Internet On/Off. Activity Link MODEM KABLOWY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Internet On/Off. Activity Link MODEM KABLOWY"

Transkrypt

1 Internet On/Off Message Cable Cable PC Link Internet Activity Link MODEM KABLOWY

2 Informacje dotyczπce bezpieczeòstwa OSTROØNIE Przed obs ugπ od πczyê zasilanie. OSTROØNIE Aby zapewniê niezawodne dzia anie i zapobiec przegrzaniu modemu, naleøy mu zapewniê dostatecznπ wentylacjí i trzymaê go z dala od ürûde ciep a. Nie ustawiaê w pobliøu nawiewnikûw gorπcego powietrza i innych grzejnikûw. WokÛ modemu i jego zasilacza zapewniê swobodny przep yw powietrza. Zgodne z DOCSIS (DCMXX5) lub EURO-DOCSIS (TCMXX0) Produkt DOCSIS (nr modelu - - Ñ5î) jest zaprojektowany zgodnie z normatywem DOCSIS. Produkt Euro-DOCSIS (numer modelu z ostatniπ cyfrπ Ñ0î) jest skonstruowany zgodnie z normπ Euro-DOCSIS, ale moøe rûwnieø odbieraê sygna y DOCSIS (norma amerykaòska stosowana takøe przez niektûrych operatorûw telewizji kablowej w Europie) w zakresie czístotliwoúci 112 ñ 858 MHz. Pod πczanie do sieci telewizji kablowej w Ameryce PÛ nocnej Zwracamy uwagí na art Krajowego Kodeksu Elektrycznego (rozdzia 54 cz. 1 Kanadyjskiego Kodeksu Elektrycznego), gdzie podane sπ wytyczne naleøytego uziemienia, a w szczegûlnoúci ustalenie, øe przewûd uziemiajπcy kabla musi byê przy πczony do uk adu uziemienia budynku moøliwie najbliøej punktu wejúcia kabla. Wymagany kabel zasilania Ten produkt musi byê uøytkowany z dostarczonym kablem zasilania lub z kablem zgodnym z normami IEC227 H03 VV-F lub IEC227 H03 VVH2-F, z przewodami o przekroju poprzecznym co najmniej 0,75mm 2. Warunki otoczenia Temperatura pracy 0 ñ 40 C Temperatura sk adowania -30 ñ 65 C Jeøeli produkt zosta zakupiony w punkcie sprzedaøy detalicznej, prosimy przeczytaê nastípujπcy tekst: Rejestracja produktu Prosimy wype niê i niezw ocznie odes aê za πczonπ kartí rejestracji produktu. Pozwoli nam to skontaktowaê sií w razie potrzeby z nabywcami. Aby otrzymaê czíúci i uzyskaê serwis w okresie gwarancji oraz jako dowûd zakupu naleøy przechowaê kwit zap aty. Moøna go tutaj przymocowaê oraz na wszelki wypadek zapisaê numer serii i modelu. Numery znajdujπ sií z ty u urzπdzenia. Nr modelu Nr seryjny Data zakupu: Adres i telefon sprzedawcy:

3 Spis treúci WstÍp... 2 Podstawowe funkcje modemu kablowego... 2 ZawartoúÊ CD-ROM... 2 Wyúwietlanie diagnostyki poprzez CD-ROM... 2 Wymagania dotyczπce komputera... 3 Modem kablowy: opis ogûlny... 4 Co robi modem... 4 Czego modem potrzebuje do pracy... 5 Zanim zaczniesz... 5 Skontaktuj sií z miejscowym przedsiíbiorstwem telewizji kablowej... 5 Pod πczenie modemu kablowego... 7 Pod πczanie modemu kablowego do jednego komputera... 7 Po πczenie USB... 9 Po πczenie USB w Windows 98 SE Po πczenie USB w Windows Po πczenie USB w Windows Me Po πczenie USB w Windows XP Po πczenie Ethernet z jednym komputerem Pod πczanie wiícej niø dwûch komputerûw do modemu kablowego Uruchomienie modemu kablowego...24 Tryb inicjalizacji Korzystanie z modemu kablowego Lampki kontrolne podczas pracy modemu Przyciski Prze πcznik resetujπcy Inne wskaüniki CzÍsto zadawane pytania Diagnostyka ogûlna Diagnostyka USB Deklaracja zgodnoúci z przepisami FCC i kanadyjskimi przepisami branøowymi SkrÛcona instrukcja obs ugi Pomoc techniczna S owniczek

4 WstÍp Podstawowe funkcje modemu kablowego Modele DOCSIS mogπ odbieraê dane z prídkoúciπ do 30Mbps á (30 megabitûw na sekundí). Modele Euro-DOCSIS mogπ odbieraê dane z prídkoúciπ do 38Mbps á (38 megabitûw na sekundí). Moøe wysy aê i przyjmowaê dane poprzez linií kablowπ Moøe πczyê ze sobπ dwa komputery jednoczeúnieza pomocπ z πczy Ethernet i USB (jeøeli operator kablowy na to zezwala). atwy do zainstalowania: wystarczy go pod πczyê i uruchomiê (Plug-and-play) Prze πcznik W./WY. do πcznoúci z Internetem Moøe zawiadamiaê o oczekujπcych komunikatach (jeøeli operator kablowy na to zezwala) Diagnostyka za pomocπ kontrolek lub serwera HTTP (jeøeli operator kablowy na to zezwala) Moøe przyjmowaê automatyczne uaktualnienia oprogramowania nadsy ane przez TV kablowπ á Na szybkoúê pracy modemu kablowego wp ywajπ nastípujπce czynniki: komputer i jego konfiguracja (szybkoúê procesora, iloúê RAM, iloúê dostípnego miejsca na dysku), liczba uruchomionych jednoczeúnie programûw, moøliwoúci dostawcy us ug internetowych, nasilenie ruchu w sieci, liczba uøywanych urzπdzeò przy πczonych do komputera poprzez z πcza Ethernet i USB. Firma telewizji kablowej moøe nie obs ugiwaê pe nych moøliwoúci szybkiej pracy modemu. ZawartoúÊ CD-ROM P yta CD-ROM do πczona do modemu kablowego zawiera wskazûwki diagnostyczne, diagnostykí wewnítrznπ i inne cenne informacje, dostípne po w oøeniu p yty do stacji napídu. Uwaga: Pod πczenie modemu do z πcza USB wymaga zainstalowania sterownika USB z CD-ROM. ZawartoúÊ CD-ROM: Plik elektroniczny instrukcji obs ugi w dodatkowych jízykach Sterowniki USB WskazÛwki uøytkowania i diagnostyczne Wyúwietlanie diagnostyki poprzez CD-ROM Przycisk ÑDiagnostykaî w menu ÑNa temat modemu kablowegoî na CD-ROM uruchamia przeglπdarkí i wyúwietla w formacie HTML dane o stanie modemu i informacje diagnostyczne znajdujπce sií w jego pamiíci (jeøeli operator kablowy na to zezwala). 2

5 Aby ta strona mog a zostaê wyúwietlona, komputer musi otrzymaê adres IP z sieci kablowej. Po wyúwietleniu strony diagnostycznej moøna zaznaczyê jej adres IP Ñzak adkπî w przeglπdarce. WstÍp Wymagania dotyczπce komputera Komputer osobisty spe niajπcy nastípujπce minimalne wymagania (zaleønie od przedsiíbiorstwa telewizji kablowej): KOMPUTERY ZGODNE Z IBM PC MACINTOSH** Procesor Zalecany Pentium PowerPC lub lepszy RAM w systemie 16MB (zalecane 32MB) 24MB (zalecane 32MB) System operacyjny Windows* 98SE/2000/Me/XP, Mac OS** lub wyøszy Linux DostÍpne miejsce na dysku 125MB 50MB Karta düwiíkowa Zalecana nie dotyczy Ü Ekran VGA lub lepszy (zalecany SVGA) VGA lub lepszy (zalecany wbudowany SVGA) NapÍd CD-ROM NiezbÍdny dla USB NiezbÍdny Ethernet 10BaseT lub 100BaseT 10BaseT lub 100BaseT Karta Ethernet umoøliwia komputerowi wymianí danych z Internetem. W tym celu w komputerze musi byê zainstalowana karta Ethernet i oprogramowanie do niej. Potrzebny jest takøe standardowy kabel Ethernet do po πczenia karty Ethernet z modemem kablowym. Gniazdo USB USB (tylko Windows 98SE/2000/Me/XP) nie dotyczy Ü Universal Serial Bus (Uniwersalna Magistrala Szeregowa) jest to szyna szybkich po πczeò, za pomocπ ktûrej komputer moøe sií komunikowaê jednoczeúnie z rûønymi urzπdzeniami peryferyjnymi. Jednakøe jeøeli do komputera do πczone sπ inne urzπdzenia wysy ajπce i przyjmujπce duøe iloúci informacji, takie jak g oúniki, drukarki lub skanery, zalecamy do obs ugi tego modemu stosowaê kartí Ethernet. Ü Uøytkownicy komputerûw Macintosh: System operacyjny Mac oraz wszelkie systemy oprûcz Windows 98SE, Me, 2000 oraz XP nie sπ obecnie obs ugiwane przy instalacji USB. Prosimy stosowaê po πczenie Ethernet. * Windows jest znakiem towarowym Microsoft Corporation. ** Macintosh i Mac OS sπ znakami towarowymi Apple Computer, Inc. 3

