Joanna Kulesza. Ius internet. Między prawem a etyką

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Joanna Kulesza. Ius internet. Między prawem a etyką"

Transkrypt

1

2 Joanna Kulesza Ius internet Między prawem a etyką

3 Wydawca: Ewa Skuza Redaktor merytoryczny: Aldona Modrzewska Projekt okładki, stron tytułowych i opracowanie typograficzne serii: Jacek Staszewski ISBN Copyright by Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne Warszawa 2010 Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne Spółka z o.o. Grupa Kapitałowa WSiP S.A Warszawa, ul. J. Pankiewicza 3

4 Spis treści Wykaz skrótów... 8 Przedmowa Rozdział pierwszy Etyka w internecie Etyka i deontologia Etyka informatyka a etyka w informatyce Etyka w internecie Geneza netykiety Netykieta jako kodeks etyczny cyberprzestrzeni Normy netykiety znajdujące potwierdzenie w prawie Szanuj prawa autorskie Chroń prywatność i dane osobowe Chroń bezpieczeństwo poczty elektronicznej Unikaj spamu Bądź tolerancyjny Normy o charakterze etycznym Rozdział drugi Etyka cyberspołeczności na przykładzie Wikipedii Reguły a normy. Fenomen Verkeersbordvrij Reguły i normy w cyberprzestrzeni Cyberspołeczności. Definicja, przykłady, zasady samoregulacji Powstanie Wikipedii. Od GNUpedii do Nupedii Zasady Wikipedii Wyzwania Wikipedii Wikipedia. Ocena i podsumowanie Wartość obywatelstwa sieci Rozdział trzeci Nowy wymiar prywatności w sieciach informatycznych i standardy jej ochrony Sieć Nowy wymiar prywatności w Sieci 2.0. Prywatność Prywatność i reputacja Jak się bronić? Prawne narzędzia ochrony prywatności w Polsce Odpowiedzialność operatora portalu Praktyka krajowa Przykłady praktyki zagranicznej

5 6 Ius internet Spis treści Instrumenty międzynarodowej ochrony prywatności Jak rozwiązać problem ochrony Prywatności Bankructwo reputacji Rozdział czwarty Etyka a prawo autorskie na przykładzie ruchu Creative Commons Międzynarodowa ochrona praw autorskich Krajowa ochrona praw autorskich Przedmiot ochrony Wytwory myśli nie podlegające ochronie Czas trwania ochrony Podmiot ochrony Katalog praw autora Podmioty inne niż twórca uprawnione z tytułu majątkowych praw autorskich. 126 Utwory zależne Dozwolony użytek Instrumenty ochrony praw autorskich Sankcje karne. Przykłady Prawo autorskie a wyzwania obrotu elektronicznego Creative Commons. Geneza i opis Cztery alternatywy, sześć licencji Podstawowe licencje Inne licencje Krytyka CC w orzecznictwie Podsumowanie Rozdział piąty Prawna ochrona programów komputerowych a normy etyczne Ochrona prawna programów komputerowych Autorsko-prawna ochrona programów komputerowych w Polsce Patentowa ochrona programów komputerowych Filozofia wolnego oprogramowania Geneza wolnego oprogramowania Idea wolnego oprogramowania Free software a open source software Copyleft a non-copyleft Wątpliwości dotyczące idei wolnego oprogramowania Rozdział szósty Blogi, etyka i prawo prasowe Zjawisko dzienników internetowych Blogi w prawie europejskim Blogi w orzecznictwie europejskim Blogi w prawie polskim

6 7 Blogi w orzecznictwie polskim Nowelizacja prawa krajowego Propozycje zmian regulacji krajowych i międzynarodowych Etyka w blogosferze Rozdział siódmy Perspektywy regulacji obrotu elektronicznego. Etyka czy prawo? Terytorialne państwa w aterytorialnej cyberprzestrzeni Tradycyjne ujęcie kompetencji państwa Tradycyjne zasady wykonywania władzy państwowej Tradycyjne zasady jurysdykcji stosowane w cyberprzestrzeni Ramowa Konwencja Internetu Modele zarządzania internetem według WGIG Rozdział ósmy Ius internet w gospodarce hybrydowej Ius gentium a ius internet Gospodarka hybrydowa. Między wolnym rynkiem a przyjaźnią Ius internet podstawą gospodarki hybrydowej Bibliografia Akty prawne i dokumenty niewiążące Orzecznictwo Indeks

