Regulamin dostępu do sieci 'Studio 7'

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin dostępu do sieci 'Studio 7'"

Transkrypt

1 Regulamin dostępu do sieci 'Studio 7' 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE W treści niniejszego Regulaminu użyte w nim określenia będą miały następujące znaczenia: ISP Firma Studio 7 Magdalena Walczak, ul.jagiełły 7, Mogilno,Nip: , działająca i świadcząca usługi telekomunikacyjne na podstawie przewidzianych prawem koncesji lub/i zezwoleń lub/i zgłoszeń oraz w oparciu o zawarte umowy, porozumienia, zezwolenia itp. ABONENT Osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła z ISP pisemną umowę o świadczenie usługi dostępu do sieci ' Studio 7 ' i Internetu. ABONAMENT Miesięczna opłata uiszczana przez Abonenta za korzystanie z usług świadczonych przez ISP, której wysokość uzależniona jest od rodzaju świadczonej usługi oraz od Pakietu. UMOWA Pisemne, zgodne oświadczenie woli Abonenta i ISP, na mocy, którego ISP zapewnia odpłatne świadczenie usługi dostępu do sieci ' Studio 7 ' i Internetu, określające wzajemne uprawnienia i obowiązki stron. PAKIET Określa maksymalną prędkość z jaką odbywa się transmisja danych do Internetu oraz zestaw usług przynależnych do pakietu. SIEĆ Sieć telekomunikacyjna za pomocą, której ISP świadczy usługi dostępu do Internetu określana nazwą ' Studio 7 '. Abonentowi przysługuje prawo do korzystania z Przyłącza Sieciowego w sposób określony Umową i niniejszym Regulaminem. PRZYŁĄCZE SIECIOWE Okablowanie, urządzenie radiowe lub inne urządzenia końcowe w lokalu Abonenta powyżej switcha, routera lub innego urządzenia rozdzielającego sygnał. PONOWNA AKTYWACJA Wznowienie dostępu do Sieci z wykorzystaniem istniejącego Przyłącza Sieciowego, podlegające opłacie zgodnie z cennikiem ISP. USŁUGI DODATKOWE Usługi, które standardowo nie wchodzą w skład Pakietu, a których świadczenie przez ISP Abonent może dodatkowo zlecić. ISP będzie świadczył te usługi w miarę możliwości technicznych INSTALACJA Wykonanie Przyłącza Sieciowego w Lokalu Abonenta oraz jego aktywacji tj. zapewnienie dostępu do Sieci i Internetu za pomocą Sieci. ADMINISTRATOR SIECI Osoba/osoby posiadające uprawnienia oraz pełnomocnictwo w egzekwowaniu postanowień Firmy Studio 7 na poziomie sprzętowym i programowym Sieci GODZINY ROBOCZE Godziny robocze przyjmuje się od 9.00 do w dni od poniedziałku do piątku, oraz w soboty od 9.00 do z wyjątkiem świąt i innych dni ustawowo wolnych od pracy. 2 WARUNKI ZAWARCIA UMOWY 2.1 W przypadku, gdy umowa zostaje zawarta na zasadach promocji, postanowienia niniejszego Regulaminu uściślane są regulaminem promocji. 2.2 Przez zawarcie Umowy ISP zobowiązuje się, do świadczenia usługi dostępu do internetu za pośrednictwem Sieci, zgodnie z Umową i Regulaminem, a Abonent zobowiązuje się do terminowego regulowania płatności za te usługi i do przestrzegania postanowień Umowy i Regulaminu. 2.3 Jeżeli w Umowie nie postanowiono inaczej, wówczas Umowa zawierana jest na czas nieokreślony. 2.4 ISP zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia Umowy z osobami: Które przed podpisaniem Umowy nie spełniły warunków określonych Regulaminem Które przy zawieraniu Umowy posługują się dokumentami zniszczonymi lub, które zdaniem ISP budzą wątpliwości, co do ich autentyczności lub kompletności Które zalegają z jakimikolwiek płatnościami w stosunku do ISP Z którymi ISP rozwiązał umowę, w związku z naruszeniem jej postanowień bądź nieprzestrzeganiem postanowień Regulaminu. 2.5 Umowę w imieniu ISP zawiera osoba przez niego uprawniona. 2.6 Abonent zawiera Umowę osobiście lub przez pełnomocnika, przy czym pełnomocnictwo powinno być udzielone pod Strona 1 z 5

