Joanna Kulesza. Ius internet. Między prawem a etyką

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Joanna Kulesza. Ius internet. Między prawem a etyką"

Transkrypt

1

2 Joanna Kulesza Ius internet Między prawem a etyką

3 Wydawca: Ewa Skuza Redaktor merytoryczny: Aldona Modrzewska Projekt okładki, stron tytułowych i opracowanie typograficzne serii: Jacek Staszewski ISBN Copyright by Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne Warszawa 2010 Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne Spółka z o.o. Grupa Kapitałowa WSiP S.A Warszawa, ul. J. Pankiewicza 3

4 Spis treści Wykaz skrótów... 8 Przedmowa Rozdział pierwszy Etyka w internecie Etyka i deontologia Etyka informatyka a etyka w informatyce Etyka w internecie Geneza netykiety Netykieta jako kodeks etyczny cyberprzestrzeni Normy netykiety znajdujące potwierdzenie w prawie Szanuj prawa autorskie Chroń prywatność i dane osobowe Chroń bezpieczeństwo poczty elektronicznej Unikaj spamu Bądź tolerancyjny Normy o charakterze etycznym Rozdział drugi Etyka cyberspołeczności na przykładzie Wikipedii Reguły a normy. Fenomen Verkeersbordvrij Reguły i normy w cyberprzestrzeni Cyberspołeczności. Definicja, przykłady, zasady samoregulacji Powstanie Wikipedii. Od GNUpedii do Nupedii Zasady Wikipedii Wyzwania Wikipedii Wikipedia. Ocena i podsumowanie Wartość obywatelstwa sieci Rozdział trzeci Nowy wymiar prywatności w sieciach informatycznych i standardy jej ochrony Sieć Nowy wymiar prywatności w Sieci 2.0. Prywatność Prywatność i reputacja Jak się bronić? Prawne narzędzia ochrony prywatności w Polsce Odpowiedzialność operatora portalu Praktyka krajowa Przykłady praktyki zagranicznej

5 6 Ius internet Spis treści Instrumenty międzynarodowej ochrony prywatności Jak rozwiązać problem ochrony Prywatności Bankructwo reputacji Rozdział czwarty Etyka a prawo autorskie na przykładzie ruchu Creative Commons Międzynarodowa ochrona praw autorskich Krajowa ochrona praw autorskich Przedmiot ochrony Wytwory myśli nie podlegające ochronie Czas trwania ochrony Podmiot ochrony Katalog praw autora Podmioty inne niż twórca uprawnione z tytułu majątkowych praw autorskich. 126 Utwory zależne Dozwolony użytek Instrumenty ochrony praw autorskich Sankcje karne. Przykłady Prawo autorskie a wyzwania obrotu elektronicznego Creative Commons. Geneza i opis Cztery alternatywy, sześć licencji Podstawowe licencje Inne licencje Krytyka CC w orzecznictwie Podsumowanie Rozdział piąty Prawna ochrona programów komputerowych a normy etyczne Ochrona prawna programów komputerowych Autorsko-prawna ochrona programów komputerowych w Polsce Patentowa ochrona programów komputerowych Filozofia wolnego oprogramowania Geneza wolnego oprogramowania Idea wolnego oprogramowania Free software a open source software Copyleft a non-copyleft Wątpliwości dotyczące idei wolnego oprogramowania Rozdział szósty Blogi, etyka i prawo prasowe Zjawisko dzienników internetowych Blogi w prawie europejskim Blogi w orzecznictwie europejskim Blogi w prawie polskim

6 7 Blogi w orzecznictwie polskim Nowelizacja prawa krajowego Propozycje zmian regulacji krajowych i międzynarodowych Etyka w blogosferze Rozdział siódmy Perspektywy regulacji obrotu elektronicznego. Etyka czy prawo? Terytorialne państwa w aterytorialnej cyberprzestrzeni Tradycyjne ujęcie kompetencji państwa Tradycyjne zasady wykonywania władzy państwowej Tradycyjne zasady jurysdykcji stosowane w cyberprzestrzeni Ramowa Konwencja Internetu Modele zarządzania internetem według WGIG Rozdział ósmy Ius internet w gospodarce hybrydowej Ius gentium a ius internet Gospodarka hybrydowa. Między wolnym rynkiem a przyjaźnią Ius internet podstawą gospodarki hybrydowej Bibliografia Akty prawne i dokumenty niewiążące Orzecznictwo Indeks

7 Wykaz skrótów AEDPA AITP BSD BGH CC cctlds DzU DMCA EKPC EPLA EPO ETPC FAQ FLOSS FOAF FSF FTP GGG GIC GIODO GIPC GNU GPL LGPL gtlds IAP ICANN ICP Antiterrorism and Effective Death Penalty Act Association of Information Technology Professionals Berkeley Software Distribution Licence Bundesgerichtshof (Sąd Najwyższy Republiki Federalnej Niemiec) Creative Commons country-code Top Level Domains Dziennik Ustaw Digital Millenium Copyright Act Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności European Patent Litigation Agreement European Patent Office (Europejski Urząd Patentowy) Europejski Trybunał Praw Człowieka Frequently Asked Questions Free/Libre Open Source Software Friend of a Friend Free Software Foundation File Transfer Protocol Giant Global Graph Global Internet Council Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych Global Internet Policy Council GNU s Not Unix General Public License Lesser General Public License generic Top-Level Domains Internet Access Provider Internet Corporation for Assigned Names and Numbers Internet Content Provider

8 9 IETF Internet Engineering Task Force IGF Internet Governance Forum IGP Internet Governance Project IIC International Internet Council IP Internet Protocol ISP Internet Service Provider k.c. kodeks cywilny k.k. kodeks karny LAN Local Area Network MIT Massachusetts Institute of Technology MKiDN Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego MMORPG Massively Multiplayer Online Role-Playing Game MOO Multiplayer Online Object MUD Multi-User Dungeon NASK Naukowa Akademicka Sieć Komputerowa NGNs Next Generation Networks NOR No Original Research (bez badań własnych) NPOV Neutral Point of View (neutralny punkt widzenia) NYU New York University OECD Organisation for Economic Co-operation and Development (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) ONZ Organizacja Narodów Zjednoczonych OSD Open Source Definition OSS Open Source Software p2p peer-to-peer P3P Platform for Privacy Preferences Project pr. pr. ustawa prawo prasowe pwp ustawa prawo własności przemysłowej RFC Request For Comments RIPA Regulation of Investigatory Powers Act SDiMI Stowarzyszenie Dziennikarzy i Mediów Internetowych SGAE Sociedad General de Autores y Editores SN Sąd Najwyższy SO Sąd Okręgowy

9 10 Ius internet Wykaz skrótów SR Sąd Rejonowy TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet Protocol UGC user-generated content uodo ustawa o ochronie danych osobowych uopaipp ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych uośude ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną uoznk ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji W3C World Wide Web Consortium WCT WIPO Copyright Treaty WICANN World Internet Corporation for Assigned Names and Numbers WIPO World Intelectual Property Organization (Światowa Organizacja Własności Intelektualnej) WGIG Working Group on Internet Governance WPPT WIPO Performances and Phonograms Treaty WSIS World Summit of Information Society (Światowy Szczyt Społeczeństwa Informacyjnego)