7 Wykaz skrótów AEDPA AITP BSD BGH CC cctlds DzU DMCA EKPC EPLA EPO ETPC FAQ FLOSS FOAF FSF FTP GGG GIC GIODO GIPC GNU GPL LGPL gtlds IAP ICANN ICP Antiterrorism and Effective Death Penalty Act Association of Information Technology Professionals Berkeley Software Distribution Licence Bundesgerichtshof (Sąd Najwyższy Republiki Federalnej Niemiec) Creative Commons country-code Top Level Domains Dziennik Ustaw Digital Millenium Copyright Act Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności European Patent Litigation Agreement European Patent Office (Europejski Urząd Patentowy) Europejski Trybunał Praw Człowieka Frequently Asked Questions Free/Libre Open Source Software Friend of a Friend Free Software Foundation File Transfer Protocol Giant Global Graph Global Internet Council Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych Global Internet Policy Council GNU s Not Unix General Public License Lesser General Public License generic Top-Level Domains Internet Access Provider Internet Corporation for Assigned Names and Numbers Internet Content Provider

8 9 IETF Internet Engineering Task Force IGF Internet Governance Forum IGP Internet Governance Project IIC International Internet Council IP Internet Protocol ISP Internet Service Provider k.c. kodeks cywilny k.k. kodeks karny LAN Local Area Network MIT Massachusetts Institute of Technology MKiDN Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego MMORPG Massively Multiplayer Online Role-Playing Game MOO Multiplayer Online Object MUD Multi-User Dungeon NASK Naukowa Akademicka Sieć Komputerowa NGNs Next Generation Networks NOR No Original Research (bez badań własnych) NPOV Neutral Point of View (neutralny punkt widzenia) NYU New York University OECD Organisation for Economic Co-operation and Development (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) ONZ Organizacja Narodów Zjednoczonych OSD Open Source Definition OSS Open Source Software p2p peer-to-peer P3P Platform for Privacy Preferences Project pr. pr. ustawa prawo prasowe pwp ustawa prawo własności przemysłowej RFC Request For Comments RIPA Regulation of Investigatory Powers Act SDiMI Stowarzyszenie Dziennikarzy i Mediów Internetowych SGAE Sociedad General de Autores y Editores SN Sąd Najwyższy SO Sąd Okręgowy

9 10 Ius internet Wykaz skrótów SR Sąd Rejonowy TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet Protocol UGC user-generated content uodo ustawa o ochronie danych osobowych uopaipp ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych uośude ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną uoznk ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji W3C World Wide Web Consortium WCT WIPO Copyright Treaty WICANN World Internet Corporation for Assigned Names and Numbers WIPO World Intelectual Property Organization (Światowa Organizacja Własności Intelektualnej) WGIG Working Group on Internet Governance WPPT WIPO Performances and Phonograms Treaty WSIS World Summit of Information Society (Światowy Szczyt Społeczeństwa Informacyjnego)

10 Przedmowa Popularyzacja internetu spowodowała m.in. wzrost liczby i szczegółowości dotyczących go regulacji prawnych. Ich celem było wprowadzenie ładu w chaotyczną cyberprzestrzeń. Zamierzenie to realizowane było przede wszystkim przez szereg krajowych aktów prawnych i ich nowelizacje. Efekt był umiarkowanie satysfakcjonujący. Nie tylko nie zawsze dawały się one bezkolizyjnie stosować w ramach obowiązujących systemów prawnych, ale szybko okazało się, że cyberprzestrzeń jako ponadgraniczna i pozaterytorialna nie poddaje się regulacjom prawa krajowego, a wyegzekwowanie jego przepisów okazuje się niemożliwe. Władze państwowe musiały zmierzyć się z nową sytuacją. Były całkowicie niewładne egzekwować stanowionych przez siebie przepisów prawa wobec działań realizowanych za pośrednictwem sieci globalnej, pomimo iż zachowania te wywoływały skutki bezpośrednio na ich terytorium. Sytuacja ta jest przede wszystkim efektem realnego braku możliwości regulowania zachowań skutkujących na terytorium państwa, ale inicjowanych poza jego granicami (jak np. przesyłanie złośliwego oprogramowania czy szerzenie wrogiej władzom państwowym propagandy). Wynika ona także z braku dostatecznie dookreślonych zasad międzynarodowej współpracy, które pozwoliłyby egzekwować normy prawa krajowego poza granicami regulującego państwa. Brakuje międzynarodowego porozumienia, które ramowo określałoby podział kompetencji jurysdykcyjnych wobec działań realizowanych w internecie. Istniejące porozumienia, powstałe przed epoką internetu, dotyczące międzynarodowej współpracy okazały się niewystarczające. Niemożliwe okazuje się np. egzekwowanie przestrzegania praw autorskich w sieci elektronicznej. Handel elektroniczny i usługi realizowane na poziomie międzynarodowym wymagają jednolitej polityki ochrony konsumentów. Stało się oczywiste, że stosowanie niespójnych, a często wręcz wzajemnie sprzecznych, regulacji krajowych, określających zakres podstawowych swobód obywatelskich, np. choćby swobody wypowiedzi, jest niemożliwe w takich obszarach cyberprzestrzeni, jak fora internetowe.

