Idea KOPIEC PAMIĘCI I POJEDNANIA THE MOUND OF REMEMBRANCE AND RECONCILIATION

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Idea KOPIEC PAMIĘCI I POJEDNANIA THE MOUND OF REMEMBRANCE AND RECONCILIATION"

Transkrypt

1 THE MOUND OF REMEMBRANCE AND RECONCILIATION Idea KOPIEC PAMIĘCI I POJEDNANIA FROM THE HELL OF KL AUSCHWITZ TO OŚWIĘCIM THE CITY OF PEACE OD PIEKŁA KL AUSCHWITZ DO OŚWIĘCIMIA MIASTA POKOJU On 27 th January: Annual Commemoration of the Liberation of KL Auschwitz - Birkenau and the City of Oświęcim. 27 stycznia /każdego roku/ Obchody rocznicy oswobodzenia KL Auschwitz i miasta Oświęcim.

2 2Idea FROM THE HELL OF KL AUSCHWITZ TO OSWIECIM THE CITY OF PEACE Józef Szajna no THE MOUND OF REMEMBRANCE AND RECONCILIATION KL Birkenau fot. Marek Lach Remembrance accompanies people. We remain human as long as we remember. If we are to live, we should live in love, not in hate. Reconciliation means being closer to other people, regardless of the differences connected RECONCILIATION. with beliefs and nationalities. Professor Józef Szajna - a great artist, painter, stage designer, director, theatre scholar, professor at the Warsaw Academy of Fine Arts, prisoner at concentration camps in Auschwitz and Buchenwald. Author of the idea of building the Mound of Remembrance and Reconciliation in Oświęcim the City of Peace. The project of building the Mound of Remembrance and Reconciliation in Oświęcim the City of Peace, a concept originated by Professor Józef Szajna, is arousing more and more interest. This beautiful peace initiative is supported by numerous representatives of different faiths and religions as well as esteemed authorities from both the political and the scientific world. Former prisoners of KL Auschwitz consider building of the Mound their testament to the posterity and a message of reconciliation for world peace. After visiting the Place of Remembrance, KL Auschwitz-Birkenau, everyone will have the opportunity to take their stone to the top of the Mound. At the top, there will be a symbolic Opening, Professor Józef Szajna s work symbolising the transition from evil which negates all fundamental human values to good, based on tolerance, trust and love of the neighbour.

3 OD PIEKŁA KL AUSCHWITZ DO OŚWIECIMIA MIASTA POKOJU KOPIEC PAMIĘCI I POJEDNANIA 3 Professor Józef Szajna and Janusz Marszałek, Mayor of Oświęcim, receiving the stone from Mayor of Hiroshima, Tadatoshi Akiba, brought by the Japanese delegation on 13 th June Kamień od burmistrza Hiroshimy Tadatoshi Akiba przekazany przez japońską delegację w dniu r. Kamień odbierają Prof. Józef Szajna i Janusz Marszałek - prezydent Oświęcimia. Jak długo pamiętamy, tak długo pozostajemy ludźmi. Jeżeli mamy żyć, to nie w nienawiści, ale w miłości. Pojednanie to zbliżenie nas wszystkich, niezależnie od różnic wynikających z przekonań, narodowości, wyznań. POJEDNANIE. Prof. Józef Szajna - wybitny artysta, malarz, scenograf, reżyser, teoretyk teatru, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, więzień obozów koncentracyjnych Auschwitz i Buchenwald. Twórca idei wznoszenia w Oświęcimiu Mieście Pokoju - Kopca Pamięci i Pojednania Projekt wznoszenia w Oświęcimiu Kopca Pamięci i Pojednania, autorstwa Prof. Józefa Szajny, wzbudza coraz większe zainteresowanie. Tę piękną, pokojową inicjatywę popierają przedstawiciele różnych wyznań i religii, uznane autorytety świata polityki i nauki. Wzniesienie kopca byli więźniowie traktują jako testament dla potomnych z przesłaniem pojednania na rzecz pokoju w świecie. The project of the Mound by Professor Józef Szajna. Projekt Kopca profesora Józefa Szajny. Każdy po wizycie w Państwowym Muzeum Auschwitz - Birkenau będzie mogł wnieść na szczyt kopca swój kamień. Zwieńczeniem kopca będzie symboliczne Przejście, dzieło prof. Józefa Szajny, będące nawiązaniem do przejścia od zła, w którym zanegowane zostały podstawowe wartości człowieka, do dobra, które tworzy się w oparciu o tolerancję, zaufanie i miłość bliźniego. Opening by Prof. Józef Szajna Przejście prof. Józefa Szajny

4 4Cornerstone FROM THE HELL OF KL AUSCHWITZ TO OŚWIĘCIM THE CITY OF PEACE All visitors, good-willed people, presidents of countries, members of different organisations take at least one stone to the top of the Mound, just a clod of earth for the sake of catharsis, too. We must do a lot to protect our lives remembering the dead. CATHARSIS. Prof. Józef Szajna The priests of different faiths at the ceremony of laying the cornerstone under the Mound of Remembrance and Reconciliation. Kapłani różnych wyznań podczas uroczystości złożenia kamienia węgielnego pod budowę Kopca Pamięci i Pojednania. On 14 th June 2007 the Groundbreaking Plaque and the cornerstone were laid in the planned location of the Mound Of Remembrance and Reconciliation. Among the ceremony guests, there were former prisoners with the originator of the idea, Professor Józef Szajna, the representatives of various religions, consuls, the representatives of local and national authorities as well as numerous people of good will expressing a strong support for this initiative. For the remembrance of future generations, we gathered here together to lay the cornerstone under the Mound of Remembrance and Reconciliation, built according to the idea of Professor Józef Szajna, former political prisoner of KL Auschwitz no , a great man of theatre and fine arts, a director and stage designer. The author himself explained the idea behind building the Mound: I thought that the 20 th century was the climax that World War II was the last one. But when it occurred that in spite of all those experiences the third millennium begun with war, I felt like I shared the responsibility. I thought it was only because I had not fought for peace strong enough. Maybe our influence on people creating political and economic systems is too weak the people who do not care for peace but just keep on fighting. This is why I suggested building the Mound of Remembrance of the Victims of Homicide and the Reconciliation of People around the World. (...) This Groundbreaking Plaque is the crowning achievement of numerous people of good will to fulfil the idea of Professor Józef Szajna for the future generations. It is our desire for the Mound to represent the remembrance of the Auschwitz Gehenna, but also to provoke the contemporary to reflect on the necessity of peaceful co-existence. Part of the Groundbreaking Plaque.