2 rygorem nieważności na piśmie, a podpis mocodawcy może uwierzytelnić upoważniony pracownik ISP. 2.7 Abonent będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej zawiera Umowę poprzez osoby upoważnione do reprezentowania tej osoby lub jednostki organizacyjnej, przy czym powinno być wskazane odpowiednim dokumentem. 2.8 Przy zawieraniu Umowy z Abonentem będącym osobą fizyczną Abonent powinien wskazać dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu lub inny dokument zaakceptowany przez pracownika ISP). 2.9 Przy zawieraniu Umowy Abonent winien udostępnić i udokumentować ISP następujące dane: imię (imiona), nazwisko (nazwiska), adres zamieszkania, adres do korespondencji, telefon kontaktowy, nr pesel lun nr NIP, nr dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz posiadanie tytułu prawnego do lokalu, w którym zainstalowane ma być Przyłącze Sieciowe (np. przydział lokalu, odpis z księgi wieczystej, umowę najmu itp.) Dla instytucji i podmiotów gospodarczych umowy negocjowane są indywidualnie. 3 WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG 3.1 Przyłącze Sieciowe przeznaczone jest do używania przez Abonenta na zasadach określonych w Regulaminie. 3.2 ISP świadczy usługi w zasięgu Sieci i w zakresie istniejących możliwości technicznych. 3.3 W przypadku występującego przed zawarciem Umowy braku możliwości technicznych do instalacji, ISP może odmówić jej zawarcia. W przypadku występującego przed zawarciem Umowy znacznego utrudnienia instalacji ISP uzgadnia z Abonentem sposób wykonania usługi, w szczególności określa termin i koszt instalacji. 3.4 ISP nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę danych przesyłanych przez Przyłącze Sieciowe, jak również za szkody wynikłe z zastosowania lub braku zastosowania informacji lub oprogramowania uzyskanych przez Abonenta w sieci Internet. 3.5 Adres konta poczty elektronicznej Abonenta stanowi obowiązujący adres dla przesyłania przez ISP komunikatów i informacji wiążących się z działalnością ISP. 3.6 ISP określa następujące minimalne wymagania sprzętowe i programowe: komputer wyposażony w skonfigurowaną kartę sieciową standardu Ethernet, lub w przypadku podłączenia drogą radiową kartę radiową wraz z kompletnym torem antenowym. W szczególności przy podłączeniu drogą radiową ISP dostarcza za opłatą określoną w Cenniku sprzęt niezbędny do prawidłowego świadczenia usługi lub określa parametry tego sprzętu. Zalecane minimum to procesor Pentium2, system operacyjny: Windows 9x, 2000, XP, 2003, Vista, Linux, Mac OS X. 3.7 W przypadku sprzętu oraz oprogramowania niespełniającego wymogów stawianych przez ISP Abonent bierze pełną odpowiedzialność za niepoprawne funkcjonowanie usługi dostępu do Sieci i Internetu. 3.8 ISP nie ponosi odpowiedzialności za usprawnienia sprzętowe oraz programowe w posiadanym przez Abonenta sprzęcie komputerowym nie dokonane przez przez osobę upoważnioną przez ISP. 3.9 W przypadku podłączenia do sieci więcej niż jednego komputera Abonent jest zobowiązany poinformować o tym fakcie w przypadku gdy podłączenie nie zostało wykonane przez ISP ISP nie ponosi odpowiedzialności za zabezpieczenie danych Abonenta zawartych na jego komputerze, w tym za zabezpieczenie tych danych przed ingerencją osób trzecich Abonent może złożyć wniosek w sprawie wykonania: Montaż dodatkowego Przyłącza Sieciowego jego przeniesienia oraz rozbudowy Ponownej aktywacji Zmiany Pakietu. Zasada naliczania opłat za Usługi Dodatkowe będzie zgodna z Cennikiem i procedurą wynikającą z parafowanej umowy Zmiany pakietów wymagają aneksów pisemnych wg obowiązujących cenników. 4 OPŁATY (ZASADY NALICZANIA, FAKTURY, SPOSOBY PŁATNOŚCI) 4.1 Abonent zobowiązany jest opłaty instalacyjnej po zakończeniu prac oraz aktywacji Usługi. 4.2 Abonent zobowiązany jest terminowego uiszczania Abonamentu w wysokości określonej w Umowie na konto bankowe podane przez ISP lub bezpośrednio w siedzibie ISP. Opłaty abonamentowe uiszczane są zawsze z góry za dany miesiąc do 10 dnia tego miesiąca. 4.3 Jeśli instalacja nastąpiła innego niż pierwszy dzień miesiąca opłata za dni pozostałe do końca miesiąca jest naliczana w wysokości 1/30 opłaty za dany Pakiet. 4.4 W miesiącu, w którym nastąpiła Instalacja Abonent jest zobowiązany uiścić opłatę za miesiąc bieżący. 4.5 ISP ma prawo i obowiązek konserwacji i modernizacji Sieci, co może spowodować przerwy w świadczeniu usług lub pogorszenie jej jakości, jednak nie dłuższych jednorazowo niż 18 godzin i nie częściej niż 3 dni miesięcznie. Przekroczenie określonej długości przerw spowoduje, w przypadku doręczenia ISP pisemnej reklamacji Abonenta w terminie do 1 miesiąca od miesiąca, w którym ustała przerwa lub ustało pogorszenie jakości sygnału, obniżenie przez ISP Abonamentu, co zostanie uwzględnione przy następnej opłacie Abonamentu. 4.6 Jeśli przerwy w dostępie do Internetu za pomocą Sieci, są spowodowane awarią w sieci ISP wówczas Abonament zostanie obniżony, w przypadku doręczenia ISP uzasadnionej pisemnej reklamacji Abonenta w terminie do 1 miesiąca od miesiąca, w którym ustała awaria, 0 1/30 za każdy kolejny dzień awarii (w którym nastąpiło przynajmniej cztery godziny braku sygnału), Obniżka Abonamentu zostanie uwzględniona przez ISP przy następnej opłacie Abonamentu. Opisana sytuacja nie dotyczy przypadku, w którym termin wizyty serwisanta, który ma usunąć awarię został ustalony przez Abonenta na termin dłuższy niż 3 dni od daty zgłoszenia awarii. 4.7 Postanowienie pkt. 4.5 i 4.6 nie dotyczy sytuacji, w której awaria spowodowana została przyczynami, za które odpowiedzialność ponosi Abonent lub działaniem siły wyższej. 4.8 Wysokość opłat za rozbudowę lub zmniejszenie Przyłącza Sieciowego, czasowego odłączenia Przyłącza Sieciowego zmianę Pakietu określa Cennik ISP. 4.9 ISP zastrzega sobie prawo do pobierania dodatkowych opłat za świadczenie usług dodatkowych w Sieci, zleconych przez Strona 2 z 5