11 12 Ius internet Przedmowa Dla regulacji prawnych cyberprzestrzeń stała się wyzwaniem, któremu nie zdołały sprostać. Jak nigdy wcześniej okazało się, że prawo nie nadąża za postępem technicznym. Spiesznie modyfikowane konstrukcje prawne okazują się przestarzałe i niedostateczne, zanim na dobre zagoszczą na salach sądowych i w umowach cywilnoprawnych. Tej sytuacji towarzyszy brak woli władz poszczególnych państw do nawiązania wydolnej współpracy, określającej podział kompetencji między nimi na elektronicznej arenie działań (zadanie takie miało spełniać powołane przy ONZ Forum Zarządzania Internetem (Internet Governance Forum, IGF), jednak pod koniec swojej pięcioletniej kadencji nie zbliżyło się nawet do jego realizacji). Potrzebny jest alternatywny, pozaprawny system regulacji cyberprzestrzeni, który niezwłocznie pozwoli na jasne określenie zasad, na podstawie których zachowania internautów staną się przewidywalne i zsynchronizowane. W wyniku wnikliwej analizy istniejących sekwencji pozaprawnych zasad, wypracowanych już przez użytkowników internetu, wskazać można na istnienie zwyczajowych reguł zachowania, których całokształt określić można zwyczajowym prawem internetu ius internet. Termin ten obejmuje istniejące zasady powinnego zachowania w sieci globalnej wraz z sankcjami nakładanymi przez grupy społeczne, które je wypracowały, na osoby naruszające te reguły. Nawiązuje on do tradycyjnego podziału norm na nałożone przez ustawodawcę (lex) i te, których skuteczność zasadza się w tradycji, zwyczaju wynikającym z praktyki rządzonych (ius). Pojęcie ius internet odwołuje się do rzymskiej tradycji ius gentium, terminu, którym określano zwyczaje, z czasem sankcjonowane przez prawo, ujmujące sytuację prawną cudzoziemców w Rzymie. Ius gentium położyło podwaliny pod system prawa międzynarodowego publicznego, nazywanego tradycyjnie prawem narodów. Tak jak normy zwyczajowe z czasem wykształciły reżim prawny, regulujący wzajemne relacje krajowych społeczności, tak normy zwyczajowe, etyczne, które wypracowują w interakcjach cyberspołeczności, stać się mogą podstawą reżimu prawnego, regulującego cyberprzestrzeń. Istniejące elementy systemu zwyczajowego prawa internetu zdekodowano w oparciu o analizę regulacji wewnętrznych zarówno całości cyberspołeczeństwa (na przykładzie netykiety), jak i o kodeksy honorowe

12 13 grup, które można w cyberprzestrzeni wyróżnić (przede wszystkim Wikipedia, ruch Creative Commons i ruch wolnego oprogramowania). System wartości, do którego odwołują się wszystkie opisane porządki wewnętrzne, bazuje na zasadach etycznych. Podtytuł niniejszej książki precyzyjnie wskazuje miejsce ius internet w istniejącym w cyberprzestrzeni porządku społecznym między etyką a prawem. Zasady zwyczajowego prawa internetu wywodzą się bowiem z norm etycznych, a opatrzenie ich przez cyberspołeczności sankcjami nadało im rangę prawa zwyczajowego. Celem książki jest wskazanie sposobu możliwej, prawnej regulacji nowych zjawisk, powstałych za sprawą upowszechnienia dostępu do internetu. Zamierzeniem autorki jest wskazanie tych obszarów praktyki, które wymykają się obowiązującym regulacjom prawnym. Dlatego też zostaną opisane stany faktyczne, których ocena prawna okazuje się niemożliwa. Następnie przedstawione zostaną istniejące już, wypracowane przez praktykę, sposoby ich rozwiązania, oparte o ponadgraniczny, pozaprawny konsensus, wywodzony ze standardów etycznych wspólnych przedstawicielom cyberspołeczności. Wykorzystanie istniejącej już praktyki w tworzeniu nowych, dostosowanych do potrzeb internetowych społeczności przepisów prawa, pozwoli zapewnić im skuteczność i powtórzyć drogę, jaką przeszły rzymskie zwyczaje określane mianem ius gentium, nadając roli ius internet status części prawa międzynarodowego publicznego, prawa narodów w epoce cyberprzestrzeni.

