POIG /10.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POIG.05.02.00-00-004/10."

Transkrypt

1

2 Polskie Red Doty organizator: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej kuratorka: prof. Czesława Frejlich koordynatorki: Gabriela Rzepecka / UP RP Karolina Badzioch-Brylska / UP RP projektanci wystawy: Marta Niemywska / Dawid Grynasz / Polish Red Dots Organizer: Patent Office of the Republic of Poland Exhibition curator: Prof. Czesława Frejlich Co-ordinators: Gabriela Rzepecka / UP RP Karolina Badzioch-Brylska / UP RP Designers of the exhibition: Marta Niemywska / Dawid Grynasz / The Exhibition is co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund under the Operational Programme Innovative Economy , within the framework of the project Supporting the effective use of industrial property in innovative economy no. POIG /10.

3 dr Alicja Adamczak Prezes Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej Wystawa Polskie Red Doty prezentuje jedne z najlepszych polskich projektów wzorniczych ostatnich pięciu lat, które wzbudziły podziw międzynarodowego grona ekspertów designu i zostały nagrodzone przyznawaną już od 1955 roku przez Design Zentrum Nordhein Westfalen w niemieckim Essen nagrodą Red Dot Design Award. Kryteriami oceny w tym konkursie są przede wszystkim takie cechy, jak innowacyjność, funkcjonalność, jakość, trwałość, ergonomia, a także zgodność współistnienia ze środowiskiem danego projektu bądź produktu, co uświadamia, że design znaczy dziś znacznie więcej niż tylko estetyka. Cechy te są także wyznacznikiem komercyjnego sukcesu projektów i produktów. Okazuje się, że nawet formy od lat znane i używane w codziennym życiu, posiadające podobne funkcje, właśnie dzięki twórczemu przeprojektowaniu nie tylko od strony wizualnej, lecz także funkcjonalnej, mogą odnieść rynkowy sukces. W ten sposób design zyskuje na znaczeniu w światowej gospodarce jest jednym z nowoczesnych stymulatorów rozwoju gospodarczego. Nie jest przypadkiem, że kraje, które znajdują się w światowej czołówce pod względem innowacyjności przywiązują szczególne znaczenie do wzornictwa, także w szeroko pojętych usługach. Polska gospodarka, która po roku 1989 przechodzi istotne zmiany strukturalne, wciąż umacnia swoją pozycję gospodarczą w Unii Europejskiej i w zglobalizowanym świecie, i dlatego też design jest w tym procesie jednym z niezbędnych narzędzi wspierającym jej innowacyjność i konkurencyjność. W kontekście tak szybko rosnącej roli designu, jego ochrona nabiera szczególnego znaczenia. Prawa własności intelektualnej nie tylko gwarantują ochronę praw twórców, lecz stymulują także ich kreatywność i zapewniają osiągnięcie korzyści materialnych oraz motywację do dalszych działań. Korzystanie z różnych form i systemów ochrony prawnej, powinno być nieodłącznym elementem strategii projektantów i przedsiębiorstw wprowadzających nowe produkty na rynek. Gratulując projektantom wyróżnionym czerwoną kropką, a także przedsiębiorcom, którzy postanowili zainwestować w design, pragnę jednocześnie gorąco podziękować wszystkim zaangażowanym w organizację tej spektakularnej wystawy. Mam nadzieję, że będzie ona nie tylko świadectwem potencjału twórczego, kreatywności oraz innowacyjności polskich projektantów, ale również przyczyni się do budowy pozytywnego wizerunku polskiego designu oraz propagowania polskiej kultury za granicą.

4 Dr Alicja Adamczak President Patent Office of the Republic of Poland Polish Red Dots exhibition showcases some of the best Polish designs of the last five years which attracted interest of international experts on design and were awarded Red Dot Design Award granted by the Design Zentrum Nordrhein Westfalen in Essen. Innovation, functionality, quality, durability, ergonomics as well as environmental sustainability of design or product are the primary valuation criteria in the competition, which by all means prove that today design means much more than just aesthetics. These features are also an indicator of commercial success of designs and products. It turns out that long-known and daily used objects with similar functions can due to creative redesigning of their visual as well as functional aspects achieve market success. It is in this way that design gains importance in the world economy as one of the modern incentives of economic growth. Certainly it is not a coincidence that countries which rank among top innovators pay special attention to design, also in the service sector in a broad sense. The Polish economy which after 1989 transformation has undergone considerable structural changes still reinforces its economic position in the European Union and the globalized world. In this process design acts as one of the most indispensible tools that ensure innovation and competitiveness of our economy. In the context of the rapidly growing role of design its protection gains special importance. Intellectual property rights can not only guarantee the protection of the rights of authors but they also encourage and stimulate their creativity, ensuring profits and providing motivation to further creative activity. Using various forms and systems of legal protection should certainly be inseparable part of designers and entrepreneurs strategy of marketing new products. Together with my congratulations to all designers awarded with Red Dot Design Award as well as to entrepreneurs who have decided to invest in design I would like to extend my thanks to all those who have been engaged in the organization of that spectacular exhibition. It is my hope that the exhibition will not only prove creative potential and innovation of Polish designers but will also make its contribution to a positive image of the Polish design and promotion of the Polish culture abroad.