6 Internet On/Off Message Cable Cable PC Link Internet Activity Link WstÍp Podstawki gumowe Do modemu do πczone sπ gumowe podstawki. Moøna je do niego przymocowaê, aby nie úlizga sií po biurku. Internet On/Off Message Cable Cable PC Link Internet Activity Link Umocuj podstawki do czterech s upkûw pod spodem modemu. Modem kablowy: opis ogûlny Komputer Na ilustracji pokazano firmí kablowπ, ktûra oferuje us ugi internetowe zgodne z normπ DOCSIS lub EuroDOCSIS. Co robi modem Modem kablowy PrzedsiÍbiorstwo kablowe (us ugodawca internetowy, ISP) Internet Cyfrowy modem kablowy Thomson s uøy do dwustronnej szybkiej πcznoúci miídzy komputerem osobistym a kablowym us ugodawcπ internetowym. Modem przetwarza informacje z Internetu lub z komputera na komunikaty elektroniczne, ktûre mogπ byê przenoszone tym samym kablem, co obraz telewizyjny. 4

7 Czego modem potrzebuje do pracy Modem kablowy: opis ogûlny W aúciwe przedsiíbiorstwo kablowe: Upewnij sií, czy lokalne przedsiíbiorstwo zapewnia obs ugí danych wed ug przyjítej przez telewizjí kablowπ normy DOCSIS lub EuroDOCSIS zgodnπ z modemem. Us ugodawca internetowy (ISP): Telewizja kablowa daje dostíp do us ugodawcy internetowego (ISP). ISP otwiera bramy Internetu. Umoøliwia dostíp do witryn znajdujπcych sií w ogûlnoúwiatowej sieci WWW. Sprawdü w przedsiíbiorstwie kablowym, czy masz wszystko, czego potrzeba na poczπtek. Dowiedz sií, czy musisz zainstalowaê specjalne oprogramowanie lub skonfigurowaê odpowiednio swûj komputer, aby mûc korzystaê z Internetu za poúrednictwem kabla TV. Zanim zaczniesz Skontaktuj sií z miejscowym przedsiíbiorstwem telewizji kablowej Zanim bídziesz mûg zaczπê uøywaê modemu, musisz otworzyê konto internetowe. Przygotuj nastípujπce informacje (znajdujπ sií one na nalepce umieszczonej na modemie): Numer seryjny Numer modelu modemu Numer tzw. Media Access Control (MAC) Tu zanotuj niezbídne informacje: Numer seryjny: Numer modelu: Numer MAC: 5

8 Zanim zaczniesz Sprawdü w przedsiíbiorstwie telewizji kablowej co nastípuje: Czy kabel TV u Ciebie w domu obs uguje πcznoúê dwustronnπ za pomocπ modemu, zgodnie z normπ DOCSIS lub EuroDOCSIS. Czy masz za oøone konto internetowe. Czy masz gniazdo kabla w pobliøu komputera i czy jest ono przygotowane do obs ugi modemu kablowego. Uwaga: Waøne jest, aby modem by zawsze pod πczony do zasilania. W πczony modem utrzymuje po πczenie z Internetem. Znaczy to, øe jest gotowy do dzia ania w kaødej chwili. Aby od πczyê komputer od Internetu, naciúnij wy πcznik. Waøna informacja Przed zainstalowaniem nowego gniazda kablowego zawsze naleøy sií porozumieê z przedsiíbiorstwem kablowym. Nie naleøy wykonywaê øadnych przerûbek w instalacji bez porozumienia z tym przedsiíbiorstwem. Uwaga: Ilustracje w tej publikacji majπ jedynie charakter informacyjny. 6

9 Pod πczenie modemu kablowego Pod πczanie modemu kablowego do jednego komputera Ten rozdzia objaúnia, w jaki sposûb pod πczyê modem kablowy do gniazda USB lub Ethernet w komputerze i jak zainstalowaê niezbídne oprogramowanie. Rysunek 1 pomoøe pod πczyê model kablowy tak, aby uzyskaê moøliwie najlepszπ πcznoúê. Pod πczanie kabla telewizyjnego do modemu kablowego 1. Znajdü kabel telewizyjny. Moøe sií on znajdowaê w jednym z trzech miejsc: A. Jest przy πczony bezpoúrednio do telewizora, skrzynki konwertera lub magnetowidu. Linia jest wprowadzona do gniazda oznaczonego np. IN, CABLE IN, CATV, CATV IN, itp. B. Jest pod πczony do gniazda úciennego telewizji kablowej. C. Jest wyprowadzony spod kaloryfera lub z innego miejsca. Na Rys. 1 pokazano przyk adowe po πczenie. Wlot kabla Konwerter TV TV Konwerter TV Modem PC TV Uwagi: Najlepsze wyniki zapewnia przy πczenie modemu kablowego do pierwszego punktu, w ktûrym kabel jest wprowadzony do mieszkania. Rozga Íziacz musi mieê przepustowoúê znamionowπ co najmniej 1GHz. Konwerter TV TV Nowy przewód kablowy = Rozgalezniki Rys. 1. Podstawowa domowa instalacja kablowa 7

10 Pod πczenie modemu kablowego Waøne informacje dotyczπce po πczenia Modem kablowy obs uguje jednoczeúnie po πczenia Ethernet i USB (jezeli operator kablowy na to zezwala). Uwaga: Stosuj jedynie zasilacz dostarczony razem z urzπdzeniem. Stosowanie innych zasilaczy moøe spowodowaê uszkodzenie urzπdzenia. 3VDC 800mA ETHERNET USB RESET CABLE Kabel wspû osiowy Zasilacz sieciowy 8 Rys. 2. Po πczenie USB

11 Pod πczenie modemu kablowego Poniøsze punkty naleøy zapamiítaê przed pod πczeniem modemu kablowego: Po πczenie poprzez gniazdo szyny uniwersalnej USB (Universal Serial Bus) wymaga systemu operacyjnego WindowsÆ 98 SE (Second Edition), Windows Me (Millennium Edition), Windows 2000 lub Windows XP. Po πczenie Ethernet jest opisane na stronie 22. Po πczenie USB P yta kompaktowa do πczona do modemu kablowego zawiera sterowniki i inne informacje potrzebne do zainstalowania modemu. Pod πcz modem kablowy do gniazda USB komputera wed ug wskazûwek 1 do 5. Instrukcje trzeba wykonaê w podanej kolejnoúci. 1. Pod πcz jeden koniec kabla wspû osiowego do gniazda úciennego sieci kablowej. Pod πcz druki koniec kabla wspû osiowego do z πcza oznaczonego ÑCABLEî (kabel) na modemie (rys. 2 na stronie 8). 2. W Ûø koòcûwkí kabla zasilania do gniazda zasilania na modemie, a wtyk z dwoma bolcami do gniazda sieciowego. 3. W Ûø dostarczonπ p ytí CD-ROM modemu kablowego do napídu. Zaczekaj chwilí, aø pojawi sií na ekranie okno CD modemu kablowego. 4. Zamknij wszystkie uruchomione aplikacje i okna dialogowe, w tym rûwnieø okno CD modemu. Uwaga: Otwarte aplikacje mogπ przeszkadzaê w instalacji modemu kablowego. 5. Po πcz jednπ koòcûwkí kabla USB do gniazda USB w komputerze. Po πcz drugπ koòcûwkí kabla USB do gniazda USB na tylnej czíúci obudowy modemu. Uwaga: Naleøy stosowaê wy πcznie zasilacz zakupiony razem z urzπdzeniem. Stosowanie innych zasilaczy moøe spowodowaê uszkodzenie urzπdzenia. Teraz trzeba zainstalowaê sterownik USB w aúciwy dla danego systemu operacyjnego: Jeøeli masz Windows 98 SE, przejdü do czynnoúci 6 na stronie 10. Jeøeli masz Windows 2000, przejdü do czynnoúci 6 na stronie 14. Jeøeli masz Windows Me, przejdü do czynnoúci 6 na stronie 18. Jeøeli masz Windows XP, przejdü do czynnoúci 6 na stronie 20. 9