5 OD PIEKŁA KL AUSCHWITZ DO OŚWIECIMIA MIASTA POKOJU 5 Wszyscy zwiedzający ludzie dobrej woli, prezydenci krajów, członkowie rozmaitych organizacji, niech znoszą na Kopiec choćby jeden kamień, jedną grudkę ziemi także jako swoje oczyszczenie. Wiele musimy czynić, aby chronić nasze życie z pamięcią o nieżyjących. KATHARSIS. Prof. Józef Szajna Guests at the celebration of laying the cornerstone. Goście w trakcie uroczystości wmurowania kamienia węgielnego. W dniu 14 czerwca 2007 r. Akt Erekcyjny i kamień węgielny został wmurowany w miejscu planowanej lokalizacji Kopca Pamięci i Pojednania. W tym wielkim wydarzeniu uczestniczyli m.in. byli więźniowie z twórcą idei prof. Józefem Szajną, przedstawiciele różnych religii, konsulowie, przedstawiciele władz rządowych, samorządowych oraz wiele osób dobrej woli wyrażających szerokie poparcie dla tej inicjatywy. Guests at the celebration of laying the cornerstone: 14 th June 2007 Uczestnicy uroczystości wmurowania kamienia węgielnego - 14 czerwca 2007 r. Dla pamięci przyszłych pokoleń zebraliśmy się, aby wspólnie dokonać aktu złożenia kamienia węgielnego pod budowę Kopca Pamięci i Pojednania w Oświęcimiu według projektu prof. Józefa Szajny, byłego więźnia politycznego KL Auschwitz nr , wybitnego artysty, reżysera i scenografa. Sam pomysłodawca tak uzasadniał ideę wznoszenia Kopca: Sądziłem, że w wieku XX nastąpiła kulminacja, że II wojna światowa była ostatnia. Gdy okazało się jednak, że trzecie tysiąclecie, mimo tych doświadczeń, rozpoczyna się wojną, poczułem się współwinny. Pomyślałem, że to tylko dlatego, że za mało walczyłem o pokój? Może za mało wpływamy na ludzi, którzy tworzą różne systemy polityczne i ekonomiczne, i którym nie zależy na pokoju, a na walce? W związku z tym zaproponowałem, aby wznosić Kopiec Pamięci Ofiar Ludobójstwa i Pojednania Ludzi na Świecie. (...) Niniejszy akt erekcyjny jest zwieńczeniem starań wielu ludzi dobrej woli, aby idea prof. Józefa Szajny została zrealizowana dla przyszłych pokoleń. Jest naszym pragnieniem, aby Kopiec nakazywał pamięć o gehennie Auschwitz, a jednocześnie budził refleksję u współczesnych o konieczności pokojowego współistnienia. Fragment Aktu Erekcyjnego. Kamień węgielny

6 6Project FROM THE HELL OF KL AUSCHWITZ TO OŚWIĘCIM THE CITY OF PEACE Description of the Project In Poland, a Mound is a form of a memorial being an expression of tribute to the people it was build for. THE MOUND OF REMEMBRANCE AND RECONCILIATION Opis projektu W Polsce Kopiec to forma pomnika oznaczającego oddanie hołdu tym, dla których jest on wznoszony. Former prisoners of KL Auschwitz and the people engaged in this initiative want to commemorate all the victims of this extermination: Jews, Poles, the Roma and the Sinti, soviet prisoners, as well aspeople from other nations, killed in KL Auschwitz by the Nazi slaughterers. The Mound will be a symbol of remembrance, concentration and meditation, connecting people and nations of the world in the effort to build life in peace. Byli więźniowie KL Auschwitz oraz osoby zaangażowane w tę inicjatywę chcą uczcić w ten sposób pamięć wszystkich ofiar zagłady: Żydów, Polaków, Romów, Syntów, jeńców sowieckich oraz przedstawiciei innych narodów, którzy w KL Auschwitz zginęli za sprawa hitlerowskich oprawców. Kopiec stanowić będzie symbol pamięci, skupienia i medytacji łączący ludzi i narody świata dla budowania życia w pokoju.

7 OD PIEKŁA KL AUSCHWITZ DO OŚWIECIMIA MIASTA POKOJU 7 Architectural project: Paweł Kornecki Projekt architektoniczny: Paweł Kornecki The mound will be a 35-metre cut cone built in Oświęcim, between the former extermination camps: KL Auschwitz I and KL Auschwitz II Birkenau. On top of the Mound, Eternal Light will be burning. The interior of the Mound will be used as a place of exhibition for special commemorative stones with notes on their donors from all over the world. It will also be home of the International Centre for information and presentation of multicultural activities, freedom movements and peace ideas along with multimedia archive. The top platform will also be a vantage point and the base for the mound of ordinary stones brought by the visitors. The project built includes an amphi-theatre hall for up to 600 participants along with conference facilities. KOPIEC PAMIĘCI I POJEDNANIA Kopiec będzie miał kształt ściętego stożka wysokości ok. 35 metrów i stanie pomiędzy byłymi obozami zagłady KL Auschwitz I i KL Auschwitz II Birkenau. Tu na szczycie będzie paliło się Wieczne Światło. Przestrzeń wewnątrz Kopca zostanie wykorzystana jako miejsce ekspozycji pamiątkowych kamieni i cegiełek wraz z notami o ich ofiarodawcach z całego świata. Znajdzie się tu także Międzynarodowe Centrum informacij i prezentacji podobnych działań, ruchów wolnościowych i idei pokojowych wraz z multimedialnym archiwum. Szczytowa platforma to punkt widokowy stanowiący podstawę dla kopca z kamieni, które są wnoszone przez zwiedzających. Powstaje projekt z salą amfiteatralną mogącą pomieścić nawet 600 uczestników spotkań wraz z zapleczem konferencyjnym. Projekt

8 8 BUILDING A PEACEFUL WORLD ONE STONE AT A TIME. DONATE YOUR STONE AND PASS THE MESSAGE ON. Three stones from the Buchenwald quarry, given by Professor Józef Szajna, former prisoner of KL Auschwitz and Buchenwald and the author of the idea of building the Mound of Remembrance and Reconciliation in Oświęcim, by Józef Stós, former prisoner number 752 of KL Auschwitz and by Professor Dr. Volkhard Knigge, Director of the Foundation of Buchenwald and Mittelbau-Dora Memory Place. Trzy kamienie z kamieniołomu w Buchenwaldzie, podarowane przez prof. Józefa Szajnę, więźnia KL Auschwitz i Buchenwald, autora idei wznoszenia Kopca Pamięci i Pojednania w Oświęcimiu, przez Józefa Stósa, byłego więźnia KL Auschwitz numer obozowy 752 oraz przez prof. dr. Volkharda Knigge, dyrektora fundacji Miejsca Pamięci Buchenwald i Mittelbau-Dora. A piece of the Western Wall in Jerusalem. Fragment Ściany Płaczu z Jerozolimy. A stone donated by the Mayor of the City of Breisach (Germany). Kamień przekazany przez burmistrza miasta Breisach (Niemcy). Stones A stone from the Children and the Youth Parliament of the city of Herne. Kamień od Parlamentu Dzieci i Młodzieży miasta Herne. A stone donated by the Mayor of Heitersheim (Germany). Kamień przekazany przez burmistrza miasta Heitersheim (Niemcy). Individual stone plates from a group of American members of the House of Representatives. Kamienne imienne tabliczki od grupy senatorów amerykańskich. A stone from Terezin (Czech Republic) given by Mayor of Terezin. Kamień z Terezina (Czechy) ofiarowany przez Burmistrza. Pastor Hansjürgen Kitzinger from Nürnbergh donated a stone from one of the oldest Christian temples in Jerusalem. Pastor Hansjürgen Kitzinger z Norynbergii przekazał kamień jednej z wczesnych świątyń chrześcijan w Jerozolimie. A piece of the Western Wall in Jerusalem. Fragment Ściany Płaczu z Jerozolimy. A stone given by the Action Reconciliation and the Lions Club of the city of Magdeburg. Kamień przekazany przez Akcję Znaków Pokuty z Lions Club z Magdeburga. A sand stone given by Konrad Adenauer s grandson, Sven-Georg Adenauer, in Bitterfeld (Germany). Kamień piaskowy ofiarowany przez wnuka Konrada Adenauera, Svena-Georga Adenauera, w Bitterfeldzie (Niemcy). A stone given by the Mayor of Laneuveville (France). Kamień od burmistrza Laneuveville (Francja).

9 BUDUJEMY POKÓJ NA ŚWIECIE - KAMIEŃ PO KAMIENIU. OFIARUJ CEGIEŁKĘ I PRZEKAŻ WSZYSTKIM TO PRZESŁANIE. 9 A stone given by Elementary School Segev Shalom Alnor (Israel). Kamień przekazany przez szkołę Segev Shalom Alnor (Izrael). A stone from the A. Kolping Vocational Education Centre from Hettstedt (Germany). Kamień od Centrum Szkolenia Zawodowego A. Kolpinga z Hettstedt (Niemcy). A stone given by Dr. Janusz Młynarski, former prisoner of KL Auschwitz, no Kamień od byłego więźnia KL Auschwitz nr 355 dr Janusza Młynarskiego. A stone given by the guardian of the Niepokalanów Monastery (Poland). Kamień przekazany przez gwardiana Klasztoru w Niepokalanowie (Polska). A stone from the Mayor of Kerpen, Marienfeld-Köln, (Germany). Od burmistrz miasta Kerpen z ołtarza obchodów Światowego Dnia Młodzieży, Merienfeld-Köln (Niemcy). A part of a tile from Nagasaki (Japan) destroyed by a nuclear bomb, given by the Reverend Roman Kwiecień OSF. Fragment zniszczonej przez bombę atomową dachówki z Nagasaki (Japonia), przekazany przez O. Romana Kwietnia OSF. A stone from Be er Sheva, Lions Club, Israel. Kamień przekazany przez Lions Club z Be er-sheva w Izraelu. A stone given by Mayor of the City of Gehrden (Germany). Kamień przekazany przez burmistrza miasta Gehrden (Niemcy). Knabenkapelle, Auerbach/Opf. (Germany). Od orkiestry dętej z Auerbach/Opf. (Niemcy). Stones from Nürnberg and Bamberg (Germany). Kamienie z Norymbergi i Bambergu (Niemcy). The stone from Wanda Siemaszkowa Theatre in Rzeszów (Poland). Kamień Teatru im.wandy Siemaszkowej w Rzeszowie (Polska). Donated by Mayor of Hiroshima on the 13 th June Ofiarowany przez Burmistrza Hiroshimy i przekazany 13 czerwca 2006 r. Maffeispiele Auerbach/Opf. (Germany/Niemcy).

10 10 BUILDING A PEACEFUL WORLD ONE STONE AT A TIME. DONATE YOUR STONE AND PASS THE MESSAGE ON. A stone jointly given by the President of the Central Council of Roma People and Sinti in Germany, Romani Rose and Hugo Hoellenreiner, former prisoner of the KL Auschwitz. Kamień wspólnie z przewodniczącym Centralnej Rady Sinti i Romów Romani Rose przekazał były więzień KL Auschwitz Hugo Hoellenreiner. A stone from Weisse Rose, the organization from the City of Wunstorf. Kamień od organizacji Biała Róża z miasta Wunstorf. A stone given by the Rotary Club Bonn-Museumsmeile. Kamień przekazany przez prezydenta Rotary Club Bonn-Museumsmeile. A stone donated by Singkreis Neustift, Novacella (Italy). Kamień od Singkreis Neustift, Novacella (Włochy). A stone given by the Mayor of Gundelfingen (Germany). Kamień przekazany przez burmistrza miasta Gundelfingen (Niemcy). Stones from the Lions Club from Germany, District 111 and the Mayor of the City of Wolfen. Kamienie od Lions Klubów z Niemiec, dystrykt 111 oraz burmistrz Miasta Wolfen. Stones A stone given by the Osnabrück Cathedral choir conductor (Germany). Kamień od dyrygenta chóru katedry z Osnabrück (Niemcy). A stone donated by Kantatenchoir, Freiburg (Germany). Kamień ofiarowany przez Kantatenchoir, Freiburg (Niemcy). A stone from Regens Wagner- Stiftung, Michelfeld (Germany). Kamień od Fundacji Regens Wagner, Michelfeld (Niemcy). A stone donated by Mayor of the City of Dresden (Germany). Kamień ofiarowany przez burmistrza Drezna (Niemcy). A part of the Chapel of Nazareth (Israel). Fragment z Kaplicy Zwiastowania NMP z Nazaretu (Izrael). A part of a brick from the Medieval town hall in Stralsund (Germany), given by the Mayor of Stralsund. Fragment cegły ze średniowiecznego ratusza miasta Stralsund (Niemcy), podarowany przez burmistrza. A stone from the Organisation Policemen Help Ukraine, Halberstadt (Germany). Kamień od organizacji - Policjanci Pomagają Ukrainie, Halberstadt (Niemcy). A stone from the Lions Club Tapabostes (Romania). Kamień od Lions Club Tapabostes (Rumunia). A stone given by the Mayor of Auerbach/OPf. (Germany). Kamień ofiarowany przez burmistrza Auerbach/OPf. (Niemcy).

11 BUDUJEMY POKÓJ NA ŚWIECIE - KAMIEŃ PO KAMIENIU. OFIARUJ CEGIEŁKĘ I PRZEKAŻ WSZYSTKIM TO PRZESŁANIE. 11 A stone from Frauenkirche Dresden (Germany). Kamień z Frauenkirche z Drezna (Niemcy). Bricks from the mausoleum of the City of Volgograd- Stalingrad, (Russia). Cegły z mauzoleum miasta Wołgograd-Stalingrad (Rosja). A stone given by the Mayor of Erlangen (Germany). Kamień przekazany przez burmistrza miasta Erlangen (Niemcy). A stone given by the Mayor of Hannover. Kamień od burmistrza miasta Hannower. A stone from the Coesfeld- Nordrhein Westfalen district (Germany). Kamień z powiatu Coesfeld -Płn. Nadrenia Westfalia (Niemcy). A stone given by the Mayor of Osnabrück (Germany). Kamień ofiarowany przez burmistrza Osnabrück (Niemcy) A stone from the Paul Klee Gymnasium, Overath (Germany). Kamień od Gimnazjum im. Paula Klee, Overath (Niemcy). A stone given by the Mayor of Schönebeck (Germany). Kamień przekazany przez burmistrza Schönebeck (Niemcy). A stone given by the Children of Hauptschool, Auerbach (Germany). Kamień przekazany przez młodzież ze szkoły w Auerbach (Niemcy). A stone from Jerusalem given by Pastor Hansjürgen Kitzinger, Nürnberg (Germany). Kamień ze Skały Mojżesza ofiarował pastor Hansjürgen Kitzinger, Nürnberg (Niemcy). A stone from Torino (Italy). Kamień z Turynu (Włochy).

12 12 BUILDING A PEACEFUL WORLD ONE STONE AT A TIME. DONATE YOUR STONE AND PASS THE MESSAGE ON. Pope John Paul II with Professor Józef Szajna talking about the Mound of Remembrance and Reconciliation. During the meeting, Professor Józef Szajna presents the Vatican Museum with his work Number. Donators Ojciec Święty Jan Paweł II w trakcie rozmowy z Prof. Józefem Szajną o Kopcu Pamięci i Pojednania. Prof. J. Szajna przekazuje Muzeum Watykańskiemu swoje dzieło pt. Numer. Buddhist spiritual leader Seiyu Kiriyama, founder of the Japanese school Agon Shu, received Mayor Janusz Marszałek in his seat in Kyoto in November Buddyjski przywódca duchowy Seiyu Kiriyama, założyciel japońskiej szkoły Agon Shu, przyjął w listopadzie 2005 roku Prezydenta Janusza Marszałka w swojej siedzibie w Kioto. On 5 th December 2005, through his representatives in Oświęcim, His Excellency Seiyu Kiriyama donated 100,000 American Dollars for the realisation of the noble idea of the Mound of Remembrance and Reconciliation. W dniu 5 grudnia 2005 roku, w Oświęcimiu, za pośrednictwem swoich przedstawicieli J.E. Seiyu Kiriyama przekazał 100 tys. dolarów USA na realizację szczytnej idei Kopca Pamięci i Pojednania. Mr Georg Kuropka, Governor of District 111 OW Lions Clubs Deutschland, donates a symbolic stone for the Mound of Remembrance and Reconciliation on 14 th August Pana Georg Kuropka, Gubernator Okręgu 111 OW Lions Clubs Deutschland przekazuje symboliczny kamień na Kopiec Pamięci i Pojednania w dniu r. The moment of donating the stone to Professor Józef Szajna by Zeev Baran - Honorary Consul of the Republic of Poland in Israel. Przekazanie kamienia prof. Józefowi Szajnie przez Zeeva Barana - Konsula Honorowego RP w Izraelu

13 BUDUJEMY POKÓJ NA ŚWIECIE - KAMIEŃ PO KAMIENIU. OFIARUJ CEGIEŁKĘ I PRZEKAŻ WSZYSTKIM TO PRZESŁANIE. 13 The official donation of a stone from Heitersheim in Germany to the hands of Henryk Mandelbaum former prisoner of KL Auschwitz - Birkenau by the conductor of Kantatenchor Freiburg, Wolfgang Failer. Henryk Mandelbaum was assigned to Sonderkommando in Przekazanie kamienia z Heitersheim w Niemczech na ręce Henryka Mandelbauma - byłego więźnia KL Auschwitz - Birkenau przez dyrygenta Kantatenchor z Freiburga Wolfganga Failera. Henryk Mandelbaum był w 1944 roku przydzielony do Sonderkommando. Hugo Hoellenreiner, former prisoner of KL Auschwitz-Birkenau, who as a child was subjected to experiments run by doctor Josef Mengele, together with Romani Rose - President of the Central Council of Roma and Sinti in Germany and Roman Kwiatkowski, Head of Polish Roma, after the donation of a symbolic stone on 2 nd August 2008 during a ceremony for the commemoration of Roma Extermination in the Roma camp. Hugo Hoellenreiner, były więzień KL Auschwitz-Birkenau, który jako dziecko poddawany był eksperymentom medycznym przez doktora Josefa Mengele wspólnie z Romani Rose - przewodniczącym Centralnej Rady Romów i Syntów w Niemczech oraz Romanem Kwiatkowskim - szefem polskich Romów po przekazaniu symbolicznego kamienia w dniu 2 sierpnia 2008 r. podczas obchodów Dnia Pamięci o Zagładzie Romów w obozie cygańskim. Dr Tomasz Labisz, Vice-President of a religious commune in Nuremberg, donates a stone for the Mound of Remembrance and Reconciliation to former prisoners of KL Auschwitz at the commemoration ceremony of the 68 th Anniversary of the first deportation of Polish political prisoners to KL Auschwitz. It is a piece of the Western Wall in Jerusalem. Dr Tomasz Labisz, wiceprezydent gminy wyznaniowej żydowskiej w Norymberdze, przekazał byłym więźniom KL Auschwitz kamień na Kopiec Pamięci i Pojednania, podczas uroczystości 68. rocznicy deportacji do KL Auschwitz pierwszego transportu polskich więźniów politycznych. Jest to fragment Ściany Płaczu z Jerozolimy. The donation of a stone by Michael Kreuzberg, Mayor of Bruehl near Cologne. The ceremony took place during a Polish-German conference of partner towns and districts held in Bruehl, in the presence of Members of European Parliament, Jan Olbracht and Dr Markus Pieper. The stone donated by the Bruehl authorities has a historical value. It is a sett stone from a road in the historic part of town the Jewish citizens of Bruehl used to walk before the time of Holocaust. There was also a symbolic check for the amount of 500 EURO added to the stone. Przekazanie kamienia przez Michaela Kreuzberga Burmistrza Bruehl k.kolonii. Uroczystość miała miejsce podczas polsko - niemieckiej konferencji miast i gmin partnerskich, odbywającej się w Breuhl, w obecności europosłów dr Jana Olbrychta i dr Markusa Piepera. Kamień przekazany przez władze Bruehl ma wartość historyczną. Jest to kostka brukowa z drogi w zabytkowej części miasta, drogi, którą chodzili żydowscy mieszkańcy Bruehl przed czasem Holocaustu. Do niej został również dołączony symboliczny czek na kwotę 500 Euro. Ofiarodawcy

14 14 FROM THE HELL OF KL AUSCHWITZ TO OŚWIĘCIM THE CITY OF PEACE th January Former prisoners with monarchs and presidents of 44 countries paying tribute to the victims murdered during World War II. 27 th January. ANNUAL CEREMONY TO COMMEMORATE THE ANNIVERSARY OF THE LIBERATION OF KL AUSCHWITZ AND THE CITY OF OŚWIĘCIM. To commemorate those events, the Mayor of Oświęcim and former prisoners of KL Auschwitz from the Christian Association of the Auschwitz Families invite for the official commemoration of the ANNIVERSARY OF THE LIBERATION OF KL AUSCHWITZ and THE CITY OF OŚWIĘCIM. On this special day, we remember to pay tribute to the victims murdered in KL Auschwitz-Birkenau, but we also commemorate people of Oświęcim who risked their life to support the prisoners in their tragic existence in the camp. Major ceremonies are taking place in the centre of the city of Oświęcim, among others, by the Tomb of the Unknown Soldier and in KL Auschwitz- Birkenau, where flowers are laid and candles are lit. Birke Plac im. Tadeusza Kościuszki (Kosciuszko Square), main ceremonies in Oświęcim. Plac im. Tadeusza Kościuszki, główne uroczystości w Oświęcimiu. The programme of the ceremony is presented each year at the web site:

15 OD PIEKŁA KL AUSCHWITZ DO OŚWIECIMIA MIASTA POKOJU nau Byli więźniowie wspólnie z koronowanymi głowami i prezydentami 44 państw oddali hołd pomordowanym w czasie II Wojny Światowej. During the ceremony at the Jewish Cemetery in Oświęcim. Podczas ceremonii na Cmentarzu Żydowskim w Oświęcimiu. 27 stycznia. COROCZNE OBCHODY ROCZNICY OSWOBODZENIA KL AUSCHWITZ I MIASTA OŚWIĘCIM. Dla upamiętnienia tych wydarzeń Prezydent Miasta Oświęcim oraz byli więźniowie KL Auschwitz działający w Chrześcijańskim Stowarzyszeniu Rodzin Oświęcimskich zapraszają na uroczyste obchody ROCZNICY OSWOBODZENIA KL AUSCHWITZ i MIASTA OŚWIĘCIM. W tym szczególnym dniu pamiętamy o oddaniu czci osobom pomordowanym w KL Auschwitz-Birkenau, ale także tym mieszkańcom miasta Oświęcim, którzy z narażeniem życia wspierali więźniów w ich dramatycznej obozowej egzystencji. Główne uroczystości odbywają się w centrum miasta Oświęcim m.in. przy Grobie Nieznanego Żołnierza oraz na terenie KL Auschwtz-Birkenau, gdzie składane są kwiaty i zapalane znicze. Program uroczystości corocznie znajduje się na stronie internetowej 27 stycznia fot. Ryszard Gałgan

16 16 FROM THE HELL OF KL AUSCHWITZ TO OŚWIĘCIM THE CITY OF PEACE The Exhibition Perfectly prepared exhibition, movies and promotion materials present the peace idea of reconciliation in the European Parliament in Brussels. We communicate this idea to everyone in the world. THE EXHIBITION. Project of the Exhibition: Łukasz Szajna Projekt wystawy: Łukasz Szajna Mayor Janusz Marszałek and President of the European Parliament - Mr. Hans-Gert Pöttering. Prezydent Janusz Marszałek i Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Prof. Hans-Gert Pöttering Professor Józef Szajna, acting in accordance with the will of former prisoners, was presenting the project of the Mound in Poland and all over the world since Wide support given to this initiative by members of different environments and people of good will allows to carry on the preparation works for this peace initiative and gives hope for its realisation. Locating the Mounds in Oświęcim is connected with its tragic past from World War II. The 5-year period of Auschwitz should serve as a warning for the posterity a warning of what hatred, disdain and lack of respect to other people can lead to. The peace message of the Mound is a part of the atmosphere of Oświęcim a town that is known for its peace initiatives and ventures. We can say that Oświęcim is not only a city of rich, over 800-year history, but also a city of peace, tolerance, and multicultural dialogue. Pope John Paul II said: (...) Auschwitz is a place that cannot be only visited. At the visit, we need to think with fear where the borders of hatred, destruction and cruelty lie. We treat these words as a sort of lodestar for our actions. Our aim is to make Oświęcim a place of international conferences and seminars, so that the whole world can hear our constant call for peace that is a complete negation of KL Auschwitz Janusz Marszałek, Mayor of Oświęcim.

17 OD PIEKŁA KL AUSCHWITZ DO OŚWIECIMIA MIASTA POKOJU 17 Znakomicie przygotowana wystawa, projekcje filmowe i materiały promocyjne prezentują pokojową ideę pojednania w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Przekazujemy tę ideę wszystkim na całym świecie. WYSTAWA. Mayor Janusz Marszałek, Dr Bernhart Worms and President of the European Parliament Mr. Hans-Gert Pöttering. Prezydent Janusz Marszałek, dr Bernhart Worms i Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Hans-Gert Pöttering, The Exhibition at the European Parliament to be held 19-23/01/2009. Professor Hans-Gert Pöttering, President of the European Parliament, is the patron of the whole project. Wystawa w Parlamencie Europejskim w dniach Pan Prof. Hans-Gert Pöttering - Przewodniczący Parlamentu Europejskiego objął to przedsięwzięcie osobistym patronatem. Prof. Józef Szajna, wykonując wolę byłych więźniów, od 1993 roku prezentował projekt Kopca w kraju i na świecie. Szerokie poparcie dla tej idei różnych środowisk i ludzi dobrej woli pozwala prowadzić przygotowania tej pokojowej inicjatywy i mieć nadzieję na jej realizację. Wybór Oświęcimia jako miejsca powstania Kopca związany jest z jego tragiczną przeszłością z okresu II wojny światowej. Pięcioletni czas Auschwitz powinien być przestrogą dla potomnych, do czego może doprowadzić nienawiść, pogarda i brak poszanowania drugiego człowieka. Pokojowe przesłanie Kopca wpisuje się w koloryt Oświęcimia-miasta, które znane jest z pokojowych inicjatyw i przedsięwzięć. Można powiedzieć, że Oświęcim, to nie tylko miasto o bogatej, bo ponad 800-letniej historii, ale także miasto pokoju, tolerancji i dialogu wielokulturowego. Papież Jan Paweł II powiedział: (...) Auschwitz jest miejscem, którego nie wolno tylko zwiedzać. Trzeba przy odwiedzinach pomyśleć z lękiem o tym, gdzie leżą granice nienawiści, zniszczenia i okrucieństwa. Słowa te traktujemy jako swego rodzaju drogowskaz dla naszych działań, których celem jest, aby Oświęcim był miejscem międzynarodowych konferencji i seminariów, aby stąd rozchodziło się na cały świat ciągłe wołanie o pokój, które jest całkowitym zaprzeczeniem KL Auschwitz - Janusz Marszałek Prezydenta Miasta Oświęcim. FUNDACJA KOPIEC PAMIĘCI I POJEDNANIA The continuator of the initiative is the son of Professor Józef Szajna - Łukasz Szajna: artist, painter and graphic designer. He creates the Mound of Remembrance and Reconciliation Foundation which will support actions accompanying the creation of this peace initiative. Kontynuatorem idei jest syn prof. Józefa Szajny, artysta, malarz i grafik, Łukasz Szajna. Tworzy on Fundację Kopiec Pamięci i Pojednania, która wspierać będzie działania przy powstawaniu tego pokojowego przedsięwzięcia. BUILDING A PEACEFUL WORLD ONE STONE AT A TIME. DONATE YOUR STONE AND PASS THE MESSAGE ON! BUDUJEMY POKÓJ NA ŚWIECIE - KAMIEŃ PO KAMIENIU. OFIARUJ SWOJĄ CEGIEŁKĘ I PRZEKAŻ WSZYSTKIM TO PRZESŁANIE! Prof. Józef Szajna

18 18 Oświęcim the City of Peace FROM THE HELL OF KL AUSCHWITZ TO OŚWIĘCIM THE CITY OF PEACE OŚWIĘCIM THE CITY OF PEACE OŚWIĘCIM THE CITY OF PEACE OŚWIĘCIM THE CITY OF PEACE Auschwitz that was the name the Nazi regime gave to the city of Oświęcim during World War II. For the today s world, the name means a Place of Remembrance of KL Auschwitz-Birkenau. It is a sacred place! This is the largest graveyard in the world the place of tragedy of Poles, Jews, Roma and Sinti, soviet prisoners and the representatives of numerous religions and nations of the world. Apart from the Place of Remembrance of KL Auschwitz-Birkenau, total area of 190 hectares, Oświęcim the City of Peace is also dynamically developing at the area of 30 km 2. The City of Peace - this is the name given to Oświęcim by the former prisoners of KL Auschwitz-Birkenau who survived the nightmare of the Nazi torment. Their desire is to prevent people living in Oświęcim from suffering, after over 60 years from the moment World War II ended, because of the Nazi homicide in KL Auschwitz-Birkenau. The Oświęcim Castle - New Year s Eve, Oświęcimski zamek - sylwester 2006 r. Concert for Peace - 13 th June Koncert dla pokoju - 13 czerwca 2006 r. Oświęcim and its citizens have the same right to live an ordinary life of development, just as the citizens of any other city or town in the world. Also to show to the tourist and pilgrims visiting the former KL Auschwitz-Birkenau the monuments of more than 800 years of history of Oświęcim. To show the Castle and the historic churches, the synagogue and charming tenements in the Old Town. To show how peaceful coexistence of people of various religions and cultures existed in Oświęcim for many centuries. Before 1939, Oświęcim was called Little Jerusalem. Such beautiful history should not be forgotten. Rightly do the esteemed people of the world call Auschwitz - never again. The citizens of Oświęcim call for exactly the same thing. And they add: We want our city to grow and for the people living here, along with the visitors, to take joy from the friendly atmosphere of this city. Oświęcim - the Old Town. Oświęcim - Stare Miasto.

19 OD PIEKŁA KL AUSCHWITZ DO OŚWIECIMIA MIASTA POKOJU OŚWIĘCIM MIASTO POKOJU 19 OŚWIĘCIM MIASTO POKOJU OŚWIĘCIM MIASTO POKOJU Opening of the academic year at a state university in Oświęcim. Old Town Map. Mapa Starego Miasta. Inauguracja roku akademickiego w państwowej uczelni w Oświęcimiu. Auschwitz - tak nazwał miasto Oświęcim reżim hitlerowski w czasie II wojny światowej. Obecnie Auschwitz to nazwa znanego w świecie Miejsca Pamięci KL Auschwitz-Birkenau. Jest to miejsce święte! To największy cmentarz świata, miejsce tragedii Żydów, Polaków, Romów i Syntów, jeńców sowieckich i przedstawicieli tak wielu religii i narodów świata. Poza Miejscem Pamięci KL Auschwitz-Birkenau o powierzchni łącznej 190 ha, prężnie rozwija się na powierzchni 30 km 2 Oświęcim Miasto Pokoju. Tak nazwali miasto byli więźniowie KL Auschwitz - Birkenau, którzy przeżyli koszmar hitlerowskiej kaźni. Ich życzeniem jest, aby żyjący w Oświęcimiu ludzie nie musieli już więcej cierpieć po ponad 60 latach od zakończenia II wojny światowej z powodu hitlerowskich zbrodni w KL Auschwitz-Birkenau. Oświęcim i jego Mieszkańcy mają prawo, tak jak Mieszkańcy innych miast w świecie, do normalnego życia i rozwoju. Do pokazywania przybywającym do byłego KL Auschwitz-Birkenau turystom i pielgrzymom także zabytków z długiej, ponad 800-letniej historii Miasta Oświęcim. Do pokazania zamku i zabytkowych kościołów, synagogi i uroczych kamieniczek w Starym Mieście. Do pokazania, jak przez całe wieki wyglądało w Oświęcimiu pokojowe współżycie ludzi wielu kultur i religii. Oświęcim przed 1939 rokiem nazywany był nawet Małą Jerozolimą. Tej pięknej historii nie należy zapomnieć. Słusznie poważani ludzie w świecie wzywają Nigdy więcej Auschwitz!. Mieszkańcy Oświęcimia wołają dokładnie tak samo. I dodają: Chcemy, by nasze Miasto Oświęcim pomyślnie się rozwijało, a żyjący w nim ludzie oraz przybywający do niego Goście mogli się cieszyć z panującej w nim przyjaznej atmosfery. Oświęcim Miasto Pokoju

20 OŚWIĘCIM THE CITY OF PEACE OŚWIĘCIM MIASTO POKOJU OŚWIĘCIM THE CITY OF PEACE THE MOUND OF REMEMBRANCE AND RECONCILIATION in Oświęcim, the City of Peace. On top of the Mound, Eternal Light will be burning. Kopiec Pamięci i Pojednania w Oświęcimiu Mieście Pokoju. Tu na szczycie będzie paliło się wieczne światło. I treat the issue of reconciliation very seriously, since it is the task of the young to remember, and ours - to think of their future. Every initiative of the Foundation brings people closer. Professor Józef Szajna / for the Foundation Polish - German Reconciliation/ Sprawę pojednania traktuję nieslychanie poważnie, bo zadaniem młodych jest pamiętać, a naszym - myśleć o ich przyszłości. Każda inicjatywa Fundacji to krok w kierunku zbliżenia ludzi do ludzi. Profesor Józef Szajna /dla Fundacji Polsko - Niemieckie Pojednanie/. BUILDING A PEACEFUL WORLD ONE STONE AT A TIME. DONATE YOUR STONE AND PASS THE MESSAGE ON! BUDUJEMY POKÓJ NA ŚWIECIE - KAMIEŃ PO KAMIENIU. OFIARUJ SWOJĄ CEGIEŁKĘ I PRZEKAŻ WSZYSTKIM TO PRZESŁANIE! The Oświęcim Town Hall opened a special bank account. People, organisations, institutions and companies willing to support the idea of building the Mound of Remembrance and Reconciliation in Oświęcim can pay whatever sums they wish to the following bank account. Bank Spółdzielczy w Zatorze SWIFT Code: POLUPLPR Urząd Miasta Oświęcimia uruchomił specjalny numer konta bankowego, na który osoby przychylne ideii wznoszenia Kopca Pamięci i Pojednania w Oświęcimiu mogą wpłacać dowolne kwoty. Bank Spółdzielczy w Zatorze Urząd Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, Oświęcim Donate your stone LIONS CLUB OŚWIĘCIM CITY OF PEACE

Spr awozda nie r eport 2 0 1 2

Spr awozda nie r eport 2 0 1 2 Sprawozdanie Report 2012 Spis treści Contents WPROWADZENIE INTRODUCTION... 4 MIĘDZYNARODOWE GŁOSY POPARCIA INTERNATIONAL VOICES OF SUPPORT... 6 WYDARZENIA 2012 2012 EVENTS... 8 AUSCHWITZ W SERCACH ŚWIATA

Bardziej szczegółowo

Szlakiem Dawida Ben Guriona

Szlakiem Dawida Ben Guriona Szlakiem Dawida Ben Guriona Following the trail of David Ben Gurion 2 3 (...) W dziejach Izraela Ben Gurion pozostanie charyzmatycznym przywódcą. Jego osobowość, konsekwencja, prawość, skromność, umiejętność

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM EDUKACJI O AUSCHWITZ I HOLOKAUŚCIE INTERNATIONAL CENTER FOR EDUCATION ABOUT AUSCHWITZ AND THE HOLOCAUST

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM EDUKACJI O AUSCHWITZ I HOLOKAUŚCIE INTERNATIONAL CENTER FOR EDUCATION ABOUT AUSCHWITZ AND THE HOLOCAUST MIĘDZYNARODOWE CENTRUM EDUKACJI O AUSCHWITZ I HOLOKAUŚCIE INTERNATIONAL CENTER FOR EDUCATION ABOUT AUSCHWITZ AND THE HOLOCAUST NR 1 / NO. 1 PAMIĘĆ ŚWIADOMOŚĆ ODPOWIEDZIALNOŚĆ REMEMBRANCE AWARENESS RESPONSIBILITY

Bardziej szczegółowo

miejscowości w projekcie Szlak Chasydzki towns and cities in the Chassidic Route project

miejscowości w projekcie Szlak Chasydzki towns and cities in the Chassidic Route project RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2014 28 36 203 miejscowości w projekcie Szlak Chasydzki towns and cities in the Chassidic Route project odwiedzających zabytki na Szlaku Chasydzkim tourists on the Chassidic

Bardziej szczegółowo

Mszczonów. Łańcut. Sokołów Małopolski. Zamość. Szczebrzeszyn. Kraśnik. Nowy Żmigród. Wysokie Mazowieckie. Orla. Leżajsk. Przysucha

Mszczonów. Łańcut. Sokołów Małopolski. Zamość. Szczebrzeszyn. Kraśnik. Nowy Żmigród. Wysokie Mazowieckie. Orla. Leżajsk. Przysucha RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT Mszczonów Łańcut Sokołów Małopolski Szczebrzeszyn Kraśnik Orla Nowy Żmigród Wysokie Mazowieckie Leżajsk Przysucha Orla 1 2 14 cmentarze ogrodzone cemeteries fenced cmentarzy

Bardziej szczegółowo

Suwałki wczoraj i dziś

Suwałki wczoraj i dziś Suwałki wczoraj i dziś TransFormacja Miasta The Past and Present of Suwalki The TransFormation of a City Suwałki wczoraj i dziś TransFormacja Miasta The Past and Present of Suwalki The TransFormation

Bardziej szczegółowo

POMOCY MALTAŃSKIEJ. fot. Grzegorz Gałązka

POMOCY MALTAŃSKIEJ. fot. Grzegorz Gałązka B I U L E T Y N ZWIĄZKU POLSKICH KAWALERÓW MALTAŃSKICH SUWERENNEGO RYCERSKIEGO ZAKONU SZPITALNIKÓW ŚW. JANA JEROZOLIMSKIEGO, ZWANEGO RODYJSKIM I MALTAŃSKIM I POMOCY MALTAŃSKIEJ fot. Grzegorz Gałązka 13

Bardziej szczegółowo

Dziesięć lat później Ten Years After

Dziesięć lat później Ten Years After Dziesięć lat później Ten Years After Jubileusz 10-lecia Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach 10 th Aniversary of The Academy of Fine Arts in Katowice 2001 2011 1 2 Galeria ASP w Katowicach Rondo Sztuki

Bardziej szczegółowo

POMOCY MALTAŃSKIEJ. Nysa - Piotr Kimla, assisted by Maciej Skrętowicz, presenting first-aid in sign language during Nysa Days.

POMOCY MALTAŃSKIEJ. Nysa - Piotr Kimla, assisted by Maciej Skrętowicz, presenting first-aid in sign language during Nysa Days. B I U L E T Y N ZWIĄZKU POLSKICH KAWALERÓW MALTAŃSKICH SUWERENNEGO RYCERSKIEGO ZAKONU SZPITALNIKÓW ŚW. JANA JEROZOLIMSKIEGO, ZWANEGO RODYJSKIM I MALTAŃSKIM I POMOCY MALTAŃSKIEJ Nysa - Piotr Kimla, w ramach

Bardziej szczegółowo

Przegląd Targowy. 2 012 jesień/autumn. 20 lat MSPO. Koncert z udziałem Ennio Morricone. 20-lecie Targów Kielce. Kielce Fair Review.

Przegląd Targowy. 2 012 jesień/autumn. 20 lat MSPO. Koncert z udziałem Ennio Morricone. 20-lecie Targów Kielce. Kielce Fair Review. Kielecki Kielce Fair Review Przegląd Targowy www.targikielce.pl 2 012 jesień/autumn ISSN 2299-307X 20-lecie Targów Kielce Targi Kielce celebrates its 20 th anniversary str. 6-7 20 lat MSPO 20 years of

Bardziej szczegółowo

W BADANIACH NAUKOWYCH

W BADANIACH NAUKOWYCH YOGA & AYURVEDA W BADANIACH NAUKOWYCH EN 26 KONFERENCJA 1 Redakcja editors Chandra Mohan Bhandari Lesław Kulmatycki Tłumaczenie tekstów Texts Translation Marta Kamińska, Iwona Kozłowska, Karolina Klucznik,

Bardziej szczegółowo

Z historii History 19

Z historii History 19 Z historii History 19 Jabłonna pałac, Łuk Triumfalny, M. Pusek, ok. 1897 r., repr. Kraj w obrazach. Wydawca: Konstanty Woźniak, 1897, fot. ze zbiorów Jacka Szczepańskiego Jabłonna palace, Triumphant Arch

Bardziej szczegółowo

How. Nobel Peace Prize Laureates Speak about the Global Order and THE. Jak urządzić świat na nowo? Laureaci Pokojowej Nagrody Nobla

How. Nobel Peace Prize Laureates Speak about the Global Order and THE. Jak urządzić świat na nowo? Laureaci Pokojowej Nagrody Nobla How TO Rearrange THE World Jak urządzić świat na nowo? Nobel Peace Prize Laureates Speak about the Global Order and the Challenges for Humanity Laureaci Pokojowej Nagrody Nobla o globalnym ŁADZIE i WYZWANIACH

Bardziej szczegółowo

FORUM. Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice. Październik / October 2014

FORUM. Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice. Październik / October 2014 NR 39 FORUM Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice Październik / October 2014 blisko Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach znajduje się w sercu

Bardziej szczegółowo

Ostromecko cztery pory roku

Ostromecko cztery pory roku Ostromecko cztery pory roku stromecko O cztery pory roku Ostromecko four seasons of the year Szanowni Państwo Rewaloryzacja Zespołu Parkowo-Pałacowego w Ostromecku stała się dla Bydgoszczy ogromnym wyzwaniem.