13

14 Rozdział pierwszy Etyka w internecie Etyka i deontologia Etymologia słowa etyka znajduje się w greckim terminie ethikos, pochodzącym od słowa ethos, używanego przez starożytnych Greków do określenia zarówno charakteru, jak i zwyczaju. Postępowanie etyczne to postępowanie zgodne ze zwyczajowo przyjętymi przez daną społeczność wzorcami moralnymi 1. We współczesnej filozofii etyka oznacza badania nad moralnością, mające na celu odnalezienie spójnych systemów wartości, wskazujących normy powinnego zachowania. Nauka rozróżnia istnienie etyki opisowej (inaczej: nauki o moralności), której zadaniem jest identyfikacja poglądów moralnych danych grup społecznych w oparciu o metody znane socjologii czy psychologii oraz etyki normatywnej, która przypisuje sobie kompetencje do wskazywania tego co dobre i złe. Tylko etyce opisowej przyznać można przymiot nauki jako dyscypliny badawczej, bowiem jest tworzona na podstawie uznanych instrumentów metodycznych. Etyka normatywna to raczej zespół norm moralnych, nie mających przymiotu dyscypliny badawczej. Można uznać, że etyka oznacza zespół norm postępowania, przyjęty przez określoną grupę społeczną 2. Jeśli społeczność związana wspólną oceną etyczną określonych wartości uzna ich ochronę za szczególnie istotną, postawi na ich straży przepisy prawa pozytywnego. Filozofia wyróżnia jako podkategorię etyki opisowej m.in. etykę deontologiczną. Termin ten wyróżniany jest w oparciu o pojęcie zgodności 1 2 P. Łabieniec, Etyka. Etyka Zawodowa. Prawo (zarys problematyki), Prokurator 2(10)/2002, s. 21. Przykładem jednej z kategorii etyki opisowej, który przydatny jest czynionym tu rozważaniom, służyć może etyka cnoty, która zdaniem Jacka Hołówki nakazuje weryfikować trafność przyjętej postawy moralnej przez jej przydatność do regulacji życia w obrębie wspólnoty ; J. Hołówka, Etyka w działaniu, Prószyński i S-ka, Warszawa 2001, s. 29.

15 16 Ius internet Etyka w internecie lub sprzeczności danych zachowań z treścią istniejącego obowiązku albo prawa. Pozytywnie oceniane będą więc, z punktu widzenia etyki deontologicznej, te czyny, które stanowią realizację dyspozycji obowiązującego przepisu lub treści istniejącego obowiązku. Pojęcie deontologii zyskało na znaczeniu w związku ze społecznym wyodrębnianiem coraz to nowych grup zawodowych. Ich zamiarem było wyróżnienie swojej tożsamości spośród innych grup profesjonalistów. W tym celu powstały liczne kodeksy deontologiczne, które kodyfikowały zasady stosownego zachowania, właściwe dla określonych grup zawodowych. Mamy więc kodeks deontologiczny zawodu lekarza, adwokata, prokuratora czy nauczyciela. Powstanie takiego zespołu zasad ma świadczyć o prestiżu danej grupy społecznej, jak i o wyjątkowej trudności wyzwań etycznych, z jakimi w swojej pracy dana grupa zawodowa musi się mierzyć. Kodeks taki ma służyć wprowadzeniu standardów moralnych wspólnych dla wszystkich przedstawicieli danej profesji. Określa schemat właściwego zachowania, któremu sprostać powinni przedstawiciele danego zawodu. Tego rodzaju wewnętrzne regulacje często (choć nie zawsze) przybierają formę pisemną, a swoją treścią i strukturą przypominają akty prawa powszechnego publikowane są w periodykach branżowych, mają budowę złożoną z artykułów i paragrafów. Wydawane są zazwyczaj przez samorządy zawodowe, niejednokrotnie na mocy delegacji ustawowej, która zezwala danej organizacji samodzielnie uregulować kwestię standardów moralnych zawodu (np. przy pomocy powołanych w tym celu komisji i kar dyscyplinarnych). Wskazując miejsce etyki zawodowej w całości nauki o moralności powiedzieć należy, że zadaniem kodeksów deontologicznych jest doprecyzowanie ogólnych norm etycznych dla potrzeb konkretnych sytuacji, właściwych dla danego zawodu. Zatem kodeksy deontologiczne powinny być zgodne ze wskazaniami całości przyjętego systemu etycznego, jednak mogą poszerzać go o wskazówki przydatne w dylematach moralnych właściwych dla wykonywania danej profesji. Dobrze skonstruowany kodeks etyki zawodowej winien przede wszystkim zawierać jasno sformułowane normy powinnego zachowania, nie zaś werbalizować ogólnych celów, realizacją których w swoim działaniu kierują się przedstawiciele zawodowej korporacji. Kodeks zawodowy powinien mieć na celu interes publiczny,