3 Abonenta, zgodnie z Cennikiem ISP W przypadku zawarcia umowy na czas określony ISP przyznaje Abonentowi ulgę. Wysokość przyznanej Abonentowi ulgi określa umowa albo cennik stosowany przez ISP w chwili zawarcia umowy. W przypadku jednostronnego rozwiązania umowy przez Abonenta lub rozwiązania umowy przez ISP z winy Abonenta przed upływem terminu, na jaki umowa została zawarta, Abonent zobowiązany jest do zapłaty na rzecz ISP równowartości przyznanej ulgi. Wysokość roszczenia ISP z tytułu jednostronnego rozwiązania umowy przez Abonenta lub rozwiązania umowy przez ISP z winy Abonenta przed upływem terminu, na jaki umowa została zawarta, nie może przekroczyć wartości ulgi przyznanej Abonentowi pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania.roszczenie o zapłatę ulgi staje się wymagalne z chwilą rozwiązania umowy. 5 ROZWIĄZANIE, ZAWIESZENIE, CZASOWE ODŁĄCZENIE I WYGAŚNIĘCIE UMOWY 5.1 Umowa zostaje zawarta na czas określony. W przypadku braku rozwiązania umowy zawartej na czas określony przed upływem okresu jej trwania przechodzi ona w umowę na czas nieokreślony. Abonent może rozwiązać umowę zawartą na czas nieokreślony w każdym momencie z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.w przypadku konsumenta początkowy okres obowiązywania umowy zawieranej z ISP na czas określony nie może być dłuższy niż 24 miesiące. 5.2 Umowa ulega zawieszeniu w zakresie wzajemnych świadczeń stron (dostarczenia sygnału i uiszczania abonamentu): W przypadku czasowej przerwy w świadczeniu usługi spowodowanej nie uiszczaniem przez Abonenta Abonamentu przez okres co najmniej jednego miesiąca Na wniosek Abonenta, przez okres maksymalnie trzech miesięcy. Abonent w tym przypadku zobowiązany jest zawiadomić o tym ISP na piśmie, z co najmniej jednomiesięcznym wypowiedzeniem, ze skutkiem na koniec miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powiadomienie oraz z góry określając datę Ponownej Aktywacji ISP przysługuje prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy abonenta i odłączenia Abonenta od Sieci, jeżeli : Abonent umożliwi dodatkowe korzystanie z usług dostępu do Internetu za pomocą Sieci osobie trzeciej, w szczególności, jeśli podłączy dodatkowe urządzenie do Przyłącza Sieciowego lub umożliwi korzystanie z usług dostępu do Internetu za pomocą Sieci poza lokal którego dotyczy Umowa Abonent dokona samowolnej przeróbki Przyłącza Sieciowego bez uzasadnionych powodów Abonent nie dopuści do okresowej kontroli Przyłącza Sieciowego bez uzasadnionych powodów Abonent narusza postanowienia Regulaminu w sposób określony w pkt ISP może domagać się ponadto zwrotu kosztów przywrócenia Przyłącza Sieciowego do stanu poprzedniego lub odszkodowania z tytułu zniszczenia Przyłącza Sieciowego Abonent umożliwi dodatkowe korzystanie z usług dostępu do Internetu za pomocą Sieci osobie trzeciej, w szczególności, jeśli podłączy dodatkowe urządzenie do Przyłącza Sieciowego lub umożliwi korzystanie z usług dostępu do Internetu za pomocą Sieci poza lokal którego dotyczy Umowa Abonent dokona samowolnej przeróbki Przyłącza Sieciowego bez uzasadnionych powodów Abonent nie dopuści do okresowej kontroli Przyłącza Sieciowego bez uzasadnionych powodów Abonent narusza postanowienia Regulaminu w sposób określony w pkt.8.1.1do lub w pkt.8.3 Regulaminu. 