Bardziej szczegółowo

kultura A rozwój 20 lat po upadku komunizmu w europie culture and development 20 years after the fall of communism in europe

kultura A rozwój 20 lat po upadku komunizmu w europie culture and development 20 years after the fall of communism in europe kultura A rozwój 20 lat po upadku komunizmu w europie culture and development 20 years after the fall of communism in europe kultura A rozwój 20 lat po upadku komunizmu w europie culture and development

Bardziej szczegółowo

Perły Mazowsza. Fundusze europejskie w obiektywie

Perły Mazowsza. Fundusze europejskie w obiektywie Perły Mazowsza Fundusze europejskie w obiektywie PeArLS OF Mazovia European Funds through the lens Zdjęcia nr 1-4 ze stron 66-69 pochodzą z archiwum Urzędu Gminy w Strzegowie Zdjęcia nr 1-4 ze stron 106-109

Bardziej szczegółowo

Polska. transformacja. Od niepewności do sukcesu. Polish Transformation From Suspense to Success

Polska. transformacja. Od niepewności do sukcesu. Polish Transformation From Suspense to Success 10 15 25 Polska transformacja Od niepewności do sukcesu Polish Transformation From Suspense to Success 10 15 25 www.mttp.pl/25 Polska transformacja Od niepewności do sukcesu Polish Transformation From

Bardziej szczegółowo

TERAZ POLSKI. www.schoolpl.amu.edu.pl. Wiele nauczyłem się od swoich studentów / I have learned a lot from my students

TERAZ POLSKI. www.schoolpl.amu.edu.pl. Wiele nauczyłem się od swoich studentów / I have learned a lot from my students TERAZ POLSKI 3 pismo studium języka i kultury polskiej dla cudzoziemców uam kursy języka polskiego POLSKI W PRAKTYCE wrzesień 2010 Wiele nauczyłem się od swoich studentów / I have learned a lot from my

Bardziej szczegółowo

Tarnów w malarstwie. Tarnów in painting

Tarnów w malarstwie. Tarnów in painting TARNÓW W MALARSTWIE Tarnów w malarstwie Tarnów in painting Tarnów w malarstwie Słowo wstępne Początkowo album ten miał być dodatkiem do całkiem innego przedsięwzięcia, ale w trakcie gromadzenia materiałów,

Bardziej szczegółowo

76 th. kosciuszko. foundation. Come Meet Coach K! Annual Dinner & Ball. Last Chance to Buy Tickets to Ball & Take Ad Congratulating the KF.

76 th. kosciuszko. foundation. Come Meet Coach K! Annual Dinner & Ball. Last Chance to Buy Tickets to Ball & Take Ad Congratulating the KF. kosciuszko foundation T h e A m e r i c a n C e n t e r o f P o l i s h C u l t u r e NEWSLETTER Spring 2011 Volume LXI, No. 1 ISSN 1081-2776 Inside... 2 4 6 7 8 The Kosciuszko Foundation Stands Up for

Bardziej szczegółowo

magazyn bezpłatny free magazine 5 (25) 2009

magazyn bezpłatny free magazine 5 (25) 2009 magazyn bezpłatny free magazine 5 (25) 2009 Jeśli latać, to tylko z Katowic! Katowice the only airport worth flying from linie czarterowe charter airlines Oslo Malmö Sztokholm Fuerteventura Teneryfa Faro

Bardziej szczegółowo

Foundation. Amerykańskie Centrum Kultury Polskiej. The American Center of Polish Culture

Foundation. Amerykańskie Centrum Kultury Polskiej. The American Center of Polish Culture Fundacja Kościuszkowska Amerykańskie Centrum Kultury Polskiej Kosciuszko Foundation The American Center of Polish Culture the Założona w 1925 roku Fundacja Kościuszkowska ma na celu pogłębianie więzi między

Bardziej szczegółowo

KRAKOWSKI SZLAK STREET ARTU Krakow Street Art Route EDYCJA 2015

KRAKOWSKI SZLAK STREET ARTU Krakow Street Art Route EDYCJA 2015 KRAKOWSKI SZLAK STREET ARTU Krakow Street Art Route EDYCJA 2015 1 Ryszard Wysokiński Dyrektor Galerii Krakowskiej Manager, Galeria Krakowska shopping centre Sztuka uliczna jest bardzo dynamiczna i zmienna.

Bardziej szczegółowo

50 Lat Rezydowania Ambasady Królestwa Belgii w Pałacu Mniszchów W Warszawie. 50 Years of Residence of the Embassy

50 Lat Rezydowania Ambasady Królestwa Belgii w Pałacu Mniszchów W Warszawie. 50 Years of Residence of the Embassy 1962 50 Lat Rezydowania Ambasady Królestwa Belgii w Pałacu Mniszchów W Warszawie 50 Years of Residence of the Embassy of Belgium at the 2012 Mniszech Palace in Warsaw Uroczystość 50-lecia Ambasady Belgii

Bardziej szczegółowo

Journal. Christian Psychology Around The World. The. Focus Country: Poland

Journal. Christian Psychology Around The World. The. Focus Country: Poland The Journal Christian Psychology Around The World Christian psychology is moving world wide The Main Articles: Nature of despair The Role of Religious Trust in Overcoming Conflicts Personal and impersonal

Bardziej szczegółowo

Twórcze społeczności. Creative Communities

Twórcze społeczności. Creative Communities Twórcze społeczności Notatki z terenu Creative Communities Field Notes Twórcze społeczności Notatki z terenu Creative Communities Field Notes Spis treści Table of contents Współpraca W podróży Zofia Dworakowska

Bardziej szczegółowo

Twórcze społeczności. Creative Communities

Twórcze społeczności. Creative Communities Twórcze społeczności Notatki z terenu Creative Communities Field Notes Twórcze społeczności Notatki z terenu Creative Communities Field Notes Spis treści Table of contents Współpraca W podróży Zofia Dworakowska

Bardziej szczegółowo

Forum - October 2011 - Page 2

Forum - October 2011 - Page 2 6501 Lansing Ave. Cleveland, OH 44105 216 883 2828 www.polishcenterofcleveland.org October 2011, No.10/112 Październik 2011, Nr 10/112 POLISH-AMERICAN Our President Joseph Fornal honored The Polish-American

Bardziej szczegółowo

ZGODA. Your family... Your happiness.. Your future... Protect it through the Polish National Alliance. Together We Can and We Will OF NORTH AMERICA

ZGODA. Your family... Your happiness.. Your future... Protect it through the Polish National Alliance. Together We Can and We Will OF NORTH AMERICA Together We Can and We Will ZGODA THE OFFICIAL PUBLICATION The OF official THE POLISH Publication NATIONAL of the ALLIANCE Polish OF NORTH AMERICA MAY/JUNE 2013 www.pna-znp.org National Alliance of North

Bardziej szczegółowo