16 17 nie zaś wyłącznie zabezpieczenie interesów korporacji. Wreszcie kodeks taki powinien obejmować jedynie zagadnienia kluczowe dla danej profesji i rozwiązywać kwestie sporne w sposób jasny, jednoznaczny i uczciwy 3. Na pytanie o moc prawną kodeksów deontologicznych należy odpowiedzieć negatywnie. O ile ustawa może delegować do władz samorządu zawodowego kompetencję do określenia zasad odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie zasad etycznych danej profesji, o tyle przepisy kodeksów deontologicznych nie mają mocy powszechnie wiążących norm prawa. W sytuacji naruszenia normy o charakterze deontologicznym, której dyspozycja nie jest tożsama z zakazem zawartym w przepisach prawa powszechnego, nie może być mowy o odpowiedzialności prawnej naruszyciela. Może on zostać pociągnięty do odpowiedzialności zawodowej, przed organami korporacji powołanymi do sprawowania nadzoru dyscyplinarnego nad jej członkami. Nie można jednak oczekiwać postawienia sprawcy przed sądami powszechnymi 4. Przyjęcie tezy odmiennej zezwalającej na włączenie norm deontologicznych do systemu prawa powszechnego byłoby niewłaściwe z kilku powodów. Po pierwsze Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej wskazuje zamknięty katalog źródeł prawa, który stanowią, obok samej Konstytucji, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe i rozporządzenia. Brak wśród tych źródeł prawa kodeksów deontologicznych czy choćby odesłania do ogólnej kategorii uchwał organów samorządów zawodowych. Dlatego też uznanie norm kodeksów zawodowych za normy powszechnie wiążącego prawa byłoby sprzeczne z formułą zamkniętego katalogu źródeł prawa, który wprowadza Konstytucja RP w art. 87. Kolejnym argumentem przemawiającym przeciwko przyjęciu norm etyki zawodowej za normy powszechnie wiążące jest wskazanie na drugi skutek sformułowania zawartego w art. 87. Tworzy on bowiem hierarchię źródeł obowiązującego prawa. Kolejność wskazania źródeł prawa w cytowanym artykule nie jest przypadkowa. Oznacza ona, że na szczycie hierarchii źródeł prawa znajduje 3 4 R.T. De George, Business Ethics, Macmillan, New York London, 1990, s , za: P. Łabieniec, op. cit., s. 27. Za: P. Łabieniec, op. cit., s. 13.

17 18 Ius internet Etyka w internecie się Konstytucja, dlatego też powinny być z nią zgodne ustawy i umowy międzynarodowe, wreszcie zarówno z Konstytucją, jak i z ustawami zgodne powinny być rozporządzenia. Jeśliby próbować przyjąć, wbrew wcześniejszemu argumentowi, że kodeksy deontologiczne czerpią swoją moc wiążącą z delegacji ustawowej (kiedy taka istnieje), to należałoby również założyć, że ich treść powinna być zgodna z dyspozycjami ustaw (ale także wyższych od nich hierarchicznie: Konstytucji, umów międzynarodowych i rozporządzeń). Przepisy kodeksów deontologicznych niezgodne z ustawą (Konstytucją, umową międzynarodową, rozporządzeniem) będą nieważne w wyniku zastosowania jednej z podstawowych zasad wykładni prawa: lex superior derogat legi inferiori (akt prawa hierarchicznie wyższy uchyla obowiązywanie aktu hierarchicznie niższego). Przepisy kodeksu zawodowego sprzeczne z przepisami aktów hierarchicznie wyższych byłyby więc automatycznie nieważne. W takiej sytuacji sens formułowania jakichkolwiek kodeksów zawodowych byłby wątpliwy, bowiem ich treść sprowadzać mogłaby się jedynie do powtórzenia treści przepisów prawa pozytywnego. Byłoby to jednocześnie sprzeczne z samym celem powstawania kodeksów deontologicznych, bowiem jak już powiedziano mają one za zadanie doprecyzowywać wymagania etyczne dotyczące ogółu społeczeństwa, ustanawiając je wyższymi dla przedstawicieli danej profesji. Należy dlatego przyjąć, że normy zapisane w kodeksach deontologicznych nie stanowią norm powszechnie obowiązującego prawa, ale odrębny porządek, oparty na zasadach etycznych 5. Etyka informatyka a etyka w informatyce W ciągu ostatniej dekady podejmowane były próby ustanowienia jednolitych zbiorów zasad odnoszących się do nowych sytuacji, a realizowanych przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji i technik informacyjnych. Zbiory te przyjmowały dwie formy: kodeksów deontologicznych informatyków oraz netykiety zasad kurtuazji sieciowej, wspólnych wszystkim użytkownikom internetu. Poniżej omówione zostaną kolejno obie te grupy. 5 Ibidem.