5 dr Remigiusz A. Henczel Ambasador Stały Przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej przy Biurze Narodów Zjednoczonych w Genewie Design to pojęcie wieloznaczne, interdyscyplinarne i ponadnarodowe. Łączy wiele aspektów projektowania od budowania strony wizualnej produktów po usprawnianie funkcjonowania firm, a także ułatwianie komunikacji społecznej i międzykulturowej. Jest on jednym z bardziej istotnych narzędzi postępującej globalizacji i rozwoju gospodarczego, choć jednocześnie odpowiednio wykorzystany pozwala na zachowanie charakteru narodowego. Na całym świecie dostrzegane jest wielopłaszczyznowe znaczenie designu ponieważ zmienia on nasze zachowania oraz otaczającą nas przestrzeń. W Polsce design zyskuje uznanie i zrozumienie, nawiązując do dawnych sukcesów rodzimego wzornictwa w świecie. Powstają nowe szkoły wyższe kształcące w zakresie designu i zarządzania nim, a także nowe centra designu, zajmujące się jego promocją. Tworzy się również silna kadra znakomitych projektantów, którzy współpracują z międzynarodowymi studiami projektowymi, a także biorą udział w międzynarodowych festiwalach, wystawach i konkursach, zdobywając uznanie odbiorców. Wystawa Polskie Red Doty eksponuje polskie projekty nagrodzone w prestiżowym konkursie Red Dot Design Award, w którym Polska bierze udział od 2008 roku. To kolejne przedsięwzięcie organizowane w Genewie przez Urząd Patentowy RP wspólnie ze Stałym Przedstawicielstwem RP przy Biurze NZ w Genewie oraz Światową Organizacją Własności Intelektualnej. Fakt ten cieszy mnie tym bardziej, że tegoroczną wystawę prezentujemy podczas polskiej koordynacji Grupy Regionalnej Państw Europy Środkowej i Bałtyckich w Światowej Organizacji Własności Intelektualnej. Przedstawione projekty, to zaledwie wycinek polskiej twórczości wzorniczej, jednak prezentują one rozwiązania dotyczące wielu obszarów życia społecznego. Są wśród nich elementy wyposażenia wnętrz, system informacji wizualnej czy sprzęt medyczny. Projekty te zachwycają nie tylko oryginalną estetyką, ale także innowacyjnymi rozwiązaniami, redefiniując w ten sposób nasze codzienne zachowania i otoczenie. Jestem przekonany, że wystawa Polskie Red Doty zyska Państwa zainteresowanie, a także przyczyni się do szerokiej promocji polskiego designu w środowisku międzynarodowym, akcentując jednocześnie nowoczesne koncepcje i rozwiązania tworzone w tej dziedzinie przez polskich projektantów.

6 Dr Remigiusz A. Henczel Ambassador Permanent Representative of the Republic of Poland to the United Nations and other international organizations in Geneva Design is a mutli-meaning, interdisciplinary and transnational term. It combines many aspects of designing from creating a visual aspect of products to improving the functioning of companies and facilitating social and intercultural communication. It is one of the most significant tools of progressive globalization and economical developement. However, when used appropriately it allows to retain national character. Multi-layer importance of design has been widely recognized in the world, because it changes our behaviors and our surroundings. In Poland, design perceived in this way gains recognition and acknowledgement through its reference to earlier success of Polish design abroad. New academic centers teaching design and design management as well as new design centers aiming at promotion of design have been established. A new, strong group of outstanding designers have appeared. They cooperate with international design studios and participate in international festivals, exhibitions, competitions gaining reputation at home and abroad. Polish Red Dots exhibition presents Polish designs awarded in the prestigious competition Red Dot Design Award to which Poland has participated since It is the next initiative organized in Geneva by the Patent Office of the Republic of Poland jointly with the Permanent Mission of the Republic of Poland to the United Nations Office in Geneva and the World Intellectual Property Organization. The project is even more satisfying considering the fact that the exhibition is showcased during the Polish coordination of the work of the Regional Group of Countries of Central Europe and Baltic States in the World Intellectual Property Organization. The designs on display are just a sample of Polish creation in the field of design. They, however, present solutions that refer to many areas of social life comprising elements of interior decoration, visual information systems or medical equipment. These designs attract attention not only through their original aesthetics but also through innovative solutions which redefine our daily behaviors and surroundings. I am fully convinced that the Polish Red Dots exhibition will gain your interest and contribute to a wideranging promotion of Polish design in the international environment emphasizing modernity of concepts and solutions created by Polish designers.