10 Przedmowa Popularyzacja internetu spowodowała m.in. wzrost liczby i szczegółowości dotyczących go regulacji prawnych. Ich celem było wprowadzenie ładu w chaotyczną cyberprzestrzeń. Zamierzenie to realizowane było przede wszystkim przez szereg krajowych aktów prawnych i ich nowelizacje. Efekt był umiarkowanie satysfakcjonujący. Nie tylko nie zawsze dawały się one bezkolizyjnie stosować w ramach obowiązujących systemów prawnych, ale szybko okazało się, że cyberprzestrzeń jako ponadgraniczna i pozaterytorialna nie poddaje się regulacjom prawa krajowego, a wyegzekwowanie jego przepisów okazuje się niemożliwe. Władze państwowe musiały zmierzyć się z nową sytuacją. Były całkowicie niewładne egzekwować stanowionych przez siebie przepisów prawa wobec działań realizowanych za pośrednictwem sieci globalnej, pomimo iż zachowania te wywoływały skutki bezpośrednio na ich terytorium. Sytuacja ta jest przede wszystkim efektem realnego braku możliwości regulowania zachowań skutkujących na terytorium państwa, ale inicjowanych poza jego granicami (jak np. przesyłanie złośliwego oprogramowania czy szerzenie wrogiej władzom państwowym propagandy). Wynika ona także z braku dostatecznie dookreślonych zasad międzynarodowej współpracy, które pozwoliłyby egzekwować normy prawa krajowego poza granicami regulującego państwa. Brakuje międzynarodowego porozumienia, które ramowo określałoby podział kompetencji jurysdykcyjnych wobec działań realizowanych w internecie. Istniejące porozumienia, powstałe przed epoką internetu, dotyczące międzynarodowej współpracy okazały się niewystarczające. Niemożliwe okazuje się np. egzekwowanie przestrzegania praw autorskich w sieci elektronicznej. Handel elektroniczny i usługi realizowane na poziomie międzynarodowym wymagają jednolitej polityki ochrony konsumentów. Stało się oczywiste, że stosowanie niespójnych, a często wręcz wzajemnie sprzecznych, regulacji krajowych, określających zakres podstawowych swobód obywatelskich, np. choćby swobody wypowiedzi, jest niemożliwe w takich obszarach cyberprzestrzeni, jak fora internetowe.

11 12 Ius internet Przedmowa Dla regulacji prawnych cyberprzestrzeń stała się wyzwaniem, któremu nie zdołały sprostać. Jak nigdy wcześniej okazało się, że prawo nie nadąża za postępem technicznym. Spiesznie modyfikowane konstrukcje prawne okazują się przestarzałe i niedostateczne, zanim na dobre zagoszczą na salach sądowych i w umowach cywilnoprawnych. Tej sytuacji towarzyszy brak woli władz poszczególnych państw do nawiązania wydolnej współpracy, określającej podział kompetencji między nimi na elektronicznej arenie działań (zadanie takie miało spełniać powołane przy ONZ Forum Zarządzania Internetem (Internet Governance Forum, IGF), jednak pod koniec swojej pięcioletniej kadencji nie zbliżyło się nawet do jego realizacji). Potrzebny jest alternatywny, pozaprawny system regulacji cyberprzestrzeni, który niezwłocznie pozwoli na jasne określenie zasad, na podstawie których zachowania internautów staną się przewidywalne i zsynchronizowane. W wyniku wnikliwej analizy istniejących sekwencji pozaprawnych zasad, wypracowanych już przez użytkowników internetu, wskazać można na istnienie zwyczajowych reguł zachowania, których całokształt określić można zwyczajowym prawem internetu ius internet. Termin ten obejmuje istniejące zasady powinnego zachowania w sieci globalnej wraz z sankcjami nakładanymi przez grupy społeczne, które je wypracowały, na osoby naruszające te reguły. Nawiązuje on do tradycyjnego podziału norm na nałożone przez ustawodawcę (lex) i te, których skuteczność zasadza się w tradycji, zwyczaju wynikającym z praktyki rządzonych (ius). Pojęcie ius internet odwołuje się do rzymskiej tradycji ius gentium, terminu, którym określano zwyczaje, z czasem sankcjonowane przez prawo, ujmujące sytuację prawną cudzoziemców w Rzymie. Ius gentium położyło podwaliny pod system prawa międzynarodowego publicznego, nazywanego tradycyjnie prawem narodów. Tak jak normy zwyczajowe z czasem wykształciły reżim prawny, regulujący wzajemne relacje krajowych społeczności, tak normy zwyczajowe, etyczne, które wypracowują w interakcjach cyberspołeczności, stać się mogą podstawą reżimu prawnego, regulującego cyberprzestrzeń. Istniejące elementy systemu zwyczajowego prawa internetu zdekodowano w oparciu o analizę regulacji wewnętrznych zarówno całości cyberspołeczeństwa (na przykładzie netykiety), jak i o kodeksy honorowe

12 13 grup, które można w cyberprzestrzeni wyróżnić (przede wszystkim Wikipedia, ruch Creative Commons i ruch wolnego oprogramowania). System wartości, do którego odwołują się wszystkie opisane porządki wewnętrzne, bazuje na zasadach etycznych. Podtytuł niniejszej książki precyzyjnie wskazuje miejsce ius internet w istniejącym w cyberprzestrzeni porządku społecznym między etyką a prawem. Zasady zwyczajowego prawa internetu wywodzą się bowiem z norm etycznych, a opatrzenie ich przez cyberspołeczności sankcjami nadało im rangę prawa zwyczajowego. Celem książki jest wskazanie sposobu możliwej, prawnej regulacji nowych zjawisk, powstałych za sprawą upowszechnienia dostępu do internetu. Zamierzeniem autorki jest wskazanie tych obszarów praktyki, które wymykają się obowiązującym regulacjom prawnym. Dlatego też zostaną opisane stany faktyczne, których ocena prawna okazuje się niemożliwa. Następnie przedstawione zostaną istniejące już, wypracowane przez praktykę, sposoby ich rozwiązania, oparte o ponadgraniczny, pozaprawny konsensus, wywodzony ze standardów etycznych wspólnych przedstawicielom cyberspołeczności. Wykorzystanie istniejącej już praktyki w tworzeniu nowych, dostosowanych do potrzeb internetowych społeczności przepisów prawa, pozwoli zapewnić im skuteczność i powtórzyć drogę, jaką przeszły rzymskie zwyczaje określane mianem ius gentium, nadając roli ius internet status części prawa międzynarodowego publicznego, prawa narodów w epoce cyberprzestrzeni.

13

14 Rozdział pierwszy Etyka w internecie Etyka i deontologia Etymologia słowa etyka znajduje się w greckim terminie ethikos, pochodzącym od słowa ethos, używanego przez starożytnych Greków do określenia zarówno charakteru, jak i zwyczaju. Postępowanie etyczne to postępowanie zgodne ze zwyczajowo przyjętymi przez daną społeczność wzorcami moralnymi 1. We współczesnej filozofii etyka oznacza badania nad moralnością, mające na celu odnalezienie spójnych systemów wartości, wskazujących normy powinnego zachowania. Nauka rozróżnia istnienie etyki opisowej (inaczej: nauki o moralności), której zadaniem jest identyfikacja poglądów moralnych danych grup społecznych w oparciu o metody znane socjologii czy psychologii oraz etyki normatywnej, która przypisuje sobie kompetencje do wskazywania tego co dobre i złe. Tylko etyce opisowej przyznać można przymiot nauki jako dyscypliny badawczej, bowiem jest tworzona na podstawie uznanych instrumentów metodycznych. Etyka normatywna to raczej zespół norm moralnych, nie mających przymiotu dyscypliny badawczej. Można uznać, że etyka oznacza zespół norm postępowania, przyjęty przez określoną grupę społeczną 2. Jeśli społeczność związana wspólną oceną etyczną określonych wartości uzna ich ochronę za szczególnie istotną, postawi na ich straży przepisy prawa pozytywnego. Filozofia wyróżnia jako podkategorię etyki opisowej m.in. etykę deontologiczną. Termin ten wyróżniany jest w oparciu o pojęcie zgodności 1 2 P. Łabieniec, Etyka. Etyka Zawodowa. Prawo (zarys problematyki), Prokurator 2(10)/2002, s. 21. Przykładem jednej z kategorii etyki opisowej, który przydatny jest czynionym tu rozważaniom, służyć może etyka cnoty, która zdaniem Jacka Hołówki nakazuje weryfikować trafność przyjętej postawy moralnej przez jej przydatność do regulacji życia w obrębie wspólnoty ; J. Hołówka, Etyka w działaniu, Prószyński i S-ka, Warszawa 2001, s. 29.