12 Pod πczenie modemu kablowego Po πczenie USB w Windows 98 SE Jeøeli masz system operacyjny Windows 98 SE, wykonaj kolejno czynnoúci od 6 do Gdy pojawi sií okno kreatora ÑAdd New Hardware Wizardî (dodaj nowy sprzít), kliknij ÑNextî (dalej), aby zapoczπtkowaê poszukiwanie sterownikûw do urzπdzenia USB (rys. 3). Uwaga: Jeøeli kreator ÑAdd New Hardware Wizardî (dodaj nowy sprzít) nie pojawi sií automatycznie, oznacza to, øe Windows 98 SE nie rozpozna obecnoúci modemu kablowego, poniewaø ustawienia BIOS (ÑBasic Input/Output Systemî) mogπ nie pozwalaê na instalowanie urzπdzeò USB czy teø Plug-and-Play. ZwrÛÊ sií do dzia u obs ugi klienta wytwûrcy komputera. 7. Wybierz opcjí ÑSearch for the best driver (recommended)î (szukaj najlepszego sterownika - zalecane)î i naciúnij ÑNextî (dalej) (rys. 4). 8. Wybierz TYLKO opcjí ÑnapÍd CD-ROMî i kliknij ÑNextî (dalej) (rys. 5). 9. Kliknij opcjí ÑThe updated driver (recommended - zalecane)î (uaktualniony sterownik) i kliknij ÑNextî (dalej) (rys. 6). Rys. 3 Rys. 4 Rys. 5 Rys. 6 10

13 Pod πczenie modemu kablowego 10. Powinien zostaê znaleziony sterownik dla modemu kablowego USB RCA lub Thomson (ÑRCA or Thomson USB Cable Modemî) (rys. 7). Aby potwierdziê, øe jest to w aúciwy wybûr, kliknij ÑNextî (dalej) i przejdü do czynnoúci 12. W innym przypadku przejdü do czynnoúci 11. Waøne: NIE kontynuuj, jeøeli znaleziony zosta sterownik ÑUSB Composite Deviceî (urzπdzenie z oøone USB). Przejdü do czynnoúci Wykonaj niniejsze instrukcje tylko wûwczas, gdy znaleziony sterownik NIE jest modemem kablowym USB RCA lub Thomson (ÑRCA or Thomson USB Cable Modemî). A. Kliknij ÑBackî (wstecz), aby powrûciê do poprzedniego okna. B. Upewnij sií, øe wybra eú opcjí ÑCD-ROMî. C. OprÛcz opcji CD-ROM wybierz takøe ÑSpecify a locationî (okreúl miejsce) (rys. 8). D. W polu miejsca wpisz, gdzie sií znajduje napíd CD-ROM. Np. jeøeli CD-ROM jest oznaczony literπ E: wpisz ÑE:\î. E. Kliknij ÑDalejî, aby kontynuowaê. Powinien zostaê znaleziony sterownik dla modemu kablowego USB RCA lub Thomspon (ÑRCA or Thomson USB Cable Modemî). F. Potwierdü wybûr tego sterownika i kliknij ÑDalejî, aby kontynuowaê. Rys. 7 Rys. 8 (dalszy ciπg na nastípnej stronie) 11

14 Pod πczenie modemu kablowego 12. Teraz Windows powinien wydaê polecenie zainstalowania sterownika modemu kablowego USB RCA lub Thomson (ÑRCA or Thomson USB Cable Modemî). Kliknij ÑDalejî, aby zainstalowaê sterownik. Teraz komputer musi skopiowaê pliki okreúlone przez Windows 98 SE. Jeøeli tych plikûw nie ma na dysku twardym, moøe zajúê potrzeba w oøenia do napídu ürûd a instalacji Windows 98 SE (tzn. dyskietek lub CD-ROM), lecz najpierw trzeba wyjπê z niego CD-ROM modemu kablowego. 13. Po skopiowaniu plikûw okreúlonych przez Windows moøe sií okazaê potrzebny drugi plik sterownika USB o nazwie NETRCACM.SYS, znajdujπcy sií na CD-ROM modemu kablowego. Wyjmij z napídu p ytí CD-ROM Windows 98 SE (w razie potrzeby) i w Ûø ponownie CD-ROM dostarczonπ razem z modemem kablowym. 14. Teraz Windows oznajmi, øe instalacja zosta a zakoòczona. Kliknij ÑFinishî (zakoòcz), aby zakoòczyê proces (rys. 9). Gdy pojawi sií okno ÑSystem Settings Changeî (zmiana ustawieò systemu) kliknij ÑYesî (tak), aby ponownie uruchomiê komputer. Rys. 9 12

15 Pod πczenie modemu kablowego 15. Instalacja modemu kablowego zosta a zakoòczona. Aby potwierdziê, øe instalacja jest prawid owa, wykonaj nastípujπce polecenia: A. Kliknij ikoní ÑStartî w lewym dolnym rogu ekranu. B. Wybierz ÑSettingsî (ustawienia), a nastípnie ÑControl Panelî (panel sterowania). Pojawi sií okno panelu sterowania. C. Kliknij podwûjnie ikoní ÑSystemî i wybierz kartí ÑDevice Managerî (menedøera urzπdzeò). D. PrzewiÒ listí do ÑNetwork Adaptersî (adapterûw sieciowych). Kliknij podwûjnie ÑNetwork Adaptersî. Jeøeli modemu kablowego USB RCA lub Thomson (ÑRCA or Thomson USB Cable Modemî) nie ma na liúcie, modem NIE zosta prawid owo zainstalowany; przejdü do Rozwiπzania 2 na stronie

16 Pod πczenie modemu kablowego Po πczenie USB w Windows 2000 Jeøeli masz system operacyjny Windows 2000, wykonaj kolejno czynnoúci od 6 do Gdy pojawi sií okno kreatora ÑFound New Hardware Wizardî (znaleziono nowy sprzít), kliknij ÑNextî (dalej), aby zapoczπtkowaê poszukiwanie sterownikûw do urzπdzenia USB (rys. 10). Uwaga: Jeøeli Windows 2000 nie rozpozna modemu kablowego, ustawienia BIOS mogπ nie pozwalaê na instalowanie urzπdzeò USB czy teø Plug-and-Play. ZwrÛÊ sií do dzia u obs ugi klienta wytwûrcy komputera. 7. Wybierz opcjí ÑSearch for a suitable driver for my device (recommended)î (znajdü odpowiedni sterownik dla mojego urzπdzenia - zalecane) i kliknij ÑNextî (dalej) (rys. 11). 8. Wybierz TYLKO opcjí ÑnapÍd CD-ROMî i kliknij ÑNextî (dalej) (rys. 12). Rys. 10 Rys. 11 Rys

17 Pod πczenie modemu kablowego 9. Powinien zostaê znaleziony sterownik dla Ñmodemu kablowego RCA lub Thomson DCM xxx (ÑRCA or Thomson DCM xxx Cable Modemî) (rys. 13). Aby potwierdziê, øe jest to w aúciwy wybûr, kliknij ÑNextî (dalej) i przejdü do czynnoúci 11. W innym przypadku przejdü do czynnoúci 10. Waøne: NIE kontynuuj, jeøeli znaleziony zosta sterownik ÑUSB Composite Deviceî (urzπdzenie z oøone USB). Przejdü do czynnoúci Wykonaj instrukcje TYLKO wûwczas, gdy znaleziony sterownik NIE jest modemem kablowym RCA lub Thomson DCM xxx (ÑRCA or Thomson DCM xxx Cable Modemî). A. Kliknij ÑBackî (wstecz), aby powrûciê do poprzedniego okna. B. Upewnij sií, øe wybra eú opcjí ÑCD-ROMî. C. OprÛcz opcji CD-ROM wybierz takøe ÑSpecify a locationî (okreúl miejsce). Kliknij ÑNextî (dalej), aby kontynuowaê (rys. 14). D. W polu miejsca wpisz, gdzie sií znajduje napíd CD-ROM. Np. jeøeli CD-ROM jest oznaczony literπ E: wpisz ÑE:\î. Kliknij ÑOKî, aby kontynuowaê. E. Kliknij ÑDalejî, aby kontynuowaê. Powinien zostaê znaleziony sterownik dla modemu kablowego USB RCA lub Thomson (ÑRCA or Thomson USB Cable Modemî) albo dla modemu kablowego RCA lub Thomson DCM xxx (ÑRCA or Thomson DCM xxx Cable Modemî). Rys. 13 Rys. 14 (dalszy ciπg na nastípnej stronie) 15

