Chińska Republika Ludowa wobec Społeczeństwa Informacyjnego, Internetu i Gospodarki Opartej na Wiedzy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Chińska Republika Ludowa wobec Społeczeństwa Informacyjnego, Internetu i Gospodarki Opartej na Wiedzy"

Transkrypt

1 Michał Penkala Kolegium MISH Nr indeksu Chińska Republika Ludowa wobec Społeczeństwa Informacyjnego, Internetu i Gospodarki Opartej na Wiedzy

2 1. Dotychczasowy model rozwoju Chińskiej Republiki Ludowej specyfika chińskiego developmental state oraz tzw. guanxi capitalism Craig Barrett z firmy Intel stwierdził, iż Chińczycy są obecnie w stanie wykonywać każdą pracę w dziedzinie inżynierii, oprogramowania oraz zarządzania, jaką byliby w stanie wykonywać ludzie w USA. 1 Bill Gates nazwał pekińskie centrum badawczo-rozwojowe Microsoftu najbardziej produktywnym w całej korporacji, zaś HP zatrudnia obecnie więcej inżynierów za granicą, głównie w Chinach i Indiach, niż w USA. 2 Krajowy rynek technologii informacyjnych i komunikacyjnych był w 2000 roku wart 168 miliardów dolarów, czyli dziewięciokrotnie więcej niż na początku lat dziewięćdziesiątych. W tej dekadzie sektor IT rejestrował wyższy wzrost niż jakikolwiek inny krajowy sektor gospodarki. Do 2005 roku, na koniec Dziesiątego Planu Pięcioletniego, Chiny zainwestują tu 500 miliardów dolarów, a udział sektora IT w PKB wzrośnie do 5%. 3 W Chinach nakłady na R&D wzrosły z 0,6% PKB w 1995 roku do 1,44% w 2005 roku; celem na 2020 rok jest 2,5% PKB. 4 Sądząc po tych deklaracjach, można by wysuwać wniosek, iż Chiny stały się potęgą technologiczną i konsekwentnie budują społeczeństwo informacyjne oraz gospodarkę opartą na wiedzy (GOW). Stanowiłoby to niewątpliwie przedłużenie i ukoronowanie okresu efektownego i burzliwego rozwoju gospodarczego ostatniego ćwierćwiecza. Wyrazem uznania dla chińskich reform było m.in. przyjęcie tego państwa do Światowej Organizacji Handlu (WTO) w dniu 11 grudnia 2001 roku. Pomiędzy 1978 a 2003 rokiem PKB per capita w Chinach rosło w tempie 6,1% rocznie, co oznacza wzrost tego wskaźnika o 337% przez ćwierć wieku. 5 ( ) Chiny posiadają także coś, co w innych gospodarkach pojawia się niezwykle rzadko: nadzwyczaj wysoką stopę inwestycji. Poziom 40% PKB to zapewne najlepszy wynik osiągnięty kiedykolwiek przez dużą gospodarkę. 6 W styczniu 2006 roku Chiny pod względem wielkości PKB wyprzedziły 1 Segal A.: Is America Losing Its Edge? (w:) Foreign Affairs, November/December 2004, s.5. 2 Kang. D, Segal A.: The Siren Song of Technonationalism (w:) Far Eastern Economic Review March 2006; 3 Segal A.: High-Technology Enterprises in China, s.2., 4 Kang. D, Segal A.: The Siren Song of Technonationalism 5 Warto jednak zaznaczyć, iż w podobnym przedziale czasowym, pomiędzy 1950 a 1973 rokiem, PKB per capita Japonii wzrosło o 490% (!!!). 6 Wolf M.: Why is China Growing So Slowly? (w:) Foreign Policy January/February 2005;

3 Wielką Brytanię oraz Francję, stając się czwartą największą gospodarką na świecie. Gdyby obecne tempo rozwoju zostało utrzymane, Chiny w 2020 roku byłyby drugą największą gospodarką świata, a w 2050 roku wyprzedziłyby nawet Stany Zjednoczone. 7 Przykładowe dane makroekonomiczne podaje poniższa tabela: PKB per capita ($ według Parytetu Siły 3,98 4,34 4,72 5,18 Nabywczej) PKB (procentowa realna zmiana) Wydatki rządowe (procentowy udział w PKB) Deficyt budżetowy (procentowy udział w PKB) Poziom cen (zmiana w skali rocznej) Dług publiczny (procentowy udział w PKB) Koszty pracy na godzinę (USD) zmiana roczna Rejestrowane bezrobocie (%) Bilans płatniczy/pkb (%) Rezerwy walutowe (miliardy USD) 168, , , ,036 Jakkolwiek od zainicjowanych pod koniec lat siedemdziesiątych reform Chiny stały się dynamicznie rozwijającą się fabryką świata, należy mieć na uwadze kilka specyficznych aspektów dotychczasowego modelu rozwojowego tego kraju, jak również wskazać na wyzwania, z jakimi chińskie przywództwo będzie musiało się zmierzyć dążąc do budowy prawdziwie konkurencyjnej i nowoczesnej gospodarki. Po pierwsze, Chiny są dziś słusznie uważane za fabrykę świata, ale należy pamiętać, iż nie ma możliwości nieustannego konkurowania na globalnych rynkach dzięki niskim kosztom pracy nawet gdyby istniała taka możliwość, odbiłoby się to negatywnie na standardach życiowych pracowników. Dziś, chińska gospodarka jest mocno przechylona w stronę przemysłu, a sektor usługowy pozostaje niedorozwinięty. 9 Ale w Chinach, tak jak we wszystkich gospodarkach, usługi staną się przyszłym silnikiem wzrostu. Według Alliance Capital Managementu, gospodarka chińska straciła 15 milionów miejsc pracy w przemyśle Należy jednak podkreślić (co zresztą zauważa Martin Wolf), iż według szacunków Banku Światowego, pomiędzy 1991 a 2000 rokiem prawie 1/3 decyzji inwestycyjnych w Chinach była błędnych ( misguided ). Na przykład sektor stali (największy na świecie) ma obecnie zdolności produkcyjne o 116 milionów ton (albo o 30%) przekraczające realne potrzeby. W efekcie, jak szacuje agencja ratingowa Standard & Poor, banki chińskie finansujące sektor państwowych przedsiębiorstw borykają się z problemem złych długów o łącznej wartości ponad 650 miliardów dolarów. Cztery największe banki to wedle zachodnich standardów bankruci 7 Taki scenariusz prezentuje Minxin Pei ekspert do spraw Chin w Carnegie Endowment for International Peace. Pei M.: The Dark Side of China s Rise (w:) Foreign Policy March/April 2006, Udział przemysłu w generowaniu PKB wynosi w Chinach 39%, usług 33%. Dla porównania w USA przemysł to 15%, usługi 75%.

4 pomiędzy 1995 a 2002 rokiem w wyniku restrukturyzacji państwowych przedsiębiorstw. Wzrost produktywności przełoży się na dalsze straty. 10 Po drugie, chińska gospodarka zawdzięcza swą udaną ekspansję w znacznym stopniu szybkiemu wzrostowi tzw. total factor productivity (TFP). Pomiędzy 1979 a 2003 rósł on w tempie 3,7% rocznie co jest wynikiem wyższym niż w jakimkolwiek kraju OECD (w USA w minionej dekadzie wzrost TFP wynosił 1% rocznie). Ale w ciągu ostatnich dziesięciu lat roczny wzrost zatrudnienia zmniejszył się, co oznacza osłabienie zdolności gospodarki do absorbowania siły roboczej. Nastąpił gwałtowny wzrost inwestycji w przeliczeniu na jednostkę pracy. A wzrost TFP wyhamował co oznacza, że chiński cud gospodarczy w ciągu ostatniej dekady (w porównaniu z 15 wcześniejszymi latami) zbudowany był na wolniejszym wzroście siły roboczej, niższym przyroście produktywności oraz na znacznie zwiększonych inwestycjach. 11 Zagrożeniem niekoniecznie jest kryzys zadłużeniowy, ale gwałtowne spowolnienie w przypadku zmniejszenia napływu inwestycji. 12 Wyzwaniem dla Chin staje się zatem przykazanie: work smart and create ideas. Po trzecie, jak podkreśla tegoroczny ranking konkurencyjności gospodarek przygotowany przez Światowe Forum Ekonomiczne (World Economic Forum): Chiny nadal mają niską stopę penetracji nowoczesnych technologii (telefonii komórkowej, Internetu oraz komputerów osobistych), zaś odsetek uczących się na drugim i trzecim poziomie edukacji jest niski według międzynarodowych standardów. Najbardziej niepokojący jest jednak spadek Chin w rankingu jakości instytucji dotyczy to zarówno sektora prywatnego i publicznego. 13 Problemem pozostają niezmiennie: korupcja, niedorozwinięte rządy prawa oraz słaba ochrona własności intelektualnej. 14 Po czwarte, niepokojący dla Chin pozostaje fakt, iż kraj ten nie jest właścicielem technologii oraz know-how, za pomocą których mogą stać się one bardziej konkurencyjne, a uwarunkowana historycznie obawa przed technologiczną zależnością od Zachodu skłania Chiny do nie zawsze legalnych (np. sprzecznych z zasadami WTO) i pożądanych (z punktu widzenia spójności Internetu) działań. Dla przykładu: Chiny pracują nad nową siecią szkieletową, znaną pod nazwą CN2, która wykorzystuje nowy protokół sieciowy IPv6, 10 Addressing China s Looming Talent Shortage, McKinsey Global Institute and McKinsey & Company s China Office, s W 1993 roku udział Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych (BIZ, FDI) w PKB przekroczył 3%. 12 Liu M.: How High? (w:) Newsweek Special Edition Issues 2006 December 2005 February 2006, s The Global Competitiveness Report :Country Highlights; W rankingu tej samej instytucji Network Readiness Ranking 2005 Chiny zajęły dopiero 49 miejsce (pierwsze były Stany Zjednoczone). 14 Przykładem może być tutaj niedawny pozew firmy CISCO przeciwko HUAWEI o nielegalne kopiowanie oprogramowania oraz uzupełniającej dokumentacji.