15 16 Ius internet Etyka w internecie lub sprzeczności danych zachowań z treścią istniejącego obowiązku albo prawa. Pozytywnie oceniane będą więc, z punktu widzenia etyki deontologicznej, te czyny, które stanowią realizację dyspozycji obowiązującego przepisu lub treści istniejącego obowiązku. Pojęcie deontologii zyskało na znaczeniu w związku ze społecznym wyodrębnianiem coraz to nowych grup zawodowych. Ich zamiarem było wyróżnienie swojej tożsamości spośród innych grup profesjonalistów. W tym celu powstały liczne kodeksy deontologiczne, które kodyfikowały zasady stosownego zachowania, właściwe dla określonych grup zawodowych. Mamy więc kodeks deontologiczny zawodu lekarza, adwokata, prokuratora czy nauczyciela. Powstanie takiego zespołu zasad ma świadczyć o prestiżu danej grupy społecznej, jak i o wyjątkowej trudności wyzwań etycznych, z jakimi w swojej pracy dana grupa zawodowa musi się mierzyć. Kodeks taki ma służyć wprowadzeniu standardów moralnych wspólnych dla wszystkich przedstawicieli danej profesji. Określa schemat właściwego zachowania, któremu sprostać powinni przedstawiciele danego zawodu. Tego rodzaju wewnętrzne regulacje często (choć nie zawsze) przybierają formę pisemną, a swoją treścią i strukturą przypominają akty prawa powszechnego publikowane są w periodykach branżowych, mają budowę złożoną z artykułów i paragrafów. Wydawane są zazwyczaj przez samorządy zawodowe, niejednokrotnie na mocy delegacji ustawowej, która zezwala danej organizacji samodzielnie uregulować kwestię standardów moralnych zawodu (np. przy pomocy powołanych w tym celu komisji i kar dyscyplinarnych). Wskazując miejsce etyki zawodowej w całości nauki o moralności powiedzieć należy, że zadaniem kodeksów deontologicznych jest doprecyzowanie ogólnych norm etycznych dla potrzeb konkretnych sytuacji, właściwych dla danego zawodu. Zatem kodeksy deontologiczne powinny być zgodne ze wskazaniami całości przyjętego systemu etycznego, jednak mogą poszerzać go o wskazówki przydatne w dylematach moralnych właściwych dla wykonywania danej profesji. Dobrze skonstruowany kodeks etyki zawodowej winien przede wszystkim zawierać jasno sformułowane normy powinnego zachowania, nie zaś werbalizować ogólnych celów, realizacją których w swoim działaniu kierują się przedstawiciele zawodowej korporacji. Kodeks zawodowy powinien mieć na celu interes publiczny,

16 17 nie zaś wyłącznie zabezpieczenie interesów korporacji. Wreszcie kodeks taki powinien obejmować jedynie zagadnienia kluczowe dla danej profesji i rozwiązywać kwestie sporne w sposób jasny, jednoznaczny i uczciwy 3. Na pytanie o moc prawną kodeksów deontologicznych należy odpowiedzieć negatywnie. O ile ustawa może delegować do władz samorządu zawodowego kompetencję do określenia zasad odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie zasad etycznych danej profesji, o tyle przepisy kodeksów deontologicznych nie mają mocy powszechnie wiążących norm prawa. W sytuacji naruszenia normy o charakterze deontologicznym, której dyspozycja nie jest tożsama z zakazem zawartym w przepisach prawa powszechnego, nie może być mowy o odpowiedzialności prawnej naruszyciela. Może on zostać pociągnięty do odpowiedzialności zawodowej, przed organami korporacji powołanymi do sprawowania nadzoru dyscyplinarnego nad jej członkami. Nie można jednak oczekiwać postawienia sprawcy przed sądami powszechnymi 4. Przyjęcie tezy odmiennej zezwalającej na włączenie norm deontologicznych do systemu prawa powszechnego byłoby niewłaściwe z kilku powodów. Po pierwsze Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej wskazuje zamknięty katalog źródeł prawa, który stanowią, obok samej Konstytucji, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe i rozporządzenia. Brak wśród tych źródeł prawa kodeksów deontologicznych czy choćby odesłania do ogólnej kategorii uchwał organów samorządów zawodowych. Dlatego też uznanie norm kodeksów zawodowych za normy powszechnie wiążącego prawa byłoby sprzeczne z formułą zamkniętego katalogu źródeł prawa, który wprowadza Konstytucja RP w art. 87. Kolejnym argumentem przemawiającym przeciwko przyjęciu norm etyki zawodowej za normy powszechnie wiążące jest wskazanie na drugi skutek sformułowania zawartego w art. 87. Tworzy on bowiem hierarchię źródeł obowiązującego prawa. Kolejność wskazania źródeł prawa w cytowanym artykule nie jest przypadkowa. Oznacza ona, że na szczycie hierarchii źródeł prawa znajduje 3 4 R.T. De George, Business Ethics, Macmillan, New York London, 1990, s , za: P. Łabieniec, op. cit., s. 27. Za: P. Łabieniec, op. cit., s. 13.

17 18 Ius internet Etyka w internecie się Konstytucja, dlatego też powinny być z nią zgodne ustawy i umowy międzynarodowe, wreszcie zarówno z Konstytucją, jak i z ustawami zgodne powinny być rozporządzenia. Jeśliby próbować przyjąć, wbrew wcześniejszemu argumentowi, że kodeksy deontologiczne czerpią swoją moc wiążącą z delegacji ustawowej (kiedy taka istnieje), to należałoby również założyć, że ich treść powinna być zgodna z dyspozycjami ustaw (ale także wyższych od nich hierarchicznie: Konstytucji, umów międzynarodowych i rozporządzeń). Przepisy kodeksów deontologicznych niezgodne z ustawą (Konstytucją, umową międzynarodową, rozporządzeniem) będą nieważne w wyniku zastosowania jednej z podstawowych zasad wykładni prawa: lex superior derogat legi inferiori (akt prawa hierarchicznie wyższy uchyla obowiązywanie aktu hierarchicznie niższego). Przepisy kodeksu zawodowego sprzeczne z przepisami aktów hierarchicznie wyższych byłyby więc automatycznie nieważne. W takiej sytuacji sens formułowania jakichkolwiek kodeksów zawodowych byłby wątpliwy, bowiem ich treść sprowadzać mogłaby się jedynie do powtórzenia treści przepisów prawa pozytywnego. Byłoby to jednocześnie sprzeczne z samym celem powstawania kodeksów deontologicznych, bowiem jak już powiedziano mają one za zadanie doprecyzowywać wymagania etyczne dotyczące ogółu społeczeństwa, ustanawiając je wyższymi dla przedstawicieli danej profesji. Należy dlatego przyjąć, że normy zapisane w kodeksach deontologicznych nie stanowią norm powszechnie obowiązującego prawa, ale odrębny porządek, oparty na zasadach etycznych 5. Etyka informatyka a etyka w informatyce W ciągu ostatniej dekady podejmowane były próby ustanowienia jednolitych zbiorów zasad odnoszących się do nowych sytuacji, a realizowanych przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji i technik informacyjnych. Zbiory te przyjmowały dwie formy: kodeksów deontologicznych informatyków oraz netykiety zasad kurtuazji sieciowej, wspólnych wszystkim użytkownikom internetu. Poniżej omówione zostaną kolejno obie te grupy. 5 Ibidem.

