WYSTRÓJ SKLEPÓW SYSTEMY INFORMACJI WIZUALNEJ. t i i CORPORATE SYSTEMY INFORMACJI WIZUALNEJ KONSTRUKCJE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYSTRÓJ SKLEPÓW SYSTEMY INFORMACJI WIZUALNEJ. t i i CORPORATE SYSTEMY INFORMACJI WIZUALNEJ KONSTRUKCJE"

Transkrypt

1 ZNAKOWANIE INFO WYSTRÓJ SKLEPÓW SYSTEMY INFORMACJI WIZUALNEJ e CORPORATE SYSTEMY INFORMACJI WIZUALNEJ t i i KONSTRUKCJE

2 SYSTEMY INFORMACJI WIZUALNEJ VISUAL INFORMATION SYSTEMS Skutecznie dzia³aj¹cy system informacji wizualnej informuje: Pozwól, e pomogê Ci szczêœliwie dotrzeæ do celu". Systemy informacji wizualnej informuj¹ nas, gdzie siê w³aœnie znajdujemy, podpowiadaj¹ kierunek, w którym powinniœmy siê poruszaæ lub wskazuj¹ istotne informacje o firmie b¹dÿ produkcie. Efektywnie dzia³aj¹cy system informacji wizualnej to dla centrów handlowych, muzeów, lotnisk, gmachów biurowych, miast, dodatkowy aspekt wzbogacaj¹cy funkcjonalnoœæ. Oferujemy kompleksow¹ obs³ugê w zakresie projektowania i wykonania systemów informacji wizualnych, systemów digital signage oraz Grafiki Informacyjnej. Effective visual information systems says: Let me help you successfully reach the destination. Visual information systems inform us of our location we are in at a given moment, they suggest the direction which we should follow or point out crucial information about a company or a product. For the shopping centres, museums, airports, office building and cities, an effectively working visual information system is an additional aspect which enriches their functionality. We offer a comprehensive service in the field of designing and executing the visual information systems, digital signage systems and Information Graphics. Modernizacja Systemu Informacji Wizualnej w centrum handlowym Stary Browar Poznañ. Modernization of Visual Information System in the Stary Browar shopping centre, Poznañ.

3 Modernizacja Systemu Informacji Wizualnej w centrum handlowym Malta Poznañ. Modernization of Visual Information System in the Malta shopping centre, Poznañ. Modernizacja Systemu Informacji Wizualnej w centrum handlowym Stary Browar Poznañ. Modernization of Visual Information System in the Stary Browar shopping centre, Poznañ. Modernizacja Systemu Informacji Wizualnej w centrum handlowym Stary Browar Poznañ. Modernization of Visual Information System in the Stary Browar shopping centre, Poznañ.

4 Przyk³ady tablic informacyjnych. Examples of information boards. Przyk³ady pylonów i tablic informacyjnych. Examples of Pylons and information boards.

5 OZNAKOWANIE INFORMACYJNE I REKLAMOWE INFORMATION AND ADVERTISING SIGNAGE Reklama wizualna i systemy informacyjne stanowi¹ nieodzowny element wykoñczenia firm prywatnych i budynków u ytecznoœci publicznej. Oferujemy szeroki zakres us³ug w zakresie brandingu elewacji sklepów, firm, urzêdów, hoteli oraz innych obiektów wymagaj¹cych oznakowania przy zastosowaniu reklamy zewnêtrznej, liternictwa i oœwietlenia. Produkt innowacyjny wymaga nowoczesnej formy prezentacji. Niecodzienny charakter, oraz szeroki wachlarz mo liwoœci czyni ten sposób reklamy wyj¹tkowo po ¹danym. Visual advertising and signage of the elevation is an inseparable component of the modern companies and public buildings. We offer a wide range of services in the field of branding the elevations of the shops, companies, offices, hotels and other objects that need signage using outdoor advertising, lettering and lighting. An innovative product needs modern form of presentation. Unique character and a wide range of possibilities make this kind of advertisement highly a desired one.

6 Przyk³ady wykorzystania ró nych rodzajów materia³u i indywidualnych rozwi¹zañ konstrukcyjnych. Examples of the use of different materials and individual construction solutions. Przyk³ady wykorzystania ró nych rodzajów materia³u i indywidualnych rozwi¹zañ konstrukcyjnych. Examples of the use of different materials and individual construction solutions.