18 Niedostępne w wersji demonstracyjnej. Zapraszamy do zakupu pełnej wersji książki.

UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI Katarzyna Zarębska Kierunek studiów: PRAWO Numer albumu: 147031 ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ OCHRONA KONSUMENTA ORAZ NARUSZENIA DÓBR OSOBISTYCH

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO RZĄDU. Data przyjęcia stanowiska przez Komitet do Spraw Europejskich 7 marca 2014 r. 10 kwietnia 2014 r.

STANOWISKO RZĄDU. Data przyjęcia stanowiska przez Komitet do Spraw Europejskich 7 marca 2014 r. 10 kwietnia 2014 r. STANOWISKO RZĄDU I. METRYKA DOKUMENTU Tytuł KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Polityka wobec internetu i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Projekt (wersja do rozpatrzenia przez Komitet ds. Europejskich) Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną 1.1. Aktualny stan stosunków społecznych w dziedzinie,

Bardziej szczegółowo

INTERNET A PRAWA PODSTAWOWE

INTERNET A PRAWA PODSTAWOWE Katarzyna Szymielewicz Anna Mazgal Współpraca: Dorota Głowacka, Józef Halbersztadt INTERNET A PRAWA PODSTAWOWE Ekspresowy przegląd problemów regulacyjnych INTERNET A PRAWA PODSTAWOWE Ekspresowy przegląd

Bardziej szczegółowo

Dostęp do informacji publicznej w pytaniach i odpowiedziach

Dostęp do informacji publicznej w pytaniach i odpowiedziach Dostęp do informacji publicznej w pytaniach i odpowiedziach Jarosław Ruszewski Piotr Sitniewski Dostęp do informacji publicznej w pytaniach i odpowiedziach Białystok 2013 Redakcja: Piotr Sitniewski Autorzy:

Bardziej szczegółowo

1. Geneza społeczeństwa informacyjnego rozwój Internetu e-commerce

1. Geneza społeczeństwa informacyjnego rozwój Internetu e-commerce Szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo (ekspertyzy i publikacje) w obszarze handlu elektronicznego w ramach programu Phare 2003 - projekt PL2003/004-379/01.10 Wzmocnienie polityki ochrony konsumentów

Bardziej szczegółowo

REKLAMA ASPEKTY PRAWNE. redakcja naukowa Monika Namysłowska

REKLAMA ASPEKTY PRAWNE. redakcja naukowa Monika Namysłowska AUTORZY Joanna Adamczyk Piotr Chańko Julia Chlebny Konrad Drozdowski Jarosław Dudzik Andrzej Falkowski Anna Fornalczyk Lesław Góral Teresa Grzeszak Katarzyna Grzybczyk Dominika Ewa Harasimiuk (primo voto

Bardziej szczegółowo

POLECAMY W SERII: AUDIOWIZUALNE USŁUGI MEDIALNE. REGLAMENTACJA W WARUNKACH KONWERSJI CYFROWEJ OCHRONA PATENTOWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH

POLECAMY W SERII: AUDIOWIZUALNE USŁUGI MEDIALNE. REGLAMENTACJA W WARUNKACH KONWERSJI CYFROWEJ OCHRONA PATENTOWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH POLECAMY W SERII: AUDIOWIZUALNE USŁUGI MEDIALNE. REGLAMENTACJA W WARUNKACH KONWERSJI CYFROWEJ KATARZYNA CHAŁUBIŃSKA-JENTKIEWICZ OCHRONA PATENTOWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH ŻANETA PACUD NARUSZENIE PRAWA WŁASNOŚCI

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ DELIKTOWA POŚREDNICZĄCYCH DOSTAWCÓW USŁUG INTERNETOWYCH

ODPOWIEDZIALNOŚĆ DELIKTOWA POŚREDNICZĄCYCH DOSTAWCÓW USŁUG INTERNETOWYCH ODPOWIEDZIALNOŚĆ DELIKTOWA POŚREDNICZĄCYCH DOSTAWCÓW USŁUG INTERNETOWYCH ANALIZA PRAWNOPORÓWNAWCZA Marcin Z. Zieliński Warszawa 2013 Stan prawny na 30 września 2012 r. Wydawca Magdalena Stojek-Siwińska