18 Pod πczenie modemu kablowego 11. Teraz Windows powinien wydaê polecenie zainstalowania sterownika modemu kablowego USB RCA lub Thomson (ÑRCA or Thomson USB Cable Modemî) albo RCA lub Thomson DCM xxx (ÑRCA or Thomson DCM xxx Cable Modemî). Kliknij ÑDalejî, aby zainstalowaê sterownik. Teraz komputer musi skopiowaê pliki okreúlone przez Windows Jeøeli tych plikûw nie ma na dysku twardym, moøe zajúê potrzeba w oøenia do napídu ürûd a instalacji Windows 2000 (tzn. dyskietek lub CD-ROM), lecz najpierw trzeba wyjπê z niego CD-ROM modemu kablowego. 12. Po skopiowaniu plikûw okreúlonych przez Windows moøe sií okazaê potrzebny drugi plik sterownika USB o nazwie NETRCACM.SYS, znajdujπcy sií na CD-ROM modemu kablowego. Wyjmij z napídu p ytí CD-ROM Windows 2000 (w razie potrzeby) i w Ûø ponownie CD-ROM dostarczonπ razem z modemem kablowym. 13. Kliknij ÑFinishî (zakoòcz), aby zakoòczyê proces (rys. 15). Rys

19 Pod πczenie modemu kablowego 14. Instalacja modemu kablowego RCA zosta a zakoòczona. Aby potwierdziê, øe instalacja jest prawid owa, wykonaj nastípujπce polecenia: A. Kliknij ikoní ÑStartî w lewym dolnym rogu ekranu. B. Wybierz ÑSettingsî (ustawienia), a nastípnie ÑControl Panelî (panel sterowania). Pojawi sií okno panelu sterowania. C. Kliknij podwûjnie ikoní ÑSystemî i wybierz kartí ÑDevice Managerî (menedøera urzπdzeò). D. PrzewiÒ listí do ÑNetwork Adaptersî (adapterûw sieciowych). Kliknij podwûjnie ÑNetwork Adaptersî. ÑRCA or Thomson USB Cable Modemî (modem kablowy USB RCA lub Thomson) powinien sií znaleüê na liúcie. Jeøeli go tam nie ma, to znaczy, øe NIE zosta naleøycie zainstalowany. Przejdü do Rozwiπzania 2 na stronie

20 Pod πczenie modemu kablowego Po πczenie USB w Windows Me Jeøeli masz system operacyjny Windows Me, wykonaj kolejno czynnoúci od 6 do Windows Me wyúwietli na moment okno kreatora ÑFound New Hardware Wizardî (znaleziono nowy sprzít), a nastípnie automatycznie uruchomi kreatora ÑAdd New Hardware Wizardî (dodaj nowy sprzít) (rys. 16). Wybierz opcjí ÑAutomatic search for a better driver (Recommended)î (Szukaj najlepszego sterownika - zalecane) i naciúnij ÑNextî (dalej). Uwaga: Jeøeli Windows Me nie rozpozna obecnoúci modemu kablowego, tzn. jeøeli kreator ÑAdd New Hardware Wizardî (dodaj nowy sprzít) nie pojawi sií automatycznie, oznacza to, øe ustawienia BIOS mogπ nie pozwalaê na instalowanie urzπdzeò USB czy teø Plug-and-Play. ZwrÛÊ sií do dzia u obs ugi klienta wytwûrcy komputera. 7. Sterownik modemu kablowego USB RCA lub Thomson (ÑRCA or Thomson USB Cable Modemî) powinien zostaê automatycznie znaleziony i zainstalowany (rys. 17). Naciúnij ÑFinishî (zakoòcz), aby zakoòczyê proces. 8. Gdy pojawi sií okno ÑSystem Settings Changeî (zmiana ustawieò systemu) kliknij ÑYesî (tak), aby ponownie uruchomiê komputer (rys. 18). Rys. 16 Rys. 17 Rys

21 Pod πczenie modemu kablowego 9. Instalacja modemu kablowego RCA zosta a zakoòczona. Aby potwierdziê, øe instalacja jest prawid owa, wykonaj nastípujπce polecenia: Kliknij ikoní ÑStartî w lewym dolnym rogu ekranu. Wybierz ÑSettingsî (ustawienia), a nastípnie ÑControl Panelî (panel sterowania). Pojawi sií okno panelu sterowania. Kliknij podwûjnie ikoní ÑSystemî i wybierz kartí ÑDevice Managerî (menedøera urzπdzeò). PrzewiÒ listí do ÑNetwork Adaptersî (adapterûw sieciowych). Kliknij podwûjnie ÑNetwork Adaptersî. ÑRCA or Thomson USB Cable Modemî (modem kablowy USB RCA lub Thomson) powinien sií znaleüê na liúcie. Jeøeli go tam nie ma, to znaczy, øe NIE zosta naleøycie zainstalowany. Przejdü do Rozwiπzania 2 na stronie

22 Pod πczenie modemu kablowego Po πczenie USB w Windows XP Jeøeli masz system operacyjny Windows XP, wykonaj kolejno czynnoúci od 6 do Windows XP wyúwietli przez moment komunikat ÑWelcome to the Found New Hardware Wizard,î (Kreator sterownika nowego sprzítu, rys. 19) i poprosi o w oøenie instalacyjnej p yty kompaktowej do πczonej do sprzítu. Wybierz opcjí ÑInstall the software automatically (Recommended)î (Zalecana automatyczna instalacja oprogramowania) i kliknij ÑNextî (dalej). Uwaga: Jeøeli Windows XP nie rozpozna obecnoúci modemu kablowego, tzn. jeøeli kreator ÑWelcome to the New Hardware Wizardî (dodaj nowy sprzít) nie pojawi sií automatycznie, oznacza to, øe ustawienia BIOS mogπ nie pozwalaê na instalowanie urzπdzeò USB czy teø Plug-and-Play. ZwrÛÊ sií do dzia u obs ugi klienta wytwûrcy komputera. 7. Komputer zainstaluje sterowniki dla modemu kablowego USB RCA lub Thomson (ÑRCA or Thomson USB Cable Modemî) (rys. 20). Naciúnij ÑNextî (dalej), aby zakoòczyê proces. Rys. 19 Rys

23 Pod πczenie modemu kablowego 8. Gdy pojawi sií okno ÑCompleting the Found New Hardware Wizardî (zakoòczenie instalacji nowego sprzítu), naciúnij ÑFinishî, aby zakoòczyê instalacjí (rys. 21). 9. Instalacja modemu kablowego Thomson zosta a zakoòczona. Aby potwierdziê, øe instalacja jest prawid owa, wykonaj nastípujπce polecenia: Kliknij ikoní ÑStartî w lewym dolnym rogu ekranu. Wybierz ÑSettingsî (ustawienia), a nastípnie ÑControl Panelî (panel sterowania). Pojawi sií okno panelu sterowania. Kliknij podwûjnie ikoní ÑSystemî i wybierz kartí ÑDevice Managerî (menedøera urzπdzeò). PrzewiÒ listí do ÑNetwork Adaptersî (adapterûw sieciowych). Kliknij podwûjnie ÑNetwork Adaptersî. ÑRCA or Thomson USB Cable Modemî (modem kablowy USB RCA lub Thomson) powinien sií znaleüê na liúcie. Jeøeli go tam nie ma, to znaczy, øe NIE zosta naleøycie zainstalowany. Przejdü do Rozwiπzania 2 na stronie 35. Rys

