Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoła Główna Handlowa Wprowadzenie do informatyki... Agenda wykładu Wprowadzenie do informatyki...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoła Główna Handlowa Wprowadzenie do informatyki... Agenda wykładu Wprowadzenie do informatyki..."

Transkrypt

1 Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoła Główna Handlowa dr in. Andrzej Sobczak 1 Agenda wykładu Jak TO połczy czyli par słów o sieciach komputerowych Internet czyli globalizujemy si Społeczestwo informacyjne 2 1

2 Klasyfikacja sieci Sie to takie elementy, które umoliwiaj dwom lub wikszej liczbie komputerów komunikowanie si ze sob i z innymi urzdzeniami. Elementy te to sprzt i oprogramowanie. Obecnie sieci rozwinły si w dwóch kierunkach: Sieci lokalne - LAN (Local Area Network) uywane s do łczenia urzdze, które znajduj si w bliskiej odległoci. Sieci rozległe - WAN (Wide Area Network) słu do łczenia sieci na znaczne odległoci. Trzeci kategori s sieci miejskie MAN (Metropolitan Area Network). S one rzadko uywane. 3 Przykłady zastosowa sieci Wymiana plików midzy systemami Przesyłanie poczty elektronicznej midzy uytkownikami rónych komputerów Wspólne korzystanie z urzdze zewntrznych Wykonywanie programu na drugiej maszynie Zdalne zgłaszanie si do komputera Korzystanie z baz danych zainstalowanych na zdalnych komputerach Przesyłanie informacji w postaci multimedialnej 4 2

3 Zalety stosowania sieci Efektywne wykorzystanie sprztu i aplikacji bdcych w dyspozycji rozproszonych uytkowników. Dzielenie zasobów logicznych (baz danych, specjalizowanych programów). Dzielenie zasobów fizycznych (drukarek, ploterów, pamici masowych, urzdze łcznoci). Wysza niezawodno usług. Wysze bezpieczestwo. Oszczdnoci finansowe. 5 Łczymy si... Aby połczenie sieciowe było moliwe, naley zadba o to, by komputery mogły si nawzajem rozumie, czyli o zgodno sprztow (elektryczn) i programow (odpowiedni protokół przekazu informacji). Uywanym powszechnie protokołem jest PPP dla linii telefonicznych (modem) oraz Ethernet dla łczy stałych. 6 3

4 Typy sieci (1) Typ sieci opisuje sposób, w jaki przyłczone do sieci zasoby s udostpniane. Zasobami mog by klienci, serwery lub inne urzdzenia, pliki itd.., które s przyłczane s do klienta lub serwera. Zasoby te udostpniane s: Sieci równorzdne - kady z kadym (peer-to-peer) - umoliwia uytkownikom udostpnienie zasobów swojego komputera oraz dostp do zasobów innych komputerów. Wszystkie systemy w sieci maj taki sam status -aden z nich nie jest podporzdkowany innemu, maj podobny stopie kontroli nad sesj, dysponuj własn moc przetwarzania i mog kontrolowa swoje działania. Rozwizanie takie oferuje spore moliwoci, nie jest jednak chtnie stosowane przez administratorów sieci ze wzgldu na niewielkie moliwoci zarzdzania i niski poziom bezpieczestwa. Wystpuj tutaj problemy zwizane z lokalizacj danych, tworzeniem kopii zapasowych oraz z zapewnieniem odpowiedniej ochrony danych. 7 Typy sieci (2) c.d. zasobów: Sieci oparte na serwerach - dedykowany serwer - jeden lub wicej komputerów spełnia rol serwera i nie wykonuje innych zada. Serwer spełnia takie zadania jak: przechowywanie i udostpnianie plików, zarzdzanie współdzieleniem drukarek oraz funkcje zwizane z bezpieczestwem danych. Sieci mieszane - połczenie sieci równorzdnych i serwerowych. 8 4

5 Typy sieci (2) i typologia sieci Topologia sieci: Fizyczny układ sieci nazywamy topologi sieci. Jest to rozmieszczenie jej elementów oraz połczenia midzy nimi oraz stosowane przez stacje robocze (wzły sieci) metody odczytywania i wysyłania danych. Fizyczne i logiczne topologie sieci: Fizyczna topologia to sposób, w który przewody rzeczywicie łcz komputery Logiczna topologia to przepływ danych po sieci od komputera do komputera. To rozrónienie jest istotne, poniewa logiczne i fizyczne topologie mogłyby by zupełnie inne. 9 Magistrala (1) Jest to konfiguracja, w której do pojedynczego kabla głównego, stanowicego wspólne medium transmisyjne, podłczone s wszystkie komputery. 10 5

6 Magistrala (2) Dopuszczalna długo kabla oraz liczba stacji s ograniczone w zalenoci od typu kabla. Nadawane sygnały docieraj do wszystkich stacji poruszajc si we wszystkich moliwych kierunkach. W danej chwili tylko jeden komputer moe wysyła dane w trybie rozgłaszania. Gdy sygnał dociera do koca kabla zostaje wygaszony przez znajdujcy si tam terminator, dziki czemu nie wystpuj odbicia. 11 Magistrala (3) Zalety: niewielka długo uytego kabla i prostota układu przewodów; wyłczenie lub awaria jednego komputera nie powoduje zakłóce w pracy sieci. Wady: konkurencja o dostp - wszystkie komputery musz dzieli si kablem, utrudniona diagnostyka błdów z powodu braku centralnego systemu zarzdzajcego sieci; niekorzystn cech tej topologii jest to, e sie moe przesta działa po uszkodzeniu kabla głównego w dowolnym punkcie; w celu wyeliminowania tej wady wprowadza si nieraz dodatkowy kabel główny (komplikuje organizacj pracy sieci, zwiksza jej koszt). 12 6

7 Piercie (1) W topologii piercienia wzły łczy si za pomoc okablowania w układzie zamknitym. Okablowanie nie ma adnych zakocze (np. terminatorów), poniewa tworzy krg. 13 Piercie (2) W ramach jednego piercienia mona stosowa rónego rodzaju łcza. Kady komputer sieci bierze bezporedni udział w procesie transmisji informacji i jest połczony z dwoma innymi "ssiadami". Komputery połczone w piercie przekazuj komunikaty sterujce (tokeny) do nastpnego; komputer aktualnie majcy token moe wysyła komunikat. Informacja wdruje w jednym kierunku i po przejciu wszystkich komputerów wraca do miejsca nadania. Podczas przechodzenia przez kolejne komputery sygnał w kadym z nich jest wzmacniany. Dane poruszaj si w piercieniu w jednym kierunku. 14 7

8 Piercie (3) Zalet tej topologii jest mniejsza długo kabla ni w topologii gwiadzistej. Awaria jednej stacji lub łcza moe spowodowa awari całej sieci. Trudniejsza jest diagnostyka, a modyfikacja (dołczenie stacji) wymaga wyłczenia całej sieci. 15 Gwiazda (1) Topologia gwiazdy jest to sie zawierajca jeden centralny wzeł (serwer), do którego zostaj przyłczone pozostałe elementy składowe sieci za pomoc huba. Chroni to sie przed awariami, gdy awaria jednego łcza nie powoduje unieruchomienia całej sieci. Sie zawiera centralny element (hub), do którego przyłczone s wszystkie komputery. Cały ruch w sieci odbywa si przez hub. 16 8

9 Gwiazda (2) Zalet tej topologii jest łatwo konserwacji, wykrywania uszkodze, monitorowania i zarzdzania sieci. Wady to: wszystkie maszyny wymagaj podłczenia wprost do głównego komputera, zaleno działania sieci od sprawnoci komputera centralnego, huba - przestaje działa cała sie. łatwo dołczy stacj robocz, ale jego koszt jest stosunkowo duy (potrzeba due iloci kabla w celu podłczenia kadej stacji osobno). 17 LAN (1) LAN (Local Area Network) - szybki system komunikacji zaprojektowany do łczenia komputerów oraz innych urzdze przetwarzania danych w małym terenie: grupa robocza, pitro czy budynek. W cigu ostatnich 15 lat, sieci LAN z poziomu technologii eksperymentalnych stały si wiodcym narzdziem biznesu na całym wiecie. Sieci LAN mog równie by łczone ze sob, aby zwikszy ich zasig. Sieci stały si popularne, poniewa umoliwiaj współdzielenie zasobów komputerowych, urzdze peryferyjnych takich jak drukarki czy pamici masowe, aplikacji, oraz co najwaniejsze, informacji, które s potrzebne przez ludzi do ich pracy. 18 9

10 LAN (2) Sie komputerowa składa si zarówno ze sprztu jak i z oprogramowania. Podstawowe składniki sieci to: sieciowy system operacyjny serwery - urzdzenia lub oprogramowanie wiadczce pewne usługi sieciowe, np.: serwer plików (przechowywanie i odzyskiwanie plików, włcznie z kontrol praw dostpu i funkcjami zwizanymi z bezpieczestwem), serwer poczty elektronicznej, serwer komunikacyjny (usługi połcze z innymi systemami lub sieciami poprzez łcza sieci rozległej), serwer bazy danych, serwer archiwizujcy, itd. systemy klienta - wzły lub stacje robocze przyłczone do sieci przez karty sieciowe 19 LAN (2) Sie komputerowa składa si zarówno ze sprztu jak i z oprogramowania. Podstawowe składniki sieci to: karty sieciowe - adapter pozwalajcy na przyłczenie komputera do sieci. Stosowane s róne rodzaje kart w zalenoci od tego do pracy, w jakiej sieci s przeznaczone system okablowania - medium transmisyjne łczce stacje robocze i serwery. W przypadku sieci bezprzewodowych moe to by podczerwie lub kanały radiowe współdzielone zasoby i urzdzenia peryferyjne - mog to by drukarki, napdy dysków optycznych, plotery, itd. S to podstawowe elementy wchodzce w skład sieci (lokalnej)