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ DOSTAWCÓW I UŻYTKOWNIKÓW INTERNETU ZA ZAWARTOŚĆ STRON INTERNETOWYCH W ŚWIETLE PRAWNYCH I SPOŁECZNYCH REGULACJI

ODPOWIEDZIALNOŚĆ DOSTAWCÓW I UŻYTKOWNIKÓW INTERNETU ZA ZAWARTOŚĆ STRON INTERNETOWYCH W ŚWIETLE PRAWNYCH I SPOŁECZNYCH REGULACJI ODPOWIEDZIALNOŚĆ DOSTAWCÓW I UŻYTKOWNIKÓW INTERNETU ZA ZAWARTOŚĆ STRON INTERNETOWYCH W ŚWIETLE PRAWNYCH I SPOŁECZNYCH REGULACJI Rozprawy Społeczne, Nr 1 (VI), 2012 Małgorzata Gruchoła Katolicki Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI PRAWO

UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI PRAWO UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI PRAWO Małgorzata Sakowska nr albumu: 157526 Wyłączenie odpowiedzialności pośredniczących dostawców usług społeczeństwa informacyjnego za treści pochodzące

Bardziej szczegółowo

Otwarta nauka w Polsce 2014. Diagnoza

Otwarta nauka w Polsce 2014. Diagnoza Otwarta nauka w Polsce 2014 Diagnoza Otwarta nauka w Polsce 2014 Diagnoza pod redakcją Jakuba Szprota autorzy Andrzej Leśniak Michael Morys-Twarowski Krzysztof Siewicz Michał Starczewski Lidia Stępińska-Ustasiak

Bardziej szczegółowo

Realizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Realizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Realizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Warszawa, październik 2013 Spis treści I. Wstęp... 3 II. Część ogólna... 6 1. Proces dostosowywania ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Bardziej szczegółowo

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego Krzysztof Siewicz Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego 1. Wprowadzenie Informacja potrzebna jest każdemu z nas w życiu prywatnym oraz zawodowym. Dzięki informacji swoją działalność prowadzą

Bardziej szczegółowo

Nr 7/2005. ANALIZA BIURA KRRiT. Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Ewa Murawska-Najmiec. Grudzień 2005 KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI

Nr 7/2005. ANALIZA BIURA KRRiT. Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Ewa Murawska-Najmiec. Grudzień 2005 KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Departament Strategii i Analiz KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI Informacja na temat działań społeczności międzynarodowej na rzecz objęcia Internetu systemem

Bardziej szczegółowo

NARUSZENIE DÓBR OSOBISTYCH W INTERNECIE ORAZ ICH OCHRONA NA PODSTAWIE USTAWY O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

NARUSZENIE DÓBR OSOBISTYCH W INTERNECIE ORAZ ICH OCHRONA NA PODSTAWIE USTAWY O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Anna Rogacka-Łukasik* NARUSZENIE DÓBR OSOBISTYCH W INTERNECIE ORAZ ICH OCHRONA NA PODSTAWIE USTAWY O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ WSTĘP Postęp techniczny, którego konsekwencją jest intensywny

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność prawna za treści rozpowszechniane w Internecie

Odpowiedzialność prawna za treści rozpowszechniane w Internecie Zeszyt 48 przemysław polański Odpowiedzialność prawna za treści rozpowszechniane w Internecie Legal liability for content disseminated over the Internet przemysław polański Odpowiedzialność prawna za treści

Bardziej szczegółowo

Analiza aspektów gospodarczych, społecznych i prawnych, dotycząca patentu jednolitego i ewentualnych możliwości związanych z wdrożeniem przepisów o

Analiza aspektów gospodarczych, społecznych i prawnych, dotycząca patentu jednolitego i ewentualnych możliwości związanych z wdrożeniem przepisów o Analiza aspektów gospodarczych, społecznych i prawnych, dotycząca patentu jednolitego i ewentualnych możliwości związanych z wdrożeniem przepisów o patencie jednolitym Marek Łazewski 30 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

Raport Zbigniew Lasocik Emilia Rekosz-Cebula Łukasz Wieczorek. Handel ludźmi do pracy przymusowej: mechanizmy powstawania i efektywne zapobieganie.