24 Pod πczenie modemu kablowego Po πczenie Ethernet z jednym komputerem Pod πcz modem w nastípujπcej kolejnoúci (rys. 22): 1. Pod πcz jednπ koòcûwkí kabla wspû osiowego do gniazda na úcianie, a drugπ do z πcza na modemie oznaczonego ÑCable Inî (wejúcie kabla). 2. W Ûø koòcûwkí kabla zasilania do gniazda zasilania na modemie, a wtyk z dwoma bolcami do gniazda sieciowego. Uwaga: Naleøy stosowaê wy πcznie zasilacz zakupiony razem z urzπdzeniem. Stosowanie innych adapterûw moøe spowodowaê uszkodzenie urzπdzenia. 3. Pod πcz jednπ koòcûwkí kabla Ethernet (kabel tzw. prosty, patrz niøej) do gniazda Ethernet z ty u komputera, a drugπ do gniazda ETHERNET na tylnej czíúci obudowy modemu. Kabel Ethernet musi byê tzw. kablem prostym (nie zaú tzw. Ñnullî, ze skrzyøowanymi przewodami). Jednakøe kabel typu skrítka bídzie potrzebny, jeøeli modem ma byê do πczony do koncentratora, czy to oddzielnego czy teø wbudowanego w prze πcznik i pe niπcego takπ samπ funkcjí jak koncentrator oddzielny. 3 3VDC 800mA ETHERNET USB RESET CABLE 1 Gniazdo CABLE (wejúcie kabla) Zasilacz sieciowy 2 Kabel wspû osiowy 22 Rys. 22. Po πczenie Ethernet

25 Pod πczenie modemu kablowego Pod πczanie wiícej niø dwûch komputerûw do modemu kablowego Aby po πczyê wiícej niø dwa komputery lub tylko dwa, lecz gniazdo USB nie jest dostípne, potrzebne jest nastípujπce wyposaøenie dodatkowe (jeøeli operator kablowy na to zezwala): Kabel Ethernet kategorii 5, tzw. ÑskrÍtkaî czyli ze skrzyøowanymi przewodami, do przy πczenia modemu kablowego do koncentratora Koncentrator lub prze πcznik 10BaseT lub 100BaseT Standardowe czyli proste kable Ethernet kategorii 5 (po jednym dla kaødego przy πczanego komputera). Jeøeli koncentrator ma gniazdo πcznoúci satelitarnej*, moøna do tego gniazda stosowaê kabel prosty zamiast skrzyøowanego. 3VDC 800mA ETHERNET USB RESET CABLE Kabel Ñbezmodemowyî (nie dostarczony) Koncentrator Ethernet Standardowe kable Ethernet (jeden dostarczony) Rys. 23. Z πcze koncentratora Ethernet *Gniazdo πcznoúci satelitarnej jest wyposaøone w prze πcznik do zmiany polaryzacji po πczenia. Moøe ono przyjπê zarûwno kabel skrzyøowany, jak i prosty, zaleønie od ustawienia prze πcznika. 23

26 Internet On/Off Message Cable Cable PC Link Internet Activity Link Internet On/Off Message Cable Cable PC Link Internet Activity Link Internet On/Off Message Cable Cable PC Link Internet Activity Link Internet On/Off Message Cable Cable PC Link Internet Activity Link Internet On/Off Message Cable Cable PC Link Internet Activity Link Uruchomienie modemu kablowego Tryb inicjalizacji Po zainstalowaniu modemu kablowego i w πczeniu go po raz pierwszy (a takøe za kaødym razem po od πczeniu i ponownym w πczeniu zasilania modemu) musi on przejúê przez piíê faz, zanim podejmie prací. Kaøda z tych faz jest uwidaczniana przez odmienny uk ad migajπcych lampek kontrolnych z przodu modemu. Uwaga: Przed rozpoczíciem cyklu inicjalizacji wszystkie kontrolki migajπ jeden raz. 1. Dostrajanie odbioru ñ modem kablowy dzia a i szuka swojego kana u telewizji kablowej do odbioru danych. x Message Cable Cable PC Link Internet Activity Link Internet On/Off x Message Cable Cable PC Link Internet Activity Link Internet On/Off 2. Dostrajanie nadawania ñ modem jest juø dostrojony do kana u odbioru danych. Teraz szuka kana u do ich nadawania. x x x x Message Cable Cable PC Link Internet Activity Link Internet On/Off 3. Nawiπzanie πcznoúci ñ modem kablowy przesy a dane poczπtkowe w obydwu kierunkach. Us ugodawca ustala πcznoúê z modemem w protokole IP. x x x x Message Cable Cable PC Link Internet Activity Link Internet On/Off 4. Konfiguracja ñ modem otrzyma adres IP i za adowuje plik konfiguracji przys any przez us ugodawcí internetowego (ISP). x x x x x Message Cable Cable PC Link Internet Activity Link Internet On/Off 5. Rejestracja ñ konfiguracja modemu kablowego zosta a zakoòczona. Teraz modem rejestruje swoje ustawienia zgodne z konfiguracjπ u operatora systemu telewizji kablowej. Po zakoòczeniu rejestracji lampki POWER (INTERNET)*, PC LINK i CABLE (CABLE ACTIVITY)* (zasilanie, πcze z komputerem, kabel) przestajπ migaê i úwiecπ w sposûb ciπg y. 24 * Nazwy kontrolek sπ rûøne zaleønie od modelu. X Legenda Wy. W. Miga

27 Przyciski Informacje dodatkowe INTERNET ON/OFF* ñ W πczanie i wy πczanie Internetu jako dodatkowe zabezpieczenie. Jeøeli przycisk jest na pozycji wy πczonej (OFF), lampka kontrolna aktywnoúci sieci kablowej () rûwnieø nie dzia a. Waøne: Nie naciskaj tego przycisku podczas transmisji danych poprzez Internet. Informacja zostanie utracona i po πczenie z Internetem zostanie utracone. Lampki kontrolne ñ podczas pracy modemu Internet On/Off Message Cable Cable PC Link Internet Activity Link INTERNET* ñ Wskazuje, czy po πczenie z Internetem jest czynne. PC LINK (po πczenie z komputerem) ñ wskazuje obecnoúê po πczenia pomiídzy komputerem a modemem (gotowoúê do nadawania i odbioru) lub rzeczywiste nadawanie lub odbiûr. Kontrolka nie úwieci, gdy nie ma sygna u (lub gdy modem jest w trybie gotowoúci), úwieci gdy sygna jest obecny lecz nie odbywa sií nadawanie ani odbiûr, miga podczas nadawania lub odbioru. CABLE LINK* ñ okreúla stan po πczenia kablowego. Kontrolka nie úwieci, gdy nie ma po πczenia kablowego, úwieci gdy modem jest zarejestrowany w sieci i moøna przesy aê dane. CABLE ACTIVITY* ñ wskazuje przesy anie danych po liniach kablowych. Kontrolka nie úwieci, gdy dane nie sπ przesy ane, zaú miga podczas ich przesy ania. MESSAGE* ñ Ta kontrolka úwieci, gdy sπ wiadomoúci poczty elektronicznej lub komunikaty (jeøeli us ugodawca jπ udostípnia). Uwaga: Jeøeli wszystkie kontrolki migajπ po kolei, znaczy to, øe modem kablowy automatycznie uaktualnia swoje oprogramowanie systemowe. Naleøy zaczekaê, aø kontrolki przestanπ migaê. W tym czasie nie moøna korzystaê z modemu. W tym czasie nie wy πczaj zasilania ani nie resetuj modemu. * Nazwy kontrolek sπ rûøne zaleønie od modelu. 25

Nie mogę uzyskać dostępu do Internetu ani do swojej poczty elektronicznej.

Nie mogę uzyskać dostępu do Internetu ani do swojej poczty elektronicznej. Diagnostyka ogólna Diagnostyka ogólna Nie mogę uzyskać dostępu do Internetu ani do swojej poczty elektronicznej. Sprawdź wszystkie połączenia modemu kablowego. Być może nie działa karta Ethernet lub gniazdo

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Informacje dotyczące bezpieczeństwa MODEM KABLOWY Informacje dotyczące bezpieczeństwa OSTROŻNIE Przed obsługą odłączyć zasilanie. OSTROŻNIE Aby zapewnić niezawodne działanie i zapobiec przegrzaniu modemu, należy mu zapewnić dostateczną wentylację

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Znajdü Wyszukaj

Wprowadzenie Znajdü Wyszukaj Wprowadzenie W ostatnim czasie ukaza a sií na rynku kolejna wersja jednego z najpopularniejszych systemûw operacyjnych dla komputerûw osobistych klasy PC. Mowa tu oczywiúcie o systemie firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

6 wiczenia z jízyka Visual Basic

6 wiczenia z jízyka Visual Basic Wprowadzenie Pisanie programûw komputerowych nie jest rzeczπ trudnπ. Oczywiúcie tworzenie duøych systemûw realizujπcych skomplikowane zadania wymaga dobrej wiedzy informatycznej i doúwiadczenia. Jednak

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi PC0060 ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji Instrukcja obsługi Rozdział 1 Produkt 1.1 Instrukcja Produkt PC0060 to najlepsze rozwiązanie w zakresie przesyłania danych.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji usługi internetowej INEA

Instrukcja instalacji usługi internetowej INEA Spis Treści 1. Czynności wstępne.............................. 2 2. Opis modemu Cisco EPC3928........................ 2 2.1. Charakterystyka modemu Cisco EPC3928................. 2 2.2. Panel czołowy.................................

