Idea KOPIEC PAMIĘCI I POJEDNANIA THE MOUND OF REMEMBRANCE AND RECONCILIATION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Idea KOPIEC PAMIĘCI I POJEDNANIA THE MOUND OF REMEMBRANCE AND RECONCILIATION"

Transkrypt

1 THE MOUND OF REMEMBRANCE AND RECONCILIATION Idea KOPIEC PAMIĘCI I POJEDNANIA FROM THE HELL OF KL AUSCHWITZ TO OŚWIĘCIM THE CITY OF PEACE OD PIEKŁA KL AUSCHWITZ DO OŚWIĘCIMIA MIASTA POKOJU On 27 th January: Annual Commemoration of the Liberation of KL Auschwitz - Birkenau and the City of Oświęcim. 27 stycznia /każdego roku/ Obchody rocznicy oswobodzenia KL Auschwitz i miasta Oświęcim.

2 2Idea FROM THE HELL OF KL AUSCHWITZ TO OSWIECIM THE CITY OF PEACE Józef Szajna no THE MOUND OF REMEMBRANCE AND RECONCILIATION KL Birkenau fot. Marek Lach Remembrance accompanies people. We remain human as long as we remember. If we are to live, we should live in love, not in hate. Reconciliation means being closer to other people, regardless of the differences connected RECONCILIATION. with beliefs and nationalities. Professor Józef Szajna - a great artist, painter, stage designer, director, theatre scholar, professor at the Warsaw Academy of Fine Arts, prisoner at concentration camps in Auschwitz and Buchenwald. Author of the idea of building the Mound of Remembrance and Reconciliation in Oświęcim the City of Peace. The project of building the Mound of Remembrance and Reconciliation in Oświęcim the City of Peace, a concept originated by Professor Józef Szajna, is arousing more and more interest. This beautiful peace initiative is supported by numerous representatives of different faiths and religions as well as esteemed authorities from both the political and the scientific world. Former prisoners of KL Auschwitz consider building of the Mound their testament to the posterity and a message of reconciliation for world peace. After visiting the Place of Remembrance, KL Auschwitz-Birkenau, everyone will have the opportunity to take their stone to the top of the Mound. At the top, there will be a symbolic Opening, Professor Józef Szajna s work symbolising the transition from evil which negates all fundamental human values to good, based on tolerance, trust and love of the neighbour.

3 OD PIEKŁA KL AUSCHWITZ DO OŚWIECIMIA MIASTA POKOJU KOPIEC PAMIĘCI I POJEDNANIA 3 Professor Józef Szajna and Janusz Marszałek, Mayor of Oświęcim, receiving the stone from Mayor of Hiroshima, Tadatoshi Akiba, brought by the Japanese delegation on 13 th June Kamień od burmistrza Hiroshimy Tadatoshi Akiba przekazany przez japońską delegację w dniu r. Kamień odbierają Prof. Józef Szajna i Janusz Marszałek - prezydent Oświęcimia. Jak długo pamiętamy, tak długo pozostajemy ludźmi. Jeżeli mamy żyć, to nie w nienawiści, ale w miłości. Pojednanie to zbliżenie nas wszystkich, niezależnie od różnic wynikających z przekonań, narodowości, wyznań. POJEDNANIE. Prof. Józef Szajna - wybitny artysta, malarz, scenograf, reżyser, teoretyk teatru, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, więzień obozów koncentracyjnych Auschwitz i Buchenwald. Twórca idei wznoszenia w Oświęcimiu Mieście Pokoju - Kopca Pamięci i Pojednania Projekt wznoszenia w Oświęcimiu Kopca Pamięci i Pojednania, autorstwa Prof. Józefa Szajny, wzbudza coraz większe zainteresowanie. Tę piękną, pokojową inicjatywę popierają przedstawiciele różnych wyznań i religii, uznane autorytety świata polityki i nauki. Wzniesienie kopca byli więźniowie traktują jako testament dla potomnych z przesłaniem pojednania na rzecz pokoju w świecie. The project of the Mound by Professor Józef Szajna. Projekt Kopca profesora Józefa Szajny. Każdy po wizycie w Państwowym Muzeum Auschwitz - Birkenau będzie mogł wnieść na szczyt kopca swój kamień. Zwieńczeniem kopca będzie symboliczne Przejście, dzieło prof. Józefa Szajny, będące nawiązaniem do przejścia od zła, w którym zanegowane zostały podstawowe wartości człowieka, do dobra, które tworzy się w oparciu o tolerancję, zaufanie i miłość bliźniego. Opening by Prof. Józef Szajna Przejście prof. Józefa Szajny

4 4Cornerstone FROM THE HELL OF KL AUSCHWITZ TO OŚWIĘCIM THE CITY OF PEACE All visitors, good-willed people, presidents of countries, members of different organisations take at least one stone to the top of the Mound, just a clod of earth for the sake of catharsis, too. We must do a lot to protect our lives remembering the dead. CATHARSIS. Prof. Józef Szajna The priests of different faiths at the ceremony of laying the cornerstone under the Mound of Remembrance and Reconciliation. Kapłani różnych wyznań podczas uroczystości złożenia kamienia węgielnego pod budowę Kopca Pamięci i Pojednania. On 14 th June 2007 the Groundbreaking Plaque and the cornerstone were laid in the planned location of the Mound Of Remembrance and Reconciliation. Among the ceremony guests, there were former prisoners with the originator of the idea, Professor Józef Szajna, the representatives of various religions, consuls, the representatives of local and national authorities as well as numerous people of good will expressing a strong support for this initiative. For the remembrance of future generations, we gathered here together to lay the cornerstone under the Mound of Remembrance and Reconciliation, built according to the idea of Professor Józef Szajna, former political prisoner of KL Auschwitz no , a great man of theatre and fine arts, a director and stage designer. The author himself explained the idea behind building the Mound: I thought that the 20 th century was the climax that World War II was the last one. But when it occurred that in spite of all those experiences the third millennium begun with war, I felt like I shared the responsibility. I thought it was only because I had not fought for peace strong enough. Maybe our influence on people creating political and economic systems is too weak the people who do not care for peace but just keep on fighting. This is why I suggested building the Mound of Remembrance of the Victims of Homicide and the Reconciliation of People around the World. (...) This Groundbreaking Plaque is the crowning achievement of numerous people of good will to fulfil the idea of Professor Józef Szajna for the future generations. It is our desire for the Mound to represent the remembrance of the Auschwitz Gehenna, but also to provoke the contemporary to reflect on the necessity of peaceful co-existence. Part of the Groundbreaking Plaque.

5 OD PIEKŁA KL AUSCHWITZ DO OŚWIECIMIA MIASTA POKOJU 5 Wszyscy zwiedzający ludzie dobrej woli, prezydenci krajów, członkowie rozmaitych organizacji, niech znoszą na Kopiec choćby jeden kamień, jedną grudkę ziemi także jako swoje oczyszczenie. Wiele musimy czynić, aby chronić nasze życie z pamięcią o nieżyjących. KATHARSIS. Prof. Józef Szajna Guests at the celebration of laying the cornerstone. Goście w trakcie uroczystości wmurowania kamienia węgielnego. W dniu 14 czerwca 2007 r. Akt Erekcyjny i kamień węgielny został wmurowany w miejscu planowanej lokalizacji Kopca Pamięci i Pojednania. W tym wielkim wydarzeniu uczestniczyli m.in. byli więźniowie z twórcą idei prof. Józefem Szajną, przedstawiciele różnych religii, konsulowie, przedstawiciele władz rządowych, samorządowych oraz wiele osób dobrej woli wyrażających szerokie poparcie dla tej inicjatywy. Guests at the celebration of laying the cornerstone: 14 th June 2007 Uczestnicy uroczystości wmurowania kamienia węgielnego - 14 czerwca 2007 r. Dla pamięci przyszłych pokoleń zebraliśmy się, aby wspólnie dokonać aktu złożenia kamienia węgielnego pod budowę Kopca Pamięci i Pojednania w Oświęcimiu według projektu prof. Józefa Szajny, byłego więźnia politycznego KL Auschwitz nr , wybitnego artysty, reżysera i scenografa. Sam pomysłodawca tak uzasadniał ideę wznoszenia Kopca: Sądziłem, że w wieku XX nastąpiła kulminacja, że II wojna światowa była ostatnia. Gdy okazało się jednak, że trzecie tysiąclecie, mimo tych doświadczeń, rozpoczyna się wojną, poczułem się współwinny. Pomyślałem, że to tylko dlatego, że za mało walczyłem o pokój? Może za mało wpływamy na ludzi, którzy tworzą różne systemy polityczne i ekonomiczne, i którym nie zależy na pokoju, a na walce? W związku z tym zaproponowałem, aby wznosić Kopiec Pamięci Ofiar Ludobójstwa i Pojednania Ludzi na Świecie. (...) Niniejszy akt erekcyjny jest zwieńczeniem starań wielu ludzi dobrej woli, aby idea prof. Józefa Szajny została zrealizowana dla przyszłych pokoleń. Jest naszym pragnieniem, aby Kopiec nakazywał pamięć o gehennie Auschwitz, a jednocześnie budził refleksję u współczesnych o konieczności pokojowego współistnienia. Fragment Aktu Erekcyjnego. Kamień węgielny

6 6Project FROM THE HELL OF KL AUSCHWITZ TO OŚWIĘCIM THE CITY OF PEACE Description of the Project In Poland, a Mound is a form of a memorial being an expression of tribute to the people it was build for. THE MOUND OF REMEMBRANCE AND RECONCILIATION Opis projektu W Polsce Kopiec to forma pomnika oznaczającego oddanie hołdu tym, dla których jest on wznoszony. Former prisoners of KL Auschwitz and the people engaged in this initiative want to commemorate all the victims of this extermination: Jews, Poles, the Roma and the Sinti, soviet prisoners, as well aspeople from other nations, killed in KL Auschwitz by the Nazi slaughterers. The Mound will be a symbol of remembrance, concentration and meditation, connecting people and nations of the world in the effort to build life in peace. Byli więźniowie KL Auschwitz oraz osoby zaangażowane w tę inicjatywę chcą uczcić w ten sposób pamięć wszystkich ofiar zagłady: Żydów, Polaków, Romów, Syntów, jeńców sowieckich oraz przedstawiciei innych narodów, którzy w KL Auschwitz zginęli za sprawa hitlerowskich oprawców. Kopiec stanowić będzie symbol pamięci, skupienia i medytacji łączący ludzi i narody świata dla budowania życia w pokoju.

7 OD PIEKŁA KL AUSCHWITZ DO OŚWIECIMIA MIASTA POKOJU 7 Architectural project: Paweł Kornecki Projekt architektoniczny: Paweł Kornecki The mound will be a 35-metre cut cone built in Oświęcim, between the former extermination camps: KL Auschwitz I and KL Auschwitz II Birkenau. On top of the Mound, Eternal Light will be burning. The interior of the Mound will be used as a place of exhibition for special commemorative stones with notes on their donors from all over the world. It will also be home of the International Centre for information and presentation of multicultural activities, freedom movements and peace ideas along with multimedia archive. The top platform will also be a vantage point and the base for the mound of ordinary stones brought by the visitors. The project built includes an amphi-theatre hall for up to 600 participants along with conference facilities. KOPIEC PAMIĘCI I POJEDNANIA Kopiec będzie miał kształt ściętego stożka wysokości ok. 35 metrów i stanie pomiędzy byłymi obozami zagłady KL Auschwitz I i KL Auschwitz II Birkenau. Tu na szczycie będzie paliło się Wieczne Światło. Przestrzeń wewnątrz Kopca zostanie wykorzystana jako miejsce ekspozycji pamiątkowych kamieni i cegiełek wraz z notami o ich ofiarodawcach z całego świata. Znajdzie się tu także Międzynarodowe Centrum informacij i prezentacji podobnych działań, ruchów wolnościowych i idei pokojowych wraz z multimedialnym archiwum. Szczytowa platforma to punkt widokowy stanowiący podstawę dla kopca z kamieni, które są wnoszone przez zwiedzających. Powstaje projekt z salą amfiteatralną mogącą pomieścić nawet 600 uczestników spotkań wraz z zapleczem konferencyjnym. Projekt

8 8 BUILDING A PEACEFUL WORLD ONE STONE AT A TIME. DONATE YOUR STONE AND PASS THE MESSAGE ON. Three stones from the Buchenwald quarry, given by Professor Józef Szajna, former prisoner of KL Auschwitz and Buchenwald and the author of the idea of building the Mound of Remembrance and Reconciliation in Oświęcim, by Józef Stós, former prisoner number 752 of KL Auschwitz and by Professor Dr. Volkhard Knigge, Director of the Foundation of Buchenwald and Mittelbau-Dora Memory Place. Trzy kamienie z kamieniołomu w Buchenwaldzie, podarowane przez prof. Józefa Szajnę, więźnia KL Auschwitz i Buchenwald, autora idei wznoszenia Kopca Pamięci i Pojednania w Oświęcimiu, przez Józefa Stósa, byłego więźnia KL Auschwitz numer obozowy 752 oraz przez prof. dr. Volkharda Knigge, dyrektora fundacji Miejsca Pamięci Buchenwald i Mittelbau-Dora. A piece of the Western Wall in Jerusalem. Fragment Ściany Płaczu z Jerozolimy. A stone donated by the Mayor of the City of Breisach (Germany). Kamień przekazany przez burmistrza miasta Breisach (Niemcy). Stones A stone from the Children and the Youth Parliament of the city of Herne. Kamień od Parlamentu Dzieci i Młodzieży miasta Herne. A stone donated by the Mayor of Heitersheim (Germany). Kamień przekazany przez burmistrza miasta Heitersheim (Niemcy). Individual stone plates from a group of American members of the House of Representatives. Kamienne imienne tabliczki od grupy senatorów amerykańskich. A stone from Terezin (Czech Republic) given by Mayor of Terezin. Kamień z Terezina (Czechy) ofiarowany przez Burmistrza. Pastor Hansjürgen Kitzinger from Nürnbergh donated a stone from one of the oldest Christian temples in Jerusalem. Pastor Hansjürgen Kitzinger z Norynbergii przekazał kamień jednej z wczesnych świątyń chrześcijan w Jerozolimie. A piece of the Western Wall in Jerusalem. Fragment Ściany Płaczu z Jerozolimy. A stone given by the Action Reconciliation and the Lions Club of the city of Magdeburg. Kamień przekazany przez Akcję Znaków Pokuty z Lions Club z Magdeburga. A sand stone given by Konrad Adenauer s grandson, Sven-Georg Adenauer, in Bitterfeld (Germany). Kamień piaskowy ofiarowany przez wnuka Konrada Adenauera, Svena-Georga Adenauera, w Bitterfeldzie (Niemcy). A stone given by the Mayor of Laneuveville (France). Kamień od burmistrza Laneuveville (Francja).

9 BUDUJEMY POKÓJ NA ŚWIECIE - KAMIEŃ PO KAMIENIU. OFIARUJ CEGIEŁKĘ I PRZEKAŻ WSZYSTKIM TO PRZESŁANIE. 9 A stone given by Elementary School Segev Shalom Alnor (Israel). Kamień przekazany przez szkołę Segev Shalom Alnor (Izrael). A stone from the A. Kolping Vocational Education Centre from Hettstedt (Germany). Kamień od Centrum Szkolenia Zawodowego A. Kolpinga z Hettstedt (Niemcy). A stone given by Dr. Janusz Młynarski, former prisoner of KL Auschwitz, no Kamień od byłego więźnia KL Auschwitz nr 355 dr Janusza Młynarskiego. A stone given by the guardian of the Niepokalanów Monastery (Poland). Kamień przekazany przez gwardiana Klasztoru w Niepokalanowie (Polska). A stone from the Mayor of Kerpen, Marienfeld-Köln, (Germany). Od burmistrz miasta Kerpen z ołtarza obchodów Światowego Dnia Młodzieży, Merienfeld-Köln (Niemcy). A part of a tile from Nagasaki (Japan) destroyed by a nuclear bomb, given by the Reverend Roman Kwiecień OSF. Fragment zniszczonej przez bombę atomową dachówki z Nagasaki (Japonia), przekazany przez O. Romana Kwietnia OSF. A stone from Be er Sheva, Lions Club, Israel. Kamień przekazany przez Lions Club z Be er-sheva w Izraelu. A stone given by Mayor of the City of Gehrden (Germany). Kamień przekazany przez burmistrza miasta Gehrden (Niemcy). Knabenkapelle, Auerbach/Opf. (Germany). Od orkiestry dętej z Auerbach/Opf. (Niemcy). Stones from Nürnberg and Bamberg (Germany). Kamienie z Norymbergi i Bambergu (Niemcy). The stone from Wanda Siemaszkowa Theatre in Rzeszów (Poland). Kamień Teatru im.wandy Siemaszkowej w Rzeszowie (Polska). Donated by Mayor of Hiroshima on the 13 th June Ofiarowany przez Burmistrza Hiroshimy i przekazany 13 czerwca 2006 r. Maffeispiele Auerbach/Opf. (Germany/Niemcy).

10 10 BUILDING A PEACEFUL WORLD ONE STONE AT A TIME. DONATE YOUR STONE AND PASS THE MESSAGE ON. A stone jointly given by the President of the Central Council of Roma People and Sinti in Germany, Romani Rose and Hugo Hoellenreiner, former prisoner of the KL Auschwitz. Kamień wspólnie z przewodniczącym Centralnej Rady Sinti i Romów Romani Rose przekazał były więzień KL Auschwitz Hugo Hoellenreiner. A stone from Weisse Rose, the organization from the City of Wunstorf. Kamień od organizacji Biała Róża z miasta Wunstorf. A stone given by the Rotary Club Bonn-Museumsmeile. Kamień przekazany przez prezydenta Rotary Club Bonn-Museumsmeile. A stone donated by Singkreis Neustift, Novacella (Italy). Kamień od Singkreis Neustift, Novacella (Włochy). A stone given by the Mayor of Gundelfingen (Germany). Kamień przekazany przez burmistrza miasta Gundelfingen (Niemcy). Stones from the Lions Club from Germany, District 111 and the Mayor of the City of Wolfen. Kamienie od Lions Klubów z Niemiec, dystrykt 111 oraz burmistrz Miasta Wolfen. Stones A stone given by the Osnabrück Cathedral choir conductor (Germany). Kamień od dyrygenta chóru katedry z Osnabrück (Niemcy). A stone donated by Kantatenchoir, Freiburg (Germany). Kamień ofiarowany przez Kantatenchoir, Freiburg (Niemcy). A stone from Regens Wagner- Stiftung, Michelfeld (Germany). Kamień od Fundacji Regens Wagner, Michelfeld (Niemcy). A stone donated by Mayor of the City of Dresden (Germany). Kamień ofiarowany przez burmistrza Drezna (Niemcy). A part of the Chapel of Nazareth (Israel). Fragment z Kaplicy Zwiastowania NMP z Nazaretu (Izrael). A part of a brick from the Medieval town hall in Stralsund (Germany), given by the Mayor of Stralsund. Fragment cegły ze średniowiecznego ratusza miasta Stralsund (Niemcy), podarowany przez burmistrza. A stone from the Organisation Policemen Help Ukraine, Halberstadt (Germany). Kamień od organizacji - Policjanci Pomagają Ukrainie, Halberstadt (Niemcy). A stone from the Lions Club Tapabostes (Romania). Kamień od Lions Club Tapabostes (Rumunia). A stone given by the Mayor of Auerbach/OPf. (Germany). Kamień ofiarowany przez burmistrza Auerbach/OPf. (Niemcy).

11 BUDUJEMY POKÓJ NA ŚWIECIE - KAMIEŃ PO KAMIENIU. OFIARUJ CEGIEŁKĘ I PRZEKAŻ WSZYSTKIM TO PRZESŁANIE. 11 A stone from Frauenkirche Dresden (Germany). Kamień z Frauenkirche z Drezna (Niemcy). Bricks from the mausoleum of the City of Volgograd- Stalingrad, (Russia). Cegły z mauzoleum miasta Wołgograd-Stalingrad (Rosja). A stone given by the Mayor of Erlangen (Germany). Kamień przekazany przez burmistrza miasta Erlangen (Niemcy). A stone given by the Mayor of Hannover. Kamień od burmistrza miasta Hannower. A stone from the Coesfeld- Nordrhein Westfalen district (Germany). Kamień z powiatu Coesfeld -Płn. Nadrenia Westfalia (Niemcy). A stone given by the Mayor of Osnabrück (Germany). Kamień ofiarowany przez burmistrza Osnabrück (Niemcy) A stone from the Paul Klee Gymnasium, Overath (Germany). Kamień od Gimnazjum im. Paula Klee, Overath (Niemcy). A stone given by the Mayor of Schönebeck (Germany). Kamień przekazany przez burmistrza Schönebeck (Niemcy). A stone given by the Children of Hauptschool, Auerbach (Germany). Kamień przekazany przez młodzież ze szkoły w Auerbach (Niemcy). A stone from Jerusalem given by Pastor Hansjürgen Kitzinger, Nürnberg (Germany). Kamień ze Skały Mojżesza ofiarował pastor Hansjürgen Kitzinger, Nürnberg (Niemcy). A stone from Torino (Italy). Kamień z Turynu (Włochy).

12 12 BUILDING A PEACEFUL WORLD ONE STONE AT A TIME. DONATE YOUR STONE AND PASS THE MESSAGE ON. Pope John Paul II with Professor Józef Szajna talking about the Mound of Remembrance and Reconciliation. During the meeting, Professor Józef Szajna presents the Vatican Museum with his work Number. Donators Ojciec Święty Jan Paweł II w trakcie rozmowy z Prof. Józefem Szajną o Kopcu Pamięci i Pojednania. Prof. J. Szajna przekazuje Muzeum Watykańskiemu swoje dzieło pt. Numer. Buddhist spiritual leader Seiyu Kiriyama, founder of the Japanese school Agon Shu, received Mayor Janusz Marszałek in his seat in Kyoto in November Buddyjski przywódca duchowy Seiyu Kiriyama, założyciel japońskiej szkoły Agon Shu, przyjął w listopadzie 2005 roku Prezydenta Janusza Marszałka w swojej siedzibie w Kioto. On 5 th December 2005, through his representatives in Oświęcim, His Excellency Seiyu Kiriyama donated 100,000 American Dollars for the realisation of the noble idea of the Mound of Remembrance and Reconciliation. W dniu 5 grudnia 2005 roku, w Oświęcimiu, za pośrednictwem swoich przedstawicieli J.E. Seiyu Kiriyama przekazał 100 tys. dolarów USA na realizację szczytnej idei Kopca Pamięci i Pojednania. Mr Georg Kuropka, Governor of District 111 OW Lions Clubs Deutschland, donates a symbolic stone for the Mound of Remembrance and Reconciliation on 14 th August Pana Georg Kuropka, Gubernator Okręgu 111 OW Lions Clubs Deutschland przekazuje symboliczny kamień na Kopiec Pamięci i Pojednania w dniu r. The moment of donating the stone to Professor Józef Szajna by Zeev Baran - Honorary Consul of the Republic of Poland in Israel. Przekazanie kamienia prof. Józefowi Szajnie przez Zeeva Barana - Konsula Honorowego RP w Izraelu

13 BUDUJEMY POKÓJ NA ŚWIECIE - KAMIEŃ PO KAMIENIU. OFIARUJ CEGIEŁKĘ I PRZEKAŻ WSZYSTKIM TO PRZESŁANIE. 13 The official donation of a stone from Heitersheim in Germany to the hands of Henryk Mandelbaum former prisoner of KL Auschwitz - Birkenau by the conductor of Kantatenchor Freiburg, Wolfgang Failer. Henryk Mandelbaum was assigned to Sonderkommando in Przekazanie kamienia z Heitersheim w Niemczech na ręce Henryka Mandelbauma - byłego więźnia KL Auschwitz - Birkenau przez dyrygenta Kantatenchor z Freiburga Wolfganga Failera. Henryk Mandelbaum był w 1944 roku przydzielony do Sonderkommando. Hugo Hoellenreiner, former prisoner of KL Auschwitz-Birkenau, who as a child was subjected to experiments run by doctor Josef Mengele, together with Romani Rose - President of the Central Council of Roma and Sinti in Germany and Roman Kwiatkowski, Head of Polish Roma, after the donation of a symbolic stone on 2 nd August 2008 during a ceremony for the commemoration of Roma Extermination in the Roma camp. Hugo Hoellenreiner, były więzień KL Auschwitz-Birkenau, który jako dziecko poddawany był eksperymentom medycznym przez doktora Josefa Mengele wspólnie z Romani Rose - przewodniczącym Centralnej Rady Romów i Syntów w Niemczech oraz Romanem Kwiatkowskim - szefem polskich Romów po przekazaniu symbolicznego kamienia w dniu 2 sierpnia 2008 r. podczas obchodów Dnia Pamięci o Zagładzie Romów w obozie cygańskim. Dr Tomasz Labisz, Vice-President of a religious commune in Nuremberg, donates a stone for the Mound of Remembrance and Reconciliation to former prisoners of KL Auschwitz at the commemoration ceremony of the 68 th Anniversary of the first deportation of Polish political prisoners to KL Auschwitz. It is a piece of the Western Wall in Jerusalem. Dr Tomasz Labisz, wiceprezydent gminy wyznaniowej żydowskiej w Norymberdze, przekazał byłym więźniom KL Auschwitz kamień na Kopiec Pamięci i Pojednania, podczas uroczystości 68. rocznicy deportacji do KL Auschwitz pierwszego transportu polskich więźniów politycznych. Jest to fragment Ściany Płaczu z Jerozolimy. The donation of a stone by Michael Kreuzberg, Mayor of Bruehl near Cologne. The ceremony took place during a Polish-German conference of partner towns and districts held in Bruehl, in the presence of Members of European Parliament, Jan Olbracht and Dr Markus Pieper. The stone donated by the Bruehl authorities has a historical value. It is a sett stone from a road in the historic part of town the Jewish citizens of Bruehl used to walk before the time of Holocaust. There was also a symbolic check for the amount of 500 EURO added to the stone. Przekazanie kamienia przez Michaela Kreuzberga Burmistrza Bruehl k.kolonii. Uroczystość miała miejsce podczas polsko - niemieckiej konferencji miast i gmin partnerskich, odbywającej się w Breuhl, w obecności europosłów dr Jana Olbrychta i dr Markusa Piepera. Kamień przekazany przez władze Bruehl ma wartość historyczną. Jest to kostka brukowa z drogi w zabytkowej części miasta, drogi, którą chodzili żydowscy mieszkańcy Bruehl przed czasem Holocaustu. Do niej został również dołączony symboliczny czek na kwotę 500 Euro. Ofiarodawcy

14 14 FROM THE HELL OF KL AUSCHWITZ TO OŚWIĘCIM THE CITY OF PEACE th January Former prisoners with monarchs and presidents of 44 countries paying tribute to the victims murdered during World War II. 27 th January. ANNUAL CEREMONY TO COMMEMORATE THE ANNIVERSARY OF THE LIBERATION OF KL AUSCHWITZ AND THE CITY OF OŚWIĘCIM. To commemorate those events, the Mayor of Oświęcim and former prisoners of KL Auschwitz from the Christian Association of the Auschwitz Families invite for the official commemoration of the ANNIVERSARY OF THE LIBERATION OF KL AUSCHWITZ and THE CITY OF OŚWIĘCIM. On this special day, we remember to pay tribute to the victims murdered in KL Auschwitz-Birkenau, but we also commemorate people of Oświęcim who risked their life to support the prisoners in their tragic existence in the camp. Major ceremonies are taking place in the centre of the city of Oświęcim, among others, by the Tomb of the Unknown Soldier and in KL Auschwitz- Birkenau, where flowers are laid and candles are lit. Birke Plac im. Tadeusza Kościuszki (Kosciuszko Square), main ceremonies in Oświęcim. Plac im. Tadeusza Kościuszki, główne uroczystości w Oświęcimiu. The programme of the ceremony is presented each year at the web site:

15 OD PIEKŁA KL AUSCHWITZ DO OŚWIECIMIA MIASTA POKOJU nau Byli więźniowie wspólnie z koronowanymi głowami i prezydentami 44 państw oddali hołd pomordowanym w czasie II Wojny Światowej. During the ceremony at the Jewish Cemetery in Oświęcim. Podczas ceremonii na Cmentarzu Żydowskim w Oświęcimiu. 27 stycznia. COROCZNE OBCHODY ROCZNICY OSWOBODZENIA KL AUSCHWITZ I MIASTA OŚWIĘCIM. Dla upamiętnienia tych wydarzeń Prezydent Miasta Oświęcim oraz byli więźniowie KL Auschwitz działający w Chrześcijańskim Stowarzyszeniu Rodzin Oświęcimskich zapraszają na uroczyste obchody ROCZNICY OSWOBODZENIA KL AUSCHWITZ i MIASTA OŚWIĘCIM. W tym szczególnym dniu pamiętamy o oddaniu czci osobom pomordowanym w KL Auschwitz-Birkenau, ale także tym mieszkańcom miasta Oświęcim, którzy z narażeniem życia wspierali więźniów w ich dramatycznej obozowej egzystencji. Główne uroczystości odbywają się w centrum miasta Oświęcim m.in. przy Grobie Nieznanego Żołnierza oraz na terenie KL Auschwtz-Birkenau, gdzie składane są kwiaty i zapalane znicze. Program uroczystości corocznie znajduje się na stronie internetowej 27 stycznia fot. Ryszard Gałgan

16 16 FROM THE HELL OF KL AUSCHWITZ TO OŚWIĘCIM THE CITY OF PEACE The Exhibition Perfectly prepared exhibition, movies and promotion materials present the peace idea of reconciliation in the European Parliament in Brussels. We communicate this idea to everyone in the world. THE EXHIBITION. Project of the Exhibition: Łukasz Szajna Projekt wystawy: Łukasz Szajna Mayor Janusz Marszałek and President of the European Parliament - Mr. Hans-Gert Pöttering. Prezydent Janusz Marszałek i Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Prof. Hans-Gert Pöttering Professor Józef Szajna, acting in accordance with the will of former prisoners, was presenting the project of the Mound in Poland and all over the world since Wide support given to this initiative by members of different environments and people of good will allows to carry on the preparation works for this peace initiative and gives hope for its realisation. Locating the Mounds in Oświęcim is connected with its tragic past from World War II. The 5-year period of Auschwitz should serve as a warning for the posterity a warning of what hatred, disdain and lack of respect to other people can lead to. The peace message of the Mound is a part of the atmosphere of Oświęcim a town that is known for its peace initiatives and ventures. We can say that Oświęcim is not only a city of rich, over 800-year history, but also a city of peace, tolerance, and multicultural dialogue. Pope John Paul II said: (...) Auschwitz is a place that cannot be only visited. At the visit, we need to think with fear where the borders of hatred, destruction and cruelty lie. We treat these words as a sort of lodestar for our actions. Our aim is to make Oświęcim a place of international conferences and seminars, so that the whole world can hear our constant call for peace that is a complete negation of KL Auschwitz Janusz Marszałek, Mayor of Oświęcim.

17 OD PIEKŁA KL AUSCHWITZ DO OŚWIECIMIA MIASTA POKOJU 17 Znakomicie przygotowana wystawa, projekcje filmowe i materiały promocyjne prezentują pokojową ideę pojednania w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Przekazujemy tę ideę wszystkim na całym świecie. WYSTAWA. Mayor Janusz Marszałek, Dr Bernhart Worms and President of the European Parliament Mr. Hans-Gert Pöttering. Prezydent Janusz Marszałek, dr Bernhart Worms i Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Hans-Gert Pöttering, The Exhibition at the European Parliament to be held 19-23/01/2009. Professor Hans-Gert Pöttering, President of the European Parliament, is the patron of the whole project. Wystawa w Parlamencie Europejskim w dniach Pan Prof. Hans-Gert Pöttering - Przewodniczący Parlamentu Europejskiego objął to przedsięwzięcie osobistym patronatem. Prof. Józef Szajna, wykonując wolę byłych więźniów, od 1993 roku prezentował projekt Kopca w kraju i na świecie. Szerokie poparcie dla tej idei różnych środowisk i ludzi dobrej woli pozwala prowadzić przygotowania tej pokojowej inicjatywy i mieć nadzieję na jej realizację. Wybór Oświęcimia jako miejsca powstania Kopca związany jest z jego tragiczną przeszłością z okresu II wojny światowej. Pięcioletni czas Auschwitz powinien być przestrogą dla potomnych, do czego może doprowadzić nienawiść, pogarda i brak poszanowania drugiego człowieka. Pokojowe przesłanie Kopca wpisuje się w koloryt Oświęcimia-miasta, które znane jest z pokojowych inicjatyw i przedsięwzięć. Można powiedzieć, że Oświęcim, to nie tylko miasto o bogatej, bo ponad 800-letniej historii, ale także miasto pokoju, tolerancji i dialogu wielokulturowego. Papież Jan Paweł II powiedział: (...) Auschwitz jest miejscem, którego nie wolno tylko zwiedzać. Trzeba przy odwiedzinach pomyśleć z lękiem o tym, gdzie leżą granice nienawiści, zniszczenia i okrucieństwa. Słowa te traktujemy jako swego rodzaju drogowskaz dla naszych działań, których celem jest, aby Oświęcim był miejscem międzynarodowych konferencji i seminariów, aby stąd rozchodziło się na cały świat ciągłe wołanie o pokój, które jest całkowitym zaprzeczeniem KL Auschwitz - Janusz Marszałek Prezydenta Miasta Oświęcim. FUNDACJA KOPIEC PAMIĘCI I POJEDNANIA The continuator of the initiative is the son of Professor Józef Szajna - Łukasz Szajna: artist, painter and graphic designer. He creates the Mound of Remembrance and Reconciliation Foundation which will support actions accompanying the creation of this peace initiative. Kontynuatorem idei jest syn prof. Józefa Szajny, artysta, malarz i grafik, Łukasz Szajna. Tworzy on Fundację Kopiec Pamięci i Pojednania, która wspierać będzie działania przy powstawaniu tego pokojowego przedsięwzięcia. BUILDING A PEACEFUL WORLD ONE STONE AT A TIME. DONATE YOUR STONE AND PASS THE MESSAGE ON! BUDUJEMY POKÓJ NA ŚWIECIE - KAMIEŃ PO KAMIENIU. OFIARUJ SWOJĄ CEGIEŁKĘ I PRZEKAŻ WSZYSTKIM TO PRZESŁANIE! Prof. Józef Szajna

18 18 Oświęcim the City of Peace FROM THE HELL OF KL AUSCHWITZ TO OŚWIĘCIM THE CITY OF PEACE OŚWIĘCIM THE CITY OF PEACE OŚWIĘCIM THE CITY OF PEACE OŚWIĘCIM THE CITY OF PEACE Auschwitz that was the name the Nazi regime gave to the city of Oświęcim during World War II. For the today s world, the name means a Place of Remembrance of KL Auschwitz-Birkenau. It is a sacred place! This is the largest graveyard in the world the place of tragedy of Poles, Jews, Roma and Sinti, soviet prisoners and the representatives of numerous religions and nations of the world. Apart from the Place of Remembrance of KL Auschwitz-Birkenau, total area of 190 hectares, Oświęcim the City of Peace is also dynamically developing at the area of 30 km 2. The City of Peace - this is the name given to Oświęcim by the former prisoners of KL Auschwitz-Birkenau who survived the nightmare of the Nazi torment. Their desire is to prevent people living in Oświęcim from suffering, after over 60 years from the moment World War II ended, because of the Nazi homicide in KL Auschwitz-Birkenau. The Oświęcim Castle - New Year s Eve, Oświęcimski zamek - sylwester 2006 r. Concert for Peace - 13 th June Koncert dla pokoju - 13 czerwca 2006 r. Oświęcim and its citizens have the same right to live an ordinary life of development, just as the citizens of any other city or town in the world. Also to show to the tourist and pilgrims visiting the former KL Auschwitz-Birkenau the monuments of more than 800 years of history of Oświęcim. To show the Castle and the historic churches, the synagogue and charming tenements in the Old Town. To show how peaceful coexistence of people of various religions and cultures existed in Oświęcim for many centuries. Before 1939, Oświęcim was called Little Jerusalem. Such beautiful history should not be forgotten. Rightly do the esteemed people of the world call Auschwitz - never again. The citizens of Oświęcim call for exactly the same thing. And they add: We want our city to grow and for the people living here, along with the visitors, to take joy from the friendly atmosphere of this city. Oświęcim - the Old Town. Oświęcim - Stare Miasto.

19 OD PIEKŁA KL AUSCHWITZ DO OŚWIECIMIA MIASTA POKOJU OŚWIĘCIM MIASTO POKOJU 19 OŚWIĘCIM MIASTO POKOJU OŚWIĘCIM MIASTO POKOJU Opening of the academic year at a state university in Oświęcim. Old Town Map. Mapa Starego Miasta. Inauguracja roku akademickiego w państwowej uczelni w Oświęcimiu. Auschwitz - tak nazwał miasto Oświęcim reżim hitlerowski w czasie II wojny światowej. Obecnie Auschwitz to nazwa znanego w świecie Miejsca Pamięci KL Auschwitz-Birkenau. Jest to miejsce święte! To największy cmentarz świata, miejsce tragedii Żydów, Polaków, Romów i Syntów, jeńców sowieckich i przedstawicieli tak wielu religii i narodów świata. Poza Miejscem Pamięci KL Auschwitz-Birkenau o powierzchni łącznej 190 ha, prężnie rozwija się na powierzchni 30 km 2 Oświęcim Miasto Pokoju. Tak nazwali miasto byli więźniowie KL Auschwitz - Birkenau, którzy przeżyli koszmar hitlerowskiej kaźni. Ich życzeniem jest, aby żyjący w Oświęcimiu ludzie nie musieli już więcej cierpieć po ponad 60 latach od zakończenia II wojny światowej z powodu hitlerowskich zbrodni w KL Auschwitz-Birkenau. Oświęcim i jego Mieszkańcy mają prawo, tak jak Mieszkańcy innych miast w świecie, do normalnego życia i rozwoju. Do pokazywania przybywającym do byłego KL Auschwitz-Birkenau turystom i pielgrzymom także zabytków z długiej, ponad 800-letniej historii Miasta Oświęcim. Do pokazania zamku i zabytkowych kościołów, synagogi i uroczych kamieniczek w Starym Mieście. Do pokazania, jak przez całe wieki wyglądało w Oświęcimiu pokojowe współżycie ludzi wielu kultur i religii. Oświęcim przed 1939 rokiem nazywany był nawet Małą Jerozolimą. Tej pięknej historii nie należy zapomnieć. Słusznie poważani ludzie w świecie wzywają Nigdy więcej Auschwitz!. Mieszkańcy Oświęcimia wołają dokładnie tak samo. I dodają: Chcemy, by nasze Miasto Oświęcim pomyślnie się rozwijało, a żyjący w nim ludzie oraz przybywający do niego Goście mogli się cieszyć z panującej w nim przyjaznej atmosfery. Oświęcim Miasto Pokoju

20 OŚWIĘCIM THE CITY OF PEACE OŚWIĘCIM MIASTO POKOJU OŚWIĘCIM THE CITY OF PEACE THE MOUND OF REMEMBRANCE AND RECONCILIATION in Oświęcim, the City of Peace. On top of the Mound, Eternal Light will be burning. Kopiec Pamięci i Pojednania w Oświęcimiu Mieście Pokoju. Tu na szczycie będzie paliło się wieczne światło. I treat the issue of reconciliation very seriously, since it is the task of the young to remember, and ours - to think of their future. Every initiative of the Foundation brings people closer. Professor Józef Szajna / for the Foundation Polish - German Reconciliation/ Sprawę pojednania traktuję nieslychanie poważnie, bo zadaniem młodych jest pamiętać, a naszym - myśleć o ich przyszłości. Każda inicjatywa Fundacji to krok w kierunku zbliżenia ludzi do ludzi. Profesor Józef Szajna /dla Fundacji Polsko - Niemieckie Pojednanie/. BUILDING A PEACEFUL WORLD ONE STONE AT A TIME. DONATE YOUR STONE AND PASS THE MESSAGE ON! BUDUJEMY POKÓJ NA ŚWIECIE - KAMIEŃ PO KAMIENIU. OFIARUJ SWOJĄ CEGIEŁKĘ I PRZEKAŻ WSZYSTKIM TO PRZESŁANIE! The Oświęcim Town Hall opened a special bank account. People, organisations, institutions and companies willing to support the idea of building the Mound of Remembrance and Reconciliation in Oświęcim can pay whatever sums they wish to the following bank account. Bank Spółdzielczy w Zatorze SWIFT Code: POLUPLPR Urząd Miasta Oświęcimia uruchomił specjalny numer konta bankowego, na który osoby przychylne ideii wznoszenia Kopca Pamięci i Pojednania w Oświęcimiu mogą wpłacać dowolne kwoty. Bank Spółdzielczy w Zatorze Urząd Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, Oświęcim Donate your stone LIONS CLUB OŚWIĘCIM CITY OF PEACE

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm

Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm The realization of the programme "The Whole World is One Big Chelm" March 2006 We have completed yet another stage of our programme.

Bardziej szczegółowo

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010 organizator_organiser Oddział Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu Branch of SOKÓŁ Małopolska Culture Centre współorganizator_co-organiser Stowarzyszenie Pastelistów Polskich The Association

Bardziej szczegółowo

Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M

Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M United States Holocaust Memorial Museum Archive 100 Raoul Wallenberg Place SW Washington, DC 20024 2126 Tel. (202) 479 9717 Email:

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko April 22, 2012 Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik Tatrzanski Park Narodowy Director Pawel Skawinski (host) Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for National Parks Jan Reklewski Tatras

Bardziej szczegółowo

Polska Federacja Klubów Business and Professional Women

Polska Federacja Klubów Business and Professional Women Polska Federacja Klubów Business and Professional Women 5 października 2013 roku zainaugurowała we Dworze Podstolice Kampanię EQUAL PAY DAY na lata 2014-2015 pod hasłem: JOINT ACTION WSPÓLNA AKCJA. Polska

Bardziej szczegółowo

Metropolization : Local Development and Government in Poland

Metropolization : Local Development and Government in Poland Metropolization : Local Development and Government in Poland Lydia COUDROY DE LILLE Université Lumière-Lyon 2 & Centre Géophile - Ecole Normale Supérieure de Lettres et Sciences Humaines de Lyon OCDE-

Bardziej szczegółowo

Galeria Handlowa Starogard Gdański

Galeria Handlowa Starogard Gdański Galeria Handlowa Starogard Gdański Parkridge Retail Miasto Starogard Gdański leży w południowo-wschodniej części województwa pomorskiego, w pobliżu Borów Tucholskich, nad rzeką Wierzycą na Pojezierzu Starogardzkim.

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation. operation good practices presentation

BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation. operation good practices presentation BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation operation good practices presentation Polites association was founded in 2002 in Szczecin Stowarzyszenie POLITES w Szczecinie Starszy Brat Starsza Siostra

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my Volley English! Już od dziś, co miesiąc, znajdziecie w naszym serwisie nową ofertę. Zapraszamy Cię do nauki angielskiego w praktycznym wydaniu. Przygotowaliśmy dla Ciebie wyjątkowe materiały, które odnoszą

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

The Lights of Chartres Eustachy Kossakowski, 1983-1989

The Lights of Chartres Eustachy Kossakowski, 1983-1989 Eustachy Kossakowski, 1983-1989 dimensions: 40 x 29 cm technique: 12 color prints on Hahnemuhle Photo Rag 308 g/m² paper made from original Eustachy Kossakowski s negatives edition: 6 price: 12 000 PLN

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

European teens speaking through art. Europejscy nastolatkowie wypowiadają się poprzez sztukę.

European teens speaking through art. Europejscy nastolatkowie wypowiadają się poprzez sztukę. European teens speaking through art. Europejscy nastolatkowie wypowiadają się poprzez sztukę. The schools which participate in the project are from: Szkoły uczestniczące w projekcie są z: POLAND POLSKI

Bardziej szczegółowo

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EU SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT FLOOD-2010 ATENEUM UNIVERSITY IN GDANSK P FUNDATION PRO POMERANIA NOTICE NO. 1 I International Scientific Conference EU SECURITY

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo.

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 9 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a shower brać prysznic Zawsze rano biorę prysznic.

Bardziej szczegółowo

Pytania cudzoziemców zwiedzających Dom Jana Matejki; Questions of foreigners visiting Jan Matejko House

Pytania cudzoziemców zwiedzających Dom Jana Matejki; Questions of foreigners visiting Jan Matejko House Pytania cudzoziemców zwiedzających Dom Jana Matejki; Questions of foreigners visiting Jan Matejko House The Jan Matejko House a Branch of the National Museum in Krakow and the oldest biographical museum

Bardziej szczegółowo

Dobry wieczór. Cieszę się, że mogę być na Festiwalu po raz drugi. [Congratulations to Gołda Tencer and the Shalom Foundation.]

Dobry wieczór. Cieszę się, że mogę być na Festiwalu po raz drugi. [Congratulations to Gołda Tencer and the Shalom Foundation.] Ambassador Feinstein s Remarks at the Singer Jewish Cultural Festival, August 28, 2011 Dobry wieczór. Cieszę się, że mogę być na Festiwalu po raz drugi. in a row.] [Good evening. It is a great pleasure

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Virginia Evans Jenny Dooley

Spis treści. Virginia Evans Jenny Dooley pis treści chool... p. y things... p. ports... p. y home... p. 8 y family... p. 0 nimals... p. Free-time activities... p. 8 Food... p. Virginia vans Jenny ooley łownictwo ZZW chool like aths and nglish

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Hershey Resorts. W skład Hershey Resorts wchodzi m.in. szereg hoteli, restauracji, sklepów i przede wszystkim wielki park rozrywki.

Hershey Resorts. W skład Hershey Resorts wchodzi m.in. szereg hoteli, restauracji, sklepów i przede wszystkim wielki park rozrywki. www.hersheypa.com Hershey Resort znajduje się w bliskim sąsiedztwie z Nowym Jorkiem, Baltimore i Waszyngtonem. Hershey w stanie Pennsylvania jest znane jako najsłodsze miejsce na ziemi, ponieważ słynie

Bardziej szczegółowo

XT001_ INTRODUCTION TO EXIT INTERVIEW PYTANIE NIE JEST ZADAWANE W POLSCE W 2006 ROKU. WCIŚNIJ Ctrl+R BY PRZEJŚĆ DALEJ. 1.

XT001_ INTRODUCTION TO EXIT INTERVIEW PYTANIE NIE JEST ZADAWANE W POLSCE W 2006 ROKU. WCIŚNIJ Ctrl+R BY PRZEJŚĆ DALEJ. 1. Share w2 Exit Questionnaire version 2.7 2006-09-29 XT001_ INTRODUCTION TO EXIT INTERVIEW 1. Kontynuuj XT006_ PROXY RESPONDENT'S SEX 1. Mężczyzna 2. Kobieta XT002_ RELATIONSHIP TO THE DECEASED IF XT002_

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

VIII Szkoła Letnia Nauczanie o Holokauście Kraków, 1-7 lipca 2013. Organizatorzy: Sponsorzy projektu:

VIII Szkoła Letnia Nauczanie o Holokauście Kraków, 1-7 lipca 2013. Organizatorzy: Sponsorzy projektu: VIII Szkoła Letnia Nauczanie o Holokauście Kraków, 1-7 lipca 2013 Organizatorzy: Centrum Badao Holokaustu UJ, Illinois Holocaust Museum and Education Center, Skokie, USA oraz Instytut Pamięci Męczenników

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi SIERPIEŃ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Egzamin maturalny z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to do business prowadzić interesy Prowadzę interesy w

Bardziej szczegółowo

name / imię surname / nazwisko e-mail phone number / telefon PORTFOLIO KAROLINA BANACHOWICZ banachowicz.karolina@gmail.com +48 507 662 459

name / imię surname / nazwisko e-mail phone number / telefon PORTFOLIO KAROLINA BANACHOWICZ banachowicz.karolina@gmail.com +48 507 662 459 name / imię surname / nazwisko e-mail phone number / telefon PORTFOLIO KAROLINA BANACHOWICZ banachowicz.karolina@gmail.com +48 507 662 459 performance art SZTUKA PERFORMANCE video art SZTUKA VIDEO photography

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF By 0 - Are you searching for Perspektywy pdf Books? Now, you will be happy that Perspektywy PDF is available at our online library

Bardziej szczegółowo

MATEUSZ SZCZYPIŃSKI EDUCATION SOLO EXHIBITIONS SELECTED GROUP EXHIBITIONS ART FAIRS ACHIEVEMENTS

MATEUSZ SZCZYPIŃSKI EDUCATION SOLO EXHIBITIONS SELECTED GROUP EXHIBITIONS ART FAIRS ACHIEVEMENTS Mateusz Szczypiński / bio MATEUSZ SZCZYPIŃSKI Born in 1984 in Piekary Śląskie, lives ans works in Cracow. Mateusz Szczypiński, author of collages and oil paintings, serves anew the patterns that have already

Bardziej szczegółowo

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna).

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). Zestaw 1 Wybierz jeden temat i przygotuj się do jego prezentacji przez ok. 3min. 1. The most important

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1 Przedstawianie się

Lekcja 1 Przedstawianie się Lekcja 1 Przedstawianie się i poznawanie innych 2 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Przedstawianie się w sytuacji

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu 1.1. 1.2.

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

Angielskie idiomy zestaw 2 BEZPŁATNY FRAGMENT

Angielskie idiomy zestaw 2 BEZPŁATNY FRAGMENT English Mobile Flashcards Angielskie idiomy zestaw 2 BEZPŁATNY FRAGMENT Ewelina Zinkiewicz, Sławomir Zdunek FOCUS ENGLISH SCHOOL s.c. Ewelina Zinkiewicz, Sławomir Zdunek 10-448 Olsztyn, ul. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego 18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego I m sorry, could you repeat that, please? - Przepraszam, czy mo na prosiæ o powtórzenie? I m sorry, I don t understand. - Przepraszam, nie rozumiem. Did you

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT A n g i e l s k i Phrasal Verbs in Situations Podręcznik z ćwiczeniami FRAGMENT Dorota Guzik Joanna Bruska Autorzy: Dorota Guzik, Joanna Bruska Konsultacja językowa: Tadeusz Z. Wolański Lektorzy: Maybe

Bardziej szczegółowo

Teacher Training Centre in Rybnik

Teacher Training Centre in Rybnik Teacher Training Centre in Rybnik Nauczycieli i i Informacji Pedagogicznej WOM WOM w Rybniku w Rybniku 4a 44-200 Rybnik tel. tel. (032) (032) 42-47-472 Rybnik - our town Town centre and former town hall

Bardziej szczegółowo

EuroWeek Szkoła Liderów 2015

EuroWeek Szkoła Liderów 2015 EuroWeek Szkoła Liderów 2015 Tegoroczny Obóz Językowy Euroweek, niewątpliwie był jednym z tych wyjazdów, które zapadają w pamięci na długie lata. Grupa uczniów z naszej szkoły wraz z nauczycielem języka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world PROGRAM Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie Tytuł projektu: My dream will change the world Państwa partnerskie: Hiszpania i Włochy Czas realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MASTERS WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MTB ORIENTEERING

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się:

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: CZASY TERAŹNIEJSZE 1. PRESENT SIMPLE Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: We get up at 6 a.m. I always visit my family on Sundays. He often drinks

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

GRY EDUKACYJNE I ICH MOŻLIWOŚCI DZIĘKI INTERNETOWI DZIŚ I JUTRO. Internet Rzeczy w wyobraźni gracza komputerowego

GRY EDUKACYJNE I ICH MOŻLIWOŚCI DZIĘKI INTERNETOWI DZIŚ I JUTRO. Internet Rzeczy w wyobraźni gracza komputerowego GRY EDUKACYJNE I ICH MOŻLIWOŚCI DZIĘKI INTERNETOWI DZIŚ I JUTRO Internet Rzeczy w wyobraźni gracza komputerowego NAUKA PRZEZ ZABAWĘ Strategia nauczania: Planowe, Zorganizowane Lub zainicjowane przez nauczyciela

Bardziej szczegółowo

MALARSTWO Styczeń - Marzec 2015

MALARSTWO Styczeń - Marzec 2015 MALARSTWO Styczeń - Marzec 2015 PAINTING January - March 2015 COLLIERS OFFICE GALLERY Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą inicjatywą Colliers Office Gallery, która ma na celu promowanie młodych

Bardziej szczegółowo

1. Holiday letters. a. 1. Cele lekcji. b. 2. Metoda i forma pracy. c. 3. Środki dydaktyczne. d. 4. Przebieg lekcji. i.

1. Holiday letters. a. 1. Cele lekcji. b. 2. Metoda i forma pracy. c. 3. Środki dydaktyczne. d. 4. Przebieg lekcji. i. 1. Holiday letters Uczeń: Uczeń: a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości wie, jak wyglądać powinien układ listu nieformalnego, zna słownictwo dotyczące wakacji, zna podstawowe konstrukcje gramatyczne czasów:

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool:

NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool: NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool: posiadają odpowiednie kwalifikacje, przygotowanie pedagogiczne oraz doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, stosują w swojej

Bardziej szczegółowo

Wymagania szczegółowe 1. Zdający posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych,

Wymagania szczegółowe 1. Zdający posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, Część pisemna (poziom podstawowy). Przykładowe zadania z rozwiązaniami 57 TWORZENIE WYPOWIEDZI PISEMNEJ Zadanie 11. (0 10) Uczestniczyłeś(-aś) w międzynarodowej wymianie w Londynie. Napisz list do kolegi

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

DISSEMINATION ACTIVITIES November 2010- October 2012

DISSEMINATION ACTIVITIES November 2010- October 2012 LEONARDO DA VINCI PROJECT TRAIN TO CAP Strengthening of European Union funds absorption capacity for infrastructure construction projects. 2010-1-PL1-LEO05-11469 DISSEMINATION ACTIVITIES November 2010-

Bardziej szczegółowo

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards www.placunii.pl Plac Unii City Shopping, opened in October 2013, is part of Plac Unii the largest mixed-use investment completed in Warsaw in the recent years. The three level shopping centre offers 15,500

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Język angielski. Poziom rozszerzony Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą CZĘŚĆ I KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I

Język angielski. Poziom rozszerzony Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą CZĘŚĆ I KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I Poziom rozszerzony Język angielski Język angielski. Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I W schemacie oceniania zadań otwartych są prezentowane przykładowe odpowiedzi.

Bardziej szczegółowo

Consequences of the Military Conflict in Ukraine for the European Security in 21 st Century

Consequences of the Military Conflict in Ukraine for the European Security in 21 st Century Institute of International Relations National Defence Faculty National Defence University http://www.aon.edu.pl Al. Gen. Chruściela 103, 910 Warszawa Invites to the International Scientific Conference

Bardziej szczegółowo

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name...

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... Child s surname........ Date and place of birth..... Citizenship.....

Bardziej szczegółowo

Sem. Stanislaus SZYMANOWSKI. Kl. Stanisław SZYMANOWSKI

Sem. Stanislaus SZYMANOWSKI. Kl. Stanisław SZYMANOWSKI Kl. Stanisław SZYMANOWSKI dzięki uprzejmości anpate Urodził się 4 października 1919 roku w Pasierbach koło Gostynia jako trzecie w kolejności z czworga dzieci Walentego i Marii Szymanowskich. Miał trzech

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please?

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Can you drive a car? Can you meet me tomorrow? Can you recommend a

Bardziej szczegółowo

niedziela, 29 stycznia 2012 PR dobrych praktyk

niedziela, 29 stycznia 2012 PR dobrych praktyk PR dobrych praktyk o PSPR PSPR to najstarsza organizacja branżowa w Polsce 19 stycznia obchodziliśmy okrągłą rocznicę popularyzacja zagadnień związanych z Public Relations wskazywanie kierunku i działań

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ANGIELSKIEJ I NIEMIECKIEJ PIOSENKI ŚWIĄTECZNEJ. 1. Prezentacja umiejętności językowych i wokalnych uczniów.

REGULAMIN KONKURSU ANGIELSKIEJ I NIEMIECKIEJ PIOSENKI ŚWIĄTECZNEJ. 1. Prezentacja umiejętności językowych i wokalnych uczniów. REGULAMIN KONKURSU ANGIELSKIEJ I NIEMIECKIEJ PIOSENKI ŚWIĄTECZNEJ I. Cele Konkursu: 1. Prezentacja umiejętności językowych i wokalnych uczniów. 2. Propagowanie nauki języków obcych poprzez piosenki. 3.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY 6 MAJA 2015 CZĘŚĆ I. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY 6 MAJA 2015 CZĘŚĆ I. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Auschwitz historia, pamięć i edukacja Nauczanie o Holokauście w autentycznym miejscu pamięci

Auschwitz historia, pamięć i edukacja Nauczanie o Holokauście w autentycznym miejscu pamięci DZIEŃ PIERWSZY Auschwitz historia, pamięć i edukacja Nauczanie o Holokauście w autentycznym miejscu pamięci Europejskie seminarium dla nauczycieli Kraków Auschwitz-Birkenau 7-13 października 2007 Niedziela,

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be very busy być bardzo zajętym Jestem teraz bardzo

Bardziej szczegółowo

II.Zadaj pytania z czasownikiem to be i udziel krótkiej odpowiedzi według wzoru: Peter is English.--- Is Peter English? Yes, he is / No, he isn t

II.Zadaj pytania z czasownikiem to be i udziel krótkiej odpowiedzi według wzoru: Peter is English.--- Is Peter English? Yes, he is / No, he isn t Język angielski - zjazd 4-5.10 Revision-powtórzenie I.Wstaw odpowiednią formę czasownika być - to be: 1.He...an actor (+) 2.They.good students (+) 3.I..from Poland (+) 4.They..from Germany (-) 5.Philip.Spanish

Bardziej szczegółowo

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/ Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego 02-013 Warszawa-Śródmieście ul. Lindleya 14 Czy jest to twój pierwszy wniosek? Jeśli nie, należy podać numer ewidencyjny /Is this your first application? If not, please

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 2015 ROKU

HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 2015 ROKU HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 05 ROKU STYCZEŃ 70 rocznica wyzwolenia hitlerowskiego obozu w Płaszowie 5.0 teren byłego obozu w Płaszowie Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów

Bardziej szczegółowo

CZAS TERAŹNIEJSZY CZAS PRESENT CONTINUOUS PRESENT CONTINUOUS

CZAS TERAŹNIEJSZY CZAS PRESENT CONTINUOUS PRESENT CONTINUOUS CZAS TERAŹNIEJSZY 1 KRÓTKIE ODPOWIEDZI PRZYSŁÓWKI CZĘSTOTLIWO- ŚCI BUDOWANIE ZDAŃ PRESENT CONTINUOUS Krótkie odpowiedzi tworzy się za pomocą czasownika posiłkowego do/don t oraz does/doesn t. Do you like

Bardziej szczegółowo

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ Zaproponowany dla krajów Unii Europejskiej oraz dla wszystkich zainteresowanych stron wzór Umowy wypożyczenia między muzeami i instytucjami kultury opracowany został przez

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a rest - odpocząć Muszę odpocząć. (5) Czy chcesz

Bardziej szczegółowo