7 Tablice informacyjne / Information boards Zapewniaj¹ Pañstwa firmie niezbêdne oznakowanie, potrzebne w codziennej komunikacji wizualnej. Tworz¹ nieod³¹czny element nowoczesnego budynku. Provide necessary signage for your company which is needed for everyday visual communication. Compose an inseparable element of a modern building. Digital Signage - kluczowy element komunikacji cyfrowej. Obejmuje zintegrowan¹ formê zarz¹dzania systemem, w sk³ad którego wchodz¹ wyœwietlacze elektroniczne, cyfrowe znaki, infokioski, prezentuj¹ce informacje i reklamy. Digital signage a key element of digital communication. It is an integrated form of system management which includes electronic displays, digital signs, and Info Kiosks presenting and displaying information and advertisements. Tablice Informacyjne naœcienne - idealne rozwi¹zanie tam, gdzie potrzebna jest bardzo czêsta wymiana informacji. Tablice wykonywane s¹ zazwyczaj z paneli wymiennych, pozwalaj¹cych na ³atw¹ zmianê ich treœci. Wall Information Boards - an ideal solution there where the frequent exchange of information is needed. The boards are usually made of replaceable panels which allow frequent change of the information content. Pylony - nowoczesne s³upy reklamowe, które s¹ charakterystycznym oznaczeniem firm, instytucji, miast. Pylony s¹ tak e efektown¹ form¹ prezentacji informacji wewn¹trz budynków. Advertising Pylons - modern advertising pillars being a characteristic signage of the companies, institutions or the cities. Advertising pylons are also a striking form of an indoor information presentation. Tabliczki przydrzwiowe - wykonane w zale noœci od wystroju wnêtrza, w którym maj¹ byæ zamontowane np. ze szk³a, aluminium, tworzyw sztucznych, mosi¹dzu. Door plates - made out of different materials, e.g. glass, aluminium, plastic, brass, all depending on the interior design in which they are to be installed. Tablice kierunkowe - u³atwiaj¹ orientacjê w terenie. Mog¹ przybraæ dowolny kszta³t, z³o ony nawet z kilku modu³ów. Tablice mo na montowaæ bezpoœrednio na œcianie, prostopadle do niej lub podwiesiæ. Direction boards facilitate the sense of direction. May be of any shape and composed even of a few modules. Direction boards may be attached directly to the wall, at right angles to the wall or simply suspended. Grafika Informacyjna - informacja merytoryczna przekazywana za pomoc¹ wykresu, planu lub diagramu. Information graphics factual information presented by means of graph, plan or a diagram. Tabliczki prostopad³e tabliczki mocowane do powierzchni pionowych. Oznakowanie tego typu najczêciej opiera siê na piktogramach, tak by jak najtrafniej i najskuteczniej przekazaæ komunikat. Right angle plates plates attached to vertical surfaces. Signage of this kind is often based on the pictograms in order to present the message most effectively and most accurately.

8 WYSTRÓJ SKLEPÓW STORE DESIGN Wspomagamy aran acje przestrzeni sklepowych, a co najwa niejsze produkujemy jej elementy. Zajmujemy siê wystrojem wnætrz sklepów i wyposaýeniem powierzchni handlowych róýnych braný, wzorcowni oraz stoisk wystawienniczych. Wykonujemy konstrukcje, modu³y wystawowe i ekspozycyjne. Dziêki zastosowaniu zaawansowanych technologii multimedialnych i nowoczesnych materia³ów, potrafimy odpowiednio zaprezentowaæ potencjalnemu nabywcy Pañstwa produkt i tym samym sk³oniæ go do zakupu. Not only do we offer our services in the field of design and exhibition space utilization but we also produce its elements. We design the interiors of the stores and equip the space of the shops that are of various business lines, pattern rooms and exhibition stands. We make constructions, exhibitions and exposition modules. Thanks to the use of advanced multimedia technologies and modern supplies and materials, we know how to present your product to a potential client and hence persuade him to purchase it. Przestrzeñ handlowa w halach SELGROS. Retail space in SELGROS market halls.

9 Przestrzeñ handlowa w halach SELGROS. Retail space in SELGROS market halls. Przestrzeñ handlowa w halach SELGROS. Retail space in SELGROS market halls.

10 Wykonanie fasady obiektu handlowego GIANT MEBLE. Execution of the façade of the GIANT MEBLE shopping centre. Aran acja wnêtrza obiektu handlowego wraz z ma³¹ architektur¹ GIANT MEBLE. Execution of the façade of the GIANT MEBLE shopping centre together with landscape architecture.