7 Francis Gurry Dyrektor Generalny Światowa Organizacja Własności Intelektualnej Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO) z ogromną przyjemnością gości wystawę prezentującą prace wybitnych polskich projektantów, będących laureatami prestiżowej nagrody Red Dot Design Award. Chciałbym serdecznie podziękować polskiemu rządowi, w szczególności Urzędowi Patentowemu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Stałemu Przedstawicielstwu Rzeczypospolitej Polskiej przy Biurze Narodów Zjednoczonych w Genewie za zaangażowanie w organizację tej wystawy. Tak się składa, że prezentacja wystawy Polskie Red Doty zbiega się w czasie z innym ważnym wydarzeniem posiedzeniem Stałego Komitetu WIPO ds. Prawa Znaków Towarowych, Wzorów Przemysłowych i Oznaczeń Geograficznych, który prowadzi negocjacje w sprawie projektu nowego traktatu międzynarodowego, mającego uprościć standardy procedur rejestracji wzorów przemysłowych na poziomie globalnym. Prace te odzwierciedlają wzrost znaczenia ochrony wzorów przemysłowych na rynku, w czasach stale rosnącej roli wzornictwa jako stymulatora wzrostu gospodarczego i innowacyjności. Jest to także dowód, że wzornictwo jest czymś więcej niż estetyka. Jest ono językiem komunikacji przedmiotów. Poprzez design przedmiot przekazuje informacje o swoich funkcjach, właściwościach i zaletach. Design pozwala także odróżnić jeden produkt od drugiego, szczególnie tam, gdzie sama technologia nie daje już takich możliwości. Komercyjna rola wzornictwa przemysłowego jest obecnie nie do przecenienia. W czasach, gdy funkcjonalne elementy znacząco nie odróżniają produktów od siebie, ich forma czy też wygląd zewnętrzny są prawdopodobnie jednymi z głównych wyznaczników sukcesu rynkowego. Międzynarodowy system ochrony własności przemysłowej dostarcza narzędzi, dzięki którym wynalazcy, twórcy i projektanci na całym świecie mają możliwość chronić rezultaty swojej pracy i uzyskać wynagrodzenie za poniesione wysiłki, jednocześnie udostępniając swoje dzieła społeczeństwu. W Światowej Organizacji Własności Intelektualnej ściśle współpracujemy ze 186 państwami członkowskimi dla promowania lepszego zrozumienia korzyści płynących z efektywnego, dobrze funkcjonującego i zrównoważonego systemu ochrony własności intelektualnej. Poprzez System Haski Międzynarodowej Rejestracji Wzorów Przemysłowych, WIPO zapewnia szybki i opłacalny sposób ochrony wzorów przed bezprawnym kopiowaniem i naśladownictwem na rynkach międzynarodowych. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, pod kierownictwem Prezes Alicji Adamczak, przykłada ogromną wagę do promocji designu i jego wartości komercyjnej. Prezentowana wystawa jest tego najlepszym przykładem. Jest także wyrazem uznania dla polskich utalentowanych i kreatywnych projektantów oraz podkreśleniem ich wkładu w tworzenie stylowych, innowacyjnych produktów.

8 Francis Gurry Director General World Intellectual Property Organization It is with great pleasure that the World Intellectual Property Organization (WIPO) is hosting an exhibition featuring the work of some of Poland s finest designers, all recipients of the prestigious Red Dot Design Award. I thank the Polish Government, in particular the Patent Office of the Republic of Poland, and the Permanent Mission of Poland to the United Nations Office at Geneva, for sharing with us this remarkable exhibition. It is fitting that the exhibition Polish Red Dots is being held alongside an important meeting of WIPO s Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications, which is considering the draft of a new international treaty that will simplify standards for industrial design registration procedures at a global level. This work reflects the growing importance of industrial design protection in the marketplace at a time when the role of design as a source of innovation and economic growth is emerging. This is also recognition that design is much more than aesthetics. It is the language of communication of objects. Through its design, an object can communicate function, values or attitude. Design differentiates one product from another, especially in areas where the technical possibilities for differentiation have been exhausted. The commercial importance of industrial designs cannot be underestimated. When the functional elements of an object do not differ significantly from product to product, their design or appearance is likely to be one of the major determinants of success in the marketplace. The international intellectual property system offers a means through which inventors, creators and designers the world over can protect their works and obtain reward for their efforts, while making them available to the public. At WIPO, we work closely with our 186 Member States to promote a better understanding of the benefits of an efficient, effective and balanced intellectual property system. Through the Hague System for the International Registration of Industrial Designs, WIPO offers a rapid, cost-effective route for protecting designs against unauthorized copying and imitation in international markets. The Patent Office of the Republic of Poland, under the direction of President Alicja Adamczak, is giving increasing importance to the promotion of design and its commercial value. This exhibition is one such example. It is a tribute to Poland s creative and talented designers and the contribution they make in bringing style to innovation.

9 prof. dr Peter Zec Założyciel i Dyrektor Generalny red dot Wzornictwo stanowi jeden z elementów warunkujących rozwój gospodarczy i techniczny oraz sukces rynkowy przedsiębiorstw. Dlatego też obecnie bardzo aktywnie zachęca się firmy do inwestowania w zrównoważone strategie wzornicze oraz do propagowania kultury wzorniczej poprzez prezentowanie jej osiągnięć szerokiej publiczności. Doskonałym przykładem takiej popularyzatorskiej działalności jest wystawa Polskie Red Doty zorganizowana z inicjatywy Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. Przedsięwzięcie to ma na celu promowanie designu poprzez przedstawienie widzom najznakomitszych polskich produktów i usług z zakresu wzornictwa nagrodzonych przez wybitnych jurorów w konkursie Red Dot Design Award. Wysokiej klasy design nie zna granic geograficznych ani politycznych. Nie da się też ograniczyć kreatywności jego twórców. Polskie wzornictwo odnosi sukcesy na całym świecie, a polskie produkty i usługi są doceniane przez przedstawicieli różnych branż. O kunszcie projektantów i firm znad Wisły świadczą m.in. nagrody i wyróżnienia przyznawane im w konkursie red dot design award we wszystkich kategoriach: innowacyjnych produktów, kreatywnych rozwiązań komunikacyjnych i obiecujących koncepcji projektowych. Chciałbym jeszcze raz pogratulować laureatom z Polski i wyrazić zadowolenie, że będę miał okazję po raz kolejny podziwiać ich prace na doskonale zorganizowanej wystawie Polskie Red Doty.