5 intensywnie promują także własne standardy, nie tylko internetowe i komputerowe, ale też telewizyjne ( ) Przykładem może być powiązanie łączy Wi-Fi (Wireless Fidelity) z chińskim standardem szyfrowania WAPI (Wireless Local Area Network Authentication and Privacy Infrastructure), który wykorzystuje scentralizowany sposób autoryzacji użytkowników. Walce o kontrolę Internetu w kraju towarzyszą więc wysiłki władz mające na celu wyeliminowanie wpływów zewnętrznych na podstawowe parametry techniczne sieci. 15 Natomiast w marcu 2004 roku Waszyngton zaprotestował przeciwko chińskim regulacjom nakładającym na całość bezprzewodowego (wirelss) importu do Chin obowiązek wyposażania w technologię zapisu danych (data-encryption) produkowaną tylko w Chinach. Pod naciskiem USA Pekin wycofał się jednak z tego rozwiązania. Innym przykładem (tym razem pozytywnym) może być współpraca Chin, Japonii i Korei Południowej w promowaniu systemu operacyjnego typu open-source Linux jako alternatywy dla amerykańskiego oprogramowania Microsoft. Rozwój endogenicznej technologii ( niezależna innowacyjność ) postrzegany jest w kategoriach wyzwania narodowego. W przyszłości można oczekiwać więcej tego typu przedsięwzięć. Po piąte, należy pamiętać o dużej roli chińskiej diaspory na świecie. W okresie pomiędzy 1979 a 1992 rokiem, z zakontraktowanych bezpośrednich inwestycji zagranicznych FDI o wartości 116 miliardów dolarów, 71,7% pochodziło z Hong Kongu 16 oraz Tajwanu, 7% z USA, 5,8% z Japonii. Udział pojedynczych państw europejskich był tu minimalny. 17 W tym napływie kapitału zdecydowaną rolę odegrały więzi etniczne model konkurencyjności oparty był na inwestycjach, know-how oraz znajomości globalnych rynków pochodzących od zagranicznych chińskich inwestorów, którzy okazali się kluczowym łącznikiem pomiędzy Chinami a globalną gospodarką w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Więzi te (zwane też po prostu Chinese business networks) to oparte w znacznym stopniu na osobistych znajomościach (chin. guanxi, ang. relationship) sieci powiązań biznesowych. 18 Szacuje się, iż do 60% FDI napływających do Chin pochodzi od chińskiej diaspory. Stąd zasadne wydaje się określenie Manuela Castellsa: guanxi capitalism. Wreszcie ostatnią godną podkreślenia cechą dotychczasowego modelu chińskiego jest specyficzna (choć odpowiadająca historycznym i społeczno-kulturowym uwarunkowaniom regionu) rola państwa odgrywana w gospodarce. W rejonie Azji/Pacyfiku Korea Południowa, 15 Wiench P.: Za wielkim murem. Internet a społeczeństwo obywatelskie (w:) Jonak Ł., Mazurek P., Tarnowski A. (red.): Re: Internet społeczne aspekty medium. Polskie konteksty i interpretacje, WAP, Warszawa 2006, s Należy jednak pamiętać, iż Hong Kong jest siedzibą filii ponad 100 największych banków na świecie, wobec czego płynący stamtąd kapitał inwestycyjny ma mocno zglobalizowany charakter. 17 Dane za Castells M.: End of Millenium, Blackwell 2005, s Pełną analizę tego zjawiska z pozycji antropologicznych znaleźć można w Yang M. M.: Gifts, Favors and Banquets: the Art. Of Social Relationships in China, Cornell University Press, New York 1994.

6 Tajwan oraz Japonia są archetypami developmental state państwowego kapitalizmu odmiennego jednak od europejskiego welfare state czy państw realnego socjalizmu. Tutaj rząd centralny i jego biurokracja dysponowały publicznymi i prywatnymi zasobami według potrzeb centralnych planów rozwoju ekonomicznego, chroniły tzw. raczkujące przemysły (infant industries) oraz interweniowały na rynkach za pomocą polityki fiskalnej, jak również za pomocą specjalnych przywilejów dla gałęzi przemysłu uważanych za szczególnie istotne. Przejawem takiej polityki były m.in. japońskie keiretsu czy południowokoreańskie chaebole. W przypadku Chin polityce otwierania się na świat i gospodarkę globalną oraz fali reform ekonomicznych towarzyszyła daleko posunięta decentralizacja w zakresie polityki przemysłowej i technologicznej. W Chinach w odróżnieniu od Korei czy Japonii - nie istnieje jeden centralny organ interweniujący na rynkach technologii, tak jak czyniło to np. japońskie Ministerstwo Handlu Międzynarodowego i Przemysłu (Ministry of International Trade and Industry, MITI) czy koreańska Rada Planowania Gospodarczego (Economic Planning Board, EPB). Zamiast tego: lokalne władze interpretowały rolę odmiennie, wobec czego implementacja oraz rezultaty polityki technologicznej różnią się w zależności od regionu. Władze w Pekinie, Szanghaju, Guangzhou oraz Xi an wdrażały dyrektywy rządu centralnego w trzech dziedzinach praw własności, struktury inwestycji oraz rządowych regulacji odmiennie, kreując w ten sposób lokalne gospodarki (local economies). 19 W każdym jednak przypadku władze dążyły do udzielenia pomocy przedsiębiorstwom w takich dziedzinach jak: niekompletne informacje, zniekształcenia cen oraz niezdefiniowane prawa własności. Tym niemniej mamy w tej chwili do czynienia z jednymi Chinami, wieloma gospodarkami. Reformy ekonomiczne w Chinach stworzyły gospodarkę, która wygląda jak mozaika regionalnych gospodarek. Centrum rozszerzyło uprawnienia decyzyjne władz lokalnych oraz ich zdolność do zachowania wpływów w ramach swojej jurysdykcji. W efekcie, władze lokalne kierowały rozwojem nierzadko implementując politykę odbiegającą od założeń przyjmowanych centralnie. Nawet w kwestiach oficjalnie pozostających w gestii Pekinu, lokalna interpretacja oraz stopień zbieżności polityki z centralnymi dyrektywami są ważniejszymi wyznacznikami faktycznej polityki. 20 Poniższe zestawienie 21 ujmuje dynamikę opisanego powyżej procesu decentralizacji polityki technologiczno przemysłowej w Chińskiej Republice Ludowej stanowiącej o specyfice tegoż modelu developmental state. 19 Segal A.: High-Technology Enterprises in China, s Ibidem, s Ibidem, s. 16. (SOE to skrót od State-Owned Enterprise, FDI Foreign Direct Investment; minying to chińskie określenie przedsiębiorstwa niepaństwowego ).

7 2. Problem kapitału ludzkiego Jak podkreśla Jakub Polit: W przeciwieństwie do Singapuru (w większości zamieszkanego w końcu przez Chińczyków) wzrost gospodarczy w ChRL w nikłej tylko części jest skutkiem rozwoju kreatywności i umiejętności wprowadzania na rynek zupełnie nowych produktów, a głównie zwiększania nakładów kapitałowych i arcytaniej siły roboczej. Wiąże się to z bardzo niskim, mimo dokonania znacznego ilościowego i jakościowego skoku, poziomem wykształcenia. Mimo istnienia w 2000 roku około 1040 uniwersytetów oraz 770 uczelni wieczorowych i zaocznych z łączną liczbą 9 mln studentów 22 w połowie lat dziewięćdziesiątych wykształceniem wyższym mogło się pochwalić zaledwie 0,52% mieszkańców ChRL W 2005 roku liczba rozpoczynających studia wynosiła 3,38 miliona. 23 Polit J.: Chiny. Historia Państw Świata w XX Wieku, TRIO Warszawa 2004, s Ten negatywny obraz szybko jednak się zmienia. Jak szacują władze chińskie, w samym Szanghaju 55% młodzieży w wieku akademickim studiuje (dla porównana, rząd Wielkiej Brytanii zakłada, że w 2010 roku 40% młodzieży po maturze pójdzie na studia. Co więcej, w 2003 roku uchwalono prawo, w myśl którego zachodnie uczelnie mogą otwierać w Chinach swoje filie, pod warunkiem posiadania chińskiej placówki partnerskiej oraz chińskiego kanclerza. Rodzi się jednak pytanie: dlaczego naród liczący 1,3 miliarda obywateli do tej pory nie ma na koncie naukowego noblisty?