11 Karta sieciowa Karta sieciowa (nazywana równie adapterem sieciowym) to urzdzenie odpowiedzialne za wysyłanie i odbieranie danych w sieciach LAN. Kady komputer, który ma korzysta z sieci, powinien by wyposaony w tak kart Jest to urzdzenie wymagane we wszystkich stacjach roboczych przyłczonych do sieci. Kada karta jest przystosowana tylko do jednego typu sieci (np. Ethernet) i posiada niepowtarzalny numer, który identyfikuje zawierajcy j komputer. Nonikami transmisji w sieciach s: kable miedziane, wiatłowody, fale radiowe, mikrofale, podczerwie, wiatło laserowe. W konwencjonalnych sieciach kable s podstawowym medium łczcym komputery ze wzgldu na ich nisk cen i łatwo instalowania. Przede wszystkim stosuje si kable miedziane ze wzgldu na nisk oporno, co sprawia, e sygnał moe dotrze dalej. Typ okablowania w sieciach komputerowych jest tak dobierany, aby zminimalizowa interferencj sygnałów. 21 Szybko połczenia Dla łczy stałych obsługiwanych protokołem Ethernet prdko przesyłu danych jest wysoka i zalena od standardu kart sieciowych: 10 Mbit Ethernet - szybko 10 Mbit/s, czyli ok. 1MB/s (kabel BNC, RJ45) 100 Mbit Ethernet - szybko 100 Mbit/s, czyli ok MB/s (RJ45; krótsze kable ni dla 10Mb) Gigabit Ethernet - szybko 1000 Mbit/s, czyli ok. 100MB/s (RJ45, wiatłowody) 22 11

12 Łcza telefoniczne Tradycyjna metoda łczenia si z sieci to uycie istniejcych linii telefonicznych. Urzdzenie dokonujce transmisji to modem. Szybkoci takich połcze s ograniczone moliwociami sieci przesyłowej. Spotykane zazwyczaj wartoci to 33.6 kbps (kbit/s) oraz 56 kbps. Istniej te systemy transmisji danych przez sieci telefonii komórkowej - GPRS. Jak łczymy si z sieci przez modem? Nasz komputer kontaktuje si z numerem telefonicznym naszego ISP (Internet Service Provider), pod którym czuwa komputer podłczony do sieci przez stałe łcza. 23 Sieciowe urzdzenia pomocnicze Koncentrator (hub) to elementarny wzeł komunikacyjny w sieci LAN umoliwiajcy łczenie i rozgałzianie dróg komunikacyjnych. Wzmacniak (repeater) to urzdzenie sieci lokalnej wzmacniajce sygnał, dziki czemu istnieje moliwo rozszerzenia sieci. Most (bridge) urzdzenie łczce dwie lub wicej jednakowe sieci umoliwiajce przesyłanie danych midzy nimi. Router umoliwia połczenie sieci LAN i WAN, kieruje ruchem. Brama (gateway) łczy sieci o rónych sposobach przesyłania danych

13 Transmisja danych w sieci Podstawow rónic w działaniu telefonu i poczty jest sposób utrzymywania komunikacji. Połczenie telefoniczne wymaga zaistnienia fizycznego połczenia obwodów nadawcy i odbiorcy. Wysyłajc list podajemy adres, a przesyłka wdruje skokami w kierunku celu - kada ze stacji porednich okrela na podstawie adresu, gdzie nastpnie powinien uda si list. Protokoły sieciowe działaj podobnie do poczty: gromadz dane w pakiety (packet, datagram) opatrzone adresem nadawcy i odbiorcy. Wysyłaj pakiet, który wdruje skokami (hops) midzy kolejnymi routerami - komputerami pełnicymi rol drogowskazów. Router wybierajc drog, jak przele dalej pakiet, moe uwzgldni np. aktualne obcienie sieci, awarie pewnych odcinków. Ten mechanizm inteligentnego przesyłania decyduje o niezawodnoci Internetu. 25 Krótka historia Internetu (1) Koniec lat 50 - osignicia radzieckie w eksploracji kosmosu budzce respekt i zaniepokojenie w USA oraz pocztki zimnej wojny przekładaj si na wzrost wydatków na cele wojskowe w tym na badania naukowe - powstanie ARPA (Advanced Research Projects Agency). Pocztek lat 60 - Paul Baran tworzy koncepcj przełczania pakietów ARPA wydaje 8 mln $ na rozwój bada komputerowych Larry Roberts z ARPA rozwija koncepcj RAND - sieci komputerowej zdolnej do pracy mimo zniszczenia wielu jej wzłów ARPA nawizuje współprac z biznesem i uniwersytetami Narodziny Internetu (połczenie 4 instytucji w rónych miastach USA: UCLA, SRI, UCSB i Uniw. Utah) 26 13

14 Krótka historia Internetu (2) Publiczna demonstracja sieci ARPANET. Przesłanie pierwszego a ARPANET staje si sieci midzynarodow - połczenia z Wielk Brytani i Norwegi Bob Khan publikuje definicje TCP, w artykule tym pojawia si termin INTERNET Siec łczy ponad 63 komputery. Zarzd nad sieci przechodzi do DCA (Defence Communication Agency) ARPANET dzieli si na ARPANET i MILNET. Wprowadzenie TCP/IP. Powstaje brama pomidzy ARPANET i CSNET - pocztek INTERNETU ARPANET koczy swoj działalno; pierwsze komputery w Polsce zostały dołczone do Internetu (Warszawa, Katowice, Wrocław i Kraków) łczem 9,6 Kb/s do wzła EARN w Kopenhadze. 27 Krótka historia Internetu (3) 1990/91 - powstaje WAIS i Gopher; w instytucie CERN Tim Bernes-Lee i R. Cailliau tworz HTML; liczba dołczonych komputerów przekracza milion, uytkowników 4 miliony Internet definitywnie otwarty na komercj. ok Powstanie i rozwój w firmie Sun jzyka Java Wejcia na giełd pierwszych Internetowych firm, pocztek tzw. dot com-ów Wejcie rozwiza WAP-owych na rynek pocztek bessy na rynku tzw. nowych technologii przyznanie koncesji UMTS w Wielkiej Brytanii i RFN przynosi wielomiliardowe dochody (RFN 40 mld. DM) operator FOMA NTT DoCoMo uruchomił w Japonii pierwsz na wiecie komercyjn sie trzeciej generacji