10 Prof. Dr Peter Zec Initiator and CEO of red dot Design is an integral part of economic and technological progress as well as of success in the market. That is why it is of great importance to motivate companies to invest in a sustainable design strategy. At the same time, the presentation of achievements in this field has to play a part in promoting valued design culture to the public. The exhibition Polish Red Dots is the best example of perfectly fulfilling this task. By presenting the most outstanding Polish design achievements which have been selected within the Red Dot Design Award by a jury of renowned experts the exhibition, initiated by the Patent Office of the Republic of Poland, broadens the knowledge and experience of the visitors and thus spreads the design idea. Good design has no borders neither geographically nor in respect of creativity. Design from Poland is successful all over the world and demonstrates quality in several fields. Regardless of whether innovative products, creative communications works or promising design concepts distinctions in all three disciplines of the red dot design award give proof of the design strength of Polish companies and designers. I am looking forward to once again congratulating numerous laureates from Poland and to experiencing their achievements in such great exhibitions as Polish Red Dots.

11 Beata Stelmach Podsekretarz Stanu Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polskie wzornictwo świetnie sobie radzi na arenie międzynarodowej. Możemy pochwalić się wieloma osiągnięciami w dziedzinie projektowania, zarówno graficznego jak i przemysłowego. Najlepszym dowodem naszych sukcesów w tej dziedzinie są prace polskich projektantów, docenione i wyróżnione prestiżową, międzynarodową nagrodą Red Dot Design Award. Co roku do konkursu zgłaszanych jest ponad 4500 projektów z prawie 60 krajów, a nagrody przyznawane są nielicznym. Gratuluję zatem wyróżnienia wszystkim nagrodzonym tą jedną z najważniejszych światowych nagród w dziedzinie designu. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, partner organizacyjny wystawy Polskie Red Doty, docenia ogromny potencjał wzornictwa i wspiera działania polskich projektantów na arenie międzynarodowej. Polskie wzornictwo stanowi składową marki Polska i dlatego właśnie skupiamy nasze działania na tym, by polskie produkty stały się marką rozpoznawalną za granicą, a polskie instytucje branżowe czy festiwale były znaczącym partnerem międzynarodowym. Blisko 2 lata temu, kiedy Polska sprawowała prezydencję w Radzie Unii Europejskiej i przez sześć miesięcy gościliśmy wiele międzynarodowych delegacji, postawiliśmy sobie za cel promocję polskiego wzornictwa i zainicjowaliśmy współpracę z młodymi, zdolnymi polskimi projektantami. Dzięki temu, wystrój miejsc spotkań oraz symboliczne upominki wręczane gościom były nietuzinkowe i do dziś wspominane. Dzięki m.in. wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polska coraz liczniej zaznacza swoją obecność podczas Salone Internazionale del Mobile. W tym roku Polska będzie również oficjalnym gościem 11. edycji DMY International Design Festiwal w Berlinie i zorganizuje Polish Design Focus. Polscy projektanci, szkoły wyższe i przedsiębiorstwa związane z branżą wzornictwa zaprezentują międzynarodowej publiczności swoje nowatorskie pomysły, prototypy oraz rozwój i proces produkcji. MSZ dociera również, za pośrednictwem naszych placówek zagranicznych, do środowisk opiniotwórczych na świecie. Celem tych działań jest promowanie Polski jako kraju, w którym prężnie działają instytucje branżowe, a polskie produkty są lub stają się marką rozpoznawalną za granicą. To tylko kilka przykładów świadomej strategii inwestowania w design. Nie mam wątpliwości, że nowoczesna dyplomacja publiczna powinna skorzystać z ogromnego potencjału, jaki niesie wzornictwo. Staramy się działać możliwie najmądrzej w ramach środków, którymi dysponujemy, choć zdajemy sobie sprawę jak wiele jest jeszcze do zrobienia. Budowanie kreatywnego i innowacyjnego wizerunku Polski to projekt długofalowy wymagający zrozumienia i współpracy różnych resortów, placówek zagranicznych, instytucji kultury, projektantów i producentów. Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest zawsze gotowe do współpracy w tym obszarze. Z ogromną przyjemnością zapraszam Państwa do zapoznania się polskimi osiągnięciami w dziedzinie projektowania i obejrzenia wystawy Polskie Red Doty.

12 Beata Stelmach Undersecretary of State Ministry of Foreign Affairs Polish design is doing very well at the international arena. Our achievements in design are numerous both in the graphic as well as industrial design. The best evidence of our success in that field are the works of Polish designers, recognized and awarded with a prestigious, international Red Dot Design Award. Every year, more than 4500 designs from almost 60 countries enter for the competition although awards are granted to few designs. My congratulations go to all designers who have gained one of the most renowned awards in design. The Ministry of Foreign Affairs, organizational partner of the Polish Red Dots exhibition, recognizes the potential of design and supports the activities of Polish designers in the international arena. Polish design constitutes part of the brand Poland and that is why we focus our efforts to make Polish products recognizable abroad and Polish business institutions or festivals an important international partner. Nearly two years ago, when Poland held Presidency of the Council of the European Union and when for six months many international delegations were hosted in our country we decided to make promotion of Polish design our objective and initiated cooperation with young and talented Polish designers. As a result, the decor of the buildings and rooms of the meetings as well as the gifts were original and long-remembered. Thanks to, among others, support from the Ministry of Foreign Affairs, Poland is more and more visible during Salone Internazionale del Mobile. This year Poland will also be an official guest of the 11th edition of DMY International Design Festival in Berlin and an organizer of Polish Design Focus. Polish designers, universities and enterprises connected with design will present their innovative ideas, prototypes as well as production development and process to international audience. Through its diplomatic posts, the Ministry of Foreign Affairs reaches opinion-making circles in the world. The aim of these measures is promotion of Poland where business organizations are active and Polish products have become or are about to become a brand recognizable abroad. The above cases are just a few examples of a well-planned strategy of investment in design. There is no doubt that modern diplomacy should make use of a huge potential that design has to offer. We aim to act most reasonably within our means although we do realize how much there is still to be achieved. Building a creative and innovative image of Poland is a long-term project which calls for understanding and cooperation of various sectors, diplomatic posts, cultural institutions, designers and producers. The Ministry of Foreign Affairs stands always ready to cooperate in that field. It is with great pleasure that I would like to invite you to see the Polish achievements in design visiting the Polish Red Dots exhibition.

13 prof. Czesława Frejlich Kuratorka wystawy Redaktor naczelna kwartalnika projektowego 2+3d Polskie wzornictwo ma się ostatnio coraz lepiej. Powodów takiego stanu rzeczy jest kilka. Po pierwsze, polska gospodarka, mimo kryzysu, nadal ma dodatni wskaźnik PKB, co oznacza, że mimo spowolnienia kraj się rozwija. Producenci intensywniej szukają sposobów pozyskania klientów. Wielu zaczyna rozumieć, że dizajn to, jedno z najskuteczniejszych narzędzi osiągania sukcesu rynkowego. Z drugiej strony, środki przeznaczone na rozwój wzornictwa w narodowej strategii rozwoju na lata , zaczęły przynosić widoczne efekty. Pojawiło się też wiele inicjatyw promujących dizajn organizuje się wystawy, konkursy, konferencje czy warsztaty. Na fali tego zainteresowania wiele firm, chcąc potwierdzić jakość swoich wzorów, bierze udział w międzynarodowych konkursach, m.in. w niemieckim Red Dot Design Award. To jeden z największych dorocznych konkursów na dobrze zaprojektowane produkty, organizowany od 1955 roku przez Design Zentrum Nordrhein Westfalen w Essen. W roku 2000 poszerzono go o dział komunikacja wizualna, a w 2005 roku o organizowany w Singapurze dział koncepcja. Konkurs, mimo że jest przedsięwzięciem komercyjnym, ma dobrą reputację, stąd wiele zgłoszeń (w roku 2012 zgłoszono 4515 produktów z 58 krajów). W 19 wyodrębnionych kategoriach przyznano łącznie 60 nagród Best of the Best, 1034 Red Dot i 174 wyróżnienia Honourable mention. W trosce o rangę imprezy organizatorzy powołują międzynarodowe jury, a promocji wyselekcjonowanych projektów służy starannie przygotowany katalog i uroczysta gala oraz włączenie nagrodzonych prac (odpłatnie) do kolekcji muzealnej eksponowanej w pofabrycznym obiekcie na ok. 4 tys. metrów kwadratowych. Polskie firmy biorą udział w tej imprezie od niedawna, bo dopiero od 2008 roku, kiedy to nagrodzono Magdę Lubińską i Michała Kopaniszyna z firmy Moho Design za dywan mohohej!dia. Rok później Ptasia 30 Design Studio otrzymało nagrodę w dziale komunikacji wizualnej za wystawę My, Berlińczycy! Wir Berliner! Historia polsko-niemieckiego sąsiedztwa. W kolejnych latach przybywało zgłoszeń, a rok 2012 przyniósł 12 nagród, w tym pierwszą Best of the Best, którą otrzymał Michał Biernacki z zespołem Code Design za kuchenkę Zen. Również po raz pierwszy dwaj młodzi polscy projektanci zostali laureatami w kategorii koncepcji: Kamila Laszuka nagrodzono za zabawkę Musicon, a Grzegorza Bienia za modułową trasę rowerową. W ten sposób w ciągu pięciu lat nazbierało się 30 nagród, a część wyróżnionych projektów w różnym wyborze parokrotnie wystawiano w Polsce. Zorganizowana przez Urząd Patentowy ekspozycja, to dobra okazja do pokazania tego dorobku w całości. Trzeba wyraźnie zaznaczyć, że nie są to wszystkie dobre projekty wzornicze powstałe ostatnio w Polsce. Ważne jednak, że producenci sami zgłosili je na międzynarodowy konkurs, czyli uznali, że warto się w ten sposób promować, i że zostały docenione przez jury. Można mieć nadzieję, że za tym przykładem pójdą inni i wchodzenie w obieg międzynarodowy będzie dla naszych projektantów i wytwórców znacznie łatwiejsze.