8 Błędem byłoby jednak sądzić, iż dzisiejsze Chiny to jedynie tania siła robocza. Jak bowiem podkreśla Adam Segal jeden z lepszych znawców współczesnego Państwa Środka: New Economy w Chinach wciąż jeszcze się kształtuje ( ) Ale widoczne są przejawy znaczącego postępu. W 2005 roku Chiny wyprzedziły USA i stały się liderem w eksporcie telefonów komórkowych, laptopów oraz kamer cyfrowych oraz, według danych Światowej Organizacji Własności Intelektualnej 24, wspięły się na 10 miejsce światowego rankingu rejestrowanych patentów. 25 Aby jednak sprostać wyzwaniom technologicznej modernizacji (w szczególności podnoszeniu innowacyjności i kreatywności gospodarki), Chiny potrzebują wysoko wykwalifikowanych kadr. Rząd podejmuje w tym celu konkretne działania. W 2004 roku w Chinach przyznano około doktoratów w dziedzinie nauki i inżynierii. Pomiędzy 1981 a 2001 rokiem było około osób, które uzyskały doktoraty w tych samych dziedzinach. Poprzez National Science Fund for Distinguished Young Scientists, Narodowa Fundacja Nauki Chin stara się promować szczególnie utalentowanych naukowców poniżej 45 roku życia. 26 Co więcej, Chiny mogą teraz liczyć na powrót do kraju członków swojej diaspory. W 2004 roku liczba powracających wyniosła 24 tysiące. 27 Ale nie jest to kwestia ilości, lecz także jakości: W latach dziewięćdziesiątych, podczas pierwszej fali powrotów, przeciętny powracający mógł mieć na koncie tytuł MBA (Master of Business Administration), ale za to niewielkie praktyczne doświadczenie w biznesie. Obecnie ludzie wracają do domu po spędzeniu pięciu do sześciu lat w amerykańskich przedsiębiorstwach w Dolinie Krzemowej lub Route 128 w okolicach Bostonu. 28 Akcentując rolę kapitału ludzkiego (a ściślej: klasy kreatywnej, creative class) w rozwoju innowacyjnej gospodarki Richard Florida pisze: W 2003 roku Indie wygenerowały 341 amerykańskich patentów (US patents), zaś Chiny 297. Uniwersytet Kalifornijski generuje więcej niż każdy z tych krajów. IBM pięć razy więcej niż oba kraje razem wzięte. Nie znaczy to, że Hindusi i Chińczycy nie są kreatywni. Przeciwnie, jak wykazała Anna Lee Saxenian z Uniwersytetu Berkeley, hinduscy i chińscy przedsiębiorcy zakładali lub współzakładali około 30% wszystkich firm w Dolinie Krzemowej pod koniec lat dziewięćdziesiątych. Ale ci kreatywni ludzie musieli 24 Ilość rejestrowanych patentów nie jest jednak doskonałym miernikiem innowacyjności szacunkowo 60% patentów rejestrowanych w Korei Południowej i Japonii nie zostaje później skomercjalizowanych. Właściwy modeli innowacji zakłada zaś schemat: patent-publish-prosper. 25 Segal A.: The Civilian High-technology Economy: Where is it heading? Statement of Adam Segal, Maurice R. Greenberg Senior Fellow in China Studies, Council on Foreign Relations before the U.S. China Economic and Security Review Commission, Chinese Military Modernization and Export Control Regimes; 26 Kang. D, Segal A.: The Siren Song of Technonationalism 27 Liczba chińskich studentów studiujących za granicą wynosiła 120 tysięcy (2003 rok). Połowa z nich mieszka w Stanach Zjednoczonych, będących zarazem największym rynkiem zbytu dla chińskiego sektora ICT. 28 Segal A.: The Civilian High-technology Economy: Where is it heading

9 wyjechać do Kalifornii i zostać wchłonięci przez tamtejszy innowacyjny ekosystem zanim ich idee stały się ekonomicznie do zrealizowania. Takie ekosystemy mają znaczenie, ale jest ich niewiele. 29 W odpowiedzi na bolączki krajowego systemu edukacji, 4 maja 1998 roku władze chińskie uruchomiły Projekt , którego celem jest rozwój gospodarki opartej na wiedzy poprzez budowanie uniwersytetów i collegów oraz centrów badawczo-rozwojowych (research and development centers) 31. Chińskie ministerstwo Nauki i Technologii razem z władzami miejskimi Pekinu oraz Radą Rozwoju Narodowego i Reform utworzyły Narodowy Instytut Nauk Biologicznych w 2003 roku z początkowym budżetem prawie 109 milionów dolarów oraz z zamiarem zatrudnienia trzydziestu wyszkolonych w USA profesorów z tejże dziedziny. 32 Znaczące postępy poczynione przez Chiny wskazuje także Richard Levin 33 (prezydent Yale University): Uniwersytet Ciao Tong w Szanghaju wybudował liczący ponad 275 tysięcy stóp kwadratowych najwyższej jakości kompleks laboratoriów w ramach rozwijającego się campusu. IBM, Intel oraz Microsoft budują centra badawcze w pobliskim parku technologicznym. Instytut Mikroelektroniki Uniwersytetu Pekińskiego wybudował dwie linie badawcze półprzewodników, każda funkcjonująca według odrębnej technologii. Żadna uczelnia w USA nie ma takiego zaplecza. 34 Levin podkreśla również dużo niższe koszty pracy w Chinach (około 15% amerykańskich), jak również coraz częstsze wizyty chińskich kadr na amerykańskich uczelniach, aby przejąć tzw. best practice w dziedzinie krytycznego, kreatywnego i niezależnego myślenia. 29 Florida R.: The World is Spiky. Globalization has changed the economic playing field, but not leveled it (w:) The Atlantic Monthly October 2005, s. 49; 30 Projekt 985 stanowi kontynuację wcześniejszej strategii modernizacyjnej wcielanej przez rząd chiński Programu 863 uruchomionego w marcu 1986 roku. Celem programu było promowanie wysokiej jakości badań naukowych oraz budowanie fundamentów krajowego sektora R&D, aby Chiny mogły skutecznie konkurować w tych dziedzinach. Program wyróżniał 5 strategicznych obszarów: 1) technologie informacyjne oraz telekomunikacyjne (TIK, ICT); 2) elektronika; 3) technologie laserowe; 4) technologie związane z eksploracją kosmosu; 5) biotechnologie. Wybór tych priorytetów odpowiadał mniej więcej założeniom polityki technologicznej realizowanej na Zachodzie, a zatem programowi EUREKA w EWG oraz SDI w USA. Program 863 został przez władze chińskie uznany za sukces, a największe osiągnięcia to rozwój technologii umieszczania satelitów na orbicie, prototyp tzw. Synchronous Digital Hierarchy (SDH) oraz programów umożliwiających identyfikację głosu przez komputer (w języku chińskim). 31 Hewitt D., Liu M.: The Campus Craze (w:) Newsweek Special Edition Issues 2006 December 2005 February 2006, s Kang. D, Segal A.: The Siren Song of Technonationalism 33 Zdaniem Levina, Chiny będą starać się naśladować USA w trzech dziedzinach: 1) silne zaplecze naukowe w ramach tzw. basic research (jako fundament dalszych innowacji), 2) system edukacyjny rozwijający kreatywność oraz niezależne myślenie, 3) elastyczny system bankowy wspierający business start-ups o dużym ryzyku. 34 Levin R.: Why China is not a New Japan (w:) Newsweek Special Edition Issues 2006 December 2005 February 2006, s. 92.