18 Niedostępne w wersji demonstracyjnej. Zapraszamy do zakupu pełnej wersji książki.

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRAWA NOWYCH TECHNOLOGII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRAWA NOWYCH TECHNOLOGII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO 2015/2016 PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRAWA NOWYCH TECHNOLOGII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO 2015/2016 PRAWO NOWYCH TECHNOLOGII Technologie informacyjne - 23 godz. 1. Podpisy elektroniczne

Bardziej szczegółowo

Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów. Autor: redakcja naukowa Bogusława Gnela

Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów. Autor: redakcja naukowa Bogusława Gnela Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów Autor: redakcja naukowa Bogusława Gnela Autorami podręcznika są pracownicy naukowo-dydaktyczni Katedry Prawa Cywilnego i Gospodarczego oraz Katedry Prawa

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT. Wykład nr 0. Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej. Instytut InŜynierii i Gospodarki Wodnej Zakład Gospodarki Wodnej

KONSPEKT. Wykład nr 0. Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej. Instytut InŜynierii i Gospodarki Wodnej Zakład Gospodarki Wodnej Wykład nr 0 Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej KONSPEKT wykład adów Instytut InŜynierii i Gospodarki Wodnej Zakład Gospodarki Wodnej OPRACOWAŁ dr hab.inŝ.wojciech Chmielowski prof. PK Wykład

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 14 stycznia 2010 r. III ZS 4/09

Wyrok z dnia 14 stycznia 2010 r. III ZS 4/09 Wyrok z dnia 14 stycznia 2010 r. III ZS 4/09 Regionalna izba notarialna nie ma kompetencji do podejmowania uchwał w przedmiocie zasad etyki zawodowej notariuszy. Przewodniczący SSN Kazimierz Jaśkowski,

Bardziej szczegółowo

NORMY PRAWA CYWILNEGO

NORMY PRAWA CYWILNEGO NORMY PRAWA CYWILNEGO Norma prawna: wypowiedz językowa-> wyznaczenie jej adresata, zakres zastosowania, zakres normowania (czyny nakazane lub zakazane) Normy postępowania są tworzone także przez uczestników

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe "Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy". Opracowanie: dr Artur Woźny

Studia podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy. Opracowanie: dr Artur Woźny ŹRÓDŁA PRAWA PRACY Pod pojęciem źródła prawa rozumie się wszelkiego rodzaju formy, poprzez które zostają wyrażone normy prawne. Charakter oficjalnego źródła prawa stanowionego (wydanego przez uprawnione

Bardziej szczegółowo

SYLABUS PRZEDMIOTU PRAWO AUTORSKIE. dla studentów Wydziału Artystycznego. I. Informacje ogólne. 1. Nazwa przedmiotu Prawo Autorskie

SYLABUS PRZEDMIOTU PRAWO AUTORSKIE. dla studentów Wydziału Artystycznego. I. Informacje ogólne. 1. Nazwa przedmiotu Prawo Autorskie SYLABUS PRZEDMIOTU PRAWO AUTORSKIE dla studentów Wydziału Artystycznego I. Informacje ogólne 1. Nazwa przedmiotu Prawo Autorskie 2. Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy 3. Poziom i kierunek studiów - studia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE WIADOMOŚCI O PRAWIE Norma prawna

PODSTAWOWE WIADOMOŚCI O PRAWIE Norma prawna Norma prawna PRAWO zbiór wszystkich obowiązujących w danym państwie norm prawnych. NORMA PRAWNA reguła ustanowiona lub uznana przez państwo, która określa jak należy postępować w oznaczonych okolicznościach.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wstęp... 13

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wstęp... 13 Wykaz skrótów... 11 Wstęp... 13 Rozdział I Prawa pokrewne zagadnienia ogólne... 17 1. Podstawowe akty prawne dotyczące ochrony praw pokrewnych... 17 1.1. Konwencja rzymska z 1961 r.... 17 1.2. Porozumienie

Bardziej szczegółowo

Szkolenie biblioteczne cz. 4. CO NIECO o WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Szkolenie biblioteczne cz. 4. CO NIECO o WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ BIBLIOTEKA WYDZIAŁU KULTURY FIZYCZNEJ i PROMOCJI ZDROWIA Szkolenie biblioteczne cz. 4 CO NIECO o WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Przygotowała Beata Bekasz W Bibliotece Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Art. 88. - konkretyzacja: - ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych

Art. 88. - konkretyzacja: - ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych OBOWIĄZYWANIE PRAWA I. Zasady konstytucyjne: 1. Zasada państwa prawa i jej konsekwencje w procesie stanowienia prawa: niezwykle ważna dyrektywa w zakresie stanowienia i stosowania prawa wyrok 9 V 2005

Bardziej szczegółowo

Prawa autorskie, licencje

Prawa autorskie, licencje Prawa autorskie, licencje Wyjaśnienie pojęć oraz tezy do dyskusji Michał Rad 21.10.2015 Przedstawione w dalszej części wykładu tezy są prywatnym poglądem autora i powinne być traktowane jako głos w dyskusji,

Bardziej szczegółowo

Naruszenie prawa własności intelektualnej w prawie prywatnym międzynarodowym Marek Świerczyński Wolters Kluwer Polska - LEX, Seria: MONOGRAFIE

Naruszenie prawa własności intelektualnej w prawie prywatnym międzynarodowym Marek Świerczyński Wolters Kluwer Polska - LEX, Seria: MONOGRAFIE Naruszenie prawa własności intelektualnej w prawie prywatnym międzynarodowym Marek Świerczyński Wolters Kluwer Polska - LEX, Seria: MONOGRAFIE Monografia jest pierwsza na rynku wydawniczym publikacja,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 17

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 17 Wykaz skrótów................................. 13 Wprowadzenie.................................. 17 Rozdział 1. Wynalazki............................ 27 1. Wprowadzenie.................................

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni

Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przedstawienie Uczestnikom zagadnień związanych z praktycznymi elementami prawa niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Ochrona własności intelektualnej

Ochrona własności intelektualnej Ochrona własności intelektualnej Wymiar: Forma: Semestr: 30 h ćwiczenia V Efekty kształcenia: a) w zakresie wiedzy: student zna i rozumie podstawowe pojęcia oraz zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej

Bardziej szczegółowo

WZORY PISM PISMA W SPRAWACH INTERPRETACJI PRAWA PODATKOWEGO WYJAŚNIENIA, POSTĘPOWANIE, ORZECZNICTWO REDAKCJA NAUKOWA JACEK BROLIK

WZORY PISM PISMA W SPRAWACH INTERPRETACJI PRAWA PODATKOWEGO WYJAŚNIENIA, POSTĘPOWANIE, ORZECZNICTWO REDAKCJA NAUKOWA JACEK BROLIK PISMA W SPRAWACH INTERPRETACJI PRAWA PODATKOWEGO WYJAŚNIENIA, POSTĘPOWANIE, ORZECZNICTWO REDAKCJA NAUKOWA JACEK BROLIK JACEK BROLIK ELŻBIETA MUCHA Warszawa 2013 WZORY PISM Stan prawny na 1 września 2013

Bardziej szczegółowo

Wolna kultura a wolny dostęp do wiedzy

Wolna kultura a wolny dostęp do wiedzy Wolna kultura a wolny dostęp do wiedzy Jakub Szprot, Alek Tarkowski j.szprot@icm.edu.pl a.tarkowski@icm.edu.pl Informacja w świecie cyfrowym Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej 3.03.2008 kontekst

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Zagadnienia podstawowe

Spis treści Rozdział I. Zagadnienia podstawowe Wykaz skrótów... XV Wykaz podstawowej literatury... XIX Wstęp... XXI Rozdział I. Zagadnienia podstawowe... 1 1. Zakres międzynarodowego prawa inwestycyjnego... 1 I. Międzynarodowe prawo inwestycyjne a

Bardziej szczegółowo

Pan. Donald Tusk. W związku z licznymi wątpliwościami jakie wywołała informacja o planowanym na

Pan. Donald Tusk. W związku z licznymi wątpliwościami jakie wywołała informacja o planowanym na Pan Donald Tusk Prezes Rady Ministrów Aleje Ujazdowskie 1/3 00-071 Warszawa W związku z licznymi wątpliwościami jakie wywołała informacja o planowanym na dzień 26 stycznia 2012 r. podpisaniu przez Polskę

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1. Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych

Spis treści Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1. Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych str. Przedmowa.................................................... V Wykaz skrótów................................................. XIII Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych............