14 Prof. Czesława Frejlich Curator of the exhibition Editor in-chief 2+3d Polish Design Quarterly Polish design is doing quite well recently, a fact which might be attributable to several circumstances. On the one hand, despite the global crisis, the Polish economy still holds a positive rate of GDP growth, which means that, the economic slump notwithstanding, our country is constantly developing. Producers are actively seeking new ways of attracting clients, and many of them are beginning to understand that design is one of the most effective instruments of market success. On the other hand, the resources allocated to design in the national development strategy for has started to bring visible results. We can also observe more and more initiatives to promote design, such as exhibitions, competitions, conferences, and workshops. Taking advantage of these trends, many companies seek to confirm the high quality of their design by participating in international competitions. One of the biggest annual events of this type is the Red Dot Design Award competition for design products, organized since 1955 by the Design Zentrum Nordrhein Westfalen in Essen. In 2000 it grew to include the communication design category, and in 2005, the design concept category, the latter being annually held in Singapore. Although this competition is commercial in nature, it has a very good reputation, and attracts a great number of participants (in 2012 there were 4,515 products submitted from 58 countries). The jury awarded sixty Best of the Best awards in nineteen categories, 1,034 Red Dot awards, and 174 Honourable mentions. To ensure the high standing of the competition, the organizers appoint an international jury, while the selected projects are promoted in a neatly prepared catalogue and in the award ceremony. Moreover, the winning works are incorporated (upon payment of fee) into the museum collection, displayed on nearly 4,000 square meters in a post-industrial building. Polish companies have participated in this event for relatively short time, mainly since 2008, when Magda Lubińska and Michał Kopaniszyn of Moho Design were awarded for their mohohej!dia rug. One year later, the Ptasia 30 Design Studio was awarded in the visual communications category for its Wir Berliner/ My, berlińczycy exhibition. The following years brought more submissions from Poland, and in 2012 Polish designers received twelve awards, including the first Best of the Best award for Michał Biernacki and the Code Design team for the Amica Zen oven. We also have the two first winners in concept design category: young designers Kamil Laszuk (for his educational Musicon toy) and Grzegorz Bień for his modular concept of a bicycle route. Overall, during these five years of Polish designers participation in the competition they received thirty awards, and some of the winning designs could be seen at exhibitions (e.g. in Café Próżna in Warsaw during last year s Polish edition of the Night of Museums). The Innovation and Creativity of Women conference, organized annually by the Patent Office of the Republic of Poland and also dedicated to design, is an excellent opportunity to present all aspects of these achievements. However, it should be emphasized that the designs awarded in the Red Dot competition do not cover all the remarkable work recently created in Poland. It is important, however, that producers consider this international competition an effective way of promoting their creative activity, decide to submit their projects and are appreciated by the jury. Let us hope that other Polish designers and creators will adopt a similar approach, and that their entrance to the international scene will become much smoother.

15 Polskie Red Doty / Polish Red Dots

16 Mohohej!DIA Dywan Mohohej!DIA Rug RED DOT DESIGN AWARD 2008 Product Design Producent / Manufacturer: MOHO Design Sp. z o.o., Polska / Poland Projekt firmy / In-house design: Magdalena Lubińska, Michał Kopaniszyn, Polska / Poland Projekt ten wykorzystuje tradycyjne wzory ludowe. Estetyką, precyzją i symetrycznością kompozycji nawiązuje do sztuki wycinankarstwa. Jest produkowany z wełny nowozelandzkiej, charakteryzującej się długimi i elastycznymi włóknami. W celu uzyskania odpowiedniej struktury wełnę tka się najpierw na krosnach, a następnie poddaje procesowi filcowania. Tak przygotowany materiał sklejany jest przy zastosowaniu opatentowanej metody produkcji. W ten sposób powstaje wielowarstwowy dywan, w którym laserem wycina się wzory. The design of this rug is based on traditional folk motifs. Its joyful compositions are reminiscent of carvings. The material chosen was New Zealand wool with long, full and elastic fibres. In order to create the felt structure of this wool, the rug is manufactured using weaving looms and a process of felting. The woven felt rugs are glued together in layers according to a patented manufacturing method; in the final step, they are cut by laser. MOHO Design Sp. z o.o. pl. Grunwaldzki 8-10 lok , Katowice, Poland

17 Polskie Red Doty / Polish Red Dots

18 Plopp Taboret Plopp Stool RED DOT DESIGN AWARD 2008 Product Design Projekt firmy / In-house design: zieta, Zürich, Szwajcaria / Switzerland, Oskar Zięta, Polska / Poland Dystrybucja / Distribution: Hay, Copenhagen, Dania / Denmark / / Jest to stabilny taboret wykonany z blachy przy wykorzystaniu technologii CNC i procesu hydroformowania. Tworzy lekką konstrukcję, która zapewnia indywidualizację przy utrzymaniu niskich kosztów produkcji. Każdy przedmiot jest wyjątkowy, bo jego forma jest wynikiem szczególnego procesu produkcji. Pożądane deformacje uzyskuje się wybiórczo, umieszczając spawy wewnątrz mebla i odpowiednio dostosowując ciśnienie płynów oddziałujących w formie. Dzięki temu siedziskom nadaje się kształt przypominający nadmuchiwane poduchy. Tak uzyskany retrofuturystyczny efekt sprawia, że taboret wygląda jak unikatowy produkt wykonany ręcznie. Plopp is a stable stool made of sheet metal utilising the potential of CNC manufacturing technology and hydro-formed metal surfaces. The result is a light construction allowing mass customisation at low production costs. Still each single item is unique, the respective form resulting from the specific manufacturing process. By selectively placing welds along the interior and adjusting the pressure of the liquid the mould is filled with, targeted deformations can be created. In this way, interior cushions can be formed that are commonly associated with inflatable objects. Accordingly, the retro-futuristic design makes the stool look like a one-off handmade product. Zieta Prozessdesign ul. Moniuszki 29/ Wrocław, Poland

19 Polskie Red Doty / Polish Red Dots

20 Comma Krzesła Comma Chair RED DOT DESIGN AWARD 2009 Product Design Producent / Manufacturer: Noti, Polska / Poland Projekt / Design: Renata Kalarus, Polska / Poland Krzesło to zawdzięcza swój wyrazisty i dynamiczny kształt usunięciu części z jego jednorodnej bryły. Cylindryczna przestrzeń wycięta z oparcia zapewnia użytkownikowi wygodę i miejsce na ułożenie ubrania. Zróżnicowana głębokość oparcia gwarantuje dobre podparcie, dostosowując się do kształtu pleców, a przy tym sprawia, że krzesło jest atrakcyjne wizualnie i w dotyku, czym zachęca do siadania. Comma s powerful lines emerge by substracting elemental forms from a cube. The cylindrical section removed from the base of the back provides space for comfort and room for garments. The double depth of the back offers good suspension and support and is visually and haptically inviting. NOTI ul. Sowia Tarnowo Podgórne, Poland

konkurs na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku competition for the best designed products and services on the Polish market

konkurs na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku competition for the best designed products and services on the Polish market konkurs na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku competition for the best designed products and services on the Polish market 2010 www.iwp.com.pl/projekty_dobry_wzor Instytut Wzornictwa

Bardziej szczegółowo

Katalog wystawy / Warszawa 2010 exhibition catalogue / Warsaw 2010 Wystawa została zorganizowana przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego w ramach kluczowego projektu Zaprojektuj Swój Zysk. Poprawa konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

PROGRAM arena DESIGN Stan na 14/02/2012

PROGRAM arena DESIGN Stan na 14/02/2012 PROGRAM arena DESIGN Stan na 14/02/2012 5/03/2012 PONIEDZIAŁEK 9:30-11:30 Obrady Jury II. etapu konkursu TOP DESIGN award 2012. 12:00-12:30 Uroczyste otwarcie wydarzenia arena DESIGN 2012. 12:45-14:00

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS KATOWICE 2012 Przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso / The President of the European Commission José Manuela Barroso PATRONATY HONOROWE / HONORARY PATRONAGE Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Jury. Ewa Gołębiowska Dyrektorka Zamku Cieszyn

Jury. Ewa Gołębiowska Dyrektorka Zamku Cieszyn Śląska Rzecz 2012 Jury Gdzie pracuje projektant? Górnik w kopalni, rolnik na roli, profesor na uczelni, nauczyciel w szkole, ksiądz na parafii. A projektant? Większość z nas wyobraża sobie projektantów

Bardziej szczegółowo

Foreword. Edytorial. Drodzy Czytelnicy,

Foreword. Edytorial. Drodzy Czytelnicy, Edytorial Foreword Dear Readers, Switzerland and the Swiss are not only liked but also respected by the Poles these are the results of the research Swissness Worldwide conducted for the first time in Poland.

Bardziej szczegółowo

Dla studentów, projektantów. 23 06 2012 Galeria asp w Katowicach Rondo Sztuki

Dla studentów, projektantów. 23 06 2012 Galeria asp w Katowicach Rondo Sztuki Dla studentów, projektantów 23 06 2012 Galeria asp w Katowicach Rondo Sztuki 2 3 We środku Table of Contents Spis treści 6 Organizatorzy: Design Silesia, ASP Katowice, Koło Naukowe Projektowania Graficznego

Bardziej szczegółowo

price 14,85 PLN (including 8% VAT)

price 14,85 PLN (including 8% VAT) 5 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) ISSN 2080-9654 9772080 965203 0 5> Best pastry in town Home made ice cream Exquisite mediteranean cuisine Innovative cocktails Premium selection of wines Catering

Bardziej szczegółowo

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Podlaskim

Klastry w Województwie Podlaskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Podlaskim województwo podlaskie / Podlaskie Voivodeship Clusters in the Podlaskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim Polskie Klastry i klastry polityka i polityka klastrowa klastrowa 2012 Klastry w województwie warmińsko-mazurskim województwo warmińsko-mazurskie / Warmińsko-Mazurskie Voivodeship Clusters in the Warmińsko-

Bardziej szczegółowo

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał Warsaw POLAND BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał On behalf of the National Centre for Research and Development, I am honored to introduce the participants

Bardziej szczegółowo

Projektowanie tozsamosci / Tozsamosc projektowania

Projektowanie tozsamosci / Tozsamosc projektowania Projektowanie tozsamosci / Tozsamosc projektowania Projektowanie tozsamosci Tozsamosc projektowania / Design of identity Identity of design / Rozdział / Chapter 00 List dyrektora naczelnego teatru wielkiego

Bardziej szczegółowo

ENG. What is Think(in)visual communication conference about?