10 Mimo czynionych szybko postępów, wyraźnie widać słabości chińskiego szkolnictwa. Po pierwsze, jest to nadal niski poziom edukacji. 35 W październiku 2005 roku McKinsey Global Institute opublikował raport na temat jakości chińskich absolwentów studiów inżynieryjnych. W 2005 liczba absolwentów chińskich uczelni wynosiła 3,1 miliona, z tego 600 tysięcy inżynierów. 36 Ci świeżo upieczeni absolwenci zasilają już i tak bardzo liczną kadrę białych kołnierzyków około 9,6 miliona osób z doświadczeniem pracy minimum 7 lat. Ale, jak podkreśla Diana Farell szefowa Instytutu: Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi wśród lokalnych specjalistów od HR, tylko 10% chińskich inżynierów nadaje się do zatrudnienia przez koncern międzynarodowy, w porównaniu z 25% w Indiach. Do 2008 roku całkowite zasoby hinduskich inżynierów-absolwentów będą ponad dwa razy większe niż w Chinach. 37 Tylko co dziesiąty chiński specjalista nadawałby się do zatrudnienia przez międzynarodową korporację także w takich dziedzinach jak: finance workers, accountants, quantitative analysts, generalists, life science researchers, doctors, nurses oraz support staff. Jak zauważają autorzy raportu: Rozpatrzmy inżynierów. Chiny mają 1,6 miliona młodych specjalistów w tej dziedzinie, więcej niż jakikolwiek inny kraj z niskimi płacami. Faktycznie, 33% studentów w Chinach to przyszli inżynierowie, w porównaniu z 20% w RFN i zaledwie 4% w USA. Ale główną wadą młodych chińskich inżynierów ubiegających się o pracę jest przesadne skupianie się na teorii. Chińscy studenci otrzymują bardzo mało praktycznego doświadczenia w projektach lub pracy zespołowej w porównaniu z rówieśnikami z Europy oraz USA, którzy to pracują w zespołach dla uzyskania niezbędnych umiejętności. W efekcie tych trudności, chińskie zasoby inżynierów zdolnych do pracy w międzynarodowych koncernach wynoszą zaledwie 160 tysięcy a zatem na poziomie na przykład Wielkiej Brytanii. Stąd paradoks niedoboru pośród obfitości. 38 Dzieje się to mimo wzrastających państwowych nakładów na studia wyższe pomiędzy 2000 a 2002 rokiem zostały one zwiększone o 50%, choć równoczesny wzrost liczby studentów spowodował, iż w tym okresie nakłady w przeliczeniu na studenta zmniejszyły się o 5%. Kuleje także inny istotny filar społeczeństwa informacyjnego oraz GOW czytelnictwo. Według jednego z 35 Jeszcze pod koniec lat dziewięćdziesiątych prawie połowa zapisanych studentów nie mogła uczęszczać na zajęcia z powodu braku miejsc na uczelniach. Inne problemy to podrabianie listów rekomendacyjnych, rozpowszechniony proceder plagiatów oraz nadal duża liczba studentów przypadająca na pracownika naukowego. 36 Analogiczne dane dla USA za rok 2005 to: 1,3 miliona absolwentów uczelni oraz 70 tysięcy inżynierów. 37 Farell D.: India Outsmarts China (w:) Foreign Policy January/February 2006, s Addressing China s Looming Talent Shortage, McKinsey Global Institute and McKinsey & Company s China Office, s. 6.

11 szacunków w 1993 roku w Chinach istniało ( ) 2,5 tysiąca bibliotek publicznych, z których 1341 kupiło w owym roku mniej niż sto książek. 39 Inne trudności, na jakie napotykają w werbowaniu pracowników działające w Chinach przedsiębiorstwa międzynarodowe to m.in. słaba znajomość angielskiego, ogólnie niskie zdolności komunikacyjne, bariery kulturowe. W połączeniu z ogólnie niską przydatnością chińskich absolwentów, pozostają oni w dodatku mocno rozproszeni. I tak ponad 1500 collegów oraz uniwersytetów wykształciło w 2003 roku 1,7 miliona absolwentów, ale mniej niż jedna trzecia z nich ukończyła studia w jednym z dziesięciu najlepszych miast uniwersyteckich. 40 Tylko co czwarty chiński absolwent mieszka w rejonie dużego międzynarodowego lotniska ( ) Tylko co trzeci przenosi się do innej prowincji w celu podjęcia pracy. 41 ( ) Co więcej, koncerny werbujące w Chinach muszą liczyć się z konkurencją o talent większą niż w innych lokacjach o niskich płacach. W Indiach czy Filipinach gospodarka rośnie mniej dynamicznie, zatem praca w firmie offshoringującej swoje usługi jest atrakcyjną opcją. W Chinach zaś, krajowe firmy oraz międzynarodowe koncerny obsługujące krajowy rynek już teraz stanowią źródło atrakcyjnych możliwości dla absolwentów. 42 Chiny, by móc konkurować na rynkach światowych poza prostymi, pracochłonnymi gałęziami gospodarki, potrzebują więcej wysokiej jakości specjalistów. Raport wylicza możliwe działania: 1) zwiększać nakłady na system edukacyjny oraz dofinansowywać uczelnie poza Pekinem czy Szanghajem; 2) podnosić kompetencje językowe (zwłaszcza znajomość angielskiego); 3) międzynarodowe przedsiębiorstwa inwestujące w Chinach będą musiały wypracować mechanizmy kształcenia sobie kadr; 4) musi zostać ustanowiona intensywna współpraca między systemem edukacyjnym a sektorem prywatnym 43 ; 5) zachęcać do powrotu do kraju studentów studiujących za granicą (ich liczba wynosiła w 2003 roku osób, z czego połowa żyła w USA). Dodatkowym utrudnieniem pozostaje specyficzny model edukacji dominujący w Chinach a w znacznym stopniu blokujący kreatywność (można w tym miejscu postawić szersze pytanie: czy naród i państwo rządzone według modelu protekcjonalnego [top-down] przez wąską elitę mandarynów będą w stanie uzyskać niezbędną do skutecznego konkurowania kreatywność oraz innowacyjność? do kwestii tej jeszcze będzie okazja powrócić). James 39 Polit J.: Chiny. Historia Państw Świata, s Pekin, Szanghaj, Wuhan, Guangzhou, Xi an, Tianjin, Changsha, Nanjing, Zhengzhou, Chongquing. 41 Dla porównania, w Indiach co drugi absolwent mieszka w pobliżu międzynarodowego centrum outsourcingu (major international outsourcing hub), takiego jak Bangalore, Delhi czy Bombaj. 42 Addressing China s Looming Talent Shortage, McKinsey Global Institute and McKinsey & Company s China Office, s Microsoft na przykład nawiązał partnerską współpracę z czterema uniwersytetami w celu wybudowania laboratoriów dla bardziej praktycznego przygotowania absolwentów.

12 McGregor, autor książki One Billion Customers, nazywa dominujące w Chinach sposoby nauczania systemem edukacji w stylu faszerowanej kaczki 44 (stuffed-duck system of education) 45, w ramach którego cała wiedza jest bezrefleksyjnie wchłaniana przez studentów uczących się całości materiału na pamięć, co z kolei powoduje brak kreatywności i ciekawości świata. W efekcie żaden naukowiec w Chinach nie otrzymał jeszcze Nagrody Nobla, choć jej laureatami w ciągu minionego półwiecza było już sześciu chińskich emigrantów. Przynajmniej częściowo tłumaczy to także, dlaczego Chiny słabo wypadają pod względem produkcji software u (zwłaszcza w porównaniu z Indiami). I tak w okresie Chiny miały 537 naukowców/inżynierów w sektorze R&D na milion obywateli, podczas gdy w Indiach ten współczynnik wynosił 151. Również pod względem rozpowszechnienia komputerów osobistych oraz użytkowania Internetu Chiny prowadziły z Indiami odpowiednio 3:1 oraz 4:1. Mimo tego, w 2001 roku wartość wyprodukowanego w Chinach oprogramowania wynosiła 6,8 miliarda dolarów, zaś w Indiach 8,4 miliardy. 46 Odsetek wydatków na hardware był w Chinach znacząco wyższy niż w Indiach 88% vs. 62%. Indie zaś wykazują też wyższy odsetek wydatków na usługi IT 32% vs. zaledwie 7,3% w Chinach. 47 Zważywszy, że władze chińskie pozytywnie oceniają model singapurski i poważnie traktują możliwość jego naśladowania, warto przytoczyć zdanie Pekki Himanena fińskiego eksperta w dziedzinie globalnego społeczeństwa informacyjnego: Model singapurski jest także protekcjonalny, co stanowi kolejny problem: rząd dąży do kontroli wolności obywateli, choć społeczeństwo informacyjne nie może być kreatywne, jeśli ludzie nie mają swobodnego dostępu do informacji oraz swobody odmiennego myślenia. Stanowi to także wielki paradoks dla Chin idealizujących model singapurski. 48 Wydaje się mało realne, aby autorytarne praktyki rządzenia (w połączeniu z zamkniętym środowiskiem społecznym oraz protekcjonalnym systemem edukacyjnym) mogły nakazać tamtejszym inżynierom/naukowcom/programistom być bardziej kreatywnym - bez większej autonomii 44 Określenie to nawiązuje do sposobu tuczenia pekińskich kaczek na potrzeby kulinarne. 45 Liu M.: How High, s A pamiętać należy także o przewadze Chin pod względem wielkości gospodarki: PKB Indii (według parytetu siły nabywczej) wynosi miliardy dolarów, zaś dla Chin miliardów dolarów. Dane za: oraz 47 Mingzhi L., Gao M.: Strategies for Developing China s Software Industry (w:) Information Technologies and International Development, no. 1 (Fall 2003), s Himmanen P.: Challenges of the Global Information Society (w:) Castells M., Cardoso G.: The Network Society. From Knowledge to Policy, Center for Transatlantic Relations, 2006, s. 344.

13 osobistej i zawodowej. W tych warunkach (a może TYLKO w tych warunkach) nowocześni knowledge workers zaczną dostarczać bardziej innowacyjne oraz wyższej jakości prace Internet we współczesnych Chinach. Dostęp do technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK, ICTs) W 1996 roku liczbę użytkowników Internetu szacowano w Chinach na osób. Rok później było to nadal zaledwie osób. Rządowy raport (szesnasty z rzędu) przygotowany przez Państwowe Centrum Badawcze Chińskiego Internetu (China Internet Network Information Center, CINIC) 26 lipca 2005 roku szacuje już liczbę chińskich internautów na 103 miliony. 50 Podział użytkowników w zależności od kanału dostępu przedstawia się następująco (w milionach): Linie dzierżawione 29,7; Dial-up - 49,5; ISDN 5,5; Dostęp szerokopasmowy (broadband connection) Oznacza to, że Chiny są obecnie drugą co do wielkości (po Stanach Zjednoczonych) populacją użytkowników Internetu (w 2003 roku wyprzedziły Japonię). 52 Z danych (na rok 1999) przedstawianych przez China Państwowe Centrum Badawcze Chińskiego Internetu wynika, iż: 79% użytkowników Internetu to mężczyźni, 64% - osoby niezamężne. Największą grupą są studenci (21% ogółu) 84% internautów ma wykształcenie z collegu (co najmniej). 32% pochodzi albo z Pekinu, albo z Szanghaju. 86% jest w przedziale wiekowym lat. Około połowy korzysta z Internetu w domu (37% w szkole lub w miejscu pracy, 11% w kawiarenkach internetowych). 53 Boom na usługi informacyjne obejmuje także inne technologie. W okresie liczba abonentów telefonii rosła w tempie 23% rocznie i w 2004 roku wyniosła 645 milionów abonentów. Jest to rozwój bez precedensu w historii ludzkości, stanowi też absolutnie nowe 49 Wilson E., Segal A.: Trends in China s Transition Toward a Knowledge Economy (w:) Asian Survey, Vol. 45, Issue 6, s Inne źródła podawały liczbę 134 milionów, co oznaczałoby pięciokrotny wzrost w stosunku do stanu z 2001 roku (23 miliony internautów). 51 Wiench P.: Za wielkim murem..., s Warto przypomnieć, że jak szacuje Departament Handlu USA, aby uzyskać 50 milionów odbiorców, radio potrzebowało trzydziestu ośmiu lat, telewizja trzynastu, zaś Internet zaledwie cztery. Za: Starewicz-Jaworska A.: Komunikacja polityczna w świetle wybranych aspektów Internetu (w:) Jonak Ł., Mazurek P., Tarnowski A. (red.): Re: Internet społeczne aspekty medium. Polskie konteksty i interpretacje, WAP, Warszawa 2006, s Dane przytacza Xiudian Dai: Dai X.: The Digital Revolution and Governance, Ashgate 2000, s. 143.

14 zjawisko dla samych Chin, gdyż w okresie pomiędzy 1949 a 1980 całkowita telephone exchange capacity osiągnęła zaledwie 3 miliony linii. 54 Obecnie zaś Chiny są największym na świecie rynkiem telefonii komórkowej (330 milionów abonentów w 2004 roku) oraz stałych linii, fixed lines (312 milionów). 55 Stosunek telefonów komórkowych do stałych linii wynosi obecnie 107:100, choć w 1998 roku było to jeszcze 27: Chiny to także drugi (po USA) rynek komputerów osobistych oraz trzecia co do rozmiaru populacja użytkowników komputerów osobistych (choć jest to zaledwie 40 komputerów na 1000 obywateli). Jakkolwiek dane te wyglądają imponująco, koncentrowanie się na liczbach stanowi reprodukowanie pewnego ilościowego fetyszu ubarwiającego prawie wszystkie doniesienia oraz dyskusje chińskiego wykorzystania Internetu zarówno w Chinach, jak i na Zachodzie. Bez wątpienia, wzrost jest wyjątkowy, ale nie powinniśmy zapominać, że 59,1 miliona internautów to nadal tylko 4,6% populacji Chin. Twierdzenia zatem, że Internet dokonuje zasadniczej transformacji w całym kraju lub też, iż pokazuje prawdziwą twarz współczesnych Chin, należy traktować z ostrożnością. Trudno bowiem przewidzieć, czy i do jakiego stopnia stopa wzrostu wyhamuje w momencie wyczerpania zasobu 15- do 35-latków, zamożnych Chińczyków z obszarów miejskich. 57 Bez względu na to, jak entuzjastycznie odniesiemy się do chińskich osiągnięć w upowszechnianiu Internetu, warto zwrócić uwagę na dwa aspekty tegoż medium. Po pierwsze, metody, za pomocą których władze chińskie starają się cenzurować treść sieci. Po drugie, organizacje rynku dla przedsiębiorstw oferujących dostęp do technologii telekomunikacyjnych. Wyniki i badania wielu źródeł wskazują, iż chińskie władze stosują najbardziej wyszukane, a zarazem najskuteczniejsze metody na świecie w zakresie kontroli treści zamieszczanej w Internecie. Chiński internauta nie może np. korzystać ze stron internetowych BBC, Voice of America czy też internetowej encyklopedii, czyli Wikipedii - tutaj dostęp blokowany jest ze względu na artykuły i hasła na kłopotliwe dla władz chińskich tematy. Począwszy od 18 października 2005 roku chiński użytkownik Internetu próbujący wejść na 54 Dai X.: The Digital Revolution and Governance, Ashgate 2000, s Wilson E., Segal A.: Trends in China s Transition Toward a Knowledge Economy (w:) Asian Survey, Vol. 45, Issue 6, s Takie rozpowszechnienie telefonii komórkowej może mieć olbrzymie konsekwencje polityczne. Chińscy decydenci muszą bowiem liczyć się z tym, iż obywatele mają teraz więcej źródeł informacji, ale także środek ich dystrybucji. I tak w trakcie kryzysu związanego z epidemią SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) w lutym 2003 roku w Guangzhou SMS o treści W Guangzhou jest śmiertelna grypa został wysłany 40 milionów razy 8 lutego, 41 milionów razy 9 lutego i 45 milionów razy 10 lutego. Swoistym nowum było też złożenie publicznych przeprosin przez partyjnego oficjale Zhou Rongji w marcu 2001 roku w związku z przedstawieniem przez niego fałszywej wersji wydarzeń w szkole w Jiangxi. Dane za: Wilson E., Segal A.: Trends in China s Transition, s Fang W.: Reflections on China s Internet Boom, OpenDemocracy.net, 3 lipca 2003,

15 stronę Wikipedii otrzyma informację o błędzie. Co więcej, kontrolowane przez państwo portale internetowe (np. elektroniczna wersja gazety The People s Daily) są nadal wykorzystywane jako organy propagandowe i służą do mobilizowania opinii publicznej w kierunku pożądanym przez władze centralne. Warto jednak zauważyć, że rządowe portale informacyjne cieszą się stosunkowo mniejszą popularnością niż ich prywatni konkurenci: Raport z 2000 roku wykazał, iż The People s Daily najczęściej czytana gazeta w wersji drukowanej miała tylko wyświetleń swojej strony internetowej dziennie. Dla porównania: Sina wyświetleń, Netease , Sohu Innymi słowy, internetowe czytelnictwo Sina jest trzydziestokrotnie wyższe niż państwowego The People s Daily. 59 Całość stosowanych przez władze chińskie metod cenzurowania Internetu podzielić można na następujące kategorie: 1) Regulacje prawne. W chwili obecnej za regulacje dotyczące chińskiego Internetu odpowiada 12 agencji rządowych, co powoduje, iż cała prawna infrastruktura jest dość skomplikowana i wielowarstwowa. Przepisy prawne dotyczą usługodawców internetowych (takich jak np. e- commerce), firm zapewniających dostęp do sieci (tzw. Internet service and content providers), operatorów kafejek internetowych oraz samych internautów. 30 grudnia 1997 roku trzy lata po tym, jak pekińska dzielnicowa sieć Zhongguancun jako pierwsza została włączona do sieci globalnej Biuro Bezpieczeństwa Państwowego przyjęło Regulamin ochrony bezpieczeństwa i administracji międzynarodowych komputerowych sieci informacyjnych. Jednocześnie utworzono Wydział Nadzoru Bezpieczeństwa w Sieci. Wobec wspomnianej już dynamicznej ekspansji Internetu władze podjęły nowe działania. O naturze ograniczeń nakładanych na komunikację zapośredniczoną komputerowo najlepiej świadczy opublikowany niedawno zestaw uregulowań 60 ( ) sformułowanych 25 września 2005 roku 61 i adresowanych do blogerów i administratorów serwerów. W myśl dokumentu, opublikowanego przez Biuro Informacji Rady Państwa i Ministerstwo Przemysłu i Informacji, zakazuje się upowszechniania treści: łamiących podstawowe zasady chińskiej konstytucji; 58 SINA jest komercyjnym serwisem internetowym założonym we wrześniu 1998 roku. Warto jednak podkreślić, iż rządowa dyrektywa z marca 1997 roku regulująca online news nie dotyka Siny (i pozostałych serwisów komercyjnych), ponieważ dotyczy ona tylko państwowych mediów drukowanych oraz ich wersji elektronicznych. 59 Fang W.: Reflections on China s Internet Boom 60 Regulacje te często nazywa się Jedenastoma przykazaniami chińskiego Internetu. 61 Wprowadzenie nowych regulacji poprzedziło zamknięcie w dniu 1 lipca 2005 kilku tysięcy niezarejestrowanych przez władze rządowe stron internetowych.

16 zagrażających bezpieczeństwu narodowemu, zdradzających tajemnicę państwową, zmierzających do obalenia władz lub godzących w integralność kraju; godzących w prestiż i interesy kraju; szerzących nacjonalistyczną nienawiść, rasizm i godzących w jedność narodową; łamiących państwową politykę wobec religii, szerzących propagandę sekt i przesądy 62 ; rozpowszechniających fałszywe pogłoski, zagrażające porządkowi publicznemu i siejące zamęt; rozpowszechniających pornografię, przemoc i hazard 63 ; naruszających dobra osobiste i prawa jednostek; zawierających nielegalne informacje określone przez prawo; Dwa nowe elementy to: zakaz nawoływania do nielegalnych zgromadzeń, strajków zmierzających do naruszenia porządku publicznego; zakaz organizowania działalności w ramach nielegalnych zrzeszeń i organizacji. 64 Łamanie tych reguł wiążę się z możliwością zamknięcia witryny internetowej oraz nałożenia na jej administratora kary o wartości do euro. Przepisy z 25 września 2005 roku wymagają także, aby każda jednostka czy grupa jednostek zarejestrowała się jako news organization jeżeli zamierza prowadzić stronę internetową lub grupę dyskusyjną upowszechniającą wiadomości lub komentarze. Organizacja taka musi jednak spełnić wiele wymogów, jak np. zatrudnienie określonego personelu, dysponowanie pomieszczeniami i kapitałem, etc. Dodatkowo, zgodnie z przepisami z 10 lipca 2005 roku, każdy twórca internetowej grupy dyskusyjnej czy fora internetowego powinien rejestrować się pod prawdziwym nazwiskiem. Każdy Internet service provider 65 musi uzyskać państwową 62 Ten przepis wymierzony jest oczywiście w opozycyjną wobec władz sektę Falun Dafa. Szacuje się, iż około trzydziestu jej członków odsiaduje kary więzienia za publikowanie informacji na temat tejże organizacji w Internecie. 63 Regulacje te może tłumaczyć fakt, iż władze traktują takie treści jako niebezpieczne ze względu na doświadczenia z dziewiętnastowiecznym kolonializmem europejskim i wiążącym się z tym upowszechnieniem konsumpcji opium. 64 Wiench P.: Za wielkim murem, s Początkowo w Chinach działało tylko czterech Internet service provider (ISP) CSTNet (działa od kwietnia 1994 roku), ChinaNet (od maja 1995 roku), CERNet (listopad 1995) oraz ChinaGBN (wrzesień 1996). Wszystkie były firmami państwowymi. Ich liczba jednak od tamtego czasu szybko wzrosła w 2000 roku licencję rządową otrzymało 400 firm ISP.

17 licencję od Ministerstwa Przemysłu i Informacji, rejestrować numer konta każdego użytkownika, jak również jego numer telefonu, adres IP, odwiedzane strony oraz czas spędzony w sieci. Internet content provider musi jeżeli publikuje materiały o charakterze dziennikarskim rejestrować całość udostępnianego materiału oraz datę jego zamieszczenia. W obu przypadkach rejestrowane dane muszą być przechowywane przez 60 dni i udostępniane władzom na życzenie. Po uzyskaniu zgody na otwarcie kawiarenki internetowej, operator kawiarenki musi zainstalować oprogramowanie blokujące dostęp do treści pornograficznych oraz wywrotowych, rejestrować strony odwiedzane przez użytkowników oraz przekazywać informacje o wizytach na blokowanych stronach do Biura Bezpieczeństwa Publicznego. Informacje te muszą być przechowywane przez 60 dni. Według raportów, władze ChRL zamknęły nielicencjonowanych kawiarenek w 2004 roku i zainstalowały monitorujące oprogramowanie w wielu innych. 66 2) Rozwiązania techniczne. Cenzura Internetu w Chinach możliwa jest dzięki blokowaniu stron internetowych oraz wyszukiwaniu kluczowych słów, głównie za pomocą routerów. Chińskie routery zaprogramowano w ten sposób, aby przekazywać URL (Uniform Resource Locator) na serwery, które wychwytują politycznie wrażliwe słowa (np. Falun, wolność, demokracja) oraz odsyłają wiadomość o błędzie (np. file not fund ). W podobny sposób blokuje się wyniki wyszukiwań internetowych. Jak donosi OpenNet Initiative, władze chińskie tolerują zdarzające się nadblokowanie (overblocking) jako cenę za zapobieganie dostępu do zakazanych stron. 67 Operujące w Chinach zachodnie koncerny dość chętnie współpracują z władzami chińskimi tworząc swoisty sojusz korporacyjnego Matrixa z autokratycznym Lewiatanem. Wyszukiwarka Google wyłączyła ze swojego chińskiego serwisu adresy blokowane przez władze chińskie, a MSN 68 usunął słowa wolność i demokracja ze swoich chińskich stron. 69 Firmy takie jak Cisco czy Nortel przekazały władzom ChRL rozwiązania technologiczne umożliwiające inwigilację Internetu. Podstawowym orężem władz jest cenzura prewencyjna, polegająca na filtrowaniu treści, połączona z cenzurą interwencyjną, sprowadzającą się do eliminowania treści, które już zostały puszczone w obieg. Władze, zdając sobie sprawę, że ocenzurowanie Internetu i 66 Lum T.: Internet Development and Information Control in the People s Republic of China, 67 Lum T.: Internet Development and Information Control 68 MSN to prowadzony przez Microsoft serwis blogowy. 69 Wiench P.: Za wielkim murem, s. 234.

18 filtrowanie treści umieszczonych na zagranicznych serwerach przerasta ich możliwości, stawiają na filtrowanie nie treści WWW, ale wyszukiwarek, czatów, blogów i poczty. 70 3) (Cyber-)Policja internetowa. Jeżeli, mimo wspomnianych powyżej ograniczeń, internauta w Chinach dostanie się na stronę o politycznie wrażliwej treści, musi liczyć się z liczącą oficerów cyberpolicją. Jest to jednostka powołana do życia przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego w 2000 roku w celu monitorowania treści internetowych. Chińska cyberpolicja funkcjonuje jako odział w departamentach policji w 700 miastach i prowincjach. Oprócz tego władze ChRL wykorzystują własnych obywateli do kontroli Internetu. Według szacunkowych danych, do października 2004 roku 50 obywateli otrzymało do 250 dolarów za doniesienia na stronę o treści pornograficznej, zaś 18 w granicach dolarów za informacje na temat nielegalnego hazardu internetowego. Według raportu organizacji Reporters Sans Frontieres z maja 2004 roku, 61 obywateli ChRL przebywało w areszcie za wysyłanie materiałów o treści wywrotowej. 71 Chiński sektor technologii komunikacyjnych boryka się z jeszcze jednym problemem rynkową i administracyjną centralizacją, gdzie państwowy gigant China Telecom (do 1994 część Ministerstwa Poczty i Telekomunikacji) skutecznie blokuje konkurencję. 72 Ministerstwo Poczty i Telekomunikacji zarządzało całością połączeń do czasu częściowej komercjalizacji China Telecom w 1995 roku. Jednocześnie w 1994 roku powołano China Unicom (Jitong) z udziałem Ministerstwa Przemysłów Elektronicznych, Ministerstwa Kolei, Ministerstwa Elektryczności oraz 12 innych jednostek publicznych (głównie państwowych przedsiębiorstw, tzw. state-owned enterprise). Trzecim podmiotem stała się w 1998 roku Chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza, czwartym zaś Netcom, cieszący się poparciem Państwowej Administracji Radia, Filmu i Telewizji. W 1998 roku powołano Ministerstwo Przemysłu i Informacji (MPI) łączące funkcje wcześniej działających resortów Ministerstwa Poczty i Telekomunikacji, Ministerstwa Przemysłów Elektronicznych oraz Ministerstwa Radia, Filmu i Telewizji. Tym samym MPI, mające udziały w China Telecom oraz China Unicom, stało się zarówno regulatorem rynku, jak też jego głównym udziałowcem. Dalszą historię przedstawiają Ernest Wilson oraz Adam Segal: W kwietniu 2000 roku miała miejsce 70 Wiench P.: Za wielkim murem, s Warto jednak w tym miejscu podkreślić, że gwałtowny rozwój rynku technologii informacyjnych i daleko idąca innowacyjność w tym sektorze powodują, że technologia wydaje się wyprzedzać poczynania władz chińskich. I tak ogromną popularnością cieszą się m.in. podcasting, format mp4 w połączeniu z osobistymi odtwarzaczami wideo czy rozrywka w postaci MMORPG (Massive Multiplayer Online Role-Playing Games). Pytanie o możliwość kontrolowania także tych płaszczyzn pozostaje otwarte. 71 Internet Under Surveillance 2004, Reporters Sans Frontieres, 72 Pod koniec lat dziewięćdziesiątych kontrolował ponad 98% połączeń telefonii komórkowej.

