POIG /10.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POIG.05.02.00-00-004/10."

Transkrypt

1

2 Polskie Red Doty organizator: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej kuratorka: prof. Czesława Frejlich koordynatorki: Gabriela Rzepecka / UP RP Karolina Badzioch-Brylska / UP RP projektanci wystawy: Marta Niemywska / Dawid Grynasz / Polish Red Dots Organizer: Patent Office of the Republic of Poland Exhibition curator: Prof. Czesława Frejlich Co-ordinators: Gabriela Rzepecka / UP RP Karolina Badzioch-Brylska / UP RP Designers of the exhibition: Marta Niemywska / Dawid Grynasz / The Exhibition is co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund under the Operational Programme Innovative Economy , within the framework of the project Supporting the effective use of industrial property in innovative economy no. POIG /10.

3 dr Alicja Adamczak Prezes Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej Wystawa Polskie Red Doty prezentuje jedne z najlepszych polskich projektów wzorniczych ostatnich pięciu lat, które wzbudziły podziw międzynarodowego grona ekspertów designu i zostały nagrodzone przyznawaną już od 1955 roku przez Design Zentrum Nordhein Westfalen w niemieckim Essen nagrodą Red Dot Design Award. Kryteriami oceny w tym konkursie są przede wszystkim takie cechy, jak innowacyjność, funkcjonalność, jakość, trwałość, ergonomia, a także zgodność współistnienia ze środowiskiem danego projektu bądź produktu, co uświadamia, że design znaczy dziś znacznie więcej niż tylko estetyka. Cechy te są także wyznacznikiem komercyjnego sukcesu projektów i produktów. Okazuje się, że nawet formy od lat znane i używane w codziennym życiu, posiadające podobne funkcje, właśnie dzięki twórczemu przeprojektowaniu nie tylko od strony wizualnej, lecz także funkcjonalnej, mogą odnieść rynkowy sukces. W ten sposób design zyskuje na znaczeniu w światowej gospodarce jest jednym z nowoczesnych stymulatorów rozwoju gospodarczego. Nie jest przypadkiem, że kraje, które znajdują się w światowej czołówce pod względem innowacyjności przywiązują szczególne znaczenie do wzornictwa, także w szeroko pojętych usługach. Polska gospodarka, która po roku 1989 przechodzi istotne zmiany strukturalne, wciąż umacnia swoją pozycję gospodarczą w Unii Europejskiej i w zglobalizowanym świecie, i dlatego też design jest w tym procesie jednym z niezbędnych narzędzi wspierającym jej innowacyjność i konkurencyjność. W kontekście tak szybko rosnącej roli designu, jego ochrona nabiera szczególnego znaczenia. Prawa własności intelektualnej nie tylko gwarantują ochronę praw twórców, lecz stymulują także ich kreatywność i zapewniają osiągnięcie korzyści materialnych oraz motywację do dalszych działań. Korzystanie z różnych form i systemów ochrony prawnej, powinno być nieodłącznym elementem strategii projektantów i przedsiębiorstw wprowadzających nowe produkty na rynek. Gratulując projektantom wyróżnionym czerwoną kropką, a także przedsiębiorcom, którzy postanowili zainwestować w design, pragnę jednocześnie gorąco podziękować wszystkim zaangażowanym w organizację tej spektakularnej wystawy. Mam nadzieję, że będzie ona nie tylko świadectwem potencjału twórczego, kreatywności oraz innowacyjności polskich projektantów, ale również przyczyni się do budowy pozytywnego wizerunku polskiego designu oraz propagowania polskiej kultury za granicą.

4 Dr Alicja Adamczak President Patent Office of the Republic of Poland Polish Red Dots exhibition showcases some of the best Polish designs of the last five years which attracted interest of international experts on design and were awarded Red Dot Design Award granted by the Design Zentrum Nordrhein Westfalen in Essen. Innovation, functionality, quality, durability, ergonomics as well as environmental sustainability of design or product are the primary valuation criteria in the competition, which by all means prove that today design means much more than just aesthetics. These features are also an indicator of commercial success of designs and products. It turns out that long-known and daily used objects with similar functions can due to creative redesigning of their visual as well as functional aspects achieve market success. It is in this way that design gains importance in the world economy as one of the modern incentives of economic growth. Certainly it is not a coincidence that countries which rank among top innovators pay special attention to design, also in the service sector in a broad sense. The Polish economy which after 1989 transformation has undergone considerable structural changes still reinforces its economic position in the European Union and the globalized world. In this process design acts as one of the most indispensible tools that ensure innovation and competitiveness of our economy. In the context of the rapidly growing role of design its protection gains special importance. Intellectual property rights can not only guarantee the protection of the rights of authors but they also encourage and stimulate their creativity, ensuring profits and providing motivation to further creative activity. Using various forms and systems of legal protection should certainly be inseparable part of designers and entrepreneurs strategy of marketing new products. Together with my congratulations to all designers awarded with Red Dot Design Award as well as to entrepreneurs who have decided to invest in design I would like to extend my thanks to all those who have been engaged in the organization of that spectacular exhibition. It is my hope that the exhibition will not only prove creative potential and innovation of Polish designers but will also make its contribution to a positive image of the Polish design and promotion of the Polish culture abroad.

5 dr Remigiusz A. Henczel Ambasador Stały Przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej przy Biurze Narodów Zjednoczonych w Genewie Design to pojęcie wieloznaczne, interdyscyplinarne i ponadnarodowe. Łączy wiele aspektów projektowania od budowania strony wizualnej produktów po usprawnianie funkcjonowania firm, a także ułatwianie komunikacji społecznej i międzykulturowej. Jest on jednym z bardziej istotnych narzędzi postępującej globalizacji i rozwoju gospodarczego, choć jednocześnie odpowiednio wykorzystany pozwala na zachowanie charakteru narodowego. Na całym świecie dostrzegane jest wielopłaszczyznowe znaczenie designu ponieważ zmienia on nasze zachowania oraz otaczającą nas przestrzeń. W Polsce design zyskuje uznanie i zrozumienie, nawiązując do dawnych sukcesów rodzimego wzornictwa w świecie. Powstają nowe szkoły wyższe kształcące w zakresie designu i zarządzania nim, a także nowe centra designu, zajmujące się jego promocją. Tworzy się również silna kadra znakomitych projektantów, którzy współpracują z międzynarodowymi studiami projektowymi, a także biorą udział w międzynarodowych festiwalach, wystawach i konkursach, zdobywając uznanie odbiorców. Wystawa Polskie Red Doty eksponuje polskie projekty nagrodzone w prestiżowym konkursie Red Dot Design Award, w którym Polska bierze udział od 2008 roku. To kolejne przedsięwzięcie organizowane w Genewie przez Urząd Patentowy RP wspólnie ze Stałym Przedstawicielstwem RP przy Biurze NZ w Genewie oraz Światową Organizacją Własności Intelektualnej. Fakt ten cieszy mnie tym bardziej, że tegoroczną wystawę prezentujemy podczas polskiej koordynacji Grupy Regionalnej Państw Europy Środkowej i Bałtyckich w Światowej Organizacji Własności Intelektualnej. Przedstawione projekty, to zaledwie wycinek polskiej twórczości wzorniczej, jednak prezentują one rozwiązania dotyczące wielu obszarów życia społecznego. Są wśród nich elementy wyposażenia wnętrz, system informacji wizualnej czy sprzęt medyczny. Projekty te zachwycają nie tylko oryginalną estetyką, ale także innowacyjnymi rozwiązaniami, redefiniując w ten sposób nasze codzienne zachowania i otoczenie. Jestem przekonany, że wystawa Polskie Red Doty zyska Państwa zainteresowanie, a także przyczyni się do szerokiej promocji polskiego designu w środowisku międzynarodowym, akcentując jednocześnie nowoczesne koncepcje i rozwiązania tworzone w tej dziedzinie przez polskich projektantów.

6 Dr Remigiusz A. Henczel Ambassador Permanent Representative of the Republic of Poland to the United Nations and other international organizations in Geneva Design is a mutli-meaning, interdisciplinary and transnational term. It combines many aspects of designing from creating a visual aspect of products to improving the functioning of companies and facilitating social and intercultural communication. It is one of the most significant tools of progressive globalization and economical developement. However, when used appropriately it allows to retain national character. Multi-layer importance of design has been widely recognized in the world, because it changes our behaviors and our surroundings. In Poland, design perceived in this way gains recognition and acknowledgement through its reference to earlier success of Polish design abroad. New academic centers teaching design and design management as well as new design centers aiming at promotion of design have been established. A new, strong group of outstanding designers have appeared. They cooperate with international design studios and participate in international festivals, exhibitions, competitions gaining reputation at home and abroad. Polish Red Dots exhibition presents Polish designs awarded in the prestigious competition Red Dot Design Award to which Poland has participated since It is the next initiative organized in Geneva by the Patent Office of the Republic of Poland jointly with the Permanent Mission of the Republic of Poland to the United Nations Office in Geneva and the World Intellectual Property Organization. The project is even more satisfying considering the fact that the exhibition is showcased during the Polish coordination of the work of the Regional Group of Countries of Central Europe and Baltic States in the World Intellectual Property Organization. The designs on display are just a sample of Polish creation in the field of design. They, however, present solutions that refer to many areas of social life comprising elements of interior decoration, visual information systems or medical equipment. These designs attract attention not only through their original aesthetics but also through innovative solutions which redefine our daily behaviors and surroundings. I am fully convinced that the Polish Red Dots exhibition will gain your interest and contribute to a wideranging promotion of Polish design in the international environment emphasizing modernity of concepts and solutions created by Polish designers.

7 Francis Gurry Dyrektor Generalny Światowa Organizacja Własności Intelektualnej Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO) z ogromną przyjemnością gości wystawę prezentującą prace wybitnych polskich projektantów, będących laureatami prestiżowej nagrody Red Dot Design Award. Chciałbym serdecznie podziękować polskiemu rządowi, w szczególności Urzędowi Patentowemu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Stałemu Przedstawicielstwu Rzeczypospolitej Polskiej przy Biurze Narodów Zjednoczonych w Genewie za zaangażowanie w organizację tej wystawy. Tak się składa, że prezentacja wystawy Polskie Red Doty zbiega się w czasie z innym ważnym wydarzeniem posiedzeniem Stałego Komitetu WIPO ds. Prawa Znaków Towarowych, Wzorów Przemysłowych i Oznaczeń Geograficznych, który prowadzi negocjacje w sprawie projektu nowego traktatu międzynarodowego, mającego uprościć standardy procedur rejestracji wzorów przemysłowych na poziomie globalnym. Prace te odzwierciedlają wzrost znaczenia ochrony wzorów przemysłowych na rynku, w czasach stale rosnącej roli wzornictwa jako stymulatora wzrostu gospodarczego i innowacyjności. Jest to także dowód, że wzornictwo jest czymś więcej niż estetyka. Jest ono językiem komunikacji przedmiotów. Poprzez design przedmiot przekazuje informacje o swoich funkcjach, właściwościach i zaletach. Design pozwala także odróżnić jeden produkt od drugiego, szczególnie tam, gdzie sama technologia nie daje już takich możliwości. Komercyjna rola wzornictwa przemysłowego jest obecnie nie do przecenienia. W czasach, gdy funkcjonalne elementy znacząco nie odróżniają produktów od siebie, ich forma czy też wygląd zewnętrzny są prawdopodobnie jednymi z głównych wyznaczników sukcesu rynkowego. Międzynarodowy system ochrony własności przemysłowej dostarcza narzędzi, dzięki którym wynalazcy, twórcy i projektanci na całym świecie mają możliwość chronić rezultaty swojej pracy i uzyskać wynagrodzenie za poniesione wysiłki, jednocześnie udostępniając swoje dzieła społeczeństwu. W Światowej Organizacji Własności Intelektualnej ściśle współpracujemy ze 186 państwami członkowskimi dla promowania lepszego zrozumienia korzyści płynących z efektywnego, dobrze funkcjonującego i zrównoważonego systemu ochrony własności intelektualnej. Poprzez System Haski Międzynarodowej Rejestracji Wzorów Przemysłowych, WIPO zapewnia szybki i opłacalny sposób ochrony wzorów przed bezprawnym kopiowaniem i naśladownictwem na rynkach międzynarodowych. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, pod kierownictwem Prezes Alicji Adamczak, przykłada ogromną wagę do promocji designu i jego wartości komercyjnej. Prezentowana wystawa jest tego najlepszym przykładem. Jest także wyrazem uznania dla polskich utalentowanych i kreatywnych projektantów oraz podkreśleniem ich wkładu w tworzenie stylowych, innowacyjnych produktów.

8 Francis Gurry Director General World Intellectual Property Organization It is with great pleasure that the World Intellectual Property Organization (WIPO) is hosting an exhibition featuring the work of some of Poland s finest designers, all recipients of the prestigious Red Dot Design Award. I thank the Polish Government, in particular the Patent Office of the Republic of Poland, and the Permanent Mission of Poland to the United Nations Office at Geneva, for sharing with us this remarkable exhibition. It is fitting that the exhibition Polish Red Dots is being held alongside an important meeting of WIPO s Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications, which is considering the draft of a new international treaty that will simplify standards for industrial design registration procedures at a global level. This work reflects the growing importance of industrial design protection in the marketplace at a time when the role of design as a source of innovation and economic growth is emerging. This is also recognition that design is much more than aesthetics. It is the language of communication of objects. Through its design, an object can communicate function, values or attitude. Design differentiates one product from another, especially in areas where the technical possibilities for differentiation have been exhausted. The commercial importance of industrial designs cannot be underestimated. When the functional elements of an object do not differ significantly from product to product, their design or appearance is likely to be one of the major determinants of success in the marketplace. The international intellectual property system offers a means through which inventors, creators and designers the world over can protect their works and obtain reward for their efforts, while making them available to the public. At WIPO, we work closely with our 186 Member States to promote a better understanding of the benefits of an efficient, effective and balanced intellectual property system. Through the Hague System for the International Registration of Industrial Designs, WIPO offers a rapid, cost-effective route for protecting designs against unauthorized copying and imitation in international markets. The Patent Office of the Republic of Poland, under the direction of President Alicja Adamczak, is giving increasing importance to the promotion of design and its commercial value. This exhibition is one such example. It is a tribute to Poland s creative and talented designers and the contribution they make in bringing style to innovation.

9 prof. dr Peter Zec Założyciel i Dyrektor Generalny red dot Wzornictwo stanowi jeden z elementów warunkujących rozwój gospodarczy i techniczny oraz sukces rynkowy przedsiębiorstw. Dlatego też obecnie bardzo aktywnie zachęca się firmy do inwestowania w zrównoważone strategie wzornicze oraz do propagowania kultury wzorniczej poprzez prezentowanie jej osiągnięć szerokiej publiczności. Doskonałym przykładem takiej popularyzatorskiej działalności jest wystawa Polskie Red Doty zorganizowana z inicjatywy Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. Przedsięwzięcie to ma na celu promowanie designu poprzez przedstawienie widzom najznakomitszych polskich produktów i usług z zakresu wzornictwa nagrodzonych przez wybitnych jurorów w konkursie Red Dot Design Award. Wysokiej klasy design nie zna granic geograficznych ani politycznych. Nie da się też ograniczyć kreatywności jego twórców. Polskie wzornictwo odnosi sukcesy na całym świecie, a polskie produkty i usługi są doceniane przez przedstawicieli różnych branż. O kunszcie projektantów i firm znad Wisły świadczą m.in. nagrody i wyróżnienia przyznawane im w konkursie red dot design award we wszystkich kategoriach: innowacyjnych produktów, kreatywnych rozwiązań komunikacyjnych i obiecujących koncepcji projektowych. Chciałbym jeszcze raz pogratulować laureatom z Polski i wyrazić zadowolenie, że będę miał okazję po raz kolejny podziwiać ich prace na doskonale zorganizowanej wystawie Polskie Red Doty.

10 Prof. Dr Peter Zec Initiator and CEO of red dot Design is an integral part of economic and technological progress as well as of success in the market. That is why it is of great importance to motivate companies to invest in a sustainable design strategy. At the same time, the presentation of achievements in this field has to play a part in promoting valued design culture to the public. The exhibition Polish Red Dots is the best example of perfectly fulfilling this task. By presenting the most outstanding Polish design achievements which have been selected within the Red Dot Design Award by a jury of renowned experts the exhibition, initiated by the Patent Office of the Republic of Poland, broadens the knowledge and experience of the visitors and thus spreads the design idea. Good design has no borders neither geographically nor in respect of creativity. Design from Poland is successful all over the world and demonstrates quality in several fields. Regardless of whether innovative products, creative communications works or promising design concepts distinctions in all three disciplines of the red dot design award give proof of the design strength of Polish companies and designers. I am looking forward to once again congratulating numerous laureates from Poland and to experiencing their achievements in such great exhibitions as Polish Red Dots.

11 Beata Stelmach Podsekretarz Stanu Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polskie wzornictwo świetnie sobie radzi na arenie międzynarodowej. Możemy pochwalić się wieloma osiągnięciami w dziedzinie projektowania, zarówno graficznego jak i przemysłowego. Najlepszym dowodem naszych sukcesów w tej dziedzinie są prace polskich projektantów, docenione i wyróżnione prestiżową, międzynarodową nagrodą Red Dot Design Award. Co roku do konkursu zgłaszanych jest ponad 4500 projektów z prawie 60 krajów, a nagrody przyznawane są nielicznym. Gratuluję zatem wyróżnienia wszystkim nagrodzonym tą jedną z najważniejszych światowych nagród w dziedzinie designu. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, partner organizacyjny wystawy Polskie Red Doty, docenia ogromny potencjał wzornictwa i wspiera działania polskich projektantów na arenie międzynarodowej. Polskie wzornictwo stanowi składową marki Polska i dlatego właśnie skupiamy nasze działania na tym, by polskie produkty stały się marką rozpoznawalną za granicą, a polskie instytucje branżowe czy festiwale były znaczącym partnerem międzynarodowym. Blisko 2 lata temu, kiedy Polska sprawowała prezydencję w Radzie Unii Europejskiej i przez sześć miesięcy gościliśmy wiele międzynarodowych delegacji, postawiliśmy sobie za cel promocję polskiego wzornictwa i zainicjowaliśmy współpracę z młodymi, zdolnymi polskimi projektantami. Dzięki temu, wystrój miejsc spotkań oraz symboliczne upominki wręczane gościom były nietuzinkowe i do dziś wspominane. Dzięki m.in. wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polska coraz liczniej zaznacza swoją obecność podczas Salone Internazionale del Mobile. W tym roku Polska będzie również oficjalnym gościem 11. edycji DMY International Design Festiwal w Berlinie i zorganizuje Polish Design Focus. Polscy projektanci, szkoły wyższe i przedsiębiorstwa związane z branżą wzornictwa zaprezentują międzynarodowej publiczności swoje nowatorskie pomysły, prototypy oraz rozwój i proces produkcji. MSZ dociera również, za pośrednictwem naszych placówek zagranicznych, do środowisk opiniotwórczych na świecie. Celem tych działań jest promowanie Polski jako kraju, w którym prężnie działają instytucje branżowe, a polskie produkty są lub stają się marką rozpoznawalną za granicą. To tylko kilka przykładów świadomej strategii inwestowania w design. Nie mam wątpliwości, że nowoczesna dyplomacja publiczna powinna skorzystać z ogromnego potencjału, jaki niesie wzornictwo. Staramy się działać możliwie najmądrzej w ramach środków, którymi dysponujemy, choć zdajemy sobie sprawę jak wiele jest jeszcze do zrobienia. Budowanie kreatywnego i innowacyjnego wizerunku Polski to projekt długofalowy wymagający zrozumienia i współpracy różnych resortów, placówek zagranicznych, instytucji kultury, projektantów i producentów. Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest zawsze gotowe do współpracy w tym obszarze. Z ogromną przyjemnością zapraszam Państwa do zapoznania się polskimi osiągnięciami w dziedzinie projektowania i obejrzenia wystawy Polskie Red Doty.

12 Beata Stelmach Undersecretary of State Ministry of Foreign Affairs Polish design is doing very well at the international arena. Our achievements in design are numerous both in the graphic as well as industrial design. The best evidence of our success in that field are the works of Polish designers, recognized and awarded with a prestigious, international Red Dot Design Award. Every year, more than 4500 designs from almost 60 countries enter for the competition although awards are granted to few designs. My congratulations go to all designers who have gained one of the most renowned awards in design. The Ministry of Foreign Affairs, organizational partner of the Polish Red Dots exhibition, recognizes the potential of design and supports the activities of Polish designers in the international arena. Polish design constitutes part of the brand Poland and that is why we focus our efforts to make Polish products recognizable abroad and Polish business institutions or festivals an important international partner. Nearly two years ago, when Poland held Presidency of the Council of the European Union and when for six months many international delegations were hosted in our country we decided to make promotion of Polish design our objective and initiated cooperation with young and talented Polish designers. As a result, the decor of the buildings and rooms of the meetings as well as the gifts were original and long-remembered. Thanks to, among others, support from the Ministry of Foreign Affairs, Poland is more and more visible during Salone Internazionale del Mobile. This year Poland will also be an official guest of the 11th edition of DMY International Design Festival in Berlin and an organizer of Polish Design Focus. Polish designers, universities and enterprises connected with design will present their innovative ideas, prototypes as well as production development and process to international audience. Through its diplomatic posts, the Ministry of Foreign Affairs reaches opinion-making circles in the world. The aim of these measures is promotion of Poland where business organizations are active and Polish products have become or are about to become a brand recognizable abroad. The above cases are just a few examples of a well-planned strategy of investment in design. There is no doubt that modern diplomacy should make use of a huge potential that design has to offer. We aim to act most reasonably within our means although we do realize how much there is still to be achieved. Building a creative and innovative image of Poland is a long-term project which calls for understanding and cooperation of various sectors, diplomatic posts, cultural institutions, designers and producers. The Ministry of Foreign Affairs stands always ready to cooperate in that field. It is with great pleasure that I would like to invite you to see the Polish achievements in design visiting the Polish Red Dots exhibition.

13 prof. Czesława Frejlich Kuratorka wystawy Redaktor naczelna kwartalnika projektowego 2+3d Polskie wzornictwo ma się ostatnio coraz lepiej. Powodów takiego stanu rzeczy jest kilka. Po pierwsze, polska gospodarka, mimo kryzysu, nadal ma dodatni wskaźnik PKB, co oznacza, że mimo spowolnienia kraj się rozwija. Producenci intensywniej szukają sposobów pozyskania klientów. Wielu zaczyna rozumieć, że dizajn to, jedno z najskuteczniejszych narzędzi osiągania sukcesu rynkowego. Z drugiej strony, środki przeznaczone na rozwój wzornictwa w narodowej strategii rozwoju na lata , zaczęły przynosić widoczne efekty. Pojawiło się też wiele inicjatyw promujących dizajn organizuje się wystawy, konkursy, konferencje czy warsztaty. Na fali tego zainteresowania wiele firm, chcąc potwierdzić jakość swoich wzorów, bierze udział w międzynarodowych konkursach, m.in. w niemieckim Red Dot Design Award. To jeden z największych dorocznych konkursów na dobrze zaprojektowane produkty, organizowany od 1955 roku przez Design Zentrum Nordrhein Westfalen w Essen. W roku 2000 poszerzono go o dział komunikacja wizualna, a w 2005 roku o organizowany w Singapurze dział koncepcja. Konkurs, mimo że jest przedsięwzięciem komercyjnym, ma dobrą reputację, stąd wiele zgłoszeń (w roku 2012 zgłoszono 4515 produktów z 58 krajów). W 19 wyodrębnionych kategoriach przyznano łącznie 60 nagród Best of the Best, 1034 Red Dot i 174 wyróżnienia Honourable mention. W trosce o rangę imprezy organizatorzy powołują międzynarodowe jury, a promocji wyselekcjonowanych projektów służy starannie przygotowany katalog i uroczysta gala oraz włączenie nagrodzonych prac (odpłatnie) do kolekcji muzealnej eksponowanej w pofabrycznym obiekcie na ok. 4 tys. metrów kwadratowych. Polskie firmy biorą udział w tej imprezie od niedawna, bo dopiero od 2008 roku, kiedy to nagrodzono Magdę Lubińską i Michała Kopaniszyna z firmy Moho Design za dywan mohohej!dia. Rok później Ptasia 30 Design Studio otrzymało nagrodę w dziale komunikacji wizualnej za wystawę My, Berlińczycy! Wir Berliner! Historia polsko-niemieckiego sąsiedztwa. W kolejnych latach przybywało zgłoszeń, a rok 2012 przyniósł 12 nagród, w tym pierwszą Best of the Best, którą otrzymał Michał Biernacki z zespołem Code Design za kuchenkę Zen. Również po raz pierwszy dwaj młodzi polscy projektanci zostali laureatami w kategorii koncepcji: Kamila Laszuka nagrodzono za zabawkę Musicon, a Grzegorza Bienia za modułową trasę rowerową. W ten sposób w ciągu pięciu lat nazbierało się 30 nagród, a część wyróżnionych projektów w różnym wyborze parokrotnie wystawiano w Polsce. Zorganizowana przez Urząd Patentowy ekspozycja, to dobra okazja do pokazania tego dorobku w całości. Trzeba wyraźnie zaznaczyć, że nie są to wszystkie dobre projekty wzornicze powstałe ostatnio w Polsce. Ważne jednak, że producenci sami zgłosili je na międzynarodowy konkurs, czyli uznali, że warto się w ten sposób promować, i że zostały docenione przez jury. Można mieć nadzieję, że za tym przykładem pójdą inni i wchodzenie w obieg międzynarodowy będzie dla naszych projektantów i wytwórców znacznie łatwiejsze.

14 Prof. Czesława Frejlich Curator of the exhibition Editor in-chief 2+3d Polish Design Quarterly Polish design is doing quite well recently, a fact which might be attributable to several circumstances. On the one hand, despite the global crisis, the Polish economy still holds a positive rate of GDP growth, which means that, the economic slump notwithstanding, our country is constantly developing. Producers are actively seeking new ways of attracting clients, and many of them are beginning to understand that design is one of the most effective instruments of market success. On the other hand, the resources allocated to design in the national development strategy for has started to bring visible results. We can also observe more and more initiatives to promote design, such as exhibitions, competitions, conferences, and workshops. Taking advantage of these trends, many companies seek to confirm the high quality of their design by participating in international competitions. One of the biggest annual events of this type is the Red Dot Design Award competition for design products, organized since 1955 by the Design Zentrum Nordrhein Westfalen in Essen. In 2000 it grew to include the communication design category, and in 2005, the design concept category, the latter being annually held in Singapore. Although this competition is commercial in nature, it has a very good reputation, and attracts a great number of participants (in 2012 there were 4,515 products submitted from 58 countries). The jury awarded sixty Best of the Best awards in nineteen categories, 1,034 Red Dot awards, and 174 Honourable mentions. To ensure the high standing of the competition, the organizers appoint an international jury, while the selected projects are promoted in a neatly prepared catalogue and in the award ceremony. Moreover, the winning works are incorporated (upon payment of fee) into the museum collection, displayed on nearly 4,000 square meters in a post-industrial building. Polish companies have participated in this event for relatively short time, mainly since 2008, when Magda Lubińska and Michał Kopaniszyn of Moho Design were awarded for their mohohej!dia rug. One year later, the Ptasia 30 Design Studio was awarded in the visual communications category for its Wir Berliner/ My, berlińczycy exhibition. The following years brought more submissions from Poland, and in 2012 Polish designers received twelve awards, including the first Best of the Best award for Michał Biernacki and the Code Design team for the Amica Zen oven. We also have the two first winners in concept design category: young designers Kamil Laszuk (for his educational Musicon toy) and Grzegorz Bień for his modular concept of a bicycle route. Overall, during these five years of Polish designers participation in the competition they received thirty awards, and some of the winning designs could be seen at exhibitions (e.g. in Café Próżna in Warsaw during last year s Polish edition of the Night of Museums). The Innovation and Creativity of Women conference, organized annually by the Patent Office of the Republic of Poland and also dedicated to design, is an excellent opportunity to present all aspects of these achievements. However, it should be emphasized that the designs awarded in the Red Dot competition do not cover all the remarkable work recently created in Poland. It is important, however, that producers consider this international competition an effective way of promoting their creative activity, decide to submit their projects and are appreciated by the jury. Let us hope that other Polish designers and creators will adopt a similar approach, and that their entrance to the international scene will become much smoother.

15 Polskie Red Doty / Polish Red Dots

16 Mohohej!DIA Dywan Mohohej!DIA Rug RED DOT DESIGN AWARD 2008 Product Design Producent / Manufacturer: MOHO Design Sp. z o.o., Polska / Poland Projekt firmy / In-house design: Magdalena Lubińska, Michał Kopaniszyn, Polska / Poland Projekt ten wykorzystuje tradycyjne wzory ludowe. Estetyką, precyzją i symetrycznością kompozycji nawiązuje do sztuki wycinankarstwa. Jest produkowany z wełny nowozelandzkiej, charakteryzującej się długimi i elastycznymi włóknami. W celu uzyskania odpowiedniej struktury wełnę tka się najpierw na krosnach, a następnie poddaje procesowi filcowania. Tak przygotowany materiał sklejany jest przy zastosowaniu opatentowanej metody produkcji. W ten sposób powstaje wielowarstwowy dywan, w którym laserem wycina się wzory. The design of this rug is based on traditional folk motifs. Its joyful compositions are reminiscent of carvings. The material chosen was New Zealand wool with long, full and elastic fibres. In order to create the felt structure of this wool, the rug is manufactured using weaving looms and a process of felting. The woven felt rugs are glued together in layers according to a patented manufacturing method; in the final step, they are cut by laser. MOHO Design Sp. z o.o. pl. Grunwaldzki 8-10 lok , Katowice, Poland

17 Polskie Red Doty / Polish Red Dots

18 Plopp Taboret Plopp Stool RED DOT DESIGN AWARD 2008 Product Design Projekt firmy / In-house design: zieta, Zürich, Szwajcaria / Switzerland, Oskar Zięta, Polska / Poland Dystrybucja / Distribution: Hay, Copenhagen, Dania / Denmark / / Jest to stabilny taboret wykonany z blachy przy wykorzystaniu technologii CNC i procesu hydroformowania. Tworzy lekką konstrukcję, która zapewnia indywidualizację przy utrzymaniu niskich kosztów produkcji. Każdy przedmiot jest wyjątkowy, bo jego forma jest wynikiem szczególnego procesu produkcji. Pożądane deformacje uzyskuje się wybiórczo, umieszczając spawy wewnątrz mebla i odpowiednio dostosowując ciśnienie płynów oddziałujących w formie. Dzięki temu siedziskom nadaje się kształt przypominający nadmuchiwane poduchy. Tak uzyskany retrofuturystyczny efekt sprawia, że taboret wygląda jak unikatowy produkt wykonany ręcznie. Plopp is a stable stool made of sheet metal utilising the potential of CNC manufacturing technology and hydro-formed metal surfaces. The result is a light construction allowing mass customisation at low production costs. Still each single item is unique, the respective form resulting from the specific manufacturing process. By selectively placing welds along the interior and adjusting the pressure of the liquid the mould is filled with, targeted deformations can be created. In this way, interior cushions can be formed that are commonly associated with inflatable objects. Accordingly, the retro-futuristic design makes the stool look like a one-off handmade product. Zieta Prozessdesign ul. Moniuszki 29/ Wrocław, Poland

19 Polskie Red Doty / Polish Red Dots

20 Comma Krzesła Comma Chair RED DOT DESIGN AWARD 2009 Product Design Producent / Manufacturer: Noti, Polska / Poland Projekt / Design: Renata Kalarus, Polska / Poland Krzesło to zawdzięcza swój wyrazisty i dynamiczny kształt usunięciu części z jego jednorodnej bryły. Cylindryczna przestrzeń wycięta z oparcia zapewnia użytkownikowi wygodę i miejsce na ułożenie ubrania. Zróżnicowana głębokość oparcia gwarantuje dobre podparcie, dostosowując się do kształtu pleców, a przy tym sprawia, że krzesło jest atrakcyjne wizualnie i w dotyku, czym zachęca do siadania. Comma s powerful lines emerge by substracting elemental forms from a cube. The cylindrical section removed from the base of the back provides space for comfort and room for garments. The double depth of the back offers good suspension and support and is visually and haptically inviting. NOTI ul. Sowia Tarnowo Podgórne, Poland

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

» meble gabinetowe. executive furniture systems. INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet.

» meble gabinetowe. executive furniture systems. INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet. meble gabinetowe executive furniture systems INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet.pl meble gabinetowe executive furniture 0 Rio Potrzeba nowoczesności

Bardziej szczegółowo

We Bring Brands to Life. for online portfolio visit www.ms-design.pl

We Bring Brands to Life. for online portfolio visit www.ms-design.pl We Bring Brands to Life for online portfolio visit www.ms-design.pl yetico producent styropianu styrofoam producer Świetliste logo zatopione w płaszczyznach plexi podkreśla innowacyjne podejście firmy

Bardziej szczegółowo

» meble gabinetowe. executive furniture systems

» meble gabinetowe. executive furniture systems » meble gabinetowe executive furniture systems » meble gabinetowe» executive furniture 0 Rio Potrzeba nowoczesności» Forma gabinetu podkreśla jego wysoką klasę. Docenią ją osoby, dla których istotne są

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

C O N T R AC T 2 0 1 5 / 1 6

C O N T R AC T 2 0 1 5 / 1 6 C ONTRACT2015/16 FAMEG CONTRACT 2 C ONTRACT Z grupą specjalistów realizujemy kompleksowe projekty wnętrzarskie, nawiązując relacje z klientami kontraktowymi. Together with a group of specialists, we carry

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer OFERTA REKLAMOWA 2015 advertisement offer LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 5 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ NO 1 POSITION AMONG

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH.

KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH. KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH 2016 www.eurostyl-meble.com.pl SZANOWNY KLIENCIE Staramy się zadowolić gusta różnego rodzaju odbiorców, dlatego nasza oferta jest tak szeroka i ciągle wzbogacana

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world PROGRAM Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie Tytuł projektu: My dream will change the world Państwa partnerskie: Hiszpania i Włochy Czas realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko April 22, 2012 Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik Tatrzanski Park Narodowy Director Pawel Skawinski (host) Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for National Parks Jan Reklewski Tatras

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

INDEX CRI COLOR RENDERING INDEX (CRI):

INDEX CRI COLOR RENDERING INDEX (CRI): Jesteśmy firmą oświetleniową stworzoną przez ludzi od wielu lat związanych z branżą. Wieloletnie kontakty z producentami zagranicznymi i polskimi pozwoliły nam uczestniczyć w najbardziej innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Dariusz Janusek Science for Industry: Necessity is the mother of invention Second Networking Event in the field of modern techniques

Bardziej szczegółowo

Realizacja systemów wbudowanych (embeded systems) w strukturach PSoC (Programmable System on Chip)

Realizacja systemów wbudowanych (embeded systems) w strukturach PSoC (Programmable System on Chip) Realizacja systemów wbudowanych (embeded systems) w strukturach PSoC (Programmable System on Chip) Embeded systems Architektura układów PSoC (Cypress) Możliwości bloków cyfrowych i analogowych Narzędzia

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

British Polish Chamber of Commerce ul. Nowogrodzka 12/3 00-511 Warszawa Tel/Fax: +48 22 622 20 56 www.bpcc.org.pl

British Polish Chamber of Commerce ul. Nowogrodzka 12/3 00-511 Warszawa Tel/Fax: +48 22 622 20 56 www.bpcc.org.pl British Polish Chamber of Commerce ul. Nowogrodzka 12/3 00-511 Warszawa Tel/Fax: +48 22 622 20 56 www.bpcc.org.pl The British Polish Chamber of Commerce is extremely active with its media and communications

Bardziej szczegółowo

KONECZNEGO BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY MIEJSCE: KRAKÓW POWIERZCHNIA: 4 700 m2 AUTOR: WIZJA KLIENT: REF POLAND PROJEKT: 2011 REALIZACJA: -

KONECZNEGO BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY MIEJSCE: KRAKÓW POWIERZCHNIA: 4 700 m2 AUTOR: WIZJA KLIENT: REF POLAND PROJEKT: 2011 REALIZACJA: - MKARCH PROJEKTY PROJECTS KONECZNEGO BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY MIEJSCE: KRAKÓW POWIERZCHNIA: 4 700 m2 AUTOR: WIZJA KLIENT: REF POLAND PROJEKT: 2011 REALIZACJA: - KONECZNEGO RESIDENTIAL BUILDING

Bardziej szczegółowo

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my Volley English! Już od dziś, co miesiąc, znajdziecie w naszym serwisie nową ofertę. Zapraszamy Cię do nauki angielskiego w praktycznym wydaniu. Przygotowaliśmy dla Ciebie wyjątkowe materiały, które odnoszą

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards www.placunii.pl Plac Unii City Shopping, opened in October 2013, is part of Plac Unii the largest mixed-use investment completed in Warsaw in the recent years. The three level shopping centre offers 15,500

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju

Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju Redakcja Robert Karaszewski Anna Paluszek Spis treści Wstęp Janina Ochojska... 7 Robert Karaszewski... 11 I. Pierwsze refleksje Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Mamy dla ciebie rozwiązanie

Mamy dla ciebie rozwiązanie Zen Polski English Mamy dla ciebie rozwiązanie Norman Davies w swej książce Europa opisuje krzesło jako jeden z 301 najbardziej interesujących wynalazków ludzkości. Prosty, praktyczny przedmiot na przełomie

Bardziej szczegółowo

NAJPIĘKNIEJSZE CHOINKI TYLKO U NAS! THE MOST BEAUTIFUL CHRISTMAS TREES ONLY FROM US! SPRZEDAŻ HURTOWA WHOLESALE Plantacja Ale Choinki osiąga dużą wydajność dzięki zautomatyzowaniu uprawy, odpowiedniej

Bardziej szczegółowo

HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM

HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM CHRIS MILNES, HELLENIC ECOTOURISM SOCIETY Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Społeczny

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia!

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! 1 st -3 rd May, 2009, Jadwisin by the Jezioro Zegrzyńskie Wikimedia Polska Conference 2009 is a fourth event organized by the

Bardziej szczegółowo

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ Zaproponowany dla krajów Unii Europejskiej oraz dla wszystkich zainteresowanych stron wzór Umowy wypożyczenia między muzeami i instytucjami kultury opracowany został przez

Bardziej szczegółowo

Your bridge to opportunities+

Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV 64,000 sqm warehouse space in strategic location Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV Wrocław, ul. Kwiatkowskiego Goodman Wrocław IV Wrocław, Kwiatkowskiego Street Zbliż

Bardziej szczegółowo

Nasza misja. Our mission

Nasza misja. Our mission Nasza misja I nadrzędny cel to oferowanie Klientom takich produktów i usług, które spełniają ich oczekiwania pod względem jakości, niezawodności, wzornictwa, ceny i terminowości. Our mission And priority

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA 2016

OFERTA REKLAMOWA 2016 OFERTA REKLAMOWA 2016 LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 6 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ RENEWABLE ENERGY MEDIA IN POLAND ODSŁON

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

****/ZN/2012. if you are pregnant or breast-feeding.

****/ZN/2012. if you are pregnant or breast-feeding. Wydruk z drukarki nie jest wzorcem do druku. Akceptacja kolorów na podstawie proofa certyfikowanego i wzornika PANTONE. Załączony wzór przeznaczony jest do procesu akceptacji i nie może być użyty do przygotowania

Bardziej szczegółowo

Industrial Landscape Eustachy Kossakowski, 1950s and 60s

Industrial Landscape Eustachy Kossakowski, 1950s and 60s dimensions: 38.5 x 28.5 cm technique: 12 black and white silver gelatin fiber prints made from original Eustachy Kossakowski s negatives edition: 6 price: 12 000 PLN Each portfolio is numbered and signed

Bardziej szczegółowo

ORZ7 IN. made in Poland

ORZ7 IN. made in Poland EN Concept Whilst researching the history of the polish lighting industry, we came across a significant chapter detailing the Mesko Factory, which specialised in the production of outdoor lamps. One of

Bardziej szczegółowo

Estimation and planing. Marek Majchrzak, Andrzej Bednarz Wroclaw, 06.07.2011

Estimation and planing. Marek Majchrzak, Andrzej Bednarz Wroclaw, 06.07.2011 Estimation and planing Marek Majchrzak, Andrzej Bednarz Wroclaw, 06.07.2011 Story points Story points C D B A E Story points C D 100 B A E Story points C D 2 x 100 100 B A E Story points C D 2 x 100 100

Bardziej szczegółowo

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011 Implementation of the JEREMIE initiative in Poland Prague, 8 November 2011 Poland - main beneficiary of EU structural funds - 20% of allocation within cohesion policy (EUR 67 bln) Over EUR 10 bln of NSRF

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

Agile at Capgemini. Marek Majchrzak, Andrzej Bednarz Wrocław, 11.10.2011

Agile at Capgemini. Marek Majchrzak, Andrzej Bednarz Wrocław, 11.10.2011 Agile at Capgemini Marek Majchrzak, Andrzej Bednarz Wrocław, 11.10.2011 AGENDA Agile as a strategic direction Examples of Agile Projects Agile Community 2 A strong presence in more than 30 countries Group

Bardziej szczegółowo

Find out more about IRENA s products in our catalogue.

Find out more about IRENA s products in our catalogue. Glass Factory IRENA is one of the leading producers of glass products. We are proud of over 80 years of experience and tradition. Our offer covers the range of sodium glass products: tumblers and steamware,

Bardziej szczegółowo

Polskie Red Doty Słowo wstępu

Polskie Red Doty Słowo wstępu Polskie Red Doty Słowo wstępu Polskie wzornictwo ma się ostatnio coraz lepiej. Powodów takiego stanu rzeczy jest kilka. Po pierwsze, polska gospodarka, mimo kryzysu, nadal ma dodatni wskaźnik PKB, co oznacza,

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business Goodman Poznań Airport ul. Batorowska 35, 62-081 Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

CC Poland Plus KIC InnoEnergy

CC Poland Plus KIC InnoEnergy KIC InnoEnergy Marek Marzec Business Creation Officer Ltd. operates polish Knowledge and Innovation Community - KIC InnoEnergy consortium of 27 leading industry companies, research centers and universities

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 Privacy policy Polityka office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 registration / correspondence address: 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Dmowskiego 70A/37 Polska / Poland The personal / business

Bardziej szczegółowo

niedziela, 29 stycznia 2012 PR dobrych praktyk

niedziela, 29 stycznia 2012 PR dobrych praktyk PR dobrych praktyk o PSPR PSPR to najstarsza organizacja branżowa w Polsce 19 stycznia obchodziliśmy okrągłą rocznicę popularyzacja zagadnień związanych z Public Relations wskazywanie kierunku i działań

Bardziej szczegółowo

TORBY PAPIEROWE / OPAKOWANIA

TORBY PAPIEROWE / OPAKOWANIA TORBY PAPIEROWE / OPAKOWANIA Papierowe torby skrojone na miarę! W produkowanych przez nas torbach stosujemy nowatorskie rozwiązania i wysokiej jakości materiały. Przywiązujemy ogromna uwagę do detali.

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach

Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Wydział Zarządzania Specjalność: Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach Michał Goc Praca

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre Units from 1,750 sqm for immediate lease space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman Kraków Airport Logistics

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Nie zabierając Państwu cennego czasu zapraszam do zapoznania się z moim portfolio i liczę na owocną współpracę.

Szanowni Państwo, Nie zabierając Państwu cennego czasu zapraszam do zapoznania się z moim portfolio i liczę na owocną współpracę. Portfolio Projektów Graficznych Graphic Designs Portfolio Szanowni Państwo, W tym portfolio pragnę przedstawić Państwu niektóre projekty graficzne stworzone przeze mnie na przestrzeni ostatnich lat. Informacje

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi SIERPIEŃ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Egzamin maturalny z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA Przedsi biorstwo lusarsko Budowlane was founded in 1992 in Kielce, Poland. Today we are a recognized manufacturer of modern aluminium-glass constructions at a high European level. We provide solutions

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

I webinarium 18.02.2015

I webinarium 18.02.2015 I webinarium 18.02.2015 Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

Presented by. Dr. Morten Middelfart, CTO

Presented by. Dr. Morten Middelfart, CTO Meeting Big Data challenges in Leadership with Human-Computer Synergy. Presented by Dr. Morten Middelfart, CTO Big Data Data that exists in such large amounts or in such unstructured form that it is difficult

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

How much does SMARTech system cost?

How much does SMARTech system cost? 1. How much does an intelligent home system cost? With over six years of experience in construction of Intelligent Home Systems we have done a value analysis of systems and services usually purchased by

Bardziej szczegółowo

decoland decoland decoland

decoland decoland decoland F irma decoland od roku 1994 specjalizuje się w zakresie projektowania wzornictwa branży oświetleniowej oraz produkcji gotowych lamp. W całej gamie wyrobów staramy się zaspokoić gusta i oczekiwania naszych

Bardziej szczegółowo

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce HORIZON 2020 - THE FRAMEWORK PROGRAMME FOR RESEARCH AND INNOVATION (2014-2020) 2020) Challenge 5 Climate action, environment, resource efficiency and raw materials INFORMAL DRAFT 1 Copyright KPK PB UE

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE WNĘTRZ

KOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE WNĘTRZ TMD Spółka z o.o. ul.czerwińskiego 6 40-123 Katowice KRS: 0000208384 Kapitał zakładowy 600.000 PLN KOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE WNĘTRZ BANK HOTEL BIURO RESTAURACJA Tel. kom. +48 608 591 132 Tel. kom. +48 604

Bardziej szczegółowo

Przemysłowe zastosowania technologii generatywnych

Przemysłowe zastosowania technologii generatywnych Industrial applications of additive manufacturing technologies Przemysłowe zastosowania technologii generatywnych Edward Chlebus, Bogdan Dybała, Tomasz Boratyoski, Mariusz Frankiewicz, Tomasz Będza CAMT

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS T W O J A W I Z J A N A S Z C E L Y O U R V I S I O N O U R A I M LOKALIZACJA LOCATION Firma SKB ma swoją siedzibę w Polsce

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

The Lights of Chartres Eustachy Kossakowski, 1983-1989

The Lights of Chartres Eustachy Kossakowski, 1983-1989 Eustachy Kossakowski, 1983-1989 dimensions: 40 x 29 cm technique: 12 color prints on Hahnemuhle Photo Rag 308 g/m² paper made from original Eustachy Kossakowski s negatives edition: 6 price: 12 000 PLN

Bardziej szczegółowo

TAROPAK SCHEDULE 2010. 13 September 2010, Monday

TAROPAK SCHEDULE 2010. 13 September 2010, Monday TAROPAK SCHEDULE 2010 13 September 2010, Monday Spedycja, Used Forklift Market 10.15-15.00 PIO Promotion Showroom Chamber of Packaging, 10.15 Opening ceremony of the Promotion Showroom and the stand of

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA

NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA 1. CLIENT: KLIENT: 2. CONTACT: KONTAKT: 3. DATE: DATA: 4. CONSULTANT: KONSULTANT: 5. VENUE: MIEJSCE: 6. Briefly summarize

Bardziej szczegółowo

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MASTERS WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MTB ORIENTEERING

Bardziej szczegółowo