5.4 Rozwiązanie Umowy z powodu jednej z przyczyn, wskazanych w pkt.5.3. spowoduje natychmiastowe zaprzestanie świadczenia usługi dostępu do Internetu w Przyłączu Sieciowym umiejscowionym w Lokalu Abonenta. Zawarcie nowej Umowy może nastąpić pod warunkiem uregulowania zaległości z tytułu opłat za świadczoną przez ISP usługę i ustalenie innych przyczyn uzasadniających rozwiązanie dotychczasowej Umowy. 5.5 W przypadku zbycia lokalu (lub utraty tytułu prawnego do lokalu w innej formie) przez Abonenta, Abonent może przekazać prawa i obowiązki wynikające z Umowy na rzecz nabywcy praw lokalu za pisemnym powiadomieniem ISP. Cesję uznaje się za skuteczną w momencie zawarcia Umowy przez nowego użytkownika lokalu. W wypadku nie przejęcia praw i obowiązków Abonenta przez nabywcę praw do lokalu Umowa może być rozwiązana przez Abonenta wg postanowień Umowy. Jeżeli Abonent nie powiadomi ISP o dokonanym zbyciu, utracie prawa do lokalu lub i nie rozwiąże Umowy, wówczas jest on odpowiedzialny za płatności wynikające z Umowy, bez względu na to, kto korzysta z usług dostępu do Internetu za pomocą Sieci. 5.6 W przypadku zbycia lokalu (lub utraty tytułu prawnego do lokalu w innej formie) przez Abonenta, Abonent może przekazać prawa i obowiązki wynikające z Umowy na rzecz nabywcy praw lokalu za pisemnym powiadomieniem ISP. Cesję uznaje się za skuteczną w momencie zawarcia Umowy przez nowego użytkownika lokalu. W wypadku nie przejęcia praw i obowiązków Abonenta przez nabywcę praw do lokalu Umowa może być rozwiązana tylko przez Abonenta wg postanowień Umowy. Jeżeli Abonent nie powiadomi ISP o dokonanym zbyciu, utracie prawa do lokalu lub i nie rozwiąże Umowy, wówczas jest on odpowiedzialny za płatności wynikające z Umowy, bez względu na to, kto korzysta z usług dostępu do Internetu za pomocą Sieci Upływu okresu, na jaki została zawarta (w przypadku umowy na czas określony) Upływu roku od zawieszenia świadczenia usługi przewidzianej w Umowie Gdy ISP utraci zdolność do prowadzenia działalności gospodarczej lub utraci uprawnienia do świadczenia usług objętych Umową. 5.7 Umowa ulega rozwiązaniu w przypadku: Upływu okresu, na jaki została zawarta (w przypadku umowy na czas określony) Upływu roku od zawieszenia świadczenia usługi przewidzianej w Umowie Gdy ISP utraci zdolność do prowadzenia działalności gospodarczej lub utraci uprawnienia do świadczenia usług objętych Umową. 5.8 Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy, rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym lub odstąpieniu od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 5.9 Brak płatności za należny Abonament w terminie wskazanym na fakturze traktowane jest jako naruszenie regulaminu. W Strona 3 z 5

4 przypadku przekroczenia terminu płatności o 10 dni, będzie następowało odłączenie Abonenta od Sieci. Ponowne podłączenie może nastąpić dopiero po zanotowaniu przez ISP wpłaty wszystkich zaległych należności. 5.10W przypadku rozwiązania umowy zawartej na czas określony z winy Abonenta, ISP ma prawo domagać się od Abonenta zapłaty ulgi, o której mowa w pkt.4.10 Regulaminu. 6 USUWANIE AWARII 6.1 ISP zobowiązuje się do usuwania awarii: W obrębie Sieci między budynkowej (tj. Sieci umiejscowionych poza budynkami) w terminie do 16 godzin roboczych od dnia i godziny powiadomienia o awarii Dotyczącej Sieci umiejscowionej w obrębie budynku w terminie do 24 godzin roboczych, licząc od dnia i godziny powiadomienia o awarii, o ile Abonent nie umówi się na inny termin, przy czym obowiązują godziny robocze określone w Regulaminie. 6.2 Abonenci powinni zapewnić dostęp do miejsca wystąpienia awarii, chyba, że miała ona miejsce poza ich lokalem lub miejscem kontrolowanym przez Abonenta. Brak takiego dostępu przesuwa odpowiednio terminy określone w pkt Za usunięcie awarii w lokalu Abonenta nie wynikających z fizycznych wad Przyłącza Sieciowego lub wynikających z przyczyn leżących po stronie Abonenta, bądź za wezwanie ISP bez uzasadnienia, pobierana jest opłata według stawek określonych w Cenniku ISP. 6.4 Abonent jest zobowiązany do niezwłocznego informowania ISP o występujących awariach w Sieci. 6.5 ISP ma prawo do okresowych kontroli prawidłowości działania Przyłącza Sieciowego. O zamiarze przeprowadzenia kontroli Abonent zostanie powiadomiony. Pracownicy ISP przeprowadzający kontrole zobowiązani są na żądanie Abonenta okazać pisemne umocowanie ISP o powierzeniu im obowiązku kontroli Przyłącza w lokalu Abonenta. 7 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 7.1 Reklamacje mogą dotyczyć: Nie wykonania lub nienależytego wykonania usługi Wadliwego rozliczenia usługi. 7.2 Reklamacja powinna być złożona na piśmie osobiście przedstawicielowi ISP lub przesłana listem poleconym na adres ISP. 7.3 Reklamacja lub protokół przyjęcia reklamacji powinna zawierać następujące informacje: imię i nazwisko (nazwę) Osoby zgłaszającej reklamację, miejsce świadczenia usługi/usług, przedmiot reklamacji z uzasadnieniem przyczyn jej wniesienia, datę sporządzenia reklamacji, podpis Osoby zgłaszającej reklamację. 7.4 Zgłoszenie reklamacji nie powoduje zawieszenia obowiązku zapłaty należności na rzecz ISP. W przypadku uznania reklamacji, ISP zwróci kwotę wynikającą z uznanej reklamacji. Zwrot kwoty należnej z tytułu uwzględnienia reklamacji następuje w formie zaliczenia jej na poczet przyszłych należności ISP z tytułu świadczenia na rzecz Abonenta usług, chyba, że Osoba reklamująca zwróci się pisemnie do ISP o dokonanie przelewu środków pieniężnych na konto bankowe lub przekazem pocztowym na wskazany adres. 7.5 ISP jest zobowiązany rozpatrzyć reklamację w terminie 1 miesiąca od dnia jej wniesienia. Jeżeli w tym terminie reklamacja nie może być rozpatrzona, ISP zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o powyższym Osobę reklamującą, podając w zawiadomieniu przyczynę opóźnienia w rozpoznaniu reklamacji oraz przewidywany czas termin, w którym reklamacja zostanie rozpoznana. Za datę wniesienia reklamacji uważa się dzień otrzymania listu poleconego lub dzień jej zgłoszenia pisemnego do ISP. 7.6 Odpowiedź na reklamację wymaga formy pisemnej. 7.7 W przypadku, gdy ISP nie uznał reklamacji w całości lub części, ISP winien w odpowiedzi wskazać uzasadnienie faktyczne i prawne zajętego przez siebie stanowiska. 8 NARUSZENIE REGULAMINU 8.1 Naruszeniem Regulaminu przez Abonenta jest w szczególności: Działanie powodujące przerwanie poprawnej pracy lub blokowanie urządzeń aktywnych innych Abonentów, ISP lub sieci Internet, stosowanie lub rozpowszechnianie nielegalnych bądź naruszających prawa osób trzecich danych i programów komputerowych Umieszczanie w Sieci oraz w sieci Internet informacji niezgodnych z prawem lub naruszających prawa osób trzecich Działania niezgodne z NETYKIETĄ, a zwłaszcza używanie obelżywego lub nieprzyzwoitego języka, przechwytywanie danych innych użytkowników Sieci i sieci Internet, ingerowanie w ich sprzęt i oprogramowanie bez ich zgody Zamieszczania w ramach Pakietu (dotyczy serwerów ISP) materiałów reklamowych i informacji komercyjnych, przez które uważa się materiały i informacje, których umieszczenie może przynieść dochód właścicielowi lub użytkownikowi strony internetowej lub innej osobie Podłączenie do Sieci lub sieci Internet nieautoryzowanego modemu lub urządzenia aktywnego (tj. bez wykupienia przez Abonenta stosownej usługi dodatkowej określonej w aktualnym cenniku ISP) albo udostępnienie Przyłącza osobom trzecim bez zgody ISP Wszelkie inne działanie powodujące zakłócenia w funkcjonowaniu Sieci lub mające negatywne konsekwencje dla innych użytkowników Sieci lub sieci Internet. 8.2 Jeżeli Abonent naruszył Regulamin: Po raz pierwszy ISP poinformuje Abonenta listem elektronicznym bądź telefonicznie o dokonanym naruszeniu z ostrzeżeniem, iż kolejne naruszenie spowoduje zawieszenie świadczenia usług dostępu do Internetu na okres 7 dni z Strona 4 z 5

5 obowiązkiem uiszczenia Abonamentu lub może spowodować rozwiązanie Umowy ze skutkiem natychmiastowym Po raz drugi ISP poinformuje Abonenta listem elektronicznym bądź telefonicznie o dokonanym naruszeniu i o zawieszeniu świadczenia usług dostępu do Internetu na okres 7 dni, co nie uchybia obowiązkom uiszczania Abonamentu w pełnej wysokości. ISP może jednak pominąć procedurę zawieszenia i rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym Po raz trzeci ISP poinformuje Abonenta listem elektronicznym, bądź telefonicznie oraz listem poleconym o dokonanym naruszeniu i rozwiązuje Umowę ze skutkiem natychmiastowym. 8.3 W przypadku rażącego naruszenia Regulaminu, bądź działania, które stanowi poważne zagrożenie dla Sieci lub jej użytkowników, ISP ma prawo w trybie natychmiastowym zaprzestać świadczyć Abonentowi usługi dostępu do Internetu i rozwiązać Umowę. 8.4 W przypadku spowodowania przez Abonenta jakiejkolwiek szkody podczas Korzystania z usługi dostępu do Internetu, ponosi on wyłączną i pełną odpowiedzialność z tego tytułu. 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 9.1 W sprawach nie uregulowanych Umową i niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 9.2 Abonent otrzymuje Regulamin Świadczenia Usług Dostępu do Internetu. 9.3 Sprzęt wykorzystany do dokonania Instalacji pozostaje własnością ISP. Po rozwiązaniu Umowy sprzęt powinien być zwrócony w ciągu 7 dni od daty rozwiązania Umowy. Strona 5 z 5