Raport Zbigniew Lasocik Emilia Rekosz-Cebula Łukasz Wieczorek. Handel ludźmi do pracy przymusowej: mechanizmy powstawania i efektywne zapobieganie. Raport Zbigniew Lasocik Emilia Rekosz-Cebula Łukasz Wieczorek Handel ludźmi do pracy przymusowej: mechanizmy powstawania i efektywne zapobieganie. Zbigniew Lasocik Emilia Rekosz-Cebula Łukasz Wieczorek

Bardziej szczegółowo

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną 1.1. Aktualny stan stosunków społecznych w dziedzinie, w której ma dotyczyć projektowana zmiana ustawy Handel elektroniczny

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Prezes SN Lech Paprzycki (przewodniczący) SSN Marian Buliński SSN Jacek Sobczak (sprawozdawca) Protokolant Ewa Oziębła

POSTANOWIENIE. Prezes SN Lech Paprzycki (przewodniczący) SSN Marian Buliński SSN Jacek Sobczak (sprawozdawca) Protokolant Ewa Oziębła Sygn. akt II KK 55/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 27 listopada 2014 r. Prezes SN Lech Paprzycki (przewodniczący) SSN Marian Buliński SSN Jacek Sobczak (sprawozdawca) Protokolant Ewa Oziębła

Bardziej szczegółowo

1 Źródła i zasady prawa pracy

1 Źródła i zasady prawa pracy 1 Źródła i zasady prawa pracy Krzysztof Walczak Po zapoznaniu się z rozdziałem 1 Czytelnik będzie umiał odpowiedzieć na pytania dotyczące: zasad prawa pracy, o których należy pamiętać, tworząc prawo zakładowe,

Bardziej szczegółowo

TAJEMNICA BANKOWA W POSTĘPOWANIU KARNYM

TAJEMNICA BANKOWA W POSTĘPOWANIU KARNYM UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ PRAWA Agata Osińska TAJEMNICA BANKOWA W POSTĘPOWANIU KARNYM Rozprawa doktorska napisana w Katedrze Postępowania Karnego pod kierunkiem Prof. zw. dr hab. Cezarego Kuleszy

Bardziej szczegółowo

NOWE STANDARDY OPIEKI NAD MATKĄ I DZIECKIEM

NOWE STANDARDY OPIEKI NAD MATKĄ I DZIECKIEM Dorota Karkowska NOWE STANDARDY OPIEKI NAD MATKĄ I DZIECKIEM w kontekście prawnej organizacji opieki okołoporodowej w Polsce Dorota Karkowska NOWE STANDARDY OPIEKI NAD MATKĄ I DZIECKIEM w kontekście prawnej

Bardziej szczegółowo

Edyta Widawska Ewa Wysocka Zbigniew Wieczorek. Wyznaczniki wykluczenia cyfrowego i dostępności stron internetowych instytucji publicznych

Edyta Widawska Ewa Wysocka Zbigniew Wieczorek. Wyznaczniki wykluczenia cyfrowego i dostępności stron internetowych instytucji publicznych Edyta Widawska Ewa Wysocka Zbigniew Wieczorek Wyznaczniki wykluczenia cyfrowego i dostępności stron internetowych instytucji publicznych Częstochowa 2014 Recenzent Maciej Tanaś Redaktor naczelny Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Zespół do Spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych Propozycja działań

Zespół do Spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych Propozycja działań Zespół do Spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych Propozycja działań na rzecz ochrony praw autorskich i praw pokrewnych 2015-2017 Warszawa, 2014 r. [1] Spis treści 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Rozdział pierwszy. Unijny porządek prawny

Rozdział pierwszy. Unijny porządek prawny Rozdział pierwszy Unijny porządek prawny Unijny porządek prawny w szczególności charakteryzuje się autonomicznością oraz jednolitością jego stosowania we wszystkich państwach członkowskich 1 Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Materiał powstał dzięki wsparciu

Materiał powstał dzięki wsparciu Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach 3.0 http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.pl http://koed.org.pl Materiał powstał dzięki wsparciu

Bardziej szczegółowo

ABC PRAWA AUTORSKIEGO. mam prawo do prawa ABC ABC ABC. Fundacja "Inicjatywa Kobiet Aktywnych" FIKA w Olsztynie. Opracował Adam Poszewiecki

ABC PRAWA AUTORSKIEGO. mam prawo do prawa ABC ABC ABC. Fundacja Inicjatywa Kobiet Aktywnych FIKA w Olsztynie. Opracował Adam Poszewiecki mam prawo do prawa wydawnictwo Fika info publikacja bezpłatna publikacje wydane Fi publikacja bezpłatna publikacje planowane wydawnictwo wydawnictwo wydawnictwo Fika info publikacja bezpłatna Fika info

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność za naruszenia prawa autorskiego w polskim systemie prawnym Liability for infringements of copyright law in Polish legal system

Odpowiedzialność za naruszenia prawa autorskiego w polskim systemie prawnym Liability for infringements of copyright law in Polish legal system Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 103 Seria: Administracja i Zarządzanie 2014 mgr Łukasz Ciołek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo