Self-medication among university students in Lodz

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Self-medication among university students in Lodz"

Transkrypt

1 Self-medication among university students in Lodz Samoleczenie wśród studentów wyższych uczelni w Łodzi Magdalena Antczak, Katarzyna Kapsiak, Sylwia Kałucka Keywords: self-medication, overthe-counter (OTC) drugs, knowledge, student, Lodz Słowa kluczowe: samoleczenie, leki bez recepty, wiedza, student, Łódź Student's Scientific Circle at the First Department of Family Medicine, Medical University of Lodz Magdalena Antczak Katarzyna Kapsiak 5th year students The First Department of Family Medicine, Medical University of Lodz Sylwia Kałucka, MD, PhD Senior Assistant CORRESPONDENCE ADDRESS: I Zakład Medycyny Rodzinnej Uniwersytet Medyczny w Łodzi ul. Narutowicza Łódź tel.: fax: RECEIVED: ACCEPTED: Abstract: Background. In recent years, there has been an increase in over-the-counter (OTC) drugs usage in Poland. Enhanced interest in self-medication can be explained by, among others, easy access to wide range of medications, intense marketing campaigns, and health promotion. Self-medication can involve positive effects, like relieving health care system of dealing with mild complaints. On the other hand, there are some concerns connected with misuses of OTC drugs and dietary supplements, using them inadequately to recommendations, and possible delay in diagnosis of serious diseases. The aim. To investigate students attitude to the self-medication and using OTC drugs, sources of information about medicines, and compliance with general rules of using them. Materials and methods. Research was executed by diagnostic poll method using questionnaire of the authors own construction. Study group consisted of 115 students from Lodz including: the Medical University of Lodz UM (57 participants) and 58 students of the other universities (the University of Lodz UL and the Lodz University of Technology PL). Results. Among our study students, the most frequently used OTC medicines were painkillers, followed by vitamins and minerals. The main sources of information for students about the OTC drugs were: a doctor (49%), a pharmacist () and Internet (27%). The most frequent mistakes made by participants when taking OTC drugs included: postponing visits to the doctor, even though symptoms of disease were not relieved, not reading information about the drug, taking excessive amount, and taking them too long. Conclusions. OTC drugs are beneficial for self-medication, if one uses them wisely, and in accordance with the manufacturer s instructions. Streszczenie: Wstęp. W ostatnich latach w Polsce zauważa się wzrost stosowania leków dostępnych bez recepty. Zwiększenie zainteresowania Polaków samoleczeniem można tłumaczyć m.in. łatwym dostępem do szerokiego wachlarza preparatów, intensywnymi działaniami marketingowymi, promocją zdrowego stylu życia. Samoleczenie może wiązać się z pozytywnymi skutkami, takimi jak odciążenie systemu opieki zdrowotnej w przypadku łagodnych dolegliwości. Z drugiej strony niepokój budzi nadużywanie leków dostępnych bez recepty i suplementów diety, stosowanie ich niezgodnie z zaleceniami oraz możliwe opóźnienie diagnostyki poważnych schorzeń. Celem pracy jest poznanie postawy studentów wobec samoleczenia oraz korzystania z leków dostępnych bez recepty, źródeł informacji na temat leków, a także stopnia przestrzegania ogólnych zasad ich stosowania. Materiał i metoda. Badanie zostało przeprowadzone metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza. Grupa badawcza składała się ze 115 studentów z Łodzi: 57 z Uniwersytetu Medycznego UM oraz 58 studentów z kierunków niemedycznych: z Uniwersytetu Łódzkiego UŁ i Politechniki Łódzkiej PŁ. Wyniki. Najczęściej stosowanymi lekami bez recepty wśród studentów były leki przeciwbólowe, następnie witaminy i minerały. Główne źródło informacji dla studentów o lekach OTC to: lekarz (49%), farmaceuta () i Internet (27%). Najczęstsze popełniane błędy przez badanych przy stosowaniu leków OTC to: odwlekanie wizyty u lekarza, mimo iż objawy choroby nie ustępują, nieczytanie ulotki informacyjnej o leku, przyjmowanie za dużej dawki leku, zażywanie zbyt długo leku. Wnioski. Leki dostępne bez recepty są dobrodziejstwem dla samoleczenia, jeśli korzysta się z nich rozsądnie i zgodnie z zaleceniami producenta. Wstęp Samoleczenie wiąże się ze stosowaniem leków OTC, czyli dostępnych bez recepty. Sprzedaż ich w Polsce stale rośnie, począwszy od lat 90., tj. okresu przemian społeczno-gospodarczych. Rynek leków OTC od tamtej pory dynamicznie się rozwija i aktualnie prognozowany jest 3% wzrost sprzedaży 1. Aby (Probl Med Rodz 2013;2(42):34 39) zrozumieć skalę tego zjawiska, wystarczy spojrzeć na dane gospodarki. Polska jest szóstym co do wielkości rynkiem zbytu leków w Europie i drugim pod względem liczby opakowań leków przypadających na 1 mieszkańca 2. Leki OTC stanowią 19,1% udziału w całym rynku farmaceutycznym, a przeciętne polskie gospodarstwo domowe przeznacza rocznie na zakup leków dostępnych bez recepty 811,28 zł 3. 34

2 XXI wiek jest wiekiem natłoku informacji, potęgi mediów, kiedy to dbanie o wygląd i zdrowie stało się modne. Młodzi dorośli w większym stopniu podążają za nowymi trendami, również w kwestii wyboru leków. Są oni bardziej podatni na intensywne działania marketingowe firm farmaceutycznych. Bardzo jednak reklamy nie przekazują wystarczającej ilości informacji o preparatach lub nawet wprowadzają odbiorcę nieumyślnie w błąd poprzez swoją uproszczoną treść. Tempo życia i ciągły brak czasu zmuszają do poszukiwania prostych i szybkich metod radzenia sobie z dolegliwościami. Wzrost zainteresowania Polaków samoleczeniem można tłumaczyć łatwym dostępem do szerokiego wachlarza preparatów, które możemy kupić nie tylko w aptece, ale także w supermarkecie i na najbliższej stacji benzynowej. Wszystko to może prowadzić do błędów polegających na stosowaniu wielu leków kryjących się pod różnymi nazwami handlowymi, a zawierających tę samą substancję czynną. Niepokój również budzi stosowanie leków OTC niezgodnie z zaleceniami lub zwlekanie ze zgłoszeniem się po poradę lekarską w przypadku poważnych i dłużej trwających objawów choroby. Z drugiej strony, samoleczenie może odgrywać pozytywną rolę. Daje odciążenie lekarzy w przypadku łagodnych, błahych dolegliwości i pomaga systemowi opieki zdrowotnej w skróceniu czasu oczekiwania na poradę-wizytę u lekarza przez zmniejszenie liczby potencjalnych pacjentów. Warto przybliżyć, jak kształtuje się świadomość zdrowotna wśród młodego pokolenia Polaków. Dzięki temu można prognozować rozwój samoleczenia w przyszłości. Istotne jest, czy wykształcenie medyczne koreluje z większą umiejętnością dbania o zdrowie, gdyż studenci medycyny już jako absolwenci UM sami staną się źródłem wiedzy na temat samoleczenia. Cel pracy Celem pracy było poznanie postawy studentów łódzkich wyższych uczelni wobec samoleczenia oraz korzystania z leków dostępnych bez recepty poprzez określenie: 1. ści stosowania podstawowych grup leków OTC, 2. źródeł informacji na temat leków OTC, 3. stopnia przestrzegania ogólnych zasad bezpiecznego stosowania leków OTC. Materiały i metody Badanie zostało przeprowadzone metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza. Grupa badawcza składała się ze 115 studentów, w tym 57 z kierunków medycznych (Uniwersytet Medyczny w Łodzi UM) i 58 z kierunków niemedycznych (w tym 41 z Uniwersytetu Łódzkiego UŁ oraz 17 z Politechniki Łódzkiej PŁ). Kwestionariusz składał się z 23 pytań o charakterze zamkniętym. Pytania dotyczyły: podstawowych danych demograficznych oraz sposobów postępowania w dolegliwościach zdrowotnych, samooceny skuteczności stosowanych przez siebie leków dostępnych bez recepty, źródeł informacji o tych lekach i stopnia przestrzegania zasad bezpiecznego ich przyjmowania. W analizie statystycznej wykorzystano oprogramowanie pakietu STATISTICA 10. Badanie otrzymało zgodę Komisji Etyki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi o numerze RNN/140/13/KB. Wyniki W badaniach ankietowych uczestniczyło 115 osób w wieku 22,6±2,1 roku, w tym 63 kobiety (54,8%) i 52 mężczyzn (45,). W grupie studentów UM (57 osób), w której znalazło się 36 kobiet (63,) oraz 21 mężczyzn (36,8%), średnia wieku wynosiła 24,2 roku, natomiast wśród studentów UŁ i PŁ znalazło się 27 kobiet (46,6%) oraz 31 mężczyzn (53,), a średnia wieku wynosiła 21,1 roku. Ankietowani studenci najczęściej deklarowali, że w przypadku wystąpienia drobnych dolegliwości zdrowotnych, takich jak ból, przeziębienie itp., podejmują samoleczenie z wykorzystaniem leków dostępnych bez recepty (53%), ¼ badanych decyduje się na domowe metody leczenia, a 2 nie robi nic i stara się przeczekać dolegliwości (Rycina 1). porada lekarska domowe metody leczenia stosowanie leków OTC przeczekiwanie dolegliwości 11% % 0% 10% 20% 30% 40% 60 Rycina 1. Sposoby postępowania studentów w dolegliwościach zdrowotnych 35

3 Tabela I. Częstość przyjmowania grup leków dostępnych bez recepty przez badanych w ciągu ostatniego miesiąca UM UŁ i PŁ n (%) n (%) Leki przeciwbólowe wiele razy 06 10, 07 12,1% kilkakrotnie 37 64,9% 20 34, 14 24,6% 31 53, Witaminy i minerały wiele razy 08 14,0% 17 29,3% kilkakrotnie 25 43,9% 21 36, 24 42,1% 20 34, Leki na przeziębienie, ból gardła, kaszel wiele razy 03 05,26% 06 10,3% kilkakrotnie 23 40, ,7% 31 54,39% 22 37,9% Leki na dolegliwości przewodu pokarmowego wiele razy 02 03,51% 01 01,7% kilkakrotnie 09 15,79% 11 19,0% 46 80,70% 46 79,3% Badani jako powód stosowania leków dostępnych bez recepty najczęściej wymieniali łagodny, błahy charakter dolegliwości (61%) lub reklamę czy sugestię innych osób (37%), natomiast prawie nikt nie stwierdzał, że przyczyną podjęcia samoleczenia jest trudność w skorzystaniu z porady lekarza (1%). Najczęściej studenci UM sięgają po leki przeciwbólowe i preparaty witaminowe (64,9%). Studenci UŁ i PŁ najczęściej sięgają po leki na przeziębienie, ból gardła i kaszel (51,7%). Wszyscy badani najrzadziej kupowali OTC przy dolegliwościach przewodu pokarmowego. Pozostałe grupy leków, o których przyjmowanie pytano w ankiecie, m.in. środki uspokajające, nasercowe, nikotynozastępcze i odchudzające, były stosowane sporadycznie. Większość ankietowanych stwierdza, że stosowane przez nich leki wykazują umiarkowaną skuteczność (7) (Rycina 2). Istnieje duże zróżnicowanie przekonań ankietowanych na temat potencjalnego szkodliwego działania leków w zależności od kierunku studiów. 6 studentów medycyny jest przekonanych o szkodliwym działaniu leków kupowanych bez recepty w przeciwieństwie do studentów z UŁ i PŁ, gdzie tylko 16% potwierdza taką możliwość (Rycina 3). Rycina 3. Przekonania badanych na temat szkodliwości leków dostępnych bez recepty 7 bardzo skuteczne dość skuteczne nieskuteczne Rycina 2. Samoocena skuteczności stosowanych przez badanych leków dostępnych bez recepty Ankietowani, zapytani o źródła informacji na temat dolegliwości zdrowotnych i leków dostępnych bez recepty stosowanych w ich leczeniu, niezależnie od kierunku studiów, najczęściej podają poradę lekarza lub farmaceuty, opinię członka rodziny lub wiadomości zaczerpnięte z Internetu. Studenci kierunków niemedycznych (2) zdecydowanie częściej niż studenci kierunków medycznych () odwoływali się do 36

4 informacji telewizyjnych, natomiast tylko studenci kierunków medycznych zadeklarowali, że źródłem ich wiedzy jest literatura specjalistyczna (5) (Rycina 4). Rycina 4. Źródła informacji na temat własnej dolegliwości oraz leków dostępnych bez recepty, stosowanych w danym leczeniu Najczęstszym odstępstwem od powszechnie przyjętych zasad bezpiecznego stosowania leków dostępnych bez recepty, do którego przyznawali się ankietowani, było odwlekanie wizyty u lekarza, mimo że objawy choroby nie ustępowały. Odkładanie wizyty u lekarza zdarza się u 17% badanych i u osób, nie obserwuje się przy tym zróżnicowania między studentami różnych kierunków studiów (Rycina 5A). Blisko ¼ badanych studentów przyznała się do stosowania nowego leku ( lub przynajmniej ) bez zapoznania się z ulotką informacyjną, takie postępowanie jest częstsze wśród studentów kierunków niezwiązanych z medycyną (Rycina 5B). Studenci medycyny stosują leki dostępne bez recepty dłużej niż studenci z UŁ i PŁ oraz w większych dawkach niż to jest zalecane (Rycina 5C i 5D). Dyskusja Samoleczenie wg definicji WHO jest przyjmowaniem lekarstw przez konsumenta w celu leczenia chorób lub objawów rozpoznanych samodzielnie. Jest to zjawisko społeczne, które charakteryzuje kulturę zdrowotną danego kraju. Istnieje ono od zawsze, ale ze względu na większą świadomość znaczenia profilaktyki w zwalczaniu chorób i wzrost statusu ekonomicznego społeczeństwa, ma coraz większe znaczenie. Potwierdzają to wyniki badania, gdzie ponad połowa ankietowanych studentów przyznaje się dostosowania leków OTC podczas choroby. Jedynie 11% uznaje, że dolegliwość wymaga konsultacji z lekarzem. Badanych nie zniechęcają kolejki w przychodniach, mimo iż w przeważającej części traktują oni swoje objawy jako niewystarczająco poważne. ¾ ankietowanych, niezależnie od rodzaju uczelni, wysoko ocenia skuteczność działania leków OTC. Spełniony jest w ten sposób cel samoleczenia, ale z drugiej strony nie możemy zapominać, że środki te mogą też bardzo skutecznie maskować poważne dolegliwości. Samowolne przyjmowanie leków OTC przez 53% badanych może również budzić niepokój, iż w błahych dolegliwościach łatwo sięgają po farmaceutyk, zapominając o możliwych działaniach niepożądanych. Ośrodki monitorowania bezpieczeństwa farmakoterapii co roku ostrzegają, iż główną przyczyną występowania polekowych działań niepożądanych jest niewłaściwe stosowanie preparatów lekowych 4. Potwierdzeniem tego jest wielokrotne sięganie po leki przeciwbólowe, przeciwzapalne w ciągu 1 miesiąca przez studentów medycyny. Jest to grupa leków najpopularniejsza i prawie dwukrotnie częściej stosowana przez studentów UM niż studentów z pozostałych dwóch uczelni. Zbytnia pewność młodych medyków na temat działania leków NLPZ powoduje, iż zapominają o możliwym przedawkowaniu lub rozwoju uzależnienia od leków. Badania prowadzone w USA, w latach , pokazały potrojenie liczby zgonów wśród kobiet w średnim wieku, wywołanych przedawkowaniem leków przeciwbólowych. Zjawisko to prowadzi do zgonów ok Amerykanek rocznie, a 70% zgonów z powodu przedawkowania leków przeciwbólowych była przypadkowa 5. Problem ten nie ogranicza się do Ameryki, głównymi klientami leków przeciwbólowych w Polsce są kobiety do 40. roku życia z wykształceniem średnim i posiadające rodzinę 6. Jeśli student medycyny zbyt sięga po leki przeciwbólowe bez recepty, to tym samym wyrabia sobie nawyk i w przyszłości z łatwością przyjdzie mu wypisać Rp pacjentowi, który zgłosi się z bólem, bez poświęcenia czasu na dogłębne poznanie przyczyny dolegliwości. Potwierdzają to badania Johna Eadie z Uniwersytetu Brandeis, który jest odpowiedzialny za specjalny program monitorujący zasadność przepisywania recept przez lekarzy w USA, gdzie medycy nie zajmowali się rozpoznaniem dolegliwości, tylko od razu przepisywali specyfik 5. Pomimo wiedzy studentów UM o działaniach niepożądanych leków NLPZ, zastanawiająca jest zasadność tak częstej konsumpcji tych preparatów w ciągu jednego miesiąca. Podobnie nieuzasadnione jest też tak 37

5 UŁ PŁ UŁ i PŁ UŁ UM UŁ PŁ i PŁ UM UŁ UM i PŁ UM UM UŁ i PŁ UM 29% 29% 29% 46% 46% 46% 26% 26% 31% 31% 26% 31% 37% 37% 48% 48% 37% % 19% % 1 17% 17% 18% 18% 17% 18% 0% 10% 1 20% 10% % 20% % 0% 10% 1 20% 2 30% 3 3 A) Odwlekam wizytę u lekarza, mimo że objawy choroby nie ustępują % 10% 0% 20% 10% 30% 20% 40% 30% 40% 0% 10% 20% 30% 40% B) Stosuję nowy lek bez zapoznania się z ulotką informacyjną UŁ PŁ UŁ UM UŁ PŁ i PŁ UM UŁ UM i PŁ UM UŁ i PŁ UM UŁ i PŁ UM 60% 60% 60% 47% 47% 58% 58% 47% 58% 41% 41% 41% 40% 40% 40% 9% 9% 1 1 9% 1 16% 16% 16% 0% 0% 0% 0% 10% 0% 20% 10% 30% 20% 40% 30% 40% 60% 0% 10% 60% 0% 20% 10% 30% 20% 40% 30% 40% 60% 60% 0% 10% 20% 30% 40% 60% 0% 10% 20% 30% 40% 60% C) Stosuję lek dłużej, niż jest to zalecane Rycina 5. Najczęstsze błędy przy stosowaniu leków dostępnych bez recepty D) Stosuję lek w dawkach większych, niż jest to zalecane częste korzystanie przez studentów UM (43,9%) oraz UŁ i PŁ (36,) z preparatów witaminowych, tym bardziej iż badani ocenili swój stan zdrowia jako bardzo dobry. Właściwa dieta, bogata w warzywa i owoce, w pełni zabezpiecza potrzeby witaminowe i mineralne młodego dorosłego człowieka. Wysoki odsetek osób korzystających ze środków na przeziębienie, ból gardła i kaszel można tłumaczyć sezonowością badania. Na czwartym miejscu pod względem ści stosowania leków OTC znajdują się preparaty łagodzące dolegliwości układu pokarmowego. Stosuje je mniej studentów, niż wcześniej wymienione grupy leków, jednak relatywnie jest to duża grupa 17% wszystkich ankietowanych. Można przypuszczać, iż na występowanie problemów gastroenterologicznych wśród studentów wpływają: szybkie tempo życia, nieregularne posiłki, różnego rodzaju czynniki stresogenne (np. egzaminy, rozłąka z bliskimi, używki, problemy w grupie rówieśniczej itp.). Może cieszyć fakt, iż nadal wysokim zaufaniem wśród ankietowanych jako źródło informacji o lekach dostępnych bez recepty darzeni są lekarze (49%) i farmaceuci (22,). Przeszło połowa badanych kilkakrotnie w ciągu miesiąca przyjmowała leki przeciwbólowe, leki na przeziębienie, na kaszel, zatem nie mieli problemów z zakupem tych preparatów. Jednakże, 38

6 czy w aptece farmaceuta udzielił wystarczającej informacji na temat szkodliwości preparatów OTC, czy zaproponował wystawienie recepty? Zgodnie z Ustawą o prawie farmaceutycznym z 6 września 2001 roku obowiązującą na terenie Polski, farmaceucie wolno wydać lek recepturowy bez recepty tylko w stanie zagrożenia życia lub zdrowia, w innym przypadku jest to karalne 7. Dostęp do leków OTC jest zbyt łatwy, mogą kupić je osoby niepełnoletnie, co skutkuje wzrastającą liczbą młodzieży potrzebującej pomocy na oddziałach toksykologicznych z powodu przedawkowania leków przeciwbólowych, na kaszel czy katar 8. Aby zapobiec tym zdarzeniom i zmniejszyć nadużywanie leków OTC, informacja o leku powinna być rzetelnie przekazywana przez farmaceutę i w środkach masowego przekazu. Tak jak się spodziewano, studenci UM poszukują wiadomości o samoleczeniu i lekach w źródłach specjalistycznych. Wielu jednak przyznaje, że korzysta w tym celu również z Internetu (27%) lub zasięga rady innych osób (23,). Nie zawsze są to sprawdzone i wiarygodne źródła. Duża rozbieżność pojawia się w kontekście czerpania wiedzy o lekach OTC z telewizji. O ile dla medyków jest to słabe źródło informacji (), to studenci UŁ i PŁ (2) o wiele bardziej są podatni na telewizyjną kampanię reklamową i przy wyborze leku kierują się sugestią mass mediów. Dlatego też posiadają oni niekompletną wiedzę o samoleczeniu, co z kolei prowadzi to błędów. Z badań polskiego rynku farmaceutycznego wynika, iż najczęściej po leki OTC sięgają osoby z wykształceniem podstawowym bądź zasadniczym, z tego powodu reklama leku OTC powinna zawierać więcej informacji o zagrożeniach wynikających z nadużywania preparatu lub przyjęcia zbyt dużej jednorazowej dawki 9. Poważnym błędem jest zaniechanie lub odwlekanie wizyty u lekarza, mimo iż objawy choroby nie ustępują. Tak postępuje lub około 40% badanych. Drugim niebezpiecznym błędem jest stosowanie leków bez zapoznania się z ulotką informacyjną, tak czyni co trzeci ankietowany. Studenci kierunków niemedycznych nie posiadają wystarczającej wiedzy na temat szkodliwości leków OTC. Przekonanie, że lek bez recepty jest całkowicie bezpieczny, jest dużą niefrasobliwością. Kolejnym błędem jest stosowanie leku OTC dłużej (i tak czyni połowa badanych) i w wyższych dawkach, niż wskazuje producent. Leki dostępne bez recepty (np. z grupy NLPZ) są dostępne w sprzedaży w dużo większych dawkach, niż rutynowo zalecane przez lekarza i wypisywane na recepcie. W badaniu zauważono grupę 1 studentów medycyny, którzy przekraczają zalecaną dawkę stosowanego leku OTC i stosują go dłużej (7%), niż powinni to czynić. Jak pokazują powyższe przykłady medyczne, wykształcenie nie chroni przed popełnianiem błędów w samoleczeniu, może też wskazywać na uzależnienie od preparatu lub inny problem zdrowotny wymagający konsultacji lekarskiej. Leki dostępne bez recepty są dobrodziejstwem, jeżeli korzysta się z nich rozsądnie i zgodnie z zaleceniami producenta. Jednakże lek OTC nie powinien zastępować wizyty u lekarza, jeśli objawy mają charakter przewlekły. Wnioski 1. Studenci, mimo dobrego stanu zdrowia, powinni stosować leki dostępne bez recepty zgodnie z zaleceniami producenta. 2. Najbardziej wiarygodnym źródłem informacji o lekach OTC nadal pozostaje lekarz i farmaceuta. 3. Studenci zbytnio ufają reklamom i za stosują preparaty witaminowe bez uzasadnionego wskazania. Autorzy oświadczają, że nie występuje konflikt interesów. References: 1. Raport PMR Rynek produktów OTC w Polsce Prognozy rozwoju na lata CBOS Komunikat z badań Stosowanie leków bez recepty PASMI 4. Woroń J, Porębski G, Kostka-Trąbska E i wsp. Nieracjonalne stosowanie leków w pediatrii jako przyczyna chorób polekowych. Med Wiek Rozwoj 2007;11; Portal esculap.com: USA: Leki przeciwbólowe groźne jak narkotyki Wdowiak L, Lang B, Bojar I i wsp. Samoleczenie kto kupuje leki OTC w Polsce? Zdrow Publiczne 2006;116(4): Dz.U. z 2001 r., nr 126, poz Prawo farmaceutyczne. 8. Portal esculap.com: Dzieci odurzają się lekami dostępnymi bez recepty

WPŁYW REKLAMY NA ZAKUP LEKÓW DOSTĘPNYCH BEZ RECEPTY THE IMPACT OF ADVERTISING ON PURCHASE OF OTC DRUGS

WPŁYW REKLAMY NA ZAKUP LEKÓW DOSTĘPNYCH BEZ RECEPTY THE IMPACT OF ADVERTISING ON PURCHASE OF OTC DRUGS Ann. Acad. Med. Gedan. 2013, 43, 77-87 MARZENA ZARZECZNA-BARAN, EWA BANDURSKA, JOLANTA PĘGIEL-KAMRAT, ALICJA LEWANDOWSKA WPŁYW REKLAMY NA ZAKUP LEKÓW DOSTĘPNYCH BEZ RECEPTY THE IMPACT OF ADVERTISING ON

Bardziej szczegółowo

Przyczyny i zagrożenia samoleczenia oraz przyjmowania suplementów diety

Przyczyny i zagrożenia samoleczenia oraz przyjmowania suplementów diety Karol Nartowski, Anna Wiela-Hojeńska, Łukasz Łapiński Przyczyny i zagrożenia samoleczenia oraz przyjmowania suplementów diety Medycyna to nie sztuka leczenia ludzi, tylko zarabiania na lękach przed chorobą

Bardziej szczegółowo

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Kozłowski Piotr, Cuch Barbara, Kozłowska Magdalena, Kozłowska Karolina, Jędrzejewska Barbara. Analiza nawyków i zachowań związanych ze stosowaniem środków przeciwbólowych dostępnych bez recepty = Analysis

Bardziej szczegółowo

Samoleczenie. pod redakcją Krzysztofa Krajewskiego - Siudy T W O R Z Y M Y I D E E D L A P O L S K I

Samoleczenie. pod redakcją Krzysztofa Krajewskiego - Siudy T W O R Z Y M Y I D E E D L A P O L S K I Samoleczenie pod redakcją Krzysztofa Krajewskiego - Siudy T W O R Z Y M Y I D E E D L A P O L S K I Instytut Sobieskiego ul. Nowy Świat 27 00-029 Warszawa tel./fax: 22 826 67 47 sobieski@sobieski.org.pl

Bardziej szczegółowo

Autosomalnie dominująca torbielowatość nerek u dzieci obserwacje własne ośrodka

Autosomalnie dominująca torbielowatość nerek u dzieci obserwacje własne ośrodka : 203 205 Copyright by Wydawnictwo Continuo PRACE ORYGINALNE ORIGINAL PAPERS Autosomalnie dominująca torbielowatość nerek u dzieci obserwacje własne ośrodka Autosomal dominant polycystic kidney disease

Bardziej szczegółowo

Wiedza kobiet na temat zdrowego stylu życia w okresie ciąży

Wiedza kobiet na temat zdrowego stylu życia w okresie ciąży 69 ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS Dorota Maciąg 1, Agata Figuła 2, Małgorzata Cichońska 3, Katarzyna Kucharska 4 Wiedza kobiet na temat zdrowego stylu życia w okresie ciąży Streszczenie Autorki

Bardziej szczegółowo

Wiedza studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na temat zaburzeń odżywiania

Wiedza studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na temat zaburzeń odżywiania 80 Probl Hig Epidemiol 2012, 93(1): 80-85 Wiedza studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na temat zaburzeń odżywiania Knowledge of nutrition disorders among students of the Medical University of Lodz

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKA PEDIATRYCZNA W POLSCE

PROFILAKTYKA PEDIATRYCZNA W POLSCE F u n d a c j a MY Pa c j e n c i Ewa Borek Maria Libura Agnieszka Chwiałkowska Magdalena Kołodziej Joanna Turkiewicz PROFILAKTYKA PEDIATRYCZNA W POLSCE Z PERSPEKTYWY RODZICÓW MAŁYCH DZIECI Ewa Borek Maria

Bardziej szczegółowo

Wydanie specjalne. pod redakcją prof. dr. hab. n. med. Zbigniewa Gacionga i prof. dr. hab. n. med. Piotra Kuny

Wydanie specjalne. pod redakcją prof. dr. hab. n. med. Zbigniewa Gacionga i prof. dr. hab. n. med. Piotra Kuny Wydanie specjalne Marzec 2008 / Supl. nr 03/08 WSPÓŁPRACA LEKARZA Z PACJENTEM W CHOROBACH PRZEWLEKŁYCH COMPLIANCE, ADHERENCE, PERSISTENCE. STAN OBECNY I MOŻLIWOŚCI POPRAWY pod redakcją prof. dr. hab. n.

Bardziej szczegółowo

Jak życzliwy doktor House...

Jak życzliwy doktor House... Jak życzliwy doktor House... Opinia i oczekiwania właścicieli zwierząt wobec lekarzy weterynarii Inicjator raportu: Patron merytoryczny: Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW Partnerzy: SW RESEARCH AGENCJA

Bardziej szczegółowo

PIELĘGNIARSTWO POLSKIE POLISH NURSING. KWARTALNIK / QUARTERLY Nr 1 (55) 3/2015

PIELĘGNIARSTWO POLSKIE POLISH NURSING. KWARTALNIK / QUARTERLY Nr 1 (55) 3/2015 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Poznan University of Medical Sciences Wydział Nauk o Zdrowiu Faculty of Health Sciences PIELĘGNIARSTWO POLSKIE POLISH NURSING KWARTALNIK / QUARTERLY

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie a zdrowie publiczne

Zarządzanie a zdrowie publiczne PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE ISSN 1733 2486 TOM XV, ZESZYT 12, cz. 3 http://piz.san.edu.pl Zarządzanie a zdrowie publiczne Redakcja Jan Krakowiak Łódź, Warszawa 2014 Koszt wydania Zeszytu 12, cz. 3

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie problemem konsumpcji tytoniu, alkoholu i innych substancji psychoaktywnych w firmie. Poradnik dla Pracodawców i menedżerów

Zarządzanie problemem konsumpcji tytoniu, alkoholu i innych substancji psychoaktywnych w firmie. Poradnik dla Pracodawców i menedżerów Zarządzanie problemem konsumpcji tytoniu, alkoholu i innych substancji psychoaktywnych w firmie Poradnik dla Pracodawców i menedżerów Copyright by Elżbieta Korzeniowska, Krzysztof Puchalski, Eliza Goszczyńska

Bardziej szczegółowo

Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Gmina Tomice 2014

Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Gmina Tomice 2014 Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Gmina Tomice 2014 1 Studio Diagnozy i Profilaktyki 30-011 Kraków ul. Oboźna 17/5 tel. (12) 446-42-60 Spis treści Wstęp Metodologia oraz opis badania... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży. Seria: Zeszyty Naukowe. Nr 42

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży. Seria: Zeszyty Naukowe. Nr 42 Wydawnictwo Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży Seria: Zeszyty Naukowe Nr 42 Łomża 2009 WYŻSZA SZKOŁA AGROBIZNESU W ŁOMŻY ACADEMY OF AGROBUSINESS IN LOMZA KOMITET REDAKCYJNY Dr inż. Piotr Ponichtera Dr

Bardziej szczegółowo

SOCJOMEDYCZNE ASPEKTY ZAŻYWANIA SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH WŚRÓD LEKARZY STAŻYSTÓW NA TERENIE WIELKOPOLSKI

SOCJOMEDYCZNE ASPEKTY ZAŻYWANIA SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH WŚRÓD LEKARZY STAŻYSTÓW NA TERENIE WIELKOPOLSKI ZAKŁAD HIGIENY KATEDRY MEDYCYNY SPOŁECZNEJ UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W POZNANIU Barbara Purandare SOCJOMEDYCZNE ASPEKTY ZAŻYWANIA SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH WŚRÓD LEKARZY STAŻYSTÓW NA TERENIE WIELKOPOLSKI

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Wstęp 3. 2. Streszczenie kierownicze 5. 3. Metodyka badania 9. 3.1. Koszty cukrzycy i chorób sercowo-naczyniowych 9

Spis treści. 1. Wstęp 3. 2. Streszczenie kierownicze 5. 3. Metodyka badania 9. 3.1. Koszty cukrzycy i chorób sercowo-naczyniowych 9 KPMG w polsce Analiza zmian społeczno-demograficznych oraz wpływu złego odżywiania, niedostatecznej aktywności fizycznej, nałogów i innych czynników ryzyka na rozpowszechnienie oraz koszty cukrzycy i chorób

Bardziej szczegółowo

PACJENCI W SIECI RAPORT 2012 RAPORT Z BADAŃ WRAZ Z KOMENTARZEM. Warszawa, styczeń 2012

PACJENCI W SIECI RAPORT 2012 RAPORT Z BADAŃ WRAZ Z KOMENTARZEM. Warszawa, styczeń 2012 PACJENCI W SIECI RAPORT Z BADAŃ WRAZ Z KOMENTARZEM Warszawa, styczeń 2012 Raport przygotowany przez Procontent Communication na podstawie wyników badania Megapanel PBI/Gemius dla najpopularniejszych 20

Bardziej szczegółowo

PRACE ORYGINALNE. Marketing szeptany brzmi nieźle. Word-of-Mouth Marketing. Natalia Frychel A, D, Marta Kurzacz B, D, Ewa Raczyńska C D.

PRACE ORYGINALNE. Marketing szeptany brzmi nieźle. Word-of-Mouth Marketing. Natalia Frychel A, D, Marta Kurzacz B, D, Ewa Raczyńska C D. PRACE ORYGINALNE Piel. Zdr. Publ. 2, 5, 2, 173 18 ISSN 282-9876 Copyright by Wroclaw Medical University Natalia Frychel A, D, Marta Kurzacz B, D, Ewa Raczyńska C D Marketing szeptany brzmi nieźle Word-of-Mouth

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 3. Agata BUDZYŃSKA-BIERNAT Pracownik młody czy doświadczony? Sytuacja osób bezrobotnych w Wielkopolsce...33

SPIS TREŚCI. 3. Agata BUDZYŃSKA-BIERNAT Pracownik młody czy doświadczony? Sytuacja osób bezrobotnych w Wielkopolsce...33 SPIS TREŚCI 1. Joanna ADAMSKA-MIERUSZEWSKA, Magdalena MOSIONEK-SCHWEDA Rozwój indywidualnych oszczędności emerytalnych w kontekście skłonności Polaków do oszczędzania...3 2. Marta BORDA Sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

Wpływ ustawy o refundacji leków na dostęp pacjenta do farmakoterapii, budżet NFZ oraz branżę farmaceutyczną Ocena skutków regulacji

Wpływ ustawy o refundacji leków na dostęp pacjenta do farmakoterapii, budżet NFZ oraz branżę farmaceutyczną Ocena skutków regulacji Wpływ ustawy o refundacji leków na dostęp pacjenta do farmakoterapii, budżet NFZ oraz branżę farmaceutyczną Ocena skutków regulacji Warszawa październik 2014 Raport zlecony i sfinansowany przez: Związek

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z KRAJOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII w 2013 r.

INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z KRAJOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII w 2013 r. MINISTERSTWO ZDROWIA INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z KRAJOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII w 2013 r. Podstawa prawna: art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych

Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Nowy Tomyśl 2012 Wykonawca: Studio Diagnozy i Profilaktyki Spis treści 31-423 Kraków ul. Szklana 4 tel. (12) 446-42-60 Spis treści... 2 Rozdział I - Metryka miasta

Bardziej szczegółowo

Zachowania żywieniowe jako nieodłączny element edukacji zdrowotnej raport z badań

Zachowania żywieniowe jako nieodłączny element edukacji zdrowotnej raport z badań Zachowania żywieniowe jako nieodłączny element edukacji zdrowotnej raport z badań mgr Adamina Korwin-Szymanowska; dr hab. Ligia Tuszyńska, prof. APS Akademia Pedagogiki Specjalnej Słowa kluczowe: zdrowie,

Bardziej szczegółowo

pierwsza wersja: 23 lipca 2008 r., ostateczna wersja: 23 października 2008 r., akceptacja: 29 października 2008 r. Abstract

pierwsza wersja: 23 lipca 2008 r., ostateczna wersja: 23 października 2008 r., akceptacja: 29 października 2008 r. Abstract 48 Produkty Miscellanea i Techniki Bankowe Bank i Kredyt październik 2008 Zainteresowanie produktami bankowymi wêród studentów na przykładzie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu The Interest in Banking

Bardziej szczegółowo

Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych

Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Podkowa Leśna 2012 Wykonawca: Studio Diagnozy i Profilaktyki 31-423 Kraków ul. Szklana 4 tel. (12) 446-42-60 Spis treści Rozdział I - Metryka gminy Podkowa Leśna...

Bardziej szczegółowo

SOCIAL FOOTPRINT STYCZEŃ

SOCIAL FOOTPRINT STYCZEŃ SOCIAL FOOTPRINT STYCZEŃ SPIS TREŚCI CONTENTS Wstęp Facebook: zainteresowania - zdrowie 4-7 Nie pisz, gdy Twoi fani siedzą na fejsie! 8-11 Ramy prawne dziania... 12-14 Apteka w sieci konwersji 15-16 Zdrowie

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA SYSTEMU POMOCY I WSPARCIA OSÓB STARSZYCH, A POTRZEBY SENIORÓW W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM

DIAGNOZA SYSTEMU POMOCY I WSPARCIA OSÓB STARSZYCH, A POTRZEBY SENIORÓW W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM DIAGNOZA SYSTEMU POMOCY I WSPARCIA OSÓB STARSZYCH, A POTRZEBY SENIORÓW W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM Zespół redakcyjny: pod kierunkiem Marioli Zajdel Ostrowskiej - Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki

Bardziej szczegółowo

wprowadzenie Drodzy Czytelnicy, Życzę Państwu przyjemnej lektury Piotr Jabłoński

wprowadzenie Drodzy Czytelnicy, Życzę Państwu przyjemnej lektury Piotr Jabłoński wprowadzenie Drodzy Czytelnicy, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii zainicjowało drugą edycję kampanii Narkotyki? Na co mi to, tym razem przebiegającą pod hasłem Odleć z nami, nie z narkotykami!.

Bardziej szczegółowo

Możliwości ochrony dzieci i młodzieży w Polsce przed reklamami produktów z wysoką zawartością tłuszczy, soli i cukrów.

Możliwości ochrony dzieci i młodzieży w Polsce przed reklamami produktów z wysoką zawartością tłuszczy, soli i cukrów. Możliwości ochrony dzieci i młodzieży w Polsce przed reklamami produktów z wysoką zawartością tłuszczy, soli i cukrów. (analiza stanu prawnego oraz propozycje rozwiązań) Analiza przygotowana dzięki wsparciu

Bardziej szczegółowo