11 Aran acja pasa u handlowego RUELLE 12. Arrangement of the Ruelle 12 shopping arcade. Wykonanie elementów reklamowych i informacyjnych SCARPABELLA. Execution of the advertising and information elements in the SCARPABELLA.

12 KONSTRUKCJE SCENOGRAFIE MODUŁY PREZENTACYJNE CONTRUCTIONS, SCENERIES AND PRESENTATION MODULES Bazuj¹c na kreatywnoœci i w³asnym parku maszynowym tworzymy unikalne instalacje na potrzeby wystaw, eventów jak i niestandardowych aran acji. Mnogoœæ dostêpnych materia³ów, jak i umiejêtnoœæ ich ³¹czenia zapewnia i dana przestrzeñ uzyska niepowtarzalny charakter. Basing on the creativity and our own machines we create unique systems adjusted not only to the needs of exhibitions, events but also to the needs of the unconventional arrangements. Multitude of materials and our skills of combining them make that the space gets a unique and unrepeatable character. TEATRY, MUZEA, GALERIE THEATRES, MUSEUMS, GALERIES Przyk³ady modu³ów wystawowych oraz wykorzystania przestrzeni ekspozycyjnej. Examples of the exhibition modules and exhibition space utilization.

13 Przyk³ady modu³ów wystawowych oraz wykorzystania przestrzeni ekspozycyjnej EURO POZNAÑ 2012 Examples of the exhibition modules and exhibition space utilization EURO POZNAÑ 2012 Wizualizacje 3D Visualisations 3D

14 Pylony multimedialne Multimedia pylons. Przyk³ady wykorzystania przestrzeni komercyjnej Examples of commercial space utilization.

15 IDENTYFIKACJA Corporate Idenity WIZUALNA CORPORATE IDENTITY Wspó³czesne procesy marketingowe oraz budowanie marki, wymagaj¹ profesjonalnych zabiegów i stanowi¹ nieodzowny element pozycjonowania znaku oraz jego funkcjonowania w œwiadomoœci potencjalnego klienta. Gwarantujemy profesjonalna obs³ugê w zakresu brandingu istniej¹cych i nowopowsta³ych podmiotów. Zapewniamy pomoc w zakresie strategii budowania to samoœci i wizerunku marki. Zapraszamy Pañstwa do wspó³pracy z zakresu szeroko pojêtej reklamy, promocji marki, informacji wizualnej, wykoñczenia i aran acji wnêtrz oraz przestrzeni prezentacyjnych. Zapewniamy indywidualne i profesjonalne podejœcie do ka dego klienta. We invite you to cooperation within the scope of advertisement, brand promotion, visual information, interior design and presentation space. We guarantee an individual and professional approach towards each client. Contemporary marketing processes and building a brand name need a professional effort and are an essential element of positioning the sign as its functioning in the awareness of a potential client. We guarantee professional services in the field of branding already existing and new subjects. We provide help in the scope of strategies of building the identity and brand image.

16 Kreativia ul. Sk³adowa PrzeŸmierowo Tel Fax

d e k o r a c y j n e / o p e n w o r k p a n e l s

d e k o r a c y j n e / o p e n w o r k p a n e l s DESIGN KRZYSZTOF URBANSKI / o p e n w o r k p a n e l s 43-190 Miko³ów, ul. wirki i Wigury 65 info@proform.pl tel: +48 32 738 88 90 fax: +48 32 738 88 99 2010 PROFORM / FRAKTAL - biuro@3d-fraktal.eu o

Bardziej szczegółowo

MANAGEMENT METHODS AND CONCEPTS FOR BUILDING COMPETITIVE ADVANTAGE IN HOSPITALITY COMPANIES

MANAGEMENT METHODS AND CONCEPTS FOR BUILDING COMPETITIVE ADVANTAGE IN HOSPITALITY COMPANIES 178 Pol. J. Sport Tourism 2014, 21, 178-189 MANAGEMENT METHODS AND CONCEPTS FOR BUILDING COMPETITIVE ADVANTAGE IN HOSPITALITY COMPANIES BEATA GIERCZAK University of Rzeszów, Chair of Tourism Economy, Department

Bardziej szczegółowo

Termin zg³oszenia up³ywa w 30 dniu przed rozpoczêciem targów / Deadline for submitting applications is 30 days prior to the fair s commencement

Termin zg³oszenia up³ywa w 30 dniu przed rozpoczêciem targów / Deadline for submitting applications is 30 days prior to the fair s commencement Pe³na nazwa firmy Full Company Name Ulica Street Telefon Phone PLSTPOL 6-9.05.015 Prezes Zarz¹du, Dyrektor General Manager ZG OSZENIE UDZI U / PPLICTION FORM ZMÓWIENIE POWIERZCHNI WYSTWIENNICZEJ / ORDER

Bardziej szczegółowo

AGROTRAVEL 10-12.04.2015

AGROTRAVEL 10-12.04.2015 Pe³na nazwa firmy Full ompany Name Ulica Street Telefon Phone GROTRVEL 10-1.04.015 Prezes Zarz¹du, Dyrektor General Manager ZG OSZENIE UDZI U / PPLITION FORM ZMÓWIENIE POWIERZHNI WYSTWIENNIZEJ / ORDER

Bardziej szczegółowo

24-26.02.2012 FORMULARZ ZG OSZENIOWY / APPLICATION FORM

24-26.02.2012 FORMULARZ ZG OSZENIOWY / APPLICATION FORM 4-6.0.01 ul. Mazowiecka 63/, 60-63 Poznañ POLAND tel. +48 61/ 843 6 13, 656 79 05, fax 61/ 843 38 05 1 FORMULARZ ZG OSZENIOWY / APPLICATION FORM Zg³aszam udzia³ w XII Miêdzynarodowych Targach FERMA BYD

Bardziej szczegółowo

OUTDOOR INFLATABLE PRODUCER

OUTDOOR INFLATABLE PRODUCER OUTDOOR INFLATABLE PRODUCER PNEUMATYCZNE BALONY STANDARTOWE STANDARD PNEUMATIC BALLOONS B12 B16 10m B20 8m 6m 5m 4m 3m 2m STANDARDOWE WYSOKOŚCI Standard Inflatable Balloons ( Advertising Balloons ) The

Bardziej szczegółowo

SALON ZDROWIE SENIORA 23-24.04.2015

SALON ZDROWIE SENIORA 23-24.04.2015 SLON ZDROWIE SENIOR 3-4.04.015 Pe³na nazwa firmy / Full ompany Name: ZGOSPODROWNIE POWIERZHNI WYSTWIENNIZEJ (ZUDOW W SN) FITTING OUT OF EXHIITION RE (ONSTRUTION ELONGING TO THE EXHIITOR) ul. Zak³adowa

Bardziej szczegółowo

SALON NAUKA DLA GOSPODARKI SCIENCE FOR THE ECONOMY

SALON NAUKA DLA GOSPODARKI SCIENCE FOR THE ECONOMY SALON NAUKA DLA GOSPODARKI SCIENCE FOR THE ECONOMY 19 22 czerwca 2006 Patronat: Minister Nauki i Szkolnictwa Wy szego Minister Gospodarki KATALOG OFERT WYSTAWCÓW Wystawcy Exhibitors AKCELERATOR TECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

Eastern Poland IT Companies Cluster

Eastern Poland IT Companies Cluster Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej Eastern Poland IT Companies Cluster Branża: informatyczna, telekomunikacyjna Sector: IT, telecommunication Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

ZAPROJEKTOWANY Z MYŚLĄ O POTRZEBACH NAJEMCY DESIGNED WITH THE TENANT S NEEDS IN MIND

ZAPROJEKTOWANY Z MYŚLĄ O POTRZEBACH NAJEMCY DESIGNED WITH THE TENANT S NEEDS IN MIND ZAPROJEKTOWANY Z MYŚLĄ O POTRZEBACH NAJEMCY DESIGNED WITH THE TENANT S NEEDS IN MIND SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS WPROWADZENIE INTRODUCTION 2 LOKALIZACJA LOCATION 10 ARCHITEKTURA ARCHITECTURE 14 POWIERZCHNIA

Bardziej szczegółowo

konkurs na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku competition for the best designed products and services on the Polish market

konkurs na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku competition for the best designed products and services on the Polish market konkurs na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku competition for the best designed products and services on the Polish market 2010 www.iwp.com.pl/projekty_dobry_wzor Instytut Wzornictwa

Bardziej szczegółowo

TARGI W POLSCE EXHIBITIONS IN POLAND. i targi za granicą z udziałem polskich wystawców. and exhibitions abroad with Polish exhibitors participation