1 TERMINOLOGIA 1.1 OPERATOR Firma INTKOMP KRZYSZTOF BARYŁA z siedzibą Sośno 89-412, Zielonka 15, oddziałem: Bydgoszcz ul. Saperów 228 Bydgoszcz,

1 TERMINOLOGIA 1.1 OPERATOR Firma INTKOMP KRZYSZTOF BARYŁA z siedzibą Sośno 89-412, Zielonka 15, oddziałem: Bydgoszcz ul. Saperów 228 Bydgoszcz, 1 TERMINOLOGIA 1.1 OPERATOR Firma INTKOMP KRZYSZTOF BARYŁA z siedzibą Sośno 89-412, Zielonka 15, oddziałem: Bydgoszcz ul. Saperów 228 Bydgoszcz, świadcząca usługi internetowe. 1.2 ABONENT Osoba fizyczna,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN korzystania z usług Firmy NetService

REGULAMIN korzystania z usług Firmy NetService REGULAMIN korzystania z usług Firmy NetService 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE W treści niniejszego Regulaminu użyte w nim określenia będą miały następujące znaczenia: WŁAŚCICIEL-FIRMA Firma NetService działająca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU Przez STI,,INGRAM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU Przez STI,,INGRAM Regulamin świadczenia usług dostępu do Internetu REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU Przez STI,,INGRAM 1. ZNACZENIE POJĘĆ UŻYTYCH W TREŚCI REGULAMINU ABONAMENT miesięczna opłata uiszczana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU PRZEZ FIRMĘ MP INTERNET S.C.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU PRZEZ FIRMĘ MP INTERNET S.C. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU PRZEZ FIRMĘ MP INTERNET S.C. 1: DEFINICJE POJĘĆ W treści niniejszego Regulaminu użyte w nim określenia będą miały następujące znaczenia: o OPERATOR - firma

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SIECI ROZDZIAŁ I:

REGULAMIN SIECI ROZDZIAŁ I: ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin, zwany dalej "Regulaminem", został wydany na podstawie art. 384 1 kodeksu cywilnego oraz odpowiednich przepisów regulujących działalność w zakresie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ OBSŁUGIWANEJ PRZEZ OPERATORA NETDRIVE.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ OBSŁUGIWANEJ PRZEZ OPERATORA NETDRIVE.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ OBSŁUGIWANEJ PRZEZ OPERATORA NETDRIVE.PL POSTANOWIENIA OGÓLNE I. SŁOWNICZEK W treści niniejszego Regulaminu użyte w nim określenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ VECTRA S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ VECTRA S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ VECTRA S.A. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług przez Vectra S.A., dalej zwany Regulaminem, określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi ITCOMP INTERNET 24 przez "IT COMPUTERS " Sebastian Wasilewski z siedzibą w Bystrej

Regulamin Świadczenia Usługi ITCOMP INTERNET 24 przez IT COMPUTERS  Sebastian Wasilewski z siedzibą w Bystrej Regulamin Świadczenia Usługi ITCOMP INTERNET 24 przez "IT COMPUTERS " Sebastian Wasilewski z siedzibą w Bystrej Postanowienia ogólne. Rozdział I Warunki świadczenia Usługi ITCOMP INTERNET 24 Rozdział II

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH SŁAWOMIR CISŁO PHU PC-et Rozdział I Postanowienia ogólne i definicje 1.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH SŁAWOMIR CISŁO PHU PC-et Rozdział I Postanowienia ogólne i definicje 1. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH SŁAWOMIR CISŁO PHU PC-et Rozdział I Postanowienia ogólne i definicje 1. 1. Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Sławomir Cisło PHU PC-et,

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin, zwany dalej "Regulaminem", został wydany na podstawie art. 385 2 kodeksu cywilnego. 2. Ilekroć w Regulaminie użyto podane niżej słowa, należy je rozumieć w podanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Świadczenia usług dostępu do Internetu w sieci WIESZOWANET

REGULAMIN Świadczenia usług dostępu do Internetu w sieci WIESZOWANET REGULAMIN Świadczenia usług dostępu do Internetu w sieci WIESZOWANET 1. Postanowienia ogólne 1.1. Regulamin, zwany dalej "Regulaminem", został wydany na podstawie art. 385 2 kodeksu cywilnego. 1.2. Użyte

Bardziej szczegółowo

Zabrze, 12 sierpnia 2005

Zabrze, 12 sierpnia 2005 BIG SERWIS S.C. Flakus Andrzej, Robert Borszcz 41-800 Zabrze, ul. Łangowskiego 2 tel. (32) 2765666, fax (32) 3760281 tel. kom. 0 601 41 24 50-51 e-mail: biuro@bigserwis.pl REGULAMIN Świadczenia usług dostępu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez EMULTINET Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE sttb Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zapewnienie przez Stowarzyszenie Telewizja Teofilów B z siedzibą w Łodzi,

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A.

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. INTERNET Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez OPEN-NET S.A., zwaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług świadczonych przez ŚwidMAN s.c.

Regulamin usług świadczonych przez ŚwidMAN s.c. Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez ŚwidMAN s.c. z siedzibą w Świdniku 1. Postanowienia ogólne 1.ŚwidMAN Spółka Cywilna z siedzibą w Świdniku, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN) 1. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1. Definicje Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie przepisów art. 384

Bardziej szczegółowo

2. Awaria nieprawidłowość funkcjonowania Sieci lub Urządzeń, skutkująca zaprzestaniem lub istotnym pogorszeniem jakości Usług;

2. Awaria nieprawidłowość funkcjonowania Sieci lub Urządzeń, skutkująca zaprzestaniem lub istotnym pogorszeniem jakości Usług; 1 Regulamin Operatora- Zakładu Elektroniki ISKO Spółka Cywilna z adresem: 96-300 Żyrardów ul. Izy Zielińskiej 36 A- świadczenia usług telekomunikacyjnych stosowany do umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania Usług Dostępu do Sieci Internet przez firmę Automatyka- Control S.C.

Regulamin dostarczania Usług Dostępu do Sieci Internet przez firmę Automatyka- Control S.C. Regulamin dostarczania Usług Dostępu do Sieci Internet przez firmę Automatyka- Control S.C. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Firma Automatyka- Control S.C. z siedzibą w Policach na ul. Marii Konopnickiej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Regulamin Promocji E-FAKTURA NADAJNIK na świadczenia Usługi Dostęp do Internetu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe DUNA P. Dunaj

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe DUNA P. Dunaj Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe DUNA P. Dunaj DZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet przez INSANT s.c. z siedzibą w Gorzowie Wlkp.

Regulamin Świadczenia Usługi Internet przez INSANT s.c. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. Regulamin Świadczenia Usługi Internet przez INSANT s.c. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. 1 Postanowienia ogólne. 1. INSANT Spółka cywilna z siedzibą w Gorzowie Wlkp., zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Internetowych w Sieci DIALnet

Regulamin Świadczenia Usług Internetowych w Sieci DIALnet Regulamin Świadczenia Usług Internetowych w Sieci DIALnet I. DEFINICJE II. ZASADY OGÓLNE III. ZAWARCIE UMOWY IV. ZMIANY DO UMOWY V. INSTALACJA I AKTYWACJA USŁUGI VI. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET PRZEZ P.W. GRE MAREK CZERWIŃSKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET PRZEZ P.W. GRE MAREK CZERWIŃSKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET PRZEZ P.W. GRE MAREK CZERWIŃSKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zgodnie z postanowieniami art. 384 1 Kodeksu cywilnego z dnia 23. kwietnia 1964 (Dz.U. 1964

Bardziej szczegółowo

Regulamin Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej MMJ

Regulamin Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej MMJ Regulamin Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej MMJ 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe MMJ Marcin Janos, zwanego

Bardziej szczegółowo

Adres instalacji: PESEL/NIP: Telefon: E-mail: reprezentowany przez:

Adres instalacji: PESEL/NIP: Telefon: E-mail: reprezentowany przez: UMOWA NR /2012 NA ŚWIADCZENIE USŁUGI SZEROKOPASMOWEGO DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 1 Dane o stronach umowy 1. Data i miejsce zawarcia Umowy: Mogilany, dnia: -12-2012 2. Usługodawca: 3. Abonent: Imię i nazwisko/nazwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU Rozdział I. Postanowienia Ogólne 1 Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług przez Rainet sp. z o.o. z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE. z dnia 24.04.2013 r.

ZARZĄDZENIE. z dnia 24.04.2013 r. ZARZĄDZENIE z dnia 24.04.2013 r. Operatora - Stanisława Zakrzewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ELART z adresem: 00-710 Warszawa ul. Idzikowskiego 4 w przedmiocie: wprowadzenia nowego

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA ZAWARCIA UMOWY

1. POSTANOWIENIA ZAWARCIA UMOWY 1. POSTANOWIENIA ZAWARCIA UMOWY 1.1. Niniejszy Regulamin uzupełnia warunki Umowy i określa zakres świadczonych Usług, oraz informacje porządkowe. Operator zobowiązuje się do świadczenia Usług na zasadach

Bardziej szczegółowo