTP. U ytkownik odwiedzaj c stron takiego serwera, wypełnia formularz adresem jaki chce odwiedzi (URL). W odpowiedzi otrzymuje dane które otrzymałby, wpisuj c URL w pole adresu przegl darki. Z punku widzenia serwera docelowego jest to klient HTTP. Generuje, na podstawie zgłoszonego w formularzu adresu, odpowiednie zapytanie i wysyła je do serwera docelowego. Nast pnie otrzymuje dane dane. Podstawowy cel osi gany przy zastosowaniu takiego systemu to skuteczne ukrywane wszelkich informacji o kliencie HTTP. Dla serwera z którym chcemy si poł czy dost pne s jedynie dane o serwerze po rednicz cym. Serwer po rednicz cy daje równie szerokie mo liwo ci kontroli i filtrowania przesyłanych zasobów. Mo liwe jest wi c zarz dzanie mechanizmem cookies oraz blokowanie niepo danych dodatków (okna reklamowe itp.), jak równie usuwanie skryptów, czy programów. Serwer po rednicz cy mo e dokonywa dowolnych transformacji dor czanego dokumentu. Trudno tworzenia wyrafinowanych filtrów polega jedynie na tym, by strona HTML przesłana do przegl darki u ytkownika wygl dała tak samo (lub chocia podobnie) jak oryginalna. 20

WY SZA SZKOŁA ZARZ DZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU

WY SZA SZKOŁA ZARZ DZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU WY SZA SZKOŁA ZARZ DZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU Marek Piotrów Projektowanie systemu do zarz dzania Autoryzowan Stacj Obsługi Subaru Promotor: Prof. Dr Hab. In. Viktor A. Vlasenko Kierunek: Zarz dzanie

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Biblia

Sieci komputerowe. Biblia Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

SKANER BEZPIECZE STWA JAKO NARZ DZIE DIAGNOSTYCZNE

SKANER BEZPIECZE STWA JAKO NARZ DZIE DIAGNOSTYCZNE 59 SKANER BEZPIECZE STWA JAKO NARZ DZIE DIAGNOSTYCZNE Dariusz LASKOWSKI, Ireneusz KRYSOWATY, Pawe NIEDZIEJKO Wojskowa Akademia Techniczna, Wydzia Elektroniki, Instytut Telekomunikacji 00-908 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

First published in the English language under the title Web Penetration Testing with Kali Linux.

First published in the English language under the title Web Penetration Testing with Kali Linux. Tytuł oryginału: Web Penetration Testing with Kali Linux Tłumaczenie: Grzegorz Kowalczyk ISBN: 978-83-246-9013-8 Copyright 2013 Packt Publishing. First published in the English language under the title

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: The Tangled Web: A Guide to Securing Modern Web Applications

Tytuł oryginału: The Tangled Web: A Guide to Securing Modern Web Applications Tytuł oryginału: The Tangled Web: A Guide to Securing Modern Web Applications Tłumaczenie: Wojciech Moch ISBN: 978-83-246-4477-3 Original edition copyright 2012 by Michał Zalewski. All rights reserved.

Bardziej szczegółowo

Administracja systemu Windows Sewer 2003

Administracja systemu Windows Sewer 2003 Administracja systemu Windows Sewer 2003 mrat Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale Zarz dzanie zdalne serwerami» Zarz dzanie serwerem przy u yciu programu Remote Assiscance (Pomoc zdalna)» Zarz

Bardziej szczegółowo

ETIM I BMECAT STANDARDY ELEKTRONICZNEJ WYMIANY INFORMACJI W BRAN Y ELEKTROTECHNICZNEJ GRZEGORZ NOWAK, MARCIN TOKARSKI, CEZARY DRAUS

ETIM I BMECAT STANDARDY ELEKTRONICZNEJ WYMIANY INFORMACJI W BRAN Y ELEKTROTECHNICZNEJ GRZEGORZ NOWAK, MARCIN TOKARSKI, CEZARY DRAUS ETIM I BMECAT STANDARDY ELEKTRONICZNEJ WYMIANY INFORMACJI W BRAN Y ELEKTROTECHNICZNEJ GRZEGORZ NOWAK, MARCIN TOKARSKI, CEZARY DRAUS Streszczenie Artykuł opisuje mi dzynarodowy standard opisu produktów

Bardziej szczegółowo

VGLFL VIEWER FOR ACQUIRING AND DEVELOPING DATA FROM HETEROGENEOUS SOURCES. Mariusz Twardowski. Akademia Górniczo-Hutnicza

VGLFL VIEWER FOR ACQUIRING AND DEVELOPING DATA FROM HETEROGENEOUS SOURCES. Mariusz Twardowski. Akademia Górniczo-Hutnicza Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 18, 2008 ISBN 978-83-61576-08-2 WYKORZYSTANIE PRZEGL DARKI VGLFL DO POZYSKIWANIA I OPRACOWANIA DANYCH ZE RÓDE HETEROGENICZNYCH VGLFL VIEWER FOR

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA KOMUNIKACJI W ZESPOLE PROJEKTOWYM Z WYKORZYSTANIEM OPROGRAMOWANIA WIKI KAROLINA MUSZYŃSKA

ORGANIZACJA KOMUNIKACJI W ZESPOLE PROJEKTOWYM Z WYKORZYSTANIEM OPROGRAMOWANIA WIKI KAROLINA MUSZYŃSKA ORGANIZACJA KOMUNIKACJI W ZESPOLE PROJEKTOWYM Z WYKORZYSTANIEM OPROGRAMOWANIA WIKI KAROLINA MUSZYŃSKA Streszczenie Oprogramowanie oparte na mechanizmach Wiki coraz cz ciej znajduje zastosowanie w ró nego

Bardziej szczegółowo

ABC internetu. Wydanie VII

ABC internetu. Wydanie VII Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

praktyczna weryfikacja w instalacji pilotowej

praktyczna weryfikacja w instalacji pilotowej Wojciech Burakowski *, Marek D browski ** Wielousługowa sie IP QoS: architektura i praktyczna weryfikacja w instalacji pilotowej Od wielu lat d eniem projektantów sieci telekomunikacyjnych, jak równie

Bardziej szczegółowo

Tworzenie serwisów internetowych

Tworzenie serwisów internetowych Tworzenie serwisów internetowych Dr in. Marek Mi osz (c) M.Mi osz 1 Plan (1) Serwisy i aplikacje internetowe typologia i problemy Przegl d technologii Cykl ycia aplikacji internetowej Metodyka WSDM (ang.

Bardziej szczegółowo

HELION 2012. Authorized Polish translation of the English edition of Programming WCF Services, 3rd Edition ISBN 9780596805487 2010, Juval Löwy.

HELION 2012. Authorized Polish translation of the English edition of Programming WCF Services, 3rd Edition ISBN 9780596805487 2010, Juval Löwy. Tytuł oryginału: Programming WCF Services: Mastering WCF and the Azure AppFabric Service Bus, 3rd edition Tłumaczenie: Mikołaj Szczepaniak (wstęp, rozdz. 4 6, 11, dodatki), Weronika Łabaj (rozdz. 1 3),

Bardziej szczegółowo

Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock Images LLC.

Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock Images LLC. Tytuł oryginału: Search Engine Optimization Secrets Tłumaczenie: Rafał Jońca Projekt okładki: Studio Gravite / Olsztyn Obarek, Pokoński, Pazdrijowski, Zaprucki ISBN: 978-83-246-3606-8 Copyright 2011 by

Bardziej szczegółowo

J2ME. Praktyczne projekty. Wydanie II

J2ME. Praktyczne projekty. Wydanie II Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Tworzenie stron WWW. Praktyczny kurs

Tworzenie stron WWW. Praktyczny kurs Tworzenie stron WWW. Praktyczny kurs Autor: Marcin Lis ISBN: 978-83-246-2487-4 Format: 158 235, stron: 384 Naucz siê wreszcie samodzielnie tworzyæ strony internetowe! Jakie techniki koniecznie trzeba poznaæ,

Bardziej szczegółowo

Idź do. Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz. Katalog książek. Katalog online Zamów drukowany katalog. Twój koszyk.

Idź do. Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz. Katalog książek. Katalog online Zamów drukowany katalog. Twój koszyk. Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: The Cloud at Your Service Tłumaczenie: Justyna Walkowska Projekt okładki: Jan Paluch ISBN: 978-83-246-3416-3 Original edition copyright 2011 by Manning Publications Co. All rights reserved

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA ul. Nawojowska 118 33-300 Nowy S cz Infolinia: 0 801 13 00 23, www.novitus.pl info@novitus.pl Wydanie I NOVITUS 2010 Co powiniene zna i wiedzie przed przyst pieniem

Bardziej szczegółowo

Android w akcji. Wydanie II

Android w akcji. Wydanie II Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

This translation is published and sold by permission of O Reilly Media, Inc., which owns or controls all rights to publish and sell the same.

This translation is published and sold by permission of O Reilly Media, Inc., which owns or controls all rights to publish and sell the same. Tytuł oryginału: Packet Guide to Routing and Switching Tłumaczenie: Grzegorz Pawłowski ISBN: 978-83-246-5119-1 2013 Helion S.A. Authorized Polish translation of the English edition Packet Guide to Routing

Bardziej szczegółowo

REIN YNIERING PROCESU KSZTAŁCENIA Z WYKORZYSTANIEM IFS APPLICATIONS.

REIN YNIERING PROCESU KSZTAŁCENIA Z WYKORZYSTANIEM IFS APPLICATIONS. REIN YNIERING PROCESU KSZTAŁCENIA Z WYKORZYSTANIEM IFS APPLICATIONS. MIECZYSŁAW JAGODZI SKI AGATA GORAUS Politechnika l ska Streszczenie Streszczenie: W pracy przedstawiono przykład wdro enia IFS Applications,

Bardziej szczegółowo

Struktura danych (ang. data structure) - sposób uporz dkowania informacji w komputerze. Na strukturach danych operuj algorytmy.

Struktura danych (ang. data structure) - sposób uporz dkowania informacji w komputerze. Na strukturach danych operuj algorytmy. OPRACOWA : K77. Przeczytajcie wszystko chocia raz a na pewno b dziecie wi cej wiedzie J Uwaga do wszystkich przysz ych magistrów: Po wylosowaniu zagadnienia mówcie o rzeczach, które s dla Was zrozumia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO POZYSKIWANIE UŻYTKOWNIKÓW WYSZUKIWAREK

PROJEKT SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO POZYSKIWANIE UŻYTKOWNIKÓW WYSZUKIWAREK Politechnika Poznańska Wydział Informatyki i Zarządzania Instytut Inżynierii Zarządzania Praca dyplomowa magisterska PROJEKT SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO POZYSKIWANIE UŻYTKOWNIKÓW WYSZUKIWAREK Łukasz Sutkowski

Bardziej szczegółowo

Drupal. Poznaj go z każdej strony!

Drupal. Poznaj go z każdej strony! Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Wojownik SEO. Sztuka osiągania najwyższych pozycji w wyszukiwarkach

Wojownik SEO. Sztuka osiągania najwyższych pozycji w wyszukiwarkach Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Wybrane technologie informacyjne dla edukacji zarys problematyki

Wybrane technologie informacyjne dla edukacji zarys problematyki Waldemar FURMANEK Uniwersytet Rzeszowski, Polska Wybrane technologie informacyjne dla edukacji zarys problematyki Wst p Wszechobecno techniki, w tym technologii i technologii informacyjno- -komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE ASPEKTY POZYCJONOWANIA WITRYN INTERNETOWYCH. MACIEJ ROSZKOWSKI PIOTR TAMULEWICZ Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

PRAKTYCZNE ASPEKTY POZYCJONOWANIA WITRYN INTERNETOWYCH. MACIEJ ROSZKOWSKI PIOTR TAMULEWICZ Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie PRAKTYCZNE ASPEKTY POZYCJONOWANIA WITRYN INTERNETOWYCH MACIEJ ROSZKOWSKI PIOTR TAMULEWICZ Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Streszczenie Artykuł prezentuje techniki pozycjonowania

Bardziej szczegółowo