TARGI W POLSCE EXHIBITIONS IN POLAND. i targi za granicą z udziałem polskich wystawców. and exhibitions abroad with Polish exhibitors participation Polska Izba Przemysłu Targowego Polish Chamber of Exhibition Industry TARGI W POLSCE i targi za granicą z udziałem polskich wystawców EXHIBITIONS IN POLAND and exhibitions abroad with Polish exhibitors

Bardziej szczegółowo

TARGI W POLSCE TRADE FAIRS IN POLAND MESSEN IN POLEN

TARGI W POLSCE TRADE FAIRS IN POLAND MESSEN IN POLEN POLSKA KORPORACJA TARGOWA POLISH TRADE FAIR CORPORATION POLNISCHE MESSEKORPORATION TARGI W POLSCE TRADE FAIRS IN POLAND MESSEN IN POLEN 2007 NR 1 (14) 2007, ISSN 1233-2763 oraz INFORMACJA o mo liwoœciach

Bardziej szczegółowo

EDI. Best Practice ECR. Copyright by Instytut Logistyki i Magazynowania. Poznañ, 2004, wyd. I Poznañ, 2004, first edition. Polska

EDI. Best Practice ECR. Copyright by Instytut Logistyki i Magazynowania. Poznañ, 2004, wyd. I Poznañ, 2004, first edition. Polska @Dobre praktyki EDI Best Practice Polska ECR Efektywna Obs³uga Konsumenta Copyright by Instytut Logistyki i Magazynowania Poznañ, 2004, wyd. I Poznañ, 2004, first edition Spis treœci Contents Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Termin zg³oszenia up³ywa w 30 dniu przed rozpoczêciem wystawy / Deadline for submitting applications is 30 days prior to the exhibition commencement

Termin zg³oszenia up³ywa w 30 dniu przed rozpoczêciem wystawy / Deadline for submitting applications is 30 days prior to the exhibition commencement Pe³na nazwa firmy Full ompany Name Ulica Street Telefon Phone ZG OSZENIE UDZI U Z POŒREDNITWEM TRGÓW KIELE/ PPLITION FORM VI TRGI KIELE ZMÓWIENIE POWIERZHNI WYSTWIENNIZEJ / ORDER FOR EXHIITION RE ZMÓWIENIE

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania dla inteligentych Budynków intelligent Building SolutionS

Rozwiązania dla inteligentych Budynków intelligent Building SolutionS Rozwiązania dla inteligentych Budynków intelligent Building SolutionS indeks index nowa JakoŚĆ Życia new Quality of life new Quality of life 03 comfort 04 engergy efficiency 05 SecuRity 06 flexibility

Bardziej szczegółowo

TArgI w POLSCE i targi za granicą z udziałem polskich wystawców

TArgI w POLSCE i targi za granicą z udziałem polskich wystawców Targi w Polsce 2010 Exhibitions in Poland ISSN 1899-7066 Polska Izba Przemysłu Targowego Polish Chamber of Exhibition Industry TArgI w POLSCE i targi za granicą z udziałem polskich wystawców EXHIBITIONS

Bardziej szczegółowo

TARGI W POLSCE TRADE FAIRS IN POLAND MESSEN IN POLEN

TARGI W POLSCE TRADE FAIRS IN POLAND MESSEN IN POLEN TARGI W POLSCE TRADE FAIRS IN POLAND MESSEN IN POLEN 2006 Targi organizowane przez cz³onków Polskiej Korporacji Targowej The fairs organized by the members of the Polish Trade Fair Corporation Die Messen,

Bardziej szczegółowo

Projektowanie skutecznych usług. publicznych: praktyczny podręcznik dla kadry instytucji publicznych

Projektowanie skutecznych usług. publicznych: praktyczny podręcznik dla kadry instytucji publicznych Design at your Service Od roku 2011 Urząd Marszałkowski Województwa ŚląDesign Silesia project initially in partnership with the początkowo z Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach Academy of Fine Arts in

Bardziej szczegółowo

Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w administracji rządowej poprzez wykorzystanie potencjału środowisk naukowych i eksperckich. Raport ...

Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w administracji rządowej poprzez wykorzystanie potencjału środowisk naukowych i eksperckich. Raport ... Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w administracji rządowej poprzez wykorzystanie potencjału Raport Warszawa 2011 1 Raport ko cowy z badania pt. Podniesienie jako ci procesów decyzyjnych w administracji

Bardziej szczegółowo

GIFT STAR... 36 GM GADGETS... 37 GJC INTER MEDIA... 38-39 INSPIRION... 40-41 IMI PARTNER... 42 JAVRO... 43 JETT STUDIO... 44-45 FIRMA KULIK...

GIFT STAR... 36 GM GADGETS... 37 GJC INTER MEDIA... 38-39 INSPIRION... 40-41 IMI PARTNER... 42 JAVRO... 43 JETT STUDIO... 44-45 FIRMA KULIK... 1 SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS PIAP-SŁOWO WSTĘPNE... 3-4 INDEX... 5 1 STOCK... 6-7 3LINE PROMOTION... 8 AML/ROM88... 9 ART CLIP... 10-11 ARUAL GADŻETY... 12 BUSINESS MEDIA... 13 ATUT... 14-15 AWIH...

Bardziej szczegółowo

1 Przedmowa. Introduction. 2 Torqway. 7 Zakład Energoelektroniki TWERD Michał Twerd. Torqway. 9 Plast-farb

1 Przedmowa. Introduction. 2 Torqway. 7 Zakład Energoelektroniki TWERD Michał Twerd. Torqway. 9 Plast-farb Spis treści Table of contents Spis treści 1 Table of contents 1 Przedmowa 2 Introduction 2 Torqway 6 Torqway 7 Zakład Energoelektroniki TWERD Michał Twerd 8 Zakład Energoelektroniki TWERD Michał Twerd

Bardziej szczegółowo

Piękno na pokolenia. Beauty for generations. www.cdm-drewno.pl

Piękno na pokolenia. Beauty for generations. www.cdm-drewno.pl Piękno na pokolenia Beauty for generations www.cdm-drewno.pl Szanowni Państwo! Dear All Jesteśmy przekonani, że widoki z Państwa okien są wspaniałe. Takie obrazy wymagają równie pięknych ram. To jest właśnie

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Zg³oszenie nie dotyczy punktów handlowych. Tego typu dzia³alnoœæ wymaga zgody Organizatora.

UWAGA! Zg³oszenie nie dotyczy punktów handlowych. Tego typu dzia³alnoœæ wymaga zgody Organizatora. UWAGA! Zg³oszenie nie dotyczy punktów handlowych. Tego typu dzia³alnoœæ wymaga zgody Organizatora. NOTE! This application do not cover merchants. This kind of activities requires the Organiser's consent.

Bardziej szczegółowo

Metodyka opracowania portalu geoinformacyjnego z użyciem oprogramowania typu Open Source na przykładzie serwisu WWW Muzeum na Majdanku

Metodyka opracowania portalu geoinformacyjnego z użyciem oprogramowania typu Open Source na przykładzie serwisu WWW Muzeum na Majdanku Polski Przegląd Kartograficzny Tom 46, 2014, nr 4, s. 397 411 OLGA JAWORSKA Łęczna olgajaworska@interia.pl Metodyka opracowania portalu geoinformacyjnego z użyciem oprogramowania typu Open Source na przykładzie

Bardziej szczegółowo

price 14,85 PLN (including 8% VAT)

price 14,85 PLN (including 8% VAT) 5 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) ISSN 2080-9654 9772080 965203 0 5> Best pastry in town Home made ice cream Exquisite mediteranean cuisine Innovative cocktails Premium selection of wines Catering

Bardziej szczegółowo

Lawyers l Tax Advisors l Accountants. supporting decision makers. Berlin Warszawa Wroc³aw

Lawyers l Tax Advisors l Accountants. supporting decision makers. Berlin Warszawa Wroc³aw Lawyers l Tax Advisors l Accountants supporting decision makers Berlin Warszawa Wroc³aw Who we are... Kim jestesmy... Who we are... JP Weber is a prestigious address for foreign investors and entrepreneurs

Bardziej szczegółowo

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATORZY ORGANISERS

ORGANIZATORZY ORGANISERS ORGANIZATORZY ORGANISERS Lentewenc Sp. z o.o. ul. Skwer Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 5/37 01-015 Warszawa tel. + 48 22 395 66 99 fax + 48 22 395 66 90 biuro@lentewenc.com www.lentewenc.com KRS 0000415363

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Podlaskim

Klastry w Województwie Podlaskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Podlaskim województwo podlaskie / Podlaskie Voivodeship Clusters in the Podlaskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo