Internet On/Off. Activity Link MODEM KABLOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Internet On/Off. Activity Link MODEM KABLOWY"

Transkrypt

1 Internet On/Off Message Cable Cable PC Link Internet Activity Link MODEM KABLOWY

2 Informacje dotyczπce bezpieczeòstwa OSTROØNIE Przed obs ugπ od πczyê zasilanie. OSTROØNIE Aby zapewniê niezawodne dzia anie i zapobiec przegrzaniu modemu, naleøy mu zapewniê dostatecznπ wentylacjí i trzymaê go z dala od ürûde ciep a. Nie ustawiaê w pobliøu nawiewnikûw gorπcego powietrza i innych grzejnikûw. WokÛ modemu i jego zasilacza zapewniê swobodny przep yw powietrza. Zgodne z DOCSIS (DCMXX5) lub EURO-DOCSIS (TCMXX0) Produkt DOCSIS (nr modelu - - Ñ5î) jest zaprojektowany zgodnie z normatywem DOCSIS. Produkt Euro-DOCSIS (numer modelu z ostatniπ cyfrπ Ñ0î) jest skonstruowany zgodnie z normπ Euro-DOCSIS, ale moøe rûwnieø odbieraê sygna y DOCSIS (norma amerykaòska stosowana takøe przez niektûrych operatorûw telewizji kablowej w Europie) w zakresie czístotliwoúci 112 ñ 858 MHz. Pod πczanie do sieci telewizji kablowej w Ameryce PÛ nocnej Zwracamy uwagí na art Krajowego Kodeksu Elektrycznego (rozdzia 54 cz. 1 Kanadyjskiego Kodeksu Elektrycznego), gdzie podane sπ wytyczne naleøytego uziemienia, a w szczegûlnoúci ustalenie, øe przewûd uziemiajπcy kabla musi byê przy πczony do uk adu uziemienia budynku moøliwie najbliøej punktu wejúcia kabla. Wymagany kabel zasilania Ten produkt musi byê uøytkowany z dostarczonym kablem zasilania lub z kablem zgodnym z normami IEC227 H03 VV-F lub IEC227 H03 VVH2-F, z przewodami o przekroju poprzecznym co najmniej 0,75mm 2. Warunki otoczenia Temperatura pracy 0 ñ 40 C Temperatura sk adowania -30 ñ 65 C Jeøeli produkt zosta zakupiony w punkcie sprzedaøy detalicznej, prosimy przeczytaê nastípujπcy tekst: Rejestracja produktu Prosimy wype niê i niezw ocznie odes aê za πczonπ kartí rejestracji produktu. Pozwoli nam to skontaktowaê sií w razie potrzeby z nabywcami. Aby otrzymaê czíúci i uzyskaê serwis w okresie gwarancji oraz jako dowûd zakupu naleøy przechowaê kwit zap aty. Moøna go tutaj przymocowaê oraz na wszelki wypadek zapisaê numer serii i modelu. Numery znajdujπ sií z ty u urzπdzenia. Nr modelu Nr seryjny Data zakupu: Adres i telefon sprzedawcy:

3 Spis treúci WstÍp... 2 Podstawowe funkcje modemu kablowego... 2 ZawartoúÊ CD-ROM... 2 Wyúwietlanie diagnostyki poprzez CD-ROM... 2 Wymagania dotyczπce komputera... 3 Modem kablowy: opis ogûlny... 4 Co robi modem... 4 Czego modem potrzebuje do pracy... 5 Zanim zaczniesz... 5 Skontaktuj sií z miejscowym przedsiíbiorstwem telewizji kablowej... 5 Pod πczenie modemu kablowego... 7 Pod πczanie modemu kablowego do jednego komputera... 7 Po πczenie USB... 9 Po πczenie USB w Windows 98 SE Po πczenie USB w Windows Po πczenie USB w Windows Me Po πczenie USB w Windows XP Po πczenie Ethernet z jednym komputerem Pod πczanie wiícej niø dwûch komputerûw do modemu kablowego Uruchomienie modemu kablowego...24 Tryb inicjalizacji Korzystanie z modemu kablowego Lampki kontrolne podczas pracy modemu Przyciski Prze πcznik resetujπcy Inne wskaüniki CzÍsto zadawane pytania Diagnostyka ogûlna Diagnostyka USB Deklaracja zgodnoúci z przepisami FCC i kanadyjskimi przepisami branøowymi SkrÛcona instrukcja obs ugi Pomoc techniczna S owniczek

4 WstÍp Podstawowe funkcje modemu kablowego Modele DOCSIS mogπ odbieraê dane z prídkoúciπ do 30Mbps á (30 megabitûw na sekundí). Modele Euro-DOCSIS mogπ odbieraê dane z prídkoúciπ do 38Mbps á (38 megabitûw na sekundí). Moøe wysy aê i przyjmowaê dane poprzez linií kablowπ Moøe πczyê ze sobπ dwa komputery jednoczeúnieza pomocπ z πczy Ethernet i USB (jeøeli operator kablowy na to zezwala). atwy do zainstalowania: wystarczy go pod πczyê i uruchomiê (Plug-and-play) Prze πcznik W./WY. do πcznoúci z Internetem Moøe zawiadamiaê o oczekujπcych komunikatach (jeøeli operator kablowy na to zezwala) Diagnostyka za pomocπ kontrolek lub serwera HTTP (jeøeli operator kablowy na to zezwala) Moøe przyjmowaê automatyczne uaktualnienia oprogramowania nadsy ane przez TV kablowπ á Na szybkoúê pracy modemu kablowego wp ywajπ nastípujπce czynniki: komputer i jego konfiguracja (szybkoúê procesora, iloúê RAM, iloúê dostípnego miejsca na dysku), liczba uruchomionych jednoczeúnie programûw, moøliwoúci dostawcy us ug internetowych, nasilenie ruchu w sieci, liczba uøywanych urzπdzeò przy πczonych do komputera poprzez z πcza Ethernet i USB. Firma telewizji kablowej moøe nie obs ugiwaê pe nych moøliwoúci szybkiej pracy modemu. ZawartoúÊ CD-ROM P yta CD-ROM do πczona do modemu kablowego zawiera wskazûwki diagnostyczne, diagnostykí wewnítrznπ i inne cenne informacje, dostípne po w oøeniu p yty do stacji napídu. Uwaga: Pod πczenie modemu do z πcza USB wymaga zainstalowania sterownika USB z CD-ROM. ZawartoúÊ CD-ROM: Plik elektroniczny instrukcji obs ugi w dodatkowych jízykach Sterowniki USB WskazÛwki uøytkowania i diagnostyczne Wyúwietlanie diagnostyki poprzez CD-ROM Przycisk ÑDiagnostykaî w menu ÑNa temat modemu kablowegoî na CD-ROM uruchamia przeglπdarkí i wyúwietla w formacie HTML dane o stanie modemu i informacje diagnostyczne znajdujπce sií w jego pamiíci (jeøeli operator kablowy na to zezwala). 2

5 Aby ta strona mog a zostaê wyúwietlona, komputer musi otrzymaê adres IP z sieci kablowej. Po wyúwietleniu strony diagnostycznej moøna zaznaczyê jej adres IP Ñzak adkπî w przeglπdarce. WstÍp Wymagania dotyczπce komputera Komputer osobisty spe niajπcy nastípujπce minimalne wymagania (zaleønie od przedsiíbiorstwa telewizji kablowej): KOMPUTERY ZGODNE Z IBM PC MACINTOSH** Procesor Zalecany Pentium PowerPC lub lepszy RAM w systemie 16MB (zalecane 32MB) 24MB (zalecane 32MB) System operacyjny Windows* 98SE/2000/Me/XP, Mac OS** lub wyøszy Linux DostÍpne miejsce na dysku 125MB 50MB Karta düwiíkowa Zalecana nie dotyczy Ü Ekran VGA lub lepszy (zalecany SVGA) VGA lub lepszy (zalecany wbudowany SVGA) NapÍd CD-ROM NiezbÍdny dla USB NiezbÍdny Ethernet 10BaseT lub 100BaseT 10BaseT lub 100BaseT Karta Ethernet umoøliwia komputerowi wymianí danych z Internetem. W tym celu w komputerze musi byê zainstalowana karta Ethernet i oprogramowanie do niej. Potrzebny jest takøe standardowy kabel Ethernet do po πczenia karty Ethernet z modemem kablowym. Gniazdo USB USB (tylko Windows 98SE/2000/Me/XP) nie dotyczy Ü Universal Serial Bus (Uniwersalna Magistrala Szeregowa) jest to szyna szybkich po πczeò, za pomocπ ktûrej komputer moøe sií komunikowaê jednoczeúnie z rûønymi urzπdzeniami peryferyjnymi. Jednakøe jeøeli do komputera do πczone sπ inne urzπdzenia wysy ajπce i przyjmujπce duøe iloúci informacji, takie jak g oúniki, drukarki lub skanery, zalecamy do obs ugi tego modemu stosowaê kartí Ethernet. Ü Uøytkownicy komputerûw Macintosh: System operacyjny Mac oraz wszelkie systemy oprûcz Windows 98SE, Me, 2000 oraz XP nie sπ obecnie obs ugiwane przy instalacji USB. Prosimy stosowaê po πczenie Ethernet. * Windows jest znakiem towarowym Microsoft Corporation. ** Macintosh i Mac OS sπ znakami towarowymi Apple Computer, Inc. 3

6 Internet On/Off Message Cable Cable PC Link Internet Activity Link WstÍp Podstawki gumowe Do modemu do πczone sπ gumowe podstawki. Moøna je do niego przymocowaê, aby nie úlizga sií po biurku. Internet On/Off Message Cable Cable PC Link Internet Activity Link Umocuj podstawki do czterech s upkûw pod spodem modemu. Modem kablowy: opis ogûlny Komputer Na ilustracji pokazano firmí kablowπ, ktûra oferuje us ugi internetowe zgodne z normπ DOCSIS lub EuroDOCSIS. Co robi modem Modem kablowy PrzedsiÍbiorstwo kablowe (us ugodawca internetowy, ISP) Internet Cyfrowy modem kablowy Thomson s uøy do dwustronnej szybkiej πcznoúci miídzy komputerem osobistym a kablowym us ugodawcπ internetowym. Modem przetwarza informacje z Internetu lub z komputera na komunikaty elektroniczne, ktûre mogπ byê przenoszone tym samym kablem, co obraz telewizyjny. 4

7 Czego modem potrzebuje do pracy Modem kablowy: opis ogûlny W aúciwe przedsiíbiorstwo kablowe: Upewnij sií, czy lokalne przedsiíbiorstwo zapewnia obs ugí danych wed ug przyjítej przez telewizjí kablowπ normy DOCSIS lub EuroDOCSIS zgodnπ z modemem. Us ugodawca internetowy (ISP): Telewizja kablowa daje dostíp do us ugodawcy internetowego (ISP). ISP otwiera bramy Internetu. Umoøliwia dostíp do witryn znajdujπcych sií w ogûlnoúwiatowej sieci WWW. Sprawdü w przedsiíbiorstwie kablowym, czy masz wszystko, czego potrzeba na poczπtek. Dowiedz sií, czy musisz zainstalowaê specjalne oprogramowanie lub skonfigurowaê odpowiednio swûj komputer, aby mûc korzystaê z Internetu za poúrednictwem kabla TV. Zanim zaczniesz Skontaktuj sií z miejscowym przedsiíbiorstwem telewizji kablowej Zanim bídziesz mûg zaczπê uøywaê modemu, musisz otworzyê konto internetowe. Przygotuj nastípujπce informacje (znajdujπ sií one na nalepce umieszczonej na modemie): Numer seryjny Numer modelu modemu Numer tzw. Media Access Control (MAC) Tu zanotuj niezbídne informacje: Numer seryjny: Numer modelu: Numer MAC: 5

8 Zanim zaczniesz Sprawdü w przedsiíbiorstwie telewizji kablowej co nastípuje: Czy kabel TV u Ciebie w domu obs uguje πcznoúê dwustronnπ za pomocπ modemu, zgodnie z normπ DOCSIS lub EuroDOCSIS. Czy masz za oøone konto internetowe. Czy masz gniazdo kabla w pobliøu komputera i czy jest ono przygotowane do obs ugi modemu kablowego. Uwaga: Waøne jest, aby modem by zawsze pod πczony do zasilania. W πczony modem utrzymuje po πczenie z Internetem. Znaczy to, øe jest gotowy do dzia ania w kaødej chwili. Aby od πczyê komputer od Internetu, naciúnij wy πcznik. Waøna informacja Przed zainstalowaniem nowego gniazda kablowego zawsze naleøy sií porozumieê z przedsiíbiorstwem kablowym. Nie naleøy wykonywaê øadnych przerûbek w instalacji bez porozumienia z tym przedsiíbiorstwem. Uwaga: Ilustracje w tej publikacji majπ jedynie charakter informacyjny. 6

9 Pod πczenie modemu kablowego Pod πczanie modemu kablowego do jednego komputera Ten rozdzia objaúnia, w jaki sposûb pod πczyê modem kablowy do gniazda USB lub Ethernet w komputerze i jak zainstalowaê niezbídne oprogramowanie. Rysunek 1 pomoøe pod πczyê model kablowy tak, aby uzyskaê moøliwie najlepszπ πcznoúê. Pod πczanie kabla telewizyjnego do modemu kablowego 1. Znajdü kabel telewizyjny. Moøe sií on znajdowaê w jednym z trzech miejsc: A. Jest przy πczony bezpoúrednio do telewizora, skrzynki konwertera lub magnetowidu. Linia jest wprowadzona do gniazda oznaczonego np. IN, CABLE IN, CATV, CATV IN, itp. B. Jest pod πczony do gniazda úciennego telewizji kablowej. C. Jest wyprowadzony spod kaloryfera lub z innego miejsca. Na Rys. 1 pokazano przyk adowe po πczenie. Wlot kabla Konwerter TV TV Konwerter TV Modem PC TV Uwagi: Najlepsze wyniki zapewnia przy πczenie modemu kablowego do pierwszego punktu, w ktûrym kabel jest wprowadzony do mieszkania. Rozga Íziacz musi mieê przepustowoúê znamionowπ co najmniej 1GHz. Konwerter TV TV Nowy przewód kablowy = Rozgalezniki Rys. 1. Podstawowa domowa instalacja kablowa 7

10 Pod πczenie modemu kablowego Waøne informacje dotyczπce po πczenia Modem kablowy obs uguje jednoczeúnie po πczenia Ethernet i USB (jezeli operator kablowy na to zezwala). Uwaga: Stosuj jedynie zasilacz dostarczony razem z urzπdzeniem. Stosowanie innych zasilaczy moøe spowodowaê uszkodzenie urzπdzenia. 3VDC 800mA ETHERNET USB RESET CABLE Kabel wspû osiowy Zasilacz sieciowy 8 Rys. 2. Po πczenie USB

11 Pod πczenie modemu kablowego Poniøsze punkty naleøy zapamiítaê przed pod πczeniem modemu kablowego: Po πczenie poprzez gniazdo szyny uniwersalnej USB (Universal Serial Bus) wymaga systemu operacyjnego WindowsÆ 98 SE (Second Edition), Windows Me (Millennium Edition), Windows 2000 lub Windows XP. Po πczenie Ethernet jest opisane na stronie 22. Po πczenie USB P yta kompaktowa do πczona do modemu kablowego zawiera sterowniki i inne informacje potrzebne do zainstalowania modemu. Pod πcz modem kablowy do gniazda USB komputera wed ug wskazûwek 1 do 5. Instrukcje trzeba wykonaê w podanej kolejnoúci. 1. Pod πcz jeden koniec kabla wspû osiowego do gniazda úciennego sieci kablowej. Pod πcz druki koniec kabla wspû osiowego do z πcza oznaczonego ÑCABLEî (kabel) na modemie (rys. 2 na stronie 8). 2. W Ûø koòcûwkí kabla zasilania do gniazda zasilania na modemie, a wtyk z dwoma bolcami do gniazda sieciowego. 3. W Ûø dostarczonπ p ytí CD-ROM modemu kablowego do napídu. Zaczekaj chwilí, aø pojawi sií na ekranie okno CD modemu kablowego. 4. Zamknij wszystkie uruchomione aplikacje i okna dialogowe, w tym rûwnieø okno CD modemu. Uwaga: Otwarte aplikacje mogπ przeszkadzaê w instalacji modemu kablowego. 5. Po πcz jednπ koòcûwkí kabla USB do gniazda USB w komputerze. Po πcz drugπ koòcûwkí kabla USB do gniazda USB na tylnej czíúci obudowy modemu. Uwaga: Naleøy stosowaê wy πcznie zasilacz zakupiony razem z urzπdzeniem. Stosowanie innych zasilaczy moøe spowodowaê uszkodzenie urzπdzenia. Teraz trzeba zainstalowaê sterownik USB w aúciwy dla danego systemu operacyjnego: Jeøeli masz Windows 98 SE, przejdü do czynnoúci 6 na stronie 10. Jeøeli masz Windows 2000, przejdü do czynnoúci 6 na stronie 14. Jeøeli masz Windows Me, przejdü do czynnoúci 6 na stronie 18. Jeøeli masz Windows XP, przejdü do czynnoúci 6 na stronie 20. 9

12 Pod πczenie modemu kablowego Po πczenie USB w Windows 98 SE Jeøeli masz system operacyjny Windows 98 SE, wykonaj kolejno czynnoúci od 6 do Gdy pojawi sií okno kreatora ÑAdd New Hardware Wizardî (dodaj nowy sprzít), kliknij ÑNextî (dalej), aby zapoczπtkowaê poszukiwanie sterownikûw do urzπdzenia USB (rys. 3). Uwaga: Jeøeli kreator ÑAdd New Hardware Wizardî (dodaj nowy sprzít) nie pojawi sií automatycznie, oznacza to, øe Windows 98 SE nie rozpozna obecnoúci modemu kablowego, poniewaø ustawienia BIOS (ÑBasic Input/Output Systemî) mogπ nie pozwalaê na instalowanie urzπdzeò USB czy teø Plug-and-Play. ZwrÛÊ sií do dzia u obs ugi klienta wytwûrcy komputera. 7. Wybierz opcjí ÑSearch for the best driver (recommended)î (szukaj najlepszego sterownika - zalecane)î i naciúnij ÑNextî (dalej) (rys. 4). 8. Wybierz TYLKO opcjí ÑnapÍd CD-ROMî i kliknij ÑNextî (dalej) (rys. 5). 9. Kliknij opcjí ÑThe updated driver (recommended - zalecane)î (uaktualniony sterownik) i kliknij ÑNextî (dalej) (rys. 6). Rys. 3 Rys. 4 Rys. 5 Rys. 6 10

13 Pod πczenie modemu kablowego 10. Powinien zostaê znaleziony sterownik dla modemu kablowego USB RCA lub Thomson (ÑRCA or Thomson USB Cable Modemî) (rys. 7). Aby potwierdziê, øe jest to w aúciwy wybûr, kliknij ÑNextî (dalej) i przejdü do czynnoúci 12. W innym przypadku przejdü do czynnoúci 11. Waøne: NIE kontynuuj, jeøeli znaleziony zosta sterownik ÑUSB Composite Deviceî (urzπdzenie z oøone USB). Przejdü do czynnoúci Wykonaj niniejsze instrukcje tylko wûwczas, gdy znaleziony sterownik NIE jest modemem kablowym USB RCA lub Thomson (ÑRCA or Thomson USB Cable Modemî). A. Kliknij ÑBackî (wstecz), aby powrûciê do poprzedniego okna. B. Upewnij sií, øe wybra eú opcjí ÑCD-ROMî. C. OprÛcz opcji CD-ROM wybierz takøe ÑSpecify a locationî (okreúl miejsce) (rys. 8). D. W polu miejsca wpisz, gdzie sií znajduje napíd CD-ROM. Np. jeøeli CD-ROM jest oznaczony literπ E: wpisz ÑE:\î. E. Kliknij ÑDalejî, aby kontynuowaê. Powinien zostaê znaleziony sterownik dla modemu kablowego USB RCA lub Thomspon (ÑRCA or Thomson USB Cable Modemî). F. Potwierdü wybûr tego sterownika i kliknij ÑDalejî, aby kontynuowaê. Rys. 7 Rys. 8 (dalszy ciπg na nastípnej stronie) 11

14 Pod πczenie modemu kablowego 12. Teraz Windows powinien wydaê polecenie zainstalowania sterownika modemu kablowego USB RCA lub Thomson (ÑRCA or Thomson USB Cable Modemî). Kliknij ÑDalejî, aby zainstalowaê sterownik. Teraz komputer musi skopiowaê pliki okreúlone przez Windows 98 SE. Jeøeli tych plikûw nie ma na dysku twardym, moøe zajúê potrzeba w oøenia do napídu ürûd a instalacji Windows 98 SE (tzn. dyskietek lub CD-ROM), lecz najpierw trzeba wyjπê z niego CD-ROM modemu kablowego. 13. Po skopiowaniu plikûw okreúlonych przez Windows moøe sií okazaê potrzebny drugi plik sterownika USB o nazwie NETRCACM.SYS, znajdujπcy sií na CD-ROM modemu kablowego. Wyjmij z napídu p ytí CD-ROM Windows 98 SE (w razie potrzeby) i w Ûø ponownie CD-ROM dostarczonπ razem z modemem kablowym. 14. Teraz Windows oznajmi, øe instalacja zosta a zakoòczona. Kliknij ÑFinishî (zakoòcz), aby zakoòczyê proces (rys. 9). Gdy pojawi sií okno ÑSystem Settings Changeî (zmiana ustawieò systemu) kliknij ÑYesî (tak), aby ponownie uruchomiê komputer. Rys. 9 12

15 Pod πczenie modemu kablowego 15. Instalacja modemu kablowego zosta a zakoòczona. Aby potwierdziê, øe instalacja jest prawid owa, wykonaj nastípujπce polecenia: A. Kliknij ikoní ÑStartî w lewym dolnym rogu ekranu. B. Wybierz ÑSettingsî (ustawienia), a nastípnie ÑControl Panelî (panel sterowania). Pojawi sií okno panelu sterowania. C. Kliknij podwûjnie ikoní ÑSystemî i wybierz kartí ÑDevice Managerî (menedøera urzπdzeò). D. PrzewiÒ listí do ÑNetwork Adaptersî (adapterûw sieciowych). Kliknij podwûjnie ÑNetwork Adaptersî. Jeøeli modemu kablowego USB RCA lub Thomson (ÑRCA or Thomson USB Cable Modemî) nie ma na liúcie, modem NIE zosta prawid owo zainstalowany; przejdü do Rozwiπzania 2 na stronie

16 Pod πczenie modemu kablowego Po πczenie USB w Windows 2000 Jeøeli masz system operacyjny Windows 2000, wykonaj kolejno czynnoúci od 6 do Gdy pojawi sií okno kreatora ÑFound New Hardware Wizardî (znaleziono nowy sprzít), kliknij ÑNextî (dalej), aby zapoczπtkowaê poszukiwanie sterownikûw do urzπdzenia USB (rys. 10). Uwaga: Jeøeli Windows 2000 nie rozpozna modemu kablowego, ustawienia BIOS mogπ nie pozwalaê na instalowanie urzπdzeò USB czy teø Plug-and-Play. ZwrÛÊ sií do dzia u obs ugi klienta wytwûrcy komputera. 7. Wybierz opcjí ÑSearch for a suitable driver for my device (recommended)î (znajdü odpowiedni sterownik dla mojego urzπdzenia - zalecane) i kliknij ÑNextî (dalej) (rys. 11). 8. Wybierz TYLKO opcjí ÑnapÍd CD-ROMî i kliknij ÑNextî (dalej) (rys. 12). Rys. 10 Rys. 11 Rys

17 Pod πczenie modemu kablowego 9. Powinien zostaê znaleziony sterownik dla Ñmodemu kablowego RCA lub Thomson DCM xxx (ÑRCA or Thomson DCM xxx Cable Modemî) (rys. 13). Aby potwierdziê, øe jest to w aúciwy wybûr, kliknij ÑNextî (dalej) i przejdü do czynnoúci 11. W innym przypadku przejdü do czynnoúci 10. Waøne: NIE kontynuuj, jeøeli znaleziony zosta sterownik ÑUSB Composite Deviceî (urzπdzenie z oøone USB). Przejdü do czynnoúci Wykonaj instrukcje TYLKO wûwczas, gdy znaleziony sterownik NIE jest modemem kablowym RCA lub Thomson DCM xxx (ÑRCA or Thomson DCM xxx Cable Modemî). A. Kliknij ÑBackî (wstecz), aby powrûciê do poprzedniego okna. B. Upewnij sií, øe wybra eú opcjí ÑCD-ROMî. C. OprÛcz opcji CD-ROM wybierz takøe ÑSpecify a locationî (okreúl miejsce). Kliknij ÑNextî (dalej), aby kontynuowaê (rys. 14). D. W polu miejsca wpisz, gdzie sií znajduje napíd CD-ROM. Np. jeøeli CD-ROM jest oznaczony literπ E: wpisz ÑE:\î. Kliknij ÑOKî, aby kontynuowaê. E. Kliknij ÑDalejî, aby kontynuowaê. Powinien zostaê znaleziony sterownik dla modemu kablowego USB RCA lub Thomson (ÑRCA or Thomson USB Cable Modemî) albo dla modemu kablowego RCA lub Thomson DCM xxx (ÑRCA or Thomson DCM xxx Cable Modemî). Rys. 13 Rys. 14 (dalszy ciπg na nastípnej stronie) 15

18 Pod πczenie modemu kablowego 11. Teraz Windows powinien wydaê polecenie zainstalowania sterownika modemu kablowego USB RCA lub Thomson (ÑRCA or Thomson USB Cable Modemî) albo RCA lub Thomson DCM xxx (ÑRCA or Thomson DCM xxx Cable Modemî). Kliknij ÑDalejî, aby zainstalowaê sterownik. Teraz komputer musi skopiowaê pliki okreúlone przez Windows Jeøeli tych plikûw nie ma na dysku twardym, moøe zajúê potrzeba w oøenia do napídu ürûd a instalacji Windows 2000 (tzn. dyskietek lub CD-ROM), lecz najpierw trzeba wyjπê z niego CD-ROM modemu kablowego. 12. Po skopiowaniu plikûw okreúlonych przez Windows moøe sií okazaê potrzebny drugi plik sterownika USB o nazwie NETRCACM.SYS, znajdujπcy sií na CD-ROM modemu kablowego. Wyjmij z napídu p ytí CD-ROM Windows 2000 (w razie potrzeby) i w Ûø ponownie CD-ROM dostarczonπ razem z modemem kablowym. 13. Kliknij ÑFinishî (zakoòcz), aby zakoòczyê proces (rys. 15). Rys

19 Pod πczenie modemu kablowego 14. Instalacja modemu kablowego RCA zosta a zakoòczona. Aby potwierdziê, øe instalacja jest prawid owa, wykonaj nastípujπce polecenia: A. Kliknij ikoní ÑStartî w lewym dolnym rogu ekranu. B. Wybierz ÑSettingsî (ustawienia), a nastípnie ÑControl Panelî (panel sterowania). Pojawi sií okno panelu sterowania. C. Kliknij podwûjnie ikoní ÑSystemî i wybierz kartí ÑDevice Managerî (menedøera urzπdzeò). D. PrzewiÒ listí do ÑNetwork Adaptersî (adapterûw sieciowych). Kliknij podwûjnie ÑNetwork Adaptersî. ÑRCA or Thomson USB Cable Modemî (modem kablowy USB RCA lub Thomson) powinien sií znaleüê na liúcie. Jeøeli go tam nie ma, to znaczy, øe NIE zosta naleøycie zainstalowany. Przejdü do Rozwiπzania 2 na stronie

20 Pod πczenie modemu kablowego Po πczenie USB w Windows Me Jeøeli masz system operacyjny Windows Me, wykonaj kolejno czynnoúci od 6 do Windows Me wyúwietli na moment okno kreatora ÑFound New Hardware Wizardî (znaleziono nowy sprzít), a nastípnie automatycznie uruchomi kreatora ÑAdd New Hardware Wizardî (dodaj nowy sprzít) (rys. 16). Wybierz opcjí ÑAutomatic search for a better driver (Recommended)î (Szukaj najlepszego sterownika - zalecane) i naciúnij ÑNextî (dalej). Uwaga: Jeøeli Windows Me nie rozpozna obecnoúci modemu kablowego, tzn. jeøeli kreator ÑAdd New Hardware Wizardî (dodaj nowy sprzít) nie pojawi sií automatycznie, oznacza to, øe ustawienia BIOS mogπ nie pozwalaê na instalowanie urzπdzeò USB czy teø Plug-and-Play. ZwrÛÊ sií do dzia u obs ugi klienta wytwûrcy komputera. 7. Sterownik modemu kablowego USB RCA lub Thomson (ÑRCA or Thomson USB Cable Modemî) powinien zostaê automatycznie znaleziony i zainstalowany (rys. 17). Naciúnij ÑFinishî (zakoòcz), aby zakoòczyê proces. 8. Gdy pojawi sií okno ÑSystem Settings Changeî (zmiana ustawieò systemu) kliknij ÑYesî (tak), aby ponownie uruchomiê komputer (rys. 18). Rys. 16 Rys. 17 Rys

21 Pod πczenie modemu kablowego 9. Instalacja modemu kablowego RCA zosta a zakoòczona. Aby potwierdziê, øe instalacja jest prawid owa, wykonaj nastípujπce polecenia: Kliknij ikoní ÑStartî w lewym dolnym rogu ekranu. Wybierz ÑSettingsî (ustawienia), a nastípnie ÑControl Panelî (panel sterowania). Pojawi sií okno panelu sterowania. Kliknij podwûjnie ikoní ÑSystemî i wybierz kartí ÑDevice Managerî (menedøera urzπdzeò). PrzewiÒ listí do ÑNetwork Adaptersî (adapterûw sieciowych). Kliknij podwûjnie ÑNetwork Adaptersî. ÑRCA or Thomson USB Cable Modemî (modem kablowy USB RCA lub Thomson) powinien sií znaleüê na liúcie. Jeøeli go tam nie ma, to znaczy, øe NIE zosta naleøycie zainstalowany. Przejdü do Rozwiπzania 2 na stronie

22 Pod πczenie modemu kablowego Po πczenie USB w Windows XP Jeøeli masz system operacyjny Windows XP, wykonaj kolejno czynnoúci od 6 do Windows XP wyúwietli przez moment komunikat ÑWelcome to the Found New Hardware Wizard,î (Kreator sterownika nowego sprzítu, rys. 19) i poprosi o w oøenie instalacyjnej p yty kompaktowej do πczonej do sprzítu. Wybierz opcjí ÑInstall the software automatically (Recommended)î (Zalecana automatyczna instalacja oprogramowania) i kliknij ÑNextî (dalej). Uwaga: Jeøeli Windows XP nie rozpozna obecnoúci modemu kablowego, tzn. jeøeli kreator ÑWelcome to the New Hardware Wizardî (dodaj nowy sprzít) nie pojawi sií automatycznie, oznacza to, øe ustawienia BIOS mogπ nie pozwalaê na instalowanie urzπdzeò USB czy teø Plug-and-Play. ZwrÛÊ sií do dzia u obs ugi klienta wytwûrcy komputera. 7. Komputer zainstaluje sterowniki dla modemu kablowego USB RCA lub Thomson (ÑRCA or Thomson USB Cable Modemî) (rys. 20). Naciúnij ÑNextî (dalej), aby zakoòczyê proces. Rys. 19 Rys

23 Pod πczenie modemu kablowego 8. Gdy pojawi sií okno ÑCompleting the Found New Hardware Wizardî (zakoòczenie instalacji nowego sprzítu), naciúnij ÑFinishî, aby zakoòczyê instalacjí (rys. 21). 9. Instalacja modemu kablowego Thomson zosta a zakoòczona. Aby potwierdziê, øe instalacja jest prawid owa, wykonaj nastípujπce polecenia: Kliknij ikoní ÑStartî w lewym dolnym rogu ekranu. Wybierz ÑSettingsî (ustawienia), a nastípnie ÑControl Panelî (panel sterowania). Pojawi sií okno panelu sterowania. Kliknij podwûjnie ikoní ÑSystemî i wybierz kartí ÑDevice Managerî (menedøera urzπdzeò). PrzewiÒ listí do ÑNetwork Adaptersî (adapterûw sieciowych). Kliknij podwûjnie ÑNetwork Adaptersî. ÑRCA or Thomson USB Cable Modemî (modem kablowy USB RCA lub Thomson) powinien sií znaleüê na liúcie. Jeøeli go tam nie ma, to znaczy, øe NIE zosta naleøycie zainstalowany. Przejdü do Rozwiπzania 2 na stronie 35. Rys

24 Pod πczenie modemu kablowego Po πczenie Ethernet z jednym komputerem Pod πcz modem w nastípujπcej kolejnoúci (rys. 22): 1. Pod πcz jednπ koòcûwkí kabla wspû osiowego do gniazda na úcianie, a drugπ do z πcza na modemie oznaczonego ÑCable Inî (wejúcie kabla). 2. W Ûø koòcûwkí kabla zasilania do gniazda zasilania na modemie, a wtyk z dwoma bolcami do gniazda sieciowego. Uwaga: Naleøy stosowaê wy πcznie zasilacz zakupiony razem z urzπdzeniem. Stosowanie innych adapterûw moøe spowodowaê uszkodzenie urzπdzenia. 3. Pod πcz jednπ koòcûwkí kabla Ethernet (kabel tzw. prosty, patrz niøej) do gniazda Ethernet z ty u komputera, a drugπ do gniazda ETHERNET na tylnej czíúci obudowy modemu. Kabel Ethernet musi byê tzw. kablem prostym (nie zaú tzw. Ñnullî, ze skrzyøowanymi przewodami). Jednakøe kabel typu skrítka bídzie potrzebny, jeøeli modem ma byê do πczony do koncentratora, czy to oddzielnego czy teø wbudowanego w prze πcznik i pe niπcego takπ samπ funkcjí jak koncentrator oddzielny. 3 3VDC 800mA ETHERNET USB RESET CABLE 1 Gniazdo CABLE (wejúcie kabla) Zasilacz sieciowy 2 Kabel wspû osiowy 22 Rys. 22. Po πczenie Ethernet

25 Pod πczenie modemu kablowego Pod πczanie wiícej niø dwûch komputerûw do modemu kablowego Aby po πczyê wiícej niø dwa komputery lub tylko dwa, lecz gniazdo USB nie jest dostípne, potrzebne jest nastípujπce wyposaøenie dodatkowe (jeøeli operator kablowy na to zezwala): Kabel Ethernet kategorii 5, tzw. ÑskrÍtkaî czyli ze skrzyøowanymi przewodami, do przy πczenia modemu kablowego do koncentratora Koncentrator lub prze πcznik 10BaseT lub 100BaseT Standardowe czyli proste kable Ethernet kategorii 5 (po jednym dla kaødego przy πczanego komputera). Jeøeli koncentrator ma gniazdo πcznoúci satelitarnej*, moøna do tego gniazda stosowaê kabel prosty zamiast skrzyøowanego. 3VDC 800mA ETHERNET USB RESET CABLE Kabel Ñbezmodemowyî (nie dostarczony) Koncentrator Ethernet Standardowe kable Ethernet (jeden dostarczony) Rys. 23. Z πcze koncentratora Ethernet *Gniazdo πcznoúci satelitarnej jest wyposaøone w prze πcznik do zmiany polaryzacji po πczenia. Moøe ono przyjπê zarûwno kabel skrzyøowany, jak i prosty, zaleønie od ustawienia prze πcznika. 23

26 Internet On/Off Message Cable Cable PC Link Internet Activity Link Internet On/Off Message Cable Cable PC Link Internet Activity Link Internet On/Off Message Cable Cable PC Link Internet Activity Link Internet On/Off Message Cable Cable PC Link Internet Activity Link Internet On/Off Message Cable Cable PC Link Internet Activity Link Uruchomienie modemu kablowego Tryb inicjalizacji Po zainstalowaniu modemu kablowego i w πczeniu go po raz pierwszy (a takøe za kaødym razem po od πczeniu i ponownym w πczeniu zasilania modemu) musi on przejúê przez piíê faz, zanim podejmie prací. Kaøda z tych faz jest uwidaczniana przez odmienny uk ad migajπcych lampek kontrolnych z przodu modemu. Uwaga: Przed rozpoczíciem cyklu inicjalizacji wszystkie kontrolki migajπ jeden raz. 1. Dostrajanie odbioru ñ modem kablowy dzia a i szuka swojego kana u telewizji kablowej do odbioru danych. x Message Cable Cable PC Link Internet Activity Link Internet On/Off x Message Cable Cable PC Link Internet Activity Link Internet On/Off 2. Dostrajanie nadawania ñ modem jest juø dostrojony do kana u odbioru danych. Teraz szuka kana u do ich nadawania. x x x x Message Cable Cable PC Link Internet Activity Link Internet On/Off 3. Nawiπzanie πcznoúci ñ modem kablowy przesy a dane poczπtkowe w obydwu kierunkach. Us ugodawca ustala πcznoúê z modemem w protokole IP. x x x x Message Cable Cable PC Link Internet Activity Link Internet On/Off 4. Konfiguracja ñ modem otrzyma adres IP i za adowuje plik konfiguracji przys any przez us ugodawcí internetowego (ISP). x x x x x Message Cable Cable PC Link Internet Activity Link Internet On/Off 5. Rejestracja ñ konfiguracja modemu kablowego zosta a zakoòczona. Teraz modem rejestruje swoje ustawienia zgodne z konfiguracjπ u operatora systemu telewizji kablowej. Po zakoòczeniu rejestracji lampki POWER (INTERNET)*, PC LINK i CABLE (CABLE ACTIVITY)* (zasilanie, πcze z komputerem, kabel) przestajπ migaê i úwiecπ w sposûb ciπg y. 24 * Nazwy kontrolek sπ rûøne zaleønie od modelu. X Legenda Wy. W. Miga

27 Przyciski Informacje dodatkowe INTERNET ON/OFF* ñ W πczanie i wy πczanie Internetu jako dodatkowe zabezpieczenie. Jeøeli przycisk jest na pozycji wy πczonej (OFF), lampka kontrolna aktywnoúci sieci kablowej () rûwnieø nie dzia a. Waøne: Nie naciskaj tego przycisku podczas transmisji danych poprzez Internet. Informacja zostanie utracona i po πczenie z Internetem zostanie utracone. Lampki kontrolne ñ podczas pracy modemu Internet On/Off Message Cable Cable PC Link Internet Activity Link INTERNET* ñ Wskazuje, czy po πczenie z Internetem jest czynne. PC LINK (po πczenie z komputerem) ñ wskazuje obecnoúê po πczenia pomiídzy komputerem a modemem (gotowoúê do nadawania i odbioru) lub rzeczywiste nadawanie lub odbiûr. Kontrolka nie úwieci, gdy nie ma sygna u (lub gdy modem jest w trybie gotowoúci), úwieci gdy sygna jest obecny lecz nie odbywa sií nadawanie ani odbiûr, miga podczas nadawania lub odbioru. CABLE LINK* ñ okreúla stan po πczenia kablowego. Kontrolka nie úwieci, gdy nie ma po πczenia kablowego, úwieci gdy modem jest zarejestrowany w sieci i moøna przesy aê dane. CABLE ACTIVITY* ñ wskazuje przesy anie danych po liniach kablowych. Kontrolka nie úwieci, gdy dane nie sπ przesy ane, zaú miga podczas ich przesy ania. MESSAGE* ñ Ta kontrolka úwieci, gdy sπ wiadomoúci poczty elektronicznej lub komunikaty (jeøeli us ugodawca jπ udostípnia). Uwaga: Jeøeli wszystkie kontrolki migajπ po kolei, znaczy to, øe modem kablowy automatycznie uaktualnia swoje oprogramowanie systemowe. Naleøy zaczekaê, aø kontrolki przestanπ migaê. W tym czasie nie moøna korzystaê z modemu. W tym czasie nie wy πczaj zasilania ani nie resetuj modemu. * Nazwy kontrolek sπ rûøne zaleønie od modelu. 25

Nie mogę uzyskać dostępu do Internetu ani do swojej poczty elektronicznej.

Nie mogę uzyskać dostępu do Internetu ani do swojej poczty elektronicznej. Diagnostyka ogólna Diagnostyka ogólna Nie mogę uzyskać dostępu do Internetu ani do swojej poczty elektronicznej. Sprawdź wszystkie połączenia modemu kablowego. Być może nie działa karta Ethernet lub gniazdo

Bardziej szczegółowo

Spis treúci Przedmowa do wydania drugiego... 9 Uk ad ksiπøki... 9 Stosowane oznaczenia... 10 Has a... 11

Spis treúci Przedmowa do wydania drugiego... 9 Uk ad ksiπøki... 9 Stosowane oznaczenia... 10 Has a... 11 Spis treúci Przedmowa do wydania drugiego... 9 Uk ad ksiπøki... 9 Stosowane oznaczenia... 10 Has a... 11 Account... 12 Address book... 12 Administrator... 12 Adres... 12 Adres e-mail... 12 Adres IP...

Bardziej szczegółowo

Warsztaty tworzenia sieci akademickich

Warsztaty tworzenia sieci akademickich Warsztaty tworzenia sieci akademickich IT CUP 2002 Teleinformatyka dla przedsiębiorstw Podpis elektroniczny W numerze: Wydarzenia... 2 L&R w Krakowie... 5 Warsztaty tworzenia sieci akademickich... 8 Teleinformatyka

Bardziej szczegółowo

9/2003 wrzesień 15 zł 50 gr (w tym 7% VAT)

9/2003 wrzesień 15 zł 50 gr (w tym 7% VAT) ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA Miêdzynarodowy magazyn elektroników konstruktorów www.ep.com.pl NA CD KATALOGI FIRM: ADVANTECH, MOXA TECHNOLOGIES, INFINEON 9/2003 wrzesień 15 zł 50 gr (w tym 7% VAT) 9/2003 wrzesieñ

Bardziej szczegółowo

Nowości w NASK. Tomasz Chlebowski Dyrektorem Handlowym NASK. W numerze: Biuletyn informacyjny Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej

Nowości w NASK. Tomasz Chlebowski Dyrektorem Handlowym NASK. W numerze: Biuletyn informacyjny Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej Nowości w NASK Szanowni PaÒstwo! Ten wiosenny numer biuletynu zaczynamy od przedstawienia Tomasza Chlebowskiego, ktûry w lutym br. objπ stanowisko Dyrektora Handlowego NASK. Witamy i øyczymy wielu sukcesûw!

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik U ytkownika. Modem kablowy serii VoIP SBV5120

Podrêcznik U ytkownika. Modem kablowy serii VoIP SBV5120 Podrêcznik U ytkownika Modem kablowy serii VoIP SBV5120 UWAGA: ABY UNIKNĄĆ PORAŻENIA PRĄDEM, NIE NALEŻY NARAŻAĆ PRODUKTU NA KONTAKT Z WODĄ - DESZCZ, WILGOĆ, CHLAPANIE CZY KAPANIE. NIE NALEŻY UMIESZCZAĆ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Modemu Kablowego WebSTAR TM Model DPC 2100 TM i EPC 2100 TM

Instrukcja Obsługi Modemu Kablowego WebSTAR TM Model DPC 2100 TM i EPC 2100 TM Instrukcja Obsługi Modemu Kablowego WebSTAR TM Model DPC 2100 TM i EPC 2100 TM Wprowadzenie Witamy w świecie szybkiego dostępu do Internetu. Nowy Modem Kablowy WebSTAR TM zapewnia niebywałe osiągi i niezrównaną

Bardziej szczegółowo

Cisco Modele DPC3212 i EPC3212 Modem kablowy VoIP Podręcznik użytkownika

Cisco Modele DPC3212 i EPC3212 Modem kablowy VoIP Podręcznik użytkownika Cisco Modele DPC3212 i EPC3212 Modem kablowy VoIP Podręcznik użytkownika Spis treści WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 2 Wprowadzenie... 11 Zawartość opakowania... 13 Opis panelu przedniego...

Bardziej szczegółowo

UWAGA Przed rozpoczęciem konserwacji naleŝy odłączyć urządzenie od zasilania

UWAGA Przed rozpoczęciem konserwacji naleŝy odłączyć urządzenie od zasilania UWAGA Przed rozpoczęciem konserwacji naleŝy odłączyć urządzenie od zasilania Niniejsze urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do pracy wewnątrz pomieszczenia. Nie wolno podłączać wtyków kabli telefonicznych

Bardziej szczegółowo

SB4100 - Podręcznik Użytkownika. Szybki dostęp do Internetu. SURFboard R Cable Modem

SB4100 - Podręcznik Użytkownika. Szybki dostęp do Internetu. SURFboard R Cable Modem SB4100 - Podręcznik Użytkownika Szybki dostęp do Internetu SURFboard R Cable Modem Właściwe przepisy Certyfikat Radiowo-Telewizyjny dla Urządzenia Klasy 'B' wydany przez Federalną Komisję Telekomunikacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50 Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50 Instrukcja obs³ugi (wydanie luty 2005) Copyright 2005 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania jakiejkolwiek czêœci niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI NETWORK DRIVE PRO EXTERNAL NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / GIGABIT LAN. Rev. 722

INSTRUKCJA OBSŁUGI NETWORK DRIVE PRO EXTERNAL NETWORK HARD DRIVE / 3.5 / GIGABIT LAN. Rev. 722 INSTRUKCJA OBSŁUGI NETWORK DRIVE PRO EXTERNAL NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / GIGABIT LAN Win & MAC Rev. 722 Freecom Network Drive Pro Gratulacje Gratulujemy zakupu urządzenia Freecom Network Drive Pro. Freecom

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35 Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35 Instrukcja obs³ugi (wydanie luty 2005) Copyright 2005 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania jakiejkolwiek czêœci niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin

Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin Podręcznik użytkownika F5D6230-3 Spis treści Wstęp............................................................ 1-3 Zaznajomienie się z routerem Belkin....................................

Bardziej szczegółowo

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3.

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3. Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu 9355428 Wydanie 3. DEKLARACJA ZGODNO CI My, NOKIA CORPORATION z pe³n± odpowiedzialno ci± o wiadczamy, e produkt TME-3 spe³nia wszystkie wymogi

Bardziej szczegółowo

Power Mac G5 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i rozwiàzywania problemów dla komputera Power Mac G5

Power Mac G5 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i rozwiàzywania problemów dla komputera Power Mac G5 Power Mac G5 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i rozwiàzywania problemów dla komputera Power Mac G5 apple Apple Computer, Inc. 2003 Apple Computer, Inc. Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji routera

Podręcznik instalacji routera Podręcznik instalacji routera NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive Santa Jose, CA 95134 USA Lipiec 2008 r. 208-10289-02 v1.0 2008 NETGEAR, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe NETGEAR i logo

Bardziej szczegółowo

STORAGE GATEWAY WLAN

STORAGE GATEWAY WLAN MANUAL STORAGE GATEWAY NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / STORAGE SERVER BACKUP SERVER / EMAIL SERVER / ROUTER / AND MORE STORAGE GATEWAY WLAN NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / STORAGE SERVER BACKUP SERVER / EMAIL

Bardziej szczegółowo

Sprzętowy emulator procesorów AVR

Sprzętowy emulator procesorów AVR Sprzętowy emulator procesorów AVR AVT 5039 Sprzętowy emulator P R procesorów O J E K AVR T Y Wzrastaj¹ca z dnia na dzieò popularnoúê procesorûw RISC z rodziny AVR, produkowanych przez firmí ATMEL, spowodowa³a

Bardziej szczegółowo

Asynchroniczny konwerter RS232< >Midi

Asynchroniczny konwerter RS232< >Midi Asynchroniczny konwerter P R O RS232< >Midi J E K T Y Asynchroniczny konwerter RS232< >Midi AVT 842 W artykule prezentujemy uk³ad, ktûry umoøliwia wspû³prací standardowych interfejsûw RS232 i MIDI. Rys.

Bardziej szczegółowo

Ruter ADSL DSL-504 Podręcznik użytkownika

Ruter ADSL DSL-504 Podręcznik użytkownika Ruter ADSL DSL-504 Podręcznik użytkownika (Wrzesień 2002) Ograniczona gwarancja Sprzęt FIRMA D-LINK GWARANTUJE, ŻE SPRZĘT JEJ PRODUKCJI, JEŚLI JEST PRAWIDŁOWO UŻYTKOWANY I OBSŁUGIWANY, BĘDZIE WOLNY OD

Bardziej szczegółowo

D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router

D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router Rozszerzony bezprzewodowy ruter szerokopasmowy 2,4 GHz D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router Podręcznik użytkownika Wersja 050802 Spis treści 1. Zawartość opakowania... 3 2. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi modemu WiFi TWG850-4U firmy Thomson

Instrukcja obsługi modemu WiFi TWG850-4U firmy Thomson Instrukcja obsługi modemu WiFi TWG850-4U firmy Thomson 1 Ważne Informacje Modem WiFi został zaprojektowany zgodnie ze specyfikacją Euro-PacketCable, Euro-DOCSIS. Środowisko pracy: Temperatura otoczenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. NetShare ME-740AN P/N:X210-0162

Instrukcja obsługi. NetShare ME-740AN P/N:X210-0162 Instrukcja obsługi NetShare ME-740AN P/N:X210-0162 DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z WYTYCZNYMI FCC (FEDERALNA KOMISJA ŁĄCZNOŚCI) Ten produkt został przetestowany i spełnia wymagania określone dla urządzeń cyfrowych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Linksys X-Series Router bezprzewodowy z modemem ADSL2+ Spis treści Podręcznik użytkownika Spis treści Opis produktu X1000..................................... 1 Góra 1 Tył 2 Mocowanie

Bardziej szczegółowo

ibook G4 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i usuwania problemów dla komputera ibook G4

ibook G4 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i usuwania problemów dla komputera ibook G4 ibook G4 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i usuwania problemów dla komputera ibook G4 K Apple Computer, Inc. 2003 Apple Computer, Inc. Wszelkie prawa zastrze one. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

DATA TANK GATEWAY WLAN

DATA TANK GATEWAY WLAN INSTRUKCJA OBSŁUGI DATA TANK GATEWAY WLAN EXTERNAL DUAL DISK NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / (W)LAN WIN & MAC & LINUX Rev. 711 Freecom Data Tank Gateway Gratulacje Gratulujemy zakupu urządzenia Freecom Data

Bardziej szczegółowo

Selektor linii telewizyjnych

Selektor linii telewizyjnych Selektor P R linii O telewizyjnych J E K T Y Selektor linii telewizyjnych kit AVT 323 Przedstawiamy, od dawna zapowiadane, urz¹dzenie niezbídne w serwisie telewizyjnym, przydatne takøe w szkolnych laboratoriach.

Bardziej szczegółowo

802.11n WiFi Repeater

802.11n WiFi Repeater 802.11n WiFi Repeater Podręcznik użytkownika 1 Spis treści 1 Wprowadzenie... 5 Konwencje zapisu 6 Cechy... 5 Wymagania urządzenia... 5 Korzystanie z tego dokumentu... 6 Konwencje typograficzne... 6 Komunikaty

Bardziej szczegółowo

bezprzewodowy G Instrukcja obsługi

bezprzewodowy G Instrukcja obsługi Router bezprzewodowy G Instrukcja obsługi PM01110pd F5D7234-4 Spis treści Spis treści części 1 Wprowadzenie 1 Zalety sieci domowej 1 Zalety sieci bezprzewodowej 1 Optymalne umieszczenie routera pod względem

Bardziej szczegółowo