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni

Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego Programy szkoleniowe Znak sprawy: ADOP-9301-01-POKL. 04.01.01-00-129/11-17/2014 PROGRAMY SZKOLENIOWE Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni Cel szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Jak zgodnie z prawem założyć radio internetowe na swojej stronie?

Jak zgodnie z prawem założyć radio internetowe na swojej stronie? Ochrona Własności Intelektualnej cz. VI dr inż.tomasz Ruść Spis treści Na jakich zasadach możemy korzystać z prawa cytatu? Jak zgodnie z prawem założyć radio internetowe na swojej stronie? Czy brak informacji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Czasopisma i inne publikatory... 7 Źródła prawa... 7 Inne skróty... 9

Spis treści. Wykaz skrótów Czasopisma i inne publikatory... 7 Źródła prawa... 7 Inne skróty... 9 Spis treści Wykaz skrótów Czasopisma i inne publikatory.......................................... 7 Źródła prawa........................................................ 7 Inne skróty..........................................................

Bardziej szczegółowo

Organy ochrony prawnej Autorzy: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik ISBN

Organy ochrony prawnej Autorzy: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik ISBN Organy ochrony prawnej Autorzy: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik ISBN 978-83-7483-351-6 Spis treści Str. Nb. Wprowadzenie... V Wykaz skrótów... XV Część I. Zagadnienia ogólne... 1 1 Rozdział I. Czym są

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Słowo wstępne... 11. Przedmowa do czwartego wydania... 13. Wykaz skrótów... 15

Spis treści. Słowo wstępne... 11. Przedmowa do czwartego wydania... 13. Wykaz skrótów... 15 Spis treści Słowo wstępne............................................................ 11 Przedmowa do czwartego wydania.......................................... 13 Wykaz skrótów............................................................

Bardziej szczegółowo

Umowa założycielska spółki cywilnej. Aktualne umowy gospodarcze

Umowa założycielska spółki cywilnej. Aktualne umowy gospodarcze Umowa założycielska spółki cywilnej Aktualne umowy gospodarcze Prawo i zarządzanie Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp. z o.o. al. Krakowska 271, 02-133 Warszawa tel.: 22 559 36 00, 559 36 66, faks: 22 829

Bardziej szczegółowo

ORGANY OCHRONY PRAWNEJ RP. Autorzy: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik

ORGANY OCHRONY PRAWNEJ RP. Autorzy: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik ORGANY OCHRONY PRAWNEJ RP Autorzy: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik Przedmowa Wykaz skrótów Część I. Zagadnienia ogólne Rozdział I. Czym są organy ochrony prawnej? ő 1. Ochrona prawna ijej rodzaje ő 2.

Bardziej szczegółowo

1.9. Jurysdykcja wyłączna...46 1.9.1. Uwagi ogólne...46 1.9.2. Przypadki jurysdykcji wyłącznej...47 1.10. Umowy jurysdykcyjne...49 1.11.

1.9. Jurysdykcja wyłączna...46 1.9.1. Uwagi ogólne...46 1.9.2. Przypadki jurysdykcji wyłącznej...47 1.10. Umowy jurysdykcyjne...49 1.11. Spis treści Wykaz skrótów...11 Rozdział pierwszy Rys historyczny współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych we Wspólnotach Europejskich i Unii Europejskiej...13 1. Międzynarodowe postępowanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Str. Nb. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV

Spis treści. Str. Nb. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV Spis treści Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV Część I. Zagadnienia ogólne... 1 Rozdział I. Czym są organy ochrony prawnej?... 3 1 1. Ochrona prawna i jej rodzaje... 3 1 2. KlasyÞkacja organów państwowych...

Bardziej szczegółowo

Moduł 1. Wybrane zagadnienia prawa konstytucyjnego

Moduł 1. Wybrane zagadnienia prawa konstytucyjnego Autor: Marek Kruszka Moduł 1 Wybrane zagadnienia prawa konstytucyjnego Celem mniejszego opracowania jest przybliżenie słuchaczom wybranych zagadnień prawa konstytucyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA PODMIOTÓW PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

IDENTYFIKACJA PODMIOTÓW PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ IDENTYFIKACJA PODMIOTÓW PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ DR JUSTYNA OŻEGALSKA-TRYBALSKA Ochrona własności przemysłowej Szkolenie UPRP 20 listopada, 2013 r., Warszawa Problem właściwej identyfikacji twórcy

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 13 stycznia 2006 r., III CZP 122/05

Uchwała z dnia 13 stycznia 2006 r., III CZP 122/05 Uchwała z dnia 13 stycznia 2006 r., III CZP 122/05 Sędzia SN Elżbieta Skowrońska-Bocian (przewodniczący) Sędzia SN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) Sędzia SN Dariusz Zawistowski Sąd Najwyższy w

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni

Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przedstawienie Uczestnikom zagadnień związanych z praktycznymi elementami prawa niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Centrum Cyfrowego Projekt: Polska dotyczące Otwartej Licencji Edukacyjnej

Stanowisko Centrum Cyfrowego Projekt: Polska dotyczące Otwartej Licencji Edukacyjnej Stanowisko Centrum Cyfrowego Projekt: Polska dotyczące Otwartej Licencji Edukacyjnej Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski oraz Dyrektor Instytutu Książki Grzegorz Gauden na konferencji

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Krzysztof Pietrzykowski (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Krzysztof Pietrzykowski (sprawozdawca) Sygn. akt IV CSK 611/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 25 czerwca 2014 r. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Krzysztof Pietrzykowski

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ. Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Dorota Habrat WYDANIE 1

KOMENTARZ. Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Dorota Habrat WYDANIE 1 KOMENTARZ Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary Dorota Habrat WYDANIE 1 Warszawa 2014 Redaktor prowadzący: Anna Popławska Opracowanie redakcyjne: Wojciech

Bardziej szczegółowo

Tytuł ebooka Skarga do sądu wpisujesz i zadajesz styl administracyjnego Tytuł ebooka droga odwoławcza od decyzji podatkowych

Tytuł ebooka Skarga do sądu wpisujesz i zadajesz styl administracyjnego Tytuł ebooka droga odwoławcza od decyzji podatkowych Tytuł ebooka Skarga do sądu wpisujesz i zadajesz styl administracyjnego Tytuł ebooka droga odwoławcza od decyzji podatkowych w razie potrzeby podtytuł Autor Marcin Sikora 1BQ17 Miejsce na numer produktowy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2002 R. I KZP 20/02

UCHWAŁA Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2002 R. I KZP 20/02 UCHWAŁA Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2002 R. I KZP 20/02 Dopuszczalne jest orzeczenie na podstawie art. 42 1 k.k. zakazu prowadzenia pojazdów określonego rodzaju, kierowanie którymi nie wymaga posiadania uprawnień

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Problemy społeczne i zawodowe informatyki

KARTA KURSU. Problemy społeczne i zawodowe informatyki KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Problemy społeczne i zawodowe informatyki Social and professional problems of IT Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator dr Anna Stolińska Zespół dydaktyczny: dr Anna Stolińska

Bardziej szczegółowo

Otwarte licencje. a udostępnianie. rezultatów projektów. Natalia Mileszyk Alek Tarkowski Centrum Cyfrowe Projekt: Polska Creative Commons Polska

Otwarte licencje. a udostępnianie. rezultatów projektów. Natalia Mileszyk Alek Tarkowski Centrum Cyfrowe Projekt: Polska Creative Commons Polska Otwarte licencje a udostępnianie rezultatów projektów Natalia Mileszyk Alek Tarkowski Centrum Cyfrowe Projekt: Polska Creative Commons Polska Creative Commons, czyli PEWNE prawa zastrzeżone Stopnie otwartości

Bardziej szczegółowo

Służebność przesyłu. w praktyce. Bartosz Rakoczy. Wydanie 2

Służebność przesyłu. w praktyce. Bartosz Rakoczy. Wydanie 2 Służebność przesyłu w praktyce Bartosz Rakoczy Wydanie 2 Warszawa 2012 Redaktor prowadzący: Małgorzata Stańczak Opracowanie redakcyjne: Michał Barszcz Redakcja techniczna: Agnieszka Dymkowska-Szeszko Projekt