Bardziej szczegółowo

Cisco EPC3928 Instrukcja instalacji usługi internetowej INEA

Cisco EPC3928 Instrukcja instalacji usługi internetowej INEA SPIS TREŚCI 1. Czynności wstępne.............................. 2 2. Opis modemu Cisco EPC3928......................... 2 2.1. Charakterystyka modemu Cisco EPC3928.................. 2 2.2. Panel czołowy.................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji usługi internetowej INEA

Instrukcja instalacji usługi internetowej INEA SPIS TREŚCI 1. Czynności wstępne................................. 2 2. Opis modemu Thomson TWG850-4........................ 2 2.1. Charakterystyka modemu Thomson TWG850-4.............. 2 2.2. Panel czołowy...............................

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Instrukcja instalacji oprogramowania Polski Wersja A Wprowadzenie Funkcje Aplikacja P-touch Editor Sterownik drukarki Umożliwia łatwe tworzenie różnorodnych niestandardowych

Bardziej szczegółowo

Karta TV PVR-TV 713X

Karta TV PVR-TV 713X Karta TV PVR-TV 713X SPIS TREŚCI Ver 2.0 Rozdział 1 : Instalacja sprzętowa karty PVR-TV 713X TV...2 1.1 Zawartość opakowania...2 1.2 Wymagania systemowe...2 1.3 Instalacja sprzętu...2 Rozdział 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Korzystaj z niżej opisanych kroków razem z tabelą 1 oraz rysunkiem 1. Podłączenie Funkcja A

Korzystaj z niżej opisanych kroków razem z tabelą 1 oraz rysunkiem 1. Podłączenie Funkcja A Sposób pracy przy użyciu po raz pierwszy Rozdział 1. Łącza (3.1) 2. Odinstalowanie starych sterowników i produktów (3.2) 3. Instalacja karty USB (3.3) 4. Instalacja w Windows (3.5) 5. Instalacja w systemie

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Polski. Wielofunkcyjna. Zoom Kamera Cyfrowa. PodrÍcznik uøytkownika

Polski. Wielofunkcyjna. Zoom Kamera Cyfrowa. PodrÍcznik uøytkownika Polski Wielofunkcyjna Zoom Kamera Cyfrowa PodrÍcznik uøytkownika SPIS TREåCI Okreúlenie czíúci... 1 Ikony na wyúwietlaczu LCD... 2 Przygotowanien... 2 Zak adanie baterii... 2 Wk adanie karty SD/MMC...

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

inode instalacja sterowników USB dla adaptera BT 4.0

inode instalacja sterowników USB dla adaptera BT 4.0 instalacja sterowników USB dla adaptera BT 4.0 2014 ELSAT 1. Instalowanie sterownika USB dla adaptera BT4.0 Oprogramowanie do obsługi inode na komputery PC z Windows wymaga współpracy z adapterem obsługującym

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika. Spis treści

Przewodnik użytkownika. Spis treści PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA KA Przewodnik użytkownika przeznaczony jest dla korzystających z usługi SFERIOstrada, oferowanej przez SFERIA S.A. Usługa SFERIOstrada umożliwia szerokopasmowy dostęp do sieci Internet

Bardziej szczegółowo

AG-220 Bezprzewodowa karta sieciowa USB 802.11a/g

AG-220 Bezprzewodowa karta sieciowa USB 802.11a/g AG-220 Bezprzewodowa karta sieciowa USB 802.11a/g Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 9/2006 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeŝone ZyXEL AG-220 informacje

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Wi-Fi ZTE. instrukcja instalacji

Wi-Fi ZTE. instrukcja instalacji Wi-Fi ZTE instrukcja instalacji Spis treści 1. zawartość zestawu instalacyjnego...2 2. opis gniazd i przycisków modemu...3 3. opis działania diod modemu...4 4. instalacja modemu Wi-Fi ZTE za pomocą kabla

Bardziej szczegółowo

www.tele2.pl 1 6 Mb/s TELE2 INTERNET Instrukcja instalacji modemu

www.tele2.pl 1 6 Mb/s TELE2 INTERNET Instrukcja instalacji modemu www.tele2.pl TELE2 INTERNET Instrukcja instalacji modemu 1 6 Mb/s DROGI URZYTKOWNIKU! Z ogromną przyjemnością przekazujemy na Państwa ręce instrukcję instalacji usługi TELE2 INTERNET. Znajdziecie w niej

Bardziej szczegółowo

DI-524 Ruter bezprzewodowy AirPlus G. Kabel Ethernet (bezpośredni) Jeżeli którejkolwiek z tych pozycji brakuje, skontaktuj się ze sprzedawcą.

DI-524 Ruter bezprzewodowy AirPlus G. Kabel Ethernet (bezpośredni) Jeżeli którejkolwiek z tych pozycji brakuje, skontaktuj się ze sprzedawcą. Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7. DI-524 Ruter bezprzewodowy AirPlus G 108G/2.4GHz Przed rozpoczęciem 1. Jeżeli ruter

Bardziej szczegółowo

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 NPS-520 Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje ogólne POLSKI Urządzenie NPS-520 jest serwerem

Bardziej szczegółowo

Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz AirPlus Xtreme G DI-624. Kabel Ethernet (bezpośredni) Zasilacz 5 V, 2,5 A

Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz AirPlus Xtreme G DI-624. Kabel Ethernet (bezpośredni) Zasilacz 5 V, 2,5 A Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DI-624 Ruter bezprzewodowy 2.4 GHz AirPlus Xtreme G Przed rozpoczęciem 1. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia... 1 1.1 Przedni panel.... 1 1.2 Tylni panel... 1 2. Zawartość opakowania... 2 3. Podłączenie urządzenia... 2 4. Instalacja oprogramowania...

Bardziej szczegółowo

DI-614+ Przed rozpoczęciem. Zawartość opakowania. Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz. Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz DI-614+

DI-614+ Przed rozpoczęciem. Zawartość opakowania. Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz. Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz DI-614+ Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. Przed rozpoczęciem DI-614+ Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz 1. Jeżeli ruter został

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK USB - RS232

PRZETWORNIK USB - RS232 PRZETWORNIK USB - RS232 Przewodnik szybkiej instalacji Windows 7 DA-70159 Krok 1: Krok 2: Włożyć płytę CD ze sterownikiem do napędu CD-ROM Podłączyć urządzenie do portu USB w PC Jeśli jest dostępne połączenie

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK USB - RS232

PRZETWORNIK USB - RS232 PRZETWORNIK USB - RS232 Przewodnik szybkiej instalacji Windows 7 DA-70158 Krok 1: Krok 2: Włożyć płytę CD ze sterownikiem do napędu CD-ROM Podłączyć urządzenie do portu USB w PC Jeśli jest dostępne połączenie

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+ Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE. Przed rozpoczęciem DWL-G650+ Karta Cardbus sieci bezprzewodowej (2.4 GHz) AirPlus G+ Do korzystania z karty

Bardziej szczegółowo

Sposób pracy przy użyciu po raz pierwszy Rozdział 1. Łącza (3.1)

Sposób pracy przy użyciu po raz pierwszy Rozdział 1. Łącza (3.1) Sposób pracy przy użyciu po raz pierwszy Rozdział 1. Łącza (3.1)! 2. Odinstalowanie starych sterowników i produktów (3.2) 3. Instalacja sterownika w Windows 98/ 98SE/ Me/ 2000/ XP (3.3) 4. Instalacja karty

Bardziej szczegółowo

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji bezprzewodowego routera netis N ADSL2+ z modemem z Neostradą Orange Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji

Bardziej szczegółowo

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU DN-13014-3 DN-13003-1 Przewodnik szybkiej instalacji DN-13014-3 & DN-13003-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Windows 2000/XP/2003/Vista/7 komputer

Bardziej szczegółowo

Modem kablowy z wbudowanym adapterem MTA. Model: T60C941. Instrukcja Obsługi

Modem kablowy z wbudowanym adapterem MTA. Model: T60C941. Instrukcja Obsługi Modem kablowy z wbudowanym adapterem MTA Model: T60C941 Instrukcja Obsługi wer. 1.3k 4 stycznia 2007 Spis treści 1. WSTĘP...4 Ogólna charakterystyka modemu... 4 Przygotowanie otoczenia do instalacji modemu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji

Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE. Karta PCI sieci bezprzewodowej (2,4 GHz) Xtreme G+ DWL-G520+ Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo

Funkcje bezpieczeństwa

Funkcje bezpieczeństwa 42 Funkcje bezpieczeństwa w systemie Teleco Michał Sikora Jednym z podstawowych zadaò systemûw automatyki budynku jest zwiíkszenie bezpieczeòstwa zarûwno osûb, jak i samego obiektu. W artykule przedstawione

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL Strona 1 z 10 Wskaźniki i złącza urządzenia Zawartość opakowania Podłączenie urządzenia Instalacja oprogramowania Konfiguracja połączenia sieciowego Konfiguracja urządzenia Rejestracja usługi Neostrada

Bardziej szczegółowo

Printer Driver. Przed użyciem sterownika drukarki przeczytaj plik Readme. Przeczytaj zanim rozpoczniesz korzystanie z tego oprogramowania

Printer Driver. Przed użyciem sterownika drukarki przeczytaj plik Readme. Przeczytaj zanim rozpoczniesz korzystanie z tego oprogramowania 4-539-578-61(1) Printer Driver Instrukcja instalacji Ten podręcznik opisuje sposób instalacji sterownika drukarki w systemie Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP i. Przeczytaj zanim rozpoczniesz

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Windows 8.1 instalacja i aktualizacja Zaktualizuj BIOS, aplikacje, sterowniki i uruchom usługę Windows Update Wybierz typ instalacji Zainstaluj

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Printer Driver. Przed użyciem sterownika drukarki przeczytaj plik Readme. Przeczytaj zanim rozpoczniesz korzystanie z tego oprogramowania

Printer Driver. Przed użyciem sterownika drukarki przeczytaj plik Readme. Przeczytaj zanim rozpoczniesz korzystanie z tego oprogramowania 4-152-268-62(1) Printer Driver Instrukcja instalacji Niniejsza instrukcja opisuje instalację sterownika drukarki dla systemów operacyjnych Windows 7, Windows Vista, Windows XP oraz. Przeczytaj zanim rozpoczniesz

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu Instrukcja obsługi Grand IP Camera III Kamera IP do monitoringu 1 ROZDZIAŁ 1 1.1Wstęp Grandtec przedstawia kamerę IP z wbudowanym serwerem web i możliwością zarządzania przez WWW. Produkt stanowi idealne

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji LevelOne WBR-6011 N MAX Router Bezprzewodowy Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 2-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Tel. 061 898 32 28, email: serwis.level1@impakt.com.pl Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170

Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170 Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170 SPIS TREŚCI 1. Podłączenie urządzenia. 2. Konfiguracja połączenia z Internetem. 3. Konfiguracja VoIP HaloNet.

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji w systemie Mac OS X

instrukcja instalacji w systemie Mac OS X instrukcja instalacji w systemie Mac OS X modemu USB F@st 800 Twój świat. Cały świat. neostrada tp Spis treści 1. Instalacja sterowników modemu F@st 800... 3 2. Połączenie z Internetem... 6 3. Diagnostyka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia.

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia. Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji modemu może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DSL-300T ADSL Modem Przed rozpoczęciem Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

Karta TV PVR-TV 883 SPIS TREŚCI. Ver 2.0

Karta TV PVR-TV 883 SPIS TREŚCI. Ver 2.0 Karta TV PVR-TV 883 SPIS TREŚCI Ver 2.0 Rozdział 1 : Instalacja sprzętowa karty PVR-TV 883 TV...2 1.1 Zawartość opakowania...2 1.2 Wymagania systemowe...2 1.3 Instalacja sprzętu...2 Rozdział 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

SERWER DRUKARKI USB 2.0

SERWER DRUKARKI USB 2.0 SERWER DRUKARKI USB 2.0 Skrócona instrukcja instalacji DN-13006-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Jeden PC z systemem Windows z płytą ustawień CD Jedna drukarka Jeden kabel drukarki

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Zawartość opakowania WWW.SWEEX.COM. Wersja polska. LC000070 Bezprzewodowy router szerokopasmowy 11g firmy Sweex

Wstęp. Zawartość opakowania WWW.SWEEX.COM. Wersja polska. LC000070 Bezprzewodowy router szerokopasmowy 11g firmy Sweex LC000070 Bezprzewodowy router szerokopasmowy 11g firmy Sweex Wstęp Na wstępie pragniemy podziękować za zakupienie bezprzewodowego routera 11g firmy Sweex. Umożliwia on szybką i sprawną konfigurację sieci

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

USB 2.0 DVD MAKER INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu 994505. www.conrad.pl. Strona 1 z 6

USB 2.0 DVD MAKER INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu 994505. www.conrad.pl. Strona 1 z 6 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 994505 USB 2.0 DVD MAKER Strona 1 z 6 Rozdział 1: Instalacja USB 2.0 DVD MAKER 1.1. Zawartość zestawu Wyjmij USB 2.0 DVD MAKER z opakowania i sprawdź, czy wszystkie elementy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe

Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą poznać zagadnienia związane z rozpoczęciem i zakończeniem pracy w środowisku Windows XP. Omówiony zostanie również nowy mechanizm

Bardziej szczegółowo

Zanim zaczniesz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Zanim zaczniesz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa Power POE Status HDD WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 NR7401 Network Video Recorder Zanim zaczniesz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa W razie zauważenia dymu lub dziwnego zapachu wydobywającego się z sieciowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista.

Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista. Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista. Przed przejściem do dalszej części niniejszej instrukcji upewnij się, czy modułbluetooth, który jest zamontowany w Twoim urządzeniu

Bardziej szczegółowo

Lokalizatory 3M Dynatel tworzπ

Lokalizatory 3M Dynatel tworzπ 120 Lokalizatory 3M Dynatel LokalizatorÛw 3M Dynatel moøna uøywaê do trasowania kabli i rur, wykrywania uszkodzeò pow ok kabli, dokonywania dok adnych pomiarûw g Íbokoúci, wykrywania sond, lokalizacji

Bardziej szczegółowo

MobileNET. Instalacja i konfiguracja MobileNET SIECI BLOKOWE S.C.

MobileNET. Instalacja i konfiguracja MobileNET SIECI BLOKOWE S.C. MobileNET Instalacja i konfiguracja MobileNET SIECI BLOKOWE S.C. MobileNET 2011 MobileNET Instalacja i konfiguracja MobileNET Zawartość OPIS MODEMU... 2 PRZYGOTOWANIE MODEMU...... 3 INSTALACJA MODEMU W

Bardziej szczegółowo

Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego

Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego System Windows XP posiada wbudowaną obsługę połączenia PPPoE, nazywa się to połączenie szerokopasmowe, wymagające

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (ze sterownikami i podręcznikiem użytkownika) Kabel USB 2.0

Dysk CD (ze sterownikami i podręcznikiem użytkownika) Kabel USB 2.0 Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE. DUB-A2 Szybka karta PCI z 2 portami USB 2.0 Przed rozpoczęciem Do korzystania z urządzenia niezbędne są następujące elementy Windows

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Uwaga! Nowa wersja oprogramowania oznaczona numerem 1.03v jest przeznaczona tylko dla routerów mających współpracować z modemem

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika) Kabel ethernetowy (Kat. 5 UTP)

Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika) Kabel ethernetowy (Kat. 5 UTP) Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7. DWL-G810 D-Link AirPlus XtremeG most Ethernet-sieć bezprzewodowa

Bardziej szczegółowo

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Instrukcje instalowania oprogramowania

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Instrukcje instalowania oprogramowania LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES Instrukcje instalowania oprogramowania HP LaserJet Enterprise M4555 MFP Series Instrukcje instalowania oprogramowania Licencja i prawa autorskie 2011 Copyright Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo

Instalacja modemów iplus Huawei E169, E180, E220, E230 oraz E272 w systemie OS X Leopard (wersja polska).