15 Adresowanie w sieci Internet (1) Kady rozpoznawalny obiekt w sieci Internet (serwer, komputer, router i.in.) ma swój unikalny 32 bitowy adres (IP) W.X.Y.Z Zamiast adresów IP mona uywa nazw mnemonicznych. Tłumaczeniem nazw mnemonicznych na numery IP zajmuje si specjalna usługa - DNS (Domain Name System lub Domain Name Server). Nazwa komputera Rodzaj Jednostka Firma... firmy. Kraj kig. sgh. waw. pl Numer IP: Adresowanie w sieci Internet (2) KLIENT kig.sgh.waw.pl WZEŁ IP kig.sgh.waw.pl 3 DNS kig.sgh.waw.pl =

16 Kody krajów Kod kraju Nazwa kraju Kod kraju Nazwa kraju Kod kraju Nazwa kraju au Australia nl Holandia pt Portugalia at Austria hk Hongkong za RPA be Belgia ie Irlandia ru Rosja by Białoru is Islandia ro Rumunia bg Bułgaria il Izrael sk Słowacja cn Chiny jp Japonia si Słowenia hr Chorwacja yu Jugosławia us Stany Zjednoczone cz Czechy ca Kanada ch Szwajcaria dk Dania lt Litwa se Szwecja ee Estonia lv Łotwa ua Ukraina fi Finlandia mx Meksyk va Watykan fr Francja de Niemcy hu Wgry gr Grecja no Norwegia uk Wielka Brytania es Hiszpania pl Polska it Włochy 31 Adresowanie w sieci Internet (3) W standardzie IPv4 (obecnie najszerzej stosowanym) adresy IP to czterobajtowe cyfry, np Mimo e standard IPv4 daje do dyspozycji kilka miliardów adresów IP, uwaa si obecnie, e jest on mało elastyczny przy routingu (przekazywaniu pakietów midzy sieciami). Nowy protokół IPv6, który ma stopniowo zastpowa wersj IPv4, uywa adresowania 16-bajtowego. Przykładowy adres IPv6 to: 02fe:8ed9:31fc:cf23:3123:759c:1234:002a 32 16

17 Warstwy w Internecie Przesyłanie informacji w sieci jest moliwe dziki protokołom, które tworz warstwy. Najnisz warstw tworz protokoły zarzdzajce przesyłem pojedynczych pakietów: TCP/IP. Pełni one rol alfabetu : Wysza warstwa to protokoły rzdzce zawartoci pakietów, a zatem podobne do reguł słownikowych jzyka: FTP, telnet, SMTP, HTTP. 33 Usługi komunikacyjne (1) Poczta elektroniczna Protokół SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) umoliwia przesyłanie poczty midzy maszynami. Jeeli chcemy odebra poczt gromadzon dla nas na jakim serwerze, korzystamy z innych protokołów: POP3, IMAP

18 Usługi komunikacyjne (2) Strony WWW Strony WWW przesyłane s protokołem HTTP (Hypertext Transfer Protocol), który działa na zasadzie danie-usługa, czyli nasza maszyna wysyła zlecenie, serwer je realizuje i odsyła wynik, po czym połczenie jest przerywane. Dalej jednak brak jest zabezpiecze przed podsłuchem. 35 Usługi komunikacyjne (3) Strony WWW Protokół SSL (Secure Socket Layer) wprowadzony przez Netscape daje moliwo szyfrowania danych. Jest on warstw poredni midzy TCP/IP a wysokimi protokołami HTTP, FTP, telnet itp. Najczciej stosowany jest jednak do połcze HTTP, znanych wtedy jako HTTPS

19 Usługi komunikacyjne (4) listy dyskusyjne (korespondencyjne); grupy wiadomoci - USENET; talk; IRC; ICQ oraz inne komunikatory (Gadu-Gadu, OnetKomunikator i Tlen); Wideotelefon (Voodoophone); Wideo-konferencje (CU-SeeMee, Merratech, Mbone). 37 Usługi narzdziowe w Internecie (1) Telnet - zdalny terminal Protokół telnet umoliwia prac zdaln na kompute-rze, z którym si łczymy (jeli jego system opera-cyjny na to pozwala - np. UNIX). FTP - File Transfer Protocol - kopiowanie zbiorów Protokół FTP (File Transfer Protocol) słuy do prze-syłania plików. Serwer FTP udostpnia swe dyski dla pobierania plików (downloading) albo wysyłania na serwer (uploading). Protokoły te maj dwie wady: połczenie utrzymywane jest cały czas (nawet gdy nic nie robimy), za dane przesyłane s w formie jawnej - łatwej do przechwycenia

20 Usługi narzdziowe w Internecie (2) Ping - wysyłanie pakietów TCP/IP i badanie czasu potrzebnego na przejcie drogi Nslookup - tłumaczenie adresów internetowych komputerów na numery IP i odwrotnie, poprzez przegld pliku hosts na serwerze DNS Traceroute - badanie drogi jak przebywaj pakiety do wybranego adresu (adresy routerów i komputerów) 39 Usługi indeksujce Roboty; Wyszukiwarki pełnotekstowe (Altavista, Hotbot, Infoseek, Google); Metawyszukiwarki (MetaCrawler,Metafind)

21 Usługi mobilne SMS; Usługi WAP-owe; imode; HSCSD i GPRS; MMS (Multimedia Messaging Service); Usługi UMTS. 41 URL - Uniform Resource Locator nr portu komunikacji internetowy adres z serwerem komputera - domenowy lub IP HTTP, FTP, TELNET indeksy s argumentami przekazywanymi do okrelonego przez ciek programu lokalizuje dokument na serwerze (łcznie z nazw pliku) kotwica wskazuje pewn cz dokumentu 42 21

22 Protokoły Protokół - zbiór formalnych reguł i konwencji dotyczcych formatu i synchronizacji w czasie wymiany komunikatów midzy procesami. NetBEUI - uniwersalny protokół w sieciach Microsoftu PPP wykorzystywany do połcze modemowych TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) - działa na sprzcie rónych producentów - moe współpracowa z rónymi protokołami warstwy kanałowej - łczy komputery rónych typów w jedn sie 43 Dwa słowa o HTMLu HTML, czyli HyperText Markup Language, to jzyk słucy do tworzenia dokumentów hipertekstowych, czyli zawierajcych (oprócz tekstu) grafik, animacje czy dwiki, ale przede wszystkim powizanych ze sob systemem odnoników (linków) umoliwiajc aktywn współprac z odbiorc. Mimo to sam dokument HTML jest zwykłym plikiem tekstowym

23 Tagi w HTML Dokument HTML to plik tekstowy zawierajcy ko-mendy (tagi) sterujce wywietlaniem zawartoci. Tagi umieszcza si w nawiasach trójktnych; zwykle naley pamita o zamkniciu obszaru działania danego taga! <HTML>. </HTML> - otwarcie - zamknicie 45 Struktura dokumentu HTML <HTML> <HEAD> </HEAD> <BODY> </BODY> </HTML> - otwarcie - tytuł, standard kodowania liter - właciwa tre dokumentu - zamknicie 46 23

24 Biznes w Internecie Rynek elektroniczny kształtuje si odpowiednio: $482 mld $721 mld $1 bilion $1.33 bilion 47 Handel w Internecie Handel Internetowy podzieli mona według tego kto z kim handluje. Stosujc to kryterium wydzieli mona 3 jego rodzaje: Business to Customer (B2C): odpowiednik tradycyjnego handlu detalicznego w którym handlowcy sprzedaj towary klientom. Business to Business (B2B): odpowiednik hurtowni, jest to handel w którym producenci i handlowcy sprzedaj sobie nawzajem produkty. Customer To Customer (C2C): odpowiednik targowiska w którym klienci zawieraj transakcje midzy sob (licytacje)

25 Sposoby płatnoci w Interncie Metody konwencjonalne: W metodach tych płatno dokonywana jest w tradycyjny sposób bez wykorzystywania Internetu. Jest to sposób charakterystyczny dla pocztkowego okresu rozwoju ebusinessu, powszechnie stosowane obecnie w Polsce. Po dokonaniu zakupu naley zapłaci przelewem bankowym, lub te realizowana jest ona przy dostawie towaru czyli za tzw. pobraniem pocztowym. Zalety tych metod to ich bezpieczestwo i fakt, e niepotrzebne jest tworzenie specjalnej infrastruktury. Wady to naturalnie dua uciliwo, moe to ulec zmianie po rozpowszechnieniu bankowoci elektronicznej wród klientów indywidualnych. 49 Sposoby płatnoci w Interncie Metody wykorzystujce karty płatnicze: S to najbardziej rozpowszechnione na wiecie. Aby dokona zapłaty wystarczy poda numer swojej karty kredytowej i kilka danych osobowych a bank obciy konto klienta kwot zakupu. Bezpieczestwo jest do due. Przypadkowe odgadnicie prawidłowego numeru karty jest znikomo małe a posłuenie si "podgldnitym" numerem nie jest przydatne przy zakupie dóbr materialnych - powszechnie stosowane jest ograniczenie zabezpieczenie polegajce na wysyłaniu nabytych towarów jedynie na adres właciciela karty. Adres ten jest weryfikowany przez bank bdcy włacicielem karty. Zabezpieczenie to nie działa naturalnie przy zakupie towarów przekazywanych przez Internet

26 Sposoby płatnoci w Interncie Elektroniczna gotówka: Opracowano ju kilka rozbudowanych wersj tego typu płatnoci. Jedn z nich jest CyberCash. W systemie tym klient moe płaci uywajc jednej ze swych kart płatniczych jakie włoył uprzednio do elektronicznego portfela przechowywanego na serwerze CyberCash. Dziki temu podczas płacenia za zakupy prawdziwe numery kart nie s w ogóle transmitowane. Płatno jest wykonywana przez serwer co dodatkowo umoliwia weryfikacj sprzedawcy. Jeszcze nie tak dawno wydawało si, e elektroniczna gotówka wyprze metody oparte o karty kredytowe. To e si to nie stało wynika zapewne ze stosunkowo duego bezpieczestwa posługiwania si kartami jak i z przyzwyczaje klientów. Róne warianty gotówki elektronicznej posiadaj jednak tak wiele zalet, e w dalszej perspektywie czasowej z pewnoci stan si dominujc form płatnoci. W przeciwiestwie do systemów opartych o karty kredytowe pozwalaj one na realizacj tzw. mikropłatnoci w przypadku kart koszty ich obsługi przekroczyły by wielokrotnie warto transakcji. 51 E-commerce dla SMB w USA 57% małych firm uywa Internet-u z czego 61% ma website, 67% zdobywa nowych klientów, 56% zwikszyło sprzeda, 35% sprzedaje towary przez website, 61% kupuje towary i usługi przez Inernet, 80% zdobywa informacj przez Internet

27 Zagroenia w Internecie (1)! " #!$! %! % & 53 Zagroenia w Internecie (2) Podsłuchiwanie Modyfikacja danych Podszywanie si Odmowa obsługi (denial-of-service) Przechwytywanie danych Ataki w warstwie aplikacji 54 27

28 Wirusy, robaki, króliki... Wirus (ang. virus) - program dopisujcy si do innego programu, który atakuje system w trakcie uruchomienia swojego ywiciela. Ko trojaski (ang. trojan horse) - program, który udaje prac innego legalnego programu, wykonuje inne niepodane czynnoci. Robak (ang. worm) - program, który powiela samego siebie, wykonuje ustalone czynnoci (najczciej niekorzystne dla systemu) i próbuje przenie si do innego komputera w sieci. Królik (ang. rabbit) - program wielokrotnie kopiujcy i uruchamiajcy swój własny kod ródłowy celem pełnego zagarnicia zasobów komputera (czasu procesora, pamici operacyjnej, przestrzeni dyskowej) i doprowadzenia do upadku systemu. Bomba czasowa (ang. time bomb) - fragment programu podejmujcy działanie tylko w okrelonym czasie (np. dzie urodzin autora programu) lub w momencie spełnienia ustalonych warunków. 55 Społeczestwo informacyjne zarys problemu Wydatki w Polsce na IT w 2000 r. stanowiły 1,7% PKB w Czechach 3,1% na Wgrzech 2,7% rednia w UE to 3,4% 56 28

29 SI próba definicji Społeczestwo informacyjne - to takie społeczestwo, w którym podstawow form działania jest produkcja, przetwarzanie, magazynowanie, przekaz i aplikacja informacji. 57 Wyznaczniki SI 58 29

30 Problemy prawne jako bariery rozwoju SI Prawo do informacji (publicznej) Wolno słowa i przekazu, Aspekty bezpieczestwa i kryptografii, Ochrona prywatnoci i danych osobowych, Własno intelektualna i prawa autorskie, Podpis elektroniczny, dokument elektroniczny 59 Zatrucie informacyjne Ograniczona zdolno do absorpcji nowych technologii informacyjnych: umiejtno korzystania z tych technologii, umiejtno radzenia sobie ze stale rosnc iloci informacji. Według szacunków amerykaskich odbieramy 1-2 % atakujcych nas codziennie informacji, zatrucie informacyjne siga wic 98 %. Zwyczajne wydanie dziennika The New York Times zawiera wicej wiadomoci, ni docierało do przecitnego obywatela siedemnastowiecznej Anglii przez całe ycie

31 Digital divide Na 6 mld osób tylko 580 mln ma dostp do sieci, 60 proc. ludzi nigdy nie uywało telefonu, tylko w paru krajach dostp do sieci ma ponad 70% gospodarstwa domowych. Wikszo nowych miejsc pracy powstanie w branach zwizanych z informacj. Pastwa i grupy społeczne, które nie zdołaj si przestawi nie sprostaj konkurencji: wg Gatesa: 20 proc. ludzkoci bdzie nalee do finansowej elity pracujcej w otoczeniu IT, dla 80 proc. pozostanie praca w usługach

Agenda wykładu. Klasyfikacja sieci. dr in. Andrzej Sobczak

Agenda wykładu. Klasyfikacja sieci. dr in. Andrzej Sobczak Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoła Główna Handlowa dr in. Andrzej Sobczak 1 Agenda wykładu Jak TO połczy czyli par słów o sieciach komputerowych Internet czyli globalizujemy si Społeczestwo informacyjne

Bardziej szczegółowo

przedsibiorstw i instytucji, s take obecne w milionach mieszka. Wykorzystywane s przy tym wszystkie moliwe sposoby przenoszenia informacji

przedsibiorstw i instytucji, s take obecne w milionach mieszka. Wykorzystywane s przy tym wszystkie moliwe sposoby przenoszenia informacji Rozdział 1 Czym jest Internet? Co mona w nim znale? Skd si wził? Jaki jest dzisiaj? Jak moe wyglda w przyszłoci? Internet w Polsce Budowa Internetu Jzyk Internetu, czyli protokół TCP/IP Czym s i jak rol

Bardziej szczegółowo

Encyklopedia Nowych Technologii 1

Encyklopedia Nowych Technologii 1 Encyklopedia Nowych Technologii 1 P P2P (Peer-to-Peer) sie równorzdna; sie typu kady-z-kadym Model architektury sieciowej oparty na równowanoci wszystkich jej wzłów. W sieci P2P kady komputer dysponuje

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczestwa

Polityka bezpieczestwa Polityka bezpieczestwa 1 Wstp...1 2 PB techniki organizacyjne...3 2.1 Opracowanie planów i procedur działania...3 2.2 Okrelenie kompetencji i odpowiedzialnoci...4 2.3 Okrelenie specjalnych obszarów chronionych...4

Bardziej szczegółowo

Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone

Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Marcin Przekop Nr albumu: 214757 Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

Sieciowe systemy operacyjne Active Directory

Sieciowe systemy operacyjne Active Directory Sieciowe systemy operacyjne Active Directory 2 1. Systemy sieciowe Banyan Firma Banyan, producent sztandarowego systemu VINES, twierdziła zawsze, e jej sieci s przejrzyste dla ich uytkownika. System VINES

Bardziej szczegółowo

do przedmiotu INFORMATYKA

do przedmiotu INFORMATYKA Łuycka Wysza Szkoła Humanistyczna do przedmiotu INFORMATYKA AUTORZY : MGR BEATA ZIBA MGR DARIUSZ DOROZISKI MGR IN. WIESŁAW ROGOWSKI WYŁCZNIE DO UYTKU WEWNTRZNEGO ŁWSH COPY RIGHT 1 Spis Tre : 1. Pojcia

Bardziej szczegółowo

Wirusy 1 Co to jest wirus komputerowy?

Wirusy 1 Co to jest wirus komputerowy? Wirusy 1 Co to jest wirus komputerowy?...1 2 Historia wirusów...2 3 Rodzaje wirusów...6 3.1 Metody przenoszenia wirusów...7 3.1.1 Wirusy sektora startowego dysku...7 3.1.2 Wirusy plikowe...8 3.1.3 Wirus

Bardziej szczegółowo

Bezpieczestwo komunikatorów

Bezpieczestwo komunikatorów Bezpieczestwo komunikatorów Sławomir Górniak, Przemysław Jaroszewski CERT Polska 1 Komunikatory w pigułce 1.1 Czym s komunikatory? Komunikator internetowy (ang. instant messenger; IM) to program umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

Początki World Wide Web

Początki World Wide Web Historia Internetu Sieć Internet, która niegdyś była wyłącznie domeną naukowców, obecnie stała się powszechnym narzędziem globalnej komunikacji i dostępu do informacji, staje się dla tysięcy osób nieodzownym

Bardziej szczegółowo

Podział sieci ze względu na zasięg

Podział sieci ze względu na zasięg Sieć komputerowa Sieć komputerowa to grupa urządzeń, takich jak komputery, drukarki, koncentratory (ang. hub), przełączniki (ang. switch) i pozostałe, które są ze sobą połączone i są w stanie komunikować

Bardziej szczegółowo

T3: Podstawowe pojęcia dotyczące sieci komputerowych. Podstawowe komponenty sieci.

T3: Podstawowe pojęcia dotyczące sieci komputerowych. Podstawowe komponenty sieci. T3: Podstawowe pojęcia dotyczące sieci komputerowych. Podstawowe komponenty sieci. Sieć komputerowa zbiór komputerów i innych urządzeń połączonych ze sobą kanałami komunikacyjnymi. Sieć komputerowa umożliwia

Bardziej szczegółowo

Dr Remigiusz W. Kaszubski

Dr Remigiusz W. Kaszubski Dr Remigiusz W. Kaszubski SPIS TRECI Streszczenie... 3 Wstp... 7 1. Technologia Proton... 7 2. Technologia ZK/GeldKarte... 13 3. Technologia Mondex... 15 4. Visa Cash... 17 5. Systemy wykorzystujce technologi

Bardziej szczegółowo

Program antywirusowy. mks_vir. wersja 1.3 z dnia 22 grudnia 2004. zawiera Administratora pakietu mks_vir

Program antywirusowy. mks_vir. wersja 1.3 z dnia 22 grudnia 2004. zawiera Administratora pakietu mks_vir Program antywirusowy mks_vir wersja 1.3 z dnia 22 grudnia 2004 zawiera Administratora pakietu mks_vir Copyright 2003 by MKS Sp. z o.o. Zarówno program jak i instrukcja korzystaj z pełnej ochrony okrelonej

Bardziej szczegółowo

Materiały dydaktyczne. Technologie informacyjne. Semestr VI. Wykłady

Materiały dydaktyczne. Technologie informacyjne. Semestr VI. Wykłady Materiały dydaktyczne Technologie informacyjne Semestr VI Wykłady 1 Temat 1 (2 godziny): Sieci komputerowe. Wiadomości podstawowe. Zagadnienia tematyczne: A. Powstanie Internetu; B. Podstawowe elementy

Bardziej szczegółowo

SpeedTouch 585 (v6) Bezprzewodowa abonencka brama ADSL. Podrcznik Uytkownika. speedtouch TM

SpeedTouch 585 (v6) Bezprzewodowa abonencka brama ADSL. Podrcznik Uytkownika. speedtouch TM SpeedTouch 585 (v6) Bezprzewodowa abonencka brama ADSL Podrcznik Uytkownika speedtouch TM speedtouch TM SpeedTouch 585 (v6) Podrcznik Uytkownika speedtouch TM Prawa autorskie Copyright (C) 1999-2005 THOMSON.

Bardziej szczegółowo

Architektura i działanie systemu GSM

Architektura i działanie systemu GSM Architektura i działanie systemu GSM Wykład prowadzi: Mikołaj Sobczak 1 Historia powstania Analogowa telefonia komórkowa Utworzenie w 1982 roku zespołu Groupe Spéciale Mobile Wybór pasma 900 MHz Pierwszy

Bardziej szczegółowo

Budowa słownika frekwencyjnego na bazie polskojzycznych stron internetowych

Budowa słownika frekwencyjnego na bazie polskojzycznych stron internetowych Katedra Automatyki Akademii Górniczo - Hutniczej Praca Dyplomowa Budowa słownika frekwencyjnego na bazie polskojzycznych stron internetowych Bartosz Zarzyczny pod kierunkiem: dr Adriana Horzyka Kraków,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Spis Treci Wstp... 4 Podstawy Panelu Kontrolnego... 4 Do czego słuy Panel?... 4 Wymagania... 4 Adresy Internetowe... 5 Strona Główna... 7 Ramka Statystyk... 8 Ramka

Bardziej szczegółowo

Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98

Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98 Wojciech Sobieski Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98 Kurs napisany na potrzeby szkolenia personelu w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecicym w Olsztynie OLSZTYN 2000 Podstawy obsługi

Bardziej szczegółowo

SPIS TRECI. Bibliografia... 33

SPIS TRECI. Bibliografia... 33 SPIS TRECI Wprowadzenie...3 1. Mobilne płatnoci definicja... 4 2. Instrumenty płatnicze wykorzystywane w mobilnych płatnociach... 4 3. Typy mobilnych transakcji...8 4. Dobra nabywane przez telefon komórkowy...8

Bardziej szczegółowo

LOKALNE I ROZLEGŁE SIECI KOMPUTEROWE

LOKALNE I ROZLEGŁE SIECI KOMPUTEROWE Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania LOKALNE I ROZLEGŁE SIECI KOMPUTEROWE mgr inż. Bielsko-Biała 1999 Spis treści Spis treści...2 1 Wprowadzenie do sieci komputerowych...4 1.1 Historia sieci komputerowych...

Bardziej szczegółowo

1 Internet a inne media

1 Internet a inne media 1 a inne media Słowo internet powstało z połączenia dwóch słów łacińskiego inter- (między) i angielskiego net, oznaczającego sieć. można określić jako ogólnoświatową sieć komputerową, będącą połączeniem

Bardziej szczegółowo

SIECIOWY SYSTEM KONTROLI DOSTPU I REJESTRACJI CZASU PRACY. Instrukcja Obsługi 1.7.01.1

SIECIOWY SYSTEM KONTROLI DOSTPU I REJESTRACJI CZASU PRACY. Instrukcja Obsługi 1.7.01.1 SIECIOWY SYSTEM KONTROLI DOSTPU I REJESTRACJI CZASU PRACY Instrukcja Obsługi 1.7.01.1 Copyright 2004 by All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeone!"# $%%%&%'(%)'%* +(+%'(%)'%* Wszystkie nazwy i znaki

Bardziej szczegółowo

SafeWord PremierAccess - informacje ogólne -

SafeWord PremierAccess - informacje ogólne - SafeWord PremierAccess - informacje ogólne - SPIS TRECI Informacje ogólne na temat SafeWord Premier Access Cel opracowania... PremierAccess wprowadzenie... Rozwizanie AAA... Replikacja i odporno na awarie...

Bardziej szczegółowo

Systemy rozproszone Marcin Gorawski Rafał Malczok

Systemy rozproszone Marcin Gorawski Rafał Malczok POLITECHNIKI LSKA INSTYTUT INFORMATYKI Laboratorium Hurtowni Danych Systemy rozproszone Marcin Gorawski Rafał Malczok Gliwice 2004 Spis treci 2 Spis treci 1. Wstp... 4 2. Wprowadzenie... 6 2.1. Idea hurtowni

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Sieci komputerowe

Sieci komputerowe. Sieci komputerowe Sieci komputerowe Sieci komputerowe System wzajemnych powiązań stacji roboczych, urządzeń peryferyjnych i innych urządzeń /Akademia Sieci Cisco/ Zbiór zlokalizowanych oddzielnie komputerów połączonych

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe informacje o sieciach komputerowych.

1. Podstawowe informacje o sieciach komputerowych. 1 1. Podstawowe informacje o sieciach komputerowych. Sieć komputerowa jest to zespół oddalonych od siebie komputerów i urządzeń peryferyjnych, połączonych ze sobą liniami transmisji danych; w przypadku

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pojcia i definicje

Podstawowe pojcia i definicje Podstawowe pojcia i definicje Wykład prowadzi: Mikołaj Sobczak 1 System mobilny Komponenty systemu mobilnego Uytkownicy mobilni (bezprzewodowi) Cz stacjonarna w tym serwery Stacje bazowe Podstawowe pojcia

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY WE WŁOCŁAWKU KIERUNEK INFORMATYKA PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Temat pracy: Internetowe gromadzenie zasobów cyfrowych wiedzy osobowej Imię i nazwisko: Nr albumu:

Bardziej szczegółowo