19 dalsza decentralizacja, kiedy China Telecom zostało podzielone na trzy dalsze jednostki: China Telecom zajmujący się transferem danych oraz liniami telefonicznymi; China Mobile (telefonia komórkowa) oraz China Satellite Telecommunications Group komunikacja satelitarna oraz łączność internetowa o dużej prędkości. W maju 2002 roku China Telecom został ponownie podzielony na China Telecom (operujący w 21 południowych oraz zachodnich prowincjach) oraz China Netcom Group (operujący w 10 północnych prowincjach). Rząd nakazał również połączenie China Netcom Group z Jitong (China Unicom) oraz Netcom Corporation. Ale ponad rok później, te trzy podmioty nadal operowały niezależnie od siebie. 73 Mimo członkostwa ChRL w WTO zachodnie koncerny mają ograniczony dostęp do rynku chińskiego, choć często czynią to z własnej woli. Przykładem może tu być postawa amerykańskiej firmy Verso Technologies Inc., która przyjęła na siebie zobowiązanie w sprawie samodyscypliny (tzw. Public Pledge on Self-Discipline for the China Internet Industry) oraz podpisała kontrakt na zablokowanie dostępu do telefonów stacjonarnych oraz komórkowych poprzez Skype Out. Tym samym de facto monopol państwowego China Telecom pozostaje niezachwiany, a reforma rynku telefonii pozostaje otwartą kwestią. Jak pisze wybitny znawca problematyki internetowej, Manuel Castells: Pytanie brzmi (podobnie jak w przypadku Związku Radzieckiego): czy obecna rewolucja technologiczna oparta o technologie informacyjne może rozwinąć się w zamkniętym społeczeństwie, w którym endogeniczna technologia zostaje odizolowana w ramach systemu bezpieczeństwa narodowego, gdzie komercyjne zastosowania zależne są od zagranicznych licencji lub naśladownictwa i gdzie, co najważniejsze, jednostki, prywatne przedsiębiorstwa oraz społeczeństwo w całości nie może swobodnie wchodzić w posiadanie technologii oraz rozwijać jej zastosowań oraz jej potencjału, np. poprzez swobodny dostęp do Internetu. 74 Być może dalszy rozwój umiejętności krytycznych możliwy dzięki nowym technologiom oraz coraz powszechniejszy dostęp do komunikacji pozostającej w większym stopniu poza kontrolą, manipulacją i fałszowaniem ich przez rząd staną się kluczowymi krokami w procesie emancypacyjnym społeczności ( ) która dawno już przestała być pasywna 75, ale która wciąż dopiero musi odkryć możliwość poważnej refleksji oraz prawdziwie autonomicznego działania Wilson E., Segal A.: Trends in China s Transition, s Castells M.: End of Millenium, s Stosuje się pojęcie społeczeństwo na wpół obywatelskie. 76 Fang W.: Reflections on China s Internet Boom

20 4. Zakończenie Pisząc na temat nieudanej próby modernizacji podjętej w Związku Radzieckim w związku z postępującą tam zapaścią gospodarczą, Edwin Bendyk wskazał możliwe przyczyny porażki modernizatorów. W istocie struktura komunikacyjna Związku Radzieckiego była średniowieczna. W średniowieczu ranga nadawanych komunikatów była odbiciem miejsca w hierarchii społecznej, która z kolei odzwierciedlała boski porządek kosmiczny. W komunizmie radzieckim porządek boski zastąpiły obiektywne prawa dziejowe, będące jednak nie mniej autorytatywną rękojmią ważności i kompletności procesu komunikacji Skoro zaś komunikacja odzwierciedlała zewnętrzny obiektywny porządek, czy to boski, czy dziejowy, z założenia jest pełna. Ergo, swobodna, horyzontalna wymiana poglądów między ludźmi jest zbędna, wręcz szkodliwa, bo generuje nieproduktywny szum ( ) Projekt komunistyczny mogło zrealizować jedynie omnipotentne państwo informacyjne, dysponujące pełną wiedzą o potrzebach i możliwościach. Próba budowy państwa informacyjnego w oparciu o model zamknięty i deterministyczny zakończyła się fiaskiem. 77 Model modernizacyjny realizowany obecnie w Chińskiej Republice Ludowej zdaje się zdawać ten egzamin znacznie lepiej niż Związek Radziecki. Nie podejmując się próby przewidzenia, czy transformacja Chin w kierunku prawdziwie nowoczesnej, innowacyjnej gospodarki nasyconej wysokimi technologiami, opartej na zatrudnieniu w sektorze usług powiedzie się oraz czy taka przemiana przebiegać będzie bez perturbacji, wskazałem szereg możliwych zagrożeń i problemów, z którymi władze chińskie będą musiały sobie poradzić. Zważywszy na ogromną populację tego państwa, kwestia jak władze ChRL będą dalej postępować, może mieć konsekwencje wykraczające daleko poza obszar Azji i Pacyfiku. Może bowiem oznaczać koniec traktowanej jako pewnik supremacji świata zachodniego (w szczególności w dziedzinie postępu technologicznego) i towarzyszącego tejże hegemonii sposobu myślenia o świecie. Być może zatem XXI wiek należeć będzie do cyfrowych Chin 77 Bendyk E.: Zatruta studnia. Rzecz o władzy i wolności, W.A.B. 2002, s

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 Załącznik nr 1

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 Załącznik nr 1 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 Załącznik nr 1 grudzień 2008 Spis treści 1. Analiza stanu obecnego społeczeństwa informacyjnego

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INTERNETOWA PRÓBA UJĘCIA TEORETYCZNEGO

POLITYKA INTERNETOWA PRÓBA UJĘCIA TEORETYCZNEGO Krzysztof Piech POLITYKA INTERNETOWA PRÓBA UJĘCIA TEORETYCZNEGO Artykuł niniejszy zawiera zwięzły opis zjawiska istniejącego w Polsce zaledwie od kilku lat, a rozwijającego się niezwykle intensywnie. Mianowicie

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Modele biznesowe w internecie

RAPORT. Modele biznesowe w internecie RAPORT Modele biznesowe w internecie ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI INTERNETOWEJ W POLSCE A POLITYKA REGULACYJNA Raport opracowany w ramach warsztatów Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Kwiecień Czerwiec

Bardziej szczegółowo

WZROST GOSPODARCZY KRAJÓW ASEAN A GLOBALNY KRYZYS 1

WZROST GOSPODARCZY KRAJÓW ASEAN A GLOBALNY KRYZYS 1 216 Bogusława Skulska STUDIA EKONOMICZNE 1 ECONOMIC STUDIES NR 2 (LLXXVII) 2013 Bogusława Skulska* WZROST GOSPODARCZY KRAJÓW ASEAN A GLOBALNY KRYZYS 1 WPROWADZENIE Wzrost gospodarczy dla wielu polityków

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność w sieciach przedsiębiorstw informatycznych

Innowacyjność w sieciach przedsiębiorstw informatycznych Raporty Wschodniego Klastra IT Raport nr 1, wrzesień 2010 autor: mgr inż. Jerzy Wawro Innowacyjność w sieciach przedsiębiorstw informatycznych Spis treści Wprowadzenie...2 Wstęp...2 Co to jest innowacyjność...2

Bardziej szczegółowo

Punkt przełomu. Trendy rozwojowe o zasięgu globalnym i regionalnym

Punkt przełomu. Trendy rozwojowe o zasięgu globalnym i regionalnym Punkt przełomu. Trendy rozwojowe o zasięgu globalnym i regionalnym PUNKT PRZEŁOMU. TRENDY ROZWOJOWE O ZASIĘGU GLOBALNYM I REGIONALNYM Edwin Bendyk Warszawa 2012 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII

Bardziej szczegółowo

Wpływ mobilnej technologii informacyjnej na działalność marketingową przedsiębiorstw

Wpływ mobilnej technologii informacyjnej na działalność marketingową przedsiębiorstw GOSPODARKA NARODOWA 7-8 (263-264) Rok LXXXIII/XXIV lipiec-sierpień 2013 s. 37-61 Andrzej SZNAJDER * Wpływ mobilnej technologii informacyjnej na działalność marketingową przedsiębiorstw Streszczenie: Celem

Bardziej szczegółowo

GLOBALIZACJA GOSPODARKI - WYBRANE CECHY PROCESU

GLOBALIZACJA GOSPODARKI - WYBRANE CECHY PROCESU MINISTERSTWO GOSPODARKI GLOBALIZACJA GOSPODARKI - WYBRANE CECHY PROCESU DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, listopad 2007 r. Spis treści 1. Globalizacja gospodarki 3 2. Wpływ globalnej liberalizacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA. Fundacja Fundusz Inicjatyw

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA. Fundacja Fundusz Inicjatyw Człowiek - najlepsza inwestycja Czy wiesz, że... n w 2009 r. z woj. świętokrzyskiego do Urzędu Patentowego zgłoszono 47 wynalazków z czego 37 zostało opatentowanych n zatrudnieni w działalności badawczo-rozwojowej