Instalacja modemów iplus Huawei E169, E180, E220, E230 oraz E272 w systemie OS X Leopard (wersja polska). Instalacja modemów iplus Huawei E169, E180, E220, E230 oraz E272 w systemie OS X Leopard (wersja polska). Pobierz ze strony www.iplus.pl sterownik do swojego modemu. Upewnij się, że modem nie jest podłączony

Bardziej szczegółowo

Sprawdź zawartość opakowania Opakowanie urządzenia powinno zawierać następujące elementy: DCS-2100G Kamera internetowa ze statywem

Sprawdź zawartość opakowania Opakowanie urządzenia powinno zawierać następujące elementy: DCS-2100G Kamera internetowa ze statywem Ten produkt może być skonfigurowany z wykorzystaniem przeglądarki internetowej Internet Explorer 6.x lub nowszej DCS-2100G SECURICAM Network 802.11g Bezprzewodowa kamera internetowa Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Sprawdź zawartość pudełka To są elementy wchodzące w skład opakowania: Jeśli brakuje jakiegokolwiek elementu, prosimy o kontakt ze sprzedawcą.

Sprawdź zawartość pudełka To są elementy wchodzące w skład opakowania: Jeśli brakuje jakiegokolwiek elementu, prosimy o kontakt ze sprzedawcą. Urządzenie może być konfigurowane przy użyciu Internet Explorera 6.x lub wyższego DCS-5300G Bezprzewodowa kamera internetowa IP z ruchomą głowicą Zanim zaczniesz Musisz posiadać następujące elementy: Windows

Bardziej szczegółowo

Instalacja routera WAN/Ethetnet na przykładzie Vigora serii 2910

Instalacja routera WAN/Ethetnet na przykładzie Vigora serii 2910 Po rozpakowaniu routera należy sprawdzić czy przełącznik zasilania znajdujący się w tylnym panelu jest ustawiony w pozycji OFF (wyłączony). Jeżeli tak, można podłączyć wtyk zasilacza do gniazda DC routera,

Bardziej szczegółowo

ZyXEL G-302 v3. Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11g PCI. Skrócona instrukcja obsługi

ZyXEL G-302 v3. Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11g PCI. Skrócona instrukcja obsługi ZyXEL G-302 v3 Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11g PCI Skrócona instrukcja obsługi Wersja 2.0 Edycja 2 5/2006 ZyXEL G-302 v3 informacje ZyXEL G-302 v3 to bezprzewodowa karta sieciowa, przeznaczona do

Bardziej szczegółowo

TAB9-200 XENTA 97ic 9.7 TABLET ANDROID 4.1.1 JELLY BEAN - INSTRUKCJA AKTUALIZACJI

TAB9-200 XENTA 97ic 9.7 TABLET ANDROID 4.1.1 JELLY BEAN - INSTRUKCJA AKTUALIZACJI TAB9-200 XENTA 97ic 9.7 TABLET ANDROID 4.1.1 JELLY BEAN - INSTRUKCJA AKTUALIZACJI 1 ZANIM ZACZNIESZ: ZABEZPIECZ WAŻNE DANE Przeprowadzenie aktualizacji tabletu Yarvik do wersji Android 4.1.1 spowoduje

Bardziej szczegółowo

Przejściówka, adapter Digitus USB 2.0, wtyk USB A <=> SATA/IDE, 0,53 m

Przejściówka, adapter Digitus USB 2.0, wtyk USB A <=> SATA/IDE, 0,53 m INSTRUKCJA OBSŁUGI Przejściówka, adapter Digitus USB 2.0, wtyk USB A SATA/IDE, 0,53 m Numer produktu: 986091 Strona 1 z 11 1. Właściwości Obsługuje nadajniki SATA Obsługuje funkcję SATA II Asynchronous

Bardziej szczegółowo

USB HYBRID TV STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153

USB HYBRID TV STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153 USB HYBRID TV STICK Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153 Instrukcja obsługi PL 2 Wprowadzenie Presto! PVR jest rejestratorem wideo w Twoim komputerze. Możesz nagrywać programy

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Dane techniczne. PU001 Sweex 1 Port Parallel PCI Card

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Dane techniczne. PU001 Sweex 1 Port Parallel PCI Card PU001 Sweex 1 Port Parallel PCI Card Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex 1 Port Parallel PCI Card. Karta umożliwia dołączenie portu równoległego do komputera. Aby zapewnić poprawne działanie produktu, należy

Bardziej szczegółowo

A B C D E F. F: Kontrolka 4 portu LAN G: Złącze dla głównego zasilania H: Port 4 LAN I: Port 3 LAN J: Port 2 LAN

A B C D E F. F: Kontrolka 4 portu LAN G: Złącze dla głównego zasilania H: Port 4 LAN I: Port 3 LAN J: Port 2 LAN Product informatie A B C D E F G H I J K L M A: Kontrolka zasilania B: Kontrolka portu WAN C: Kontrolka portu LAN D: Kontrolka portu LAN E: Kontrolka portu LAN F: Kontrolka 4 portu LAN G: Złącze dla głównego

Bardziej szczegółowo

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND.

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Instalacja Podłączenie urządzenia Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Nadaj komputerowi statyczny adres IP: 192.168.1.100. W razie problemów przejdź do punktu T3 sekcji Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

instalacja dekodera tv SDH 85

instalacja dekodera tv SDH 85 instalacja dekodera tv SDH 85 1 Opis dekodera wyêwietlacz diody przyciski r cznego zmieniania kana ów w àcznik stan czuwania 2 Poprawna instalacja 2 instalacja dekodera tv SDH 85 3 Konfiguracja modemu

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0 DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Wymagania systemowe Wymagania systemowe MS Windows 2000/XP co najmniej 128MB pamięci RAM (zalecane 256MB) sieć bezprzewodowa (802.11b/802.11g)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 Spis treści: 1. Wymagania systemowe...2 2. Parametry techniczne...2 3. Zestaw...2 4. Instalacja oprogramowania...3 4.1. Instalacja w systemie

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine... Funkcje dodatkowe Spis treści Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3 Udostępnianie drukarki USB...5 Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...6 Aplikacja NETGEAR genie...8

Bardziej szczegółowo

ADSL 2/2+ Modem Router

ADSL 2/2+ Modem Router ADSL 2/2+ Modem Router ADE-3410 / ADE-3400v2 / ADE-4400v2 Skrócona instrukcja obsługi. ADE-3410 / 3400.v2 / 4400.v2 07.2006 Planet ADE-3400 / 4400 ADSL 2/2+ jest urządzeniem typu "combo", łączącym modem

Bardziej szczegółowo

EM1017 Gigabitowy adapter sieciowy USB 3.0

EM1017 Gigabitowy adapter sieciowy USB 3.0 EM1017 Gigabitowy adapter sieciowy USB 3.0 2 POLSKI EM1017 - Gigabitowy adapter sieciowy USB 3.0 Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i właściwości... 2 1.2 Zawartość opakowania... 2 1.3 Przed

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817.

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Instalacja Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputery, modem/router). Jeżeli modem jest używany, należy go odłączyć.

Bardziej szczegółowo

PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card

PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex 2 Port Serial PCI Card. Karta umożliwia łatwe dołączenie dwóch portów szeregowych do komputera. Aby zapewnić jej poprawne działanie, należy

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Dreamweaver czíúciπ MX studio

Wprowadzenie. Dreamweaver czíúciπ MX studio Wprowadzenie Dzisiaj tworzenie serwisûw WWW jest coraz trudniejszym zajíciem. Wymaga nie tylko duøej wiedzy i czasu, ale takøe odpowiednich narzídzi, ktûre potrafiπ przyspieszyê proces tworzenia tego typu

Bardziej szczegółowo

P-660HN. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+

P-660HN. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+ Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+ Ustawienia domyślne: Adres IP: http://192.168.1.1 Nazwa uŝytkownika: user Hasło: 1234 Oprogramowanie wbudowane v3.70 Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Wydanie

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (zawierający podręcznik użytkownika)

Dysk CD (zawierający podręcznik użytkownika) Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DI-824VUP+ Bezprzewodowy ruter VPN i serwer wydruków 2.4 GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

NH-204. Instrukcja szybkiej instalacji

NH-204. Instrukcja szybkiej instalacji NH-204 Instrukcja szybkiej instalacji Poznań 2010 Zawartość opakowania serwer HH204 przewód sieciowy LAN zasilacz 5V/2A płyta CD Instrukcja szybkiej instalacji Minimalne wymagania systemowe Windows XP

Bardziej szczegółowo