Bardziej szczegółowo

Zastępca Szefa. Kancelarii Sejmu RP

Zastępca Szefa. Kancelarii Sejmu RP Do druku nr 166 WICEPREZES NACZELNEJ RADY ADWOKACKIEJ Jacek Trela Warszawa, dnia 18 stycznia 2015 r. Pan Adam Podgórski Zastępca Szefa Kancelarii Sejmu RP Dot. GMS-WP-173-296115 NRA -12-SM -1.1.2016 W

Bardziej szczegółowo

Obyś żył w ciekawych czasach

Obyś żył w ciekawych czasach Obyś żył w ciekawych czasach Polska i europejska ochrona danych osobowych remont czy przebudowa? Jarosław Żabówka proinfosec@odoradca.pl 26 stycznia 2012 VII Internetowe Spotkanie ABI Zawartość prezentacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 23 lipca 2004 r., III CZP 35/04

Uchwała z dnia 23 lipca 2004 r., III CZP 35/04 Uchwała z dnia 23 lipca 2004 r., III CZP 35/04 Sędzia SN Józef Frąckowiak (przewodniczący) Sędzia SN Antoni Górski Sędzia SN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Miasta

Bardziej szczegółowo

Jak założyć fundację i napisać jej statut

Jak założyć fundację i napisać jej statut Jak założyć fundację i napisać jej statut EWA WOLDAN-JAKUBCZYK STAN PRAWNY: 2015 bazy.ngo.pl Jak założyć fundację i napisać jej statut Ewa Woldan-Jakubczyk (Stowarzyszenie Klon/Jawor) stan prawny 1.05.2015

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 01 grudnia 2011 r.

Szczecin, dnia 01 grudnia 2011 r. Szczecin, dnia 01 grudnia 2011 r. Szanowna Pani dr n. med. Agnieszka Ruchała-Tyszler Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie w miejscu OPINIA PRAWNA wydana na zlecenie

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Mariusz Chudzik, Aneta Frań, Agnieszka Grzywacz, Krzysztof Horus, Marcin Spyra

Autorzy: Mariusz Chudzik, Aneta Frań, Agnieszka Grzywacz, Krzysztof Horus, Marcin Spyra PRAWO HANDLU ELEKTRONICZNEGO Autorzy: Mariusz Chudzik, Aneta Frań, Agnieszka Grzywacz, Krzysztof Horus, Marcin Spyra Rozdział I OŚWIADCZENIE WOLI W POSTACI ELEKTRONICZNEJ I PODPIS ELEKTRONICZNY 1. 2. Złożenie

Bardziej szczegółowo

Prawne aspekty zarządzania własnością intelektualną

Prawne aspekty zarządzania własnością intelektualną Prawne aspekty zarządzania własnością intelektualną Dr Szymon Byczko Warsztaty szkoleniowe są organizowane przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową w ramach projektu INNOpomorze partnerstwo dla innowacji,

Bardziej szczegółowo

Hard Cases. Walidacyjna i derogacyjna funkcja moralności.

Hard Cases. Walidacyjna i derogacyjna funkcja moralności. Hard Cases. Walidacyjna i derogacyjna funkcja moralności. HARD CASE tzw. trudny przypadek stosowania prawa > brak jednoznacznej normy, która została wytworzona przez określony autorytet >przypadki trudności

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN O Z PODSTAW PRAWA GOSPODARCZEGO ODARCZEGO I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH rok akademicki 2014/2015

EGZAMIN O Z PODSTAW PRAWA GOSPODARCZEGO ODARCZEGO I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH rok akademicki 2014/2015 UNIWERSYTET RZESZOWSKI WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI Zakład Prawa Handlowego i Gospodarczego EGZAMIN O Z PODSTAW PRAWA GOSPODARCZEGO ODARCZEGO I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH rok akademicki 2014/2015 USTAWA z dnia

Bardziej szczegółowo

BL-112-133-TK/13 Warszawa, 30 grudnia 2013 r.

BL-112-133-TK/13 Warszawa, 30 grudnia 2013 r. BL-112-133-TK/13 Warszawa, 30 grudnia 2013 r. INFORMACJA PRAWNA O WYROKU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2013 R. (SYGN. AKT K 35/12) DOTYCZĄCYM USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY I. METRYKA ORZECZENIA

Bardziej szczegółowo

Mecenas Mirosława Szakun

Mecenas Mirosława Szakun OCENA FUNKCJONOWANIA REGULACJI DOTYCZĄCYCH KLAUZUL ABUZYWNYCH I REKOMENDACJE ICH ZMIAN Mecenas Mirosława Szakun Doradca Prawny Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce IX Kongres Consumer Finance

Bardziej szczegółowo

Wykład VI. Wybrane zagadnienia licencjonowania i praw autorskich. Studia Podyplomowe INFORMATYKA Podstawy Informatyki

Wykład VI. Wybrane zagadnienia licencjonowania i praw autorskich. Studia Podyplomowe INFORMATYKA Podstawy Informatyki Studia Podyplomowe INFORMATYKA Podstawy Informatyki Wykład VI Wybrane zagadnienia licencjonowania i praw autorskich 1 Licencja Licencja na oprogramowanie to umowa na korzystanie z utworu jakim jest aplikacja

Bardziej szczegółowo

SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sędziowie. Krajowa Rada Sądownictwa

SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sędziowie. Krajowa Rada Sądownictwa SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. Wyroki wydawane w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, w postępowaniu co najmniej dwuinstancyjnym.

Bardziej szczegółowo

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji a ustawa Prawo własności przemysłowej. Różnice procesowe. Szkic problematyki

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji a ustawa Prawo własności przemysłowej. Różnice procesowe. Szkic problematyki Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji a ustawa Prawo własności przemysłowej Różnice procesowe. Szkic problematyki Zasady ochrony Ustawa Prawo własności przemysłowej chroni prawa podmiotowe, niezależnie

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni

Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przedstawienie Uczestnikom zagadnień związanych z praktycznymi elementami prawa niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Spis pytań do testu z aspektów prawnych e-edukacji

Spis pytań do testu z aspektów prawnych e-edukacji Spis pytań do testu z aspektów prawnych e-edukacji L.p. Pytanie wielokrotnego wyboru Odpowiedź Pierwsza grupa pytań dotyczy zagadnień związanych z organizacją kursu oraz ochroną jego zawartości i ochroną

Bardziej szczegółowo

Zakres rozszerzony - moduł 35 Obywatel wobec prawa. Janusz Korzeniowski

Zakres rozszerzony - moduł 35 Obywatel wobec prawa. Janusz Korzeniowski Zakres rozszerzony - moduł 35 Obywatel wobec prawa Opracowanie: Janusz Korzeniowski nauczyciel konsultant ds. edukacji obywatelskiej w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli 1 Spis slajdów

Bardziej szczegółowo

Kiedy umowa zlecenie jest umową o pracę? - na przykładzie orzecznictwa.

Kiedy umowa zlecenie jest umową o pracę? - na przykładzie orzecznictwa. VII EDYCJA Konwent Prawa Pracy Joanna Kaleta Kiedy umowa zlecenie jest umową o pracę? - na przykładzie orzecznictwa. 1 1 Treść stosunku pracy art. 22 k.p. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje

Bardziej szczegółowo

Ochrony danych osobowych w Chinach, ostatni rozwój prawodawstwa 2015-11-22 02:10:17

Ochrony danych osobowych w Chinach, ostatni rozwój prawodawstwa 2015-11-22 02:10:17 Ochrony danych osobowych w Chinach, ostatni rozwój prawodawstwa 2015-11-22 02:10:17 2 Chiny są obecnie jednym z niewielu krajów w tej części globu nie posiadających kompleksowego ustawodawstwa regulującego

Bardziej szczegółowo

Literatura przykładowa

Literatura przykładowa Literatura przykładowa Samorząd terytorialny w RP Zbigniew Leoński Podręcznik "Samorząd terytorialny w RP" omawia formy organizacyjne lokalnego życia publicznego, tj. gminy, powiatu i województwa. Tok

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Wstęp

Sieci komputerowe. Wstęp Sieci komputerowe Wstęp Sieć komputerowa to grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: korzystania ze wspólnych urządzeń

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY OFERT PO NOWELIZACJI USTAWY PZP

KRYTERIA OCENY OFERT PO NOWELIZACJI USTAWY PZP B I B L I O T E K A ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Dominika Perkowska, Małgorzata Niezgoda-Kamińska, KRYTERIA OCENY OFERT PO NOWELIZACJI USTAWY PZP Seria: Ocena ofert Dominika Perkowska, Małgorzata Niezgoda-Kamińska,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od autorów... 13

Spis treści. Od autorów... 13 Od autorów... 13 Henryk Babis Rozdział 1 Monopole jako geneza przekształceń i wdrażania polityki konkurencji na rynku pocztowym... 15 1. Wprowadzenie... 15 2. Charakterystyka struktur rynkowych... 17 2.1.

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyki doktoranta Akademii Pomorskiej w Słupsku. Preambuła

Kodeks etyki doktoranta Akademii Pomorskiej w Słupsku. Preambuła Kodeks etyki doktoranta Akademii Pomorskiej w Słupsku Preambuła Zgodnie z delegacją wyrażoną w art. 208 ust. 1a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym Akademia Pomorska w Słupsku (nazywana dalej Uczelnią)

Bardziej szczegółowo

DECYZJA RAMOWA RADY 2003/568/WSISW(1) z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

DECYZJA RAMOWA RADY 2003/568/WSISW(1) z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym RADA UNII EUROPEJSKIEJ, Stan prawny: 2009-03-18 Numer dokumentu LexPolonica: 63305 DECYZJA RAMOWA RADY 2003/568/WSISW(1) z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając

Bardziej szczegółowo

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WYKŁAD 6. dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WYKŁAD 6. dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WYKŁAD 6 dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka POJĘCIE WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ Własność przemysłowa dotyczy dóbr intelektualnych wykorzystywanych w działalności gospodarczej -

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów Akty normatywne Periodyki Przedmowa... 13

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów Akty normatywne Periodyki Przedmowa... 13 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 11 1. Akty normatywne...11 2. Periodyki... 12 Przedmowa... 13 CZĘŚĆ OGÓLNA... 15 Rozdział pierwszy Prawo karne wykonawcze i jego miejsce w systemie prawa... 17 1. Pojęcie prawa

Bardziej szczegółowo

ISBN Redakcja i korekta Aneta Dąbrowska-Korzus. Redakcja techniczna Czesław Rygielski. Redaktor prowadząca Monika Frąckowiak

ISBN Redakcja i korekta Aneta Dąbrowska-Korzus. Redakcja techniczna Czesław Rygielski. Redaktor prowadząca Monika Frąckowiak Redakcja i korekta Aneta Dąbrowska-Korzus Redakcja techniczna Czesław Rygielski Redaktor prowadząca Monika Frąckowiak Projekt okładki Zdzisław Ptak Copyright by Maciej Chakowski 2010 Copyright by Oficyna

Bardziej szczegółowo

Publikujemy cz. I artykułu na temat odpowiedzialności karnej członków zarządu sp. z o.o.

Publikujemy cz. I artykułu na temat odpowiedzialności karnej członków zarządu sp. z o.o. Publikujemy cz. I artykułu na temat odpowiedzialności karnej członków zarządu sp. z o.o. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką handlową, nabywającą osobowość prawną z chwilą wpisu do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Opinia prawna z dnia 6.02.2012 r.

Opinia prawna z dnia 6.02.2012 r. Opinia prawna z dnia 6.02.2012 r. dla Okręgowej Izby Lekarskiej w Płocku w sprawie : czy w obecnym stanie prawnym tj. wobec wejścia w życie z dniem 01 lipca 2011 r. nowelizacji art. 53 ustawy z dnia 05

Bardziej szczegółowo

Wykaz ważniejszych skrótów... 7 Wstęp... 9

Wykaz ważniejszych skrótów... 7 Wstęp... 9 Spis treści Wykaz ważniejszych skrótów.... 7 Wstęp.... 9 Rozdział I Usytuowanie Policji w systemie organów administracji publicznej. 13 1. Geneza Policji... 13 2. Źródła prawa dotyczące Policji... 16 3.

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Lądowej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 201/2015 Kierunek studiów: Transport Forma sudiów:

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Michał Serzycki Warszawa, dnia 25 czerwca 2010 r. DOLiS /10

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Michał Serzycki Warszawa, dnia 25 czerwca 2010 r. DOLiS /10 GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Michał Serzycki Warszawa, dnia 25 czerwca 2010 r. DOLiS 035 1419/10 Pan Jerzy Miller Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Stosunek pracy pojęcie i strony. dr Ariel Przybyłowicz Zakład Prawa Pracy WPAiE UWr

Stosunek pracy pojęcie i strony. dr Ariel Przybyłowicz Zakład Prawa Pracy WPAiE UWr Stosunek pracy pojęcie i strony dr Ariel Przybyłowicz Zakład Prawa Pracy WPAiE UWr Definicja stosunku pracy Art. 22 1 k.p. Zobowiązania pracownika: wykonywanie pracy określonego rodzaju, na rzecz pracodawcy,

Bardziej szczegółowo

Dane biometryczne pracowników a kontrola czasu pracy

Dane biometryczne pracowników a kontrola czasu pracy Dane biometryczne pracowników a kontrola czasu pracy Jakub Jung ''Bezpieczeństwo Technologii Biometrycznych. Ochrona Danych Biometrycznych'' Warszawa, dn. 9 grudnia 2011 r. biometria Termin biometria pochodzi

Bardziej szczegółowo

1 Technologie Informacyjne WYKŁAD I. Internet - podstawy

1 Technologie Informacyjne WYKŁAD I. Internet - podstawy 1 Technologie Informacyjne WYKŁAD I Internet - podstawy MAIL: a.dudek@pwr.edu.pl WWW: http://wgrit.ae.jgora.pl/ad KONSULTACJE: czwartki, piątki 8.00-9.00 sala 118 2 Internet to globalna, ogólnoświatowa

Bardziej szczegółowo

Napisanej pod kierunkiem naukowym dr hab. Tomasza Siemiątkowskiego, prof. UKSW

Napisanej pod kierunkiem naukowym dr hab. Tomasza Siemiątkowskiego, prof. UKSW Mgr Sebastian Kidyba Streszczenie pracy doktorskiej Zawiązanie spółek osobowych Napisanej pod kierunkiem naukowym dr hab. Tomasza Siemiątkowskiego, prof. UKSW Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek Przedmowa..................................................... V Wykaz skrótów.................................................. XV Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek.......................

Bardziej szczegółowo

W praktyce występują trudności związane z dokonaniem wyboru oraz właściwym określeniem wybranego wynagrodzenia przez zamawiających.

W praktyce występują trudności związane z dokonaniem wyboru oraz właściwym określeniem wybranego wynagrodzenia przez zamawiających. W praktyce występują trudności związane z dokonaniem wyboru oraz właściwym określeniem wybranego wynagrodzenia przez zamawiających. Wprowadzenie Na początek należy wskazać przepisy prawne odnoszące się

Bardziej szczegółowo

Prawo autorskie i licencje Creative Commons

Prawo autorskie i licencje Creative Commons Prawo autorskie i licencje Creative Commons Tradycyjny copyright Prawo autorskie (ang. copyright, symbol: ) pojęcie prawnicze oznaczające ogół praw przysługujących autorowi utworu albo przepisy upoważniające

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Wykaz literatury Wykaz orzecznictwa Przedmowa Wprowadzenie Część I. Zagadnienia ogólne

Spis treści Wykaz skrótów Wykaz literatury Wykaz orzecznictwa Przedmowa Wprowadzenie Część I. Zagadnienia ogólne Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Wykaz orzecznictwa... Przedmowa... Wprowadzenie... 1 Część I. Zagadnienia ogólne... 6 Rozdział I. Weksel charakterystyka ogólna... 6 XIII XXI 1. Uwagi ogólne... 6 2.

Bardziej szczegółowo

Umowa o zachowaniu poufności. Aktualne umowy gospodarcze

Umowa o zachowaniu poufności. Aktualne umowy gospodarcze Umowa o zachowaniu poufności Aktualne umowy gospodarcze Prawo i zarządzanie Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. al. Krakowska 271, 02-133 Warszawa tel.: 22 559 36 00, 559 36 66, faks: 22 829 27 00,

Bardziej szczegółowo

Opinia prawna sporządzona dla Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu w Warszawie

Opinia prawna sporządzona dla Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu w Warszawie Warszawa dn. 8 stycznia 2016 r. Dr hab. prof. nadzw. Mirosław Karpiuk Opinia prawna sporządzona dla Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu w Warszawie Bezpośrednie stosowanie Konstytucji RP przez Trybunał

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 15 1. Uwagi ogólne... 15 2. Zakres pracy... 16 3. Problemy badawcze i metodologiczne... 18 4. Układ pracy...

Spis treści. Wstęp... 15 1. Uwagi ogólne... 15 2. Zakres pracy... 16 3. Problemy badawcze i metodologiczne... 18 4. Układ pracy... Wykaz skrótów... 11 Przedmowa do wydania drugiego... 13 Wstęp... 15 1. Uwagi ogólne... 15 2. Zakres pracy... 16 3. Problemy badawcze i metodologiczne... 18 4. Układ pracy... 20 ROZDZIAŁ 1. Pojęcie, rodzaje

Bardziej szczegółowo

Wolności i prawa jednostki w Konstytucji RP. Tom I. Idee i zasady przewodnie konstytucyjnej regulacji wolności i praw jednostki w RP

Wolności i prawa jednostki w Konstytucji RP. Tom I. Idee i zasady przewodnie konstytucyjnej regulacji wolności i praw jednostki w RP Wolności i prawa jednostki w. Tom I. Idee i zasady przewodnie konstytucyjnej regulacji wolności i praw jednostki w RP Red.: Mariusz Jabłoński Wprowadzenie Wykaz skrótów Część I. Koncepcja konstytucyjnego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do efektów dla obszaru nauk społecznych na kierunku administracja studia I stopnia.

Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do efektów dla obszaru nauk społecznych na kierunku administracja studia I stopnia. Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do efektów dla obszaru nauk społecznych na kierunku administracja studia I stopnia. Objaśnienie oznaczeń w symbolach: K kierunkowe efekty kształcenia W

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział VI. Państwowy sektor gospodarczy struktura podmiotowa 31. Uwagi wstępne 32. Przedsiębiorstwo państwowe

Spis treści Rozdział VI. Państwowy sektor gospodarczy struktura podmiotowa 31. Uwagi wstępne 32. Przedsiębiorstwo państwowe Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Rozdział VI. Państwowy sektor gospodarczy struktura podmiotowa... 1 31. Uwagi wstępne... 2 I. Przesłanki, zakres i kryteria wyodrębnienia sektora państwowego w gospodarce...

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu tubalubartowa.pl z dnia 6 sierpnia 2015 roku. Dział I- Wstęp

Regulamin portalu tubalubartowa.pl z dnia 6 sierpnia 2015 roku. Dział I- Wstęp Regulamin portalu tubalubartowa.pl z dnia 6 sierpnia 2015 roku. Dział I- Wstęp 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z portalu Tuba Lubartowa 2 Niniejszy Regulamin i przepisy prawa obowiązującego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 maja 2007 r. Rzecznik Praw Obywatelskich dr Janusz KOCHANOWSKI RP0-547813-II/O7/DK. Wielce Szanowny Panie Ministrze

Warszawa, dnia 10 maja 2007 r. Rzecznik Praw Obywatelskich dr Janusz KOCHANOWSKI RP0-547813-II/O7/DK. Wielce Szanowny Panie Ministrze Warszawa, dnia 10 maja 2007 r. Rzecznik Praw Obywatelskich dr Janusz KOCHANOWSKI RP0-547813-II/O7/DK 00-090 Warszawa Tel. centr. 0-22 551 77 00 AI. Solidarności 77 Fax 0-22 827 64 53 Pan Zbigniew Ziobro

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o zapłatę na skutek apelacji od wyroku Sądu Rejonowego [ ] w W.

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o zapłatę na skutek apelacji od wyroku Sądu Rejonowego [ ] w W. Sygn. akt III CZP 17/14 ZAGADNIENIE PRAWNE W sprawie o zapłatę na skutek apelacji od wyroku Sądu Rejonowego [ ] w W. z dnia 28 maja 2013 r. Czy osoba będąca członkiem zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Spis treści. II. Unieważnienie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. I. Wątpliwości terminologiczne... 34

Spis treści. II. Unieważnienie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. I. Wątpliwości terminologiczne... 34 Wykaz skrótów... Inne źródła... Wprowadzenie... Rozdział I. Uwagi ogólne dotyczące unieważnienia i wygaśnięcia jako zasadniczych przesłanek ustania prawa z rejestracji wzoru przemysłowego... 1 1. Prawa

Bardziej szczegółowo

określenie stanu sprawy/postępowania, jaki ma być przedmiotem przepisu

określenie stanu sprawy/postępowania, jaki ma być przedmiotem przepisu Dobre praktyki legislacyjne 13 Przepisy przejściowe a zasada działania nowego prawa wprost Tezy: 1. W polskim porządku prawnym obowiązuje zasada działania nowego prawa wprost. Milczenie ustawodawcy co

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRAWA NOWYCH TECHNOLOGII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRAWA NOWYCH TECHNOLOGII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRAWA NOWYCH TECHNOLOGII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Blok I semestr letni PRAWO NOWYCH TECHNOLOGII Technologie informacyjne - 20 godz. 1. Prawo

Bardziej szczegółowo

Warszawa, marca 2014 roku. RZECZPOSPOLITA POLSKA / Rzecznik Praw Dziecka. Marek Michalak

Warszawa, marca 2014 roku. RZECZPOSPOLITA POLSKA / Rzecznik Praw Dziecka. Marek Michalak Pan ZSRI5 OO/4/20 14/MM Marek Michalak Kwestię uregulowania treści wokandy sądowej określa zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z 12 grudnia 2003 roku w sprawie organizacji i zakresu działania salą, w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Protokolant Bożena Nowicka

UCHWAŁA. Protokolant Bożena Nowicka Sygn. akt III CZP 122/05 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 13 stycznia 2006 r. SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Dariusz Zawistowski

Bardziej szczegółowo

Temat: Prawo autorskie

Temat: Prawo autorskie Temat: Prawo autorskie Prawo autorskie (ang. copyright, symbol: ) Pojęcie prawnicze oznaczające ogół praw przysługujących autorowi utworu albo zespół norm prawnych wchodzących w skład prawa własności intelektualnej,

Bardziej szczegółowo

PRAWA AUTORSKIE WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA INTERNET ZAGROŻENIA. www.mnadwokaci.pl

PRAWA AUTORSKIE WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA INTERNET ZAGROŻENIA. www.mnadwokaci.pl WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA PRAWA AUTORSKIE INTERNET ZAGROŻENIA P RAWA A U T O R S K I E Czym są prawa autorskie? Przykłady naruszeń prawa autorskiego w Internecie Odpowiedzialność za naruszenie prawa autorskiego

Bardziej szczegółowo

Otoczenie prawne biblioteki cyfrowej

Otoczenie prawne biblioteki cyfrowej Otoczenie prawne biblioteki cyfrowej Barbara Szczepańska kierownik biblioteki i zasobów informacyjnych kancelaria prawna Lovells H. Seisler sp. kom. Typy bibliotek biblioteka (tradycyjna) biblioteka wirtualna

Bardziej szczegółowo