Bardziej szczegółowo

W numerze: e-pomorze. Młodzi o Pomorzu. Okno na świat. Analizy i porównania. Jan Szomburg, Jr. Drodzy Czytelnicy 3

W numerze: e-pomorze. Młodzi o Pomorzu. Okno na świat. Analizy i porównania. Jan Szomburg, Jr. Drodzy Czytelnicy 3 W numerze: Jan Szomburg, Jr. Drodzy Czytelnicy 3 e-pomorze Edwin Bendyk ICT wojna globalnych trendów 6 Prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary Informatyzacja kierunek dla Polski 10 Dr inż. Olaf Gajl Bariery

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dobrych praktyk regionalnych e-infrastruktura

Podręcznik dobrych praktyk regionalnych e-infrastruktura The Innovative Actions Network for the Information Society Podręcznik dobrych praktyk regionalnych Europejskie Regionalne Stowarzyszenie Społeczeństwa Informacyjnego Projekt IANIS był współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Maciej Bukowski Andrzej Halesiak Ryszard Petru

Maciej Bukowski Andrzej Halesiak Ryszard Petru Maciej Bukowski Andrzej Halesiak Ryszard Petru Raport powstał we współpracy z Towarzystwem Ekonomistów Polskich. Autorzy raportu: Maciej Bukowski Andrzej Halesiak Ryszard Petru Krajowa Izba Gospodarcza

Bardziej szczegółowo

metody, formy i programy kształcenia 4 Wpływ globalnej gospodarki sieciowej na e-learning Witold T. Bielecki

metody, formy i programy kształcenia 4 Wpływ globalnej gospodarki sieciowej na e-learning Witold T. Bielecki 3 Od redakcji 3 Aktualności metody, formy i programy kształcenia 4 Wpływ globalnej gospodarki sieciowej na e-learning Witold T. Bielecki 7 Strategia rozwoju kraju 2007 2015: czy nadchodzą dobre czasy dla

Bardziej szczegółowo

Tendencje zmian w makrootoczeniu perspektywa polskich przedsiębiorstw

Tendencje zmian w makrootoczeniu perspektywa polskich przedsiębiorstw Małgorzata Lewandowska Instytut Międzynarodowego Zarządzania i Marketingu Tendencje zmian w makrootoczeniu perspektywa polskich przedsiębiorstw Wprowadzenie Globalizacja 1 to jeden z ważniejszych trendów,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Niniejszą publikację dedykujemy Promotorom - prof. zw. dr. hab. Władysławowi Janaszowi oraz dr hab. Idze Rudawskiej, prof. US.

Niniejszą publikację dedykujemy Promotorom - prof. zw. dr. hab. Władysławowi Janaszowi oraz dr hab. Idze Rudawskiej, prof. US. Niniejszą publikację dedykujemy Promotorom - prof. zw. dr. hab. Władysławowi Janaszowi oraz dr hab. Idze Rudawskiej, prof. US. Sylwia Bąkowska Segment i Sektor Kreatywny w Metropolii Szczecińskiej Szczecin

Bardziej szczegółowo

Kreatywna Gospodarka i Przemysły Kultury (Creative and Cultural Economy) Część 1 KREATYWNA GOSPODARKA: PRZEWODNIK DLA POCZĄTKUJĄCYCH

Kreatywna Gospodarka i Przemysły Kultury (Creative and Cultural Economy) Część 1 KREATYWNA GOSPODARKA: PRZEWODNIK DLA POCZĄTKUJĄCYCH Kreatywna Gospodarka i Przemysły Kultury (Creative and Cultural Economy) Część 1 KREATYWNA GOSPODARKA: PRZEWODNIK DLA POCZĄTKUJĄCYCH Kreatywna Gospodarka i Przemysły Kultury (Creative and Cultural

Bardziej szczegółowo

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data start-upy metadane sieci szkieletowe profil zaufany kierunki techniczne studia zamawiane usługi program e-pionier komunikacja M2M klastry technologiczne interdyscyplinarność platforma epuap Europejska

Bardziej szczegółowo

BIULETYN FORUM DEBATY PUBLICZNEJ NUMER 20 LISTOPAD 2012

BIULETYN FORUM DEBATY PUBLICZNEJ NUMER 20 LISTOPAD 2012 BIULETYN FORUM DEBATY PUBLICZNEJ NUMER 20 LISTOPAD 2012 Rada programowa: Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP (redaktor naczelny) Irena Wóycicka, Podsekretarz Stanu w Kancelarii

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

ISSN 2300-5491 e-issn 2449-948X

ISSN 2300-5491 e-issn 2449-948X ISSN 2300-5491 e-issn 2449-948X CZASOPISMO NAUKOWE RYNEK KULTURA temat numeru: Rozwój i Regiony Development and Regions Współczesny świat staje się coraz bardziej wielopłaszczyznowy i złożony wymagając

Bardziej szczegółowo

Technologie, globalizacja konkurencji, marketing i PR, dane

Technologie, globalizacja konkurencji, marketing i PR, dane Rola samorządu w adaptacji przedsiębiorstw i pracowników do globalnych i regionalnych trendów gospodarczych Mazowieccy przedsiębiorcy w obliczu globalnych i regionalnych trendów gospodarczych Technologie,

Bardziej szczegółowo

Czy Twoja firma jest innowacyjna? Jak poszukiwać innowacji w sektorze usług? Podpowiedzi dla MSP

Czy Twoja firma jest innowacyjna? Jak poszukiwać innowacji w sektorze usług? Podpowiedzi dla MSP 2012 Czy Twoja firma jest innowacyjna? Jak poszukiwać innowacji w sektorze usług? Podpowiedzi dla MSP Jan Fazlagić Czy Twoja firma jest innowacyjna? Jak poszukiwać innowacji w sektorze usług? Podpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Trzeci etap reform. Znaczenie inwestycji zagranicznych i poprawa klimatu inwestycyjnego w PolsceP

Trzeci etap reform. Znaczenie inwestycji zagranicznych i poprawa klimatu inwestycyjnego w PolsceP Trzeci etap reform Znaczenie inwestycji zagranicznych i poprawa klimatu inwestycyjnego w PolsceP Jacek Cukrowski Małgorzata Jakubiak Prezentowane stanowiska merytoryczne wyrażają osobiste poglądy autorów

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DLA POLSKI

STRATEGIA DLA POLSKI DOKUMENT EUROPEJSKIEGO BANKU ODBUDOWY I ROZWOJU STRATEGIA DLA POLSKI Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2013 r. Tłumaczenie oryginalnego (angielskiego) tekstu dokumentu zostało

Bardziej szczegółowo

中 波 关 系. Dossier. Globalna rola Chin wzrasta jakie będą tego konsekwencje? Nowa chińska strategia rozwoju szanse i możliwości

中 波 关 系. Dossier. Globalna rola Chin wzrasta jakie będą tego konsekwencje? Nowa chińska strategia rozwoju szanse i możliwości Dossier THINKTANK DOSSIER NA TEMAT STRATEGII ROZWOJU CHIN I WSPÓŁPRACY POLSKA CHINY www.mttp.pl 2011 中 波 关 系 POLSKA chiny Globalna rola Chin wzrasta jakie będą tego konsekwencje? Nowa chińska strategia

Bardziej szczegółowo

Polska 2025 Nowy motor wzrostu w Europie

Polska 2025 Nowy motor wzrostu w Europie Styczeń 2015 Polska 2025 Nowy motor wzrostu w Europie Styczeń 2015 Polska 2025 Nowy motor wzrostu w Europie Wojciech Bogdan Daniel Boniecki Eric Labaye Tomasz Marciniak Marcin Nowacki ii O McKinsey &

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza dotycząca tematów dla projektów innowacyjnych. Ekspertyza dotyczy Tematu: Rozwiązania w zakresie komercjalizacji badań naukowych

Ekspertyza dotycząca tematów dla projektów innowacyjnych. Ekspertyza dotyczy Tematu: Rozwiązania w zakresie komercjalizacji badań naukowych Ekspertyza dotycząca tematów dla projektów innowacyjnych Ekspertyza dotyczy Tematu: Rozwiązania w zakresie komercjalizacji badań naukowych Przygotowane opracowanie powinno dawać odpowiedź na pytanie, jak

Bardziej szczegółowo

Wejście smoka Przypadki chińskich inwestycji w Polsce

Wejście smoka Przypadki chińskich inwestycji w Polsce Wejście smoka Przypadki chińskich inwestycji w Polsce Od Ambasady Chińskiej Republiki Ludowej W ostatnich latach polsko-chińskie stosunki polityczno-gospodarcze przechodzą ogromne zmiany. Wizyta Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Indie i kraje Azji Wschodniej

Indie i kraje Azji Wschodniej TOWARZYSTWO AZJI I PACYFIKU Szko³a Wy sza Psychologii Spo³ecznej AZJA PACYFIK ROCZNIK TOM X (2007) Indie i kraje Azji Wschodniej RADA PROGRAMOWA Krzysztof Gawlikowski (przewodniczący), Piotr Balcerowicz,

Bardziej szczegółowo