ENG. What is Think(in)visual communication conference about? ENG/PL ENG What is Think(in)visual communication conference about? Thinking in visual communication When did people start using visual representations for their thoughts? Let it remain a mystery. The examples

Bardziej szczegółowo

Foreword. Edytorial. Życzę miłej lektury. Marek Kondrat. Prezes Izby. I wish you a pleasant reading, Marek Kondrat. President of the Chamber

Foreword. Edytorial. Życzę miłej lektury. Marek Kondrat. Prezes Izby. I wish you a pleasant reading, Marek Kondrat. President of the Chamber Edytorial Foreword The General Assembly was undoubtedly the most important event organized by the Chamber in the last six months. It was followed by the CEO Forum with the Board of Directors of Brugg and

Bardziej szczegółowo

Punkt Kontaktowy do Spraw Kultury. Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa. kwestie merytoryczne: kwestie finansowe:

Punkt Kontaktowy do Spraw Kultury. Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa. kwestie merytoryczne: kwestie finansowe: Punkt Kontaktowy do Spraw Kultury Serdecznie zapraszamy do współpracy! Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa kwestie merytoryczne: Aleksandra Zając (azajac@iam.pl), Iwona Morawicz

Bardziej szczegółowo

NR / N O 3 (21) 2011 www.inqbator.pl

NR / N O 3 (21) 2011 www.inqbator.pl NR / N O 3 (21) 2011 STRATEGIA W WERSJI GLOBALNEJ STRATEGY IN A GLOBAL VERSION INTERNACJONALIZACJA MŁODYCH, INNOWACYJNYCH FIRM INTERNATIONALIZATION OF YOUNG INNOVATIVE COMPANIES W CENTRUM ROZWOJU FIRM

Bardziej szczegółowo

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

CHINY CHINA R APORT REPORT POLSKA POLAND PISM. z badania. study. Ocena współpracy gospodarczej polskich przedsiębiorstw z Chinami

CHINY CHINA R APORT REPORT POLSKA POLAND PISM. z badania. study. Ocena współpracy gospodarczej polskich przedsiębiorstw z Chinami z badania POLAND R APORT study REPORT Ocena współpracy gospodarczej POLSKA CHINY CHINA Assessment of Polish enterprises' PISM POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH THE POLISH INSTITUTE OF INTERNATIONAL

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo żywności

Bezpieczeństwo żywności Klaster Innowacji w Agrobiznesie: Bezpieczeństwo żywności najnowsze światowe standardy bezpieczeństwa w produkcji, przetwórstwie, pakowaniu oraz logistyce. Wyzwania związane z eksportem. Cluster of Innovation

Bardziej szczegółowo

French pastry shop & Mediterranean restaurant in the centre of Warsaw. Amazing place created by Sandra Massoud page: 52

French pastry shop & Mediterranean restaurant in the centre of Warsaw. Amazing place created by Sandra Massoud page: 52 4 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) French pastry shop & Mediterranean restaurant in the centre of Warsaw Amazing place created by Sandra Massoud page: 52 La Maison Restaurant Chłodna 15, Warsaw

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report 2002 Raport roczny Annual report Raport Roczny Annual Report 2002 Raport roczny 2002 Annual report 2 Raport roczny Annual report Spis treści Table of Contents Wybrane dane finansowe 5 Selected Financial

Bardziej szczegółowo

Clusters in the Łódzkie. Voivodeship. 2012 Klastry w województwie łódzkim. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową

Clusters in the Łódzkie. Voivodeship. 2012 Klastry w województwie łódzkim. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Projektowanie skutecznych usług. publicznych: praktyczny podręcznik dla kadry instytucji publicznych

Projektowanie skutecznych usług. publicznych: praktyczny podręcznik dla kadry instytucji publicznych Design at your Service Od roku 2011 Urząd Marszałkowski Województwa ŚląDesign Silesia project initially in partnership with the początkowo z Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach Academy of Fine Arts in

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATORZY ORGANISERS

ORGANIZATORZY ORGANISERS ORGANIZATORZY ORGANISERS Lentewenc Sp. z o.o. ul. Skwer Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 5/37 01-015 Warszawa tel. + 48 22 395 66 99 fax + 48 22 395 66 90 biuro@lentewenc.com www.lentewenc.com KRS 0000415363

Bardziej szczegółowo

Table of contents. Spis treści

Table of contents. Spis treści Spis treści Table of contents A Word from the Rector 1 Poznan School of Banking 2 Aalto University School of Economics 3 Three pillars of the Program 5 Prestigious accreditations 6 Executive MBA Diploma

Bardziej szczegółowo

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data.

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data. ISSN 2083-8867 nr 5 (12) wrzesień / pażdziernik 2013 (dwumiesięcznik) September / October 2013 (bi-monthly magazine) Bezpłatny magazyn Free of charge magazine OPOLE Miasto z perspektywami A city with bright

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA DZIECI W PRZESTRZENIACH MUZEALNYCH CHILDREN S EDUCATION IN MUSEUM SPACES

EDUKACJA DZIECI W PRZESTRZENIACH MUZEALNYCH CHILDREN S EDUCATION IN MUSEUM SPACES EDUKACJA DZIECI W PRZESTRZENIACH MUZEALNYCH CHILDREN S EDUCATION IN MUSEUM SPACES Anna Martyka mgr inż. arch. Politechnika Krakowska Wydział Architektury STRESZCZENIE Instytucja muzeum może stwarzać zwiedzającym

Bardziej szczegółowo